Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ"

Transcript

1 Νόςοσ Crohn - Πριν και Μετά το Χειρουργείο Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ Ι. Γ. Παπακωνςταντίνου Λζκτορασ Χειρουργικήσ Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοςοκομείο

2 ΝΟΣΟΣ CROHN Crohn s disease is a chronic, unremitting, incurable, inflammatory disorder that can affect the entire intestinal tract

3 Κλινικι πορεία 50% εκτομι ςτθν πρϊτθ 5ετία από τθν διάγνωςθ 80% κα υποβλθκεί ςε κάποια χειρουργικι επζμβαςθ

4

5

6 Timing? Είδοσ επζμβαςησ

7

8

9 Φιλοςοφία τησ χειρουργικήσ επζμβαςησ Φφςθ τθσ νόςου (δεν ιάται) Νοςθρότθτα-υποτροπι Respect the gut Αποφφγετε, ει δυνατόν, τα χειρουργεία

10 Νόςοσ λεπτοφ εντζρουειλεοτυφλικήσ Οι θζςεισ που ςυχνότερα διενεργοφνται επεμβάςεισ Ενδείξεισ Απόφραξθ-ςτενϊςεισ Διατριςεισ (αποςτιματα, ςυρίγγια, ελεφκερθ διάτρθςθ) Αιμορραγία Κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ Καρκίνοσ Αποφρακτικι ουροπάκεια Εξωεντερικζσ εκδθλϊςεισ

11 Ileocecal and small intestinal disease Ileocecal resection

12 Τποτροπιάηουςα νόςοσ Ενδοςκοπικι υποτροπι: 60-80% Κλινικι υποτροπι: 10-20% Χειρουργικι υποτροπι 5% επενεπζμβαςθ τον 1 ο χρόνο 40% - 70% ςτα 5 και 15 χρόνια

13 Διατιρθςθ εντζρου Προςπάκεια για Διατιρθςθ τουλάχιςτον cm λ. εντζρου Διατιρθςθ ειλεοτυφλικισ βαλβίδασ Διατιρθςθ ειλεοφ (μεγαλφτερθ απορροφθτικι ικανότθτα )

14 Προεγχειρθτικι εκτίμθςθ Ιςτορικό, φυςικι εξζταςθ Θρζψθ αςκενοφσ Φαρμακευτικι κεραπεία Στομίεσ, χειρουργικζσ τομζσ, περιεδρικι νόςοσ Εκτίμθςθ ςφιγκτιρα

15 Προεγχειρθτικι εκτίμθςθ Πρακτικά χειρουργείων Βιοψίεσ Χαρτογράφθςθ πεπτικοφ ςωλινα (SBFT or CT enterography/ MR enterography, colonoscopy) CT κοιλίασ/ πυζλου Διαδερμικι παροχζτευςθ αποςτθμάτων

16 Λαπαροςκοπικι ι κλαςςικι χειρουργικι? Even difficult cases are increasingly being performed laparoscopically but remember, the laparoscope is just a tool A fool with a tool is still a fool Brendan Moran, Basingstoke, England

17 Ζκταςθ εκτομισ Ορογονικζσ βλάβεσ, fat wrapping Πάχυνςη μεςεντερίου Κακοριςμόσ του εναπομείναντοσ,μετά τθν εκτομι, μικουσ εντζρου Διατιρθςθ ειλεοτυφλικισ βαλβίδασ αν > 5-7 cm υγιοφσ τελικοφ ειλεοφ Διεγχειρθτικι εκτίμθςθ ορίων εκτομισ 2 cm μακροςκοπικά υγιοφσ βλεννογόνου

18 Είδοσ αναςτόμωςησ

19 Stricturoplasty Indications Multiple strictures, large length of bowel Prior significant SB resection Pt with short bowel syndrome Stricture without phlegmon or fistula Contraindications Malnutrition (alb <2.0) Perforated bowel Multiple strictures over short length bowel Stricture close to resection Bleeding from planned site Neoplasia

20 Heineke - Mikulicz Stricturoplasty S Gorfine Reoperative Surgery for IBD, in Reoperative Pelvic Surgery, ed RP Billingham 2008

21 Finney Strictureplasty

22 Side to Side Isoperistaltic

23 Strictureplasty for Crohn s Disease Systematic Review and Meta-Analysis , 23 studies 1112 pts, 3259 stricturoplasties Heineke-Mikulicz 81%, Finney 10% Side-side isoperistaltic 5% Septic complications 4% Overall recurrence 23% 90% occurred at non-stricturoplasty site 3% site specific recurrence Two pts developed CA at site Yammamoto et al. Dis Colon Rectum 2007;50:

24 Νόςοσ π. εντζρου 25% νόςοσ παχζοσ εντζρου 30% πανκολίτιδα 40% τμθματικι νόςοσ 30% αριςτερι κολίτιδα Συχνότερθ ζνδειξθ χειρουργικισ επζμβαςθσ αποτυχία φαρμακευτικισ κεραπείασ

25 Χειρουργικι ςτρατθγικι Είδοσ εκτομισ Ζκταςθ και διάρκεια νόςου Κακοικεια Λειτουργικι κατάςταςθ ορκοφ Σφιγκτθριακόσ μθχανιςμόσ Προθγοφμενεσ εκτομζσ

26 Χειρουργικι ςτρατθγικι Localised colonic disease

27 Χειρουργικι ςτρατθγικι Πανκολίτιδα Pancolitis Ολικι πρωκτοκολεκτομι και τελικι ειλεοςτομία ι Ολικι κοιλιακι κολεκτομι και ειλεο-ορκικι αναςτόμωςθ

28 Χειρουργικι ςτρατθγικι Ειλεο-ορθική αναςτόμωςη Υγιζσ ορκό ςε 25% των αςκ. με Crohn s κολίτιδα που χρειάηεται χειρουργικι επζμβαςθ Κλινικι υποτροπι : 43-60% ςτθν 10ετία 60% διατιρθςθ του ορκοφ ςτθν 10ετία Αλλά Αναςτομωτικι διαφυγι ζωσ 20% Προφυλακτικι ειλεοςτομία?

29 Περιεδρική νόςοσ

30 Επιδημιολογία Κακόσ προγνωςτικόσ παράγοντασ 14-38% αςκ. περιεδρικι νόςο 5% μόνο περιεδρικι νόςο Συχνζσ οι υποτροπζσ (35-59% ςε 2 ζτθ) > 80% κα υποβλθκοφν ςε χειρουργικι επζμβαςθ 20% πρωκτεκτομι

31 Τφποι περιεδρικήσ νόςου

32 Απόςτημα/ςυρίγγιο Οι πιο ςυχνι εκδιλωςθ τθσ περιεδρικισ νόςου 36% εμφανίηουν απόςτθμα 29% εμφανίηουν ςυρίγγιο

33 Επιπλεγμζνα ςυρίγγια Ζςω ςτόμιο άνωκεν οδοντωτισ γραμμισ Διαςφιγκτθριακά Ζνδοςφιγκτθριακά Ζξωςφιγκτθριακά Υπζρςφιγκτθριακά Ορκίτιδα Πολλαπλά ζξω ςτόμια Με ςυνοδό απόςτθμα τζνωςθ Ορκοκολπικό ςυρίγγιο Sandborn WJ, Fazio VW, Feagan BG, et al. AGA technical review on perianal Crohn s disease. Gastroenterology 2003;125(5):

34

35

36

37

38 Διαγνωςτική προςπζλαςη Δακτυλική εξζταςη Μπορεί να αποτελζςει και την μοναδική εξζταςη, ειδικά ςε απλά ςυρίγγια..αλλά όχι ςε επιπλεγμζνα

39 Διαγνωςτική προςπζλαςη MRI EUS ΟΡΘΟΚΟΠΗΗ

40 Διαγνωςτική προςπζλαςη Εξζταςθ υπό αναιςκθςία -EUA Σθμαντικό ςτοιχείο θ εμπειρία.

41 Εξζταςθ υπό αναιςκθςία -EUA

42 Διαγνωςτική προςπζλαςη EUA + (MRI ή EUS) 100% ακρίβεια Schwartz Da et al. A comparison of endoscopic ultrasound, magnetic resonance imaging, and exam under anesthesia for evaluation of Crohn's perianal fistulas. Gastroenterology 2001; 121:

43 Αντιμετώπιςη

44 Στόχοι θεραπείασ Ανταπόκριςθ-φφεςθ Περιοριςμόσ ι απουςία εκροισ κατά τθν ιπια δακτυλικι πίεςθ ςε 2 διαδοχικζσ επιςκζψεισ (μεςοδιάςτθμα 4 εβδ) Αποφυγι υποτροπισ Βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ

45 Χειρουργική θεραπεία

46 Χειρουργική αντιμετώπιςη 1 ο βήμα: Χαρακτηριςμόσ( απλό/ επιπλεγμζνο ςυρίγγιο) ςυνφπαρξη πρωκτίτιδασ ή όχι 2o βήμα: παροχζτευςη αποςτηματικών ςυλλογών τθν ςυνζχεια. Συριγγοτομή? Χαλαρά setons? Advancement flaps? Glue? Plugs? Biolift? Stemcells? Στομία? Πρωκτεκτομή?

47 Χειρουργική αντιμετώπιςη Επιπλεγμζνα ςυρίγγια Χαλαρά setons + φαρμακευτική θεραπεία Σαχφτερθ εποφλωςθ Μικρότερα ποςοςτά υποτροπισ Μεγαλφτερα μεςοδιαςτιματα ελεφκερα νόςου

48

49 Παρακολοφθηςη ανταπόκριςησ ςτην θεραπεία Πότε αφαιροφμε τον Seton??? Για πόςο χρονικό διάςτθμα μπορεί να παραμείνει???

50 Advancement flaps

51

52 fibrin glue

53 fibrin glue

54 Anal fistula plug internal opening external opening

55

56

57 Στομία εκτροπήσ Μόνιμθ ζωσ και ςτο 65% αςκ. Η αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειασ του πεπτικοφ ςυνοδεφεται από υποτροπι

58 Πρωκτεκτομή 10-20% των αςκενϊν Επί αποτυχίασ φαρμακευτικισ και χειρουργικισ κεραπείασ Επί πολφ επικετικισ και καταςτροφικισ νόςου ςτο ορκό Sandborn WJ, Fazio VW, Feagan BG, et al. AGA technical review on perianal Crohn s disease. Gastroenterology 2003;125(5):

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):331-344 Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn Ποσοστό 20 25% των ασθενών με νόσο του Crohn εμφανίζει εντόπιση της νόσου στο παχύ έντερο (κολίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI).

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Χ. Κατσάνος, Κ. Καρµίρης, Ι.Ε. Κουτρουµπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με Νόσο Crohn

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με Νόσο Crohn Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με Νόσο Crohn Χειρουργική αντιμετώπιση συριγγίων Ιωάννης Παχιαδάκης, MPhil, MRCP Γαστρεντερολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ Χειρ/κη αντιμετώπιση Ν.Crohn(N.C) «Μύθοι

Διαβάστε περισσότερα

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ CROHN ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΝΟΣΟΣ CROHN ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 51 ΝΟΣΟΣ CROHN ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Χαραλάμπους Παντελής Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, «MSc Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» e-mail: thesp_pcharal@yahoo.gr/ thesp_pcharal@hotmail.gr Μαυρούδι Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο Από τη διάγνωση στη θεραπεία

Πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο Από τη διάγνωση στη θεραπεία REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):7-15 Πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο Από τη διάγνωση στη θεραπεία Το πλευρο-παγκρεατικό συρίγγιο είναι σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της οξείας και, πιο συχνά, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ- ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ- ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ- ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευαγγελία Χρυσού Ακτινολόγος, ΕπιμΑ Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠΑΓΝΗ ΠΑΓΝΗ Σύμφωνα με την 47558/4-7-2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ περί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Κλωστηρίδιο Difficile (CD) : ιάγνωση και Θεραπεία Ιατρική και Ύβρις Best of εξωσκοπήσεις

ενδοσκοπήσεις Κλωστηρίδιο Difficile (CD) : ιάγνωση και Θεραπεία Ιατρική και Ύβρις Best of εξωσκοπήσεις ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Οκτώβριος - Νοέµβριος - Δεκέµβριος 2013 Tεύχος 30 Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 Κλωστηρίδιο Difficile

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις Ε. Αρναούτογλου Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με θέμα «ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 7 9 Νοεμβρίουkkkrr

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια

Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια Ενημερωτικό Δελτίο Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΥΧΟΣ 46 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Δελτίο Τύπου Σημαντικές Ανακοινώσεις Συνέδρια Μετεκπαίδευση στο

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια

Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια Ενημερωτικό Δελτίο Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΥΧΟΣ 47 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Συνέδρια - Ημερίδες Η Ενδοσκοπική Κάψουλα στην Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ 1 2 3 Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ Βασίλειος Α. Κομπορόζος MD, PhD, FACS Διευθυντής Γ Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματικοί Όγκοι Πεπτικού Συστήματος: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Στρωματικοί Όγκοι Πεπτικού Συστήματος: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Στρωματικοί Όγκοι Πεπτικού Συστήματος: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Δημήτρης Τζιλβές Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Α Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Ποσοστά χειρουργικής θεραπείας στη ΝC 60% των ασθενών θα έχουν χειρουργηθεί στα 4 χρόνια Βασικά ερωτήματα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Eπιμέλεια κειμένου: Αγγελική Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Καραμανώλης Μαρία Τζουβαλά, Γρηγόριος Αλ. Πασπάτης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση Σοφία Χατζηιωάννου Υπεύθυνη PET/CT Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Επίκουρος Καθηγήτρια Β Εργαστήριο Ακτινολογίας-

Διαβάστε περισσότερα