ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ Ε2Θ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία», θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΟΡΘΜΟΘ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θάιπςεο ζεσξνχληαη: ΑΘΔΝΔΗΑ: Κάζε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά, δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, πηζηνπνηείηαη ηαηξηθά, απαηηεί ζεξαπεία θαη πξνέξρεηαη απφ αηηίεο νη νπνίεο δελ ππήξραλ ή ππήξραλ αιιά ν αζθαιηζκέλνο δηθαηνινγεκέλα αγλννχζε ηελ χπαξμή ηνπο θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο. ΑΣΤΥΖΜΑ: Κάζε ζσκαηηθή βιάβε αζθαιηζκέλνπ πνπ απνδεηθλχεηαη αληηθεηκεληθά πξνέξρεηαη απφ αηηία εμσηεξηθή, βίαηε, ηπραία, αηθλίδηα, αλεμάξηεηε απφ ηελ πξφζεζε ηνπ παζφληα θαη έιαβε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο. ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζειεπηηθφ Ίδξπκα, δεκφζην ή ηδησηηθφ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ζεξαπεία αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ, παξέρεη πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη γεληθά γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Γελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία ηα, αλαπαπηήξηα, αλαξξσηήξηα, ζαλαηφξηα, θπζηνζεξαπεπηήξηα, θιηληθέο ή κνλάδεο απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ, νίθνη επγεξίαο, ηδξχκαηα γηα αιθννιηθνχο ή ηνμηθνκαλείο θαζψο θαη νη λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ: Κάζε λνζνθνκείν Γεκφζην ή Ηδησηηθφ κε ην νπνίν ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη εηδηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ Δηαηξία φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κεξηθέο ή θαη φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο αλ θξίλεη φηη νη ζπλζήθεο δελ ηηο επλννχλ. Ο αζθαιηζκέλνο πξηλ απφ θάζε λνζειεία επηθνηλσλεί κε ηελ Δηαηξία θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζπκβεβιεκέλα θάζε θνξά κε απηήλ λνζνθνκεία. ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ : Ο Φνξέαο Κχξηαο ή Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή αζθάιηζεο Πξφλνηαο ή Ηδησηηθήο αζθάιηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α. «Ζ ΔΘΝΗΚΖ») ή νπνηνζδήπνηε άιινο αζθαιηζηηθφο θνξέαο. ΑΦΑΛΗΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ: Δίλαη απνθιεηζηηθά ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γηθαίσκα αζθάιηζεο κε ηελ παξνχζα θάιπςε έρνπλ, ν αζθαιηζκέλνο κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο ηνπ νπνίνπ ε παξνχζα θάιπςε είλαη παξάξηεκα θαζψο θαη σο εμαξηψκελα κέιε, ε/ν ζχδπγνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηα άγακα παηδηά ηνπο, ε ειηθία ησλ νπνίσλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο είλαη γηα κελ ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηελ ζχδπγν, κηθξφηεξε ησλ εμήληα (60) εηψλ, γηα δε ηα παηδηά κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ θαη κηθξφηεξε ησλ δέθα νθηψ (18) εηψλ. ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ ηαηξηθψο αλαγθαία εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο εζσηεξηθνχ αζζελνχο ζε λνζνθνκείν γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε θαη κέρξη 365 εκέξεο θαη αλψηαην φξην, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη εθηφο λνζνθνκείνπ. Γελ ζεσξείηαη λνζειεία ε εηζαγσγή θαη παξακνλή ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφο λνζνθνκείνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ηαηξηθψο αλαγθαίνπ ή γηα λα ππνβιεζεί κφλν ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. ΘΔΖ ΝΟΖΛΔΗΑ: Ζ θαηεγνξία ζέζεο εληφο λνζνθνκείνπ πνπ ζα επηιέμεη ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ. Οη θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, απφ ηελ αλψηεξε πξνο ηελ θαηψηεξε είλαη νη παξαθάησ: Θέζε Α : Γσκάηην κε έλα θξεβάηη Θέζε Β : Γσκάηην κε δχν θξεβάηηα. Θέζε Γ : Γσκάηην κε ηξία ή πεξηζζφηεξα θξεβάηηα ε πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ ζε ζέζε λνζειείαο αλψηεξεο θαηεγνξίαο, απφ ηηο θαιππηφκελεο ζέζεηο λνζειείαο, ε Δηαηξία απνδεκηψλεη ηα έμνδα λνζειείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε λνζειείαο Α. ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ κε φια ηα επηζηεκνληθά κέζα, πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, δηαηαξαρήο ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε ρεηξνπξγηθή ή ζπληεξεηηθή κέζνδν, ε νπνία είλαη ηαηξηθά ηεθκεξησκέλε θαη επηβεβιεκέλε. ΑΠΑΛΛΑΓΖ : Σν πνζφ πνπ αθαηξείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζζέλησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, γηα ην νπνίν δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, αιιά ην επηβαξχλεηαη ν αζθαιηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ΤΜΜΔΣΟΥΖ : Σν πνζνζηφ κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη ν αζθαιηζκέλνο, ζηα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο απαιιαγήο αλαγλσξηζζέληα έμνδα λνζειείαο θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ΔΠΔΗΓΟΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ: Ζ ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο αλάγθε άκεζεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε λνζνθνκείν. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ: Σν αλψηαην θαηά λνζειεία θαιππηφκελν απφ ηελ Δηαηξία πνζφ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θάιπςεο θαη ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ην σο άλσ πνζφ εμφδσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνεγεζέληα έμνδα επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΑΡΟΥΕ Α. Αλ ν αζθαιηζκέλνο, ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο πξαγκαηνπνίεζε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ε Δηαηξία ηνπ αλαγλσξίδεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπνί φξνη ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ηα παξαθάησ : 1. ΔΞΟΓΑ ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ α) Σα ρξενχκελα απφ ην λνζνθνκείν έμνδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα θξεβάηη θαη ηξνθή, εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε ε λνζειεία, θάξκαθα πνπ παξέρνληαη κέζα ζην λνζνθνκείν, κεηαγγίζεηο, έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη λάξθσζεο, πιηθά φπσο, λάξζεθεο, γχςηλνη επίδεζκνη, παξνρή νμπγφλνπ, αζζελνθφξν φρεκα. β) Ακνηβή λπθηεξηλήο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ θαη κε αλψηαην φξην ηηο 30 εκέξεο θαηά λνζειεία. γ) Έμνδα ζπλνδνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ ρξεψλνληαη απφ ην λνζνθνκείν θαη κφλνλ φηαλ πξφθεηηαη γηα λνζειεία αλειίθνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ακνηβή λπρηεξηλήο λνζνθφκνπ. δ) Ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ,

2 ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ θαζψο θαη ακνηβέο ζεξαπφλησλ ηαηξψλ γηα θαζνξηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ. ε) Ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είλαη αλάινγν ηεο βαξχηεηαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ, ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηα αλψηαηα φξηα ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηελ πξηλ θαη κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη βνεζνχ ρεηξνπξγνχ, δελ ζα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά, ην αλψηαην φξην θαηά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο, ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ρεηξνπξγφ, απηέο ζεσξνχληαη σο κία επέκβαζε θαη ην αλψηαην φξην ακνηβήο ρεηξνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεξε επέκβαζε πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λνζειείαο ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηαπηφρξνλα, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ρεηξνπξγφ δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ην αλψηαην φξην ακνηβήο εθάζηνπ ρεηξνπξγνχ, γηα θάζε κία απφ απηέο, θαζνξίδεηαη ζε πνζφ ίζν κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΧΝ, ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ίζν κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αλάινγεο βαξχηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εμ αηηίαο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ζε Ννζνθνκείν ζηηο Ζ.Π.Α ή Καλαδά, ην αλψηαην φξην θαιππηφκελεο ακνηβήο ηνπ ρεηξνπξγνχ θαη ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ, θαηά θαηεγνξία ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, δηπιαζηάδεηαη. Αληίζηνηρα δηπιαζηάδνληαη ηα αλψηαηα φξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1ε ηνπ άξζξνπ απηνχ. 2. ΔΞΟΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΥΧΡΗ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ. α) ε πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ρσξίο λα γίλεη κία (1) ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε ζην Ννζνθνκείν, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα ηαηξηθψο αλαγθαία έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ρξεψζεθαλ απφ ην Ννζνθνκείν, θαζψο θαη ηελ ακνηβή ρεηξνπξγνχ θαη αλαηζζεζηνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1ε ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κέρξη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο. β) Ζ Δηαηξία επίζεο θαιχπηεη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αζθαιηζκέλνο γηα ρεκεηνζεξαπείεο ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΧΣΑΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΧΝ θαη αθηηλνζεξαπείεο. 3. ΔΞΟΓΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΟΤ. ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα έμνδα επείγνπζαο κεηαθνξάο πξνο λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κε θάζε κεηαθνξηθφ κέζν, αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Σν επείγνλ πεξηζηαηηθφ ζπκβεί ζε πεξηνρή ζηελ νπνία, δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ηαηξηθή ππνδνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. β) Ζ κεηαθνξά γίλεη κέζα ζην ίδην θξάηνο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ. γ) Σν επείγνλ ηεο κεηαθνξάο βεβαησζεί θαη αηηηνινγεζεί κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. δ) Ζ λνζειεία γηα ηελ νπνία έγηλε ε επείγνπζα κεηαθνξά πξαγκαηνπνηεζεί. ε) Ζ κεηαθνξά γίλεη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. ζη) Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο βεβαηψλνληαη κε ηε πξνζθφκηζε ησλ πξσηνηχπσλ απνδείμεσλ ηνπ κεηαθνξέα. Β. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1) Απφ ην ζχλνιν ησλ αλαγλσξηζζέλησλ εμφδσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Α ηνπ άξζξνπ απηνχ, αθαηξείηαη ε ΑΠΑΛΛΑΓΖ θαη ε ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ην δε ππφινηπν θαη κέρξη ην ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν. 2) Αλ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΟ κε ηελ Δηαηξία λνζνθνκείν, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζην ζπκβεβιεκέλν λνζνθνκείν, απνδεκίσζε ίζε κε ηα αλαγλσξηζζέληα έμνδα λνζειείαο κείνλ ην πνζφ ηεο ΑΠΑΛΛΑΓΖ θαη κέρξη ην ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ. 3) Αλ ν αζθαιηζκέλνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έθαλε ρξήζε ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εηζέπξαμε απφ απηφλ κέξνο ησλ αλαγλσξηζζέλησλ απφ ηελ Δηαηξία εμφδσλ λνζειείαο, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν απνδεκίσζε ίζε κε ηε δηαθνξά ησλ αλαγλσξηζζέλησλ εμφδσλ κείνλ ην πνζφ πνπ θαηέβαιιε ν Φνξέαο, κε αλψηαην φξην απηφ πνπ ζα θαηέβαιιε ε Δηαηξία εθαξκφδνληαο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηελ παξάγξαθν Β1 ή Β2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γ. ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, είλαη ηα αθφινπζα: α. Οη πξσηφηππεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ ηαηξψλ θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ. β. Οη πξσηφηππεο βεβαηψζεηο άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηηο νπνίεο εκθαίλεηαη φηη παξαθξαηήζεθαλ απφ απηφλ (ηνλ Φνξέα), νη πξσηφηππεο απνδείμεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαηεβιήζε ζηνλ δηθαηνχρν, κέξνο ηεο δαπάλεο ησλ εμφδσλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έζησ θαη αλ απηφ ραξαθηεξηζζεί σο επίδνκα. γ. Οη πξσηφηππεο απνδείμεηο θαξκαθείσλ, κε επηθνιιεκέλα ηα θνππφληα ησλ θαξκάθσλ. ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εθηφο θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δηαηξία απνδεκηψλεη, βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ηα έμνδα λνζειείαο ζε επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε μέλα λνκίζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζνηηκία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη κε ηε κέζε ηηκή θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο ησλ εμφδσλ λνζειείαο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην λνζνθνκείν. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΔΘΑΔΟΥΘΚΕ ΝΟΗΛΕΘΕ Γχν ή πεξηζζφηεξεο λνζειείεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ επείγνπζαο πξνο λνζειεία κεηαθνξάο αζζελνχο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία ή ζε επηπινθέο πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ, ζα ζεσξνχληαη απφ ηελ Δηαηξία σο κία λνζειεία, εθηφο αλ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΞΑΘΡΕΕΘ Πέξαλ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 4 ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζα ηζρχνπλ ηα θάησζη: Α. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ αζζελείαο ή αηπρήκαηνο πνπ πξνμελήζεθε, άκεζα ή έκκεζα, απνθιεηζηηθά ή κεξηθά απφ:

3 1) Απφπεηξα απηνθηνλίαο, απηνηξαπκαηηζκφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζή ηνπ. 2) Σε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζηξαηησηηθά γπκλάζηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νπνηαζδήπνηε Υψξαο ή Οξγαληζκνχ. Β. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε πνπ πξνυπήξρε ηεο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα - αζζέλεηα, ζσκαηηθή βιάβε ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο θαη δελ ήηαλ γλσζηή ζηνλ αζθαιηζκέλν, κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. Έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πνπ νθείινληαη ζε πξνγελέζηεξε ζσκαηηθή βιάβε ή αζζέλεηα ή νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ηνπο πνπ ήηαλ γλσζηή ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δελ δειψζεθε ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο, δελ θαιχπηνληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Πξνυπάξρνπζεο ζσκαηηθέο βιάβεο ή αζζέλεηεο πνπ ήηαλ γλσζηέο ζηνλ αζθαιηζκέλν θαη δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο αζθάιηζεο θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα εθηφο αλ έρνπλ εμαηξεζεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε εηδηθφ φξν ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Γ. 1. Γελ θαιχπηνληαη, ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ σο άλσ εκεξψλ γηα αζζέλεηα πνπ εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά εληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Δηαηξία ζα θαιχπηεη ηα αλαγλσξηζζέληα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 2. Γελ θαιχπηνληαη έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ιφγσ αζζέλεηαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θξάηε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Γ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ νθείινληαη ζε : 1) πγγελείο παζήζεηο (εθ γελεηήο αλσκαιίεο θαη παζήζεηο) θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 2) Ννζειεία γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ζηεηξφηεηαο, γηα γνληκνπνίεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. Δπίζεο, ζε γεληθέο εξεπλεηηθέο γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο ιαπαξνζθνπηθέο ή κε νη νπνίεο ζα θαιχπηνληαη κφλνλ εθφζνλ απνδεηρζεί αζζέλεηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα. 3) Γηαλνεηηθέο, λεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο, θαη ςπρηαηξηθέο παζήζεηο ή αζζέλεηεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, εθνχζηα ιήςε θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή ηαηξνχ, ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη παξαηζζεζηνγφλσλ νπζηψλ, αιθννιηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αιθννιηθήο επαηνπάζεηαο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 4) Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ε νπνία θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία έγηλε απηή. 5) Γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (check-up). 6) Αλάξξσζε θαη γεξηαηξηθή ζεξαπεία. 7) Πάζεο θχζεσο ζεξαπείεο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο. 8) Δπεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη γεληθά επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πιαζηηθνχο ή αηζζεηηθνχο ρεηξνπξγνχο θαη ηηο επηπινθέο ηνπο, εθηφο εάλ απηέο επηβάιινληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο. 9) Οδνληηαηξηθή ή ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζηα δφληηα, θαηλία θαη νχια αθφκα θαη αλ πξνέξρεηαη απφ αηχρεκα θαη ζε ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ θξνηαθνγλαζηθήο αξζξψζεσο ΣΜJ. 10) Θεξαπεία ή εγρείξεζε γηα ηελ δηφξζσζε δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ. 11) χλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS), θαζψο θαη ζηηο επηπινθέο ηνπ. 12) Έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηερληηψλ πξνζζεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο, δηνξζσηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ κεραλεκάησλ. Καη εμαίξεζε, θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα έμνδα αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο κνζρεχκαηνο θεξαηνεηδνχο, ελδνθαθνχ, κνζρεχκαηνο αξηεξηψλ βαιβίδαο θαξδηάο, βεκαηνδφηνπ, απεηληδσηνχ θαη πιηθψλ νζηενζχλζεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηνπνζέηεζε απηψλ είλαη απαξαίηεηε, ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζελείαο πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 13) Ννζειεία ζε ζέζε αλψηεξε ηεο Α. Δ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηα δχν (2) πξψηα έηε ηεο αζθάιηζεο ή ηεο επαλαθνξάο ηεο ζε ηζρχ πνπ νθείινληαη ζε : 1) Αθαίξεζε ζπίισλ, ζεισκάησλ θαη κπξκεγθηψλ εθηφο αλ απφ ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε πξνθχςεη θαθνήζεηα. 2) Ρεπκαηηθέο, εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ νζηψλ, ησλ αξζξψζεσλ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα νζηά θαη ηηο αξζξψζεηο (κχεο, ζχλδεζκνη, ζχιαθνη) θαη νη επηπινθέο ηνπο. 3) Κήιε κεζνζπνλδπιίσλ δίζθσλ, θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε σο αηχρεκα. 4) Αηκνξξνΐδεο, ξαγάδα δαθηπιίνπ, θηξζνχο θαζψο θαη ζε ξηληθφ δηάθξαγκα θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο. 5) Κχεζε, απνβνιή ή απφμεζε θαη ηηο επηπινθέο ηνπο αλεμάξηεηα αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα. Σ. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηφηε πνπ άξρηζε λα ηζρχεη ή επαλήιζε ζε ηζρχ ην παξφλ παξάξηεκα, πνπ νθείινληαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε ησλ ακπγδαιψλ ή ησλ αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ, ηεο θήιεο, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο θαζψο θαη ζε ζεξαπεία ή εγρείξεζε κελίζθσλ, ξήμε ζπλδέζκσλ γνλάησλ θαη ζηηο επηπινθέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ αηχρεκα έζησ θαη αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ε πεξίπησζε κε δηθαζηηθή απφθαζε σο αηχρεκα.. Ε. Γελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ εηζέπξαμε ν αζθαιηζκέλνο απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα. Δπίζεο δελ θαιχπηνληαη ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ν αζθαιηζκέλνο απφ άιιν αηνκηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο / πγείαο ηεο Δηαηξίαο, κε πξνγελέζηεξε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΤΠΟΥΡΕΧΕΘ Ε ΠΕΡΘΠΣΧΗ ΝΟΗΛΕΘΑ Ο Αζθαιηζκέλνο ή ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχηαη εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα δίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη λα ππνβάιεη ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ηνπ δεηάεη ε Δηαηξία. Ο Αζθαιηζκέλνο ή θαη ν πκβαιιφκελνο, ππνρξενχληαη λα εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία γηα έιεγρν, κε νπνηνδήπνηε εληεηαικέλν φξγαλφ ηεο, ηνπ πιήξνπο ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. Πξνο ηνχην, ν αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο, εμνπζηνδνηνχλ ηελ Δηαηξία λα ιακβάλεη γλψζε θάζε ηαηξηθνχ εγγξάθνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ηελ πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ εθηφο Διιάδνο ν αζθαιηζκέλνο ή θαη ν ζπκβαιιφκελνο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ:

4 α) επηθπξσκέλα ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ησλ εμφδσλ λνζειείαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά λνζειείαο απφ ηελ πιεζηέζηεξε Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή θαη β) επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΠΑΤΗ ΘΥΤΟ TOY ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Σν παξφλ παξάξηεκα παχεη λα ηζρχεη φηαλ επέιζεη κηα απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 1) Αλ δελ θαηαβιεζεί ην αζθάιηζηξν γηα ην παξφλ παξάξηεκα. 2) Αλ ην Αζθαιηζηήξην Εσήο, ηνπ νπνίνπ ην παξφλ είλαη παξάξηεκα, ιήμεη ή αθπξσζεί ή εμαγνξαζζεί ή γίλεη ειεχζεξν απφ παξαπέξα θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ. 3) Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά πνπ αζθαιίδνληαη σο εμαξηψκελα κέιε, ην παξφλ παξάξηεκα παχεη λα ηζρχεη ζηελ επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ εηθνζηή πέκπηε (25ε) επέηεην ηεο γέλλεζήο ηνπο ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα παληξεπηνχλ αλ πξνεγεζεί. Αζθάιηζηξα πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ην παξφλ παξάξηεκα κεηά ηελ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ, δελ δεκηνπξγνχλ θακία ππνρξέσζε γηα ηελ Δηαηξία, παξά κφλν γηα άηνθε επηζηξνθή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΡΟΧΡΘΝΗ ΔΘΑΚΟΠΗ ΘΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΛΟΓΧ ΣΡΑΣΕΤΗ ηελ πεξίπησζε πνπ αζθαιηζκέλνο ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία σο θιεξσηφο ή σο εζεινληήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο θαιχπηεηαη επί δχν ζπλερή έηε κε ην παξφλ παξάξηεκα, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ γηα απηφλ θαη κφλνλ. Σν παξάξηεκα πνπ έρεη δηαθνπεί κπνξεί λα επαλέιζεη ζε ηζρχ αλ ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία έγγξαθε αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ απφιπζή ηνπ. Παξεξρνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ε θάιπςε πνπ είρε αλαζηαιεί είλαη άθπξε απφ ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο ηεο. α) ηνλ θπξίσο αζθαιηζκέλν ηζνβίσο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο β) Απφ θνηλνχ ζηνλ θπξίσο αζθαιηζκέλν θαη ηνλ /ηελ ζχδπγν πνπ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ παξάξηεκα ηζνβίσο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. γ) ηα παηδηά, σο εμαξηψκελα κέιε, πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. 2.ηελ πεξίπησζε πνπ απνβηψζεη ν αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, παξέρεηαη δηθαίσκα παξάηαζεο: α) ηνλ/ζηελ ζχδπγν ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θαιχπηεηαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, ηζνβίσο θαη, κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. β) ηα παηδηά σο εμαξηψκελα πξφζσπα πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ παξάξηεκα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δσήο ή εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απεβίσζε ν αζθαιηζκέλνο. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΔΘΚΑΘΧΜΑ ΤΝΕΥΘΗ ΣΗ ΜΕ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΦΑΛΘΗ Πξνθεηκέλνπ γηα παηδηά αζθαιηζκέλα σο εμαξηψκελα πξφζσπα, θαηά ηε ιήμε ηεο κε ην παξφλ παξάξηεκα αζθάιηζήο ηνπο, ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα ζπλέρηζήο ηεο, ηζνβίσο θαη κε ηνπο απηνχο φξνπο, ρσξίο έιεγρν αζθαιηζηκφηεηαο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο κε ην παξφλ παξάξηεκα αζθάιηζεο. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΔΘΚΑΘΧΜΑ ΤΝΕΥΘΗ ΣΗ ΘΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 1.ηελ πεξίπησζε ιήμεο ηζρχνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δσήο, παξέρεηαη δηθαίσκα παξάηαζεο :

5 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΑΦΑΛΘΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ζ Δηαηξία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ζα εηζπξάηηεη ην αζθάιηζηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηηκνιφγηα. α) ε θάζε επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία ζα αλαπξνζαξκφδεη ην αζθάιηζηξν κε βάζε ηελ λέα ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: ΗΛ. Ποζοζηά % μεηαβολής ΗΛ. Ποζοζηά % μεηαβολής ΗΛ. Πνζνζηά % κεηαβνιήο Ανδρες Γσναίκες Ανδρες Γσναίκες Ανδρες Γσναίκες ,29 0, ,28 2,83 2 0,87 1, ,45 0, ,25 2,83 3 0,87 1, ,60 1, ,22 2,82 4 0,88 1, ,73 1, ,19 2,81 5 0,87 1, ,86 1, ,16 2,81 6 0,88 1, ,97 1, ,13 2,80 7 0,88 1, ,06 1, ,10 2,78 8 0,88 1, ,15 1, ,07 2,77 9 0,88 1, ,23 1, ,03 2, ,87 1, ,30 1, ,00 2, ,88 1, ,35 2, ,97 2, ,88 1, ,40 2, ,94 2, ,87 1, ,44 2, ,91 2, ,87 1, ,47 2, ,88 2, ,88 1, ,50 2, ,85 2, ,87 1, ,52 2, ,82 2, ,88 1, ,53 2, ,79 2, ,87 1, ,54 2, ,76 2, ,88 1, ,54 2, ,73 2, ,86 1, ,54 2, ,70 2, ,86 1, ,54 2, ,67 2, ,89 1, ,53 2, ,65 2, ,18 1, ,51 2, ,62 2, ,39 1, ,50 2, ,59 2, ,64 1, ,48 2, ,56 2, ,86 1, ,46 2, ,54 2, ,10 1, ,44 2, ,51 2, ,32 1, ,41 2, ,48 2, ,53 1, ,39 2, ,46 2, ,74 1, ,36 2, ,43 2, ,94 0, ,34 2, ,41 2, ,12 0, ,31 2,83 β) ε θάζε επέηεην ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε Δηαηξία δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα πξφζζεηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ αζθαιίζηξνπ θαηά δίθαηε θξίζε, εθ φζνλ κεηαβιεζεί νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο : Σν θφζηνο ησλ λνζειείσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά νη ηηκέο δσκαηίσλ, δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη πξάμεσλ, θαξκάθσλ, πιηθψλ, ακνηβέο ηαηξψλ θιπ Σν θφζηνο ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ρξ εζηκνπνηνχληαη απφ θαζέλα παξνρέα πγείαο, λνζνθνκεία, ηαηξνχο θιπ Σελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δεκηψλ (δεκηέο / αζθάιηζηξα) Σελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δεκηψλ (δεκηέο / αζθάιηζηξα) ηνπ ηειεπηαίνπ πξν ηεο επεηείνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πξνο ηνλ δείθηε δεκ ηψλ ηνπ ακέζσο πξνεγνπκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάιπςεο Σελ αλαινγηζηηθή ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξί α ηφζν απφ ηελ εκπεηξία ηεο, φζν θαη απφ ηελ εκπεηξία Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θηι.) Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα αλαζηείιεη κέξνο ή νιφθιεξε ηελ αλαπξνζαξκνγή απηή πξνο φθεινο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηαηεξψληαο φκσο ην δηθαίσκα λα ηελ εθαξκφζεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε κεηαγελέζηεξε επέηεην. ε θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιίζηξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή, ζα αλαπξνζαξκφδνληαη απηφκαηα θαη θαηά ην ίδην πνζνζηφ, ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο, ην πνζφ ηεο απαιιαγήο θαη ηα αλψηαηα φξηα θαιππηνκέλσλ ηαηξηθψλ ακνηβψλ, ζηξνγγπιεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα ζε Δπξψ. Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ Κ.ΚΟΤΓΗΟΤΜΟΤΣΕΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Τ3Θ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ / ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 483 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ - Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή) - Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα