ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE"

Transcript

1 ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ , Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή Δηαηξία»), πξνζθέξεη ζηνπο θαηφρνπο ησλ πηζησηηθψλ «Affinity Card MasterCard World», ην Αζθαιηζηηθφ Πξφγξακκα Travel Coverage κέζσ ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ κε αξηζκφ: ΟΑ 694. Σν έληππν απηφ πεξηέρεη ηνπο θπξηφηεξνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξερφκελεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη δίλεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο & ζπκκεηνρήο ησλ πειαηψλ ζην αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα. Ζ ζπκκεηνρή ζε απηφ ην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα είλαη δσξεάλ. A. ΝΟΗΠΚΝΗ: ην πκβφιαην ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα ζπληνκία, νξηζκνί πνπ έρνπλ ηε παξαθάησ έλλνηα: Δηαιπία: Ζ ΗΛΣΔΡΛΑΗΟΛΑΙ ΙΑΪΦ Αλψλπκε Δηαηξία Αζθαιίζεσλ Εσήο Ιήπηηρ Αζθάλιζηρ (Πςμβαλλόμενορ): Σν λνκηθφ Πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηελ Δηαηξία γηα ηε ζχλαςε απηνχ ηνπ πκβνιαίνπ Αζθαλιζμένορ: Σν πξφζσπν γηα ηε Εσή θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αζθάιηζε θαη εηδηθφηεξα, νη θάηνρνη πηζησηηθήο θάξηαο «Affinity Card MasterCard World» Ξίνακαρ Αζθαλιζηικών Θαλύτευν: Ο πίλαθαο απηνχ ηνπ πκβνιαίνπ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο θαη ηα πνζά απνδεκίσζεο πνπ ηζρχνπλ εηδηθά γηα θάζε θάιπςε θαη γηα θάζε Αζθαιηζκέλν Γικαιούσορ: Γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, πιελ ηεο παξνρήο ζαλάηνπ, ν ίδηνο ν Αζθαιηζκέλνο. Γηα ηελ παξνρή ζαλάηνπ ηνπ νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Αζθαλιζηικόρ Σπόνορ: Σν ζπλερφκελν δσδεθάκελν πνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πκβνιαίνπ γηα ηνλ πξψην ρξφλν ή ηελ εκεξνκελία θάπνηαο αλαλέσζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ζα ιήγεη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο αλαλέσζεο εκεξνκελία. Κόνιμη Νλική Ανικανόηηηα: Δίλαη ε ζσκαηηθή βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, φπσο νξίδεηαη ζην πκβφιαην, θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κφληκεο βιάβεο ή απψιεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηνπ πκβνιαίνπ Αηύσημα: Σν γεγνλφο, πνπ ζπλέβε απνδεδεηγκέλα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ θαη πξνθαιεί ηέηνην θίλδπλν, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε θάιπςε ηνπ πκβνιαίνπ, απαξαίηεηα δε έρεη αηηία βίαηε, εμσηεξηθή, ηπραία, μαθληθή θαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηε ζέιεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε απνηέιεζκα ηε ζσκαηηθή βιάβε ή ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Αζθένεια: Θάζε μαθληθή θαη απξφνπηε κεηαβνιή ζηε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ έρεη αλάγθε άκεζεο ζεξαπείαο, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, δηαπηζηψλεηαη απφ αξκφδην γηαηξφ, θαη απνδεδεηγκέλα εθδειψζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σαμηδίνπ Λοζοκομείο ή Θλινική: Σν Γεκφζην ή ηδησηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ εθαξκφδεη θαζηεξσκέλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ιεηηνπξγεί λφκηκα, παξέρεη πεξίζαιςε φιν ην 24σξν θαη δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Γελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία: Αλαξξσηήξηα, γεξνθνκεία, αλαπαπηήξηα, ρψξνη απνκφλσζεο ή θαξαληίλαο, ζαλαηφξηα, θέληξα αηζζεηηθήο & ηδξχκαηα γηα λαξθνκαλείο, αιθννιηθνχο θιπ Γιαηπόρ: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε λφκηκε άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. B. ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΙΤΔΥΛ Αζθαλιζμένος (ΘΑΣ' ΑΣΟΚΟ ΘΑΣΑΒΑΙΙΟΚΔΛΑ ΠΟΑ ΘΑΙΤΦΖ) Β1) Θάναηορ από αηύσημα: ε πεξίπησζε Θαλάηνπ απφ αηχρεκα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ εθάπαμ πνζφ ίζν κε B2) Κόνιμη Νλική Ανικανόηηηα από αηύσημα: ε πεξίπησζε Κφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην εθάπαμ πνζφ ίζν κε Β3) Αποζημίυζη Δξόδυν Ξεπίθαλτηρ (βάζεη πξσηνηχπσλ απνδείμεσλ) α). Έμνδα Λνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, κέρξη β). Έμνδα Δμσλνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, κέρξη.500 Β1-Β2) Θάναηορ και Κόνιμη Νλική Ανικανόηηηα από αηύσημα

2 ε πεξίπησζε Θαλάηνπ ή Κφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ιφγσ αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ζηνπο λνκίκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ζηνλ ίδην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην αζθαιηζκέλν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν ηνπ πκβνιαίνπ. αλ Κφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα ζεσξνχληαη κφλν νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Αλ ν Αζθαιηζκέλνο ράζεη απφ αηχρεκα ηελ φξαζε θαη απφ ηα δχν ηνπ κάηηα, αλ ράζεη ή δελ κπνξεί λα θηλεί θαζ' νινθιεξία ηνπο δχν βξαρίνλεο ή ηα δχν ηνπ ρέξηα ή ηηο δχν θλήκεο ή ηα δχν ηνπ πφδηα ή έλα βξαρίνλα θαη κία θλήκε ή έλα πφδη θαη έλα ρέξη ή έλα ρέξη θαη κία θλήκε ή έλα βξαρίνλα θαη έλα πφδη, ε ράζεη εληειψο ηελ φξαζε απφ ην έλα κάηη θαη έλα πφδη, ή ράζεη εληειψο ηελ φξαζε απφ ην έλα κάηη θαη έλα ρέξη. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο πάζεη αζεξάπεπηε θξελνβιάβεηα απφ αηχρεκα, πνπ ηνλ έρεη θάλεη αλίθαλν γηα θάζε εξγαζία ή απαζρφιεζε. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο πάζεη νιηθή παξάιπζε απφ αηχρεκα. Ζ Δηαηξία δελ έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ζάλαην ή Κφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα, αλ ν ζάλαηνο επήιζε ή ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο αληθαλφηεηαο έγηλε ηξεηο κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο. Β3) Έξοδα νοζοκομειακήρ και εξυνοζοκομειακήρ πεπίθαλτηρ ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ πνπ ζα ζπκβεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ε Δηαηξία ζα απνδεκηψζεη ηα ηαηξηθψο επηβεβιεκέλα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία ηνπ, είηε κε λνζειεία εληφο Λνζνθνκείνπ είηε ζαλ εμσηεξηθφο αζζελήο. Θαιχπηνληαη βάζεη λνκίκσλ απνδείμεσλ ηα έμνδα πνπ ζεσξνχληαη ινγηθά θαη ζπλήζε κέρξη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάιιεη απνδεκίσζε αλ βάζεη ηαηξηθψλ θξηηεξίσλ θξίλεη φηη ην πεξηζηαηηθφ δελ ήηαλ έθηαθην θαη επείγνλ. Πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη γηα απνδεκίσζε είλαη: α) Λοζοκομειακά Έξοδα α1. Έμνδα γηα Γσκάηην θαη Σξνθή πνπ ρξεψλεη ην λνζνθνκείν γηα θάζε κέξα λνζειείαο κέρξη δίθιηλν δσκάηην. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε λνζειεία ζε Κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. α2. Έμνδα Παξαθιηληθψλ Τπεξεζηψλ, δειαδή ηα έμνδα πνπ ρξεψλεη ην λνζνθνκείν γηα ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ ή άιιν πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ρξήζε ρψξνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ. α3 Έμνδα Γηαγλσζηηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ, δειαδή ηα απαξαίηεηα έμνδα γηα αθηηλνινγηθφ (πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεσο ηνκνγξαθίεο) θαη ελ γέλεη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ ζεσξνχληαη ηαηξηθψο επηβεβιεκέλα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηία εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν. α4 Έμνδα γηα παξνρή αίκαηνο θαη πιάζκαηνο αίκαηνο θαζψο θαη θάξκαθα πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηαηξηθή ζπληαγή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο. α5.δμνδα Υεηξνπξγνχ & Αλαηζζεζηνιφγνπ, δειαδή ηα έμνδα γηα ακνηβή ρεηξνπξγνχ, βνεζνχ ή βνεζψλ ρεηξνπξγνχ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επέκβαζε επεηδή θξίζεθε απαξαίηεην, φπσο επίζεο θαη ε ακνηβή αλαηζζεζηνιφγνπ γηα παξνρή λάξθσζεο θαηά ηελ επέκβαζε ή ηε ζεξαπεία. β) Δξυνοζοκομειακά Δξοδα β1. Δπηζθέςεηο γηαηξψλ Θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα επίζθεςε ζε γηαηξφ θαη κέρξη 1 (κία) επίζθεςε εκεξεζίσο ζε γηαηξφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. β2. Γηαγλσζηηθέο - Δξγαζηεξηαθέο θαη Κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο Απνδεκηψλνληαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Αζθαιηζκέλνο γηα εξγαζηεξηαθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ιφγσ επέηγνληνο πεξηζηαηηθνχ κεηά απφ απνδεδεηγκέλε ζχζηαζε γηαηξνχ. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ζεξαπεπηηθέο αθηηλνβνιίεο ή γεληθέο δηεξεπλεηηθέοπξνιεπηηθέο εμεηάζεηο (CHECK UP). β3. Δμνδα γηα αγνξά Φαξκάθσλ Θαιχπηνληαη επίζεο έμνδα γηα αγνξά θαξκάθσλ πνπ είλαη άκεζα απαξαίηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πξνβιήκαηνο ή γηα αλαθνχθηζε απφ πφλν, πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπληαγή γηαηξνχ θαη αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε θαηά ην ρξφλν πνπ ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζε ηαμίδη, θαη δελ αλαθέξνληαη ζε ζεξαπεία πξνυπάξρνπζαο αζζέλεηαο. Γ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΝ: Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη δυπεάν

3 Γ. ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΝΛΡΑΗ Γελ θαιχπηνληαη απφ ην πκβφιαην πξνζσπηθά αηπρήκαηα, Θάλαηνο, Αληθαλφηεηα ή έμνδα πεξίζαιςεο ιφγσ αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζελείαο πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο παξαθάησ αηηίεο: ε πφιεκν εμσηεξηθφ ή εκθχιην, ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε επαλαζηάζεηο, ζηάζεηο, αληαξζίεο, θηλήκαηα, πνιηηηθέο ηαξαρέο θαη απεξγίεο, ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο αζθαιείαο γηα ινγαξηαζκφ ππεξεζίαο. Αηπρήκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ πηήζεηο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε νπνηνδήπνηε αεξνπιάλν ή άιιν κέζν αεξνπινΐαο εθηφο αλ απηφο ηαμίδεπε σο θαλνληθφο επηβάηεο κε αεξνζθάθνο εκπνξηθήο αλαγλσξηζκέλεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πνπ εθηειεί θαλνληθά δξνκνιφγηα ηαθηηθά ή έθηαθηα κε λαχιν. ηε ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην άζιεκα ηεο ππγκαρίαο, ηεο πάιεο, πνιεκηθέο ηέρλεο, αλαξξηρήζεηο κε ρξήζε αλαξξηρεηηθψλ κέζσλ, ζπκκεηνρή ή εθπαίδεπζε ζε επηθίλδπλα ζπνξ ή ρφκππ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πηψζε κε αιεμίπησην, ειεχζεξε πηψζε, ελαέξην surf, εμεξεπλεηηθή απνζηνιή, θαηάδπζε ζε ζπήιαην, θιπ. ε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγψλεο ηαρχηεηαο κε νρήκαηα, ζε αθξνβαζίεο θαη γεληθά ζε επίζεκεο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. Πξνυπάξρνπζα ηεο αζθάιηζεο αλαπεξία ή αζζέλεηα θαζψο θαη ηα επαθφινπζα θαη νη επηπινθέο ηνπο. Οη ζσκαηηθέο βιάβεο απφ ηε δηάπξαμε θαθφβνπιεο ή εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ. Δπίδξαζε αηνκηθήο ελέξγεηαο ή ξαδηελέξγεηαο ή έθξεμεο ή ζεξκφηεηαο ή αθηηλνβνιίαο αηνκηθήο ή ππξεληθήο. Απηνθηνλία ή απφπεηξα απηνθηνλίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ζσκαηηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε εθνχζηα απφ ηνλ ίδην αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαλνεηηθή, ςπρηθή ή ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. Γηαλνεηηθέο, λεπξηθέο ή ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ζε εθ γελεηήο παζήζεηο θαη αλσκαιίεο, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηνμηθψλ νπζηψλ, θαξκάθσλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, ζεξαπείεο αλαπαχζεσο. ε ρξφλην αιθννιηζκφ ή απνδεδεηγκέλε θαηάζηαζε κέζεο (φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία πνπ ίζρπε ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο) θαζψο θαη ζε νδήγεζε νπνηνπδήπνηε κεραλνθίλεηνπ ηξνρνθφξνπ ρσξίο ηελ απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελε άδεηα. Έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε παξαθνινχζεζε (νκαιή ή παζνινγηθή) εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ, απνβνιήο, εμσκήηξηαο θχεζεο, απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο ή εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. ε αηζζεηηθέο ή πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο ή ζεξαπείεο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε παρπζαξθία. ε λνζειεία πνπ νθείιεηαη άκεζα ή έκκεζα ζην αλνζνθαηαζηαιηηθφ ζχλδξνκν AIDS ή ζε ινίκσμε απφ νπνηνδήπνηε αλνζνθαηαζηαιηηθφ ηφ HIV. Έμνδα πνπ έγηλαλ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο (Check Up) ή δελ ζρεηίδνληαη κε ην αηχρεκα ή ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία έγηλε ε λνζειεία ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή επηζηεκνληθή δενληνινγία, θαζψο θαη έμνδα γηα ζεξαπεία πνπ δελ ρνξεγείηαη ή ππνζηεξίδεηαη απφ Δπηζηήκνλα Γηαηξφ. Δκβνιηαζκνί, Οδνληηαηξηθέο εμεηάζεηο ή ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθή θαη γλαζνρεηξνπξγηθή, έμνδα γηα αγνξά γπαιηψλ, θαθψλ επαθήο ή βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ αθνήο θαη ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζπληαγήο θαη ηε πξνζαξκνγή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ή επέκβαζε θάζε κνξθήο γηα απνθαηάζηαζε δηαζιαζηηθψλ παζήζεσλ. Έμνδα γηα επηδέζκνπο, θνηλνχο λάξζεθεο, νξζνπεδηθέο δψλεο, δεθαλίθηα, ηερλεηά κέιε, κνζρεχκαηα, ελνηθίαζε ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζεξαπείαο θ.η.ι. Δπίζεο έμνδα γηα αληηθαηάζηαζε ηερλεηψλ κειψλ ή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ή κεραληζκψλ ή αγνξά θπιηφκελσλ θαζηζκάησλ θ.η.ι ε ηαμίδη πνπ έγηλε γηα θαζαξά ηαηξηθνχο ιφγνπο κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία, επέκβαζε ή δηάγλσζε. Δ. ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

4 Αζθαιίδνληαη γηα φιεο ηηο θαιχςεηο ηνπ πκβνιαίνπ νη θάηνρνη πηζησηηθψλ θαξηψλ «Affinity Card MasterCard World» εθφζνλ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη είλαη ειηθίαο απφ 18 κέρξη 70 εηψλ. Αζθαιηδφκελνη άλσ ησλ 70 εηψλ θαιχπηνληαη κφλν γηα ηελ απνδεκίσζε Δμφδσλ πεξίζαιςεο. Γελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα αζθάιηζεο άηνκα βαξήθνα, βσβά, επηιεπηηθά, ηνμηθνκαλή, αιθννιηθά, ςπρηθά άξξσζηα, φπσο επίζεο θαη άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξαιπζία, βιάβε ηνπ εγθεθάινπ ή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ επηδξά ζηηο ειεχζεξεο θηλήζεηο ή ζηνλ νκαιφ ηξφπν δσήο. ΠΡ ΔΛΑΟΜΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ην πξφγξακκα εληάζζνληαη απηφκαηα νη θάηνρνη ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο «Affinity Card MasterCard World»πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Ζ αζθάιηζε γηα θάζε Aζθαιηζκέλν αξρίδεη λα ηζρχεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. Ε. ΙΖΜΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Ζ αζθάιηζε γηα θάζε Αζθαιηζκέλν ιήγεη απηφκαηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο νπνηαδήπνηε ζπκβεί πξψηε: Απφ ηελ 1 ε ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ 70 νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Κε ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Αζθαιηζκέλνο γίλεηαη Κφληκα Οιηθά Αλίθαλνο. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαπζε λα δηθαηνχηαη αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Δ. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηνπ πκβνιαίνπ ή ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθάιηζηξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζκέλν νπνηαδήπνηε εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Αζθαιηζκέλνο έπαπζε λα δηακέλεη ζηελ Διιάδα Απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αθπξψλεηαη ή θαηαγγέιιεηαη ε πηζησηηθή ηνπ θάξηα. Ζ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Θάιπςε γηα θάζε Αζθαιηζκέλν,βάζεη ηνπ πκβνιαίνπ, παξέρεηαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηα απφ ηηο θαιππηφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν ζπλέβε ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ εθαηφλ (100) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ κφληκε θαηνηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο έρεη πξνεγνχκελα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα «Affinity Card MasterCard World» γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαμηδίνπ ηνπ, φπσο έμνδα δηακνλήο ζε μελνδνρείν, αγνξάο εηζηηεξίσλ, ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ. Ζ θάιπςε ηζρχεη γηα ηαμίδηα εληφο ή εθηφο Διιάδνο πνπ έγηλε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ιφγνπο αλαςπρήο θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, φρη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Θ. ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ Ο πκβαιιφκελνο ή ν Αζθαιηζκέλνο ή θαη νη δχν καδί ή ν Γηθαηνχρνο ή πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δηαηξία (ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν) θάζε αμίσζε απνδεκίσζεο ακειιεηί. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα εμεηάδεη νπνηεδήπνηε κε γηαηξνχο ηεο ηνλ παζφληα θαη λα δηελεξγεί θάζε έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ αμίσζε απνδεκίσζεο. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε λα επηηξέςεη ζηελ Δηαηξία θάζε έξεπλα πνπ ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηε πιεξσκή απνδεκίσζεο. Οη απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ επηδφζεθαλ ζηελ Δηαηξία φια ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αμίσζε. Κε ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ε Δηαηξία απαιιάζζεηαη απφ θάζε κεηαγελέζηεξε απαίηεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Η. ΑΛΥΡΑΡΝ ΘΑΡΑΒΙΖΡΔΝ ΞΝΠΝ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ Ζ Δηαηξία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε απνδεκηψλνληαο ηπρφλ έμνδα πνπ απνδεδεηγκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ (αηθλίδηαο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο) πνπ ζπλέβε ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ηνπ. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηηο πξσηφηππεο απνδείμεηο εμφδσλ θαη ην πνζφ απνδεκίσζεο ζπλνιηθά θαη έηνο, αλεμάξηεηα απφ ηα ηαμίδηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ

5 έηνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αλψηαην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν ηνπ πκβνιαίνπ. Θ. ΑΟΣΔΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ: Δίλαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο θαη ηνλ Αζθαιηζκέλν φηη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Αζθαιηζηήξην είλαη απαξαίηεην ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο θαη / ή ν Αζθαιηζκέλνο λα παξέρνπλ ζηνλ Αζθαιηζηή πξνζσπηθέο, εηαηξηθέο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Θαηά ζπλέπεηα ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο, ε Δηαηξεία, θαη ν Αζθαιηζκέλνο γλσξίδνπλ θαη ζπλαηλνχλ ζην φηη ν Αζθαιηζηήο ζα δηαηεξεί θαη ζα έρεη πξφζβαζε ζε αξρεία κε ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπφ εμππεξέηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο Αζθαιηζηήο έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ν Λ. 2472/97, φπσο ηζρχεη. Ι. ΔΛΑΛΡΗΥΠΖΠ & ΞΑΛΑΣΥΟΖΠΖΠ: Γεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεηαη δσξεάλ, δελ ππάξρεη θακία αλάθιεζε ή αθχξσζε δηαδηθαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. Δπνκέλσο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. Κ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ Δάλ έρεηε λα ππνβάιεηε θάπνην αίηεκα/ παξάπνλν ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θάιπςε, παξαθαινχκε απεπζπλζείηε: α) ε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, β) ζην CitiPhone ( ), ηελ ππεξεζία ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο Citibank, ε νπνία ιεηηνπξγεί φιν ην 24σξν ή γ) ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ Σξαπέδεο, Σαρ.Θπξίδα 30299, ΣΘ Αζήλα, θαη ζα ζαο απαληήζνπκε ην αξγφηεξν εληφο 45 εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηνπ αηηήκαηνο / παξαπφλνπ ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεηε φηη ην αίηεκα/παξάπνλφ ζαο δελ έρεη επηιπζεί ηθαλνπνηεηηθά, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ «Σξαπεδηθφ Κεζνιαβεηή» ζην ηειέθσλν , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηηο 08:30 έσο ηηο 15:00. Δπίζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ αθφινπζε εηαηξεία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ζαο ζηελ Διιάδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αζθαιηζηή: International Life Ι. Θεθηζίαο 7 & Λεαπφιεσο 2, Καξνχζη Ρηλ: Fax:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο 1. ARAG Profile Πεξηερφκελα 1. ΓΓΝΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ 2. ΣΗΛΓΦΩΝΑ & ΤΠΗΡΓΙΓ 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ 1. ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ ΤΓΚΡΟΤΓΩΝ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ 2. ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα