Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:"

Transcript

1 Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο δσξεάλ ην πξφγξακκα πξνλνκίσλ θαη ππεξεζηψλ «ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ» παξέρνληάο ζαο ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ελφο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: 1. Αθξηβή θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ νδψλ απφ εηδηθφ ζπλεξγάηε πνπ έξρεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο. 2. Φσηνγξάθεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην αηχρεκα νρεκάησλ θαη αθξηβή πεξηγξαθή απηψλ (εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, κνληέιν, ρξψκα, αξηζκφο θπθινθνξίαο). 3. χληαμε πξφρεηξνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ ηφπνπ αηπρήκαηνο θαη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζπλέβε. 4. πιινγή ζηνηρείσλ απηνπηψλ καξηχξσλ. 5. Δπηηφπηα ζπκπιήξσζε εληχπνπ «Γήισζεο Αηπρήκαηνο», ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηείηε ηα Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξίαο ή ηνλ αζθαιηζηή ζαο (εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο). Δπίζεο: Δθφζνλ δελ επζχλεζηε θαη ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ή έρεηε θάιπςε Ηδίσλ Εεκηψλ (κηθηή), απνδεκηψλεζηε άκεζα απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ρσξίο θφπν θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο θαη πξνπαληφο ρσξίο άγρνο. Δπηπιένλ, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε λα επηζθεπάζεηε ην φρεκά ζαο ζε ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα εθηακηεχζεηε ρξήκαηα, αθνχ ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή ζα θαηαβάιεη απεπζείαο ην θφζηνο επηζθεπήο. Τα πάντα γίνονται εύκολα, γρήγορα και απλά σξε ηειεθσληθή εμππεξέηεζε

2 ΟΡΙΜΟΙ Δηαηξία - Αζθαιηζηήο Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ (Α.Δ.Δ.Γ.Α.) «Ζ Δζληθή», ε νπνία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Λ. πγγξνχ , Σ.Κ , Αζήλα. Απηνθίλεην Απηνθίλεην είλαη θάζε φρεκα πνπ θηλείηαη επί ηνπ εδάθνπο θαη φρη ζε ζηδεξνηξνρηέο, κε ηε βνήζεηα κεραληθήο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνρψλ. Χο φρεκα ζεσξείηαη θαη ην ξπκνπιθνχκελν είηε είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην θπξίσο φρεκα είηε φρη. Αζθαιηζηηθή ύκβαζε Δίλαη ε χκβαζε κε ηελ νπνία ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία αλαιακβάλεη έλαληη αζθαιίζηξνπ, ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε αζθάιηζεο, ην αζθαιηζηήξην, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο πξφζζεηεο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηηο ζπκθσλεζείζεο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ηξνπνπνηήζεηο. Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Σν έγγξαθν πνπ νξίδεη, πεξηγξάθεη θαη θαηνρπξψλεη ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Πεξίνδνο Αζθάιηζεο - Γηάξθεηα Ηζρύνο ύκβαζεο Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε έρεη ηζρχ θαη ν αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεκέλν ηίκεκα πξνο απνθαηάζηαζε θαιππηφκελεο δεκίαο. Αζθαιηζηηθό Έηνο - Αλαλέσζε πκβνιαίνπ Δίλαη ε ζπλερήο θαη αδηαίξεηε δσδεθάκελε πεξίνδνο αζθάιηζεο, αλεμάξηεηα εάλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή εθδφζεθαλ έλα ή πεξηζζφηεξα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Αζθαιηζκέλν Όρεκα Σν φρεκα ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. Αζθαιηδόκελνο - πκβαιιόκελνο Σν Πξφζσπν πνπ απεηιείηαη απφ αζθαιηδφκελν θίλδπλν θαη ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο. Λήπηεο ηεο Αζθάιηζεο Σν Πξφζσπν ην νπνίν, βάζεη έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, ζπλάπηεη ηελ αζθάιηζε κε ηελ Δηαηξία, γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηνπ ή ηξίηνπ. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο βαξχλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αζθαιηζηήξην, εθηφο απφ εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν. Αηύρεκα ή Εεκία - Αζθαιηζηηθό Γεγνλόο Κάζε ηπραίν, βίαην ή απξφβιεπην γεγνλφο πνπ πξνθαιεί βιάβεο ή θζνξέο ζην αζθαιηζκέλν φρεκα ή ζε ηξίηνπο θαη θαιχπηεηαη απφ ην Αζθαιηζηήξην πκβφιαην. Αζθαιηζκέλνο Κίλδπλνο Σν ελδερφκελν επέιεπζεο νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο πνπ πξνθαιεί δεκία, ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Τπνρξεσηηθνί θαη Πξναηξεηηθνί Κίλδπλνη Χο ππνρξεσηηθνί θίλδπλνη νξίδνληαη απηνί ησλ νπνίσλ ε θάιπςε επηβάιιεηαη απφ ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία. Ζ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πεξηιακβάλεη ηελ έλαληη ηξίησλ Αζηηθή Δπζχλε, εμ αηηίαο ζαλάησζεο ή ζσκαηηθήο βιάβεο ή δεκηψλ ζε πξάγκαηα, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε. Πξναηξεηηθνί Κίλδπλνη ζεσξνχληαη φινη νη ππφινηπνη, ε θάιπςε ησλ νπνίσλ επαθίεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δηαηξίαο. Αζθάιηζε ζε Α' Κίλδπλν Ζ παξνρή θάιπςεο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ηπρνχζα ππαζθάιηζε θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ εθάζηνηε αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ. Αζθαιηδόκελν Κεθάιαην - Αζθαιηζκέλε Αμία Σν ρξεκαηηθφ θεθάιαην κέρξη ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξία έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο. Σν πνζφ απηφ ζπκθσλείηαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθή ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ νρήκαηνο. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ελεκέξσζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο. Ζ εθάζηνηε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία δελ δεζκεχεη ηελ Δηαηξία σο πξνο ην ηειηθφ πνζφ κέγηζηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη βάζεη απνηίκεζεο ηεο ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ νρήκαηνο, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ αζθαιηζηηθνχ γεγνλφηνο. Σξέρνπζα Πξαγκαηηθή Δκπνξηθή Αμία Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο κε άιιν ίδηαο κάξθαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαλ ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο. Φπζηνινγηθή Φζνξά Ζ ζπλήζεο θζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζε έλα αληηθείκελν απφ ηε θπζηνινγηθή ηνπ ρξήζε ή απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπαζθάιηζε - Αλαινγηθόο Όξνο 1

3 Δίλαη ε αζθάιηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε αμία κηθξφηεξε ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ. ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε βάζεη ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ: ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ = x ZHMIA ΣΡΔΥΟΤΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΞΗΑ Τπεξαζθάιηζε Δίλαη ε αζθάιηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε αμία κεγαιχηεξε ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ. ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε βάζεη ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Απνδεκίσζε Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη πθίζηαληαη δεκία, ζπλεπεία επέιεπζεο θαιππηνκέλνπ Κηλδχλνπ, κε ζθνπφ ηελ νιηθή ή κεξηθή απνθαηάζηαζε απηήο. Απαιιαγή - Αθαηξεηέν Πνζό Δίλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αζθαιηζκέλνο ζε θάζε δεκία, φπσο απηφ νξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη αθαηξείηαη απφ ην ηειηθφ πνζφ απνδεκίσζεο. Γηθαηνύρνο Αζθαιίζκαηνο Σν πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δεκίαο. Αζθάιηζηξα Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, έλαληη ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη ηζρχεη ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. Πξαγκαηνγλώκνλαο - Δκπεηξνγλώκνλαο - Γηεξεπλεηήο Σα πξφζσπα, ηα νπνία θαη' εληνιή ηνπ Αζθαιηζηή δχλαληαη λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ θαη λα δηεξεπλνχλ ηηο ζπλζήθεο επέιεπζεο ηνπ αζθαιηδφκελνπ Κηλδχλνπ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν ή γεγνλφο. Γηθαίσκα Δλαληίσζεο Σν δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην νπνίν απνξξέεη απφ ην άξζξν 2 5 θαη ην άξζξν 2 6 ηνπ Ν.2496/1997, ζρεηηθά κε ηελ παξέθθιηζε ηνπ εθδνζέληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηε ζρεηηθή πξφηαζε αζθάιηζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο ελαληίσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε επίδνζε επί απνδείμεη ή ζπζηεκέλε επηζηνιή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟI ΑΥΑΛΙΗ Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 400/70, ηνπ Ν.489/76, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη ηνπ Ν.2496/97, φπνπ απηφο δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ άλσ Ν.489/76 ή άιινπο εηδηθνχο λφκνπο, θαζψο θαη ηνπο θαησηέξσ φξνπο. 1. ΓΔΝΗΚΑ Με ηελ ππνγξαθή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηελ πιεξσκή ηεο πξψηεο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ, ν αζθαιηζκέλνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη πιήξσο ην ζχλνιν ησλ φξσλ απηνχ, ελψ αλαηξείηαη θάζε πξνγελέζηεξε ζπκθσλία, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ο Αζθαιηζκέλνο νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί, κε ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθή θαη νξζή εθηίκεζε ηνπ ππφ αζθάιηζε Κηλδχλνπ θαη ηε ζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. i. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκφδεη ην αζθάιηζηξν, θαζψο επίζεο λα ηξνπνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο πξναηξεηηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηελ εθάζηνηε αλαλέσζε. ii. ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ θαηψηαησλ ππνρξεσηηθψλ νξίσλ αζθάιηζεο, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ αζθαιίζηξσλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο, απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ησλ λέσλ νξίσλ. 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε πεξηιακβάλεη ηελ έλαληη ηξίησλ Αζηηθή Δπζχλε εμ αηηίαο ζαλάησζεο ή ζσκαηηθήο βιάβεο ή δεκηψλ ζε πξάγκαηα. ηελ θάιπςε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαζψο θαη ε έλαληη ηξίησλ Αζηηθή Δπζχλε ζπλεπεία κεηάδνζεο ππξθαγηάο. Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη ηελ Αζηηθή Δπζχλε ηνπ θχξηνπ, θαηφρνπ, νδεγνχ ή πξνζηεζέληνο ζηελ νδήγεζε, θαηέρνληνο ηελ θαηά λφκν άδεηα νδήγεζεο θαη ππεπζχλνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ. i. Οη δεκηέο ζε πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νδεγνχ ή θάζε άιινπ πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ε Αζηηθή Δπζχλε θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηελ α' παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 6 Ν.489/76, αλεμάξηεηα απφ δεζκφ ζπγγέλεηαο. ii. Οη δεκηέο ζε πξάγκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην ίδην απηνθίλεην (άξζξν 6 παξ.2 Ν.489/76). iii. Ζ Αζηηθή Δπζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ επειήθζεζαλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε θινπή ή βία θαη απηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ην αηχρεκα εθ πξνζέζεσο (άξζξν 6 παξ.1 Ν.489/1976), θαζψο θαη ε επζχλε ησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ ε επζχλε θαιχπηεηαη κε ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο, φηαλ ην απηνθίλεην πξφθεηηαη λα εθηεζεί ζε εηδηθνχο θηλδχλνπο αζηηθήο επζχλεο ηδίσο δε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρεη ζε αγσλίζκαηα πνπ επάγνληαη εηδηθνχο θηλδχλνπο, φπσο αγψλεο, δηαγσληζκνχο ηαρχηεηαο, αθξηβείαο ή δεμηνηερλίαο, επίζεκνπο ή αλεπίζεκνπο (εηδηθή θάιπςε άξζξν 6 παξ. 4 Ν. 489/76). iv. Πξφζσπα ηα νπνία ζπγθαηαηέζεθαλ λα κεηαθεξζνχλ κε ην δεκηνγφλν απηνθίλεην, εθ' φζνλ ν αζθαιηζηήο απνδείμεη φηη γλψξηδαλ φηη ην απηνθίλεην αθαηξέζεθε απφ ην λφκηκν θάηνρφ ηνπ κε αζέκηηα κέζα ή ρξεζηκνπνηείηαη πξνο εθηέιεζε εγθιεκαηηθήο πξάμεο.

4 ii. v. Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη νη δαπάλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη εμαγνξέο πνηλψλ ή δηθαζηηθψλ εμφδσλ, απφ ηηο παξαβάζεηο λφκσλ ή δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. vi. Γελ απνδεκηψλνληαη δηφηη δελ ζεσξνχληαη «ηξίηνη» δεκησζέληεο ηα εμήο πξφζσπα: Ο νδεγφο ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνμέλεζε ηε δεκηά, Κάζε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε επζχλε θαιχπηεηαη κε ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο (π.ρ. ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο), Σν πξφζσπν πνπ θαηάξηηζε κε ηνλ αζθαιηζηή ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο (δειαδή ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο/ζπκβαιιφκελνο), Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν κε ηελ αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ή εηαηξίαο πνπ δελ έρεη απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Ζ αζθάιηζε δηαξθεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Με ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, αλαλεψλεηαη απηνδίθαηα ε θάιπςε αζηηθήο επζχλεο, εθηφο εάλ έλα εθ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γλσζηνπνηήζεη ζην άιιν ηελ ελαληίσζή ηνπ σο πξνο ηελ αλαλέσζε, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Αζθαιηζηήο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηε ιήμε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ δεκησζέληνο ηξίηνπ, κεηά ηελ πάξνδν δεθαέμη (16) εκεξψλ απφ ηελ εθ κέξνπο ηνπ γλσζηνπνίεζεο ηεο αθχξσζεο ζην Κέληξν Πιεξνθνξηψλ. Σπρφλ θαιχςεηο πξναηξεηηθψλ θηλδχλσλ δελ αλαλεψλνληαη απηνδίθαηα, παξά κφλν κε ηελ εθ λένπ έθδνζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 4. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΗΥΤ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ Ζ αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο ηζρχεη γηα ηα φξηα ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Δληαίνπ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ ησλ νπνίσλ ηα Δζληθά Γξαθεία Γηεζλνχο Αζθάιηζεο δεζκεχνληαη λα εθαξκφζνπλ ην ηκήκα ΗΗΗ ηεο Δλνπνηεκέλεο πκθσλίαο, (πκθσλία ηεο Κξήηεο 2002). Γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ην φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε Πηζηνπνηεηηθφ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο (Πξάζηλε Κάξηα), πνπ ηζρχεη ζηηο ρψξεο απηέο, ζχκθσλα κε ην Σκήκα ΗΗ ηεο σο άλσ ελνπνηεκέλεο ζπκθσλίαο, πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε ηελ θαηαβνιή πξφζζεησλ αζθαιίζηξσλ. 5. ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΒΑΡΖ i. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή θαη ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο έρνπλ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Αζθαιηζηή ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ην νπνίν έρεη επίδξαζε ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ζηελ απνδνρή ή κε ηεο αζθάιηζεο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζηή δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ν Αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο αθφηνπ έιαβε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή ησλ πεξηζηαηηθψλ. iii. Ζ πξφηαζε ηνπ Αζθαιηζηή γηα ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ζεσξείηαη σο θαηαγγειία, αλ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο δελ γίλεη δεθηή θαη απηφ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηεο πξφηαζεο. iv. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ακέιεηα ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (i) ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν Αζθαιηζηήο έρεη ηα δηθαηψκαηα ηεο παξαγξάθνπ (ii) ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη επηπιένλ, αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη πξηλ ηξνπνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (ii) ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ή πξηλ ε θαηαγγειία αξρίζεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα, ην αζθάιηζκα κεηψλεηαη θαηά ην ιφγν ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί πξνο ην αζθάιηζηξν πνπ ζα είρε θαζνξηζηεί, αλ δελ ππήξρε ε παξάβαζε κε δηθαίσκα αλαγσγήο ηνπ Αζθαιηζηή γηα ηε δηαθνξά ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο. v. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ δφιν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (i) ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν Αζθαιηζηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν Αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ πξνο θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηνπ Αζθαιηζηή. vi. Ζ θαηαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ Αζθαιηζηή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (ii) θαη (iv) ηνπ άξζξνπ απηνχ επηθέξεη απνηειέζκαηα κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή κεηά ηελ πάξνδν (1) κελφο απφ ηελ ιήςε ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (iii) ηνπ άξζξνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (v) ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε θαηαγγειία επηθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα. vii. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηνλ Αζθαιηζηή, κέζα ζε δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή επίηαζε ηνπ θηλδχλνπ ζε βαζκφ πνπ αλ ν Αζθαιηζηήο ην γλψξηδε δελ ζα είρε ζπλάςεη ηε ζχκβαζε ή δελ ζα ηελ είρε ζπλάςεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Αζθαιηζηήο, κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ θηλδχλνπ, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο εθαξκφδνληαη νη αλσηέξσ παξάγξαθνη ii, iii, iv, v θαη vi ηνπ παξφληνο άξζξνπ. viii.ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο ζηνλ Αζθαιηζηή θάζε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 6. ΟΡΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ i. Σν αλψηαην φξην επζχλεο ηνπ Αζθαιηζηή γηα θάζε αηχρεκα, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβεί ην αλαγξαθφκελν ζην αζθαιηζηήξην πνζφ, γηα θάζε είδνο θηλδχλνπ πνπ θαιχπηεηαη κε απηφ. Δηδηθφηεξα επί σκαηηθψλ Βιαβψλ, ην αλαγξαθφκελν πνζφ είλαη αλά ζχκα. Πεξηζζφηεξεο δεκηέο απφ ηελ ίδηα αηηία ινγίδνληαη σο εληαίν αηχρεκα. Δπί Τιηθψλ Εεκηψλ, φπνπ ππάξρνπλ πνιινί δεκησζέληεο θαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ππεξβαίλεη ην αζθάιηζκα, ηφηε ην δηθαίσκα θάζε δεκησζέληα θαηά ηνπ Αζθαιηζηή πεξηνξίδεηαη ζπκκέηξσο κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ πνζνχ. Δάλ ε Δηαηξία δελ γλψξηδε ηελ χπαξμε ή ην κέγεζνο άιισλ απαηηήζεσλ ή αλ θαηέβαιε θαηφπηλ δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ζπκβηβαζηηθά πνζφ αλψηεξν ηνπ αλαινγνχληνο, ηφηε ππνρξεψλεηαη έλαληη ησλ άιισλ δεκησζέλησλ κφλν κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ αζθαιίζκαηνο. Αλ ν Αζθαιηζηήο ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη δηθαζηηθά ή εμψδηθα πέξαλ ηνπ αζθαιίζκαηνο έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ.

5 ii. Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη βάζεη εληαίνπ αζθαιίζηξνπ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, έλαληη ηξίησλ πνπ δεκηψζεθαλ απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ νρεκάησλ πνπ έρνπλ ηνλ ηφπν ηεο ζπλήζνπο ζηάζκεπζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ζηα εδάθε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηπρφλ παξακνλήο ηνπ νρήκαηνο ζε άιια θξάηε-κέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο ππνρξεσηηθέο θαιχςεηο ηνπ θξάηνπο ηνπ αηπρήκαηνο ή ηελ θάιπςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ή ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φηαλ απηή είλαη πςειφηεξε. 7. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ i. Σα αζθάιηζηξα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ρξήζε, ηελ πξαγκαηηθή ηζρχ, ηνλ ηχπν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηηο ινηπέο παξακέηξνπο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά ζηα ηηκνιφγηα ηεο Δηαηξίαο. ii. Σα αζθάιηζηξα ππνινγίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη ζε εηήζηα βάζε. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ επηβαξχλνληαη θαηά πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο. iii. Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ κε εθπηψζεηο ή επηβαξχλζεηο απηψλ, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνμελνχκελσλ δεκηψλ ζε θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν. Ο Αζθαιηζηήο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα θιίκαθα θαηεγνξηψλ αζθάιηζεο, ηελ νπνία δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα ηξνπνπνηήζεη θαη πεξηιακβάλεη κηα βαζηθή θαηεγνξία αζθάιηζεο, κηα θαηψηαηε θαηεγνξία θαη κηα αλψηαηε θαηεγνξία. Βαζηθή θαηεγνξία αζθάιηζεο νξίδεηαη ε θαηεγνξία αζθάιηζεο ελφο πξσηνθπθινθνξνχληνο ή πξσηναζθαιηδφκελνπ νρήκαηνο. Μεηά ηε ιήμε ηεο εηήζηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα θάζε δεκηά πνπ ζπλέβε εληφο απηήο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ηα αζθάιηζηξα ζα πξνζαπμάλνληαη κε ην νξηδφκελν θάζε θνξά απφ ηνλ Αζθαιηζηή πνζνζηφ αχμεζεο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο δεκηάο, ηα αζθάιηζηξα ζα κεηψλνληαη αλάινγα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ πνζνζηφ κείσζεο. Ζ παξαπάλσ επηβάξπλζε ή έθπησζε ησλ αζθαιίζηξσλ ζα απνδίδεηαη ζηε ιήμε θάζε εηήζηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζα ππνινγίδεηαη πάλσ ζηα αζθάιηζηξα ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο αζθάιηζεο. Ζ παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή αθνινπζεί ηελ σο άλσ θιίκαθα αζθάιηζεο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη δεκηνπξγεί έθπησζε ή επηβάξπλζε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ή κε ησλ δεκηψλ ηεο πξνεγνχκελεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ ζηνλ ίδην Αζθαιηζηή ή ζε άιιεο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο. iv. Ο Αζθαιηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε θάζε εηήζηαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ λα αλαπξνζαξκφδεη ειεχζεξα ηφζν ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο αζθάιηζεο, φζν θαη ην ζπληειεζηή πνζνζηψλ αχμεζεο ή κείσζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. v. Ζ θαηαβνιή ρξεκάησλ ρσξίο ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ (αίηεζε, ζήκα, βεβαίσζε) δε γελλά ππνρξέσζε γηα ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίνπ, νχηε άιιε ππνρξέσζε, εθηφο απφ ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ απηψλ. vi. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή θαη ν αζθαιηζκέλνο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Αζθαιηζηή θάζε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ηδίσο φηαλ απηά επηδξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ. 8. ΔΠΑΦΑΛΗΣΡΟ ΟΓΖΓΟΤ Καηά ηελ αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο δεηείηαη απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο λα δειψζεη ηελ ειηθία ηνπ ζπλήζνπο νδεγνχ αιιά θαη ηελ ειηθία ηπρφλ δεχηεξνπ ζπλήζνπο νδεγνχ. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο νθείιεη επίζεο λα δειψζεη εάλ ην φρεκα πξφθεηηαη λα νδεγείηαη απφ λέν νδεγφ (κε άδεηα νδήγεζεο κηθξφηεξε ηνπ έηνπο). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαιείηαη λα θαηαβάιεη εηδηθφ επαζθάιηζηξν, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην αζθαιηζκέλν φρεκα νδεγείηαη απφ άηνκν πνπ εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο θαη απηφ δελ έρεη δεισζεί θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο ή κε πξφζζεηε πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ν νδεγφο εκπιαθεί ζε αηχρεκα κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ν κελ αζθαιηζηήο ζα θαηαβάιιεη ηελ πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε ζηνλ παζφληα ηξίην, ν δε αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη άκεζα πνζνζηφ δηπιάζην ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ επί ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ (εηδηθφ επαζθάιηζηξν). Δπίζεο, ν αζθαιηζηήο εθδίδεη πξφζζεηεο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο ρξεψλεη επαζθάιηζηξν, απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο έσο ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ην νπνίν ν αζθαιηζκέλνο θαιείηαη λα θαηαβάιεη επίζεο άκεζα. 9. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΛΖΠΣΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ Ή / ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΕΖΜΗΑ. ε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκηάο, ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη: i. Να εηδνπνηήζεη, εγγξάθσο άκεζα, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, θαη ην αξγφηεξν κέζα ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ ην δεκηνγφλν γεγνλφο, ηνλ Αζθαιηζηή ή ηνλ πιεζηέζηεξν εθπξφζσπφ ηνπ. ii. Αλεμάξηεηα απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ Αξρψλ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο κφιηο πιεξνθνξεζεί ην δεκηνγφλν γεγνλφο, λα πξνβεί ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα πνπ ζα έθαλε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκηάο θαη ζε θάζε πξάμε, ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο ελφο επηκεινχο πξνζψπνπ, ζαλ λα κελ ήηαλ αζθαιηζκέλνο. iii. Να δηεπθνιχλεη θαη λα δίλεη θάζε δπλαηή θαη εχινγε βνήζεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ή ζηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ηνπ Αζθαιηζηή, γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ. iv. Να πξνσζεί κέζα ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο, ζηνλ Αζθαιηζηή θάζε δηθαζηηθφ ή εμψδηθν έγγξαθν, πνπ αθνξά ηελ επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, απ' φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη απηφ. v. Να κελ πξνβεί ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ελέξγεηα πξνο ηξίηνπο πνπ ζα ζεκαίλεη απνδνρή ή αλαγλψξηζε ή ζπκβηβαζκφ ή δηαθαλνληζκφ ηνπ θαιππηνκέλνπ θηλδχλνπ ρσξίο γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Αζθαιηζηή. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ακέιεζε απνδεδεηγκέλα λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ ή επίηαζεο ηεο δεκίαο, δελ ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, άιισο απηή ζα είλαη κεησκέλε θαηά ην κέηξν ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ο Αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη θαη λα ρεηξηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζην φλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ/ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ηελ απφθξνπζε ή ην δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο, ή λα επηδηψμεη ζην φλνκά ηνπ, αιιά θαη γηα δηθφ ηνπ φθεινο ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή ηελ ηθαλνπνίεζε νπνηαζδήπνηε αμίσζεο απνδεκίσζεο, κέρξη ην φξην επζχλεο ηεο θαη αθνχ ηνλ εηδνπνηήζεη ζρεηηθά. Έρεη δε πιήξε επρέξεηα ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ, φζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή νπνησλδήπνηε δηθαζηηθψλ αγψλσλ ή ην δηαθαλνληζκφ νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο νθείιεη λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ή εηδηθή βνήζεηα, πνπ ν Αζθαιηζηήο ζα θξίλεη αλαγθαία θαη ζα δεηήζεη απφ απηφλ. Παξέρεη δε ηελ εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη, ελψπηνλ πάζεο αξρήο ή δηθαζηεξίσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκθσλεί ζε απηφ θαη ε Δηαηξία. Ζ ππαίηηα παξάβαζε απφ ην ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή θαη ηνλ αζθαιηζκέλν ησλ σο άλσ ππνρξεψζεψλ ηνπο, παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζηή ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ, θαη κέρξη πνζνχ θαηά αηχρεκα. 10. ΓΔΝΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ Οη εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, αλαθέξνληαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Ο αζθαιηζηήο, πξνβάιινληαο ηηο εμαηξέζεηο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο, νη νπνίεο ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ αζθαιηζκέλν, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε έλαληη ησλ δεκησζέλησλ ηξίησλ. Οη ινηπέο εμαηξέζεηο αλαθέξνληαη θαη ηζρχνπλ γηα ηνπο πξναηξεηηθνχο θηλδχλνπο, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο. Γελ θαιχπηνληαη κε ην αζθαιηζηήξην θαη απνθιείνληαη απφ ηελ αζθάιηζε δεκηέο πνπ πξνμελήζεθαλ:

6 i. Απφ πξφζεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο ή ησλ πξνζηεζέλησλ ππ' απηψλ πξνζψπσλ ζηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. ii. Απφ νδεγφ πνπ δελ έρεη ηελ άδεηα νδήγεζεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί ή εηδηθή άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ή κεραλήκαηνο έξγνπ. iii. Καηά ην ρξφλν πνπ ν νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ ηειεί ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ή ηνμηθψλ νπζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, εθφζνλ ε ελ ιφγσ παξάβαζε ηειεί ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ πξφθιεζε ηνπ αηπρήκαηνο. iv. Καηά ην ρξφλν πνπ ην φρεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο, εθφζνλ ε ρξήζε απηή ηειεί ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ πξφθιεζε ηνπ αηπρήκαηνο. v. Όηαλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα ξπκνπιθεί άιιν φρεκα, εθηφο εάλ απηφ πξνβιέπεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. vi. ην ίδην φρεκα, φηαλ ν νδεγφο θαηέρεη άδεηα νδήγεζεο γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ ή/θαη αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή ειηθηαθή νκάδα απφ απηή πνπ έρεη δεισζεί ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη θαη αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθφ πξνζάξηεκα ησλ φξσλ αζθάιηζεο. vii. Όηαλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα θηλείηαη ζε νδνχο ή ηνπνζεζίεο, ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Αξρέο ε θπθινθνξία, φπσο αεξνδξφκηα, ζηξαηφπεδα, πεδφδξνκνη θιπ. viii. Όηαλ ην φρεκα δελ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ απαξαίηεην εθ ηνπ λφκνπ ηερληθφ έιεγρν (έιεγρνο ΚΔΟ) ή έρεη ππνζηεί κεηαβνιέο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί ηφζν ζηηο αξκφδηεο Αξρέο φζν θαη ζηελ Δηαηξία ή έρεη θξηζεί αθαηάιιειν πξνο θπθινθνξία. ix. Απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε επηδείμεηο, ενξηαζηηθέο παξειάζεηο, αγψλεο, δηαγσληζκνχο ηαρχηεηαο, αθξίβεηαο θαη δεμηνηερλίαο, επίζεκνπο ή αλεπίζεκνπο. x. Απφ, επηδξνκέο, ερζξνπξαμίεο, πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο (είηε πξν είηε κεηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ), εκθχιην πφιεκν, πξαμηθφπεκα ή επαλάζηαζε θαη επίηαμε θάζε είδνπο. xi. Απφ ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, νριαγσγίεο, δηαδειψζεηο, απεξγίεο, ζηάζεηο. xii. Άκεζα ή έκκεζα είηε απνθιεηζηηθά είηε κε ζπλδξνκή θαη άιισλ αηηίσλ απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ή απφ ξαδηελεξγφ κφιπλζε απφ νπνηνδήπνηε ππξεληθφ θαχζηκν ή νπνηνδήπνηε ππξεληθφ θαηάινηπν. αλ θαχζε ζεσξείηαη θαη ε απηνδχλακε εμέιημε (PROCESS) ππξεληθήο ζράζεο. xiii. Απφ πιεκκχξα, ραιάδη, ηπθψλα, ιαίιαπα, αλεκνζχειια, έθξεμε εθαηζηείνπ, ζεηζκφ ή άιιε αθξαία θπζηθή δηαηαξαρή, εθηφο εάλ ξεηά θαη εηδηθά έρεη ζπκθσλεζεί ε θάιπςή ηνπο. xiv. Απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ επηιεθζεί ηνπ νρήκαηνο απηνγλσκφλσο, κε αμηφπνηλε πξάμε, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο. xv. Όηαλ ην φρεκα κεηαθέξεη θνξηίν ή επηβάηεο πέξαλ ηνπ επηηξεπνκέλνπ αλσηάηνπ νξίνπ, εθ ηεο αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ ή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. xvi. ην κεηαθεξφκελν θνξηίν, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο. xvii. Όηαλ ην φρεκα ρσξίο αξηζκφ θπθινθνξίαο αζθαιίδεηαη κφλν γηα αηπρήκαηα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ην αηχρεκα ζπκβεί εθηφο ηνπ ρψξνπ απηνχ. xviii. Τπφ εηδηθνχ ηχπνπ νρεκάησλ, εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη φρη απφ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο, αιιά απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο εξγαιείσλ, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο. xix. Όηαλ νη πξνθιεζείζεο δεκίεο νθείινληαη ζε ειάηησκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε πιεκκειή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. xx. ηα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο θαη κφλν. xxi. Δπί αζθαιίζεσο νρεκάησλ ςπγείσλ ή ζεξκνζαιάκσλ, δεκηέο ησλ ςπθηηθψλ ή ζεξκαληηθψλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γεληθά, ζε νπνηαδήπνηε αηηία θαη εάλ νθείινληαη. xxii. Εεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην αζθαιηζκέλν φρεκα φηαλ ε γελεζηνπξγφο αηηία νθείιεηαη ζε ςπθηηθά ή ζεξκαληηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο απηψλ. 11. ΛΤΖ - ΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ - ΛΟΓΟΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ i. Σα κέξε πνπ ζπκβάιινληαη ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κπνξνχλ λα ιχνπλ απηήλ νπνηεδήπνηε κε έγγξαθε ζπκθσλία. Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο γλσζηνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ Αζθαιηζηή ζην Κέληξν Πιεξνθνξηψλ θαη ηζρχεη έλαληη ηξίησλ, κεηά ηελ πάξνδν 16 εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε απηή. ii. Ο ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζκέλνο κπνξνχλ λα θαηαγγέιινπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε νπνηεδήπνηε, κε γξαπηή δήισζε ε νπνία επηδίδεηαη ζηνλ Αζθαιηζηή ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ δηακεζνιαβεηή, επί απνδείμεη. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη κεηά ηελ πάξνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε απηήο ζηνλ Αζθαιηζηή. Ο αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη καδί κε ηε γξαπηή δήισζε / θαηαγγειία, λα επηζηξέςεη ην εηδηθφ ζήκα θαη ηε βεβαίσζε αζθάιηζεο θαζψο επίζεο θαη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Αδπλακία πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ Αζθαιηζηή λα αξλεζεί ηελ αθχξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πξηλ ηελ επφκελε αλαλέσζε. iii. Ο Αζθαιηζηήο κπνξεί, κε γξαπηή δήισζε, λα θαηαγγείιεη ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κφλν γηα παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ απηήο απφ ην ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνλ αζθαιηζκέλν, βαξπλφκελνο κε ηελ απφδεημε ηεο παξάβαζεο. Με ηε δήισζε ηεο θαηαγγειίαο, ε νπνία επηδίδεηαη ζην ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θαη ηνλ αζθαιηζκέλν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή επί απνδείμεη, γλσζηνπνηείηαη φηη ε κε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνλ παξαβηαζζέληα νπζηψδε φξν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο θαηαγγειίαο, επηθέξεη ηε ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. iv. Ζ θαηαγγειία επηδίδεηαη ζηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Χο θαηνηθία ή δηακνλή ζεσξείηαη θαη ε ηειεπηαία δηεχζπλζε πνπ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαη ν αζθαιηζκέλνο δήισζαλ εγγξάθσο ζηνλ Αζθαιηζηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ άξλεζε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα παξαιάβνπλ απηήλ ή ηε κε αλεχξεζή ηνπο ζηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ή ηε κε πξνζέιεπζε ηνπο ζην ηαρπδξνκείν γηα ηελ παξαιαβή ηεο, εθηφο εάλ ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο θαη ν αζθαιηζκέλνο απνδείμνπλ φηη αλππαηηίσο, δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ γλψζε ηεο θαηαγγειίαο. v. Αλ ηελ θαηαγγειία ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο αζθεί ν Αζθαιηζηήο, ππνρξενχηαη λα ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ, ε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί πιήξε απφδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Αλ ηελ θαηαγγειία αζθεί ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, ν Αζθαιηζηήο γλσζηνπνηεί ηε ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ζην Κέληξν Πιεξνθνξηψλ. Ο Αζθαιηζηήο κπνξεί λα επηθαιεζζεί ηε ιχζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ δεκησζέληνο ηξίηνπ, κεηά ηελ πάξνδν δεθαέμη (16) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηεο ζην Κέληξν Πιεξνθνξηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (v.) ηνπ άξζξνπ απηνχ. 12. ΑΦΑΛΗΖ Δ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΤ ΑΦΑΛΗΣΔ Αλ ππάξρνπλ δηαδνρηθέο αζθαιίζεηο, ηζρχεη κφλνλ ε ηειεπηαία θαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ δεκησζέληα ηξίην είλαη ν ηειεπηαίνο Αζθαιηζηήο. Οη πξνγελέζηεξεο αζθαιίζεηο είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο, ρσξίο λα απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ή θαηαγγειία.

7 13. ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΥΔΖ i. Αλ κεηαβηβαζηεί ε θπξηφηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο, αηηία ζαλάηνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ απφ ηελ αζθάιηζε, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ θιεξνλφκν, εθηφο αλ απηφο εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Αζθαιηζηή γηα ηε κε απνδνρή ηνπο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ γλψζε ηεο επαγσγήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ιφγνπ ηεο. ii. Αλ κεηαβηβαζηεί ε θπξηφηεηα ή ε θαηνρή ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν, ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο, ν δε Αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ησλ ηπρφλ κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη έλαληη πάλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Αζθαιηζηή νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. iii. Αλ κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζπλαθζεί λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε γηα ην ίδην απηνθίλεην φρεκα, ε πθηζηακέλε αζθαιηζηηθή ζρέζε παχεη λα ηζρχεη θαη κφλνο ππεχζπλνο έλαληη ησλ δεκησζέλησλ ηξίησλ είλαη ν ηειεπηαίνο Αζθαιηζηήο. 14. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ Μεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Αζθαιηζηή θαη κε έλαξμε ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επνκέλε ηεο παξαιαβήο ηεο αηηήζεσο ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί ε ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. 15. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΧΔΗ Όιεο νη αλαθνηλψζεηο θαη δειψζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζπληάζζνληαη εγγξάθσο θαη απεπζχλνληαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ζηελ Αζήλα. 16. ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΕΖΜΗΑ Ο Αζθαιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έξεπλα γηα ηα αίηηα ηεο δεκηάο θαη γηα ηηο πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο επήιζε, θαζψο θαη γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ, θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο. Ο Αζθαιηζηήο δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη κέζα ζηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ ζε ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ ηξίησλ θαη' απηνχ ή ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ. Ο δηαθαλνληζκφο απηφο δε δεζκεχεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηνπο αζθαιηζκέλνπο, φζνλ αθνξά ηελ επζχλε γηα ηελ επέιεπζε ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο. 17. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ πκθσλείηαη ξεηψο φηη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ κεηαμχ ηνπ Αζθαιηζηή θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ, απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην Διιεληθφ. 18. ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ Κάζε αμίσζε ηνπ Αζθαιηζηή, ηνπ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ πεγάδεη απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, παξαγξάθεηαη κεηά (4) ηέζζεξα έηε απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε. Ζ αμίσζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεκηψζεθε, παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν (5) πέληε εηψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλαζηνιή θαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο. 19. ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Ο Αζθαιηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηε ιήμε ηεο ζπκθσλεζείζαο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, λα αλαπξνζαξκφδεη ην αζθάιηζηξν, ηνπο φξνπο θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ηα πνζνζηά εθπηψζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ. Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ απνδέρεηαη ηελ κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, δειψλεη ηνχην ζηνλ Αζθαιηζηή θαη ιχεηαη ακέζσο ε ζχκβαζε γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγή απφ ηνλ αζθαιηζκέλν / ιήπηε ηεο αζθάιηζεο, δειψλεη ξεηή απνδνρή ηνπ λένπ αζθαιίζηξνπ θαη ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ. ε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο αχμεζεο ησλ θαησηάησλ νξίσλ επζχλεο απφ ηελ Πνιηηεία ν ιήπηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη άκεζα ηε δηαθνξά ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ αχμεζε, έζησ θαη αλ απηή επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟ ΣΡΗΣΟΤ Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη ηελ Αζηηθή Δπζχλε ηνπ θχξηνπ, θαηφρνπ, θάζε νδεγνχ ή πξνζηεζέληνο ζηελ νδήγεζε, θαηέρνληνο ηελ θαηά λφκν άδεηα νδήγεζεο θαη ππεπζχλνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε πεξηιακβάλεη: ηελ έλαληη ηξίησλ Αζηηθή Δπζχλε εμ αηηίαο ζαλάησζεο ή ζσκαηηθήο βιάβεο ή δεκηψλ ζε πξάγκαηα, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαζψο θαη ε έλαληη ηξίησλ Αζηηθή Δπζχλε ζπλεπεία κεηάδνζεο ππξθαγηάο. ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ην αζθαιηζκέλν φρεκα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηφ κεηαθέξεηαη κε επηβαηεγφ πινίν, ηξέλν ή αεξνπιάλν, πνπ εθηειεί θαλνληθφ δξνκνιφγην ή θαηά ηε θφξησζε ή εθθφξησζή ηνπ απφ ηα κέζα απηά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο κεηαθνξάο νρεκάησλ. ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ην κεηαθεξφκελν κε απηφ θνξηίν. ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε πεξίπησζε κεηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ μεθίλεζε απφ ην αζθαιηζκέλν φρεκα. Ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 1.1 ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ. Ζ Αζηηθή Δπζχλε απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα επεθηαζεί γηα ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ κε απηνθηλνχκελν ξπκνπιθνχκελν φρεκα, φζν απηφ ξπκνπιθείηαη απφ αζθαιηζκέλν φρεκα. Ζ ζπλνιηθή επζχλε ηεο Δηαηξίαο, γηα ην αζθαιηζκέλν φρεκα θαη ην ξπκνπιθνχκελν, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αζθαιηζηηθά πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Γηα ηελ ηζρχ ηεο επέθηαζεο απαξαίηεην είλαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί ην πεδίν «ΣΡΟΥΟΗ», ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνπο θσδηθνχο 2 ή 4 ή 6, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ηξνρψλ ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ. Ζ επέθηαζε ηεο Αζηηθήο Δπζχλεο ηζρχεη κε ηηο πξνυπνζέζεηο: Σν αζθαιηζκέλν φρεκα λα έρεη ηε λφκηκε άδεηα ξπκνχιθεζεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπκνπιθεί ην ζπγθεθξηκέλν ξπκνπιθνχκελν, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.

8 Σν ξπκνπιθνχκελν φρεκα λα έρεη ηε λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζε απηφλ πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο αζθαιείαο. 1.2 ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓΗΑ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ. Ζ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηεη ηελ έλαληη ηξίησλ αζηηθή επζχλε ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο γηα δεκηέο πνπ ζα πξνμελεζνχλ ζε απηνχο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πνπ απνηειεί εμάξηεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ή πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε απηφ σο εξγαιείν. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Αζθαιηζηήο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκηάο απηήο. Σν πνζφ απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ηα θαηψηαηα φξηα αζθάιηζεο ηεο έλαληη ηξίησλ αζηηθήο επζχλεο απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, κεηά δε απφ θάζε θαηαβνιή, κεηψλεηαη αλάινγα θαη αλαθέξεηαη θαη' αηχρεκα, αζρέησο εάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δεκηψζεθαλ θαη εμαληιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ. Ο Αζθαιηζηήο πάλησο θαη πιελ ησλ άιισλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο, δελ επζχλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ θάιπςε: 1. Γηα αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζε θαζίδεζε, θαηάθιηζε ή κφιπλζε χδαηνο. ii. Γηα δεκηέο ζε ζσιελψζεηο ή θαιψδηα, ππέξγεηα ή ππφγεηα. iii. Γηα δεκηέο ζε γέθπξεο, γεθπξνπιάζηηγγεο, ππέξγεηεο ή ππφγεηεο γέθπξεο ή δηαβάζεηο, ζε νδνχο, ππνλφκνπο θαη θάζε εγθαηάζηαζε θάησ απφ απηέο πνπ νθείινληαη ζε θξαδαζκνχο ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεηαθεξφκελνπ κε απηφ θνξηίνπ. iv. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ζε πξφζσπα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην φρεκα ή ζε πξάγκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ηξίηνπ πνπ κεηαθέξνληαη κε ην φρεκα. v. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο, πξνο εθηέιεζε έξγνπ πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηθαλφηεηεο αληνρήο ηνπ, ηδίσο απηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ ηε ζξαχζε θαισδίσλ γεξαλνχ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ. vi. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ θαθή ζπληήξεζή ηνπ ή απφ θαηαζθεπαζηηθφ ειάηησκα. vii. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκηέο πνπ ζα πξνμελεζνχλ θαη ζα νθείινληαη ζηε κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. viii. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκηέο πνπ πξνμελνχληαη απφ νδεγφ ή ρεηξηζηή πνπ δελ έρεη ηελ θαηά ην λφκν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ κεραλήκαηνο εηδηθή άδεηα ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγσλ ή άιινπ κεραλήκαηνο. 2. ΑΦΑΛΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Ζ αζθάιηζε ππξφο πεξηιακβάλεη ηηο δεκηέο ηνπ νρήκαηνο απφ ππξθαγηά, πηψζε θεξαπλνχ, έθξεμε, απηφκαηε αλάθιεμε ηνπ αζθαιηδφκελνπ νρήκαηνο θαη απφ ππξθαγηά πνπ κεηαδίδεηαη ζ' απηφ απφ άιιν αληηθείκελν, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ (πιελ ησλ παξαγξάθσλ xvi θαη xvii) θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17 λ. 2496/97, πεξί ππαζθάιηζεο θαη ππεξαζθάιηζεο. i. Οη δεκηέο ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα πξνθιεζνχλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηξνκνθξαηηθέο ή θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ηξίησλ, κεκνλσκέλεο ή φρη, εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά ζην αζθαιηζηήξην. ii. Οη δεκηέο ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα πξνθιεζνχλ φηαλ ην φρεκα έρεη θιαπεί θαη δελ ζπλππάξρεη ε θάιπςε ηεο Οιηθήο Κινπήο. 3. ΑΦΑΛΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΠΤΡΟ ΑΠΟ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΔ Ή ΚΑΚΟΒΟΤΛΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ. H αζθάιηζε πεξηιακβάλεη δεκηέο πνπ επέξρνληαη ζην ίδην ην φρεκα απφ ππξθαγηά ή έθξεμε θαη νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα ζε ηξνκνθξαηηθέο ή θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ηξίησλ, νριαγσγίεο, δηαδειψζεηο θαη απεξγίεο. Με ηελ παξνχζα θάιπςε παχεη λα ηζρχεη ε εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ (xi) ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. Σξνκνθξαηηθέο είλαη νη νξγαλσκέλεο, βίαηεο θαη παξάλνκεο ελέξγεηεο κε πνιηηηθά θίλεηξα. Οριαγσγία είλαη ε ζπλάζξνηζε κεγάινπ πιήζνπο αηφκσλ κε απνηέιεζκα ηνλ ελνριεηηθφ ζφξπβν. Γηαδήισζε είλαη ε καδηθή, δεκφζηα θαη νξγαλσκέλε πξνβνιή ελφο αηηήκαηνο. Απεξγία είλαη ε ζθφπηκε αλαζηνιή ηεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ή πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε ή ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζέζεο ηνπο. 4. ΕΖΜΗΔ ΟΛΗΚΖ ΚΛΟΠΖ - ΑΠΧΛΔΗΑ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ Α. ΑΦΑΛΗΖ ΟΛΗΚΖ ΚΛΟΠΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ i. Καιχπηεηαη ε νιηθή θινπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. H έλλνηα ηεο θινπήο νξίδεηαη απφ ηνλ Πνηληθφ Νφκν. Γελ θαιχπηεηαη ε πεξίπησζε ηεο ππεμαίξεζεο θαη ηεο πθαίξεζεο. ii. Ζ αζθάιηζε θινπήο θαιχπηεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ νρήκαηνο θαηά ηελ εκέξα ηεο απψιεηάο ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 17 λ.2496/97 θαζψο θαη ησλ γεληθψλ φξσλ αζθάιηζεο πεξί ππαζθάιηζεο - ππεξαζθάιηζεο. iii. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζηή πθίζηαηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απψιεηα ζα δεισζεί ακέζσο ζηελ Αζηπλνκηθή Αξρή θαη ζηνλ Αζθαιηζηή εγγξάθσο θαη γελλάηαη κεηά παξέιεπζε ελελήληα (90) εκεξψλ, αθφηνπ ππνβιεζεί ζρεηηθή κήλπζε θαη εθφζνλ πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε φηη ε κήλπζε εθθξεκεί θαη δελ πξνθχπηεη απφ αιινχ φηη ην φρεκα βξέζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή. Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο έζησ θαη εάλ ην φρεκα βξεζεί κεηά ηελ πξνζεζκία απηή, ππφ ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαζέζεη ζηνλ Αζθαιηζηή φια ηα θιεηδηά ηνπ νρήκαηνο. Ο κελπηήο δελ δηθαηνχηαη λα απνζχξεη ηε κήλπζε, νχηε κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, αιιηψο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί ζηνλ Αζθαιηζηή απφ ηελ αηηία απηή. iv. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ν Αζθαιηζηήο κπνξεί λα δεηήζεη: ηελ παξνρή απφ ηνλ θχξην ηνπ νρήκαηνο, εγγξάθνπ εληνιήο θαη αλέθθιεηεο πιεξεμνπζηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δίδεηαη ζηνλ Αζθαιηζηή ην δηθαίσκα πψιεζεο ηνπ νρήκαηνο, εθφζνλ βξεζεί θαη παξαθξάηεζεο ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο, ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πξνζπκθψλνπ πνπ ζα παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηνλ Αζθαιηζηή λα δεηήζεη ηελ ππνγξαθή νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ νρήκαηνο, είηε ζ' απηφλ κε απηνζχκβαζε είηε ζε ηξίην, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ απηφλ θαη αληίγξαθν δήισζεο ζηε ΓΟΤ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ζηε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ πνπ είρε εθδψζεη ηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, φηη δειψζεθε ε θινπή θαη δεηήζεθε ε δηαγξαθή ηνπ νρήκαηνο απφ ηνπο θαηαιφγνπο. v. Αλ ην φρεκα βξεζεί κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο, ν ζπκβαιιφκελνο ή ν αζθαιηζκέλνο θχξηνο ηνπ νρήκαηνο έρεη ππνρξέσζε, κφιηο ιάβεη γλψζε, λα εηδνπνηήζεη ηνλ Αζθαιηζηή. Ο Αζθαιηζηήο, φηαλ ιάβεη γλψζε ηεο αλεχξεζεο ηνπ νρήκαηνο, ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη επηζηνιή ζηνλ αζθαιηζκέλν κε ηελ νπνία λα ηνλ θαιεί λα δειψζεη εγγξάθσο, αλ επηζπκεί λα θξαηήζεη ην επξεζέλ φρεκα θαη λα επηζηξέςεη ην αζθάιηζκα. Ζ δήισζε απηή ηνπ αζθαιηζκέλνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο επηζηνιήο. ε πεξίπησζε κε απάληεζεο, ν αζθαιηζκέλνο εθπίπηεη απφ θάζε πξνο ηνχην δηθαίσκά ηνπ.

9 Γελ θαιχπηεηαη νπνηαδήπνηε δεκηά ηκεκάησλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο πξνθιεζεί είηε απφ ηελ αθαίξεζε είηε απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο, εθφζνλ ηνχην βξεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ, εθηφο αλ είρε ζπλαθζεί αζθάιηζε κεξηθήο θινπήο θαη ηδίσλ δεκηψλ ζε πεξίπησζε θινπήο αληίζηνηρα. Δηδηθά ζε πεξίπησζε θινπήο, παχνπλ λα ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ, πιελ ησλ i, x, xi, xii, xiii, xix, xx, xxi. B. ΑΦΑΛΗΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ηελ παξερφκελε κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο αζθάιηζε, πξνζηίζεηαη θαη ε θάιπςε ηεο απψιεηαο ρξήζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζπλεπεία θινπήο, κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ απνδεθηνί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε: 1. Αληηθείκελν Αζθάιηζεο: Ζ αζθάιηζε απηή παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα ηδησηηθήο ρξήζεσο επηβαηηθά νρήκαηα θαη ζε ζπλάξηεζε πάληνηε κε ηελ θάιπςε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηνπ θηλδχλνπ νιηθήο θινπήο, κε ειάρηζην φξην αζθαιηδφκελεο αμίαο ην πνζφ ησλ Ο Αζθαιηζηήο ζε πεξίπησζε θινπήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζα παξέρεη ζην ιήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ πξνζηηζέληα νδεγφ, βάζεη εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ Αζηπλνκηθή Αξρή ή Κ.Δ.Π., ελνηθηαδφκελν φρεκα ηεο επηινγήο ηνπ, πξνο ρξήζε ηνπ, γηα αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκεξψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο κήλπζεο, φπσο απηφ αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε θάιπςε απαηηείηαη ε ππνβνιή κήλπζεο ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή θαη δήισζε θινπήο ζηνλ Αζθαιηζηή. Αληίγξαθν ηεο κήλπζεο πξνζθνκίδεηαη θαη ζηνλ Αζθαιηζηή. Δάλ δελ ηεξεζνχλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, δελ ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο. Ζ παξνρή ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο κελχζεσο θαη δήισζεο αηπρήκαηνο πξνο ηνλ Αζθαιηζηή, ν νπνίνο, εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο, ππνρξενχηαη εληφο 24 σξψλ λα ρνξεγήζεη ην φρεκα αληηθαηάζηαζεο ζηνλ αζθαιηζκέλν. Ζ παξάδνζε ηνπ ελνηθηαδνκέλνπ νρήκαηνο ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη / ή ζηνλ πξνζηεζέληα απφ ηνλ αζθαιηζκέλν νδεγφ, γίλεηαη κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, δειαδή εμαηξνχληαη άββαηα, Κπξηαθέο θαη επίζεκεο αξγίεο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξερνκέλεο θάιπςεο ν αζθαιηζκέλνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε αθχξσζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, παξά κφλν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο. Γηα ηα αζθαιηζκέλα νρήκαηα κέρξη cc ζα παξέρεηαη φρεκα κέρξη cc θαη γηα ηα αζθαιηζκέλα νρήκαηα ησλ cc θαη άλσ ζα παξέρεηαη φρεκα κέρξη cc. 2. Σνπηθά όξηα αζθάιηζεο: Ζ θάιπςε αληηθαηάζηαζεο νρήκαηνο παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη δελ επεθηείλεηαη ζην εμσηεξηθφ, έζησ θαη αλ έρεη εθδνζεί πξάζηλε θάξηα, πεξηιακβάλνπζα θαη ηνλ θίλδπλν θινπήο. 3. Αζθάιηζηξν: Σν αζθάιηζηξν γηα ηελ παξερφκελε θάιπςε είλαη ζηαζεξφ θαη αλεμάξηεην απφ ηελ αζθαιηδφκελε αμία ηνπ νρήκαηνο. 4. Τπνρξεώζεηο αζθαιηζκέλνπ θαη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο θάιπςεο: i. Ο Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο παξαζηεί αλάγθε γηα ηελ παξνρή νρήκαηνο αληηθαηάζηαζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4, λα έξρεηαη ζε ηειεθσληθή επαθή κε ην Κέληξν Βνεζείαο ηνπ Αζθαιηζηή, αλαθέξνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, αξ. θπθινθνξίαο ή αξ. αζθαιηζηεξίνπ). ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ αθνινπζήζεη ηνλ ππνδεηρζέληα ηξφπν ελεκέξσζεο, παχνπλ λα ηζρχνπλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αζθαιηζηή, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. ii. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 90 εκεξψλ ηεο θάιπςεο, ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην φρεκα αληηθαηάζηαζεο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, επζπλφκελνο γηα θάζε απψιεηα αληηθεηκέλνπ ή εμαξηήκαηνο απηνχ, πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα θινπήο ή δηάξξεμεο απφ ηξίηνπο. Δάλ βξεζεί ην θιαπέλ φρεκα πξηλ ηελ παξέιεπζε ησλ 90 εκεξψλ, ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην φρεκα αληηθαηάζηαζεο άκεζα. ε πεξίπησζε πνπ ην επξεζέλ φρεκα ρξήδεη επηζθεπήο, ε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο αληηθαηάζηαζεο παξαηείλεηαη θαηά κία εβδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία αλεχξεζεο ηνπ θιαπέληνο - αζθαιηζζέληνο. iii. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θάιπςεο απψιεηαο ρξήζεο νρήκαηνο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη: 1. Ο νδεγφο λα είλαη θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο 2. O αζθαιηζκέλνο λα είλαη θάηνρνο πηζησηηθήο θάξηαο 3. Ο νδεγφο λα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 23 εηψλ 4. ε πεξίπησζε δεκίαο ηνπ ίδηνπ νρήκαηνο αληηθαηάζηαζεο, ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ λα θαηαβάιιεη ηελ πξνζπκθσλεζείζα απαιιαγή θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο, ππφ ηνλ φξν φηη απνθιεηζηηθά ππαίηηνο ηεο δεκηάο είλαη ν ίδηνο. 5. Γηα ηηο ηξνραίεο παξαβάζεηο πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ην δηάζηεκα ησλ 90 εκεξψλ πνπ ζα παξέρεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αληηθαηάζηαζεο νρήκαηνο, ππφρξενο ζα είλαη ν αζθαιηδφκελνο. 5. ΑΦΑΛΗΖ ΗΓΗΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΛΟΠΖ i. Ζ αζθάιηζε ηδίσλ δεκηψλ ζε πεξίπησζε θινπήο ηνπ νρήκαηνο θαιχπηεη ηηο δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο θαηά ην δηάζηεκα πνπ ην φρεκα είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ θιέθηε θαη κφλν ζπλεπεία πξφζθξνπζεο, ζχγθξνπζεο, εθηξνπήο, αλαηξνπήο θαη θαηάπησζεο απηνχ. ii. Καιχπηεηαη ε πξαγκαηηθή ηξέρνπζα αμία ηνπ νρήκαηνο ή ησλ εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί, κε απαιιαγή ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην γηα θάζε πεξίπησζε, κε ζπλέπεηα ν Αζθαιηζηήο λα επζχλεηαη κφλν γηα ηελ πέξα ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο δεκηά. iii. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε λα δειψζεη ακέζσο ηελ θινπή ζηελ Αζηπλνκία θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Αζθαιηζηή αληίγξαθν ηεο κήλπζεο θαη αληίγξαθν δειηίνπ ζπκβάλησλ ηεο Αζηπλνκίαο, κεηά ηελ αλεχξεζε ηνπ νρήκαηνο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη ε θαηαζηξνθή εμαξηεκάησλ ή ηεκαρίσλ απηψλ. Δπίζεο, ε θαηαζηξνθή εμαξηεκάησλ ή ηεκαρίσλ απηψλ θαη νη ελ γέλεη δεκηέο, βεβαηψλνληαη απφ πξαγκαηνγλψκνλα ηεο Δηαηξίαο. iv. Ζ αζθάιηζε ζπκθσλείηαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα απαιιαγή ηνπ Αζθαιηζηή αλά πεξηζηαηηθφ. Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο. Γελ θαιχπηνληαη δεκηέο ζε κε ζπλήζε εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο. Γηα ηελ θάιπςε απηή απαηηείηαη εηδηθή ζπκθσλία, κε ιεπηνκεξή αλαγξαθή θαη πεξηγξαθή ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο. 6. ΑΦΑΛΗΖ ΜΔΡΗΚΖ ΚΛΟΠΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ

10 i. Ζ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ κεξηθήο θινπήο δελ ρνξεγείηαη κεκνλσκέλε, αιιά πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θάιπςε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηνπ θηλδχλνπ ηεο νιηθήο θινπήο. ii. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο ε αζθάιηζε κεξηθήο θινπήο θαιχπηεη κφλν: α. Σελ αμία ησλ θιαπέλησλ ηεκαρίσλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο πνπ είλαη ζηεξεψο πξνζδεδεκέλα ζ' απηφ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θίλεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. β. Σηο δεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην ζψκα (ακάμσκα) ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε δηάξξεμε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ αθαίξεζε ή ηελ απφπεηξα αθαίξεζεο ηεκαρίσλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ ακαμψκαηνο απηνχ. γ. Σελ αμία ησλ ινηπψλ θιαπέλησλ εξγνζηαζηαθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ (ξαδηφθσλα, θαζεηφθσλα, cd player, MP3, ηειενξάζεηο, ηειέθσλα, ζπζηήκαηα πινήγεζεο), εθφζνλ έρνπλ δεισζεί θαη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο. Ζ επζχλε ηνπ Αζθαιηζηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 500 θαη' αληηθείκελν. i. Εεκηέο πνπ δελ δειψζεθαλ ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή. ii. Ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 7. ΑΦΑΛΗΖ ΗΓΗΧΝ ΕΖΜΗΧΝ (ΜΗΚΣΖ ΑΦΑΛΗΖ) i. Ζ αζθάιηζε ηδίσλ δεκηψλ θαιχπηεη ηηο δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθαινχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπ, δει. απφ ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, εθηξνπή, αλαηξνπή ή θαηάπησζή ηνπ. ii. Ζ αζθάιηζε ζπκθσλείηαη κε απαιιαγή ηνπ Αζθαιηζηή γηα νξηζκέλν πνζφ θαη' αηχρεκα, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο. iii. ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο θαη εθφζνλ δελ γίλεη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ, ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ αξκφδηα ηνπηθή αζηπλνκηθή αξρή γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπκβάληνο, φπνπ απηφ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηφ θαη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί δεκηά απφ νδεγφ πνπ δελ έρεη δεισζεί σο ζπλήζεο νδεγφο ηνπ νρήκαηνο θαη αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή ειηθηαθή νκάδα απφ απηή ησλ ζπλήζσλ νδεγψλ, φπσο απηή νξίδεηαη θαη αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα ησλ παξφλησλ φξσλ αζθάιηζεο, ν Αζθαιηζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ 50% ηεο δεκηάο, κεηά ηελ είζπξαμε ηνπ ζρεηηθνχ επαζθαιίζηξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εθάζηνηε ηζρχνπζα απαιιαγή ζα εθαξκφδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 50% ηεο δεκηάο. Σν παξφλ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκίαο απφ νδεγφ κε άδεηα νδήγεζεο κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, εθηφο εάλ έρεη πξνο ηνχην εηζπξαρζεί ην ζρεηηθφ επαζθάιηζηξν. i. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζην φρεκα φηαλ θηλείηαη εθηφο νδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ ή ζε νδνχο φπνπ απαγνξεχεηαη απφ ηηο Αξρέο ε θπθινθνξία. ii. Ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 8. ΑΦΑΛΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΗΓΗΟΤ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΤΛΔ ΠΡΑΞΔΗ i. H θάιπςε πεξηιακβάλεη ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ άκεζα, ζην ίδην ην αζθαιηζκέλν φρεκα, απφ θαθφβνπιεο πξάμεηο ηξίησλ κεκνλσκέλεο ή φρη. ii. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη κήλπζε θαηά ησλ δξαζηψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Αζθαιηζηή αληίγξαθφ ηεο. iii. Δάλ ε αζθάιηζε ζπκθσλήζεθε κε απαιιαγή ηνπ Αζθαιηζηή γηα νξηζκέλν πνζφ αλά ζπκβάλ, ν Αζθαιηζηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Ηζρχνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 9. ΑΦΑΛΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΗΓΗΟΤ ΑΠΟ ΑΚΡΑΗΑ ΦΤΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ i. H αζθάιηζε θαιχπηεη ηηο δεκηέο πνπ επέξρνληαη ζην αζθαιηζκέλν φρεκα απνδεδεηγκέλα απφ πιεκκχξεο, ραιάδη, ηπθψλα, ιαίιαπα, αλεκνζχειια, έθξεμε εθαηζηείνπ, ζεηζκνχ ή άιιεο αθξαίαο θπζηθήο δηαηαξαρήο. Δηδηθά νξίδεηαη φηη δελ θαιχπηνληαη δεκηέο πνπ έρνπλ ζαλ αίηηα ηνλ παγεηφ. ii. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Αζθαιηζηή βεβαίσζε ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ζπλέβεζαλ ηα παξαπάλσ θπζηθά θαηλφκελα. iii. Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εθάζηνηε ζπκθσλεζείζαο απαιιαγήο. i. Δμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη νη δεκηέο πνπ έρνπλ ζαλ άκεζε ή έκκεζε αηηία ηνλ παγεηφ. ii. Με ηηο θαιχςεηο απηέο, εθφζνλ ζπκθσλεζνχλ, παχεη λα ηζρχεη ε εμαίξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 παξ. xiii ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 10. ΑΦΑΛΗΖ ΤΑΛΗΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη ζε Α' Κίλδπλν θάζε ζξαχζε θξπζηάιινπ κέρξη ην χςνο ηνπ αζθαιηδφκελνπ θεθαιαίνπ αλά αζθαιηζηηθφ έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ηνπνζέηεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ νρήκαηνο απφ ηα ζξαχζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζξαχζεο θαηά ηελ απφπεηξα θινπήο. Με ηελ παξνχζα αζθάιηζε θαιχπηνληαη επίζεο νη εξγνζηαζηαθέο πάιηλεο ειηνξνθέο κέρξη ηέζζεξα (4) έηε κεηά ηελ εκεξνκελία πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζηή πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αμία αληηθαηάζηαζεο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θξπζηάιινπ, κε αλψηαην φξην απνδεκίσζεο απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ελαπφθεηηαη δε ζηελ απφιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαβάιεη ηελ απνδεκίσζε κεηξεηνίο ή λα αληηθαηαζηήζεη ην ή ηα ζξαπζζέληα θξχζηαιια κε άιια ηδίαο πνηφηεηαο. Ο Αζθαιηζηήο επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εθάζηνηε ζπκθσλεζείζαο απαιιαγήο, εάλ ππάξρεη. i. Οη εκπξφζζηνη θαη νη νπίζζηνη θαλνί, νη δείθηεο αιιαγήο πνξείαο, ηα πιαζηηθά παξάζπξα, πιαζηηθά παξκπξίδ, ν εζσηεξηθφο θαζξέθηεο θαη νη πιαζηηθέο ειηνξνθέο.

11 ii.ζ νπνηαδήπνηε επαθφινπζε δεκηά ζην φρεκα κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ ηε ζξαχζε ησλ θξπζηάιισλ. iii. Οη δεκηέο ή έμνδα κεηαηφπηζεο ή επαλεγθαηάζηαζεο πιαηζίσλ. iv. ζξαχζε πξνεξρφκελε άκεζα ή έκκεζα απφ ππξθαγηά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία γηα ηελ νπνία νθείιεηαη ήδε απνδεκίσζε. v. ζξαχζε πνπ ζπληειείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο γεληθέο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 θαη ζηηο παξαγξάθνπο i, ix, x, xi, xii, xiii θαη xiv ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 11. ΑΦΑΛΗΖ ΕΖΜΗΧΝ ΗΓΗΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΦΑΛΗΣΟ ΟΥΖΜΑ Ζ αζθάιηζε Εεκηψλ Ηδίνπ απφ αλαζθάιηζην φρεκα, θαιχπηεη ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην αζθαιηζκέλν φρεκα απφ ζχγθξνπζε κε αλαζθάιηζην φρεκα γηα ην ζχλνιν ηεο πξαγκαηηθήο / αζθαιηζκέλεο αμίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Γελ θαιχπηεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία, κείσζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε έκκεζε δεκία. Ζ αζθάιηζε απηή ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαη δελ επεθηείλεηαη ζην εμσηεξηθφ, έζησ θαη εάλ έρεη εθδνζεί πξάζηλε θάξηα. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Αζθαιηζηή πξνο θαηαβνιή απνδεκηψζεσο πξνο ηνλ αζθαιηζκέλν ηειεί ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) Ζ επζχλε γηα ην δεκηνγφλν γεγνλφο βαξχλεη, απνθιεηζηηθά θαη απνδεδεηγκέλα, ηνλ νδεγφ ηνπ αλαζθάιηζηνπ νρήκαηνο θαη β) ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ δεκηνγφλνπ νρήκαηνο σο αλαζθάιηζηνπ πξνθχπηεη πξνζθνκίδνληαο ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Γειηίν ζπκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο πνπ έρεη επηιεθζεί ηνπ αηπρήκαηνο Αληίγξαθν ηεο ζρεκαηηζζείζαο δηθνγξαθίαο ηνπ ΣΟΣΑ ή Άιιν δεκφζην έγγξαθν. Δπίζεο, βαζηθή πξνυπφζεζε απνδεκίσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απνηειεί ε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ελαληίνλ ηνπ ππεπζχλνπ ηξίηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλείζπξαμε ηεο δεκίαο. Ο Αζθαιηζκέλνο εθρσξεί απφ ηψξα ζηνλ Αζθαιηζηή θάζε παξφκνην δηθαίσκά ηνπ θαη δίδεη ζε απηφλ ην δηθαίσκα θαη ηελ πιεξεμνπζηφηεηα λα ελεξγήζεη εμψδηθα ή δηθαζηηθά ζην φλνκά ηνπ ή θαη ζην φλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ απνδεκίσζή ηνπ απφ ηνλ ηξίην. 12. ΔΓΓΤΖΖ ΑΦΑΛΗΣΡΟΤ ε πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ κέρξη δπν (2) δεκηνγφλα γεγνλφηα κε ππαηηηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ κέζα ζηελ ίδηα εηήζηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, δελ ζα κεηαβάιιεηαη αξλεηηθά ε θαηεγνξία αζθάιηζεο, αιιά ν αζθαιηζκέλνο ζα εμαθνινπζήζεη λα βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία βξηζθφηαλ θαηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο δσδεθάκελεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 13. ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ηελ αζθάιηζε Εεκηψλ Ηδίνπ, Κινπήο (νιηθήο θαη κεξηθήο), Φπζηθψλ Φαηλνκέλσλ, Ππξθαγηάο θαη Σξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, ην αζθάιηζκα/αζθαιηδφκελν θεθάιαην απνηειεί ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ Κηλδχλνπ, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσδεθάκελεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ. Ζ επζχλε ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη κέρξη ην αζθαιηδφκελν θεθάιαην, αθφκα θαη αλ απφ ην ίδην ζπκβάλ πξνήιζαλ πεξηζζφηεξνη αζθαιηζκέλνη θίλδπλνη. Γεδνκέλνπ φηη ην αζθαιηδφκελν θεθάιαην είλαη αλαιψζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, κεηά ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη πξφζζεηε πξάμε είζπξαμεο δηαθνξάο ηνπ αζθαιίζηξνπ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δσδεθάκελεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί ηέηνηα πξφζζεηε πξάμε, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Γεληθνχο φξνπο πεξί ππαζθάιηζεο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΛΤΨΗ ΟΔΗΓΟΤ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ Ζ Δηαηξία κε ην ζπκβφιαην ηνπ Κιάδνπ απηνθηλήησλ αζθαιίδεη ηνλ εθάζηνηε νδεγφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ νδεγνχ, γηα ηξνραίν αηχρεκα απφ ην νπνίν πξνθιήζεθαλ ζ' απηφλ σκαηηθέο Βιάβεο ή Θάλαηνο. Γηθαηνχρνη ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη αιιηψο ζην αζθαιηζηήξην, νξίδνληαη νη ΝΟΜΗΜΟΗ ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ ΣΟΤ. A. ΘΑΝΑΣΟ κέρξη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. B. ΓΗΑΡΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ (ΟΛΗΚΖ ή ΜΔΡΗΚΖ) κέρξη ην ίδην πνζφ, αλάινγα κε ην βαζκφ αλαπεξίαο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ - νδεγνχ. Γ. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κέρξη θαηά πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ - νδεγνχ. Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, κέρξη 50 ηελ εκέξα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 365 εκεξψλ, ζε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ - νδεγνχ απφ ηξνραίν αηχρεκα. 1. ΓΗΑΡΚΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ Αλ απνδεηρζεί φηη ν αζθαιηζκέλνο εμαηηίαο θαιππηφκελνπ αηπρήκαηνο ακέζσο ή κέζα ζ' έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο, έπαζε Γηαξθή (ηζφβηα) Οιηθή Αληθαλφηεηα, ε Δηαηξία θαηαβάιεη ζ' απηφλ ην αζθαιηζκέλν πνζφ Γηαξθνχο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο. Ζ Δηαηξία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ην πνζφ απηφ πξηλ ε αληθαλφηεηα απηή θξηζεί ζαλ νξηζηηθή. Γηαξθήο (ηζφβηα) Οιηθή Αληθαλφηεηα ζεσξείηαη: Ζ νιηθή απψιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν καηηψλ, ησλ δχν βξαρηφλσλ ή ησλ δχν ρεξηψλ, ησλ δχν θλεκψλ ή ησλ δχν πνδηψλ, ηνπ ελφο καηηνχ θαη ελφο κέινπο, ηνπ ελφο ρεξηνχ θαη ηνπ ελφο πνδηνχ θαζψο θαη ε νιηθή παξαιπζία. Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο Γηαξθνχο (ηζφβηαο) Οιηθήο Αληθαλφηεηαο, ζπκθσλνχληαη πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά. 2. ΓΗΑΡΚΖ ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ i. Γηαξθήο (ηζφβηα) Μεξηθή Αληθαλφηεηα ζεσξείηαη απηή θαηά ηελ νπνία ε ηθαλφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνο εξγαζία κεηψλεηαη νπζηαζηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Κάζε πεξίπησζε Γηαξθνχο Αληθαλφηεηαο πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Γηαξθνχο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο, ζεσξείηαη Γηαξθήο Μεξηθή Αληθαλφηεηα. Δθφζνλ απηή ζπκβεί ακέζσο ή κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ην αηχρεκα, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν πνζνζηφ ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πνζνχ γηα ηε Γηαξθή Οιηθή Αληθαλφηεηα αλάινγα κε ην πνζνζηφ Γηαξθνχο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο θαη κέρξη 70% (εβδνκήληα ηνηο εθαηφ) θαη' αλψηαην φξην. ii. Γελ θαιχπηεηαη ε απψιεηα ή βιάβε θάπνηνπ νξγάλνπ ή κέινπο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ήηαλ ήδε πξν ηνπ αηπρήκαηνο κεδεληθή. iii. Δπίζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη νη ζπλέπεηεο ηνπ αηπρήκαηνο γίλνληαη ζνβαξφηεξεο επεηδή πξνυπήξρε απνθνπή ή ειάηησκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θαηαβαιιφκελν πνζφ ππνινγίδεηαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεκηά πνπ πξνέθπςε ακέζσο απφ ην αηχρεκα, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε κεγαιχηεξε βιάβε πνπ πξνήιζε έκκεζα απφ ειάηησκα πνπ πξνυπήξρε.

12 iv. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θάθσζεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κε ζπκπηψκαηα θήιεο θάπνηνπ κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ (ηζρηαιγία, νζθπαιγία, πάξεζε ηζρηαθνχ λεχξνπ), ην πνζνζηφ ηεο Γηαξθνχο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 40% (ζαξάληα ηνηο εθαηφ). v. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, θαζνξίδεη ην πνζνζηφ ηεο Γηαξθνχο (ηζφβηαο) Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο, αλάινγα κε ην βαζκφ αλαπεξίαο ηνπ αζθαιηδνκέλνπ. ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΡΚΟΤ ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ Πνζνζηφ Πνζνζηφ δεμηά αξηζηεξά Πιήξεο απψιεηα βξαρίνλα ή ρεξηνχ 60% 50% Πιήξεο απψιεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ψκνπ 25% 20% Πιήξεο απψιεηα ηεο θίλεζεο ηνπ αγθψλα 20% 15% Πιήξεο απψιεηα ηεο θίλεζεο ηνπ θαξπνχ 20% 15% Πιήξεο απψιεηα ηεο θίλεζεο ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ δείρηε 30% 25% Πιήξεο απψιεηα ηξηψλ δαθηχισλ εθηφο ηνπ αληίρεηξα ή ηνπ δείθηε 25% 20% Πιήξεο απψιεηα ηνπ αληίρεηξα θαη ελφο δαθηχινπ εθηφο ηνπ δείρηε 25% 20% Πιήξεο απψιεηα ηνπ δείρηε θαη ελφο δαθηχινπ εθηφο ηνπ αληίρεηξα 20% 15% Πιήξεο απψιεηα ηνπ αληίρεηξα 20% 15% Πιήξεο απψιεηα ηνπ δείρηε 15% 10% Πιήξεο απψιεηα ή ηνπ κέζνπ ή ηνπ παξάκεζνπ ή ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ 10% 8% Πιήξεο απψιεηα ησλ δχν απφ ηα ηειεπηαία απηά δάθηπια 15% 12% ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΡΚΟΤ ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ Πνζνζηά Μεξηθφο αθξσηεξηαζκφο πνδηνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαθηχισλ 30% Πιήξεο απψιεηα θλήκεο ή πνδηνχ 50% Κάηαγκα ηεο θλήκεο ή ηνπ πνδηνχ πνπ δελ έρεη πσξσζεί 25% Κάηαγκα ηεο επηγνλαηίδαο πνπ δελ έρεη πσξσζεί 15% Κάηαγκα ηνπ ηαξζνχ πνπ δελ έρεη πσξσζεί 20% Πιήξεο απψιεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ηζρίνπ ή ηνπ γνλάηνπ 20% Πιήξεο απψιεηα ηνπ κεγάινπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ 5% ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΡΚΟΤ ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ Πνζνζηά Πιήξεο απψιεηα δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ 3% Βξάρπλζε θαηά 5 εθ. ηνπιάρηζηνλ θάησ κέινπο ηνπ ζψκαηνο 15% Πιήξεο απψιεηα καηηνχ ή ειάηησζε ηεο φξαζεο θαη ησλ δχν καηηψλ θαηά ην κηζφ 25% Οιηθή θαη αλίαηε απψιεηα αθνήο ηνπ ελφο απηηνχ 15% Οιηθή θαη αλίαηε απψιεηα αθνήο θαη ησλ δχν απηηψλ 40% Κάηαγκα ηνπ θάησ ζαγνληνχ πνπ δελ έρεη πσξσζεί 25% Αγθχισζε ηκήκαηνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε παξακφξθσζε 40% Κάηαγκα πιεπξψλ κε παξακφξθσζε ηνπ ζψξαθα θαη νξγαληθέο αλσκαιίεο 20% Γηα θάζε πεξίπησζε Γηαξθνχο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο πνπ δελ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηνλ πίλαθα, ην πνζνζηφ ηεο θαζνξίδεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πνζνζηά, κε κέηξν ηελ ηζφβηα κείσζε ηεο γεληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αζθαιηδφκελνπ γηα εξγαζία. Δάλ ν αζθαιηδφκελνο είλαη αξηζηεξφρεηξαο, ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πίλαθα γηα ηηο αλαπεξίεο ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ αληηζηξέθνληαη. ε πεξίπησζε αλαηνκηθήο ή ιεηηνπξγηθήο απψιεηαο πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ ή κειψλ, ην πνζνζηφ Γηαξθνχο Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο, θαζνξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε βιάβε, αιιά ην άζξνηζκά ηνπο απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζπλνιηθά ην 70% (εβδνκήληα ηνηο εθαηφ). 3. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Αλ ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ν αζθαιηδφκελνο πξαγκαηνπνηήζεη έμνδα γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε εληφο ή εθηφο λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο, ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη ηα έμνδα πνπ ζα απαηηεζνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ κε αλψηαην φξην ηα ΔΤΡΧ θαηά πεξίπησζε. Σα έμνδα πνπ θαιχπηνληαη είλαη πεξηνξηζηηθά ηα εμήο: Φάξκαθα - Ακνηβέο ηαηξψλ - Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εμφδσλ είλαη ε πξνζθφκηζε ζηελ Δηαηξεία ησλ ζρεηηθψλ πξσηφηππσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα έμνδα ζεξαπείαο θαιχπηνληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία αζθαιίζεηο, θαηαβάιινληαη ζπλνιηθά κία θνξά. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην πξνβιεπφκελν ζην παξφλ ζπκβφιαην πνζφ απνδεκίσζεο κεηψλεηαη αλαινγηθά πξνο ην ζχλνιν ησλ θαιππηνκέλσλ πνζψλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα πνπ πξνβιέπνπλ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ζεξαπείαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηξίηνο ππαίηηνο γηα ην αηχρεκα, ν αζθαιηζηήο κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, απνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηνπ. 4. ΔΠΗΓΟΜΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σν επίδνκα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαηαβάιιεηαη κε ηελ απιή απφδεημε εηζηηεξίνπ - εμηηεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο θιηληθήο φπνπ λνζειεχηεθε ν παζψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο εηζφδνπ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα λνζειείαο, αθφκα θαη αλ ν αζθαιηδφκελνο απνδεκησζεί γηα ηα έμνδα απηά απφ άιιε πεγή. Σν επίδνκα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο δίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 365 εκεξψλ κε εκεξήζην επίδνκα λνζειείαο 50. Σν εκεξήζην επίδνκα λνζειείαο δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηδφκελνο παξέκεηλε λνζειεπφκελνο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ην αλψηαην φξην εκεξψλ θαηά ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ε παξνρή είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο. I. ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΦΑΛΗΖ ΣΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΜΔΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟΤ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ

13 i. ε πξνυπάξρνπζεο αλαπεξίεο θαη γεληθά ζε θάζε κνξθήο αζζέλεηα ή πάζεζε ηνπ νδεγνχ, έζησ θαη αλ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά θαηά ην αηχρεκα έζησ θαη αλ κε δηθαζηηθή απφθαζε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο αηχρεκα ii. ε ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θαη γεληθά ζε θπζηθά θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. iii. ε πφιεκν, θεξπγκέλν ή αθήξπρην, εμσηεξηθφ ή εκθχιην κε νπνηαδήπνηε φπια, ζε εηζβνιή ή επηδξνκή ερζξνχ, ζε πνιηηηθέο ή ζηξαηησηηθέο ζηάζεηο, αληαξζίεο, θηλήκαηα, νριαγσγίεο, απεξγίεο, επηηάμεηο θαη άιιεο ζπλαθείο θαηαζηάζεηο. iv. ε επηδξάζεηο άκεζα ή έκκεζα αηνκηθήο ελέξγεηαο, αθηηλψλ Υ θαη γεληθά ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ. v. ε πξφζεζε νδεγνχ αληηζπκβαιιφκελνπ ή ηξίηνπ. vi. ε απηνθηνλία ή απφπεηξα απηνθηνλίαο αζθαιηζκέλνπ νδεγνχ. vii. ε αηπρήκαηα πνπ πξνμελνχληαη θαζ' νλ ρξφλν ν νδεγφο ηειεί ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή λαξθσηηθψλ ή άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ. II. ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΑΤΣΟ, ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΛΖΘΟΤΝ ΣΟΝ ΔΚΑΣΟΣΔ ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ: i. πκκεηέρεη ζε αγψλεο επίζεκνπο ή φρη ή ζε δνθηκαζηηθέο δηαδξνκέο, ζε επίζεκνπο ή φρη ζπλαγσληζκνχο, αθξνβαζίεο, επηδείμεηο ή ενξηαζηηθέο παξειάζεηο. ii. Έρεη επηιεθζεί ηεο θαηνρήο ηνπ απηνθηλήηνπ δηά θινπήο. iii.οδεγεί ρσξίο λα θαηέρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν άδεηα νδήγεζεο. III. ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΦΑΛΗΖ ΟΗ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΠΑΘΖΔΗ ΔΣΧ ΚΑΗ ΔΑΝ ΜΔ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΑΠΟΓΟΘΟΤΝ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ. IV. ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΔΣΧ ΚΑΗ ΔΑΝ ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ. ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ Ζ παξνχζα αζθάιηζε ηζρχεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ ΔΟΥ, δχλαηαη δε λα επεθηαζεί θαη ζηηο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ΔΟΥ ρψξεο, κε ηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ αζθαιίζηξνπ. 4. ΤΝΣΡΔΥΟΤΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ Αλ ηπρφλ ζπλεπεία αηπρήκαηνο ππάξμεη πεξίπησζε ζπξξνήο αμηψζεσλ απνδεκίσζεο γηα κφληκε αληθαλφηεηα (νιηθή θαη κεξηθή) θαη ζάλαην ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κφλν ηελ πξνβιεπφκελε κεγαιχηεξε απνδεκίσζε γηα κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Αλ κεηά ηελ πιεξσκή απνδεκίσζεο γηα Μφληκε Μεξηθή Αληθαλφηεηα, αιιά πάληα κέζα ζ' έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία αηπρήκαηνο, ην αξγφηεξν, ζπλεπεία ηνπ αηπρήκαηνο επέιζεη: i. Δπηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ζθαιηζκέλνπ θαη κεηαβνιή ηεο αληθαλφηεηαο ζε ΟΛΗΚΖ ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ΟΛΗΚΖ θαη ηνπ θαηαβιεζέληνο ιφγσ ΜΔΡΗΚΖ αληθαλφηεηαο πνζνχ. ii. Θάλαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα θάιπςε, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ην ζάλαην (εθφζνλ ηνχην είλαη κεγαιχηεξν) θαη ηνπ θαηαβιεζέληνο ιφγσ αληθαλφηεηαο πνζνχ. 5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ. Ο αζθαιηζκέλνο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειψζεη έγγξαθα ζηελ Δηαηξία θάζε αηχρεκα κέζα ζε πξνζεζκία νθηψ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπλέβε. Ζ ππαίηηα παξάβαζε απφ ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο (αζθαιηζκέλν) ηεο παξαπάλσ ππνρξεψζεψο ηνπ, παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζηή λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ απφ ηελ αηηία απηή. 6. ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ ΕΖΜΗΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ i. Ο αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά (απνδεηθηηθά ζηνηρεία) ή επίζεκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα, απηψλ πνπ ε Δηαηξία ζεσξεί απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιιεη νπνηνδήπνηε πνζφ. ii. Ο αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Δηαηξία ηελ επρέξεηα ψζηε κε ηνπο ηαηξνχο ηεο λα ηνλ εμεηάδεη θαη λα ηνλ παξαθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαη κεηά απφ απηή. iii. ε πεξίπησζε θαιππηνκέλνπ αηπρήκαηνο κε ζπλέπεηα ηνλ Θάλαην ή ηελ Γηαξθή Οιηθή Αληθαλφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ νδεγνχ κε πξνυπάξρνπζα αλαπεξία, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλ απφ ην αζθαιηζκέλν πνζφ Θαλάηνπ ή Γηαξθνχο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο, αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνυπάξρνπζα αλαπεξία. 7. ΑΚΤΡΧΖ i. Ζ αζθάιηζε ηνπ εθάζηνηε νδεγνχ ηζρχεη κφλν φζν ην απηνθίλεην παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ή αλαζηνιήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ε αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη. ii. Δπίζεο ε αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη ακέζσο κεηά απφ αηχρεκα πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ην ΘΑΝΑΣΟ ηνπ νδεγνχ. ε πεξίπησζε ΓΗΑΡΚΟΤ (ΟΛΗΚΖ ή ΜΔΡΗΚΖ) ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε αζθάιηζε δηαηεξείηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ππάξρνληνο αζθαιηζηεξίνπ ηνπ νδεγνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ, εθηφο εάλ ε εηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ παζφληα νδεγφ απνδεκίσζε αληηζηνηρνχζα ζε πνζνζηφ 70% θαη άλσ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνζνχ. iii. Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ επηζηξέθνληαη ηα ήδε θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα ελψ αλαδεηνχληαη ηα ηπρφλ νθεηιφκελα. 8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ - ΑΦΑΛΗΣΡΑ Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ αξρίδεη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ αζθαιίζηξνπ ή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, εθφζνλ έρεη ζπκθσλεζεί ε θαηαβνιή ζε δφζεηο. Ζ πιεξσκή ηνπ αζθαιίζηξνπ εθάπαμ ή ηκεκαηηθψο, απνδεηθλχεηαη κε ηηο απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπ Κιάδνπ Απηνθηλήησλ, πνπ εθδίδνληαη γηα δηάζηεκα εηήζην ή εμάκελν, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 9. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ - ΦΟΡΟΗ i. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην αζθαιηζηήξην απηφ κεηαμχ Δηαηξίαο θαη αζθαιηζκέλνπ ή άιινπ δηθαηνχρνπ, ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. ii. Κάζε αμίσζε ή απαίηεζε πνπ πεγάδεη απφ ην αζθαιηζηήξην απηφ παξαγξάθεηαη κεηά πέληε έηε απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε.

14 iii. Οη θφξνη, ηα ηέιε θαη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα ηεο εμφθιεζεο ηεο απνδεκίσζεο, βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν θαζψο θαη φια ηα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ε Δηαηξία απφ θνηλνπνηήζεηο, εθρσξήζεηο ή επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηεο σο ηξίηεο. I. Γελ θαιχπηνληαη κε ηελ παξνχζα αζθάιηζε ηα αηπρήκαηα θαη νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπλέπεηεο ηνπο πνπ νθείινληαη: i. ε πξνυπάξρνπζεο αλαπεξίεο θαη γεληθά ζε θάζε κνξθήο λφζν, αζζέλεηεο ή παζήζεηο ηνπ νδεγνχ, έζησ θαη αλ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά θαη κε δηθαζηηθή απφθαζε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο αηχρεκα. ii. ε ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θαη γεληθά ζε θπζηθά θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. iii. ε πφιεκν θεξπγκέλν ή αθήξπρην, εμσηεξηθφ ή εκθχιην κε νπνηαδήπνηε φπια, ζε εηζβνιή ή επηδξνκή ερζξνχ, ζε πνιηηηθέο ή ζηξαηησηηθέο ζηάζεηο, αληαξζίεο, θηλήκαηα, νριαγσγίεο, απεξγίεο, επηηάμεηο θαη άιιεο ζπλαθείο θαηαζηάζεηο. iv. ε επηδξάζεηο άκεζα ή έκκεζα αηνκηθήο ελέξγεηαο, αθηηλψλ Υ θαη γεληθά ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ. v. ε πξφζεζε νδεγνχ αληηζπκβαιινκέλνπ ή ηξίηνπ. vi. ε απηνθηνλία ή απφπεηξα απηνθηνλίαο αζθαιηζκέλνπ νδεγνχ. vii. ε αηπρήκαηα πνπ πξνμελνχληαη ελψ ν νδεγφο ηειεί ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή λαξθσηηθψλ ή άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ. II.Γελ θαιχπηνληαη κε ην αζθαιηζηήξην απηφ, αηπρήκαηα πνπ ζα πξνμελεζνχλ ζηνλ εθάζηνηε νδεγφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ πνπ: i. πκκεηέρεη ζε αγψλεο επίζεκνπο ή φρη ή ζε δνθηκαζηηθέο δηαδξνκέο, ζε επίζεκνπο ή φρη ζπλαγσληζκνχο, αθξνβαζίεο, επηδείμεηο ή γηνξηαζηηθέο παξειάζεηο. ii. Έρεη επηιεθζεί ηεο θαηνρήο ηνπ απηνθηλήηνπ δηα θινπήο. iii. Οδεγεί ρσξίο λα έρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν άδεηα νδήγεζεο. III. Γελ θαιχπηνληαη κε ηελ παξνχζα αζθάιηζε νη θαξδηαθέο παζήζεηο έζησ θαη αλ απνδνζνχλ κε δηθαζηηθή απφθαζε ζην αηχρεκα. IV. Γελ θαιχπηνληαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο έζησ θαη αλ νθείινληαη ζην αηχρεκα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΑΠΟΦΑΖ Κ3/677 18/1/94 ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ - ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ - ΑΦΑΛΗΣΡΑ - ΠΟΑ ΑΦΑΛΗΖ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ: Ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ αληίζηνηρε «Απφδεημε Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ Αζηηθήο Δπζχλεο Κιάδνπ Απηνθηλήησλ». 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ «Ζ ΔΘΝΗΚΖ», πνπ ζα θαιείηαη, παξαθάησ, γηα ζπληνκία Δηαηξία, αλαιακβάλεη κεηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο, ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, φηαλ ε δηαζθάιηζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία, θαηαβάιινληαο ε Δηαηξία ηηο δηθαζηηθέο δαπάλεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο αζθάιηζεο. Ζ δηαζθάιηζε ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ θξίλεηαη αλαγθαία, φηαλ ε επηδίσμε (ηθαλνπνίεζε) πξνζθέξεη επαξθείο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη δελ είλαη θαηαθαλψο άδηθε (αληίζεηε κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ) ή αζχκθνξνο. 2. ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ ΜΔ ΣΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ: Α) Ο Αζθαιηζκέλνο σο θχξηνο ή λφκηκνο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζην εληαίν αζθαιηζηήξην ηνπ Κιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ, εθφζνλ πξνμέλεζε ή ππέζηε ηξνραίν αηχρεκα, αθφκα θαη φηαλ επξίζθεηαη εθηφο ηνπ απηνθηλήηνπ. Β) Ο εθάζηνηε λφκηκνο νδεγφο ηνπ νρήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζην εληαίν αζθαιηζηήξην ηνπ Κιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ, εθφζνλ πξνμέλεζε ή ππέζηε ηξνραίν αηχρεκα θαηά ηνλ ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ νδεγνχ. Γ) Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ αζθαιηζκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (Δηαηξίεο θ.ι.π.) φηαλ ππνζηνχλ δεκία απφ ηξνραίν αηχρεκα ή πξνμελήζνπλ δεκηά απφ ηξνραίν αηχρεκα σο νδεγνί ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθίλεηνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην εληαίν αζθαιηζηήξην ηνπ Κιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο απηνθίλεησλ. Γ) Οη ζχδπγνη θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ησλ αλσηέξσλ πξνζψπσλ, απνθιεηζηηθψο εθφζνλ επηβαίλνπλ ζην αζθαιηζκέλν φρεκα. 3. ΠΑΡΟΥΔ - ΚΑΛΤΦΔΗ Ζ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ: Α) Γηα ηελ άζθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο κε βάζε δηαηάμεηο λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αζηηθή επζχλε, απφ απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα. Β) Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ελψπηνλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ιφγσ ζαλαηψζεσο ή ηξαπκαηηζκνχ πξνζψπνπ ζπλεπεία ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ή άιιεο ηξνραίαο παξάβαζεο, αλαθεξνκέλεο ζηελ ηξνραία θίλεζε (παξάβαζε πνηληθήο ή αζηπλνκηθήο δηάηαμεο). Γ) Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ηξνραίσλ παξαβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο απεηινχληαη, ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο (θπιάθηζε), ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη πξφζηηκα αλψηεξα ησλ 500, θαζψο ε ακνηβή δηθεγφξνπ θαη ηα έμνδα γηα ηε δηαδηθαζία αηηήζεσλ, ράξεηνο, αλαζηνιήο, αλαβνιήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαη δηεπθνιχλζεσλ πιεξσκήο κφλν γηα δχν, ζπλνιηθά, αηηήζεηο ζε θάζε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Γ) Γηα πξνζθπγέο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ιφγσ αθαίξεζεο ή πεξηνξηζκνχ ηεο αδείαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή ηεο αδείαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα γηα ηελ επαλάθηεζε απηψλ, ή ζχληαμε ππνκλεκάησλ θαη ε θίλεζε δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ γηα ηνπο απηνχο ιφγνπο, αλαθεξνκέλσλ απνθιεηζηηθά ζε ηξνραίεο παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ή πνηλή θπιάθηζεο ή πξφζηηκν κεγαιχηεξν ησλ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΑ ΠΟΑ Ζ αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο παξέρεηαη κε ηελ θάιπςε φισλ γεληθψο ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1ν θαη 5ν ηνπ παξφληνο αζθαιηζηήξηνπ θαη κέρξη ην αζθαιηδφκελν θεθάιαην ηεο θάιπςεο. 5. ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ

15 Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: Α) Σελ ακνηβή ελφο δηθεγφξνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα πίλαθα ακνηβψλ δηθεγφξσλ ηεο Δηαηξίαο, φηαλ ν δηθεγφξνο ζπλεξγάδεηαη θαηά ππφζεζε κε ηελ Δηαηξία. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθεγφξνο νξίδεηαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ε ακνηβή ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβεί ηα θαηψηεξα φξηα ακνηβψλ δηθεγφξσλ, ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ ηζρχνληα πίλαθα ακνηβψλ ηνπ δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ηεο έδξαο ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ πξνείζπξαμε ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο. Ο δηθεγφξνο πξέπεη λα θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, ή λα είλαη ζε απηφ δηνξηζκέλνο. Β) Σηο δηθαζηηθέο δαπάλεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ εξεπλεηψλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ, ηηο λφκηκεο ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ, θαζψο θαη ηελ ακνηβή γηα ηελ δηελέξγεηα έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο απφ πξαγκαηνγλψκνλα πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξία, απνθιεηζηηθψο γηα ηε δεκηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. Γ) Σα έμνδα θαη ηα ηέιε γηα ηηο πξνζθπγέο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Γ) Σηο δαπάλεο καξηχξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ησλ δηθαζηεξίσλ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Δ) Σηο δηθαζηηθέο δαπάλεο ηνπ αληηδίθνπ πνπ επηδίθαζε ην δηθαζηήξην ζε βάξνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ: Σσλ εμαγνξψλ πνηλψλ, ησλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη ησλ πξνζηίκσλ, ελψ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ζπκβνιαίνπ, θάζε θφξνο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ραξηνζήκνπ θαη απνδεκηψζεσο βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν. 6. ΣΟΠΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (γεσγξαθηθά όξηα) Ζ Αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο παξέρεηαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο επήιζαλ απνθιεηζηηθά ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη ησλ ρσξψλ ηνπ Δληαίνπ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη γηα δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιάδα ή ζηηο ρψξεο ηνπ Δληαίνπ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πνπ ηζρχεη ε Πνιπκεξήο χκβαζε Δγγπήζεσο θαη ε ζχκβαζε Δληαίνπ Σχπνπ κεηαμχ Δζληθψλ Γξαθείσλ Γηεζλνχο Αζθάιηζεο, απαηηείηαη εηδηθή έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Αζθαιηζηή θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο αίηεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε ηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ αζθαιίζηξνπ. 7. ΔΝΑΡΞΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Ζ αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηελ νπνία θέξεη σο έλαξμε ην εληαίν αζθαιηζηήξην ηνπ Κιάδνπ Αζηηθήο Δπζχλεο απηνθηλήησλ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην αζθαιηζκέλν φρεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα. 8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ - ΑΦΑΛΗΣΡΑ Ζ έλαξμε θαη ε απνδνρή ηεο αζθάιηζεο ζεκειηψλεηαη θαη απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηζηνίρνπ αζθαιίζηξνπ. Ζ πιεξσκή ηνπ αζθαιίζηξνπ γίλεηαη κέζσ ησλ απνδείμεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηνπ αζθαιηζηήξηνπ Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Κιάδνπ Απηνθηλήησλ. Σν αζθάιηζηξν είλαη εηήζην θαη πξνθαηαβάιιεηαη, άιισο αθνινπζεί ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Κιάδνπ Απηνθηλήησλ. 9. ΑΚΤΡΧΖ - ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Α) Ζ αζθάιηζε Ννκηθήο πξνζηαζίαο παξέρεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην αζθαιηζκέλν απηνθίλεην παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία-θπξηφηεηα ή θαηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο-θαηνρήο ηνπ νρήκαηνο ή αλαζηνιήο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ε αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη. Β) Ζ αθχξσζε -δηαθνπή ή αλαζηνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ Κιάδνπ Απηνθηλήησλ, επηθέξεη απηνκάησο θαη ηελ αθχξσζε-αλαζηνιή ηεο αζθάιηζεο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο 10. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ Δάλ ν αζθαιηζκέλνο αληηθαηαζηήζεη ην αζθαιηζκέλν φρεκα κε άιιν, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία εληφο ηξηψλ εκεξψλ θαη ε Δηαηξία δηθαηνχηαη λα απνδερζεί ή λα απνπνηεζεί ηελ αζθάιηζε λνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην λέν φρεκα. 11. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Ζ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΔΣΑΗ: Α) Όηαλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα νδεγείηαη απφ πξφζσπν ην νπνίν δελ θαηέρεη ηελ θαηά ην λφκν άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα νδεγείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ηνπ νρήκαηνο, φηαλ ην φρεκα θπθινθνξεί παξάλνκα, ρσξίο λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο θαη ρσξίο λφκηκεο θξαηηθέο πηλαθίδεο. Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ζηα πξφζσπα εθείλα ηα νπνία δελ γλψξηδαλ ηελ έιιεηςε αδείαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ή ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ λφκηκνπ θπξίνπ ή θαηφρνπ. Β) Όηαλ ν αζθαιηζκέλνο δηέπξαμε κε πξφζεζε ηελ αμηφπνηλε πξάμε. Γ) Όηαλ νη δηαθνξέο αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην αζθαιηζκέλν φρεκα, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί ζπζηαηηθψλ ή παξαξηεκάησλ ηνχηνπ θαη δελ ζπλδπάδνληαη κε ηξνραίν αηχρεκα. Γ) Όηαλ ε δηαζθάιηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ βξίζθεηαη ακέζσο ή εκκέζσο ζε ζπλάθεηα πξνο πφιεκν, ερζξηθέο επηρεηξήζεηο, εμεγέξζεηο, εζσηεξηθέο ηαξαρέο - ζηάζεηο ή ζεηζκνχο. ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΦΑΛΗΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ,ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ: ε πξνυπάξρνπζεο δεκηέο - αηπρήκαηα. ε νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο απφ νδεγφ, πνπ επξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ή ππφ ηελ επίδξαζε λαξθσηηθψλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ ή άιισλ θαξκάθσλ. ε ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θαη γεληθά θπζηθά θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. ε πφιεκν θεξπγκέλν ή αθήξπρην, εμσηεξηθφ ή εκθχιην κε νπνηαδήπνηε φπια, ζε εηζβνιή ή επηδξνκή ερζξνχ ζε πνιηηηθέο ή ζηξαηησηηθέο ζηάζεηο, αληαξζίεο, θηλήκαηα, νριαγσγίεο, απεξγίεο, επηηάμεηο θαη άιιεο ζπλαθείο θαηαζηάζεηο. ε επηδξάζεηο άκεζα ή έκκεζα αηνκηθήο ελέξγεηαο, αθηηλψλ Υ θαη γεληθά ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ. Γελ παξέρεηαη αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ άζθεζε απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαζθαιηζκέλσλ κε ην ίδην αζθαιηζηήξην. Γελ θαιχπηνληαη κε ην αζθαιηζηήξην απφ αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ φηαλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα: - πκκεηέρεη ζε αγψλεο επηζήκνπο ή φρη, ζε δνθηκαζηηθέο δηαδξνκέο, ζε επίζεκνπο ή φρη ζπλαγσληζκνχο, αθξνβαζίεο, επηδείμεηο ή ενξηαζηηθέο παξειάζεηο θαη γεληθά νδεγείηαη απνδεδεηγκέλα θαηά επηθίλδπλν ηξφπν. - Έρεη αθαηξεζεί κε παξάλνκν ηξφπν απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. - Υξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ.

16 12. ΔΠΔΛΔΤΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο παξέρεηαη κφλν γηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. ε πεξίπησζε αμηψζεσλ γηα απνδεκίσζε, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί αζηηθήο επζχλεο, ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη έρεη επέιζεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν έιαβε ρψξα ην δεκηνγφλν γεγνλφο, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε απαίηεζε. ε πεξίπησζε παξάβαζεο πνηληθήο ή αζηπλνκηθήο δηάηαμεο, ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη έρεη επέιζεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν άξρηζε ή ππνζηεξίδεηαη φηη άξρηζε λα παξαβαίλεη ηε δηάηαμε. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο, πεξηνξηζκνχ, θαζψο θαη επαλάθηεζεο ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ ηνπ νρήκαηνο, σο ζπλέπεηα παξάβαζεο πνηληθήο ή αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 13. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΑΦΟΣΟΤ ΔΠΔΛΘΔΗ Ζ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ, Ο ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΟ: Α) Να ελεκεξψλεη πιήξσο θαη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία γηα ηα αιεζηλά πεξηζηαηηθά ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, λα ππνδείμεη θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά κέζα θαη ινηπά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαη λα ζέζεη απηά ζηελ δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο κφιηο απηή ην δεηήζεη. Β) Να παξέρεη πιεξεμνπζηφηεηα ζηνλ εληεηαικέλν πξνο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δηθεγφξνπ θαη λα ελεκεξψλεη απηφλ πιήξσο, ζρεηηθά κε ηα αιεζηλά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, λα ππνδείμεη ηα απνδεηθηηθά κέζα, λα παξέρεη γεληθά ζε απηφλ θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη λα πξνζθνκίδεη ηα αλαγθαία έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαη λα θξνληίδεη ηελ παξνπζία ησλ καξηχξσλ ζην δηθαζηήξην. Γ) Να ιάβεη εγγξάθσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξίαο γηα ιήςε κέηξσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ δαπάλεο θαη ηδηαίηεξα γηα έγεξζε αγσγψλ ή θαηάζεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη λα απνθχγεη θάζε πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη αδηθαηνιφγεηα ην χςνο ησλ δαπαλψλ. Γ) Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο αζεηήζεη θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε Δηαηξία απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζήο ηεο γηα παξνρή. 14. ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΖ ΔΝΣΟΛΖ Ο Αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη λα επηιέμεη ειεχζεξα ην δηθεγφξν πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηαζθάιηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ επηζπκεί λα επηιέμεη δηθεγφξν, ε Δηαηξία κπνξεί λα αζθήζεη ε ίδηα ην δηθαίσκα απηφ γηα ηνλ Αζθαιηδφκελν. Ζ εληνιή πξνο ην Γηθεγφξν δίδεηαη κφλν απφ ηελ Δηαηξία ζην φλνκα θαη κε εληνιή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο δψζεη απ' επζείαο εληνιή ζε Γηθεγφξν ηεο επηινγήο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δηαηξία ακέζσο ηε ρνξήγεζε εληνιήο θαη ην φλνκα ηνπ Γηθεγφξνπ. Ο Γηθεγφξνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. Ζ Δηαηξία δελ έρεη θακία επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηδηαίηεξα γηα παξαιείςεηο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 15. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Ζ Δηαηξία, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζήο ηεο λα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, δχλαηαη πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο εληνιήο ζε Γηθεγφξν λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα εμψδηθε δηεπζέηεζε ηεο ππφζεζεο. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα εμεηάζεη αλ είλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, θαζψο επίζεο ηε λνκηκφηεηα, ηε βαζηκφηεηα θα ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ. Δάλ ε Δηαηξία αξλεζεί φηη ππάξρεη αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ακθηζβεηεί ηε λνκηκφηεηα, ηε βαζηκφηεηα θαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ, ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ δηθεγφξνπ πνπ ηνλ εθπξνζσπεί ή πνπ έρεη δηνξηζζεί, αλ ε δηαζθάιηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ είλαη αλαγθαία, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε λνκηκφηεηα, ηε βαζηκφηεηα θαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ. Δπίζεο, ην ίδην δηθαίσκα έρεη θαη ε Δηαηξία. Δάλ νη γλσκνδνηήζεηο δελ ζπκθσλνχλ, νη ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε επηδηαηηεηή θνηλήο απνδνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 939 ηνπ Κψδηθα Πνι. Γηθνλνκίαο. Δάλ πξνθχςεη απφ ηελ απφθαζε ησλ Γηθεγφξσλ ή ηνπ επηδηαηηεηή φηη ε δηαζθάιηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη αλαγθαία νη δαπάλεο ησλ απνθάζεσλ βαξχλνπλ ηελ Δηαηξία, δηαθνξεηηθά θαηαλέκνληαη θαη' ηζνκνηξία ζηελ Δηαηξία θαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν. Δάλ ν αζθαιηζκέλνο, παξά ηελ αληίζεηε απφθαζε ηνπ επηδηαηηεηή, πξνζθχγεη ζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, βαξχλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 16. ΑΠΟΓΟΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ Απαηηήζεηο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζρεηηθέο κε δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο δαπάλεο, θαη κε ακνηβέο ηξίησλ ηηο νπνίεο θαηέβαιε αλη' απηνχ ε Δηαηξία θαη επηδηθάζζεθαλ ζε απηφλ, κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξία απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο δεκηνπξγήζεθαλ, θαηαβιήζεθαλ ή επηδηθάζζεθαλ κε ηελ δηθαζηηθή απφθαζε. Ο Αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζηελ Δηαηξία θάζε ππνζηήξημε θαηά ηελ άζθεζε αμηψζεσλ ελαληίσλ ηξίησλ γηα απαηηήζεηο απνδφζεηο δαπαλψλ, πνπ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε απηφλ. Δίλαη θπξίσο ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη κφιηο ηνπ δεηεζεί, ηα έγγξαθα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ηεο απαίηεζεο θαη ην ππφινηπν απνδεηθηηθφ πιηθφ. 17. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΧΔΗ Όιεο νη αλαθνηλψζεηο θαη δειψζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζπληάζζνληαη εγγξάθσο θαη απεπζχλνληαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ζηελ Αζήλα. Ο Αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγγέιιεη ακέζσο ζηελ Δηαηξία θάζε κεηαβνιή ησλ αζθαιηδνκέλσλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 18. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ πκθσλείηαη ξεηψο φηη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Αζθαιηζκέλσλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ. 19. ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ - ΦΟΡΟΗ Κάζε αμίσζε ή απαίηεζε πνπ πεγάδεη απφ ην αζθαιηζηήξην απηφ, παξαγξάθεηαη κεηά ηέζζεξα (4) έηε απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο ζην νπνίν γελλήζεθε ε αμίσζε, εθηφο αλ έρεη κεζνιαβήζεη λφκηκε αλαζηνιή ή δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο. Οη θφξνη, ηα ηέιε θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο ηεο εμφθιεζεο απνδεκίσζεο βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν. Δπίζεο, φια ηα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ε Δηαηξία απφ θνηλνπνηήζεηο ηξίησλ, εθρσξήζεηο ή επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηεο σο ηξίηεο βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκφζεη ην αζθάιηζηξν θαη ηνπο φξνπο νπνηεδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν.

17 ΕΘΝΙΚΗ Ζ ΠΡΧΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟ Α.Δ.Δ.Γ.Α. "H ΔΘΝΗΚΖ" ΛΔΧΦ. ΤΓΓΡΟΤ , ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (Α) πζηεκέλε κε απφδεημε παξαιαβήο Γ Ζ Λ Χ Ζ Δ Ν Α Ν Σ Η Χ Ζ (άξζξνπ 2 5 ηνπ Ν. 2496/1997) Δπίζεην:. Όλνκα:... Γηεχζπλζε:.....Πφιε:....Σ.Κ.: ζαο δειψλσ ηελ ελαληίσζε κνπ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ κε αξηζ... αζθαιηζηεξίνπ, πνπ κνπ παξαδψζαηε θαη θαιχπηεη ην ππ' αξηζ. θπθινθνξίαο... απηνθίλεην κνπ, δηφηη ην πεξηερφκελν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε πνπ ζαο ππέβαια, ζηα εμήο ζεκεία: Καηφπηλ ηνχηνπ θαηαγγέιισ ηελ κεηαμχ καο ζχκβαζε αζθάιηζεο γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζκεξνκελία... /... /... Ο Γειψλ.....(φλνκα - επίζεην) Τπνγξαθή ΕΘΝΙΚΗ Ζ ΠΡΧΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟ Α.Δ.Δ.Γ.Α. "Ζ ΔΘΝΗΚΖ" ΛΔΧΦ. ΤΓΓΡΟΤ , ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (Β) πζηεκέλε κε απφδεημε παξαιαβήο Γ Ζ Λ Χ Ζ Δ Ν Α Ν Σ Η Χ Ζ (άξζξνπ 2 5 ηνπ Ν. 2496/1997) Δπίζεην:. Όλνκα:... Γηεχζπλζε:.....Πφιε:....Σ.Κ.: ζαο δειψλσ ηελ ελαληίσζε κνπ σο πξνο ηε ζχλαςε ηεο κεηαμχ καο αζθάιηζεο κε ην ππ' αξηζ..... αζθαιηζηήξην, πνπ κνπ παξαδψζαηε θαη θαιχπηεη ην ππ' αξηζ.θπθινθνξίαο απηνθίλεην κνπ, δηφηη ελψ παξέιαβα ζήκα, βεβαίσζε αζθάιηζεο, απφδεημε πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ θαη φζα πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 & 3 πεξίπησζε Γ' ηνπ Ν.Γ. 400/1970, δελ παξέιαβα ηνπο γεληθνχο αζθαιηζηηθνχο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ θαηαγγέιισ ηελ κεηαμχ καο ζχκβαζε αζθάιηζεο γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζκεξνκελία... /... /... Ο Γειψλ....(φλνκα - επίζεην) Τπνγξαθή

18

19

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα