ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE"

Transcript

1 ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ , Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή Δηαηξία»), πξνζθέξεη ζηνπο θαηφρνπο ησλ πηζησηηθψλ «Affinity Card MasterCard World», ην Αζθαιηζηηθφ Πξφγξακκα Travel Coverage κέζσ ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ κε αξηζκφ: ΟΑ 694. Σν έληππν απηφ πεξηέρεη ηνπο θπξηφηεξνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξερφκελεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη δίλεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο & ζπκκεηνρήο ησλ πειαηψλ ζην αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα. Ζ ζπκκεηνρή ζε απηφ ην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα είλαη δσξεάλ. A. ΝΟΗΠΚΝΗ: ην πκβφιαην ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα ζπληνκία, νξηζκνί πνπ έρνπλ ηε παξαθάησ έλλνηα: Δηαιπία: Ζ ΗΛΣΔΡΛΑΗΟΛΑΙ ΙΑΪΦ Αλψλπκε Δηαηξία Αζθαιίζεσλ Εσήο Ιήπηηρ Αζθάλιζηρ (Πςμβαλλόμενορ): Σν λνκηθφ Πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηελ Δηαηξία γηα ηε ζχλαςε απηνχ ηνπ πκβνιαίνπ Αζθαλιζμένορ: Σν πξφζσπν γηα ηε Εσή θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αζθάιηζε θαη εηδηθφηεξα, νη θάηνρνη πηζησηηθήο θάξηαο «Affinity Card MasterCard World» Ξίνακαρ Αζθαλιζηικών Θαλύτευν: Ο πίλαθαο απηνχ ηνπ πκβνιαίνπ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο θαη ηα πνζά απνδεκίσζεο πνπ ηζρχνπλ εηδηθά γηα θάζε θάιπςε θαη γηα θάζε Αζθαιηζκέλν Γικαιούσορ: Γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, πιελ ηεο παξνρήο ζαλάηνπ, ν ίδηνο ν Αζθαιηζκέλνο. Γηα ηελ παξνρή ζαλάηνπ ηνπ νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Αζθαλιζηικόρ Σπόνορ: Σν ζπλερφκελν δσδεθάκελν πνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πκβνιαίνπ γηα ηνλ πξψην ρξφλν ή ηελ εκεξνκελία θάπνηαο αλαλέσζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ζα ιήγεη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο αλαλέσζεο εκεξνκελία. Κόνιμη Νλική Ανικανόηηηα: Δίλαη ε ζσκαηηθή βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, φπσο νξίδεηαη ζην πκβφιαην, θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κφληκεο βιάβεο ή απψιεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηνπ πκβνιαίνπ Αηύσημα: Σν γεγνλφο, πνπ ζπλέβε απνδεδεηγκέλα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ θαη πξνθαιεί ηέηνην θίλδπλν, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε θάιπςε ηνπ πκβνιαίνπ, απαξαίηεηα δε έρεη αηηία βίαηε, εμσηεξηθή, ηπραία, μαθληθή θαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηε ζέιεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε απνηέιεζκα ηε ζσκαηηθή βιάβε ή ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Αζθένεια: Θάζε μαθληθή θαη απξφνπηε κεηαβνιή ζηε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ έρεη αλάγθε άκεζεο ζεξαπείαο, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, δηαπηζηψλεηαη απφ αξκφδην γηαηξφ, θαη απνδεδεηγκέλα εθδειψζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σαμηδίνπ Λοζοκομείο ή Θλινική: Σν Γεκφζην ή ηδησηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ εθαξκφδεη θαζηεξσκέλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ιεηηνπξγεί λφκηκα, παξέρεη πεξίζαιςε φιν ην 24σξν θαη δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Γελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία: Αλαξξσηήξηα, γεξνθνκεία, αλαπαπηήξηα, ρψξνη απνκφλσζεο ή θαξαληίλαο, ζαλαηφξηα, θέληξα αηζζεηηθήο & ηδξχκαηα γηα λαξθνκαλείο, αιθννιηθνχο θιπ Γιαηπόρ: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηε λφκηκε άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. B. ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΙΤΔΥΛ Αζθαλιζμένος (ΘΑΣ' ΑΣΟΚΟ ΘΑΣΑΒΑΙΙΟΚΔΛΑ ΠΟΑ ΘΑΙΤΦΖ) Β1) Θάναηορ από αηύσημα: ε πεξίπησζε Θαλάηνπ απφ αηχρεκα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ εθάπαμ πνζφ ίζν κε B2) Κόνιμη Νλική Ανικανόηηηα από αηύσημα: ε πεξίπησζε Κφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην εθάπαμ πνζφ ίζν κε Β3) Αποζημίυζη Δξόδυν Ξεπίθαλτηρ (βάζεη πξσηνηχπσλ απνδείμεσλ) α). Έμνδα Λνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, κέρξη β). Έμνδα Δμσλνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, κέρξη.500 Β1-Β2) Θάναηορ και Κόνιμη Νλική Ανικανόηηηα από αηύσημα

2 ε πεξίπησζε Θαλάηνπ ή Κφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ιφγσ αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιιεη ζηνπο λνκίκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ζηνλ ίδην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην αζθαιηζκέλν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν ηνπ πκβνιαίνπ. αλ Κφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα ζεσξνχληαη κφλν νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Αλ ν Αζθαιηζκέλνο ράζεη απφ αηχρεκα ηελ φξαζε θαη απφ ηα δχν ηνπ κάηηα, αλ ράζεη ή δελ κπνξεί λα θηλεί θαζ' νινθιεξία ηνπο δχν βξαρίνλεο ή ηα δχν ηνπ ρέξηα ή ηηο δχν θλήκεο ή ηα δχν ηνπ πφδηα ή έλα βξαρίνλα θαη κία θλήκε ή έλα πφδη θαη έλα ρέξη ή έλα ρέξη θαη κία θλήκε ή έλα βξαρίνλα θαη έλα πφδη, ε ράζεη εληειψο ηελ φξαζε απφ ην έλα κάηη θαη έλα πφδη, ή ράζεη εληειψο ηελ φξαζε απφ ην έλα κάηη θαη έλα ρέξη. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο πάζεη αζεξάπεπηε θξελνβιάβεηα απφ αηχρεκα, πνπ ηνλ έρεη θάλεη αλίθαλν γηα θάζε εξγαζία ή απαζρφιεζε. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο πάζεη νιηθή παξάιπζε απφ αηχρεκα. Ζ Δηαηξία δελ έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ζάλαην ή Κφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα, αλ ν ζάλαηνο επήιζε ή ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο αληθαλφηεηαο έγηλε ηξεηο κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο. Β3) Έξοδα νοζοκομειακήρ και εξυνοζοκομειακήρ πεπίθαλτηρ ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ πνπ ζα ζπκβεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ε Δηαηξία ζα απνδεκηψζεη ηα ηαηξηθψο επηβεβιεκέλα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Αζθαιηζκέλνο γηα ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία ηνπ, είηε κε λνζειεία εληφο Λνζνθνκείνπ είηε ζαλ εμσηεξηθφο αζζελήο. Θαιχπηνληαη βάζεη λνκίκσλ απνδείμεσλ ηα έμνδα πνπ ζεσξνχληαη ινγηθά θαη ζπλήζε κέρξη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάιιεη απνδεκίσζε αλ βάζεη ηαηξηθψλ θξηηεξίσλ θξίλεη φηη ην πεξηζηαηηθφ δελ ήηαλ έθηαθην θαη επείγνλ. Πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη γηα απνδεκίσζε είλαη: α) Λοζοκομειακά Έξοδα α1. Έμνδα γηα Γσκάηην θαη Σξνθή πνπ ρξεψλεη ην λνζνθνκείν γηα θάζε κέξα λνζειείαο κέρξη δίθιηλν δσκάηην. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ε λνζειεία ζε Κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. α2. Έμνδα Παξαθιηληθψλ Τπεξεζηψλ, δειαδή ηα έμνδα πνπ ρξεψλεη ην λνζνθνκείν γηα ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ ή άιιν πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ρξήζε ρψξνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ. α3 Έμνδα Γηαγλσζηηθψλ Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ, δειαδή ηα απαξαίηεηα έμνδα γηα αθηηλνινγηθφ (πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεσο ηνκνγξαθίεο) θαη ελ γέλεη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ ζεσξνχληαη ηαηξηθψο επηβεβιεκέλα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηία εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν. α4 Έμνδα γηα παξνρή αίκαηνο θαη πιάζκαηνο αίκαηνο θαζψο θαη θάξκαθα πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηαηξηθή ζπληαγή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο. α5.δμνδα Υεηξνπξγνχ & Αλαηζζεζηνιφγνπ, δειαδή ηα έμνδα γηα ακνηβή ρεηξνπξγνχ, βνεζνχ ή βνεζψλ ρεηξνπξγνχ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επέκβαζε επεηδή θξίζεθε απαξαίηεην, φπσο επίζεο θαη ε ακνηβή αλαηζζεζηνιφγνπ γηα παξνρή λάξθσζεο θαηά ηελ επέκβαζε ή ηε ζεξαπεία. β) Δξυνοζοκομειακά Δξοδα β1. Δπηζθέςεηο γηαηξψλ Θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα επίζθεςε ζε γηαηξφ θαη κέρξη 1 (κία) επίζθεςε εκεξεζίσο ζε γηαηξφ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. β2. Γηαγλσζηηθέο - Δξγαζηεξηαθέο θαη Κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο Απνδεκηψλνληαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Αζθαιηζκέλνο γηα εξγαζηεξηαθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ιφγσ επέηγνληνο πεξηζηαηηθνχ κεηά απφ απνδεδεηγκέλε ζχζηαζε γηαηξνχ. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα πνπ γίλνληαη γηα ζεξαπεπηηθέο αθηηλνβνιίεο ή γεληθέο δηεξεπλεηηθέοπξνιεπηηθέο εμεηάζεηο (CHECK UP). β3. Δμνδα γηα αγνξά Φαξκάθσλ Θαιχπηνληαη επίζεο έμνδα γηα αγνξά θαξκάθσλ πνπ είλαη άκεζα απαξαίηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επείγνληνο πξνβιήκαηνο ή γηα αλαθνχθηζε απφ πφλν, πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπληαγή γηαηξνχ θαη αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε θαηά ην ρξφλν πνπ ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζε ηαμίδη, θαη δελ αλαθέξνληαη ζε ζεξαπεία πξνυπάξρνπζαο αζζέλεηαο. Γ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΝ: Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη δυπεάν

3 Γ. ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΓΔΛ ΘΑΙΞΡΝΛΡΑΗ Γελ θαιχπηνληαη απφ ην πκβφιαην πξνζσπηθά αηπρήκαηα, Θάλαηνο, Αληθαλφηεηα ή έμνδα πεξίζαιςεο ιφγσ αηπρήκαηνο ή μαθληθήο αζζελείαο πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο παξαθάησ αηηίεο: ε πφιεκν εμσηεξηθφ ή εκθχιην, ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε επαλαζηάζεηο, ζηάζεηο, αληαξζίεο, θηλήκαηα, πνιηηηθέο ηαξαρέο θαη απεξγίεο, ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο αζθαιείαο γηα ινγαξηαζκφ ππεξεζίαο. Αηπρήκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ πηήζεηο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε νπνηνδήπνηε αεξνπιάλν ή άιιν κέζν αεξνπινΐαο εθηφο αλ απηφο ηαμίδεπε σο θαλνληθφο επηβάηεο κε αεξνζθάθνο εκπνξηθήο αλαγλσξηζκέλεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πνπ εθηειεί θαλνληθά δξνκνιφγηα ηαθηηθά ή έθηαθηα κε λαχιν. ηε ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην άζιεκα ηεο ππγκαρίαο, ηεο πάιεο, πνιεκηθέο ηέρλεο, αλαξξηρήζεηο κε ρξήζε αλαξξηρεηηθψλ κέζσλ, ζπκκεηνρή ή εθπαίδεπζε ζε επηθίλδπλα ζπνξ ή ρφκππ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πηψζε κε αιεμίπησην, ειεχζεξε πηψζε, ελαέξην surf, εμεξεπλεηηθή απνζηνιή, θαηάδπζε ζε ζπήιαην, θιπ. ε ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγψλεο ηαρχηεηαο κε νρήκαηα, ζε αθξνβαζίεο θαη γεληθά ζε επίζεκεο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. Πξνυπάξρνπζα ηεο αζθάιηζεο αλαπεξία ή αζζέλεηα θαζψο θαη ηα επαθφινπζα θαη νη επηπινθέο ηνπο. Οη ζσκαηηθέο βιάβεο απφ ηε δηάπξαμε θαθφβνπιεο ή εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ. Δπίδξαζε αηνκηθήο ελέξγεηαο ή ξαδηελέξγεηαο ή έθξεμεο ή ζεξκφηεηαο ή αθηηλνβνιίαο αηνκηθήο ή ππξεληθήο. Απηνθηνλία ή απφπεηξα απηνθηνλίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ζσκαηηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε εθνχζηα απφ ηνλ ίδην αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαλνεηηθή, ςπρηθή ή ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. Γηαλνεηηθέο, λεπξηθέο ή ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ζε εθ γελεηήο παζήζεηο θαη αλσκαιίεο, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηνμηθψλ νπζηψλ, θαξκάθσλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, ζεξαπείεο αλαπαχζεσο. ε ρξφλην αιθννιηζκφ ή απνδεδεηγκέλε θαηάζηαζε κέζεο (φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία πνπ ίζρπε ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο) θαζψο θαη ζε νδήγεζε νπνηνπδήπνηε κεραλνθίλεηνπ ηξνρνθφξνπ ρσξίο ηελ απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελε άδεηα. Έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε παξαθνινχζεζε (νκαιή ή παζνινγηθή) εγθπκνζχλεο, ηνθεηνχ, απνβνιήο, εμσκήηξηαο θχεζεο, απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο ή εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. ε αηζζεηηθέο ή πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο ή ζεξαπείεο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε παρπζαξθία. ε λνζειεία πνπ νθείιεηαη άκεζα ή έκκεζα ζην αλνζνθαηαζηαιηηθφ ζχλδξνκν AIDS ή ζε ινίκσμε απφ νπνηνδήπνηε αλνζνθαηαζηαιηηθφ ηφ HIV. Έμνδα πνπ έγηλαλ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο (Check Up) ή δελ ζρεηίδνληαη κε ην αηχρεκα ή ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία έγηλε ε λνζειεία ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή επηζηεκνληθή δενληνινγία, θαζψο θαη έμνδα γηα ζεξαπεία πνπ δελ ρνξεγείηαη ή ππνζηεξίδεηαη απφ Δπηζηήκνλα Γηαηξφ. Δκβνιηαζκνί, Οδνληηαηξηθέο εμεηάζεηο ή ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθή θαη γλαζνρεηξνπξγηθή, έμνδα γηα αγνξά γπαιηψλ, θαθψλ επαθήο ή βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ αθνήο θαη ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζπληαγήο θαη ηε πξνζαξκνγή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ή επέκβαζε θάζε κνξθήο γηα απνθαηάζηαζε δηαζιαζηηθψλ παζήζεσλ. Έμνδα γηα επηδέζκνπο, θνηλνχο λάξζεθεο, νξζνπεδηθέο δψλεο, δεθαλίθηα, ηερλεηά κέιε, κνζρεχκαηα, ελνηθίαζε ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζεξαπείαο θ.η.ι. Δπίζεο έμνδα γηα αληηθαηάζηαζε ηερλεηψλ κειψλ ή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ή κεραληζκψλ ή αγνξά θπιηφκελσλ θαζηζκάησλ θ.η.ι ε ηαμίδη πνπ έγηλε γηα θαζαξά ηαηξηθνχο ιφγνπο κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία, επέκβαζε ή δηάγλσζε. Δ. ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

4 Αζθαιίδνληαη γηα φιεο ηηο θαιχςεηο ηνπ πκβνιαίνπ νη θάηνρνη πηζησηηθψλ θαξηψλ «Affinity Card MasterCard World» εθφζνλ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη είλαη ειηθίαο απφ 18 κέρξη 70 εηψλ. Αζθαιηδφκελνη άλσ ησλ 70 εηψλ θαιχπηνληαη κφλν γηα ηελ απνδεκίσζε Δμφδσλ πεξίζαιςεο. Γελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα αζθάιηζεο άηνκα βαξήθνα, βσβά, επηιεπηηθά, ηνμηθνκαλή, αιθννιηθά, ςπρηθά άξξσζηα, φπσο επίζεο θαη άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξαιπζία, βιάβε ηνπ εγθεθάινπ ή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ επηδξά ζηηο ειεχζεξεο θηλήζεηο ή ζηνλ νκαιφ ηξφπν δσήο. ΠΡ ΔΛΑΟΜΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ην πξφγξακκα εληάζζνληαη απηφκαηα νη θάηνρνη ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο «Affinity Card MasterCard World»πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Ζ αζθάιηζε γηα θάζε Aζθαιηζκέλν αξρίδεη λα ηζρχεη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. Ε. ΙΖΜΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Ζ αζθάιηζε γηα θάζε Αζθαιηζκέλν ιήγεη απηφκαηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο νπνηαδήπνηε ζπκβεί πξψηε: Απφ ηελ 1 ε ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ 70 νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Κε ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Αζθαιηζκέλνο γίλεηαη Κφληκα Οιηθά Αλίθαλνο. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαπζε λα δηθαηνχηαη αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Δ. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο ηνπ πκβνιαίνπ ή ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί αζθάιηζηξα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζκέλν νπνηαδήπνηε εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Αζθαιηζκέλνο έπαπζε λα δηακέλεη ζηελ Διιάδα Απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αθπξψλεηαη ή θαηαγγέιιεηαη ε πηζησηηθή ηνπ θάξηα. Ζ. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Θάιπςε γηα θάζε Αζθαιηζκέλν,βάζεη ηνπ πκβνιαίνπ, παξέρεηαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηα απφ ηηο θαιππηφκελεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν ζπλέβε ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ εθαηφλ (100) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ κφληκε θαηνηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο έρεη πξνεγνχκελα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πηζησηηθή ηνπ θάξηα «Affinity Card MasterCard World» γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαμηδίνπ ηνπ, φπσο έμνδα δηακνλήο ζε μελνδνρείν, αγνξάο εηζηηεξίσλ, ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ. Ζ θάιπςε ηζρχεη γηα ηαμίδηα εληφο ή εθηφο Διιάδνο πνπ έγηλε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ιφγνπο αλαςπρήο θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, φρη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Θ. ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ Ο πκβαιιφκελνο ή ν Αζθαιηζκέλνο ή θαη νη δχν καδί ή ν Γηθαηνχρνο ή πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο νθείινπλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δηαηξία (ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν) θάζε αμίσζε απνδεκίσζεο ακειιεηί. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα εμεηάδεη νπνηεδήπνηε κε γηαηξνχο ηεο ηνλ παζφληα θαη λα δηελεξγεί θάζε έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ αμίσζε απνδεκίσζεο. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε λα επηηξέςεη ζηελ Δηαηξία θάζε έξεπλα πνπ ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηε πιεξσκή απνδεκίσζεο. Οη απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ επηδφζεθαλ ζηελ Δηαηξία φια ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αμίσζε. Κε ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο ε Δηαηξία απαιιάζζεηαη απφ θάζε κεηαγελέζηεξε απαίηεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Η. ΑΛΥΡΑΡΝ ΘΑΡΑΒΙΖΡΔΝ ΞΝΠΝ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ Ζ Δηαηξία παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε απνδεκηψλνληαο ηπρφλ έμνδα πνπ απνδεδεηγκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ (αηθλίδηαο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο) πνπ ζπλέβε ζηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ηνπ. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηηο πξσηφηππεο απνδείμεηο εμφδσλ θαη ην πνζφ απνδεκίσζεο ζπλνιηθά θαη έηνο, αλεμάξηεηα απφ ηα ηαμίδηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ

5 έηνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αλψηαην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Πίλαθα Αζθαλιζηικών Θαλύτευν ηνπ πκβνιαίνπ. Θ. ΑΟΣΔΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ: Δίλαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο θαη ηνλ Αζθαιηζκέλν φηη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Αζθαιηζηήξην είλαη απαξαίηεην ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο θαη / ή ν Αζθαιηζκέλνο λα παξέρνπλ ζηνλ Αζθαιηζηή πξνζσπηθέο, εηαηξηθέο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Θαηά ζπλέπεηα ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο, ε Δηαηξεία, θαη ν Αζθαιηζκέλνο γλσξίδνπλ θαη ζπλαηλνχλ ζην φηη ν Αζθαιηζηήο ζα δηαηεξεί θαη ζα έρεη πξφζβαζε ζε αξρεία κε ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπφ εμππεξέηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο Αζθαιηζηήο έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ν Λ. 2472/97, φπσο ηζρχεη. Ι. ΔΛΑΛΡΗΥΠΖΠ & ΞΑΛΑΣΥΟΖΠΖΠ: Γεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεηαη δσξεάλ, δελ ππάξρεη θακία αλάθιεζε ή αθχξσζε δηαδηθαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξντφληνο. Δπνκέλσο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. Κ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ Δάλ έρεηε λα ππνβάιεηε θάπνην αίηεκα/ παξάπνλν ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θάιπςε, παξαθαινχκε απεπζπλζείηε: α) ε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο, β) ζην CitiPhone ( ), ηελ ππεξεζία ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο Citibank, ε νπνία ιεηηνπξγεί φιν ην 24σξν ή γ) ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ Σξαπέδεο, Σαρ.Θπξίδα 30299, ΣΘ Αζήλα, θαη ζα ζαο απαληήζνπκε ην αξγφηεξν εληφο 45 εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηνπ αηηήκαηνο / παξαπφλνπ ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεηε φηη ην αίηεκα/παξάπνλφ ζαο δελ έρεη επηιπζεί ηθαλνπνηεηηθά, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ «Σξαπεδηθφ Κεζνιαβεηή» ζην ηειέθσλν , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηηο 08:30 έσο ηηο 15:00. Δπίζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ αθφινπζε εηαηξεία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ζαο ζηελ Διιάδα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αζθαιηζηή: International Life Ι. Θεθηζίαο 7 & Λεαπφιεσο 2, Καξνχζη Ρηλ: Fax:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας ιεθνής Ιατρική Ασφάλιση Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας Prestige Plus Ατοµικό Τί χρειάζεται να γνωρίζετε Α ρίλιος 2012 Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Δπιβλέποςζα: Γπ. ΓΔΠΟΗΝΑ ΑΝΓΡΗΩΣΖ ποςδαζηήρ: ΠΤΡΗΓΩΝ ΚΟΚΚΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ - Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή) - Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα