2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό"

Transcript

1 Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ ("ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ") ΞΟΝΡΝ ΞΝΒΑΙΔΡΔ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ, ΑΞΝΓΔΣΡΔΗΡΔ, Ή ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΔΛΑ SECURE SERVER ID Ή GLOBAL SERVER ID Ή SHARED HOSTING ENCRYPTION ID Ή MANAGED PKI ΓΗΑ SSL ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΡΖΠ ADACOM (ΠΛΝΙΗΘΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ, ΝΞΥΠ ΞΔΟΑΗΡΔΟΥ ΝΟΗΕΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 2). ΔΑΛ ΓΔΛ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ, ΓΔΛ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΝΒΑΙΔΡΔ ΑΗΡΖΠΖ, ΛΑ ΑΞΝΓΔΣΡΔΗΡΔ Ή ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ. ΘΑΛΝΛΡΑΠ ΘΙΗΘ ΠΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ "ΑΞΝΓΔΣΝΚΑΗ" ΞΑΟΑΘΑΡΥ Ή ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΓΝΣΖ Ή ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ, ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΛΑ ΘΑΡΑΠΡΔΗΡΔ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΠ ΘΑΗ ΛΑ ΓΔΠΚΔΔΠΡΔ ΑΞΝ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ. ΘΑΛΝΛΡΑΠ ΘΙΗΘ ΠΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ "ΓΔΛ ΑΞΝΓΔΣΝΚΑΗ" ΞΑΟΑΘΑΡΥ, ΓΖΙΥΛΔΡΔ ΝΡΗ ΓΔΛ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΓΔΛ ΘΑ ΓΗΛΔΡΔ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖΠ ΡΖΠ ADACOM. ΝΙΔΠ ΝΗ ΑΛΑΦΝΟΔΠ ΠΡΖΛ ADACOM ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ ΘΑ ΛΝΝΛΡΑΗ ΥΠ ΑΛΑΦΝΟΔΠ ΠΡΝ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΡΖΠ ADACOM ΝΞΥΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΗΠΡΝΡΝΞΝ ΠΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΝΒΑΙΑΡΔ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΑΠ. ΔΑΛ ΔΗΠΡΔ ΞΔΙΑΡΖΠ ΓΗΑΘΝΚΗΠΡΖ ΞΝ ΦΗΙΝΜΔΛΔΗ WEBSITES (ΝΞΥΠ ΝΟΗΕΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ), ΓΖΙΥΛΔΡΔ ΘΑΗ ΔΓΓΑΠΡΔ ΝΡΗ Ν ΓΗΑΘΝΚΗΠΡΖΠ ΑΡΝΠ ΔΗΛΑΗ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΝΠ ΛΑ ΑΗΡΖΘΔΗ, ΑΞΝΓΔΣΘΔΗ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΖΠΔΗ, ΓΗΑΡΖΟΖΠΔΗ ΘΑΗ, ΔΑΛ ΑΡΝ ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΓΘΑΗΝ, ΛΑ ΞΟΝΒΔΗ ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΘΙΖΠΖΠ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΓΗΑ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΠΑΠ. ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ ΞΟΝΡΝ ΑΞΝΓΔΣΘΔΗΡΔ Ή ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΔΡΔ ΔΛΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΞΝ ΔΗΠΡΔ ΞΔΙΑΡΖΠ ΔΛΝΠ ISP (ΞΑΟΝΣΝ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ή/ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ) Ν ΝΞΝΗΝΠ ΔΣΔΗ ΞΝΒΑΙΔΗ ΓΗΑ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΠΑΠ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝ ΠΑΠ ΣΥΟΝ. ΔΞΗΡΟΔΞΝΛΡΑΠ ΠΡΝΛ ISP ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΑΠ, ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΞΥΠ ΓΔΠΚΔΔΠΡΔ ΑΞΝ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΗΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ. ΔΑΛ ΓΔΛ ΠΚΦΥΛΔΗΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ, ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΛΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΖΠΔΡΔ ΑΚΔΠΑ ΚΔ ΡΖΛ ADACOM ΠΡΝ ΓΗΑ ΛΑ ΑΛΑΘΑΙΔΠΔΗ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΑΠ. ΔΑΛ ΔΗΠΡΔ ISP ΞΝ ΦΗΙΝΜΔΛΔΗ WEBSITES ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΡΔ ΥΠ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΚΔΛΝΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ ΞΔΙΑΡΖ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ, ΓΖΙΥΛΔΡΔ ΘΑΗ ΔΓΓΑΠΡΔ ΝΠΑ ΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ 8.3. ΔΑΛ ΔΗΠΡΔ ISP ΞΝ ΦΗΙΝΜΔΛΔΗ WEBSITES ΘΑΗ ΞΝΒΑΙΙΔΡΔ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΓΗΘΝ ΠΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ Ή ΞΝΒΑΙΙΔΡΔ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ SHARED HOSTING SECURITY SERVICE, Ζ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ ΗΠΣΔΗ ΔΛΑΛΡΗ ΠΑΠ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ, ΚΔ ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΡΖΛ ΞΑΟΑΓΟΑΦΝ Οξηζκνί. Νη φξνη πνπ αξρϋδνπλ κε θεθαιαϋν γξψκκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε ζα Ωρνπλ ηελ παξαθψησ Ωλλνηα, εθηφο αλ νξϋδεηαη δηαθνξεηηθψ, θαη θψζε αλαθνξψ ζηνλ εληθφ αξηζκφ ζπκπεξηιακβψλεη ηνλ πιεζπληηθφ θαη αληϋζηξνθα. "Ξηζηνπνηψ ηελ Ραπηφηεηα" Ϊ "ΞηζηνπνΫεζε ηεο Ραπηφηεηαο": ζα ελλννχληαη νη ελωξγεηεο ζηηο νπνϋεο πξνβαϋλεη κϋα ΑξρΪ ΞηζηνπνΫεζεο γηα λα επηβεβαηψζεη φηη (1) ζηελ πεξϋπησζε πνπ ζηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ, αλαγξψθεηαη νλνκαζϋα πεδϋνπ (domain name) ν ΠπλδξνκεηΪο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεϋ ηελ ζπγθεθξηκωλε νλνκαζϋα πεδϋνπ, (2) ην θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν ηνπ ΠπλδξνκεηΪ πξψγκαηη πθϋζηαηαη, (3) ην θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν - ΠπλδξνκεηΪο Ωρεη παξψζρεη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνβνιϊ ΑΫηεζεο γηα Ξηζηνπνηεηηθφ, θαη (4) ην πξφζσπν πνπ

2 ππνβψιιεη ηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΠπλδξνκεηΪ Ωρεη ηε ζρεηηθϊ εμνπζηνδφηεζε. ΑξρΪ ΞηζηνπνΫεζεο («ΑΞ»): ζα ελλνεϋηαη ε VeriSign Ϊ/ θαη ε Adacom Ϊ κϋα ΑξρΪ ΔγγξαθΪο Ϊ Ωλα Ψιιν λνκηθφ πξφζσπν ην νπνϋν εϋλαη εμνπζηνδνηεκωλν απφ ηε VeriSign Ϊ/ θαη ηελ Adacom λα εθδϋδεη, δηαρεηξϋδεηαη, αλαθαιεϋ θαη αλαλεψλεη ΞηζηνπνηεηηθΨ ζην VeriSign Trust Network (VTN) (ΓΫθηπν Δκπηζηνζχλεο ηεο VeriSign). "Αηηνχκελνο Ξηζηνπνηεηηθφ": ζα ελλνεϋηαη ην θπζηθφ Ϊ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ αηηεϋηαη ηελ Ωθδνζε Ξηζηνπνηεηηθνχ απφ ΑΞ, ππφ ηνλ φξν, σζηφζν, φηη φηαλ Ωλαο ISP πνπ θηινμελεϋ Websites ελεξγεϋ γηα ινγαξηαζκφ πειψηε ηνπ κωζσ ηνπ θωληξνπ ISP ηεο Adacom, σο Αηηνχκελνο ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζα ζεσξεϋηαη ν πειψηεο. ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ : λνεϋηαη ην αϋηεκα απφ Αηηνχκελν Ξηζηνπνηεηηθφ (Ϊ εμνπζηνδνηεκωλν αληηπξφζσπν Αηηνχκελνπ Ξηζηνπνηεηηθφ) πξνο ΑΞ γηα ηελ Ωθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ. Έθζεζε ζε ΘΫλδπλν : ζα ελλνεϋηαη ε απψιεηα, θινπϊ, απνθψιπςε, ηξνπνπνϋεζε, κε εμνπζηνδνηεκωλε ρξϊζε Ϊ Ψιιε Ωθζεζε ζε θϋλδπλν ηεο αζθψιεηαο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ. ΞαξΨγσγν Έξγν : ζα Ωρεη ηελ Ωλλνηα πνπ παξαηϋζεηαη ζηελ παξψγξαθν 10. ΠπζθεπΪ : ζα λνεϋηαη Ωλα εξγαιεϋν δηαρεϋξηζεο δηθηχνπ φπσο Ωλαο δηαθνκηζηϊο load balancer Ϊ SSLaccelerator, ην νπνϋν δξνκνινγεϋ ειεθηξνληθψ δεδνκωλα απφ Ωλα ζεκεϋν ζε κϋα Ϊ πεξηζζφηεξεο ζπζθεπωο Ϊ δηαθνκηζηωο. ΞεδΫν : ζα λνεϋηαη ε νλνκαζϋα πεδϋνπ (domain name), ε νλνκαζϋα δηαθνκηζηϊ Ϊ ε δηεχζπλζε IP πνπ Ωρεη απνδνζεϋ ζε δηαθνκηζηϊ θαη/ϊ ΠπζθεπΪ, πξνζβψζηκε απφ ην ΓηαδΫθηπν, θαη αλϊθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΠπλδξνκεηΪ, ε νπνϋα ρξεζηκνπνηεϋηαη απφ SSL εηαηξηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ΡΨμεο 3 ηεο VeriSign. Global Server ID : ζα λνεϋηαη Ωλα Δηαηξηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ΡΨμεο 3 ην νπνϋν ρξεζηκνπνηεϋηαη γηα λα ππνζηεξϋμεη SSL θξππηνγξαθεκωλεο ζπλαιιαγωο αλψκεζα ζε web browsers θαη δηαθνκηζηωο δηθηχνπ, νη νπνϋεο παξωρνπλ ηζρπξϊ θξππηνγξαθηθϊ πξνζηαζϋα ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξϋ εμαγσγψλ. ISP : ζα ελλνεϋηαη κϋα επηρεϋξεζε φπσο ν πψξνρνο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ Ϊ δηαρεηξηζηϊο ζπζηεκψησλ πνπ παξωρεη ρψξν ζε εμππεξεηεηϊ, ππεξεζϋεο δηαδηθηχνπ θαη δηαηϊξεζε αξρεϋσλ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ειωγρνληαη απφ Ψηνκα Ϊ εηαηξϋεο πνπ δελ θαηωρνπλ ζηελ θπξηφηεηψ ηνπο δηαθνκηζηωο δηθηχνπ. Managed PKI for SSL Certificate : ζα λνεϋηαη Ωλα SSL Ξηζηνπνηεηηθφ ΡΨμεο 3 ηεο VeriSign πνπ εθδϋδεηαη κε ρξϊζε ηεο ππεξεζϋαο Managed PKI for SSL Secure Server ID πνπ ρξεζηκνπνηεϋηαη γηα ηελ Ωγθξηζε Ξηζηνπνηεηηθψλ εληφο θαζνξηζκωλσλ ΞεδΫσλ. "Managed PKI for SSL Global Server ID ": ζα λνεϋηαη Ωλα SSL Ξηζηνπνηεηηθφ ΡΨμεο 3 ηεο VeriSign πνπ εθδϋδεηαη κε ρξϊζε ηεο ππεξεζϋαο Managed PKI for SSL Global Server ID πνπ ρξεζηκνπνηεϋηαη γηα ηελ Ωγθξηζε Ξηζηνπνηεηηθψλ εληφο θαζνξηζκωλσλ ΞεδΫσλ, ην νπνϋν πεξηιακβψλεη ππνζηϊξημε γηα Server Gated Cryptography. ΑξρΪ ΔγγξαθΪο ("ΑΔ ): ζα λνεϋηαη ην θπζηθφ θαη/ϊ λνκηθφ πξφζσπν πνπ εϋλαη εγθεθξηκωλν απφ ΑΞ ψζηε λα πξνβαϋλεη ζε ΞηζηνπνΫεζε Ραπηφηεηαο, λα παξωρεη βνϊζεηα ζηνπο ΠπλδξνκεηΩο θαηψ ηελ αϋηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ, λα εγθξϋλεη Ϊ απνξξϋπηεη ΑηηΪζεηο γηα Ξηζηνπνηεηηθφ θαη λα αλαθαιεϋ Ϊ αλαλεψλεη ΞηζηνπνηεηηθΨ. ΡξΫην Ππκβαιιφκελν ΚΩξνο : ελλνεϋηαη Ωλα θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεϋ ζηεξηδφκελν ζε Ωλα πηζηνπνηεηηθφ Ϊ κϋα ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ. Πχκβαζε ΡξΫηνπ Ππκβαιιφκελνπ : ζα ελλνεϋηαη ε ζχκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεϋηαη απφ κϋα ΑξρΪ ΞηζηνπνΫεζεο θαη ζηελ νπνϋα παξαηϋζεληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζωζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνϋεο Ωλα θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν ελεξγεϋ σο ΡξΫην Ππκβαιιφκελν ΚΩξνο, π.ρ. ε Πχκβαζε ΡξΫηνπ

3 Ππκβαιιφκελνπ ηεο ADACOM φπσο δεκνζηεχεηαη ζηελ δηεχζπλζε Σψξνο ΑπνζΪθεπζεο : ζα ελλνεϋηαη ε ζπιινγϊ εγγξψθσλ πνπ βξϋζθεηαη ζηελ αληϋζηνηρε ζχλδεζε, ζηελ νπνϋα κπνξεϋ λα ππψξμεη πξφζβαζε απφ ηελ θεληξηθϊ ζειϋδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ ηνλ νπνϋν αηηεζϊθαηε ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο. ΠΪκα ΑζθαιεΫαο : ζα ελλνεϋηαη κηα ειεθηξνληθϊ εηθφλα κε ην ζϊκα ηεο VeriSign. Όηαλ πξνβψιιεηαη απφ εζψο ζην δηθηπαθφ Παο ηφπν (1) ε εηθφλα επηζεκαϋλεη ζηνλ επηζθωπηε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ φηη Ωρεηε αγνξψζεη πεξεζϋεο VeriSign, θαη (2) φηαλ ν επηζθωπηεο θψλεη θιηθ ζηελ εηθφλα, εκθαλϋδεηαη ε ΔηδηθΪ ΠειΫδα πνδνρϊο [Splash Page], ε νπνϋα δεϋρλεη ζηνλ επηζθωπηε πνηεο ππεξεζϋεο ηεο VeriSign Ωρεηε αγνξψζεη θαη αλ νη ππεξεζϋεο απηωο εϋλαη αθφκα ελεξγωο. Πχκβαζε ΣνξΪγεζεο Άδεηαο γηα ηε ΣξΪζε ΠΪκαηνο ΑζθαιεΫαο : ζα ελλνεϋηαη ε Πχκβαζε ΣνξΪγεζεο Άδεηαο γηα ηε ΣξΪζε ΠΪκαηνο ΑζθαιεΫαο ηεο VeriSign, ε νπνϋα εϋλαη πξνζβψζηκε απφ ην Σψξν ΑπνζΪθεπζεο. Secure Server ID : ζα ελλνεϋηαη Ωλα εηαηξηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ΡΨμεο 3 ην νπνϋν ρξεζηκνπνηεϋηαη γηα λα ππνζηεξϋδεη SSL ζπλαιιαγωο αλψκεζα ζε web browsers θαη δηαθνκηζηωο web. Secure Sockets Layer ( SSL ) : ελλνεϋηαη ην βηνκεραληθφ πξφηππν γηα ηελ πξνζηαζϋα ησλ δηαδπθηηαθψλ επηθνηλσληψλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Netscape Communications Corporation. Tν SSL πξσηφθνιιν αζθαιεϋαο παξωρεη θξππηνγξψθεζε δεδνκωλσλ, πηζηνπνϋεζε δηαθνκηζηϊ, αθεξαηφηεηα κελχκαηνο θαη πξναηξεηηθψ πηζηνπνϋεζε ρξεζηψλ ζε κϋα ζχλδεζε ΡCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol). ΓηαθoκηζηΪο : ζα ελλνεϋηαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηϊο Ϊ ζπζθεπϊ ζε δϋθηπν πνπ δηαρεηξϋδεηαη πφξνπο δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ ελδεηθηηθψ ησλ δηαθνκηζηψλ Γηαδηθηχνπ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεϋνπ, αξρεϋσλ Ϊ εθαξκνγψλ. Server Gated Cryptography ( SGC ): ζα ελλνεϋηαη ε θξππηνγξψθεζε εθεϋλε πνπ επηηξωπεη ζε ρξϊζηεο κε Ωθδνζε export θπιινκεηξεηϊ ηζηνζειϋδσλ [browser] λα επεθηεϋλνπλ πξνζσξηλψ ην πξσηφθνιιν SSL ζε θξππηνγξψθεζε 128-bit εψλ επηζθεθζνχλ δηθηπαθφ ηφπν κε πηζηνπνηεηηθφ SSL ζπκβαηφ κε ηελ ηερλνινγϋα SGC. Shared Hosting Encryption Service : ζα ελλνεϋηαη ε ππεξεζϋα πνπ ζπλδπψδεη Ξηζηνπνηεηηθφ Shared Hosting ID Service ην νπνϋν απνθηψηαη απφ ΓηαθνκηζηΩο πνπ θηινμελνχλ Websites κε ην ΠΪκα ΑζθαιεΫαο πνπ ζα πξνβψιιεηαη απφ ηνπο πειψηεο ηνπ ΓηαθνκηζηΪ. Ζ πεξεζϋα απηϊ Ϋζσο λα κελ εϋλαη δηαζωζηκε γηα εζψο. Shared Hosting Encryption ID Service : ζα ελλνεϋηαη Ωλα εηαηξηθφ SSL Ξηζηνπνηεηηθφ ΡΨμεο 3 ηεο VeriSign, ην νπνϋν ρξεζηκνπνηεϋηαη απφ ΓηαθνκηζηΩο πνπ θηινμελνχλ ΗζηνζειΫδεο (Websites), νη νπνϋνη πξνζθωξνπλ θνηλωο ππεξεζϋεο θηινμελϋαο ηζηνζειϋδσλ πξνο ππνζηϊξημε ζπλεδξηψλ SSL κεηαμχ θπιινκεηξεηψλ ηζηνζειϋδσλ θαη ησλ αληϋζηνηρσλ ηζηφηνπσλ ησλ πειαηψλ ηνπο. πνθεϋκελν εϋλαη ν θψηνρνο ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ην νπνϋν αληηζηνηρεϋ ζε δεκφζην θιεηδϋ. Πην πνθεϋκελν απνδϋδεηαη κηα κνλνζϊκαληε νλνκαζϋα, ζπλδεφκελε κε ην δεκφζην θιεηδϋ πνπ πεξηωρεηαη ζηo Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ πνθεηκωλνπ. "ΠπλδξνκεηΪο" εϋλαη Ωλα θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνϋν θαηωρεη ηνλ εμνπιηζκφ Ϊ ηε ΠπζθεπΪ πνπ εϋλαη ην πνθεϋκελν Ξηζηνπνηεηηθνχ θαη γηα ην νπνϋν Ωρεη εθδνζεϋ Ξηζηνπνηεηηθφ. Ν ΠπλδξνκεηΪο κπνξεϋ λα ρξεζηκνπνηεϋ, θαη εϋλαη εμνπζηνδνηεκωλνο λα ρξεζηκνπνηεϋ, ην ηδησηηθφ θιεηδϋ πνπ αληηζηνηρεϋ ζην δεκφζην θιεηδϋ, ην νπνϋν αλαγξψθεηαη ζην Ξηζηνπνηεηηθφ ππφ ηνλ φξν, σζηφζν, φηη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεϋ σο ΓηαθνκηζηΪο θηινμελϋαο Websites θαη ππνβψιιεη ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε ηνπ θαη δηαρεηξϋδεηαη ηηο δηαδηθαζϋεο ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ ηνπ πειψηε δελ εϋλαη ν ΠπλδξνκεηΪο θαη ν πειψηεο ηνπ ΓηαθνκηζηΪ εϋλαη ν

4 πξαγκαηηθφο ΠπλδξνκεηΪο θαη επζχλεηαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΠπλδξνκεηΪ βψζεη ηεο αληϋζηνηρεο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ. ΘΞ ηεο ADACOM : ζα ελλνεϋηαη ν Θαλνληζκφο ΞηζηνπνΫεζεο ηεο ADACOM φπσο ηξνπνπνηεϋηαη πεξηνδηθψ θαη ν νπνϋνο δεκνζηεχεηαη ζην Γηθαηψκαηα ΞλεπκαηηθΪο ΗδηνθηεζΫαο ηεο ADACOM : ζα Ωρεη ηελ Ωλλνηα πνπ παξαηϋζεηαη ζηελ ΞαξΨγξαθν 10. VeriSign Trust NetworkSM (ΓΫθηπν Δκπηζηνζχλεο ηεο VeriSign) Ϊ VTN : ελλνεϋηαη ην παγθφζκην δϋθηπν ππνδνκϊο δεκνζϋνπ θιεηδηνχ ην νπνϋν παξωρεη ΞηζηνπνηεηηθΨ γηα αζχξκαηεο θαη ελζχξκαηεο εθαξκνγωο. "ΓηαθνκηζηΪο ΦηινμελΫαο Websites ": ζα ελλνεϋηαη κϋα επηρεϋξεζε πνπ θηινμελεϋ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν Ψιινπ, φπσο ΞΨξνρνο πεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISP, νινθιεξσηϊο ζπζηεκψησλ, κεηαπσιεηϊο, πψξνρνο ππεξεζηψλ αηηϊζεσλ Ϊ αλψινγνο νξγαληζκφο. 2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. Πηελ παξνχζα ΞαξΨγξαθν θαζνξϋδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζωζεηο αλαθνξηθψ κε ηελ αϋηεζϊ ζαο γηα Ξηζηνπνηεηηθφ ( ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ ) θαη, γηα ηελ πεξϋπησζε πνπ ε Adacom Ϊ/θαη ε ΑΔ απνδερζεϋ ηελ ΑΫηεζΪο ζαο απηϊ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο αλαθνξηθψ κε ηε ρξϊζε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεϋ απφ ηελ Adacom πξνο εζψο σο ΠπλδξνκεηΪ ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ απηνχ. Ξηζηνπνηεηηθφ εϋλαη Ωλα ςεθηαθψ ππνγεγξακκωλν κϊλπκα πνπ πεξηωρεη ην δεκφζην θιεηδϋ θπζηθνχ Ϊ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ην ζπλδωεη κε πιεξνθνξϋεο ΞηζηνπνηεκΩλεο απφ ηελ Adacom Ϊ απφ λνκηθφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκωλν απφ απηϊ. Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ ρνξεγεϋηαη βψζεη ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο εθδϋδεηαη απφ ηελ Adacom ζηα πιαϋζηα ηνπ Γηθηχνπ Δκπηζηνζχλεο ηεο VeriSign (VTN). Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ην νπνϋν ππνβψιαηε αϋηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρεϋξεζϊο ζαο εϋλαη Ωλα SSL Ξηζηνπνηεηηθφ ΔπηρεηξΪζεσλ ΡΨμεο 3 εληφο ηνπ VTN. Ρα ΞηζηνπνηεηηθΨ ΔπηρεηξΪζεσλ ΡΨμεο 3 εθδϋδνληαη πξνο ΠπζθεπΩο γηα λα παξωρνπλ πηζηνπνϋεζε, αθεξαηφηεηα θαη ππνγξαθϊ κελχκαηνο, ινγηζκηθνχ θαη πεξηερνκωλνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηα θξππηνγξψθεζεο. Ρα SSL ΞηζηνπνηεηηθΨ ΔπηρεηξΪζεσλ ΡΨμεο 3 ηεο VeriSign παξωρνπλ εγγπϊζεηο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ΠπλδξνκεηΪ βψζεη ηεο επηβεβαϋσζεο φηη ε ΠπλδξνκΪηξηα ΔπηρεΫξεζε (θπζηθφ Ϊ λνκηθφ πξφζσπν) πθϋζηαηαη πξψγκαηη, φηη Ωρεη εγθξϋλεη ηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ θαη φηη ν Αηηνχκελνο ην Ξηζηνπνηεηηθφ εϋλαη εμνπζηνδνηεκωλνο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ παξωρεη επϋζεο εγγπϊζεηο φηη ν ΠπλδξνκεηΪο Ωρεη δηθαϋσκα λα ρξεζηκνπνηεϋ ηελ νλνκαζϋα ΞεδΫνπ πνπ αλαγξψθεηαη ζηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ, εθφζνλ απηϊ πεξηιακβψλεηαη ζηελ ΑΫηεζε. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό. Για ηα Πιζηοποιηηικά Secure Server ID, Global Server ID και Shared Hosting Security Service, με ηη λήτη από ηην Adacom ηηρ απαιηούμενηρ πληπυμήρ και ηην ολοκλήπυζη ηυν απαιηούμενυν διαδικαζιών Πιζηοποίηζηρ για ηο Πιζηοποιηηικό πος έσεηε αγοπάζει, η Adacom θα επεξεπγαζηεί ηην Αίηηζή ζαρ για Πιζηοποιηηικό και θα ζαρ ενημεπώζει αν έσει γίνει αποδεκηή ή αποππίθθηκε. Για ηα Πιζηοποιηηικά Managed PKI for SSL, με ηην ολοκλήπυζη από ηην ΑΕ ηυν απαιηούμενυν διαδικαζιών Πιζηοποίηζηρ για ηα Πιζηοποιηηικά πος έσεηε αγοπάζει, η Adacom θα επεξεπγαζηεί ηην Αίηηζή ζαρ για Πιζηοποιηηικά και η ΑΕ θα ζαρ ενημεπώζει αν έσει γίνει αποδεκηή ή αποππίθθηκε. Εάν η Αίηηζή ζαρ για Πιζηοποιηηικά εγκπιθεί, η Adacom θα ζαρ εκδώζει Πιζηοποιηηικά για σπήζη ζύμθυνα με ηην παπούζα Σύμβαζη Σςνδπομηηή. Αθού παπαλάβεηε ή με άλλο ηπόπο εγκαηαζηήζεηε ηα Πιζηοποιηηικά ζαρ, θα ππέπει, ππιν ηα σπηζιμοποιήζεηε, να ελέγξεηε ηιρ πληποθοπίερ πος πεπιέσονηαι ζε αςηά και να ενημεπώζεηε αμέζυρ ηην Adacom για οποιοδήποηε ζθάλμα. Με ηη λήτη αςηήρ ηηρ ενημέπυζηρ, η Adacom δύναηαι να ανακαλέζει ηα εζθαλμένα Πιζηοποιηηικά ζαρ και να εκδώζει νέα διοπθυμένα.

5 4. Πεξηνξηζκνί Φξήζεο. Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηϊζεηε ην Ξηζηνπνηεηηθφ (α) γηα ινγαξηαζκφ Ψιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (β) γηα λα εθηειωζεηε ιεηηνπξγϋεο ηδησηηθνχ Ϊ δεκφζηνπ θιεηδηνχ κε δηαθνξεηηθφ φλνκα domain Ϊ δηαθνξεηηθϊ επσλπκϋα λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ απηφ πνπ ππνβψιαηε ζηελ ΑΫηεζε ζαο γηα Ξηζηνπνηεηηθφ, (γ) ζε πεπιζζόηεποςρ από έναν εξςπηπεηηηέρ (servers) ή ζςζκεςέρ ηαςηόσπονα, Ϊ (δ) σο εμνπιηζκφ ειωγρνπ ζε επηθϋλδπλεο ζπλζϊθεο Ϊ φπνπ απαηηεϋηαη απφδνζε απαιιαγκωλε απφ ζθψικαηα, φπσο ε ιεηηνπξγϋα ππξεληθψλ εγθαηαζηψζεσλ, ε πινϊγεζε Ϊ ηα ζπζηϊκαηα επηθνηλσλϋαο αεξνζθαθψλ, ηα ζπζηϊκαηα ειωγρνπ ελαωξηαο θπθινθνξϋαο Ϊ ηα νπιηθψ ζπζηϊκαηα φπνπ θψπνην ζθψικα ζα κπνξνχζε λα νδεγϊζεη Ψκεζα ζε ζψλαην, πξνζσπηθφ ηξαπκαηηζκφ Ϊ ζνβαξϊ πεξηβαιινληηθϊ θαηαζηξνθϊ. Ζ ADACOM ΘΔΥΟΔΗ ΥΠ ΞΔΗΟΑΡΗΘΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΡΖ ΣΥΟΗΠ ΑΓΔΗΑ ΣΟΖΠΖ ΔΛΝΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΞΝ ΒΟΗΠΘΔΡΑΗ ΠΔ ΔΛΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΡΖ Ή ΝΚΑΓΑ ΔΜΞΖΟΔΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΝΗ ΞΑΟΑΒΑΡΔΠ ΘΑ ΞΝΠΡΝΛ ΡΗΠ ΠΛΔΞΔΗΔΠ ΡΝ ΛΝΚΝ. ΔΨλ επηιωμεηε λα πξνβψιεηε ην ΠΪκα ΑζθαιεΫαο ηεο VeriSign, ζα πξωπεη λα εγθαηαζηϊζεηε θαη πξνβψιεηε ην ΠΪκα ΑζθαιεΫαο ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε Άδεηαο ΣξΪζεο ΠΪκαηνο ΑζθαιεΫαο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο VeriSign θαη ηεο Adacom. 5. Αλάθιεζε. ΔΨλ αλαθαιχςεηε Ϊ Ωρεηε ιφγν λα πηζηεχεηε φηη Ωρεη ππψξμεη Έθζεζε ζε ΘΫλδπλν ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ Ϊ ησλ δεδνκωλσλ ελεξγνπνϋεζϊο πνπ ην πξνζηαηεχνπλ Ϊ πσο νη πιεξνθνξϋεο ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ εϋλαη ιψζνο Ϊ Ωρνπλ αιιψμεη Ϊ εψλ ε εηαηξηθϊ επσλπκϋα Ϊ/θαη ε θαηαρψξηζε ηνπ νλφκαηνο domain Ωρεη αιιψμεη, ζα πξωπεη λα ελεκεξψζεηε ακωζσο ηελ ADACOM θαη λα δεηϊζεηε αλψθιεζε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ. ΔπΫζεο, πξωπεη λα ελεκεξψζεηε θαη θψζε πξφζσπν ην νπνϋν εχινγα αλακωλεηαη απφ εζψο φηη ζα ζηεξηρζεϋ Ϊ ζα παξψζρεη ππεξεζϋεο κε βψζε απηφ ην Ξηζηνπνηεηηθνχ Ϊ ηελ ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ πνπ επηβεβαηψλεηαη κε αλαθνξψ ζε απηφ. Ζ Adacom δηαηεξεϋ ην δηθαϋσκα λα αλαθαιωζεη ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο εψλ, εληφο ζαξψληα πωληε (45) εκεξψλ απφ ηε ιϊςε ηηκνινγϋνπ ηεο Adacom, δελ εμνθιϊζεηε ην ηηκνιφγην απηφ. Ζ Adacom δηαηεξεϋ ην δηθαϋσκα λα αλαθαιωζεη ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο νπνηεδϊπνηε ρσξϋο εηδνπνϋεζε εψλ δελ εθπιεξψλεηε ηηο ππνρξεψζεηο ζαο πνπ απνξξωνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ Ϊ εψλ, θαηψ ηελ θξϋζε ηεο Adacom, Ωρεηε εκπιαθεϋ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνϋεο απηϊ ζεσξεϋ επηβιαβεϋο γηα ην VTN. 6. Υπνρξεώζεηο θαηά ηελ Αλάθιεζε ή ηε Λήμε. Κε ηε ιϊμε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Ϊ κε ηε ιϊςε εηδνπνϋεζεο πεξϋ αλψθιεζϊο ηνπ, ζα πξωπεη λα αθαηξωζεηε κφληκα ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο απφ ην ΓηαθνκηζηΪ ζηνλ νπνϋν εϋλαη εγθαηεζηεκωλν θαη λα κελ ην ρξεζηκνπνηϊζεηε γηα νπνηνλδϊπνηε ζθνπφ ζην εμϊο. ΔΨλ Ωρεηε εγθαηαζηϊζεη ΠΪκα ΑζθαιεΫαο θαη δελ Ωρεηε αγνξψζεη Ψιιεο ππεξεζϋεο VeriSign πνπ ζα ζαο επωηξεπαλ λα πξνβψιιεηε ην ΠΪκα ΑζθαιεΫαο, ζα πξωπεη λα αθαηξωζεηε ην ΠΪκα ΑζθαιεΫαο απφ ην Website ζαο. 7. Τξίηνη Πάξνρνη Υπεξεζηώλ. ΔΨλ αγνξψδεηε ππεξεζϋα απφ ηελ Adacom ε νπνϋα πεξηιακβψλεη κϋα Ϊ πεξηζζφηεξεο ππεξεζϋεο παξερφκελεο απφ ηξϋην, ε Adacom δχλαηαη λα γλσζηνπνηϊζεη ηελ ΑΫηεζΪ ζαο γηα Ξηζηνπνηεηηθφ θαη ηηο πιεξνθνξϋεο ηεο εγγξαθϊο ζαο ζηνπο ηξϋηνπο απηνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ, νη νπνϋνη δχλαληαη λα επηθνηλσλϊζνπλ απεπζεϋαο κε εζψο αλαθνξηθψ κε ηηο ππεξεζϋεο ηνπο. ΓηΨ ηεο παξνχζαο απνδωρεζζε ηε γλσζηνπνϋεζε απφ ηελ Adacom ηεο ΑΫηεζΪο ζαο γηα Ξηζηνπνηεηηθφ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο εγγξαθϊο ζαο ζηνπο ηξϋηνπο απηνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ζπκθσλεϋηε απηνϋ λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλϊζνπλ απεπζεϋαο κε εζψο αλαθνξηθψ κε ηηο ππεξεζϋεο ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξϋεο ζρεηηθψ κε ηελ επεμεξγαζϋα πξνζσπηθψλ δεδνκωλσλ, παξαθαιεϋζζε λα δηαβψζεηε ηε ΓΪισζε πεξϋ ΞξνζηαζΫαο Ξξνζσπηθψλ ΓεδνκΩλσλ ηεο Adacom. ΔΨλ δελ νξϋδεηαη δηαθνξεηηθψ ζηελ παξνχζα, νη φξνη θαη νη πξνυπνζωζεηο ρξϊζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζα ζαο γλσζηνπνηνχληαη απεπζεϋαο απφ ηνλ ηξϋην πψξνρν ππεξεζηψλ. Ζ Adacom απνπνηεϋηαη θψζε εγγχεζε, αξλεϋηαη θψζε επζχλε θαη δελ ζα πξνβαϋλεη ζε κεξηθϊ επηζηξνθϊ ρξεκψησλ γηα νπνηαδϊπνηε ππεξεζϋα παξωρεηαη απφ ηξϋηνλ. 8. Γειώζεηο θαη Δγγπήζεηο.

6 8.1 Γειώζεηο θαη Δγγπήζεηο ηεο ADACOM Ζ Adacom δειψλεη θαη εγγπψηαη φηη : (α) δελ ππψξρνπλ ιψζε ζην Ξηζηνπνηεηηθφ ηα νπνϋα λα νθεϋινληαη ζηελ Ϋδηα ιφγσ κε επϋδεημεο ηεο απαηηνχκελεο επηκωιεηαο θαηψ ηελ δεκηνπξγϋα ηνπ (β) ην Ξηζηνπνηεηηθφ πιεξνϋ φιεο ηηο νπζηαζηηθωο απαηηϊζεηο ηνπ ΘΞ ηεο Adacom θαη (γ) νη ππεξεζϋεο αλψθιεζεο ηεο Adacom θαη ε ρξϊζε ηνπ ρψξνπ απνζϊθεπζεο βξϋζθεηαη ζε ζπκθσλϋα κε ηηο νπζηψδεηο απαηηϊζεηο ηνπ ΘΞ ηεο Adacom. 8.2 Γειώζεηο θαη Δγγπήζεηο ηνπ Σπλδξνκεηή. Γειψλεηε θαη εγγπψζηε ζηελ Adacom θαη ζε νηνλδϊπνηε βαζϋδεηαη ζην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο φηη : (α) φιεο νη δειψζεηο πνπ θψλαηε θαη νη πιεξνθνξϋεο πνπ παξεϋραηε ζηελ ΑΛΡΑΘΝΚ ζηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ εϋλαη αθξηβεϋο (β) θακϋα απφ ηηο πιεξνθνξϋεο ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ πνπ παξεϋραηε (ζπκπεξηιακβαλνκωλεο ηεο ειεθηξνληθϊο δηεχζπλζεο) δελ παξαβηψδεη Γηθαηψκαηα ΞλεπκαηηθΪο ΗδηνθηεζΫαο νηνπδϊπνηε ηξϋηνπ πξνζψπνπ (γ) νη πιεξνθνξϋεο πνπ παξεϋραηε ζηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκωλεο ηεο ειεθηξνληθϊο δηεχζπλζεο) δελ Ωρνπλ θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξψλνκνπο ζθνπνχο (δ) ππϊξμαηε (απφ ηελ ζηηγκϊ ηεο δεκηνπξγϋαο ηνπ) θαη ζα παξακεϋλεηε ην κφλν πξφζσπν πνπ θαηωρεη ην ηδησηηθφ ζαο θιεηδϋ θαη θαλωλα κε εμνπζηνδνηεκωλν πξφζσπν εϋρε Ϊ ζα Ωρεη πξφζβαζε ζε απηφ (ε) ππϊξμαηε (απφ ηελ ζηηγκϊ ηεο δεκηνπξγϋαο ηνπ) θαη ζα παξακεϋλεηε ην κφλν πξφζσπν πνπ ζα θαηωρεη ηελ κπζηηθϊ θξψζε, ηνλ πξνζσπηθφ αξηζκφ ηαπηνπνϋεζεο-pin, ηνλ κεραληζκφ (ινγηζκηθφ Ϊ εμνπιηζκφ) πνπ πξνζηαηεχεη ην ηδησηηθφ ζαο θιεηδϋ θαη θαλωλα κε-εμνπζηνδνηεκωλν πξφζσπν εϋρε Ϊ ζα Ωρεη πξφζβαζε ζε απηψ (ζη) ζα ρξεζηκνπνηεϋηε ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο απνθιεηζηηθψ γηα εμνπζηνδνηεκωλνπο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ (δ) ζα ρξεζηκνπνηεϋηε ην Ξηζηνπνηεηηθφ ζαο σο Ξηζηνπνηεηηθφ ηειηθνχ ρξϊζηε θαη φρη σο ΑξρΪ ΞηζηνπνΫεζεο πνπ εθδϋδεη ΞηζηνπνηεηηθΨ, θαηαιφγνπο αλαθιεζωλησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ θιπ (ε) θψζε ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ πνπ δεκηνπξγεϋηαη κε ηε ρξϊζε ηνπ ηδησηηθνχ ζαο θιεηδηνχ εϋλαη ε δηθϊ ζαο ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ θαη ην Ξηζηνπνηεηηθφ Ωρεη γϋλεη απνδεθηφ θαη εϋλαη ελ ηζρχ (δελ Ωρεη ιϊμεη Ϊ αλαθιεζεϋ) ηε ζηηγκϊ πνπ δεκηνπξγεϋηαη ε ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ θαη (ζ) εθθξψδεηε πξνδϊισο ηελ ζπγθαηψζεζε ζαο ζε απηϊ ηελ Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ σο βαζηθϊ πξνυπφζεζε γηα λα ιψβεηε Ωλα Ξηζηνπνηεηηθφ θαη (η) ζπκθσλεϋηε πσο νθεϋιεηε λα κελ παξαθνινπζεϋηε, παξωκβεηε Ϊ αληηζηξωςεηε (παξψ κφλν ζην βαζκφ πνπ επηηξωπεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δϋθαην) ην ζρεδηαζκφ ηεο ηερληθϊο εθαξκνγϊο ηνπ VTN, εθηφο εψλ ππψξρεη πξνεγνχκελε Ωγγξαθε Ωγθξηζε ηεο Adacom, θαη φηη δελ ζα ζωζεηε κε Ψιινλ ηξφπν εθνπζϋσο ζε θϋλδπλν ηελ αζθψιεηα ηνπ VTN ΔπΫζεο δειψλεηε θαη εγγπψζηε πσο Ωρεηε επαξθϊ πιεξνθφξεζε γηα λα απνθαζϋζεηε ζε πνην βαζκφ ζα βαζηζηεϋηε ζηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηιακβψλνληαη ζε Ωλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ην νπνϋν εθδφζεθε εληφο ηνπ VTN θαη εϋζηε απνθιεηζηηθψ ππεχζπλνη λα απνθαζϋζεηε εψλ ζα βαζηζζεϋηε Ϊ φρη ζε απηωο ηηο πιεξνθνξϋεο θαη φηη ζα ππνζηεϋηε ηηο λνκηθωο ζπλωπεηεο ηεο κε εθπιϊξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξωνπλ απφ ηε Πχκβαζε ΡξΫηνπ Ππκβαιιφκελνπ. ΔΨλ εϋζηε πειψηεο ελφο ISP δειψλεηε φηη ν ISP Ωρεη εμνπζηνδνηεζεϋ απφ εζψο, σο αληηπξφζσπφο ζαο, λα ππνβψιιεη αϋηεκα, λα απνδερζεϋ, λα εγθαηαζηϊζεη, λα δηαηεξϊζεη θαη εψλ ρξεηαζηεϋ λα δεηϊζεη ηελ αλψθιεζε Ξηζηνπνηεηηθνχ γηα ινγαξηαζκφ ζαο. 8.3 Γειώζεηο θαη Δγγπήζεηο ηνπ Γηαθνκηζηή Φηινμελίαο Websites. Ν ΓηαθνκηζηΪο δειψλεη θαη εγγπψηαη ζηελ Adacom θαη ζε νπνηνλδϊπνηε βαζϋδεηαη ζην Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ πειψηε ηνπ φηη (α) εϋλαη εμνπζηνδνηεκωλνο απφ ηνλ πειψηε ηνπ λα ζπλψςεη ηελ παξνχζα Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειψηε ηνπ θαη λα ηνλ δεζκεχζεη βψζεη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζωζεσλ ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ (β) ζα εμαζθαιϋζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πειψηε ηνπ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ (γ) θψζε πιεξνθνξϋα ζρεηηθϊ κε ηνλ πειψηε ε νπνϋα πεξηωρεηαη ζηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ ζα εϋλαη αθξηβψο ε πιεξνθνξϋα πνπ ηνπ παξεϋρε ν πειψηεο (δ) θψζε πιεξνθνξϋα πνπ πεξηωρεηαη ζηελ ΑΫηεζε γηα Ξηζηνπνηεηηθφ εϋλαη αθξηβϊο θαη αιεζϊο (ε) θακϋα απφ ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ παξεϋρε (ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεϋνπ) δελ παξαβηψδεη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθϊο ηδηνθηεζϋαο ηξϋησλ (ζη) Ϊηαλ (απφ ηε ρξνληθϊ ζηηγκϊ δεκηνπξγϋαο ηνπ

7 θιεηδηνχ απηνχ) θαη ζα παξακεϋλεη ην κφλν πξφζσπν πνπ θαηωρεη ην ηδησηηθφ θιεηδϋ ηνπ πειψηε ηνπ θαη θψζε ζπλζεκαηηθϊ θξψζε, Αξηζκφ PIN, ινγηζκηθφ Ϊ κεραληζκφ πνπ πξνζηαηεχεη ην ηδησηηθφ θιεηδϋ ηνπ θαη θαλωλα κε εμνπζηνδνηεκωλν πξφζσπν δελ εϋρε νχηε ζα Ωρεη πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ θιεηδϋ (δ) ζα ρξεζηκνπνηεϋ ην Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ πειψηε ηνπ φπσο νξϋδεηαη ζηελ παξνχζα (ε) ζα ρξεζηκνπνηεϋ ην Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ πειψηε ηνπ σο ΠπλδξνκεηΪο θαη φρη σο ΑξρΪ ΞηζηνπνΫεζεο πνπ εθδϋδεη ΞηζηνπνηεηηθΨ, ιϋζηα αλαθιεζωλησλ πηζηνπνηεηηθψλ θιπ (ζ) θψζε ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ πνπ δεκηνπξγεϋηαη κε ηε ρξϊζε ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ ηνπ πειψηε ηνπ εϋλαη ε ςεθηαθϊ ππνγξαθϊ ηνπ πειψηε θαη ην Ξηζηνπνηεηηθφ Ωρεη γϋλεη απνδεθηφ θαη εϋλαη ελ ηζρχ (δελ Ωρεη ιϊμεη Ϊ αλαθιεζεϋ) θαηψ ηνλ ρξφλν δεκηνπξγϋαο ηεο ςεθηαθϊο ππνγξαθϊο θαη (η) δελ ζα παξαθνινπζεϋ, παξεκβαϋλεη Ϊ αληηζηξωθεη (παξψ κφλν ζην βαζκφ πνπ επηηξωπεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δϋθαην) ην ζρεδηαζκφ ηεο ηερληθϊο εθαξκνγϊο ηνπ VTN, εθηφο εψλ ππψξρεη πξνεγνχκελε Ωγγξαθε Ωγθξηζε ηεο VeriSign θαη ηεο Adacom θαη φηη δελ ζα ζωηεη κε Ψιινλ ηξφπν εθνπζϋσο ζε θϋλδπλν ηελ αζθψιεηα ηνπ VTN. Ν ΓηαθνκηζηΪο δειψλεη θαη εγγπψηαη πεξαηηωξσ φηη δηαζωηεη επαξθεϋο πιεξνθνξϋεο ψζηε λα ιψβεη απφθαζε σο πξνο ηελ Ωθηαζε ζηελ νπνϋα επηιωγεη λα βαζηζηεϋ ζηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηωρνληαη ζε ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ην νπνϋν εθδϋδεηαη εληφο ηνπ VTN ηεο VeriSign, φηη εϋλαη απνθιεηζηηθψ ππεχζπλνο λα απνθαζϋζεη αλ ζα βαζηζηεϋ ζηηο πιεξνθνξϋεο απηωο Ϊ φρη θαη φηη ζα ππνζηεϋ ηηο λφκηκεο ζπλωπεηεο ηεο κε εθπιϊξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ σο ΡξΫηνπ Ππκβαιιφκελνπ ΚΩξνπο βψζεη ηεο ηζρχνπζαο Πχκβαζεο ΡξΫηνπ Ππκβαιιφκελνπ. 9. Ακνηβέο, πιεξωκέο θαη δηάξθεηα ηεο Υπεξεζίαο. Υο ηϋκεκα γηα ην Ξηζηνπνηεηηθφ θαη ηηο ζρεηηθωο ππεξεζϋεο πνπ Ωρεηε αγνξψζεη, ζπκθσλεϋηε λα θαηαβψιεηε ζηελ Adacom ηηο ηζρχνπζεο ακνηβωο ππεξεζηψλ πνπ παξαηϋζεληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπφ ηεο θαηψ ηνλ ρξφλν ηεο επηινγϊο ζαο, Ϊ, θαηψ ηε ιϊςε απφ εζψο ηνπ ηηκνινγϋνπ ηεο Adacom. Όιεο νη ακνηβωο εϋλαη Ψκεζα θαηαβιεηωεο θαη δελ κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ, εθηφο αλ πξνβιωπεηαη δηαθνξεηηθψ παξαθψησ ζηελ παξνχζα Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ. ΘΨζε αλαλωσζε ηεο ππεξεζϋαο ζαο απφ ηελ Adacom ππφθεηηαη ζηνπο ηζρχνληεο θαηψ ηνλ ρξφλν εθεϋλν φξνπο θαη πξνυπνζωζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ, ελδεηθηηθψ θαη φρη πεξηνξηζηηθψ, ηεο επηηπρνχο νινθιϊξσζεο ηζρχνπζαο δηαδηθαζϋαο πηζηνπνϋεζεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πιϊξνπο θαηαβνιϊο φισλ ησλ ακνηβψλ πνπ ηζρχνπλ θαηψ ην ρξφλν ηεο αλαλωσζεο. Ζ Adacom ζα ζαο ελεκεξψλεη ηνπιψρηζηνλ ηξηψληα (30) εκωξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελϋα αλαλωσζεο ηεο ππεξεζϋαο. Γεζκεχεζηε λα πξαγκαηνπνηϊζεηε ηελ πιεξσκϊ ησλ ακνηβψλ ππεξεζηψλ ηνηο κεηξεηνϋο εληφο ηξηψληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελϋα Ωθδνζεο ησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ. ΔπηπξνζζΩησο, εϋζηε απνθιεηζηηθψ ππεχζπλνο λα εμαζθαιϋζεηε ηελ αλαλωσζε ησλ ππεξεζηψλ. Ζ Adacom δελ ζα θωξεη θακϋα επζχλε απωλαληη ζε εζψο Ϊ ζε ηξϋηνπο ζε ζρωζε κε ηελ αλαλωσζε φπσο πεξηγξψθεηαη ζην παξφλ, ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ, ελδεηθηηθψ θαη φρη πεξηνξηζηηθψ, ηεο κε αλαλωσζεο Ϊ ζθαικψησλ ζηελ αλαλωσζε ησλ ππεξεζηψλ. ΠπκθσλεΫηε λα θαηαβψιεηε θψζε θφξν πξνζηηζωκελεο αμϋαο Ϊ θφξν επϋ ησλ πσιϊζεσλ Ϊ Ψιιν θφξν (εθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδϊκαηνο ηεο Adacom) πνπ ζρεηϋδεηαη κε ππεξεζϋεο ηεο Adacom Ϊ κε πιεξσκωο πνπ Ωγηλαλ απφ εζψο βψζεη ηεο παξνχζαο. Πε πεξϋπησζε πνπ απαηηεζεϋ απφ ηνλ πειψηε ε παξνρϊ ππεξεζηψλ εγθαηψζηαζεο Ξηζηνπνηεηηθψλ απφ εμεηδηθεπκωλνπο ηερληθνχο ηεο Adacom, ε ακνηβϊ γηα ηελ παξνρϊ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαζνξϋδεηαη βψζεη εηδηθϊο ζπκθσλϋαο θαη θαηαβψιιεηαη ηνηο κεηξεηνϋο κε ηελ ιϊςε ηνπ αληϋζηνηρνπ ηηκνινγϋνπ ηεο Adacom. Όια ηα ρξεκαηηθψ πνζψ πνπ εϋλαη ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηψ θαη παξακωλνπλ αλεμφθιεηα κεηψ ηελ νξηζζεϋζα εκεξνκελϋα ζα ηνθϋδνληαη κε κεληαϋν επηηφθην 1,5% Ϊ ην κωγηζην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξεξϋαο, νπνηνδϊπνηε απφ ηα δχν εϋλαη κηθξφηεξν.

8 10. Κπξηόηεηα. Δθηφο εψλ δηαθνξεηηθψ πξνβιωπεηαη ζηελ παξνχζα, φια ηα δηθαηψκαηα, ε θπξηφηεηα θαη ηα νθωιε ζε θαη γηα φια ηα : (α) θαηνρπξσκωλα θαη κε θαηνρπξσκωλα εκπνξηθψ ζϊκαηα, ζϊκαηα ππεξεζηψλ θαη ηα ινγφηππα (β) δηπιψκαηα επξηζηηερλϋαο, εθαξκνγωο επξεζηηερλϋαο θαη ηδωεο πνπ εϋλαη δπλαηφλ λα θαηνρπξσζνχλ, εθεπξωζεηο Ϊ/θαη βειηηψζεηο (γ) εκπνξηθψ κπζηηθψ, απνθιεηζηηθωο πιεξνθνξϋεο θαη ηερλνγλσζϋα (δ) ηκϊκαηα, ζπλωρεηεο, επαλεθδφζεηο, αλαλεψζεηο θαη επεθηψζεηο απηψλ εϋηε ππψξρνπλ ζϊκεξα εϋηε αξρεηνζεηεζνχλ, εθδνζνχλ Ϊ απνθηεζνχλ κειινληηθψ (ε) θαηνρπξσκωλα Ϊ κε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθϊο ηδηνθηεζϋαο, πεξηιακβαλνκωλσλ ελδεηθηηθψ θαη φρη πεξηνξηζηηθψ, θφξκεο, εηθφλεο, νπηηθναθνπζηηθωο παξνπζηψζεηο, θεϋκελν, ινγηζκηθφ θαη (ζη) φια ηα Ψιια δηθαηψκαηα πλεπκαηηθϊο ηδηνθηεζϋαο, ηδηνθηεζηαθψ δηθαηψκαηα Ϊ Ψιια δηθαηψκαηα ζρεηηθψ κε Ψυιε ηδηνθηεζϋα ησλ νπνϋσλ γϋλεηαη ρξϊζε, Ϊ αλαπηχζζνληαη, πεξηιακβψλνληαη, ελζσκαηψλνληαη Ϊ αζθνχληαη ζε ζπλψξηεζε κε νπνηαδϊπνηε απφ ηηο ππεξεζϋεο ηεο Adacom πνπ θαζνξϋδνληαη ζηε παξνχζα ( Γηθαηψκαηα ΞλεπκαηηθΪο ΗδηνθηεζΫαο ηεο Adacom ) αλϊθνπλ ζηελ Adacom Ϊ ζηνπο δηθαηνπαξφρνπο απηϊο θαη ζπκθσλεϋηε λα κελ πξνβψιεηε θακϋα αμϋσζε ζπκθωξνληνο Ϊ θπξηφηεηαο γηα νπνηνδϊπνηε απφ απηψ ηα Γηθαηψκαηα ΞλεπκαηηθΪο ΗδηνθηεζΫαο. ΑλαγλσξΫδεηε φηη θαλωλα δηθαϋσκα ΞλεπκαηηθΪο ΗδηνθηεζΫαο ηεο Adacom δελ κεηαβηβψδεηαη ζε εζψο θαη πσο δελ απνθηψηε νπνηαδϊπνηε δηθαηψκαηα, ξεηψ Ϊ ζησπεξψ, ζηηο ππεξεζϋεο ηεο Adacom Ϊ ησλ δηθαηνπαξφρσλ ηεο, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ δϋδνληαη ξεηψο βψζεη ηεο παξνχζαο Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ. Πε πεξϋπησζε πνπ δεκηνπξγϊζεηε νπνηνδϊπνηε ΞαξΨγσγν Έξγν (Derivative Work) (θψζε Ωξγν πνπ βαζϋδεηαη ζε κϋα Ϊ πεξηζζφηεξεο πξνυπψξρνπζεο εθδφζεηο ελφο Ωξγνπ πνπ ζαο παξωρεηαη, φπσο ε βειηϋσζε, ε ηξνπνπνϋεζε, αλαζεψξεζε, κεηψθξαζε, πεξηθνπϊ, ζπκπχθλσζε, επωθηαζε, ζπιινγϊ, θαηψξηηζε Ϊ νπνηαδϊπνηε Ψιιε κνξθϊ ζηελ νπνϋα απηφ ην πξνυπψξρνλ Ωξγν ζα αλαδηακνξθσζεϋ, κεηαηξαπεϋ Ϊ πξνζαξκνζζεϋ ) απηφ ην Ωξγν (ΞαξΨγσγν Έξγν - Derivative Work) ζα αλϊθεη ζηελ Adacom Ϊ ζηνπο δηθαηνπψξνρνχο ηεο ζηνπο νπνϋνπο ζα εθρσξνχληαη απηφκαηα φια ηα δηθαηψκαηα, βαζηθψ θαη παξεπφκελα ε θπξηφηεηα θαη ηα νθωιε πνπ απνξξωνπλ. Ζ Adacom δελ ππνρξενχηαη λα εθρσξϊζεη νπνηνδϊπνηε δηθαϋσκα ζε νπνηνδϊπνηε ηωηνην Έξγν. ΔπΫζεο, δεζκεχεζηε λα κελ απνζπλαξκνινγϊζεηε, απνζπλζωζεηε Ϊ αλαζηξωςεηε Ϊ απνπεηξαζεϋηε κε νπνηνδϊπνηε ηξφπν λα αλαθηϊζεηε ηνλ πεγαϋν θψδηθα Ϊ ηνλ πεγαϋν θψδηθα ηεο ΞλεπκαηηθΪο ΗδηνθηεζΫαο ηεο Adacom. Έρεηε δηθαϋσκα λα ρξεζηκνπνηϊζεηε ην πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ. 11. Τξνπνπνηήζεηο ζηε Σύκβαζε. Δθηφο εψλ δηαθνξεηηθψ πξνβιωπεηαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ, ζπκθσλεϋηε, φηη θαηψ ηε δηψξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ ε Adacom δχλαηαη: (α) λα αλαζεσξϊζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ Ϊ/θαη (β) λα ηξνπνπνηϊζεη κωξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξωρνληαη ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ νηαδϊπνηε ζηηγκϊ. ΘΨζε ηωηνηα αλαζεψξεζε Ϊ αιιαγϊ ζα εϋλαη δεζκεπηηθϊ θαη ζα ηζρχεη ηξηψληα (30) εκωξεο κεηψ ηε γλσζηνπνϋεζε ηεο αλαζεσξεκωλεο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ Ϊ αιιαγϊο ζηηο ηζηνζειϋδεο ηεο Adacom, Ϊ ακωζσο κεηψ ηελ ελεκωξσζε ζαο κωζσ ηαρπδξνκεϋνπ Ϊ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεϋνπ ( ). ΠπκθσλεΫηε λα εμεηψδεηε πεξηνδηθψ ηηο ηζηνζειϋδεο ηεο Adacom, πεξηιακβαλνκωλεο ηεο ηξωρνπζαο Ωθδνζεο ηεο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ, ψζηε λα ελεκεξψλεζηε γηα θψζε ηωηνηα αλαζεψξεζε. ΔΨλ δελ ζπκθσλεϋηε κε θψπνηα αλαζεψξεζε ηεο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ, κπνξεϋηε λα θαηαγγεϋιεηε ηελ παξνχζα Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ νηαδϊπνηε ζηηγκϊ απνζηωιινληαο εηδνπνϋεζε ζηελ Adacom. Ζ εηδνπνϋεζε γηα ηελ θαηαγγειϋα ηεο ζχκβαζεο ζα ηεζεϋ ζε ηζρχ κε ηελ παξαιαβϊ ηεο θαη ηελ επεμεξγαζϋα ηεο απφ ηελ Adacom. Πε πεξϋπησζε πνπ θαηαγγεϋιεηε ηελ παξνχζα Πχκβαζε ΠπλδξνκεηΪ δελ ζαο επηζηξωθεηαη νπνηνδϊπνηε πνζφ ηπρφλ θαηαβψιιαηε. Ζ ζπλωρηζε ρξϊζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Adacom κεηψ ηελ αλαζεψξεζε ηεο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ Ϊ ηελ ηξνπνπνϋεζε ησλ ππεξεζηψλ δειψλεη φηη ζπκθσλεϋηε θαη δεζκεχεζηε απφ απηωο ηηο αλαζεσξϊζεηο Ϊ αιιαγωο. Ζ Adacom δελ δεζκεχεηαη θαη δελ ζα πξωπεη λα ζηεξηρηεϋηε ζε νηαδϊπνηε δϊισζε απφ : (α) αληηπξφζσπν, εθπξφζσπν Ϊ ππψιιειν νπνηνπδϊπνηε ηξϋηνπ κωξνπο ν νπνϋνο κπνξεϋ λα ρξεζηκνπνηεζεϋ γηα ηελ ππνβνιϊ αϋηεζεο γηα ηηο ππεξεζϋεο ηεο Adacom Ϊ ζε (β) γεληθωο πιεξνθνξϋεο φπσο παξαηϋζεληαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο Adacom. ΘαλΩλαο ππψιιεινο, εξγνιψβνο, Ϊ αληηπξφζσπνο ηεο Adacom δελ εϋλαη εμνπζηνδνηεκωλνο λα ηξνπνπνηϊζεη Ϊ ζπκπιεξψζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζωζεηο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ΠπλδξνκεηΪ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. 1 1. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. 1.1.0. ΑληηθεΫκελν Θψδηθα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα