Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος"

Transcript

1 Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση ØÑÔØ πρέπειναγίνεταιαμέσωςκάτωαπότηνκεντρικήδήλωση ØÑÔغ ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ØÑÔØØÝÔÒÑ ØÝÔ ØÝÔ ÑÜÚÙ ØÝÔ ØÝÔ µ µ ÖØÙÖÒ ÖØÙÖÒ ÒØ ÑÒ µ ½¼ ½½ ÒØ Ü½¼¼ ݾ¼¼ ½¾ ÓÙ ¾¼¼º¾ º ½ ÒØ ÑÜÑÜÚÙ Ü Ý µ ÓÙ ÑÜÑÜÚÙ µ ÓÙØÅÜÑÜÒ ÓÙØÅÜÑÜÒ ÖØÙÖÒ ¼ Εκτόςαπόένα ØÑÔØμπορούμεναχρησιμοποιήσουμεδύοπρότυπαστηνίδια συνάρτηση όπωςπαρουσιάζεταικαιστοεπόμενοπαράδειγμα ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ØÑÔØØÝÔÒÑ ØÝÔ½ ØÝÔÒÑ ØÝÔ ÓÙ ÑÙØ ØÝÔ½ ØÝÔ¾ µ ÖØÙÖÒ ½

2 ØÑÔØØÝÔÒÑ ØÝÔ½ ØÝÔÒÑ ØÝÔ ½¼ ÓÙ Ú ØÝÔ½ ØÝÔ¾ µ ½½ ½¾ ÖØÙÖÒ» ½ ÒØ ÑÒ µ ÒØ Ü½¼¼ ݾ¼¼ ÓÙ ¾¼¼º¾ º ÓÙ Ú ÑÙØ Ü Ý µ ¾¼ ÓÙ Ú Ú µ ÓÙØ ÎÙÚÒ ¾¾ ÓÙØ ÎÙÚÒ ¾ ÖØÙÖÒ ¼ ¾ Κατηγορίες προτύπων Ταπρότυπαμπορούνναχρησιμοποιηθούνκαισεκατηγορίες οιοποίεςθαέχουν γενικόκώδικαόπωςπαρουσιάζεταικαιπαρακάτω στηνγενικήκατηγορίαδυναμικού πίνακα ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ØÑÔØØÝÔÒÑ Ì ÖÖÝ ÔÖÚØ ÒØ Ò Ø Ì Ø ½¼ ÔÙ ½½ ÖÖÝ µ ½¾ ÖÖÝ ÒØ Ò µ ½ ÖÖÝ µ ̲ ÓÔÖØÓÖ ÒØ ÒÁÒÜ µ ÒØ ØÄÒØ µ ØÑÔØ ØÝÔÒÑ Ì ÖÖÝÌ ÖÖÝ µ ¾¼ ØÒÛ Ì ½ ¾

3 ¾¾ Ò Ø ¾ ØÑÔØØÝÔÒÑ Ì ÖÖÝÌ ÖÖÝ ÒØ Ò µ ØÒÛ Ì Ò Ò Ø Ò ¼ ½ ¾ ØÑÔØØÝÔÒÑ Ì ÖÖÝÌ ÖÖÝ µ Ø Ø ØÑÔØØÝÔÒÑ Ì Ì² ÖÖÝÌ ÓÔÖØÓÖ ÒØ ÒÁÒÜ µ ¼ ½ ÖØÙÖÒ Ø ÒÁÒÜ ¾ ØÑÔØØÝÔÒÑ Ì ÒØ ÖÖÝÌ ØÄÒØ µ ÖØÙÖÒ Ò Ø ÒØ ÑÒ µ ÖÖÝÒØ ÒÖÖÝ µ ÖÖÝÓÙ ÖÖÝ µ ¼ ÓÖ ÒØ ¼ µ ½ ¾ ÒÖÖÝ ÖÖÝ ¼ º ÓÖ ÒØ ÒÓÙÒØ ÒÓÙÒØ ¼ ÒÓÙÒØ µ ÓÙØ ÒÖÖÝ ÒÓÙÒØ Ø ÖÖÝ ÒÓÙÒØ Ò ÖØÙÖÒ ¼ Επειδήησυνεχήςδήλωσωπροτύπωνμπορείναείναικουραστική πριναπότις μεθόδουςδηλαδήµυπάρχεικαιοεπόμενοςπιοεύκολοςτρόποςδήλωσηςκατηγορίας προτύπων ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ØÑÔØØÝÔÒÑ Ì ÖÖÝ

4 ÔÖÚØ ÒØ Ò Ø Ì Ø ½¼ ÔÙ ½½ ÖÖÝ µ ½¾ ½ ØÒÛ Ì ½ Ò Ø ÖÖÝ ÒØ Ò µ ØÒÛ Ì Ò ¾¼ Ò Ø Ò ¾¾ ¾ ÖÖÝ µ Ø Ø Ì² ÓÔÖØÓÖ ÒØ ÒÁÒÜ µ ¼ ÖØÙÖÒ Ø ÒÁÒÜ ½ ¾ ÒØ ØÄÒØ µ ÖØÙÖÒ Ò Ø ¼ ÒØ ÑÒ µ ½ ¾ ÖÖÝÒØ ÒÖÖÝ µ ÖÖÝÓÙ ÖÖÝ µ ÓÖ ÒØ ¼ µ ÒÖÖÝ ÖÖÝ ¼ º ¼ ÓÖ ÒØ ÒÓÙÒØ ÒÓÙÒØ ¼ ÒÓÙÒØ µ

5 ½ ÓÙØ ÒÖÖÝ ÒÓÙÒØ Ø ÖÖÝ ÒÓÙÒØ Ò ¾ ÖØÙÖÒ ¼ Δυναμικοί πίνακες º½ Ορισμόςπινάκων Εξαιτίαςτηςευρύτατηςχρήσεωςδυναμικώνπινάκωνκαιάλλωνδομών στηνσύγχρονη υπάρχειμια πληθώρααπό τέτοιεςδομές σε έναπακέτοπουονομάζεται ËÌĺΣτηνσυνέχειαπαρουσιάζονταιμερικέςαπότιςδομέςαυτέςº Στοεπόμενο παράδειγμαδημιουργείταιέναςπίνακας στοιχείωνκαιαποθηκεύουμεσεαυτόν τιμέςκαιεμφανίζεταιομέσοςόροςτουςº ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ ÒÙ ÚØÓÖ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÒØ ÑÒ µ ÚØÓÖ ÒØ Ü µ ÒØ ½¼ ÓÙ ÑÒ ¼º¼ ½½ ÓÖ ¼ Ü º Þ µ µ ½¾ ½ ÓÙØ ÒØÖ Ü Ø ÔÓ Ò Ò Ü ÑÒÑÒ Ü ÑÒÑÒ»Ü º Þ µ ÓÙØÅÒ Ú Ù ÑÒÒ ÖØÙÖÒ ¼ ¾¼ º¾ Δυναμικήεισαγωγήστοιχείων Προφανώςμπορείναδημιουργηθείκαιπίνακαςοοποίοςαυξομειώνειτηνδιάσταση ενόςπίνακα όπωςστοεπόμενοπαράδειγμαόπουεισάγονταιτιμέςθερμοκρασίες σεπίνακαº Ηείσοδοςτιμώντερματίζεταιότανοχρήστηςεισάγειτιμήκάτωαπό τοαπόλυτο ¼ ¹ ºβαθμοίκελσίουµº ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ ÒÙ ÚØÓÖ Ò ÅÁÆÌÅÈ º

6 Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÒØ ÑÒ µ ÚØÓÖ ÓÙ ØÑÔ ½¼ ÓÙ Ú Ù ½½ ÒØ ½¾ Ó ½ ÓÙØ ÒØÖ ØÑÔÖØÙÖ ÎÙÅÁÆÌÅÈ Ø Ö Ñ Ò Ø Ø ÔÔÒ Ò Ú Ù ÚÙÅÁÆÌÅȵ Ö ØÑÔ º ÔÙ Ú Ù µ Û ØÖÙ µ ¾¼ ÓÖ ¼ ØÑÔ º Þ µ µ ¾¾ ÓÙØÌÑÔØÑÔ Ò ¾ ÖØÙÖÒ ¼ º Πίνακες αλφαριθμητικών ΟιδυναμικοίπίνακεςμπορούνναχρησιμοποιηθούνκαιστηνπερίπτωσηαλφαριθμητικώνºΣτοεπόμενοπαράδειγμαχρησιμοποιούνταιδύοδυναμικοίπίνακεςένας για τα ονόματα υπαλλήλων και ένας για τις αμοιβές τουςº Το πρόγραμμα εμφανίζει τονυπάλληλοπουλαμβάνειτονμεγαλύτερομισθό ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ ÒÙ ÚØÓÖ ÒÙ Ø Ö Ò Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÒØ ÑÒ µ ÚØÓÖ Ø Ö Ò ÒÑ ÚØÓÖ ÒØ Ö Ý ½¼ ÒØ ½½ Ø Ö Ò ÑÜÒÑ ½¾ ÒØ ÑÜ ÖÝ ½ ÓÖ ¼ µ Ø Ö Ò Ò ÒØ ÓÙØ ÒØÖ ÒÑ Ò Ò Ò

7 ÓÙØ ÒØÖ Ö Ý Ò ¾¼ Ò ÒÑ º ÔÙ Ò µ ¾¾ Ö Ý º ÔÙ µ ¾ ÑÜÒÑÒÑ ¼ ÑÜ ÖÝ Ö Ý ¼ ÓÖ ¼ µ Ö Ý ÑÜ ÖÝ µ ¼ ÑÜ ÖÝ Ö Ý ½ ÑÜÒÑÒÑ ¾ ÓÙØÅÜ Ö Ý ÑÜ ÖÝÒ ÓÙØÅÜÒÑÑÜÒÑÒ ÖØÙÖÒ ¼ º Πίνακεςαντικειμένων ½ ÒÙ Ó ØÖÑ ¾ ÒÙ ÚØÓÖ ÒÙ Ø Ö Ò Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÈÖ ÓÒ ÔÖÚØ Ø Ö Ò ÒÑ ØÒÑ ½¼ ÔÙ ½½ ÈÖ ÓÒ µ ½¾ ÈÖ ÓÒ Ø Ö Ò Ò Ø Ö Ò µ ½ ÚÓ Ø µ ÈÖ ÓÒ ÈÖ ÓÒ µ ÒÑ ØÒÑ ¾¼ ¾¾ ÈÖ ÓÒ ÈÖ ÓÒ Ø Ö Ò Ò Ø Ö Ò µ ¾

8 ÒÑÒ ØÒÑ ÚÓ ÈÖ ÓÒ Ø µ ¼ ÓÙØÆÑ ÒÑÄ ØÒÑ ØÒÑÒ ½ ¾ ÒØ ÑÒ µ ÚØÓÖ ÈÖ ÓÒ Ô Ó Ô ÒØ ÓÖ ¼ µ ÈÖ ÓÒ Ô ¼ Ø Ö Ò Ò ½ ÓÙØ ÒØÖ ÒÑÒ ¾ Ò Ò ÓÙØ ÒØÖ ØÒÑ Ò Ò ÔÒÛ ÈÖ ÓÒ Ò µ Ô Ó Ô º ÔÙ Ô µ ÓÖ ¼ µ Ô Ó Ô Ø µ ÓÖ ¼ µ Ø Ô Ó Ô ¼ ÖØÙÖÒ ¼ ½ º Διαγραφήκαιπαρεμβολήστοιχείων ½ ÒÙ ÚØÓÖ ¾ ÒÙ Ó ØÖÑ ÒÙ Ø º ÒÙ Ý» ØÑ º Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÚÓ Ô Ö Ò Ø Ú Ø Ó Ö ÚØÓÖ ÒØ Ü µ ÚØÓÖ ÒØ Ø Ö Ø Ó Ö Ø Ö ½¼ ÓÖ Ø ÖÜ º Ò µ Ø Ö Ü º Ò µ Ø Ö µ ½½ ÓÙØÜ Ø Ö Ò ½¾ ½ ÚÓ Ø Ú Ø Ó Ö ÚØÓÖ ÒØ ²Ü µ

9 ÚØÓÖ ÒØ Ø Ö Ø Ó Ö Ø Ö Ø ÖÜ º Ò µ Û Ø Ö Ü º Ò µ µ ¾¼ ÒØ Ú Ø Ö Ú±¼µ ¾¾ Ü º Ö Ø Ö µ ¾ Ø Ö ÒØ ÑÒ µ ¼ ÚØÓÖ ÒØ Ü ½ ÒØ ¾ ÖÒ ØÑ ÆÍÄÄ µ µ ÓÖ ¼ ½¼ µ Ü º ÔÙ ÖÒ µ ± ½ ¼ µ Ø Ú Ø Ó Ö Ü µ Ô Ö Ò Ø Ú Ø Ó Ö Ü µ ÖØÙÖÒ ¼ º Διδιάστατοιδυναμικοίπίνακες ½ ÒÙ ÚØÓÖ ¾ ÒÙ Ó ØÖÑ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ØÝÔ ÚØÓÖ ÓÙ Ø ÚÓ ÑÅØÖÜ ÚØÓÖ Ø ² ÒØ ÖÓÛ ÒØ ÓÙÑÒ µ ÒØ º Ö Þ ÖÓÛ µ ½¼ ÓÖ ¼ ÖÓÛ µ ½½ º Ö Þ ÓÙÑÒ µ ½¾ ½ ÚÓ ÖÅØÖÜ ÚØÓÖ Ø ²µ ÒØ ÓÖ ¼ º Þ µ µ ÓÖ ¼ º Þ µ µ

10 ¾¼ ÓÙØ ¾¾ Ò ¾ ÚÓ Ô Ö Ò Ø Å Ø Ö Ü ÚØÓÖ Ø µ ÒØ ¼ ÓÖ ¼ º Þ µ µ ½ ¾ ÓÖ ¼ º Þ µ µ ÓÙØ ÓÙØÒ ¼ ÚÓ ÑÙØÅØÖÜ ÚØÓÖ Ø ² ÚØÓÖ Ø ² ÚØÓÖ Ø ²µ ½ ¾ ÒØ ÓÖ ¼ º Þ µ µ ÓÖ ¼ º Þ µ µ ¼ ÓÖ ¼ º Þ µ µ ¼ ½ ¾ ÒØ ÑÒ µ ÒØ Å Æ ÚØÓÖ Ø ÓÙØÀÓÛÑÒÝ ÖÓÛ ÒÅ ¼ ÓÙØÀÓÛÑÒÝ ÓÙÑÒ ½ ÒÆ ¾ ÑÅØÖÜ Å Æµ ÑÅØÖÜ Æ Åµ ÑÅØÖÜ Å Åµ ÖÅØÖÜ µ ½¼

11 ÖÅØÖÜ µ ÑÙØÅØÖÜ µ Ô Ö Ò Ø Å Ø Ö Ü µ ÖØÙÖÒ ¼ ¼ º ÈÖÑÙØØÓÒ ½ ÒÙ Ø º ¾ ÒÙ Ý» ØÑ º ÒÙ ÚØÓÖ ÒÙ Ó ØÖÑ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÚÓ ÑÈÖÑÙØØÓÒ ÚØÓÖ ÒØ ²Ô µ ÒØ ½¼ ÓÖ ¼ Ô º Þ µ µ ½½ Ô ½¾ ÓÖ ¼ Ô º Þ µ µ ½ ÒØ ÔÓ ÖÒ µ ± Ô º Þ µ ÒØ ÔÓ ÖÒ µ ± Ô º Þ µ ÒØ ØÔ ÔÓ ½ Ô ÔÓ ½ Ô ÔÓ ¾ Ô ÔÓ ¾ Ø ¾¼ ÚÓ ÔÖÒØÈÖÑÙØØÓÒ ÚØÓÖ ÒØ Ô µ ¾¾ ¾ ÒØ ÓÖ ¼ Ô º Þ µ µ ÓÙØÔ ÓÙØÒ ÒØ ÑÒ µ ¼ ½ ÒØ Æ ¾ ÚØÓÖ ÒØ Ô ÓÙØ ÒØÖ Þ Ó ÔÖÑÙØØÓÒ ÒÆ Ô º Ö Þ Æµ ÖÒ ØÑ ÆÍÄÄ µ µ ÑÈÖÑÙØØÓÒ Ô µ ÔÖÒØÈÖÑÙØØÓÒ Ô µ ½½

12 ÖØÙÖÒ ¼ ¼ Λίστες Ηεπόμενηαπότιςδεκάδεςδιαθέσιμεςδομέςτου ËÌÄπουθαεξετάσουμεείναι αυτότηςλίσταςº Μεαυτόμπορούμεναδημιουργήσουμεδυναμικέςδομέςστα οποίαπαίζειρόλογιακάθεστοιχείοποιοείναιτοεπόμενοκαιτοπροηγούμενοσε αυτόº º½ Ανάγνωσηστοιχείων ½ ÒÙ Ø ¾ ÒÙ Ó ØÖÑ ÒÙ Ø º ÒÙ Ý» ØÑ º Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÚÓ ÓÛÄ Ø Ø ÒØ Ü µ Ø ÒØ Ø Ö Ø Ó Ö Ø Ö ½¼ ÓÖ Ø ÖÜ º Ò µ Ø Ö Ü º Ò µ Ø Ö µ ½½ ½¾ ÒØ Ú Ø Ö ½ ÓÙØ Ú Ù ÚÒ ÒØ ÑÒ µ Ø ÒØ Ü ¾¼ ÒØ ÖÒ ØÑ ÆÍÄÄ µ µ ¾¾ ÓÖ ¼ ½¼ µ ¾ ÒØ ÖÖÒ µ ±¾ Ö¼µ Ü º ÔÙ ÖÓÒØ ½¼¼ ÖÒ µ ± ½ ¼ µ Ü º ÔÙ ¾¼¼ ÖÒ µ ± ½ ¼ µ ¼ ÓÛÄ Ø Ü µ ½ ÖØÙÖÒ ¼ ¾ ½¾

13 º¾ Ταξινόμηση ½ ÒÙ Ø ¾ ÒÙ Ó ØÖÑ ÒÙ Ø º ÒÙ Ý» ØÑ º Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÚÓ ÓÛÄ Ø Ø ÒØ Ü µ Ø ÒØ Ø Ö Ø Ó Ö Ø Ö ½¼ ÓÖ Ø ÖÜ º Ò µ Ø Ö Ü º Ò µ Ø Ö µ ½½ ½¾ ÒØ Ú Ø Ö ½ ÓÙØ Ú Ù ÚÒ ÒØ ÑÒ µ Ø ÒØ Ü ¾¼ ÒØ ÖÒ ØÑ ÆÍÄÄ µ µ ¾¾ ÓÖ ¼ ¾¼ µ ¾ ÒØ ÖÖÒ µ ±¾ Ö¼µ Ü º ÔÙ ÖÓÒØ ½¼¼ ÖÒ µ ± ½ ¼ µ Ü º ÔÙ ½¼¼ ÖÒ µ ± ½ ¼ µ ¼ ÓÙØ Ó Ö Ó Ö Ø Ø Ò ½ ÓÛÄ Ø Ü µ ¾ Ü º Ó Ö Ø µ ÓÙØ Ø Ö Ó Ö Ø Ø Ò ÓÛÄ Ø Ü µ Ü º ÙÒÕÙ µ ÓÙØ Ø Ö ÙÒÕÙ Ø Ò ÓÛÄ Ø Ü µ ÖØÙÖÒ ¼ Χάρτες Ηκατηγορία ÑÔείναιμιααρκετάχρήσιμηκατηγορίαμέσωτηςοποίαςμπορούμε ναχρησιμοποιήσουμεσανδείκτεςστουςπίνακεςακόμακαιστοιχείαταοποίαδεν ½

14 είναι ακέραιοι αριθμοί όπως για παράδειγμα αλφαριθμητικάº Αυτή η δυνατότητα μοιάζειαρκετάμετιςβάσειςδεδομένων όπουχρησιμοποιούνταικλειδιάγιατην αναφοράσεδεδομέναº ½ ÒÙ ÑÔ ¾ ÒÙ Ø Ö Ò ÒÙ Ó ØÖÑ Ù Ò ÒÑ Ô Ø ÚÓ ÓÛÅÔ ÑÔ Ø Ö Ò Ø Ö Ò Ü µ ÑÔ Ø Ö Ò Ø Ö Ò Ø Ö Ø Ó Ö Ø Ö ÓÖ Ø ÖÜ º Ò µ Ø Ö Ü º Ò µ Ø Ö µ ½¼ ½½ Ø Ö Ò Ø Ý Ø Ö ÓÒ ½¾ ÓÙØ ØÝ Ø Ý Ò ½ ÒØ ÑÒ µ ÑÔ Ø Ö Ò Ø Ö Ò Ô Ø Ô Ø ÀÄÁ ÈÊÇË ¾¼ Ô Ø ÃÇÆÀ ÃÇÆÀ Ô Ø ÀÅÌÀÁ ÎÊÇÁ ¾¾ Ô Ø ÊÃÁ ÌÊÁÈÇÄÀ ¾ ÓÛÅÔ Ô Ø µ ÖØÙÖÒ ¼

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1 Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø

Διαβάστε περισσότερα

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9

v[m/s] U[mV] 2,2 3,8 6,2 8,1 9,7 12,0 13,8 14,2 14,6 14,9 Á ¹ È ÖÙÔ ½º ÖÞ ÚÓÞ Ö ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 1 = 45,0 m/s ÔÖÙ ÒÓÑ ÔÖ Ð ÞÙ Ó ÔÙØ Ñ ÒÓÖÑ ÐÒÓ Ò ÔÖ Ú ÔÖÙ Ö ÙØÓÑÓ Ð ÓÒ Ø ÒØÒÓÑ ÖÞ ÒÓÑ ÒØ ÒÞ Ø Ø v 2 = 15,0 m/s Ó Ò Ð º Í ÓÐ Ó Ö Ò ÚÓÞ Ñ ØÙ ÞÚÙ ÙÕ Ø ÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ. Εισ αγωγήσ τηνχρήσ ηδεικτών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ. Εισ αγωγήσ τηνχρήσ ηδεικτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ º½ Δείκτες º½º½ Εισαγωγήστηνχρήσηδεικτών Κάθεμεταβλητήστηνγλώσσα βρίσκεταισεσυγκεκριμένηθέσηστηνμνήμητου υπολογιστήºαυτήηθέσηονομάζεταικαιδιεύθυνσηκαιυπάρχειδυνατότητανατην

Διαβάστε περισσότερα

ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ Á ÁÒ Ø ØÙØ È Ý ÕÙ ÆÙÐ Ö ÄÝÓÒ Ì ÓØÓÖ Ø ËÔ Ð Ø È Ý ÕÙ Ô ÖØ ÙÐ ØÙ Ù Ò Ð À ¼ ¼ ÙÜ ÓÐÐ ÓÒÒ ÙÖ ÖÓÒ ÕÙ Ø ÒØ Ö Ð Ö Ø ÓÒ Ù ÐÓÖ Ñ ØÖ Ù ÊÙÒ ÁÁ Ù Ì Ú ØÖÓÒº Ô Ö È ÖÖ ¹ ÒØÓ Ò Ð ÖØ ËÓÙØ ÒÙ Ð ½

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ë ÆÌÁ Ç ÇÅÈÇËÌ Ä ÍÄÌ ËÁ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ È ÖØ ÙÐ Ó Ý ÈÖÓ Ö Ñ Ò ÓÖ ÒØ Ó Ç ØÓ Ð Ê ÓÒ ØÖÙ Ò ËÙ Ó Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ À Ë ÓÐ ÓÒ Æ Ð Ó¹Æ Ð Ó Å ÑÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ó Ä Ò Ó Ò Ò ÔÓÖ Å ÒÙ Ð Ë Ò Þ Ö Å ÖÞÓ ½ ¾

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( )

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ14) Περίοδος ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Τότε r r b c. και ( ) Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ4) Περίοδος 8-9 ΕΡΓΑΣΙΑ η Θέμα (μονάδες ) i. Δείξτε ότι ( a b) c a ( b c ) + b( a c ). a b c+ c a b+ b c a ii. Δείξτε την ταυτότητα Jacobi : ( ) ( ) ( ) Απάντηση i.

Διαβάστε περισσότερα

:$3. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. :HE 6RQ\(UL VVRQ GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\

:$3. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. :HE 6RQ\(UL VVRQ GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\ ù ù ø ³ ò :$3 û :$3 ù ñ 6,0 ù" :HE 6RQ\(UL VVRQ GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\ ñ û " 6RQ\(UL VVRQ7 *60 6RQ\(UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% ô6rq\(ul VVRQ 0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% 6RQ\(UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$%

Διαβάστε περισσότερα

:$3. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. %OXHWRRWK GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\

:$3. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. %OXHWRRWK GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\ ù ù ø ³ ò :$3 :$3 û :$3 :$3 ù %OXHWRRWK ô ñ 6,0 ù" GH ODUDWLRQRI RQIRUPLW\ ñ û" 6RQ\(UL VVRQ 6RQ\(UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% ô6rq\ (UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% 6RQ\(UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% 58/=75$

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. URL:

Εισαγωγικά.   URL: Ø ÖÓ Ü Ñ ÒÓ ÓØ Εισαγωγικά ôö Ó Éº Ð Ü Ò Ö ÔÓÙÐÓ Ä ØÓÖ Èº º ¼» ¼ e-mail: alexandg@uop.gr URL: http://users.iit.demokritos.gr/~alexandg ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ Ì ÕÒÓÐÓ Ì Ð Ô Ó ÒÛÒ ôò È Ö Õ Ñ Ò ½ Οργάνωση Μαθήματος Διαδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI

Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανώτερα Μαθηματικά ΙI Ενότητα 5: Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών Μέρος ΙI Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

p a (p m ) A (p v ) B p A p B

p a (p m ) A (p v ) B p A p B ½ ËØ Ø ÐÙ ½º½ ÍÚÓ ÈÖ ÔÖÓÙÕ Ú Ù Ñ Ò ÐÙ Ð Ó ÐÙ Ù Ò ÐÙ ÑÓ ÑÓ ÔÓ Ð Ø Ò Þ ÔÖ Ñ Ò Ð ¹ ÐÙ Ù Ò Ú ÐÙ Ò Ð ÙÒÙØ Ö ÔÓ Ñ ØÖ Ò Þ ÔÖ Ñ Ò Þ Ò Ó Ö ØÒÓ Þ Õ Ó ÓÒØ Ø Ð Þ Ñ Ò Ø Ò Ö ÐÒ Ð Ð ØÖÓÑ Ò ØÒ Ð µº ÇÚ Ð Ó ÕÒÓ ÞÖ Ú Ù ÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

a x = x a x. Ηθετικήλύσητηςεξίσωσηςαυτής(για a = 1)είναιοαριθμόςτου Fibonacci 5 1 φ =. 2 ΟΑριστοτέληςδενχρησιμοποιείτονόρο,αλλάπροτιμάτοκάθετος.

a x = x a x. Ηθετικήλύσητηςεξίσωσηςαυτής(για a = 1)είναιοαριθμόςτου Fibonacci 5 1 φ =. 2 ΟΑριστοτέληςδενχρησιμοποιείτονόρο,αλλάπροτιμάτοκάθετος. Ã Ð Ó ½¾ ËØÓ Õ ÛÒ ÐÓ Ø³ ÇÑÓ Ø Ø ½¾º½ Ì Ô Ö Õ Ñ Ò ØÓÙ ÐÓ٠س ÇÖ ÑÓ ÇÖ ÑÓ Ø ÓÑÓ Ø Ø Ù Ù Ö ÑÑÛÒ Õ Ñ ØÛÒº ÈÖ Ø ½ ÌÓ ôö Ñ º ÈÖÓØ ¾ ÇÑÓ Ø Ø ØÖ ôòûòº ÈÖÓØ ½ Ò ÐÓ Ö ØÑ Ñ ØÛÒº ÈÖÓØ ½ ½ Ò ÐÓ Ñ º ½¾ ½¾ à ï Ä ÁÇ ½¾º

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικά Συστήματα. URL:

Δυαδικά Συστήματα.   URL: Ø ÖÓ Ü Ñ ÒÓ ÓØ Δυαδικά Συστήματα ôö Ó Éº Ð Ü Ò Ö ÔÓÙÐÓ Ä ØÓÖ Èº º ¼» ¼ e-mail: alexandg@uop.gr URL: http://users.iit.demokritos.gr/~alexandg ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ Ì ÕÒÓÐÓ Ì Ð Ô Ó ÒÛÒ ôò È Ö Õ Ñ Ò Ù Ë Ø Ñ ½ ¾ Δυαδικό

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

N i. D i (x) = 1 N i. D(x, x ik ). (3, 1), (3, 0.9), (3, 0.8), (3, 0.8) (4, 0), (4, 0.1), (4, 0.2). k=1. j=1

N i. D i (x) = 1 N i. D(x, x ik ). (3, 1), (3, 0.9), (3, 0.8), (3, 0.8) (4, 0), (4, 0.1), (4, 0.2). k=1. j=1 Å Ì Å ÌÁà Á Î µ ÍÔÓÖ Å Ø Ñ Ø Á Ú Ð ØÖÓØ Ò ÚØÓÖ ØÙÑ Å Ð Ø À Ò Ú Ù Ø ¾¼¼ ½ âì ÎÁÄËà ÎÊËÌ ½º Ê ÎÊâ Æ ΠÇÊ Î ÃÓ ö Ð ÑÓ Ò Ö ÞÚÖ Ò ÚÞÓÖ ÑÓ ÒÓ Ö ÞÚÖ Ø Ø ÓÞº ÓÔÖ Ð Ø ÞÖ ÙÒ ÑÓ Ö Þ Ð Ø ÚÞÓÖ Ó Ú ÞÒ Ò Ö ÞÖ ÓÚ ÚÞÓÖ

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων. Ενότητα: Εισαγωγή. Καθηγητής Γεώργιος Τζιρίτας. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων. Ενότητα: Εισαγωγή. Καθηγητής Γεώργιος Τζιρίτας. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Ενότητα: Εισαγωγή Καθηγητής Γεώργιος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ÃÐÓ 1 Û Å ØÒ ÐÙ Ø Ý ÛØÓÖ Ý Ò Ò ÔÐÓÒ ØÑ ØÓÙ ÙÖÛ ÓÒÓº À ÔÜÖ ÒÛÒ

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹

ÔÖÓØ Ô ØÓ ESO (M. Sarazin and F. Roddier, A&A 227, 294-300, 1990) Õ Ò ¹ Seeing-GR Å ØÖôÒØ Ø Ø Ö Õ Ø ØÑ Ö Ø Ò ÐÐ Å Ð Ñ ØÖ 1 Æ ØÓÖ ÒÒ 2 È ÖÞ ËØ Ð Ó 3 ÌÖ ÑÓÙ Ù Ð 4 Ã Ö Ñ Ò Ð 5 ÒØÛÒ ÒÒ 5 ÓÙÐ ÒÒ 5 ÃÓÙÖÓÙÑÔ ØÞ Ãô Ø 5 Ë Ö ÒÒ 5 1 Hamburger Sternwarte, Gojenbergsweg 112, 21029 Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

18.2 Sistemi sa eliptichkim krivama Sistem analogan PUKDH... 50

18.2 Sistemi sa eliptichkim krivama Sistem analogan PUKDH... 50 ÃÖ ÔØÓ Ö Å Ó Ö Ú ÓÚ ½ ÔÖ Ð ¾¼½¾ º ËÓ Ö Ò ½ ÍÚÓ ¾ Ç ÒÓÚÒ ÔÓ ÑÓÚ Á ØÓÖ ÈÖ Ð Ó ÒÓÚ Ø ÓÖ ÖÓ Ú Â ÒÓ Ø ÚÒ Ü Ö Ø Ñ ½ Ë ÚÖ Ñ Ò ÔÖÓØÓÕÒ Ü Ö ½ ÃÓÒ ÕÒ ÔÓ ½ 8 RC4 17 9 Ë ÑÓ Ò ÖÓÒ ÜÙ ÔÖÓØÓÕÒ Ü Ö ½ 10 ËÐÙÕ Ò Ü Ö ½ 11

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Σωτηρίου. Σχήμα 1: 2 16 LCD πίνακας της πλακέτας Spartan 3E

Χ. Σωτηρίου. Σχήμα 1: 2 16 LCD πίνακας της πλακέτας Spartan 3E ÈÒÔ ØÑÓ ÃÖØ ¹ ÌÑÑ Ô ØÑ ÍÔÓÐÓ ØôÒ À;¾¼ ¹ Ö ØÖÓ ôò ÃÙÐÛÑØÛÒ ÉÑÖÒ ÜÑÒÓ ¹ Ñ ³ØÓ ¾¼½½¹¾¼½¾ Ö ØÖ Ö ¹ ÍÐÓÔÓ ÇÓ ³ÒÜ LCD»½¾»¾¼½¾ Û ½¼»½»¾¼½ Χ. Σωτηρίου ½ ËØÕÓ Ø Ö Ο στόχος της τέταρτης εργαστηριακής εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD

Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration. DTU Wind Energy - PhD Adaptive Trailing Edge Flaps for Active Load Alleviation in a Smart Rotor Configuration DTU Wind Energy - PhD Leonardo Bergami DTU Wind Energy PhD-0020(EN) August 2013 DTU Vindenergi Active Load Alleviation

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Σωτηρίου. Μετά τον τελευταίο χαρακτήρα του μηνύματος, θα ακολουθεί ο πρώτος, έτσι το μήνυμα ουσιαστικά θα περιστρέφεται διαρκώς.

Χ. Σωτηρίου. Μετά τον τελευταίο χαρακτήρα του μηνύματος, θα ακολουθεί ο πρώτος, έτσι το μήνυμα ουσιαστικά θα περιστρέφεται διαρκώς. ÈÒÔ ØÑÓ ÃÖØ ¹ ÌÑÑ Ô ØÑ ÍÔÓÐÓ ØôÒ À;¾¼ ¹ Ö ØÖÓ ôò ÃÙÐÛÑØÛÒ ÉÑÖÒ ÜÑÒÓ ¹ Ñ ³ØÓ ¾¼½¾¹¾¼½ Ö ØÖ Ö ½ ¹ Ç ³ÒÜ ¹ØÑÑØÛÒ ½»½¼»¾¼½¾ Û ½»½¼»¾¼½¾ Χ. Σωτηρίου ½ ËØÕÓ Ø ½ Ö Ο στόχος της πρώτης εργαστηριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2

x E[x] x xµº λx. E[x] λx. x 2 3x +2 ¾ λ¹ ÐÓÒ Ó ÙÖ ½ ¼ º õ ¹ ¹ ÙÖ ¾ ÙÖ º ÃÐ ¹ ½ ¼º ¹ Ð Ñ ÐÙÐÙ µ λ¹ λ¹ ÐÙÐÙ µº λ¹ º ý ½ ¼ ø λ¹ ÃÐ º λ¹ ÌÙÖ Ò ÌÙÖ º ÌÙÖ Ò ÚÓÒ Æ ÙÑ ÒÒ ¹ ÇÊÌÊ Æ Ä Çĺ ý λ¹ ¹ º Ö ÙØ ÓÒ Ñ Ò µ Ø ¹ ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö µ ¹ λ¹ º λ¹ ÙÒØ ÓÒ Ð

Διαβάστε περισσότερα

Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis

Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis Øyvind Borg Role of Alumina Support in Cobalt Fischer-Tropsch Synthesis Thesis for the degree of doktor ingeniør Trondheim, April 2007 Norwegian University of Science and Technology Faculty of Natural

Διαβάστε περισσότερα

1RWIRU&RPPHU LDO8VH (UL VVRQ0RELOH,QWHUQHW :$3 'H ODUDWLRQRI&RQIRUPLW\

1RWIRU&RPPHU LDO8VH (UL VVRQ0RELOH,QWHUQHW :$3 'H ODUDWLRQRI&RQIRUPLW\ ô ò ò ò :$3 ù ù ø ù ñ ò ò (UL VVRQ0RELOH,QWHUQHW ñ ø 'H ODUDWLRQRI&RQIRUPLW\ (UL VVRQ7V ù (UL VVRQ 0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% ò (UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% ø (UL VVRQ0RELOH&RPPXQL DWLRQV$% 58/=7 5$,1129$75213$7(176

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα:

Ιστοσελίδα: ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ÌÀÄ ½ Ð Ü Ιστοσελίδα: www.telecom.tuc.gr/courses/tel412 ÌÀÄ ½¾ Â ÛÖ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ÃÛ ÛÒ ¼ ÌÑ Ñ ÀÅÅÍ ÈÓÐÙØ ÕÒ Ó ÃÖ Ø Συνελικτικοι Κωδικες (n, k) L blocks ½ ¾ k ½ ¾ k ½ ¾ k [ ] g1 G T kl

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Boole, λογικές συναρτήσεις και κυκλώματα. URL:

Άλγεβρα Boole, λογικές συναρτήσεις και κυκλώματα.   URL: Ø ÖÓ Ü Ñ ÒÓ ÓØ Άλγεβρα Boole, λογικές συναρτήσεις και κυκλώματα ôö Ó Éº Ð Ü Ò Ö ÔÓÙÐÓ Ä ØÓÖ Èº º ¼» ¼ e-mail: alexandg@uop.gr URL: http://users.iit.demokritos.gr/~alexandg ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ Ì ÕÒÓÐÓ Ì Ð Ô Ó ÒÛÒ

Διαβάστε περισσότερα

Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam

Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam È Æ ÈÁËÌÀÅÁÇ ÂÀÆÏÆ ÌÅÀÅ ÍËÁÃÀË ÈÌÍÉÁ ÃÀ Ê ËÁ Ô Ö ØÒÓÙ ÖÕ ÓÒ ÈÙÖ ÒÓ Ò ÇÖ Ø Ð ºÅº ¾¼¼¾¼¼¼¾ Ô Ð ÔÛÒ Ã Ø Ò Ó Ä Õ Ò ¾ Scientific knowledge is the common heritage of mankind. Abdus Salam È Ö Õ Ñ Ò ÈÖ ÐÓ Ó ½

Διαβάστε περισσότερα

µ µ µ ¾¼¼ ¹ º ¹ º ¹ º º ¹ º þ º ¹ º º º º º ÓÔÝÖ Ø º º º º º º º º º ¹ º º ýº ¹ º º º º º º º Ú Ú Ú ½ ½ ½º½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ º º º º º º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Σωτηρίου. Σχήμα 1: Απλή Εικόνα Δοκιμής Ελεκτή/Οδηγού VGA

Χ. Σωτηρίου. Σχήμα 1: Απλή Εικόνα Δοκιμής Ελεκτή/Οδηγού VGA ÈÒÔ ØÑÓ Â Ð ¹ ÌÑÑ ÀÐØÖÓÐÛÒ ÅÕÒôÒ ÅÕÒôÒ ÍÔÓÐÓ ØôÒ ÀÍ ¼ ¹ Ö ØÖÓ ôò ÃÙÐÛÑØÛÒ ÉÑÖÒ ÜÑÒÓ ¹ Ñ ³ØÓ ¾¼½¹¾¼½ Ö ØÖ Ö ¹ ÍÐÓÔÓ ÐØ VGA ½»½½»¾¼½ Û»½¾»¾¼½ Χ. Σωτηρίου ½ ËØÕÓ Ø Ö Ο στόχος της τρίτης εργαστηριακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ca t = β 1z t 1(q t γ)+β 2z t 1(q t >γ)+ε t z t = g(x t,π)+u t

ca t = β 1z t 1(q t γ)+β 2z t 1(q t >γ)+ε t z t = g(x t,π)+u t Ì Ö ÓÐ ÅÓ Ð Ó Ø ÍË ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ ÊÓ ÖØÓ ÙÒ Ò ÇØÓ Ö ½ ¾¼½ ØÖ Ø Ï Ø Ö Ú ÍË ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ Ñ Ð Ò Á Ø Ö ÓÐ Ú Ò Ø Ø Ø Ú ÓÖ Ó Ø ÙÖÖ ÒØ ÓÙÒØ Ö ÒØ ÙÖ Ò Ø Ò ÙÖÔÐÙ ÓÖ Ø Ø Ø Þ Ó Ø Ñ¹ Ð Ò Ñ ØØ Ö Á Ø Ö Ø Ö ÓÐ Ö Ð Ø ÓÒ Ô

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. URL:

Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων.   URL: Ø ÖÓ Ü Ñ ÒÓ ÓØ Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων ôö Ó Éº Ð Ü Ò Ö ÔÓÙÐÓ Ä ØÓÖ Èº º ¼» ¼ e-mail: alexandg@uop.gr URL: http://users.iit.demokritos.gr/~alexandg ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ Ì ÕÒÓÐÓ Ì Ð Ô Ó ÒÛÒ ôò È Ö Õ Ñ Ò É ÖØ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική διαχείριση μνήμης

Δυναμική διαχείριση μνήμης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ Διδάσκοντες: Νικόλαος Παπασπύρου, Κωστής Σαγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ÅØÑØ ÒÓ Î ØÙÐÖ Ó ÁÅ ¼¼ ËÖÓ ÄÑ ÆØØÓ ÖÓÒ ºÙÖºÖ ÚÖ Ó ÓÖÑ Ø ÑØÖÐ ØÐÚÞ ÖÑÓÒØ» ÕÙÒÓ Þ Ó Ú ØÙÐÖ Ó ÁÅ Ñ ÖÖÓ ÕÙ Ù ÖÖÓÚÓ ÓÑÓ Ö ÖÖº ÈÖØÙÐÖÑÒØ ÓÑØÖ Ó ÁÅ ÑÖ Ó ÙÑ ÖÒ Ó Ñ ØÖÒÓ Ð ÐÞ Ù ÖÓÐÑ ÖÒÐÑÒØ Ð ÐÒ Ð Ø Ö ØÚ ÓÐÙÓ º

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων. Ενότητα: Αποκατάσταση εικόνων. Καθηγητής Γεώργιος Τζιρίτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων. Ενότητα: Αποκατάσταση εικόνων. Καθηγητής Γεώργιος Τζιρίτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Ενότητα: Αποκατάσταση εικόνων Καθηγητής Γεώργιος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ÃÐÓ 12 ÔÓØ Ø ÒÛÒ ÈÓÐÐ ÓÖ Ó Ò Ø Ø ÐÝ Ù ØÒØ ÔÖÑÖÛ

Διαβάστε περισσότερα

A Threshold Model of the US Current Account *

A Threshold Model of the US Current Account * Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 202 http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/wpapers/2014/0202.pdf A Threshold Model of the US Current

Διαβάστε περισσότερα

Απλές εντολές: έκφραση + ;

Απλές εντολές: έκφραση + ; ÒØÓÐ ÒØÓÐ Ø Java Απλές εντολές: έκφραση + ; έκφραση; Σύνθετες(block)εντολές: nεντολέςμέσασε {,n 0. { εντολή_1 εντολή_2... εντολή_n Οι σύνθετες εντολές είναι συντακτικά ισοδύναμες με τις απλές. Κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Montreal - Quebec, Canada.

Montreal - Quebec, Canada. ÂÆÁÃÇ Å ÌËÇ ÁÇ ÈÇÄÍÌ ÉÆ ÁÇ ËÉÇÄÀ ÀÄ ÃÌÊÇÄÇ ÏÆ ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ Ã Á ÅÀÉ ÆÁÃÏÆ ÍÈÇÄÇ ÁËÌÏÆ ÌÇÅ Ë ËÀÅ ÌÏÆ Ä ÉÇÍ Ã Á ÊÇÅÈÇÌÁÃÀË ËÙÑ ÓÐ Ø Ò Ò ÔØÙÜ ÈÓÐÙÔÖ ØÓÖ ÖÕ Ø ØÓÒ Ò ÔØÙÜ Ó ÊÓÑÔÓØ Ó Ð ÕÓÙ Ø Ó Ò ÕÙØ Å : ÖÑÓ ØÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÎÊ Î Ä ³ ËËÇÆÆ Ç ÌÇÊ Ä Ë ÀÇÇÄ ËÁÌ ÎÊ È À Ì À Ë Á Ë ØÓ Ó Ø Ò Ø Ø ØÐ Ó È Ó Ë Ò Ó Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÚÖÝ Î Ð ³ ÓÒÒ ËÔ ÐØÝ ÊÓ ÓØ Ò Ý ÅÓ Ñ Ù ØÒ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ó À ÔØ Ú ÓÖ Å Ò Ñ ÐÐÝ ÁÒÚ Ú ËÙÖ ÖÝ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

THÈSE. Raphaël LEBLOIS

THÈSE. Raphaël LEBLOIS MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE MONTPELLIER THÈSE présentée à l École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier pour obtenir le diplôme de Doctorat Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

ÆÓØ ÙÐ Ò Ð Ê ÐØÖ ¾¼¼µ ÐÑ Åº ÐÓ ÐÓÒºÙÖºÖµ ÇÈÈ»ÍÊ ÈÖÓÖÑ ÒÒÖ ÐØÖ Ü ÈÓ ØÐ ¼ È ¾½½¹¾ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê Ìк ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ܺ ¼µ ¾½µ ¾¾¹¾ ÈÖ Ó Ø ÒÓØ ÙÐ ÓÒØÑ Ó ÑØÖÐ ÔÖ ÒØÓ Ò ÙÐ ÔÐÒ Ç ½ Ò Ð Ê ÐØÖ Ó ÙÖ Ó Å

Διαβάστε περισσότερα

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter ÈÒÔ ØÑÓ Â Ð ¹ ÌÑÑ ÀÐØÖÓÐÛÒ ÅÕÒôÒ ÅÕÒôÒ ÍÔÓÐÓ ØôÒ ÀÍ ¼ ¹ Ö ØÖÓ ôò ÃÙÐÛÑØÛÒ ÉÑÖÒ ÜÑÒÓ ¹ Ñ ³ØÓ ¾¼½¹¾¼½ Ö ØÖ Ö ¾ ¹ ÍÐÓÔÓ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter ¹ ÒÓ ÕÖÓÒÓÙ Ø ÔÓ ØÓе ¾»½¼»¾¼½ Û ½»½½»¾¼½

Διαβάστε περισσότερα

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC ! "#$ % "&$ ' ( ' ))$ % *$ ' ( ' +, + + &)$ % &)$ ' ( ' + + + ' + ' ' / 0 1 2 2 3 4 5 6789 : 2 5 ; ; ;?. 2?>> ;? 2 @ >> ;? 2 @ > ; A 2A> 2 2 5 -. D E F G H IJKL M IJ N L O M BC RS TU V RSW U V

Διαβάστε περισσότερα

2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, ( MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10

2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, (  MR(2000) ß Â 49J20; 47H10; 91A10 À 34 À 3 Ù Ú ß Vol. 34 No. 3 2011 Ð 5 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA May, 2011 Á É ÔÅ Ky Fan Ë ÍÒ ÇÙÚ ( ¾±» À ¾ 100044) (Ø À Ø 550025) (Email: dingtaopeng@126.com) Ü Ö Ë»«Æ Đ ĐÄ Ï Þ Å Ky Fan Â Ï Ò¹Ë

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίεςσ ε Â Ú. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος. Στηνενότητααυτήθαεξετάσ ουμετιςκατηγορίεςπουαποτελούνβασ ικόπαράγονταγιατηνανάπτυξηπρογραμμάτωνσ την

Κατηγορίεςσ ε Â Ú. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος. Στηνενότητααυτήθαεξετάσ ουμετιςκατηγορίεςπουαποτελούνβασ ικόπαράγονταγιατηνανάπτυξηπρογραμμάτωνσ την Κατηγορίεςσε ÂÚ ΙωάννηςΓºΤσούλος Οκτώβριος ¾¼ ½ Κατηγορίες Στηνενότητααυτήθαεξετάσουμετιςκατηγορίεςπουαποτελούνβασικόπαράγονταγιατηνανάπτυξηπρογραμμάτωνστην ÂÚμιαςκαιηγλώσσαείναικαθαρά αντικειμενοστραφήςº

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Σημειωση Αν καποια προταση απο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειαζεται αποδειξη. Εξαιρεση αποτελουν οι(3),(13),(21)

Σημειωση Αν καποια προταση απο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειαζεται αποδειξη. Εξαιρεση αποτελουν οι(3),(13),(21) È Ö Ñ Ø Ä Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑ ÖÒ ¾½ÆÓ Ñ ÖÓÙ¾¼¼ È Ö ØÛÔ Ö Ð Ñ ÒÓÒØ Ñ Ö ÔÖÓØ Ñ Ö Ð ÑÑ Ø ÕÖ Ñ È ÖÐ Ý Ø Ü Ø ØÓÑ Ñ Ø ÙÒ Ø ³ÄÙ ÓÙº Σημειωση Αν κποι προτση πο τις επομενες χρησιμοποιηθει χρειζετι ποδειξη. Εξιρεση ποτελουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑπαντησηΙσχύει α+βi = γ +δi α = γκαι β = δ 1πτ

ΑπαντησηΙσχύει α+βi = γ +δi α = γκαι β = δ 1πτ È Ö Ñ Ø ÓÄÙ Ó Ù Ð ËÕÓÐ ËÑÙÖÒ Ì Ü Å Ñ Ø Â Ø Ì ÕÒÓÐÓ Ã Ø Ù ÙÒ Ë Ñ Û Â ÛÖ ô º Ò ÑÓÒØ Û ÕÓÙÒ Ó ÙÒØ Ø ØÓÙ Ò Ö Ñ Ù Ò ØÙÕ ÒÔÖÓ Ð Ñ Ø ÔÓÙ Ã Ø Ç Ñ ô ÙØ Ò ÕÓÐ ÕÖ ºÅÔÓÖÓ ÒÒ Ò Ô Ö Õ Ó Ò Ò Ò Ñ Ó Ò Ð Ö Ö ½¼ ÔÖ ÐÓÙ¾¼½¾

Διαβάστε περισσότερα

ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ö Ñ Ø ÐÐ Ö ËÝ Ø Ñ Ñ Ö È Ý ÙÒ Ð ØÖÓØ Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ö Ñ Ò ÚÓÖ Ð Ø À Ð Ø Ø ÓÒ Ð ØÙÒ ÂÓ Ò Ò ÖØ Å ½ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ñ Ø ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ½ ½º½ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

A Francesca, Paola, Laura

A Francesca, Paola, Laura A Francesca, Paola, Laura L. Formaggia F. Saleri A. Veneziani Applicazioni ed esercizi di modellistica numerica per problemi differenziali 2 3 LUCA FORMAGGIA FAUSTO SALERI ALESSANDRO VENEZIANI MOX - Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ E π A π π ª π EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ TfiÌÔ ' KÏ ÓıË Ú ÌappleÔ Ï Ë ÏÒÛÛ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÈÛÌÔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë «Ìapple ÚÌapple - ÈÁ È ÚË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙÂ Ô È Ï Ô appleô ˆ È ÛÂÈ. ŸÏË ÌÔ Ë ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÎÏ ÈÁÂ applefi Ù Á ÏÈ, fiù Ó ÙÔ È Û ÌÂ! Ó Ï - ÙÚÂ ÂÙÂ ÙÈ ÈÛÙÔÚ Â ÌÂ appleâïòúè

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Σωτηρίου. Σχήμα 1: Προτεινόμενο Πρόγραμμα Επαλήθευσης του ολοκληρωμένου Επεξεργαστή

Χ. Σωτηρίου. Σχήμα 1: Προτεινόμενο Πρόγραμμα Επαλήθευσης του ολοκληρωμένου Επεξεργαστή È Ò Ô Ø Ñ Ó ÃÖ Ø ¹ ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ ÍÔÓÐÓ ØôÒ À;¾ ¹ ÇÖ ÒÛ ÍÔÓÐÓ ØôÒ Ö Ò Ü Ñ ÒÓ ¹ Ñ ³ ØÓ ¾¼½½¹¾¼½¾ ³ ¹ ÍÐÓÔÓ ÌÑ Ñ ØÓ Ð ÕÓÙ ÇÐÓ Ð ÖÛ ØÓÙ Ô Ü Ö Ø ¾»»¾¼½ Û ½¾»»¾¼½ Χ. Σωτηρίου ½ ËØ ÕÓ Ø ³ Οι στόχοι της ένατης άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

E π A π π ª π OÚÁ ÓÈÎ XËÌÂ. TfiÌÔ ' º ÛÌ ÙÔÛÎÔapple OÚÁ ÓÈÎÒÓ EÓÒÛˆÓ. I.. ÂÚÔı Ó ÛË

E π A π π ª π OÚÁ ÓÈÎ XËÌÂ. TfiÌÔ ' º ÛÌ ÙÔÛÎÔapple OÚÁ ÓÈÎÒÓ EÓÒÛˆÓ. I.. ÂÚÔı Ó ÛË E π A π π ª π OÚÁ ÓÈÎ XËÌ TfiÌÔ ' I.. ÂÚÔı Ó ÛË º ÛÌ ÙÔÛÎÔapple OÚÁ ÓÈÎÒÓ EÓÒÛÂˆÓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Oργανική Xηµεία Tόµος

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Σωτηρίου. 0: lw $1, 8($0) 4: lw $2, 9($0) 8: add $1, $2, $3 c: or $4, $2, $3 10: beq $4, $0, -5-20: 5 24: fffe

Χ. Σωτηρίου. 0: lw $1, 8($0) 4: lw $2, 9($0) 8: add $1, $2, $3 c: or $4, $2, $3 10: beq $4, $0, -5-20: 5 24: fffe È Ò Ô Ø Ñ Ó ÃÖ Ø ¹ ÌÑ Ñ Ô Ø Ñ ÍÔÓÐÓ ØôÒ À;¾ ¹ ÇÖ ÒÛ ÍÔÓÐÓ ØôÒ Ö Ò Ü Ñ ÒÓ ¹ Ñ ³ ØÓ ¾¼½¾¹¾¼½ ³ ¹ ÍÐÓÔÓ ÌÑ Ñ ØÓ ÓÑ ÒÛÒ Datapathµ Ô Ü Ö Ø»»¾¼½ Û ¾¾»»¾¼½ Χ. Σωτηρίου ½ ËØ ÕÓ Ø ³ Ο στόχος της όγδοης άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

E π A π Δ π Δ ª π. NÔÌÔıÂÛ Î È AÛÊ ÏÂÈ T ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. TfiÌÔ A' KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ÂÔ ˆÚ ÎfiappleÔ ÏÔ ÈÔÓ ÛÈÔ K ÙÚÈÌappleÔ. NÔÌÔıÂÛ EÎÙ ÏÂÛË T ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ

E π A π Δ π Δ ª π. NÔÌÔıÂÛ Î È AÛÊ ÏÂÈ T ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ. TfiÌÔ A' KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ÂÔ ˆÚ ÎfiappleÔ ÏÔ ÈÔÓ ÛÈÔ K ÙÚÈÌappleÔ. NÔÌÔıÂÛ EÎÙ ÏÂÛË T ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ E π A π Δ π Δ ª π NÔÌÔıÂÛ Î È AÛÊ ÏÂÈ T ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ TfiÌÔ A' KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ ÂÔ ˆÚ ÎfiappleÔ ÏÔ ÈÔÓ ÛÈÔ K ÙÚÈÌappleÔ NÔÌÔıÂÛ EÎÙ ÏÂÛË T ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Nομοθεσία Eκτέλεσης Tεχνικών Έργων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) (  ( 35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

È ÖÐ Ý À Ò ÔØÙÜ Ñ ÛÒ Ó ÓÔÓ ÒÓÙÒ Ø ÙÒ Ø Ø Ø ÙÔÓÐÓ Ø Ù Ø Ñ Ø Ò ßÑ ÒÓÙÒÐ Ô Ò ÒÓÐÓ Ô Ö Ñ ØÛÒ Ò Ø Ü ÒÓÑÓ Ò ÙØ Ñ Ø ÓÑ Ò Ñ ÒÓÙ Ø ÓÖ Ø Ü µº Â Ò Ö Ó Ñ ØÖ ÔÖÓ Ð

È ÖÐ Ý À Ò ÔØÙÜ Ñ ÛÒ Ó ÓÔÓ ÒÓÙÒ Ø ÙÒ Ø Ø Ø ÙÔÓÐÓ Ø Ù Ø Ñ Ø Ò ßÑ ÒÓÙÒÐ Ô Ò ÒÓÐÓ Ô Ö Ñ ØÛÒ Ò Ø Ü ÒÓÑÓ Ò ÙØ Ñ Ø ÓÑ Ò Ñ ÒÓÙ Ø ÓÖ Ø Ü µº Â Ò Ö Ó Ñ ØÖ ÔÖÓ Ð Å Õ Ò Å ÙØ Ñ Ø Ì Ü Ò Ñ Ã Ñ ÒÛÒ ÁÛ ÒÒ Ã Ø È Ò Ô Ø Ñ Ó Ã ÔÖÓÙ ÌÑ Ñ ÈÐ ÖÓ ÓÖ ½ Å ÖØÓÙ ¾¼½¾ ÁÛ ÒÒ Ã Ø ÈºÃµ ÈÄ ½ ½ Å ÖØÓÙ ¾¼½¾ ½» È ÖÐ Ý À Ò ÔØÙÜ Ñ ÛÒ Ó ÓÔÓ ÒÓÙÒ Ø ÙÒ Ø Ø Ø ÙÔÓÐÓ Ø Ù Ø Ñ Ø Ò ßÑ ÒÓÙÒÐ Ô Ò ÒÓÐÓ

Διαβάστε περισσότερα

12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY

12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY β γ α 12 th SYMPOSIUM OF THE HELLENIC NUCLEAR PHYSICS SOCIETY Ε. Ε. Π. Φ. NCSR Demokritos, Athens, May 10-11, 2002 Organising Committee Dr. S. V. Harissopulos Dr. P. Demetriou Dr. D. Bonatsos Στη µνήµη

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια αλληλουχία κατάλληλων οδηγιών(εντολών) που εκτελεί ο υπολογιστής για την επίλυση ενός προβλήματος.

Είναι μια αλληλουχία κατάλληλων οδηγιών(εντολών) που εκτελεί ο υπολογιστής για την επίλυση ενός προβλήματος. Û ØÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ¾ Ç Ö ÐÓ ØÛÒ ÙÔÓÐÓ ØôÒ Ο υπολογιστής είναι εργαλείο επίλυσης προβλημάτων λόγω: ταχύτητας υπολογισμού και μεγέθους μνήμης γενικής χρησιμότητας μέσω της έννοιας του προγραμματισμού. Η

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

Athanasopoulos, Constantinos GE.

Athanasopoulos, Constantinos GE. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2013 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â µá þÿàá ûºÅà  ¼µÃɽ ¾ ½É½ þÿ¹ ¹ÉĹºÎ½ µàµ½ Íõɽ Athanasopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) ÔÛÔÙÈÎfi Î È appleôèôùèîfi ÏÂÁ Ô Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (χωρίς τριβή) ΘΕΜΑΤΑ Β

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (χωρίς τριβή) ΘΕΜΑΤΑ Β 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (χωρίς τριβή) ΘΕΜΑΤΑ Β 2. 1 3. 4. 5. 2 6. 7. 8. 3 9. 10 11. 4 12. 13. 5 14. 15. 6 16. 17. 18. 7 19. 20. 21. 8 22. 23. 24. 9 25. 26. 27. 10 28. 29. 30. 31. 11 32. 33.

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 5.406, ,95 ÓÔÏÔ 5.406, ,95 K. AM H ANøNYMH ETAIPEIA AP. M.A.E. 50473/80/B/01/43 - AP..E.MH 72352520000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË )

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Βασικές έννοιες προγραμματισμού Βασικές έννοιες προγραμματισμού Αλφάβητο Γράμματα Κεφαλαία Ελληνικά ( Α Ω ) Πεζά Ελληνικά ( α ω ) Κεφαλαία Λατινικά ( A Z ) Πεζά Ελληνικά ( a z) Ψηφία 0-9 Ειδικοί χαρακτήρες ( +, -, *,/, =,.,,!, κενό )

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä þÿ

Διαβάστε περισσότερα

MÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ. ã ËÌÔÙÈÎÔ

MÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ. ã ËÌÔÙÈÎÔ MÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ã ËÌÔÙÈÎÔ Y PAºEI Ó ÁÈÒÙË fiîîôù, ÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ıëóòó ËÌ ÙÚÈÔ ÏÂÍfiappleÔ ÏÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ÈÎ ÙÂÚ ÓË ª Ï Ì ÙÛ, Îapple È Â ÙÈÎfi ÂÒÚÁÈÔ ª ÓÙ, Îapple È Â ÙÈÎfi M Ú

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª º Δ... 3 XA Àμ π ƒδ ª Δ À ø... 23

ƒπ Ã ª º Δ... 3 XA Àμ π ƒδ ª Δ À ø... 23 ƒπ Ã ª º Δ................................................................. Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Φλαντζών............................. Tόρνου - Περαστές DIN............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (2015) ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 587815 16ο ΔΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 11,75 7 4,75 0 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 590460 4ο ΔΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 15,38 8 5,5 1,88 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 590460 8ο ΔΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

E π A π π ª π KÏ ÛÈÎ º ÛÈÎ I. TfiÌÔ ' HÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÛÌfi. NÈÎfiÏ Ô. K Ï ÊË

E π A π π ª π KÏ ÛÈÎ º ÛÈÎ I. TfiÌÔ ' HÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÛÌfi. NÈÎfiÏ Ô. K Ï ÊË E π A π π ª π KÏ ÛÈÎ º ÛÈÎ I TfiÌÔ ' NÈÎfiÏ Ô. K Ï ÊË HÏÂÎÙÚÔÌ ÁÓËÙÈÛÌfi ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΣΠOY EΣ ΣTIΣ ΦYΣIKEΣ EΠIΣTHMEΣ Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

¼ ½ ¾ À Á Â Á Ã Ä Å Á Æ Ç È É È É Á Ê Ä Ã Ã Ë Ì Í Ç Á Ê Ã È Á Ê Æ Ê Ì Ä Î Í Ï Ä É È Í Ç È Í Ð Í Ä Ê Ñ Ê Ì Ä É È Í Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Ú Û Ü Ý Þ Ó Ø ß à á

¼ ½ ¾ À Á Â Á Ã Ä Å Á Æ Ç È É È É Á Ê Ä Ã Ã Ë Ì Í Ç Á Ê Ã È Á Ê Æ Ê Ì Ä Î Í Ï Ä É È Í Ç È Í Ð Í Ä Ê Ñ Ê Ì Ä É È Í Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Ú Û Ü Ý Þ Ó Ø ß à á F G H I J J K L L! " # $ % % & ' ( # ) * + ), -. - / 0 1 2 ), -. 3.. 4, 5 1 6 7 1 8 9 4 : ; < 4 = 4 < >? $ @ @ A B < < C D D E E E 1 8 9 4 >? U S U X s U V W U X X Y W U X U V W š T Z J J ^ _ h \ J F \

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

1906-1986 Μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών

1906-1986 Μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Τίτλος Ακραίες χρονολογίες Περιεχόμενο Γαλατά 1906-1986 Μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας Μουρνιών 1899-2008 Μαθητολόγια, βιβλία

Διαβάστε περισσότερα