Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú. φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú. φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών"

Transcript

1 Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú «Tους συλλογίζοµαι πάντα γιατί είναι οι µ νοι άνθρωποι που είδα στη ζωή µου να µην έχουν το αρπαχτικ ή το κυνηγηµένο φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tο φος εκείνο που τους κάνει ν ανήκουν στο κοπάδι των λ κων ή στο κοπάδι των αρνιών» Γιώργος ΣΕΦΈΡΗς, O κ. Στρατής Θαλασσιν ς περιγράφει έναν άνθρωπο (1932) «H εξουσία δεν παραχωρεί τίποτα χωρίς διεκδίκηση... Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών που καταπιέζουν» Φρέντερικ NΤΆΓΚΛΑς 1 ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ κάθε πολιτικο φαινοµένου, ο εννοιολογικ ς τους προσδιορισµ ς δεν µπορεί παρά να αποτελεί την αφετηρία για την ανάλυση και καταν ηση της πολιτικής. Μάλιστα, πως παρατηρεί στο κλασικ του δοκίµιο περί δ ναµης και εξουσίας ο Στήβεν Λιο κς 2, οι έν- 1. Αµερικαν ς συγγραφέας και ρήτορας του 19ου αιώνα, που αγωνίστηκε µαχητικά για την κατάργηση της δουλείας των µα ρων. 2. Το δοκίµιο αυτ, πως δηλώνει και ο τίτλος του, οµιλεί περί power. O ρος power στον αγγλικ κοινωνιολογικ λ γο δεν χρησιµοποιείται µ νο µε την έννοια της δ ναµης αλλά και µε τη συγγενή έννοια της εξουσίας (βλ. παρακάτω υποσηµ. 6). 51

2 νοιες αυτές έχουν ε στοχα αποκαλεστεί «ουσιωδώς διαµφισβητο µενες», καθώς αναπ φευκτα συνεπάγονται ατέλειωτες διαφωνίες και διενέξεις σχετικά µε την ορθή χρήση τους, εν µέρει δι τι αυτή καθαυτή η συζήτηση περί δ ναµης και εξουσίας συνιστά µια πολιτική δραστηρι τητα (Lukes, 1974, 26). Λ γω αυτο ακριβώς του «ουσιωδώς διαµφισβητο µενου» χαρακτήρα τους, είναι αναγκαίο να εξηγήσουµε, στις σελίδες που ακολουθο ν, τι σηµαίνει δ ναµη και τι εξουσία, διατυπώνοντας γενικο ς ορισµο ς και αναπτ σσοντας αναλυτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την ακριβή, θεωρητικά έγκυρη αλλά και πολιτικά αποκαλυπτική χρήση αυτών των εννοιών στο ε τερο Μέρος του παρ ντος έργου, που επιχειρο µε να αναλ σουµε τη σ γχρονη πολιτική πραγµατικ τητα και ειδικ τερα: να ανιχνε σουµε τις κοινωνικές ρίζες των υφιστάµενων σχέσεων δ ναµης και εξουσίας να καταγράψουµε τις πολλές και ποικίλες µορφές που οι σχέσεις αυτές προσλαµβάνουν και τις εξουσιαστικές δοµές που συγκροτο ν τέλος, να ερµηνε σουµε τις ευρ τερες πολιτικές συνέπειες της παρξης και λειτουργίας τους. 1. ύναµη ΗΈΝΝΟΙΑ δ ναµη (ή ισχ ς ) αναφέρεται σε µια κοινωνική σχέση µεταξ δ ο ή περισσ τερων ατ µων, στην οποία ο Α (κάποιος/ κάποιοι) µπορεί και επιβάλλει στον Β (στον άλλον/άλλους) τη βο λησή του, δηλαδή τον εξαναγκάζει να κάνει κάτι, τον ωθεί επιτακτικά θέλοντας και µη να προβεί σε µια ενέργεια, να υιοθετήσει έναν τρ πο συµπεριφοράς ή κάποιες ιδέες, αντιλήψεις και αξίες. Αυτ ς ο ορισµ ς διατρέχει ή υπογραµµίζει κατά βάση λες τις σ γχρονες αναλ σεις και συζητήσεις περί δ ναµης, παρά τις υφιστάµενες πολλές, ποικίλες και σηµαντικές θεωρητικές διαφωνίες και διαφοροποιήσεις (Lukes, 1974, ιδίως σσ Bλ. επίσης Lukes, 1978 και ιαµαντ πουλος, 1985). Έτσι, σ µφωνα µε τον Βέµπερ «δ ναµη (Macht) είναι η πιθαν τητα τι ένα άτοµο είναι σε θέση να επιβάλει τη δική του θέληση µέσα σε µια κοινωνική σχέση, παρά την υφιστάµενη αντίσταση, και ανεξαρτήτως του πο στηρίζεται αυτή η πιθαν τητα» (Weber, 1921, 53). Παρ µοιους ορισµο ς συναντάµε και στις σ γχρονες πολιτικές µελέτες και αναλ σεις (βλ. ενδεικτικά Dahl, 1957, Giddens, 1984, 14-6, Clegg, 1989, Hindess, 1996, 3), καθώς και στο έργο του γάλλου στοχαστή Μισέλ Φουκώ, του οποίου η θεωρία σχετικά µε τη µορφή που 52

3 YNAMH, EΞOYΣIA, TAΞIKH KYPIAPXIA προσλαµβάνει η δ ναµη και η εξουσία κατά τους νε τερους χρ νους αποτελεί µείζονος σηµασία συµβολή στην πολιτική κοινωνιολογία (βλ. παρακάτω Kεφ. 4.2.δ). Σ µφωνα µε τον Φουκώ, «η άσκηση της δ ναµης... είναι ένας τρ πος δράσης κάποιων πάνω σε κάποιους άλλους... ένας τρ πος για τους µεν να δοµήσουν το πεδίο δυνατής δράσης των δε» (Foucoult, 1982, 219). Με άλλα λ για, η δ ναµη που ασκεί κάποιος οροθετεί τις δυνατ τητες δράσης του άλλου, το τι µπορεί και τι είναι αδ νατο να κάνει, τι του επιτρέπεται και τι του είναι απαγορευµένο. πως καθιστά σαφές ο παραπάνω ορισµ ς, η έννοια της δ ναµης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την άσκησή της: η δ ναµη ασκείται εντ ς µιας κοινωνικής σχέσης προκειµένου αυτ ς που την ασκεί να επιτ χει κάποιους συγκεκριµένους στ χους. Εποµένως, η άσκηση δ ναµης αποτελεί µια συνειδητή και σκ πιµη κοινωνική δράση, δηλαδή µια πράξη µε κίνητρα, προθέσεις, σκοπο ς, καθώς και µια πράξη επιβολής, στο βαθµ που ένας ή περισσ τεροι άνθρωποι υποτάσσονται στη βο ληση, επιθυµίες ή στ χους κάποιου ή κάποιων άλλων. Το φαιν µενο της δ ναµης σφραγίζει την πλειον τητα των σχέσεων που συνάπτουν µεταξ τους τα µέλη µιας κοινωνίας, είναι διάσπαρτο σε λους τους κοινωνικο ς χώρους ή πεδία. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις, σε οποιαδήποτε εποχή και κοινωνία, κατά τις οποίες οι άνθρωποι συναλλάσσονται, συνεργάζονται, σχετίζονται και δραστηριοποιο νται, για οποιουσδήποτε λ γους ή σκοπο ς, χωρίς ταυτ χρονα σ αυτές τις κοινωνικές τους σχέσεις και πρακτικές να υπεισέρχεται το στοιχείο της δ ναµης 3. πως θα εξηγήσουµε στη συνέχεια, καθώς και 3. Τα αίτια αυτής της καθολικής παρουσίας του φαινοµένου της δ ναµης, λ γω των πολλών και ποικίλλων εκδοχών που αυτ εµφανίζει ιστορικά, δεν µπορο ν να αναλυθο ν στα πλαίσια του παρ ντος εισαγωγικο εγχειριδίου, το οποίο (στα κεφάλαια που ακολουθο ν) εστιάζει στις σχέσεις δ ναµης (και εξουσίας) που αναπτ σσονται κατά τους νε τερους µ νο χρ νους. Θέλουµε, ωστ σο, να παρατηρήσουµε τι στο βαθµ που η δ ναµη παντο και πάντα συνιστά µια κοινωνική σχέση, δηλαδή ένα κοινωνικ φαιν µενο, τα αίτιά του, πως πρώτος επεσήµανε ο Εµίλ Ντυρκέµ στην περίφηµη ερµηνεία του της φ σης των κοινωνικών γεγον των, δεν µπορεί παρά να είναι κι αυτά πρωτίστως κοινωνικά, δηλαδή να απορρέουν απ τον τρ πο οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας ή, ειδικ τερα, του επιµέρους κοινωνικο πεδίου εντ ς του οποίου αυτ εκδηλώνεται. Εντο τοις, πως θα δο µε παρακάτω (βλ. ιδίως Kεφ. 3), στους κ λπους της κοινωνικής φιλοσοφίας και θεωρίας είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η αντίληψη τι οι ρίζες της δ ναµης βρίσκονται στην ανθρώπινη φ ση, στην αιώνια, ακαταµάχητη, ακ ρεστη ανάγκη του ανθρώπου να αποκτήσει δ να- µη επί άλλων ανθρώπων, να επικυριαρχήσει στις κοινωνικές σχέσεις και συναλλαγές 53

4 αναλυτικ τερα σε µετέπειτα κεφάλαια, αυτ που διαφοροποιείται µέσα στον ιστορικ χρ νο και τον κοινωνικ χώρο είναι η κατανοµή της δ ναµης µεταξ των µελών µιας κοινωνίας, δηλαδή το ποιοι (άτοµα, κοινωνικές οµάδες, κ.λπ.) ασκο ν δ ναµη, καθώς και η συγκεκριµένη µορφή που αυτή προσλαµβάνει, δηλαδή ο τρ πος µε τον οποίο ασκείται, τα (υλικά και µη) µέσα, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιµοποιο νται προκειµένου εντ ς µιας κοινωνικής σχέσης ή στα πλαίσια µιας κοινωνικής δραστηρι τητας να επιβληθεί η βο ληση εν ς ή περισσ τερων ατ µων. 2. Εξουσία Η ΕΞΟΥΣΊΑ αποτελεί θεσµοποιηµένη δ ναµη, δηλαδή δ ναµη που ασκείται απ άτοµα λ γω της θέσης που κατέχουν εντ ς εν ς θεσµο. Για το λ γο αυτ οι εξουσιαστικές σχέσεις είναι κατ ουσίαν σχέσεις ιεραρχικές χι µ νο εκ των πραγµάτων (de facto) αλλά, πως θα εξηγήσουµε παρακάτω, σε πολλές περιπτώσεις και δικαιω- µατικά ή ν µιµα, δηλαδή βάσει υφιστάµενων καν νων (de jure). Η σχέση εξουσιαστή/εξουσιαζοµένου είναι πάντα µια σχέση ανώτερου/ κατώτερου: ο πρώτος εποπτε ει και ελέγχει τη συµπεριφορά του τελευταίου, δίνοντάς του εντολές στις οποίες αυτ ς οφείλει να υπακο σει, ειδεµή θα του επιβληθο ν κυρώσεις, ενώ η συµµ ρφωσή του σ αυτές τις εντολές συνήθως συνεπάγεται κάποιου είδους ανταµοιβή. «Εξουσία (Herrschaft)», γράφει ο Βέµπερ, «είναι η πιθαν τητα τι µια οµάδα ανθρώπων θα υπακο σουν σε µια εντολή µε ένα συγκεκριµένο περιεχ µενο» (Weber, 1921, 53). Τον θεσµικά κατοχυρωµένο χαρακτήρα της εξουσίας υποδηλώνουν τρεις λέξεις-κλειδιά στον ορισµ του Βέµπερ. Συγκεκριµένα, αναφέρεται σε (α) µια οµάδα ανθρώπων που του προκειµένου να διασφαλίσει την υλοποίηση των ποιων στ χων του ή την ικανοποίηση των πρωτ γονων επιθυµιών του. Την πλέον πειστική απάντηση σε λους αυτο ς τους ισχυρισµο ς θεωρο µε τι την παρέχει η µαρξιστική θεωρία, η οποία τονίζει τον κοινωνικ καθορισµ της ανθρώπινης φ σης (βλ. παρακάτω Kεφ. 3.2), πράγ- µα που επιβεβαιώνουν και τα πρ σφατα πορίσµατα της γενετικής (βάσει της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος), σ µφωνα µε τα οποία δεν είναι η γενετική κατασκευή του ατ µου αλλά κατά κ ριο λ γο το κοινωνικ του περιβάλλον αυτ που τελικά καθορίζει χι µ νο τη συµπεριφορά του αλλά σε µεγάλο βαθµ ακ µα και την υγεία του, σωµατική και ψυχική. 54

5 YNAMH, EΞOYΣIA, TAΞIKH KYPIAPXIA (β) υπακο ουν σε µια (γ) εντολή, διαφοροποιώντας έτσι την εξουσιαστική σχέση απ τη µη-θεσµοποιηµένη σχέση δ ναµης, η οποία αφορά, πως είδαµε παραπάνω, σε (α) ένα πρ σωπο που (β) µπορεί και επιβάλλει (γ) τη θέλησή του παρά την υφιστάµενη αντίσταση. Εν ολίγοις, η έννοια της εξουσίας εµπεριέχει ή υποδηλώνει τη δυνατ τητα του εξουσιαστή να εξασφαλίσει την υποταγή του εξουσιαζοµένου, χωρίς µως απ µ νη της να προσδιορίζει το πο οφείλεται ή απ πο πηγάζει αυτή η δυνατ τητα, τους λ γους για τους οποίους αυτοί επί των οποίων ασκείται εξουσία υπακο ουν. Κι αυτ γιατί, πως διευκρινίζει ο Βέµπερ, η εξουσία είναι δυνατ ν «να βασίζεται στα πλέον ποικίλα κίνητρα συµµ ρφωσης: λο το φάσµα, απ απλ εθισµ ως τον πλέον καθαρά ορθολογικ ωφελιµιστικ υπολογισµ». Οπωσδήποτε, κάθε γνήσια µορφή εξουσίας υποδηλώνει ένα «minimum οικειοθελο ς συµµ ρφωσης» υπ την έννοια τι ο εξουσιαζ µενος έχει «συµφέρον» να υπακο σει, είτε το συµφέρον αυτ απορρέει απ «υστερ βουλα κίνητρα» ή εκφράζει «γνήσια αποδοχή» της εξουσίας (ibid, 212). Ωστ σο, παρατηρεί ο Βέµπερ, µια εξουσία που διασφαλίζει την επιβολή της στηριζ µενη στη συνήθεια, στην ιδιωφέλεια των εξουσιαζοµένων ή ακ µα και σε µια καθαρά συναισθηµατικής φ σεως αλληλεγγ η τους, είναι οπωσδήποτε ασταθής. Για το λ γο αυτ, κάθε εξουσία συνήθως επιχειρεί να αναπτ ξει και να καλλιεργήσει µεταξ αυτών επί των οποίων ασκεί τη δ ναµή της την «πίστη στη νοµιµ τητά της» (ibid, 213), να τους πείσει, δηλαδή, τι δικαίως απαιτεί την υπακοή τους, να προβάλει λ γους γιατί δικαιο ται να τους εξουσιάζει 4. Αυτ, µως, δεν σηµαίνει τι κάθε υποταγή ή συµµ ρφωση στην εξουσία οφείλεται στην αναγνώριση ή αποδοχή της νοµιµ τητάς της 5 : 4. Πολ πριν απ τον Βέµπερ ο Ρουσσώ παρατηρο σε τι «ο δυνατ τερος δεν είναι ποτέ αρκετά δυνατ ς για να είναι στο διηνεκές κυρίαρχος αν δεν µεταβάλλει τη δ να- µή του σε δικαίωµα και την υπακοή σε υποχρέωση» (στο: ιαµαντ πουλος, 1983, 52). 5. πως σωστά επισηµαίνει ο Θανάσης ιαµαντ πουλος, η ελληνική γλώσσα δεν διαθέτει δ ο διαφορετικο ς ρους για να αποδώσει µε τον ένα τη νοµιµ τητα της εξουσίας (legitimacy, legitimité, legitimität) υπ την έννοια τι η εξουσία είναι νοµιµοποιηµένη, δηλαδή οικειοθελώς ή αυθ ρµητα αποδεκτή απ τους εξουσιαζοµένους, και µε τον άλλον τη νοµιµ τητα της εξουσίας (legality, légalité, legalität) που οφείλεται στο γεγον ς τι αυτή στηρίζεται και ενεργεί σ µφωνα µε το ν µο ( ιαµαντ πουλος, 1983, 53-4). Στο παρ ν έργο, ο ρος νοµιµ τητα της εξουσίας καθώς και ο συναφής ρος της ν µιµης εξουσίας χρησιµοποιείται µε την πρώτη εννοιολογική σηµασία, ενώ καταφε γουµε στον ρο νοµική εξουσία προκειµένου να αποδώσουµε την 55

6 «εν είναι κατ ουδένα τρ πο αληθές τι κάθε περίπτωση υποταγής σε άτοµα που κατέχουν θέσεις εξουσίας έχει κυρίως (ή και καθ λου) να κάνει µε αυτήν την πίστη [στη νοµιµ τητα της εξουσίας ΜΣ]. Άτοµα ή ολ κληρες οµάδες µπορεί υποκριτικά να προσποιο νται αφοσίωση για καθαρά καιροσκοπικο ς λ γους, ή να την κάνουν πράξη για λ γους υλικής ιδιοτέλειας. Ή, οι άνθρωποι µπορεί να υποτάσσονται απ προσωπική αδυναµία και ανηµποριά καθώς δεν υπάρχει αποδεκτή εναλλακτική λ ση» (ibid, 214). Παρ µοια, ο Φουκώ παρατηρεί τι µια «σχέση εξουσίας µπορεί να είναι το αποτέλεσµα µιας προγενέστερης ή µ νιµης συγκατάθεσης», αλλά «δεν είναι στην ίδια τη φ ση της [εξουσίας] η εκδήλωση µιας συναίνεσης» (Foucault, 1982, 220 -έµφαση ΜΣ). Μάλιστα, ο Φουκώ τονίζει τι «ο άλλος, εκείνος στον οποίον ασκείται [η εξουσία] παραµένει µέχρι τέλους υποκείµενο δράσης», δηλαδή είναι δυνάµει ελε θερος να αντιδράσει, πράγµα που σηµαίνει τι «ανοίγεται µπροστά στη σχέση εξουσίας ένα ολ κληρο πεδίο απαντήσεων, αντιδράσεων, αποτελεσµάτων...» (Foucault, 1982, ). Με άλλα λ για, η έννοια της εξουσίας δεν είναι άρρηκτα συνδεδε- µένη µε την έννοια της κοινωνικής αποδοχής ή συναίνεσης: η εξουσία είναι δ ναµη θεσµοποιηµένη αλλά χι εξ ορισµο ή κατ ανάγκη ν µι- µη ή νοµιµοποιηµένη 6. πως µε κάθε σαφήνεια δηλώνει στο παραπάνω απ σπασµα ο Φουκώ, οι σχέσεις εξουσίας είναι ασταθείς και δυνάµει ανατρέψιµες. Εποµένως, το ερώτηµα που οφείλει να απαντήσει ο πολιτικ ς κοινωνιολ γος αναφορικά µε κάθε σχέση εξουσίας είναι γιατί οι εξουσιαζ µενοι δεν εξεγείρονται ενάντια σ αυτο ς που τους εξουσία που ασκείται βάσει καν νων δικαίου και νοµιµοποιείται λ γω αυτών (βλ. παρακάτω την εν τητα 3.γ.3). 6. Σε,τι αφορά την ξεν γλωσση ορολογία, θέλουµε να σηµειώσουµε τι στη σχετική αγγλική/γαλλική βιβλιογραφία ο ρος power/pouvoir χρησιµοποιείται άλλοτε για να αποδώσει την έννοια της δ ναµης (αυτ που ο Βέµπερ αποκαλεί Macht) και άλλοτε την έννοια της εξουσίας (αυτ που ο Βέµπερ ονοµάζει Herrschaft). Για παράδειγ- µα, ο ρος power/pouvoir χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει τη δ ναµη που ασκείται άτυπα µεταξ ατ µων ή κοινωνικών οµάδων (π.χ. εντ ς µιας διαπροσωπικής σχέσης, ή τη δ ναµη που ασκεί µια παιδική συµµορία κ.λπ.), αλλά και τη θεσµικά κατοχυρωµένη εξουσία, πως τη γονεϊκή εξουσία (parental power), ή την κρατική εξουσία ( state power / pouvoir d Etat ). Τέλος, άγγλοι ή γάλλοι µελετητές χρησιµοποιο ν αντί του ρου power/pouvoir τον ρο authority/autorité ταν θέλουν να τονίσουν τη νοµιµ τητα που τυχ ν χαρακτηρίζει µια σχέση ή ένα σ στηµα εξουσίας, ενώ ο Βέ- µπερ οµιλεί περί legitime Herrrschaft ή Autorität. 56

7 YNAMH, EΞOYΣIA, TAΞIKH KYPIAPXIA δυναστε ουν, γιατί υπακο ουν στις εντολές αυτών που τους διατάζουν ή, τέλος, γιατί αποδέχονται τους ισχυρισµο ς που προβάλλουν οι εκάστοτε φορείς της εξουσίας προκειµένου να δικαιώσουν την παρξή τους και να νοµιµοποιήσουν τις ενέργειές τους. πως θα εξηγήσουµε αµέσως πιο κάτω, οι λ γοι της υποταγής ή της πίστης του εξουσιαζοµένου στην εξουσία είναι τ σο ποικίλοι, ώστε να αποτελο ν έναν απ τους πλέον σηµαντικο ς παράγοντες που διαφοροποιο ν τα εξουσιαστικά φαιν µενα µέσα στο χρ νο και στο χώρο. 3. Μορφές εξουσίας ΟΙ ΣΧΈΣΕΙς, οι θεσµοί ή τα συστήµατα εξουσίας διαφέρουν µεταξ τους ως προς δ ο αλληλένδετα στοιχεία: πρώτον, ως προς τη µορφή δ ναµης που ασκο ν, δηλαδή ως προς τους π ρους και τα µέσα ή τις µεθ δους, θεσµικές διαδικασίες κ.λπ. που χρησιµοποιο νται προκειµένου να επιβληθεί η βο ληση (αποφάσεις, εντολές, ν µοι, διατάγµατα κ.λπ.) αυτών που κατέχουν θέσεις εξουσίας, δε τερον, ως προς τη µορφή της υποταγής που επιφέρουν ή διασφαλίζουν, δηλαδή ως προς το γιατί συµµορφώνονται αυτοί επί των οποίων ασκείται εξουσία. Οι µορφές δ ναµης και οι µορφές υποταγής που παραθέτουµε αµέσως παρακάτω δεν παρέχουν µια εξαντλητική περιγραφή της ιστορικής πραγµατικ τητας, αλλά αναλυτικά εργαλεία για την προσέγγιση και ερµηνεία των εξουσιαστικών φαινοµένων. Αποτελο ν γενικές και αφηρηµένες έννοιες, τις οποίες στην εµπειρική πραγµατικ τητα σπανίως συναντάµε στην καθαρή τους µορφή, καθώς επικαλ πτονται ή συνδυάζονται µε ποικίλους σ νθετους και µεταβαλλ µενους τρ πους. Ωστ σο, σε κάθε δεδοµένη ιστορική στιγµή και κοινωνικ σχηµατισµ σε οποιαδήποτε εξουσιαστική σχέση ή θεσµ κυριαρχεί µια συγκεκριµένη µορφή δ ναµης και µια συγκεκριµένη µορφή υποταγής. Ο συνδυασµ ς αυτ ς της προσδίδει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, χωρίς µως αυτ να αποκλείει την ταυτ χρονη παρουσία (συνήθως έµµεση παρά άµεση, µε λιγ τερη ένταση, συχν τητα, βαρ νουσα σηµασία κ.λπ.) µέσων επιβολής και κινήτρων υπακοής που υποδηλώνουν την προσφυγή σε κάποιες άλλες συµπληρωµατικές µορφές δ ναµης και υποταγής. 57

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO 2. που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας

KEΦAΛAIO 2. που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας που µπορεί να υπηρετεί ένα κοιν ιδεώδες παρ αυτά έχει µεγαλ τερη σηµασία, γιατί µέσω της εξιδανίκευσης και τα τισης εν ς προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23 ƒπ ÃOª Προλογικ σηµείωµα........................................ 9 Πρ ληψη και παρέµβαση για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοιν τητα........................................ 13 ιεθνής εµπειρία...........................................

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα