ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1. Σν χληαγκα ηνπ 1975, ζην άξζξν 24 ξχζκηζε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη ηα δψα, δίλνληαο έηζη αθνξκή ζηελ αλάπηπμε κηαο εθηεηακέλεο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηεο παλίδαο θαη ησλ πνιιψλ αγξίσλ θαη κε, δψσλ θαη πηελψλ. Με ην λ. 586/1977 θπξψζεθε ε επξσπατθή χκβαζε πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεζλνχο κεηαθνξάο ηνπο θαη αθνινχζεζε ν λ.1197/1981 νπνίνο έζεζε ζε ππνηππψδε κνξθή, έλα πξψην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. 2. Σν πιαίζην απηφ εληζρχζεθε ην 1992 κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο (λ. 2017/1992) αθνχ δηαθεξχρζεθε παλεγπξηθά φηη ν άλζξσπνο έρεη αλαληίξξεηα εζηθή ππνρξέσζε λα ζέβεηαη φια ηα δψα θαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ην γεγνλφο φηη ηα δψα ππνθέξνπλ θαη ζπκνχληαη, είλαη έμππλα, έρνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη επηπιένλ απνηεινχλ ζπκβησηηθφ θχθιν κε ηνπο αλζξψπνπο θαη αλαληηθαηάζηαηα ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε καο. Παξάιιεια κε ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ κεζνιάβεζαλ (λ.1335/1983, λ. 1444/1984, λ.2015/1992, λ.2055/1992, λ.2204/1994, θιπ) ε ρψξα καο θχξσζε δηεζλείο ζπκβάζεηο, εθάξκνζε θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ελζσκάησζε ζην εζληθφ καο δίθαην θνηλνηηθέο Οδεγίεο, αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηα δψα. 3. Κνκβηθφ ζεζκηθφ κέηξν φκσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ, απνηέιεζε ην «Πξσηφθνιιν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ», ην νπνίν πξνζηέζεθε ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληαµ ην χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν απηφ, φια ηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηα θξάηε µέιε, ππνρξεψζεθαλ λα ιαµβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηνπο ηελ επδσία ησλ δψσλ θαη λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ ζεβαζκφ φισλ ησλ δψσλ θαηά ηε ράξαμε λέσλ πνιηηηθψλ ζηε γεσξγία, ζηηο µεηαθνξέο, ζηελ έξεπλα θαη γεληθά ζηελ εληαία αγνξά. Αθνινχζεζε ηέινο, ν λ.3170/2003 πνπ επηρείξεζε λα εληζρχζεη ην λνκηθφ πιαίζην, εηδηθά γηα ηα δψα ζπληξνθηάο. 4. Ζ πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηα αδέζπνηα δψα θαη ε πξνζηαζία φισλ ησλ δψσλ απφ ηελ θαθνκεηαρείξηζή ηνπο, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε, βειηίσζε, εθζπγρξνληζκφ θαη επηθαηξνπνίεζε, έηζη ψζηε, ε πξνζηαζία απηή, λα θαηαζηεί πην νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. 5. Καη ηνχην δηφηη ε πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ γηλφηαλ πεξηζηαζηαθά θαη επθαηξηαθά, ηα θαηαθχγηα δψσλ, πνηέ δελ νξγαλψζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη πνηέ δελ ειέγρζεθαλ, ε ζήκαλζε ησλ ζθχισλ δελ πξνρψξεζε θαη ν εζεινληηζκφο ησλ θηινδσηθψλ ελψζεσλ θαη ζσκαηείσλ, κηα θνηλσληθή δχλακε επαηζζεζίαο θαη αληδηνηέιεηαο, δελ αμηνπνηήζεθε ζηνλ βαζκφ πνπ έπξεπε. 6.Σαπηφρξνλα, ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ δψσλ, δελ έπαςε λα πθίζηαηαη, ελψ επηηξέπεηαη θαη ζπλερίδεηαη, σο θαηάινηπν παξειζφλησλ ρξφλσλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δψσλ ζε ηζίξθν ή άιιεο δεκφζηεο ςπραγσγηθέο θεξδνζθνπηθέο εθδειψζεηο. Σν γεγνλφο απηφ, απνηειεί θξαπγαιέα πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ ηεο επδσίαο θαη ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ. Οη «απάλζξσπεο» ζπλζήθεο θξάηεζεο, δηαβίσζεο θαη θπξίσο ηεο αλαγθαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ δψσλ ζηελ «παξάζηαζε», είλαη κηα νδπλεξή 1

2 εκπεηξία γηα φια ηα δψα, άγξηα θαη κε, ηα νπνία, γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεάκαηνο, πθίζηαληαη αθάληαζηεο δνθηκαζίεο. Ζ αλνρή ζηελ ρξεζηκνπνίεζε παληφο είδνπο δψνπ απφ νπνηνλδήπνηε γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο, αλακθίβνια δελ πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ καο. 7. Ζ απαγφξεπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δψσλ ζε θάζε είδνπο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, είλαη έλαο απφιπηα ζεκηηφο πεξηνξηζκφο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηζίξθνπ θαη ησλ παξεκθεξψλ ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, ελαξκνληδφκελνο πιήξσο θαη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθνχ, φρη κφλν δελ πξνζβάιιεη ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, αιιά αληίζεηα εθζπγρξνλίδεη ηελ επίκαρε ιεηηνπξγία, ηελ θαζηζηά απφιπηα ζπκβαηή κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ιεηηνπξγεί επηπιένλ παηδαγσγηθά γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηδίσο γηα ηα παηδηά. 8. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ, ζηνρεχεη ζηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηζρχεη γηα ηα δψα θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ θαιήο κεηαρείξηζεο θαη επδσίαο ησλ δψσλ, δεηήκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη, ζήκεξα, ηδηαίηεξε θαη δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία. Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε ζέζπηζε ελφο ζχγρξνλνπ, ζπλεθηηθνχ, πξνζηαηεπηηθνχ θαη θηιηθνχ πξνο ηα δψα ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο πξνζηαζίαο, επδσίαο θαη θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δεζπνδφκελσλ θαη αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Δπηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, πνπ ζα βειηηψζεη θαη ην ζχζηεκα πεξηζπιινγήο θαη πεξίζαιςεο ησλ δψσλ. Σαπηφρξνλα επηδηψθεηαη θαη ε πξνζηαζία ησλ δψσλ, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε παξαζηάζεηο ή εθδειψζεηο γηα ζθνπνχο θεξδνζθνπηθνχο κε ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα ηελ απαγνξεχνπλ θαη ζα πξνβιέπνπλ απζηεξέο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο Β. ΟΙ ΝΔΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 9. Δηδηθφηεξα κε ην θαηαηεζέλ ζρέδην λφκνπ, επέξρνληαη νπζηψδεηο λέεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα δεζπνδφκελα θαη αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ην γεληθφηεξν θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. Οη αιιαγέο απηέο είλαη νη αθφινπζεο : 1ν. Γεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο πνπ ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο. 2ν. Καζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο επδσίαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο κε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ΑΜΔΑ θαη γηα ηνπο «ζθχινπο βνήζεηαο.» 3ν. Ζ ειεθηξνληθή ζήκαλζε γηα φιεο ηηο γάηεο θαη φινπο ηνπο ζθχινπο, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή. Γηα ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο πνπ πεξηζπιιέγνληαη, θαζίζηαηαη επηπιένλ ππνρξεσηηθή θαη ε ζηείξσζε. 4ν. Γεκηνπξγείηαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζηνπο Γήκνπο θαη ηνπο πλδέζκνπο Γήκσλ -ζε ζπλεξγαζία κε Φηινδσηθέο Δλψζεηο, σκαηεία θαη εζεινληέο- ελψ ζεζκνζεηείηαη ε επζχλε ησλ Γήκσλ γηα θάζε βιάβε ή δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζε ηξίηνπο απφ ηα αδέζπνηα δψα, εθφζνλ δελ έρνπλ νξγαλψζεη ην πξνβιεπφκελν ζην λφκν απηφλ ζχζηεκα πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ 5ν. Σα δεκνηηθά θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ, απνηεινχλ ρψξνπο πξνζσξηλήο θαη φρη κφληκεο παξακνλήο ηνπο θαη ζηα θαηαθχγηα απηά παξέρεηαη ε αλαγθαία ηαηξηθή 2

3 πεξίζαιςε ζηα δψα πνπ έρνπλ αλάγθε, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ίδξπζε απνηεθξσηεξίσλ γηα ηα λεθξά δψα ζπληξνθηάο. 6ν.Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δεκνζίεπζε/γλσζηνπνίεζε αγγειηψλ γηα πηνζεζία δψνπ ζπληξνθηάο, αλ δελ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο εθηφο αλ ε αγγειία γίλεηαη απφ θηινδσηθφ ζσκαηείν θαη αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ. 7ν. Οη ζηεηξψζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα αδέζπνηα δψα γίλνληαη απφ θηελίαηξνπο, αθφκα θαη ζε θηλεηέο κνλάδεο άζθεζεο θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα, ελψ ζηεηξψζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη δσξεάλ θαη απφ εζεινληέο αιινδαπνχο θηελίαηξνπο. 8ν. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή θάζε είδνπο δψνπ ζε ηζίξθν ή άιιν παξεκθεξέο δεκφζην ζέακα, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε δεκφζηα έθζεζε δψνπ γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ. 9ν. Ζ θαθνπνίεζε θαη ε βάλαπζε κεηαρείξηζε ησλ δψσλ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη επξψ, αλεμάξηεηα απφ ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ είλαη εμίζνπ απζηεξφ. 10ν. Σέινο πξνβιέπεηαη απζηεξνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη απζηεξέο πνηληθέο θπξψζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαθνπνίεζεο δψνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηζίξθν ή άιιε ζπλαθή εθδήισζε ή έθζεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, ελψ ηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα γηα ηνπο παξαβάηεο γίλνληαη πην απζηεξά θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα πιήξεο, αλαινγηθφ, απνηξεπηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θπξψζεσλ. Γ. ΟΙ ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣ ΑΡΘΡΟ ΡΤΘΜΙΔΙ 11. Δηδηθφηεξα κε ην ζρέδην λφκνπ, ξπζκίδνληαη θαη άξζξν ηα αθφινπζα: Με ην άξζξν 1 πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο θαη νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λφκν. Με ην άξζξν 2, νξίδεηαη ε Γεληθή Γ/ζε Κηεληαηξηθήο, σο ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη: α) νη αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, πνπ είλαη ε Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγψλ θαη ε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, β) νη αξκφδηεο αξρέο εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, πνπ είλαη νη Γ/ζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Γεληθήο Γ/ζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη Γ/ζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο Κηεληαηξηθήο ησλ Γήκσλ, θαη φπνπ απηέο δελ έρνπλ ζπζηαζεί, ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη γ) νη θνξείο εθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ είλαη νη θηελίαηξνη πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη δηαζέηνπλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηα θηεληαηξεία θαη ηνπο ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζήκαλζε ησλ δψσλ. Με ην άξζξν 3, θαζνξίδνληαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο α)ησλ αξκνδίσλ αξρψλ δηαρείξηζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, β)ησλ αξκφδησλ αξρψλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο θαη γ)ησλ θνξέσλ εθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο. ην άξζξν 4, πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ζχζηεκα ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο φισλ ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο βηβιηαξίνπ πγείαο (ή δηαβαηήξηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηα δψα ζα κεηαθεξζνχλ ζην εμσηεξηθφ), νχησο ψζηε, ν κνλαδηθφο θσδηθφο ζήκαλζεο ησλ δψνπ λα αληηζηνηρεί κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ. Γηα ηελ επνπηεία θαη αλαγλψξηζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ 3

4 ηδηνθηεηψλ, νη αξκφδηεο αξρέο εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ θαη ηα αξκφδηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ παξαβάζεσλ (Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ε Θεξνθπιαθή θαη νη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ ηαζκψλ Τγεηνλνκηθνχ Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ (ΤΚΔ) εθνδηάδνληαη κε θαηάιιεινπο αληρλεπηέο. ην άξζξν 5, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δεζπνδφκελσλ δψσλ ζπληξνθηάο, νη νπνίνη νθείινπλ: α) λα εθνδηάδνληαη κε βηβιηάξην πγείαο ή δηαβαηήξην, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη θηεληαηξηθέο εμεηάζεηο β) λα δειψλνπλ ακέζσο ζηνλ αξκφδην θνξέα ηελ απψιεηα ηνπ δψνπ ηνπο, γ) λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ αξκφδην Γήκν ηελ πξφζεζή ηνπο λα απνρσξηζηνχλ ην δψν ηνπο, δ) λα ελεκεξψλνπλ ηνπο θηελίαηξνπο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί γηα ηπρφλ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ή θαη ην δψν. Ζ ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνπο ζθχινπο πνπ εθηξέθνληαη γηα ηε θχιαμε πνηκλίσλ, ελψ ζηηο κεηαθηλήζεηο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ, ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ην βηβιηάξην πγείαο ή ην δηαβαηήξην, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν. Αθφκε νξίδεηαη φηη αγγειίεο γηα πηνζεζία θιπ δψσλ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ζήκαλζεο απαγνξεχνληαη, εθηφο αλ γίλνληαη απφ θηινδσηθφ ζσκαηείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη παξαηίζεληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, ελψ δελ επηηξέπεηαη θαη ε είζνδνο ζηε ρψξα δψσλ ζπληξνθηάο, ρσξίο ζήκαλζε. ην άξζξν 6, νξηνζεηείηαη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ εθηξνθή, αλαπαξαγσγή θαη εκπνξία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ελψ ζην άξζξν 7 νξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ κε δψα ζπληξνθηάο. ην άξζξν 8 επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη φξνη δηαηήξεζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηηο κνλνθαηνηθίεο, θαη ζηηο πνιπθαηνηθίεο θαη θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη απαηηήζεηο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ επδσίαο, ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θνηλήο εζπρίαο. ην άξζξν 9, πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθή θαη εηδηθφ ηξφπν ε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επδσίαο. πγθεθξηκέλα: α) νξίδεηαη φηη ε πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ θηιoδσηθά ζσκαηεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην Γήκν, β) πξνβιέπεηαη φηη ηα αδέζπνηα πνπ πεξηζπιιέγνληαη, ππνβάιινληαη ακέζσο ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηεηξψλνληαη, ζεκαίλνληαη κε ειεθηξνληθή ζήκαλζε, θαηαγξάθνληαη ζηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ θαη αλ πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα ή είλαη επηθίλδπλα, ππνβάιινληαη ζε επζαλαζία γ) ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηε ζήκαλζε φηη έρνπλ ηδηνθηήηε πνπ έρεη δειψζεη ηελ απψιεηά ηνπο, επηζηξέθνληαη ζ απηφλ, άιισο πηνζεηνχληαη απφ ελδηαθεξφκελνπο θηιφδσνπο, ελψ φζα δελ πηνζεηνχληαη, επαλεληάζζνληαη ζην νηθείν θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ην άξζξν 10, νξίδεηαη φηη επηηξέπεηαη θαη δελ ζεσξείηαη εκπνξηθή κεηαθίλεζε ε ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε κέρξη πέληε δψσλ ζπληξνθηάο ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γη απηά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηνπο ζθχινπο βνήζεηαο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ην άξζξν 11, επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ ρψξσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνηξνπή πξφζβαζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηα απνξξίκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαη ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πεξηζπιινγήο ησλ λεθξψλ δψσλ απφ ηνπο δξφκνπο θαζψο θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απνηεθξσηεξίσλ. ην άξζξν 12 ζεζκνζεηείηαη ε γεληθή ξήηξα απαγφξεπζεο ρξεζηκνπνίεζεο δψσλ ζε θάζε είδνπο ζεάκαηα. πγθεθξηκέλα απαγνξεχεηαη: α) ε δηαηήξεζε θάζε είδνπο δψσλ ζε ηζίξθν ή ζηάζνπο κε πνηθίιν πξφγξακκα, εθφζνλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 4

5 πξφγξακκά ηνπο θαη πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ή παξειαχλνπλ ή εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ θνηλνχ, β) ε δηαηήξεζε θάζε είδνπο δψσλ ζε επηρεηξήζεηο ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ, πίζηαο απηνθηλεηηδίσλ, παλεγχξεσλ, κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ, επηδείμεσλ ή άιισλ θαιιηηερληθψλ ή ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, εθφζνλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκά ηνπο, γ) ε ρξεζηκνπνίεζε δψσλ ζπληξνθηάο θαη ε ππαίζξηα έθζεζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο. ην άξζξν 13 εηζάγνληαη νη αλαγθαίεο εμαηξέζεηο απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο απαγφξεπζεο ρξεζηκνπνίεζεο δψσλ ζε θάζε είδνπο ζεάκαηα γηα ηελ ςπραγσγία ή ηε δηαζθέδαζε ησλ αλζξψπσλ, ελψ ζην άξζξν 14 πξνζδηνξίδεηαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο απαγφξεπζεο ηνπ άξζξνπ 12. Με ην άξζξν 15 επηβάιιεηαη ε πξφζζεηε ππνρξέσζε ηνπ αηηνχληνο ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ηζίξθν ή άιιν ζπλαθέο πξφγξακκα ή εθδήισζε λα ππνβάιιεη θαη ππεχζπλε δήισζε φηη θαλέλα δψν δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξάζηαζε/εθδήισζε Με ην άξζξν 16 ζεζπίδεηαη ε απαγφξεπζε θαθνπνίεζεο ή βάλαπζεο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ θαη ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπληζηνχλ θαθνπνίεζε ησλ δψσλ. Με ην άξζξν 17 ιακβάλεηαη ε πξφλνηα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο δσνλφζσλ θαη ζην άξζξν 18 θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη νη δηαδηθαζίεο πξναγσγήο ηεο θηινδσίαο κε πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, εθδειψζεηο θαζψο θαη κε εηδηθέο εκεξίδεο ζηα ζρνιεία ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην ππνπξγείν. Με ην άξζξν 19 ιακβάλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. ην άξζξν 20, θαζνξίδνληαη ζε λέα βάζε νη πνηληθέο θπξψζεηο θαη νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ελψ ζην άξζξν 21 πξνζδηνξίδνληαη ηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ παξαβάζεσλ θαη ην φξγαλν επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ θαη ε δηαδηθαζία, ελψ νη αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 4. Σέινο κε ην άξζξν 22 ζεζπίδνληαη ηειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, κε ην άξζξν 23 νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο θαη κε ην άξζξν 24 νξίδεηαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 5

6 Αζήλα, Οη Τπνπξγνί Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Δζσηεξηθψλ Γ. ΡΔΠΠΑ Οηθνλνκηθψλ Υ. ΚΑΣΑΝΗΓΖ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Α. ΛΟΒΔΡΓΟ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 6

7 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό Άξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη παξαθάησ νξηζκνί: α)εψν: είλαη θάζε έκβηνο νξγαληζκφο πνπ ζπλαηζζάλεηαη θαη θηλείηαη ζε μεξά, αέξα θαη ζάιαζζα ή νπνηνδήπνηε άιιν πδαηηθφ νηθνζχζηεκα ή πγξνβηφηνπν. β) επδσία: είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη ν άλζξσπνο ζηα δψα θαη αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ζηελ θαιή κεηαρείξηζή ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ πνλνχλ θαη ππνθέξνπλ, ζηε παξακνλή ηνπο ρσξίο λα είλαη δεκέλα κε αιπζίδεο, ζε ρψξν ζηεγλφ, θαζαξφ θαη πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηε θξνληίδα γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηε ρνξήγεζε θαηάιιειεο ηξνθήο θαη λεξνχ, ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ή ηνλ πεξίπαηφ ηνπο θαη γεληθά ηε κέξηκλα γηα ην ζεβαζκφ ησλ δψσλ. γ) Γεζπνδφκελν δψν ζπληξνθηάο: είλαη θάζε κε άγξην δψν πνπ ζπληεξείηαη ή πξννξίδεηαη λα ζπληεξεζεί απφ ηνλ άλζξσπν, θπξίσο κέζα ζηελ θαηνηθία ηνπ, γηα ιφγνπο θηινδσίαο ή ζπληξνθηάο θαη ηειεί ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε θαη θξνληίδα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ή θαηφρνπ ή ζπλνδνχ ή θχιαθα. Ωο δψα ζπληξνθηάο ζεσξνχληαη θαη νη ζθχινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θπλήγη (θπλεγφζθπια), ηε θχιαμε πνηκλίσλ (πνηκεληθνί), ηε θχιαμε ρψξσλ, ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη πξνζηαζίαο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ζθχινη βνήζεηαο), θαζψο θαη νη ζθχινη έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη νη ζθχινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο. δ)αδέζπνην δψν ζπληξνθηάο: είλαη θάζε δψν ζπληξνθηάο ην νπνίν, είηε δελ έρεη θαηνηθία, είηε βξίζθεηαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ή ηνπ θαηφρνπ ή ζπλνδνχ ή θχιαθα θαη δελ ηειεί ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο. Οη θπλεγεηηθνί θαη πνηκεληθνί ζθχινη, θαζψο θαη νη ζθχινη έξεπλαο θαη δηάζσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπλεγηνχ, ηεο θχιαμεο ηνπ πνίκληνπ, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηάζσζεο, δελ ζεσξνχληαη αδέζπνηα δψα. ε) Δπηθίλδπλo δψo ζπληξνθηάο: είλαη ηo δψo ζπληξνθηάο πνπ εθδειψλεη απνδεδεηγκέλα απξφθιεηα έληνλε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ άλζξσπν ή ηα άιια δψα, θαζψο θαη ην δψν πνπ πάζρεη ή είλαη θνξέαο ζνβαξνχ λνζήκαηνο, πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν ή ζηα άιια δψα θαη δελ ζεξαπεχεηαη. ζη) Μηθξφ δψν ζπληξνθηάο: είλαη ην δψν ζπληξνθηάο, ην βάξνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) θηιά. δ) Καηαθχγην αδέζπνησλ δψσλ: είλαη ε εηδηθή εγθαηάζηαζε πξννξηζκέλε γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αδέζπνησλ ή αλεπηζχκεησλ δψσλ ζπληξνθηάο. ε) νβαξφ λφζεκα: είλαη θάζε λφζεκα άκεζνπ θαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία, ηνπ αλζξψπνπ ή ηνπ δψνπ, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ είδνπο. ζ) Σζίξθν: είλαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ παξαζηάζεηο κνπζηθνρνξεπηηθέο ή άιινπ είδνπο ζπλαθείο εθδειψζεηο γηα ηελ ςπραγσγία ησλ αλζξψπσλ κε ή ρσξίο ηε ζπκκεηνρή δψσλ. η) Θίαζνο κε πνηθίιν πξφγξακκα (βαξηεηέ): νκάδα αηφκσλ ε νπνία ζε κφληκε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηεί ζε ελαιιαζζφκελε αθνινπζία κε 7

8 θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, παξαζηάζεηο, δηαζθεδαζηηθά κηθξά θσκηθά ζεαηξηθά δξψκελα, ηξαγνχδηα, ρνξφ θαη κε πνηθίιν γεληθά πεξηερφκελν κε ή ρσξίο ηε ζπκκεηνρή δψσλ. ηα) Αξκφδηεο Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο: είλαη νη αξρέο εθείλεο πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ηβ) Αξκφδηεο Αξρέο Δθαξκνγήο θαη Διέγρνπ: είλαη νη αξρέο εθείλεο, πνπ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη Γήκσλ, κεξηκλνχλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο -ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο ηα - ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ηγ) Αξκφδηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ: είλαη ηα φξγαλα εθείλα πνπ κεξηκλνχλ γηα ηε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ. ηδ) Αξκφδηνο Φνξέαο Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε: είλαη ν θηελίαηξνο, πνπ κε βάζε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, κε ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζηε Γ/ζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤπΑΑΣ), πηζηνπνηείηαη, απνθηά εηδηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο δψσλ ζπληξνθηάο, δηελεξγεί ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξάθεη ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε, εθδίδεη ην βηβιηάξην πγείαο ή ην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν ζα κεηαθεξζεί ζην εμσηεξηθφ θαη ελεκεξψλεη ηε βάζε κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Άξζξν 2 Αξκόδηεο Αξρέο 1.Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επδσίαο ηνπο, είλαη ε Γεληθή Γ/ζε Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ελψ σο Αξκφδηεο Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο νξίδνληαη: α. Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγψλ ηεο Γεληθήο Γ/ζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη β. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, νη νπνίεο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεξηκλνχλ γηα ηελ πινπνίεζε, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. 2.Αξκφδηεο Αξρέο Δθαξκνγήο θαη Διέγρνπ ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, νξίδνληαη νη Γ/ζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Γεληθήο Γ/ζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη Γ/ζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο θαη νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη φπνπ απηέο δελ έρνπλ ζπζηαζεί ηα Γξαθεία Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 8

9 3. Αξκφδηνο Φνξέαο Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε, νξίδεηαη ν θηελίαηξνο πνπ πηζηνπνηείηαη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία. Άξζξν 3 Αξκνδηόηεηεο 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη Αξκφδηεο Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: Α. Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο Φαξκάθσλ θαη Δθαξκνγψλ (ΚΑΦΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: α) ηελ εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ β)ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηα δψα ζπληξνθηάο, γ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ i) ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ζήκαλζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, ii) ηνλ εκπινπηηζκφ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο θαη ηελ δηαξθή αλαβάζκηζε ηεο θαη iii) ηε ρνξήγεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηνπο θηελίαηξνπο πνπ πηζηνπνηνχληαη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία. Β. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: α. ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο (θεληξηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, δίθηπν θ.ι.π) γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο βάζεο, ζηελ νπνία θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ζήκαλζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληρλεπηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 παξ.4, β. ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, γ. ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ λα είλαη δηαζέζηκα γηα έιεγρν γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη Αξκφδηεο Αξρέο Δθαξκνγήο θαη Διέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α. ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη ηελ παξνρή ηερληθψλ νδεγηψλ θαη θάζε είδνπο ππνζηήξημε γηα ηελ πιήξε θαη εληαία εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, 9

10 β. ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Φνξέα Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο 3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη Φνξείο Δθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α. ηε κέξηκλα γηα ηε ζήκαλζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε θαη ηελ δηαξθή ελεκέξσζή ηεο, β. ηε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν ησλ ηδηνθηεηψλ θαη θαηφρσλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζπληξνθηάο. γ) ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν ζα κεηαθεξζεί ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ηε θαηαγξαθή ζ απηφ, αηειψο, ηεο νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ηδηνθηήηε θαηά ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε ηνπ δψνπ ή θαηά ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ. Άξζξν 4 Γηαδηθηπαθή Ηιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο- ήκαλζε, βηβιηάξην πγείαο ή δηαβαηήξην 1.ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπ.Α.Α.Σ δεκηνπξγείηαη Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. ηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε θαηαρσξίδνληαη, απφ ηνπο θηελίαηξνπο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δεζπνδφκελσλ δψσλ ζπληξνθηάο(φπσο, φύλο, ρξψκα, ξάηζα, απψιεηα, παξάδνζε ζε άιινλ ηδηνθηήηε, ζάλαηνο,) θαη ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο (φπσο, νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη αξηζκφ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, φπσο δίπισκα νδήγεζεο ή αζθαιηζηηθφ βηβιηάξην) Ζ πηζηνπνίεζε ησλ θηεληάηξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε Γ/ζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤπΑΑΣ θαη ηελ ρνξήγεζε ζηνλ αηηνχληα θηελίαηξν θσδηθνχ πξφζβαζεο ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε. Ζ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε, ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηα θηεληαηξεία θαη γεληθά ηνπο ρψξνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζήκαλζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο. ηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε εηζάγνληαη ινγηθνί παξάκεηξνη ζπζρέηηζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ ηνπιάρηζηνλ αλά ηδηνθηήηε. 2. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεζπνδνκέλσλ δψσλ ζπληξνθηάο, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. 3. Ζ ζήκαλζε θάζε δψνπ ζπληξνθηάο είλαη ππνρξεσηηθή, κε εμαηξνπκέλσλ ησλ πνηκεληθψλ ζθχισλ. Ζ δαπάλε ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεζπνδφκελσλ δψσλ ζπληξνθηάο, βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαη ησλ αδέζπνησλ, ηνλ νηθείν Γήκν. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ή ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο ή δηαβαηεξίνπ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ δεζπνδφκελνπ δψνπ ζπληξνθηάο ππνρξενχηαη λα επηδεηθλχεη ζηνλ θηελίαηξν πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξηφ ηνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηνχλ ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη λα αληηζηνηρεζεί ν κνλαδηθφο θσδηθφο ζήκαλζεο ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ. Ο δηελεξγψλ ηε ζήκαλζε, 10

11 πηζηνπνηεκέλνο θηελίαηξνο, ρνξεγεί αηειψο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ, βεβαίσζε ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 κε ηνλ αξηζκφ ζήκαλζεο ηνπ δψνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ( θχιν, ρξψκα, ξάηζα) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη αξηζκφ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ) 4. Ζ ζήκαλζε θαη ε αλαγλψξηζε θάζε δψνπ ζπληξνθηάο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αξηζηεξή εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηξάρεινπ ηνπ δψνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο (απνθξηηήο πνκπνδέθηεο), ην νπνίν είλαη παζεηηθή ζπζθεπή αλαγλψξηζεο ξαδηνζπρλφηεηαο κφλν γηα αλάγλσζε, ζχκθσλν κε ην πξφηππν ISO θαη ηερλνινγίαο HDX ή FDX-B θαη κπνξεί λα αλαγλσζηεί απφ ζπζθεπή αλάγλσζεο ζπκβαηή κε ην πξφηππν ISO θαη θαηαρσξίδεηαη ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Οη δηαζέηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ ζήκαλζεο, ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο πψιεζεο, ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξνληθφ κέζν ζήκαλζεο ζχκθσλν κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 5. Ζ ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή, ε έθδνζε δηαβαηεξίνπ θαη βηβιηαξίνπ πγείαο, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 θαη 3 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θηεληάηξνπο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαη αζθνχλ λφκηκα ην θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ζε θηεληαηξεία ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ Γήκσλ, ησλ δηαδεκνηηθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ. ε εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ε έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο ή δηαβαηεξίνπ ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηηο Γ/ζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο. Βηβιηάξην πγείαο δελ απαηηείηαη, εάλ ην δψν ζπληξνθηάο δηαζέηεη δηαβαηήξην. 6. Οη θηελίαηξνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή ζήκαλζε ησλ δεζπνδφκελσλ δψσλ ζπληξνθηάο, ππνρξενχληαη λα ειέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κέζσλ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα ηελ δηάζεζε ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4, ηα πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ απηά, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πιήξε απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ Ο ηδηνθηήηεο θάζε δψνπ ζπληξνθηάο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ θηελίαηξν πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη πνπ αθνξνχλ, είηε ζηνλ ίδηνλ (φπσο, νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ,) είηε ζην δψν ζπληξνθηάο πνπ έρεη δειψζεη ζην φλνκά ηνπ (φπσο, ζάλαηνο, απψιεηα, παξάδνζε ζε άιινλ ηδηνθηήηε ), ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ κεηαβνιή, κε ζθνπφ λα επηθαηξνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο. ε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηδηνθηήηε, είλαη απαξαίηεηε ε επηζεκείσζε ζην βηβιηάξην πγείαο ή ζην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ απφ ηνλ θηελίαηξν, αηειψο, θαηά ηελ εηήζηα θηεληαηξηθή εμέηαζε ηνπ δψνπ ή θαηά ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη ε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε. 8. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηβιηάξηνπ πγείαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο, πξαγκαηνπνηείηαη ρεηξφγξαθα ή θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθηπαθήο 11

12 ειεθηξνληθήο βάζεο. Ο κνλαδηθφο θσδηθφο ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο, εγγξάθεηαη ζην βηβιηάξην πγείαο ή ζην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ κφλν ρεηξφγξαθα. 9.Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηνθηεηψλ δεζπνδφκελσλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ζήκαλζε, ηνλ έιεγρν ηνπ βηβιηάξηνπ πγείαο ή ηνπ δηαβαηήξηνπ θαη γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη Τπεξεζίεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Θεξνθπιαθήο θαη νη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ ηαζκψλ Τγεηνλνκηθνχ Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ(ΤΚΔ), εθνδηάδνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο αληρλεπηέο, ε δαπάλε αγνξάο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ην ΤπΑΑΣ. 10. Σν αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν Παλειιήληνο Κηεληαηξηθφο χιινγνο, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζπκβαηή κε ηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε, ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ θσδηθψλ ζήκαλζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ έρεη θαηαγξάςεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ζε απηφλ, ηεο ηήξεζεο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο δεδνκέλσλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 11. Ζ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί έλα κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 12. Με απφθαζε ηνπ ΤπΑΑΣ ξπζκίδνληαη νη φξνη δεκηνπξγίαο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο, νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη ρνξήγεζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο ζηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Άξζξν 5 Τπνρξεώζεηο ηδηνθηεηώλ δεζπνδόκελνπ δώνπ ζπληξνθηάο 1. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ δεζπνδφκελνπ δψνπ ζπληξνθηάο ππνρξενχηαη: α) λα κεξηκλά γηα ηε ζήκαλζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ δψνπ ηνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ δψνπ θαη πξηλ εγθαηαιείςεη ην δψν ηνλ ηφπν γέλλεζήο ηνπ, ή εληφο κελφο απφ ηελ εχξεζε ή απφθηεζή ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα δειψλεη κέζα ζε πέληε κέξεο ηελ απψιεηα ηνπ δψνπ ηνπ ζε θηελίαηξν πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, β) λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο επδσίαο ηνπ δψνπ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζή ηνπ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζρεηηθή εγγξαθή ζην βηβιηάξην πγείαο ή ζην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ θαζψο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε άλεηνπ, πγηεηλνχ θαη θαηάιιεινπ θαηαιχκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζην θπζηθφ ηξφπν δηαβίσζεο ηνπ δψνπ πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε θπζηθή ηνπ φξζηα ζηάζε, ρσξίο λα εκπνδίδνληαη νη θπζηθέο ηνπ θηλήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απαξαίηεηεο, γηα ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ηνπ, άζθεζεο, γ) λα εθνδηάδεηαη κε ην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ ηνπ γηα θάζε δψν ζπληξνθηάο, εάλ πξφθεηηαη λα ηαμηδέςεη κε ην δψν ηνπ ζην εμσηεξηθφ ή κε ην βηβιηάξην πγείαο πξηλ εγθαηαιείςεη ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δ) λα κελ εγθαηαιείπεη ην δψν ηνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απνρσξηζηεί ην δψν ζπληξνθηάο, πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπ ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηελ πξφζεζή ηνπ απηή, λα ην παξαδίδεη ζε απηφλ θαη λα ιακβάλεη 12

13 απφ πηζηνπνηεκέλν θηελίαηξν αληίγξαθν ηεο κεηαβνιήο ηεο εγγξαθήο ηνπ δψνπ ηνπ ζηε Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ν Γήκνο, σο πξνζσξηλφο θάηνρνο ηνπ αδέζπνηνπ πιένλ δψνπ. ε) λα κεξηκλά γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ηνπ δψνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθχιν βνήζεηαο. 2. Ο ηδηνθηήηεο ή/θαη ν θάηνρνο/ζπλνδφο/θχιαθαο ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο, επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ην δψν. Γηα ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, εθηφο εθείλσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε αληίζηνηρε επζχλε βαξχλεη ηνλ νηθείν Γήκν, εάλ δελ έρεη νξγαλψζεη ζχζηεκα πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αδεζπφησλ. 3. Δηδηθά ν ηδηνθηήηεο ζθχινπ: α) κεξηκλά γηα λα γίλεηαη ν πεξίπαηνο ζθχισλ πάληα κε ζπλνδφ β) νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ εμέξρεηαη ειεχζεξα ν ζθχινο ηνπ απφ ην ρψξν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη εηζέξρεηαη ζε ρψξνπο άιισλ ηδηνθηεζηψλ ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, γ) ν ηδηνθηήηεο ηνπ θπλεγεηηθνχ ζθχινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπλεγηνχ ή ηελ νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζή ηνπ καδί κε ην ζθχιν ηνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θέξεη καδί ηνπ ελεκεξσκέλν ην βηβιηάξην πγείαο ή ην δηαβαηήξην ηνπ ζθχινπ ηνπ, θαη δ) νη ππνρξεψζεηο ησλ ζεκείσλ α) θαη β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθχινπο βνεζείαο, θαζψο θαη γηα ηνπο πνηκεληθνχο, ηνπο θπλεγεηηθνχο ζθχινπο θαη ηνπο ζθχινπο έξεπλαο θαη δηάζσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχιαμεο ηνπ πνίκληνπ, ηνπ θπλεγηνχ θαη ηεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο αληίζηνηρα. 4. Γελ εθδίδεηαη άδεηα θπλεγηνχ ζε θπλεγφ ηνπ νπνίνπ ν ζθχινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θπλήγη, δελ έρεη ζεκαλζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ έρεη εγγξαθεί ν αξηζκφο ηεο ζήκαλζεο ζην βηβιηάξην πγείαο ή ζην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ ζπληξνθηάο ρεηξφγξαθα. 5. ε ειεγρφκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο, επηηξέπεηαη λα θαζνξίδνληαη πεξηνξηζκέλνη ρψξνη εθγχκλαζεο ζθχισλ, θαζψο θαη λα δηεμάγνληαη αγψλεο θπλεγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζθχισλ δεηθηψλ, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 6. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, απαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε αγγειηψλ γηα δψα ζπληξνθηάο πξνο πψιεζε, πηνζεζία ή δσξεάλ παξαρψξεζε ζε έληππα, θπιιάδηα, ηνηρνθνιιήζεηο ή ζε ηζηνζειίδεο, αλ δελ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζήο ηνπο. ηελ πεξίπησζε δψσλ ειηθίαο κέρξη εμήληα (60) εκεξψλ αξθεί ε αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ηεο κεηέξαο ηνπο. Σα θηινδσηθά ζσκαηεία πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εθφζνλ ζηελ αγγειία κλεκνλεχνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο. 7. Απαγνξεχεηαη λα εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα, δψα ζπληξνθηάο, πνπ δελ έρνπλ ειεθηξνληθή ζήκαλζε. Άξζξν 6 Δθηξνθή, αλαπαξαγσγή θαη εκπνξία δώσλ ζπληξνθηάο 1. Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε έλσζε πξνζψπσλ πνπ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο εθηξέθεη, αλαπαξάγεη ή πσιεί δψα ζπληξνθηάο, νθείιεη λα εθνδηάδεηαη κε άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γ/ζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία έρεη ηελ θαηνηθία, ή ηελ έδξα ηνπ, λα ππφθεηηαη 13

14 ζηνλ έιεγρν ηεο αξρήο απηήο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 184/1996 (ΦΔΚ 137 Α). Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εθηξνθήο, αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο επδσίαο, νη θαλφλεο αζθάιεηαο, νη θαλφλεο παξνρήο θαηάιιειεο θηεληαηξηθήο αληίιεςεο ησλ δψσλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 604/ 1977 (ΦΔΚ 163 Α ) θαη ηνπ Π.Γ. 463/1978 (ΦΔΚ 96 Α ). Οη εθηξεθφκελνη, αλαπαξαγφκελνη ή νη πξνο πψιεζε ζθχινη θαη γάηεο δηαζέηνπλ βηβιηάξην πγείαο ή δηαβαηήξην, ζεκαίλνληαη ππνρξεσηηθά θαη θαηαρσξίδνληαη ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηηο δε εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο, αλαπαξαγσγήο ή εκπνξίαο, ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο επδσίαο, αζθάιεηαο, παξνρήο θαηάιιειεο θηεληαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη γηα θάζε ζειπθφ δψν αλαπαξαγσγήο ηεξνχληαη κεηξψα. Δηδηθά γηα ηνπο ζθχινπο ε άδεηα εθηξνθήο, αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο απαηηείηαη φηαλ εθηξέθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν ζειπθνί ζθχινη αλαπαξαγσγήο ή ζεκεηψλνληαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν ηνθεηνί αλά έηνο ζε ζειπθνχο ζθχινπο εθηξνθήο. Θειπθνί ζθχινη αλαπαξαγσγήο δελ γνληκνπνηνχληαη πξηλ απφ ην δεχηεξν νηζηξηθφ θχθιν θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ελλέα κελψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν ηνθεηφ. 2. Γελ επηηξέπεηαη λα επηιέγνληαη γηα αλαπαξαγσγή δψα ζπληξνθηάο πνπ ηα αλαηνκηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, κπνξεί λα απνδεηρζνχλ βιαβεξά γηα ηελ πγεία θαη επδσία ηνπ ζειπθνχ αλαπαξαγσγηθνχ δψνπ ζπληξνθηάο θαη ησλ απνγφλσλ ηνπ. 3. Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε δψσλ ζπληξνθηάο κε ειηθία κηθξφηεξε ησλ νθηψ (8) εβδνκάδσλ. 4. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εθηξνθήο, αλαπαξαγσγήο θαη εκπνξίαο δψσλ ζπληξνθηάο, θαζψο θαη άδεηαο εθπαηδεπηή ζθχισλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπ ηπρφλ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ρψξνη εθηξνθήο, αλαπαξαγσγήο, εκπνξίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, σο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο δηακνλήο ή παξακνλήο ησλ δψσλ, ηηο ζπλζήθεο επδσίαο, θαη ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ αλά είδνο δψνπ, ε αξκφδηα αξρή ειέγρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Άξζξν 7 Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ κε δώα ζπληξνθηάο 1. Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε έλσζε πξνζψπσλ πνπ δηνξγαλψλεη εθζέζεηο κε δψα ζπληξνθηάο, νθείιεη λα εθνδηάδεηαη κε ζρεηηθή άδεηα, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Κηεληαηξηθήο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη φπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί απφ ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ηα δψα ζπληξνθηάο πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ ηδηνθηήηε/θαηφρνπ/ ζπλνδνχ ηνπο, ν νπνίνο νθείιεη λα κελ ηνπο πξνμελεί θφβν ή πφλν. Εψα ζπληξνθηάο πνπ εθδειψλνπλ ρσξίο αηηία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άιια δψα ή ηνλ άλζξσπν, θέξνπλ ππνρξεσηηθά θίκσηξν ή απνκαθξχλνληαη απφ ηελ έθζεζε. Ζ παξνπζία θηεληάηξνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. 3. Σα δψα ζπληξνθηάο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο, πξέπεη λα έρνπλ ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί θαη νη ζπλνδνί ηνπο λα θέξνπλ ην βηβιηάξην πγείαο ή ην δηαβαηήξηφ ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εκβνιηαζκέλα θαη φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε πξφζθαην απνπαξαζηηηζκφ. 14

15 4. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αθξσηεξηαζκέλσλ δψσλ ζε εθζέζεηο. Ζ ζηείξσζε ηνπ δψνπ δελ ζεσξείηαη αθξσηεξηαζκφο. Άξζξν 8 Γηαηήξεζε δώσλ ζπληξνθηάο ζε θαηνηθίεο 1. Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε ζε θάζε θαηνηθία, δψσλ ζπληξνθηάο. ηηο πνιπθαηνηθίεο απνηεινχκελεο απφ δχν δηακεξίζκαηα θαη πάλσ, επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε δψσλ ζπληξνθηάο ζε θάζε δηακέξηζκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ηα δψα απηά δηακέλνπλ ζην ίδην δηακέξηζκα κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ θάηνρφ ηνπο, β) δελ παξακέλνπλ κφληκα ζηηο βεξάληεο ή ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ηνπ δηακεξίζκαηνο, γ) ε παξακνλή ζηα δηακεξίζκαηα πνιπθαηνηθηψλ ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ επδσίαο, ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θνηλήο εζπρίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαλνληζκφο ηεο πνιπθαηνηθίαο απαγνξεχεη ηε δηαηήξεζε δψσλ ζπληξνθηάο, ν αξηζκφο ησλ επηηξεπφκελσλ πεξηνξίδεηαη ζηα δχν (2) δψα αλά δηακέξηζκα. 2.Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε δψσλ ζπληξνθηάο ζηηο κνλνθαηνηθίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαιήο κεηαρείξηζεο θαη επδσίαο ησλ δψσλ, θαζψο θαη νη ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί θνηλήο εζπρίαο. 3.Απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε θαη παξακνλή δψσλ ζπληξνθηάο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο, φπσο ηδίσο ζηελ ππισηή, ζηελ ηαξάηζα, ζηνλ αθάιππην ρψξν, ζην θσηαγσγφ θαη ζηνλ θήπν. 4. Οη αλσηέξσ αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ κφλν γηα ζθχινπο θαη γάηεο. Γηα ηα ινηπά δψα ζπληξνθηάο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ Άξζξν 9 Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο 1.Οη Γήκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. Σν έξγν απηφ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ζπλδέζκνπο Γήκσλ, θηιoδσηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην Γήκν, εθφζνλ απηά, δηαζέηνπλ θαηάιιειε ππνδνκή, ζπληζηάκελε ζηελ χπαξμε ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή νρεκάησλ κεηαθνξάο δψσλ θαη έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 2. Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, θάζε Γήκνο, ή φκνξνη ή ζπλεξγαδφκελνη Γήκνη, ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ δεκνηηθά ή δηαδεκνηηθά θηεληαηξεία θαη θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε ζπλεξγαζία κε ελδηαθεξφκελα θηιoδσηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο ή θαη εζεινληέο θηιφδσνπο, ζε ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ή παξαρσξνχκελνπο απφ ην Γεκφζην, ηελ Πεξηθέξεηα ή απφ ηδηψηεο ρψξνπο. ηνπο Γήκνπο, είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε, γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ. Σα θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο απνηεινχλ ρψξνπο πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη πεξίζαιςεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα ελδηαηηήκαηα δψσλ ηνπ λ.604/1977 (ΦΔΚ Α 163) θαη ΠΓ 463/1978 (ΦΔΚ Α 96).Ο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, αζθείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Γ/ζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.604/1977, κε πξνζαχμεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ απφ έσο επξψ. Τπφ ηελ επνπηεία ησλ Γήκσλ, ζηα 15

16 φξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη θηεληαηξεία φπνπ δηελεξγνχληαη θηεληαηξηθέο πξάμεηο, κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαη απφ θηινδστθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ (1 θηελίαηξνο αλά 50 δψα), ηελ ηερληθή ππνδνκή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ. 3. Γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζπγθξνηνχληαη ζπλεξγεία απφ άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη έκπεηξα ζηελ αηρκαισζία δψσλ ζπληξνθηάο, πνπ θαζνδεγνχληαη θαη ειέγρνληαη ζην έξγν ηνπο απφ θηελίαηξν, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Κηεληαηξηθήο ηνπ Γήκνπ θαη φπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί απφ ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 4. Σα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο πνπ πεξηζπιιέγνληαη, νδεγνχληαη ηκεκαηηθά ζηα ππάξρνληα θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζηα δεκνηηθά θηεληαηξεία ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζε ηδησηηθά θηεληαηξεία, πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πξνζσξηλά θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πξνο πεξίζαιςε δψα, κέρξη ηελ απνζεξαπεία ηνπο, ππνβάιινληαη ζε θηεληαηξηθή εμέηαζε, ζηεηξψλνληαη, ζεκαίλνληαη κε ειεθηξνληθή ζήκαλζε, σο αδέζπνηα θαη θαηαγξάθνληαη ζηελ δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηελ θηεληαηξηθή εμέηαζε φηη είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή πάζρνπλ απφ ηάζηκν λφζεκα, ππνβάιινληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Αλ δηαπηζησζεί φηη είλαη επηθίλδπλα δψα ζπληξνθηάο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε ηνπ άξζξνπ 1, ή φηη πάζρνπλ απφ αλίαηε αζζέλεηα, ή φηη είλαη πιήξσο αλίθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή είλαη πξφδεια αληίζεηε κε ηνπο θαλφλεο επδσίαο ηνπο θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο λα αλαιάβνπλ ηελ θξνληίδα, επνπηεία θαη ηε δηαδηθαζία πηνζεζίαο ηνπο, ππνβάιινληαη ζε επζαλαζία. 5. Αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο πνπ πεξηζπιιέγνληαη θαη δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ ζήκαλζή ηνπο φηη έρνπλ ηδηνθηήηε πνπ έρεη δειψζεη ή ακέιεζε λα δειψζεη ηελ απψιεηά ηνπο, επηζηξέθνληαη ζε απηφλ. 6. Αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο πνπ πεξηζπιιέγνληαη θαη δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πγηή ή έρνπλ πιένλ απνζεξαπεπζεί, θαζψο θαη ηα πξνεξρφκελα απφ παξάδνζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο, κπνξνχλ λα πηνζεηνχληαη απφ ελήιηθα άηνκα ή απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο θηινδσηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία. 7. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δψα ζπληξνθηάο πνπ πηνζεηνχληαη, ζεκαίλνληαη άκεζα ειεθηξνληθά θαη θαηαγξάθνληαη ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζσξηλνχ θαη ηνπ νξηζηηθνχ ηδηνθηήηε ηνπο θαη ππνβάιινληαη ζε απνπαξαζηηηζκφ θαη εκβνιηαζκφ. 8. ηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο απφ ελδηαθεξφκελν λέν ηδηνθηήηε πνπ δελ είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηεο Διιάδαο, ε πηνζεζία πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ απ επζείαο παξάδνζή ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο ηδηνθηήηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δψα, έρνπλ ζηεηξσζεί, ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζσξηλνχ θαηφρνπ ηνπο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ επίζεκν απνδεηθηηθφ έγγξαθν. απηήλ ηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο, απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε ή/θαη παξακνλή ησλ δψσλ απηψλ, ζε θαηαθχγηα εθηφο Διιάδνο. 9. Εψα ζπληξνθηάο, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ πέληε (5) κελψλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί, παξακέλνπλ πξνζσξηλά ζηα θαηαθχγηα δψσλ πνπ δηαηεξνχλ νη Γήκνη, ή ηα Γηαδεκνηηθά Κέληξα θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνπο θνξείο απηνχο θηινδσηθά ζσκαηεία 16

17 θαη ελψζεηο, σο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πέληε (5) κελψλ, έρνληαο ηελ απαξαίηεηε θηεληαηξηθή θξνληίδα. Εψα ζπληξνθηάο πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηνπ θηελίαηξνπ θξίλνληαη φηη είλαη πγηή, επαλεληάζζνληαη άκεζα ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηζπιιέγεζαλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί φηη έρνπλ ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ειεθηξνληθά θαη φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε απνπαξαζηηηζκφ, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε. 10. Γηα ηελ επαλαθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ιακβάλεηαη ππφςε ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζηελ πεξηνρή πνπ επαλαθέξνληαη. Σελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε, ηελ θξνληίδα ησλ επαλεληαζζφκελσλ αδέζπνησλ δψσλ, έρνπλ νη Γήκνη θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνπο θνξείο απηνχο θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο. Γελ επηηξέπεηαη επαλαθνξά ζε πεξηνρέο κε λνζνθνκεία, ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα, απηνθηλεηφδξνκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο, ιηκάληα, αεξνδξφκηα. 11. Οη ζηεηξψζεηο ζε αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο πξαγκαηνπνηνχληαη δσξεάλ θαη απφ εζεινληέο αιινδαπνχο θηεληάηξνπο, πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε πξνζσξηλφ ή κφληκν εζεινληηθφ ηξφπν. Οη ζηεηξψζεηο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιειεο γηα άζθεζε θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη πξναλαθεξφκελνη θηελίαηξνη. Γηα ηηο θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Κηεληαηξηθήο ηνπ Γήκνπ θαη φπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί απφ ην Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ φπνπ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ ΤπΑΑΣ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ηνπο εζεινληέο αιινδαπνχο θηελίαηξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηεηξψζεσλ ζε αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ γξαθείσλ ησλ Γ/λζεσλ, Σκεκάησλ θαη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ρψξνη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηεηξψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε θηελίαηξν πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί ή άιινλ ππάιιειν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο παξαρσξνχληαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ πξνεγεζεί εηδνπνίεζε ελφο κήλα θαη έγθξηζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. 12. ε θάζε Γήκν, κε απφθαζε ηνπ Γήκαξρνπ, δεκηνπξγείηαη πεληακειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ηα δχν κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ηηο ελψζεηο πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν, κε ζθνπφ ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Οη Γήκνη, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη νη Πεξηθέξεηεο, δεκηνπξγνχλ δίθηπν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηα δψα πνπ δηαηίζεληαη πξνο πηνζεζία. 13. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηηξεπφκελεο κεζφδνπο επζαλαζίαο, ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηψλ εγθαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνίεζεο ζηεηξψζεσλ ζε αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 14. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: α)κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο Γήκνπο, απφ ηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα, άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 604/1997(ΦΔΚ Α 163) «Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Ηαηξείσλ, Κιηληθψλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δψσλ» θαη 17

18 ζην Π.Γ. 463/1978(ΦΔΚ Α 96) «Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Ηαηξείσλ, Κιηληθψλ θαη Δλδηαηηεκάησλ δψσλ», λα ηίζεληαη λένη ή/θαη πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαθπγίσλ θαη λα θαζνξίδεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, θαη β) θαζνξίδεηαη ν Γήκνο ή θαη ην θηινδσηθφ ζσκαηείν πνπ επηρνξεγείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίνπ, ην χςνο, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Άξζξν 10 Μεηαθίλεζε/κεηαθνξά δώσλ ζπληξνθηάο 1.Ζ ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε/κεηαθνξά κέρξη πέληε δψσλ ζπληξνθηάο ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γη απηά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο ζηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο θαη ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ή γηα κεηαβίβαζε ζε άιινλ ηδηνθηήηε, ζεσξείηαη κε εκπνξηθή κεηαθίλεζε θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 2003 «γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 92/65/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ» θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2004, «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά». 2. Ζ ηαπηφρξνλε κεηαθίλεζε/κεηαθνξά άλσ ησλ πέληε δψσλ ζπληξνθηάο, κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ, κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν, ζεσξείηαη εκπνξηθή κεηαθίλεζε θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.184/1996 (ΦΔΚ Α 137/1996) θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2004, «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε κεηαθνξά». 3. Με ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο ή Καλνληζκψλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά κηθξψλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε φια ηα νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη ζηαζεξήο ηξνρηάο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαζψο θαη ζηα ηαμί, εθφζνλ ηα δψα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αζθαιέο θινπβί κεηαθνξάο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ θάηνρφ ηνπο. Οη ζθχινη βνήζεηαο εθφζνλ θέξνπλ ινπξί θαη θίκσηξν κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ρσξίο θινπβί κεηαθνξάο θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο. 4. Σα επηβαηεγά πινία ππνρξεσηηθά δηαζέηνπλ θαζαξά θινπβηά, πξνζηαηεπφκελα απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ δψσλ ζπληξνθηάο. 5.Σα ζπλεξγεία πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δψσλ θαζψο θαη ηα ζπλεξγεία κεηαθνξάο δψσλ ηνπ άξζξνπ 9 απφ θαη πξνο ηα θηεληαηξεία, ηηο θηεληαηξηθέο θιηληθέο θαη ηα θαηαθχγηα εληφο ηεο επηθξάηεηαο εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ Άξζξν 11 Απνηξνπή πξόζβαζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ζε απνξξίκκαηα θαη πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ 1.Οη ππεχζπλνη ζθαγείσλ, θξενπσιείσλ, λνζνθνκείσλ, ζηξαηνπέδσλ, θαηαζθελψζεσλ, θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηξνθίκσλ, εγθαηαζηάζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη γεληθά ρψξσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, έρνπλ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξφζβαζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ζηα απνξξίκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο. 18

19 2. Οη ππεξεζίεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ νδψλ ηνπ εζληθνχ, επαξρηαθνχ θαη αζηηθνχ δηθηχνπ, έρνπλ άκεζε ππνρξέσζε λα απνκαθξχλνπλ απφ ηηο νδνχο θαη ηα πεδνδξφκηα, ηα λεθξά δψα θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνηέθξσζε ή ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. Απνηεθξσηήξηα δψσλ ζπληξνθηάο ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη απφ Γήκνπο θαη πλδέζκνπο Γήκσλ. 3. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνηξνπήο πξφζβαζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε απνξξίκκαηα θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ λεθξψλ δψσλ, θαζψο θαη νη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απνηεθξσηεξίσλ δψσλ ζπληξνθηάο. Άξζξν 12 Απαγόξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο θάζε είδνπο δώνπ, ζε θάζε είδνπο ζεάκαηα θαη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο 1.Γελ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε θάζε είδνπο δψνπ (άγξηαο παλίδαο ή ππφ εμαθάληζε, δψνπ εξγαζίαο, εθηξνθήο, ζπληξνθηάο) ζε ηζίξθν ή ζε ζίαζν κε πνηθίιν πξφγξακκα εθφζνλ ηα δψα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ζην πξφγξακκά ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ή παξειαχλνπλ ή εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ θνηλνχ. 2.Γελ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε θάζε είδνπο δψνπ ζε επηρεηξήζεηο ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ, πίζηαο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθψλ ζπλαπιηψλ, επηδείμεσλ, παλεγπξηψλ ή άιισλ θαιιηηερληθψλ ή ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ, εθ φζνλ ηα δψα ρξεζηκνπνηνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ζην πξφγξακκά ηνπο 3. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θάζε είδνπο δψνπ (άγξηαο παλίδαο ή ππφ εμαθάληζε, δψνπ εξγαζίαο, εθηξνθήο, ζπληξνθηάο) ζε ππαίζξηα δεκφζηα έθζεζε, κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο. 4. Γελ επηηξέπεηαη ε εθηξνθή, ε εθπαίδεπζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε δψσλ ζε νπνηνδήπνηε είδνο κνλνκαρίαο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε εθηξνθή θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζθχισλ θαη γαηψλ γηα παξαγσγή γνχλαο, δέξκαηνο, θξέαηνο, ή γηα ηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ. Άξζξν 13 Δμαηξέζεηο 1.Απφ ηελ απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, εμαηξνχληαη νη λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο δσνινγηθνί θήπνη, ηα ελπδξεία, ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο δψσλ, ηα θέληξα πεξίζαιςεο εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ηα εθηξνθεία ζεξακάησλ πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα άινγα ηππνδξνκηψλ θαη ζηηο ηππνδξνκίεο. Άξζξν 14 Αξκόδηα Αξρή Αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 είλαη ν Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εθδίδεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή πξαγκαηνπνίεζεο 19

20 ηεο εθδήισζεο θαηά ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» Άξζξν 15 Τπεύζπλε δήισζε 1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα θεξδνζθνπηθά ςπραγσγηθά ή θαιιηηερληθά ζεάκαηα, κνπζηθήο ή παξαζηαηηθήο ή άιιεο ηέρλεο, ή άιιεο ζπλαθείο θαιιηηερληθέο ή ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο ή πξνγξάκκαηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο, απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ν αηηψλ ηελ άδεηα, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο αξρή θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ δηαηεξεί δψα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην πξφγξακκα ή ζηελ εθδήισζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Ζ αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 14, δηθαηνχηαη λα θάλεη επηηφπην έιεγρν ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, πξηλ ή θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ε αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα ζπλδξάκεη ηελ αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε δε άξλεζήο ηεο, δελ ρνξεγείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ή αλ απηή έρεη ήδε ρνξεγεζεί, αλαθαιείηαη. 3.Ζ αξρή ηνπ άξζξνπ 14 είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ παξαιαβή θαη εμέηαζε θαηαγγειηψλ ηξίησλ, ηδησηψλ ή ζσκαηείσλ, ζρεηηθά κε παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, ε αξρή ππνρξενχηαη ζε άκεζν επηηφπην έιεγρν ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο Άξζξν 16 Καθνπνίεζε ησλ δώσλ Με ηελ επηθχιαμε εηδηθά πξνβιεπνκέλσλ πεξηπηψζεσλ ηεο ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 4 εδάθην γ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δελ επηηξέπεηαη, ν βαζαληζκφο, ε θαθνπνίεζε, ε θαθή θαη βάλαπζε κεηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δψνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πξάμε βίαο θαη απηνχ, φπσο ηδίσο ε δειεηεξίαζε, ην θξέκαζκα, ν πληγκφο, ην θάςηκν, ν αθξσηεξηαζκφο. Άξζξν 17 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο δσνλόζσλ 1.Ζ πξφιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηα δψα ζηνλ άλζξσπν ή ζε άιια δψα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ είδνπο, γίλεηαη κε εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη εθαξκφδνληαη απφ ηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2. Αλ εθδεισζεί θξνχζκα ιχζζαο ζε δψν, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο κπνξεί λα ιακβάλεη θαη πξφζζεηα κέηξα, είηε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο, είηε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, πέξαλ εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1197/1981(ΦΔΚ 240 Α) θαη 2017/1992 (ΦΔΚ 31 Α ). 3. Mε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζνξίδνληαη νη θηεληαηξηθνί πγεηνλνκηθνί θαλφλεο θαη φξνη πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ εηζβνιήο ζηε ρψξα ή δηαθπγήο επηδσνηηθψλ λνζεκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα απηά. Άξζξν 18 20

21 Δθπαίδεπζε, επηκόξθσζε, πξναγσγή θηινδσίαο 1.Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα βίνπ κάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ, ηνπο Γήκνπο, ηνπο ζπλδέζκνπο Γήκσλ, ηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθφ χιινγν θαη κε θηινδσηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο κεξηκλνχλ α) γηα ηελ νξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε κε άιινπο θνξείο, επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ηελ πξνβνιή απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, πξνγξακκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή θάηνρνη δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθηξνθή, εθπαίδεπζε, εκπφξην θαη θχιαμε ησλ δψσλ απηψλ θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη νκάδσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ, β) γηα ηελ πξνψζεζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηεο θηινδσίαο ζε λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία κε εθδειψζεηο, νκηιίεο, πξνβνιέο, ζεκηλάξηα αληηκεηψπηζεο θαη ρεηξηζκνχ αδέζπνησλ δψσλ θαη άιια θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κπνξεί λα ρξεκαηνδνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηή. Άξζξν 19 πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ δώσλ 1. Με εληνιή ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα, αθαηξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ην δψν ζπληξνθηάο ή δψν άιιεο θαηεγνξίαο απφ ηελ θαηνρή ηνπ παξαβάηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθν 1εδ α, β θαη γ θαη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ην δψν παξαδίλεηαη ζην θαηαθχγην αδέζπνησλ δψσλ ηνπ αξκφδηνπ Γήκνπ ή ζε ελδηαθεξφκελε θηινδσηθή εηαηξεία ή ζσκαηείν. Αλ ε κεηαρείξηζε ηνπ δψνπ είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη βάλαπζε θαη πξνθάιεζε ηδηαίηεξν πφλν ή θφβν ζην δψν, ε αθαίξεζε είλαη νξηζηηθή. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί επίζεο κε δηάηαμή ηνπ λα απαγνξεχζεη ηελ απφθηεζε άιινπ δψνπ απφ ηνλ παξαβάηε. 2.Ο αξκφδηνο Δηζαγγειέαο, ζε θάζε πεξίπησζε, επηιακβαλφκελνο δεκνζηεχκαηνο ή θαηαγγειίαο κπνξεί, κε επηηφπηα απηνςία, λα δηαπηζηψζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε νπνηνδήπνηε θαηαθχγην αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ή εθηξνθείν θαη αλ απηέο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε πξνζσξηλή δηάηαμή ηνπ, λα θαζνξίζεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαθπγίνπ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί. Άξζξν 20 Πνηληθέο θπξώζεηο 1. Οη παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο έσο πέληε (5) ρξφληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. 2.Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. 3. Ζ θινπή νπνηνπδήπνηε δψνπ ζπληξνθηάο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη πέληε κήλεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000), ελψ ε θινπή θπλεγεηηθνχ ζθχινπ ή ζθχινπ βνήζεηαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα έηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή νθηψ ρηιηάδσλ (8.000) επξψ 21

22 4. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2 θαη 3 δηπιαζηάδνληαη Άξζξν 21 Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο θαη πξόζηηκα 1. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ 2. Αξκφδηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη ηα φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Θεξνθπιαθήο, θαη νη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ ηαζκψλ Τγεηνλνκηθνχ Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ(ΤΚΔ). 3. Καηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο, βεβαηψλεηαη επηηφπνπ απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν ην πξνβιεπφκελν δηνηθεηηθφ πξφζηηκν. 4. Ο παξαβάηεο έρεη δηθαίσκα λα εκθαληζζεί απηνπξνζψπσο ή ππνβάιινληαο έγγξαθν ππφκλεκα εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο θαη φπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Ζ απφθαζε, κε ηελ νπνία εμεηάδνληαη νη αληηξξήζεηο, πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε κε αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ζηνηρεία. 5. Αλ δελ πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ή αλ απνξξηθζνχλ επηθπξψλεηαη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Αξρήο θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ κέζα ζε δέθα κέξεο απφ ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο. Δθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν Ο.Σ.Α. ρσξίο έθπησζε, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηε βεβαίσζή ηνπ. 6. Σα πξφζηηκα απφ ηηο δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ εληφο ηεο αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ δχν (2) κελψλ, βεβαηψλνληαη ππνρξεσηηθά, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο ηνπ παξαβάηε. Ζ βεβαίσζε ησλ πξνζηίκσλ απηψλ γίλεηαη κε ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 58 ηνπ π.δ. 16/1989 φπσο ηζρχεη, εηζάγνληαη ζε Δηδηθφ Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ηα δε εηζπξαηηφκελα πνζά, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ είζπξαμεο, απνδίδνληαη θαηά ηεηξάκελν ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ην νπνίν ηα δηαλέκεη ζηνπο Ο.Σ.Α. κε βάζε ζπληειεζηέο θαηαλνκήο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκνηηθψλ θαηαθπγίσλ θαη θηεληαηξείσλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ. 7. ε πεξίπησζε δηαξθνχο παξάβαζεο, ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν, πνπ ηε βεβαηψλεη, νξίδεη εχινγν ρξφλν γηα ηελ άξζε ηεο θαη αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί επηβάιιεη λέν πξφζηηκν, κεηά απφ θάζε λέα βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο 8. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο, δηάζεζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνζηίκσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 22

23 Άξζξν 22 Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1.Κακία δηάηαμε ηνπ λφκνπ απηνχ δελ ζίγεη άιιεο δηαηάμεηο λφκσλ ή δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ θπξψζεθαλ κε λφκν θαη πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ζε νπνηνδήπνηε είδνο δψνπ. 2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, αλαθέξεηαη ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ελλνείηαη ε ζήκαλζε ζθχισλ θαη γαηψλ. 3. Σα Παξαξηήκαηα 1-4 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. 4.Δπηρεηξήζεηο ηζίξθνπ, ζίαζνη κε πνηθίιν πξφγξακκα ή άιιεο αλάινγεο επηρεηξήζεηο κε παξεκθεξέο αληηθείκελν πνπ ιεηηνπξγνχλ κφληκα ή πεξηζηαζηαθά ζηελ Διιάδα θαη θαηέρνπλ δψα κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπο ή πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο παξαζηάζεηο κε νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε είδνπο δψνπ, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, άιισο, αθαηξείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε απνθιεηνκέλεο ηεο επηβνιήο πεξαηηέξσ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ. 5. Δληφο δηεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε Γήκν ή ζε φκνξνπο ή ζπλεξγαδφκελνπο Γήκνπο θαηαθχγηα αδέζπνησλ δψσλ Άξζξν 23 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-13 ηνπ λ. 3170/2003(ΦΔΚ 191 Α ) εθηφο απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7, θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ λφκνπ απηνχ ή αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ. Άξζξν 24 Έλαξμε ηζρύνο Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο Παξαγγέιινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκν ηνπ θξάηνπο Αζήλα 23

24 Αζήλα, Οη Τπνπξγνί Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Δζσηεξηθψλ Γ. ΡΔΠΠΑ Οηθνλνκηθψλ Υ. ΚΑΣΑΝΗΓΖ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Α. ΛΟΒΔΡΓΟ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 24

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 25

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟ 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ.. Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο δηαγωληζκόο γηα ηελ επηινγή αλαδόρωλ ηνπ έξγνπ: «Δπξωπαϊθό Έηνο θαηά ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα