<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476"

Transcript

1 <?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη κέρξη ησλ αλσηάησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη, γηα έμνδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο απηψλ ζπλεπεία αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο θαη θάησ απφ ηνπο Όξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Ππκβνιαίνπ Εσήο θαη ηνπο Θνηλνχο Όξνπο ησλ Ππκπιεξσκαηηθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο. Πε θάζε πεξίπησζε νη φξνη ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο, εθφζνλ εηζάγνπλ δηαθνξεηηθή ξχζκηζε, είλαη ηζρπξφηεξνη ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Ππκβνιαίνπ Εσήο θαη ησλ Θνηλψλ Όξσλ Ππκπιεξσκαηηθψλ Αζθαιίζεσλ. ΑΟΘΟΝ 1: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Κε απηή ηε Ππκπιεξσκαηηθή Θάιπςε ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη, ηα έμνδα γηα ηαηξηθή ζεξαπεία ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ζε Λνζειεπηηθφ ίδξπκα εμαηηίαο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ αηχρεκα ή εμαηηίαο αζζέλεηαο ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ ή ησλ εμαξησκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνπ αζθαιίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ππφ ηελ αίξεζε φηη ε εηζαγσγή ζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαιππηφκελεο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο. 1.1 Ρν αλψηαην πνζφ θάιπςεο γηα Λνζειεία ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε ΔΟΩ (ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ΔΟΩ), ελψ γηα ην Δμσηεξηθφ ην αλψηαην πνζφ θάιπςεο γηα Λνζειεία αλέξρεηαη ζε ΔΟΩ (εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ΔΟΩ). ΑΟΘΟΝ 2: ΝΟΗΠΚΝΗ Λοζηλεςηικό Ίδπςμα: Θεσξείηαη θάζε Λνζνθνκείν ή Θιηληθή (δεκφζην ή ηδησηηθφ) κε λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ θαη πνπ δηαζέηεη πιήξε λνζνθνκεηαθφ εμνπιηζκφ θαη κφληκν ηαηξηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Ρα ηδξχκαηα γηα ηνμηθνκαλείο ή αιθννιηθνχο, ηα ηδξχκαηα απνθαηάζηαζεο, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ηα αλαξξσηήξηα, νη νίθνη επγεξίαο, ηα αλαπαπηήξηα θαη ηα θπζηθνζεξαπεπηήξηα δε ζεσξνχληαη Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα. Αζθαλιζμένορ: Δίλαη ην πξφζσπν πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ξαξνρψλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ή ζε ζρεηηθή κε ην παξφλ πξνζάξηεκα Ξξφζζεηε Ξξάμε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ζχδπγνο θαη ηέθλα, εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη αλαγξάθνληαη ζην Ξίλαθα Ξαξνρψλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ή ζε ζρεηηθή κε ην παξφλ πξνζάξηεκα Ξξφζζεηε Ξξάμε θαη θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε. Κέλη Νικογένειαρ: Θεσξνχληαη ν/ε ζχδπγνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηα ηέθλα απηνχ ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ ή θάησ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) εηψλ εθφζνλ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Λοζοκομειακή Ξεπίθαλτη Λοζηλεία: Νξίδεηαη ε ρεηξνπξγηθή ή ηαηξηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ίαζε αζζελεηψλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ζσκαηηθήο βιάβεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, είλαη δε ηαηξηθψο επηβεβιεκέλν λα ιάβεη ρψξα εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Δζσηεξηθφο Αζζελήο) θαη είλαη απαξαίηεηε ε παξακνλή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εληφο απηνχ γηα ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο. Δμαηξείηαη θάζε λνζειεία απιήο πεξηπνίεζεο θαη ε εηζαγσγή εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηελ ίαζε ηεο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, φπσο θαη ε παξακνλή εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Λνζειεία), ε νπνία δελ είλαη αλαγθαία γηα ζεξαπεία πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηθαλνπνηεηηθά εθηφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή ζε εμσηεξηθά ηαηξεία απηνχ. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο επαλεηζαρζεί ζε Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ηφηε νη δηαδνρηθέο Λνζειείεο (ζεξαπείεο), νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζε επηπινθέο ηεο, ζεσξνχληαη σο ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο θαη αληηκεησπίδνληαη σο κία Λνζειεία (ζεξαπεία). Πςμβεβλημένο Λοζηλεςηικό Ίδπςμα: Νξίδεηαη θάζε Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) έρνληαο ππνγξάςεη απεπζείαο ζρεηηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο ή κέζσ ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο, ε νπνία έρεη ζπκβιεζεί κε Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα κέζσ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ Αζθαιηζκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Ππκπιεξσηηθή Αζθάιηζε. Ζ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ηεο ιίζηαο ησλ Ππκβεβιεκέλσλ Λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ.

2 Θέζη Λοζηλείαρ: Θεσξείηαη ε θαηεγνξία ηνπ δσκαηίνπ ζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ξαξνρψλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Πηελ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) κπνξεί λα επηιέμεη κηα απφ ηηο δχν (2) παξαθάησ θαηεγνξίεο Θέζεο Λνζειείαο σο εμήο : ΘΔΠΖ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Β : Γσκάηην κε δχν (2) θξεβάηηα ΘΔΠΖ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ Γ : Γσκάηην κε ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα θξεβάηηα ή δσκάηην ην νπνίν δε κνηξάδεηαη κε παξαπάλσ απφ άιινπο δχν (2) αζζελείο θαη ρξεψλεηαη σο ηξίθιηλν. Λοζοκομειακά Έξοδα Λοζηλείαρ: Νξίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ γηα δσκάηην θαη ηξνθή, αλάινγα κε ηελ επηιεγείζα Θέζε Λνζειείαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηα παξαθάησ άξζξα ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη αλαιχνληαη επαθξηβψο ζηα παξαθάησ άξζξα ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο. ΑΟΘΟΝ 3: ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΔΛΡΝΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ 3.1 Δζυηεπική θεπαπεία : Νξίδεηαη ε ρεηξνπξγηθή ή ηαηξηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ίαζε αζζελεηψλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ζσκαηηθήο βιάβεο, είλαη δε ηαηξηθψο επηβεβιεκέλν λα ιάβεη ρψξα εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Δζσηεξηθφο Αζζελήο), θαη είλαη απαξαίηεηε ε παξακνλή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εληφο απηνχ, άλσ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ. Δμαηξείηαη θάζε λνζειεία απιήο πεξηπνίεζεο θαη ε εηζαγσγή γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηελ ίαζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο φπσο θαη ε παξακνλή εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (λνζειεία) ε νπνία δελ είλαη αλαγθαία γηα ζεξαπεία, πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηθαλνπνηεηηθά εθηφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία απηνχ. Αλ ν Αζθαιηζκέλνο επαλεηζαρζεί ζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα εληφο πεξηφδνπ ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο, ηφηε δηαδνρηθέο Λνζειείεο (ζεξαπείεο) νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζε επηπινθέο ηεο, ζεσξνχληαη σο ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο θαη αληηκεησπίδνληαη σο κηα Λνζειεία (ζεξαπεία). 3.2 Θεπαπεία ενηόρ θέζηρ: Νξίδεηαη ε εζσηεξηθή ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ν αζζελήο λνζειεχεηαη ζηε Θέζε Λνζειείαο, πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ξαξνρψλ ή ζε ρακειφηεξε ζέζε. 3.3 Θεπαπεία εκηόρ θέζηρ: Νξίδεηαη ε εζσηεξηθή ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν αζζελήο λνζειεχεηαη ζε πςειφηεξε θαηεγνξία Θέζεο Λνζειείαο απφ απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ξαξνρψλ. 3.4 Θαηηγοπία Σειποςπγικήρ Δπέμβαζηρ: Νξίδεηαη ε θαηάηαμε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ αλαθεξφκελν ζην Άξζξν 5 Ξίλαθα Θαηάηαμεο Σεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ. Ζ θαηάηαμε απηή κπνξεί λα αλαζεσξεζεί αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 3.5 Κονάδα Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ: Θεσξείηαη ε εηδηθή κνλάδα κέζα ζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα γηα ηνπο αζζελείο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ νπνίσλ απαηηεί ζπλερή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη θξνληίδα. Γελ ζεσξνχληαη Κνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο, ηα δσκάηηα αλάξξσζεο θαη ηα ηδησηηθά δσκάηηα ή κνλάδεο παξαθνινχζεζεο. 3.6 Σπέυζη: Πηα Γεκφζηα Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα εληφο Διιάδνο θαιχπηεηαη ην εθαηφ επί ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Πηα ζπκβεβιεκέλα Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα εληφο Διιάδνο, θαιχπηεηαη ην ελελήληα επί ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Δάλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε κε ζπκβεβιεκέλν Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα Διιάδνο, θαιχπηεηαη νγδφληα πέληε επί ηνηο εθαηφ (85%) ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Γηα λνζειείεο εθηφο Διιάδνο θαιχπηεηαη ην εβδνκήληα πέληε επί ηνηο εθαηφ (75%) ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 3.7 Έξοδα Λοζηλείαρ: Θεσξνχληαη ηα έμνδα ηα νπνία ρξεψλνληαη απφ ην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θαη ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζεξαπείαο ηνπ, πεξηιακβάλνληαη δε πεξηνξηζηηθά ηα εμήο: α) Ρν θφζηνο δηακνλήο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηα έμνδα δσκαηίνπ θαη ηξνθήο πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία θαη επηπιένλ ην θφζηνο ελφο θξεβαηηνχ γηα έλα ζπλνδφ εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη παηδί ειηθίαο θάησ ησλ δψδεθα (12) εηψλ. β) Έμνδα βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ έμνδα γηα θάξκαθα, πγεηνλνκηθφ πιηθφ (επηδέζκνπο, λάξζεθεο, θ.ι.π.), λνζνθφκεο, έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη ρξήζεο ρεηξνπξγηθψλ ζπζθεπψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επέκβαζε, αίκα, πιάζκα αίκαηνο, νξνχο, νμπγφλν, αθηηλνζεξαπείεο, ξαδηντζφηνπα, θ.ι.π. γ) Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα γηα ηηο αλαγθαίεο γηα ηε ζεξαπεία, ηαηξηθέο εμεηάζεηο, αθηηλνγξαθίεο, ηνκνγξαθίεο (αμνληθέο ή καγλεηηθέο), ππεξερνγξαθήκαηα, ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ζηεθαληνγξαθίεο, αξηεξηνγξαθίεο θαζψο θαη ηε γλσκάηεπζε ηνπο απφ εηδηθφ, φπνηε ηέηνηα έμνδα πξαγκαηνπνηνχληαη. δ) Έμνδα λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα κεηακφζρεπζε νξγάλνπ απφ άιιν δφηε πξνο απηφλ. Πε θάζε πεξίπησζε θαιχπηεηαη κφλν ν Ιήπηεο ηνπ κνζρεχκαηνο θαη φρη ν δφηεο. Πεκεηψλεηαη φηη δελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε ηνπ κνζρεχκαηνο. 3.8 'Έξοδα Σειποςπγού και Βοηθού ηος: Θεσξείηαη ε ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ βνεζνχ ηνπ γηα ηελ εγρείξεζε εληφο ηνπ Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.7 θαη 5 ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο.

3 3.9 Έξοδα Αναιζθηζιολόγος: Θεσξείηαη ε ακνηβή ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ γηα ηελ αλαηζζεζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή εγρείξεζεο ή εμέηαζεο, φπνηε είλαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.7 θαη 5 ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο Έξοδα θεπάπονηορ Ηαηπού Λοζηλεςηικού Ηδπύμαηορ: Θεσξείηαη ε ακνηβή ηνπ Ηαηξνχ ηνπ Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο πνπ παξαθνινπζεί ηνλ Αζθαιηζκέλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα σο εζσηεξηθφο αζζελήο Έξοδα Ζμεπήζιαρ Δπέμβαζηρ: Θεσξείηαη ε ρξέσζε γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη νη απαξαίηεηεο γηα απηή δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο εθφζνλ ε δηαλπθηέξεπζε ηνπ αζζελνχο δελ θξίλεηαη ηαηξηθά αλαγθαία. Ζκεξήζηα επέκβαζε ζεσξείηαη θαη ε πεξίζαιςε γηα θαθψζεηο ζπλεπεία αηπρήκαηνο. Γελ πεξηιακβάλνληαη φκσο ηα έμνδα γηα επέκβαζε θαη εμεηάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ηθαλνπνηεηηθά εθηφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Θαιχπηνληαη επίζεο νη κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη εθείλεο γίλνληαη κε ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ηεο Ηαηξηθήο, φπσο π.ρ. νη εμσζσκαηηθέο πνπ ιηζνηξηςίεο, ε ρξήζε laser, νη ιαπαξνζθνπήζεηο, νη αξζξνζθνπήζεηο θ.ιπ. θαη νη νπνίεο δελ απαηηνχλ δηαλπθηέξεπζε Αζθένεια: Θεσξείηαη θάζε λφζνο πνπ δελ πξνυπάξρεη ηεο αζθάιηζεο θαη εθδειψλεηαη γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ πάξνδν ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ, πξνθεηκέλνπ γηα λνζειεία ζηελ Διιάδα θαη ελελήληα (90) εκεξψλ πξνθεηκέλνπ γηα λνζειεία ζην Δμσηεξηθφ Αηύσημα: Θεσξείηαη ε ζσκαηηθή βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε αηηία βίαηε, εμσηεξηθή, αηθλίδηα, νξαηή θαη απφιπηα αλεμάξηεηε απφ ηε ζέιεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή Γηθαηνχρνπ απνδεκίσζεο θαη επέξρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο Θαλςπηόμενα Άηομα: Δίλαη ηα Αζθαιηζκέλα άηνκα, ην φλνκα ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ή ζε Ξξφζζεηε Ξξάμε. Ζ Ππκπιεξσκαηηθή απηή Αζθάιηζε ηζρχεη κφλν γηα κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο. Θάζε Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα κεηνηθήζεη εθηφο Διιάδαο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή). ΑΟΘΟΝ 4: ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΑΟΝΣΔΠ Νη θαιππηφκελεο παξνρέο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο λνζειείαο θαη θαηαβάιινληαη κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ Άξζξνπ 3 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Ζ αλψηαηε πεξίνδνο θάιπςεο αλά λνζειεία είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο γηα λνζειεία εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή αζξνηζηηθά γηα δηαδνρηθέο λνζειείεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 3.1 ηνπ παξφληνο. 4.1 Θεπαπεία ενηόρ Θέζηρ Λοζηλείαρ. Γηα ζεξαπεία εληφο ηεο Θέζεο Λνζειείαο ζε Ππκβεβιεκέλν Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Διιάδαο, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαηαβάιιεη ην ελελήληα επί ηνηο εθαηφ (90%), ζε Γεκφζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Διιάδαο, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαηαβάιιεη ην εθαηφ επί ηνηο εθαηφ (100%) ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζειείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Γηα ζεξαπεία εληφο ηεο Θέζεο Λνζειείαο ζε κε Ππκβεβιεκέλν Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Διιάδαο ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαηαβάιιεη ην νγδφληα πέληε επί ηνηο εθαηφ (85%), ζε Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ θαηαβάιιεη ην εβδνκήληα πέληε επί ηνηο εθαηφ (75%) ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζειείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, κέρξη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 1.1 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 4.2 Θεπαπεία εκηόρ Θέζηρ Λοζηλείαρ. Γηα ζεξαπεία εθηφο ηεο Θέζεο Λνζειείαο ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαηαβάιιεη πνζνζηφ εβδνκήληα επί ηνηο εθαηφ (70%) ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εληφο Θέζεο Λνζειείαο εμφδσλ λνζειείαο, εάλ ε λνζειεία πξαγκαηνπνηεζεί ζε αλψηεξε Θέζε Λνζειείαο. 4.3 Έξοδα Ζμεπήζιαρ Δπέμβαζηρ. Ζ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαηαβάιιεη ηα έμνδα εκεξήζηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζχκθσλα πάληα κε ηα Άξζξα 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8 θαη 5 ηνπ παξφληνο. 4.4 Λοζοκομειακό Δπίδομα Πςμμεηοσή άλλος θοπέα αζθάλιζηρ. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο εηζπξάμεη γηα ηελ ίδηα λνζειεία απνδεκίσζε απφ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα (Γεκφζην ή Ηδησηηθφ) ε νπνία ππεξβαίλεη ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζηηο δαπάλεο βάζεη ησλ νξηδφκελσλ ζην Άξζξν 4, ηφηε ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) ζα θαηαβάιεη, κε βάζε ηε βεβαίσζε πιεξσκήο εμφδσλ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ην 100% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο), ζα θαηαβάιεη, κε βάζε ηε βεβαίσζε πιεξσκήο εμφδσλ ηνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ην 100% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δηθαηνχκελεο απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε απνδεκίσζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ αμηψζεη θακία απνδεκίσζε γηα ηε λνζειεία ηνπ, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη λνζνθνκεηαθφ επίδνκα ίζν πξνο ην πνζφ ησλ 80 ΔΟΩ (νγδφληα ΔΟΩ) γηα ζέζε λνζειείαο Β, 60 ΔΟΩ (εμήληα ΔΟΩ) γηα ζέζε λνζειείαο Γ, γηα θάζε εκέξα λνζειείαο εληφο ηνπ Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, κε αλψηαην φξην λνζειείαο ηηο 10 εκέξεο. 4.5 Ξαποσή Κηηπόηηηαρ. Ζ θάιπςε ηνπ ηνθεηνχ παξέρεηαη σο επίδνκα κεηά απφ εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο ζπλερνχο ηζρχνο ηεο θάιπςεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ. Ρν πνζφλ ηνπ επηδφκαηνο

4 παξέρεηαη ζε θιίκαθα, αλάινγα κε ηε Θέζε Λνζειείαο πνπ έρεη επηιέμεη ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ Ξίλαθα Ξαξνρψλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Ρν πνζφ θαζνξίδεηαη ζε 450 (ηεηξαθφζηα πελήληα ΔΟΩ) γηα ζέζε λνζειείαο Β (ζρ.03), 300 ΔΟΩ (ηξηαθφζηα ΔΟΩ) γηα ζέζε λνζειείαο Γ (ζρ.04). 4.6 Λοζηλεία ζηο Δξυηεπικό. Ζ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαηαβάιιεη πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε επί ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εληφο Θέζεο Λνζειείαο γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ θαη κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Άξζξν 1.1 θαη κέρξη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο εζσηεξηθήο λνζειείαο. Γηα ζεξαπεία εθηφο Θέζεο Λνζειείαο ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ Άξζξνπ 4.2 ηνπ παξφληνο. 4.7 Ανώηαηα Όπια Ηαηπικών Αμοιβών. Θεσξείηαη ην αλψηαην φξην ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα έμνδα ρεηξνπξγνχ, βνεζνχ ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ πνπ ζα βαξχλεη ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή). Ρα φξηα απηά ζα θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο βαξχηεηαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο: -Ξνιχ κηθξέο επεκβάζεηο - Κηθξέο επεκβάζεηο - Κεζαίεο επεκβάζεηο - Κεγάιεο επεκβάζεηο - Βαξείεο επεκβάζεηο - Δμαηξεηηθά βαξείεο επεκβάζεηο Πε πεξίπησζε βαξείαο ή εμαηξεηηθά βαξείαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα Θαηάηαμεο ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη θαη ηελ ακνηβή δεχηεξνπ ρεηξνπξγνχ ηαηξνχ κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην χςνο απηήο λα κελ ππεξβαίλεη ην είθνζη επί ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ακνηβήο ηνπ βαζηθνχ ρεηξνπξγνχ. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ακνηβήο ηνπ ηαηξνχ ρεηξνπξγνχ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Φ.Π. 4.8 Σειποςπγικό Δπίδομα. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ αμηψζεη θακία απνδεκίσζε γηα έμνδα ρεηξνπξγνχ, βνεζνχ ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) ζα θαηαβάιιεη ρεηξνπξγηθφ επίδνκα αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: -Κηθξέο επεκβάζεηο 400 Δπξψ - Κεζαίεο επεκβάζεηο 850 Δπξψ - Κεγάιεο επεκβάζεηο Δπξψ - Βαξείεο επεκβάζεηο Δπξψ - Δμαηξεηηθά βαξείεο επεκβάζεηο Δπξψ ΑΟΘΟΝ 5: ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΥΛ ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΥΛ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΑΚΝΗΒΥΛ. Πηνλ αθφινπζν Ξίλαθα θαηαηάζζνληαη νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε βάζε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπο, παξαπιεχξσο δε ηεο θαηεγνξίαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο αλαγξάθεηαη ζε επξψ ( ), ην αλψηαην φξην πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ Δηαηξία σο ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνχ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κε ζπκβεβιεκέλν κε ηελ Δηαηξία Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα. Πηα ζπκβεβιεκέλα κε ηελ Δηαηξία Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα θαζψο θαη ζηα Γεκφζηα Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα Διιάδνο, ηα αλψηαηα φξηα ησλ ηαηξηθψλ ακνηβψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδαο. Πε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο Λνζειείαο ηαπηφρξνλα, ή νθείινληαη ζηελ ίδηα πάζεζε ή επηπινθή ηεο, ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) σο ακνηβή ρεηξνπξγνχ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε θαη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο επηπιένλ επεκβάζεηο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξαγκαηνπνηεζείζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Ξίλαθα απηφλ, ε ρεηξνπξγηθή ακνηβή ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Δηαηξία κε βάζε ηελ αλαινγνχζα ζε παξφκνηαο ζνβαξφηεηαο επέκβαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Ξίλαθα.

5 ΑΓΓΔΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Απνιίλσζε θηξζνχ - θιέβαο - Αθξσηεξηαζκφο δαθηχινπ (ρεξηνχ, πνδηνχ) ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Αθξσηεξηαζκφο άθξνπ (πνδφο, θλήκεο, κεξνχ, ρεξηνχ, πήρενο, βξαρίνλνο) - Ππξξαθή αγγείνπ (αξηεξίαο, θιέβαο), θαηφπηλ ηξαχκαηνο - Δγρείξεζε θηξζψλ ελφο ζθέινπο ή δχν ζθειψλ - Αξηεξηαθή εκβνιεθηνκή - ζξνκβεθηνκή - Αθαίξεζε απρεληθήο πιεπξάο - Γηαηνκή ή εθηνκή πξνζζίνπ ζθαιελνχ κπφο - Νζθπτθή ζπκπαζεθηνκή - Ανξην - ιαγφληνο ή κεξηαία παξάθακςε κε πιαζηηθή αξηεξηαθή πξφζεζε - Θαξσηηδηθή ελδαξηεξεθηνκή - πνθιείδην - ππνθιείδην θιεβηθή - αξηεξηαθή παξάθακςε κε θιέβα ή αξηεξηαθή πξφζεζε - Φιεβηθή ζξνκβεθηνκή (κάζραιν - ππνθιεηδίνπ, ιαγνλνκεξηαίαο, θάησ θνίιεο θιέβαο) - Αγγεηνπιαζηηθή ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Ανξην - ακθσ - κεξηαία - ηγλπαθή παξάθακςε - Ανξην - λεθξηθή - αξηεξηαθή παξάθακςε - Ανξην - ζπιαρληθή αξηεξηαθή παξάθακςε - Ανξην - θαξσηηδηθή ή ανξην ππνθιείδην παξάθακςε - Αξηεξηνπιαζηηθή λεθξηθήο αξηεξίαο - Δγρείξεζε θνηιηαθήο ανξηήο - Δγρείξεζε θαξδηάο κε εμσζσκαηηθή ή κε

6 ΓΔΛΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Αθαίξεζε αζεξσκαηψδνπο θχζηεο, κηθξνχ ιηπψκαηνο, ηλψκαηνο, ζειψκαηνο, θιπ. - Γηαηνκή βξαρένο ραιηλνχ - Ππξξαθή ηξαχκαηνο ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Δθηεηακέλα ζιαζηηθά ηξαχκαηα αληηκεησπηζζέληα κε γεληθή λάξθσζε - Ξιαζηηθή θήιεο (βνπβσλνθήιε, κεξνθήιε, νκθαινθήιε, κεηεγρεηξεηηθή θήιε, θιπ.) - Πθσιεθνεηδεθηνκή - Ξαξνρέηεπζε πεξηγεγξακκέλνπ ελδνθνηιηαθνχ απνζηήκαηνο - Σνινθπζηνζηνκία - Δθηνκή πεξηεδξηθνχ ζπξηγγίνπ, ξαγάδνο - Αηκνξξνηδεθηνκή - Δθηνκή θχζηεο θφθθπγνο - Δθηνκή θνλδπισκάησλ, ζεισκάησλ, πνιππφδσλ - Ππζηξνθή φξρεσο - νξρενπεμία - Δπηδηδπκηδεθηνκή - δξνθήιε - Θηξζνθήιε - Δθηνκή ζπγγελψλ θχζηεσλ - ζπξξηγίσλ ηξαρήινπ - Αθαίξεζε ππνγλάζηνπ ζηεινγφλνπ αδέλνο - Ρεηαξηεθηνκή καζηνχ - Δξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία - Θνινζηνκία - λεζηηδνζηνκία - εηιενζηνκία - Γαζηξεθηνκή κεξηθή - Βαγνηνκή + αλαζηφκσζε ή ππισξνπιαζηηθή - Δληεξναλαζηφκσζε - Καζηεθηνκή απιή ή ξηδηθή - Ξαξσηηδεθηνκή - Οηδηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο - ηξαρήινπ βνπβψλσλ - Θπξενεηδεθηνκή νιηθή ή πθνιηθή - Σνινθπζηεθηνκή - Δθηνκή ιεπηνχ εληέξνπ - Ξιαζηηθή δηαθξαγκαηνθήιεο - Θνιεθηνκή - Δζσηεξηθή ή εμσηεξηθή παξνρέηεπζε θχζηεο/παγθξέαηνο - Ππιελεθηνκή - Αθαίξεζε ερηλφθνθθνπ θχζηεο ήπαηνο ή θνηιίαο - Γηαθνηιηαθή δηφξζσζε πξνπηψζεσο νξζνχ - Λεθξεθηνκή επηλεθξηδεθηνκή - Απεκπινθή νπξεηήξσλ απφ νπηζζνπεξηηνλατθή ίλσζε - Οηδηθή εθηνκή νπξνδφρνπ θχζηεο - Οηδηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ππέινπ - Σνινθπζηεθηνκή + ρνιεδνρνηνκή - Σνινθπζηεθηνκή + ζθηγθηεξνπιαζηηθή ή ρνινπεπηηθή αλαζηφκσζε

7 ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Νηζνθαγεθηνκή (κεξηθή ή νιηθή) - Νιηθή γαζηξεθηνκή - Ξαγθξεαηεθηνκή (νιηθή-κεξηθή) - Ρππηθή ινβεθηνκή ήπαηνο - Νιηθή θνιεθηνκή - Θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή νξζνχ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Αθαίξεζε πνιχπνδα ηξαρήινπ - Θξπνπεμία θαη εμάρλσζε ηξαρήινπ - καξζηπνπνίεζε ή εμαίξεζε Βαξζνιηλείνπ Αδέλνο - Γηαγλσζηηθή απφμεζε - Ξεξίδεζε ηξαρήινπ (θχεζε) ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Θσλνεηδήο εθηνκή ηξαρήινπ - Ξξφζζηα, νπίζζηα θνιπνξξαθή - Γηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε επεκβαηηθή /Γηαγλσζηηθή πζηεξνζθφπεζε επεκβαηηθή - Ρξαρειεθηνκή - Αθαίξεζε θχζηεο σνζήθεο ή σνζεθεθηνκή - Απνιίλσζε ζαιπίγγσλ ή εθηνκή - Αθαίξεζε /ηερζέληνο ηλνκπψκαηνο - Ξιαζηηθή ζαιπίγγσλ (πδξνζάιπηγγεο) - Δμσκήηξηνο θχεζε - Δθηνκή αηδνίνπ (laser) - Δθππξήλεζε ηλνκπψκαηνο κήηξαο - Νιηθή πζηεξεθηνκή κε ή ρσξίο ηα εμαξηήκαηα - Νιηθή θνιπηθή πζηεξεθηνκή - Δπξεία νιηθή πζηεξεθηνκή - Οηδηθή εθηνκή αηδνίνπ κε βνπβσληθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ άκθσ - Οηδηθή πζηεξεθηνκή κε ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ΘΥΟΑΘΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Γηαζσιήλσζε ζψξαθνο - Ξαξνρέηεπζε ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Κεζνζσξαθνζθφπεζε κε ή ρσξίο βηνςία - Ινβεθηνκή - Πθελεθηνκή πλεχκνλαο - Ξλεπκνζψξαθαο κε ζσξαθνηνκή - Δξεπλεηηθή ζψξαθνο - Αθαίξεζε φγθσλ κεζνζσξαθείνπ κε ζηεξλνηνκή ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ 4.000

8 - Νιηθή πλεπκνλεθηνκή ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Θξαληναλάξηεζε - Νζθπτθή δηζθεθηνκή, πεηαιεθηνκή - Ρνπνζέηεζε βαιβίδαο εγθεθάινπ - πνζθιεξίδην αηκάησκα - Απρεληθή - ζσξαθηθή δηζθεθηνκή - Θξαληνπιαζηηθή/κεληγγνπιαζηηθή - Ππνλδπινδεζία - Θξαληνηνκία ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Γηαζθελνεηδήο ππνθπζεθηνκή/αδελσκεθηνκή - Όγθνη λσηηαίνπ κπεινχ - Αλεπξχζκαηα εγθεθάινπ - Δλδνκπειηθνί φγθνη λσηηαίνπ κπεινχ - Νγθνη θξαλίνπ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΞΝΙ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Αθαίξεζε φλπρνο - Ρνπνζέηεζε ζθειεηηθήο έιμεο - Ππξξαθή κηθξνχ κεγέζνπο ηξαχκαηνο ρσξίο ζπκκεηνρή λεχξσλ ηελφλησλ ή αγγείσλ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Αθαίξεζε γαγγιίνπ, επηπνιήο επξηζθνκέλσλ φγθσλ θαη μέλσλ ζσκάησλ - Γηάλνημε θαξπηαίνπ ζσιήλνο - Γηάλνημε ειχηξνπ ηέλνληνο (π.ρ. εθηεηλαζζφκελνο δάθηπινο, ζηελσηηθή ηελνληνειπηξίηηδα De Quervain) - Θηλεηνπνίεζε αξζξψζεσλ ππφ γεληθή αλαηζζεζία - Ππξξαθή κεκνλσκέλσλ εθηεηλφλησλ ηελφλησλ δαθηχισλ - Γηαδεξκηθή ηνπνζέηεζε βειφλσλ Kirschner ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Ρνπνζέηεζε θξαληαθήο έιμεο Hallo κε ή ρσξίο θεδεκφλα Minerva - Γηαγλσζηηθή αξζξνζθφπεζε - Αθαίξεζε κηθξψλ θαινεζψλ φγθσλ - Νζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ αληηβξαρίνπ, άθξαο ρεηξφο, ζθπξψλ, άθξνπ πνδφο, σιεθξάλνπ, απνζπαζηηθψλ θαηαγκάησλ επηθνλδχισλ - Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο επί κεκνλσκέλνπ βιαηζνχ κεγάινπ δαθηχινπ ή κεκνλσκέλσλ παξακνξθψζεσλ δαθηχισλ ή πηψζεσλ κεηαηαξζίσλ - Ππξξαθή ξήμεο κεκνλσκέλσλ ζπλδέζκσλ πιελ ρηαζηψλ - Ππξξαθή δηαηνκήο ηελφλησλ ή λεχξσλ κεκνλσκέλα - Αθαίξεζε ελ ησ βάζεη μέλνπ ζψκαηνο εθ ησλ άθξσλ - Δπεκβάζεηο επί νζηενρνλδξίηηδνο - Αθαίξεζε παιακηαίαο απνλεχξσζεο επί λφζνπ Dupuytren - Αθξσηεξηαζκνί άθξσλ ζην χςνο άθξαο ρεηξφο ή άθξνπ πνδφο

9 - Αθαίξεζε πιηθψλ πιελ ζχξκαηνο Kirschner ή κεκνλσκέλνπ θνριίνπ - Ιήςε κνζρεπκάησλ - Δπαλαζπγθφιεζε δαθηχισλ - Σεηξνπξγηθή αξζξνζθνπηθή επέκβαζε γφλαηνο ή ψκνπ - Ξιαζηηθή ρηαζηψλ ζπλδέζκσλ γφλαηνο - Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ θλεκηαίσλ ή κεξηαίσλ θνλδχισλ ή άιισλ ελδναξζξηθψλ θαηαγκάησλ - αγθψλνο - ηξνρηιίαο - Ξνιιαπιέο ηελνληνζπξξαθέο, πνιιαπιέο ζπξξαθέο λεχξσλ - Αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ, κεξνχ, ιεθάλεο δηα εμσηεξηθήο νζηενζπλζέζεσο - Αξζξνδεζία κεζαίνπ κεγέζνπο αξζξψζεσλ - π.ρ. πνδνθλεκηθήο - ππαζηξαγαιηθψλ - Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε εμαξζξήκαηνο αθξσκηνθιεηδηθήο, ζηεξλνθιεηδηθήο - Αθαίξεζε θαινεζψλ νζηηθψλ φγθσλ - Νζηενζχλζεζε θαηαγκάησλ βξαρηνλίνπ θλήκεο, κεξνχ ιεθάλεο, θαηάγκαηα ΟILΝΛ - Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαζ' έμηλ εμαξζξήκαηνο ηνπ ψκνπ θαη ηεο επηγνλαηίδνο - Αξζξνδεζία θαξπνχ - ηαξζνχ - Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ςεπδαξζξψζεσο κεγάισλ απινεηδψλ νζηψλ (κεξηαίνπ, θλήκεο, βξαρηνλίνπ) - Αληηκεηψπηζε θαηάγκαηνο - εμαξζξήκαηνο ηζρίνπ - Γηζθεθηνκή (κε πεηαιεθηνκή) - Σεηξνπξγηθή αθαίξεζε κεγάισλ φγθσλ καιαθψλ κνξίσλ - Κεηαθνξά αγγεηνπκέλσλ κνζρεπκάησλ θαη εθηελψλ κίζρσλ ή ειεπζέξσλ κπτθψλ θξεκλψλ - Δλδαξζξηθά - ππεξθνλδχιηα θαηάγκαηα αγθψλνο θαη γφλαηνο - Νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ή γφλαηνο ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ππέινπ, θνηχιεο - Δπαλαζπγθφιιεζε άθξσλ (πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ δαθηχισλ) - Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαηαγκάησλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζπνλδπινδεζίεο - Αλαζεψξεζε νιηθψλ αξζξνπιαζηηθψλ κεγάισλ αξζξψζεσλ (revision) - Σεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε φγθσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη θαθνεζψλ φγθσλ καθξψλ νζηψλ θαη ιεθάλεο - Ππξξαθή βαζηθψλ ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο θαη Νζηενζχλζεζε -επαλαζπγθφιιεζε κειψλ - Απεμάξζξσζε ηζρίνπ ή ψκνπ βαζηθψλ ηζηψλ, αγγείσλ, λεχξσλ δηα κηθξνρεηξνπξγηθήο ΝΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Θπζηενζθφπεζε κε ιήςε βηνςίαο νπξνδφρνπ θχζηεο - Βηνςία πξνζηάηε - Απνιίλσζε θαη εθηνκή ζπεξκαηηθνχ πφξνπ - Βηνςία φξρεσο - Ξεξηηνκή

10 ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Ξιαζηηθή ζηνκίνπ νπξήζξαο - Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε ιίζνπ νπξεηήξα - Δλδνζθνπηθή νπξεζξνηνκία - πεξεβηθή θπζηενηνκία - Δλδνζθνπηθή κεραληθή ή δη' ππεξήρσλ ιηζνηξηςία ιίζσλ νπξνδφρνπ θχζηεο - Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε κηθξνχ φγθνπ θχζηεο - Γηαδεξκηθή λεθξνζηνκία - Οηδηθή νξρεθηνκή - Ιηζνηξηςία λεθξνχ ή νπξεηήξσλ - Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε κεγάινπ φγθνπ θχζηεο ή πνιιαπιψλ φγθσλ - Ξιαζηηθή ζπξηγγίνπ θαη ζηελψκαηνο νπξήζξαο - Ρξαχκα θαη ξήμε νπξήζξαο εμσππειηθή - Ξξνζηαηεθηνκή - Ξιαζηηθή αθξάηεηαο νχξσλ ζε γπλαίθεο - Ξπειηθή ιεκθαδελεθηνκή - Λεθξεθηνκή - Ξπεινπιαζηηθή - Κεξηθή θπζηεθηνκή - Αθαίξεζε εθθνιπψκαηνο νπξνδφρνπ θχζηεο - Κεηαηξαπκαηηθή ξήμε θχζηεο ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Οηδηθή αθαίξεζε πένπο κε ιεκθαδελεθηνκή - Οηδηθή πξνζηαηεθηνκή επί θαξθίλνπ πξνζηάηνπ κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή - Οηδηθή θπζηεθηνκή επί θαξθίλνπ θχζηεο κε ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή - Οηδηθή νπηζζνπεξηηνλατθή θαη ππειηθή ιεκθαδελεθηνκή ακθνηεξφπιεπξα ΥΡΝΟΗΛΝΙΑΟΓΓΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΚΗΘΟΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Αθαίξεζε αηκνξξαγηθνχ πνιχπνδα ή άιιεο εμεξγαζίαο ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο - Θαπηεξηαζκφο ξηληθψλ θνγρψλ - Ξαξαθέληεζε θαη πιχζε ηγκνξείνπ άληξνπ - κεησπηαίνπ θφιπνπ - Ιχζε ζπκθχζεσλ ξηληθήο θνηιφηεηαο - Αλάηαμε απινχ θαηάγκαηνο ξηληθψλ νζηψλ - Ξαξαθέληεζε ηχκπαλνπ θαη ηνπνζέηεζε ζσιελίζθνπ αεξηζκνχ - Αθαίξεζε πνιχπνδνο σηφο - Γηάλνημε πεξηακπγδαιηθνχ απνζηήκαηνο - Αδελνεηδεθηνκή - Γηαηνκή ραιηλνχ γιψζζαο - Αθαίξεζε νγθηδίνπ γιψζζαο - Κπξηγγνηνκή ΚΔΠΑΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Kνγρνηνκή - Ξιαζηηθή ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο (ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ζθνιίσζεο ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο) - Αλάηαμε επηπιεγκέλνπ θαηάγκαηνο ξηλφο - Αθαίξεζε εμνζηφζεσο ή νζηεψκαηνο απφ ηνλ έμσ αθνπζηηθφ πφξν

11 - Ακπγδαιεθηνκή - Αθαίξεζε φγθσλ εδάθνπο ζηφκαηνο - Αθαίξεζε πνιχπνδα ή θνκβίνπ θσλεηηθψλ ρνξδψλ - Ρξαρεηνζηνκία - Απνθαηάζηαζε κεηά ηξαρεηνηνκία - Αλάηξεζε ηγκνξείνπ θαη άιισλ παξαξηλίσλ θφιπσλ - Δλδνξηληθή εζκνεηδεθηνκή, απιή - Απνιίλσζε έμσ θαξσηίδαο - Tπκπαλνπιαζηηθέο - Απιή - ξηδηθή καζηνεηδεθηνκή - Γισζζεθηνκή - Αθαίξεζε φγθσλ εδάθνπο ζηφκαηνο κε εθζθαθή - Αθαίξεζε θαξπγγηθνχ εθθνιπψκαηνο - Ιαξπγγεθηνκή - Οηδηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ηξαρήινπ - Ιαξπγγνπιαζηηθή ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ Γλαζεθηνκή - Νιηθή γλαζεθηνκή κε εμφξπμε ηνπ νθζαικνχ (ρεηξνπξγηθή commando) - Αθαίξεζε αθνπζηηθνχ λεπξηλψκαηνο - Δθηνκή ιηζνεηδνχο ζε φγθνπο σηφο - Φαξπγγεθηνκή - Φαξπγγνιαξπγγεθηνκή *Πηνλ παξαθάησ πίλαθα νξίδνληαη ηα αλψηαηα φξηα ησλ ακνηβψλ ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ ηαηξψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) κε βάζε ηελ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε. ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΥΡΑΡΥΛ ΝΟΗΥΛ ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΥΛ ΑΚΝΗΒΥΛ ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΝΙΝΓΥΛ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΔΞΔΚΒΑΠΔΗΠ ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΠΔ ΔΟΥ ( ) ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΒΑΟΗΔΠ 600 ΒΑΟΗΔΠ 500 ΚΔΓΑΙΔΠ 400 ΚΔΠΑΗΔΠ 300 ΚΗΘΟΔΠ 200 ΑΟΘΟΝ 6: ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖΠ Κε απηή ηε Ππκπιεξσκαηηθή Θάιπςε ε Δηαηξία απνδεκηψλεη ηα ινγηθά θαη ζπλήζε αλαγλσξηζζέληα έμνδα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζελείαο πνπ απαηηεί ζεξαπεία ηεο πάζεζεο εληφο Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε Πχκβαζε λα είλαη πιήξσο ζε ηζρχ κε ην λα έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. Νη πξνβιεπφκελεο παξνρέο ζα θαηαβάιινληαη ζε επξψ. Όηαλ ηα έμνδα λνζειείαο έρνπλ θαηαβιεζεί ζε ζπλάιιαγκα ην πνζφ ζα κεηαηξέπεηαη ζε επξψ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ λνκίζκαηνο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λνζειείαο. Νη πξνβιεπφκελεο παξνρέο ζα θαηαβάιινληαη είηε ζηνλ Αζθαιηδφκελν, είηε κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, ηνπ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε απηνχο νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ηηο θαιππηφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ησλ νπνίσλ ε εμνθιεηηθή απφδεημε ζα απαιιάζζεη ηελ Δηαηξία απφ πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο γηα απηέο ηηο παξνρέο.

12 ΑΟΘΟΝ 7: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΙΖΞΡΖ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΚΔΛΝ Ν Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζε Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα γηα λνζειεία, ππνρξενχηαη λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά κε ην Ππληνληζηηθφ Θέληξν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, ζηο ηηλέθυνο πξνθεηκέλνπ λα αλαγγείιεη ηελ εηζαγσγή ηνπ εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ εηζαγσγή. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή) δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε Δπείγνληνο Ξεξηζηαηηθνχ, αιιά πξέπεη νπσζδήπνηε ην Ππληνληζηηθφ Θέληξν λα εηδνπνηεζεί ακέζσο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη πάλησο πξηλ ηελ έμνδν ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ ην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα. Πε πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε Λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη αίηεζε απνδεκίσζεο θαη λα ηε ζηείιεη ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) καδί κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα. Απηφ ην ρξνληθφ πεξηζψξην κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή), εάλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. πνρξενχηαη επίζεο λα δίλεη γξαπηά θαη πξνθνξηθά, θάζε πιεξνθνξία ε νπνία ηνπ δεηείηαη απφ ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) ζρεηηθά κε ηε λνζειεία θαη λα πξνζθνκίδεη θάζε ζηνηρείν γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ. πνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ή θάπνηνπ απφ ηα θαιππηφκελα πξφζσπα, ζε Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ είζνδν θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα. Ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) πξσηφηππα δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηκνιφγηα θαη εμνθιεηηθέο απνδείμεηο. Κε ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ηα ζηνηρεία απηά γίλνληαη ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή). Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο λνζειεπηεί ζε Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία λα κεηαθξαζηνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα επηθπξσζνχλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε Διιεληθή Ξξνμεληθή Αξρή ηνπ ηφπνπ λνζειείαο. Δάλ ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) δεηήζεη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εθζέζεηο ή εμεηάζεηο απφ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηεο γηα ηελ απφδεημε ηνπ δηθαηψκαηνο απνδεκίσζεο, ηα έμνδα ζα επηβαξχλνπλ ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή). Δθπξφζεζκε γξαπηή αλαγγειία, άξλεζε λα δνζνχλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ή άξλεζε εμέηαζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ απφ ηνλ ηαηξφ ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή), δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) λα αξλεζεί ηελ απνδεκίσζε. Αλ ε παξάβαζε νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνπ) ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) έρεη επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηελ νπνία ππέζηε. Θάζε ελέξγεηα ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή) πνπ απνβιέπεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ππνρξέσζε ηεο λα απνδερηεί ηελ πξνβαιιφκελε αμίσζε γηα απνδεκίσζε. Θακία αγσγή απνδεκίσζεο δελ κπνξεί λα εγεξζεί θαηά ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή) πξηλ πεξάζνπλ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ην αηχρεκα ή ηελ αζζέλεηα. Ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) ή ν Αζθαιηζκέλνο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) γηα ηελ χπαξμε άιιεο αζθάιηζεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Ξεξηζζφηεξεο αζθαιίζεηο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο είλαη ηζρπξέο κέρξη ηελ έθηαζε ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ, ελψ ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) επζχλεηαη κέρξη ην αζθαιηζηηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηεο. Ξαξάβαζε απφ δφιν ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο. Αλ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε επέιζεη ζην δηάζηεκα απηφ, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο, ελψ ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή). Ζ θαηαγγειία ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη άκεζα απνηειέζκαηα, ελψ ε Δηαηξία (Αζθαιηζηή) δηθαηνχηαη ηα αζθάιηζηξα ηα νπνία είλαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ην ρξφλν επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ ή θαηά ην ρξφλν πνπ επέξρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο. ΑΟΘΟΝ 8: ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΥΛ Ζ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο ζηελ επέηεην ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα θάιπςε, εθφζνλ κεηαβιεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπληειεζηέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ, νη νπνίνη είλαη :

13 Α. Αχμεζε ηεο Κέζεο Απνδεκίσζεο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ δψδεθα επί ηνηο εθαηφ (12%) κεηαμχ ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ, ιφγσ αχμεζεο ηεο ρξέσζεο λνζειεηψλ ησλ Λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. Β. Αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο φπσο απηή αλαθέξεηαη ζε Διιεληθνχο ή Γηεζλείο Ξίλαθεο Λνζεξφηεηαο. Όηαλ ε ειηθία ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ ζηελ εθάζηνηε επέηεην ηεο Πχκβαζεο ππεξβαίλεη ηα 65 έηε, ηφηε ηα αζθάιηζηξα ζα αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο. ΑΟΘΟΝ 9: ΑΠΦΑΙΗΠΗΚΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΚΔΙΥΛ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ Ζ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο νηθνγελείαο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Αζθάιηζε, λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε σο θχξηνη Αζθαιηζκέλνη ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο αζθάιηζεο ή ελειηθίσζεο απηψλ κε αληίζηνηρε κνξθήο αζθάιηζεο, κε απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο), θαηά ηνλ ρξφλν πνπ γίλεηαη ε ελ ιφγσ αίηεζε αιιαγήο, λα ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ηελ παξνχζα αζθάιηζε ζε λένπο Αζθαιηζκέλνπο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν αζθάιηζηξν. ΑΟΘΟΝ 10: ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ ΘΑΗ ΑΛΑΛΔΥΠΖ Ρν αζθάιηζηξν είλαη εηήζην θαη πξνθαηαβάιιεηαη. Κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ξεηά ε θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ ζε ηξίκελεο ή εμάκελεο δφζεηο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξψηε δφζε πάληνηε πξνθαηαβάιιεηαη. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ αξρίδεη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ αζθαιίζηξνπ ή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κε γξαπηή δήισζε ζην Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελν), ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο, ηε ιχζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Πχκβαζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφδεημεο απφ ηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή), ππνγεγξακκέλεο απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο ή απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ ζε Ρξάπεδα ή ην Ραρπδξνκείν, απνθιεηνκέλσλ άιισλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ. ΑΟΘΟΝ 11: ΔΘΛΖ ΔΡΑΗΟΗΑΠ (ΑΠΦΑΙΗΠΡΖ) Οεηά ζπκθσλείηαη φηη ηα Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα θαη νη Ηαηξνί ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη εμάζθεζεο επαγγέικαηνο, ελεξγνχλ πάληνηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα, κε έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) παξεκβνιήο ζην έξγν απηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ησλ πξάμεσλ ή ησλ παξαιείςεψλ ηνπο, ε δε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) νπδεκία επζχλε θέξεη επί ησλ πξάμεσλ ε/θαη παξαιείςεσλ απηψλ. ΑΟΘΟΝ 12: ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Απφ ηεο θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ έλαληη θάζε ηξίηνπ πξνζψπνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο ή ππφρξενπ ζηελ θαηαβνιή ηεο ή κέξνπο ηεο. Ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) θαη ν Αζθαιηζκέλνο εθρσξνχλ κε ην παξφλ ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) θάζε ζρεηηθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δηθαίσκα. Ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) θαη ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχληαη λα δηαθπιάμνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαηά ηνπ ηξίηνπ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή), ελψ ζε πεξίπησζε ελάζθεζεο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο (Αζθαιηζηή) ησλ ζρεηηθψλ έλαληη ηνπ ππεπζχλνπ ηξίηνπ δηθαησκάησλ ηεο πξνο επαλείζπξαμε, ηφζν ν Ιήπηεο ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνο) φζν θαη ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) θάζε δπλαηή ζπλδξνκή επζπλφκελνη άιισο απέλαληη ηεο ζε απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία ηεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθ κέξνπο ηνπο παξάβαζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο. ΑΟΘΟΝ 13: ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ Κε απηή ηε Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Άξζξνπ 4 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη ηνπ Άξζξνπ 3 ησλ Θνηλψλ Όξσλ Ππκπιεξσκαηηθψλ Αζθαιίζεσλ, ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ζεξαπεία είλαη ην απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ γεγνλφησλ, πξάμεσλ ή θαηαζηάζεσλ: 13.1 Θάζε πξνυπάξρνπζαο αζζέλεηαο ή ζσκαηηθήο βιάβεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ θαη ησλ επηπινθψλ ηνπο, ή ππνηξνπήο παιαηφηεξεο αζζέλεηαο ή πάζεζεο, εθηφο εάλ απηή έρεη δεισζεί ζηελ Δηαηξία (Αζθαιηζηή) ζηελ Αίηεζε Αζθάιηζεο θαη ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) έρεη απνδερηεί ηελ θάιπςε ηεο Αζζελεηψλ πνπ εθδειψζεθαλ πξηλ πεξάζνπλ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ γηα λνζειείεο εληφο Διιάδνο θαη ελελήληα (90) εκέξεο γηα

14 λνζειείεο εθηφο Διιάδνο. Νη αζζέλεηεο πνπ εθδειψζεθαλ θαηά ηηο πξψηεο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ή ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ, ζεσξνχληαη σο πξνυπάξρνπζεο θαη δελ θαιχπηνληαη θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Ππκπιεξσκαηηθήο Αζθάιηζεο Πσκαηηθψλ βιαβψλ ή αζζελεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ή νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα, κεξηθά ή νιηθά, ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο ή απηνηξαπκαηηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ, ζε ρξφλην αιθννιηζκφ, ζε ρξήζε ή εμάξηεζε θαξκάθσλ - λαξθσηηθψλ Ππκκεηνρήο ή εθπαίδεπζεο ζε επηθίλδπλα ζπνξ, επηθίλδπλα ρφκπη, ζε αγψλεο, θαζψο θαη ζε ξάιη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο επηθίλδπλεο ελαζρνιήζεηο: ε αεξνπινΐα, ε αλεκνπιντα, είηε κε κεραλή είηε κε αλεκφπηεξν, ε ειεχζεξε πηψζε κε αιεμίπησην, νη αγψλεο ηαρχηεηαο κε θξηο θξαθη, ε επαγγεικαηηθή ηζηηνπινΐα (κεγάινη αγψλεο ζε αλνηθηή ζάιαζζα),ηα ξάιη απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ ή πνδειαζίαο, νη ηππηθνί αγψλεο, νη θαηαδχζεηο, ε εμεξεχλεζε ζπειαίσλ, ε αλαξξίρεζε ζε βνπλά, νη πνιεκηθέο ηέρλεο θαη ην κπνμ, θαη εθείλεο ησλ επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ θαη ησλ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη αληηζέησο θαιχπηεηαη ε πεξηζηαζηαθή ελαζρφιεζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε αζιήκαηα θαη ζπνξ, φπσο π.ρ. ην πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ, ηέληο, γθνιθ, ζθη, ηππαζία, θσπειαζία, θνιχκβεζε, απιή γπκλαζηηθή, ζπλεζηζκέλν θπλήγη, αιηεία, απιέο νξεηβαηηθέο εθδξνκέο (ρσξίο αλαξξηρήζεηο) Αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ, εθηφο εάλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη επηβάηεο αεξνζθάθνπο, αεξνπνξηθήο Δηαηξίαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη εθηειεί θαλνληθά δξνκνιφγηα, ηαθηηθά ή charters Πσκαηηθψλ βιαβψλ ή αζζελεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ εηζβνιή ή επηδξνκή ερζξνχ, εμσηεξηθφ ή εκθχιην πφιεκν, επαλάζηαζε, πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή ζηάζε, αληαξζίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο θαη εθηέιεζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο νπνηαζδήπνηε Σψξαο ή Νξγαληζκνχ, θαζψο θαη απφ αηπρήκαηα νθεηιφκελα ζε ππξεληθή ελέξγεηα. Γελ θαιχπηνληαη επίζεο: 13.7 Δζσηεξηθή ή εκεξήζηα ζεξαπεία, ε νπνία δελ παξέρεηαη απφ Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην Άξζξν Αηκνθάζαξζε, ηαθηηθέο εμεηάζεηο ζηα κάηηα θαη απηηά, εμεηάζεηο γηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά, εμεηάζεηο γηα ιφγνπο εξγαζίαο ή ηαμηδηνχ, γπαιηά, θαθνί επαθήο, αθνπζηηθά, γεληθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (check up) Νδνληηαηξηθή ζεξαπεία ή ζεξαπεία νχισλ, ρεηξνπξγηθή ή κε, εθηφο εάλ είλαη απαξαίηεηε ιφγσ αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ελφζσ απηή ε θάιπςε είλαη ζε ηζρχ Αηζζεηηθή θαη πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, εθηφο εάλ είλαη απαξαίηεηε ιφγσ αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ελφζσ απηή ε θάιπςε είλαη ζε ηζρχ Δγθπκνζχλε θαη ηνθεηφο γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή εθηφο απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 4.5 ηνπ παξφληνο Ρερλεηά πξνζζεηηθά ηκήκαηα, δηνξζσηηθέο ζπζθεπέο θαη ηαηξηθά κεραλήκαηα πνπ δελ είλαη ρεηξνπξγηθά απαξαίηεηα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Γελ θαιχπηεηαη ε αιιαγή ησλ πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ή δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ ιφγσ θζνξάο ή άιιεο αηηίαο Θεξαπεία δηαλνεηηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, ςπρηθψλ θαη ςπρσζηθψλ δηαηαξαρψλ Θεξαπεία θαη εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ΑIDS θαη θάζε αζζέλεηα ή θαηάζηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε ην ΑΗDS Δγρείξηζε ακπγδαιψλ ή αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ θαηά ηα δχν (2) πξψηα έηε απφ ηελ έλαξμε ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο Απνβνιή θαη άκβισζε Αθαίξεζε ζπίισλ κε εμαίξεζε ηνπο θαθνήζεηο Φπζηνζεξαπείεο Αξζξνζθνπήζεηο, θαηά ηα δχν (2) πξψηα έηε απφ ηελ έλαξμε ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο Αζθάιηζεο Λνζειείεο γηα αληηκεηψπηζε ηεο ζηεηξφηεηαο θαη επηπινθέο απηψλ Λνζειείεο γηα γνληκνπνίεζε θαη επηπινθέο απηψλ Δξεπλεηηθέο γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο, ιαπαξνζθνπηθέο ή κε, νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε αζζέλεηα Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Λνζειείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ νη νπνίεο δε ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηία ηεο Λνζειείαο Δγρεηξίζεηο γηα θηξζνχο, ξηληθφ δηάθξαγκα θαη θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ θαηά ηα δχν (2) πξψηα έηε απφ ηελ έλαξμε ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο Αζθάιηζεο Λνζειείεο ζρεηηθέο κε ηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ην πξψην έηνο απφ ηελ έλαξμε ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο Αζθάιηζεο.

15 13.26 Λνζειείεο πνπ νθείινληαη ζε θήιε, πιελ απηήο ηεο κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ θαηά ην πξψην έηνο απφ ηελ έλαξμε ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο αζθάιηζεο Δθ γελεηήο παζήζεηο θαη επηπινθέο ηνπο Ξξφζσπα κε δηακνλή εθηφο Διιάδνο Λνζειείεο κεγαιχηεξεο ησλ 365 εκεξψλ. ΑΟΘΟΝ 14: ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Ζ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε είλαη ηζφβηαο δηάξθεηαο κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο λα δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. ΑΟΘΟΝ 15: ΙΖΜΖ ΗΠΣΝΠ Ππκπιεξσκαηηθά ηνπ Άξζξνπ 4 ησλ Θνηλψλ Όξσλ Ππκπιεξσκαηηθψλ Αζθαιίζεσλ, ε ηζρχο ηνπ πξνζαξηήκαηνο απηνχ ιήγεη: α) Κε ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη παξακέλεη ζε ηζρχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο φπνπ ν Γηθαηνχρνο Αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη παξνρή ζχληαμεο απφ ην παξφλ Αζθαιηζηήξην, νπφηε ιήγεη κε ην ζάλαην ηνπ. β) Ζ Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) δηαηεξεί επηπιένλ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην πξνζάξηεκα απηφ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: i. εάλ έρεη γίλεη απφ δφιν ςεπδήο δήισζε ή απνζηψπεζε εθ κέξνπο ηνπ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελνπ) ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πεξηζηαηηθψλ ηέηνησλ ηα νπνία αλ ε Δηαηξία (Αζθαιηζηήο) γλψξηδε δελ ζα πξνέβαηλε ζηελ αζθάιηζε ή δελ ζα ηελ απνδερφηαλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. ii. εάλ δελ θαηαβιεζνχλ ηα αληίζηνηρα αζθάιηζηξα iii. εάλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ(άξζξα 7 θαη 10 ). ΑΟΘΟΝ 16: ΓΥΠΗΓΗΘΗΑ Γηα θάζε δηαθνξά απνξξένπζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. ΑΟΘΟΝ 17: ΦΝΟΝΗ ΡΔΙΖ Θάζε ζρεηηθφο κε ην παξφλ θφξνο ή ηέινο ραξηνζήκνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Ιήπηε ηεο Αζθάιηζεο (Ππκβαιιφκελν), ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο. ΑΟΘΟΝ 18: ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ Νη Γεληθνί φξνη ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ θαη νη Θνηλνί Όξνη ησλ Ππκπιεξσκαηηθψλ Θαιχςεσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ παξνχζα Ππκπιεξσκαηηθή Θάιπςε εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηήλ. <?import:file:////home/oraweb/orabi/xmlp/xmlp/euro_templates/899.rtf?>

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 480

MEGACARE 100 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 480 MEGACARE 100 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 480 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Τ3Θ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία»,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ - Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή) - Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ AΡΘΡΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Ζ παξνχζα αζθάιηζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε: Σελ ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. Σνπο παξφληεο Γεληθνχο Όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας

Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας ιεθνής Ιατρική Ασφάλιση Εγχειρίδιο µέλους ιεθνές Πρόγραµµα Υγείας Prestige Plus Ατοµικό Τί χρειάζεται να γνωρίζετε Α ρίλιος 2012 Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Prestige Plus Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Επικοινωνήστε μαζί μας Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ

ΚΔΦ. 2.4 ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΚΔΦ.. ΡΗΕΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ Οξηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο: Αλ 0 ηόηε νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ηελ κε αξλεηηθή ιύζε ηεο εμίζσζεο:. Γειαδή ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 ιέγεηαη ν αξηζκόο 0 πνπ όηαλ πςσζεί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας

Εγχειρίδιο μέλους. Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012. Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Εγχειρίδιο μέλους Comprehensive Ατομικό Οκτώβριος 2012 Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Δπηθνηλσλήζηε καδί καο Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ ζπκβνιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα