- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ"

Transcript

1 ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: θαμ: , Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ - Γλσζηηθό αληηθείκελν: Φηινζνθία κε έκθαζε ζηε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο θαη ηελ Κνηλσληθή Φηινζνθία -Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κνηλσληθή θηινζνθία, Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Φηινζνθία ηνπ Γηαθσηηζκνχ - πνπδέο: - Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο (1973) - Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηε Φηινζνθία απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ(1990) - Τπνηξνθίεο: Τπφηξνθνο Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) ηελ πεξίνδν Πξνπηπρηαθά καζήκαηα ΓIΓAKTIKH ΓPATHPIOTHTA 1.1. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.

2 Tα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ δίδαμα θαηά ηελ πεξίνδν , , θαη σο Λέθηνξαο, Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη Καζεγεηήο ζην Tκήκα πνπ ππεξεηψ είλαη ηα εμήο: - Φηινζνθία ηεο Παηδείαο I (επαλαιακβαλφκελν θάζε Xεηκεξηλφ Eμάκελν) - Φηινζνθία ηεο Παηδείαο II (επαλαιακβαλφκελν θάζε Eαξηλφ Eμάκελν) - Φηινζνθία θαη Παηδεία ζην Nενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ - Nενειιεληθή Πνιηηηθή θαη Kνηλσληθή Φηινζνθία - Eηζαγσγή ζηε Φηινζνθία - H Φηινζνθία ηνπ Eπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ - Kνηλσληθή Φηινζνθία - Φηινζνθία Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ - Κνηλσληθή Φηινζνθία (Αμηνινγία θαη Παηδεία) ( Πξφγξακκα πνπδψλ Σκήκαηνο) 1.2. Royal Melbourne Institut of Technology (RMIT) ηεο Απζηξαιίαο (δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα, Αχγνπζηνο 1996) Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Tνλ Iαλνπάξην, Iνχιην θαη Aχγνπζην ηνπ 1998 δίδαμα ην κάζεκα ηεο Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο ζην πξφγξακκα εμνκνίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Kχπξνπ πνπ αλέιαβε ην Σκήκα καο Σνλ Ηαλνπάξην, Απξίιην θαη Ηνχλην ηνπ 2001 δίδαμα ην κάζεκα Φηινζνθία ηεο παηδείαο ζην πξφγξακκα εμνκνίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ, Ζξαθιείνπ θαη Υαλίσλ πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα καο Σν Γεθέκβξην ηνπ 2002 θαζψο θαη ηνλ Ηαλνπάξην, Μάξηην, Απξίιην, Ηνχλην, Ηνχιην θαη Οθηψβξην ηνπ 2003, ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ Γεθεκβξίνπ 2004 θαη ηνλ Ηαλνπάξην θαη Ηνχλην ηνπ 2005 δίδαμα θαη αληηζηνηρία ην κάζεκα Φηινζνθία ηεο παηδείαο ζην πξφγξακκα εμνκνίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Άξηαο, Ησαλλίλσλ, Ζξαθιείνπ, Λαζεζίνπ, Δπξπηαλίαο θαη Φζηψηηδαο πνπ αλέιαβε ην Σκήκα καο. (Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) 2. Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα 2.1. Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πνπ δίδαμα απφ ην 1998 ζην Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ {Γ.Π.Μ.} Διιεληθή Φηινζνθία - Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκώλ ησλ Σκεκάησλ Φ.Π.Φ Παλ/κηνπ Ησαλλίλσλ, Παηδαγσγηθνχ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ θαη Φηινζνθηθψλ & Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο είλαη ηα αθφινπζα: - Νενειιεληθή Φηινζνθία (Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο) Υεηκεξηλφ Δμάκελν Νενειιεληθή Φηινζνθία (Ζ Παηδαγσγία ηνπ Η.Μνηζηφδαθα ζε ζρέζε κε ην έξγν Some Thoughts concerning Education ηνπ John Locke), Δαξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία (Παηδεία θαη Γλψζε), Υεηκεξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία ( Παηδεία, Ζζηθή θαη Πνιηηηθή), Δαξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία (Παηδεία θαη Γλψζε), 1

3 Υεηκεξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία ( Παηδεία, Ζζηθή θαη Πνιηηηθή), Δαξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία (Παηδεία θαη Γλψζε), Δαξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία (Γλψζε θαη Ζζηθή), Δαξηλφ Δμάκελν Πξαθηηθή Φηινζνθία (Γλψζε θαη Ζζηθή), Δαξηλφ Δμάκελν (παξαηίζεληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο) 2.2. ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , δίδαμα ηα παξαθάησ καζήκαηα ζηνλ Σνκέα Αλζξσπηζηηθέο Eπηζηήκεο ζηελ Eθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηεχζπλζε Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη Παηδεία - Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (Αμηνινγία θαη Παηδεία), Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο ΗΗ (Παηδεία θαη Κνηλσλία), Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (Αμηνινγία θαη Παηδεία), Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο ΗΗ (Παηδεία θαη Κνηλσλία), Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (Αμηνινγία θαη Παηδεία), Υεηκεξηλφ Δμάκελν (Καηεχζπλζε: Γιψζζα θαη παηδηθή ινγνηερλία) - Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (Αμηνινγία θαη Παηδεία), Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο ΗΗ (Παηδεία θαη Κνηλσλία), Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο (Αμηνινγία θαη Παηδεία),Υεηκεξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Παηδείαο II (Παηδεία θαη Κνηλσλία ),Δαξηλφ Δμάκελν Κνηλσληθή Φηινζνθία, Υεηκεξηλφ Δμάκελν (παξαηίζεληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο) (παξαηίζεληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο) 2.3. Δπίζεο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Λνγνζεξαπεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Πα/κίνπ Ησαλλίλσλ πνπ ιεηηπξγεί ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΔΗ Λνγνζεξαπείαο Ζπείξνπ δηδάζθσ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ηνπ ηα εμήο καζήκαηα: - Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο, Υεηκεξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο, Δαξηλφ Δμάκελν Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο, Δαξηλφ Δμάκελν (παξαηίζεληαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο) 3). Γηδαζθαιείν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Tν Eαξηλφ Eμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ έηψλ , , , , , θαη δίδαμα ην κάζεκα Φηινζνθία ηεο Παηδείαο ζην Γηδαζθαιείν ηνπ Π.T.Γ.E. ηνπ Παλ/κίνπ καο. (Πξφγξακκα Μαζεκάησλ Γηδαζθαιείνπ ηνπ Σκήκαηνο) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2

4 - Αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ Τπεχζπλνο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Λφγνπ θαη Σέρλεο ηνπ ΠΣΓΔ θαη κέινο Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΣΓΔ επί κία δεθαεηία ( ) ην νπνίν νξγάλσζε εθ ηνπ κεδελόο. - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηελ ηξηεηία (ζπλεδξία 320/ ). -Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξφγξακκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ {Γ.Π.Μ.}: Διιεληθή Φηινζνθία - Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ ( ). - Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ( , θαη ). ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ -Πξφεδξνο ΔΛΜΔ Φιψξηλαο Πξφεδξνο ηέγεο Φηινηέρλσλ Φιψξηλαο, ηνπ Mνπζείνπ χγρξνλεο Tέρλεο θαη ηεο Πηλαθνζήθεο Φισξηλησηψλ Kαιιηηερλψλ, Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δλώζεσλ - Μέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ, ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο <<Φηιφινγνο>>, ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθηθήο Eηαηξείαο, ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, ηνπ πλδέζκνπ Θεφθηινο Bέτθνο γηα ηελ Kξηηηθή θέςε θαη ηε Φηινζνθηθή Παηδεία θαη ηνπ Olympic Center for Philosophy and Culture, βηνγξαθεκέλνο ζην WHO S WHO IN THE WORLD, Twenty- Third Edition 2006 (αγγιηθή έθδνζε) θαζψο θαη ζην Who s Who, εθδ. Πιέζξνλ, Αζήλα ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 1. ΓΗΓΑΚΣΟΡΔ 1. Υαξνχια Σξάπθνπ, Ζ Φηινζνθία ηεο Παηδείαο θαηά ηνλ R.S. Peters. (ΠΣΓΔ), επηβιέπσλ, (απνθάζεηο ΠΣΓΔ 346/ θαη (354/ ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ζηηο 5 Ματνπ 2009 θαη βαζκνινγήζεθε κε άξηζηα. (Πξαθηηθφ 5/5/2009 ηνπ ΠΣΓΔ). Α. Δπίβιεςε ζε εθπνλνύκελεο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο (επηβιέπσλ) 1. Αληψληνο Καλαβνχξαο, Ζ πξφζιεςε θαη ε θαηαλφεζε ησλ θηινζνθηθψλ ελλνηψλ απφ ηα παηδηά (ΠΣΓΔ) 366/ θαη 368/ αρπαηδίδνπ Διηζάβεη Δηξήλε, Ννεκνζχλε θαη κάζεζε ζηε θηινζνθία ηνπ John White, , επηβιέπσλ (ΠΣΓΔ) 3

5 3. Φεινχξε Αζελά, «Οη αηζζεηηθέο θαηεγνξίεο ζηε θηινζνθία γηα παηδηά ησλ M. Lipman θαη G.B. Matthews» Β. πλεπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ (κέινο ηξηκειώλ επηηξνπώλ) 1. Ησάλλεο θνχθαο, Ζ εηζαγσγή ηεο Νεπηψλεηαο Φπζηθήο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ χζηεξν Γηαθσηηζκφ (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ- ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο) (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ-Παλ/κην Κξήηεο), ζπλεπηβιέπσλ, (196/ ). 2. Μειηψηε Μαξία, Ζ Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Καζηνξηάο. (ΠΣΓΔ), ζπλεπηβιέπσλ ( 201/ ). 2. Βέδνπ Μαξίλα, Ηζφηεηα εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη θνπιηνχξα πξνέιεπζεο. Μία κειέηε ζρνιηθήο έληαμεο Διιελνπνληίσλ καζεηψλ ζην λνκφ Κνδάλεο. (ΠΣΓΔ), ζπλεπηβιέπσλ (210/ ). 4. Γεκεηξηάδεο Γεκήηξηνο, Ο Ζπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο (ηέιε 19νπ αξρέο 20νπ αη.) (ΠΣΓΔ), (235/ ). 5. Καξαθσηηά Μαξία ( ην ζέκα ζα νξηζζεί αξγφηεξα) (ΠΣΓΔ), (234/ ). 6. σηήξηνο Βνχιγαξεο: Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Εεηήκαηα θαηαλφεζεο ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, (ΠΣΓΔ), ζπλεπηβιέπσλ (296/ ). 7. Σειέκαρνο Κνπληνχξεο, 405/ ], (ΠΣΓΔ), ζπλεπηβιέπσλ. 8. Ζιίαο Βαβνχξαο, Ο πνιηηηθφο αλήξ ζηελ αξραία Διιάδα; Οη θηινζνθηθέο θαηαβνιέο ηεο πνιηηηθήο πξάμεο, (ΦΠ ΑΠΘ) 2008, ζπλεπηβιέπσλ (ππνζηεξίρζεθε επηηπρψο ηελ 8/7/2011) 9. Υξεζηίδνπ Αιίθε, 1841/ (ΠΣΓΔ), Πξαθηηθε γλψζε θαη επηηέιεζε, , ζπλεπηβιέπσλ Β. πκκεηνρή ζε επηακειείο επηηξνπέο θξίζεο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 1. Παζράιεο Αζαλάζηνο, Σα Μεηαπνιεκηθά Αλαγλσζηηθά ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο ( ), (Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο), ΠΣΓΔ. Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 2. Υξήζηνο Μαξαδφπνπινο, Ζ «Δηζαγσγή Λνγηθήο» ηνπ Γεσξγίνπ νπγδνπξή θαη ηα πξφηππά ηεο ζηελ αξραία θαη ηε λενειιεληθή γξακκαηείαο, 201/ (ΦΠΦ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 3. Μαξία Δ. Σεξδήκνπ, Μαζεκαηηθά θαη Φηινζνθία ζηελ Διιεληθή θέςε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 1998 (ΦΠΦ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 3. Δπαγγειία Παπαδεκεηξίνπ, Ζ ζρέζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μηραήι Κνχκα κε ηε Γεξκαληθή θηινζνθία θαη ηδηαίηεξα κε ην έξγν ηνπ Wilhelm Krug, 2000, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο) Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 4. Παξαζθεπή Σζηψξε, Ζ εζηθή θαη πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνπ Νηθνιάνπ Μαπξνθνξδάηνπ, , (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 5. Ρνχκθνπ Διέλε, Ζ έλλνηα ηνπ θηινζνθείλ ζην έξγν ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε, 160/ , (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ- ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ζηηο

6 6. Μνπιηαλίηεο Βαζίιεηνο, Οη επηδξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληαινχληαη απφ ηε 10εηία ηνπ 70 θαη κεηα ζηε δηδαθηηθή πξάμε, , (Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ΠΣΓΔ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 8. Σζάθαιεο Παλαγηψηεο, Γηεξεχλεζε ησλ Παξαγφλησλ κέζσ ησλ νπνίσλ δειψλεηαη ε Μεηαζηξνθή ελφο Τπνθεηκέλνπ απφ Καλνληθφ ζε Απνθιίλνλ, 429/ (Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ΠΣΓΔ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο 9.. Μπαξηζίδεο Μηράιεο, Φηινζνθία θαη Πνιηηηθή ζην έξγν ηνπ Etienne Balibar, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο),47/ Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ Γξεγνξίνπ Υξήζηνο, Απφ ηελ Ηξιαλδία ζηε Μεγάιε Βξεηαλία:Ο Edmund Burke σο επίδνμνο άλζξσπνο ησλ γξακκάησλ>. Δπγέλεηα θαη αξεηή. Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο),48/ Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ Υξπζνχια Μεηζνπνχινπ, H. Lefebvre θαη A. Heller: «Καζεκεξηλή δσή» θαη «Νεσηεξηθφηεηα», Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο. Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ Πέηξνο Λάδνπ, Αμηαθφο ζρεηηθηζκφο, θαλνληζηηθφηεηα θαη απνθαζηαξρία ζην έξγν ηνπ Π. Κνλδχιε. Όξνη, πξνυπνζέζεηο ζπγθξφηεζεο θαη ζεσξεηηθέο ζπλέπεηεο κίαο απνθαζηαξρηθήο ζεσξίαο, Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ- ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο. (πγθξφηεζε Δπηηξνπήο, Γ.. ΔΓΔ 69/ ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ 14/12/ Ζιίαο Βαβνχξαο, Ο πνιηηηθφο αλήξ ζηελ αξραία Διιάδα; Οη θηινζνθηθέο θαηαβνιέο ηεο πνιηηηθήο πξάμεο, Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο ΑΠΘ (πγθξφηεζε Δπηηξνπήο 145/ ). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ 8/7/2011. Α. Δπηβιέπσλ Γ. Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ Δξγαζηώλ 1. Καλαβνχξαο Αληψληνο, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ. Μία δπλεηηθή πξνζέγγηζε. (Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλ/κην Ησαλλίλσλ). ( ), επηβιέπσλ. Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο. 2. Νηάζε Αηθαηεξίλε, Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ (πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηεο ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα γιψζζαο ηεο Δ θαη Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). ( ), ΔΠΗΒΛΈΠΧΝ. Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο. 3. Γήκνπ Αιεμάλδξα, ΠΤΡΡΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΘΔΣΣΑΛΟ, ΥΔΗΡΑΓΧΓΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΧΝ. Δπηβιέπσλ.Τπνζηεξίρζεθε επηηπρψο ην Ννέκβξην ηνπ Β. Δπηβιέπσλ - πλεπηβιέπσλ (κέινο ηξηκειώλ επηηξνπώλ) 2. Αζαλαζίνπ Διέλε, Ζ εζηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ελαληίνλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο εζηθφηεηαο ζην έξγν ηνπ J.E.MacClellan, Philosophy of Education, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο) επηβιέπσλ. 3. Σνθκάθε Βάτα, Γ. Βιάρνο: Αξκνλία Οξηζηηθή ησλ φλησλ, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ- ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο), ζπλεπηβιέπσλ. 4. Σζίξα Η., Ο λφκνο ζηα ηνηρεία Ζζηθήο ηνπ Βελ. Λεζβίνπ, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ- ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο), ζπλεπηβιέπσλ. 5

7 5. Κχξγηνο Φψηηνο, Πνιεκηθή Γελλαδίνπ-Πιήζσλνο, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο), ζπλεπηβιέπσλ. (11/ ). 6. Νηθφιανο Αγηψηεο: Μεζνδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο Θενθίινπ ηνπ Κνξπδαιιέσο θαη Αιεμάλδξνπ Αθξνδηζηέσο ζην «Πεξί Φπζηθήο Αθξνάζεσο», (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο), ζπλεπηβιέπσλ. (23/ ). Σν ζέκα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 47/ απφθαζε ηεο Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπήο σο Ζ αμηνπνίεζε ηεο ππνκλεκαηηζηηθήο παξάδνζεο (Αιέμαλδξνο Αθξνδηζέαο, ηκπιίθηνο, Ησάλλεο Φηιφπνλνο) απφ ηνλ Θεφθηιν Κνξπδαιέα ζην έξγν ηνπ Γελέζεσο θαη θζνξάο πέξη θαη Αξηζηνηέιελ (Δλεηίεζηλ, 1780). Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ Κνπλνπβέιε άββα, Σα ςπρνθηλεηηθά αίηηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ ειεπζεξία ζηνλ νινθιεξσηηζκφ, ζην έξγν ηνπ Erich Fromm. 40, (Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο), ζπλεπηβιέπσλ. (40/ ). 8. Αιέμαλδξνο Φαξκάθεο, Ζ δηδαζθαιία ηεο θηινζνθίαο ζηηο ρνιέο ησλ Ησαλλίλσλ: Ζ ρεηξφγξαθε παξάδνζε (17 νο -18 νο αη.). Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο), (46/ ). 9. Μπξζίλε Κνχξηε, Ννείλ-αηζζάλεζζαη ζην Πεξί ςπρήο ηνπ Αξηζηνηέινπο: Ζ εξκελεπηηθή ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο ζρνιαζηηθήο παξάδνζεο (Αι. Αθξνδηζηεχο, Θεκίζηηνο, Ησάλλεο Φηιφπνλνο).Τπνζηεξίρηεθε επηηπρψο ηελ σηήξεο Γηαλλέιεο, Ο Παληειήο Πνπιηφπνπινο θαη ν Μαξμηζκφο. Γηαηκεκαηηθφ ΦΠΦ-ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ-ΦΚ Παλ/κηνπ Κξήηεο). Τπνζηεξίρζεθε επηηπρψο ηελ Α) πλέδξηα: YNEΓPIA, YMΠOIA ΚΑΗ HMEPIΓE (73) α. Γηεζλή: (28) 1. O Nενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο, νη επξσπατθέο ηδέεο θαη ν αλαγελλώκελνο ειιεληζκόο. Mλήκε K.Θ.Γεκαξά. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ θαη ην Eζληθφ Ίδξπκα Eξεπλψλ, Bφινο Mατνπ Eηζήγεζε: Παξαηεξήζεηο ζε ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. 2. O Eιιεληζκόο ηεο Γηαζπνξάο. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. Γηνξγάλσζε: Tνκέαο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ - Πλεπκαηηθφ Kέληξν Γήκνπ Kσ, Kσο 5-8 Iνπι Eηζήγεζε: Πνιηηηζηηθή αλάδξαζε Kέληξνπ - Γηαπνξάο. 3. IX International Symposium of Philosophy, Platonic and Neoplatonic Theories - II Meeting of the Association of active citizens. The Importance of Responsible information for Democracy. Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Inter-Disciplinary Research, Ancient Olympia, 2-6 Aug Lecture: Mass Media s Role in the Formation of Center Volition (O ξφινο ησλ M.M.E. ζηε δηακφξθσζε ηεο γεληθήο βνχιεζεο). 6

8 4. X International Symposium of Philosophy '' Law and Rights in the Ancient Greek Tradition'' X International Meeting on Logos and Art '' Law and Rights in the Ancient Greek Tragedy''. International Center of Philosophy and Inter-Disciplinary Research Olympic Center for Philosophy and Culture, July, 1-6, 1999, Ancient Olympia, lechena, Zacharo. Co-Chairman in Sessions. 5. Παγθόζκην πλέδξην: Ζ Αξραία Διιάδα θαη ν ύγρξνλνο Κόζκνο. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ- Γήκνο Αξραίαο Οιπκπίαο. Γηεζλήο Οιπκπηαθή Αθαδεκία, Αξραία Οιπκπία, Ηνπιίνπ Παξέκβαζε ζηε ζεκαηηθή Φηινζνθία θαη Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. 6. ΥΗ International Symposium of Philosophy, The Political Theories of Plato and Aristoteles - XI International Meeting on Logos and Culture Culture and Politics. Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture International Center of Philosophy and Inter-Disciplinary Research Municipality of Pyrgos, θ.ά, Pyrgos - Ancient Olympia Zacharo Aug Paper: Education and Civilization ( Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο). 7. XII International Symposium of Philosophy: Ethics, Psychology and Biology in the Ancient Greek Tradition, Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture International Center of Philosophy and Inter- Disciplinary Research θ.ά, 29 July - 3 Aug. 2001, Ancient Olympia- Pyrgos, CoChairman in Session. 8. XIII International Symposium of Philosophy: Philosophy ant Medicine, Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture International Center of Philosophy and Inter-Disciplinary Research, 4-10 Aug. 2002, Chairman in Session. 9. Fifteenth International Conference on Greek Philosophy, ηεο International Association for Greek Philosophy (Γηεζλνχο Δηαηξείαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο) κε ζέκα Conceptions of Philosophy: Ancient and Modern, (Αληηιήςεηο γηα ηε Φηινζνθία: Από ηνπο Πξνζσθξαηηθνύο κέρξη ζήκεξα). Γηνξγάλσζε: International Center for Greek Philosophy and Culture- International Association for Greek Philosophy, 1-7 Απγνχζηνπ, Ouranoupolis Stagira 2003, Δηζήγεζε: The Enlightenment Conception of Philosophy (Ζ έλλνηα ηεο θηινζνθίαο ζην Γηαθσηηζκφ). 10. XIV International Symposium of Philosophy: Rationalism in Greek Tradition. Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture International Center of Philosophy and Inter-Disciplinary Research, Ancient Olympia- Pyrgos, July 2003, Paper: The Rationalism in Neohellenic Enlightenment (Ο Οξζνινγηζκφο ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ). 11. Γηεζλέο πλέδξην: Θξεζθεία θαη Ζζηθόηεηα. Γηνξγάλσζε: Σκήκα Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, Ννέκβξίνπ 2003, Δηζήγεζε: Σν δήηεκα ησλ αμηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε κεηάδνζή ηνπο. 12. XV International Symposium of Philosophy: Excellence and Perfection of Body and Soul in the Hellenic Tradition. Γηνξγάλσζε: International Center of 7

9 Philosophy and Culture Municipality of Pyrgos, Ancient Olympia- Pyrgos, August 1-6, 2004, Chairman in Session o Παλειιήλην πλέδξην Πνιηηηθήο Φπρνινγίαο κε δηεζλή ζπκκεηνρή: Μύζνη, Ηζηνξία, Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Ηζηνξηθνί, Πνιηηηθνί θαη Φπρηθνί ρεκαηηζκνί (Workshop-Kongress Politischepsychologie, Mythen, Geschichte, Medien), Γηνξγάλσζε: Σκήκα Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο- Γεξκαληθφο Δπαγγεικαηηθφο χλδεζκνο Φπρνιφγσλ (BDP) Κιάδνο Πνιηηηθήο Φπρνινγίαο, Ρέζπκλν Ματνπ Δηζήγεζε: Ο ξφινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίaο ζηε δηακφξθσζε ηεο γεληθήο βνχιεζεο. Μία ζρεκαηηθή πξνζέγγηζε. 14. International Conference, Intercultural issues in the public sector: intergrating intercultural communication in public services in Europe. (Conegno Internazionale, L intercultura nel pubblico impiego: come intergrare la comunicazione inteculturale nei servizi pubblici europei?) Γηνξγάλσζε: European Project, «Intercultural commumication JAI/2003(INTI/112.. Pesaro (Italy) 3-4 June Paper: For a philosophical approach to racism in the training of public service personnel. 15. Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην: Νίθνο Καιακάξεο/ Nicolas Calas ( ), Ξαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ, Γηνξγάλσζε: Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πεξ. Μαλδξαγφξαο, Γήκνο Κνκνηελήο, Κνκνηελή Ηνπλίνπ Πξφεδξνο ζπλεδξίαο. 16. Eighteenth International Conference of Philosophy ( Kavala- Abdera July 2006). Values and Justice in the Global Era. Organization of the Conference: International Association for Greek Philosophy, Internartional Center for Greek Philosophy and Culture. Paper: Identity and Classification of Values. 17. Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην: Δπγέληνο Βνύιγαξεο: ν άλδξαο θαη ην έξγν ηνπ. Γηνξγάλσζε: Σκήκα Ηζηνξίαο Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Κέξθπξα 1-3 Γεθεκβξίνπ Δηζήγεζε: Οη θηινζνθηθέο πεξί επζαλαζίαο αληηιήςεηο ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε ν πλέδξην Πνιηηηθήο Φπρνινγίαο κε Γηεζλή ζπκκεηνρή, Ζγεζία, Πξνζσπηθφηεηα θαη Πνιηηηθή. Γηνξγάλσζε: Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Σνκέαο Πνιηηθήο Φπρνινγίαο ησλ Γεξκαλψλ Φπρνιφγσλ (BDP) θαη άιινη, Αζήλα Ματνπ Δηζήγεζε: Ο ξφινο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηζηνξία θαη ηηο ζχγξνλεο θνηλσλίεο, ζζ

10 19. - XV International Symposium of Philosophy: Religion and Science. Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture, Pyrgos, Ancient Olympia- Elia Greece, July 30 - August 4, Δηζήγεζε: Religion and Ethics. Goals and Practices ( Θξεζθεία θαη Ζζηθή. θνπνί θαη Πξαθηηθέο). 20. Πξνο αλαδήηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Γηεζλέο πλέδξην Φηινζνθίαο θαη Φπραλάιπζεο. Γηνξγάλσζε: Σνκέαο Φηινζνθίαο Αξηζηνηειείνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο, (Δξγαζηήξην θηινζνθηθήο έξεπλαο πάλσ ζην θαληαζηαθφ) Institut für Philosophie der Universität Wien Φξνυδηθή Δηζηξία Βφξεηαο Διιάδαο, Θεζζαινλίθε 1-3 Φεβξνπαξίνπ Πξνεδξεχσλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κπξηαθήο, 3 Φεβξνπαξίνπ ΥΗΥ International symposium of Philosophy: Ecology, and Ethis in the Age of Globalization. Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture, Ancient Olympia- Pyrgos, Elia Greece, August 8-12, Paper: The Ethics of Global and the Globalized Ethics 22. XX International Conference: ENLIGHTENMENT IN THE GREEK AND THE EUROPEAN TRADITION, Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia- Pyrgos, Elia Greece, August 2-7, Paper: Philosophical Maters in European and Neohellenic Enlightenment ( Φηινζνθηθά Εεηήκαηα ζηνλ Δπξσπατθφ θαη ηνλ Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ). 23. XΥI INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY: PLATO, PLATONISM AND THE MODERNS, Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, ANCIENT OLYMPIA JULY, Honorary Committee, Address, Honorary Awards, Chaiman. 24. V INTERNATIONAL BILINGUAL SUMMER SEMINAR: PLATO AND THE ARTS. Γηνξγάλσζε: The Olympic Center for Philosophy and Culture In collaboration with The University of Athens, The University of Cyprus, July 25-29, 2010, Ancient Olympia. Honorary Committee, Chairman 25. ΗΗ Γηεζλέο πλέδξην Φπραλάιπζεο θαη Φηινζνθίαο κε ζέκα Τν Πξσηαξρηθό. Τπφ ηελ αηγίδα ηεο Απζηξηαθήο Πξεζβείαο θαη ηνπ Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε Οθησβξίνπ ΥΥΗΗ INERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY, PHILOSOPHY AND EDUCATION, Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, ANCIENT OLYMPIA JULY, Honorary Committee, Address, Honorary Awards, Chaiman. Paper: «Moral Theory and Moral Principles: J. Dewey on Ethics and Education» INTERNATIONALER KONGRES zur Erforschung des 18. JAHRHUNTERS, Juli 2011, Graz Austria, Paper: The Concept of Time in the Philosophy of Neoehelleniv Enlightement. 9

11 28. ISUD 9th WORLD CONGRESS, Democratic Culture: Historical Reflections & Modern Transformations, June , Olympia Ilida, Greece. Παλειιήληα: (21) 28. H πξόζιεςε θαη ε αλάπηπμε ησλ ηδεώλ ηνπ Kαξι Mαξμ ζηελ Eιιάδα. Γηνξγάλσζε: Tνκέαο θηινζνθίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Iσαλληηψλ θαη Πξεβέδεο θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Yπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Iσάλληλα 4-7 Nνεκβξίνπ Παξέκβαζε: O Γ. θιεξφο θαη ν ειιεληθφο καξμηζκφο. 29. Tν πξόβιεκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηώλα. Γηνξγάλσζε: Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Tκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο θαη Γήκνο Xαλίσλ, Xαληά Iνπλίνπ θαη 1 Iνπιίνπ Eηζήγεζε: Tν πξφβιεκα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ Γ. θιεξφ. 30. O Kσλζηαληίλνο Xαηδόπνπινο σο ινγνηέρλεο, ηερλνθξίηεο θαη ζεσξεηηθόο. Γηνξγάλσζε: Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη Γήκνο Aγξηλίνπ, Aγξίλην Mατνπ Eηζήγεζε: Oη έλλνηεο ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνφδνπ ζηνλ K.Xαηδφπνπιν θαη ην M.Tζηξηκψθν. 31. Aπό ην Παξακύζη ζηα Kόκηθο. Παξάδνζε θαη Nενηεξηθόηεηα. Γηνξγάλσζε: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Aιεμαλδξνχπνιε 4-6 Nνεκβξίνπ Eηζήγεζε: Aπφ ην κχζν ζην ιφγν. Mπζηθέο θαη ινγηθέο εμεγήζεηο ηνπ θφζκνπ. 32. Θεζζαινί θηιόζνθνη. Io Παλειιήλην πλέδξην. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη Eηαηξεία ηζηνξηθψλ εξεπλψλ Θεζζαιίαο. Λάξηζα Mαξηίνπ Eηζήγεζε: ηέθαλνο Kνκκεηάο θαη Θεφθιεηνο Φαξκαθίδεο. Γισζζηθή θαη θηινζνθηθή νπηηθή ζηνλ χζηεξν Nενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ. 33. Φηινζνθία, Eπηζηήκεο θαη Πνιηηηθή. Γηνξγάλσζε: Tνκέαο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ, Iσάλληλα Mατ Eηζήγεζε: Hζηθά δηιήκκαηα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ αλζξψπηλε πξάμε ζηνλ αηψλα πνπ έξρεηαη. 34. Nενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο, απόπεηξα κηαο λέαο εξεπλεηηθήο ζπγθνκηδήο. Γηνξγάλσζε: Iλζηηηνχην Bηβιίνπ θαη Aλάγλσζεο Γήκνπ Kνδάλεο. Kνδάλε 8-10 Nνε Eηζήγεζε: H έλλνηα ηνπ θσηφο θαη ηνπ θσηηζκνχ ζηε θηινζνθία ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. 35. Mεηαβπδαληηλή, Nενειιεληθή θαη ύγρξνλε Eιιεληθή Φηινζνθία. Γηνξγάλσζε: Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eηαηξεία- Tνκέαο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ 10

12 Aζελψλ- Πάληεην Παλ/κην. Aζήλα Mαξηίνπ Eηζήγεζε: Γλσζηνινγηθέο ζηαζεξέο ζηε Φηινζνθία ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. 36. Οη ηξεηο Μειηώηεο δηδάζθαινη ηνπ Γέλνπο (Άλζηκνο Γαδήο, Γξεγόξηνο Κσλζηαληάο θαη Γαληήι Φηιηππίδεο. Γηνξγάλσζε: Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Μειεψλ Μαγλεζίαο (ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ), 30 επ -1 0θη Δηζήγεζε: Ο Γαληήι Φηιηππίδεο σο θηιφζνθνο. 37. ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γηνξγάλσζε: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 3-6 Ματνπ Δηζήγεζε: Φηινζνθίεο γηα παηδηά θαη θηινζνθίεο ησλ παηδηψλ 38. Ζ Λνγηνζύλε ηνπ Αλαηνιηθνύ Εαγνξίνπ, Γηνξγάλσζε: Αλαηνιηθφ Εαγφξη Ηνπλίνπ 2001, ζχλεδξνο κε παξέκβαζε ν Παλειιήλην πλέδξην «Θεζζαινί θηιόζνθνη- Κσλζηαληίλνο Κνύκαο, Γηνξγάλσζε: Γήκνο Λάξηζαο- Δηαηξεία ηζηνξηθψλ εξεπλψλ Θεζζαιίαο, Λάξηζα Ννεκβξίνπ Θέκα: Ζ ζπκβνιή ησλ Θεζζαιψλ θηινζφθσλ ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ ν Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο, Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία-Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο, Θέκα: Μέζνδνο θαη Δξκελεία, Θεζζαινλίθε Ηνπλίνπ 2002, ζχλεδξνο κε παξέκβαζε. 41. Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα, Ο ραξαθηήξαο ηεο Δθπαίδεπζεο. Γηνξγάλσζε: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ, θησβξίνπ Δηζήγεζε: Φηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. 42. Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα, Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Ματνπ Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη πξνεδξεχσλ ζπλεδξίαο. 43. Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε ζέκα, Γεψξγηνο θιεξφο: Δθαηφ ρξφληα απφ Σν Κνηλσληθφλ καο δήηεκα, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηήκηφπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 5 Γεθ πλέδξην γηα ηνλ Πιάησλα Γξαθνύιε, Οθησβξίνπ 2009, Ηζάθε. Δηζήγεζε: Ο Πιάησλ Γξαθνχιεο σο θηιφζνθνο 45. Ζ Ζζηθή Φηινζoθία ηεο Διιεληθήο Γηαζπνξάο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ - Διιεληθή Δηαηξεία Ζζηθήο, 10 Μαξηίνπ Δηζήγεζε: Ζ Ζζηθή ζηε Φηινζνθία ηεο Γηαζπνξάο. Ζ Ζζηθή ζηνλ Βεζζαξίσλα θαη ηνλ Ηψζεπν Μνηζηφδαθα 46. Θεόθιεηνο Φαξκαθίδεο, Γήκνο Νίθαηαο Λαξίζεο, 2-3 Απξηιίνπ Δηζήγεζε: Ο Θεφθιεηνο Φαξκαθίδεο θαη ν Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο. 11

13 47. Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε ζέκα, William James: εθαηφ ρξφληα απφ ην ζαλαηφ ηνπ, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Δηζήγεζε: «Ζ πξαγκαηηζηηθή αληίιεςε ηεο αιήζεηαο θαηά ηνλ William James», Ησάλληλα, Δπηζηεκνληθό πκπόζην κε ζέκα, Θεφθηινο Κατξεο: Αλαςειαθψληαο ην βίν ηνπ θαη μαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ. Δηζήγεζε: «Γλσζηνζεσξεηηθά Εεηήκαηα ζην θηινζνθηθφ έξγν ηνπ Θεφθηινπ Κατξε», Άλδξνο επηεκβξίνπ πλέδξην Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο κε ζέκα Φηινζνθία θαη Πνιηηηθή. Πεξηνδηθφ Φηινζνθεηλ. Δηζήγεζε: «Σξεηο εγγξαθέο γηα ην ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ Ηζηνξία θαη ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο». Θεζζαινλίθε Ηαλνπαξίνπ γ. Θεκαηηθά-Σνπηθά: (6) 50. A πλέδξην Tπξλαβίηηθσλ πνπδώλ: Γηνξγάλσζε: Πνιηηηζηηθφο νξγαληζκφο Γήκνπ Tπξλάβνπ, Tχξλαβνο 1-2 επηεκβξίνπ Eηζήγεζε: H δπλακηθή ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ Tπξλάβνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. 51. B πλέδξην Λαξηζατθώλ πνπδώλ. Γηνξγάλσζε: Όκηινο Φίισλ Λαξηζατθήο Iζηνξίαο, Λάξηζα Mαξηίνπ Eηζήγεζε: H έλλνηα ηεο Παηδαγσγίαο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο ζηνλ K.M.Kνχκα. 52. Ζ Kνδάλε θαη ε πεξηνρή ηεο: Iζηνξία θαη πνιηηηζκόο. Γηνξγάλσζε: Γήκνο Kνδάλεο, Kνδάλε επηεκβξίνπ Eηζήγεζε: H δηδαζθαιία ησλ θηινζνθηθψλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ E.P.Πφπνβηηο. 53. Kηιειέξ: Tν αγξνηηθό δήηεκα ζηε Θεζζαιία. Γηνξγάλσζε: Γήκνο Λάξηζαο, Λάξηζα 1-3 Aπξηιίνπ Eηζήγεζε: Tν ελλνηνινγηθφ χπφβαζξν ηεο θνηλσληθήο νπηηθήο ηνπ Mαξίλνπ Aληχπα. 54. Pήγαο Φεξαίνο. Γηα κηα λέα εξεπλεηηθή ζπγθνκηδή. Γηνξγάλσζε: Tνκέαο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ. Iσάλληλα Mαΐνπ 1998, κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. 55. O Pήγαο θαη ε Παηδεία ζην Πήιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Tνπξθνθξαηίαο. Γηνξγάλσζε: Nνκαξρηαθή Aπηνδηνίθεζε Mαγλεζίαο - Eηαηξία Kνηλσληθήο Παξέκβαζεο θαη Πνιηηηζκνχ, Zαγνξά Πειίνπ Iνπλίνπ Eηζήγεζε: Oη φξνη δηακφξθσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο ζηνλ Γαληήι Φ ηιηππίδε. Β) Eπηζηεκνληθέο Hκεξίδεο, πκπόζηα θαη εκηλάξηα: (20) 1). H Eιιεληθή Kνηλόηεηα. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ, 27 Aπξηιίνπ Eηζήγεζε: Oη απφςεηο ηνπ Πι. Γξαθνχιε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Aγξνππφιεσλ θαη ηε Γηαηηεηηθή ηεο Kνηλσλίαο. 2). Eβδνκάδα ηνπ Kαζεγεηή: Γηνξγάλσζε: EΛME Φιψξηλαο, Φιψξηλα 24 12

14 Oθησβξίνπ - 3 Nνεκβξίνπ Eηζήγεζε: O ξφινο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηζηνξία. 3). H θηινζνθία ζηα Γηάλληλα. 250 ρξόληα από ηελ έιεπζε ηνπ Eπγέληνπ Bνύιγαξε ζηελ πόιε καο. Γηνξγάλσζε: Tκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ,Γηάλληλα 15 Γεθεκβξίνπ Eηζήγεζε: H έθζεζε ηνπ Eπγέληνπ Bνχιγαξε Πεξί ζπζηήκαηνο ηνπ Παληφο σο κέζνδνο θνζκνγλσζίαο ησλ καζεηηψλησλ. 4). ρνιείν θαη Kνηλσλία. Γηνξγάλσζε: EΛME Φιψξηλαο, Φιψξηλα 9 Aπξηιίνπ Eηζήγεζε: O θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 5). ρνιείν θαη Kνηλσλία. Γηνξγάλσζε: Nνκαξρία Mεζζελίαο, Γξαθείν ρνιηθψλ πκβνχισλ Kππαξηζζίαο, Eπηζηεκνληθνί θνξείο ηνπ Nνκνχ θαη Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ, Kαιακάηα Mατνπ Eηζήγεζε: Παηδεία θαη θνηλσληθνί απνθιεηζκνί. 6). Θέκαηα θηινζνθίαο ηεο παηδείαο. Eπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζην Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia, Aκθηζέαηξν , 8 Aπγ ). N. Eμαξρόπνπινο θαη Aι. Γεικνύδνο: Φηινζνθηθή ζεκειίσζε ησλ απόςεώλ ηνπο γηα ηελ παηδεία, επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζην RMIT, Melbourne, Australia, 15 Aπγ ). Nενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο. Eπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζην 1 ν έηνο ζπνπδψλ ηνπ Division of Modern Greek Studies (RMIT), Melbourne, Australia, 16 Aπγ ). Kξίζε ηεο πνιηηηθήο ή θξίζε ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ (Tν πξόβιεκα ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζήκεξα). Γηνξγάλσζε: Ίδξπκα Friedrich Ebert - Παλ/κην Iσαλλίλσλ, Iσάλληλα Mαξη Eηζήγεζε: Eπηπηψζεηο ησλ απνθιεηζκψλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ. 10). Mλήκε Hπεηξσηώλ Eπεξγεηώλ. Γηνξγάλσζε: Γήκνο Iσαλληηψλ- Παλ/κην Iσαλλίλσλ θαη άιινη θνξείο. Iσάλληλα Mατνπ Eηζήγεζε: Oη ζπληζηψζεο ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. 11). Pour un nouveau paradigme du developpement durable. II Rencontre Européenne. Lagos- Portugal, 6-10 Juillet (Participant). 12) Αεηθνξία θαη ρνιηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ. Δπξσπατθφ πκπφζην. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ-Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηήξην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαίδεπζεο, Ησάλληλα 7-8 Γεθεκβξίνπ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ πκπνζίνπ. (Coordinateur Grigorios Karafyllis, professeur PTDE, Responsable scientifique de colloque,universite DE IOANNINA, DEPARTEMENT PEDAGOGIQUE, LABORATOIRE D'ETUDES DEL HELLENISME EMIGRANT ET D'EDUCATION INTERCULTURELLE UNIVERSITE DE IOANNINA 13

15 ,COLLOQUE EUROPEEN, «DURABILITE ET PROGRAMMES SCOLAIRES»,Ioannina, 7-8 decembre 2005, Salle de Congres Η.Κ.Δ.Δ.Π.Π.Δ. «Stavros Niarhos», PROGRAMME DU COLLOQUE, MERCREDI 7-8 DECEMBRE 2005). 13. Ζ ρξηζηηαληθή παηδεία ζηελ Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνύληαο - Οη ζπνπδαηόηεξνη ιόγηνη. Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα. Γηνξγάλσζε: Έλσζε Πνληίσλ Πηεξίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην Οιπκπηαθφ Κέληξν Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δηζήγεζε: Ζ Θεσξία ηεο εμέιημεο ζην έξγν ηνπ Γεσξγίνπ θιεξνχ, Καηεξίλε, 21 Ηαλνπαξίνπ Πνιηηηζηηθέο Ζκεξίδεο Οιπκπηαθνύ Κέληξνπ Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο ζηελ Οξεηλή Οιπκπία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Φηγαιείαο θαη Αλδξίηζαηλαο. Ν. Φηγάιεηα,15 Ηνπιίνπ 2006 θαη Αλδξίηζαηλα 16 Ηνπιίνπ Δηζήγεζε: Οη αξρέο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπνπδαίαο πνιηηείαο ζηνλ Πιήζσλα. 15. Βεζζαξίσλ ν Έιιελ θαη θηιόζνθνο, Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα. Γηνξγάλσζε: Έλσζε Πνληίσλ Πηεξίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηε ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Καηεξίλε, 10 θαη 11 Μαξηίνπ Υαηξεηηζκφο θαη Πξφεδξνο ζπλεδξίαο. 16. Γηεξεύλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ινγίσλ ηνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα. Γηνξγάλσζε: Έλσζε Πνληίσλ Πηεξίαο θαη ζπλεξγαζίεο, Καηεξίλε, 5-6 Απξηιίνπ πλδηνξγαλσηήο, πξφεδξνο ζπλεδξίαο θαη ζπλνςίζαο ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. 17. Κάλνληαο θηινζνθία κε ηα παηδηά, Γηεζλήο Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Γηεζλήο Δπηηξνπή UNESCO θαη ην Σκήκα ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Ρφδνο, 28 Ννεκβξίνπ (κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο). 18. Ζ Φηινζνθία ηεο Παηδείαο: ηόρνη θαη πξννπηηθέο, Οιπκπηαθφ Κέληξν Φινζνθίαο θαη Παηδείαο, ρψξνο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Παξαζθεπή, 14 Ματνπ Γηνξγαλσηήο. Δηζήγεζε: Ζ θηινζνθία ηεο Παηδείαο:ζπγθξφηεζε θαη πεξηερφκελν. 19. Από ηνλ κνλόινγν ηνπ δαζθάινπ ζηνλ νκαδηθό δηάινγν. Φηινζνθηθή ζθέςε θαη δηεξεύλεζε ζηελ πξσηνβάζκηα ζρνιηθή ηάμε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ΠΣΠΔ, Παξαζθεπή, 12 Οθησβξίνπ Δηζήγεζε: Φηινζνθία θαη παηδηά: δπζθακςία θαη αλνηθηφηεηα κηαο ζρέζεο. 20. Ζκεξίδα Ζζηθήο Φηινζνθίαο, κε ζέκα, «νληηλα ρξε ηξφπνλ δελ. Πξνβνιέο αξραίαο θηινζνθίαο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα», πεξ. ΦΗΛΟΟΦΔΗΝ, κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο δηνξγάλσζεο (Πειεγξίλεο, Γειεβνγηαηδήο, Καξαθχιιεο). Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, 21 Ηαλνπαξίνπ 2011 Γ) Γηαιέμεηο-Oκηιίεο: (9) 14

16 1). H Φηινζνθία ηεο Παηδείαο θαη νη ζεκειηώδεηο έλλνηέο ηεο. Γηνξγάλσζε: EΛME Hκαζίαο θαη χιινγνο Φηινιφγσλ Bέξνηαο, Bέξνηα 23 Iαλνπαξίνπ ). Παηδεία θαη Kνηλσληθόο απνθιεηζκόο. Γηνξγάλσζε: Aλνηρηφ Παλ/κην Γήκνπ Aγξηλίνπ- χιινγνο Kσλζηαληίλνο Xαηδφπνπινο, Aγξίλην 23 Nνε ). H εθπαίδεπζε ζηελ Eιιάδα ζήκεξα. Eιιεληθφ ζρνιείν E.O.K.M.B. Templestowe. εκηλάξην ζηε ρνιή γνλέσλ, Melbourne, Australia, 10 Aπγ ). Nενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο. Γεκφζηα δηάιεμε κε ηνλ Eιιελναπζηξαιηαλφ χλδεζκν Mειβνχξλεο, RMIT. Radio Theatre, building 9, Australia, 18 Aπγ Ζ πλεηζθνξά ηεο Φηινζνθίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, Γεκφζηα Γηάιεμε κε ην Πξφγξακκα Δμνκνίσζεο θαη ην χιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ Πξέβεδαο, Πξέβεδα, Σα έξγα ηέρλεο θαη ν ηόπνο ηνπο. Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην. Διιεληθφ Ησαλλίλσλ 9-10 επηεκβξίνπ Οκηιία θαη παξνπζίαζε ηνπ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο ηεο Φιψξηλαο. 7. Οηθνλνκία θαη Ζζηθή ζηε θηινζνθία ηνπ Αβξ. Διεπζεξόπνπινπ, Φηινζνθηθφ Αλαιφγην, Φηινζνθηθέο δηαιέμεηο, Θεζζαινλίθε, 23 Ηαλνπαξίνπ Ζ εζηθή ζηε θηινζνθία ηνπ Α. Διεπζεξόπνπινπ, Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, 24 Ηαλ Δπηκειεηήο θαη βαζηθόο νξγαλσηήο ησλ δέθα (10) θηινζνθηθώλ δηαιέμεσλ ππφ ηνλ ηίηιν Φηινζνθηθφ Αλαιφγην ζηε Θεζζαινλίθε, Ηαλνπάξηνο-Μάτνο 2009 ζην Κέληξν Ηζηνξίαο ηνπ ΓΖΜΟΤ. ΚΡΗΣΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ 1. Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1.1. Κξηηήο εξγαζηψλ ζην πεξ. Σν Βήκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, Κξηηήο εξγαζηψλ ζην Παλειιήλην πλέδξην, Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο, απφπεηξα κηαο λέαο εξεπλεηηθήο ζπγθνκηδήο, Γήκνο Κνδάλεο Κξηηήο εξγαζηψλ ζηελ αγγιφθσλε έθδνζε ηεο Δπηζη. Δπεηεξ. ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ) ην Κξηηήο εξγαζηψλ ζην πεξ. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεψξεζε, Κξηηήο εξγαζηψλ ζην Παλειιήλην πλέδξην, ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκ. Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Κξηηήο εξγαζηψλ ζην Παλειιήλην πλέδξην Ο ραξαθηήξαο ηεο Δθπαίδεπζεο, πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα θησβξίνπ Κξηηήο εξγαζηψλ ζην Παλειιήλην πλέδξην, Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα

17 2. Μέινο Δπηζηεκνληθώλ, Οξγαλσηηθώλ, Δθδνηηθώλ θαη άιισλ Δπηηξνπώλ 2.1. Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο, απφπεηξα κηαο λέαο εξεπλεηηθήο ζπγθνκηδήο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Iλζηηηνχηνπ Bηβιίνπ θαη Aλάγλσζεο ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο θαη ηνπ Yπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Κνδάλε Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκ. Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Μέινο Σηκεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ XV International Symposium of Philosophy: Religion and Science. International Center of Philosophy and Culture, Pyrgos, Ancient Olympia- Elia Greece, July 30 - August 4, Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Γηεζλνχο Ζκεξίδαο, «Κάλνληαο θηινζνθία κε ηα παηδηά» πνπ δηνξγαλψλεη ε Διιεληθή Γηεζλήο Δπηηξνπή UNESCO θαη ην Σκήκα ΣΔΠΑΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Ρφδνο, 28 Ννεκβξίνπ 2008.( Member of the Committee of the International Meeting, Doing Philosphy with Children Department TEPAES, University of Aegean, Phodos, Nov. 28, 2008) Μέινο Σηκεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ XX International Conference of Philosophy: ENLIGHTENMENT IN THE GREEK AND THE EUROPEAN TRADITION: Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia- Pyrgos, Elia Greece, August Μέινο ηεο Σηκεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ XΥI INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY: PLATO, PLATONISM AND THE MODERNS, Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, ANCIENT OLYMPIA JULY, July Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο, απφπεηξα κηαο λέαο εξεπλεηηθήο ζπγθνκηδήο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Iλζηηηνχηνπ Bηβιίνπ θαη Aλάγλσζεο ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο θαη ηνπ Yπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Κνδάλε Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Pήγαο Φεξαίνο. Γηα κηα λέα εξεπλεηηθή ζπγθνκηδή. Γηνξγάλσζε: Tνκέαο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ, Iσάλληλα Mαΐνπ Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ παλειιελίνπ πλεδξίνπ Ο ραξαθηήξαο ηεο Δθπαίδεπζεο, πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα θησβξίνπ Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ XV International Symposium of Philosophy: Religion and Science. Γηνξγάλσζε: International Center of Philosophy and Culture, Pyrgos, Ancient Olympia- Elia Greece, July 30- August ( εκ. Σα ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή παξαηίζεληαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ πλεδξίσλ) Γηνξγαλσηήο εθ κέξνπο ηνπ Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο ηεο Ζκεξίδαο: Ζ θηινζoθία ηεο Παηδείαο: ζηφρνη θαη πξννπηηθέο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε,

18 Μέινο ηεο ηξηκεινχο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Ζκεξίδαο «νληηλα ρξε ηξφπνλ δελ. Πξνβνιέο αξραίαο θηινζνθίαο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα», πεξ. ΦΗΛΟΟΦΔΗΝ, Θεζζαινλίθε 21 Ηαλνπαξίνπ Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ XX International Conference: ENLIGHTENMENT IN THE GREEK AND THE EUROPEAN TRADITION, Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, Ancient Olympia- Pyrgos, Elia Greece, August 2-7, Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ V INTERNATIONAL BILINGUAL SUMMER SEMINAR: PLATO AND THE ARTS. Γηνξγάλσζε: The Olympic Center for Philosophy and Culture In collaboration with The University of Athens, The University of Cyprus, July 25-29, 2010, Ancient Olympia. Honorary Committee, Chairman Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΥΥΗΗ INERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY, PHILOSOPHY AND EDUCATION, Γηνξγάλσζε: Olympic Center for Philosophy and Culture, ANCIENT OLYMPIA JULY, Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ Φηινζνθία θαη Πνιηηηθε, πεξ. Φηινζνθεηλ, Θεζζαινληθε Ηαλ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ - ΔΚΓΟΔΗ Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ Ηθηηνο γηα ηε θηινζνθία, ηελ επηζηήκε θαη ην ζέαηξν, Αζήλα, Leader Books Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πεξηνδηθνχ CELΔSTIA γηα ηε θηινζνθία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηέρλε, εθδ. Μαηζηνχιαο, Αζήλα Μέινο ηεο Editorial Committee ηνπ δηεζλνχο θηινζνθηθνχ πεξηνδηθνχ SKEPSIS απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ Μέινο ηεο ηξηκεινχο χληαμεο θαη Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Πεξηνδηθνχ ΦΗΛΟΟΦΔΗΝ απφ ην πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Λφγνπ θαη Σέρλεο ηνπ Σκήκαηνο ( ) θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δνξηαζκνχ ησλ 20ρξνλσλ ηνπ Σκήκαηνο, Managing Editor of Proceedings of the ninth world congress Olympic and Elian Dialogues, Interenational Society for Universal Dialogue (ISUD) Olympic Center for Philosophy and Culture, SKEPSIS, Vol. XXII/I,II,III, 2012 AΛΛE EΠITHMONIKE ΓPATHPIOTHTE ηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνχ γίγλεζζαη ηνπ Π.T.Γ.E. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ζπκκεηέρσ ζηηο δηάθνξεο επηηξνπέο ηνπ θαη εηδηθφηεξα αλέιαβα 1. Tελ αλακφξθσζε ηνπ Oδεγνύ πνπδώλ θαη είρα ηελ επηκέιεηα ησλ αληίζηνηρσλ Oδεγώλ , , , , , , θαη Eπίζεο είρα ηελ επηκέιεηα ησλ ππ αξηζ. 6 θαη 7 Eπηζηεκνληθώλ Eπεηεξίδσλ ηνπ Tκήκαηνο θαηά ηα έηε 1993 θαη

19 3. Τπήξμα κέινο ηεο ηξηκεινχο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο θαη είρα ηελ επηκέιεηα ηνπ Δληαίνπ Οδεγνύ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηα αθαδεκατθά έηε , θαη Δπηκειεηήο θαη ζπλδηνξγαλσηήο σο Γληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαίδεπζεο κε άιια ηξία Δξγαζηήξηα (ΑΠΘ θαη Παλ/κην Ησαλλίλσλ) δέθα (10) θηινζνθηθψλ δηαιέμεσλ Κέληξν Ηζηνξίαο ηνπ ΓΖΜΟΤ Θεζζαινλίθεο (Ηαλνπάξηνο-Μάηνο 2009). EΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ, ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1). Tν 1992 εξεχλεζα ην δήηεκα, H δηδαζθαιία ησλ θηινζνθηθψλ καζεκάησλ ζηε Θεζζαιία θαηά ηνλ 18 ν αηψλα ζηα πιαίζηα ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 2). Tν 1994 δίδαμα ζην Πξφγξακκα Eηδηθήο Aγσγήο θαη ην 1996, 1997 θαη 1998 ζην Πξφγξακκα Eπαλεθπαίδεπζεο Eθπαηδεπηηθψλ Eμσηεξηθνχ πνπ είραλ κέιε ΓEΠ ηνπ Tκήκαηφο καο. 7). πκκεηέρσ σο κέινο ηεο δεθακεινχο δηαηκεκαηηθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ εθπνλεί ην Πξφγξακκα, Nενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο (Eζληθφ Ίδξπκα Eξεπλψλ- Tνκέαο Φηινζνθίαο Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ. Έρεη εθδνζεί ήδε ε Bηβιηνγξαθία ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ , Aζήλα 1998, ζζ. 315 θαη αθνινπζεί ην Λεμηθφ ηνπ Nενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ (πξφρεηξε έθδνζε 1999). 8). πκκεηέρσ ( ) σο έλαο απφ ηνπο ππεχζπλνπο έξγνπ ζην Mεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, Nενειιεληθή Φηινζνθία- Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ ηνπ Tνκέα θηινζνθίαο ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη ην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γ.E. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θαη ην TκήκΦηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κίνπ Kξήηεο Α. Βηβιία (10) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ 1. Tν πξόβιεκα ησλ ηζηνξηθώλ παξαγόλησλ ζηελ ειιεληθή ζνζηαιηζηηθή ζθέςε θαηά ηελ πεξίνδν Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Iσάλληλα 1989, ζζ Nενειιεληθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θηινζνθία, εθδ. Bάληαο, Θεζ/λίθε 1990, ζζ Eπθξνλίνπ-Pαθαήι Πόπνβηηο, Σύλνςηο Λνγηθήο θαη εξσηαπόθξηζηλ πξνο ρξήζηλ ηεο λενιαίαο, απνθαηάζηαζε - επηκέιεηα ρεηξνγξάθνπ, εηζαγσγή θαη ζεκεηψζεηο, Γξεγφξεο Kαξαθχιιεο. Παξάξηεκα Eπεηεξίδαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γ.E ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Iσάλληλα 1995, ζζ Γλσζηνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα ζηε θηινζνθία ηεο παηδείαο εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε, 1995 θαη Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο - Βηβιηνγξαθία , ), Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ - Σνκέαο θηινζνθίαο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Αζήλα 1998, 315 ζ. (ζπιινγηθφ έξγν: Φεκκέλνο Ν.Κ. - Ννχηζνο Π.Υξ. - Πέηζηνο Κ.Θ. - 18

20 Απνζηνιφπνπινο Γ.Γ. - Καξαθχιιεο Γξ. - Αξγπξνπνχινπ Ρ.Γ. Μηραειάξεο Π.Γ.- Καξάο Γ. Φξαγθίζθνο Δ.Ν.- Σακπάθε Ά - Πάηζηνπ Β.) 6. Iώζεπνο Mνηζηόδαμ, Πεξί παίδσλ αγσγήο ή Παηδαγσγία, Bελεηία 1779, επαλέθδνζε κε εηζαγσγή θαη ζεκεηψζεηο Γξεγφξε Kαξαθχιιε, απφ ην Iλζηηηνχην Bηβιίνπ θαη Aλάγλσζεο Kνδάλεο θαη ην Yπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Kνδάλε 1998, ζζ. α -μα θαη Ζ Φηινζνθία ηεο Παηδείαο. Γλσζηνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2005, ζ (επαλέθδνζε ηνπ βηβιίνπ Γλσζηνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα ζηε θηινζνθία ηεο παηδείαο (1995, 1999) κε βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο, 8. Αμηνινγία θαη Παηδεία. Φηινζνθηθή ζεώξεζε ησλ αμηώλ ζην ρώξν ηεο παηδείαο, εθδ. Σππσζήησ-Γ.Γαξδαλφο, Αζήλα ζζ θαη αλαηχπσζε ην 2008 κε κηθξνδηνξζψζεηο. 9. Νενειιεληθή Γηαθσηηζκόο. Φηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο, εθδ. Gutenberg,Αζήλα Κνηλσληθή Φηινζνθία. Εεηήκαηα Κνηλσληθήο, Πνιηηηθήο θαη Ζζηθήο πγθξόηεζεο, εθδ. Gutenberg, Αζήλα Β. Άξζξα (57) 1. H δπλακηθή ηεο ειιεληθόηεηαο ηνπ Tπξλάβνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Nενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Σχξλαβνο 1991, ζζ H Παηδαγσγία ηνπ Mνηζηόδαθα θαη ε έλλνηα ηεο αγσγήο, πεξ. Tα εθπαηδεπηηθά, ηρ (1992), ζζ Oη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ηνπ Γ.N. Γάξβαξε. Eπηζηεκ. Eπεηεξ. ηνπ Π.T.Γ.E ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ, N. 5 (1992), ζζ Oη θηινζνθηθέο πεξί παηδείαο αληηιήςεηο ηνπ ηεξνδηαθόλνπ θαη θαζεγεηή Nενθύηνπ Bάκβα. Eπηζηεκ. Eπεηεξ. ηνπ Π.T.Γ.E ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ, N. 5 (1992), ζζ Oη «Aπηνζρέδηνη ζηνραζκνί πεξί ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη γιώζζεο» σο πιαίζην δηαζύλδεζεο παηδείαο θαη θηινζνθίαο ζηνλ Aδακάληην Kνξαή, Eπηζηεκ. Eπεηεξ. ηνπ Π.T.Γ.E ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ N. 6 (1993), ζζ θαη Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεψξεζε, η. 11, ηρ. 33 (1994), ζζ O θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, πεξ. Xξνληθά Δγιεκαηνινγίαο (Γ.Π. Θξάθεο), ηρ. 6 (Aπξ. 1993), ζζ H έλλνηα ηεο «Παηδαγσγίαο» θαη ηεο «Παηδαγσγηθήο» ζηνλ K.M. Kνύκα. Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Λάξηζα 1994, ζζ Oη έλλνηεο ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνόδνπ ζηνλ K. Xαηδόπνπιν θαη ηνλ M. Tζηξηκώθν, πεξ. Oπηνπία, ηρ. 9 (1994), ζζ Παξαηεξήζεηο ζε ζεκειηώδε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ λενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Tφκνο Παξάδνζε θαη πξφνδνο, Aζήλα 1994, ζζ Pηδηθέο αληηζέζεηο θαη ζρεκαηηθέο ζπγθιίζεηο ζηε θηινζνθία ηεο παηδείαο ηνπ N. Eμαξρόπνπινπ θαη ηνπ Aι. Γεικνύδνπ. ΓΧΓΧΝΖ, Eπηζηεκ. Eπεηεξ. ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο- Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ, η. KΓ (1994), ζζ θαη πεξ. Φηιφινγνο, ηρ. 82 (ρεηκψλαο 1995), ζζ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ ΜΔΣΟΒΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθώλ επξσπατθώλ πνιηηηζκώλ METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER M.I.R.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης 4 η υνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη 23-25 Μαίου 2013 Περιλήψεις Ανακοινώσεων 2 Οργανωτική Επιτροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα