ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011

2 BIOΓPAΦIKA TOIXEIA Πξνζσπηθά ζηνηρεία λνκα: Eπψλπκν: Παηξψλπκν: Mεηξψλπκν: Tφπνο γέλλεζεο: Hκεξνκελία γέλλεζεο: Eπάγγεικα: Oηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Kάηνηθνο: Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: Tειέθσλα: Fax: Γιπθεξία - νθία Bνχξε Nηθφιανο Xξπζαπγή Tαζθέλδε 26 Oθησβξίνπ 1950 Kαζεγήηξηα Π.T.Γ.E. Έγγακε - Μεηέξα Iσαλλίλσλ Aγγέινπ Xαηδή 5, Iσάλληλα uoi.gr ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠOYΓE - Σίηινη Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ( ): Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Tκήκα Mεζαησληθήο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο (Πηπρίν «ιίαλ θαιψο», Οθηψβξηνο 1974). Mεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζην Βειηγξάδη ( ): ( θξαηηθή ππνηξνθία ΤΠΔΠΘ) Tκήκα Bαιθαληθψλ πνπδψλ Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ, θξαηηθή ππνηξνθία ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο Μνξθσηηθψλ Αληαιιαγψλ Διιάδαο - Γηνπγθνζιαβίαο. Δηδίθεπζε ζηε Βαιθαληθή Ηζηνξία θαη εηδηθφηεξα ζηηο «Πνιηηηζηηθέο ρέζεηο Διιήλσλ θαη έξβσλ ην 19 ν αηψλα». Δπφπηεο θαζεγεηέο: Jovan Milicevic θαη Vladimir Stojancevic. Δθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ( ): (θξαηηθή ππνηξνθία Η.Κ.Τ.) Tκήκα Iζηνξίαο Nεσηέξσλ Υξφλσλ Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Θέκα δηαηξηβήο: «Ζ Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζην αληδάθη Μνλαζηεξίνπ Ζ εζληθή δηάζηαζε». Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο: ηέθαλνο Παπαδφπνπινο, Διεπζεξία Νηθνιατδνπ, Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ. (απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, Μάηνο 1988, βαζκφο «άξηζηα»). Μεηαπηπρηαθά εκηλάξηα ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ( ): Παηδαγσγηθή ρνιή Αλλνβέξνπ Γεξκαλίαο, Τπεχζπλνο θαζεγεηήο ν Wolfgang Marienfeld. 1

3 Ξέλεο Γιψζζεο: Αγγιηθή (πηπρίν Lower) Γεξκαληθή (πηπρίν Mittelstuffe) Γαιιηθή ηθαλνπνηεηηθά Ρσζηθή - πνιχ θαιά εξβηθή - άξηζηα Βνπιγαξηθή - θαιά ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ-ΓIΓAKTIKH EMΠEIPIA ( ) Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο θηιόινγνο ( ) : Γεληθφ Λχθεην Έδεζζαο : 1ν Γπκλάζην Έδεζζαο /1: Gesamtschule Rodderbruch Aλλφβεξν Γεξκαλίαο, κε απφζπαζε. Tξηηνβάζκηα Eθπαίδεπζε σο κέινο ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ ( ) : Λέθηνξαο ζην Π.Σ.Γ.E : Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην Π.Σ.Γ.E : Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ζην Π.Σ.Γ.E : Καζεγήηξηα ζην Π.Σ.Γ.E. Υξφλνο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: 34 αθαδ. έηε ΓIΓAKTIKO EPΓO 1. Πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ζην Π.Σ.Γ.Δ. ( ) Γλσζηηθά Aληηθείκελα: Iζηνξία Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο I, A εμάκελν θαη άλσ (ππνρξεσηηθφ). Iζηνξία Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο II, Β εμάκελν θαη άλσ (επηιεγφκελν). Δθπαίδεπζε ζηε Mαθεδνλία ην 19 ν αη., απφ Β εμάκ. (θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθφ). Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Σ εμάκελν θαη άλσ (ππνρξεσηηθφ). Ηζηνξία θαη ζρνιηθή γλψζε, Σ εμάκελν θαη άλσ (θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθφ). 2. Μεηαπηπρηαθή δηδαζθαιία ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (ρεηκεξηλφ εμάκελν): Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ Φιψξηλαο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζεκαηηθή ελφηεηα: «Πξνζεγγίζεηο ηεο Ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο πεγέο» ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ καζεκάησλ κε ζέκα ηελ «Σνπηθή Ηζηνξία». 2002/ /2010: δίδαμα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) «Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκφο» θαη β) «Εεηήκαηα ρνιηθήο Ηζηνξηνγξαθίαο», πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θχθιν καζεκάησλ ηνπ ηνκέα ησλ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, κε Δηδίθεπζε «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη Παηδεία». 3. Πξόζζεηα δηδαθηηθά θαζήθνληα: α) ην Γηδαζθαιείν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ ( ): 2

4 Γίδαμα: «Ηζηνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα», θαη «Νέεο ηάζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». β) ηα Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΣΓΔ ( ): Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο (ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ, Άξηαο, Πξέβεδαο, Ζγνπκελίηζαο, Κεξθχξαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ). Αλαιπηηθφηεξα: : Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεξκαλίαο, Απζηξαιίαο θαη Αιβαλίαο, ζέκαηα απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα Γηάλλελα. 1995: Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο Απζηξαιίαο, κε ζέκα: Ηζηνξηθέο Ρίδεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζηα Γηάλλελα. 1996: Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αιβαλίαο, κε ζέκα: Γνκή θαη Οξγάλσζε ηνπ χγρξνλνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο, ζηα Γηάλλελα. 1996: Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο, Ηζηνξηθή Δπηζθφπεζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο, ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ (Γελάξεο-Ηνχληνο): Πξφγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο πηπρηνχρσλ δαζθάισλ απφ ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, κάζεκα: Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα Γηάλλελα. επηεκ Απξίιηνο 1999: Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρηνχρσλ δαζθάισλ ησλ λνκψλ Ζπείξνπ θαη Αηησιναθαξλαλίαο, κάζεκα: Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα Γηάλλελα : Πξφγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο πηπρηνχρσλ δηδαζθάισλ, Γηδαζθαιείν Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλ/λσλ, κε ζεκαηηθή: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο : Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ, ηε ζεκαηηθή Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, Κχπξνο : Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρίσλ ησλ εθπαηδ/θψλ ηεο Κξήηεο, ηε ζεκαηηθή «Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», Κξήηε : Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρίσλ ησλ εθπαηδ/θψλ ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, ηε ζεκαηηθή: «Νέεο ηάζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», Αγξίλην. γ) ην Π.Δ.Κ. Ησαλλίλσλ 1997, 2001, 2004: 1997 (Μάηνο-Ηνχληνο): Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο Β/βάζκηαο εθπ/ζεο ησλ Ησαλλίλσλ, δίδαμα Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο (ρεηκεξηλφ εμάκελν): Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Ησαλλίλσλ, δίδαμα «Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ 20φ αηψλα» (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο): Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Α/βάζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο λνκνχ Κέξθπξαο, δίδαμα δχν ζεκαηηθέο: «Εεηήκαηα ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο» θαη «χγρξνλεο ηάζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». δ) ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπ/κίνπ Ησαλλίλσλ ( ) δίδαμα καζήκαηα Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε θνηηεηέο μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 3

5 ε) ηε.δ.λ.δ.σ.δ. Ησαλλίλσλ (2002) 2002 (εαξηλφ εμάκελν): δίδαμα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηε ζεκαηηθή: «Εεηήκαηα ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο». ζη) ην Πξφγξακκα Interreg ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (2002): δίδαμα ζε πηπρηνχρνπο θνηηεηέο ζεκηλαξηαθά καζήκαηα κε ζέκα: «Δζληθά ζηεξεφηππα ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο». ΔΠΟΠΣΔΗΑ Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ (πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεξηρζεί) Ωο επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: 1. Παλαγηψηεο Κσζηάθεο, Η Φξήζε ηωλ Δηθνληθώλ Πεξηβαιιόληωλ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο. Μηα πξνζέγγηζε κε βάζε ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο ηζηνξηθώλ θόζκωλ, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2004, κε βαζκφ «άξηζηα». 2. Ησάλλα Ζιηνπνχινπ, Η Γηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζηελ πξωηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε - Δκπεηξηθή Έξεπλα, Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 2002, κε βαζκφ «άξηζηα». Ωο κέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο: 3. Παξαζθεπή θακλέινπ, Η Διιεληθή Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Ήπεηξν ηεο ύζηεξεο Τνπξθνθξαηίαο Θεωξία θαη Πξάμε, Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 10 Απξηιίνπ 2002, κε βαζκφ «άξηζηα». 4. Αξαβέιια Εαραξίνπ, Η Πεξηβαιινληηθή Αγωγή ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ. Γηεξεύλεζε ηωλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ, Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 11 Ματνπ 2004, κε βαζκφ «ιίαλ Καιψο». 3. Βαζίιεηνο Μνπιηαλίηεο, Οη Δπηδξάζεηο ηωλ Κνηλωληθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Αιιαγώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005, κε βαζκφ «άξηζηα». 5. Αγιατα Νηφθα, Η Δηθόλα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζηνλ εκεξήζην Αζελαϊθό Τύπν, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 2006, κε βαζκφ «άξηζηα». 6. Εαραξίαο Καςαιάθεο, Η Δθπαίδεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζαξάο θαηά ηελ ύζηεξε πεξίνδν ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο, Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2010, κε βαζκφ «άξηζηα». Ωο κέινο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο: 1. Αζαλάζηνο Παζράιεο, Τα Μεηαπνιεκηθά Αλαγλωζηηθά ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο ( ). Γιωζζηθή θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ην 1997, κε βαζκφ «άξηζηα». 2. Ηνπιία Καλδήια, Η Αβεξώθεηνο Γεωξγηθή Σρνιή Λάξηζαο. Σπκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο Γεωξγηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2001, κε βαζκφ «άξηζηα». 3. Ησάλλεο Υαηδήο, Αλαζηάζηνο Παπαβαζηιόπνπινο Βηνγξαθία-Δξγνγξαθία, Σκήκα Ηζηνξίαο Νεσηέξσλ Υξφλσλ, Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002, κε βαζκφ «ιίαλ θαιψο». 4. Παξαζθεπή Γθφιηα, «Η εζληθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε ζην ειιεληθό δεκνηηθό ζρνιείν. Ο ξόινο ηωλ ζρνιηθώλ γηνξηώλ», ΠΤΝ.Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2006, «άξηζηα». 4

6 Δπνπηεία Γηαηξηβώλ (πνπ είλαη ζε εμέιημε) Ωο επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: 1. Αλαζηαζία Πεηξάθε, Σα Διιεληθά ρνιηθά Δγρεηξίδηα Ηζηνξίαο & Αγσγήο ηνπ Πνιίηε. Ηδενινγία & Πνιηηηθή, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ( ) Μέινο Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ πιήξσζε πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ζην ΠΣΓΔ Δπηηξνπή Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τιηθνχ Δπηηξνπή Λεηηνπξγηθφηεηαο Κηηξίνπ Δπηηξνπή Διέγρνπ Καζαξηφηεηαο ηνπ Κηηξίνπ ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ ( & ): α) Μάηνο 2010: αλαπιεξωκαηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Κ.Υ., κε ηνκέα επζχλεο ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηψλ ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. β) : ηαθηηθό κέινο ηνy Γηνηθεηηθo;y Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Κ.Υ., κε ηνκέα επζχλεο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηψλ ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. Οη πξνηάζεηο κνπ πξνο ην Γ.. ηνπ ΗΚΤ εγθξίζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή. Απηέο αθνξνχζαλ ηελ αλαλέσζε ηεο ζεκαηνινγίαο εηδηθνηήησλ, φπσο ηεο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, Ηζηνξίαο ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο, θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ εηδηθνηήησλ ζην Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ, φπσο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, ηεο χγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο (20φο αηψλαο), ηεο Δπξσπατθήο Ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο, ηεο Μνπζεηνινγίαο, ηεο Αξραηνινγίαο ησλ ιαψλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηεο Δλάιηαο Αξραηνινγίαο, θαη Αηγππηηνινγίαο. γ) Σπκκεηνρή ζηηο ωο εθπξόζωπνο ηνπ Ι.Κ.Υ. ζηελ εηήζηα Σπλάληεζε ηωλ εθπξνζώπωλ επξωπαϊθώλ θξαηώλ ζην Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην ηεο Φιωξεληίαο, όπνπ εθπξνζώπεζα ην ΥΠΔΠΘ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ππνηξφθσλ ζπνπδαζηψλ θάζε ρψξαο ζην παξαπάλσ Παλεπηζηήκην. δ) Σπκκεηνρή ζηελ νξγάλωζε ηεο Δλεκεξωηηθήο Ηκεξίδαο γηα ην Erasmus University Charter ωο εθπξόζωπνο ηνπ ΙΚΥ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηελ Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΛ.Δ.Η.Δ. ( ) α) ωο ηαθηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. β) ωο κέινο ηεο Σπληαθηηθήο Οκάδαο ηνπ εμακεληαίνπ πεξηνδηθνχ ηεο ίδηαο Δηαηξείαο: «Θέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο». γ) ωο Τακίαο ηεο Δηαηξείαο γηα έλα αθαδ. έηνο , έπεηηα απφ ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ. ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ( ): α) : ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, β) 2001: σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Θεξηλνχ Πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ γηα μέλνπο θνηηεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. πλέηαμα θαη ζρεηηθή Έθζεζε κε επηζεκάλζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ηελ νπνία ππέβαια ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ. 5

7 γ) Με απφθαζε ηνπ Γ.. ζπλέηαμα «Οδεγφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο» γηα ηνπο μέλνπο ζπνπδαζηέο, ηνλ νπνίν ππέβαια ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ. πκκεηνρή ζε Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο Γηεζλψλ & Παλειιελίσλ Δπηζηεκνληθψλ πλεδξίσλ/πκπνζίσλ/ζκεξίδσλ ( ): Α Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Γήκνπ Δδεζζαίσλ, κε ζέκα:: «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο: Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Έδεζζα 4-6 /12/ 1992 Β Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Γήκνπ Δδεζζαίσλ, κε ζέκα: «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο»Έδεζζα 19-21/9/ ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: Ηζηνξία Δθπαίδεπζεο, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα 28-30/9/ Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., Ησάλληλα, 3-6/5/ ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: «Ζ Παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα», ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο-Δηαηξείεο-Ηδξύκαηα ( ): , κέινο ηεο Διιεληθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξείαο ζηε Θεζζαινλίθε , κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ Αζήλα , κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο , κέινο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ (ΚΔΜΟ) , κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα ησλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ θαη ησλ Γηδαθηηθψλ Μέζσλ The International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM), Οπηξέρηε Οιιαλδίαο , Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ Αξρείνπ ηεο Εσζηκαίαο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο πνπ θπιάζζεηαη ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο ζπλέηαμα Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κνλνεηνχο δηάξθεηαο, κε ζέκα: Οξγάλσζε Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΠΣΓΔ», ην νπνίν, εγθξίζεθε θαη πινπνηήζεθε ε πξψηε θάζε ηεο θαηαγξαθήο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ Μαξίλα Μειηψηε θαη Γεκήηξην Γεκεηξηάδε , κέινο Γηεζλνχο πλδέζκνπ Ηζηνξηθψλ Euroclio ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ πλεξγάηεο επί ζεηξά εηψλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλνύο Έξεπλαο ρνιηθνύ Βηβιίνπ «Georg-Eckert Institut fur Internationale Schulbuchforschung» ζην Brawnschweig ηεο Γεξκαλίαο ( ). πκκεηείρα ζηελ πξψηε δηαβαιθαληθή επηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζπγθξνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Georg-Eckert Institut γηα λα δηεξεπλήζεη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο. Καξπφο ηεο πξψηεο απηήο ζπλεξγαζίαο είλαη ε έθδνζε ηνπ ζπιινγηθνχ ηφκνπ: Ol ins Feuer. Schulbucher, ethnische Stereotypen und Gewalt in Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg- Eckert-Institut, Band 89, Αλλφβεξν 1996, κε ηνλ νπνίν εγθαηληάδεηαη νπζηαζηηθά ε έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ζηα Βαιθάληα. ηνλ παξαπάλσ ηφκν 6

8 πεξηιακβάλνληαη θαη νη δχν πξψηεο ζρεηηθέο εξγαζίεο κνπ: α) Greece and the Greeks in recent Bulgarian history Textbooks, (Ζ εηθφλα ηνπ Έιιελα ζηα ζχγρξνλα βνπιγάξηθα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο), ζζ , θαη β) War and National history. The case of history textbooks in the FYROM , (Πφιεκνο θαη εζληθή ηζηνξία ζηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο FYROM), ζζ Σνλ Απξίιην ηνπ 1995 ην Georg-Eckert Institut κνπ ρνξήγεζε ππνηξνθία δηάξθεηαο ελφο κελφο γηα λα ζπγθεληξψζσ πιηθφ ζηελ πινχζηα Βηβιηνζήθε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Καξπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε εξγαζία κνπ: «The Instrumentalisation of Historical Knowledge. The Balkan Wars in the Slavic Scool Historiography Σελ εξγαζία απηή παξνπζίαζα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 ζην 2 ν Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, εθπξνζσπψληαο ην Georg-Eckert Institut. Σελ άλνημε ηνπ 1999 επηζθέθζεθα γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο ην Ηλζηηηνχην Sudosteuropa Gesellschaft ζην Μφλαρν. Με πξνζσπηθή πξσηνβνπιία πέηπρα ηελ ακνηβαία αληαιιαγή ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ παξαπάλσ Ηλζηηηνχηνπ Sudosteuropa Mitteilungen κε ηελ Δπεηεξίδα ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κνπ αλέζεζε λα εθπξνζσπήζσ ηελ ειιεληθή πιεπξά ζηε Γηαβαιθαληθή πλάληεζε Δηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη Κξαηηθψλ θνξέσλ ζην Plovdiv (Φηιηππνχπνιε) ηεο Βνπιγαξίαο ζηηο 1-3 Ματνπ 1998, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ «Project of Ethnic Relations» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Princeton/ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Βνπιγαξίαο, κε ζέκα: «Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρώξεο ηεο ΝΑ Δπξώπεο». ηε ζπλάληεζε απηή παξνπζίαζα ηα πξνβιήκαηα ηεο Δηθόλαο ηνπ Βαιθάληνπ γείηνλα ζηα ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο. πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ησλ θνπίσλ ( ): ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο εκηλαξηαθψλ Γηαιέμεσλ γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην International Summer School ζηελ Αρξίδα ηεο ΠΓΓM ζηηο 8-27 Ηνπλίνπ 1998, ζε ζπλεξγαζία κε ην Institut for Sociological Political and Juridical Research ηεο ίδηαο πφιεο. Ζ ζεκαηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ: «Balkans between East and West», (Σα Βαιθάληα αλάκεζα ζ Αλαηνιή θαη Γχζε). ε ηξεηο δηαιέμεηο κνπ παξνπζίαζα ηηο λέεο ηάζεηο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο ζηα Βαιθάληα: «New Tendencies in Balkan School Historiography. Σνλ επφκελν ρξφλν, 7 Ηνπλίνπ 1999, πξνζθιήζεθα γηα δεχηεξε θνξά απφ ην Παλεπηζηήκην ησλ θνπίσλ λα ζπκκεηάζρσ ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα εκηλαξηαθψλ Γηαιέμεσλ ηνπ International Summer School ηεο Αρξίδαο, κε ζέκα: «The Bright Side of the Balkans», (Ζ θσηεηλή πιεπξά ησλ Βαιθαλίσλ). Θέκα ηεο δηάιεμήο κνπ ήηαλ: «The Greek Language as a Precondition of the Balkans Society s Social Development in of the 18 th Century», (Ζ ειιεληθή γιψζζα σο πξνυπφζεζε θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζηα Βαιθάληα ην 18 ν αη.). ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Socrates: Α) πκκεηείρα ζηελ πξψηε, πξνπαξαζθεπαζηηθή, ζπλάληεζε ηξηψλ κειψλ-θξαηψλ (Γαλίαο, Απζηξίαο, Διιάδαο) ζην Svendborg ηεο Γαλίαο ζηηο επηεκβξίνπ Σν ηειηθφ Πξφγξακκα πνπ θαηαξηίζακε ζπιινγηθά αθνξνχζε ηνπο θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ (ηνπ Γηδαζθαιείνπ Skarup ζην Svendborg ηεο Γαλίαο, ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Κlagenfurt ηεο Απζηξίαο, θαη ηνπ Π.Σ.Γ..Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Σν ζέκα πνπ ζα δηεξεπλνχζαλ θαη ζα παξνπζίαδαλ νη θνηηεηέο ήηαλ: Μεηνλφηεηεο θαη πγθξνχζεηο ζηε ΝΑ Δπξψπε: ηζηνξία, δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθή. Β) πλφδεπζα ζηηο 2-10 Ματνπ ηνπ 1999, νθηψ θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ ζην Κlagenfurt ηεο Απζηξίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ Πξνγξάκκαηνο Socrates. Ζ ειιεληθή νκάδα παξνπζίαζε ην ζέκα: Η κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο δπηηθήο Θξάθεο. πλεξγάζηεθα κε ην Center for Democracy and Reconciliation for South Eastern Europe, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε: Πξνηάζεθα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ησλ ρνιηθψλ Δγρεηξηδίσλ (Α. Φξαγθνπδάθε, Θ. Γξαγψλα) λα ζπκκεηάζρσ σο εηδηθφο επηζηήκσλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα θαηέγξαθαλ ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηα Βαιθάληα. Γη απηφ ην ζθνπφ oξγαλψζεθαλ ηέζζεξα Workshops (ζηελ Αζήλα, ηα θφπηα, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Θεζζαινλίθε) ηα νπνία εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 7

9 Δπξψπεο - Southeast European Joint History Project, 8. φια ηα Workshops ζπκκεηείρα κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην Workshops ησλ θνπίσλ (16-17 Aπξηιίνπ 2000) ζην νπνίν νξίζηεθα βαζηθφο ζπληνληζηήο ησλ εξγαζηψλ αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηξηψλ ρσξψλ (Διιάδαο, Βνπιγαξίαο, ΠΓΓΜ) πάλσ ζην επαίζζεην ζέκα: «Τα επίκαρα δεηήκαηα ηεο Μαθεδνληθήο ηαπηόηεηαο». Σα πεπξαγκέλα απηήο ηεο ζπλάληεζεο θαηέγξαςα ζε ζρεηηθή Έθζεζε πνπ ππέβαια πξνο ηελ αξκφδηα ειιεληθή Δπηηξνπή: «Report-The Macedonian Identity: complementarities, conflicts, denials, Workshop III: The Macedonian Identity: Complementarities, Conflicts, Denials, Skopje, April 2000, Southeast European Joint History Project, 8. Σν 2002 κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ζπλέβαια ζηελ ππνγξαθή ηνπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο Socrates αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο Complutense (Σκήκα Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ) θαη ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ αθνξά ηελ ακνηβαία θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνζηνιή ζηε Μαδξίηε δχν θνηηεηψλ ηνπ ΠΣΓΔ: ηεο Μαξγαξίηαο Εσληνχ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2002, θαη ηνπ Ησάλλε Κνθθηλάθε, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 επηζθέθζεθα ε ίδηα ην παξαπάλσ Παλεπηζηήκην γηα κία εβδνκάδα, έδσζα 3 δηαιέμεηο, θαη εμαζθάιηζα κάιηζηα κηα λέα ζπλεξγαζία, κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαδξίηεο. Αληίζηνηρα, απφ ηε Μαδξίηε επηζθέθζεθε ην Σκήκα καο ν θαζεγεηήο Santiago Petchen ηνλ Ηνχλην ηνπ Απφ ην 2003 ζπλεξγάδνκαη κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ ζην πιαίζην ηνπ ηξηεηνχο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Socrates: «Αλάπηπμε Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο ζηελ εθπαίδεπζε», πνπ πινπνηεί ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζεγεηψλ ηεο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο, ηεο Αξραηνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο Σέρλεο ηξηψλ Παλεπηζηεκίσλ (Αζελψλ, Ησαλλίλσλ, Βειηγξαδίνπ). Ζ πξψηε ζπλάληεζε έγηλε ζην Βειηγξάδη ζηηο 1-7 Απξηιίνπ 2003 θαη ε δεχηεξε ην Γελάξε ηνπ 2004 ζηα θφπηα. YMMETOXH E ΓΗΔΘΝΖ & ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ YNEΓPIA / YMΠOIA/ ΖΜΔΡΗΓΔ Α (πξηλ ηελ εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα) 1. A' Eιιελνζεξβηθφ πκπφζην, Ίδξπκα Mειεηψλ Xεξζνλήζνπ Aίκνπ, Iλζηηηνχην Βειηγξαδίνπ, Γεψξγηνο Παπάδνγινπ, έλαο Hπεηξψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ εγεκφλα ηεο εξβίαο Mίινο Oκπξέλνβηηο, Καβάια, 7-10 Ννεκβξίνπ E' Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ Nνηηναλαηνιηθήο Eπξψπεο, εξβηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Bειηγξαδίνπ, L' enseignement religieux dans le vilayet de Monastir pendant les annees , Βειηγξάδη E' Eιιελνζεξβηθφ πκπφζην, Ίδξπκα Mειεηψλ Xεξζνλήζνπ Aίκνπ, Iζηνξηθφ Iλζηηηνχην ηεο εξβηθήο Aθαδεκίαο Eπηζηεκψλ Βειηγξαδίνπ, Θεζ/λίθε-Πήιην, L' intellectuel Serbe Vukasin Radisic et son rapport sur l' expansion des lettres grecques en Serbie, Θεζ/λίθε Πήιην, 9-12 Οθησβξίνπ T' Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ Nνηηναλαηνιηθήο Eπξψπεο, Aθαδεκία Eπηζηεκψλ φθηαο, Quelques aspects des problemes de la formation des instituteurs Grecs dans la partie europeenne ottomane au debut du XXe siecle, φθηα 30/8-5/ Β (ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα) 5. Α Παλειιήλην πκπφζην, Tνκέαο Παηδαγσγηθήο Aξηζη. Παλεπ. Θεζ/λίθεο, κε αλαθνίλσζε: Eιιεληθή εθπαίδεπζε ζην ζαληδάθη Mνλαζηεξίνπ, Θεζ/λίθε, Απξίιηνο

10 6. Α Παλειιήλην Eπηζηεκνληθφ πκπφζην, «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Έδεζζα, 4-6 Γεθεκβξίνπ 1992, δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε: «Bνδελά 1900: εζληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο φςεηο», Γήκνο Eδεζζαίσλ,. 7. Παλειιήλην πκπφζην, κε ζέκα «Ζ Διιάδα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ », Δηαηξεία Eιιεληθνχ Λνγνηερληθνχ & Iζηνξηθνχ Aξρείνπ, Αζήλα, 5-7 Απξηιίνπ 1993, δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε: «Oη Bαιθαληθνί πφιεκνη ζηε ζιαβηθή ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία». 8. Α Βαιθαληθφ πκπφζην, Georg Eckert Institut, Braunschweig, Braunschweig, 2-5 Ννεκβξίνπ 1993, δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε: «Greece & the Greek in the Recent Bulgarian History Textbooks». 9. πκπφζην κε ζέκα: «ρέζεηο Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαηά ηα κέζα ηνπ 18 νπ - κέζα 19 νπ αηψλα», Θεζζαινλίθε Φεβξνπαξίνπ 1994, αλαθνίλσζε: «Οη ειιελνβνπιγαξηθέο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο (18 νο -19 νο αη.) ζηα πξφζθαηα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο». 10. Ζκεξίδα κε ζέκα: «ρνιηθά Δγρεηξίδηα Βαιθαληθψλ Υσξψλ», Θεζζαινλίθε 17 Μαίνπ 1994, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, Μνλάδα Έξεπλαο ζρνιηθνχ Βηβιίνπ, αλαθνίλσζε: «Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία κεηά ην 1989». 11. Eπξσπατθφ πλέδξην, κε ζέκα: «Δζλνθεληξηζκφο θαη Δθπαίδεπζε. Πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη Δζληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ζηε Νέα Δπξψπε», Π.Σ. Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ- Δπξσπατθφ Κέληξν Γειθψλ, αλαθνίλσζε: Δζληθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο (1990 θαη εμήο), Γειθνί, Μαΐνπ Γ (ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή) ν Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξίαο κε ζέκα: «History Education and the Other in History, Κσλζηαληηλνχπνιε, 8-10 Ηνπλίνπ 1995, The History Foundation of Turkey & Bosphorus University, History Department, κε αλαθνίλσζε: «The Instrumentalization of Historical Knowledge. The Balkan Wars in the Slavic History Textbooks ( ) Γηεζλέο πλέδξην, Georg Eckert Institut, Braunschweig, «War and national history. The Case of FYROM s History Textbooks ( )», Braunschweηg Απξηιίνπ ΗΖ Παλειιήλην Ηζηνξηθφ πλέδξην Διιεληθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξίαο, κε αλαθνίλσζε: «Δζληθφλ Οηθνηξνθείνλ ελ Αζήλαηο ( )», Θεζ/λίθε 31/5-1/ Β Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην, «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο: Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Γήκνο Έδεζζαο, Έδεζζα, επηεκβξίνπ 1997 κε αλαθνίλσζε: «Σν Οηθνηξνθείν Βνδελψλ ». 16. Α Γηεζλέο πλέδξην Θξεζθεηψλ, κε ζέκα: «The influence of religion on the formation of the social and cultural identity of Mediterranean people, Γηεζλέο Κέληξν Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ-Ννκαξρία Γσδεθαλήζνπ, Ρφδνο 31/10-1/ , κε αλαθνίλσζε: «Ζ ζξεζθεία σο ζηνηρείν εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηε βαιθαληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 19 αη.». 17. Γηεζλέο πλέδξην, International Conference on The Image of the «Other» in the School Textbooks of the Balkan Countries, Θεζζαινλίθε, 16/10-18/ , Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα ηεο Unesco, Georg-Eckert Institut for International Research of School Textbooks, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, αλαθνίλσζε κε ζέκα: Ζ αξραηφηεηα σο πεγή εζληθψλ ηεθκεξίσλ ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ( ), 9

11 δεκνζηεπκέλε ζε αγγιηθή γιψζζα ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ: Proceedings of the International Conference, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, October 1998, Typothito- George Dardanos, Athens 2001, ζζ Γ (ζηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή) 18. Γηεζλέο πλέδξην ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο πνπδψλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ ΔΛΗΑΜΔΠ, κε ζέκα: «National Memory, ( Δζληθή Μλήκε), Υάιθε Ηνπλίνπ 1999, αλαθνίλσζε: «National Memory and the Balkan s History Textbooks in the 1990 s», (Δζληθή Μλήκε ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990), βι. ζρεηηθή Βεβαίσζε ζην Παξάξηεκα. 19. Γηεζλέο πλέδξην: «Ζ Δθπαίδεπζε ηνλ 21 ν αηψλα ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ», Αζήλα 30 Ννεκβξίνπ 1999, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο-ΤΠΔΠΘ- Unesko, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Σα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθή ζπγθπξία». 20. Workshop III: The Macedonian Identity: Complementarities, Conflicts, Denials, Skopje, April 2000, Southeast European Joint History Project, Center for Democracy and Reconciliation for South Eastern Europe, βι. ζρεηηθή Έθζεζε: Report by Sophia Vouri: «The Macedonian Identity: complementarities, conflicts, denials» ν Γηεζλέο πλέδξην: «Δπίθαηξα Θέκαηα Ηζηνξίαο Δθπαίδεπζεο», Πάηξα, επηεκβξίνπ 2000, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «χγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο», δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά, Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., εθδ. Gutenberg 2002, ζζ Γηεκεξίδα: «Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζεηαθή Αγσγή», Ρφδνο, Ννεκβξίνπ 2000, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ /ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Μνπζείν θαη ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο», δεκνζηεπκέλε ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Γ. Κφθθηλνο, Δ. Αιεμάθε (επηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζεηαθή Αγωγή, εθδ. Μεηαίρκην Αζήλα 2002, ζζ Παλειιήλην πλέδξην: «ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», Ησάλληλα, 3-6 Μαΐνπ 2001, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Εεηήκαηα ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο» ν Γηεζλέο πλέδξην: «Learning», πέηζεο, 4-8 Ηνπιίνπ 2001, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ & Αλαξγχξεηνο θαη Κνξηαιέληνο ρνιή πεηζψλ, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Ηζηνξηθή γλψζε θαη ε έλλνηα ηνπ έζλνπο ζήκεξα ζηα Βαιθάληα». 25. Β Παλειιήλην Ηζηνξηθφ πλέδξην κε ζέκα: «Βαιθαληθνί πφιεκνη », Γήκνο Γηαλληηζψλ, Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, αλαθνίλσζε: «Οη Βαιθαληθνί πφιεκνη σο ζέκα ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο», Γηαλληηζά, Μαΐνπ ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: «Ζ Παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηψλα», Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., αλαθνίλσζε: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ε δηαρείξηζε ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο», Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ (βι. ζρεηηθή Βεβαίσζε ζην Παξάξηεκα). 27. Παλειιήλην πλέδξην: «Φιψξηλα ( ). Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο - Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ, Φιψξηλα, 8-10 Ννεκβξίνπ 2002, κε αλαθνίλσζε: «Ζ Φιψξηλα ζην κεηαίρκην ηνπ 19 νπ θαη 20νχ αη. Δζληθέο ζπγθξνχζεηο θαη θνηλσληθνί 10

12 κεηαζρεκαηηζκνί», δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ: Φιώξηλα ( ). Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, εθδ. Κεζφπνπινπ, Φιψξηλα 2004, ζζ Ζκεξίδα: «Σνπηθή Ηζηνξία ζηελ Δθπαίδεπζε», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ/ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα ΣΔΠΑΔ, Ρφδνο 21 Ηνπλίνπ Γηεζλέο πλέδξην: «Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία», Ρέζπκλν 4-6 Ηνπιίνπ 2003, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο κεηά ην 1990: Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή», Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ: Ιζηνξία Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν 2004, ζζ πκπφζην «Δπηζηεκνληθή Έξεπλα ζηα Κχζεξα», πνπ νξγάλσζε ην Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. πκκεηείρα ζηελ νκάδα εξγαζίαο κε ζέκα: «Δλσηηθά Κηλήκαηα θαη Δθπαίδεπζε ζε Γσδεθάλεζα-Κξήηε-Ηφληα λεζηά- Κχπξν», επηεκβξίνπ 2003, Κχζεξα. 31. Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην: «Deloto na Krste Misirkof, ΜΑΝU, Aθαδεκία Δπηζηεκψλ ΠΓΓΜ, θφπηα Ννεκβξίνπ 2003, κε αλαθνίλσζε: «Krste Misirkof Revisiting his Work at the Early 20 th Century Conjuncture», (Κξζηε Μηζίξθσθ - Δπηζθνπψληαο ην έξγν ηνπ ζηε ζπγθπξία ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα) ν Γηεζλέο πλέδξην Δπηηξνπήο πνπδψλ ΝΑ. Δπξψπεο, Σίξαλα, 30/8-3/9/2004, αλαθνίλσζε: «Late Albanian National Awakening. Some Crucial Issues», (Ζ φςηκε αιβαληθή εζληθή αθχπληζε: κεξηθά θξίζηκα δεηήκαηα). Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε πξνο ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή πνπδψλ ΝΑ. Δπξψπεο (βι. ζρεηηθή Βεβαίσζε ζην Παξάξηεκα) ν Γηεζλέο πλέδξην, κε ζέκα: «Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζε, Πάηξα 1-3 Οθησβξίνπ 2004, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε αλαθνίλσζε Βνχξε νθία, Κφθθηλνο Γηψξγνο, Αζαλαζηάδεο Ζιίαο, Σξαληάο Πέηξνο, «Υαξηνγξάθεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο θνπιηνχξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, Γηαπαλεπηζηεκηαθή Έξεπλα ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηνλ ηφκν Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ. 34. Ζκεξίδα: «Νέα Μεζνδνινγηθά Δξγαιεία ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: Ζ Δθαξκνγή ηνπο ζηελ Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο», Διιεληθή Δηαηξεία Ηζηνξηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο/Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο», Αζήλα 12 Φεβξνπαξίνπ Δ (ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή) 35. Γηεζλέο πλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Γηεζλήο Δηαηξεία Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο (ISHD) θαη ην Georg- Eckert Institut Braunschweig 2009, αλαθνίλσζε: Sophia Vouri, The Institutional and Ideological Burdens of School Historiography in Greece. ΓΗΑΛΔΞΔΗ ( ) Οθηψβξηνο 1993, Φιψξηλα, ζηα πιαίζηα ηεο Ζκεξίδαο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο, κε ζέκα Ζ έμαξζε ησλ εζληθηζκψλ θαη ην πξφβιεκα ηεο εηξήλεο ζηα Βαιθάληα. 25/5/1994, Αζήλα, ζηελ Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνχ, δηάιεμε κε ζέκα: Ζ ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. 11

13 Απξίιηνο 1995, Ησάλληλα, ζηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ ηνπ Διεχζεξνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, δηάιεμε κε ζέκα: Οη ειιελνβνπιγαξηθέο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο ην 19 ν αη. ζηα βνπιγάξηθα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο. 27/7/1998, Αρξίδα, (FYROM), ζην πιαίζην ηνπ International Summer School γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, δηάιεμε κε ζέκα: New Tendencies in the Balkan School- Historiography. 17/11/1998, Αζήλα, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο: «Γιψζζεο θαη Γηαθνξά» πνπ πινπνίεζε ην Κέληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ νκάδσλ (ΚΔΜΟ), ζπκκεηείρα ζηε ζπδήηεζε κε ζέκα: «Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ ζιαβηθψλ δηαιέθησλ ζηελ Διιάδα». 7/6/1999, Αρξίδα (FYROM), ζην πιαίζην ηνπ International Summer School γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, δηάιεμε κε ζέκα: The Greek Language as a Precondition of the Balkan Society s Social Development in the 18 th early 19 th Century», (Ζ ειιεληθή γιψζζα σο πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ζηα Βαιθάληα ην 18 ν αηψλα). 30 Ματνπ 2001, Βεξνιίλν, ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δπηζηεκφλσλ ηνπ Βεξνιίλνπ θαη Βξαδεκβνχξγνπ, δηάιεμε κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο». Ννέκβξηνο 2003, Γηάλλελα, Οκηιία ζην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο γηα ην παηδί, κε ζέκα: «Ζ ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Οηθνηξνθείνπ ζειέσλ Ησαλλίλσλ» ( ). YΓΓPAΦIKΟ ΔΡΓΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ - ΒΗΒΛΗΑ ( ) , νθία Βνχξε-Διεπζεξία Μαληά, Απφ ηε δσή ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία Λεχθσκα, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν , Οηθνηξνθεία θαη Υπνηξνθίεο ζηε Μαθεδνλία ( ). Τεθκήξηα Ιζηνξίαο, Gutenberg, Αζήλα, ζειίδεο , Γηψξγνο Κφθθηλνο, Ζιίαο Αζαλαζηάδεο, νθία Βνχξε, Π. Γαηζσηήο, Πέηξνο Σξαληάο, Ηζηνξηθή θνπιηνχξα θαη πλείδεζε Απφςεηο θαη ζηάζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Ηζηνξία, Γηαπαλεπηζηεκηαθή Έξεπλα ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», εθδνηηθή Ννφγξακκα, Αζήλα , νθία Βνχξε, Γηψξγνο Καςάιεο, Διιελόγιωζζε Δθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία , ζηε ζεηξά: Διιελόγιωζζε Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, ζζ , Πεγέο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Δθθιεζία θαη Κξάηνο ( ), Gutenberg, Αζήλα, ζειίδεο , Τα Σιάβηθα Δγρεηξίδηα Ιζηνξίαο ηεο Βαιθαληθήο. Τα Έζλε ζε πόιεκν ( ), Gutenberg, Αζήλα, ζειίδεο , Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Mαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Eθπαίδεπζε ( ), εθδ. Παξαζθήλην, Aζήλα, ζειίδεο

14 , Eθπαίδεπζε θαη Eζληθηζκφο ζηα Bαιθάληα. H πεξίπησζε ηεο ΒΓ Mαθεδνλίαο ( ), Παξαζθήλην, Aζήλα, ζειίδεο , Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζην ζαληδάθη Μνλαζηεξίνπ Ζ εζληθή δηάζηαζε, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, (αλαπαξαγσγή ηππνγξαθεί Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ), Ησάλληλα, ζειίδεο 428. ΆΡΘΡΑ , Ηδενινγηθέο θαη ζεζκηθέο αγθπιψζεηο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο ζηελ Διιάδα. Ζ πεξίπησζε ηνπ εγρεηξηδίνπ Ηζηνξίαο ηεο Γ Λπθείνπ, ππφ δεκνζίεπζε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ΠΣΓΔ, αξ. 23. (Αλαθνίλσζε ζηα αγγιηθά: The Institutional and Ideological Burdens of School Historiography in Greece, Γηεζλέο πλέδξην International Society for History Didactics (ISHD) θαη Georg-Eckert Institut, επηέκβξηνο 2009 Braunschweig) Late Albanian National Awakening. Some Crucial Issues, αλαθνίλσζε ζην 9 ν Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ ΝΑ. Δπξψπεο, Σίξαλα, 30/8-3/9/. Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ , «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο απφ ην 1990 θ.ε.: Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή», Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ (Ρέζπκλν 4-6 Ηνπιίνπ 2003): Ιζηνξία Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, ζζ , «Ζ Φιψξηλα ζην κεηαίρκην ηνπ 19 νπ -20νχ αηψλα: εζληθέο ζπγθξνχζεηο θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί», αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πλέδξην: «Φιψξηλα Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Φιψξηλα 8-10/11/2003, Α.Π.Θ. Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Φιώξηλα Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, εθδ. Κεζφπνπινπ, Θεζζαινλίθε, ζζ , «χγρξνλνη Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Iζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο», δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ Α Γηεζλνχο πλεδξίνπ, Πάηξα επηεκβξίνπ 2000, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ,. Μπνπδάθεο (επηκ.), Δπίθαηξα Θέκαηα Ιζηνξίαο Δθπαίδεπζεο, Gutenberg, ζζ , «Μνπζείν θαη ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Γ. Κφθθηλνο, Δ. Αιεμάθε (επηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζεηαθή Αγωγή, Μεηαίρκην, Αζήλα, ζζ , «Antiquity as Source of National Documentation in Balkan History Textbooks ( )», δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε ζηα Πξαθηηθά ζε αγγιηθή γιψζζα: Proceedings of the International Conference, The Image of the Other /Neighbour in the School Textbooks of the Balkan Countries, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, October 1998, Typothito-George Dardanos, Athens, ζζ , «Ζ αξραηφηεηα σο πεγή εζληθψλ ηεθκεξίσλ ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ( )», αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην: «Ζ Δηθφλα ηνπ «Άιινπ»/ηνπ γείηνλα ζηα ρνιηθά Δγρεηξίδηα ησλ Βαιθαληθψλ Υσξψλ», δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Η Δηθόλα ηνπ «Άιινπ»/ηνπ γείηνλα ζηα Σρνιηθά Δγρεηξίδηα ηωλ Βαιθαληθώλ Φωξώλ, ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 16-18/10/1998, θαη ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Παηδαγωγηθνύ Τκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 11, Ησάλληλα, ζζ , «Δζληθφλ Οηθνηξνθείνλ ελ Αζήλαηο ( )», αλαθνίλσζε ζην ΗΖ Παλειιήλην Ηζηνξηθφ πλέδξην Διιεληθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξείαο, Θεζζαινλίθε 31/5-1/6/1997, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ΙΗ Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ Σπλεδξίνπ, Διιεληθή Ηζηνξηθή Δηαηξεία, Θεζζαινλίθε, ζζ , «War and National History. The Case of History Textbooks in the FYROM ( )», αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην, Braunschweig 6/4/1996, Georg-Eckert Institut, Braunschweig, 13

15 δεκνζηεπκέλε ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Ol ins Feuer, Schulbucher, ethnische Stereotypen und Gewalt in Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg Eckert-Institut, Band 89, Αλλφβεξν, ζζ , «Greece and the Greeks in recent Bulgarian History Textbooks», αλαθνίλσζε ζην Α Βαιθαληθφ πλέδξην, Braunschweig 2-5/11/1993, Georg-Eckert Institut Braunschweig, δεκνζηεπκέλε ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Ol ins Feuer. Schulbucher, ethnische Stereotypen und Gewalt in Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg- Eckert-Institut, Band 89, Αλλφβεξν, ζζ , «Bνδελά 1900: εζληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο φςεηο», αλαθνίλσζε ζην Α Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Γήκνπ Δδεζζαίσλ: «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Έδεζζα 4-6 /12/ 1992, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Η Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, Σππνγξ. Βαγνπξδή, Έδεζζα, ζζ , «Oη βαιθαληθνί πφιεκνη ζηε ζιαβηθή ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία», αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πκπφζην: «Ζ Διιάδα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ », Eηαηξεία Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ & Iζηνξηθνχ Aξρείνπ, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Η Διιάδα ηωλ Βαιθαληθώλ πνιέκωλ , Aζήλα, ζζ , «H Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Kνξηηζά », Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίδα Π.T.Γ.E. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 5, Iσάλληλα, ζζ , «Quelques aspects des problemes de la formation des instituteurs Grecs dans la partie europeene ottomane au debut du xxe siecle», (ςεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ δαζθάισλ ηνπ επξσπατθνχ ηκήκαηνο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη.), T Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ NΑ Eπξψπεο, φθηα 30/8-5/9 1989, Πξαθηηθά: Διιεληθέο Αλαθνηλψζεηο Σ Γηεζλνχο πλεδξίνπ πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Αζήλα, ζζ , «L' intellectuel Serbe Vukasin Radisic et son rapport sur l' expansion des lettres grecques en Serbie», (Ο ζέξβνο δηαλννχκελνο Βνπθαζίλ Ράληηζηηο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ ζηε εξβία), E' Διιελνζεξβηθφ πκπφζην, Θεζ/λίθε - Βφινο 9-12/10 /1987, Πξαθηηθά πκπνζίνπ, Ίδξπκα Mειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Aίκνπ, Θεζζαινλίθε, ζζ , «L' enseignement religieux dans le vilayet de Monastir pendant les annees », (Ζ ηεξαηηθή εθπαίδεπζε ζην βηιαέηη Μνλαζηεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ), E' Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Βειηγξάδη 11-17/9 1984, ζηα Πξαθηηθά E' Γηεζλνχο πλεδξίνπ πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Διιεληθή Δπηηξνπή πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Αζήλαη, ζζ , «Γεψξγηνο Παπάδνγινπ, έλαο Hπεηξψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ εγεκφλα ηεο εξβίαο Mίινο Oκπξέλνβηηο»,, A' Eιιελνζεξβηθφ πκπφζην, Καβάια 7-10/ , Ίδξπκα Mειεηψλ Xεξζνλήζνπ Aίκνπ, Θεζζαινλίθε, ζζ , «Prvi udzbenik grckog jezika u Srbiji od pre sto cetrdeset godina», (Σν πξψην αλαγλσζηηθφ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε εξβία πξηλ απφ 140 ρξφληα), ζην πεξηνδηθφ Istorijski Casopis XXV, Istoriski Institut, Βειηγξάδη, ζζ , «Episkop Antim i prvi Srpski, Ustanak»,, (Ο Δπίζθνπνο Άλζηκνο θαη ε πξψηε ζεξβηθή επαλάζηαζε), ζην πεξηνδηθφ Matica Srpska Zbornik za Istoriju, Istorijski Institut, Βειηγξάδη, ζζ , «Pocetak predavanja grckog, jezika u srpskoj gymnaziji za vreme kneza Milosa», (Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην ζεξβηθφ γπκλάζην ηελ επνρή ηνπ εγεκφλα Μίινο), ζην πεξηνδηθφ Istorijski Casopis XXIV, Istorijski Institut, Βειηγξάδη, ζζ

16 ΑΡΘΡΑ ζηνλ Σύπν (επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα) , «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο», ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 27 Οθησβξίνπ 2000, ζζ , «Ζ Διιεληθή Δθπαίδεπζε», ζην Αθηέξσκα: Σαλδηκάη Ζ Οζσκαληθή Πεξεζηξφηθα, ΗΣΟΡΗΚΑ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, θ. 30 Ννεκβξίνπ 2000, ζζ , «ςεηο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δσήο», ζην Αθηέξσκα: Βηηψιηα, ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, θ. 16 Γεθεκβξίνπ 2001, ζζ ΔΚΘΔΔΗ (επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα) 1. Έθζεζε γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο ΠΓΓΜ , Ηνχιηνο Τπνβιήζεθε πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 2. Report by Sophia Vouri: «The Macedonian identity: complementarities, conflicts, denials», Workshop III, Southeast European Joint History Project, Skopje April ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ ΔΡΓΟ 1. Βαζηιεηάδεο Νηθφιανο, 2004, Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε λφηηα εξβία απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο σο ην Μεζνπφιεκν, εθδ. Αλαηξνπή, Θεζζαινλίθε, ζζ , αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 2. Christian Voss,, 2000, Das slavophone Griechenland- Bemerkungen zum Ende eines Tabus, Sudosteuropa Mitteilungen, 2000/Nr. 4, 40 Jahrg, ζο , ζ. 356, αλαθνξά ζην βηβιίν Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 3. Haslinger Peter, Johannes Niehoff-Panagiotidis, Christian Voss, 2001, Zwischen Geschichtswissenshaft und Anthropologie. Regionale und nationale Identitaten als Gegenstand de Makedonienforschung, Edgar Hosch- Karl Nehring (επηκ.), Internationale Zeitschrift fur Geschichte, Cultur und Landeskunde Sudosteuropas, Sudost-Forschungen, Sonderdruck 59/60, R. Oldenbourg Verlag/Munchen 2000/2001, ζ. 482, βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηνπο δχν ηφκνπο πεγψλ: Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε, θαη Δθθιεζία θαη Κξάηνο, θαη - ζζ , γίλεηαη εθηελήο θξηηηθή αλαθνξά ζην έξγν κνπ: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 4. Κσζηαληαθνπνχινπ Αγγειηθή, 2000, «Βαιθαληθή Ηζηνξηνγξαθία ρηεο θαη ζήκεξα», Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, (ρνιή Μσξατηε),, ζ. 133, αλαθνξά ζην: Τα ζιάβηθα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο Βαιθαληθήο. 5. Κσζηφπνπινο Σάζνο, Ζ απαγνξεπκέλε γιψζζα. Κξαηηθή θαηαζηνιή ησλ ιαβηθψλ δηαιέθησλ ζηελ ειιεληθή Μαθεδνλία, εθδ. Μαχξε Λίζηα, Αζήλα 2000, ζει. 20, 40, 51, 58, αλαθνξέο ζην βηβιίν: Δθπαηδεπζε θαη Δζληθηζκφο ζηα Βαιθάληα, ζζ. 40, 51, 52, 56, 57, 58, αλαθνξέο ζην βηβιίν κνπ: Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε. -, Δηεξνγισζζία θαη αθνκνησηηθνί ζρεδηαζκνί: ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο κεηά ηελ απειεπζέξσζε , Τα Ιζηνξηθά, η. 19, ηεχρνο 36/Ηνχληνο 2002, ζ. 93, αλαθνξά ζην: Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε. 15

17 6. Ζιηάδνπ-Σάρνπ νθία, 2001, Ζ Δθπαίδεπζε ζηε δπηηθή θαη βφξεηα Μαθεδνλία , Ζξφδνηνο, πνιιέο αλαθνξέο ζηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή Η Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζην Σαληδάθη Μνλαζηεξίνπ, θαη ζ. 197, αλαθνξά ζην: Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε , Σν Κξνχζνβν πέξα απφ ηελ Ηζηνξία θαη ηε Μλήκε ςεηο απφ ηελ νηθνλνκία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία ηνπ Κξνπζφβνπ σο ηελ εμέγεξζε ηνπ Ίιηληελ, εθδ. ηακνχιε, Θεζζαινλίθε, ζ. 125, αλαθνξά ζηα βηβιία: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα θαη Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε. 7. Καξαθαζίδνπ Αλαζηαζία, 2000, Μαθεδνληθέο Ηζηνξίεο θαη Πάζε , Οδπζζέαο Αζήλα, ζ. 112, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 8. Αβδειά Έθε, Ηζηνξία θαη ρνιείν, Νήζνο Αζήλα 1998, ζει. 60, αλαθνξά ζην βηβιίν Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. Η πεξίπηωζε ηεο ΒΓ Μαθεδνλίαο , Παξαζθήλην, Αζήλα Γνχλαξεο Βαζίιεο, 1994, Οη ιαβφθσλνη ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ πνξεία ηεο ελζσκάησζεο ζην ειιεληθφ εζληθφ θξάηνο, , Μαθεδνληθά, 29( ), ζζ , αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 10. Basil Gounaris, 1995, «Social Cleavages and National Awakening in Ottoman Macedonia», East European Quarterly, 29/4 (1995), ζζ , αλαθνξά ζην άξζξν κνπ: «Βνδελά 1900: εζληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο φςεηο» , «ηηο φρζεο ηνπ Τδξαγφξα: νηθνγέλεηα, νηθνλνκία θαη αζηηθή θνηλσλία ζην Μνλαζηήξη ( )», Ίζηωξ, Σξνραιία, Αζήλα, αξθεηέο αλαθνξέο ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα , Victor Roudometof (επηκ.), The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics, Boulder: East European Monographs, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 12. Γάξδαο Αλαζηάζηνο, 1995, Ζ εθπαίδεπζε ζηε δπηηθή Μαθεδνλία θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο Σνπξθνθξαηίαο σο απηνάκπλα ηνπ ειιεληζκνχ, Θεζζαινλίθε, ζ. 40, αλαθνξά ζην: Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε ( ), Παξαζθήλην, Αζήλα 1994, ζζ. 56 θαη 57, αλαθνξέο ζηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή Η Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζην Σαληδάθη Μνλαζηεξίνπ. 13. Δμεξηδφγινπ Υάξεο, 1996, Δζληθή Σαπηφηεηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 19 νπ αη. Ο Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο , Νεθέιε, Αζήλα, ζ. 134, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα , Shifting Βoundaries: Language, Community and the Non-Greek-Speaking Greeks, Historein, Νεθέιε, η. 1, Αζήλα, ζζ , ζ. 90, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 15. Ηζκπξιηάδνπ Αδέια, 1997, Κνξηηζά.: Δθπαίδεπζε-Δπεξγέηεο-Οηθνλνκία ( ), Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ζζ. 93 θαη 96, αλαθνξέο ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Η Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζην Σαληδάθη Μνλαζηεξίνπ, θαη ζ. 117, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 16. Καξδαξάο Υξήζηνο, 1998, Ησαθείκ Γ - Υαξ. Σξηθνχπεο. Ζ Αληηπαξάζεζε. Απφ ηελ αλέθδνηε αιιεινγξαθία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε ( ), Δθδφζεηο Σξνραιία, Αζήλα, ζ. 21, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 17. Karge Heike, 1999, Geschichtsbilder im postjugoslavischen Raum, Internationale Schulbuchforschung, 4 Jahrg. Vol , ζ. 316, αλαθνξά ζην άξζξν κνπ «War and National History. The case of History Textbooks in the FYROM ( ). 16

18 18. Κνιηζίδαο Μ. Αληψλεο, 1994, Ηδενινγηθή πγθξφηεζε θαη Δθπαηδεπηηθή νξγάλσζε ησλ Διιελνβιάρσλ ζην Βαιθαληθφ ρψξν ( ). Ζ εζληθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε, Δθδ. Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ζζ. 107, 133, 343 αλαθνξέο ζηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή Η Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζην Σαληδάθη Μνλαζηεξίνπ. 19. Κσζηαληαθνπνχινπ Αγγειηθή, 1994, «Ηζηνξηνγξαθηθά δεηήκαηα ζηε ζεκεξηλή βαιθαληθή ζπγθπξία», Σύγρξνλα Θέκαηα/50-51, (Ηαλνπάξηνο- Ηνχληνο) 1994, ζ. 22 ζεκ.16, αλαθνξά ζην: Δθπαηδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 20. Μειεηηάδεο Υάξεο, «Routes of Commerce, Routes of Education. The influence of the West European Paradigm on Greek Education in the Ottoman Empire in the 19 th Century», Library of Mediterranean History, ed. V. Mallia-Milanes, Vol. II, Malta 1995,73-107, ζ. 93, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 21. Μηραειίδεο Ηάθσβνο, On the Other Side of the River: The Defeated Slavophones and Greek History, Jane Cowan & Keith Brown Macedonian Reflections, London, Pluto Press 1999, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 22. Μπειηά Διέλε, Δθπαίδεπζε θαη Αιπηξσηηθή πνιηηηθή. Ζ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο ( ), Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε 1995, ζ. 21, αλαθνξά ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Η ειιεληθή Δθπαίδεπζε ζην Σαληδάθη Μνλαζηεξίνπ, θαη ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 23. Μπνλίδεο Κπξηάθνο, Οη ειιεληθνί Φηιεθπαηδεπηηθνί χιινγνη σο θνξείο εζληθήο παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ ζηε δηαθηινληθνχκελε Μαθεδνλία ( ), Ηζηνξηθφ Αξρείν Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, Δθδ. Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε-Αζήλα 1996, ζ. 16 ζεκ. 8, 9, ζει. 34 ζεκ. 48 θαη ζει. 91 ζεκ. 119, αλαθνξέο ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 24. Νηγδέιεο Παληειήο, Πέηξνπ Ν. Παπαγεσξγίνπ ηνπ Θεζζαινληθέσο Αιιεινγξαθία ( ), Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, αξ. 19, Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 39, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 25. Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ Μαξία, πκβνιή ζηελ έξεπλα γηα ηελ εζλνινγηθή θαηάζηαζε ηεο Μαθεδνλίαο πξηλ απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, Δπηζηεκνλ. Δπεηεξίδα Σκήκ. Ηζηνξίαο- Αξραηνινγίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπ. Ησαλλίλσλ Γσδψλε, η. Κ, ηεχρνο 1(1991), Ησάλληλα 1994, ζ. 356, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 26. Παπαδξηαλφο Ησάλλεο, Οη Έιιελεο απφδεκνη ζηηο γηνπγθνζιαβηθέο ρψξεο, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1993, αξθεηέο αλαθνξέο ζηα άξζξα κνπ: -"Episkop Antim i prvi srpski ustanak". -"Prvi uzbenik grckog jezika π Srbiji od pre sto cetrdeset godina". 27. Πνιπρξνλάθεο Αληψλεο, «Μάζε παηδί κνπ ηνλ εζληθηζκφ», Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 22 Μαξηίνπ 1998, ζ. 96, αλαθνξά ζην: Τα Σιάβηθα Δγρεηξίδηα Ιζηνξίαο ηεο Βαιθαληθήο ( ). 28. νπιηψηεο Μίκεο, Δθεκεξίδα Τν Βήκα 29/12/1996, Νέεο Δπνρέο Βηβιηνθξηηηθή ζην βηβιίν Μνπζείν Μαθεδνληθνχ Αγψλα, Οη απαξρέο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα ( ) 100 έγγξαθα απφ ην Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο, Θεζζαινλίθε 1996, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα , Φξαγθνπδάθε Άλλα-Γξαγψλα Θάιεηα (επηκ.), «Ση είλ ε παηξίδα καο;». Δζλνθεληξηζκφο ζηελ Δθπαίδεπζε, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, ζ. 151, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 17

19 30. Υαζηψηεο Λνπθηαλφο, 2004, Διιελνζεξβηθέο ζρέζεηο πκκαρηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο, εθδ. Βάληαο Θεζζαινλίθε, ζ. 288, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα Βαιθάληα. 31. Jorg Hansen, 1996, «Wars in Textbooks. A Didactical Perspective», ζηνλ ηφκν: Wolfgang Hopken (επηκ.), Ol ins Feuer. Schulbucher, ethnische Stereotypen und Gewalt in Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg Eckert-Institut, Band 89, Αλλφβεξν, ζ. 138, αλαθνξά ζην άξζξν «War and National History. The Case of History Textbooks in the Former Yugoslav Republic of Macedonia ( )». 18

20 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΧΝ Μνλνγξαθίεο- Βηβιία 1. l988, Η Ειιεληθή Εθπαίδεσζε ζηο ζαληδάθη Μολαζηερίοσ H εζληθή δηάζηαζε, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηεκηαθό Σππνγξαθείν, Ησάλληλα, ζειίδεο 428. ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ν εζληθφο ξφινο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε ΒΓ. Μαθεδνλία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ( ). ηελ εηζαγσγή απνζαθελίδνληαη ηα θξηηήξηα εθινγήο ηνπ ζέκαηνο, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, ε ζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε θαη ε κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο δηεξεπλάηαη ζε κηα απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο καθεδνληθέο πεξηθέξεηεο, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ, πνπ θαηά έλα κεγάιν κέξνο αλήθεη ζήκεξα ζην θξάηνο ηεο ΠΓΓΜ. Ζ εθινγή ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ γηα ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ηελ επνρή ησλ βαιθαληθψλ εζληθψλ αληαγσληζκψλ έγηλε κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: α) Σε λεπξαιγηθή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια ηέζζεξα ζαληδάθηα ηνπ βηιαεηηνχ Μνλαζηεξίνπ (Κνξηηζάο, Γίβξαο, Διβαζάλ θαη εξβίσλ). β) Σελ εμαηξεηηθή πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ ζηα επεθηαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο επξσπατθήο θαη βαιθαληθήο πνιηηηθήο, θαζψο ζην ζαληδάθη απηφ εζηηάδνληαλ κεηά ην 1870 νη εζληθέο ειιεληθέο, βνπιγαξηθέο, ζεξβηθέο θαη ξνπκαληθέο πνιηηηθέο βιέςεηο. γ) Σελ ηδηφκνξθε εζλνινγηθή ζχλζεζε θαη γισζζηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ. Χο ρξνληθή αθεηεξία ηεο έξεπλαο ηίζεηαη ην 1870, έηνο ίδξπζεο ηεο Βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο, ην νπνίν απνηειεί αλακθηζβήηεηε ρξνληθή ηνκή, δηφηη εγθαηληάδεη ηελ πεξίνδν ηεο εζληθήο αληηπαξάζεζεο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε εθπαίδεπζε γεληθά θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα ζαθή εζληθν-πνιηηηθφ ξφιν. Σειεπηαίν ρξνληθφ ηεο φξην απνηειεί ην 1904, δηφηη ηφηε ιήγεη ε ιεγφκελε "εηξεληθή θάζε" ηεο εζληθήο αλακέηξεζεο ζην εθθιεζηαζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεδίν θαη αξρίδεη λα μεηπιίγεηαη ε έλνπιε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο ε εμέηαζε πνιιψλ ζεκάησλ πξνεθηείλεηαη σο ην Βαζηθή αξρεηαθή πεγή ηεο κειέηεο απνηέιεζε ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Απφ ην αξρείν απηφ δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πινχζηαο αιιεινγξαθίαο ηνπ ειιεληθνχ Πξνμελείνπ Μνλαζηεξίνπ, εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ θσηίδεη ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε ΒΓ Μαθεδνλία. ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ηα θαηάινηπα ηνπ Αξρείνπ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Πειαγνλίαο, πνπ βξίζθνληαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ην Αξρείν ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Θεζζαινλίθεο. ζνλ αθνξά 19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΔΜΟΝΗΓΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΦΛΩΡΗΝΑ 2013 2 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ - ΠΟΤΓΔ 1961, Ηνχιηνο Έηνο γελλήζεσο 1979, Ηνχληνο Απνιπηήξην Λπθείνπ απφ ην 2 ν Λχθεην Καβάιαο. 1983, Οθηψβξηνο Πηπρίν Μαζεκαηηθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» «ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (1974-2008)»

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» «ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (1974-2008)» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Αζελά Νέγξε «ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ & ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα