Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ"

Transcript

1 Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: ,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο Δηεζλήο κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά Ημεπομηνία διενέπγειαρ διαγωνιζμού: HH/MM/EE Κωδικόρ ΟΠ:

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 10 ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ 10 ΠπληνκνγξαθΫεο - γεληθψ 11 ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ 11 ΝξηζκνΫ δηαθεξχμεσλ 11 A ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 13 A.1 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΔΟΓΝ 13 A.1.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ 13 A Άιινη ΦνξεΫο πνπ εκπιωθνληαη ζηελ επηηπρϊ Ωθβαζε ηνπ Έξγνπ 13 A Όξγαλα θαη ΔπηηξνπΩο (ΓηαθπβΩξλεζε ηνπ Έξγνπ) 13 A ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) 13 A ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο θαη Ππληνληζκνχ ηνπ Έξγνπ 13 A.1.2 θηζηψκελε ΘαηΨζηαζε 14 A ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο 14 A ΝξγαλσηηθΪ ΓνκΪ θαη ΠηειΩρσζε ηνπ ΦνξΩα 14 A ΞεξηγξαθΪ ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 15 A ΑλΨιπζε ππνδνκψλ Ρερλνινγηψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ 16 A.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ, ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΘΟΗΠΗΚΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 17 A.2.1 ΑληηθεΫκελν ηνπ Έξγνπ 17 A.2.2 Πθνπηκφηεηα θαη αλακελφκελα νθωιε 19 A.2.3 Πηφρνη θαη Έθηαζε ηνπ Έξγνπ 22 A.2.4 ΘξΫζηκνη παξψγνληεο επηηπρϋαο ηνπ Έξγνπ 23 A.3 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ & ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ 24 A.3.1 ΖιεθηξνληθΩο πεξεζϋεο 24 A.3.2 ΑπαηηΪζεηο ΑξρηηεθηνληθΪο ΠπζηΪκαηνο 27 A.3.3 ΡερλνινγΫεο θαη ζρωδην πινπνϋεζεο Έξγνπ 31 2 / 212

3 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ A.3.4 ΞξνδηαγξαθΩο Ιεηηνπξγηθψλ ΔλνηΪησλ (πνζπζηεκψησλ, Δθαξκνγψλ) 31 A Ξιαηθφξκα ΘΩληξνπ ΔιΩγρνπ ΠηΨζκεπζεο & Κεηαθνξψλ 32 A ΔθαξκνγΪ ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο (γηα πνινγηζηωο ΞαιΨκεο / PDAs) 32 A ΔθαξκνγΪ ΘΩληξνπ ΔιΩγρνπ ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο 32 A ΔθαξκνγΪ Δπθπνχο ΓηαρεΫξηζεο ΘΩζεσλ ΠηΨζκεπζεο θαη ΔλεκΩξσζεο Νδεγψλ33 A ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε Κεηαθνξψλ 33 A Πχζηεκα ΞιεξσκΪο κωζσ SMS 33 A.3.5 ΞξνδηαγξαθΩο Νξηδφληησλ Ιεηηνπξγηψλ 34 A.3.6 ΙεηηνπξγηθΨ ΣαξαθηεξηζηηθΨ Δμνπιηζκνχ 35 A.3.7 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 35 A.3.8 Γηαζπλδεζηκφηεηα 36 A.3.9 ΞνιπθαλαιηθΪ πξνζωγγηζε 37 A.3.10 ΑλνηρηΨ δεδνκωλα 38 A.3.11 ΑπαηηΪζεηο ΑζθΨιεηαο 38 A.3.12 ΑπαηηΪζεηο ΔπρξεζηΫαο ΠπζηΪκαηνο 40 A.3.13 ΑπαηηΪζεηο Ξξνζβαζηκφηεηαο 40 A.3.14 ΣξνλνδηΨγξακκα θαη ΦΨζεηο Έξγνπ 41 A.3.15 ΞΫλαθαο ΞαξαδνηΩσλ 47 A.3.16 ΠεκαληηθΨ Νξφζεκα πινπνϋεζεο Έξγνπ 48 A.4 ΔιΨρηζηεο ΞξνδηαγξαθΩο πεξεζηψλ 48 A.4.1 πεξεζϋεο ΔθπαΫδεπζεο 48 A.4.2 πεξεζϋεο ΔπαηζζεηνπνΫεζεο 49 A.4.3 πεξεζϋεο ΞηινηηθΪο θαη ΓνθηκαζηηθΪο ΞαξαγσγηθΪο ΙεηηνπξγΫαο 50 A.4.4 ΞεξΫνδνο Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο (ΞΔΠ) 53 A πεξεζϋεο Δγγχεζεο «ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο» 56 A πεξεζϋεο ΠπληΪξεζεο 57 A.4.5 ΡΪξεζε ΔγγπεκΩλνπ ΔπηπΩδνπ πεξεζηψλ - ΟΪηξεο 57 3 / 212

4 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ A.4.6 ΡεθκεξΫσζε 60 A.5 ΚεζνδνινγΫα ΓηνΫθεζεο θαη ινπνϋεζεο Έξγνπ 60 A.5.1 ΚΩζνδνη θαη ΡερληθΩο ινπνϋεζεο θαη πνζηϊξημεο 60 A.5.2 ΠρΪκα ΓηνΫθεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνϋεζεο ηνπ Έξγνπ 62 A πεχζπλνο Έξγνπ & ΑλαπιεξσηΪο 62 A ΚΩιε ΝκΨδαο Έξγνπ 63 A.5.3 ΠρΩδην θαη Πχζηεκα ΓηαζθΨιηζεο Ξνηφηεηαο 63 A.5.4 Ρφπνο ινπνϋεζεο - ΞαξΨδνζεο Έξγνπ 64 B ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 65 B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 65 B.1.1 ΑληηθεΫκελν Γηαγσληζκνχ 65 B.1.2 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 65 B.1.3 ΠηνηρεΫα ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο 65 B.1.4 Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαϋζην Γηαγσληζκνχ 66 B.1.5 ΖκεξνκελΫα ΑπνζηνιΪο ηεο ΞξνθΪξπμεο 67 B.1.6 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ 68 B.1.7 Ρξφπνο ιϊςεο εγγξψθσλ Γηαγσληζκνχ 68 B.1.8 ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ επϋ ηεο ΓηαθΪξπμεο 68 B.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 69 B.2.1 ΓηθαΫσκα ΠπκκεηνρΪο 69 B.2.2 Απνθιεηζκφο ΠπκκεηνρΪο 70 B.2.3 ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο 71 B.2.4 ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο 78 B Νη Έιιελεο ΞνιΫηεο 79 B Νη ΑιινδαπνΫ ΞνιΫηεο 82 B Ρα εκεδαπψ ΛνκηθΨ Ξξφζσπα 85 B Νη ζπλεηαηξηζκνϋ 89 4 / 212

5 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ B Ρα αιινδαπψ λνκηθψ πξφζσπα 93 B Νη ελψζεηο-θνηλνπξαμϋεο 97 B.2.5 ΙνηπΩο πνρξεψζεηο / ΓηεπθξηλΫζεηο 97 B.2.6 ΔιΨρηζηεο πξνυπνζωζεηο ζπκκεηνρϊο 98 B.2.7 Δγγχεζε ζπκκεηνρϊο 103 B.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 104 B.3.1 Ρξφπνο πνβνιϊο Ξξνζθνξψλ 104 B.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 105 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» 109 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» 109 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» 111 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο» 111 B.3.3 Ηζρχο Ξξνζθνξψλ 112 B.3.4 ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο 112 B.3.5 ΡηκΩο Ξξνζθνξψλ Λφκηζκα 113 B.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 115 B.4.1 ΓηαδηθαζΫα ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 115 B ΓηαδηθαζΫα δηελωξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξψγηζε πξνζθνξψλ 115 B ΓηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 118 B Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 119 B ΝκΨδεο θαη ζπληειεζηωο θξηηεξϋσλ ηερληθϊο αμηνιφγεζεο 119 B Γηακφξθσζε ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ΞξνζθνξΨο 120 B ΓηαδηθαζΫα θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ 120 B.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 121 B.4.3 ΔλζηΨζεηο ΞξνδηθαζηηθΩο ΞξνζθπγΩο 123 B.4.4 ΑπνηειΩζκαηα Θαηαθχξσζε - ΚαηαΫσζε Γηαγσληζκνχ 124 B.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ / 212

6 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ B.5.1 ΘαηΨξηηζε, ππνγξαθϊ, δηψξθεηα Πχκβαζεο ΔγγπΪζεηο 126 B.5.2 Ρξφπνο ΞιεξσκΪο ΘξαηΪζεηο 128 B.5.3 Δθηεισληζκφο - Φφξνη - ΓαζκνΫ 129 B.5.4 ΞεξΫνδνη Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο 129 B.5.5 ΞνηληθΩο ΟΪηξεο Δθπηψζεηο 130 B.5.6 πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 131 B.5.7 πεξγνιαβϋεο 136 B.5.8 Δκπηζηεπηηθφηεηα 136 B.5.9 ΞλεπκαηηθΨ δηθαηψκαηα 138 B.5.10 ΔθαξκνζηΩν ΓΫθαην ΓηαηηεζΫα 139 C ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 140 C.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 140 C.1.1 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΠπκκεηνρΪο 140 C.1.2 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο Πχκβαζεο 142 C.1.3 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 143 C.1.4 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ΠπληΪξεζεο 144 C.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ 145 C.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 147 C.3.1 ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 147 C.3.2 ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΑΚΔΑ 148 C.3.3 CONCETRATORS ΔΙΔΓΣΝ ΑΗΠΘΖΡΖΟΥΛ ΡΞΝ Α 149 C.3.4 CONCETRATORS ΔΙΔΓΣΝ ΑΗΠΘΖΡΖΟΥΛ ΡΞΝ Β 150 C.3.5 ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ ΘΔΠΖΠ ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ (GPS) 150 C.3.6 PDA ΓΖΚΝΡΗΘHΠ ΑΠΡΛΝΚIΑΠ 153 C.3.7 ΦΝΟΖΡΝΠ ΔΘΡΞΥΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 154 C.3.8 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ (ΓΗΑ PDA) 155 C.3.9 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ / 212

7 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ C.3.10 ΠΠΡΖΚΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΚΔΠΥ SMS (ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ) 157 C.3.11 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΦΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΔΠΔΥΛ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΝΓΖΓΥΛ 160 C.3.12 ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 160 C.3.13 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΗΛΑΘΗΓΑ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 165 C.3.14 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΗΛΑΘΗΓΑ ΔΜΞΛΖΠ ΠΡΑΠΖΠ 167 C.3.15 ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 170 C.4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 172 C.4.1 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 172 C Δμνπιηζκφο 172 C Έηνηκν Ινγηζκηθφ 172 C ΔθαξκνγΩο 173 C πεξεζϋεο 173 C Άιιεο δαπψλεο 173 C ΞηινηηθΪ ΙεηηνπξγΫα 174 C.4.2 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 174 C.4.3 ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΔΟΓΝ 175 C.4.4 ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 176 C.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 177 ΆΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ 180 ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 182 ΑΟΘΟΝ 3 ΓΙΥΠΠΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 182 ΑΟΘΟΝ 4 ΗΔΟΑΟΣΗΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΥΛ ΡΔΣΥΛ 183 ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΟΑΦΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ 183 ΑΟΘΟΝ 6 ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 184 ΑΟΘΟΝ 7 ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 185 ΑΟΘΟΝ 8 ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ / 212

8 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΟΘΟΝ 9 ΓΗΑΘΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 187 ΑΟΘΟΝ 10 ΞΑΟΝΣΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 187 ΑΟΘΟΝ 11 ΞΑΟΝΣΖ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ 187 ΑΟΘΟΝ 12 ΠΛΓΟΝΚΖ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΟΗΡΝΠ 188 ΑΟΘΟΝ 13 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 188 ΑΟΘΟΝ 14 ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΔΓΓΖΠΔΥΛ 188 ΑΟΘΟΝ 15 ΑΠΦΑΙΗΠΖ 190 ΑΟΘΟΝ 16 ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ 190 ΑΟΘΟΝ 17 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 191 ΑΟΘΟΝ 18 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 191 ΑΟΘΟΝ 19 ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 191 ΑΟΘΟΝ 20 ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 193 ΑΟΘΟΝ 21 ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 195 ΑΟΘΟΝ 22 ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 195 ΑΟΘΟΝ 23 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΘΛΖ 197 ΑΟΘΟΝ 24 ΠΛΡΖΟΖΠΖ 200 ΑΟΘΟΝ 25 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 201 ΑΟΘΟΝ 26 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 202 ΑΟΘΟΝ 27 ΡΗΚΖΚΑ 203 ΑΟΘΟΝ 28 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 203 ΑΟΘΟΝ 29 ΡΔΙΗΘΖ ΞΙΖΟΥΚΖ 204 ΑΟΘΟΝ 30 ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 204 ΑΟΘΟΝ 31 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ 206 ΑΟΘΟΝ 32 ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΑ 206 ΑΟΘΟΝ 33 ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 207 ΑΟΘΟΝ 34 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 208 ΑΟΘΟΝ 35 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ / 212

9 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΟΘΟΝ 36 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ - ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ / 212

10 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΟΥΞΗΑΠ» ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ../../2011 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Πχκβαζε πεξεζηψλ. ΘαηεγνξΫα ππεξεζϋαο 07 ππεξεζϋεο πιεξνθνξηθϊο θαη Ψιιεο ζπλαθεϋο ππεξεζϋεο. Ραμηλφκεζε θαηψ CPV «πεξεζϋεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη ζπλαθεϋο ππεξεζϋεο» Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηϊξην αλψζεζεο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε ΞξνζθνξΨ Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλωξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζϋσλ εμϊληα επηψ ρηιηψδσλ νθηαθνζϋσλ εβδνκϊληα Ωλα επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ΦΞΑ: 23 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξϋο ΦΞΑ: ,30 - ΦΞΑ:50.089,70 ) Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηεϋηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε», ζην πιαϋζην ηνπ ΔΠΞΑ ηελ Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Νη δαπψλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα ΓεκνζΫσλ Δπελδχζεσλ, θαη ηελ νηθεϋα ΠΑΔ ΓΩθα (10) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθϊ ηεο Πχκβαζεο../../2011../../2011 θαη ψξα..:.. Ζ Ωδξα ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο Β. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 47 ΘΝΟΥΞΗ../../2011 θαη ψξα..:.. 10 / 212

11 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠπληνκνγξαθΫεο - γεληθψ ΔΔ ΔΝΣ ΔΞ ΤΠ ΔΓ ΤΠ ΘΞΠ ΛΞΓΓ ΛΞΗΓ ΠΑΔ ΡΞΔ ΔΠΞΑ ΔΞ ΝΓΔ ΤΠ WS ΔπξσπατθΪ Έλσζε Δπξσπατθφο Νηθνλνκηθφο Σψξνο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε» ΔηδηθΪ πεξεζϋα ΓηαρεΫξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε» Θνηλνηηθφ ΞιαΫζην ΠηΪξημεο/ παθωην εζληθψλ πξνγξακκψησλ θνηλνηηθνχ ελδηαθωξνληνο (γηα ηελ ΔιιΨδα) Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δϋθαην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δϋθαην ΠπιινγηθΪ Απφθαζε Έξγνπ ΡερλνινγΫεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ Δζληθφ Πηξαηεγηθφ ΞιαΫζην ΑλαθνξΨο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο Έξγνπ ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε Web Services ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ ΞΔΠ ΠπλνιηθΪ ΞεξΫνδνο Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο ηνπ Έξγνπ ΝξηζκνΫ δηαθεξύμεσλ ΑλΨδνρνο ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ΑληΫθιεηνο Αξκόδηα ΔπηηξνπΪ ΓηαθΪξπμε ΔΞΞΔ Ν πξνζθωξσλ πνπ ζα επηιεγεϋ θαη ζα θιεζεϋ λα ππνγξψςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηϊζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Ν ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ν νπνϋνο ζα ππνγξψςεη κε ηνλ ΑλΨδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηωιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε Ωγγξαθε δϊισζϊ ηνπ, ζηελ νπνϋα πεξηιακβψλνληαη ηα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθϊ δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξϋδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλψγθεο επηθνηλσλϋαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε απηφλ. Ζ ΔπηηξνπΪ πνπ ζπζηϊλεηαη θψζε θνξψ κε απφθαζε ηνπ αξκνδϋνπ νξγψλνπ ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο Ρν παξφλ Ωγγξαθν πνπ εθδϋδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθϋνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη πεξηωρεη ηελ πεξηγξαθϊ ηνπ αληηθεηκωλνπ θαη ηηο πξνυπνζωζεηο κε βψζε ηηο νπνϋεο δηελεξγεϋηαη ν Γηαγσληζκφο. ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο Έξγνπ Ζ ΔΞΞΔ ζπζηϊλεηαη θψζε θνξψ κε απφθαζε ηνπ αξκνδϋνπ νξγψλνπ 11 / 212

12 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο. ΔπΫζεκε γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο Πύκβαζεο Έξγν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ Ξξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Πύκβαζε ΠπκβαηηθΨ ηεύρε Ππκβαηηθό ΡΫκεκα ΦνξΩαο ΙεηηνπξγΫαο ΦνξΩαο ινπνϋεζεο ΔπΫζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο εϋλαη ε ειιεληθϊ. Ζ παξνχζα ΓηαθΪξπμε, ηα Ωληππα ηεο ΡερληθΪο θαη ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο εϋλαη ζπληαγκωλα ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθψ θαη νη πξνζθνξωο ησλ δηαγσληδνκωλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εϋλαη ζπληαγκωλα ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθψ θπιιψδηα/ εγρεηξϋδηα πνπ κπνξεϋ λα εϋλαη ζηελ αγγιηθϊ γιψζζα. Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλψζεζε Έξγνπ. ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δαπψλε γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεϋ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκωλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδϊ κεηαμχ ηνπ ΓΖΚΝ ΘΟΥΞΗΑΠ σο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεϋ. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβψλνπλ θαηψ ζεηξψ ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηε ΓηαθΪξπμε, γ. ηελ ΞξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ. Ρν ζπλνιηθφ ηϋκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ΦΞΑ). ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ 12 / 212

13 A ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A.1 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΔΟΓΝ A.1.1 Δκπιεθόκελνη ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ Γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο εκπιωθνληαη νη αθφινπζνη: ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞ ΤΠ ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΔΓ ΤΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΔΞΞΔ - A Άιινη ΦνξεΫο πνπ εκπιωθνληαη ζηελ επηηπρϊ Ωθβαζε ηνπ Έξγνπ ΦνξΩαο ΙεηηνπξγΫαο θαη ΦνξΩαο ινπνϋεζεο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο. Γελ ππψξρεη εκπινθϊ Ψιισλ θνξωσλ ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Ωξγνπ. A Όξγαλα θαη ΔπηηξνπΩο (ΓηαθπβΩξλεζε ηνπ Έξγνπ) A ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινύζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) Γηα ηηο αλψγθεο πινπνϋεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο ζα νξηζηεϋ «ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο Έξγνπ (ΔΞΞΔ)». Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΞΞΔ απνηειεϋ ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξεϋαο πινπνϋεζεο θαη ε ηκεκαηηθϊ θαη νξηζηηθϊ παξαιαβϊ ηνπ παξφληνο Έξγνπ. A ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο θαη Ππληνληζκνύ ηνπ Έξγνπ Γηα ηηο αλψγθεο δηνϋθεζεο παξαθνινχζεζεο θαη Ππληνληζκνχ ηνπ Έξγνπ ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο ζα νξϋζεη κε απφθαζε Γ.Π ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο θαη Ππληνληζκνχ ε νπνϋα ζα παϋξλεη ζηξαηεγηθωο απνθψζεηο γηα ηελ δηνϋθεζε θαη ηνλ Ππληνληζκφ ηνπ Ωξγνπ. 13 / 212

14 A.1.2 θηζηψκελε ΘαηΨζηαζε A ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο Ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο εθκεηαιιεπφκελνο ηα ρξεκαηνδνηηθψ πιαϋζηα εϋλαη ζε ζωζε λα παξωρεη κηα ζεηξψ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιϋηεο θαη επηρεηξϊζεηο. Δηδηθφηεξα: πεξεζϋεο ππνβνιϊο αηηϊζεσλ πηζηνπνηεηηθψλ (ΓεκνηνινγΫνπ, Βεβαηψζεσλ ΡΑΞ θ.η.ι.) πεξεζϋεο ΖιεθηξνληθΪο πιεξσκϊο Γεκνηηθψλ θφξσλ, ΞξνζηΫκσλ (ΘΝΘ),θαη βεβαησκωλσλ Νθεηιψλ πξνο ην ΓΪκν. πεξεζϋεο ελεκωξσζεο γηα πξνκεζεπηωο-γηθαηνχρνπο ΣΔΞ ΓΪκνπ. πεξεζϋεο ππνβνιϊο ΑηηεκΨησλ & Θαηαγγειηψλ πεξεζϋεο ΓεκνζΫεπζεο θαη αλαδϊηεζεο ΑπνθΨζεσλ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ πεξεζϋεο Γεσγξαθηθψλ ΠπζηεκΨησλ Ξιεξνθνξηαθψλ (GIS) Νη παξαπψλσ ππεξεζϋεο παξωρνληαη κωζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν A ΝξγαλσηηθΪ ΓνκΪ θαη ΠηειΩρσζε ηνπ ΦνξΩα Ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο, δηαξζξψλεηαη ζχκθσλα κε ην αθφινπζν νξγαλφγξακκα & ιεηηνπξγεϋ κε ζηφρν ηελ εμωιημε & καθξνρξφληα αλψπηπμε ηνπ ΓΪκνπ, φζν θαη ζηελ θαηψιιειε πξνεηνηκαζϋα γηα ηηο εμειϋμεηο πνπ πξνγξακκαηϋδνληαη ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επϋπεδν βψζεη ησλ λωσλ απαηηϊζεσλ πνπ επηβψιεη ην Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο. Ζ δηψξζξσζε ηνπ ΝΔ Ωρεη σο αθνινχζσο (ζπλνπηηθϊ απεηθφληζε, κε Ωκθαζε ζηα ζρεηηθψ κε ην Ωξγν ΓξαθεΫα & ΡκΪκαηα ηνπ ΓΪκνπ): 1. ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΑΟΣΝ α) ηδηαϋηεξν γξαθεϋν β) γξαθεϋν δεκνζϋσλ ζρωζεσλ θαη επηθνηλσλϋαο γ) γξαθεϋν δεκφηε θαη εξγαζϋαο δ) γξαθεϋν πνιηηηθψλ γψκσλ ε) γξαθεϋν λνκηθϊο ππεξεζϋαο 14 / 212

15 ζη) γξαθεϋν πνηφηεηαο θαη εθπαϋδεπζεο 2. ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ α) ηκϊκα ινγηζηεξϋνπ β) ηκϊκα εζφδσλ 3. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ α) ΡκΪκα δεκνηηθϊο θαηψζηαζεο β) ΓηνΫθεζεο γ) θνηλσληθϊο πνιηηηθϊο 4. ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ α) ΡκΪκα : κειεηψλ & Ωξγσλ β) ΡκΪκα : πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ γ) ΡκΪκα: Ρνπνγξαθηθφ θηεκαηνινγϋνπ 5. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ α) ΡκΪκα χδξεπζεο β) ΡκΪκα : θαζαξηφηεηαο γ) ΡκΪκα : ειεθηξνινγηθψλ εθαξκνγψλ δ) ΡκΪκα : πεξηβψιινληνο πξαζϋλνπ 6. ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ α) ΡκΪκα :ειωγρσλ & ηϊξεζεο ζρεηηθψλ δηαηψμεσλ 7. ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΔΞ α)επηθνηλσλϋαο & εμππεξωηεζεο πνιηηψλ β)εζσηεξηθϊ αληαπφθξηζε A ΞεξηγξαθΪ ησλ θύξησλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ Νη επηρεηξεζηαθωο δηεξγαζϋεο ζηηο νπνϋεο ζηνρεχεη ην Ωξγν θαη νη νπνϋεο επεξεψδνληαη απφ ηα απνηειωζκαηα ηεο πινπνϋεζεο εϋλαη νη παξαθψησ: 15 / 212

16 Ζ παξνρϊ απφ ην ΓΪκν ππεξεζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσϊο ησλ θαηνϋθσλ κε δεδνκωλν φηη κε ην ζχζηεκα ζα πεξηνξηζηεϋ ν ρξφλνο Ψζθνπεο κεηαθϋλεζεο γηα ηελ ζηψζκεπζε θαη ζα δνζεϋ ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πνιϋηεο ζηελ πεξηνρϊ εθαξκνγϊο. Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ κηαο θαη εϋλαη Ωλα ζχζηεκα πνπ ελεκεξψλεη Ψκεζα γηα ηελ παξψλνκε θαηψιεςε ζωζεσλ ΑΚΔΑ, παξψλνκε ζηψζκεπζε θαη θαηεπζχλεη ηελ ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα ζην αθξηβωο ζεκεϋν ηεο παξψβαζεο, θαζηζηψληαο ηελ ππεξεζϋα πην παξαγσγηθϊ. Ζ χπαξμε ελφο θαηλνηφκνπ ζπζηϊκαηνο πνπ πξνζθωξεη νπζηαζηηθψ on-line πιεξνθφξεζε γηα ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο κε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθψ ζπζηϊκαηα ηνπ ΓΪκνπ. Ζ ειαρηζηνπνϋεζε απφ ηελ πιεπξψ ηνπ ΓΪκνπ ηνπ «πξνζσπηθνχ ηνπ δξφκνπ» γηα ηνλ Ωιεγρν θαη ε Ψκεζε επωκβαζε γηα Ωιεγρν ησλ παξαβψζεσλ δεδνκωλνπ φηη ν ΓΪκνο δελ πεξηκωλεη ηνλ Ωιεγρν απφ ηνλ αζηπλνκηθφ γηα ηελ δηαπϋζησζε ηεο παξψβαζεο (ε ελεκωξσζε γϋλεηαη απηφκαηα ζηελ θνξεηϊ ζπζθεπϊ ηνπ). Ζ κεηψδνζε ηεο πιεξνθνξϋαο γηα ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζηελ πφιε κωζα απφ πηλαθϋδεο θαη βειηϋσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξϋαο ζην εκπνξηθφ θωληξν. Νη ειεθηξνληθωο πηλαθϋδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη ην θωληξν ειωγρνπ κωζσ ησλ πηλαθϋδσλ ζα νδεγεϋ θαη ζα θαηεπζχλεη ηα απηνθϋλεηα ζε νδνχο κε δηαζωζηκεο ζωζεηο θαη ππαϋζξηα parking ψζηε λα επηηπγρψλεηαη θπθινθνξηαθϊ απνζπκθφξεζε. ΑπηνκαηνπνΫεζε δηαδηθαζϋαο βεβαϋσζεο παξαβψζεσλ απφ ηε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα, κωζσ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ παιψκεο θαη ειεθηξνληθϊ δηαρεϋξηζε θιϊζεσλ κωζσ ινγηζκηθνχ back-office. Ζ δηαξθϊο ελεκωξσζε ηεο δηνϋθεζεο ηνπ ΓΪκνπ γηα ηελ ρξϊζε θαη ε πξνζθνξψ ζηαηηζηηθϊο ελεκωξσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ κωηξνπ θαη ησλ επηβιεπφλησλ. A ΑλΨιπζε ππνδνκώλ Ρερλνινγηώλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληώλ Ν δϊκνο ΘξσπΫαο δηαζωηεη δηθηπαθφ ηφπν, ν νπνϋνο ζα πξνζθωξεη ζπλδεζηκφηεηα κε ηελ δηαδηθηπαθϊ πχιε κεηαθνξψλ πνπ κε ηε ζεηξψ ηεο ζα πξνζθωξεη Ωλα web-based 16 / 212

17 πεξηβψιινλ δηαζχλδεζεο ζηα επηκωξνπο ζπζηϊκαηα θεληξηθνχ ειωγρνπ θαη δηαρεϋξηζεο πνπ πξνβιωπνληαη απφ ην Ωξγν (δει. ηελ ΔθαξκνγΪ Δπθπνχο ΓηαρεΫξηζεο ΘΩζεσλ ΠηΨζκεπζεο θαη ΔλεκΩξσζεο Νδεγψλ θαη ηελ Ξιαηθφξκα ΘΩληξνπ ΔιΩγρνπ ΠηΨζκεπζεο & Κεηαθνξψλ). ΔπηπιΩνλ, ν δϊκνο δηαζωηεη θψπνηα βαζηθϊ ππνδνκϊ θαη ην ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ ζε ΡΞΔ, ψζηε λα ζηεγψζεη εϋηε φιν εϋηε κωξνο απφ ην αλαγθαϋν ινγηζκηθφ θεληξηθνχ ειωγρνπ θαη δηαρεϋξηζεο θαη ηηο επηκωξνπο εθαξκνγωο. Ξαξφια απηψ, ε επηινγϊ ηεο θηινμελϋαο (Hosting) ζε αλεμψξηεην data center ηνπ αλαδφρνπ θξϋλεηαη απαξαϋηεηε θαη αλαγθαϋα, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνϋεζε ηεο ιεηηνπξγϋαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηϊκαηνο πνπ πεξηγξψθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθϊξπμε. A.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ, ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΘΟΗΠΗΚΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ A.2.1 ΑληηθεΫκελν ηνπ Έξγνπ Ρν Ωξγν αθνξψ ζηελ εθαξκνγϊ ελφο νινθιεξσκωλνπ ζπζηϊκαηνο επθπψλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηε κεϋσζε ηνπ Ωληνλνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιϊκαηνο θαη γεληθφηεξα ηε βειηϋσζε ηεο πνηφηεηα δσϊο ησλ θαηνϋθσλ ζηελ πφιε ηνπ ΘνξσπΫνπ κωζσ ηεο πνιπθαλαιηθϊο πιεξνθφξεζεο γηα δηαζωζηκεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο, ηεο απηνκαηνπνηεκωλεο θαη ζπλερνχο αζηπλφκεπζεο ηεο παξψλνκεο ζηψζκεπζεο, ηεο πνιπθαλαιηθϊο πιεξνθφξεζεο γηα ηα δξνκνιφγηα ηεο ΑζηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο, αιιψ θαη ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκϊο ηνπ αληηηϋκνπ ηεο ζηψζκεπζεο κωζσ SMS. ΠπγθεθξηκΩλα, ην ζχζηεκα επθπψλ κεηαθνξψλ πνπ πεξηγξψθεηαη απφ ην Ωξγν απνηειεϋηαη απφ ηξϋα βαζηθψ ιεηηνπξγηθψ ππνζπζηϊκαηα: (1) ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο, (2) ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΓεκνηηθΪο Αζηπλφκεπζεο θαη (3) ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ. Ρν πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο ζα επηηξωπεη ηελ πνιπθαλαιηθϊ ελεκωξσζε (κωζσ δηαδηθηπαθϊο πχιεο θαη ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ) ησλ νδεγψλ γηα ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο παξφδηαο ζηψζκεπζεο θαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εηδηθψλ ζωζεσλ ζηψζκεπζεο (κνλϋκσλ θαηνϋθσλ, ΑΚΔΑ, θφξησζεο/εθθφξησζεο), ελψ ζα δϋλεη ηε δπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ησλ νδεγψλ πξνο ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο κωζσ mobile εθαξκνγϊο γηα smartphones. ΔπηπιΩνλ, κεηψ ηελ επϋηεπμε ηεο ζηψζκεπζεο, ην ελ ιφγσ ππνζχζηεκα ζα δηαρεηξϋδεηαη ηελ πιεξσκϊ ηνπ ζρεηηθνχ εηζηηεξϋνπ ζηψζκεπζεο κωζσ ππεξεζϋαο 17 / 212

18 SMS. Υο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ ππνζηϊξημε ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ πνζπζηϊκαηνο πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο απαηηνχληαη: (1) αηζζεηϊξεο ειωγρνπ ζωζεο ζηψζκεπζεο, (2) Concentrators ειωγρνπ αηζζεηϊξσλ (δει. κνλψδεο ζπγθωληξσζεο δεδνκωλσλ αηζζεηϊξσλ), κε ηα δεδνκωλα λα απνζηωιινληαη ζε κηα (3) εθαξκνγϊ επθπνχο δηαρεϋξηζεο ζωζεσλ ζηψζκεπζεο θαη ελεκωξσζεο νδεγψλ γηα πεξαηηωξσ επεμεξγαζϋα. ΔπηπιΩνλ, γηα ηελ ελεκωξσζε ησλ νδεγψλ απαηηεϋηαη ε πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε (4) δηαδηθηπαθϊο πχιεο θαη (5) ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ δηαζεζηκφηεηαο ζηψζκεπζεο. Γηα ηελ πινϊγεζε ησλ νδεγψλ ζηηο ζωζεηο ζηψζκεπζεο απαηηεϋηαη. ΡΩινο, απαηηεϋηαη (6) εμεηδηθεπκωλν ζχζηεκα πιεξσκϊο εηζηηεξϋσλ ζηψζκεπζεο κωζσ SMS. Ρν πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΓεκνηηθΪο Αζηπλφκεπζεο αθνξψ ζηελ απηνκαηνπνηεκωλε αζηπλφκεπζε γηα ηελ ηϊξεζε ηνπ κωγηζηνπ επηηξεπφκελνπ ρξφλνπ παξφδηαο ειεγρφκελεο ζηψζκεπζεο θαη γεληθφηεξα γηα ηε δηαπϋζησζε ησλ παξαβψζεσλ ζηψζκεπζεο. Νη θηλεηωο κνλψδεο ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο ζα εθκεηαιιεχνληαη ηηο πιεξνθνξϋεο απφ ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο (πην ζπγθεθξηκωλα απφ ηνπο αηζζεηϊξεο ζηψζκεπζεο θαη απφ ην ζχζηεκα πιεξσκϊο κωζσ SMS), ψζηε λα θηλνχληαη ζηνρεπκωλα ζηα ζεκεϋα φπνπ δηαπηζηψλεηαη θψπνηα παξαβαηηθφηεηα. Υο εθ ηνχηνπ, ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΓεκνηηθΪο Αζηπλφκεπζεο ζα πξωπεη λα εμαζθαιϋδεη (1) ηελ επηθνηλσλϋα κε ηηο θηλεηωο κνλψδεο θαη ηελ (2) νινθιεξσκωλε δηαρεϋξηζε ησλ θιϊζεσλ. Γηα ηε δηαζθψιηζε απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ην Ωξγν πξνβιωπεη ηελ πξνκϊζεηα (1) ππνινγηζηψλ παιψκεο κε (2) εμεηδηθεπκωλν ινγηζκηθφ δεκνηηθϊο αζηπλφκεπζεο θαη (3) θνξεηψλ εθηππσηψλ γηα ηελ ππνζηϊξημε ησλ θηλεηψλ κνλψδσλ ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο, θαζψο θαη (4) εμεηδηθεπκωλεο εθαξκνγϊο θωληξνπ ειωγρνπ δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο. Ρν πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ ζα εληζρχζεη ην ξφιν ηεο ΑζηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο (εθηειεϋηαη απφ ηα ιεσθνξεϋα ηνπ ΝΑΠΑ), ζπκβψιινληαο ζηε κεϋσζε ηεο ρξϊζεο ΗΣ, κωζσ ηεο αμηφπηζηεο θαη πνιπθαλαιηθϊο (κωζσ δηαδηθηπαθϊο πχιεο θαη ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ) πιεξνθφξεζεο ησλ επηβαηψλ γηα δξνκνιφγηα θαη αθϋμεηο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ην ελ ιφγσ ππνζχζηεκα, ην Ωξγν πξνβιωπεη ηελ πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε (1) ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ Ωμππλσλ ζηψζεσλ θαη (2) εμεηδηθεπκωλεο πιαηθφξκαο θωληξνπ ειωγρνπ ζηψζκεπζεο θαη κεηαθνξψλ, ε νπνϋα ζα επεμεξγψδεηαη ηα δεδνκωλα πνπ ζα ιακβψλεη απφ (3) θνξεηωο ζπζθεπωο εληνπηζκνχ ζωζεο (GPS) πνπ 18 / 212

19 ζα εϋλαη εγθαηεζηεκωλεο ζε ιεσθνξεϋα ηνπ ΝΑΠΑ. Ζ πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ ζωζεο πξνβιωπνληαη επϋζεο απφ ην Ωξγν. ΡΩινο, Ωρεη πξνβιεθζεϋ ε παξνρϊ ππεξεζηψλ θηινμελϋαο (Hosting) ζε Data Center γηα ηα αλσηωξσ ππνζπζηϊκαηα, αιιψ θαη ε εθπαϋδεπζε θαη ε πηινηηθϊ ιεηηνπξγϋα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηελ εμαζθψιηζε ηεο ζσζηϊο ιεηηνπξγϋαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππνζηϊξημε ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ γηα ηε δηαηϊξεζε ηεο πνηφηεηαο ηελ νπνϋα πξνβιωπεη ην ζχζηεκα ζε βψζνο ρξφλνπ. A.2.2 Πθνπηκόηεηα θαη αλακελόκελα νθωιε Κε ηελ πξνηεηλφκελε πξψμε ηα νθωιε γηα ην ΓΪκν εϋλαη: Ζ παξνρϊ απφ ην ΓΪκν ππεξεζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσϊο ησλ θαηνϋθσλ κε δεδνκωλν φηη κε ην ζχζηεκα ζα πεξηνξηζηεϋ ν ρξφλνο Ψζθνπεο κεηαθϋλεζεο γηα ηελ ζηψζκεπζε θαη ζα δνζεϋ ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πνιϋηεο ζηελ πεξηνρϊ εθαξκνγϊο. Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ κηαο θαη εϋλαη Ωλα ζχζηεκα πνπ ελεκεξψλεη Ψκεζα γηα ηελ παξψλνκε θαηψιεςε ζωζεσλ ΑΚΔΑ, ξακπψλ πεδνδξνκϋσλ θαη εηζφδσλ πεδφδξνκσλ θαη θαηεπζχλεη ηελ ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα ζην αθξηβωο ζεκεϋν ηεο παξψβαζεο, θαζηζηψληαο ηελ ππεξεζϋα πην παξαγσγηθϊ. Ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγϋαο ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο (π.ρ. κεϋσζε ηεο θαηαλψισζεο θαπζϋκσλ ιφγσ Ψζθνπσλ πεξηπιαλϊζεσλ ζηνπο δξφκνπο) εϋλαη επϋζεο Ωλαο παξψγνληαο ζπκβνιϊο ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ειαρηζηνπνϋεζε απφ ηελ πιεπξψ ηνπ ΓΪκνπ ηνπ «πξνζσπηθνχ ηνπ δξφκνπ» γηα ηνλ Ωιεγρν θαη ε Ψκεζε επωκβαζε γηα Ωιεγρν ησλ παξαβψζεσλ δεδνκωλνπ φηη ν ΓΪκνο δελ πεξηκωλεη ηνλ Ωιεγρν απφ ηνλ αζηπλνκηθφ γηα ηελ δηαπϋζησζε ηεο παξψβαζεο (ε ελεκωξσζε γϋλεηαη απηφκαηα ζηελ θνξεηϊ ζπζθεπϊ ηνπ). ΔιαρηζηνπνΫεζε ηνπ «πξνζσπηθνχ ζηνπο δξφκνπο» ζεκαϋλεη ειαρηζηνπνϋεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγϋαο θαη θαηψ ζπλωπεηα κεγηζηνπνϋεζε ηεο γεληθφηεξεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηϊκαηνο ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο ηνπ δϊκνπ ΘξσπΫαο. Ζ χπαξμε ελφο θαηλνηφκνπ ζπζηϊκαηνο πνπ πξνζθωξεη νπζηαζηηθψ on-line πιεξνθφξεζε γηα (1) ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο θαη (2) ηε δηαζεζηκφηεηα 19 / 212

20 ηεο αζηηθϊο ζπγθνηλσληψο, κε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθψ ζπζηϊκαηα ηνπ ΓΪκνπ (π.ρ. δηαδηθηπαθϊ πχιε). Ζ κεηψδνζε ηεο πιεξνθνξϋαο γηα ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζηελ πφιε κωζα απφ πηλαθϋδεο θαη ε βειηϋσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξϋαο ζην θωληξν. Νη ειεθηξνληθωο πηλαθϋδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη ην θωληξν ειωγρνπ κωζσ ησλ πηλαθϋδσλ ζα νδεγεϋ θαη ζα θαηεπζχλεη ηα απηνθϋλεηα ζε νδνχο κε δηαζωζηκεο ζωζεηο, ψζηε λα επηηπγρψλεηαη ε θπθινθνξηαθϊ απνζπκθφξεζε. ΑπηνκαηνπνΫεζε δηαδηθαζϋαο βεβαϋσζεο παξαβψζεσλ απφ ηε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα, κωζσ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ παιψκεο θαη ειεθηξνληθϊ δηαρεϋξηζε θιϊζεσλ κωζσ ινγηζκηθνχ back-office. Ρα νθωιε ηεο πξνηεηλφκελεο πξψμεο γηα ηνπο πνιϋηεο εϋλαη: H κεηψδνζε πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηϊκαηνο (πιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα θ.α.) γϋλεηαη κωζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλϋαο (ειεθηξνληθωο πηλαθϋδεο, web, sms, smartphone). Ζ ελεκωξσζε θαη ν Ωιεγρνο γηα ηα εηδηθψ ζεκεϋα ζηψζκεπζεο ΑΚΔΑ, κνλϋκσλ θαηνϋθσλ θαη θφξησζεο/εθθφξησζεο (ηνπνζεηεϋηαη αηζζεηϊξαο πνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηψιεςε ζωζεσλ θαη γηα ηελ λνκηκφηεηα απηϊο). ΚεΫσζε ρξϊζεο επηβαηηθνχ απηνθηλϊηνπ, θπξϋσο ιφγσ απαγφξεπζεο ηεο παξψλνκεο ζηψζκεπζεο θαη ηεο αληϋζηνηρεο κεϋσζεο ησλ απηνθηλϊησλ πνπ ζηαζκεχνπλ ζηελ νδφ: ΔΫλαη πξνθαλωο φηη πνιινϋ απφ ηνπο νδεγνχο πνπ ζηαζκεχνπλ ζϊκεξα δσξεψλ θαη θαηψ θχξην ιφγν νη εξγαδφκελνη πνπ ζηαζκεχνπλ πνιιωο ψξεο θαη επϋ θαζεκεξηλϊο βψζεσο ζηελ πεξηνρϊ, δελ ζα εϋλαη δηαηεζεηκωλνη λα πιεξψλνπλ ηωιε ζηψζκεπζεο θαη θιϊζεηο ηεο ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο Ϊ λα ζηαζκεχνπλ ζε νξγαλσκωλνπο ρψξνπο ζηψζκεπζεο εθηφο νδνχ. Ζ κεϋσζε ζα πξνωιζεη θπξϋσο απφ ηελ αχμεζε κεηαθϋλεζεο πεδϊ θαη ελδερνκωλσο κε ηελ ρξϊζε πνδειψηνπ Ϊ δηθχθισλ, ηεο ρξϊζεο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, αιιψ θαη κωζσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθηλνχκελσλ αλψ επηβαηηθφ απηνθϋλεην. Ζ βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο δσϊο ησλ νδεγψλ κωζσ ηνπ ιηγφηεξνπ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηεϋηαη γηα ηελ αλαδϊηεζε δηαζωζηκσλ ζωζεσλ ζηψζκεπζεο. ΚειΩηεο ηνπ 20 / 212

21 ΔξγαζηεξΫνπ ΡερλνινγΫαο ΘαπζΫκσλ θαη Ιηπαληηθψλ ηνπ ΡκΪκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ ΞνιπηερλεΫνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ν ρξφλνο πνπ ρξεηψδεηαη Ωλαο νδεγφο γηα λα βξεη κϋα ζωζε ζηψζκεπζεο απμψλεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν παξακνλϊο ηνπ εληφο ηνπ νρϊκαηνο θαηψ 24%. ΚεΫσζε ηεο θαηαλψισζεο θαπζϋκσλ δηφηη ζα πεξηνξηζζνχλ νη Ψζθνπεο κεηαθηλϊζεηο γηα αλαδϊηεζεο ζηψζκεπζεο Ψξα ην φρεκα ηνπ νδεγνχ ζα θαηαλαιψλεη ιηγφηεξα θαχζηκα, ελψ ζα πεξηνξηζζεϋ θαη ην θφζηνο πνπ επωξρεηαη απφ ηε ζπαηψιε ρξφλνπ, δηφηη ην ζπγθεθξηκωλν πξφβιεκα θνζηϋδεη εηεζϋσο εθαηνκκχξηα ρακωλεο εξγαηνψξεο Ψξα εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο δσϊο ησλ θαηνϋθσλ, αθνχ ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειωηε ηνπ ΡκΪκαηνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ ΞνιπηερλεΫνπ, ηα νρϊκαηα πνπ αλαδεηνχλ ζωζε ζηψζκεπζεο απμψλνπλ ηνλ ζφξπβν ηεο πεξηνρϊο θαηψ 2 db πεξϋπνπ. Ζ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο θαη κεϋσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιϊκαηνο, κωζσ ηεο κεϋσζεο ησλ Ψζθνπσλ κεηαθηλϊζεσλ ησλ νρεκψησλ πξνο αλαδϊηεζε ζωζεο ζηψζκεπζεο. Πχκθσλα κε πξφζθαηεο κειωηεο, απνδεϋρζεθε φηη ε κεϋσζε ηνπ ρξφλνπ αλαδϊηεζεο ζωζεο ζηψζκεπζεο κεηψλεη ζεκαληηθψ ηηο εθπνκπωο CO2 θαη NO2, φπσο θαϋλεηαη θαη ζηνλ επφκελν πϋλαθα: ΚεΫσζε Σξόλνπ ΑλαδΪηεζεο ΘΩζεο ΠηΨζκεπζεο ΚεΫσζε θαηψ 2 ιεπηψ γηα θψζε φρεκα ΚεΫσζε θαηψ 3 ιεπηψ γηα θψζε φρεκα ΚεΫσζε θαηψ 4 ιεπηψ γηα θψζε φρεκα Ξνζνζηό (%) ΚεΫσζεο CO 2 Ξνζνζηό (%) ΚεΫσζεο NO 2 ΚεΫσζε θαηψ 18% ΚεΫσζε θαηψ 3,49% ΚεΫσζε θαηψ 31% ΚεΫσζε θαηψ 5,24% ΚεΫσζε θαηψ 41% ΚεΫσζε θαηψ 6,98% ΞξνζηαζΫα ησλ επαϋζζεησλ νκψδσλ πιεζπζκνχ πνπ δηθαηνχληαη εηδηθωο ζωζεηο ζηψζκεπζεο (π.ρ. ΑΚΔΑ, κφληκνη θψηνηθνη, επαγγεικαηηθψ νρϊκαηα θφξησζεο/εθθφξησζεο), απνθπγϊ Ωθδνζεο πιαζηψλ αδεηψλ ρξϊζεο εηδηθψλ 21 / 212

22 ζωζεσλ ζηψζκεπζεο θαη εχθνινο Ωιεγρνο παξαβψζεσλ απφ ηε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα. ΞξνζηαζΫα θαη θαιχηεξε αζηπλφκεπζε ησλ ζεκεϋσλ πνπ απαγνξεχεηαη ε ζηψζκεπζε (π.ρ. ξψκπεο αλαπϊξσλ ζηα πεδνδξφκηα) πξνθεηκωλνπ λα εηδνπνηεϋηαη απηφκαηα ε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα ζε πεξϋπησζε παξψβαζεο απφ αζπλεϋδεηνπο νδεγνχο. Ρα νθωιε ηεο πξνηεηλφκελεο πξψμεο γηα ηηο επηρεηξϊζεηο εϋλαη α αθφινπζα: ΞξνζθΩξεη ελεκωξσζε θαη Ωιεγρν γηα δηαζωζηκεο ζωζεηο θνξην-εθθφξησζεο ζε επηιεγκωλα θαη πξνθαζνξηζκωλα απφ ηνλ ΓΪκν ζεκεϋα ηνπ θωληξνπ. ΓεκηνπξγεΫ ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζηηο πεξηνρωο πνπ εθαξκφδεηαη, δηεπθνιχλνληαο ηε ιεηηνπξγϋα ηνπ εκπνξηθνχ θωληξνπ (ρξϊζε ηεο Ϋδηαο ζωζεο απφ πεξηζζφηεξα ΗΣ). A.2.3 Πηόρνη θαη Έθηαζε ηνπ Έξγνπ ΑλΨκεζα ζηνπο βαζηθνχο πνζνηηθνπνηεκωλνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξϋδνπλ Ψκεζα Ϊ Ωκκεζα ηελ Ωθηαζε ηνπ Ωξγνπ εϋλαη: (1) ε θψιπςε 100 ζωζεσλ ζηψζκεπζεο ζε 7 επηιεγκωλνπο δξφκνπο ηνπ δϊκνπ ΘξσπΫαο, (2) ε ππνζηϊξημε 10 ΑΚΔΑ κε αληϋζηνηρεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζε 5 επηιεγκωλνπο δξφκνπο ηνπ δϊκνπ ΘξσπΫαο, (3) ε δεκηνπξγϋα 5 ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ ελεκωξσζεο ησλ νδεγψλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θελψλ ζωζεσλ ζηψζκεπζεο, (4) ε δεκηνπξγϋα 30 Ωμππλσλ ζηψζεσλ γηα ηελ αζηηθϊ ζπγθνηλσλϋα, (5) ν παξψιιεινο εμνπιηζκφο 6 ιεσθνξεϋσλ ηνπ ΝΑΠΑ κε ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζωζεο θαη (6) ε ππνζηϊξημε 4 θηλεηψλ κνλψδσλ ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο κε ηνλ απαξαϋηεην εμνπιηζκφ γηα απηνκαηνπνηεκωλε αζηπλφκεπζε. Μεηπήζιμορ ηόσορ πλνιηθόο Αξηζκόο (#) δεκνηηθώλ δξόκσλ πνπ θαιύπηνληαη από ην ζύζηεκα ζηάζκεπζεο # θνηλώλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ θαιύπηνληαη Σιμή / 212

23 # δεκνηηθώλ δξόκσλ πνπ θαιύπηνπλ νη αλσηέξσ 100 ζέζεηο ζηάζκεπζεο # ΑΜΕΑ πνπ εμππεξεηνύληαη κε αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο # δεκνηηθώλ δξόκσλ κε ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΑΜΕΑ # ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο δηαζεζηκόηεηαο ζηάζκεπζεο # έμππλσλ ζηάζεσλ γηα ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία # εμνπιηδόκελσλ ιεσθνξείσλ ΟΑΑ κε ζύζηεκα εληνπηζκνύ ζέζεο # εμνπιηδνκέλσλ θηλεηώλ κνλάδσλ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο γηα απηνκαηνπνηεκέλε αζηπλόκεπζε A.2.4 ΘξΫζηκνη παξψγνληεο επηηπρϋαο ηνπ Έξγνπ ΘξΫζηκνο ΞαξΨγνληαο ΔπηηπρΫαο Σύπορ 1 ΠρεηηθΩο ΔλΩξγεηεο Αληηκεηώπηζεο ΠπλεξγαζΫα κεηαμχ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο θαη ΝΑΠΑ Γ Έρεη δξνκνινγεζεϋ απφ ην ΓΪκν ε ζπκθσλϋα κε ηνλ ΝΑΠΑ γηα ηελ εγθαηψζηαζε ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ ζηα ιεσθνξεϋα. 1 Σ = Σερληθόο/Σερλνινγηθόο, Ο = Οξγαλσηηθόο, Δ = Δηνηθεηηθόο, Κ = Καλνληζηηθόο 23 / 212

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Ξξνϋπνινγηζκόο: ΞιΩνλ Γηθαηώκαηα ΞξναΫξεζεο: ΓηΨξθεηα: ΓηαδηθαζΫα

Διαβάστε περισσότερα

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν

Ξξνθήξπμε Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. γηα ην έξγν κε ηίηιν ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝ ΔΘΛΗΘΝΠ ΞΝΟΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)»,

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝ ΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝY γηα ην Έξγν «ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΙΖΟΝΓΝΡΖΚΑΡΥΛ (Τ..-ΓΖ.ΞΔ.Δ.Θ.)», κε θσδηθφ MIS 296363 ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ Δ.Ξ. «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Αγξίλην, 29 Ννεκβξίνπ2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Aξηζκ. Πξση. 20459 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΉ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ με ηίηλο: «π η π ε ζ ί ε ρ ζ ς μ β ο ύ λ ο ς γ ι α η η ν ο π γ ά ν υ ζ η, η ο ν ζ ς ν η ο ν ι ζ μ ό, η η ν ς λ ο π ο ί η ζ η κ α ι δ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ 6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 10 ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ... 15 ΔΛΝΡΖΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/38 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 1 / 69 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (ΔΜΝΞΙΗΠΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα