της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1"

Transcript

1 Αικ. Ηλιάδου: Η διείζδυζη ηου Δημοζίου Δικαίου ζηη ρύθμιζη αγορών δικηύου, κε Πξόινγν Καζεγεηνύ Γεσξγ. Καζηκάηε, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 227, ζηελ εηξά: Βηβιηνζήθε Θεσξίαο θαη Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, Γηεύζπλζε: Υαξ. Υξπζαλζάθεο, Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Αζελώλ της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1 Να έλαο λένο Σνκέαο πνπ απαζρνιεί ζπλερώο ζήκεξα ην Γεκόζην Γίθαην. Ή κάιινλ, ηδνύ έλαο λένο «ηερληθό»-ρώξνο, ν ρώξνο ησλ αγνξώλ δηθηύνπ, ζηνλ νπνίν δηεηζδύεη ην Γεκόζην Γίθαην. Βέβαηα, πξηλ ηελ δηείζδπζε ηνπ ελ ιόγσ Γηθαίνπ ζηνπο «ηερληθό»- ρώξνπο, ππήξμε ε δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζην Γίθαην, ε νπνία εζεσξήζε αιεζήο επαλάζηαζε γηα ην δηθαητθό ηνπίν. Σν ηειεπηαίν θαηέζηε «πνξώδεο», αιι όρη κόλνλ «ην ηνπίν» θαη «ν ρώξνο», όζνλ, θαηά πξώην ιόγν, ε λνκηθή νξνινγία. Πξάγκαηη, απηή θαηεθιύζζε από μέλνπο πξνο ηε Ννκηθή Δπηζηήκε όξνπο θαη ηαπηνρξόλσο από μέλεο πξνο ηελ ελ ιόγσ Δπηζηήκε αξρέο. Δλ ηνύηνηο, νη ηειεπηαίεο κεηεγξάθεζαλ ηαρύηαηα ζην λνκηθό επίπεδν θαη γλσξίδνπλ κάιινλ κεγάιε επηηπρία, αλ θξίλεη θαλείο από ηελ «καζεκαηηθή», νηθνλνκηθή, θηινζνθηθή αξρή ηεο αλαινγηθόηεηνο ή από ηελ αξρή ηεο «βηώζηκεο αλάπηπμεο» ή ηεο «αεηθνξίαο» ή θαη από ηελ έλλνηα «ηνπ Γεκνζίνπ Management ησλ ζηόρσλ» (ή ησλ ηξηώλ e ), ην νπνίν αλαιύεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο αξρέο: ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, νηθνλνκηθόηεηαο - νξζνινγηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο, από ηνπο αγγιηθνύο αληίζηνηρνπο όξνπο: effectiveness, economy, efficiency, θαη θηινδνμεί λα εθαξκνζζεί ζηνλ Γεκόζην Σνκέα. Ππθλώλνπλ, ινηπόλ, νη δηεηζδύζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ είηε κε ην έλδπκα ηνπ επξσπατθνύ είηε κε εθείλν ηνπ εζληθνύ ώζηε λα αλαξσηηέηαη θαλείο: Πνην θαηλόκελν, ηειηθά, είλαη απηό πνπ επηθξαηεί ζην Γεκόζην Γίθαην θαη δε ζην Γηνηθεηηθό Γίθαην, ε «ζπξξίθλσζε» ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ή ε επέθηαζή ηνπ ζε λένπο ηνκείο; Δπεηδή αλήθσ ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ επηζεκάλεη ην κελ ηελ ζπξξίθλσζε, ην δε ηελ δηαξθή αλαδήηεζε πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ 2, εκπινπηίδσ ην βαζηθό εξώηεκα, κε ηελ εμήο εξώηεζε: Μήπσο ηνύην απνδηώρλεηαη από ηνπο θιαζηθνύο ηνκείο θαη απηό είλαη πνπ εξκελεύεηαη σο «ζπξξίθλσζε», ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 1 Οκ. Καζεγήηξηα Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 2 Δημ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Η δηαξθήο αλαδήηεζε νξηζκνύ θαη πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, εηο Σηκ. Σόκν Γεκ. Σζάηζνπ, 2004.

2 «κεηαλαζηεύεη» ζε λένπο ρώξνπο, ρξεζηκνπνηώληαο, όκσο, ηα θιαζηθά εξγαιεία; πνηα θαη λα είλαη ε απάληεζε, γεγνλόο είλαη, ελ πξνθεηκέλσ, όηη γίλεηαη κεηαβνιή θαη όηη ε κεηαβνιή απηή γίλεηαη ηαρύηαηα, ρσξίο Δπηηξνπέο θαη Fora, δεδνκέλνπ όηη εηδηθά ην Γηνηθεηηθό Γίθαην αλέθαζελ αθνκνηώλεη όια ηα ξεύκαηα θαη πξνζαξκόδεηαη εύθνια ζηηο λέεο ηάζεηο θαη πνιηηηθέο θαη θαη επέθηαζε ζηηο λέεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Ίζσο, κάιηζηα, απηή ηελ επθνιία ηνπ θαη επρέξεηά ηνπ, λα ηελ εθκεηαιιεύεηαη ε ιεγόκελε «παγθνζκηνπνίεζε» ηεο εζσηεξηθήο ελλόκνπ ηάμεσο θαη δε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, ηεο δηακνξθώζεσο, δειαδή, ελόο παγθνζκίνπ Γηνηθεηηθνύ Rule of Law έμσ ησλ ζπλόξσλ ηνπ εζληθνύ θξάηνπο πνπ επεξεάδεη, όκσο, θαη ηζρύεη εληόο ησλ εζληθώλ ζπλόξσλ, αλ θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε δηεζλείο ζπλζήθεο θαη γεληθόηεξα ζην άξζξν 28 ηνπ., γεγνλόο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ζπληαγκαηηθή ηάμε. Οπόηε, πξαγκαηνπνηείηαη απηό πνπ ιέγεηαη «Σν ηαμείδη ηνπ εζσηεξηθνύ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, από ηελ θνηλνηηθνπνίεζε θαη δηεζλνπνίεζε, ζηελ παγθνζκηνπνίεζε», ελώ ηαπηόρξνλα εξσηάηαη: «Καη κεηά πνύ;». Δπηζηξέθνληαο ζηελ παξνπζηαδόκελε Μειέηε, ε ζ. δηεπθξηλίδεη, πσο ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζηηο αγνξέο δηθηύνπ, ππό ηελ έλλνηα όηη πεξηιακβάλεη θαη εμνρήλ εθείλεο πνπ έρνπλ θπζηθή ππνδνκή δηθηύνπ (π.ρ. γξακκέο, όπσο ειεθηξηθή ελέξγεηα ή ζηδεξόδξνκνη, ή αγσγνύο π.ρ. θπζηθό αέξην, ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε). Δπνκέλσο, δελ πεξηιακβάλνληαη άιιεο αγνξέο πνπ έρνπλ «εηθνληθά» δίθηπα. Δηδηθόηεξα: Η Μειέηε κεηά ηελ Δηζαγσγή (ζει. 1-18) δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα ηζνζθειηζκέλα Μέξε. Η ηζνζθέιηζε απηή απνδεηθλύεη ηελ νξζνινγηθήκαζεκαηηθή ζθέςε θαη έξεπλα ηεο ζ. ηνπ ιεγνκέλνπ «θαξηεζηαλνύ» (από ηνλ γάιιν καζεκαηηθό R. Descartes) απζηεξνύ ζπζηήκαηνο επηζηεκνληθήο γξαθήο πνπ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηεο κεζόδνπ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο, όπνπ, σο γλσζηόλ, δελ ππάξρεη ε κέζνδνο ηεο επαιεζεύζεσο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. ην πξώην (ζει. 9-52) θαη ην δεύηεξν Μέξνο (ζει ), πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη έλα, αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ βηνκεραληώλ δηθηύνπ θαη ηνπο θαλόλεο δηθαίνπ νξγάλσζεο αγνξώλ δηθηύνπ, ελώ ζην ηξίην (ζει ) θαη ηέηαξην Μέξνο (ζει ), πνπ επίζεο κπνξνύζαλ λα είλαη ελσκέλα, νπόηε ε Μειέηε ζα πιεξνύζε, θαη ηππηθά, αθνύ ην έρεη επηηύρεη νπζηαζηηθά, ην πην πάλσ «θαξηεζηαλό» ζύζηεκα, θαίηνη ε ζ. είλαη θαη εμνρήλ γεξκαλνηξαθήο, ελ ηνύηνηο, όπσο απνδεηθλύεηαη, ζπλδπάδεη εμίζνπ θαη ηελ γαιιηθή παηδεία, ζπλδπαζκόο άξηζηνο γηα έξεπλα δεηεκάησλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, όπσο ελ πξνθεηκέλσ. ην Σξίην, ινηπόλ, θαη Σέηαξην Μέξνο αζρνιείηαη ην κελ κε ηελ νπζηαζηηθή ξύζκηζε ησλ αγνξώλ δηθηύνπ, ην δε κε ηηο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ηα 2

3 όξγαλα), ελώ αθνινπζεί Δπίινγνο κε ηε ζύλνςε ησλ ζέζεσλ ηεο ζ. θαη ηα πκπεξάζκαηα (ζει ), θαζώο θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. ηελ Δηζαγσγή εμεγείηαη θαη νξηνζεηείηαη ην αληηθείκελν ηεο Μειέηεο σο ε δηείζδπζε ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζηε ξύζκηζε ησλ αγνξώλ δηθηύνπ, δεδνκέλνπ όηη πιένλ θαηηζρύεη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξώλ απηώλ από ηα γλσζηά κνλνπώιηα θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ξόινπ ηνπ Κξάηνπο, από θαη εμνρήλ θνξέα ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζε ξπζκηζηή αγνξώλ. Δπηζεκαίλεηαη, όηη νη βηνκεραλίεο δηθηύνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζε ζύγθξηζε κε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: Πξώηνλ, έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: π.ρ. εμάξηεζε από δηθηπαθέο ππνδνκέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνύ κνλνπσιίνπ. Γεύηεξνλ, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θνηλή σθέιεηα, ζην κέηξν πνπ αθνξνύλ ζηε δηάζεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ απνιύησο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή δηαβίσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, επεξεάδνληαο θαη άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Σξίηνλ, έηζη δηθαηνινγείηαη ε δεκνζία (ηνπ θξάηνπο) παξέκβαζε ζηνπο ηνκείο απηνύο, ράξηλ ηεο δηαξθνύο θαη νκαιήο παξνρήο ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Σελ εθζπγρξνληζκέλε απηή δεκνζία παξέκβαζε παξαθνινπζεί ε έξεπλα ηεο ζ., γηα λα παξαηεξήζεη όηη ν ηξόπνο νξγάλσζεο θαη ν βαζκόο έληαζεο ηεο ελ ιόγσ παξέκβαζεο δελ είλαη νκνηόκνξθνο ρξνληθά, νύηε εθ ησλ πξνηέξσλ λνκηθά νξγαλσκέλνο θαη ακεηάβιεηνο. Η ελ ιόγσ παξαηήξεζε ηεο ζ. είλαη νξζή, αθνύ, σο γλσζηόλ ην ύληαγκα καο είλαη «νπδέηεξν», θαη αξρήλ, ζηελ πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ή θξαηηθνπνηήζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί εθάζηνηε ν θαιύηεξνο ηξόπνο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ο «θαιύηεξνο ηξόπνο», όκσο, θάζε θνξά είλαη ην δεηνύκελν, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη από πνηθίινπο εθάζηνηε παξάγνληεο θαη βέβαηα αλήθεη ζηηο επηινγέο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εμνπζίαο. Πέξαλ, όκσο, απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ε ζ. επηζεκαίλεη ηελ ηζηνξηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα πνπ είλαη νη βηνκεραλίεο δηθηύνπ θαη πώο εμειηθηηθά απηέο νξγαλώζεθαλ δνκηθά θαη θαηέιεμαλ ζήκεξα, από ην γλσζηό «κνληέιν» ησλ κνλνπσιηαθώλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξνρηθήο Γηνηθήζεσο (βάζεη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ.), ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα «ζηηο αγνξέο δηθηύνπ». Σνύην έρεη ηελ έλλνηα όηη απηέο αλακνξθώλνληαη έηζη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλόλεο ηνπ πγηνύο θαη ειεπζέξνπ αληαγσληζκνύ ή ηεο ειεύζεξεο αγνξάο. Καλόλεο, δειαδή, πνπ επηδξνύλ ζην θόζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο, ράξηλ βεβαίσο ησλ θαηαλαισηώλ (ήηνη, ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο). 3

4 Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αιιαγήο απηήο ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ ζ. ε έλλνηα ηεο «ξύζκηζεο». Κη εδώ είλαη ε κεγάιε πξνβιεκαηηθή, κε θάπνηα αληηθαηηθόηεηα, αιι όρη αληηλνκία. Γηόηη, λαη κελ ε απειεπζέξσζε ζεκαίλεη απνξξύζκηζε (deregulation), ήηνη άξζε θξαηηθώλ παξεκβάζεσλ θαη ειεύζεξνο πξνζδηνξηζκόο, θπξίσο ηηκώλ, κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο αγνξάο, ελ ηνύηνηο, ε έληαμε ησλ ελ ιόγσ βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αγνξά, γίλεηαη κε ηελ θξαηηθή «ξύζκηζε»-παξέκβαζε (regulation), πξνζεξκνζκέλε, όκσο, ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά. Η «ξπζκηζηηθή», δειαδή, «παξέκβαζε» ησλ δεκνζίσλ-ρπζκηζηηθώλ Αξρώλ, είλαη πξνζεξκνζκέλε ζηελ ηδησηηθν-νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ΓΔΚΟ. Σνύην έρεη ηελ έλλνηα, όηη ε ελ ιόγσ «κεηάιιαμε» ησλ βηνκεραληώλ δηθηύνπ, γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο όιεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, γηα ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ εθείλεο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο σθέιεηαο κε ην κηθξόηεξν, όκσο, θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θόζηνο. Άξα, κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο, όηη απηό γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνύλ νη αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηνο, απνδνηηθόηεηνο, νηθνλνκηθόηεηνο, ήηνη λα εθαξκνζζεί ην ιεγόκελν Νέν Γεκόζην Management ησλ ζηόρσλ, ή ησλ ηξηώλ e, ζηνλ πξώελ Γεκόζην Σνκέα, αξρή ε νπνία πξναλαθέξζεθε. Με άιια ιόγηα «ην αγνξαίν» θξάηνο παξεκβαίλεη ζηηο απειεπζεξσκέλεο αγνξέο δηθηύνπ, επηβάιινληαο σξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο, όπσο π.ρ., θαηά ηελ ζ., παξαθξαηεί ηελ θπξηόηεηα ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, εάλ δελ έρεη γίλεη νινθιεξσηηθή πεξηνπζηαθή ηδησηηθνπνίεζε, ή, ζα πξνζζέηακε, ηελ ιεγνκέλε «ρξπζή κεηνρή». Παξαηεξείηαη, βέβαηα, όηη ηα δεηήκαηα πνπ γελλώληαη θαηά ηελ κειέηε ησλ θαλόλσλ νξγάλσζεο θαη ξύζκηζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, λαη κελ απνηππώλνληαη ζε εηδηθό λνκηθό-θαλνληζηηθό πιαίζην γηα θάζε επί κέξνπο βηνκεραλία δηθηύνπ, όκσο ζηελ Μειέηε, επηδηώθεηαη από ηελ ζ. εληαία ζπζηεκαηηθή αλάιπζε, ιόγσ ησλ θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εκθαλίδνπλ νη επί κέξνπο πεξηπηώζεηο. Σα θνηλά δε ραξαθηεξηζηηθά, είλαη, άιισο ηε, έλα από ηα θξηηήξηα (εμσηεξηθά) πνπ νδεγνύλ ζηελ θξαηηθή «ξύζκηζε». Πξάγκαηη, όπσο δηεπθξηλίδεη ε ζ., ε δνκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγνξώλ δηθηύνπ δηαιακβάλεη ην κελ έλαλ ππνηνκέα, όπνπ ππάξρεη έλα θπζηθό κνλνπώιην, ην δε έλαλ άιιν ππνηνκέα πνπ είλαη ειεύζεξνο ζηνλ αληαγσληζκό. Ήηνη: ε παξαγσγή, ε δηάζεζε θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο. Έηζη, εμεηάδνληαη ηα κέζα ηεο δεκνζίαο ξύζκηζεο-παξέκβαζεο θαη γίλεηαη επηηπρήο πξνζπάζεηα δηαηύπσζεο κηαο γεληθήο ζεσξίαο θαη εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ όξνπ «ξύζκηζε», πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη απηή λα αμηνπνηεζεί πέξα από ηηο αηνκηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ εξεπλώληαη ζηελ Μειέηε. 4

5 ηελ ζπλέρεηα επηζεκαίλνληαη νξζά, ηα νπζηαζηηθά, ζα ιέγακε, θξηηήξηα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δηθαηνινγείηαη ε παξέκβαζε-δηείζδπζε ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηα νπνία είλαη ήδε, λνκίδσ, θαζνξηζκέλα από ην άξζξν 106 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν, άιισζηε, ππνιαλζάλεη, σο απηνλόεην, ζε όιε ηελ έξεπλα ηεο ζ., δεδνκέλνπ όηη ε απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγνξώλ δελ αληηβαίλεη ζην άξζξνπ 106 ηνπ., βάζεη ηνπ νπνίνπ είραλ ζπζηαζεί ηα θξαηηθά ελ πξνθεηκέλσ κνλνπώιηα. Πξάγκαηη, ε έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 106 απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ήηνη, ελ πξνθεηκέλσ ησλ θαηαλαισηώλ. Καη αθνύ ην θξάηνο απέηπρε σο επηρεηξεκαηίαο, θαιείηαη ηώξα λα ζπκβάιιεη ζηνπο ίδηνπο ηνκείο κε ηελ δηαζθάιηζε ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ από ηνπο ηξίηνπο, ράξηλ, όκσο, ηνπ ηδίνπ ζθνπνύ. Έηζη, σο πξώην νπζηαζηηθό θξηηήξην ηεο «ξύζκηζεο» πξέπεη λα ζεσξεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιόγσ νξγαλσκέλσλ αγνξώλ-επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο, γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σνύην, δηόηη κέζσ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αγνξώλ παξέρνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο ππεξεζίεο θαη αγαζά ζην θνηλσληθό ζύλνιν, όπσο ηνλίδεη θαη ε ζ. Δπίζεο, βαζηθό νπζηαζηηθό θξηηήξην, είλαη, θαηά ηελ ζ. ε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ελ ιόγσ δηαλεκνκέλσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, από ηελ άγξηα θηιειεπζεξνπνίεζε-ηδησηηθνπνίεζε, ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηνπ θνηλσληθνύ ζπκθέξνληνο. Δθαξκνγή, δειαδή, ηεο αξρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο Γηθαίνπ. ηα πην πάλσ θιαζηθά λνκηθά δεηήκαηα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ππεηζέξρνληαη ηερληθά δεηήκαηα, αιιά θαη ελλνηνινγηθά δεηήκαηα ηερληθήο νξνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη εμ νξηζκνύ ην λνκηθό πιαίζην αθνξά ζε ύιε θαη ζεκαηηθή από άιιεο επηζηήκεο, όπσο θαη θπξίσο νηθνλνκηθέο θαη ελέξγεηαο θαη ζεηηθέο, αιιά θαη από άιινπο δηθαητθνύο θιάδνπο, όπσο εκπνξηθνύ δηθαίνπ (π.ρ. θαζεηνπνίεζε ηεο επηρεηξήζεσο), ηα νπνία ε ζ. αληηκεησπίδεη επηηπρώο θαη κε εληππσζηαθή επρέξεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε Μειέηε απνδεηθλύεηαη πνιπθιαδηθή, κε δηείζδπζε, όρη κόλνλ ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζηνλ ηερληθό ρώξν, αιιά θαη ηεο δεκνζηνιόγνπ ζπγγξαθέσο ζε έλα πνιπεπηζηεκνληθό ρώξν, κε απνηέιεζκα ην παξνπζηαδόκελν βηβιίν λα είλαη ρξήζηκν θαη γηα άιιεο «αγνξέο», όπσο εθείλεο γηα ηα εηθνληθά δίθηπα. Σειεηώλνληαο, ζέισ λα ζεκεηώζσ, όηη ε ζ., ε νπνία δελ λνκίδσ λα καο είρε ζπλεζίζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο, δεδνκέλνπ όηη κέρξη ηώξα ήηαλ κάιινλ «pura» δνγκαηηθή, κε ην έξγν ηεο απηό παξνπζηάδεη έλα άιιν θνκκάηη ηεο επηζηεκνζύλεο ηεο, εκπινπηηζκέλν από εθείλν ην νπνίν απεθόκηζε θαη απνθνκίδεη θαζεκεξηλά από ηελ επαγγεικαηηθή ηεο παξάιιειε ελαζρόιεζε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΗ. Σν ηειεπηαίν απηό, πηζηεύσ, ηεο έδσζε ηελ ηόικε θαη ηελ ηθαλόηεηα λα δακάζεη κηα «εηεξόθιεηε» επηζηεκνληθά ύιε, κε επηηπρία. 5

6 Σα δε ζπκπεξάζκαηά ηεο, είλαη θαη απ απηήο ηεο απόςεσο δηπιά αμηόπηζηα θαη απζεληηθά, ζπκβάιινληαο ζην λνκηθό «μεθαζάξηζκα» ηνπ λένπ απηνύ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ θαη εθζπγρξνλίδνληαο ηελ ύιε ηνύηνπ. Πξν πάλησλ, όκσο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ κε ζύζηεκα θαη επηκνλή θξαηηθή «ξύζκηζε» ζηνπο ιεγνκέλνπο απειεπζεξσκέλνπο απηνύο ρώξνπο, ράξηλ, βεβαίσο, ηνπ θαηαλαισηνύ θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ελόο «βηώζηκνπ Κξάηνπο» πνπ ηόζν θηλδπλεύεη ζηηο εκέξεο καο από ην «αγνξαίν θξάηνο». 3 Γεκ. Κνληόγησξγα - Θενραξνπνύινπ Οκ. Καζεγήηξηα Ννκηθήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 3 Μ. Καραμανώφ, Βηώζηκν Κξάηνο θαη Γεκόζηα Κηήζε (ηα όξηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ), εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 2010 passim. 6

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα