ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού Ομάδα επγαζίαρ 4 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη

2 Πεπιεσόμενα 1) θνπό εξγαζίαο... ει.1 2) Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο...ει.1 3) Θζηνξηθή αλαδξνκή...ει.2 4) Η εμέιημε ησλ θεξηώλ θαη ε θαηαγσγή ηνπο...ει.2-3 5) Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε...ει.4 6) Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε...ει.4 7) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο (εθηέιεζε)...ει.5-6 8) Σν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο καο...ει.6-7

3 Σκοπόρ επγαζίαρ Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ λα γλσξίζνπκε ηελ αθξηβή εξγαζία όπνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε από κόλνη καο έλα θεξί από απιέο πξώηεο ύιεο, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλαπηύμνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηά καο πξνζπαζώληαο λα ην πσιήζνπκε. Πην ζπγθεθξηκέλα : Να δηεμαρζεί κία γεληθόηεξε δηεξεύλεζε, έηζη ώζηε λα βξνύκε πνηεο πξώηεο ύιεο θαη πνηα πιηθά ρξεηαδόκαζηε Να έξζνπκε ζε επαθή θαη λα ζπιιέμνπκε ηα πιηθά καο Να ζπλεξγαζηνύκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε ην θεξί Να αλαπηύμνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηά καο πξνζπαζώληαο λα ην πνπιήζνπκε ζαλ έλα θαλνληθό πξντόλ (όπνπ απηόο είλαη ν ηειηθόο ζηόρνο καο ) Κπιηήπια επιλογήρ θέμαηορ Η ηδέα επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πξνέθπςε επεηδή ην ζέκα απηό καο θέληξηζε εμ'αξρήο ην ελδηαθέξνλ,δηόηη δελ γλσξίδακε ηελ αθξηβή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελόο θεξηνύ θαη έηζη κέζα από απηή ηελ εξγαζία καο δόζεθε ε επθαηξία όρη κόλν λα ηελ κάζνπκε ή λα ηελ δηαβάζνπκε αιιά θαη λα ηελ εθηειέζνπκε ζηελ πξάμε.

4 ει.1 Ιζηοπική Αναδπομή Σν θσο ήηαλ πάληα έλα ζύκβνιν ηεο αλζξώπηλεο πξνόδνπ. Από ζεσξεηηθή άπνςε κεηαθηλνύκαζηε από ην ζθνηάδη ζην θσο. Από πξαθηηθή άπνςε θάλνπκε αθξηβώο ην ίδην πξάγκα. Αλ θαηαθέξλνπκε λα παξάγνπκε θαη λα ειέγρνπκε ην θσο ηόηε πνιιά πξάγκαηα είλαη πηζαλό λα θαηαθέξνπκε. Δελ ρξεηάδεηαη πηα λα εμαξηόκαζηε από ηηο επνρέο, δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε λα μεκεξώζεη. Σν θσο καο δίλεη ρξόλν γηα δνπιεηά, γηα κειέηε, γηα δεκηνπξγία. Σν θσο πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκό. Σν θεξί ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο κνξθέο παξαγσγήο ηερλεηνύ θσηηζκνύ. Εύθνιν λα παξαρζεί, λα κεηαθεξζεί, θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαγώζηκν. Γηα δπν ρηιηάδεο ρξόληα θώηηδε ηνλ δξόκν ζηνπο εμεξεπλεηέο, ηνπο ζηξαηηώηεο, ηνπο ηεξείο θαη ηνπο δηαλννύκελνπο. Πελία ηέρλαο θαηεξγάδεηαη, θαη ηα πξώηα θεξηά κεξηθέο θνξέο πήξαλ παξάμελεο κνξθέο γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο. Όπσο ν πνιηηηζκόο έηζη θαη ηα θεξηά εμειίρζεθαλ θαη πνιιά από ηα παιηά θεξηά ειάρηζηα κνηάδνπλ κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα. Η εξέλιξη ηων κεπιών και η καηαγωγή ηοςρ Η ρξήζε θαη ε εμέιημε ησλ θεξηώλ θαίλεηαη όηη μεθηλάεη από ηελ πξντζηνξηθή επνρή, σζηόζν πνιύ ιίγα πξάγκαηα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ θεξηώλ. Αλ θαη εηθάδεηαη όηη ηα πξώηα θεξηά δεκηνπξγήζεθαλ από ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ππξζνύο από θαιάκηα πνπ ηα βνπηνύζαλ ζε ιίπνο, σζηόζν απηέο νη θαηαζθεπέο δελ είραλ θηηίιη γηα λα κπνξνύκε λα ηηο ζεσξήζνπκε θεξηά. Πήιηλα θεξνπήγηα πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 4ν αηώλα π.χ. βξέζεθαλ επίζεο ζηελ Αίγππην. Σα αξραία θηλέδηθα θαη ηαπσληθά θεξηά θηηάρηεθαλ από θεξί πνπ πξνέξρεηαη από έληνκα θαη ζπόξνπο κέζα ζε ράξηηλα θαινύπηα ζε ζσιελσηό ζρήκα. Κεξί πνπ πξνέξρνληαλ από βξάζηκν θαλέιαο ήηαλ ε βάζε γηα δαδάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηνπο λανύο ζηελ Θλδία. ηελ Ακεξηθή ηα πξώηα γλσζηά θεξηά αλάγνληαη ζηνλ πξώην αηώλα κ.χ.. Οη ηλδηάλνη ηεο Ακεξηθήο έθαηγαλ ιηπώδε ςάξηα (θεξόςαξα) ζθελσκέλα ζε δηραισηά θιαδηά. Οη Ρσκαίνη είλαη απηνί πνπ ζεσξνύληαη όηη θαηαζθεύαζαλ πξώηνη θεξηά κε θηηίιη γηα λα νδεγνύλ ηνπο ηαμηδηώηεο κέζα ζην ζθνηάδη θαη γηα λα θσηίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηνπο ηόπνπο ιαηξείαο ηε λύρηα. Όπσο νη αξραίνη Αηγύπηηνη, έηζη θαη νη Ρσκαίνη βαζίδνληαλ ζην ιίπνο πνπ ζπλέιεγαλ από βννεηδή θαη πξόβαηα ζαλ βαζηθό ζπζηαηηθό γηα θεξηά.

5 Δελ ήηαλ πξηλ ηνλ κεζαίσλα όηαλ ην κειηζζνθέξη, έλα πιηθό πνπ παξάγνπλ νη κέιηζζεο γηα λα θηηάμνπλ ηηο θπςέιεο ηνπο, εκθαλίζηεθε ζαλ πξώηε ύιε γηα θεξηά. Σα θεξηά από κειηζζνθέξη ήηαλ ζεκάδη βειηίσζεο, αλαηξέπνληαο ηα θηηαγκέλα από ιίπνο, θαζώο απηά δελ θάπληδαλ θαη δελ αλέδηδαλ δπζάξεζηε κπξσδηά όηαλ θαίγνληαλ. Έηζη ηα κειηζζνθέξηα θαίγνληαλ αγλά θαη θαζαξά,όκσο ήηαλ αθξηβά. Τα πρώηα καλούπια για ηην καηαζκεσή κεριών εμθανίζονηαι τον 15ο αιώνα στο Παρίσι. Η αλάπηπμε ηεο θαιαηλνζεξηθήο βηνκεραλίαο ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα, έθεξε ηελ πξώηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θαηαζθεπή θεξηώλ από ηελ επνρή ηνπ κεζαίσλα, όηαλ ην ζπεξκαηζέην, έλα θεξί πνπ γηλόηαλ από θξπζηαιινπνηεκέλν ιάδη θήηνπο, έγηλε δηαζέζηκν ζε πνζόηεηα. Όπσο θαη ην κειηζζνθέξη, ην ζπεξκαηζέην δελ πξνθαινύζε ηελ εθδήισζε απνθξνπζηηθήο κπξσδηάο όηαλ θαηγόηαλ. Επηπιένλ ην θεξί ζπεξκαηζέην ήηαλ ζθιεξόηεξν από ηα άιια δύν είδε, πνπ γίλνληαλ από ιίπνο θαη κειηζζνθέξη. Δελ καιάθσλε νύηε έιησλε ην θαινθαίξη. Οη ηζηνξηθνί ζεκεηώλνπλ όηη ηα πξώηα ηππνπνηεκέλα θεξηά θηηάρηεθαλ από θεξί ζπεξκαηζέην. ει.2 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα, ζεκεηώζεθε ε πην ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο επνρήο ζηελ. θαηαζθεπή θεξηώλ. Σν 1811 αλαθαιύπηεηαη ε ζηεαηίλε, ην 1825 ην ζηξηθηό θηηίιη θαη ην 1834 ν εθεπξέηεο Joseph Morgan παξνπζίαζε κηα κεραλή, ε νπνία επέηξεπε ηελ δηαξθή παξαγσγή θεξηώλ κε θαινύπη, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θύιηλδξν πνπ σζνύζε έλα θηλνύκελν πηζηόλη θαη εμήγαγε ηα θεξηά θαζώο ζηεξενπνηνύληαλ. Πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ζηελ θαηαζθεπή θεξηώλ αλαπηύρζεθαλ ην 1850 κε ηελ παξαζθεπή θεξηνύ παξαθίλεο από ιάδη θαη αξγηιηθό ζρηζηόιηζν (πεηξνθάξβνπλν). Με δηαδηθαζία δηύιηζεο ην ίδεκα πνπ έκελε κεηά ηελ απόζηαμε ηνπ "αξγνύ" πεηξειαίνπ, έδηλε έλα γαιαδσπό-άζπξν θεξί πνπ θαηγόηαλ θαζαξά θαη ρσξίο αλεπηζύκεηε νζκή. Η κεγαιύηεξε ζπνπδαηόηεηα ήηαλ ην θόζηνο ηνπ - ην θεξί παξαθίλεο ήηαλ πνιύ νηθνλνκηθό ζηελ παξαζθεπή ζε ζρέζε κε θάζε πξνεγνύκελε θαύζηκε ύιε. Καη ελώ ην ρακειό ζεκείν ηήμεο ηεο παξαθίλεο κπνξνύζε λα είλαη απεηιή γηα ηελ δεκνηηθόηεηά ηεο, ε αλαθάιπςε ηνπ ζηεαηηθνύ νμένο έιπζε ην πξόβιεκα. θιεξό θαη αλζεθηηθό, ην ζηεαηηθό νμύ παξαζθεπαδόηαλ ζε πνζόηεηεο από ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα. Από απηήλ ηελ πεξίνδν, ηα πεξηζζόηεξα βηνκεραληθά θεξηά απνηεινύληαη από παξαθίλε θαη ζηεαηίλε. Με ηην παροσζίαζη ηων θωηεινών λαμπηήρων ηο 1879, η καηαζκεσή κεριών παρήκμαζε μέτρι ηο ηέλος ηοσ αιώνα ποσ ηο ενδιαθέρον για ηα κεριά αναζωπυρώθηκε.

6 ει.3 Μεθοδολογία πος ακολοςθήζαμε Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε ζαλ νκάδα ήηαλ ε εμήο : Αξρηθά, βξήθακε πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θεξηνύ. ηε ζπλέρεηα, βξήθακε ηη πιηθά θαη πνηεο πξώηεο ύιεο ρξεηαδόκαζηε. Έπεηηα, αγνξάζακε ηα πιηθά πνπ δελ κπνξνύζακε λα θαηαζθεπάζνπκε κόλεο καο. (π.ρ παξαθίλε, ιόγσ ηνπ όηη είλαη εύθιεθηε θαη επηθίλδπλε ζηε θσηηά ) Χσξίζακε πνηα πιηθά θαη πνηα ζθεύε έπξεπε λα θέξεη ε θαζεκία από εκάο. Σέινο, μεθηλήζακε ηελ δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπ θεξηνύ ζην ζρνιείν. θνπόο καο ήηαλ λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ νκάδα θαη λα αληηκεησπίζνπκε καδί όια ηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνύληαλ ζηελ πνξεία. Σέινο, ν θαζέλαο καο ζα αλαιάκβαλε ίζεο αξκνδηόηεηεο θαη ίζεο επζύλεο. Υλικά πος σπηζιμοποιήζαμε

7 Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ηα εμήο : Παξαθίλε (ε βαζηθή πξώηε ύιε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θεξηνύ) πάγθνο (γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηηιηνύ) Χξώκα από θεξνκπνγηέο (γηα λα δώζνπκε ηα ρξώκαηα πνπ ζέινπκε ζην θεξί) Δνρείν-θαηζαξόια (γηα λα ιηώζνπκε ηελ παξαθίλε) Ξύιηλε θνπηάια (γηα λα αλαθαηεύνπκε ηελ παξαθίλε) Θεξκόκεηξν (γηα λα κεηξήζνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηεο παξαθίλεο) Ψαιίδη (γηα λα θόςνπκε ην θηηίιη) Καινύπη (γηα λα δώζνπκε ην ζρήκα πνπ ζέινπκε ζην θεξί) πνξέιαην (γηα λα αιείςνπκε ην εζσηεξηθό ηνπ θαινππηνύ γηα λα κελ έρνπκε αηύρεκα θαζώο ζα ην βγάδνπκε από ην θαινύπη) Μνιύβη (γηα λα θξαηήζεη ην θηηίιη ζηελ επζεία) Πεπιγπαθή διαδικαζίαρ (εκηέλεζη) 1Κόβνπκε ηελ παξαθίλε ζε δύν ίζα θνκκάηηα δπγίδνληαο ζηελ ζε δπγαξηά. 2 3Ζεζηαίλνπκε ην πξώην θνκκάηη ηεο παξαθίλεο ζε ζεξκνθξαζία 140 C πνπ είλαη ζπλήζσο επαξθήο ζεξκνθξαζία γηα όιεο ηηο κνξθέο παξαθίλεο. (κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζεξκόκεηξνπ κεηξάκε ηελ ζεξκνθξαζία ηεο θαη είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ζα μεπεξάζεη ηνπ 190 C πνπ είλαη ην όξηό ηεο) 4 5Καζώο ε παξαθίλε ιηώλεη αιείθνπκε κε αξθεηή πνζόηεηα ζπνξέιαηνπ ην εζσηεξηθό ηνπ θαινππηνύ, έηζη ώζηε λα κελ θνιιήζεη ην θεξί θαη λα καο βγεη πην εύθνια ζην ηέινο. 6 7ηε ζπλέρεηα, θόβνπκε έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη ζπάγθνπ θαη ην βνπηάκε ζηελ ιησκέλε παξαθίλε θαη ην αθήλνπκε λα ζηεγλώζεη.(κε απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύκε ην θηηίιη) 8 9Έπεηηα, θόβνπκε ζε πνιύ-πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα ηα δύν ρξώκαηα από θεξνκπνγηέο πνπ δηαιέμακε. (πξάζηλν θαη θόθθηλν) 10 11Καζώο ε παξαθίλε έρεη ιηώζεη ηειείσο, ηελ ρύλνπκε πξνζεθηηθά ζην θαινύπη καο Καηεπζείαλ ξίρλνπκε ζην θαινύπη ηα κηθξά θόθθηλα θνκκάηηα ηεο θεξνκπνγηάο πνπ είρακε θόςεη πην πξηλ.(ηα θνκκάηηα ηεο θεξνκπνγηάο ιηώλνπλ,ιόγσ ηνπ όηη ε παξαθίλε είλαη πνιύ δεζηή,θαη έηζη ην θεξί καο έρεη απνθηήζεη κία ζηξώζε από θόθθηλν ρξώκα) 14 15Καζώο ε παξαθίλε αξρίδεη λα ζθιεξέλεη, δέλνπκε ηελ κία άθξε ηνπ θηηηιηνύ ζην κνιύβη θαη βπζίδνπκε ηελ άιιε βαζηά έηζη ώζηε λα θηάζεη ζηνλ πάην ηνπ θαινππηνύ. Σνπνζεηνύκε ην κνιύβη νξηδόληηα ζην θαινύπη θαη ην αθήλνπκε έηζη.(κε απηόλ ηνλ ηξόπν είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ζα πέζεη ην θηηίιη κέζα ζην θεξί) 16 Σελ.4

8 17ηελ ζπλέρεηα, ηνπνζεηνύκε ην θεξί ζηελ θαηάςπμε γηα 15 ιεπηά, έηζη ώζηε λα παγώζεη θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε ηελ δηαδηθαζία καο. 1Αθνύ πεξάζνπλ ηα 15 ιεπηά, ην βγάδνπκε από ηελ θαηάςπμε θαη ιηώλνπκε ην δεύηεξν θνκκάηη ηεο παξαθίλεο κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν πνπ θάλακε θαη ηελ πξώηε θνξά. 2 3Όηαλ ιηώζεη ε παξαθίλε, ηελ ρύλνπκε πνιύ πξνζεθηηθά ζην θαινύπη καο. 4 5Πξίλ παγώζεη ε παξαθίλε, ξίρλνπκε ηα πξάζηλα θνκκαηάθηα ηεο θεξνκπνγηάο.(κε απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπκε θηηάμεη έλα θεξί κε δπν ζηξώζεη θαη κε δύν ρξώκαηα) 6 7Ακέζσο κεηά, ην ηνπνζεηνύκε πνιύ πξνζεθηηθά ζηελ θαηάςπμε γηα κηζή έσο κία ώξα. (όζν πεξηζζόηεξν ηελ αθήζνπκε ηόζν πην εύθνια ζα βγεί, αιιά επεηδή εκάο καο πίεδε ν ρξόλνο δηόηη έπξεπε λα νινθιεξώζνπκε όιε ηελ δηαδηθαζία κέζα ζε 2 δηδαθηηθέο ώξεο, ην αθήζακε πεξίπνπ γηα κηζή ώξα ζηελ θαηάςπμε) 8 9ηελ ζπλέρεηα, ην βγάδνπκε από ηελ θαηάςπμε θαη ην αθήλνπκε γηα δύν έσο ηξία ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ Αθνύ πεξάζνπλ θαη απηά ηα δύν ιεπηά, αλαπνδνγπξίδνπκε ην θαινύπη θαη ην θεξί γιηζηξάεη εύθνια θαη απιά, ιόγσ ηνπ όηη είρακε βάιεη αξθεηό ζπνξέιαην ζηελ αξρή ει.5 Απηή ήηαλ ε αθξηβήο δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηθνύ καο θεξηνύ, ιίγν ηξνπνπνηεκέλε ζε θάπνηα ζεκεία από ηελ αξρηθή ζπληαγή πνπ βξήθακε. Το αποηέλεζμα ηηρ επγαζίαρ μαρ

9 Σελ.6

10 Σελ.7

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ρνιείν 1ν Λύθεην Αξηέκηδαο Σάμε Α 5 Μάζεκα Σερλνινγία Θέκα απνύλη ρνιηθό Έηνο 2010-2011 Ολνκ/λπκν Παηζηαινύ Δπαγγειία ΣΑΠΟΥΝΙ!! Ιζηνξία Γεωγξαθία Ζ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα