Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε"

Transcript

1 Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε Βξαδηλό Παηρλίδη «Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε» Εηζαγυγή Μηα νκάδα αξραηνιόγσλ, βξήθε ζηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθώλ ηεο θάηη εμαηξεηηθά πνιύηηκν! Βξήθε κία καξκάξηλε πιάθα θαη έλα θαλάξη! Με ηνλ θαηξό όκσο, ε πιάθα έρεη ζπάζεη θαη νξηζκέλα από ηα θνκκάηηα ηεο ιείπνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δηαβαζηεί ην θείκελν. Παξ όια απηά, κεηά από κειέηεο, νη αξραηνιόγνη έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επηγξαθή αλήθεη ζην κεγάιν θηιόζνθν ηεο αξραηόηεηαο, ηνλ Γηνγέλε. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ο Γηνγέλεο ν «Κπληθόο» ήηαλ αξραίνο θηιόζνθνο, ηδξπηήο ηεο ρνιήο ησλ Κπληθώλ. Γελλήζεθε ζηε ηλώπε πεξίπνπ ην 412 π.υ. θαη πέζαλε ην 323 π.υ. ζηελ Κόξηλζν, ηελ ίδηα εκέξα πνπ ζύκθσλα κε έλα ζξύιν πέζαλε ν Αιέμαλδξνο ν Μέγαο ζηε Βαβπιώλα. Όιε ε δσή ηνπ ήηαλ ζύκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο «Κπληθήο θηινζνθίαο». Πίζηεπε όηη ε επηπρία θαη ε αξεηή πξέπεη λα έρνπλ σο ζεκέιην ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο δσήο, ηελ πεξηθξόλεζε πξνο ηνπο θνηλσληθνύο ζεζκνύο θαη ηελ επηζηξνθή ζηε θπζηθή δσή. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηθξόλεζήο ηνπ πξνο ηνπο ζεζκνύο ήηαλ ην όηη δνύζε ζ έλα πηζάξη. Σν θύξην ζύγγξακκά ηνπ, «ν Πάλζεξ», ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πεξηθξόλεζε ζε θάζε ινγήο πνιηηηζκό. Γηδάζθνληαο όηη ζνθόο είλαη εθείλνο πνπ μέξεη λα δεη απιά θαη θπζηθά θαη λ αδηαθνξεί γηα ηα πινύηε, ηξηγύξηδε ζηνπο δξόκνπο μέλνηαζηνο, θνξώληαο ηνλ θνπξειηαζκέλν ηνπ ρηηώλα πνπ ιεγόηαλ ηξίβσλαο, θξαηώληαο έλα ξαβδί θαη θπιώληαο καδί ηνπ έλα πηζάξη πνπ κέζα ζ' απηό θνηκόηαλ. Δπεηδή δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο από ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί δελ ηνπο έβξηζθε ηέιεηνπο, άλαςε θάπνηε κέξα - κεζεκέξη έλα θαλάξη θαη γύξηδε ζηνπο δξόκνπο ςάρλνληαο. Καη όηαλ ηνλ ξώηεζαλ «Ση τάσνεηρ Δηογένε να βπεηρ;», απάληεζε: «Άνζπυπο δεηώ». Άιιε πάιη θνξά, θαζώο βξηζθόηαλ ζηελ αγνξά, θώλαμέ δπλαηά: «Άνζπυποη! Άνζπυποη!» θαη όηαλ έηξεμαλ θνληά ηνπ κεξηθνί, απηόο ηνπο έδησμε κε ην ξαβδί ηνπ ιέγνληαο: «Εγώ δε θώναξα εζάρ, θώναξα ανζπώποςρ». Οη αξραηνιόγνη, παξ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ θάλεη, αδπλαηνύλ λα εληνπίζνπλ ηα θνκκάηηα. ε κηα πξόζθαηε εμόξκεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή γηα αλαδήηεζε ησλ θνκκαηηώλ, είδαλ ηελ θαηαζθήλσζή καο. Καηέιεμαλ, ινηπόλ ζηε ζεσξία όηη ίζσο εθείλνη αδπλαηνύλ λα βξνπλ ηα θνκκάηηα επεηδή δελ δνπλ βάζεη όζσλ πξέζβεπε ν Γηνγέλεο, δειαδή ζηε θπζηθή θαη απιή δσή.

2 Απεπζύλνληαη έηζη ζε εκάο γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε, κηαο θαη ε θύζε είλαη θύξην ζπζηαηηθό ηεο πξνζθνπηθήο δσήο. Μαο επηζθέπηνληαη, ινηπόλ θαη δεηνύλ ηε βνήζεηα καο. Οη αξραηνιόγνη γηα λα καο δηεπθνιύλνπλ, δίλνπλ ηα εμήο ζηελ θάζε ελσκνηία: Έλα θαλάξη (ιάκπα ζπέιιεο) δηαθνξεηηθό από απηό πνπ βξέζεθε ζηελ αλαζθαθή: καο εμεγνύλ όηη δελ είλαη έλα νπνηνδήπνηε θαλάξη, αιιά αληίγξαθν ηνπ θαλαξηνύ κε ην νπνίν ν Γηνγέλεο έςαρλε λα βξεη ηνλ Άλζξσπν. Γη απηό ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηε κεηαθνξά ηνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ. Ίζσο λα έρεη ηδηόηεηεο πνπ λα κελ ηηο έρνπκε εληνπίζεη αθόκα. Σν θαλάξη απηό ζα είλαη θαη ν κνλαδηθόο θσηηζκόο πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Δλσκνηία ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Έλα ΚΙΣ αξραηνιόγνπ πνπ πεξηιακβάλεη: πηπνζθάπαλν κε αμίλα, πηλέιν, κεγεζπληηθό θαθό, ππμίδα, θεξί, ζπίξηα, ραξηί, κνιύβη. Μόιηο νη Δλσκνηίεο πεξηεξγαζηνύλ ηα αληηθείκελα, νη αξραηνιόγνη ηνπο εμεγνύλ πσο δελ έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν γηα ην πνύ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λα ςάρλνπλ, αιιά κπνξνύλ λα ηνπο δείμνπλ ην ζεκείν πνπ βξήθαλ ηελ καξκάξηλε πιάθα. Σνπο νδεγνύλ ζην ζεκείν όπνπ έρνπκε νξηνζεηήζεη ζεκεία όζα θαη νη Δλσκνηίεο καο κε ππεξπςσκέλν ζπάγθν (όπσο ζηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο), θαη ζην θέληξν ππάξρνπλ θνκκάηηα από ηελ πιάθα. Λέλε ζηηο Δλσκνηίεο πσο κπνξνύλ λα ην πεξηεξγαζηνύλ. Δάλ νη Δλσκνηίεο θσηίζνπλ πάλσ ζηελ πιάθα ζα δνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ην όλνκα ηνπο θαη κία ηακπειίηζα λα γξάθεη «ζθάςε θη άιιν». Θα πξέπεη, ινηπόλ, λα βγάινπλ ηελ αμίλα θαη λα ζπλερίζνπλ ην ζθάςηκν. Θα έρνπκε ζάςεη ην ράξηε, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη νη ζηαζκνί πνπ ζα επηιέμεηε θαη ζα είλαη αξηζκεκέλνη ώζηε λα ηνπο επηζθεθηνύλ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Οη αξραηνιόγνη ηνπο ιέλε πσο ζα ηνπο πεξηκέλνπλ ζην ίδην ζεκείν.

3 Τιηθά: Γύςνο γηα ηελ πιάθα, πιηθά αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ Δλσκνηηώλ ζαο γηα ην θηη αξραηνιόγνπ θαη αλάινγεο ιάκπεο ζπέιιεο. Ιδέεο γηα ζηαζκνύο: 1. Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΓΕΝΗ: Ο Γηνγέλεο έζημε απνθιεηζηηθά θνηλσληθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα. Η δηδαζθαιία ηνπ ήηαλ νπζηαζηηθά επαλαζηαηηθή θαη αλαηξεπηηθή γηα ηελ ηάμε πνπ επηθξαηνύζε ηόηε. Πξνζπάζεζε κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ λα αιιάμεη ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία πνπ είρε δηαθζαξεί. Απηό θαηά ηε γλώκε ηνπ ζα γηλόηαλ δπλαηό αλ ν άλζξσπνο επέζηξεθε ζηελ θύζε. Πίζηεπε δειαδή πσο ε επηπρία ηνπ αλζξώπνπ βξίζθεηαη ζηε θπζηθή δσή θαη πσο κόλν κε ηελ απηάξθεηα, ηε ιηηόηεηα, ηελ απηνγλσζία θαη ηελ άζθεζε κπνξεί λα ηελ εμαζθαιίζεη. Απ ό, ηη παξαηεξνύκε δελ είλαη πνιύ καθξηά από ηηο δηθέο καο Αξρέο. Φηάλνληαο ζην ζεκείν ε Δλσκνηία βξίζθεη κία μύιηλε ηακπέια κε ην όλνκά ηεο. Παξ όια απηά δελ βξίζθεη θάηη άιιν. Πξέπεη λα ζθεθηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κεγεζπληηθό θαθό. Με κηθξνζθνπηθά γξάκκαηα πάλσ ζηελ ηακπέια έρνπκε γξάςεη ηα εμήο: «ζηηο Υ κνίξεο θαη ζηα Υ κέηξα, ζα βξεηο θάηη γλσζηό γηα θάηη άγλσζην» (πξνζνρή, νη κεηξήζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε Δλσκνηία). Δθεί νη Δλσκνηίεο ζα βξνπλ πάλσ ζε δέληξν θξεκαζκέλεο ιέμεηο γξακκέλεο πάλσ ζε ρνληξό ραξηόλη δύν θαηεγνξηώλ: θαιέο θαη άζρεκεο γηα ηνλ άλζξσπν, π.ρ. πόλνο, θαινζύλε, πόιεκνο, δάθξπ, βξηζηέο, αξξώζηηα, ραξά, ρακόγειν, παηδί, ζάλαηνο θ.ά. Μόλν κε ην θσο ηεο ιάκπαο ζα πξέπεη λα βξνπλ όιεο ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ην ρξώκα ηεο Δλσκνηίαο ηνπο. Όιεο νη θαιέο ιέμεηο ζα είλαη θνκκέλεο ζε κνξθή πάδι, έηζη ώζηε ε ελσκνηία θηηάρλνληαο ην πάδι, λα ηνπο δίλεη ηελ νδεγία πνπ ζα ηνπο πάεη ζην ζεκείν πνπ είλαη θξπκκέλν ην θνκκάηη πνπ ςάρλνπλ. Τιηθά: μύιηλεο ηακπέιεο (1 γηα θάζε ελσκνηία), ραξηόλη ρνληξό πνπ ζα θηηαρηεί ην παδι ησλ ιέμεσλ (δηαθνξεηηθό ρξώκα ραξηόλη γηα ηελ θάζε ελσκνηία) 2. ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ: Ο Αιέμαλδξνο, πνπ ζαύκαδε ηνλ Γηνγέλε, ηνλ ξώηεζε ζε ηη κπνξνύζε λα ηνλ βνεζήζεη. Η παξνηκηώδεο απάληεζε πνπ έδσζε ν θηιόζνθνο ήηαλ, «Κάνε πιο πέπα γιαηί μος κπύβειρ ηον ήλιο»! Δληππσζηαζκέλνο απ απηή ηελ απάληεζε, ν Αιέμαλδξνο θέξεηαη λα είπε: «Αν δεν ήμοςν ο Αλέξανδπορ, θα ήθελα να είμαι ο Διογένηρ.» Φηάλνληαο ζην ζηαζκό νη Δλσκνηίεο βξίζθνπλ κία πεξηθεθαιαία πάλσ ζε έλα ζθακλί θαη έλαλ πάππξν κε ηελ παξαπάλσ πιεξνθνξία. Οη άλζξσπνη, ζε όπνην κέξνο ηεο γεο θαη λα βξίζθνληαη, βιέπνπλ όινη ηνλ ίδην νπξαλό. ηε δηθή καο πεξίπησζε, ηαπηόρξνλα κε εκάο ηα απνςηλά άζηξα ηνπ νπξαλνύ ηα κνηξαδόκαζηε κε πνιινύο αλζξώπνπο. Οη Δλσκνηίεο θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο 3 αζηεξηζκνύο πνπ παξαηεξνύλ ζηνλ νπξαλό. Δάλ ηα θαηαθέξνπλ ηόηε έλαο Βαζκνθόξνο πνπ

4 βξίζθεηαη ζε απόζηαζε, μεζθεπάδεη έλα αζηεξηζκό από θσζθνξηδέ αζηέξηα. Η Δλσκνηία πάεη πξνο ην κέξνπο ηνπο θαη βξίζθεη ην γξίθν πνπ ηελ νδεγεί ην επόκελν ζεκείν. Τιηθά: πεξηθεθαιαία, θσζθνξηθά αζηέξηα. 3. ΣΟ ΚΤΝΙΚΟ ΠΝΕΤΜΑ: Η θπληθή θηινζνθία ιέγεηαη έηζη γηαηί είρε σο έκβιεκα ηνλ «θύλα» (ζθύινο ζηα αξραία ειιεληθά). Γήισλαλ πσο «εκείο δηαθέξνπκε από ηνπο άιινπο ζθύινπο δηόηη εκείο δελ δαγθάλνπκε ηνπο ερζξνύο αιιά ηνπο θίινπο, γηα λα ηνπο δηνξζώζνπκε». Έηζη θαη ζηνπο Πξνζθόπνπο, πξνζπαζνύκε λα δηνξζσλόκαζηε θαη λα βαδίδνπκε παηώληαο ζηαζεξά ζηηο Αξρέο καο. Φηάλνληαο ζην ζεκείν ε Δλσκνηία βξίζθεη έλα θάθειν κε ην όλνκά ηεο. Ο θάθεινο έρεη έλα ιεπθό ραξηί θαη ε Δλσκνηία πξέπεη λα ζθεθηεί πσο ίζσο είλαη γξακκέλν κε θάηη πνπ δελ θαίλεηαη. Πξέπεη λα αλάςεη ην θεξί κε ηα ζπίξηα θαη λα δηαβάζεη ην ραξηί πνπ έρεη γξαθηεί κε ιεκόλη. Γηαβάδεη ζην ραξηί νξηζκέλεο από ηηο Αξρέο καο. Αλάινγα κε ηηο ιέμεηο πνπ έρεη βξεη ζα πξέπεη λα ζπλζέζεη έλα ηξαγνύδη, ην νπνίν θαη ζα παξνπζηάδεη. Σν ζέκα ηνπ ηξαγνπδηνύ κπνξεί λα είλαη ζαηπξηθό γηα ηελ ίδηα ηελ Δλσκνηία, ζηελ πξνζπάζεηα λα δηνξζώζνπκε ηνπο θίινπο καο! Η Δλσκνηία ςάρλεη γύξσ ηεο θαη βξίζθεη αληρλεπηηθά πνπ ηελ νδεγνύλ ζην επόκελν θνκκάηη. Τιηθά: θάθεινπο κε ηηο Αξρέο γξακκέλεο κε ηε κέζνδν ηνπ ιεκνληνύ γηα λα δηαβαζηνύλ κε θεξί γηα ηελ θάζε Δλσκνηία. 4. Ο ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΘΗΡΟ ΠΟΛΙΣΗ: Ο Γηνγέλεο ζέιεζε θάπνηε λα πεηξάμεη έλα κνρζεξό ηύπν αθνύ έβιεπε ηηο πξάμεηο ηνπ θαη είρε αθνύζεη γη απηόλ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζπλήζηδαλ λα βάδνπλ πάλσ από ηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο έλα ζπξεό. Απηόο ήηαλ έλα ζύκβνιν, ζήκα ή ξεηό πνπ δηάιεγαλ γηα ηελ νηθία ηνπο. Ο κνρζεξόο απηόο άλδξαο είρε βάιεη πάλσ από ηελ πόξηα ηεο νηθίαο ηνπ ην εμήο ξεηό: «ΜΗΓΔΝ ΔΙΔΙΣΟ ΚΑΚΟ» (Να κελ κπεη θαλέλα θαθό). Έηζη ν Γηνγέλεο θηύπεζε ηελ πόξηα θαη ξώηεζε: «Ο νηθνδεζπόηεο από πνύ κπαίλεη;». Η Δλσκνηία βξίζθεη έλα ππεξκέγεζεο πξνζθνπηθό ηξηθύιιη. ην έδαθνο ππάξρνπλ νη εξκελείεο θαη ε Δλσκνηία πξέπεη λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην ζσζηό ζεκείν πάλσ ζην ηξηθύιιη. Από απόζηαζε έλαο βαζκνθόξνο ην θξαηάεη όξζην κε ζρνηληά. Δάλ ε Δλσκνηία έρεη ηνπνζεηήζεη ηηο εξκελείεο ζσζηά, ην αθήλεη λα πέζεη θαη ηόηε βιέπνπλ πσο ζην πίζσ κέξνο θξύβεηαη ην θνκκάηη πνπ ςάρλνπλ. Τιηθά: ηξηθύιιη κεγάιν ζε ραξηόλη, ζρνηλί, θνκκάηη πάδι. 5. Ο ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΜΟΤΙΚΟ:

5 Ο Γηνγέλεο πίζηεπε όηη ν άλζξσπνο από ηε θύζε ηνπ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ό, ηη ρξεηάδεηαη θαη δελ έρεη αλάγθε από πεξηηηά πξάγκαηα. Αθόκε θαη γηα ηελ κνπζηθή πίζηεπε, όηη όηαλ βγαίλεη από θπζηθνύο ήρνπο είλαη θαιύηεξε! Όηαλ είδε έλα κνπζηθό λα ρνξδίδεη ηελ άξπα, ηνπ είπε, «Γελ ληξέπεζαη λα δίλεηο ζην μύιν ελαξκνληζκέλνπο ήρνπο, ηε ζηηγκή πνπ απέηπρεο λα ελαξκνλίζεηο ηελ ςπρή κε ηε δσή ζνπ;». Η Δλσκνηία θαιείηαη λα θαηαζθεπάδεη κνπζηθά όξγαλα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζε επόκελν ζηαζκό. Έλαο βαζκνθόξνο από απόζηαζε ζα δείμεη αλαβνζβήλνληαο θαθό ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην θνκκάηη. Τιηθά: πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νξγάλσλ. ΚΛΕΙΙΜΟ Αθνύ νη Δλσκνηίεο καδέςνπλ όια ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα ζεκείν ζην όπνην ππάξρεη αλακκέλε ε ιάκπα ζπέιιεο πνπ ζαο έρεη δνζεί δίπια από ηελ καξκάξηλε πιάθα πνπ ιείπνπλ όζα θνκκάηηα είλαη θαη νη

6 Δλσκνηίεο γηα λα κπνξέζεη λα δηαβαζηεί. Γίπια ζηε ιάκπα βξίζθνληαη ηα θνκκάηηα πνπ ιείπνπλ από ηελ καξκάξηλε πιάθα. Οη αξραηνιόγνη δίλνπλ ζηελ θάζε Δλσκνηία έλα θνκκάηη ηεο πιάθαο θαη ν Δλσκνηάξρεο ηνπνζεηεί ην θνκκάηη εθεί πνπ ηαηξηάδεη. Ο Αξρεγόο δηαβάδεη ην ξεηό πνπ είλαη γξακκέλν ζηελ πιάθα: «Φίλοι μος, ηο θωρ ζηο θανάπι πος κπαηάηε θα ζαρ θωηίζει να βπείηε ηιρ αξίερ ηων ανθπώπων. Και μια ζςμβοςλή, όηαν βλέπεηε εξοςζία να κπαηάηε ηην όποια ζηάζη κπαηάηε και απένανηι ζηη θωηιά: να μην ζηέκεζηε ούηε πολύ κονηά, για να μην καείηε, ούηε πολύ μακπιά για να μην ξεπαγιάζεηε». Γύξσ από ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ε πιάθα έρεηε θνιιήζεη επάλσ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ θσηνγξαθίεο πνπ θαίλεηαη θαζαξά ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πνπ δεη ν ΑΝΘΡΩΠΟ ζε δηάθνξα κέξε ηεο γεο. Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο. Με ηε ιάκπα ζπέιιεο θσηίδεη ν Αξρεγόο θάζε κία από ηηο θσηνγξαθίεο θαη κηιάεη ζε ζρέζε κε ηα εμήο: ηηο Αξρέο καο θαη πώο κπνξνύκε λα ηηο εθαξκόδνπκε ζηελ πξάμε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ δεκηνπξγεί ζπλερώο αλάγθεο ηα ζεκεξηλά παηδηά θαη πόζν δηαθνξεηηθά δνύλε ζηα κέξε ηνπ θόζκνπ ηε θύζε θαη πώο κπνξνύκε λα ηελ πξνζηαηεύζνπκε πώο ε εμνπζία κπνξεί λα βνεζήζεη αιιά θαη λα θαηαζηξέςεη ηνλ άλζξσπν Tips! Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε όζνπο ζηαζκνύο ζέιεηε Μπνξείηε λα βάιεηε αλάκεζα από ηνπο ζηαζκνύο δηάθνξεο δνθηκαζίεο γηα λα είλαη ην παηρλίδη πην πεξηπεηεηώδεο ην site ηνπ ΔΠ ππάξρνπλ ηδέεο γηα κνπζηθά όξγαλα από θπζηθά πιηθά ην site ηνπ ΔΠ ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην θιείζηκν.

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα