ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 509/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Νικόλαος Τραυλός και Βασίλειος Νικολετόπουλος. Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης: H λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77 ως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιριών Nordmilch AG και Humana Milchindustrie Gmbh. Στη αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε συνοπτικά την υπ αριθµ. πρωτ. 7985/ Έκθεσή του και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά, την έγκριση, της συγχώνευσης των εταιριών Nordmilch και Humana, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4δ παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία γνωστοποιήθηκε βάσει του άρθρου 4β του ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 4β του ίδιου νόµου, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: α) ότι οι όροι της γνωστοποιηθείσας Σύµβασης - Προσυµφώνου δεν θα µεταβληθούν και β) ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα έχει αναδροµική ισχύ (από την ). Κατόπιν προχώρησε σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη της την έκθεση του Προέδρου, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µια επιχείρηση ή µια ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Σύµφωνα δε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόµου, όπως ισχύει, «ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων µίας επιχείρησης». Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου 3 του Κανονισµού 139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, βάση για την εννοιολογική προσέγγιση της συγκέντρωσης αποτελεί η αρχή της µεταβολής στον έλεγχο 1. Από τη διατύπωση του ως άνω άρθρου συνάγεται ότι η συγκέντρωση είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε ένα πλέγµα νοµικών και οικονοµικών παραγόντων που µεταβάλλουν τη δοµή της επιχείρησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Συγκέντρωση 2 δύναται να επέλθει κατά κύριο λόγο: α) ή µε τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουµένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων β) ή µε την απόκτηση του ελέγχου 3 άλλης επιχείρησης (είτε στο σύνολό της είτε ως προς ένα µέρος αυτής). 2. Επιπλέον, συγκέντρωση δύναται να επέλθει όχι µόνο στην περίπτωση µεταβολής της δοµής, αλλά και στην περίπτωση δηµιουργίας νέας δοµής, νέας νοµικής 1 Βλέπε ενδεικτικά Κοτσίρη, ιεθνείς εξελίξεις στον έλεγχο συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων, σε συλλογικό έργο Ο Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων στο ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, 1998, σελ. 19, καθώς επίσης και Ζευγώλη, Η υποχρέωση µη ανταγωνισµού ως δευτερεύων περιορισµός, 2007, σελ. 15επ. 2 Για την έννοια της συγκέντρωσης, βλέπε επίσης Λιακόπουλο, Εξελίξεις και Προοπτικές του ικαίου της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, σε Ζητήµατα Εµπορικού ικαίου (Βιοµηχανική και Πνευµατική Ιδιοκτησία), 1997, σελ. 6επ., ιδίως σελ Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3(2) του Κανονισµού 139/2004, «Ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε άλλα, και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων µιας επιχείρησης». Επίσης, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 3(3) του παραπάνω Κανονισµού, «ο έλεγχος αποκτάται από πρόσωπα ή επιχειρήσεις που: α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές». Εν προκειµένω υπογραµµίζεται ότι µία ειδικότερη µορφή µεταβολής δοµής συνιστά η µεταβολή της δοµής του ελέγχου. Εποµένως, υπό αυτή την έννοια και η συγκεκριµένη περίπτωση δύναται να αποτελέσει συγκέντρωση (π.χ. όταν ο ατοµικός έλεγχος µετατρέπεται σε κοινό ή αντιστρόφως, καθώς και όταν αυξάνεται ο αριθµός των µετόχων που ασκούν έλεγχο από κοινού). 2

3 οντότητας µε τη µορφή κοινής επιχείρησης 4, υπό τον όρο ότι αυτή θα χαρακτηρίζεται από διάρκεια και από δυνατότητα λειτουργίας ως αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας 5. Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης αποτελεί συγκέντρωση τόσο µε βάση τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του Κανονισµού 139/2004 όσο και µε βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 εδ. 1 του Ν. 703/77 και ως εκ τούτου υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Η κοινή επιχείρηση υπόκειται στον κοινό έλεγχο δύο ή περισσοτέρων ιδρυτικών επιχειρήσεων και β) εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης επιχείρησης Με βάση την παρ. 94 του Consolidated Jurisdictional Notice, η ανωτέρω δεύτερη προϋπόθεση συντρέχει, όταν η κοινή επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά εκτελώντας τις συνήθεις λειτουργίες των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στην ίδια αγορά, έχει αυτοτελή διαχείριση και διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους, προσωπικό και πάγια στοιχεία ενεργητικού, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ασκεί την επιχειρηµατική δραστηριότητά της σε µόνιµη βάση Αντίθετα, όταν η κοινή επιχείρηση περιορίζεται απλώς και µόνο στην άσκηση επικουρικών δραστηριοτήτων, σε σχέση µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ιδρυτικών της επιχειρήσεων, ή έχει ευκαιριακό χαρακτήρα, τότε δεν πρόκειται για λειτουργικά αυτόνοµη επιχειρηµατική µονάδα και εποµένως η δηµιουργία της δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού. Το ίδιο συµβαίνει κι όταν η λειτουργία της κοινής επιχείρησης βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό σε αγορές ή πωλήσεις που πραγµατοποιεί µε τις ιδρυτικές επιχειρήσεις, όχι µόνο κατά τη διάρκεια εκκίνησης της επιχείρησης, οπότε και η συνδροµή αυτή θα ηδύνατο να θεωρηθεί δικαιολογηµένη, προκειµένου η κοινή επιχείρηση να κατορθώσει να διεισδύσει στη σχετική αγορά, αλλά για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 8. Σηµειώνεται, ότι η ανεκτή χρονική διάρκεια της περιόδου εκκίνησης για µία κοινή επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί την τριετία. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι εφόσον η κοινή επιχείρηση εξακολουθεί και µετά την πάροδο τριών ετών από την ίδρυσή της να ασκεί επικουρικές δραστηριότητες, τότε δεν 4 Για τις κοινές επιχειρήσεις που συνιστούν συγκεντρώσεις, βλέπε σχετικά Σουφλερό, Το πρόβληµα της κοινής θυγατρικής επιχείρησης στα πλαίσια του ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, σε συλλογικό έργο: «Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού», ηµοσιεύµατα Εταιρίας ικαίου του Ανταγωνισµού, 1998, σελ. 119επ., καθώς και τον ίδιο, Η κοινή θυγατρική επιχείρηση στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού, ΧρΙ /2004, σελ. 865επ. Βλέπε επίσης σχετικά Ζευγώλη, ό.π., σελ. 100επ. 5 Βλέπε άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισµού 139/2004, καθώς και άρθρο 4 παρ. 5 εδ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει. 6 Βλέπε σχετικά Καρύδη, Ευρωπαϊκό ίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισµού, 2004, σελ Βλέπε σχετικά Καρύδη, ό.π., σελ Βλέπε Καρύδη, ό.π. 3

4 θεωρείται ότι επιτελεί τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης οικονοµικής µονάδας µε την έννοια του Κανονισµού 139/2004 και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στο σύστηµα ελέγχου του Κανονισµού 9. Αυτό ισχύει mutatis mutandis και στα πλαίσια του Ν. 703/77, όπως αυτός ισχύει. 5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η έννοια της κοινής επιχείρησης που λειτουργεί ως αυτόνοµη οικονοµική ενότητα είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα λειτουργίας 10. ηλαδή, η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προορίζεται να λειτουργήσει σε µόνιµη βάση και πάντως, σε κάθε περίπτωση, για το χρονικό εκείνο διάστηµα που θεωρείται επαρκές µε βάση και τα δεδοµένα της σχετικής αγοράς, έτσι ώστε να µπορεί να επέλθει µόνιµη µεταβολή στη διάρθρωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στη συγκεκριµένη αγορά. 6. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εταιρία Nordmilch έχει έδρα στη Βρέµη Γερµανίας και είναι η µητρική εταιρία του οµίλου Nordmilch, ενός συνεταιριστικού οργανωµένου οµίλου γαλακτοκοµικών. Η Nordmilch είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία γαλακτοµικών προϊόντων στη Γερµανία µε επεξεργασία [ ] δις κιλών γάλακτος ετησίως, το οποίο προµηθεύεται από τους κτηνοτρόφους µέλη του αντίστοιχου συνεταιρισµού που ελέγχει τον όµιλο και που έχουν βάση την βόρεια Γερµανία. Η εταιρία Nordmilch εξάγει τα προϊόντα της σε [ ] χώρες ανά τον κόσµο. Στα προϊόντα της συµπεριλαµβάνονται τυροκοµικά, γάλα φρέσκο και µακράς διάρκειας (UHT), γάλα σε σκόνη, είδη βουτύρου, κουάρκ (χλωροτύρι), προϊόντα µε βάση το γάλα, συµπυκνώµατα, κρέµα γάλακτος κ.α. Επίσης, η Nordmilch παράγει υποκατάστατο γάλακτος ως τροφή ζώων, υποκατάστατα γάλακτος µε φυτική βάση και λάδι βουτύρου. Ο όµιλος Nordmilch εµπορεύεται τα προϊόντα του τόσο υπό ίδια σήµατα κυρίως υπό το σήµα Milram στη Γερµανία και στο εξωτερικό και υπό το σήµα Oldenburger µόνο στις αγορές του εξωτερικού όσο και υπό σήµατα ιδιωτικής ετικέτας. 7. Στην ελληνική αγορά ο όµιλος δραστηριοποιείται µόνο µέσω της εταιρίας Nordmilch. Τα προϊόντα που διανέµει στην ελληνική αγορά είναι τα: γάλα µακράς διαρκείας, γάλα εβαπορέ, γάλα σε σκόνη, κρέµα γάλακτος, βούτυρο και τυριά. 8. Η εταιρία Humana Milchindustrie GmbH έχει έδρα το Everswinkel της Γερµανίας και ανήκει στον όµιλο εταιριών Humana Milchunion eg, ενός συνεταιρισµού γαλακτοπαραγωγών µε πάνω από [ ] προµηθευτές Η εταιρία παράγει γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά προϊόντα, ενώ στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οµίλου Humana περιλαµβάνονται και διαιτητικά προϊόντα, βρεφικές τροφές, παγωτά και προϊόντα υγείας, τα οποία διανέµονται µέσω των θυγατρικών εταιριών Humana Gmbh και Intact Gmbh. 9 Βλέπε Καρύδη, ό.π. 10 Πρβλ. σχετικά και άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 703/77, ως ισχύει. 4

5 9. Στον τοµέα των γαλακτοκοµικών και συναφών προϊόντων, ο όµιλος Humana εµπορεύεται τόσο επώνυµα προϊόντα υπό τα σήµατα, µεταξύ άλλων, Ravensberger, Osterland και Landhof όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 10. Στην Ελλάδα, ο όµιλος Humana Milchunion eg δραστηριοποιείται µέσω της εταιρίας Humana και της θυγατρικής εταιρίας Fude+Serrahn Milchproducte Gmbh & Co.KG που δραστηριοποιείται αυτόνοµα στην ελληνική αγορά. 11. Tα προϊόντα που διοχετεύονται στην ελληνική αγορά µέσω της Humana είναι τα: φρέσκο γάλα, τυριά, παιδικές τροφές (κυρίως φόρµουλες γάλακτος για νεογνά, καθώς και φόρµουλες γάλακτος για τη συνέχεια της διατροφής των βρεφών και φρουτόκρεµες) και παγωτό, ενώ µέσω της εταιρίας Fude+Serrahn Milchproducte Gmbh & Co.KG διοχετεύονται στην ελληνική αγορά βούτυρο, τυροκοµικά προϊόντα και πρώτη ύλη ρευστού γάλακτος/συµπυκνώµατα/κρέµα. 12. Σύµφωνα µε τη γνωστοποιηθείσα Σύµβαση, η γνωστοποιούµενη µε το παρόν συγκέντρωση αφορά στη συγχώνευση των εν λόγω εταιριών που θα πραγµατοποιηθεί µε αναδροµική ισχύ από την Η εταιρία Humana, [ ] Κάθε ένας από τους συνεταιρισµούς Humana Milchunion eg και Nordmilch eg, οι οποίοι θα παραµείνουν ανεξάρτητοι, θα διαθέτει µελλοντικά το 50% (του µετοχικού κεφαλαίου) των εταιρικών µεριδίων της νέας κοινής εταιρίας. Νοµική έδρα της κοινής εταιρίας ορίζεται το Zenen ( Κάτω Σαξονία) η δε έναρξη της λειτουργικής δραστηριότητας της κοινής εταιρίας θα πραγµατοποιηθεί [ ]. 13. Με βάση τα στοιχεία της γνωστοποίησης, η έναρξη της λειτουργικής δραστηριότητας της κοινής εταιρίας θα πραγµατοποιηθεί την [ ]. Προϋποθέσεις της λειτουργικής έναρξης της κοινής εταιρίας αποτελούν [ ]. Η νέα εταιρία θα διαθέτει ένα Εποπτικό Συµβούλιο µε την ισότιµη εκπροσώπηση των δύο συνεταιρισµών που θα την ελέγχουν. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί συµµετοχής των εργαζοµένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων, πρέπει να διορισθούν στο Εποπτικό Συµβούλιο έξι ακόµη µέλη εκπροσωπούντα τους εργαζόµενους. Τα καθήκοντα της Συµβουλευτικής Επιτροπής θα αναλάβουν οι [ ] Για την παρακολούθηση και επίλυση τυχόν διαφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης, θα διοριστεί µια [ ] 14. Εποµένως, µε βάση τα ανωτέρω αναφερόµενα, η γνωστοποιηθείσα σύµβαση αφορά επί της ουσίας σε κοινή επιχείρηση. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας, αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Η διατύπωση του εν λόγω άρθρου του Ν. 703/1977, είναι αντίστοιχη µε εκείνη της σχετικής διάταξης του Κανονισµού (ΕΚ) 139/2004 για τον έλεγχο 5

6 συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, και συγκεκριµένα του άρθρου 3(4), 11 επί του οποίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει περαιτέρω εκδώσει και σχετική ανακοίνωση, µε την οποία παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε την ερµηνεία που δίνει για την διάκριση µεταξύ κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συνεργασίας. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών ικαστηρίων, σηµειώνει ότι η κοινή επιχείρηση πρέπει να εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας, προκειµένου η κοινή επιχείρηση να έχει χαρακτήρα συγκέντρωσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ως άνω κανονισµού. Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει,δηλαδή, να λειτουργεί στην αγορά και να ασκεί τις συνήθεις λειτουργίες των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στην ίδια αγορά και συγκεκριµένα: (α) να έχει πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για να λειτουργεί αυτόνοµα στην αγορά (να έχει δική της διοίκηση (management) και επαρκείς πόρους χρηµατοοικονοµικούς, προσωπικό και στοιχεία ενεργητικού). 12. (β) να έχει δραστηριότητες που δεν περιορίζονται σε έναν ειδικό τοµέα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των µητρικών εταιριών. Μια κοινή επιχείρηση δεν λειτουργεί αυτόνοµα αν απλώς αναλαµβάνει έναν ειδικό τοµέα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ιδρυτικών επιχειρήσεων χωρίς να έχει πρόσβαση στην αγορά. Παραδείγµατα τέτοιων κοινών επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις που προορίζονται µόνο για επικουρικές δραστηριότητες σε σχέση µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ιδρυτικών επιχειρήσεων, όπως Ε&Α και παραγωγή. Σχετικό, επίσης, παράδειγµα, αποτελούν κοινές επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα περιορίζεται στη διανοµή των προϊόντων των ιδρυτικών επιχειρήσεων, οι οποίες στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως αντιπρόσωποι πωλήσεων. 13 (γ) να λειτουργεί ως ένα σηµείο αυτόνοµα από τις µητρικές εταιρίες στις σχετικές αγορές στα προηγούµενα και επόµενα στάδια της διαδικασίας παραγωγής. Η ισχυρή παρουσία των ιδρυτικών επιχειρήσεων σε αγορές στα προηγούµενα και στα επόµενα στάδια της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να εκτιµηθεί κατά πόσο µια κοινή επιχείρηση έχει αυτόνοµο χαρακτήρα όταν αυτή η παρουσία οδηγεί σε σηµαντικές αγορές και πωλήσεις µεταξύ των µητρικών επιχειρήσεων και της κοινής επιχείρησης Σύµφωνα µε το οποίο, «Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β)». 12 Βλ. αναλυτικά, Ανακοίνωση Επιτροπής, ο.π. παρ. 94. Βλ. και απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισµού 286/ΙV/2005, «Προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 42,32% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ από την εταιρία AUTOHELLAS». 13 Ανακοίνωση Επιτροπής, ο.π. παρ Ανακοίνωση Επιτροπής, ο.π. παρ

7 (δ) να προορίζεται η κοινή επιχείρηση να λειτουργεί σε µόνιµη βάση. ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το γεγονός ότι οι ιδρυτικές επιχειρήσεις αναλαµβάνουν έναντι της κοινής επιχείρησης δέσµευση ως προς τους ανωτέρω περιγραφόµενους πόρους, συνήθως αποδεικνύει ότι πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, οι συµφωνίες περί ιδρύσεως κοινής επιχείρησης συχνά προβλέπουν ορισµένα ενδεχόµενα, όπως π.χ., την αποτυχία της κοινής επιχείρησης ή θεµελιώδη διαφωνία µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε την προσθήκη διατάξεων για το ενδεχόµενο λύσης της ίδιας της κοινής επιχείρησης ή τη δυνατότητα για µία ή περισσότερες ιδρυτικές επιχειρήσεις να αποχωρήσουν από την κοινή επιχείρηση. Παρά την ύπαρξη τέτοιας διάταξης µπορεί να θεωρηθεί ότι η κοινή επιχείρηση λειτουργεί σε µόνιµη βάση. 15 Στην υπό εξέταση συγκέντρωση διαπιστώνεται, ότι πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, προκειµένου η υπό κρίση κοινή επιχείρηση µε την προσωρινή επωνυµία Nord-Contor GmbH να χαρακτηριστεί ως κοινή επιχείρηση συγκεντρωτικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα: Ι. Η εν λόγω κοινή επιχείρηση φέρεται να διαθέτει επαρκείς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας. ΙΙ. Άλλωστε, όπως προκύπτει από τη γνωστοποίηση, η υπό εξέταση κοινή επιχείρηση δεν θα αναλάβει απλώς έναν ειδικό τοµέα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ιδρυτικών επιχειρήσεων Humana Milchindustrie GmbH και Nordmilch AG χωρίς να έχει πρόσβαση στην αγορά και, συνεπώς, δεν µπορεί να πιθανολογηθεί ότι θα λειτουργεί ως απλός εµπορικός αντιπρόσωπος των ιδρυτικών εταιριών. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία: Στο έντυπο γνωστοποίησης στην παρ. 6 αναφέρεται [ ] Επίσης, είναι σαφές ότι η υπό εξέταση κοινή επιχείρηση δεν περιορίζεται στη διανοµή προϊόντων των µητρικών της επιχειρήσεων, καθώς, όπως από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει, οι δραστηριότητές της είναι ευρύτερες της διανοµής και περιλαµβάνουν και την εµπορία και την επεξεργασία των σχετικών προϊόντων και θα προµηθεύεται προϊόντα και από τρίτες επιχειρήσεις, αλλά και από τις µητρικές της επιχειρήσεις. ΙΙΙ. Περαιτέρω, όπως καταρχήν προκύπτει από τη Συµφωνία, η κοινή επιχείρηση προορίζεται να [ ]. Με βάση τα παραπάνω, εκτιµάται ότι η υπό εξέταση κοινή επιχείρηση έχει χαρακτήρα συγκέντρωσης και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει. IV. Ωστόσο, σε σχέση µε το ότι σύµφωνα µε τη γνωστοποιηθείσα Σύµβαση, η µε το παρόν γνωστοποιούµενη συγκέντρωση αφορά στη συγχώνευση των εταιριών Humana και Nordmilch που θα πραγµατοποιηθεί µε αναδροµική ισχύ από την [ ], από απόψεως ικαίου του Ανταγωνισµού παρατηρείται ότι η αναδροµική 15 Ανακοίνωση Επιτροπής, ο.π. παρ

8 ισχύς δεν συνάδει µε την «πιθανολογική πρόγνωση 16» που είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε τον προληπτικό έλεγχο των συγκεντρώσεων γενικά. Άλλωστε, υπό το ίδιο πρίσµα, αναδροµική ισχύς της συγκέντρωσης στην προκειµένη περίπτωση θα σήµαινε ότι στην πραγµατικότητα η συγκέντρωση θα έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί νωρίτερα σε σχέση µε το χρόνο κατά τον οποίο έγινε η γνωστοποίηση Ως προς το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 εδ. 2 του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, στο µέτρο που η δηµιουργία κοινής επιχείρησης έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες, ο συντονισµός αυτός αξιολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου Περαιτέρω, σύµφωνα µε το εδάφιο 3 του ίδιου άρθρου κατά την αξιολόγηση αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβάνει υπόψη ιδίως: α) αν δύο ή περισσότερες µητρικές επιχειρήσεις ασκούν, σε σηµαντικό βαθµό, δραστηριότητες στην ίδια αγορά µε την κοινή επιχείρηση ή σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων από αυτήν της κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά, στενά συνδεδεµένη µε την αγορά αυτή και β) εάν ο συντονισµός, ο οποίος απορρέει ευθέως από τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης, παρέχει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό σε µεγάλο µέρος των αγορών τους 18. Σε ό,τι αφορά το θέµα του συντονισµού σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η σύναψη της κοινής επιχείρησης έχει ως σκοπό το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µητρικών εταιριών. 17. Όµως, σε ό,τι αφορά το θέµα, αν η σύναψη της κοινής επιχείρησης θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µερών σηµειώνονται τα ακόλουθα: συντονισµός ενεργειών θα µπορούσε να προέλθει από την πραγµατοποίηση της υπό ανάλυσης συγκέντρωσης, καθώς οι ιδρυτικές εταιρίες δραστηριοποιούνται τόσο σε επίπεδο οριζόντιας σχέσης, όσο και σε επίπεδο κάθετης σχέσης µε την ευρύτερη αγορά προϊόντος σε σχέση µε αυτή της κοινής επιχείρησης 19. Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι οι δύο ιδρυτικές εταιρίες συγχωνεύονται, ο όποιος τυχόν συντονισµός που απορρέει ευθέως από τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης µε ασφάλεια εκτιµάται ότι δεν παρέχει στις 16 Βλέπε σχετικά Λιακόπουλο, Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, έκδοση ε, 2000, σελ. 573, ο οποίος παρατηρεί ότι «η κρίση ότι η συγκέντρωση µπορεί να περιορίσει σηµαντικά, δηλαδή αισθητά, τον ανταγωνισµό στηρίζεται σε µία πιθανολογική πρόγνωση που προϋποθέτει µία σύγκριση µεταξύ της υπάρχουσας ανταγωνιστικής κατάστασης και αυτής που κατά τρόπο αιτιώδη θα δηµιουργηθεί µε τη συγκέντρωση». 17 Πρβλ. απόφαση ΕΑ 427/V/ Σηµειώνεται ότι η διατύπωση του εν λόγω άρθρου του Ν. 703/1977, είναι αντίστοιχη µε εκείνη της σχετικής διάταξης του Κανονισµού (ΕΚ) 139/2004 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων και συγκεκριµένα του άρθρου 2 παρ Γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4, Ν. 703/1977, όπως ισχύει. 8

9 συµµετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό σε µεγάλο µέρος των αγορών τους, λόγω του ισχνού µεγέθους τους. 18. Ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων προληπτικού ελέγχου της υπό κρίσης συγκέντρωσης, διαπιστώνονται ότι η παρούσα συναλλαγή αποτελεί συγκέντρωση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 β του ν. 703/77, όπως ισχύει. Οι εταιρίες (γνωστοποιούντα µέρη) Nordmilch και Humana [ ] συγχωνεύονται, δηµιουργώντας, όπως προαναφέρθηκε, την κοινή επιχείρηση µε την επωνυµία Nord-Contor GmbH και αποκτούν από κοινού τον έλεγχό της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 α και παρ. 5 του ίδιου νόµου. Τα ως άνω γνωστοποιούντα µέρη, παρότι η τελική πράξη-συµφωνία για την επιµέτρηση του δεκαηµέρου του άρθρου 4β παρ. 1 δεν έχει επέλθει, γνωστοποίησαν την επικείµενη συγκέντρωση στην Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού στις µε βάση το υπό αξιολόγηση Προσύµφωνο που περιγράφει, σύµφωνα µε δήλωσή τους, όλους τους σχετικούς δεσµευτικούς όρους και τη δοµή της νέας οντότητας που θα προκύψει, προκειµένου να επισπεύσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και να εκκινήσουν τη λειτουργία της νέας οντότητας έως την [ ], δεσµευόµενα ότι οι περιγραφόµενοι στο Προσύµφωνο όροι δεν θα τροποποιηθούν. 19. Ο αθροιστικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών των οµίλων των εταιριών που συµµετέχουν στη συγκέντρωση για το έτος 2009 ανήλθε στο ποσό των [ ] εκ. ευρώ, ήτοι [ ] εκ. ευρώ για τον όµιλο εταιριών Nordmilch, και [ ] εκ. ευρώ για τον όµιλο εταιριών Humana. Σε εθνικό επίπεδο, ο αντίστοιχος αθροιστικός κύκλος εργασιών των οµίλων ανήλθε στο ποσό των [ ] εκ. ευρώ, ήτοι [ ] εκ. ευρώ για τον όµιλο εταιριών Nordmilch και [ ] εκ. ευρώ για τον όµιλο εταιριών Humana. Συνεπώς, η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση - βάσει του κριτηρίου του κύκλου εργασιών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4β, παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει και πράγµατι γνωστοποιήθηκε εµπρόθεσµα από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση ιδρυτικές επιχειρήσεις. 20.Κατόπιν ελέγχου του φακέλου γνωστοποίησης στο πλαίσιο του άρθρου 4δ παρ. 10, περ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η Υπηρεσία επειδή διαπίστωσε ελλείψεις στα στοιχεία του φακέλου απέστειλε καταρχήν σχετική επιστολή παροχής στοιχείων στα γνωστοποιούντα µέρη στις (υπ αριθµ. πρ. 6796). Τα γνωστοποιούντα µέρη προσκόµισαν τα ζητηθέντα στοιχεία στις (υπ. αριθ. πρωτ. 7251). Τέλος, κατά το άρθρο 4γ του ν. 703/77, όπως ισχύει, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην Εθνική αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 9

10 20. Η υπό κρίση πράξη δεν επηρεάζει τις συνθήκες ανταγωνισµού στην Ελληνική Επικράτεια δεδοµένου ότι η δηµιουργηθείσα κοινή επιχείρηση που θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα έχει πολύ µικρό µερίδιο αγοράς και ως εκ τούτου, η εµφάνισή της µάλλον ενισχύει παρά περιορίζει τον υφιστάµενο ανταγωνισµό στην ελληνική επικράτεια. 21. Με βάσει την έρευνα της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού και τους αναλυτικούς πίνακες που παρατίθενται στην εισήγηση σε κάθε κατηγορία προϊόντος χωριστά, τα µερίδια των εν λόγω εταιριών έχουν ως ακολούθως : Στις σχετικές αγορές στην Ελλάδα στις οποίες δραστηριοποιούνται και οι δύο συµµετέχουσες πιο πάνω εταιρίες, είναι µόνο η αγορά του βουτύρου και η αγορά του ηµίσκληρου τυριού. Σε αυτές τις σχετικές αγορές, τα µερίδια αγοράς των µερών δεν ξεπερνούν το [10-20]%. Ειδικότερα, το µερίδιο αγοράς της εταιρίας Nordmilch στην αγορά βουτύρου είναι περίπου [0-5]%, ενώ το µερίδιο αγοράς της εταιρίας Humana είναι περίπου [0-5}%. Όσον αφορά την αγορά του ηµίσκληρου τυριού, το µερίδιο αγοράς της εταιρίας Nordmilch είναι περίπου [5-10]%, ενώ το µερίδιο αγοράς της εταιρίας Humana είναι περίπου [0-5]%. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα, οι εν λόγω αγορές δεν είναι επηρεαζόµενες. 22. Ως προς τα λοιπά προϊόντα η διάθεση των οποίων γίνεται χωριστά από τη µία ή την άλλη εταιρία, παρέλκει η έρευνα της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, όµως τα ποσοστά τους έχουν κατά κατηγορία ως ακολούθως: α) Στην αγορά φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος και υψηλής παστερίωσης, όπου δραστηριοποιείται µόνο η Humana, το µερίδιο της υπολείπεται του [0-5]%. β) Στην αγορά γάλακτος µακράς διαρκείας στην Ελλάδα,όπου δραστηριοποιείται µόνο η εταιρία Nordmilch, το ποσοστό της είναι, επίσης, µικρότερο από [0-5]%. γ) Στην αγορά του συµπυκνωµένου γάλακτος στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται µόνο η ίδια εταιρία Nordmilch το ποσοστό επί των συνολικών εισαγωγών ανέρχεται περίπου στο [0-5]%. δ) Στην αγορά παγωτού, µε τις διάφορες αυτού υποκατηγορίες δραστηριοποιείται µόνο η εταιρία Humana και το ποσοστό του µεριδίου της ανέρχεται σε [0-5]% της συνολικής εγχώριας αγοράς παγωτού και αποτελεί το [5-10]% των εισαγωγών παγωτού στην εγχώρια αγορά το έτος ε) Στην εγχώρια αγορά κρέµας γάλακτος, όπου δραστηριοποιείται µόνο η εταιρία Nordmilch, το ποσοστό της ανήλθε σε [0-5]%. στ) Στην αγορά των βρεφικών τροφών µε τις υποκατηγορίες τους, όπου δραστηριοποιείται µόνο η εταιρία Humana και πάλι τα ποσοστά είναι µικρά και η περαιτέρω έρευνα παρέλκει. ζ) Το αυτό και στις αγορές γάλατος σε σκόνη αλλά και της πρώτης ρευστής ύλης, η οποία στη χώρα µας διατίθεται από τη θυγατρική της Humana, εταιρία Fude+Serrahn Milchprodukte GmbH & CO.KG. 10

11 23. Ως προς τις προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 32 του Ν. 703/77µε βάση το οποίο «ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε όλους τους περιορισµούς του ανταγωνισµού, που επενεργούν ή µπορούν να επενεργήσουν στη χώρα, έστω κι αν αυτοί οφείλονται σε συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρµονισµένη πρακτική µεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται ή λαµβάνονται έξω από αυτή ή σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, που δεν έχουν εγκατάσταση σε αυτή. Το ίδιο ισχύει και για την καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή την κατάχρηση σχέσης οικονοµικής εξάρτησης, που εκδηλώνεται στη χώρα». 24. Ο νοµοθέτης στη συγκεκριµένη διάταξη µε την ορθή διατύπωση «που επενεργούν ή µπορούν να επενεργήσουν στη χώρα» αναφέρεται σε περιορισµούς ανταγωνισµού προερχόµενους από συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρµονισµένη πρακτική µεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται ή λαµβάνονται µεν στην αλλοδαπή, έχουν όµως είτε πραγµατικά είτε δυνητικά αποτελέσµατα στην ελληνική επικράτεια. 25. Στο πλαίσιο αυτό κινούµενη η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει κατά το παρελθόν ασχοληθεί µε γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και είχαν πραγµατικό ή δυνητικό αποτέλεσµα στην ελληνική επικράτεια. Χαρακτηριστικό ενδεικτικό τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η υπ αριθµ. 172/ΙΙΙ/2000 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισµού έκρινε ότι «[ ] η υπό κρίση συγκέντρωση πραγµατοποιείται µεν εκτός Ελλάδος, πλην όµως µπορεί να επενεργήσει στην ελληνική επικράτεια, αφού τα προϊόντα της εξαγοραζόµενης πωλούνται στην Ελλάδα σε σχετικώς υψηλά µερίδια αγοράς». Επίσης, στην υπ αριθµ. 10/ΙΙ/1998 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Η συγκέντρωση πραγµατοποιείται µεν εκτός Ελλάδος, πλην όµως µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά, αφού οι όµιλοι πραγµατοποιούν σηµαντικές πωλήσεις στην Ελλάδα». Παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις η πολύ εύστοχη και καθόλου τυχαία διατύπωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού η οποία στην πρώτη περίπτωση κάνει λόγο για συγκέντρωση που µπορεί να επενεργήσει στην ελληνική επικράτεια, ενώ στη δεύτερη κάνει λόγο για συγκέντρωση που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά. ηλαδή,και στις δύο περιπτώσεις η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβάνει υπόψη της ένα δυνητικό αποτέλεσµα. 26. Σηµειωτέον ότι στην εξεταζόµενη περίπτωση η Επιτροπή Ανταγωνισµού, συνεπής προς την ανωτέρω πρακτική της και προς τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 703/77, αλλά και προκειµένου να ασκήσει κατά τρόπο ορθολογικό και εύλογο την προληπτική κυρίως αποστολή της από πλευράς πολιτικής ανταγωνισµού, ορθό είναι να µην απεµπολήσει το δικαίωµα που της επιφυλάσσει ο νόµος να εξετάσει επί της ουσίας τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, µε δεδοµένο ότι τα γνωστοποιούντα µέρη είναι άµεσοι και ενεργοί ανταγωνιστές στην ελληνική 11

12 αγορά. Το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση των συγκεκριµένων ανταγωνιστών πραγµατοποιείται στην αλλοδαπή δεν σηµαίνει ότι παρέλκει η εξέταση της ουσίας της υπόθεσης εκ µέρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού, το αντίθετο µάλιστα: Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αν δεν ασκήσει προληπτικό ουσιαστικό έλεγχο σε κοινές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή και στις οποίες συµµετέχουν και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, διατρέχει τον κίνδυνο οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν µελλοντικά την κοινή επιχείρηση ως το «άρµα» για τη διενέργεια πάσης φύσεως αντιανταγωνιστικών πρακτικών (πχ ανταλλαγή πληροφοριών) στην ελληνική αγορά υπό την ανοχή της Επιτροπής Ανταγωνισµού αλλά στην προκείµενη περίπτωση δεν παραγνωρίζεται, ότι η κοινή επιχείρηση είναι αποτέλεσµα συγχώνευσης των ιδρυτικών αυτής επιχειρήσεων. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφάσισε οµόφωνα και «εγκρίνει, τη γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών Nordmilch και Humana, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο προαναφερθέν άρθρο 4δ παρ. 3 του ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 4β του ίδιου νόµου, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της γνωστοποιηθείσας Σύµβασης θα είναι ταυτόσηµοι µε εκείνους του Προσυµφώνου». Η απόφαση εκδόθηκε την 14 η εκεµβρίου Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Πρόεδρος και Συντάκτης της Απόφασης ηµήτριος Κυριτσάκης Η Γραµµατέας Παρασκευή Α. Ζαχαριά 12

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ 1 541/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα ευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 9.9.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 7 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 504 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Σεπτεµβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 506/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 3.6.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αθήνα, 16-10-2015 Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/16-10-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 106 2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.1.2015 L 5/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/28 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα