ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ"

Transcript

1 ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1

2 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ POLYPLANITY Productions πλερίδνληαη νη παξαζηάζεηο ηεο λέαο κεγάιεο επηηπρίαο ηνπ ηάζε Ληβαζηλνύ θαη ηεο πνιπβξαβεπκέλεο νκάδαο ηνπ, πνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΠΡΒΜΕΒΡΏ 7 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΧΡΒ ΠΏΡΏΣΏΒΧΝ Γεπηέξα, Σξίηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην: 21:00 Σεηάξηε & Κπξηαθή: 19:00 ΚΔΝΟΘΒΕΏ ηάζεο Ληβαζηλόο ΜΒΣΏΦΡΏΔ Έιζα Αλδξηαλνύ ΑΡΏΜΏΣΟΤΡΓΕΚΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ Έιζα Αλδξηαλνύ & ηάζεο Ληβαζηλόο ΚΔΝΕΚΏ ΚΟΣΟΤΜΕΏ Διέλε Μαλσινπνύινπ ΜΟΤΕΚΔ Υαξάιακπνο Γσγηόο ΦΧΣΕΜΟΕ Αιέθνο Αλαζηαζίνπ ΒΠΕΜΒΛΒΕΏ ΚΕΝΔΔ Pauline Huguet ΐΟΔΘΟ ΚΔΝΟΘΒΣΔ Μαξίλα Σζειεκπή ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ Γηνιάληα Μαξθνπνύινπ & Διίλα Φέζζα ΠΏΕΓΟΤΝ Λεπηέξεο Αγγειάθεο Αξγπξώ Αλαληάδνπ Γεκήηξεο Ήκειινο Νίθνο Καξδώλεο Γεξάζηκνο Μηρειήο Γηνλύζεο Μπνπιάο Γηάλλεο Παλαγόπνπινο Μαξία αββίδνπ Υξήζηνο νπγάξεο Άξεο Σξνππάθεο Ακαιία Σζεθνύξα Γηώξγνο Σζηαληνύιαο 2

3 Αληηγόλε Φξπδά Γσληαλή κνπζηθή AntArtes Ο ηάζεο Ληβαζηλόο θαη ε πνιπβξαβεπκέλε νκάδα ηνπ κεηά ηε κεγάιε επηηπρία ηεο Ιιηάδαο, πνπ απέζπαζε δηζπξακβηθέο θξηηηθέο ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, παξνπζηάδνπλ ην λέν ηνπο εγρείξεκα κε έλα εκβιεκαηηθφ έξγν ηνπ θιαζηθνχ γαιιηθνχ ξεπεξηνξίνπ: ηνλ Γάκν ηνπ Φίγθαξν ηνπ Μπσκαξζαί ζε λέα κεηάθξαζε απφ ηα γαιιηθά, ηεο Έιζαο Ώλδξηαλνχ. Γξακκέλν ηηο παξακνλέο ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο, ηεο νπνίαο ζεσξήζεθε πξνάγγεινο, είλαη έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζεαηξηθά θείκελα ηνπ 18νπ αηψλα. Aπνηειεί κέξνο ηεο πεξίθεκεο ηξηινγίαο ηνπ Μπσκαξζαί, πνπ πάλσ ηεο βαζίζηεθαλ δχν απφ ηηο δηαζεκφηεξεο φπεξεο, Οη γάκνη ηνπ Φίγθαξν θαη Ο θνπξέαο ηεο Σεβίιιεο. Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή δηάζηαζή ηνπ, πνπ ζπκππθλψλεη ηνπο ηδενινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ Αηαθσηηζκνχ, ην έξγν εμειίζζεηαη σο κηα θξελήξεο θσκσδία βαζηζκέλε ζηνλ απηνζρεδηαζηηθφ νίζηξν ησλ εζνπνηψλ. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 18,00 (Β δώλε) - 22,00 (Α δώλε) Φνηηεηηθό: 14,00 Κάζε Πέκπηε: Γεληθή είζνδνο 14,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: 8 Ηαλνπαξίνπ Αίζνπζα Νίθνο θαιθώηαο 3

4 Πέκπηε 2 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Υξηζηίλα Μπαδίιε, βηνινληζέιν ΚΏΛΧΟΡΕΜΏ ιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη, κε ηδηαίηεξε θιίζε ζηε κνπζηθή, απνθαζίδνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεγάιεο επξσπατθέο Μνπζηθέο Ώθαδεκίεο κε ηελ ειπίδα λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο κνπζηθφ πεδίν. Σν Μέγαξν Μνπζηθήο θαισζνξίδεη ηνπο λένπο κνπζηθνχο θαη ζπζηήλεη ζην θνηλφ ηνπο κειινληηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο κνπζηθήο ζθελήο. Μφιηο είθνζη ελφο ρξφλσλ, ε γελλεκέλε ζηε ΐηέλλε Υξηζηίλα Μπαδίιε, καζήηξηα ηνπ David Gregorian θαη ηνπ Antonio Meneses, εληππσζηάδεη κε ηε δεμηνηερλία θαη, θπξίσο, κε ηελ σξηκφηεηα ηεο εξκελείαο ηεο. ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ηε ζπλνδεχεη ν δηαθεθξηκέλνο έιιελαο πηαλίζηαο Κάξνινο Γνπγαλέιεο, κφληκνο θάηνηθνο Γαιιίαο θαη θαζεγεηήο ζην Κνλζεξβαηνπάξ ηνπ Παξηζηνχ. - Robert Schumann: 5 Stücke im Volkston, έξγν Zoltán Kodály: νλάηα γηα ζφιν βηνινληζέιν - César Franck: νλάηα γηα ζφιν βηνινληζέιν Υξηζηίλα Μπαδίιε βηνινληζέιν ην πηάλν ζπλνδεχεη ν Κάξνινο Ενπγαλέιεο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Πέκπηε 12 Μαξηίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 4

5 Πέκπηε 2 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 21:00) National Theatre Live Arthur Miller: Φειά απ ηε γέθπξα ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ - NT LIVE ε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Πξεζβεία θαη ην Βξεηαληθό πκβνύιην Μαγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε απφ ην Wyndham s Theatre ζην West End ηνπ Λνλδίλνπ Με αγγιηθνύο ππόηηηινπο - Arthur Miller: A View from the Bridge Μηα ζπγθινληζηηθή παξαγσγή ηνπ αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ Άξζνπξ Μίιιεξ απφ ην Βζληθφ Θέαηξν ηεο Ώγγιίαο. ΚΔΝΟΘΒΕΏ Ivo van Hove ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ EDDIE CARBONE o Mark Strong «Εθπιεθηηθό! Μελ ην ράζεηε» Times «Σε θαζειώλεη ζαλ ζξίιεξ» Mail on Sunday «Ο Μαξθ Σηξνλγθ είλαη θαηαπιεθηηθόο ζην ξόιν ηνπ Καξκπόλε θαη πεξηζηνηρίδεηαη από έλα εμαηξεηηθό θαζη.» Observer Γεληθή είζνδνο: 14,00 - Φνηηεηηθά: 7,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: Πέκπηε 12 Μαξηίνπ Αίζνπζα Αιεμάλδξα Σξηάληε 5

6 Απνγεπκαηηλή παξάζηαζε άββαην 4 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 15:00) Πξωηλή παξάζηαζε Κπξηαθή 5 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 11:30) Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80 κέξεο ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ - ΠΏΕΑΕΚΟ ΘΒΏΜΏ ΥΟΡΔΓΟ Eurobank Μηα ζπλαξπαζηηθή κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο κε δξάζε, ρηνύκνξ, δσληαλή κνπζηθή θαη δηαδξαζηηθέο βηληενπξνβνιέο, από έλαλ πνιππξόζσπν ζίαζν. ΚΔΝΟΘΒΕΏ: Σαηηάλα Λύγαξε (αθηινθεξδήο ζπκκεηνρή) ΘΒΏΣΡΕΚΔ ΑΕΏΚΒΤΔ: Γηώξγνο Γαιίηεο ΚΔΝΕΚΏ-ΚΟΣΟΤΜΕΏ: Γηάλλεο Μεηδηθώθ ΜΟΤΕΚΔ: Μελάο Η. Αιεμηάδεο ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ: Άιθεζηηο Ραπηνπνύινπ VIDEO DESIGN: πύξνο Ραζηδάθεο ΥΟΡΟΓΡΏΦΕΏ: Πέπε Εαραξνπνύινπ ΦΧΣΕΜΟΕ: άθεο Μπηξκπίιεο ΤΜΜΒΣΒΥΟΤΝ ΟΕ ΔΘOΠΟΕΟΕ: Σίλα Γησηνπνύινπ, Γεκήηξεο Γηαθνζάββαο, Γηάλλεο Γηακαληήο, Παλαγηώηεο Κιίλεο, Γηώξγνο Κνςηδάο, Λάκπξνο Παπαγεσξγίνπ, Πάλνο Παπαγεσξγόπνπινο, ηέθε Πνπινπνύινπ, ακςώλ Φύηξνο ΣΟ ΜΟΤΕΚΟ ΤΓΚΡΟΣΔΜΏ Vice Versa: Άιθεζηηο Ραπηνπνύινπ, Φώηεο Μπισλάο, σθξάηεο Γαληάξεο θαη ν κνπζηθφο Απόζηνινο Θενδνζίνπ - Καζεκεξηλέο παξαζηάζεηο γηα ζρνιεία - Οη παξαζηάζεηο ζα ζπλερηζηνχλ ηελ επφκελε θαιιηηερληθή πεξίνδν Δηδηθέο θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ γηα ηα ζρνιεία Πιεξνθνξίεο ζηα ηει.: & Σειέθσλν & θαμ: Σα παιαηά ραιηά πνπ θνζκνχλ ην θνπαγηέ ηεο Παηδηθήο θελήο («ΛΒΥΔ REFORM») απνηεινχλ επγεληθή πξνζθνξά ηνπ νίθνπ νπηδόγινπ Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00 (Γεληθή είζνδνο) Έλαξμε πξνπώιεζεο: 14 Ννεκβξίνπ 2014 Παηδηθή θελή (Νένο Δθζεζηαθόο Υώξνο) 6

7 άββαην 4 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) «Planctus, ζξήλνη ηεο Παλαγίαο» ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ Μέξεο ηνπ Πάζρα κέξεο θαηάλπμεο, πεξηζπιινγήο θαη αλάηαζεο γηα όινπο, κέξεο πςειήο έκπλεπζεο γηα ηνπο δεκηνπξγνύο. Ο Κχθινο «Adagio Μνπζηθέο γηα ηηο κέξεο ηνπ Πάζρα» αλνίγεη κε έλα ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη ζηελ Εηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Εζπαλία ηνπ Μεζαίσλα κε ην ζχλνιν Ex Silentio ζε φξγαλα ηεο επνρήο. Όκλνη γηα ηελ Παλαγία απφ ηελ απιή ηνπ Ώιθφλζνπ ηνπ νθνχ, βαζηιηά ηεο Καζηίιεο, θαη απφ ην «θφθθηλν βηβιίν» ηνπ κνλαζηεξηνχ Μνλζεξά ηεο Καηαινλίαο καδί κε θνζκηθνχο ζξήλνπο θαζψο θαη έξγα ηνπ Guillaume Du Fay ζπλζέηνπλ έλα πνηθίιν πξφγξακκα πνιπθσληθήο θαη κνλνθσληθήο κνπζηθήο απφ ην καθξηλφ θαη γνεηεπηηθφ θφζκν ηεο κεζαησληθήο Αχζεο. «Planctus» Μεζαησληθνί ζξήλνη θαη χκλνη γηα ηελ Παλαγία Έξγα απφ ηνπο θψδηθεο Escorial, Buranus θαη Libre Vermell Έξγα ηνπ Guillaume Du Fay θ.ά. Ex Silentio - χλνιν παιαηάο κνπζηθήο Γώξα Μπάθα θσλή Φαλή Αλησλέινπ θσλή Θύκηνο Αηδαθάο νχηη Αλδξέαο Ληλόο βηέια Ζιέθηξα Μειηάδνπ βηέια Νίθνο Βαξειάο θξνπζηά Γεκήηξεο Κνύληνπξαο κνπζηθή δηεχζπλζε & θιάνπην κε ξάκθνο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 7

8 Κπξηαθή 5 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) «ηελ απιή ησλ καγηθώλ απιώλ» ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ ηελ «απιή ησλ καγηθψλ απιψλ», ν θαηαλπθηηθφο ήρνο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ κάο εηζάγεη κε ηνλ πην ηαηξηαζηφ ηξφπν ζηελ Ββδνκάδα ησλ Παζψλ. Δ πνιπβξαβεπκέλε νξγαλίζηα Οπξαλία Γθάζηνπ ζπκπξάηηεη κε ηνλ Θνδσξή ΐαδάθα (ζφιν snare drum θαη θξνπζηά) θαη ηελ Οξρήζηξα Academica Ώζελψλ, ζε έλα πξφγξακκα κε έξγα απφ ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 20φ αηψλα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αξρηκνπζηθνχ Νίθνπ Ώζελαίνπ. - Tomaso Albinoni: Adagio ζε ζνι ειάζζνλα - Johann Sebastian Bach: Liebster Jesu wir sind hier, BWV 731 Jesus Christus, unser Heiland, BWV George Frideric Handel: Κνληζέξην γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν, έξγν 4, αξ. 4 - Samuel Barber: Adagio γηα έγρνξδα - Pierre Cochereau: Boléro, γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαη snare drum - Francis Poulenc: Κνληζέξην ζε ζνι ειάζζνλα γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν, θξνπζηά θαη έγρνξδα Οπξαλία Γθάζηνπ εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν Θνδσξήο Βαδάθαο ζφιν snare drum θαη θξνπζηά Οξρήζηξα Academica Αζελώλ Μνπζηθή δηεχζπλζε: Νίθνο Αζελαίνο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 9,00-15,00-22,00-30,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 8

9 Αεπηέξα 6 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) «Οη Παλαγηέο ηνπ Κόζκνπ» ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ - Ah mon Die, U lamentu di Ghjesù, Vorskan ahper, Οξγαληθφ ηεο Ώξκελίαο, Planctus ante nescia, Como poden per sas culpas, ήκεξνλ καχξνο νπξαλφο, Christo Jesús (La Cruz), Agnus Dei, Saeta por carcelera, Tara at amama salibi, Rosa das rosas, Άξρνληεο αθνπγθξάζηε κνπ, Ave Maria (Deus ti salvet Maria), Passiuna, Virgjer Adhijitrie, Χ γιπθχ κνπ έαξ αβίλα Γηαλλάηνπ Primavera en Salonico (Γηάλλεο Αιεμαλδξήο νχηη, θηζάξα, ηακπνπξάο / Κώζηαο Βόκβνινο ελνξρεζηξψζεηο, θαλνλάθη, αθνξληεφλ / Κπξηάθνο Γθνπβέληαο βηνιί / Κώζηαο Θενδώξνπ θξνπζηά / Υάξεο Λακπξάθεο λέπ / Μηράιεο ηγαλίδεο θνληξακπάζν) Δ αβίλα Γηαλλάηνπ θαη νη Primavera en Salonico ζε έλα γνεηεπηηθφ ηαμίδη ζε ηφπν θαη ζε ρξφλν. Ώπφ ηηο Μαχξεο Παλαγηέο ηεο Ώθξηθήο θαη ηηο Ελδηάλεο Παλαγηέο ηεο Καξατβηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο, ζηα ειιεληθά θαη θππξηαθά κνηξνιφγηα ηεο Παλαγίαο, ζηνπο ιατθνχο ζξήλνπο ηεο Κνξζηθήο, ηεο αξδελίαο θαη ηεο Ώξκελίαο, ζηηο Εηαιηθέο ηαξαληέιεο γηα ηελ Παλαγία θαη ηνπο Εζπαληθνχο κεζαησληθνχο χκλνπο γηα ηελ Παξζέλν Μαξία. Ώπφ ην κνηξνιφη ηεο κάλαο ζηελ πξνζδνθία ηεο Ώλάζηαζεο θαη ζηελ αλάηαζε ησλ παζραιηλψλ χκλσλ, ππελζπκίδνληαο ην βαζχηεξν ηειεηνπξγηθφ πεξηερφκελν ησλ εκεξψλ: ηε κεηάβαζε απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή, απφ ηνλ ρεηκψλα ζηελ άλνημε... Τηκέο εηζηηεξίωλ: 9,00-15,00-22,00-30,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 9

10 Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ΜΒ ΣΔΝ ΒΤΓΒΝΕΚΔ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ ηεο Πξεζβείαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο Wolfgang Amadeus Mozart: - πκθσλία ζε ζνι ειάζζνλα, Κ Requiem, ζε ξε ειάζζνλα Σα νλφκαηα ησλ ζνιίζη ζα αλαθνηλσζνχλ πξνζερψο πκκεηέρεη ε Υνξσδία Arnold Schoenberg Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Βαζίιεο Υξηζηόπνπινο Ασξεάλ εηζαγσγηθή νκηιία γηα ηνπο θαηφρνπο εηζηηεξίσλ (19:45) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 11,00-20,00-28,00-40,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 6,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 10

11 Σεηάξηε 8 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 20:30) Joseph Haydn: Stabat mater ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ Joseph Haydn: - πκθσλία αξ. 44 ζε κη ειάζζνλα, Hob.I:44 («Trauer») - Stabat mater, Hob. XXa:1 Μπξζίλε Μαξγαξίηε ζνπξάλν Δηξήλε Καξάγηαλλε κέηδν ζνπξάλν Βαζίιεο Καβάγηαο ηελφξνο Πέηξνο Μαγνπιάο κπάζνο (Σν φλνκα ηεο Υνξσδίαο ζα αλαθνηλσζεί) Κακεξάηα-Οξρήζηξα ησλ Φίισλ ηεο Μνπζηθήο ζε όξγαλα επνρήο ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Γηώξγνο Πέηξνπ Τηκέο εηζηηεξίωλ: 11,00-20,00-28,00-40,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 6,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο Σν Stabat mater πεξηγξάθεη κε ζπγθινληζηηθφ ηξφπν ην δξάκα ηνπ Θείνπ Πάζνπο. Βίλαη ην έξγν πνπ ζπκππθλψλεη ηελ ηδηνθπία ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε ζε φιν ηεο ην κεγαιείν ιέγεηαη φηη ν Υάπληλ κε ηε κεινπνίεζή ηνπ ζέιεζε λα μεπεξάζεη ηε δφμα ηνπ Πεξγθνιέδη! Δ Κακεξάηα-Οξρήζηξα ησλ Φίισλ ηεο Μνπζηθήο, κε ηνλ μερσξηζηφ ηεο ήρν ζε φξγαλα επνρήο, γηα ηνλ νπνίν έγηλε δηάζεκε ζε φιε ηελ Βπξψπε, εξκελεχεη ην Stabat mater καδί κε ηε πκθσλία αξ. 44. Ο ίδηνο ν Υάπληλ έδσζε ζηε ζπκθσλία ην πξνζσλχκην «Trauer» (ζιίςε, πέλζνο) θαη είρε κάιηζηα εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα παηρηεί ην ππέξνρν ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ ζηε δηθή ηνπ λεθξψζηκε αθνινπζία. 11

12 Κπξηαθή 19 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 11:30) S-[cool]-life Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα Γπκλάζηα ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΏ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΏ ΥΟΡΔΓΟ κηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΕΑΒΏ ΥΒΑΕΏΜΟ: Αιέμαλδξνο Μνύδαο Δ ζρνιηθή δσή είλαη κφλν κάζεκα θαη κειέηε; Ή κήπσο ηειηθά κπνξεί λα είλαη πην «cool» απ φζν λνκίδνπκε; Οη καζεηέο ησλ Γπκλαζίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο S-[cool]-life θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο καο δίλνπλ ηελ απάληεζε επί ζθελήο, ζε κηα παξάζηαζε πνπ ζπλδπάδεη ηε κνπζηθή, ην ρνξφ θαη ην βίληεν. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα S-[cool]-life, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα δεχηεξε ρξνληά κε λέεο ζπκκεηνρέο, αληιεί πεξηερφκελν απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, απφ ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ θαη δξνπλ, απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ελέξγεηεο θαη αλεζπρίεο, απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο έθθξαζε πνπ είλαη αμηνζαχκαζην πφζν θαιιηηερληθή κπνξεί λα είλαη! Οη καζεηέο, θαζνδεγνχκελνη απφ εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Μεγάξνπ, κπνχληαη ζηε ζπλέξγεηα θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ Σερλψλ: ε Μνπζηθή ζπλνκηιεί κε ην Υνξφ, ηελ Βξκελεία, ηε Φσηνγξαθία θαη ην ΐίληεν θαη ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ, πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή κηαο νινθιεξσκέλεο ζθεληθήο παξαγσγήο, παξνπζία θνηλνχ. πκκεηέρνπλ καζεηέο ησλ παξαθάησ Γπκλαζίσλ ηεο Ώηηηθήο: 2ν Γπκλάζην Βιεπζίλαο, 2ν Γπκλάζην Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο Βιιεληθνχ, 4ν Γπκλάζην Βιεπζίλαο, Γπκλάζην Μάλδξαο, Γπκλάζην Μεηακφξθσζεο - Δξαθιείνπ Μνπζηθφ ρνιείν Ειίνπ, Μνπζηθφ ρνιείν Πεηξαηά, Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ. Αιέμαλδξνο Μνύδαο, ηνκέαο κνπζηθήο πύξνο Ραζηδάθεο, ηνκέαο βίληεν-θσηνγξαθίαο Άξηεκηο Ηγλαηίνπ, ηνκέαο ρνξνχ Βπί ζθελήο, ζπληνλίδεη ν Αιέμαλδξνο Μνύδαο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 8 (εηδηθή ηηκή γηα θνηηεηέο, παηδηά θαη λένπο έωο 25, θαη γηα έλα ζπλνδό παηδηώλ έωο 15 εηώλ) 14 (γεληθή είζνδνο) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 23 Μαξηίνπ (γηα θνηηεηέο, παηδηά θαη λένπο έωο 25) Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ (γηα ην ππόινηπν θνηλό) Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 12

13 Αεπηέξα 20 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Artis piano trio ΜΟΤΕΚΔ ΑΧΜΏΣΕΟΤ Με ζύληνκν ζρνιηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην θνηλό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο - Antonín Dvořák: Σξίν γηα πηάλν αξ. 4, έξγν 90, «Dumky» - Bedřich Smetana: Σξίν γηα πηάλν, έξγν 15 Artis piano trio: Γηάλλνο Μαξγαδηώηεο βηνιί Νηθόιαο Πξεβεδηάλνο βηνινληζέιν Άλλε Σόηζηνπ πηάλν Έξγα δχν κεγάισλ βνεκψλ ζπλζεηψλ ηνπ ξνκαληηζκνχ, απφ ηνπο εμαηξεηηθνχο κνπζηθνχο ηνπ Artis piano trio: ην ηξίν Dumky ηνπ Νηβφξδαθ έξγν-νξφζεκν ηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη ην Τξίν, έξγν 15 ηνπ «παηέξα» ηεο ηζέρηθεο εζληθήο ζρνιήο, Μπέληξηρ κέηαλα. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 13

14 Αεπηέξα 20 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 21:00) National Theatre Live Tom Stoppard: The Hard Problem ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ - NT LIVE ε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Πξεζβεία θαη ην Βξεηαληθό πκβνύιην Μαγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε απφ ην Dorfman Theatre ζην Λνλδίλν - Tom Stoppard: The Hard Problem Με αγγιηθνύο ππόηηηινπο ΚΔΝΟΘΒΕΏ Nicholas Hytner ΚΔΝΕΚΏ-ΚΟΣΟΤΜΕΏ Bob Crowley Ο δηάζεκνο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Tom Stoppard επηζηξέθεη ζην Βζληθφ Θέαηξν ηεο Ώγγιίαο κε έλα θαηλνχξγην έξγν πνπ ζθελνζεηεί ν Nicholas Hytner (Οζέιινο, Άκιεη, One Man-Two Guvnors). Δ Υίιαξη, κηα λέα ςπρνιφγνο-εξεπλήηξηα ζε ηλζηηηνχην κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, έξρεηαη αληηκέησπε κε αδπζψπεηα εξσηήκαηα ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηεο, φπνπ ζπλαληψληαη ε ςπρνινγία θαη ε βηνινγία. Ώλ δελ ππάξρεη ηίπνηα εθηφο απφ χιε, ηφηε ηη είλαη ε ζπλείδεζε; Ώπηφ είλαη ην «δχζθνιν πξφβιεκα» πνπ θέξλεη ηε Υίιαξη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ πξψην ηεο κέληνξα πάηθ, ηνλ εξγνδφηε ηεο Λήν θαη ηνλ δηζεθαηνκκπξηνχρν ηδξπηή ηνπ ηλζηηηνχηνπ, Σδέξη. Θα θηάζεη άξαγε θάπνηα κέξα πνπ ηα θνκπηνχηεξ θαη ν καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο ζα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε ςπρνινγία; Γεληθή είζνδνο: 14,00 - Φνηηεηηθά: 7,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ Αίζνπζα Αιεμάλδξα Σξηάληε 14

15 Σξίηε 21 & Σεηάξηε 22 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 20:30) Μαλώιεο Μεηζηάο «Απαγνξεπκέλα ηξαγνύδηα» ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΣΡΏΓΟΤΑΕ ΥΟΡΔΓΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Oπηηθναθνπζηηθφ ληνθνπκέλην: Παληειήο Βνύιγαξεο Μνπζηθνινγηθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα: Γηώξγνο Μνλεκβαζίηεο Μαλώιεο Μεηζηάο ηξαγνχδη πκκεηέρεη Λατθή Οξρήζηξα Με αθνξκή ηε καχξε επέηεην ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο, παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά έλα κνπζηθφ αθηέξσκα ζηα ηξαγνχδηα πνπ απαγφξεπζε ή ινγφθξηλε ε ρνχληα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Σξαγνχδηα κε ζαθή θαη έληνλν πνιηηηθφ ζηίγκα, αιιά φκσο θαη ηξαγνχδηα δίρσο ηελ παξακηθξή αλάινγε ρξνηά, αθνχ νη ινγνθξηηέο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ αλαθάιππηαλ ζπλερψο χπνπηεο ιέμεηο θαη θξπθά λνήκαηα αθφκε θαη ζε κηα εξσηηθή κπαιάληα, αλ γηα παξάδεηγκα νη δεκηνπξγνί ηεο είραλ ηελ αηπρή έκπλεπζε λα ηελ έρνπλ αθηεξψζεη ζηηρνπξγηθά ζε θάπνηα «Βιεπζεξία», ζε κία «Νίθε» ή αθφκε θαη ζε κία «Ώλαζηαζία»! Ώθφκα, πνιιά ακηγψο ιατθά θαη ξεκπέηηθα αθνχζκαηα απνζχξζεθαλ απφ ηελ θπθινθνξία, αθνχ ζχκθσλα κε θάπνηνπο φινη αλεμαηξέησο νη ξεκπέηεο θαη νη ιατθνί βάξδνη θαη δεκηνπξγνί επεδείθλπαλ πξνθιεηηθφ θαη έθιπην βίν, ραξαθηεξηζκέλνη άπαληεο ζπιιήβδελ σο ινχκπελ, κνηρνί ή ραζηζνπφηεο. Έηζη ινηπφλ πέξα απφ ηνπο ζπλήζεηο ππφπηνπο Μίθε Θενδσξάθε, Γηάλλε Μαξθφπνπιν, Αηνλχζε αββφπνπιν ή Μάλν Υαηδηδάθη, εκθαλίδνληαλ ζηηο καχξεο ιίζηεο ηεο επηηξνπήο ινγνθξηζίαο θαη ηξαγνχδηα ηνπ Μπαγηαληέξα, ηνπ ΐαζίιε Σζηηζάλε θαη ηνπ Μάξθνπ ΐακβαθάξε. Φπζηθά θαη νη αληίζηνηρνη ζηηρνπξγνί απφ ηνλ Κψζηα ΐίξβν θαη ηελ Βπηπρία Παπαγηαλλνπνχινπ σο ηνπο κεγάινπο πνηεηέο καο, Νίθν Γθάηζν θαη Γηάλλε Ρίηζν θαη ηνπο λνκπειίζηεο καο, Γηψξγν εθέξε θαη Οδπζζέα Βιχηε. Ο Μαλψιεο Μεηζηάο, κε ηε γεκάηε κλήκεο εθθξαζηηθή θσλή ηνπ, ε εμαίξεηε ιατθή νξρήζηξα πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, θαζψο θαη έλα νπηηθναθνπζηηθφ ληνθνπκέλην θηηαγκέλν απφ ηνλ θνξπθαίν έιιελα ζθελνζέηε Παληειή ΐνχιγαξε, καο ππελζπκίδνπλ «ηη δελ πξέπεη λα μερλάκε» Τηκέο εηζηηεξίωλ: 14,00-25,00-35,00-50,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 7,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 9,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 15

16 Σεηάξηε 22 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Γώξα αγάπεο Mario Zeffiri Manuel Lange LIED: ΦΧΝΔ ΚΏΕ ΠΕΏΝΟ Με ζύληνκν ζρνιηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην θνηλό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο. Franz Liszt: - Σξία νλέηα ηνπ Πεηξάξρε - Σξαγνχδηα ζε πνίεζε ΐ. Οπγθφ Richard Strauss: - 4 Lieder, έξγν 27 - Gesänge Des Orients (Σξαγνχδηα ηεο Ώλαηνιήο), έξγν 77 [H. Bethge] Mario Zeffiri ηελφξνο Manuel Lange πηάλν Δ εκθάληζε ηνπ δηάζεκνπ έιιελα ηελφξνπ Mario Zeffiri κε ηνλ πηαλίζηα Manuel Lange ζην Μέγαξν Μνπζηθήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο κεγάιεο πεξηνδείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη δχν θαιιηηέρλεο ζηελ Βπξψπε, παξνπζηάδνληαο ηε ζπλαπιία «Liebesgeschenke» (Αψξα αγάπεο). Δ ερνγξάθεζε ηεο ζπλαπιίαο ζε CD πξηλ απφ δχν ρξφληα ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη απέζπαζε εγθσκηαζηηθέο θξηηηθέο ελψ πξφζθαηα βξαβεχηεθε απφ ηελ Έλσζε Βιιήλσλ Θεαηξηθψλ θαη Μνπζηθψλ Κξηηηθψλ. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 1 Απξηιίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 16

17 Σεηάξηε 22, Πέκπηε 23, Παξαζθεπή 24 & άββαην 25 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 21:00) Wisteria Maiden by Andonis Foniadakis ΥΟΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ Υνξεπηηθή παξάζηαζε ζε ρνξνγξαθία ηνπ Ώληψλε Φσληαδάθε Ο Ώληψλεο Φσληαδάθεο, ρνξνγξάθνο κε δηεζλή θαξηέξα θαη ζπλεξγαζίεο κε ζεκαληηθά ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, θαζψο θαη ηδξπηήο θαη ρνξνγξάθνο ηεο νκάδαο Apotosoma / Andonis Foniadakis, ζην λέν έξγν ηνπ Wisteria Maiden αληιεί ηελ έκπλεπζή ηνπ απφ ην ηαπσληθφ ζέαηξν θαη δεκηνπξγεί έλα δηθφ ηνπ επθάληαζην, θηλεηηθφ θαη εηθαζηηθφ ζχκπαλ. Έλα ζχκπαλ, φπνπ ην αλζξψπηλν ζψκα εκθαλίδεηαη γεκάην ελέξγεηα, δχλακε θαη αηζζαληηθφηεηα. Δ δχλακε ηεο έθθξαζεο θαη ε αθξίβεηα ηεο ρεηξνλνκίαο, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο Μεηακφξθσζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζε κηα εηθνλνγξαθία πνπ ζπκίδεη κηαλ άιιε αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο. ΟΜΏΑΏ ΥΟΡΟΤ Apotosoma ΚΏΛΛΕΣΒΥΝΕΚΟ ΑΕΒΤΘΤΝΣΔ - ΥΟΡΟΓΡΏΦΟ Αληώλεο Φσληαδάθεο ΜΟΤΕΚΔ Julien Tarride ΑΡΏΜΏΣΟΤΡΓΕΏ Νάζηα Φνπξηνύλε ΥΒΑΕΏΜΟ ΦΧΣΧΝ άθεο Μπηξκπίιεο ΚΟΣΟΤΜΕΏ Σάζνο σθξνλίνπ ΚΔΝΕΚΏ Δύα Μαληδάθε ΜΏΚΒ Μάξζα Φσθά CINEMATIC DIRECTION ηάζεο Αζαλαζίνπ, Μηράιεο Κινπθίλαο ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΏ Μηράιεο Κινπθίλαο ΥΟΡΒΤΣΒ Nitsan Avraham Margaliot, Αιέμαλδξνο ηαπξόπνπινο, Ygal Jerome Tsur, David Essing, Άξεο Παπαδόπνπινο, Pierre Magendie, Armando Disanto, Joan Vercoutere Τηκέο εηζηηεξίωλ: 19,00-30,00 Δηδηθέο ηηκέο: 7,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 12,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 1 Απξηιίνπ Αίζνπζα Νίθνο θαιθώηαο 17

18 Πέκπηε 23 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 20:30) Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ Ννζηαιγώληαο ηε ρακέλε belle époque Ζ Γαιιία ζηε κνπζηθή III ΤΝΏΤΛΕΒ ΣΔ ΚΡΏΣΕΚΔ ΟΡΥΔΣΡΏ ΏΘΔΝΧΝ Β ΤΝΒΡΓΏΕΏ κε ηε Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Διιάδνο - Patrick Burgan: Σθαίξεο, πέληε θνκκάηηα γηα κεγάιε νξρήζηξα - Francis Poulenc: Κνληζέξην γηα πηάλν θαη νξρήζηξα - César Franck: Οη Αηνιίδεο, ζπκθσληθφ πνίεκα - Maurice Ravel: Μπνιεξφ Αιεμάλδξα Παπαζηεθάλνπ πηάλν ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Λνπθάο Καξπηηλόο Ασξεάλ εηζαγσγηθή νκηιία γηα ηνπο θαηφρνπο εηζηηεξίσλ (19:45) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 5,00 (εθπηωηηθό) - 10,00-15,00-25,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Πέκπηε 2 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 18

19 άββαην 25 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 19:30) MET HD LIVE: Pietro Mascagni: Καβαιεξία Ρνπζηηθάλα / Ruggero Leoncavallo: Παιηάηζνη ΟΠΒΡΏ Απεπζείαο κεηάδνζε από ηε Metropolitan Opera ηεο Νέαο Τόξθεο Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Antenna Group, ζε ζπλεξγαζία κε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ & ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ΠΏΡΏΓΧΓΔ ηνπ Antenna Group Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana / Ruggero Leoncavallo: Pagliacci ΝΒΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ Με ειιεληθνύο ππόηηηινπο ΚΔΝΟΘΒΕΏ David McVicar ΚΔΝΕΚΏ Rae Smith ΚΟΣΟΤΜΕΏ Moritz Junge ΥΒΑΕΏΜΟ ΦΧΣΕΜΧΝ Paule Constable ΥΟΡΟΓΡΏΦΟ Andrew George ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Fabio Luisi - Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana ΏΝΣΟΤΣΏ Eva-Maria Westbroek ΣΟΤΡΕΝΣΟΤ Marcelo Álvarez ΏΛΦΕΟ Željko Lucic - Ruggero Leoncavallo: Pagliacci ΝΒΝΣΏ Patricia Racette ΚΏΝΕΟ Marcelo Álvarez ΣΟΝΕΟ George Gagnidze ΕΛΐΕΟ Lucas Meachem Τηκέο εηζηηεξίωλ: 25,00 (Γεληθή είζνδνο) - 20,00 (Φνηηεηηθά) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 3 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 19

20 Αεπηέξα 27 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) English Chamber Orchestra Julian Rachlin ΑΕΒΘΝΒΕ ΟΡΥΔΣΡΒ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Ώζελψλ θηινμελεί ηελ ηειεπηαία ζπλαπιία ηεο επξσπατθήο πεξηνδείαο ηεο English Chamber Orchestra κε ηνλ Julian Rachlin (πξνεγνχκελνη ζηαζκνί: Festspielhaus - Μπξέγθεληο, Musikverein - ΐηέλλε, Union Hall - Μάξηκπνξ, Brucknerhaus - Ληληο). - Wolfgang Amadeus Mozart: Οη γάκνη ηνπ Φίγθαξν, Βηζαγσγή - Felix Mendelssohn: Κνληζέξην γηα βηνιί ζε κη ειάζζνλα, έξγν 64 πκθσλία αξ. 4 «Εηαιηθή», έξγν 90 Julian Rachlin βηνιί, κνπζηθή δηεχζπλζε English Chamber Orchestra Τηκέο εηζηηεξίωλ: 16,00-30,00-43,00-60,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 8,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 11,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο «Έλαο βηξηνπόδνο αζύγθξηηεο ηνληθήο επθξίλεηαο.» Frankfurter Allgemeine Zeitung «Ο Γηνύιηαλ αηζζάλεηαη ηε κνπζηθή από ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηνπ» Mariss Jansons 20

21 Αεπηέξα 27 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) ECHO Rising Stars: Quatuor Ardeo ΚΏΛΧΟΡΕΜΏ ECHO RISING STARS Δ ζεηξά ECHO - Rising Stars ππνζηεξίδεηαη απφ ην Πξόγξακκα Πνιηηηζκόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Κάζε ρξόλν ν Δπξωπαϊθόο Οξγαληζκόο Κέληξωλ Σπκθωληθήο Μνπζηθήο (European Concert Hall Organisation-ECHO) επηιέγεη θαιιηηέρλεο κε εμαηξεηηθή επίδνζε, νη νπνίνη ωο Rising Stars δίλνπλ ζπλαπιίεο ζηηο αίζνπζεο-κέιε ηνπ δηθηύνπ ECHO. Από ην 1995 ν Δπξωπαϊθόο Οξγαληζκόο Κέληξωλ Σπκθωληθήο Μνπζηθήο κέζα από ην ζεζκό ηωλ Rising Stars έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε γλωζηώλ, πιένλ, θαιιηηερλώλ ηεο παγθόζκηαο κνπζηθήο ζθελήο. Σηόρνο ηεο ζεηξάο είλαη λα θέξεη ζε επαθή λένπο, δηαθεθξηκέλνπο κνπζηθνύο κε θαηλνύξγηα αθξναηήξηα δηεζλώο θαη λα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ζηηο κεγαιύηεξεο αίζνπζεο ηεο Δπξώπεο πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη. Δίλαη όινη εμαηξεηηθνί ζην είδνο κνπζηθήο πνπ εθπξνζωπνύλ, θαη απζηεξά επηιεγκέλνη από ηνπο Καιιηηερληθνύο Γηεπζπληέο ηωλ αηζνπζώλ-κειώλ. - Béla Bartók: Κνπαξηέην αξ. 1, έξγν 7, Sz 40 - Franz Schubert: Ο Θάλαηνο θαη ε Κφξε (Κνπαξηέην εγρφξδσλ αξ. 14, D 810) Κνπαξηέην Δγρόξδσλ Ardeo: Carole Petitdemange βηνιί Mi-Sa Yang βηνιί Noriko Inoue βηφια Joëlle Martinez βηνινληζέιν Πξφηαζε ησλ Bozar (ΐξπμέιιεο) θαη Het Concergebouw (Άκζηεξληακ) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00 20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 21

22 Σεηάξηε 29 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ Απηνζρεδηαζκνί θαη παξαιιαγέο ΠΕΏΝΟΡΏΜΏ Πηαλίζηαο, ζπλζέηεο, ξαδηνηειενπηηθφο παξαγσγφο, ελνξρεζηξσηήο, θαιιηηέρλεο ελίνηε «αηξεηηθφο» αιιά πάληα ηνικεξφο θαη εκπλεπζκέλνο, ν Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ αθξνβαηεί ζηελ θφςε ηεο πηαληζηηθήο δεμηνηερλίαο δηαηξέρνληαο ηε κνπζηθή απφ ηελ θιαζηθή σο ηε ηδαδ θαη ην ξνθ, είηε κφλνο είηε παξέα κε ην θίιν ηνπ πηαλίζηα Γηψξγν Φπρνγηφ. Άμνλεο, απφ ηε κηα νη Παξαιιαγέο ηνπ ζην «Πεξηγηάιη ην Κξπθφ», κηα επξεκαηηθή ζπνπδή «à la manière de» πάλσ ζηνπο ζπλζέηεο θαη ηα ζηηι, γεκάηε βαζηά γλψζε, πλνή αιιά θαη ρηνχκνξ. απφ ηελ άιιε, ε Σνλάηα γηα δπν ηδαδ πηαλίζηεο ηνπ Claude Bolling, ηνπ αλζξψπνπ πνπ κπφιηαζε ηελ θιαζηθή θφξκα κε ην απειεπζεξσηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ ηδαδ απηνζρεδηαζκνχ. - Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ: ηηιηζηηθέο παξαιιαγέο πάλσ ζην «Πεξηγηάιη ην θξπθφ» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε - Ώπηνζρεδηαζκνί ζε δχν πηάλα κε ην Γ. Φπρνγηφ - Claude Bolling: νλάηα γηα δχν πηάλα, θνληξακπάζν θαη θξνπζηά αξ.1 Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ πηάλν ΦΕΛΕΚΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ G. Psihoyios Trio (Γ. Φπρνγηφο, πηάλν / Φέξγθνπο Κάξπ, θνληξακπάζν / εξαθείκ Μπέιινο, θξνπζηά) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τξίηε 7 Απξηιίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 22

23 Παξαζθεπή 1 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο: 12:00) Berliner Philharmoniker: Σν Κνληζέξην ηεο Δπξώπεο Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ έρεη ηελ ηηκή λα θηινμελεί ζηελ πεξίθεκε γηα ηελ αθνπζηηθή ηεο Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο ην Κνληζέξην ηεο Δπξώπεο έλα θνξπθαίν πνιηηηζηηθό γεγνλόο. Σε Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ δηεπζύλεη ν κόληκνο αξρηκνπζηθόο ηεο, Sir Simon Rattle. νιίζη ζην Κνληζέξην γηα βηνιί ηνπ ηκπέιηνπο, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο βηνιηζηέο ηνπ θόζκνπ, ν Λεσλίδαο Καβάθνο. Ζ εκθάληζε ηεο Οξρήζηξαο πξαγκαηνπνηείηαη ράξε ζηε γελλαηόδωξε ρνξεγία έιιελα ηνπ εμωηεξηθνύ, ν νπνίνο επηζπκεί ε δωξεά ηνπ λα παξακείλεη αλώλπκε. - Gioachino Rossini: εκίξακηο, εηζαγσγή - Jean Sibelius: Κνληζέξην γηα βηνιί ζε ξε ειάζζνλα - Robert Schumann: πκθσλία αξ. 3, «ηνπ Ρήλνπ» ΟΛΕΣ Λεσλίδαο Καβάθνο βηνιί Berliner Philharmoniker ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Sir Simon Rattle Ώπφ ην 1991, θάζε πξσηνκαγηά, ε Φηιαξκνληθή ηνπ ΐεξνιίλνπ δηνξγαλψλεη ην εηήζην «Κνληζέξην ηεο Βπξψπεο» γηνξηάδνληαο ηελ ίδξπζή ηεο σο αλεμάξηεηνπ κνπζηθνχ θνξέα, ηελ 1ε ΜαΎνπ Δ ζπλαπιία απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ηειενπηηθφ γεγνλφο, αθνχ πξνβάιιεηαη ζε δσληαλή αλακεηάδνζε ζε πνιιέο ρψξεο, αιιά θαη παγθφζκηα κέζσ δηαδηθηχνπ. Πέξα απφ ηνλ επεηεηαθφ ηνπ ραξαθηήξα, ην Κνληζέξην ηεο Βπξψπεο έρεη επίζεο ζπκβνιηθή αμία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηδέαο. Δ ζπλαπιία δηνξγαλψλεηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο Βπξψπεο θαη εηδηθφηεξα ζε ρψξνπο κεγάιεο ηζηνξηθήο ζπνπδαηφηεηαο ή ζε ζπλαπιηαθά θέληξα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε εμαηξεηηθά πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα. Βίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ επηιέγεηαη ε Ώζήλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο ε πξψηε θνξά ήηαλ ην 2004 (Χδείν Δξψδνπ ηνπ Ώηηηθνχ). Έλαο κεγάινο Έιιελαο, ν Λεσλίδαο Καβάθνο, ζπκπξάηηεη κε ηε Φηιαξκνληθή ηνπ ΐεξνιίλνπ ζην πεξίθεκν Κνληζέξην γηα βηνιί ηνπ ηκπέιηνπο, έξγν γηα ηελ εξκελεία 23

24 ηνπ νπνίνπ ν θνξπθαίνο βηνιηζηήο θεκίδεηαη. ην πφληηνπκ, κηα εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία, ν εξ άηκνλ Ραηι Μφληκνο Ώξρηκνπζηθφο ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ ΐεξνιίλνπ απφ ην Δ ζπλαπιία ζα πξνβιεζεί ζε δσληαλή ηειενπηηθή κεηάδνζε ζηελ Βιιάδα, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Εαπσλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νφηην Κνξέα, ελψ ζα κεηαδνζεί θαη δηαδηθηπαθά ζε φιν ηνλ θφζκν. ην δηάιεηκκα ζα πξνβιεζεί εηδηθφ αθηέξσκα ζηελ πφιε ηεο Ώζήλαο. Λόγσ ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο ηεο εθδήισζεο, ζα ηεξεζεί απζηεξό ρξνληθό όξην πξνζέιεπζεο ηνπ θνηλνύ. ΠΒΡΏ ΠΡΟΒΛΒΤΔ: 11:45 π.κ. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 22,00-40,00-60,00 80,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 10,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 15,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τξίηε 31 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 24

25 Κπξηαθή 3 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο 19:00) Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ Απόγεπκα Κπξηαθήο κε ηελ ΚΟΑ πκθσληθή ηδαδ ΤΝΏΤΛΕΒ ΣΔ ΚΡΏΣΕΚΔ ΟΡΥΔΣΡΏ ΏΘΔΝΧΝ - Έξγα K. Stevens, J. Webb, K. Weill, N. Landgren θ.ά. Nils Landgren ηξνκπφλη πκκεηέρεη ε Big Band ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Βιαδίκεξνο πκεσλίδεο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 5,00 (εθπηωηηθό) - 10,00-15,00-25,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 25

26 Αεπηέξα 4 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Μνπζηθέο ηνπ θόζκνπ Καληάδεο θαη Αξέθηεο από ηα Δπηάλεζα ΓΒΦΤΡΒ Σε ζεηξά Γέθπξεο δηεπζχλεη ν Γεκήηξεο Μαξαγθόπνπινο Οη επηαλεζηαθέο κεισδίεο γέθπξα θαη έμνρε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θαη ηελ ηηαιηθή κνπζηθή επεξέαζαλ φιε ηελ ειιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία, θαη θπξίσο ηξαγνπδήζεθαλ θαη ηξαγνπδηνχληαη κέρξη ζήκεξα: θαληάδεο, αξέθηεο, αξηέηηεο, άξηεο, γεκάηεο πνίεζε θαη ιπξηζκφ. Ώπεπζείαο απφ ηα Βπηάλεζα, νη ηξεηο εμαηξεηηθέο ρνξσδίεο απφ ηε Γάθπλζν, ηελ Κέξθπξα θαη ηελ Κεθαιινληά καο θέξλνπλ ηηο δηαρξνληθέο ηφληεο κεισδίεο ζηελ πην απζεληηθή κνξθή ηνπο. ΓΏΚΤΝΘΟ «Σξαγνπδηζηάδεο ηζε Εάθπζνο» ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ - ΒΝΟΡΥΔΣΡΧΔ Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ Γηνλύζεο εκηηέθνινο ΚΔΝΟΘΒΕΏ Σώλεο Λπθνπξέζεο ΚΒΡΚΤΡΏ Corfu Voices & Μαληνιηλάηα «Menestrelli» ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Φώηεο Αξγπξόο ΚΒΦΏΛΛΟΝΕΏ Παξαδνζηαθό ζρήκα «ιατθήο αξηέηηαο» ηεο Κεθαιιεληαθήο Υνξσδίαο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 10,00-18,00-25,00 35,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 6,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 26

27 Σξίηε 5 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο 21:15) THE ROYAL BALLET: Frederick Ashton: Ζ θαθνθπιαγκέλε θόξε ΥΟΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ROYAL OPERA HOUSE CINEMA THE ROYAL BALLET Απεπζείαο κεηάδνζε από ην Royal Opera House ηνπ Λνλδίλνπ Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Antenna Group, ζε ζπλεξγαζία κε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ & ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ΠΏΡΏΓΧΓΔ ηνπ Antenna Group ΛΕΓ Natalia Osipova ΚΟΛΏ Steven McRae ΥΟΡΟΓΡΏΦΕΏ Frederick Ashton ΜΟΤΕΚΔ Ferdinand Hérold ΑΕΏΚΒΤΔ/ΒΝΟΡΥΔΣΡΧΔ John Lanchbery ΒΝΏΡΕΟ Jean Dauberval ΚΔΝΕΚΏ ΚΟΣΟΤΜΕΏ Osbert Lancaster ΥΒΑΕΏΜΟ ΦΧΣΕΜΧΝ John B. Read Οξρήζηξα ηνπ Royal Opera House ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Barry Wordsworth Γεληθή είζνδνο: 20,00 Φνηηεηηθά, Παηδηθά: 15,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ Αίζνπζα Νίθνο θαιθώηαο 27

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΜΔΣ Live Tξνβατόξε ηνπ Σδνπδέππε Βέξληη άββαην 3 Οθησβξίνπ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ, ζπλερίδεη θαη θέηνο ηηο απεπζείαο κεηαδφζεηο κεγάισλ αξηζηνπξγεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 2013-2014 Πξφγξακκα Δθδειψζεσλ ΜΔΓΑΛΔ ΟΡΥΖΣΡΔ - ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΑΔΣΡΟΗ Budapest Festival Orchestra Ivan Fischer / Maria João Pires

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα! ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ ΦΔΣΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΗ ΠΗΛΙΟΤ 3-10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2014 Κπξηαθή 3 Απγνύζηνπ 2014 Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο από άπαληεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθεγεηέο "Κη έγηλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 2011-2012 Πξόγξακκα Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεωλ ΜΔΓΑΛΔ ΟΡΥΖΣΡΔ-ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΑΔΣΡΟΗ Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα ηεο Σζερίαο Eliahu Inbal Αθηέξσκα ζην έηνο Gustav Mahler(1860-1911) Γηα ηα 100 ρξόληα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα