Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Παράρτηµα - 2 Τεχνικές Προδιαγραφές & Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Παράρτηµα - 2 Τεχνικές Προδιαγραφές & Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών"

Transcript

1 Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 2 Τεχνικές Προδιαγραφές & Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών

2 Σχέση Εµπιστοσύνης Η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της οµοσπονδίας, των µελών της οµοσπονδίας και των Συνεργατών της οµοσπονδίας βασίζεται σε Τεχνολογία Υποδοµής Δηµοσίου Κλειδιού X.509 (PKI), που επιτρέπει την αµοιβαία πιστοποίηση. Είναι βασισµένη στη χρήση του SSL/TLS πρωτοκόλλου και ψηφιακών υπογραφών σε έγγραφα XML χρησιµοποιώντας τα κλειδιά που περιέχονται στα πιστοποιητικά X.509, τα οποία προέρχονται από Αρχές Πιστοποίησης (ΑΠ) αναγνωρισµένες από την Οµοσπονδία HEAL-Link. Όσον αφορά τα µέλη της οµοσπονδίας δεν θα πρέπει να είναι µόνη λύση η χρήση των εµπορικών Αρχών Έκδοσης Πιστοποιητικών. Τα περισσότερα από τα µέλη της οµοσπονδίας έχουν τις δικές τους αρχές έκδοσης πιστοποιητικών στα πλαίσια διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν στα µέλη τους. Αυτές οι αρχές ενεργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που καθορίζονται από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Πέρα από αυτό, υπάρχει µεγάλο κόστος στην ανάκτηση των πιστοποιητικών από µια εµπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Ως εκ τούτου, η Οµοσπονδία HEAL-Link θα λάβει υπόψη τις πολιτικές των προαναφερόµενων Αρχών Πιστοποίησης και θα τις εντάξει στη λίστα µε τις αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών. Ψηφιακά Πιστοποιητικά Οµοσπονδία HEAL-Link: Ρόλοι Πιστοποιητικών Τα πρωτόκολλα και τα προφίλ που χρησιµοποιούνται από την οµοσπονδία κάνουν εκτεταµένη χρήση X.509 πιστοποιητικών που φέρουν τα δηµόσια κλειδιά που χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς. Τα πιστοποιητικά αυτά µπορεί να κατανεµηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: Πιστοποιητικά προγράµµατος περιήγησης που είναι ορατά µόνο στον πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη. Εδώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν Πιστοποιητικά από οποιαδήποτε Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ). Ο βασικός περιορισµός είναι ότι η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) θα πρέπει να είναι αποδεκτή ως αξιόπιστη από το πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη. Τα πιστοποιητικά προγράµµατος περιήγησης είναι: Πιστοποιητικό διακοµιστή SSL του IDP του µέλους της Οµοσπονδίας, το οποίο φαίνεται στα προγράµµατα περιήγησης (για παράδειγµα, σε µια σελίδα σύνδεσης χρήστη). Πιστοποιητικό διακοµιστή SSL του SP του συνεργάτη της Οµοσπονδίας, το οποίο φαίνεται στα προγράµµατα περιήγησης (για παράδειγµα, στις πραγµατικές σελίδες του site που προστατεύονται από το Shibbleth και σε τελικά σηµεία της υπηρεσίας assertin cnsumer service). Οποιαδήποτε SSL πιστοποιητικά διακοµιστή, τα οποία φαίνονται στα προγράµµατα περιήγησης κατά τη διαδικασία discvery prcess (για

3 παράδειγµα, σε τοπικούς WAYF διακοµιστές ή σε δικτυακές πύλες των οργανισµών). Τα πιστοποιητικά trust fabric είναι ορατά µόνο στο λογισµικό των IDP και SP αντίστοιχα και όχι στο πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη (brwser). Μόνο συγκεκριµένα προϊόντα πιστοποιητικών είναι αποδεκτά για το σκοπό αυτό. Τα πιστοποιητικά trust fabric είναι: Το πιστοποιητικό για την υπογραφή εγγράφων XML µε ζεύγος κλειδιών του IDP για υπηρεσίες SAML. Το πιστοποιητικό για SSL διακοµιστή µε ζεύγος κλειδιού του IDP για υπηρεσίες SAML. Το πιστοποιητικό για SSL ζεύγος κλειδιού του πελάτη του SP για υπηρεσίες SAML. Το πιστοποιητικό για την υπογραφή εγγράφων XML µε ζεύγος κλειδιών του SP για υπηρεσίες SAML. Η εγκατάσταση του λογισµικού είναι απλούστατη όταν είναι δυνατόν να επιλεγεί το ίδιο πιστοποιητικό για χρήση σε όλους τους ρόλους για µια δεδοµένη οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, τα πιστοποιητικά του προγράµµατος περιήγησης και τα πιστοποιητικά trust fabric συνδυάζονται. Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών Η προδιαγραφή ιδιοχαρακτηριστικών στην υποδοµή AAI είναι πολύ σηµαντική για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ της Οµοσπονδίας HEAL-Link και συµµετεχόντων σε αυτήν. Αυτό το έγγραφο θέτει τα πρότυπα ιδιοχαρακτηριστικά µεταξύ όλων των συµµετεχόντων οργανισµών. Η µορφοποίηση του ορισµού του ιδιοχαρακτηριστικού είναι κοντά στην σύνταξη LDAP. Η προδιαγραφή αυτή ξεκίνησε µε ένα βασικό σύνολο των ιδιοχαρακτηριστικών και βασίζεται στο έργο του [Internet2] για την προδιαγραφή [edupersn]. Το σύνολο των ιδιοχαρακτηριστικών θα µπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω σε µελλοντικές εκδόσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις σε ιδιοχαρακτηριστικά των Ιδιοκτητών των πόρων και τις δυνατότητες των πάροχων των ιδιοχαρακτηριστικών (Οργανισµοί Προέλευσης) να τα προµηθεύσουν. Το πιο σηµαντικό καθήκον των διαχειριστών των Οργανισµών Προέλευσης και των Ιδιοκτητών των Πόρων, όσον αφορά τα ιδιοχαρακτηριστικά, είναι ο σεβασµός της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων. Οι χρήστες αντιλαµβάνονται πολλά από τα ιδιοχαρακτηριστικά που ορίζονται στο παρόν έγγραφο ως πολύ ευαίσθητες πληροφορίες. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µε αυτά τα ιδιοχαρακτηριστικά πρέπει να σέβονται πλήρως το απόρρητο του χρήστη, τους σχετικούς νόµους προστασίας προσωπικών δεδοµένων και τους κανονισµούς που ορίζουν πώς να ασχοληθεί κάποιος µε τα προσωπικά δεδοµένα. Η αποκάλυψη των τιµών των ιδιοχαρακτηριστικών µπορεί να επιφέρει κίνδυνο ασφάλειας. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί το "uid", το µοναδικό αναγνωριστικό το

4 οποίο θα µπορούσε να παράσχει πολύτιµες πληροφορίες σε κάποιον κακόβουλο τρίτο. Η σηµασιολογία του προορίζεται στο να είναι αναγνωριστικό του χρήστη για έλεγχο ταυτότητας (γνωστός και ως σύνδεση), ενδεχοµένως και στον Οργανισµό Προέλευσης. Εποµένως, είναι κρίσιµες οι αποφάσεις για την ασφάλεια και οι διαχειριστές του Οργανισµού Προέλευσης θα πρέπει να αναλογιστούν προσεκτικά την απόφαση να απελευθερώσουν το ιδιοχαρακτηριστικό UID σε όλους τους πόρους, ακόµη και εντός του οργανισµού τους. Αντίθετα, οι διαχειριστές των Ιδιοκτητών των Πόρων δεν θα πρέπει να απαιτούν την ιδιότητα uid εκτός αν έχουν διµερή συµφωνία µε τους διαχειριστές του Οργανισµού Προέλευσης (στην περίπτωσή µας µε την Οµοσπονδία HEAL-Link). Σηµειώστε ότι το Shibbleth δεν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την πιστοποίηση στον Οργανισµό Προέλευσης (π.χ. Κωδικός χρήστη). Εφόσον οι πληροφορίες διανέµονται σε τρίτους, ο κίνδυνος της ασφάλειας πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Οργανισµοί Προέλευσης και Ιδιοχαρακτηριστικά Οι Οργανισµοί Προέλευσης συγκεντρώνουν και να διατηρούν τις πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να διατίθεται µέσω των ιδιοχαρακτηριστικών. Είναι αποθηκευµένες σε έναν κατάλογο χρηστών, ο οποίος µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση ενός καταλόγου συµβατού µε LDAP (π.χ. OpenLDAP ή Active Directry) ή µια βάση δεδοµένων SQL. Ο Οργανισµός Προέλευσης είναι υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση ταυτότητας και τα επικαιροποιηµένα προσωπικά δεδοµένα. Επιπλέον, είναι επίσης υπεύθυνος για την ορθή διαµόρφωση της Πολιτικής (Shibbleth Attribute Release Plicy ARP) που καθορίζει τα ιδιοχαρακτηριστικά που µπορούν να απελευθερωθούν σε ποιους πόρους µε στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του. Κάθε οργανισµός που συµµετέχει στην Οµοσπονδία HEAL-Link πρέπει να έχει υλοποιήσει και να έχει διαθέσιµα τουλάχιστον τα υποχρεωτικά ιδιοχαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Ιδιοκτήτες Πόρων και Ιδιοχαρακτηριστικά Το σύνολο των ιδιοχαρακτηριστικών που απαιτούνται από κάποιον Πόρο εξαρτάται από την υπηρεσία που προσφέρει στους χρήστες του. Το σύνολο µπορεί να είναι ελάχιστο για ανώνυµες υπηρεσίες και αρκετά µεγάλο για εξατοµικευµένες υπηρεσίες µε κοκκώδη(granular) εξουσιοδότηση. Ένα πράγµα που πρέπει να ακολουθηθεί είναι το εξής: σύµφωνα µε τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να επεξεργαστούν, όσο το δυνατόν λιγότερα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα! Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης των Πόρων πρέπει να εξετάσει προσεκτικά ποια πληροφορία να αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια συνεδριών των χρηστών. Όσο λιγότερες πληροφορίες αποθηκεύονται, σε περίπτωση οποιουδήποτε συµβάντος πιθανής κακής χρήσης θα έχει το µικρότερο αντίκτυπο. Γι 'αυτό είναι καθήκον του Ιδιοκτήτη των Πόρων να καθορίσει ποια ιδιοχαρακτηριστικά είναι αυτά που πραγµατικά απαιτούνται για την προσφορά την υπηρεσίας και όποια επιπλέον επιθυµητά ιδιοχαρακτηριστικά θα µπορούσαν να του

5 επιτρέψουν την προσφορά προαιρετικών προηγµένων υπηρεσιών. Κατά τον καθορισµό των απαιτήσεων των ιδιοχαρακτηριστικών τους, οι Ιδιοκτήτες των Πόρων πρέπει πάντα να ελέγχουν εάν το ιδιοχαρακτηριστικό αυτό είναι ενσωµατωµένο και προσφέρεται από την Οµοσπονδία HEAL-Link. Εάν ένας Πόρος απαιτεί ένα ιδιοχαρακτηριστικό που δεν έχει ενσωµατωθεί (ακόµη) στην στον Οργανισµό Προέλευσης των υποψήφιων χρηστών του, οι χρήστες δεν θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στον Πόρο. Συνεπώς, στην περίπτωση της επικαιροποίησης στα απαιτούµενα ιδιοχαρακτηριστικά τους, οι Ιδιοκτήτες των Πόρων θα πρέπει να ειδοποιούν την Οµοσπονδία HEAL-Link σε εύθετο χρόνο, προκειµένου να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την εφαρµογή του νέου ιδιοχαρακτηριστικού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους χρήστες της Οµοσπονδίας HEAL-Link σε ιδιοχαρακτηριστικά περιγράφονται παρακάτω. Υποχρεωτικά Ιδιοχαρακτηριστικά για τους Συµµετέχοντες της Οµοσπονδίας HEAL-Link (Mandatry Attributes fr HEAL-Link Federatin Participants) Entitlement (edupersnentitlement) Descriptin URI (either URL r URN) that indicates a set f rights t specific resurces. A simple example wuld be a URI fr a cntract with a licensed resurce prvider. When a principal's hme institutinal directry is allwed t assert such entitlements, the business rules that evaluate a persn's attributes t determine eligibility are evaluated there. The target resurce prvider des nt learn characteristics f the persn beynd their entitlement. The trust between the tw parties must be established ut f band. One check wuld be fr the target resurce prvider t maintain a list f subscribing institutins. Assertins f entitlement frm institutins nt n this list wuld nt be hnred. This attribute is suitable when a hme rganizatin knws t which resurces a certain set f their students, staff etc. shuld have access t. The hme rganizatin knws their users and can therefre add a specific entitlement value t the entries f entitled users. Permissible values urn:mace:dir:entitlement:shared:cmmn-lib-terms Typical usage authrizatin Origin [edupersn] OID

6 LDAP syntax Directry String Προαιρετικά Ιδιοχαρακτηριστικά για τους Συµµετέχοντες της Οµοσπονδίας HEAL-Link (Optinal Attributes fr HEAL-Link Federatin) TargetedID (edupersntargetedid) Descriptin A unique identifier fr a persn, mainly fr inter-institutinal user identificatin n persnalized services. Semantics <unique-lcal-id> (lcal part) It is an ID uniquely allcated by the hme rganizatin fr a user that has been authenticated accrding t the lcal authenticatin plicy. It has t be unique. It MAY NOT be reassigned, als if the frmer user left the hme rganizatin. A hme rganizatin has t be able t identify the persn matching that <unique-lcal-id>. TargetedID shuld nt be expsed t end users; especially require a user t prvide it manually. Typical usage Persnalizatin, authrizatin Origin [edupersn] OID LDAP Syntax Directry String Ntes It MUST NOT exceed 256 characters in length.

7 Η σύνταξη του παρόντος εγγράφου βασίστηκε στα παρακάτω έγγραφα: JISC (UK federated access management) SWITCHaai (Authenticatin and Authrizatin Infrastructure AAI Federatin, Switzerland).

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μή Δημ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ (( P uu bb l i cc K ee yy II nn ff rr aa

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «e-αγορεσ: Οι απόψεις των καταναλωτών για οφέλη και κινδύνους» ΒΡΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «e-αγορεσ: Οι απόψεις των καταναλωτών για οφέλη και κινδύνους» ΒΡΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ WEB SCIENCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «e-αγορεσ: Οι απόψεις των καταναλωτών για

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ολοκλήρωση Συστημάτων και Εφαρμογών με χρήση Web Services «Διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 26 Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο... 26 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο... 27 Άλλοι πόροι... 28 Υποστήριξη... 29

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2011 για τη θέσπιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα