ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ"

Transcript

1 ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1

2 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ POLYPLANITY Productions πλερίδνληαη νη παξαζηάζεηο ηεο λέαο κεγάιεο επηηπρίαο ηνπ ηάζε Ληβαζηλνύ θαη ηεο πνιπβξαβεπκέλεο νκάδαο ηνπ, πνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΠΡΒΜΕΒΡΏ 7 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΧΡΒ ΠΏΡΏΣΏΒΧΝ Γεπηέξα, Σξίηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην: 21:00 Σεηάξηε & Κπξηαθή: 19:00 ΚΔΝΟΘΒΕΏ ηάζεο Ληβαζηλόο ΜΒΣΏΦΡΏΔ Έιζα Αλδξηαλνύ ΑΡΏΜΏΣΟΤΡΓΕΚΔ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ Έιζα Αλδξηαλνύ & ηάζεο Ληβαζηλόο ΚΔΝΕΚΏ ΚΟΣΟΤΜΕΏ Διέλε Μαλσινπνύινπ ΜΟΤΕΚΔ Υαξάιακπνο Γσγηόο ΦΧΣΕΜΟΕ Αιέθνο Αλαζηαζίνπ ΒΠΕΜΒΛΒΕΏ ΚΕΝΔΔ Pauline Huguet ΐΟΔΘΟ ΚΔΝΟΘΒΣΔ Μαξίλα Σζειεκπή ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ Γηνιάληα Μαξθνπνύινπ & Διίλα Φέζζα ΠΏΕΓΟΤΝ Λεπηέξεο Αγγειάθεο Αξγπξώ Αλαληάδνπ Γεκήηξεο Ήκειινο Νίθνο Καξδώλεο Γεξάζηκνο Μηρειήο Γηνλύζεο Μπνπιάο Γηάλλεο Παλαγόπνπινο Μαξία αββίδνπ Υξήζηνο νπγάξεο Άξεο Σξνππάθεο Ακαιία Σζεθνύξα Γηώξγνο Σζηαληνύιαο 2

3 Αληηγόλε Φξπδά Γσληαλή κνπζηθή AntArtes Ο ηάζεο Ληβαζηλόο θαη ε πνιπβξαβεπκέλε νκάδα ηνπ κεηά ηε κεγάιε επηηπρία ηεο Ιιηάδαο, πνπ απέζπαζε δηζπξακβηθέο θξηηηθέο ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, παξνπζηάδνπλ ην λέν ηνπο εγρείξεκα κε έλα εκβιεκαηηθφ έξγν ηνπ θιαζηθνχ γαιιηθνχ ξεπεξηνξίνπ: ηνλ Γάκν ηνπ Φίγθαξν ηνπ Μπσκαξζαί ζε λέα κεηάθξαζε απφ ηα γαιιηθά, ηεο Έιζαο Ώλδξηαλνχ. Γξακκέλν ηηο παξακνλέο ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο, ηεο νπνίαο ζεσξήζεθε πξνάγγεινο, είλαη έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζεαηξηθά θείκελα ηνπ 18νπ αηψλα. Aπνηειεί κέξνο ηεο πεξίθεκεο ηξηινγίαο ηνπ Μπσκαξζαί, πνπ πάλσ ηεο βαζίζηεθαλ δχν απφ ηηο δηαζεκφηεξεο φπεξεο, Οη γάκνη ηνπ Φίγθαξν θαη Ο θνπξέαο ηεο Σεβίιιεο. Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή δηάζηαζή ηνπ, πνπ ζπκππθλψλεη ηνπο ηδενινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ Αηαθσηηζκνχ, ην έξγν εμειίζζεηαη σο κηα θξελήξεο θσκσδία βαζηζκέλε ζηνλ απηνζρεδηαζηηθφ νίζηξν ησλ εζνπνηψλ. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 18,00 (Β δώλε) - 22,00 (Α δώλε) Φνηηεηηθό: 14,00 Κάζε Πέκπηε: Γεληθή είζνδνο 14,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: 8 Ηαλνπαξίνπ Αίζνπζα Νίθνο θαιθώηαο 3

4 Πέκπηε 2 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Υξηζηίλα Μπαδίιε, βηνινληζέιν ΚΏΛΧΟΡΕΜΏ ιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη, κε ηδηαίηεξε θιίζε ζηε κνπζηθή, απνθαζίδνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεγάιεο επξσπατθέο Μνπζηθέο Ώθαδεκίεο κε ηελ ειπίδα λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο κνπζηθφ πεδίν. Σν Μέγαξν Μνπζηθήο θαισζνξίδεη ηνπο λένπο κνπζηθνχο θαη ζπζηήλεη ζην θνηλφ ηνπο κειινληηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο κνπζηθήο ζθελήο. Μφιηο είθνζη ελφο ρξφλσλ, ε γελλεκέλε ζηε ΐηέλλε Υξηζηίλα Μπαδίιε, καζήηξηα ηνπ David Gregorian θαη ηνπ Antonio Meneses, εληππσζηάδεη κε ηε δεμηνηερλία θαη, θπξίσο, κε ηελ σξηκφηεηα ηεο εξκελείαο ηεο. ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ηε ζπλνδεχεη ν δηαθεθξηκέλνο έιιελαο πηαλίζηαο Κάξνινο Γνπγαλέιεο, κφληκνο θάηνηθνο Γαιιίαο θαη θαζεγεηήο ζην Κνλζεξβαηνπάξ ηνπ Παξηζηνχ. - Robert Schumann: 5 Stücke im Volkston, έξγν Zoltán Kodály: νλάηα γηα ζφιν βηνινληζέιν - César Franck: νλάηα γηα ζφιν βηνινληζέιν Υξηζηίλα Μπαδίιε βηνινληζέιν ην πηάλν ζπλνδεχεη ν Κάξνινο Ενπγαλέιεο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Πέκπηε 12 Μαξηίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 4

5 Πέκπηε 2 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 21:00) National Theatre Live Arthur Miller: Φειά απ ηε γέθπξα ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ - NT LIVE ε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Πξεζβεία θαη ην Βξεηαληθό πκβνύιην Μαγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε απφ ην Wyndham s Theatre ζην West End ηνπ Λνλδίλνπ Με αγγιηθνύο ππόηηηινπο - Arthur Miller: A View from the Bridge Μηα ζπγθινληζηηθή παξαγσγή ηνπ αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ Άξζνπξ Μίιιεξ απφ ην Βζληθφ Θέαηξν ηεο Ώγγιίαο. ΚΔΝΟΘΒΕΏ Ivo van Hove ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ EDDIE CARBONE o Mark Strong «Εθπιεθηηθό! Μελ ην ράζεηε» Times «Σε θαζειώλεη ζαλ ζξίιεξ» Mail on Sunday «Ο Μαξθ Σηξνλγθ είλαη θαηαπιεθηηθόο ζην ξόιν ηνπ Καξκπόλε θαη πεξηζηνηρίδεηαη από έλα εμαηξεηηθό θαζη.» Observer Γεληθή είζνδνο: 14,00 - Φνηηεηηθά: 7,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: Πέκπηε 12 Μαξηίνπ Αίζνπζα Αιεμάλδξα Σξηάληε 5

6 Απνγεπκαηηλή παξάζηαζε άββαην 4 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 15:00) Πξωηλή παξάζηαζε Κπξηαθή 5 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 11:30) Ο γύξνο ηνπ θόζκνπ ζε 80 κέξεο ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ - ΠΏΕΑΕΚΟ ΘΒΏΜΏ ΥΟΡΔΓΟ Eurobank Μηα ζπλαξπαζηηθή κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο κε δξάζε, ρηνύκνξ, δσληαλή κνπζηθή θαη δηαδξαζηηθέο βηληενπξνβνιέο, από έλαλ πνιππξόζσπν ζίαζν. ΚΔΝΟΘΒΕΏ: Σαηηάλα Λύγαξε (αθηινθεξδήο ζπκκεηνρή) ΘΒΏΣΡΕΚΔ ΑΕΏΚΒΤΔ: Γηώξγνο Γαιίηεο ΚΔΝΕΚΏ-ΚΟΣΟΤΜΕΏ: Γηάλλεο Μεηδηθώθ ΜΟΤΕΚΔ: Μελάο Η. Αιεμηάδεο ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ: Άιθεζηηο Ραπηνπνύινπ VIDEO DESIGN: πύξνο Ραζηδάθεο ΥΟΡΟΓΡΏΦΕΏ: Πέπε Εαραξνπνύινπ ΦΧΣΕΜΟΕ: άθεο Μπηξκπίιεο ΤΜΜΒΣΒΥΟΤΝ ΟΕ ΔΘOΠΟΕΟΕ: Σίλα Γησηνπνύινπ, Γεκήηξεο Γηαθνζάββαο, Γηάλλεο Γηακαληήο, Παλαγηώηεο Κιίλεο, Γηώξγνο Κνςηδάο, Λάκπξνο Παπαγεσξγίνπ, Πάλνο Παπαγεσξγόπνπινο, ηέθε Πνπινπνύινπ, ακςώλ Φύηξνο ΣΟ ΜΟΤΕΚΟ ΤΓΚΡΟΣΔΜΏ Vice Versa: Άιθεζηηο Ραπηνπνύινπ, Φώηεο Μπισλάο, σθξάηεο Γαληάξεο θαη ν κνπζηθφο Απόζηνινο Θενδνζίνπ - Καζεκεξηλέο παξαζηάζεηο γηα ζρνιεία - Οη παξαζηάζεηο ζα ζπλερηζηνχλ ηελ επφκελε θαιιηηερληθή πεξίνδν Δηδηθέο θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ γηα ηα ζρνιεία Πιεξνθνξίεο ζηα ηει.: & Σειέθσλν & θαμ: Σα παιαηά ραιηά πνπ θνζκνχλ ην θνπαγηέ ηεο Παηδηθήο θελήο («ΛΒΥΔ REFORM») απνηεινχλ επγεληθή πξνζθνξά ηνπ νίθνπ νπηδόγινπ Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00 (Γεληθή είζνδνο) Έλαξμε πξνπώιεζεο: 14 Ννεκβξίνπ 2014 Παηδηθή θελή (Νένο Δθζεζηαθόο Υώξνο) 6

7 άββαην 4 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) «Planctus, ζξήλνη ηεο Παλαγίαο» ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ Μέξεο ηνπ Πάζρα κέξεο θαηάλπμεο, πεξηζπιινγήο θαη αλάηαζεο γηα όινπο, κέξεο πςειήο έκπλεπζεο γηα ηνπο δεκηνπξγνύο. Ο Κχθινο «Adagio Μνπζηθέο γηα ηηο κέξεο ηνπ Πάζρα» αλνίγεη κε έλα ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη ζηελ Εηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Εζπαλία ηνπ Μεζαίσλα κε ην ζχλνιν Ex Silentio ζε φξγαλα ηεο επνρήο. Όκλνη γηα ηελ Παλαγία απφ ηελ απιή ηνπ Ώιθφλζνπ ηνπ νθνχ, βαζηιηά ηεο Καζηίιεο, θαη απφ ην «θφθθηλν βηβιίν» ηνπ κνλαζηεξηνχ Μνλζεξά ηεο Καηαινλίαο καδί κε θνζκηθνχο ζξήλνπο θαζψο θαη έξγα ηνπ Guillaume Du Fay ζπλζέηνπλ έλα πνηθίιν πξφγξακκα πνιπθσληθήο θαη κνλνθσληθήο κνπζηθήο απφ ην καθξηλφ θαη γνεηεπηηθφ θφζκν ηεο κεζαησληθήο Αχζεο. «Planctus» Μεζαησληθνί ζξήλνη θαη χκλνη γηα ηελ Παλαγία Έξγα απφ ηνπο θψδηθεο Escorial, Buranus θαη Libre Vermell Έξγα ηνπ Guillaume Du Fay θ.ά. Ex Silentio - χλνιν παιαηάο κνπζηθήο Γώξα Μπάθα θσλή Φαλή Αλησλέινπ θσλή Θύκηνο Αηδαθάο νχηη Αλδξέαο Ληλόο βηέια Ζιέθηξα Μειηάδνπ βηέια Νίθνο Βαξειάο θξνπζηά Γεκήηξεο Κνύληνπξαο κνπζηθή δηεχζπλζε & θιάνπην κε ξάκθνο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 7

8 Κπξηαθή 5 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) «ηελ απιή ησλ καγηθώλ απιώλ» ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ ηελ «απιή ησλ καγηθψλ απιψλ», ν θαηαλπθηηθφο ήρνο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ κάο εηζάγεη κε ηνλ πην ηαηξηαζηφ ηξφπν ζηελ Ββδνκάδα ησλ Παζψλ. Δ πνιπβξαβεπκέλε νξγαλίζηα Οπξαλία Γθάζηνπ ζπκπξάηηεη κε ηνλ Θνδσξή ΐαδάθα (ζφιν snare drum θαη θξνπζηά) θαη ηελ Οξρήζηξα Academica Ώζελψλ, ζε έλα πξφγξακκα κε έξγα απφ ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 20φ αηψλα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αξρηκνπζηθνχ Νίθνπ Ώζελαίνπ. - Tomaso Albinoni: Adagio ζε ζνι ειάζζνλα - Johann Sebastian Bach: Liebster Jesu wir sind hier, BWV 731 Jesus Christus, unser Heiland, BWV George Frideric Handel: Κνληζέξην γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν, έξγν 4, αξ. 4 - Samuel Barber: Adagio γηα έγρνξδα - Pierre Cochereau: Boléro, γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαη snare drum - Francis Poulenc: Κνληζέξην ζε ζνι ειάζζνλα γηα εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν, θξνπζηά θαη έγρνξδα Οπξαλία Γθάζηνπ εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν Θνδσξήο Βαδάθαο ζφιν snare drum θαη θξνπζηά Οξρήζηξα Academica Αζελώλ Μνπζηθή δηεχζπλζε: Νίθνο Αζελαίνο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 9,00-15,00-22,00-30,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 8

9 Αεπηέξα 6 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) «Οη Παλαγηέο ηνπ Κόζκνπ» ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ - Ah mon Die, U lamentu di Ghjesù, Vorskan ahper, Οξγαληθφ ηεο Ώξκελίαο, Planctus ante nescia, Como poden per sas culpas, ήκεξνλ καχξνο νπξαλφο, Christo Jesús (La Cruz), Agnus Dei, Saeta por carcelera, Tara at amama salibi, Rosa das rosas, Άξρνληεο αθνπγθξάζηε κνπ, Ave Maria (Deus ti salvet Maria), Passiuna, Virgjer Adhijitrie, Χ γιπθχ κνπ έαξ αβίλα Γηαλλάηνπ Primavera en Salonico (Γηάλλεο Αιεμαλδξήο νχηη, θηζάξα, ηακπνπξάο / Κώζηαο Βόκβνινο ελνξρεζηξψζεηο, θαλνλάθη, αθνξληεφλ / Κπξηάθνο Γθνπβέληαο βηνιί / Κώζηαο Θενδώξνπ θξνπζηά / Υάξεο Λακπξάθεο λέπ / Μηράιεο ηγαλίδεο θνληξακπάζν) Δ αβίλα Γηαλλάηνπ θαη νη Primavera en Salonico ζε έλα γνεηεπηηθφ ηαμίδη ζε ηφπν θαη ζε ρξφλν. Ώπφ ηηο Μαχξεο Παλαγηέο ηεο Ώθξηθήο θαη ηηο Ελδηάλεο Παλαγηέο ηεο Καξατβηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο, ζηα ειιεληθά θαη θππξηαθά κνηξνιφγηα ηεο Παλαγίαο, ζηνπο ιατθνχο ζξήλνπο ηεο Κνξζηθήο, ηεο αξδελίαο θαη ηεο Ώξκελίαο, ζηηο Εηαιηθέο ηαξαληέιεο γηα ηελ Παλαγία θαη ηνπο Εζπαληθνχο κεζαησληθνχο χκλνπο γηα ηελ Παξζέλν Μαξία. Ώπφ ην κνηξνιφη ηεο κάλαο ζηελ πξνζδνθία ηεο Ώλάζηαζεο θαη ζηελ αλάηαζε ησλ παζραιηλψλ χκλσλ, ππελζπκίδνληαο ην βαζχηεξν ηειεηνπξγηθφ πεξηερφκελν ησλ εκεξψλ: ηε κεηάβαζε απφ ηνλ ζάλαην ζηε δσή, απφ ηνλ ρεηκψλα ζηελ άλνημε... Τηκέο εηζηηεξίωλ: 9,00-15,00-22,00-30,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 9

10 Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ΜΒ ΣΔΝ ΒΤΓΒΝΕΚΔ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ ηεο Πξεζβείαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο Wolfgang Amadeus Mozart: - πκθσλία ζε ζνι ειάζζνλα, Κ Requiem, ζε ξε ειάζζνλα Σα νλφκαηα ησλ ζνιίζη ζα αλαθνηλσζνχλ πξνζερψο πκκεηέρεη ε Υνξσδία Arnold Schoenberg Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Βαζίιεο Υξηζηόπνπινο Ασξεάλ εηζαγσγηθή νκηιία γηα ηνπο θαηφρνπο εηζηηεξίσλ (19:45) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 11,00-20,00-28,00-40,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 6,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 10

11 Σεηάξηε 8 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 20:30) Joseph Haydn: Stabat mater ADAGIO ΜΟΤΕΚΒ ΓΕΏ ΣΕ ΜΒΡΒ ΣΟΤ ΠΏΥΏ Joseph Haydn: - πκθσλία αξ. 44 ζε κη ειάζζνλα, Hob.I:44 («Trauer») - Stabat mater, Hob. XXa:1 Μπξζίλε Μαξγαξίηε ζνπξάλν Δηξήλε Καξάγηαλλε κέηδν ζνπξάλν Βαζίιεο Καβάγηαο ηελφξνο Πέηξνο Μαγνπιάο κπάζνο (Σν φλνκα ηεο Υνξσδίαο ζα αλαθνηλσζεί) Κακεξάηα-Οξρήζηξα ησλ Φίισλ ηεο Μνπζηθήο ζε όξγαλα επνρήο ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Γηώξγνο Πέηξνπ Τηκέο εηζηηεξίωλ: 11,00-20,00-28,00-40,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 6,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο Σν Stabat mater πεξηγξάθεη κε ζπγθινληζηηθφ ηξφπν ην δξάκα ηνπ Θείνπ Πάζνπο. Βίλαη ην έξγν πνπ ζπκππθλψλεη ηελ ηδηνθπία ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε ζε φιν ηεο ην κεγαιείν ιέγεηαη φηη ν Υάπληλ κε ηε κεινπνίεζή ηνπ ζέιεζε λα μεπεξάζεη ηε δφμα ηνπ Πεξγθνιέδη! Δ Κακεξάηα-Οξρήζηξα ησλ Φίισλ ηεο Μνπζηθήο, κε ηνλ μερσξηζηφ ηεο ήρν ζε φξγαλα επνρήο, γηα ηνλ νπνίν έγηλε δηάζεκε ζε φιε ηελ Βπξψπε, εξκελεχεη ην Stabat mater καδί κε ηε πκθσλία αξ. 44. Ο ίδηνο ν Υάπληλ έδσζε ζηε ζπκθσλία ην πξνζσλχκην «Trauer» (ζιίςε, πέλζνο) θαη είρε κάιηζηα εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα παηρηεί ην ππέξνρν ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ ζηε δηθή ηνπ λεθξψζηκε αθνινπζία. 11

12 Κπξηαθή 19 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 11:30) S-[cool]-life Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα Γπκλάζηα ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΏ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΏ ΥΟΡΔΓΟ κηινο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΕΑΒΏ ΥΒΑΕΏΜΟ: Αιέμαλδξνο Μνύδαο Δ ζρνιηθή δσή είλαη κφλν κάζεκα θαη κειέηε; Ή κήπσο ηειηθά κπνξεί λα είλαη πην «cool» απ φζν λνκίδνπκε; Οη καζεηέο ησλ Γπκλαζίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο S-[cool]-life θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο καο δίλνπλ ηελ απάληεζε επί ζθελήο, ζε κηα παξάζηαζε πνπ ζπλδπάδεη ηε κνπζηθή, ην ρνξφ θαη ην βίληεν. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα S-[cool]-life, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα δεχηεξε ρξνληά κε λέεο ζπκκεηνρέο, αληιεί πεξηερφκελν απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, απφ ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ θαη δξνπλ, απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ελέξγεηεο θαη αλεζπρίεο, απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο έθθξαζε πνπ είλαη αμηνζαχκαζην πφζν θαιιηηερληθή κπνξεί λα είλαη! Οη καζεηέο, θαζνδεγνχκελνη απφ εθπαηδεπηηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Μεγάξνπ, κπνχληαη ζηε ζπλέξγεηα θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ Σερλψλ: ε Μνπζηθή ζπλνκηιεί κε ην Υνξφ, ηελ Βξκελεία, ηε Φσηνγξαθία θαη ην ΐίληεν θαη ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ, πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή κηαο νινθιεξσκέλεο ζθεληθήο παξαγσγήο, παξνπζία θνηλνχ. πκκεηέρνπλ καζεηέο ησλ παξαθάησ Γπκλαζίσλ ηεο Ώηηηθήο: 2ν Γπκλάζην Βιεπζίλαο, 2ν Γπκλάζην Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο Βιιεληθνχ, 4ν Γπκλάζην Βιεπζίλαο, Γπκλάζην Μάλδξαο, Γπκλάζην Μεηακφξθσζεο - Δξαθιείνπ Μνπζηθφ ρνιείν Ειίνπ, Μνπζηθφ ρνιείν Πεηξαηά, Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ. Αιέμαλδξνο Μνύδαο, ηνκέαο κνπζηθήο πύξνο Ραζηδάθεο, ηνκέαο βίληεν-θσηνγξαθίαο Άξηεκηο Ηγλαηίνπ, ηνκέαο ρνξνχ Βπί ζθελήο, ζπληνλίδεη ν Αιέμαλδξνο Μνύδαο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 8 (εηδηθή ηηκή γηα θνηηεηέο, παηδηά θαη λένπο έωο 25, θαη γηα έλα ζπλνδό παηδηώλ έωο 15 εηώλ) 14 (γεληθή είζνδνο) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 23 Μαξηίνπ (γηα θνηηεηέο, παηδηά θαη λένπο έωο 25) Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ (γηα ην ππόινηπν θνηλό) Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 12

13 Αεπηέξα 20 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Artis piano trio ΜΟΤΕΚΔ ΑΧΜΏΣΕΟΤ Με ζύληνκν ζρνιηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην θνηλό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο - Antonín Dvořák: Σξίν γηα πηάλν αξ. 4, έξγν 90, «Dumky» - Bedřich Smetana: Σξίν γηα πηάλν, έξγν 15 Artis piano trio: Γηάλλνο Μαξγαδηώηεο βηνιί Νηθόιαο Πξεβεδηάλνο βηνινληζέιν Άλλε Σόηζηνπ πηάλν Έξγα δχν κεγάισλ βνεκψλ ζπλζεηψλ ηνπ ξνκαληηζκνχ, απφ ηνπο εμαηξεηηθνχο κνπζηθνχο ηνπ Artis piano trio: ην ηξίν Dumky ηνπ Νηβφξδαθ έξγν-νξφζεκν ηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ θαη ην Τξίν, έξγν 15 ηνπ «παηέξα» ηεο ηζέρηθεο εζληθήο ζρνιήο, Μπέληξηρ κέηαλα. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 13

14 Αεπηέξα 20 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 21:00) National Theatre Live Tom Stoppard: The Hard Problem ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ - NT LIVE ε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή Πξεζβεία θαη ην Βξεηαληθό πκβνύιην Μαγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε απφ ην Dorfman Theatre ζην Λνλδίλν - Tom Stoppard: The Hard Problem Με αγγιηθνύο ππόηηηινπο ΚΔΝΟΘΒΕΏ Nicholas Hytner ΚΔΝΕΚΏ-ΚΟΣΟΤΜΕΏ Bob Crowley Ο δηάζεκνο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Tom Stoppard επηζηξέθεη ζην Βζληθφ Θέαηξν ηεο Ώγγιίαο κε έλα θαηλνχξγην έξγν πνπ ζθελνζεηεί ν Nicholas Hytner (Οζέιινο, Άκιεη, One Man-Two Guvnors). Δ Υίιαξη, κηα λέα ςπρνιφγνο-εξεπλήηξηα ζε ηλζηηηνχην κειέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, έξρεηαη αληηκέησπε κε αδπζψπεηα εξσηήκαηα ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηεο, φπνπ ζπλαληψληαη ε ςπρνινγία θαη ε βηνινγία. Ώλ δελ ππάξρεη ηίπνηα εθηφο απφ χιε, ηφηε ηη είλαη ε ζπλείδεζε; Ώπηφ είλαη ην «δχζθνιν πξφβιεκα» πνπ θέξλεη ηε Υίιαξη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ πξψην ηεο κέληνξα πάηθ, ηνλ εξγνδφηε ηεο Λήν θαη ηνλ δηζεθαηνκκπξηνχρν ηδξπηή ηνπ ηλζηηηνχηνπ, Σδέξη. Θα θηάζεη άξαγε θάπνηα κέξα πνπ ηα θνκπηνχηεξ θαη ν καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο ζα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε ςπρνινγία; Γεληθή είζνδνο: 14,00 - Φνηηεηηθά: 7,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ Αίζνπζα Αιεμάλδξα Σξηάληε 14

15 Σξίηε 21 & Σεηάξηε 22 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 20:30) Μαλώιεο Μεηζηάο «Απαγνξεπκέλα ηξαγνύδηα» ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΣΡΏΓΟΤΑΕ ΥΟΡΔΓΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Oπηηθναθνπζηηθφ ληνθνπκέλην: Παληειήο Βνύιγαξεο Μνπζηθνινγηθή θαη ηζηνξηθή έξεπλα: Γηώξγνο Μνλεκβαζίηεο Μαλώιεο Μεηζηάο ηξαγνχδη πκκεηέρεη Λατθή Οξρήζηξα Με αθνξκή ηε καχξε επέηεην ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο, παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά έλα κνπζηθφ αθηέξσκα ζηα ηξαγνχδηα πνπ απαγφξεπζε ή ινγφθξηλε ε ρνχληα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Σξαγνχδηα κε ζαθή θαη έληνλν πνιηηηθφ ζηίγκα, αιιά φκσο θαη ηξαγνχδηα δίρσο ηελ παξακηθξή αλάινγε ρξνηά, αθνχ νη ινγνθξηηέο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ αλαθάιππηαλ ζπλερψο χπνπηεο ιέμεηο θαη θξπθά λνήκαηα αθφκε θαη ζε κηα εξσηηθή κπαιάληα, αλ γηα παξάδεηγκα νη δεκηνπξγνί ηεο είραλ ηελ αηπρή έκπλεπζε λα ηελ έρνπλ αθηεξψζεη ζηηρνπξγηθά ζε θάπνηα «Βιεπζεξία», ζε κία «Νίθε» ή αθφκε θαη ζε κία «Ώλαζηαζία»! Ώθφκα, πνιιά ακηγψο ιατθά θαη ξεκπέηηθα αθνχζκαηα απνζχξζεθαλ απφ ηελ θπθινθνξία, αθνχ ζχκθσλα κε θάπνηνπο φινη αλεμαηξέησο νη ξεκπέηεο θαη νη ιατθνί βάξδνη θαη δεκηνπξγνί επεδείθλπαλ πξνθιεηηθφ θαη έθιπην βίν, ραξαθηεξηζκέλνη άπαληεο ζπιιήβδελ σο ινχκπελ, κνηρνί ή ραζηζνπφηεο. Έηζη ινηπφλ πέξα απφ ηνπο ζπλήζεηο ππφπηνπο Μίθε Θενδσξάθε, Γηάλλε Μαξθφπνπιν, Αηνλχζε αββφπνπιν ή Μάλν Υαηδηδάθη, εκθαλίδνληαλ ζηηο καχξεο ιίζηεο ηεο επηηξνπήο ινγνθξηζίαο θαη ηξαγνχδηα ηνπ Μπαγηαληέξα, ηνπ ΐαζίιε Σζηηζάλε θαη ηνπ Μάξθνπ ΐακβαθάξε. Φπζηθά θαη νη αληίζηνηρνη ζηηρνπξγνί απφ ηνλ Κψζηα ΐίξβν θαη ηελ Βπηπρία Παπαγηαλλνπνχινπ σο ηνπο κεγάινπο πνηεηέο καο, Νίθν Γθάηζν θαη Γηάλλε Ρίηζν θαη ηνπο λνκπειίζηεο καο, Γηψξγν εθέξε θαη Οδπζζέα Βιχηε. Ο Μαλψιεο Μεηζηάο, κε ηε γεκάηε κλήκεο εθθξαζηηθή θσλή ηνπ, ε εμαίξεηε ιατθή νξρήζηξα πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, θαζψο θαη έλα νπηηθναθνπζηηθφ ληνθνπκέλην θηηαγκέλν απφ ηνλ θνξπθαίν έιιελα ζθελνζέηε Παληειή ΐνχιγαξε, καο ππελζπκίδνπλ «ηη δελ πξέπεη λα μερλάκε» Τηκέο εηζηηεξίωλ: 14,00-25,00-35,00-50,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 7,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 9,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 15

16 Σεηάξηε 22 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Γώξα αγάπεο Mario Zeffiri Manuel Lange LIED: ΦΧΝΔ ΚΏΕ ΠΕΏΝΟ Με ζύληνκν ζρνιηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην θνηλό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο. Franz Liszt: - Σξία νλέηα ηνπ Πεηξάξρε - Σξαγνχδηα ζε πνίεζε ΐ. Οπγθφ Richard Strauss: - 4 Lieder, έξγν 27 - Gesänge Des Orients (Σξαγνχδηα ηεο Ώλαηνιήο), έξγν 77 [H. Bethge] Mario Zeffiri ηελφξνο Manuel Lange πηάλν Δ εκθάληζε ηνπ δηάζεκνπ έιιελα ηελφξνπ Mario Zeffiri κε ηνλ πηαλίζηα Manuel Lange ζην Μέγαξν Μνπζηθήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο κεγάιεο πεξηνδείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη δχν θαιιηηέρλεο ζηελ Βπξψπε, παξνπζηάδνληαο ηε ζπλαπιία «Liebesgeschenke» (Αψξα αγάπεο). Δ ερνγξάθεζε ηεο ζπλαπιίαο ζε CD πξηλ απφ δχν ρξφληα ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη απέζπαζε εγθσκηαζηηθέο θξηηηθέο ελψ πξφζθαηα βξαβεχηεθε απφ ηελ Έλσζε Βιιήλσλ Θεαηξηθψλ θαη Μνπζηθψλ Κξηηηθψλ. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 1 Απξηιίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 16

17 Σεηάξηε 22, Πέκπηε 23, Παξαζθεπή 24 & άββαην 25 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 21:00) Wisteria Maiden by Andonis Foniadakis ΥΟΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ Υνξεπηηθή παξάζηαζε ζε ρνξνγξαθία ηνπ Ώληψλε Φσληαδάθε Ο Ώληψλεο Φσληαδάθεο, ρνξνγξάθνο κε δηεζλή θαξηέξα θαη ζπλεξγαζίεο κε ζεκαληηθά ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, θαζψο θαη ηδξπηήο θαη ρνξνγξάθνο ηεο νκάδαο Apotosoma / Andonis Foniadakis, ζην λέν έξγν ηνπ Wisteria Maiden αληιεί ηελ έκπλεπζή ηνπ απφ ην ηαπσληθφ ζέαηξν θαη δεκηνπξγεί έλα δηθφ ηνπ επθάληαζην, θηλεηηθφ θαη εηθαζηηθφ ζχκπαλ. Έλα ζχκπαλ, φπνπ ην αλζξψπηλν ζψκα εκθαλίδεηαη γεκάην ελέξγεηα, δχλακε θαη αηζζαληηθφηεηα. Δ δχλακε ηεο έθθξαζεο θαη ε αθξίβεηα ηεο ρεηξνλνκίαο, θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο Μεηακφξθσζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζε κηα εηθνλνγξαθία πνπ ζπκίδεη κηαλ άιιε αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο. ΟΜΏΑΏ ΥΟΡΟΤ Apotosoma ΚΏΛΛΕΣΒΥΝΕΚΟ ΑΕΒΤΘΤΝΣΔ - ΥΟΡΟΓΡΏΦΟ Αληώλεο Φσληαδάθεο ΜΟΤΕΚΔ Julien Tarride ΑΡΏΜΏΣΟΤΡΓΕΏ Νάζηα Φνπξηνύλε ΥΒΑΕΏΜΟ ΦΧΣΧΝ άθεο Μπηξκπίιεο ΚΟΣΟΤΜΕΏ Σάζνο σθξνλίνπ ΚΔΝΕΚΏ Δύα Μαληδάθε ΜΏΚΒ Μάξζα Φσθά CINEMATIC DIRECTION ηάζεο Αζαλαζίνπ, Μηράιεο Κινπθίλαο ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΏ Μηράιεο Κινπθίλαο ΥΟΡΒΤΣΒ Nitsan Avraham Margaliot, Αιέμαλδξνο ηαπξόπνπινο, Ygal Jerome Tsur, David Essing, Άξεο Παπαδόπνπινο, Pierre Magendie, Armando Disanto, Joan Vercoutere Τηκέο εηζηηεξίωλ: 19,00-30,00 Δηδηθέο ηηκέο: 7,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 12,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 1 Απξηιίνπ Αίζνπζα Νίθνο θαιθώηαο 17

18 Πέκπηε 23 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο 20:30) Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ Ννζηαιγώληαο ηε ρακέλε belle époque Ζ Γαιιία ζηε κνπζηθή III ΤΝΏΤΛΕΒ ΣΔ ΚΡΏΣΕΚΔ ΟΡΥΔΣΡΏ ΏΘΔΝΧΝ Β ΤΝΒΡΓΏΕΏ κε ηε Γαιιηθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα θαη ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Διιάδνο - Patrick Burgan: Σθαίξεο, πέληε θνκκάηηα γηα κεγάιε νξρήζηξα - Francis Poulenc: Κνληζέξην γηα πηάλν θαη νξρήζηξα - César Franck: Οη Αηνιίδεο, ζπκθσληθφ πνίεκα - Maurice Ravel: Μπνιεξφ Αιεμάλδξα Παπαζηεθάλνπ πηάλν ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Λνπθάο Καξπηηλόο Ασξεάλ εηζαγσγηθή νκηιία γηα ηνπο θαηφρνπο εηζηηεξίσλ (19:45) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 5,00 (εθπηωηηθό) - 10,00-15,00-25,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Πέκπηε 2 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 18

19 άββαην 25 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 19:30) MET HD LIVE: Pietro Mascagni: Καβαιεξία Ρνπζηηθάλα / Ruggero Leoncavallo: Παιηάηζνη ΟΠΒΡΏ Απεπζείαο κεηάδνζε από ηε Metropolitan Opera ηεο Νέαο Τόξθεο Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Antenna Group, ζε ζπλεξγαζία κε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ & ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ΠΏΡΏΓΧΓΔ ηνπ Antenna Group Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana / Ruggero Leoncavallo: Pagliacci ΝΒΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ Με ειιεληθνύο ππόηηηινπο ΚΔΝΟΘΒΕΏ David McVicar ΚΔΝΕΚΏ Rae Smith ΚΟΣΟΤΜΕΏ Moritz Junge ΥΒΑΕΏΜΟ ΦΧΣΕΜΧΝ Paule Constable ΥΟΡΟΓΡΏΦΟ Andrew George ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Fabio Luisi - Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana ΏΝΣΟΤΣΏ Eva-Maria Westbroek ΣΟΤΡΕΝΣΟΤ Marcelo Álvarez ΏΛΦΕΟ Željko Lucic - Ruggero Leoncavallo: Pagliacci ΝΒΝΣΏ Patricia Racette ΚΏΝΕΟ Marcelo Álvarez ΣΟΝΕΟ George Gagnidze ΕΛΐΕΟ Lucas Meachem Τηκέο εηζηηεξίωλ: 25,00 (Γεληθή είζνδνο) - 20,00 (Φνηηεηηθά) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Παξαζθεπή 3 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 19

20 Αεπηέξα 27 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) English Chamber Orchestra Julian Rachlin ΑΕΒΘΝΒΕ ΟΡΥΔΣΡΒ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Ώζελψλ θηινμελεί ηελ ηειεπηαία ζπλαπιία ηεο επξσπατθήο πεξηνδείαο ηεο English Chamber Orchestra κε ηνλ Julian Rachlin (πξνεγνχκελνη ζηαζκνί: Festspielhaus - Μπξέγθεληο, Musikverein - ΐηέλλε, Union Hall - Μάξηκπνξ, Brucknerhaus - Ληληο). - Wolfgang Amadeus Mozart: Οη γάκνη ηνπ Φίγθαξν, Βηζαγσγή - Felix Mendelssohn: Κνληζέξην γηα βηνιί ζε κη ειάζζνλα, έξγν 64 πκθσλία αξ. 4 «Εηαιηθή», έξγν 90 Julian Rachlin βηνιί, κνπζηθή δηεχζπλζε English Chamber Orchestra Τηκέο εηζηηεξίωλ: 16,00-30,00-43,00-60,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 8,50 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 11,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο «Έλαο βηξηνπόδνο αζύγθξηηεο ηνληθήο επθξίλεηαο.» Frankfurter Allgemeine Zeitung «Ο Γηνύιηαλ αηζζάλεηαη ηε κνπζηθή από ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηνπ» Mariss Jansons 20

21 Αεπηέξα 27 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) ECHO Rising Stars: Quatuor Ardeo ΚΏΛΧΟΡΕΜΏ ECHO RISING STARS Δ ζεηξά ECHO - Rising Stars ππνζηεξίδεηαη απφ ην Πξόγξακκα Πνιηηηζκόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Κάζε ρξόλν ν Δπξωπαϊθόο Οξγαληζκόο Κέληξωλ Σπκθωληθήο Μνπζηθήο (European Concert Hall Organisation-ECHO) επηιέγεη θαιιηηέρλεο κε εμαηξεηηθή επίδνζε, νη νπνίνη ωο Rising Stars δίλνπλ ζπλαπιίεο ζηηο αίζνπζεο-κέιε ηνπ δηθηύνπ ECHO. Από ην 1995 ν Δπξωπαϊθόο Οξγαληζκόο Κέληξωλ Σπκθωληθήο Μνπζηθήο κέζα από ην ζεζκό ηωλ Rising Stars έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε γλωζηώλ, πιένλ, θαιιηηερλώλ ηεο παγθόζκηαο κνπζηθήο ζθελήο. Σηόρνο ηεο ζεηξάο είλαη λα θέξεη ζε επαθή λένπο, δηαθεθξηκέλνπο κνπζηθνύο κε θαηλνύξγηα αθξναηήξηα δηεζλώο θαη λα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ζηηο κεγαιύηεξεο αίζνπζεο ηεο Δπξώπεο πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη. Δίλαη όινη εμαηξεηηθνί ζην είδνο κνπζηθήο πνπ εθπξνζωπνύλ, θαη απζηεξά επηιεγκέλνη από ηνπο Καιιηηερληθνύο Γηεπζπληέο ηωλ αηζνπζώλ-κειώλ. - Béla Bartók: Κνπαξηέην αξ. 1, έξγν 7, Sz 40 - Franz Schubert: Ο Θάλαηνο θαη ε Κφξε (Κνπαξηέην εγρφξδσλ αξ. 14, D 810) Κνπαξηέην Δγρόξδσλ Ardeo: Carole Petitdemange βηνιί Mi-Sa Yang βηνιί Noriko Inoue βηφια Joëlle Martinez βηνινληζέιν Πξφηαζε ησλ Bozar (ΐξπμέιιεο) θαη Het Concergebouw (Άκζηεξληακ) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00 20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 21

22 Σεηάξηε 29 Ώπξηιίνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ Απηνζρεδηαζκνί θαη παξαιιαγέο ΠΕΏΝΟΡΏΜΏ Πηαλίζηαο, ζπλζέηεο, ξαδηνηειενπηηθφο παξαγσγφο, ελνξρεζηξσηήο, θαιιηηέρλεο ελίνηε «αηξεηηθφο» αιιά πάληα ηνικεξφο θαη εκπλεπζκέλνο, ν Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ αθξνβαηεί ζηελ θφςε ηεο πηαληζηηθήο δεμηνηερλίαο δηαηξέρνληαο ηε κνπζηθή απφ ηελ θιαζηθή σο ηε ηδαδ θαη ην ξνθ, είηε κφλνο είηε παξέα κε ην θίιν ηνπ πηαλίζηα Γηψξγν Φπρνγηφ. Άμνλεο, απφ ηε κηα νη Παξαιιαγέο ηνπ ζην «Πεξηγηάιη ην Κξπθφ», κηα επξεκαηηθή ζπνπδή «à la manière de» πάλσ ζηνπο ζπλζέηεο θαη ηα ζηηι, γεκάηε βαζηά γλψζε, πλνή αιιά θαη ρηνχκνξ. απφ ηελ άιιε, ε Σνλάηα γηα δπν ηδαδ πηαλίζηεο ηνπ Claude Bolling, ηνπ αλζξψπνπ πνπ κπφιηαζε ηελ θιαζηθή θφξκα κε ην απειεπζεξσηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ ηδαδ απηνζρεδηαζκνχ. - Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ: ηηιηζηηθέο παξαιιαγέο πάλσ ζην «Πεξηγηάιη ην θξπθφ» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε - Ώπηνζρεδηαζκνί ζε δχν πηάλα κε ην Γ. Φπρνγηφ - Claude Bolling: νλάηα γηα δχν πηάλα, θνληξακπάζν θαη θξνπζηά αξ.1 Υξίζηνο Παπαγεσξγίνπ πηάλν ΦΕΛΕΚΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ G. Psihoyios Trio (Γ. Φπρνγηφο, πηάλν / Φέξγθνπο Κάξπ, θνληξακπάζν / εξαθείκ Μπέιινο, θξνπζηά) Τηκέο εηζηηεξίωλ: 12,00-20,00 Δηδηθέο ηηκέο: 5,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τξίηε 7 Απξηιίνπ Αίζνπζα Γεκήηξεο Μεηξόπνπινο 22

23 Παξαζθεπή 1 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο: 12:00) Berliner Philharmoniker: Σν Κνληζέξην ηεο Δπξώπεο Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ έρεη ηελ ηηκή λα θηινμελεί ζηελ πεξίθεκε γηα ηελ αθνπζηηθή ηεο Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο ην Κνληζέξην ηεο Δπξώπεο έλα θνξπθαίν πνιηηηζηηθό γεγνλόο. Σε Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ δηεπζύλεη ν κόληκνο αξρηκνπζηθόο ηεο, Sir Simon Rattle. νιίζη ζην Κνληζέξην γηα βηνιί ηνπ ηκπέιηνπο, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο βηνιηζηέο ηνπ θόζκνπ, ν Λεσλίδαο Καβάθνο. Ζ εκθάληζε ηεο Οξρήζηξαο πξαγκαηνπνηείηαη ράξε ζηε γελλαηόδωξε ρνξεγία έιιελα ηνπ εμωηεξηθνύ, ν νπνίνο επηζπκεί ε δωξεά ηνπ λα παξακείλεη αλώλπκε. - Gioachino Rossini: εκίξακηο, εηζαγσγή - Jean Sibelius: Κνληζέξην γηα βηνιί ζε ξε ειάζζνλα - Robert Schumann: πκθσλία αξ. 3, «ηνπ Ρήλνπ» ΟΛΕΣ Λεσλίδαο Καβάθνο βηνιί Berliner Philharmoniker ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Sir Simon Rattle Ώπφ ην 1991, θάζε πξσηνκαγηά, ε Φηιαξκνληθή ηνπ ΐεξνιίλνπ δηνξγαλψλεη ην εηήζην «Κνληζέξην ηεο Βπξψπεο» γηνξηάδνληαο ηελ ίδξπζή ηεο σο αλεμάξηεηνπ κνπζηθνχ θνξέα, ηελ 1ε ΜαΎνπ Δ ζπλαπιία απηή είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ηειενπηηθφ γεγνλφο, αθνχ πξνβάιιεηαη ζε δσληαλή αλακεηάδνζε ζε πνιιέο ρψξεο, αιιά θαη παγθφζκηα κέζσ δηαδηθηχνπ. Πέξα απφ ηνλ επεηεηαθφ ηνπ ραξαθηήξα, ην Κνληζέξην ηεο Βπξψπεο έρεη επίζεο ζπκβνιηθή αμία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηδέαο. Δ ζπλαπιία δηνξγαλψλεηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο Βπξψπεο θαη εηδηθφηεξα ζε ρψξνπο κεγάιεο ηζηνξηθήο ζπνπδαηφηεηαο ή ζε ζπλαπιηαθά θέληξα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε εμαηξεηηθά πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα. Βίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ επηιέγεηαη ε Ώζήλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο ε πξψηε θνξά ήηαλ ην 2004 (Χδείν Δξψδνπ ηνπ Ώηηηθνχ). Έλαο κεγάινο Έιιελαο, ν Λεσλίδαο Καβάθνο, ζπκπξάηηεη κε ηε Φηιαξκνληθή ηνπ ΐεξνιίλνπ ζην πεξίθεκν Κνληζέξην γηα βηνιί ηνπ ηκπέιηνπο, έξγν γηα ηελ εξκελεία 23

24 ηνπ νπνίνπ ν θνξπθαίνο βηνιηζηήο θεκίδεηαη. ην πφληηνπκ, κηα εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία, ν εξ άηκνλ Ραηι Μφληκνο Ώξρηκνπζηθφο ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ ΐεξνιίλνπ απφ ην Δ ζπλαπιία ζα πξνβιεζεί ζε δσληαλή ηειενπηηθή κεηάδνζε ζηελ Βιιάδα, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Εαπσλία, ηελ Κίλα θαη ηε Νφηην Κνξέα, ελψ ζα κεηαδνζεί θαη δηαδηθηπαθά ζε φιν ηνλ θφζκν. ην δηάιεηκκα ζα πξνβιεζεί εηδηθφ αθηέξσκα ζηελ πφιε ηεο Ώζήλαο. Λόγσ ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο ηεο εθδήισζεο, ζα ηεξεζεί απζηεξό ρξνληθό όξην πξνζέιεπζεο ηνπ θνηλνύ. ΠΒΡΏ ΠΡΟΒΛΒΤΔ: 11:45 π.κ. Τηκέο εηζηηεξίωλ: 22,00-40,00-60,00 80,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 10,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 15,00 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τξίηε 31 Μαξηίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 24

25 Κπξηαθή 3 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο 19:00) Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ Απόγεπκα Κπξηαθήο κε ηελ ΚΟΑ πκθσληθή ηδαδ ΤΝΏΤΛΕΒ ΣΔ ΚΡΏΣΕΚΔ ΟΡΥΔΣΡΏ ΏΘΔΝΧΝ - Έξγα K. Stevens, J. Webb, K. Weill, N. Landgren θ.ά. Nils Landgren ηξνκπφλη πκκεηέρεη ε Big Band ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Βιαδίκεξνο πκεσλίδεο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 5,00 (εθπηωηηθό) - 10,00-15,00-25,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 25

26 Αεπηέξα 4 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο: 20:30) Μνπζηθέο ηνπ θόζκνπ Καληάδεο θαη Αξέθηεο από ηα Δπηάλεζα ΓΒΦΤΡΒ Σε ζεηξά Γέθπξεο δηεπζχλεη ν Γεκήηξεο Μαξαγθόπνπινο Οη επηαλεζηαθέο κεισδίεο γέθπξα θαη έμνρε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θαη ηελ ηηαιηθή κνπζηθή επεξέαζαλ φιε ηελ ειιεληθή κνπζηθή δεκηνπξγία, θαη θπξίσο ηξαγνπδήζεθαλ θαη ηξαγνπδηνχληαη κέρξη ζήκεξα: θαληάδεο, αξέθηεο, αξηέηηεο, άξηεο, γεκάηεο πνίεζε θαη ιπξηζκφ. Ώπεπζείαο απφ ηα Βπηάλεζα, νη ηξεηο εμαηξεηηθέο ρνξσδίεο απφ ηε Γάθπλζν, ηελ Κέξθπξα θαη ηελ Κεθαιινληά καο θέξλνπλ ηηο δηαρξνληθέο ηφληεο κεισδίεο ζηελ πην απζεληηθή κνξθή ηνπο. ΓΏΚΤΝΘΟ «Σξαγνπδηζηάδεο ηζε Εάθπζνο» ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ - ΒΝΟΡΥΔΣΡΧΔ Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ Γηνλύζεο εκηηέθνινο ΚΔΝΟΘΒΕΏ Σώλεο Λπθνπξέζεο ΚΒΡΚΤΡΏ Corfu Voices & Μαληνιηλάηα «Menestrelli» ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Φώηεο Αξγπξόο ΚΒΦΏΛΛΟΝΕΏ Παξαδνζηαθό ζρήκα «ιατθήο αξηέηηαο» ηεο Κεθαιιεληαθήο Υνξσδίαο Τηκέο εηζηηεξίωλ: 10,00-18,00-25,00 35,00 (Γηαθεθξηκέλε Εώλε) Δηδηθέο ηηκέο: 6,00 (Φνηηεηέο, λένη, άλεξγνη, ΑΜΔΑ), 8,50 (65+, πνιύηεθλνη) Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο 26

27 Σξίηε 5 ΜαΎνπ (ξα έλαξμεο 21:15) THE ROYAL BALLET: Frederick Ashton: Ζ θαθνθπιαγκέλε θόξε ΥΟΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ROYAL OPERA HOUSE CINEMA THE ROYAL BALLET Απεπζείαο κεηάδνζε από ην Royal Opera House ηνπ Λνλδίλνπ Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Antenna Group, ζε ζπλεξγαζία κε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ & ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ΠΏΡΏΓΧΓΔ ηνπ Antenna Group ΛΕΓ Natalia Osipova ΚΟΛΏ Steven McRae ΥΟΡΟΓΡΏΦΕΏ Frederick Ashton ΜΟΤΕΚΔ Ferdinand Hérold ΑΕΏΚΒΤΔ/ΒΝΟΡΥΔΣΡΧΔ John Lanchbery ΒΝΏΡΕΟ Jean Dauberval ΚΔΝΕΚΏ ΚΟΣΟΤΜΕΏ Osbert Lancaster ΥΒΑΕΏΜΟ ΦΧΣΕΜΧΝ John B. Read Οξρήζηξα ηνπ Royal Opera House ΜΟΤΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ Barry Wordsworth Γεληθή είζνδνο: 20,00 Φνηηεηηθά, Παηδηθά: 15,00 Έλαξμε πξνπώιεζεο: Τεηάξηε 15 Απξηιίνπ Αίζνπζα Νίθνο θαιθώηαο 27

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»;

νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»; Γεληθφ Λχθεην Σήλνπ Α Σάμε ρ. Έηνο 2013-2014 Α Σεηξάκελν νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»; Τπεχζπλε θαζεγήηξηα Άλλα Παλαγησηάθε (ΠΔ07) νθνιάηα: «καύξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπόο»; Οκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα