Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ."

Transcript

1 Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Αληηγξαθή DNA Μείσζε Η Ή Μεηάθαζε Η Μεηάθαζε Η Μείσζε ΗΗ Ή Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Γακέηεο ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1

2 Γενικά Ζ επηηπρία ησλ πεηξακάησλ ηνπ Gregor Mendel κε ην κνζρνκπίδειν (pisum sativum) νθείιεηαη ζην όηη: Μειέηεζε 1 ή 2 ηδηόηεηεο (π.ρ. ύςνο θπηνύ ή ρξώκα αλζέσλ) θάζε θνξά, όρη όιεο Φξεζηκνπνίεζε ακηγή (θαζαξά) ζηειέρε γηα κία ηδηόηεηα, δειαδή ζηειέρε πνπ κεηά ηελ απηνγνληκνπνίεζε παξνπζίαδαλ γηα πνιιέο γεληέο ηελ ίδηα ηδηόηεηα Αλέιπζε ζηαηηθά ηα απνηειέζκαηα (κεηξνύζε ηνπο απνγόλνπο ησλ αηόκσλ πνπ είραλ ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα, ππνιόγηδε ηηο ζπρλόηεηεο εκθάληζεο ηεο ηδηόηεηαο) Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνζρνκπίδεινπ ήηαλ: Αλαπηύζζεηαη πνιύ εύθνια Δκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιόηεηα ζε πνιινύο ραξαθηήξεο Παξέρεη δπλαηόηεηα γηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε εθηόο από ηελ απηνγνληκνπνίεζε πνπ ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΕΠΙΚΡΑΣΗ ΤΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΟ Σρήκα ζπέξκαηνο Λείν Ρπηηδσκέλν Φξώκα ζπέξκαηνο Κίηξηλν Πξάζηλν Φξώκα άλζνπο Ιώδεο Λεπθό Σρήκα θαξπνύ Καλνληθό Πεξηζθηγκέλν Φξώκα θαξπνύ Πξάζηλν Κίηξηλν Θέζε αλζέσλ Αμνληθά Αθξαία Ύςνο θπηνύ Φειό Κνληό Γίλεη κεγάιν αξηζκό απνγόλσλ παξέρνληαο δπλαηόηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο Αξρηθά δεκηνύξγεζε ακηγή ζηειέρε γηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα. Καηόπηλ έθαλε ηερλεηή γνληκνπνίεζε κεηαμύ ακηγώλ θπηώλ πνπ δηέθεξαλ σο πξνο απηή ηελ ηδηόηεηα, θπηά πνπ απνηεινύζαλ ηελ παηξηθή γεληά (P). Οη απόγνλνη απηώλ ήηαλ ε 1 ε ζπγαηξηθή γεληά (F 1 ) θαη ήηαλ άηνκα πβξηδηθά δειαδή απόγνλνη ακηγώλ γνλέσλ κε δηαθνξεηηθή έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα (ςειό-θνληό θπηό). Τα άηνκα απηά ηα άθεζε λα απηνγνληκνπνηεζνύλ θαη πήξε ηνπο απνγόλνπο ηνπο, ηε 2 ε ζπγαηξηθή γεληά (F 2 ). Βαζηδόκελνο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεώλ ηνπ δηαηύπσζε δύν λόκνπο. 1 ορ Νόμορ: Διασωπιζμού αλληλόμοπθων γονιδίων Γηαζηαπξώλνληαο ακηγή ςειά θπηά κε ακηγή θνληά θπηά δηαπίζησζε όηη όια ηα θπηά ηεο F 1 ήηαλ ςειά θπηά. Όηαλ δηαζηαύξσζε κεηαμύ ηνπο θπηά ηεο F 1 πξνέθπςαλ ζηελ F 2 ςειά θπηά θαη θνληά θπηά ζε ζπγθεθξηκέλε, ζηαζεξή πάληα, αλαινγία. Αθνύ ν θιεξνλνκηθόο παξάγνληαο γηα ρακειό ύςνο επαλεκθαλίδεηαη ζηελ F 2, δελ «ράζεθε» ζηελ F 1. Έηζη, πξόηεηλε όηη θάζε ραξαθηήξαο ειέγρεηαη από δύν παξάγνληεο (γνλίδηα ζήκεξα) πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε άηνκν. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα ειέγρνληαη από αιιειόκνξθα γνλίδηα, δειαδή γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε ζηα νκόινγα ρξσκνζώκαηα θαη ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα. Άηνκν κε ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα γηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα είλαη νκόδπγν γηα ηελ ηδηόηεηα, ελώ άηνκν κε δύν δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα είλαη εηεξόδπγν. Σε κεξηθά εηεξόδπγα άηνκα ην έλα αιιειόκνξθν κπνξεί λα θαιύπηεη ηελ έθθξαζε ηνπ άιινπ θαη νλνκάδεηαη επηθξαηέο, ελώ απηό πνπ θαιύπηεηαη νλνκάδεηαη ππνιεηπόκελν. Καηά θαλόλα ην επηθξαηέο ζπκβνιίδεηαη κε θεθαιαίν γξάκκα ζπλήζσο ην πξώην γξάκκα ηνπ επηθξαηνύο ραξαθηήξα, ελώ ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν κε ην ίδην γξάκκα αιιά πεδό. Σηε δηαζηαύξσζε ακηγώλ ςειώλ κε ακηγή θνληά θπηά ην αιιειόκνξθν ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2

3 γηα ην ςειό είλαη επηθξαηέο ζην αιιειόκνξθν γηα θνληό θπηό. Άηνκν κε δύν ίδηα επηθξαηή αιιειόκνξθα είλαη νκόδπγν ζην επηθξαηέο γλώξηζκα θαη ζπκβνιίδεηαη ΧΧ, άηνκν κε δύν ίδηα ππνιεηπόκελα αιιειόκνξθα είλαη νκόδπγν ζην ππνιεηπόκελν ραξαθηεξηζηηθό θαη ζπκβνιίδεηαη ςς, ελώ ηέινο άηνκν κε δύν δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα, έλα επηθξαηέο θαη έλα ππνιεηπόκελν, είλαη εηεξόδπγν θαη ζπκβνιίδεηαη Χς (όπσο ηα θπηά ηεο F 1 ). Ζ εκθάληζε ελόο αηόκνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη πάληα ηα αιιειόκνξθά ηνπ, π.ρ. ςειά θπηά είλαη ηόζν ηα νκόδπγα ΧΧ όζν θαη ηα εηεξόδπγα Χς. Τν ζύλνιν ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ ελόο νξγαληζκνύ αλαθέξεηαη ζαλ γνλόηππνο, ελώ ην ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ απνηεινύλ ηελ έθθξαζε ηνπ γνλόηππνπ όπσο ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε βηνρεκηθή ζύζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ απνηεινύλ ην θαηλόηππν. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκνύληαη νη ραξαθηήξεο απηνί είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο. Καηά ηελ παξαγσγή γακεηώλ δηαρσξίδνληαη ηα δύν νκόινγα ρξσκνζώκαηα θαη άξα ηα δύν αιιειόκνξθα γνλίδηα, ζε θπηό π.ρ. κε γνλόηππν Χς ζρεκαηίδνληαη γακέηεο, Χ θαη ς, ζε ίζε αλαινγία, νπόηε ζηε γνληκνπνίεζε κε ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκό ησλ γακεηώλ κεηαμύ ηνπο πξνθύπηνπλ νη απόγνλνη. Ζ θαηαλνκή ησλ αιιειόκνξθσλ ζηνπο γακέηεο θαη ν ηπραίνο ζπλδπαζκόο ηνπο απνηειεί ηνλ 1ν λόκν ηνπ Mendel ή λόκν ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ. 1νο λόκνο Mendel : Καηά ηελ κείσζε (1 ε κεησηηθή δηαίξεζε) ηα νκόινγα ρξσκνζώκαηα δηαρσξίδνληαη θαη επνκέλσο ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα (πνπ δελ αλακηγλύνληαη νύηε αιινηώλνληαη ην έλα από ην άιιν) δηαρσξίδνληαη θαη θαηαλέκνληαη κε ηηο ίδηεο πηζαλόηεηεο ζηνπο γακέηεο. Οη απόγνλνη πξνθύπηνπλ από ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκό ησλ γακεηώλ θαηά ηελ γνληκνπνίεζε. Νόμοι Mendel και μείωζη Ο Mendel δηαζηαύξσζε ςειά θπηά, ΧΧ, κε θνληά θπηά, ςς, νπόηε ηα θπηά ηεο F 1 είραλ ηνλ ίδην θαηλόηππν, ςειά θπηά κε γνλόηππν Χς, δειαδή όια ηα άηνκα ηεο F 1 είλαη θαηλνηππηθά όκνηα (νκνηνκνξθία) Σηε ζπλέρεηα δηαζηαύξσζε ηερλεηά ηα θπηά ηεο F 1 κεηαμύ ηνπο, νπόηε πξνθύπηνπλ άηνκα ΧΧ, Χς θαη ςς. Τα θπηά ηεο F 1 δίλνπλ ην θαζέλα γακέηεο, Χ θαη ς, ζε ίζε πνζόηεηα νπόηε ζπλδπαδόκελνη κεηαμύ ηνπο δίλνπλ ηα θπηά ηεο F 2 σο εμήο: 1 γακέηεο Χ γνληκνπνηεκέλνο από 1 γακέηε Χ δίλνπλ ΧΧ θπηό, 1 γακέηεο Χ γνληκνπνηεκέλνο από 1 γακέηε ς θαη επίζεο 1 γακέηεο ς γνληκνπνηεκέλνο ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3

4 από 1 γακέηε Χ δίλνπλ 2 θπηά Χς, ελώ ηέινο 1 γακέηεο ς γνληκνπνηεκέλνο από 1 γακέηε ς δίλνπλ ςς θπηό. Ζ γνλνηππηθή αλαινγία ηεο δηαζηαύξσζεο κνλνϋβξηδηζκνύ δύν αηόκσλ ηεο F 1 είλαη 1 ΦΦ: 2 Φς : 1 ςς θαη ε θαηλνηππηθή αλαινγία είλαη 3 ςειά θπηά : 1 θνληό θπηό. Οη αλαινγίεο ππνινγίδνληαη από ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett. Τέηνηεο δηαζηαπξώζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ ηξόπνπ θιεξνλόκεζεο ελόο ραξαθηήξα ιέγνληαη δηαζηαπξώζεηο κνλνϋβξηδηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ έλα ςειό θπηό έρεη γνλόηππν ΧΧ (νκόδπγν) ή Χς (εηεξόδπγν), πξαγκαηνπνηνύκε δηαζηαύξσζε ηνπ ςεινύ θπηνύ κε έλα θνληό θπηό. Αλ ην ςειό θπηό είλαη νκόδπγν ηόηε όινη νη απόγνλνη ηεο δηαζηαύξσζεο απηήο είλαη ςειά θπηά εηεξόδπγα, Χς. Αλ όκσο ην ςειό θπηό είλαη εηεξόδπγν, ηόηε νη απόγνλνη ηεο δηαζηαύξσζεο είλαη ςειά θαη θνληά θπηά. Ζ δηαζηαύξσζε απηή κεηαμύ αηόκνπ άγλσζηνπ γνλόηππνπ κε άηνκν νκόδπγν ζην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην νλνκάδεηαη δηαζηαύξσζε ειέγρνπ. 2 ορ Νόμορ: Ανεξάπηηηηρ μεηαβίβαζηρ γονιδίων Ο Mendel θαηόπηλ κειέηεζε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα 2 ραξαθηήξσλ, ην ζρήκα (ιείν - ξπηηδσκέλν) θαη ην ρξώκα ζπέξκαηνο (θίηξηλν - πξάζηλν). Γηαζηαύξσζε ακηγή θπηά κε ιεία θίηξηλα ζπέξκαηα κε ακηγή θπηά κε ξπηηδσκέλα πξάζηλα ζπέξκαηα νπόηε όινη νη απόγνλνη είραλ ιεία θίηξηλα ζπέξκαηα θαη έηζη ζπκπέξαλε όηη ην ιείν επηθξαηεί ηνπ ξπηηδσκέλνπ θαη ην θίηξηλν επηθξαηεί ηνπ πξάζηλνπ. Σηε ζπλέρεηα δηαζηαύξσζε θπηά ηεο F 1 κεηαμύ ηνπο (γνλόηππνο ΛιΚθ) θαη παξαηήξεζε 4 είδε ζπεξκάησλ ζηελ F 2 : ιεία θίηξηλα, ιεία πξάζηλα, ξπηηδσκέλα θίηξηλα θαη ξπηηδσκέλα πξάζηλα ζε αλαινγία 9:3:3:1, νπόηε πξόηεηλε ην 2ν λόκν ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ πνπ αλαθέξεη όηη, ην γνλίδην πνπ ειέγρεη έλα ραξαθηήξα δελ επεξεάδεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ γνληδίνπ πνπ ειέγρεη έλαλ άιιν ραξαθηήξα. Κάζε γνλέαο κπνξεί λα παξάγεη 4 είδε γακεηώλ κε ίζεο πηζαλόηεηεο: ΛΚ, Λθ, ικ, ιθ πνπ κε ηπραίν ζπλδπαζκό δίλνπλ ηελ παξαπάλσ αλαινγία θαηλνηύπσλ όπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ηνπ Punnett. Σήκεξα γλσξίδνπκε όηη απηό ηζρύεη κόλν γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ. Γηαζηαπξώζεηο όπνπ κειεηάηαη ν ηξόπνο θιεξνλόκεζεο 2 ραξαθηήξσλ ιέγνληαη δηαζηαπξώζεηο δηϋβξηδηζκνύ. ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4

5 2νο λόκνο Mendel : Καηά ηελ δηαζηαύξσζε αηόκσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο ραξαθηήξεο, ηα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ηνπο ραξαθηήξεο κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα, δειαδή ε κεηαβίβαζε ηνπ ελόο δελ επεξεάδεη ηελ κεηαβίβαζε ηνπ άιινπ γνληδίνπ θαη έηζη ζπλδπάδνληαη κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ζηνπο απνγόλνπο (εθόζνλ ηα γνλίδηα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ). Η γνληδηαθή έθθξαζε ηξνπνπνηεί ηηο αλαινγίεο Αηελώρ επικπαηή και ζςνεπικπαηή γονίδια Μεξηθά γνλίδηα είλαη αηειώο επηθξαηή δειαδή ν θαηλόηππνο ησλ εηεξόδπγσλ αηόκσλ είλαη ελδηάκεζνο κεηαμύ ησλ θαηλνηύπσλ ησλ δύν νκόδπγσλ αηόκσλ. Όηαλ δηαζηαπξώλεηαη έλα θπηό Antirrhinum (ζθπιάθη) κε θόθθηλα άλζε (Κ 1 Κ 1 ) κε έλα άιιν θπηό κε ιεπθά άλζε (Κ 2 Κ 2 ), νη απόγνλνη ηεο F 1 γεληάο έρνπλ άλζε κε ελδηάκεζν ρξώκα (Κ 1 Κ 2 ), ξνδ. Σηε F 2 γελεά ε θαηλνηππηθή αλαινγία είλαη ίδηα κε ηε γνλνηππηθή, 1 θόθθηλν (Κ 1 Κ 1 ), 2 ξνδ (Κ 1 Κ 2 ), 1 ιεπθό (Κ 2 Κ 2 ). Μεξηθά γνλίδηα είλαη ζπλεπηθξαηή δειαδή ζηα εηεξόδπγα άηνκα εθθξάδνληαη θαη ηα δύν αιιειόκνξθα γνλίδηα ζην θαηλόηππν. Παξάδεηγκα γνληδίσλ πνπ είλαη ζπλεπηθξαηή έρνπκε κε δύν αιιειόκνξθα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν ησλ νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ ηνπ αλζξώπνπ. Άηνκα κε νκάδα αίκαηνο Α έρνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο αληηγόλν ηύπνπ Α, άηνκα κε νκάδα αίκαηνο Β έρνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο αληηγόλν Β, άηνκα κε νκάδα αίκαηνο ΑΒ έρνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ηνπο αληηγόλν Α θαη Β θαη ηέινο άηνκα νκάδαο αίκαηνο Ο δελ έρεη θαλέλα αληηγόλν. Τν γνλίδην Η πνπ θαζνξίδεη ηηο νκάδεο αίκαηνο έρεη 3 αιιειόκνξθα, ηα Η Α θαη Η Β πνπ θσδηθνπνηνύλ ηα έλδπκα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα Α θαη Β θαη είλαη ζπλεπηθξαηή ελώ ην i δελ θσδηθνπνηεί θάπνην έλδπκν θαη είλαη ππνιεηπόκελν. Άηνκα νκάδαο Α έρνπλ γνλόηππν Η Α Η Α ή Η Α i, άηνκα νκάδαο Β έρνπλ γνλόηππν Η Β Η Β ή Η Β i, άηνκα νκάδαο ΑΒ έρνπλ γνλόηππν Η Α Η Β θαη άηνκα νκάδαο Ο έρνπλ γνλόηππν ii. Θνηζιγόνα αλληλόμοπθα γονίδια Μεξηθά αιιειόκνξθα νδεγνύλ ζε δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο πξηλ ηελ 8 ε εβδνκάδα θαη ηέηνην άηνκν δελ επηβηώλεη κέρξη ηε γέλλεζε νπόηε ν θαηλόηππνο ράλεηαη. Απηά ηα αιιειόκνξθα νλνκάδνληαη ζλεζηγόλα θαη πξνθαινύλ απηόκαηεο απνβνιέο. Όηαλ έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα έρνπλ από έλα ππνιεηπόκελν ζλεζηγόλν αιιειόκνξθν γηα ην ίδην γνλίδην, θάζε απόγνλνο έρεη 25% πηζαλόηεηα λα είλαη νκόδπγνο γη απηά θαη λα κελ επηβηώζεη κέρξη ηε γέλλεζε. ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5

6 Πολλαπλά αλληλόμοπθα γονίδια Σηα δηπινεηδή θύηηαξα ππάξρνπλ 2 αιιειόκνξθα γηα κηα νξηζκέλε γελεηηθή ζέζε, ελώ έλα απινεηδέο θύηηαξν, όπσο έλαο γακέηεο, έρεη κόλν έλα. Σε έλα πιεζπζκό όκσο κπνξεί λα βξνύκε πεξηζζόηεξα από 2 αιιειόκνξθα γηα ηελ ίδηα γελεηηθή ζέζε νπόηε ηα νλνκάδνπκε πνιιαπιά αιιειόκνξθα. Τα πνιιαπιά αιιειόκνξθα δεκηνπξγνύλ πνιιά είδε θαηλνηύπσλ ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλδπαζκώλ πνπ γίλνληαη. Πνιιά γνλίδηα πνπ επζύλνληαη γηα αζζέλεηεο έρνπλ πνιιαπιά αιιειόκνξθα, όπσο ζηελ β- ζαιαζζαηκία. Σπλήζσο θάζε αιιειόκνξθν ηνπ θπζηνινγηθνύ γνληδίνπ ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή ηεο ίδηαο αζζέλεηαο, ήπηα ή ζνβαξή. Τα γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο νκάδεο αίκαηνο ΑΒΟ είλαη πνιιαπιά αιιειόκνξθα. Εθαξκνγή Μεληειηθήο θιεξνλνκηθόηεηαο ζηνλ άλζξσπν Τν κνζρνκπίδειν είλαη ηδαληθό γηα ηε κειέηε ηνπ ηξόπνπ κεηαβίβαζεο ησλ ηύπσλ θιεξνλνκηθόηεηαο (θιεξνλνκηθώλ ραξαθηήξσλ), ελώ ζηνλ άλζξσπν ιόγσ κηθξνύ αξηζκνύ απνγόλσλ θαη κεγάιεο δηάξθεηαο θάζε γεληάο ε κειέηε είλαη δύζθνιε. Ζ κειέηε γίλεηαη ζηα άηνκα κεγάισλ νηθνγελεηώλ δηόηη όζν πεξηζζόηεξα άηνκα κειεηνύληαη ηόζν επθνιόηεξα θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο θιεξνλνκηθόηεηαο. Τνλ Μεληειηθό ηύπν θιεξνλνκηθόηεηαο αθνινπζνύλ νη κνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο θαη ζε απηνύο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο κνλνγνληδηαθέο αζζέλεηεο. Γενεαλογικά δένηπα Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ην ηζηνξηθό κηαο νηθνγέλεηαο αλαπαξηζηώληαη ζε έλα γελεαινγηθό δέληξν πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηώλ ζε πνιιέο γεληέο, δειαδή απεηθνλίδνληαη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο γηα πνιιέο γεληέο, νη γάκνη, ε ζεηξά ησλ γελλήζεσλ, ην θύιν ησλ αηόκσλ θαη ν θαηλόηππνο ζε ζρέζε κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα. Κάζε άηνκν ζην γελεαινγηθό δέληξν ραξαθηεξίδεηαη από 2 αξηζκνύο: έλα ιαηηληθό πνπ πξνζδηνξίδεη ηε γεληά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ παηξηθή θαη έλαλ αξαβηθό πνπ δειώλεη ηε ζεηξά ηνπ κέζα ζηε γεληά ηνπ. Τα αξζεληθά άηνκα ζπκβνιίδνληαη κε ηεηξάγσλν, ηα ζειπθά κε θύθιν θαη άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπκε ην θύιν ηνπο κε ξόκβν. Αςηοζωμική επικπαηήρ κληπονομικόηηηα Έλαο απηνζσκηθόο επηθξαηήο ραξαθηήξαο εθδειώλεηαη θαη ζε νκόδπγν θαη ζε εηεξόδπγν άηνκν. Ζ ζπρλόηεηα κεξηθώλ αζζελεηώλ πνπ θιεξνλνκνύληαη κε επηθξαηή απηνζσκηθό ηξόπν είλαη πςειή (π.ρ. νηθνγελήο ππεξρνιεζηεξνιαηκία 1:500 άηνκα). ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6

7 Σηε ζπλήζε πεξίπησζε θάζε αζζελήο ζην γελεαινγηθό δέληξν έρεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ αζζελή γνλέα. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν έλαο γνλέαο είλαη εηεξόδπγνο γηα ην γνλίδην θαη ν άιινο γνλέαο νκόδπγνο γηα ην θπζηνινγηθό ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν, άξα νη γνλόηππνη ησλ γνλέσλ είλαη Αα Φ αα (Α γνλίδην γηα αζζέλεηα, α θπζηνινγηθό).κάζε απόγνλνο ησλ παξαπάλσ γνλέσλ έρεη 50% πηζαλόηεηα λα είλαη αζζελήο (Αα) θαη 50% λα είλαη θπζηνινγηθόο (αα). Ο θπζηνινγηθόο γνλέαο κεηαβηβάδεη κόλν ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν (α) ζε θάζε παηδί, επνκέλσο θπζηνινγηθνί γνλείο πξνθύπηνπλ κόλν θπζηνινγηθνί απόγνλνη (εθηόο από πεξίπησζε πξώηεο εκθάληζεο κηαο λέαο κεηάιιαμεο). Ο ραξαθηήξαο γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή θαζνξίδεηαη από επηθξαηέο απηνζσκηθό αιιειόκνξθν, Γ, ελώ όια ηα άηνκα πνπ δελ εκθαλίδνπλ γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή είλαη νκόδπγα ζην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν, κε γνλόηππν γγ. Πξνθαλώο ν παππνύο θαη ε γηαγηά πνπ έρνπλ γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή ζην δίπια γελεαινγηθό δέληξν είλαη εηεξόδπγνη γηαηί ζε αληίζεζε πεξίπησζε όια ηα παηδηά ηνπο ζα είραλ γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή. Τν δέληξν καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε ην παξειζόλ αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέιινλ. Τν δεπγάξη ζηελ ΗΗ γελεά (Γγ Φ Γγ) απνθαζίδεη γηα ηξίην παηδί- ηη πηζαλόηεηα ππάξρεη ην παηδί λα έρεη γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή; Καηά Μέληει ην παηδί ζα έρεη επηθξαηή θαηλόηππν κε πηζαλόηεηα ¾ (75%). Σην δηπιαλό γελεαινγηθό δέληξν κηαο νηθνγέλεηαο, θάζε αζζελέο άηνκν έρεη έλαλ αζζελή γνλέα θαη ε αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηόζν αξζεληθά όζν θαη ζειπθά άηνκα, όκσο από θπζηνινγηθνύο γνλείο πξνθύπηνπλ θπζηνινγηθνί απόγνλνη. Αςηοζωμική ςπολειπόμενη κληπονομικόηηηα Οη απηνζσκηθέο ππνιεηπόκελεο αζζέλεηεο εθδειώλνληαη κόλν ζηα νκόδπγα άηνκα πνπ έρνπλ θιεξνλνκήζεη έλα παζνγόλν αιιειόκνξθν γνλίδην από θάζε γνλέα (δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, θπζηηθή ίλσζε, β-ζαιαζζαηκία θ.ά.). ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7

8 Τν δηπιαλό γελεαινγηθό δέληξν αθνξά ηελ ίδηα νηθνγέλεηα πνπ κειεηήζεθε ε γξακκή ηξηρνθπΐαο θαη κειεηάηαη εδώ ν ππνιεηπόκελνο ραξαθηήξαο πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ, ε, έλαληη ηνπ επηθξαηνύο ραξαθηήξα ησλ ειεύζεξσλ ινβώλ, Δ. Ζ πηζαλόηεηα ην πξνζερέο ηξίην παηδί ζην δεπγάξη ηεο ΗΗ γελεάο (Δε Φ Δε) λα έρεη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο είλαη ¼. Δλώ ε πηζαλόηεηα ην παηδί απηό λα έρεη ηόζν γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή όζν θαη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο, αθνύ ηα 2 δεύγε γνληδίσλ κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα, είλαη : ¾ (γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή) Υ ¼ (πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ) = 3/16 Σην θιαζηθό γελεαινγηθό δέληξν θαη νη δύν γνλείο ελόο αζζελνύο είλαη εηεξόδπγνη κε θπζηνινγηθό θαηλόηππν θαη νλνκάδνληαη θνξείο επεηδή κπνξνύλ λα κεηαβηβάζνπλ ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν ζηνπο απνγόλνπο, νπόηε ε πηζαλόηεηα γέλλεζεο παηδηνύ πνπ πάζρεη είλαη 25%. Ζ πηζαλόηεηα θαη νη δύν ζύδπγνη λα είλαη θνξείο ηεο ίδηαο αζζέλεηαο είλαη πνιύ κηθξή απμάλεηαη όκσο ζε πεξίπησζε πνπ νη δύν ζύδπγνη είλαη ζπγγελείο (αδέξθηα ή μαδέξθηα) αθνύ άηνκα κε θνηλνύο πξνγόλνπο είλαη πηζαλόηεξν λα έρνπλ ηα ίδηα ππνιεηπόκελα αιιειόκνξθα από όηη κε ζπγγεληθά άηνκα. Φςλοζύνδεηη ςπολειπόμενη κληπονομικόηηηα Τα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζηα θπζηνινγηθά ζειπθά άηνκα είλαη έλα δεύγνο όκνησλ Φ ρξσκνζσκάησλ, ελώ ζηα θπζηνινγηθά αξζεληθά είλαη έλα Φ θαη έλα κηθξόηεξν Υ ρξσκόζσκα. Τα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην Φ ρξσκόζσκα θαη δελ έρνπλ αιιειόκνξθα ζην Υ ρξσκόζσκα νλνκάδνληαη θπινζύλδεηα γνλίδηα θαη ν ηξόπνο θιεξνλνκηθόηεηαο αλαθέξεηαη ζαλ θπινζύλδεηε θιεξνλνκηθόηεηα. Ζ αηκνξξνθηιία Α είλαη κηα θιαζηθή θπινζύλδεηε δηαηαξαρή ζηελ νπνία ην αίκα δελ πήδεη θπζηνινγηθά ιόγσ έιιεηςεο ηνπ παξάγνληα VIII (IX ζηελ αηκνξξνθηιία Β) κηαο αληηαηκνξξνθηιηθήο πξσηεΐλεο. Τν γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο είλαη ππνιεηπόκελν θπινζύλδεην θαη ζπκβνιίδεηαη κε Φ α θαη αληίζηνηρα ην θπζηνινγηθό επηθξαηέο αιιειόκνξθν κε Φ Α. Οη πηζαλνί γνλόηππνη επνκέλσο γηα ηα ζειπθά άηνκα είλαη Φ Α Φ Α, Φ Α Φ α θαη Φ α Φ α ελώ γηα ηα αξζεληθά είλαη Φ Α Υ θαη Φ α Υ. Ζ θπινζύλδεηε θιεξνλνκηθόηεηα αλαγλσξίδεηαη εύθνια αθνύ έλα ππνιεηπόκελν θπινζύλδεην γνλίδην εθθξάδεηαη θαηλνηππηθά ζε όια ηα αξζεληθά άηνκα πνπ ην θέξνπλ ελώ ζηα ζειπθά άηνκα κόλν ζηα νκόδπγα γηα ην ππνιεηπόκελν ζπλεπώο αζζέλεηεο πνπ ειέγρνληαη από ππνιεηπόκελα θπινζύλδεηα γνλίδηα εκθαλίδνληαη ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 8

9 ζπρλόηεξα ζηα αξζεληθά άηνκα θαη ζπάληα ζηα ζειπθά άηνκα. Ο ηξόπνο θιεξνλόκεζεο ηεο αηκνξξνθηιίαο είλαη γλσζηόο από παιηά αθνύ ε βαζίιηζζα Βηθηώξηα ήηαλ θνξέαο θαη ηε κεηαβίβαζε ζηνπο απνγόλνπο ηεο. Αλ έλαο αηκνξξνθηιηθόο άληξαο (Φ α Υ) παληξεπηεί κηα θπζηνινγηθή νκόδπγε γπλαίθα (Φ Α Φ Α ), γεληά Η ζην δηπιαλό γελεαινγηθό δέληξν, όινη νη αξζεληθνί απόγνλνη είλαη πγηείο αθνύ παίξλνπλ ην Υ από ηνλ παηέξα θαη ην Φ Α από ηε κεηέξα ηνπο, ελώ όινη νη ζειπθνί απόγνλνη είλαη ππνρξεσηηθά θνξείο (Φ Α Φ α ) παίξλνληαο ην Φ α από ηνλ παηέξα θαη ην Φ Α από ηε κεηέξα, γεληά ΗΗ. Αλ κηα θνξέαο ηεο αζζέλεηαο (Φ Α Φ α ) παληξεπηεί έλα θπζηνινγηθό άληξα Φ Α Υ, δεπγάξη γεληάο ΗΗ ζην παξαπάλσ δέληξν, δεκηνπξγνύληαη απόγνλνη κε 4 γνλόηππνπο ίζεο ζπρλόηεηαο (Φ Α Φ Α, Φ Α Φ α, Φ Α Υ, Φ α Υ), γεληά ΗΗΗ. Πξνθαλώο ε αηκνξξνθηιία ηνπ παππνύ δελ εθδειώλεηαη ζε θαλέλα από ηα παηδηά ηνπ αιιά κέζσ ηεο θόξεο ηνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα αξζεληθά ηνπ εγγόληα κε πηζαλόηεηα 50%. Δπίζεο ε θόξε γπλαίθαο θνξέα έρεη 50% πηζαλόηεηα λα είλαη ε ίδηα θνξέαο εάλ ν παηέξαο είλαη θπζηνινγηθόο. Πηζαλνί γνλόηππνη αηκνξξνθηιηθώλ αηόκσλ Αξζεληθά άηνκα Θειπθά άηνκα Γνλόηππνη Φ Α Υ Φ α Υ Φ Α Φ Α Φ Α Φ α Φ α Φ α Φαηλόηππνη Φπζηνινγηθόο Αηκνξξνθηιηθόο Φπζηνινγηθή (νκόδπγε) Φνξέαο (εηεξόδπγε) Αηκνξξνθηιηθή (νκόδπγε) ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 9

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα