AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία"

Transcript

1 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ : xxxxxxxxxx : ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ : xxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxx θάζε επφκελνπ έηνπο Ζ AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd (πνπ ζην εμήο θαιείηαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ), κε βάζε ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ απηνχ θαη ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ φπσο νξίδεηαη ζε απηφ. ΤΜΦΧΝΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΔΗ ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπεη ην Αζθαιηζηήξην απηφ πκβφιαην Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ηνπο. Ζ θάιπςε θαη ε ηζρχο ηεο αζθάιηζεο πνπ ζπλνκνινγείηαη κε απηφ ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην Εσήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, θαη ε π.κ. ψξα Κχπξνπ ζα είλαη ε ψξα έλαξμεο ηζρχνο γηα νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην Εσήο. πκθσλείηαη επίζεο φηη ην Αζθαιηζηήξην απηφ ζα ππφθεηηαη θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία. Σν Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην Εσήο πεξηιακβάλεη, ηνπο Γεληθνχο φξνπο, ηνπο Πξφζζεηνπο φξνπο, ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο, ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα (αλ ππάξρνπλ), θαη γηα ζπληνκία ζα νλνκάδεηαη ζην εμήο Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην ή Αζθαιηζηήξην. Σα αζθάιηζηξα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν φπσο θαζνξίδεη ην Αζθαιηζηήξην απηφ. Σν πξψην αζθάιηζηξν είλαη απαηηεηφ θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ε ηζρχο ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ. Σα επφκελα αζθάιηζηξα είλαη απαηηεηά θαη πξέπεη λα θαηαβάιινληαη θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ηζρχεη ην Αζθαιηζηήξην, ηελ 17ε εκέξα θάζε επφκελνπ κήλα. 1

2 Οι Παροτές ποσ περιλαμβάνονηαι ζ ασηό ηο Ομαδικό αζθαλιζηήριο σμβόλαιο είναι: 1. Αζθάλεια Εφής 2. Δσρεία Νοζοκομειακή Περίθαλυη ενηός Νοζοκομείοσ / Κλινικής Δ ΠΗΣΩΖ ΑΤΣΩΝ, ε AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd εθδίδεη ζηελ Κχπξν ηελ xxxxxxxxxxxxxxxx, ην Αζθαιηζηήξην απηφ πκβφιαην, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ, ηελ xxxxxxxxxxxxxxxxx Έθνξνο.... 2

3 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ - ΠΛΖΡΔ ΤΜΒΟΛΑΗΟ Οη Γεληθνί Όξνη, νη Πξφζζεηνη Όξνη, ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο, ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα, νη Δηδηθνί Όξνη, νη θαηαρσξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο, ε αίηεζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα, νη πξφζζεηεο πξάμεηο, αλ ππάξρνπλ, θαζψο θαη νη αηνκηθέο αηηήζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ, απνηεινχλ ην πιήξεο Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην Εσήο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Όιεο νη δειψζεηο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή νπνηνπδήπνηε αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ πνπ γίλνληαη ρσξίο δφιν, ζα ζεσξνχληαη ζαλ απιέο δειψζεηο θαη φρη ζαλ αζθαιηζηηθά βάξε. Κακηά ηέηνηα δήισζε δελ ζα αθπξψλεη ην Αζθαιηζηήξην απηφ θαη δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθξνχζεη αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ην Αζθαιηζηήξην, εθηφο αλ απηή πεξηιακβάλεηαη ζε έγγξαθν ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξνο ηελ Δηαηξία. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ - ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ Σν Αζθαιηζηήξην απηφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί νπνηεδήπνηε, κεηά απφ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο θαη ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη κε απηφ ην Αζθαιηζηήξην, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ δηθαηνχρνπ απηήο ηεο αζθάιεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δελ ζα ζίγεηαη θακία αμίσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηξνπνπνίεζεο. Σν Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα παχζεη λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ή φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ απηφ αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο νπνηαζδήπνηε πεξηνρήο ή πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ ή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζα αξρίζεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία. Καλέλαο Αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ή Παξαγσγφο Αζθαιεηψλ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηξνπνπνηήζεη ή λα κεηαβάιιεη ην Αζθαιηζηήξην απηφ, λα παξαηηεζεί απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ή πεξηνξηζκφ απηνχ, λα παξαηείλεη ηνλ ρξφλν ηεο πιεξσκήο αζθαιίζηξνπ, ή λα δεζκεχζεη ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε νπνηαδήπνηε ππφζρεζε ή δήισζε. Κακία κεηαβνιή ησλ φξσλ ή ησλ παξνρψλ απηνχ ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ δελ είλαη έγθπξε, εθηφο αλ ε ηξνπνπνίεζε απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην Αζθαιηζηήξην απηφ, ή ζε μερσξηζηή πξφζζεηε πξάμε, θαη έρεη εγθξηζεί θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ Νφκηκν Αληηπξφζσπν ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο ή απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηφλ αξκφδηα φξγαλα θαη ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφ ην Αζθαιηζηήξην θαη πνπ ζα πεξηέρνπλ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ θαζελφο. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαηά δηαζηήκαηα ή φηαλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε, θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθέο γηα ηελ παξνρή ηεο αζθάιεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα γίλεηαη ζε έληππα ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζα έρεη ην δηθαίσκα θαη πξέπεη λα ηεο παξέρεηαη ε επρέξεηα λα ειέγρεη ηα πην πάλσ ζηνηρεία νπνηεδήπνηε ην ζεσξήζεη αλαγθαίν. Πηζαλφ ιάζνο απφ παξαδξνκή ππαιιήινπ ζηε ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ δελ ζα αθπξψλεη αζθάιεηα, πνπ ηεξνπκέλσλ ησλ ππνινίπσλ φξσλ ηνπ πκβνιαίνπ ηζρχεη, νχηε θαη ζα ηελ δηαηεξεί ζε ηζρχ εθφζνλ είλαη αληίζεηε πξνο ηνπο φξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ απηνχ. Μφιηο δηαπηζησζεί έλα ηέηνην ιάζνο ζα γίλεηαη, αλ ρξεηάδεηαη, ε θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή ησλ αζθαιίζηξσλ. 3

4 ΑΦΑΛΗΣΡΑ Σα αζθάιηζηξα πνπ θαζνξίδεη ην Αζθαιηζηήξην ηα θαηαβάιιεη ν Αληηζπκβαιιφκελνο ζηα γξαθεία ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο, ή φπνπ θαη φπσο ζα ππνδείμεη απηή. Σα αζθάιηζηξα απηά είλαη απαηηεηά θαη πξέπεη λα πιεξψλνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, κε ηελ θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή ησλ αζθαιίζηξσλ ψζηε λα θαηαβάιινληαη θάζε ρξφλν, εμάκελν, ηξίκελν ή κήλα, θαηφπηλ θνηλήο θαη γξαπηήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο. Σν νθεηιφκελν αζθάιηζηξν, ζε θάζε εκεξνκελία νθεηιήο, ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ, ζα είλαη ην ζχλνιν ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε θάζε επηκέξνπο Παξνρή, θαζψο θαη ζε θάζε πκπιεξσκαηηθφ πκβφιαην πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Σα αζθάιηζηξα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε παξνρή ή πκπιεξσκαηηθφ πκβφιαην ζα βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζ απηά. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη, κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα πεξαηηέξσ αζθάιηζηξα, γηα ηελ θάιπςε πνπ παξέρεηαη απφ ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο θαη ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα. Ζ πην πάλσ αιιαγή ησλ αζθαιίζηξσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί: 1. ηελ πξψηε επέηεην ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα εκεξνκελία νθεηιήο αζθαιίζηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πάλησο ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνπο ζπληειεζηέο αζθαιίζηξσλ πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ζηε δηάξθεηα νπνηνλδήπνηε δψδεθα (12) ζπλερψλ κελψλ θαη 2. Οπνηεδήπνηε νη θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην αιιάμνπλ, κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ. ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΑΡΗΣΟ - ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ Παξέρεηαη πεξίνδνο ράξηηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ εμφθιεζε ρσξίο ηφθν, θάζε αζθαιίζηξνπ εθηφο ηνπ πξψηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αζθάιηζηξν δελ εμνθιεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ηζρχ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ απηνχ κε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε. απηή ηελ πεξίπησζε ν Αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην πνζφ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγεί γηα ην δηάζηεκα πνπ ην αζθαιηζηήξην βξηζθφηαλ ζε ηζρχ. Αλ φκσο ν Αληηζπκβαιιφκελνο ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε γηα ιχζε ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ, κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αζθάιηζηξα θαη πξηλ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο, ην Αζθαιηζηήξην ζα ιήγεη ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεη ζηελ αίηεζε ηνπ ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν Αληηζπκβαιιφκελνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ην πνζφ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγεί γηα ην δηάζηεκα πνπ ην Αζθαιηζηήξην ήηαλ ζε ηζρχ. ΑΚΤΡΩΖ ΣΟΤ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ Δθηφο ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην Αζθαιηζηήξην, ην πκβφιαην απηφ κπνξεί λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε κεηά ηελ πξψηε επέηεην ηνπ χζηεξα απφ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πνπ απνζηέιιεη νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί ηελ αθχξσζε. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ ππαιιήινπο, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ή αθχξσζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. 4

5 ΝΟΜΗΜΑ Με βάζε απηφ ην Αζθαιηζηήξην φιεο νη θαηαβνιέο απφ θαη πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, ζα γίλνληαη ζε Δπξψ. ΔΚΥΩΡΖΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ Ζ αζθάιηζε πνπ πξνβιέπεηαη θαη παξέρεηαη ζηνλ ππάιιειν απφ ην Αζθαιηζηήξην απηφ δελ εθρσξείηαη, εθηφο αλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο θαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζπγθαηαηεζνχλ εγγξάθσο γηα ηελ εθρψξεζε απηή. ΣΟ ΑΜΔΣΑΒΛΖΣΟ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ Αλ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία δελ εθαξκφζεη ή δελ επηκείλεη ζηελ απζηεξή εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ή δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, απηφ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ζαλ παξαίηεζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο ηεο ζρεηηθήο δηαηάμεσο ή ζαλ ηξνπνπνίεζε απηήο, νχηε θαη φηη απηή ε δηάηαμε δελ ζα εθαξκφδεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλζήθεο. ΥΩΡΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Σν Αζθαιηζηήξην απηφ δελ παξέρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Σν πνζφ αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ππαιιήινπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην πκβφιαην ζαλ παξνρή ιφγσ ζαλάηνπ, ζα θαηαβιεζεί ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζην Γηθαηνχρν ηνπ. Γηθαηνχρνο ηνπ, είλαη νη Γηαρεηξηζηέο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, φπσο νξίδνληαη ζε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ δηθαζηεξίνπ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ Γηα θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη άκεζα ή έκκεζα απφ ην Αζθαιηζηήξην απηφ θαη ηα πκπιεξσκαηηθά ηνπ πκβφιαηα ή ζε ζρέζε κε απηά, αξκφδηα είλαη κφλν ηα Γηθαζηήξηα Κχπξνπ πνπ νξίδνληαη γηα απηφ ζαλ ηα θαηά ηφπνλ Αξκφδηα Γηθαζηήξηα. 5

6 ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΟΡΗΜΟΗ Οπνπδήπνηε ζην Αζθαιηζηήξην απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη πνπ αθνινπζνχλ, ελλννχλ θαη δειψλνπλ ηηο έλλνηεο πνπ παξαζέηνληαη αληίζηνηρα: 1. Αζθαιηζηηθή Δηαηξία : Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία πνπ εθδίδεη ην Αζθαιηζηήξην απηφ. 2. Αληηζπκβαιιφκελνο : Σν λνκηθφ / ή θπζηθφ πξφζσπν ή ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν αηφκσλ, ή ηελ Δηαηξία πνπ αηηείηαη θαη απνδέρεηαη ηελ Οκαδηθή Αζθάιηζε θαη πξνζππνγξάθεη ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην. 3. Κάιπςε : Ζ θαηά πεξίπησζε παξερφκελε αζθάιηζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ πκβνιαίνπ. 4. Αζθαιηζηηθφ έηνο : Ζ πεξίνδνο ελφο έηνπο πνπ αξρίδεη, γηα ην κελ πξψην Αζθαιηζηηθφ έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ, γηα δε ηα επφκελα Αζθαιηζηηθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία θάζε επεηείνπ ηνπ θαη ιήγεη ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εκέξα ηεο επφκελεο επεηείνπ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. 5. Αηχρεκα : Κάζε γεγνλφο, ηπραίν, βίαην, εμσηεξηθφ, αλεμάξηεην απφ ηελ ζέιεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζπλέβε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν Αζθαιηζκέλνο θαιχπηεηαη απφ απηφ ην Αζθαιηζηήξην. 6. σκαηηθή βιάβε : Βιάβε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα πνπ ζπλέβε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε θάιπςε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ ην Αζθαιηζηήξην απηφ, είλαη αληηθεηκεληθά δηαγλψζηκε θαη επηθέξεη άκεζα θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, αληθαλφηεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο παξνρέο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. 7. Αζζέλεηα : Πάζεζε ή αλσκαιία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, θαη είλαη αληηθεηκεληθά δηαγλψζηκε. 8. Ηαηξφο ή Υεηξνχξγνο : Άηνκν πνπ αζθεί λφκηκα ην ηαηξηθφ επάγγεικα ή ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ρεηξνχξγνπ, κε εμαίξεζε ηνλ Αζθαιηζκέλν ή κέινο ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ. 9. «Λνγηθή θαη ζπλήζεο ρξέσζε»: ζεκαίλεη ηελ ρξέσζε γηα πεξίζαιςε πνπ είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ρξέσζε απφ άιινπο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηνρήο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεξαπεία γηα παξφκνηα ή ζπγθξίζηκε ζεξαπεία ή ππεξεζίεο ζε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ζπγθξίζηκεο ειηθίαο θαη γηα παξφκνηα αζζέλεηα ή αηχρεκα. 10. Ννζνθνκείν : Οπνηνδήπνηε Ννζειεπηηθφ ίδξπκα ή Κιηληθή ή Θεξαπεπηήξην, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηζκέλσλ αηφκσλ ζαλ εζσηεξηθά λνζειεπφκελα, παξέρεη 24σξε ππεξεζία απφ δηπισκαηνχρνπο λνζνθφκνπο θαη έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηαηξνχο, θαη δηαζέηεη νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ γηα δηαγλψζεηο θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. ηελ έλλνηα ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ πεξηιακβάλνληαη εμσηεξηθά ηαηξεία, αλαπαπηήξηα ή αλαξξσηήξηα ή παξφκνην ίδξπκα, νχηε θαη ηα ηδξχκαηα, γηα αιθννιηθνχο ή ηνμηθνκαλείο. 11. Ννζειεία ζε Ννζνθνκείν/Δζσηεξηθφο Αζζελήο : νπνπδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ έληππν ζεκαίλεη, πξφζσπν ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζε λνζνθνκείν (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ) σο δηακέλσλ αζζελήο γηα πεξηζζφηεξν απφ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο θαη ρξεψλεηαη κε ην εκεξήζην θφζηνο δσκαηίνπ θαη ηξνθήο. 12. πλεηζθνξά : Δίλαη ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηαβάιιεη ν ππάιιεινο ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ή ηελ θάιπςε ησλ ζπληεξνπκέλσλ πξνζψπσλ ηνπ. 13. Πιήξσο απαζρνινχκελνο ππάιιεινο : Δίλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ππάιιεινο πνπ παξέρεη ζπλερή ππεξεζία ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν κε βάζε ην λφκηκα θαζνξηζκέλν σξάξην εξγαζίαο. 14. Δλεξγφο ππεξεζία : Ο ππάιιεινο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε ελεξγφ ππεξεζία φηαλ, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην Αζθαιηζηήξην απηφ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε φια ηα ζπλεζηζκέλα θαη ηαθηηθά θαζήθνληα ηνπ, απαζρνινχκελνο πιήξσο ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. 6

7 15. Αλησλπκία αξζεληθνχ γέλνπο : Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Αζθαιηζηήξην απηφ αλησλπκία αξζεληθνχ γέλνπο, ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ην ζειπθφ γέλνο, εθηφο αλ απφ ην πεξηερφκελν γίλεηαη θαζαξά θαηαλνεηφ ην αληίζεην. 16. Τπάιιεινο : Δίλαη ν ηαθηηθφο πιήξνπο απαζρφιεζεο κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν Τπάιιεινη Γηθαηνχκελνη Αζθάιηζεο, κε ελεξγφ ππεξεζία ζε πξνθαζνξηζκέλε εξγαζία, ζέζε, ή γξαθείν, ζε πεξηνρή πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, γηα ηελ θάιπςε ηνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ απηνχ. 7

8 ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ α) ΟΣΑΝ ΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΓΔΝ ΤΝΔΗΦΔΡΟΤΝ ΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ Τπάιιεινο πνπ έρεη ην δηθαίσκα αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ, ζα είλαη αζθαιηζκέλνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηθαηνχηαη λα αζθαιηζζεί, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο φξνπο ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΦΑΛΗΖ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ζε έληππν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Οκαδηθή Αζθάιηζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο δελ βξίζθεηαη ζε ελεξγφ ππεξεζία κε πιήξε απαζρφιεζε ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαιππηφηαλ απφ ηελ αζθάιεηα, ή έλαξμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ ζα αλαβάιιεηαη κέρξη λα επαλέιζεη ζε ελεξγφ θαη πιήξε ππεξεζία. Ζ εκεξνκελία πνπ ζα θαιππηφηαλ απφ ηελ αζθάιεηα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ απηνχ αιιά θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ πκπιεξσκαηηθψλ πκβνιαίσλ ηνπ πνπ πξνβιέπνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε. β) ΟΣΑΝ ΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΤΝΔΗΦΔΡΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ Κάζε ππάιιεινο πνπ δηθαηνχηαη αζθάιηζε ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ ζα θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πην θάησ φξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, αθνχ ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ζε έληππν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Οκαδηθή Αζθάιηζε θαη ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη ηα αζθάιηζηξα. 1. Αλ ν ππάιιεινο ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο πξηλ ηελ εκεξνκελία, ή θαη ηελ ίδηα εκέξα πνπ δηθαηνχηαη αζθάιηζε, ζα αζθαιηζζεί απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηθαηνχηαη ηελ αζθάιηζε απηή. 2. Αλ ν ππάιιεινο ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηθαηνχηαη αζθάιηζε, αιιά κέζα ζηηο ηξηάληα (30) επφκελεο εκέξεο απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ δηθαηνχηαη αζθάιηζε, θαη είλαη ζε ελεξγφ θαη κε πιήξε απαζρφιεζε ππεξεζία, ζα αζθαιηζζεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο. 3. Αλ ν ππάιιεινο ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ή αλ ε αίηεζε ππνβιεζεί αθνχ έρεη ιήμεη ε αζθάιηζή ηνπ ιφγσ κε πιεξσκήο ηεο απαηηνχκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα αζθάιηζηξα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ηθαλνπνηεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία Καιήο Τγείαο πξηλ αζθαιηζζεί. Αλ ηα απνδεηθηηθά απηά ππνβιεζνχλ, ν ππάιιεινο απηφο ζα αζθαιηζζεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο θαη λννπκέλνπ φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ. 4. Αλ ν ππάιιεινο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη απνδεηθηηθά Καιήο Τγείαο ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, παχζεη λα εξγάδεηαη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ρσξίο λα έρνπλ ππνβιεζεί ηα απνδεηθηηθά απηά, θαη επαλαπξνζιεθζεί αξγφηεξα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ηα πην πάλσ απνδεηθηηθά Καιήο Τγείαο ζαλ πξνυπφζεζε γηα λα αζθαιηζζεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο δελ βξίζθεηαη ζε πιήξε θαη ελεξγφ απαζρφιεζε ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ε αζθάιηζε ζχκθσλα κε ηνπο πην πάλσ φξνπο, ε έλαξμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ ζα αλαβάιιεηαη κέρξη λα επαλέιζεη ζε πιήξε θαη ελεξγφ ππεξεζία. 8

9 ΛΖΞΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ Ζ Αζθάιηζε ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην απηφ ή ε αζθάιηζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε πκπιεξσκαηηθφ πκβφιαην ηνπ ζα ιήγεη: 1. Με ηελ ιήμε ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ απηνχ ή κε ηελ ιήμε νπνηνπδήπνηε πκπιεξσκαηηθνχ πκβνιαίνπ ζην νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλνο. 2. Αλ παχζεη λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε πκπιεξσκαηηθνχ πκβνιαίνπ. 3. Με ηελ 65ε επεηείνπ ησλ γελεζιίσλ ηνπ. 4. Με ηελ δηαθνπή εθ κέξνπο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ηεο θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ. 5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθάιηζε πξνυπνζέηεη ζπλεηζθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, ε αζθάιηζε ηνπ ιήγεη κε ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ή ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ζηα αζθάιηζηξα. 6. Με ηελ παχζε ηεο ελεξγνχ θαη κε πιήξε απαζρφιεζε ππεξεζίαο ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. Αλ φκσο ν ππάιιεινο θαηαζηεί αλίθαλνο γηα εξγαζία, βξίζθεηαη ζε άδεηα (πιελ ηεο θαλνληθήο εηήζηαο άδεηαο) ή ζε άδεηα καθξάο δηαξθείαο άλεπ απνδνρψλ, απνιχζεθε πξνζσξηλά, ή εξγάδεηαη κε κεξηθή απαζρφιεζε, ζα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε πιήξε θαη ελεξγφ απαζρφιεζε κέρξηο φηνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο, κε ακεξφιεπηε θξίζε, δεηήζεη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ ππαιιήινπ κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, ή δηαθφςεη ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ ζα ζπλερηζζεί ε αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ ππαιιήινπ κεηά ην ηέινο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κήλα, πνπ αθνινπζεί ηνλ αζθαιηζηηθφ κήλα πνπ άξρηζε ε αληθαλφηεηα, άδεηα, πξνζσξηλή απφιπζε, ή κεξηθή απαζρφιεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθάιεηα ππαιιήινπ ιήμεη ή ιπζεί, θαη ν ππάιιεινο απηφο λνζειεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε αληθαλφηεηα κέζα ζε Ννζνθνκείν ηελ εκεξνκελία εθείλε, νη παξνρέο ζχκθσλα κε ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα θαηαβάιινληαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πην πάλσ λνζειεία ηνπ γηα ηελ αληθαλφηεηα απηή θαη εθφζνλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί ηα αλψηαηα φξηα ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηά.. 9

10 ΑΠΑΗΣΖΔΗ Γλσζηνπνίεζε απαίηεζεο: Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία πξέπεη λα εηδνπνηείηαη γξαπηά, γηα θάζε θαιππηφκελε πεξίπησζε θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα θαη πνπ κπνξεί λα ζεκειηψζεη αμίσζε, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο πνπ πξνθάιεζε απηή ηελ απψιεηα. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ακέζσο. Γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ επηδίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ αμηψλεη απαίηεζε, ζα ζεσξείηαη ζαλ έγθαηξε εηδνπνίεζε πνπ έγηλε πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, αλ ηα ζηνηρεία είλαη αξθεηά γηα λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Απφδεημε απψιεηαο: Μφιηο ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ιάβεη επαξθή γλσζηνπνίεζε, ζα ρνξεγεί ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ηνλ Αζθαιηζκέλν ή ηνλ Γηθαηνχρν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα έληππα πνπ ζπλήζσο ρνξεγεί γηα ηελ ππνβνιή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απαίηεζε. Σα έληππα απηά πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαη λα επηζηξέθνληαη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απψιεηαο πνπ ζεκειηψλεη απαίηεζε. Ζ θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ηεο εηδνπνίεζεο ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απψιεηα κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δελ αθπξψλεη νχηε κεηψλεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ ήηαλ ινγηθά δπλαηφ λα γίλεη ηέηνηα αλαθνίλσζε ή λα απνζηαινχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φηη ε εηδνπνίεζε έγηλε θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ππνβιήζεθαλ κφιηο νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζε έπαπζαλ λα ππάξρνπλ θαη ε ππνβνιή ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ έγηλε δπλαηή. Βαζηθά Απνδεηθηηθά ζηνηρεία α. Αλ πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ έγηλαλ κέζα ζε Ννζνθνκείν: Δηζηηήξην - Δμηηήξην Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε αηηία ηεο λνζειείαο θαη ην φλνκα ηνπ αζζελή. Πξσηφηππν ηνπ ηηκνινγίνπ ζην νπνίν λα εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ηα έμνδα. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ, νη απνδείμεηο πνπ εθδίδεη πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν λνζειεχηεθε ν αζθαιηζκέλνο. β. Αλ πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ έγηλαλ εθηφο Ννζνθνκείνπ: Πξσηφηππεο απνδείμεηο γηαηξνχ, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ αζζελή θαη ε θχζε ηεο πάζεζεο. Πξσηφηππεο απνδείμεηο γηα αθηηλνζθνπήζεηο ή εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο καδί κε ην παξαπεκπηηθφ ηνπ γηαηξνχ γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ αζζελή. πληαγή γηαηξνχ ζην φλνκα ηνπ αζζελή θαη αλαιπηηθή απφδεημε ηνπ θαξκαθείνπ ζην φλνκα ηνπ αζζελή. 10

11 Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο: Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζα έρεη ην δηθαίσκα, θαη πξέπεη λα ηεο παξέρεηαη ε επρέξεηα, λα εμεηάδεη κε γηαηξφ ηεο εθινγήο ηεο ηνλ Αζθαιηζκέλν νπνηεδήπνηε θαη φζεο θνξέο δηθαηνινγεκέλα ην δεηήζεη, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθθξεκεί αμίσζε ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ, ή λα δεηά ζπκπιεξσκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα εξεπλά ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζαλάηνπ θαη εθφζνλ δελ ην απαγνξεχεη ε Ννκνζεζία λα δεηά ηελ δηελέξγεηα λεθξνςίαο πξηλ ή κεηά ηελ ηαθή. Δμφθιεζε ηεο απαίηεζεο Οπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα θάζε θαιππηφκελε πεξίπησζε θηλδχλνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Αζθαιηζηήξην απηφ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν αθνχ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ιάβεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Οη απνδεκηψζεηο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζα θαηαβάιινληαη ζηνπο Νφκηκνχο Κιεξνλφκνπο. Γηθαζηηθέο ελέξγεηεο: Κακία αγσγή γηα απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε νπνηνδήπνηε πκπιεξσκαηηθφ πκβφιαην, δελ κπνξεί λα εγεξζεί πξηλ πεξάζνπλ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απαίηεζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Αζθαιηζηήξηνπ απηνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εγεξζεί κηα ηέηνηα αγσγή αθνχ πεξάζνπλ ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ κέζα ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε απαίηεζε ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην. ΠΑΡΟΥΔ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ Αλ ν αζθαιηζκέλνο θάλεη ρξήζε 2 ή πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: Ζ εθθαζάξηζε ησλ εμφδσλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο ή λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο (είηε αθνξνχλ παξνρέο Οκαδηθήο Ηαηξηθήο Πεξίζαιςεο είηε παξνρέο Δπξείαο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζπκβφιαηα) ζα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξνρέο νπνηνπδήπνηε άιινπ Αζθαιηζηεξίνπ ή ηηο παξνρέο θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ηπρφλ έρεη θάλεη ρξήζε ν αζθαιηζκέλνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αζθαιηζκέλνο ζα απνδεκηψλεηαη απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε πνζφ ίζν κε ην αλψηαην φξην ησλ Παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηά ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα κείνλ ηα πνζά πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνλ άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα, ή αζθαιηζηήξην. Ζ ζπλδπαζκέλε απηή απνδεκίσζε δελ ζα μεπεξλά ην 100% ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Γηα ηηο ππφινηπεο παξνρέο (Αζθάιεηα Εσήο, Απψιεηα Δηζνδήκαηνο θιπ) δελ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ. ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ο φξνο πληεξνχκελν Πξφζσπν γηα ην Αζθαιηζηήξην απηφ πεξηιακβάλεη κφλν: 1. Σελ λφκηκε ζχδπγν ή ηνλ λφκηκν ζχδπγν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκα δηαδεπγκέλσλ) πνπ εκθαλίδεηαη έηζη γξακκέλνο ζηα αξρεία ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, θαη 2. Σα άγακα παηδηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ηα λφκηκα πηνζεηεζέληα, θαζψο θαη ηα παηδηά πνπ λφκηκα αλαγλσξίζηεθαλ θαη πνπ είλαη ειηθίαο: 1. Πάλσ απφ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ θαη κέρξη θαη δεθαελλέα (19) εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζην ζπίηη ηνπ ππαιιήινπ ή ηνπ / ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή πνπ απνπζηάδνπλ απφ απηφ κφλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ καζεκάησλ, ή καζεκάησλ ζε αλψηεξε ζρνιή ή Παλεπηζηήκην θαη 2. Γεθαελλέα (19) εηψλ θαη πάλσ, αιιά κέρξη θαη είθνζη πέληε (25) εηψλ, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα κφληκε θαηνηθία κε ηνλ ππάιιειν θαη θνηηνχλ ηαθηηθά ζε αλαγλσξηζκέλε αλψηεξε ρνιή ή Παλεπηζηήκην. 11

12 Σα παηδηά απηά πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ηνλ ππάιιειν γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο θαη λα είλαη γξακκέλα ζηα αξρεία ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ζαλ πξφζσπα πνπ ζπληεξνχληαη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ππάιιειν. Αλ νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ζπληεξνχκελν πξφζσπν δηθαηνχηαη επίζεο λα αζθαιηζζεί θαη ζαλ ππάιιεινο κε βάζε ην Αζθαιηζηήξην, ην άηνκν απηφ δελ ζα δηθαηνχηαη λα αζθαιηζζεί θαη ζαλ ζπληεξνχκελν πξφζσπν ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ. Όηαλ θαη νη δχν ζχδπγνη πνπ ζπδνχλ ζην ίδην ζπίηη είλαη αζθαιηζκέλνη ζαλ ππάιιεινη, ηα παηδηά ζα δηθαηνχληαη αζθάιηζε ζαλ ζπληεξνχκελα πξφζσπα κφλν απφ ηνλ έλα απφ ηνπο ζπδχγνπο. ΑΦΑΛΗΖ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Σα ζπληεξνχκελα πξφζσπα ζα δηθαηνχληαη λα αζθαιηζζνχλ κφλν απφ ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα Βαζηθήο Ηαηξηθήο Πεξίζαιςεο θαη Δπξείαο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπεηαη θάιπςε ζπληεξνπκέλσλ πξνζψπσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εηδηθψλ φξσλ ησλ πκπιεξσκαηηθψλ απηψλ πκβνιαίσλ, θαη φηη ν ππάιιεινο θαιχπηεηαη απφ απηά. Κάζε ππάιιεινο ζα δηθαηνχηαη λα αζθαιίζεη ηα ζπληεξνχκελα απφ απηφλ πξφζσπα: 1) ηελ εκεξνκελία πνπ πξσηαξρίδεη ή θάιπςε ηνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα, ή 2) ηελ εκεξνκελία πνπ ν ππάιιεινο απνθηά ζπληεξνχκελν πξφζσπν, νπνηαδήπνηε απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο είλαη ε κεηαγελέζηεξε. Ζ γξαπηή αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ γηα αζθάιηζε, βάζεη ησλ πην πάλσ πκπιεξσκαηηθψλ πκβνιαίσλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ γηα φια ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε, κε ηελ ππνρξέσζε λα δειψλεη ακέζσο θάζε κεηαβνιή ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ζπληεξνπκέλσλ απηψλ πξνζψπσλ, ή ηελ πξνζζήθε λέσλ ηέηνησλ πξνζψπσλ. Αλ ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ πην πάλσ πκπιεξσκαηηθψλ πκβνιαίσλ δελ πξνβιέπεηαη ζπλεηζθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηα αζθάιηζηξα ησλ ζπληεξνπκέλσλ πξνζψπσλ, ηφηε ε αζθάιηζε ηνπο αξρίδεη λα ηζρχεη σο εμήο: Αλ ν ππάιιεινο, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ε αζθάιηζε ηνπ, έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζπληεξνχκελα πξφζσπα, ηα πξφζσπα απηά αζθαιίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη θαη ε αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πκπιεξσκαηηθψλ πκβνιαίσλ. Αλ ν ππάιιεινο απνθηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζπληεξνχκελα πξφζσπα κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θάιπςεο ηνπ απφ ηα πην πάλσ πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα, ηα ζπληεξνχκελα απηά πξφζσπα ζα αζθαιίδνληαη απηφκαηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δειψζεθαλ ζαλ ζπληεξνχκελα πξφζσπα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηαβάιινληαη ηα απαηηνχκελα αζθάιηζηξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιαγή ζηνλ ηχπν εγγξαθήο ζηελ αζθάιηζε. Αλ ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ πην πάλσ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβνιαίσλ πξνβιέπεηαη ζπλεηζθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηα αζθάιηζηξα ησλ ζπληεξνπκέλσλ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη ν ππάιιεινο λα ππνβάιιεη γξαπηή αίηεζε ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζε έληππν ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο, θαη λα ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο ζπλεηζθνξέο γηα ηα αζθάιηζηξα ηνπο. Ζ αζθάιηζε ησλ ζπληεξνπκέλσλ απηψλ πξνζψπσλ αξρίδεη λα ηζρχεη σο εμήο: Αλ ν ππάιιεινο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ε αζθάιηζε ηνπ έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζπληεξνχκελα πξφζσπα, ηα πξφζσπα απηά ζα αζθαιίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη θαη ε αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πκπιεξσκαηηθψλ ζπκβνιαίσλ. 12

13 Αλ ν ππάιιεινο απνθηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θάιπςεο ηνπ σο ππαιιήινπ απφ ηα πην πάλσ πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη γξαπηή αίηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν Β πην πάλσ, κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηθαηνχληαη λα αζθαιηζηνχλ ηα ζπληεξνχκελα απηά πξφζσπα. Σα πξφζσπα απηά ζα αζθαιίδνληαη απηφκαηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δειψζεθαλ ζαλ ζπληεξνχκελα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηαβάιινληαη νη απαηηνχκελεο ζπλεηζθνξέο ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιαγή ζηνλ ηχπν εγγξαθήο ζηελ αζθάιηζε. Αλ ν ππάιιεινο ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα ζην πξφγξακκα αζθάιηζεο κεηά ην ηέινο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ πξψηε εκέξα πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε, ή αλ ε αίηεζε ππνβιεζεί κεηά ηελ ιήμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ ππαιιήινπ ή ησλ ζπληεξνπκέλσλ πξνζψπσλ, επεηδή δελ θαηαβιήζεθαλ νη απαηηνχκελεο ζπλεηζθνξέο γηα ηα αζθάιηζηξα ηνπο, ν ππάιιεινο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη απνδεηθηηθά θαιήο πγείαο, γηα θάζε έλα απφ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα, ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο ησλ ζπληεξνπκέλσλ απηψλ πξνζψπσλ. Αλ ππνβιεζνχλ ηέηνηα απνδεηθηηθά, ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα ζα αζθαιηζζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζα απνθαζίζεη φηη ηα απνδεηθηηθά, πνπ ππνβιήζεθαλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. ΛΖΞΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΩΝ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ζ αζθάιηζε ζπληεξνπκέλνπ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα ιήγεη απηφκαηα: 1. Αλ ιπζεί ε αζθάιεηα ηνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ην Αζθαιηζηήξην απηφ θαη ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα ηνπ. 2. Αλ ην ζπληεξνχκελν πξφζσπν πάςεη λα δηθαηνχηαη αζθάιηζε ζαλ ζπληεξνχκελν πξφζσπν. 3. Αλ ην Αζθαιηζηήξην ή νπνηνδήπνηε απφ ηα πην πάλσ πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα ιήμεη ή ιπζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 4. Αλ δηαθνπεί ε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ζπληεξνχκελνπ πξνζψπνπ θαη 5. Μφιηο ν / ε ζχδπγνο ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθάιεηα ζπληεξνπκέλνπ πξνζψπνπ ιήμεη ή ιπζεί, θαη ην πξφζσπν απηφ λνζειεχεηαη γηα νπνηαδήπνηε αληθαλφηεηα κέζα ζε Ννζνθνκείν ηελ εκεξνκελία εθείλε νη παξνρέο ζχκθσλα κε ηα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα ζα εμαθνινπζήζνπλ λα θαηαβάιινληαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πην πάλσ λνζειεία ηνπ γηα ηελ αληθαλφηεηα απηή θαη εθφζνλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί ηα αλψηαην φξηα ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηά. ΛΤΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ (Ζ παξάγξαθνο απηή ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ πκπιεξσκαηηθψλ πκβνιαίσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα πξνβιέπεηαη ζπλεηζθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηα αζθάιηζηξα ηνπο). Σα πκπιεξσκαηηθά πκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα, ζα παχζνπλ λα παξέρνπλ θάιπςε γηα ηα πξφζσπα απηά, αλ ζηελ πξψηε επέηεην ησλ πκπιεξσκαηηθψλ πκβνιαίσλ απηψλ πνπ αθνινπζεί ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο, ή ζε νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα εκεξνκελία ιήμεο αζθαιίζηξνπ, νη αζθαιηζκέλεο νηθνγέλεηεο είλαη ιηγφηεξεο ηνπ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε. 13

14 ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΕΧΖ Αξηζκφο Οκαδηθνχ Αζθαιηζηήξηνπ Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο πκβνιαίνπ Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο : xxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxx : ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Δθδίδεηαη απφ ηελ AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd πνπ ζην εμήο θαιείηαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΦΑΛΗΖ Ο φξνο Τπάιιεινο γηα ην πκβφιαην απηφ έρεη ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο Πξφζζεηνπο Όξνπο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ (Παξάγξαθνο 15). Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αζθάιηζε ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. Όινη νη κφληκνη πιήξσο απαζρνινχκελνη ππάιιεινη ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη λα ηζρχεη απηφ ην πκβφιαην, δηθαηνχληαη αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία απηή κε ηνλ φξν φηη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 65o έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 2. Νέα κέιε, πιήξσο απαζρνινχκελνη κφληκνη ππάιιεινη ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηψλ, ζα δηθαηνχληαη αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο κε ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία Καιήο Τγείαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπο λννπκέλνπ φηη ε αίηεζε ηνπο ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 3. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζθάιηζε ηνπ ππαιιήινπ ιήμεη, θαη έρεη κεηαηξαπεί νιηθά ή κεξηθά ζε αηνκηθή αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ θαη εθφζνλ ην αηνκηθφ απηφ πκβφιαην εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ππάιιεινο επαλαθηά ην δηθαίσκα Οκαδηθήο Αζθάιηζεο, ηφηε ζα πξέπεη, πξηλ αζθαιηζηεί μαλά λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά θαιήο πγείαο ηθαλνπνηεηηθά ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία. 4. Οπνηνζδήπνηε ππάιιεινο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε ελεξγφ θαη πιήξε ππεξεζία ηε εκεξνκελία πνπ δηθαηνχηαη λα αζθαιηζηεί, ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ, δελ ζα δηθαηνχηαη αζθάιηζεο κέρξη λα επηζηξέςεη ζε πιήξε θαη ελεξγφ ππεξεζία. ΠΑΡΟΥΔ Με απηφ ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζπκθσλεί φηη νη πην θάησ παξνρέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ. ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑ ΑΠΩΛΔΗΑ ΕΩΖ χκθσλα κε απηφ ην ζπκβφιαην, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ππαιιήινπ, ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζηνλ Γηθαηνχρν ή Γηθαηνχρνπο ηνπ, απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζφ πνπ ήηαλ θαιπκκέλνο ν ππάιιεινο ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο είλαη ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθαιείαο Εσήο λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ππαιιήινπ θαη λα πξνζθνκηζζνχλ γξαπηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ζάλαην ηνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ απφ αζζέλεηα πνπ ππήξρε πξηλ ηελ εκεξνκελία θάιπςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηφηε ε εηαηξία δελ ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο θάιπςεο. 14

15 ΠΟΟ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν πνζφ αζθάιεηαο γηα θάζε έλαλ αζθαιηζκέλν ππάιιειν ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη πην θάησ: Ποζό Αζθάλειας 5,000 Μηνιαίο Αζθάλιζηρο 0.30 για κάθε 1,000 κάλσυης Αλ έλαο ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα θαιπθζεί κε πνζφ αζθαιείαο πνπ μεπεξλά ην αξρηθφ πνζφ ηεο θάιπςεο, γηα λα θαιπθζεί γηα ην επηπιένλ πνζφ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιηζηκφηεηά ηνπ. Αλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ην επηπιένλ πνζφ αζθάιεηαο ζα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ζα νξίδεη. Αλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ν αζθαιηζκέλνο ζα παξακέλεη θαιπκκέλνο κε ην πνζφ αζθάιεηαο πνπ είρε γη απηφλ πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί. Αλ ην πνζφ Αζθάιεηαο ηξνπνπνηεζεί θαη θάπνηνο ππάιιεινο δελ βξίζθεηαη ζε ελεξγφ θαη πιήξε ππεξεζία θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε, ην λέν πνζφ αζθάιεηαο ηνπ ζα αξρίζεη λα ηζρχεη κφιηο ν ππάιιεινο απηφο επηζηξέςεη ζε πιήξε θαη ελεξγφ ππεξεζία. Αλ ε αζθάιηζε ηνπ ππαιιήινπ ζπλερηζζεί θαηά ηε δηάξθεηα αληθαλφηεηαο, άδεηαο ή πξνζσξηλήο απνπζίαο ην πνζφ ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζα είλαη εθείλν κε ην νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλνο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο ελεξγνχ ππεξεζίαο. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ε πεξίπησζε πνπ ε αζθάιηζε ηνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ ιήμεη, ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ή αλ δελ δηθαηνχηαη πιένλ αζθάιηζε ζχκθσλα κε ην κέξνο Τπάιιεινη Γηθαηνχκελνη Αζθάιηζεο ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ, ν ππάιιεινο ζα δηθαηνχηαη εθφζνλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 65ν (εμεθνζηφ πέκπην) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, λα κεηαηξέςεη νιηθά ή κεξηθά ηελ αζθάιηζε ηνπ ζε αηνκηθφ ζπκβφιαην Αζθάιεηαο Εσήο ρσξίο ηαηξηθή εμέηαζε. Σν αηνκηθφ ζπκβφιαην Αζθάιεηαο Εσήο κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα νπνηαδήπνηε αηνκηθά ζπκβφιαηα Εσήο πνπ εθδίδεη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γελ κπνξεί φκσο λα είλαη αηνκηθφ αζθαιηζηήξην ηχπνπ απιήο Αζθάιεηαο Εσήο ή ζπκβφιαην πνπ πεξηιακβάλεη παξνρέο αληθαλφηεηαο ή πξφζζεηεο παξνρέο εμ αηηίαο ζαλάηνπ απφ αηχρεκα. Ζ κεηαηξνπή απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε πξνυπφζεζε φηη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζα έρεη ιάβεη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε νκαδηθή αζθάιηζε ηνπ ππαιιήινπ έρεη ιήμεη γξαπηή αίηεζε ηνπ θαη ηελ πξψηε θαηαβνιή αζθαιίζηξνπ. Σα αζθάιηζηξα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζα βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο πνπ αλαινγνχλ ζηελ θαηεγνξία αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλήθεη ν ππάιιεινο θαη ηελ ειηθία πνπ έρεη ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη ε ηζρχο ηνπ αηνκηθνχ ζπκβνιαίνπ. Ζ ηζρχο νπνηνπδήπνηε αηνκηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ζα αξρίδεη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα ην ζπκβφιαην απηφ θαη ζα αληηθαζηζηά φιεο ηηο παξνρέο ηνπ πκβνιαίνπ Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο. Ζ κεηαηξνπή αζθάιηζεο θαη ε πιεξσκή απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ αηνκηθνχ Αζθαιηζηήξηνπ ζα απνθιείεη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο απηνχ. 15

16 ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο πεζάλεη κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, πνπ αθνινπζεί ηελ ιήμε ηεο αζθαιίζεσο ηνπ απφ ηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα θαη δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο Μεηαηξνπήο πνπ έρεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ, ηφηε ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία, ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ, ζα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα απψιεηα δσήο ίζε κε ην πνζφ αζθάιεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε αηνκηθή αζθάιηζε, αλεμάξηεηα αλ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε κεηαηξνπήο ή φρη. ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΕΧΖ Αλ ν ππάιιεινο θαηαζηεί νιηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία απφ ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα, θαη ε αληθαλφηεηα απηή ηνλ εκπνδίδεη λα αζθήζεη πιήξσο νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επάγγεικα κε ακνηβή ή θέξδνο, θαη ζπγρξφλσο: 1. είλαη αζθαιηζκέλνο απφ ηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα Εσήο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν, 2. δελ έρεη θζάζεη ηελ 60ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ, 3. δελ έρεη ιήμεη ε αζθάιηζε ηνπ ζχκθσλα κε ην κέξνο Λήμε Αζθάιηζεο Τπαιιήινπ ησλ Πξφζζεησλ Όξσλ ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηήξηνπ, θαη ν ππάιιεινο απηφο πεζάλεη κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηφηε πνπ δηαθφπεθε ε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ θαη εθφζνλ είρε παξακείλεη ζπλερψο αλίθαλνο γηα εξγαζία, ε ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΑΛΔΗ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ ην πνζφ ηεο Αζθάιεηαο Εσήο κε ην νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλνο ν ππάιιεινο απηφο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο κε ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ αζθάιεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ιάβεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληθαλφηεηα θαη ηνλ ζάλαην ηνπ ππαιιήινπ, εθηφο θαη αλ έρεη εγεξζεί αμίσζε γηα ην ζάλαην ηνπ ππαιιήινπ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αζθάιηζεο ηνπ. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ κέζα ζε δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ππαιιήινπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Αλ έρεη εθδνζεί αηνκηθφ αζθαιηζηήξην δσήο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην κέξνο Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο πιεξσκή απνδεκηψζεσο ζαλάηνπ κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, κφλν αλ επηζηξαθεί ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ην Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην θαη αθπξσζεί. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κελ έρεη εγεξζεί αμίσζε θαη κελ έρεη θαηαβιεζεί απνδεκίσζε κε βάζε απηφ ην Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ πιεξσζεί αζθάιηζηξα γηα ην Αηνκηθφ Αζθαιηζηήξην, ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ζα ηα επηζηξέςεη ζην Γηθαηνχρν ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζαλάηνπ ζχκθσλα κε ην κέξνο απηφ ζα γίλεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έρεη νξίζεη ν αζθαιηζκέλνο. Αλ φκσο έρεη εθδνζεί αηνκηθφ ζπκβφιαην Εσήο ζχκθσλα κε ην Γηθαίσκα Μεηαηξνπήο θαη έρεη γίλεη πξνζδηνξηζκφο Γηθαηνχρνπ πνπ δηαθέξεη απφ ηνλ Γηθαηνχρν πνπ είρε νξηζζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο, ηφηε ν λένο απηφο πξνζδηνξηζκφο ζα ζεσξείηαη εηδνπνίεζε αιιαγήο Γηθαηνχρνπ θαη ε πιεξσκή απνδεκίσζεο απφ απηφ ην Οκαδηθφ Αζθαιηζηήξην ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αιιαγή απηή. ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ Γελ ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζαλάηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο απηνθηνλήζεη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ςπρηθή ή δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δσδεθακήλνπ ηεο αζθάιηζεο ηνπ. ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ή ν Αληηζπκβαιιφκελνο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ζπληειεζηνχ κεληαίνπ αζθαιίζηξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ειηθίεο φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ Πίλαθα Αηνκηθψλ Σηκψλ, πνπ ηζρχνπλ ηελ ζηηγκή ηεο απαίηεζεο. Οη εκεξνκελίεο πνπ κηα ηέηνηα απαίηεζε κπνξεί λα γίλεη νη εμήο: 1. ε θάζε επέηεην ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ, κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα εκεξνκελία νθεηιήο αζθαιίζηξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ Αζθάιηζηξα ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ. 2. ε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ΠΗΝΑΚΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΣΗΜΩΝ αιιάδεη. 3. Οπνηεδήπνηε ε θάιπςε ηνπ πκβνιαίνπ Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο, αιιάδεη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ. 16

17 Κάζε κεληαίν αζθάιηζηξν, γηα ηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα Εσήο, ζα ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο Αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ, ηελ εκεξνκελία νθεηιήο ηνπ αζθαιίζηξνπ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ζπληειεζηνχ κεληαίνπ αζθαιίζηξνπ πνπ ηζρχεη ηφηε. Σα παξαπάλσ κεληαία αζθάιηζηξα κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πνπ ζα γίλεη ακνηβαία απνδεθηφο απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία θαη ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, θαη πνπ ζα πξέπεη λα δίλνπλ πεξίπνπ ην ίδην ζπλνιηθφ πνζφ. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ζα πξέπεη λα εηνηκάδεη θάζε κήλα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά πνζά ηεο Αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα απηνχ θαη πνπ ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία καδί κε ηελ νθεηιή ησλ αζθαιίζηξσλ. Αλ ην Οκαδηθφ απηφ Αζθαιηζηήξην πξνβιέπεη ηα αζθάιηζηξα λα θαηαβάιινληαη εηεζίσο, εμακεληαίσο ή ηξηκεληαίσο, ηφηε ηα αζθάιηζηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ Οκαδηθή Αζθάιεηα Εσήο απηνχ ηνπ πκβνιαίνπ, ζα ππνινγίδνληαη κε ηξφπν πνπ ζα γίλεηαη ακνηβαία απνδεθηφο απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξία θαη ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν. ΓΗΟΡΘΧΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλ ε ειηθία Αζθαιηζκέλνπ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλε, ελψ ν Αζθαιηζκέλνο δεη αλαπξνζαξκφδνληαη ηα αζθάιηζηξα ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ε δηαθνξά θαηαβάιιεηαη ή κεηαβάιιεηαη αλάινγα ην πνζφ θαιχςεσο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ιαλζαζκέλε ειηθία κεηά ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία θαηαβάιιεη αζθάιηζηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ζηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί. Αλ απνδεηρζεί φηη ν Αζθαιηζκέλνο κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ειηθία δελ ήηαλ απνδεθηφο γηα αζθάιηζε, ε θάιπςε ηνπ ζεσξείηαη φηη δελ έγηλε πνηέ, ηα δε αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γη απηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηψζνπλ ην επφκελν αζθάιηζηξν πνπ ζα πιεξψζεη ν Αληηζπκβαιιφκελνο. Σπρφλ ζπλεηζθνξά αζθαιίζηξσλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ αζθαιηζκέλν επηζηξέθεηαη ζηνλ ίδην ή ηνπο Γηθαηνχρνπο ηνπ αλ έρεη απνβηψζεη άηνθα. ΛΖΞΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΕΧΖ Σν ζπκβφιαην απηφ παχεη λα ηζρχεη κε ηελ ιήμε ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηήξηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξψηε επέηεην ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηήξηνπ κεηά ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο πκβνιαίνπ Εσήο, ή ζε νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα εκεξνκελία νθεηιήο αζθαιίζηξνπ νη Αζθαιηζκέλνη ππάιιεινη είλαη: 1. ιηγφηεξνη ησλ 5 ζε αξηζκφ, ή 2. ιηγφηεξνη ησλ 75% ηνηο εθαηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ δηθαηνχληαη αζθάιηζε ζχκθσλα κε ην πκβφιαην απηφ, ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα θαη κπνξεί λα θαηαγγείιεη ην πκβφιαην απηφ, κε ηνλ φξν φηη ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν γξαπηψο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαγγειία απηή. ε Πίζησζε απηψλ, ε AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd εθδίδεη ην πκβφιαην Οκαδηθήο Αζθάιεηαο Εσήο ηελ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Έθνξνο

18 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΔΤΡΔΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Αξηζκφο Οκαδηθνχ Αζθαιηζηήξηνπ Ζκεξνκελία έλαξμεο Ηζρχνο πκπιεξσκαηηθνχ πκβνιαίνπ : xxxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxxxx : ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Δθδίδεηαη απφ ηελ American Life Insurance Company (Cy) Ltd, πνπ ζην εμήο θαιείηαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΑΦΑΛΗΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Σν πκπιεξσκαηηθφ απηφ πκβφιαην παξέρεη θάιπςε: * ζηνπο ππαιιήινπο * ζηα ζπληεξνχκελα πξφζσπα ησλ ππαιιήισλ Ο φξνο ππάιιεινο θαη ν φξνο ζπληεξνχκελν πξφζσπν γηα ην πκπιεξσκαηηθφ απηφ πκβφιαην έρεη ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο Πξφζζεηνπο φξνπο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ. Σν δηθαίσκα αζθάιηζεο ηζρχεη γηα: * Τπαιιήινπο πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγφ θαη πιήξε ππεξεζία θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο απηνχ ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ πκβνιαίνπ. * Τπαιιήινπο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. * πληεξνχκελα πξφζσπα φπσο απηά νξίδνληαη ζηνπο Πξφζζεηνπο φξνπο ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ. * Νέα κέιε, πιήξσο απαζρνινχκελνη κφληκνη ππάιιεινη ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηψλ, ζα δηθαηνχληαη αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο κε ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία Καιήο Τγείαο γηα ηελ αζθάιηζεο ηνπο λννπκέλνπ φηη ε αίηεζε ηνπο ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Οπνηνζδήπνηε ππάιιεινο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε ελεξγφ θαη πιήξε ππεξεζία ηελ εκεξνκελία πνπ δηθαηνχηαη λα αζθαιηζηεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ ζα δηθαηνχηαη αζθάιηζεο κέρξη λα επηζηξέςεη ζε πιήξε θαη ελεξγφ ππεξεζία. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο δηθαηνπκέλσλ αζθάιηζεο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο Αζθαιηζκέλνη Τπάιιεινη θαη Αζθάιηζε πληεξνπκέλσλ Πξνζψπσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΟΡΟΤ ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ ζα αλαθέξνληαη ζην πκπιεξσκαηηθφ απηφ πκβφιαην κε ηελ ιέμε Αζθαιηζκέλνο. 18

19 ΠΑΡΟΥΔ Δσρεία Νοζοκομειακή Περίθαλυη Δνηός Νοζοκομείοσ / Κλινικής Αλψηαην φξην θάιπςεο γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο αλά άηνκν 100,000 Αθαηξεηέν Πνζφ γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο αλά άηνκν 1,500 Γσκάηην θαη ηξνθή εκεξεζίσο ηελ Κχπξν 250 ην Δμσηεξηθφ ή ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Παξαθνινχζεζεο 500 Ακνηβή Υεηξνχξγνπ / Αλαηζζεζηνιφγνπ 100% Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ δελ ρξήδνπλ λνζειείαο 100% Λνηπέο Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο 100% Δπείγνλ κεηαθνξά κε αζζελνθφξν 100% Έμνδα Δπαλαπαηξηζκνχ νξνχ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο 3,500 Ζκεξήζην Δπίδνκα ιφγσ Γσξεάλ Ννζειείαο (κέρξη 90 κέξεο) 100 πλαζθάιηζε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία 100%, 19

20 Μεληαία Αζθάιηζηξα Δπξεία Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε Δληφο Ννζνθνκείνπ / Κιηληθήο Τπάιιεινο Μφλν Τπάιιεινο θαη έλα εμαξηψκελν Τπάιιεινο θαη Οηθνγέλεηα Έθνξνο. 20

21 Με απηφ ην πκπιεξσκαηηθφ πκβφιαην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο πνπ θαιχπηνληαη ηα ηαηξνθαξκαθεπηηθά θαη λνζειεπηηθά έμνδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο Ννζνθνκείνπ εμ αηηίαο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο. Ζ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην 100% ησλ δηθαηνχκελσλ λνζνθνκεηαθψλ εμφδσλ ιφγσ αληθαλφηεηαο αθνχ αθαηξεζεί ην εθπηπηφκελν πνζφ γηα θάζε πεξίνδν ζπζζψξεπζεο. Σα έμνδα απηά θαηαβάιινληαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην αλψηαην πνζφ παξνρήο. ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ Ο φξνο Αληθαλφηεηα ζεκαίλεη θάπνηα αζζέλεηα ή θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε απφ αηχρεκα, πνπ απαηηνχλ ηαηξηθή πεξίζαιςε απφ αδεηνχρν γηαηξφ. Όιεο νη ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην αηχρεκα ζα ζεσξνχληαη ζαλ κηα αληθαλφηεηα. Όιεο νη αζζέλεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ηαπηφρξνλα θαη νθείινληαη ζηελ ίδηα ή ζπγγελή αηηία ζα ζεσξνχληαη ζαλ κηα αληθαλφηεηα. Αλ κηα αληθαλφηεηα νθείιεηαη ζε αίηηα ζρεηηθά ή ζπγγελή πξνεγνχκελεο αληθαλφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπινθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αίηηα απηά), ζα ζεσξείηαη ζαλ ζπλερφκελε ηεο πξνεγνχκελεο αληθαλφηεηαο θαη φρη ζαλ λέα αληθαλφηεηα. ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ Ο φξνο ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ ζεκαίλεη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν χζηεξα απφ ζχζηαζε γηαηξνχ. Σα έμνδα απηά πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ, απφ ην ΣΜΖΜΑ Η κε ηίηιν ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εμαηξνχληαη απφ ην ΣΜΖΜΑ ΗΗ κε ηίηιν ΓΔΝ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑ. Γελ ζεσξνχληαη πάλησο δηθαηνχκελα έμνδα, ηα έμνδα πνπ δελ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ πεξίζαιςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα γηα νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή παξνρή πνπ αδηθαηνιφγεηα ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλεζηζκέλεο αληίζηνηρεο ηαηξηθέο ή λνζειεπηηθέο δαπάλεο (ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9 ηνπ ζπκβνιαίνπ ). Σα δηθαηνχκελα έμνδα ζα απνδεκηψλνληαη κε βάζε ηα φξηα ησλ παξνρψλ πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε δαπάλε θαη εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζζεί πξσηφηππεο απνδείμεηο. 21

22 ΣΜΖΜΑ Η - ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑ: 1. Γσκάηην θαη Σξνθή ζε αλαγλσξηζκέλν Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, κέρξη ηνπ Πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρψλ. 2. Οπνηαδήπνηε αλαγθαία Ννζνθνκεηαθή ππεξεζία θαη Δθφδηα γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε Ννζνθνκείν ή Κιηληθή. 3. Αλαηζζεηηθά θαη ε ρνξήγεζε ηνπο. 4. Έμνδα κεηαθνξάο κε Ννζνθνκεηαθφ απηνθίλεην γηα δηαδξνκέο ζε Ννζνθνκείν θαη απφ ην Ννζνθνκείν. 5. Τπεξεζίεο ηαηξψλ γηα δηάγλσζε, γηα εγρείξεζε ή άιιε ηαηξηθή πεξίζαιςε, εθηφο νδνληηαηξηθψλ εμφδσλ. 6. Έμνδα ρεηξνχξγνπ νδνληίαηξνπ πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα απνθαηάζηαζε ηξαχκαηνο ησλ θπζηθψλ δνληηψλ, ιφγσ αηπρήκαηνο θαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκέξα, πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία έρεη εηδνπνηεζεί κέζα ζε δηάζηεκα 5 εκεξψλ γηα ην ελ ιφγσ αηχρεκα. ηελ πεξίζαιςε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ απηψλ δνληηψλ θαζψο επίζεο θαη νη απαηηνχκελεο αθηηλνγξαθίεο, κέζα ζην αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 7. Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ αδεηνχρν λνζνθφκν, πνπ δελ έρεη θακία ζπγγέλεηα κε ηνλ Αζθαιηζκέλν νχηε κέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία. 8. Ομπγφλν θαη ελνίθην ησλ απαηηνχκελσλ ζπζθεπψλ γηα ηελ παξνρή ηνπ. 9. Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, αλαιχζεηο, αθηηλνγξαθίεο, αμνληθέο θαη καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο. 10. Αθηηλνινγηθή ή ξαδηελεξγφο ζεξαπεία κε ηζφηνπα. 11. Έμνδα θπζηνζεξαπεπηή πνπ δελ είλαη ζπγγελήο κε ηνλ αζθαιηζκέλν. 12. Έμνδα αγνξάο θαξκάθσλ εθφζνλ ρνξεγνχληαη κε ζπληαγή γηαηξνχ, ρεηξνπξγηθά εμαξηήκαηα, κεηάγγηζε αίκαηνο θαη πιάζκαηνο. 13. Σερλεηά κέιε θαη κάηηα, φηαλ απηά είλαη απαξαίηεηα εμαηηίαο αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο πνπ ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ε θάιπςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ήηαλ ζε ηζρχ. 14. Γχςηλα εθκαγεία, θνηλνχο λάξζεθεο, επηδέζκνπο, νξζνπεδηθέο δψλεο, εηδηθά ζηεξίγκαηα, δεθαλίθηα. 15. Δλνηθίαζε θπιηνκέλσλ θαζηζκάησλ, θιίλεο Ννζνθνκείνπ, ή ζηδεξνχ πλεχκνλνο. 22

23 ΣΜΖΜΑ ΗΗ - ΓΔΝ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑ: 1. Γηα εζειεκέλν απηνηξαπκαηηζκφ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ, γηα έμνδα ζεξαπείαο εμ αηηίαο αιθννιηζκνχ ή ρξήζεσο λαξθσηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη λεπξνινγηθψλ ή πλεπκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. 2. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηδφκελνπ ζε αληαξζία ή πφιεκν θεξπγκέλν ή αθήξπθην ή ζπκκεηνρή ζε δηαδήισζε, απεξγία ή εκθχιηα ηαξαρή. 3. Γηα ςπρηαηξηθή ζεξαπεία, γηα ζεξαπεία αλαπαχζεσο ζε θέληξα πγείαο ή γηα πεξηφδνπο θαξαληίλαο ή απνκφλσζεο. 4. Γηα αηζζεηηθέο ή πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο ή ζεξαπείεο εθηφο αλ απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηθήο βιάβεο απφ αηχρεκα, πνπ ζπλέβε θαηά ην ρξφλν πνπ ε αζθάιεηα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 5. Γηα πξνιεπηηθέο γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο Routine check-ups, (εθηφο ησλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρψλ), νδνληηαηξηθέο εμεηάζεηο ή ζεξαπείεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, πνπ έρεη ζρέζε κε ηα δφληηα ή ηα νχια) εθηφο θαη αλ είλαη ζπλέπεηα αηπρήκαηνο, γηα εμεηάζεηο ή ζεξαπείεο δηνξζψζεσο νθζαικνινγηθήο δηάζιαζεο, γηα αγνξέο θαη πξνζαξκνγέο γπαιηψλ ή θαθψλ, γηα ηελ αγνξά βνεζεηηθψλ νξγάλσλ βαξεθνΐαο. 6. Γηα έμνδα κεηαθνξηθψλ κέζσλ εθηφο ησλ εηδηθψλ λνζνθνκεηαθψλ απηνθηλήησλ. 7. Γηα πξνιεπηηθνχο εκβνιηαζκνχο. 8. Έμνδα Δγθπκνζχλεο θαζψο επίζεο θαη έμνδα γηα ηεζη γνληκφηεηαο ή ζεξαπεία γηα πξνζπάζεηα ηεθλνπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε νξκνληθήο ζεξαπείαο ή εμέηαζεο. 9. Γηα ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα πνπ θαιχπηνληαη θάησ απφ ηελ λνκνζεζία γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, θαζψο επίζεο θαη γηα ζεξαπεία πνπ παξέρεηαη δσξεάλ ζηνλ αζθαιηδφκελν ή πνπ ηα έμνδα ηεο απνδίδνληαη απφ άιιε αζθάιεηα ή αζθαιηζηηθφ ηακείν. 10. Γηα πάζεζε ή αληθαλφηεηα πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θάιπςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. (Ηζρχεη κφλν γηα ηα λέα κέιε) 11. Γηα ην χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνπνηεηηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS), ζρεηηδφκελν κε ην AIDS ζχλδξνκν ή κφιπλζε απφ ηνλ ηφ HIV. 12. Γηα ρξεψζεηο εμσλνζνθνκεηαθήο ζεξαπείαο πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρψλ. 23

ΑΝΓΡΔΑ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΝΓΡΔΑ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ ΣΤΛΗΑΝΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ andreas-stylianou@hotmail.com 99375508 99519859 ΥΔΓΗΟ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ (ΔΠΟΔΣ) ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Τ3Θ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ AΡΘΡΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Ζ παξνχζα αζθάιηζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε: Σελ ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. Σνπο παξφληεο Γεληθνχο Όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Οκαδηθήο Αζθάιηζεο

Πξόγξακκα Οκαδηθήο Αζθάιηζεο Πξόγξακκα Οκαδηθήο Αζθάιηζεο Πξνο αζθαιηδφκελα κέιε ηεο Δ.Π.Ο.Δ.Σ. Αξηζκόο πκβνιαίνπ : 34436 Με ηδηαίηεξε επραξίζηεζε ζαο παξνπζηάδνπκε ην Πξφγξακκα Οκαδηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΑΓΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ EΛΔΤΘΔΡΖ ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Δ.Π.Ο.Δ.Σ. Σν ρέδην απηό κειεηήζεθε εηδηθά από ην Σκήκα Οκαδηθώλ Αζθαιίζεσλ ηεο MetLife Alico.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ )

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ ) Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ. 12202) Δάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961 Αζήλα, 21. 12. 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γ/ΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Σημείο 8 (8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΠΡΟ: Απνδέθηεο ηειψλ Α, 5, 6, 7, 11, 12 & 14 Άλλα Νηθνιάθε Σει.:

ΒΑΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΠΡΟ: Απνδέθηεο ηειψλ Α, 5, 6, 7, 11, 12 & 14 Άλλα Νηθνιάθε Σει.: OΣΔ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΣΡΗΑ ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΟΣΔ Μαξνχζη, 26-7 -2012 Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ, ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ & Αξηζκ.: 459/22 HR CONTROLLING ΣΑΘ. & ΚΗΝ. ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΜΟΗΒΧΝ-ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΘΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΚΔΦ.. ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Οξηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο: Αλ 0 ηόηε νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ηελ κε αξλεηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο:. Γειαδή ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 ιέγεηαη ν αξηζκόο 0 πνπ όηαλ πςσζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019!

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! A. Πίνακερ απεικόνιζηρ μεηαβολών Ι. Πίνακαρ απεικόνιζηρ μεηαβολών για ειζόδημα 10.000,00 Με ηο Υθιζηάμενο ζύζηημα Κζρδη 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα