Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ"

Transcript

1 Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: ,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο Δηεζλήο κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά Ημεπομηνία διενέπγειαρ διαγωνιζμού: HH/MM/EE Κωδικόρ ΟΠ:

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 10 ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ 10 ΠπληνκνγξαθΫεο - γεληθψ 11 ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ 11 ΝξηζκνΫ δηαθεξχμεσλ 11 A ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 13 A.1 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΔΟΓΝ 13 A.1.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ 13 A Άιινη ΦνξεΫο πνπ εκπιωθνληαη ζηελ επηηπρϊ Ωθβαζε ηνπ Έξγνπ 13 A Όξγαλα θαη ΔπηηξνπΩο (ΓηαθπβΩξλεζε ηνπ Έξγνπ) 13 A ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) 13 A ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο θαη Ππληνληζκνχ ηνπ Έξγνπ 13 A.1.2 θηζηψκελε ΘαηΨζηαζε 14 A ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο 14 A ΝξγαλσηηθΪ ΓνκΪ θαη ΠηειΩρσζε ηνπ ΦνξΩα 14 A ΞεξηγξαθΪ ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 15 A ΑλΨιπζε ππνδνκψλ Ρερλνινγηψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ 16 A.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ, ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΘΟΗΠΗΚΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 17 A.2.1 ΑληηθεΫκελν ηνπ Έξγνπ 17 A.2.2 Πθνπηκφηεηα θαη αλακελφκελα νθωιε 19 A.2.3 Πηφρνη θαη Έθηαζε ηνπ Έξγνπ 22 A.2.4 ΘξΫζηκνη παξψγνληεο επηηπρϋαο ηνπ Έξγνπ 23 A.3 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΔΠ & ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΟΓΝ 24 A.3.1 ΖιεθηξνληθΩο πεξεζϋεο 24 A.3.2 ΑπαηηΪζεηο ΑξρηηεθηνληθΪο ΠπζηΪκαηνο 27 A.3.3 ΡερλνινγΫεο θαη ζρωδην πινπνϋεζεο Έξγνπ 31 2 / 212

3 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ A.3.4 ΞξνδηαγξαθΩο Ιεηηνπξγηθψλ ΔλνηΪησλ (πνζπζηεκψησλ, Δθαξκνγψλ) 31 A Ξιαηθφξκα ΘΩληξνπ ΔιΩγρνπ ΠηΨζκεπζεο & Κεηαθνξψλ 32 A ΔθαξκνγΪ ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο (γηα πνινγηζηωο ΞαιΨκεο / PDAs) 32 A ΔθαξκνγΪ ΘΩληξνπ ΔιΩγρνπ ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο 32 A ΔθαξκνγΪ Δπθπνχο ΓηαρεΫξηζεο ΘΩζεσλ ΠηΨζκεπζεο θαη ΔλεκΩξσζεο Νδεγψλ33 A ΓηαδηθηπαθΪ Ξχιε Κεηαθνξψλ 33 A Πχζηεκα ΞιεξσκΪο κωζσ SMS 33 A.3.5 ΞξνδηαγξαθΩο Νξηδφληησλ Ιεηηνπξγηψλ 34 A.3.6 ΙεηηνπξγηθΨ ΣαξαθηεξηζηηθΨ Δμνπιηζκνχ 35 A.3.7 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 35 A.3.8 Γηαζπλδεζηκφηεηα 36 A.3.9 ΞνιπθαλαιηθΪ πξνζωγγηζε 37 A.3.10 ΑλνηρηΨ δεδνκωλα 38 A.3.11 ΑπαηηΪζεηο ΑζθΨιεηαο 38 A.3.12 ΑπαηηΪζεηο ΔπρξεζηΫαο ΠπζηΪκαηνο 40 A.3.13 ΑπαηηΪζεηο Ξξνζβαζηκφηεηαο 40 A.3.14 ΣξνλνδηΨγξακκα θαη ΦΨζεηο Έξγνπ 41 A.3.15 ΞΫλαθαο ΞαξαδνηΩσλ 47 A.3.16 ΠεκαληηθΨ Νξφζεκα πινπνϋεζεο Έξγνπ 48 A.4 ΔιΨρηζηεο ΞξνδηαγξαθΩο πεξεζηψλ 48 A.4.1 πεξεζϋεο ΔθπαΫδεπζεο 48 A.4.2 πεξεζϋεο ΔπαηζζεηνπνΫεζεο 49 A.4.3 πεξεζϋεο ΞηινηηθΪο θαη ΓνθηκαζηηθΪο ΞαξαγσγηθΪο ΙεηηνπξγΫαο 50 A.4.4 ΞεξΫνδνο Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο (ΞΔΠ) 53 A πεξεζϋεο Δγγχεζεο «ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο» 56 A πεξεζϋεο ΠπληΪξεζεο 57 A.4.5 ΡΪξεζε ΔγγπεκΩλνπ ΔπηπΩδνπ πεξεζηψλ - ΟΪηξεο 57 3 / 212

4 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ A.4.6 ΡεθκεξΫσζε 60 A.5 ΚεζνδνινγΫα ΓηνΫθεζεο θαη ινπνϋεζεο Έξγνπ 60 A.5.1 ΚΩζνδνη θαη ΡερληθΩο ινπνϋεζεο θαη πνζηϊξημεο 60 A.5.2 ΠρΪκα ΓηνΫθεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνϋεζεο ηνπ Έξγνπ 62 A πεχζπλνο Έξγνπ & ΑλαπιεξσηΪο 62 A ΚΩιε ΝκΨδαο Έξγνπ 63 A.5.3 ΠρΩδην θαη Πχζηεκα ΓηαζθΨιηζεο Ξνηφηεηαο 63 A.5.4 Ρφπνο ινπνϋεζεο - ΞαξΨδνζεο Έξγνπ 64 B ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 65 B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 65 B.1.1 ΑληηθεΫκελν Γηαγσληζκνχ 65 B.1.2 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 65 B.1.3 ΠηνηρεΫα ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο 65 B.1.4 Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαϋζην Γηαγσληζκνχ 66 B.1.5 ΖκεξνκελΫα ΑπνζηνιΪο ηεο ΞξνθΪξπμεο 67 B.1.6 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ 68 B.1.7 Ρξφπνο ιϊςεο εγγξψθσλ Γηαγσληζκνχ 68 B.1.8 ΞαξνρΪ ΓηεπθξηλΫζεσλ επϋ ηεο ΓηαθΪξπμεο 68 B.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 69 B.2.1 ΓηθαΫσκα ΠπκκεηνρΪο 69 B.2.2 Απνθιεηζκφο ΠπκκεηνρΪο 70 B.2.3 ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο 71 B.2.4 ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο 78 B Νη Έιιελεο ΞνιΫηεο 79 B Νη ΑιινδαπνΫ ΞνιΫηεο 82 B Ρα εκεδαπψ ΛνκηθΨ Ξξφζσπα 85 B Νη ζπλεηαηξηζκνϋ 89 4 / 212

5 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ B Ρα αιινδαπψ λνκηθψ πξφζσπα 93 B Νη ελψζεηο-θνηλνπξαμϋεο 97 B.2.5 ΙνηπΩο πνρξεψζεηο / ΓηεπθξηλΫζεηο 97 B.2.6 ΔιΨρηζηεο πξνυπνζωζεηο ζπκκεηνρϊο 98 B.2.7 Δγγχεζε ζπκκεηνρϊο 103 B.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 104 B.3.1 Ρξφπνο πνβνιϊο Ξξνζθνξψλ 104 B.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 105 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο» 109 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» 109 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ» 111 B Ξεξηερφκελα ΦαθΩινπ «ΓηθαηνινγεηηθΨ Θαηαθχξσζεο» 111 B.3.3 Ηζρχο Ξξνζθνξψλ 112 B.3.4 ΔλαιιαθηηθΩο ΞξνζθνξΩο 112 B.3.5 ΡηκΩο Ξξνζθνξψλ Λφκηζκα 113 B.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 115 B.4.1 ΓηαδηθαζΫα ΓηελΩξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 115 B ΓηαδηθαζΫα δηελωξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξψγηζε πξνζθνξψλ 115 B ΓηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 118 B Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 119 B ΝκΨδεο θαη ζπληειεζηωο θξηηεξϋσλ ηερληθϊο αμηνιφγεζεο 119 B Γηακφξθσζε ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ΞξνζθνξΨο 120 B ΓηαδηθαζΫα θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ 120 B.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 121 B.4.3 ΔλζηΨζεηο ΞξνδηθαζηηθΩο ΞξνζθπγΩο 123 B.4.4 ΑπνηειΩζκαηα Θαηαθχξσζε - ΚαηαΫσζε Γηαγσληζκνχ 124 B.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ / 212

6 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ B.5.1 ΘαηΨξηηζε, ππνγξαθϊ, δηψξθεηα Πχκβαζεο ΔγγπΪζεηο 126 B.5.2 Ρξφπνο ΞιεξσκΪο ΘξαηΪζεηο 128 B.5.3 Δθηεισληζκφο - Φφξνη - ΓαζκνΫ 129 B.5.4 ΞεξΫνδνη Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο 129 B.5.5 ΞνηληθΩο ΟΪηξεο Δθπηψζεηο 130 B.5.6 πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 131 B.5.7 πεξγνιαβϋεο 136 B.5.8 Δκπηζηεπηηθφηεηα 136 B.5.9 ΞλεπκαηηθΨ δηθαηψκαηα 138 B.5.10 ΔθαξκνζηΩν ΓΫθαην ΓηαηηεζΫα 139 C ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 140 C.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 140 C.1.1 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΠπκκεηνρΪο 140 C.1.2 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο Πχκβαζεο 142 C.1.3 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΙεηηνπξγΫαο 143 C.1.4 ΔγγπεηηθΪ ΔπηζηνιΪ ΘαιΪο ΔθηΩιεζεο ΠπληΪξεζεο 144 C.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ 145 C.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 147 C.3.1 ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 147 C.3.2 ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΑΚΔΑ 148 C.3.3 CONCETRATORS ΔΙΔΓΣΝ ΑΗΠΘΖΡΖΟΥΛ ΡΞΝ Α 149 C.3.4 CONCETRATORS ΔΙΔΓΣΝ ΑΗΠΘΖΡΖΟΥΛ ΡΞΝ Β 150 C.3.5 ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ ΘΔΠΖΠ ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ (GPS) 150 C.3.6 PDA ΓΖΚΝΡΗΘHΠ ΑΠΡΛΝΚIΑΠ 153 C.3.7 ΦΝΟΖΡΝΠ ΔΘΡΞΥΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 154 C.3.8 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ (ΓΗΑ PDA) 155 C.3.9 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ / 212

7 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ C.3.10 ΠΠΡΖΚΑ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΚΔΠΥ SMS (ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ) 157 C.3.11 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΦΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΔΠΔΥΛ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΝΓΖΓΥΛ 160 C.3.12 ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 160 C.3.13 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΗΛΑΘΗΓΑ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 165 C.3.14 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΞΗΛΑΘΗΓΑ ΔΜΞΛΖΠ ΠΡΑΠΖΠ 167 C.3.15 ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 170 C.4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 172 C.4.1 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 172 C Δμνπιηζκφο 172 C Έηνηκν Ινγηζκηθφ 172 C ΔθαξκνγΩο 173 C πεξεζϋεο 173 C Άιιεο δαπψλεο 173 C ΞηινηηθΪ ΙεηηνπξγΫα 174 C.4.2 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 174 C.4.3 ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΔΟΓΝ 175 C.4.4 ΠΓΘΔΛΡΟΥΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 176 C.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 177 ΆΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ 180 ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 182 ΑΟΘΟΝ 3 ΓΙΥΠΠΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 182 ΑΟΘΟΝ 4 ΗΔΟΑΟΣΗΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΥΛ ΡΔΣΥΛ 183 ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΟΑΦΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ 183 ΑΟΘΟΝ 6 ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 184 ΑΟΘΟΝ 7 ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 185 ΑΟΘΟΝ 8 ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ / 212

8 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΟΘΟΝ 9 ΓΗΑΘΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 187 ΑΟΘΟΝ 10 ΞΑΟΝΣΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ 187 ΑΟΘΟΝ 11 ΞΑΟΝΣΖ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ 187 ΑΟΘΟΝ 12 ΠΛΓΟΝΚΖ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΟΗΡΝΠ 188 ΑΟΘΟΝ 13 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 188 ΑΟΘΟΝ 14 ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΔΓΓΖΠΔΥΛ 188 ΑΟΘΟΝ 15 ΑΠΦΑΙΗΠΖ 190 ΑΟΘΟΝ 16 ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ 190 ΑΟΘΟΝ 17 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 191 ΑΟΘΟΝ 18 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 191 ΑΟΘΟΝ 19 ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 191 ΑΟΘΟΝ 20 ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΗΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 193 ΑΟΘΟΝ 21 ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 195 ΑΟΘΟΝ 22 ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 195 ΑΟΘΟΝ 23 ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΘΛΖ 197 ΑΟΘΟΝ 24 ΠΛΡΖΟΖΠΖ 200 ΑΟΘΟΝ 25 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 201 ΑΟΘΟΝ 26 ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 202 ΑΟΘΟΝ 27 ΡΗΚΖΚΑ 203 ΑΟΘΟΝ 28 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 203 ΑΟΘΟΝ 29 ΡΔΙΗΘΖ ΞΙΖΟΥΚΖ 204 ΑΟΘΟΝ 30 ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 204 ΑΟΘΟΝ 31 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ 206 ΑΟΘΟΝ 32 ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΑ 206 ΑΟΘΟΝ 33 ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 207 ΑΟΘΟΝ 34 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 208 ΑΟΘΟΝ 35 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ / 212

9 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΟΘΟΝ 36 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ - ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ / 212

10 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠπλνπηηθΨ ζηνηρεϋα Έξγνπ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΘΟΥΞΗΑΠ» ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ../../2011 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Πχκβαζε πεξεζηψλ. ΘαηεγνξΫα ππεξεζϋαο 07 ππεξεζϋεο πιεξνθνξηθϊο θαη Ψιιεο ζπλαθεϋο ππεξεζϋεο. Ραμηλφκεζε θαηψ CPV «πεξεζϋεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη ζπλαθεϋο ππεξεζϋεο» Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηϊξην αλψζεζεο ηελ πιωνλ ζπκθωξνπζα απφ νηθνλνκηθϊ Ψπνςε ΞξνζθνξΨ Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλωξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζϋσλ εμϊληα επηψ ρηιηψδσλ νθηαθνζϋσλ εβδνκϊληα Ωλα επξψ ( ,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ΦΞΑ: 23 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξϋο ΦΞΑ: ,30 - ΦΞΑ:50.089,70 ) Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηεϋηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε», ζην πιαϋζην ηνπ ΔΠΞΑ ηελ Δπξσπατθφ ΡακεΫν ΞεξηθεξεηαθΪο ΑλΨπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Νη δαπψλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα ΓεκνζΫσλ Δπελδχζεσλ, θαη ηελ νηθεϋα ΠΑΔ ΓΩθα (10) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθϊ ηεο Πχκβαζεο../../2011../../2011 θαη ψξα..:.. Ζ Ωδξα ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο Β. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ 47 ΘΝΟΥΞΗ../../2011 θαη ψξα..:.. 10 / 212

11 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠπληνκνγξαθΫεο - γεληθψ ΔΔ ΔΝΣ ΔΞ ΤΠ ΔΓ ΤΠ ΘΞΠ ΛΞΓΓ ΛΞΗΓ ΠΑΔ ΡΞΔ ΔΠΞΑ ΔΞ ΝΓΔ ΤΠ WS ΔπξσπατθΪ Έλσζε Δπξσπατθφο Νηθνλνκηθφο Σψξνο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε» ΔηδηθΪ πεξεζϋα ΓηαρεΫξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΞξνγξΨκκαηνο «ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε» Θνηλνηηθφ ΞιαΫζην ΠηΪξημεο/ παθωην εζληθψλ πξνγξακκψησλ θνηλνηηθνχ ελδηαθωξνληνο (γηα ηελ ΔιιΨδα) Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δϋθαην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ ΓηθαΫνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δϋθαην ΠπιινγηθΪ Απφθαζε Έξγνπ ΡερλνινγΫεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ Δζληθφ Πηξαηεγηθφ ΞιαΫζην ΑλαθνξΨο Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο Έξγνπ ΤεθηαθΪ Πχγθιηζε Web Services ΠπληνκνγξαθΫεο Έξγνπ ΞΔΠ ΠπλνιηθΪ ΞεξΫνδνο Δγγχεζεο θαη ΠπληΪξεζεο ηνπ Έξγνπ ΝξηζκνΫ δηαθεξύμεσλ ΑλΨδνρνο ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ ΑληΫθιεηνο Αξκόδηα ΔπηηξνπΪ ΓηαθΪξπμε ΔΞΞΔ Ν πξνζθωξσλ πνπ ζα επηιεγεϋ θαη ζα θιεζεϋ λα ππνγξψςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηϊζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Ν ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ν νπνϋνο ζα ππνγξψςεη κε ηνλ ΑλΨδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηωιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ΞΝΤΖΦΗΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝΠ κε Ωγγξαθε δϊισζϊ ηνπ, ζηελ νπνϋα πεξηιακβψλνληαη ηα πιϊξε ζηνηρεϋα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθϊ δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξϋδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλψγθεο επηθνηλσλϋαο ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο κε απηφλ. Ζ ΔπηηξνπΪ πνπ ζπζηϊλεηαη θψζε θνξψ κε απφθαζε ηνπ αξκνδϋνπ νξγψλνπ ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο Ρν παξφλ Ωγγξαθν πνπ εθδϋδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθϋνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη πεξηωρεη ηελ πεξηγξαθϊ ηνπ αληηθεηκωλνπ θαη ηηο πξνυπνζωζεηο κε βψζε ηηο νπνϋεο δηελεξγεϋηαη ν Γηαγσληζκφο. ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο Έξγνπ Ζ ΔΞΞΔ ζπζηϊλεηαη θψζε θνξψ κε απφθαζε ηνπ αξκνδϋνπ νξγψλνπ 11 / 212

12 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο. ΔπΫζεκε γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο Πύκβαζεο Έξγν Θύξηνο ηνπ Έξγνπ Ξξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Πύκβαζε ΠπκβαηηθΨ ηεύρε Ππκβαηηθό ΡΫκεκα ΦνξΩαο ΙεηηνπξγΫαο ΦνξΩαο ινπνϋεζεο ΔπΫζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο εϋλαη ε ειιεληθϊ. Ζ παξνχζα ΓηαθΪξπμε, ηα Ωληππα ηεο ΡερληθΪο θαη ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο εϋλαη ζπληαγκωλα ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθψ θαη νη πξνζθνξωο ησλ δηαγσληδνκωλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εϋλαη ζπληαγκωλα ζηελ ειιεληθϊ γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθψ θπιιψδηα/ εγρεηξϋδηα πνπ κπνξεϋ λα εϋλαη ζηελ αγγιηθϊ γιψζζα. Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλψζεζε Έξγνπ. ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ δαπψλε γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεϋ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκωλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδϊ κεηαμχ ηνπ ΓΖΚΝ ΘΟΥΞΗΑΠ σο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεϋ. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβψλνπλ θαηψ ζεηξψ ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηε ΓηαθΪξπμε, γ. ηελ ΞξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ. Ρν ζπλνιηθφ ηϋκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ΦΞΑ). ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ 12 / 212

13 A ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ A.1 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΔΟΓΝ A.1.1 Δκπιεθόκελνη ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ Γηα ηελ πινπνϋεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο εκπιωθνληαη νη αθφινπζνη: ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞ ΤΠ ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΔΓ ΤΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΟΥΞΗΑΠ ΔΞΞΔ - A Άιινη ΦνξεΫο πνπ εκπιωθνληαη ζηελ επηηπρϊ Ωθβαζε ηνπ Έξγνπ ΦνξΩαο ΙεηηνπξγΫαο θαη ΦνξΩαο ινπνϋεζεο ηνπ Ωξγνπ εϋλαη ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο. Γελ ππψξρεη εκπινθϊ Ψιισλ θνξωσλ ζηελ πινπνϋεζε ηνπ Ωξγνπ. A Όξγαλα θαη ΔπηηξνπΩο (ΓηαθπβΩξλεζε ηνπ Έξγνπ) A ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινύζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) Γηα ηηο αλψγθεο πινπνϋεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο ζα νξηζηεϋ «ΔπηηξνπΪ Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβΪο Έξγνπ (ΔΞΞΔ)». Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΞΞΔ απνηειεϋ ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξεϋαο πινπνϋεζεο θαη ε ηκεκαηηθϊ θαη νξηζηηθϊ παξαιαβϊ ηνπ παξφληνο Έξγνπ. A ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο θαη Ππληνληζκνύ ηνπ Έξγνπ Γηα ηηο αλψγθεο δηνϋθεζεο παξαθνινχζεζεο θαη Ππληνληζκνχ ηνπ Έξγνπ ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο ζα νξϋζεη κε απφθαζε Γ.Π ΝκΨδα ΓηνΫθεζεο θαη Ππληνληζκνχ ε νπνϋα ζα παϋξλεη ζηξαηεγηθωο απνθψζεηο γηα ηελ δηνϋθεζε θαη ηνλ Ππληνληζκφ ηνπ Ωξγνπ. 13 / 212

14 A.1.2 θηζηψκελε ΘαηΨζηαζε A ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο Ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο εθκεηαιιεπφκελνο ηα ρξεκαηνδνηηθψ πιαϋζηα εϋλαη ζε ζωζε λα παξωρεη κηα ζεηξψ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιϋηεο θαη επηρεηξϊζεηο. Δηδηθφηεξα: πεξεζϋεο ππνβνιϊο αηηϊζεσλ πηζηνπνηεηηθψλ (ΓεκνηνινγΫνπ, Βεβαηψζεσλ ΡΑΞ θ.η.ι.) πεξεζϋεο ΖιεθηξνληθΪο πιεξσκϊο Γεκνηηθψλ θφξσλ, ΞξνζηΫκσλ (ΘΝΘ),θαη βεβαησκωλσλ Νθεηιψλ πξνο ην ΓΪκν. πεξεζϋεο ελεκωξσζεο γηα πξνκεζεπηωο-γηθαηνχρνπο ΣΔΞ ΓΪκνπ. πεξεζϋεο ππνβνιϊο ΑηηεκΨησλ & Θαηαγγειηψλ πεξεζϋεο ΓεκνζΫεπζεο θαη αλαδϊηεζεο ΑπνθΨζεσλ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ πεξεζϋεο Γεσγξαθηθψλ ΠπζηεκΨησλ Ξιεξνθνξηαθψλ (GIS) Νη παξαπψλσ ππεξεζϋεο παξωρνληαη κωζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν A ΝξγαλσηηθΪ ΓνκΪ θαη ΠηειΩρσζε ηνπ ΦνξΩα Ν ΓΪκνο ΘξσπΫαο, δηαξζξψλεηαη ζχκθσλα κε ην αθφινπζν νξγαλφγξακκα & ιεηηνπξγεϋ κε ζηφρν ηελ εμωιημε & καθξνρξφληα αλψπηπμε ηνπ ΓΪκνπ, φζν θαη ζηελ θαηψιιειε πξνεηνηκαζϋα γηα ηηο εμειϋμεηο πνπ πξνγξακκαηϋδνληαη ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επϋπεδν βψζεη ησλ λωσλ απαηηϊζεσλ πνπ επηβψιεη ην Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο. Ζ δηψξζξσζε ηνπ ΝΔ Ωρεη σο αθνινχζσο (ζπλνπηηθϊ απεηθφληζε, κε Ωκθαζε ζηα ζρεηηθψ κε ην Ωξγν ΓξαθεΫα & ΡκΪκαηα ηνπ ΓΪκνπ): 1. ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΑΟΣΝ α) ηδηαϋηεξν γξαθεϋν β) γξαθεϋν δεκνζϋσλ ζρωζεσλ θαη επηθνηλσλϋαο γ) γξαθεϋν δεκφηε θαη εξγαζϋαο δ) γξαθεϋν πνιηηηθψλ γψκσλ ε) γξαθεϋν λνκηθϊο ππεξεζϋαο 14 / 212

15 ζη) γξαθεϋν πνηφηεηαο θαη εθπαϋδεπζεο 2. ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ α) ηκϊκα ινγηζηεξϋνπ β) ηκϊκα εζφδσλ 3. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ α) ΡκΪκα δεκνηηθϊο θαηψζηαζεο β) ΓηνΫθεζεο γ) θνηλσληθϊο πνιηηηθϊο 4. ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ α) ΡκΪκα : κειεηψλ & Ωξγσλ β) ΡκΪκα : πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ γ) ΡκΪκα: Ρνπνγξαθηθφ θηεκαηνινγϋνπ 5. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ α) ΡκΪκα χδξεπζεο β) ΡκΪκα : θαζαξηφηεηαο γ) ΡκΪκα : ειεθηξνινγηθψλ εθαξκνγψλ δ) ΡκΪκα : πεξηβψιινληνο πξαζϋλνπ 6. ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ α) ΡκΪκα :ειωγρσλ & ηϊξεζεο ζρεηηθψλ δηαηψμεσλ 7. ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΔΞ α)επηθνηλσλϋαο & εμππεξωηεζεο πνιηηψλ β)εζσηεξηθϊ αληαπφθξηζε A ΞεξηγξαθΪ ησλ θύξησλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ Νη επηρεηξεζηαθωο δηεξγαζϋεο ζηηο νπνϋεο ζηνρεχεη ην Ωξγν θαη νη νπνϋεο επεξεψδνληαη απφ ηα απνηειωζκαηα ηεο πινπνϋεζεο εϋλαη νη παξαθψησ: 15 / 212

16 Ζ παξνρϊ απφ ην ΓΪκν ππεξεζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσϊο ησλ θαηνϋθσλ κε δεδνκωλν φηη κε ην ζχζηεκα ζα πεξηνξηζηεϋ ν ρξφλνο Ψζθνπεο κεηαθϋλεζεο γηα ηελ ζηψζκεπζε θαη ζα δνζεϋ ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πνιϋηεο ζηελ πεξηνρϊ εθαξκνγϊο. Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ κηαο θαη εϋλαη Ωλα ζχζηεκα πνπ ελεκεξψλεη Ψκεζα γηα ηελ παξψλνκε θαηψιεςε ζωζεσλ ΑΚΔΑ, παξψλνκε ζηψζκεπζε θαη θαηεπζχλεη ηελ ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα ζην αθξηβωο ζεκεϋν ηεο παξψβαζεο, θαζηζηψληαο ηελ ππεξεζϋα πην παξαγσγηθϊ. Ζ χπαξμε ελφο θαηλνηφκνπ ζπζηϊκαηνο πνπ πξνζθωξεη νπζηαζηηθψ on-line πιεξνθφξεζε γηα ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο κε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθψ ζπζηϊκαηα ηνπ ΓΪκνπ. Ζ ειαρηζηνπνϋεζε απφ ηελ πιεπξψ ηνπ ΓΪκνπ ηνπ «πξνζσπηθνχ ηνπ δξφκνπ» γηα ηνλ Ωιεγρν θαη ε Ψκεζε επωκβαζε γηα Ωιεγρν ησλ παξαβψζεσλ δεδνκωλνπ φηη ν ΓΪκνο δελ πεξηκωλεη ηνλ Ωιεγρν απφ ηνλ αζηπλνκηθφ γηα ηελ δηαπϋζησζε ηεο παξψβαζεο (ε ελεκωξσζε γϋλεηαη απηφκαηα ζηελ θνξεηϊ ζπζθεπϊ ηνπ). Ζ κεηψδνζε ηεο πιεξνθνξϋαο γηα ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζηελ πφιε κωζα απφ πηλαθϋδεο θαη βειηϋσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξϋαο ζην εκπνξηθφ θωληξν. Νη ειεθηξνληθωο πηλαθϋδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη ην θωληξν ειωγρνπ κωζσ ησλ πηλαθϋδσλ ζα νδεγεϋ θαη ζα θαηεπζχλεη ηα απηνθϋλεηα ζε νδνχο κε δηαζωζηκεο ζωζεηο θαη ππαϋζξηα parking ψζηε λα επηηπγρψλεηαη θπθινθνξηαθϊ απνζπκθφξεζε. ΑπηνκαηνπνΫεζε δηαδηθαζϋαο βεβαϋσζεο παξαβψζεσλ απφ ηε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα, κωζσ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ παιψκεο θαη ειεθηξνληθϊ δηαρεϋξηζε θιϊζεσλ κωζσ ινγηζκηθνχ back-office. Ζ δηαξθϊο ελεκωξσζε ηεο δηνϋθεζεο ηνπ ΓΪκνπ γηα ηελ ρξϊζε θαη ε πξνζθνξψ ζηαηηζηηθϊο ελεκωξσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ κωηξνπ θαη ησλ επηβιεπφλησλ. A ΑλΨιπζε ππνδνκώλ Ρερλνινγηώλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληώλ Ν δϊκνο ΘξσπΫαο δηαζωηεη δηθηπαθφ ηφπν, ν νπνϋνο ζα πξνζθωξεη ζπλδεζηκφηεηα κε ηελ δηαδηθηπαθϊ πχιε κεηαθνξψλ πνπ κε ηε ζεηξψ ηεο ζα πξνζθωξεη Ωλα web-based 16 / 212

17 πεξηβψιινλ δηαζχλδεζεο ζηα επηκωξνπο ζπζηϊκαηα θεληξηθνχ ειωγρνπ θαη δηαρεϋξηζεο πνπ πξνβιωπνληαη απφ ην Ωξγν (δει. ηελ ΔθαξκνγΪ Δπθπνχο ΓηαρεΫξηζεο ΘΩζεσλ ΠηΨζκεπζεο θαη ΔλεκΩξσζεο Νδεγψλ θαη ηελ Ξιαηθφξκα ΘΩληξνπ ΔιΩγρνπ ΠηΨζκεπζεο & Κεηαθνξψλ). ΔπηπιΩνλ, ν δϊκνο δηαζωηεη θψπνηα βαζηθϊ ππνδνκϊ θαη ην ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ ζε ΡΞΔ, ψζηε λα ζηεγψζεη εϋηε φιν εϋηε κωξνο απφ ην αλαγθαϋν ινγηζκηθφ θεληξηθνχ ειωγρνπ θαη δηαρεϋξηζεο θαη ηηο επηκωξνπο εθαξκνγωο. Ξαξφια απηψ, ε επηινγϊ ηεο θηινμελϋαο (Hosting) ζε αλεμψξηεην data center ηνπ αλαδφρνπ θξϋλεηαη απαξαϋηεηε θαη αλαγθαϋα, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνϋεζε ηεο ιεηηνπξγϋαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηϊκαηνο πνπ πεξηγξψθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθϊξπμε. A.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ, ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΘΟΗΠΗΚΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ A.2.1 ΑληηθεΫκελν ηνπ Έξγνπ Ρν Ωξγν αθνξψ ζηελ εθαξκνγϊ ελφο νινθιεξσκωλνπ ζπζηϊκαηνο επθπψλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηε κεϋσζε ηνπ Ωληνλνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιϊκαηνο θαη γεληθφηεξα ηε βειηϋσζε ηεο πνηφηεηα δσϊο ησλ θαηνϋθσλ ζηελ πφιε ηνπ ΘνξσπΫνπ κωζσ ηεο πνιπθαλαιηθϊο πιεξνθφξεζεο γηα δηαζωζηκεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο, ηεο απηνκαηνπνηεκωλεο θαη ζπλερνχο αζηπλφκεπζεο ηεο παξψλνκεο ζηψζκεπζεο, ηεο πνιπθαλαιηθϊο πιεξνθφξεζεο γηα ηα δξνκνιφγηα ηεο ΑζηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο, αιιψ θαη ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκϊο ηνπ αληηηϋκνπ ηεο ζηψζκεπζεο κωζσ SMS. ΠπγθεθξηκΩλα, ην ζχζηεκα επθπψλ κεηαθνξψλ πνπ πεξηγξψθεηαη απφ ην Ωξγν απνηειεϋηαη απφ ηξϋα βαζηθψ ιεηηνπξγηθψ ππνζπζηϊκαηα: (1) ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο, (2) ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΓεκνηηθΪο Αζηπλφκεπζεο θαη (3) ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ. Ρν πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο ζα επηηξωπεη ηελ πνιπθαλαιηθϊ ελεκωξσζε (κωζσ δηαδηθηπαθϊο πχιεο θαη ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ) ησλ νδεγψλ γηα ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο παξφδηαο ζηψζκεπζεο θαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εηδηθψλ ζωζεσλ ζηψζκεπζεο (κνλϋκσλ θαηνϋθσλ, ΑΚΔΑ, θφξησζεο/εθθφξησζεο), ελψ ζα δϋλεη ηε δπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ησλ νδεγψλ πξνο ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο κωζσ mobile εθαξκνγϊο γηα smartphones. ΔπηπιΩνλ, κεηψ ηελ επϋηεπμε ηεο ζηψζκεπζεο, ην ελ ιφγσ ππνζχζηεκα ζα δηαρεηξϋδεηαη ηελ πιεξσκϊ ηνπ ζρεηηθνχ εηζηηεξϋνπ ζηψζκεπζεο κωζσ ππεξεζϋαο 17 / 212

18 SMS. Υο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ ππνζηϊξημε ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ πνζπζηϊκαηνο πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο απαηηνχληαη: (1) αηζζεηϊξεο ειωγρνπ ζωζεο ζηψζκεπζεο, (2) Concentrators ειωγρνπ αηζζεηϊξσλ (δει. κνλψδεο ζπγθωληξσζεο δεδνκωλσλ αηζζεηϊξσλ), κε ηα δεδνκωλα λα απνζηωιινληαη ζε κηα (3) εθαξκνγϊ επθπνχο δηαρεϋξηζεο ζωζεσλ ζηψζκεπζεο θαη ελεκωξσζεο νδεγψλ γηα πεξαηηωξσ επεμεξγαζϋα. ΔπηπιΩνλ, γηα ηελ ελεκωξσζε ησλ νδεγψλ απαηηεϋηαη ε πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε (4) δηαδηθηπαθϊο πχιεο θαη (5) ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ δηαζεζηκφηεηαο ζηψζκεπζεο. Γηα ηελ πινϊγεζε ησλ νδεγψλ ζηηο ζωζεηο ζηψζκεπζεο απαηηεϋηαη. ΡΩινο, απαηηεϋηαη (6) εμεηδηθεπκωλν ζχζηεκα πιεξσκϊο εηζηηεξϋσλ ζηψζκεπζεο κωζσ SMS. Ρν πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΓεκνηηθΪο Αζηπλφκεπζεο αθνξψ ζηελ απηνκαηνπνηεκωλε αζηπλφκεπζε γηα ηελ ηϊξεζε ηνπ κωγηζηνπ επηηξεπφκελνπ ρξφλνπ παξφδηαο ειεγρφκελεο ζηψζκεπζεο θαη γεληθφηεξα γηα ηε δηαπϋζησζε ησλ παξαβψζεσλ ζηψζκεπζεο. Νη θηλεηωο κνλψδεο ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο ζα εθκεηαιιεχνληαη ηηο πιεξνθνξϋεο απφ ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΠηΨζκεπζεο (πην ζπγθεθξηκωλα απφ ηνπο αηζζεηϊξεο ζηψζκεπζεο θαη απφ ην ζχζηεκα πιεξσκϊο κωζσ SMS), ψζηε λα θηλνχληαη ζηνρεπκωλα ζηα ζεκεϋα φπνπ δηαπηζηψλεηαη θψπνηα παξαβαηηθφηεηα. Υο εθ ηνχηνπ, ην πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο ΓεκνηηθΪο Αζηπλφκεπζεο ζα πξωπεη λα εμαζθαιϋδεη (1) ηελ επηθνηλσλϋα κε ηηο θηλεηωο κνλψδεο θαη ηελ (2) νινθιεξσκωλε δηαρεϋξηζε ησλ θιϊζεσλ. Γηα ηε δηαζθψιηζε απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ην Ωξγν πξνβιωπεη ηελ πξνκϊζεηα (1) ππνινγηζηψλ παιψκεο κε (2) εμεηδηθεπκωλν ινγηζκηθφ δεκνηηθϊο αζηπλφκεπζεο θαη (3) θνξεηψλ εθηππσηψλ γηα ηελ ππνζηϊξημε ησλ θηλεηψλ κνλψδσλ ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο, θαζψο θαη (4) εμεηδηθεπκωλεο εθαξκνγϊο θωληξνπ ειωγρνπ δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο. Ρν πνζχζηεκα πνβνϊζεζεο Αζηηθψλ Ππγθνηλσληψλ ζα εληζρχζεη ην ξφιν ηεο ΑζηηθΪο ΠπγθνηλσλΫαο (εθηειεϋηαη απφ ηα ιεσθνξεϋα ηνπ ΝΑΠΑ), ζπκβψιινληαο ζηε κεϋσζε ηεο ρξϊζεο ΗΣ, κωζσ ηεο αμηφπηζηεο θαη πνιπθαλαιηθϊο (κωζσ δηαδηθηπαθϊο πχιεο θαη ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ) πιεξνθφξεζεο ησλ επηβαηψλ γηα δξνκνιφγηα θαη αθϋμεηο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα ην ελ ιφγσ ππνζχζηεκα, ην Ωξγν πξνβιωπεη ηελ πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε (1) ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ Ωμππλσλ ζηψζεσλ θαη (2) εμεηδηθεπκωλεο πιαηθφξκαο θωληξνπ ειωγρνπ ζηψζκεπζεο θαη κεηαθνξψλ, ε νπνϋα ζα επεμεξγψδεηαη ηα δεδνκωλα πνπ ζα ιακβψλεη απφ (3) θνξεηωο ζπζθεπωο εληνπηζκνχ ζωζεο (GPS) πνπ 18 / 212

19 ζα εϋλαη εγθαηεζηεκωλεο ζε ιεσθνξεϋα ηνπ ΝΑΠΑ. Ζ πξνκϊζεηα θαη εγθαηψζηαζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ ζωζεο πξνβιωπνληαη επϋζεο απφ ην Ωξγν. ΡΩινο, Ωρεη πξνβιεθζεϋ ε παξνρϊ ππεξεζηψλ θηινμελϋαο (Hosting) ζε Data Center γηα ηα αλσηωξσ ππνζπζηϊκαηα, αιιψ θαη ε εθπαϋδεπζε θαη ε πηινηηθϊ ιεηηνπξγϋα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηϊκαηνο γηα ηελ εμαζθψιηζε ηεο ζσζηϊο ιεηηνπξγϋαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππνζηϊξημε ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ γηα ηε δηαηϊξεζε ηεο πνηφηεηαο ηελ νπνϋα πξνβιωπεη ην ζχζηεκα ζε βψζνο ρξφλνπ. A.2.2 Πθνπηκόηεηα θαη αλακελόκελα νθωιε Κε ηελ πξνηεηλφκελε πξψμε ηα νθωιε γηα ην ΓΪκν εϋλαη: Ζ παξνρϊ απφ ην ΓΪκν ππεξεζηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσϊο ησλ θαηνϋθσλ κε δεδνκωλν φηη κε ην ζχζηεκα ζα πεξηνξηζηεϋ ν ρξφλνο Ψζθνπεο κεηαθϋλεζεο γηα ηελ ζηψζκεπζε θαη ζα δνζεϋ ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη πνιϋηεο ζηελ πεξηνρϊ εθαξκνγϊο. Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Γεκνηηθψλ Αζηπλνκηθψλ κηαο θαη εϋλαη Ωλα ζχζηεκα πνπ ελεκεξψλεη Ψκεζα γηα ηελ παξψλνκε θαηψιεςε ζωζεσλ ΑΚΔΑ, ξακπψλ πεδνδξνκϋσλ θαη εηζφδσλ πεδφδξνκσλ θαη θαηεπζχλεη ηελ ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα ζην αθξηβωο ζεκεϋν ηεο παξψβαζεο, θαζηζηψληαο ηελ ππεξεζϋα πην παξαγσγηθϊ. Ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγϋαο ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο (π.ρ. κεϋσζε ηεο θαηαλψισζεο θαπζϋκσλ ιφγσ Ψζθνπσλ πεξηπιαλϊζεσλ ζηνπο δξφκνπο) εϋλαη επϋζεο Ωλαο παξψγνληαο ζπκβνιϊο ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ειαρηζηνπνϋεζε απφ ηελ πιεπξψ ηνπ ΓΪκνπ ηνπ «πξνζσπηθνχ ηνπ δξφκνπ» γηα ηνλ Ωιεγρν θαη ε Ψκεζε επωκβαζε γηα Ωιεγρν ησλ παξαβψζεσλ δεδνκωλνπ φηη ν ΓΪκνο δελ πεξηκωλεη ηνλ Ωιεγρν απφ ηνλ αζηπλνκηθφ γηα ηελ δηαπϋζησζε ηεο παξψβαζεο (ε ελεκωξσζε γϋλεηαη απηφκαηα ζηελ θνξεηϊ ζπζθεπϊ ηνπ). ΔιαρηζηνπνΫεζε ηνπ «πξνζσπηθνχ ζηνπο δξφκνπο» ζεκαϋλεη ειαρηζηνπνϋεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγϋαο θαη θαηψ ζπλωπεηα κεγηζηνπνϋεζε ηεο γεληθφηεξεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηϊκαηνο ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο ηνπ δϊκνπ ΘξσπΫαο. Ζ χπαξμε ελφο θαηλνηφκνπ ζπζηϊκαηνο πνπ πξνζθωξεη νπζηαζηηθψ on-line πιεξνθφξεζε γηα (1) ηηο ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο θαη (2) ηε δηαζεζηκφηεηα 19 / 212

20 ηεο αζηηθϊο ζπγθνηλσληψο, κε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθψ ζπζηϊκαηα ηνπ ΓΪκνπ (π.ρ. δηαδηθηπαθϊ πχιε). Ζ κεηψδνζε ηεο πιεξνθνξϋαο γηα ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζηελ πφιε κωζα απφ πηλαθϋδεο θαη ε βειηϋσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξϋαο ζην θωληξν. Νη ειεθηξνληθωο πηλαθϋδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη ην θωληξν ειωγρνπ κωζσ ησλ πηλαθϋδσλ ζα νδεγεϋ θαη ζα θαηεπζχλεη ηα απηνθϋλεηα ζε νδνχο κε δηαζωζηκεο ζωζεηο, ψζηε λα επηηπγρψλεηαη ε θπθινθνξηαθϊ απνζπκθφξεζε. ΑπηνκαηνπνΫεζε δηαδηθαζϋαο βεβαϋσζεο παξαβψζεσλ απφ ηε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα, κωζσ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ παιψκεο θαη ειεθηξνληθϊ δηαρεϋξηζε θιϊζεσλ κωζσ ινγηζκηθνχ back-office. Ρα νθωιε ηεο πξνηεηλφκελεο πξψμεο γηα ηνπο πνιϋηεο εϋλαη: H κεηψδνζε πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηϊκαηνο (πιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα θ.α.) γϋλεηαη κωζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλϋαο (ειεθηξνληθωο πηλαθϋδεο, web, sms, smartphone). Ζ ελεκωξσζε θαη ν Ωιεγρνο γηα ηα εηδηθψ ζεκεϋα ζηψζκεπζεο ΑΚΔΑ, κνλϋκσλ θαηνϋθσλ θαη θφξησζεο/εθθφξησζεο (ηνπνζεηεϋηαη αηζζεηϊξαο πνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηψιεςε ζωζεσλ θαη γηα ηελ λνκηκφηεηα απηϊο). ΚεΫσζε ρξϊζεο επηβαηηθνχ απηνθηλϊηνπ, θπξϋσο ιφγσ απαγφξεπζεο ηεο παξψλνκεο ζηψζκεπζεο θαη ηεο αληϋζηνηρεο κεϋσζεο ησλ απηνθηλϊησλ πνπ ζηαζκεχνπλ ζηελ νδφ: ΔΫλαη πξνθαλωο φηη πνιινϋ απφ ηνπο νδεγνχο πνπ ζηαζκεχνπλ ζϊκεξα δσξεψλ θαη θαηψ θχξην ιφγν νη εξγαδφκελνη πνπ ζηαζκεχνπλ πνιιωο ψξεο θαη επϋ θαζεκεξηλϊο βψζεσο ζηελ πεξηνρϊ, δελ ζα εϋλαη δηαηεζεηκωλνη λα πιεξψλνπλ ηωιε ζηψζκεπζεο θαη θιϊζεηο ηεο ΓεκνηηθΪο ΑζηπλνκΫαο Ϊ λα ζηαζκεχνπλ ζε νξγαλσκωλνπο ρψξνπο ζηψζκεπζεο εθηφο νδνχ. Ζ κεϋσζε ζα πξνωιζεη θπξϋσο απφ ηελ αχμεζε κεηαθϋλεζεο πεδϊ θαη ελδερνκωλσο κε ηελ ρξϊζε πνδειψηνπ Ϊ δηθχθισλ, ηεο ρξϊζεο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, αιιψ θαη κωζσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθηλνχκελσλ αλψ επηβαηηθφ απηνθϋλεην. Ζ βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο δσϊο ησλ νδεγψλ κωζσ ηνπ ιηγφηεξνπ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηεϋηαη γηα ηελ αλαδϊηεζε δηαζωζηκσλ ζωζεσλ ζηψζκεπζεο. ΚειΩηεο ηνπ 20 / 212

21 ΔξγαζηεξΫνπ ΡερλνινγΫαο ΘαπζΫκσλ θαη Ιηπαληηθψλ ηνπ ΡκΪκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ ΞνιπηερλεΫνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ν ρξφλνο πνπ ρξεηψδεηαη Ωλαο νδεγφο γηα λα βξεη κϋα ζωζε ζηψζκεπζεο απμψλεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν παξακνλϊο ηνπ εληφο ηνπ νρϊκαηνο θαηψ 24%. ΚεΫσζε ηεο θαηαλψισζεο θαπζϋκσλ δηφηη ζα πεξηνξηζζνχλ νη Ψζθνπεο κεηαθηλϊζεηο γηα αλαδϊηεζεο ζηψζκεπζεο Ψξα ην φρεκα ηνπ νδεγνχ ζα θαηαλαιψλεη ιηγφηεξα θαχζηκα, ελψ ζα πεξηνξηζζεϋ θαη ην θφζηνο πνπ επωξρεηαη απφ ηε ζπαηψιε ρξφλνπ, δηφηη ην ζπγθεθξηκωλν πξφβιεκα θνζηϋδεη εηεζϋσο εθαηνκκχξηα ρακωλεο εξγαηνψξεο Ψξα εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο δσϊο ησλ θαηνϋθσλ, αθνχ ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειωηε ηνπ ΡκΪκαηνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ ΞνιπηερλεΫνπ, ηα νρϊκαηα πνπ αλαδεηνχλ ζωζε ζηψζκεπζεο απμψλνπλ ηνλ ζφξπβν ηεο πεξηνρϊο θαηψ 2 db πεξϋπνπ. Ζ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο θαη κεϋσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιϊκαηνο, κωζσ ηεο κεϋσζεο ησλ Ψζθνπσλ κεηαθηλϊζεσλ ησλ νρεκψησλ πξνο αλαδϊηεζε ζωζεο ζηψζκεπζεο. Πχκθσλα κε πξφζθαηεο κειωηεο, απνδεϋρζεθε φηη ε κεϋσζε ηνπ ρξφλνπ αλαδϊηεζεο ζωζεο ζηψζκεπζεο κεηψλεη ζεκαληηθψ ηηο εθπνκπωο CO2 θαη NO2, φπσο θαϋλεηαη θαη ζηνλ επφκελν πϋλαθα: ΚεΫσζε Σξόλνπ ΑλαδΪηεζεο ΘΩζεο ΠηΨζκεπζεο ΚεΫσζε θαηψ 2 ιεπηψ γηα θψζε φρεκα ΚεΫσζε θαηψ 3 ιεπηψ γηα θψζε φρεκα ΚεΫσζε θαηψ 4 ιεπηψ γηα θψζε φρεκα Ξνζνζηό (%) ΚεΫσζεο CO 2 Ξνζνζηό (%) ΚεΫσζεο NO 2 ΚεΫσζε θαηψ 18% ΚεΫσζε θαηψ 3,49% ΚεΫσζε θαηψ 31% ΚεΫσζε θαηψ 5,24% ΚεΫσζε θαηψ 41% ΚεΫσζε θαηψ 6,98% ΞξνζηαζΫα ησλ επαϋζζεησλ νκψδσλ πιεζπζκνχ πνπ δηθαηνχληαη εηδηθωο ζωζεηο ζηψζκεπζεο (π.ρ. ΑΚΔΑ, κφληκνη θψηνηθνη, επαγγεικαηηθψ νρϊκαηα θφξησζεο/εθθφξησζεο), απνθπγϊ Ωθδνζεο πιαζηψλ αδεηψλ ρξϊζεο εηδηθψλ 21 / 212

22 ζωζεσλ ζηψζκεπζεο θαη εχθνινο Ωιεγρνο παξαβψζεσλ απφ ηε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα. ΞξνζηαζΫα θαη θαιχηεξε αζηπλφκεπζε ησλ ζεκεϋσλ πνπ απαγνξεχεηαη ε ζηψζκεπζε (π.ρ. ξψκπεο αλαπϊξσλ ζηα πεδνδξφκηα) πξνθεηκωλνπ λα εηδνπνηεϋηαη απηφκαηα ε ΓεκνηηθΪ ΑζηπλνκΫα ζε πεξϋπησζε παξψβαζεο απφ αζπλεϋδεηνπο νδεγνχο. Ρα νθωιε ηεο πξνηεηλφκελεο πξψμεο γηα ηηο επηρεηξϊζεηο εϋλαη α αθφινπζα: ΞξνζθΩξεη ελεκωξσζε θαη Ωιεγρν γηα δηαζωζηκεο ζωζεηο θνξην-εθθφξησζεο ζε επηιεγκωλα θαη πξνθαζνξηζκωλα απφ ηνλ ΓΪκν ζεκεϋα ηνπ θωληξνπ. ΓεκηνπξγεΫ ειεχζεξεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζηηο πεξηνρωο πνπ εθαξκφδεηαη, δηεπθνιχλνληαο ηε ιεηηνπξγϋα ηνπ εκπνξηθνχ θωληξνπ (ρξϊζε ηεο Ϋδηαο ζωζεο απφ πεξηζζφηεξα ΗΣ). A.2.3 Πηόρνη θαη Έθηαζε ηνπ Έξγνπ ΑλΨκεζα ζηνπο βαζηθνχο πνζνηηθνπνηεκωλνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξϋδνπλ Ψκεζα Ϊ Ωκκεζα ηελ Ωθηαζε ηνπ Ωξγνπ εϋλαη: (1) ε θψιπςε 100 ζωζεσλ ζηψζκεπζεο ζε 7 επηιεγκωλνπο δξφκνπο ηνπ δϊκνπ ΘξσπΫαο, (2) ε ππνζηϊξημε 10 ΑΚΔΑ κε αληϋζηνηρεο ζωζεηο ζηψζκεπζεο ζε 5 επηιεγκωλνπο δξφκνπο ηνπ δϊκνπ ΘξσπΫαο, (3) ε δεκηνπξγϋα 5 ειεθηξνληθψλ πηλαθϋδσλ ελεκωξσζεο ησλ νδεγψλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θελψλ ζωζεσλ ζηψζκεπζεο, (4) ε δεκηνπξγϋα 30 Ωμππλσλ ζηψζεσλ γηα ηελ αζηηθϊ ζπγθνηλσλϋα, (5) ν παξψιιεινο εμνπιηζκφο 6 ιεσθνξεϋσλ ηνπ ΝΑΠΑ κε ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζωζεο θαη (6) ε ππνζηϊξημε 4 θηλεηψλ κνλψδσλ ηεο δεκνηηθϊο αζηπλνκϋαο κε ηνλ απαξαϋηεην εμνπιηζκφ γηα απηνκαηνπνηεκωλε αζηπλφκεπζε. Μεηπήζιμορ ηόσορ πλνιηθόο Αξηζκόο (#) δεκνηηθώλ δξόκσλ πνπ θαιύπηνληαη από ην ζύζηεκα ζηάζκεπζεο # θνηλώλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ θαιύπηνληαη Σιμή / 212

23 # δεκνηηθώλ δξόκσλ πνπ θαιύπηνπλ νη αλσηέξσ 100 ζέζεηο ζηάζκεπζεο # ΑΜΕΑ πνπ εμππεξεηνύληαη κε αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο # δεκνηηθώλ δξόκσλ κε ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΑΜΕΑ # ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο δηαζεζηκόηεηαο ζηάζκεπζεο # έμππλσλ ζηάζεσλ γηα ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία # εμνπιηδόκελσλ ιεσθνξείσλ ΟΑΑ κε ζύζηεκα εληνπηζκνύ ζέζεο # εμνπιηδνκέλσλ θηλεηώλ κνλάδσλ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο γηα απηνκαηνπνηεκέλε αζηπλόκεπζε A.2.4 ΘξΫζηκνη παξψγνληεο επηηπρϋαο ηνπ Έξγνπ ΘξΫζηκνο ΞαξΨγνληαο ΔπηηπρΫαο Σύπορ 1 ΠρεηηθΩο ΔλΩξγεηεο Αληηκεηώπηζεο ΠπλεξγαζΫα κεηαμχ ΓΪκνπ ΘξσπΫαο θαη ΝΑΠΑ Γ Έρεη δξνκνινγεζεϋ απφ ην ΓΪκν ε ζπκθσλϋα κε ηνλ ΝΑΠΑ γηα ηελ εγθαηψζηαζε ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ ζηα ιεσθνξεϋα. 1 Σ = Σερληθόο/Σερλνινγηθόο, Ο = Οξγαλσηηθόο, Δ = Δηνηθεηηθόο, Κ = Καλνληζηηθόο 23 / 212

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα