ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο : Θαλ. αθαξήο - η. Πίλε Σειέθσλν : Fax : ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΠΔΗΓΟΝ Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2011 ΠΟΛ ΠΡΟ: Αποδέθηες Π.Γ. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/θεο Μνζράην 3. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΘΔΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο εληχπσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011: α) Γειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ο.Δ, Δ.Δ, θ.ιπ. (Δ5) θαη β) Οηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (Δ3). Ύζηεξα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ην λ. 3842/2010 (ΦΔΚ Α 58), παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ εληχπσλ:

2 Η) ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ο.Δ., Δ.Δ., θ.ιπ. (Έλησπο Δ5) ην λέν έληππν Δ5 νηθνλ. έηνπο 2011 απαιείθζεθε ν θ.α. 617 ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Δ9 δηφηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3634/2008 θαηαξγήζεθε ε ζπλππνβνιή ηνπ εληχπνπ απηνχ κε ηηο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Πίλαθας Α «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟ ΦΟΡΟ» ηνλ πίλαθα απηφλ απαιείθζεθαλ γηα ιφγνπο κεραλνγξαθηθήο εξγνλνκίαο ηα πεδία: πφιε, νδφο θ.ιπ., θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη Κ.Α.Γ. Σνχην δηφηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην κεηξψν ΣΑΥΗS. Πίλαθας Β «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ» ηνλ πίλαθα απηφλ πξνζηέζεθαλ νη εμήο ελδείμεηο: Αλ σπάγεζζε: α) ζηο άρζρο 118 ηοσ λ. 2238/1994. Με ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη κείσζε ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο θαηά 40% γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ θαηνίθνπο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Κ.Φ.Δ. γηα ηα λνκηθά πξφζσπα (Δ.Π.Δ., Α.Δ. θ.ιπ.), θαη γηα ηηο Ο.Δ., Δ.Δ., ηηο θνηλνπξαμίεο ηνπ Κ.Β.. θαη ηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 10 θαη 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 40% γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο αζθνχληαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ θαηνίθνπο. Έηζη π.ρ. νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 20% θαη 25%, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Φ.Δ., κεηψλνληαη ζε 12% θαη 15% αληίζηνηρα. Σνλίδεηαη φηη κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 40% ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ πην πάλσ ππφρξεσλ κφλν γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζηα ππφςε λεζηά. πλεπψο αλ ηα λνκηθά πξφζσπα θ.ιπ. εθηφο απφ ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ θαη πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζηα ππφςε λεζηά απνθηνχλ θαη εηζνδήκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη έμσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά, γηα ηα ηειεπηαία θέξδε ζα θνξνινγνχληαη κε ηνλ αθέξαην ζπληειεζηή θνξνινγίαο, δειαδή κε 20% ή 25% θ.ιπ. (νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ηελ /632/Α0012/ΠΟΛ 1110/ δηαηαγή καο). Αλ σπάγεζζε: β) ζηο άρζρο 73 ηοσ λ. 3842/2010, Με ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη φηη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ., ησλ νπνίσλ ν θχθινο εξγαζηψλ κεηψλεηαη γηα δχν (2) ζπλερφκελεο 2

3 δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο θάζε θνξά δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ πνπ νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 109 θαη 10 ηνπ ίδηνπ λφκνπ κεηψλεηαη θαηά ηξεηο (3) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηεηίαο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ κεηψλεηαη ζε θακία απφ ηηο ηξεηο πην πάλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. (10943/Β0012/ΠΟΛ.1088/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ). Ζ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ δχν (2) δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη φηαλ ζε θάπνηα απφ απηέο πξνθχπηεη δεκία, ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ επφκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ δχν (2) δηαρεηξηζηηθέο πεξίνδνη επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο. Όηαλ επηρείξεζε πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζηε ζπλέρεηα πξνβεί εληφο ηεο δηεηίαο ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή απμεζεί ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο, ην ρνξεγεζέλ επεξγέηεκα αλαθαιείηαη θαη ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ή ηα νηθνλνκηθά έηε πνπ έηπρε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή. Γηα ηελ επηπιένλ δηαθνξά θφξνπ πνπ νθείιεηαη επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ 179 Α ). Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξεψλνληαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε επηρνξεγνχκελν πξφγξακκα απφ ην Γεκφζην, λα δηαηεξνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ήδε εθδφζεθε ε 10943/Β0012/ΠΟΛ 1088/ Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππάγεηαη ζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηελ Διιάδα θαη επελδχεη ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ κεγάινπ κήθνπο κε πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ζε θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν πνπ ηνπ αλαινγεί γηα πνζφ ίζν κε: α) ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε, εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, δελ είλαη κέηνρνο αλψλπκεο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή κέινο Ο.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, β) ην 20% ηνπ πνζνχ πνπ επέλδπζε, εθφζνλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα, ή είλαη κέηνρνο αλψλπκεο 3

4 Α.Δ. ή Δ.Π.Δ., ή κέινο Ο.Δ., Δ.Δ. ή θνηλνπξαμίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα. ε θάζε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμφθιεζε δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιάδα. Αλ σπάγεζζε: γ) ζηο άρζρο 18 ηοσ λ. 3296/2004 Με ην άξζξν απηφ παξέρνληαη θνξνινγηθά θίλεηξα ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγρσλεπζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ηδξχζνπλ λέα πξνζσπηθή εηαηξία ή Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. Μεηαμχ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη Α.Δ. Δπίζεο κεηαμχ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηε ρψξα καο ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν λφκνο ζέηεη ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα λνκηθή κνξθή, ηελ νπνία ζηεξείηαη ην ππνθαηάζηεκα θαη πεξαηηέξσ αθνχ δελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζην θίλεηξν απηφ ησλ εκεδαπψλ Α.Δ., δελ κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζε απηφ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ Α.Δ. Απφ ηε ζπγρψλεπζε πξέπεη πάληνηε λα πξνέξρεηαη εηαηξία αλψηεξεο λνκηθήο κνξθήο απφ απηή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηεο ίδηαο λνκηθήο κνξθήο κε απηή πνπ έρεη ηελ αλψηεξε λνκηθή κνξθή απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο. Δπνκέλσο κία Δ.Π.Δ. δελ κπνξεί λα ζπγρσλεπζεί κε άιιε Δ.Π.Δ. ή άιιεο κνξθήο επηρείξεζε θαη λα ζπζηήζνπλ κηα πξνζσπηθή εηαηξία (Ο.Δ. ή Δ.Δ.), αιιά ε πξνεξρφκελε απφ ηε ζπγρψλεπζε εηαηξία πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά ηνλ ηχπν ηεο Δ.Π.Δ. ή ηεο Α.Δ. Πεξαηηέξσ ν λφκνο δελ ζέηεη θακία πξνυπφζεζε σο πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη ππφ ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεηο (κε εμαίξεζε βεβαίσο ηηο Δ.Π.Δ. πνπ ηεξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν βηβιία Γ θαηεγνξίαο). Δπνκέλσο αλ ε ζπγρσλεπφκελε αηνκηθή επηρείξεζε ή πξνζσπηθή εηαηξία ηεξεί βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., απηή εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο (κεηαπνηεηηθέο, εκπνξηθέο, παξνρήο ππεξεζηψλ). Όκσο επεηδή κε ηελ 5 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.δ. 1297/1972 έρνπλ εθαξκνγή θαη επί ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ γίλνληαη κε ην άξζξν απηφ, ζπλάγεηαη φηη νη ππφ ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεηο δελ κπνξεί λα έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ θαηά θχξην ιφγν ηελ θαηαζθεπή ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ (κε εμαίξεζε ηηο μελνδνρεηαθέο πνπ ππάγνληαη). Με ηελ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο 4

5 πξνεξρφκελεο απφ ηε ζπγρψλεπζε εηαηξίαο θαηά ηα 2 πξψηα έηε. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο απηήο ζα θνξνινγνχληαη γηα ην πξψην νηθνλ. έηνο κε ηνλ ηζρχνληα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο ζπληειεζηή θνξνινγίαο κεησκέλν θαηά 10 κνλάδεο θαη γηα ην επφκελν νηθνλ. έηνο κε ζπληειεζηή κεησκέλν θαηά 5 κνλάδεο. Δηδηθφηεξεο νδεγίεο έρνπλ δνζεί κε ηελ /10171/Β0012/ΠΟΛ 1016/ δηαηαγή καο. Πίλαθας Γ «ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ, ΣΔΛΩΝ ΚΣΛ.» 1. ηνλ πίλαθα απηφλ πξνζηέζεθαλ νη θ.α. 521, 522 θαη 523 ιφγσ αιιαγήο ζηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3842/2010, αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΚΦΔ θαη ηα θέξδε πιένλ ησλ ππνρξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ (νκφξξπζκεο εηαηξίεο, εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β..), θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%). β) Δηδηθά, γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαη θνηλσλίεο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζηηο νπνίεο θνηλσλίεο, κεηαμχ ησλ θνηλσλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη, ηα θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα θαη ζηνπο θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί επηρεηξεκαηηθή ακνηβή γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα ή κέρξη ηξεηο (3) θνηλσλνχο θπζηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Δπνκέλσο, αλ ζηελ θνηλσλία ζπκκεηέρνπλ κφλν ελήιηθνη, ηα θέξδε ηεο θνηλσλίαο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 25% ρσξίο ηελ αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο. Ζ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάζε δηθαηνχρνπ εηαίξνπ ή θνηλσλνχ ζην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο ή θνηλσλίαο, πνπ δειψζεθαλ κε ηελ νηθεία εηήζηα δήισζή ηεο. Ζ αθαίξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο είλαη ππνρξεσηηθή, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 5

6 ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ή θνηλσλψλ κε ίζα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαζνξίδνληαη, θάζε έηνο, απφ ηελ εηαηξία ή θνηλσλία θαη δειψλνληαη κε ηελ νηθεία αξρηθή εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηεο. Με ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, νκφξξπζκνο εηαίξνο ή θνηλσλφο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ή θνηλσλίεο, θνξνινγείηαη γηα επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ φιεο ηηο εηαηξίεο ή θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη. Σα πνζνζηά απηά δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.718/1977 (εηαηξίεο κεηαμχ εθηεισληζηψλ), γηα ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη ην θαζεζηψο θαηαλνκήο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ζε φινπο ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θπζηθά πξφζσπα, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο. Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ζην επίπεδν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηα θέξδε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη θνηλσλψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θνηλσλίαο θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη αλήιηθνη θαη κε ζπληειεζηή εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηα θέξδε φισλ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ θαη θνηλσλψλ (εηεξφξξπζκνη εηαίξνη, εηαίξνη λνκηθά πξφζσπα). Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εθαξκφδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ απφ 1/1/2010 θαη κεηά. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3877/2010 (ΦΔΚ Α 160) επηβιήζεθε γεληθή εηζθνξά ππέξ ΔΛ.Γ.Α. 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ δειψλεηαη κε ηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνυπφζεζε επηβνιήο ηεο εηζθνξάο απηήο είλαη ε πιεηνςεθία ησλ κεξηδίσλ ηνπο λα κελ αλήθεη ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πξνζηέζεθε ν θ.α. 909 ζηνλ πίλαθα Θ ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ5 φπνπ αλαγξάθεηαη ην εηζφδεκα επί ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε εηζθνξά ΔΛ.Γ.Α. θαη ζηνλ Πίλαθα Γ «ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΟΤ, ΣΔΛΩΝ ΚΛΠ.» πξνζηέζεθε ν θ.α. 910 «Δηζθνξά ΔΛΓΑ 2% (αξ. 13 λ. 3877/2010)» φπνπ αλαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ εηζθνξά απηή. 6

7 ΠΡΟΟΥΖ : Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν θ.α ηνπ πίλαθα Γ ζα πξέπεη λα απαξαηηήησο λα έρεη ζπκπιεξσζεί ν θ.α. 909 ηνπ πίλαθα Θ ηεο ηξίηεο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ. Ο θσδηθφο αξηζκφο 911 ηνπ πίλαθα Γ δελ ζπκπιεξψλεηαη, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν επηβνιή πξφζζεηεο εηζθνξάο ΔΛΓΑ. Δπνκέλσο δελ ζπκπιεξψλεηαη θαη ε έλδεημε «Πξφζζεηε εηζθνξά ΔΛΓΑ» πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ππνπίλαθα ηνπ πίλαθα Γ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ. 3. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Δπνκέλσο, οη θοηλωλίες αζηηθού δηθαίοσ πνπ εθκεηαιιεχνληαη θνξηεγά ή επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο, ππνβάιινπλ δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ5) θαη γηα ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε κέτρη δύο ασηοθίλεηα, ρνξεγείηαη ζε θάζε κέινο, βεβαίσζε κε ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ ηνπο αλαινγεί, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζεί ζην φλνκά ηνπο. Σα θαζαξά θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πάλσ απφ δχν απηνθηλήησλ θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηεο θνηλσλίαο. Όκσο, ζε πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαπάλσ απηνθηλήησλ απφ ηνπο ιοηπούς σπότρεοσς ηες παραγράθοσ 4 ηοσ άρζροσ 2 ηοσ ΚΦΔ (Ο.Δ., Δ.Δ. θιπ.), ηα θαζαξά θέξδε θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ κειψλ, κφλν φηαλ απηνί εθκεηαιιεχνληαη κέτρη έλα ασηοθίλεηο, ελψ, ζε πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο πάλσ απφ έλα απηνθίλεην, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 (θνξνινγία επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο θαη θνξνιφγεζε ησλ ινηπψλ θεξδψλ ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ). 4. Σέινο, επηζεκαίλεηαη, φηη ζε ππνβνιή δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ5) θαη θνξνιφγεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΚΦΔ, ππφθεηληαη νη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, κφλνλ, εθφζνλ αζθνχλ επητείρεζε ή επάγγεικα θαη φρη νη θνηλσλίεο κε άιιν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, φπσο π.ρ. απηέο πνπ ζπζηάζεθαλ γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ (εηζφδεκα Α θαηεγνξίαο). Παραδείγκαηα: 1 ο : Έζησ Ο.Δ. κε εηαίξνπο ηνπο Α, Β, Γ θαη Γ θπζηθά πξφζσπα κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία 30%, 30%, 25% θαη 15% αληίζηνηρα. Σα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε επξψ. Κέξδε θνξνινγεηέα ζην επίπεδν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή νκφξξπζκσλ εηαίξσλ : Δηαίροη Ν.Π. Δπητ. ακοηβή Α

8 Β Γ Γ Φόρος λοκηθού προζώποσ : Υ 20%= εσρώ. 2 ο : Έζησ Δ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν ίδηνο πην πάλσ εηαίξνο ηεο Ο.Δ. Α σο νκφξξπζκνο εηαίξνο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 40% θαη σο εηεξφξξπζκνη εηαίξνη ν Ε θπζηθφ πξφζσπν κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 30% θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν Ζ κε πνζνζηφ επίζεο 30%. Σα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε επξψ. Κέξδε θνξνινγεηέα ζην επίπεδν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή νκφξξπζκνπ εηαίξνπ : Δηαίροη Ν.Π. Δπητ. ακοηβή Α Ε Ζ Φόρος λοκηθού προζώποσ : Υ 20% = Υ 25% = ύλοιο : εσρώ Σα πνζά ησλ θεξδψλ ησλ θ.α. 521 θαη 522 ηα νπνία ζα θνξνινγεζνχλ κε ζπληειεζηέο 25% θαη 20% αληίζηνηρα, πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηνλ Πίλαθα Η (Βιέπε ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ Πίλαθα Η ). ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ Δ5 πξνζηέζεθαλ νη ελδείμεηο «Οιηθά» ή «Γφζεηο», φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ θφξνπ θιπ. πνζψλ πνπ ζα βεβαησζνχλ, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3842/2010, φηαλ ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, παξέρεηαη έθπησζε 1,5% ζην ζπλνιηθφ πνζφ απηνχ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβεβαηνχκελσλ κε απηφλ νθεηιψλ. 8

9 Πίλαθας Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ» ηνλ πίλαθα απηφλ πξνζηέζεθε: α) ν θ.α. 041 γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3842/2010 πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ επξεζηηερλίαο (νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ έρνπλ δνζεί κε ηελ 11970/Β0012/ΠΟΛ 1203/ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ). β) ν θ.α. 530 γηα ηελ αλαγξαθή ησλ απαιιαζζφκελσλ θεξδψλ κέρξη επξψ, ησλ νκφξξπζκσλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ σο κέιε απνθιεηζηηθά θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία θαηά ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (παξ. 7 άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Δ.). Πίλαθας Δ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ» Ο Πίλαθαο Δ «ΔΗΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΑ» δηαηξέζεθε: α) ζηνλ ππνπίλαθα ΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ, ηνλ ππνπίλαθα απηφλ πξνζηέζεθε ζηήιε γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ απφζβεζεο κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Φ.Δ. β) θαη ζηνλ ππνπίλαθα ΤΠΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ηνλ ππνπίλαθα απηφλ ην θαζαξφ εηζφδεκα πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ αθαζαξίζηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηήζεθε απφ ππεθκίζζσζε, κε κεηαθνξά ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ εληχπνπ Δ2 θαη ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ εθκηζζσηή. Πίλαθας Η «ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΩΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΩΝ ΣΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ / ΜΔΛΖ» Απφ ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ κειψλ θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνλ Πίλαθα Η πξνζεηέζε ζηήιε κε ηελ «ΗΓΗΟΣΖΣΑ» ησλ εηαίξσλ κειψλ δειαδή αλαγξάθεηαη ην αλ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, νκφξξπζκν ή εηεξφξξπζκν κέινο ή θνηλσλφο. Αλαγξάςηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ / κέινπο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε : α) λνκηθφ πξφζσπν (Ν.Π.), β) θπζηθφ πξφζσπν νκφξξπζκν κέινο (Ο.Μ.), γ) θπζηθφ πξφζσπν εηεξφξξπζκν κέινο (Δ.Μ.) θαη δ) θπζηθφ πξφζσπν θνηλσλφο (Κ) θ.η.ι. 9

10 ΠΡΟΟΥΖ : Σν ζχλνιν ησλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα νκφξξπζκα κέιε θπζηθά πξφζσπα κεηαθέξεηαη ζηνλ θ.α. 522 ηνπ πίλαθα Γ ελψ ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ κεηαθέξεηαη ζηνλ θ.α. 521 ηνπ ίδηνπ πίλαθα. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα Η, απαιείθζεθε ε ζηήιε κε ηα «Α.Φ.Μ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηα νπνία νη εηαίξνη / κέιε εηζέπξαμαλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή», πνπ αθνξνχζε ηνπο εηαίξνπο πνπ δελ ειάκβαλαλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ ηελ εηαηξεία πνπ ππνβάιιεη δήισζε, φηαλ κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3842/2010, έπξεπε λα ιάβνπλ επηρεηξεκαηηθή ακνηβή κφλν απφ άιιε εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. Δπίζεο, επί πιένλ ζηηο γξακκέο 1, 2, 3 ηνπ πίλαθα Η αλαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ησλ εηαίξσλ / κειψλ (κέρξη ηξείο) πνπ έρνπλ πάξεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ ηελ εηαηξία. ηηο γξακκέο 4 έσο 8 ηνπ ίδηνπ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ / κειψλ πνπ δελ έρνπλ πάξεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή απφ ηελ εηαηξία. Αλ ν πίλαθαο απηφο δελ επαξθεί, επηζπλάπηεηαη θαηάζηαζε θαη κεηαθέξεηε ηα ζχλνια ηεο θαηάζηαζεο ζηα πεδία ηνπ θ.α. 639 ηνπ παξφληνο πίλαθα. ΗΗ) ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (Δ3) 1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3842/2010 ηξνπνπνηήζεθαλ νη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη απφ ην θαζαξφ εηζφδεκα ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαζψο θαη ησλ γεσιφγσλ κειεηεηψλ γηα ηηο κειέηεο θαη επηβιέςεηο ηνπο ζα πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. Οη πξνβιεπφκελνη απφ ηνλ Κ.Φ.Δ. ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο αλά θαηεγνξία κειέηεο ζα ηζρχνπλ κφλν ζε πεξίπησζε εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. Καηφπηλ απηνχ ζηνλ πίλαθα Ε ηνπ λένπ εληχπνπ Δ3 απαιείθζεθε ν θ.α. 324 «δηαθνξά δαπαλψλ» πνπ αθνξνχζε κεραληθνχο - αξρηηέθηνλεο, θαζφζνλ θαηαξγήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηφο ηνπο κε ζπληειεζηέο, παξέκεηλε σζηφζν ν θ.α. 342 «είδνο κειέηεο» γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΚ Α 253), ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ «απηνειέγρνπ» ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ έηνπο 2010 πξνζδηφξηδαλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά είηε πξνβιεπφηαλ ε θαηαβνιή εηήζηνπ πνζνχ θφξνπ( άξζξν 33 λ.2238/94) θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3842/2010 εληάρζεθαλ ζηελ ηήξεζε 10

11 βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά, ζηνλ πίλαθα Η ηνπ εληχπνπ Δ3, ζα κεηαθέξνπλ κφλν ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Σέινο, γηα ηηο ππφςε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010, αλαθνξηθά κε ηνλ απηνέιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ, εθδφζεθε ε ΠΟΛ. 1191/ δηαηαγή. Αλαισηηθόηερα : α. Δπητεηρήζεης πώιεζες εκπορεσκάηωλ ή θαη παραγωγής προϊόληωλ : Οη επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ(θ.α. 125) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ)(θ.α.121) θαη ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ(θ.α. 122), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο(θ.α. 101) απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δθφζνλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή αλαγσγήο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο κε πεξηζζφηεξα απφ πέληε δεθαδηθά ςεθία απηνχ.( π.ρ. ν ζπληειεζηήο αλαγσγήο 1, πεξηνξίδεηαη ζε 1,23456.). β. Δπητεηρήζεης ακηγώς παροτής σπερεζηώλ: Οη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ(θ.α. 105) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ(θ.α. 102), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο(θ.α. 104) ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν κνλαδηθφ ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο (Μ..Κ.Κ.). ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 11

12 επηρείξεζε Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ Μ..Κ.Κ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο Μ..Κ.Κ., εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Μ..Κ.Κ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Γειαδή θαη νη επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηνλ απηνέιεγρν, πξέπεη λα δειψλνπλ ην πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ίδηα κέζνδν φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α γηα ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. γ. Μηθηές επητεηρήζεης πώιεζες εκπορεσκάηωλ ή θαη παραγωγής προϊόληωλ θαη παροτής σπερεζηώλ : Οη κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο ππνπεξηπηψζεηο α θαη β, κε επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. δ. Ακηγώς ειεύζεροη επαγγεικαηίες : Οη ακηγψο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ(θ.α.115) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γειαδή, πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ(θ.α. 112), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο(θ.α. 114) απηνχ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκφ εθαηφ (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή θαζαξψλ ακνηβψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία ζπληειεζηήο θαζαξψλ ακνηβψλ(δ.16382/πολ 12

13 371/ ), εθαξκφδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ (47,75%). Πξνθεηκέλνπ γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο θαζαξψλ ακνηβψλ, εθαξκφδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θαζαξψλ ακνηβψλ θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζφδσλ δηα ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπνκέλσο, φζα αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε β γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγψο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζψο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρχνπλ αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ε. Διεύζεροη επαγγεικαηίες κε παράιιειε άζθεζε εκπορηθής δραζηερηόηεηας πώιεζες εκπορεσκάηωλ ή θαη παραγωγής προϊόληωλ ή θαη παροτής σπερεζηώλ : Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνχλ θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντφλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δειψλνπλ πνζφ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο δ, α θαη β, θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε γ ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνηλψλ δαπαλψλ. Καζαρά θέρδε σπαγοκέλωλ ζηολ ασηοέιεγτο. Σα αθαζάξηζηα έζνδα φπσο πξνθχπηνπλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ην Μ..Κ.Κ. ή κέζν φξν ησλ Μ..Κ.Κ. ή κέζν ζηαζκηθφ.κ.κ. θαηά πεξίπησζε (θ.α. 128,133,138) γηα λα πξνθχςνπλ ηα θαζαξά θέξδε απηνειέγρνπ (θ.α. 129, 134, 139). Σα θέξδε απηά ζπγθξίλνληαη κε ηα ινγηζηηθά θαζαξά θέξδε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. (θ.α. 130, 135, 140) θαη ηειηθψο επηιέγνληαη ηα κεγαιχηεξα πξνο θνξνιφγεζε (θ.α. 131, 136, 141) πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηαθεξζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (έληππα Δ1 θαη Δ5). Σα θέξδε πνπ ηειηθά επηιέγνληαη πξνο θνξνιφγεζε ( ηα κεγαιχηεξα απφ ηε ζχγθξηζε πηλάθσλ Σ θαη Η ) αλαπξνζαξκφδνληαη κε ηα πνζά ηνπ πίλαθα Ε. Παραδείγκαηα: 1. Ο.Δ., ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή έηνηκσλ αλδξηθψλ ελδπκάησλ θαη ηε ιηαληθή πψιεζε απηψλ (Μ..Κ.Κ. 19%, Κ.Α. 6224) θαη ηεξεί βηβιία Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: 13

14 Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 Ο πίλαθαο Η ηνπ εληχπνπ Δ3 ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: ΚΩΓ.121 : ,00 ΚΩΓ. 122: ,00, ΚΩΓ. 100 : ,00, ΚΩΓ. 101 : 1,23456, ΚΩΓ. 125: ΚΩΓ.126 : ,00, ΚΩΓ.127 : ,00, ΚΩΓ.128 : 19% ΚΩΓ.129: ,96, ΚΩΓ. 130 : ,00 θαη ΚΩΓ. 131 : , Ο.Δ., ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη θξνληηζηήξην μέλσλ γισζζψλ (Μ..Κ.Κ. 30%, Κ.Α. 8022) θαη ηεξεί βηβιία Β' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα βάζεη ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ: Αθαζάξηζηα έζνδα ,00 Έμνδα θαη δαπάλεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνχλ) ,00 ΚΩΓ.102 : ,00 ΚΩΓ. 104: 1,42857 ΚΩΓ. 105 : ,70 ΚΩΓ. 106 : ,00, ΚΩΓ. 132: ,70, ΚΩΓ.133 : 30%, ΚΩΓ.134 : ,81, ΚΩΓ.135 : ,00 θαη ΚΩΓ.136: ,81 14

15 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3842/2010 απμήζεθε απφ 15% ζε 20% ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη εμσινγηζηηθά κε ζπληειεζηή επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπο γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ απφ θαη κεηά (πίλαθαο ΗΓ εληχπνπ Δ3). 4. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3842/2010, άιιαμε ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη εηδηθφηεξα : α) Δθκεηαιιεσηές ασηοθηλήηωλ δεκόζηας τρήζες (ΣΑΞΗ): Οη εθκεηαιιεπηέο απηνί απφ θαη κεηά πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., δειαδή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ην πξψην φκσο εμάκελν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2010, νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο θνξνινγνχληαη κε ηα ηεθκαξηά πνζά θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, πξνζαπμεκέλα θαηά 50% ηα νπνία φκσο πεξηνξίδνληαη ζε δσδέθαηα, αλάινγα κε ηνπο κήλεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ΣΑΞΗ ζην δηάζηεκα απηφ. Σα ηεθκαξηά πνζά, πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ πξνζαχμεζε απηή, κεηψλνληαη γηα ηα ΣΑΞΗ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ θάησ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θαη γηα ηα ΣΑΞΗ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πφιεηο θάησ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Γηα κε εξγαδφκελνπο ζπληαμηνχρνπο ηδηνθηήηεο ΣΑΞΗ, ηα λέα ηεθκαξηά πνζά κεηψλνληαη θαηά πεληαθφζηα επξψ (500). Σα πνζά απηά πεξηνξίδνληαη ζε δσδέθαηα, αλάινγα κε ην ρξφλν εθκεηάιιεπζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπνκέλσο ην ηεθκαξηά θέξδε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηνλ θ.α 890 ηνπ πίλαθα ΗΓ ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη ηα θαζαξά θέξδε ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ πνπ πξνθχπηνπλ ινγηζηηθά θαη αλαγξάθνληαη ζηνλ θ.α 346 ηνπ πίλαθα Ε ηνπ ίδηνπ εληχπνπ, αζξνίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ θ.α 401 ηνπ πίλαθα 4Γ ηνπ εληχπνπ Δ1. β) Δπητεηρήζεης εθκεηάιιεσζες επηβαηηθώλ ιεωθορείωλ εληαγκέλωλ ζε ΚΣΔΛ: Οη επηρεηξήζεηο απηέο απφ θαη κεηά πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., δειαδή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαη επνκέλσο θαηαξγείηαη ε θνξνιφγεζε κε ηεθκαξηά πνζά εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. 15

16 Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά θαη ζπκπιεξψλνληαη νη πίλαθεο Σ θαη Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 ( πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ Β θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β..). γ) Δπητεηρήζεης εθκεηάιιεσζες θορηεγώλ ασηοθηλήηωλ δεκόζηας τρήζες: Οη επηρεηξήζεηο απηέο απφ θαη κεηά πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., δειαδή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη επνκέλσο θαηαξγείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, ε θνξνιφγεζε κε ηα πνζά εηήζηνπ θφξνπ, πνπ θαηαβάιινπλ αλάινγα κε ην σθέιηκν θνξηίν θαη κε νδεγφ ηξίην ή ηνλ ηδηνθηήηε θαη κε ηα νπνία εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε. Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ηνπο γίλεηαη ινγηζηηθά θαη ζπκπιεξψλνληαη νη πίλαθεο Σ θαη Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 ( πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ Β θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β..). δ) Δπητεηρήζεης εθκεηάιιεσζες ελοηθηαδόκελωλ δωκαηίωλ θαη δηακερηζκάηωλ ποσ εθκεηαιιεύοληαη κέτρη 7 δωκάηηα: Οη επηρεηξήζεηο απηέο απφ θαη κεηά ζα πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., δειαδή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δπνκέλσο, θαηαξγείηαη απφ θαη κεηά ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ηα θαη απνθνπή θαηαβαιιφκελα πνζά εηήζηνπ θφξνπ. Γηα ην πξψην φκσο εμάκελν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2010, νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ζα θνξνινγεζνχλ κε θαηαβνιή θαηά ην ήκηζπ ηνπ εηήζηνπ θαη απνθνπή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο ππνρξέσζεο γηα ην δηάζηεκα απηφ (ζρεη. ε ΠΟΛ.1201/ δηαηαγή καο), Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ηνπο γίλεηαη ινγηζηηθά γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2010 θαη ζπκπιεξψλνληαη νη πίλαθεο Σ θαη Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 ( πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ Β θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β..). ε) Δπητεηρήζεης εθκεηάιιεσζες θαηαζθελωηηθώλ θέληρωλ (camping): Οη επηρεηξήζεηο απηέο απφ θαη κεηά θνξνινγνχληαη κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. δειαδή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 16

17 επνκέλσο, θαηαξγείηαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ηα θαη απνθνπή θαηαβαιιφκελα πνζά εηήζηνπ θφξνπ. Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ηνπο γίλεηαη ινγηζηηθά θαη ζπκπιεξψλνληαη νη πίλαθεο Σ θαη Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 ( πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ Β θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β..). ζη) Δπητεηρήζεης αποθιεηζηηθά πιαλόδηωλ ιηαλοπωιεηώλ θαη αποθιεηζηηθά ιηαλοπωιεηώλ ζε θηλεηές ιαϊθές αγορές: Οη επηρεηξήζεηο απηέο απφ θαη κεηά πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β...Σν ηκήκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ φπνπ ηεξήζεθαλ βηβιία θαη ζηνηρεία Α θαηεγνξίαο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπζαλ κέρξη ηελ αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηβιίσλ, ζα πεξηνξηζζεί ζε ηφζα δσδέθαηα φζνη θαη νη κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ηεξήζεθαλ βηβιία Α θαηεγνξίαο. Ο θφξνο απηφο αλαγξάθεηαη ζηνλ θ.α 666 ηνπ πίλαθα ΗΣ ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δπνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ ηνπο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο , γίλεηαη ινγηζηηθά θαη ζπκπιεξψλνληαη νη πίλαθεο Σ θαη Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 ( πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ Β θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β..). πλεπεία ησλ παξαπάλσ λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ, ζηνλ πίλαθα ΗΓ ηνπ εληχπνπ Δ3 παξέκεηλαλ κφλν ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηα Δ.Γ.Υ. (ΣΑΞΗ) θαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1/2010 έσο 30/6/2010 θαη ζηνλ πίλαθα ΗΣ πξνζηέζεθε ν θ.α. 666 γηα ηνλ ζπκςεθηδφκελν θφξν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ 1/10/2010 έσο 31/12/2010 ησλ απνθιεηζηηθά πιαλφδησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ιηαλνπσιεηψλ ζε θηλεηέο ιατθέο αγνξέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζεο απφ ηηο πην πάλσ επηρεηξήζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ γηα ην νπνίν θνξνινγήζεθαλ κε ηεθκαξηά πνζά εηζνδήκαηνο ή θαηαβαιιφκελα θαη απνθνπή πνζά θφξνπ θαηά πεξίπησζε, ηεξνχζαλ βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πεξηφδνπ ζα αλαγξαθνχλ γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο ζην πεδίν «εκεηψζεηο θνξνινγνπκέλνπ» ηεο 4 εο ζειίδαο ηνπ εληχπνπ Δ3. Σνχην δηφηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην ηκήκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνζδηνξίζηεθε ινγηζηηθφ απνηέιεζκα βάζεη βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.., πξέπεη λα εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 32 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3842/2010 εληάζζνληαη ζηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ, απφ 1/7/2010 θαη κεηά, νη επηηεδεπκαηίεο πνπ 17

18 απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. ή ηεξνχζαλ βηβιία Α θαηεγνξίαο (βηβιίν αγνξψλ) θαη ηψξα ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο π.ρ. πξάθηνξεο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ θ ζπλαθή), εθεκεξηδνπψιεο θ.ιπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λφκηκα δελ ηεξνχζαλ ή ηεξνχζαλ βηβιία Α θαηεγνξίαο: α) ηα πνζά ησλ αγνξψλ ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν ζηηο νηθίεο ελδείμεηο ηνπ ππνπίλαθα ζη ηνπ πίλαθα Σ ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη φρη ζηνλ ππνπίλαθα α ηνπ πίλαθα Σ θαη β) νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα αλαγξαθνχλ ζηελ 4 ε ζειίδα ηνπ ίδηνπ εληχπνπ ζηηο «εκεηψζεηο Φνξνινγνπκέλνπ» γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 λ.3296/2004 (απηνέιεγρν) ζα αλαγξαθνχλ ζηνλ πίλαθα Η ηνπ ηδίνπ εληχπνπ (θσδ.122 θαη 102). Γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηεξνχζαλ βηβιία Β θαηεγνξίαο, ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ινγηζηηθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα Σ θαη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία Α θαηεγνξίαο ή ηνπο κε ππφρξενπο ζε ηήξεζε βηβιίσλ (θωδ. 345) θαη απφ ηα βηβιία Β θαηεγνξίαο (θωδ. 571), κεηαθέξνληαη ζηνλ θσδ Γηα πρώηε θορά εθέηος ζα ζσκπιερώλεηαη θαη ε θαηάζηαζε θοροιογηθής αλακόρθωζες (ζχκθσλα κε ηελ 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010) ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα πνζά ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλψλ, πίλαθα κε ηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί, πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαη πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα απηνθίλεηα ηεο επηρείξεζεο κε ηα θπβηθά ηνπο. ΠΡΟΟΥΖ. Σν ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ηεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο ζα κεηαθέξεηαη : 1) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζηνπο θωδηθούς 564, 565 θαη 566 ηνπ ππνπίλαθα ε ηνπ πίλαθα Σ ηεο 2 εο ζειίδαο ηνπ εληύποσ Δ3. 2) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηης «εκεηώζεης Φοροιογοσκέλοσ», ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο ηνπ ίδηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε αλακφξθσζεο (ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ:.. ΔΤΡΩ ), κε ηελ ζεκείσζε 18

19 φηη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο (ππφρξενη παξαγξ. 4 άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ.) ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ θωδ. 022 ηεο δεχηεξεο ζειίδαο ηνπ εληύποσ Δ5. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ νη ππφινηπνη θσδηθνί 018,019,020,450,021, θαη 023 ηεο ίδηαο ζειίδαο. εκεηώλεηαη όηη ε παραπάλω θαηάζηαζε ζα σποβιεζεί σποτρεωηηθά κέζω δηαδηθηύοσ έως 30 Ηοσλίοσ Σέινο, νη πξνεγνχκελεο εγθχθιηνη ηεο ππεξεζίαο καο αλαθνξηθά κε νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ Δ3 θαη Δ5 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΔΛΑ ΤΝΖΜΜΔΝΑ : Καηάζηαζε Φοροι. Αλακόρθωζες ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Γεκόζηες Οηθολοκηθές Τπερεζίες. 2. Οηθολοκηθές Δπηζεωρήζεης Όιοσς ηοσς Δπηζεωρεηές ζηης έδρες ηοσς. 3. ΓΔΚ 4. ΠΔΚ 5. Οκάδα έργοσ εθαρκογώλ ηοσ ΣΑΥΗS 6. Περηοδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 7. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. 8. Αποδέθηες Πηλάθωλ Α (εθηός 1 θαη 4 ) θαη Ζ 9. Αποδέθηες Πηλάθωλ Η, ΗΒ (εθηός 1), ΗΓ, ΗΕ, ΗΣ θαη ΗΖ 10. Αποδέθηες Πηλάθωλ ΚΒ θαη ΚΓ ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γραθείο θ. Τποσργού 2. Γραθείο θ. Τθσποσργού 19

20 3. Γραθείο θ. Γελ. Γρακκαηέα Φοροιογηθώλ θαη Σειωλεηαθώλ Θεκάηωλ 4. Γραθείο θ. Γελ. Γρακκαηέα Ζ. Πιαζθοβίηε 5. Γραθείο θ. Γεληθού Γηεσζσληή Φοροιογίας (3) 6. Γραθείο θ. Γελ. Γ/ληή Φοροιογίας 7. Γραθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεσζσληώλ 8. Γραθείο Σύποσ θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ 9. Γραθείο επηθοηλωλίας θαη Πιεροθόρεζες Ποιηηώλ 10. Γελ. Γ/λζε Οηθολοκηθής Δπηζεώρεζες Θεκηζηοθιέοσς Αζήλα 11. Γεληθή Γρακκαηεία Πιεροθορηαθώλ σζηεκάηωλ Γεληθή Γ/λζε ΚΔ.Π.Τ.Ο., Γ/λζε Δθαρκογώλ Ζ/Τ (Γ.30) 12. Γραθείο θ. Γηεσζσληή Γ Γ/λζε Φοροιογίας Δηζοδήκαηος (Γ.12) Σκήκαηα Α (20), Β (10), 14. Γραθείο θ. Γηεσζσληή Διέγτοσ 15. Γ/λζε Διέγτοσ Σκήκα Α (3). 20

21 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΦΜ: ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: I. ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ (άρζρ. 31 ΚΦΔ) πκπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε αλακφξθσζεο ε ζηήιε (4) κε ηα αληίζηνηρα πνζά. Α/Α (1) ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ (2) ΚΩΓΗΚΟ (3) ΠΟΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ (4) * 1. Έμνδα κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο πξνζσπηθνχ (Με θαηαβνιή ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θ.η.ι.)-( 1, πεξ. α ππνπ., αα) 2. Μηζζνί θαη θάζε είδνπο απνιαβέο εηαίξσλ ή κειψλ Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θ.ιπ. δελ αλαγλσξίδνληαη.( 1 ππνπ.αα,πεξ.α ) Γσξεέο Υνξεγίεο (κέρξη 10%ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαζαξνχ 3. εηζνδήκαηνο ή ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηζνινγηζκνχο θαη εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Παξαθαηαζεθψλ &Γαλείσλ ή ζε άιιε Σξάπεδα.) ( 1,πεξ.α., ππνπ.γγ,) Αζθάιηζηξα γηα νκαδηθή αζθάιηζε δσήο εξγαηνυπαιιειηθνχ 4. πξνζσπηθνχ(θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πξνβιεπφκελν φξην) ( 1, πεξ. α, ππνπ. δδ). 5. Γαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ είηε είλαη ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα ή κε leasing, (πάλσ απφ ην πξνβιεπφκελν φξην).*πκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ΗΗ.( 1,πεξ.β). 6. Σφθνη δαλείσλ ή πηζηψζεσλ γεληθά πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ( 1, 21

22 ,πεξ.δ.) Φφξνη Σέιε Γηθαηψκαηα(θφξνο εηζνδήκαηνο θ.η.ι.) πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ( 1, πεξ. ε). Απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ(πιένλ ησλ λνκίκσλ) ( 1, πεξ.ζη.) Γαπάλεο δηαθήκηζεο(κε θαηαβνιή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηέινπο ππέξ Ο.Σ.Α. θ.η.ι.) ( 1, πεξ.ηδ ) Μηζζψκαηα ζε εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ(θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αμία ηνπ νηθνπέδνπ) ( 1,πεξ.ηζη) 11. Αλακφξθσζε δαπαλψλ ιφγσ χπαξμεο αθνξνινγήησλ εζφδσλ( 8) 12. Έμνδα θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε (πεξηνξηζκφο ζην 50% θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ππαιιήισλ θαη εηαίξσλ.) ( 1, πεξ.ς) *πκπιεξψλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ΗΗΗ). 13. Πνηληθέο ξήηξεο, πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο (.17.) 14. Καηαβνιή απνδεκηψζεσλ. Έιεγρνο γηα ηελ θαηάζεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αληίγξαθνπ ηεο απφθαζεο ή ηνπ εγγξάθνπ, βάζε ηνπ νπνίνπ θαηαβάιιεηαη.)-(.9) 15. Γαπάλεο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ηνπ.κ.β Παξνρέο ζε ρξήκα ή ζε είδνο πξνο εξγαδφκελνπο (δσξνεπηηαγέοδηαηαθηηθέο- ελνίθηα-πηζησηηθέο θάξηεο ζηειερψλ θηι(εθφζνλ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ κηζζνδνζία). Γελ αλαγλσξίδνληαη( 1, πεξ.ρ.) 17. Παξαιαβή αγαζψλ απφ ηξίην πξφζσπν ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ ηηκνινγεί εθφζνλ βξίζθεηαη εθηφο Διιάδνο(ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο) Γελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε ( 1 πεξ. γ). 18. Λνηπέο δαπάλεο ΤΝΟΛΟ (**) ΖΜΔΗΩΔΗ : 22

23 * Αλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή δελ έρνπλ θαηαινγηζηεί ή δελ έρεη ππνβιεζεί Α.Π.Γ. πξνο ην ΗΚΑ, ν ππφρξενο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ην νηθείν αζθαιηζηηθφ ηακείν γηα ηελ βεβαίσζε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απηήο ζπλππνβάιινληαη κε ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. ** α) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζηνπο θωδηθούς 564, 565 θαη 566 ηνπ ππνπίλαθα ε ηνπ πίλαθα Σ ηεο 2 εο ζειίδαο ηνπ εληύποσ Δ3 θαη β) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηης «εκεηώζεης Φοροιογοσκέλοσ», ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο ηνπ ίδηνπ εληχπνπ, ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε αλακφξθσζεο (ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ:.. ΔΤΡΩ ), κε ηελ ζεκείσζε φηη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο (ππφρξενη παξαγξ. 4 άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ.) ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ θωδ. 022 ηεο δεχηεξεο ζειίδαο ηνπ εληύποσ Δ5. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ νη ππφινηπνη θσδηθνί 018,019,020,450,021, θαη 023 ηεο ίδηαο ζειίδαο. II. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΗΘΜ. ΚΤΒ.ΔΚΑΣ. Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΗΘΜ. ΚΤΒ.ΔΚΑΣ ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Δ.Η.Υ.: 23

24 Α. ΜΔΥΡΗ 1600 CC : ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟΣΟ ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ *30% Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC : ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟΣΟ ΚΩΓΗΚΟ ΠΟΟ ΜΖ ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ *65% III. ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ: ΚΩΓ ΠΟΟ ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜ. ΚΩΓ. ΑΡΗΘΜΟ % ΚΩΓ ΠΟΟ ΜΖ. ΓΑΠΑΝΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΑΠΑΥΟΛ. (δ) ΔΚΠΗΠΣΟΜΔΝΟ (α) ( β) (γ) *50% α- (α γ δ:β)* *50% (α) (δ) * Ο ηχπνο α- (α γ δ:β) εθαξκφδεηαη φηαλ ην (β) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ (γ). ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ Ο ΤΠΟΥΡΔΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ Ο ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΦΜ: 24

25 ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ: ΗV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΩΝ ΚΑΗ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΜΜΔΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ θ.η.ι.) ΔΗΓΟ ΦΟΡΟΤ ΚΩΓΗΚΟ ΑΠΟΓΟΘΔΝΣΑ ΠΟΑ ΚΩΓΗΚΟ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΑ ΠΟΑ Π Α Ρ Α Κ Ρ Α Σ ΜΗΘΩΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΘΡΟ 57 ΚΦΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΆΡΘΡΟ 55 ΚΦΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΆΡΘΡΟ 58 ΚΦΔ ΚΗΝΖΣΔ ΑΞΗΔ ΆΡΘΡ. 54 ΚΦΔ Ζ Θ Δ Ν Σ Δ ΦΠΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ 25

26 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ Ο ΤΠΟΥΡΔΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΦΡΑΓΗΓΑ Ο ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΦΡΑΓΗΓΑ 26

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430)

Σαρ. Γ/λζε: Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε θαη Αζιεηηζκνύ Σαρ. Κψδ.: 71202 ΗΡΑΚΛΔΙΟ (fax: 210-8201430) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ Ηξάθιεην 07-05-2014 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αξηζ. Πξση. : Φ21/3615 ΘΓ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 35/2012 TAKTIKOY ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 29/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ζ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Ρφδνο, 11-02-2014 Αξ. Πξση.: 1037 Σαρ. Γ/λζε Σ.Κ. Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ Δ-mail : Οδφο Ηππνηψλ : 85 100 ΡΟΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα