: Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό."

Transcript

1 Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der griechischen Arbeiterbewegung. (Αμηνιόγεζε summa cum laude). 1987: Magister Artium (Σκήκα Κνηλσληνινγίαο/ Παλεπηζηήκην Münster). Θέκα Magisterarbei: Arbeiterbewegung und Arbeiterräte am Beispiel der russischen Sowiets. ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Δ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ Γηδαζθαιία ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ζην Γηδαζθαιείν ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ΔΠΟΠΣΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ 1. Κνξνκπόθεο, Γ., Τεσνοκπαηική Ιδεολογία και Εκπαιδεςηική Πολιηική ζηην Ελλάδα ηον 20 ο αιώνα. Όπια και ανηιθάζειρ, (ππνζηήξημε Ηνύληνο 2008). Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή: Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ, Καζεγεηήο Αλδξέαο Μνζρνλάο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηώξγνο Γξόιιηνο. 2. Βιαρόπνπινο,., Εκπαιδεςηική πολιηική και ππακηικέρ γπαμμαηιζμού: ηο θεωπηηικό-θεζμικό πλαίζιο και ηο παπάδειγμα ηος Σσολείος Δεύηεπηρ Eςκαιπίαρ (ππνζηήξημε 2012). Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή: Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ, Καζεγεηήο θεύνο Παπατσάλλνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηώξγνο Γξόιιηνο. 3. Πνπιεκάο, Μ., Νεομαπξιζηικέρ πποζεγγίζειρ ηηρ κοινωνικήρ δομήρ: Η έννοια ηηρ μικποαζηικήρ ηάξηρ ζηον E. O. Wrihgt. Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή: Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηώξγνο Σζνκπάλνγινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γεσξγία Πεηξάθε. ΔΞΔΣΑΣΗ-ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ (ΙΚΤ) Δμεηαζηήο ηνπ ΗΚΤ γηα ππνηξνθίεο εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ζην ζεκαηηθό πεδίν Κνηλσληνινγία-Κνηλσληθή Πνιηηηθή (αθαδεκατθά έηε: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). 1

2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Μάξηηνο 2010: Research Fellow ζην Institut für Europäische Ethnologie/Humbolt Universität. Ννέκβξηνο : Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ινύληνο Ινύληνο 2007: Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ινύληνο Οθηώβξηνο 2006: πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μάηνο 2004 : Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ιαλνπάξηνο 2004 Ινύληνο 2004: Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ζην Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Μπηηιήλεο (ΓΔ). Οθηώβξηνο Ινύληνο 2004: Δπηζηεκνληθόο πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζην Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε Παιηλνζηνύλησλ θαη Αιινδαπώλ Μαζεηώλ κε θνξέα ην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ : Δληεηαικέλνο Λέθηνξαο (ΠΓ.407/80) ζην Πνιπηερλείν Kξήηεο (Γεληθό Tκήκα) : Δληεηαικέλνο Λέθηνξαο (ΠΓ. 407/80) ζην Tκήκα Kνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο : Καζεγεηήο ζην T.E.I Hξαθιείνπ, Tκήκα Kνηλσληθήο Eξγαζίαο : Καζεγεηήο ζην T.E.I Hπείξνπ, Tκήκα Bξεθνλεπηνθόκσλ θαη Nνζειεπηηθήο : Eιεύζεξνο ζπλεξγάηεο ζην Iλζηηηνύην Isoplan Saarbrücken. ΒΙΒΛΙΑ 1. Zur Frage der Enstehung und Formierung der griechischen Arbeiterbewegung. Eine sozialhistorische Untersuchung, Frankfurt-New York 1994: Peter Lang, ζει Πεπιθωπιοποίηζη και Eνζωμάηωζη. H κοινωνική πολιηική ωρ μησανιζμόρ ελέγσος και κοινωνικήρ πειθάπσηζηρ, Αζήλα 2007, 3 ε έθδνζε :Eθδόζεηο Παπαδήζε, ζει Δξγαζία, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο ηάμεηο. Σν ηζηνξηθν-ζεσξεηηθό πιαίζην, Αζήλα 2006, 2 ε έθδνζε :Δθδόζεηο Παπαδήζε, ζει Κνηλσληθή Πνιηηηθή, απνθιεηζκέλεο νκάδεο θαη ηαμηθή δνκή, Αζήλα 2009: Δθδόζεηο Παπαδήζε, ζει Κνηλσληθέο ηάμεηο, θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη ζπλζήθεο δσήο, Αζήλα 2009:Δθδόζεηο Παπαδήζε, ζει ΑNΑΚΟΙΝΧΔΙ Δξγαζία θαη εθπαίδεπζε ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο, αλαθνίλσζε ζην πλέδξην-εκηλάξην: Εεηήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ζηηο θνηλωληθέο επηζηήκεο (Ρέζπκλν 27/30 Οθησβξίνπ 2011) πνπ δηνξγαλώλεη ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Κνηλσληθά ππνθείκελα θαη κνξθέο δξάζεο ζηε ζπγθπξία ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα ζήκεξα, αλαθνίλσζε ζηελ εκεξίδα Κξίζε θαη θξίζεηο ζηελ Διιεληθή θνηλωλία ηεο Διιεληθήο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο ( , Πάληεην Παλεπηζηήκην), Οπηνπία 93, 2011, ζζ

3 Ο θνηλσληθόο δαξβηληζκόο ζηελ εθπαίδεπζε: ην επηζηεκνινγηθό ππόβαζξν ησλ πξαθηηθώλ ηαμηλόκεζεο, αλαθνίλσζε ζην πκπόζην, Γαξβίλνο θαη θνηλσληθέο-αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Φηινζνθηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Ρέζπκλν 4,5& Γεθεκβξίνπ 2009), Θέζεηο 117, 2011, ζζ Βίσκα, ζρνιηθή γλώζε θαη αλαιπηηθό πξόγξακκα, αλαθνίλσζε γηα ην Γηεζλέο Γηεπηζηεκνληθό Σπλέδξην, Βίωκα, Μεηαθνξά θαη Πνιπηξνπηθόηεηα: Δθαξκνγέο ζηελ Δπηθνηλωλία, ηελ Δθπαίδεπζε, ηε Μάζεζε θαη ηε Γλώζε πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Ρέζπκλν, 10, 11 & 12 Οθησβξίνπ 2008), Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο 88, 2009, ζζ Η θνηλσληνινγία ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Μεηαμύ εκπεηξηζκνύ θαη ππνθεηκεληζκνύ, αλαθνίλσζε ζηελ εκεξίδα ηνπ ηδξύκαηνο άθε Καξάγησξγα, Αζήλα (25 Ηαλνπαξίνπ 2008), Δλζέκαηα (εθεκεξίδα Απγή), 21 Μαξηίνπ Κνηλσληθή Σάμε, Κνηλσληθνπνίεζε θαη Κνηλσληθό Κεθάιαην. Σα όξηα ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, αλαθνίλσζε ζην πλέδξην Κνηλωλία & Ψπρηθή Υγεία πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, 20&21 Οθησβξίνπ 2007, Κνηλωλία θαη Ψπρηθή Υγεία, ζζ Πνηνηηθέο κέζνδνη θαη θνηλσληθή αλάιπζε, αλαθνίλσζε ζην δηεπηζηεκνληθό ζπκπόζην, Θεωξία θαη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο, πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Ρέζπκλν 16&17 Μαξηίνπ 2007), Ο Πνιίηεο 158, 2007, ζζ Γπλαηόηεηεο θαη όξηα ησλ εξκελεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, αλαθνίλσζε ζην πλέδξην-εκηλάξην: Εεηήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ζηηο θνηλωληθέο επηζηήκεο (Ρέζπκλν 1/4 Γεθεκβξίνπ 2006) πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Θέζεηο 96, 2006, ζζ Οη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα: από ηνλ Θεηηθηζκό ζηελ Δξκελεπηηθή, εηζήγεζε ζην πλέδξην ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Oη Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα (Μπηηιήλε 31, 1 & 2 Απξηιίνπ 2006), Ο Πνιίηεο 112, 2006, ζζ Η θπζηνπνίεζε ηε θνηλσλίαο: νη θνηλσληθέο αληζόηεηεο σο θπζηθέο αληζόηεηεο, αλαθνίλσζε ζην πλέδξην ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Oη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα (Μπηηιήλε 31, 1 & 2 Απξηιίνπ 2006), ζην: Εώξαο, Κ./Μπαληηκαξνύδεο, Φ. (επηκ.), Οη Κνηλωληθέο Δπηζηήκεο ζήκεξα, Αζήλα 2007 :άθθνπιαο, ζζ Κνηλσληθή δνκή θαη πγεία. Η ζρέζε θνηλσληθνπνηεηηθώλ πξαθηηθώλ θαη εξγαζίαο (πεξηερόκελν, ζπλζήθεο) κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ζην: Παπατσάλλνπ,. (επηκ.), Εεηήκαηα ζεωξίαο θαη κεζόδνπ ηωλ θνηλωληθώλ επηζηεκώλ, Αζήλα 2007 : Κξηηηθή, ζζ Από ην κνληέιν ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ ζην κνληέιν ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Δπηζηεκνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη κεζνδνινγηθέο ζπλέπεηεο, αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πλέδξην Ζ Κνηλσληνινγία ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Πξνο κηα Κνηλσληνινγία ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην ΔΚΚΔ, Αζήλα 9, 10 & Ννεκβξίνπ 2005, Θέζεηο 96, 2006, ζζ

4 Πξνζιήςεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο αλαπεξίαο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν. Η πεξίπησζε ηνπ ρσξηνύ αινλίθε Θεζπξσηίαο, αλαθνίλσζε ζην πλέδξην Αγξνηηθή Κνηλσλία θαη Λατθόο Πνιηηηζκόο ζηε κλήκε ηνπ ηάζε Γακηαλάθνπ πνπ δηνξγάλσζε ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ηε Γαιιηθή ρνιή Αζελώλ (22&23 Ματνπ 2005, Αζήλα 25, 26 &27 Μαίνπ 2005, Δζλνινγία 13, 2007, ζζ Η θνηλσλία ηεο γλώζεο σο κεηαθαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Κξηηηθή πξνζέγγηζε, αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην: Ζ θνηλσλία ηεο γλώζεο: Ηδενινγία θαη πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηνξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα πξνο ηηκή ηνπ Κνζκά Φπρνπαίδε, Ησάλληλα 4&5 Απξηιίνπ 2005, Ο Πνιίηεο 137, 2005, ζζ Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζώκαηνο. Από ην πξαγκνπνηεκέλν ζώκα ζην άθεληξν ζώκα, αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Γηεπηζηεκνληθό πκπόζην: ώκα, Δθπαίδεπζε &Βησκαηηθή Γλώζε πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν 5&6 Ννεκβξίνπ 2004, δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζην: M. Πνπξθόο (επηκ.), Δλζώκαηνο λνπο, πιαηζηνζεηεκέλε γλώζε θαη εθπαίδεπζε: πξνζεγγίδνληαο ηελ πνηεηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ζθεπηόκελνπ ζώκαηνο. Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, Αζήλα 2008: Gutenberg, ζζ Η αιιαγή ηνπ θνηλσληθνύ ηνπίνπ ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ε εκθάληζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αλαθνίλσζε ζην πλέδξην: Φ. Κόληνγινπ, Ζ. Βελέδεο, Αζεκ. Παλζέιελνο: Οξάκαηα θαη πάζε ηνπ Διιεληζκνύ πνπ δηνξγάλσζε ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Λέζβνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Μπηηιήλε 26, 27 & 28 επηεκβξίνπ 2003), Μπηηιήλε (Έθδνζε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ν. Λέζβνπ), 2005, ζζ Ο πνιηηηζκόο σο ζύζηεκα ζρέζεσλ, αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή Ζκεξίδα: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη δηγιωζζία πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηε Μπηηιήλε ζηηο 25 Απξηιίνπ 2004 κε ηίηιν, Ο Πνιίηεο 123, 2004, ζζ Η Κνηλσληνινγία σο επηζηήκε ηεο (αζηηθήο) θνηλσλίαο. Mηα θξηηηθή πξνζέγγηζε, Οκηιία ζηελ ππνδνρή ησλ πξσηνεηώλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο (αθαδεκατθό έηνο ), Οπηνπία 56, 2004, ζζ Γεκόζην παλεπηζηήκην θαη αγνξά, αλαθνίλσζε ζην Δξεπλεηηθό εκηλάξην ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Mπηηιήλε 10 &11 Μαίνπ 2003, Ο Πνιίηεο 111, 2003, ζζ Σν εξγαζηαθό ήζνο ηνπ Mεηαθνξληηζκνύ, αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην: Κνηλσληθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηε ζύγρξνλε Δπξώπε πνπ δηνξγάλσζε ην ΔΚΚΔ (Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ) θαη ν ύιινγνο Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ, Αζήλα 25, 26 &27 Μαίνπ 2001, ζην: Παλαγησηνπνύινπ, Ρ., Κνληόξδνο,. & Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, Λ. (επηκ.), Παγθνζκηνπνίεζε θαη Σύγρξνλε Κνηλωλία, Aζήλα 2003:Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, ζζ Ιδενινγηθέο ζπληζηώζεο ηεο θνηλσλία ηεο γλώζεο, αλαθνίλσζε ζην 2 ν Γηεζλέο πλέδξην Κνηλσληνινγίαο: Μάζεκα Διεπζεξίαο. Γηνξγαλσηέο: ΔΚΚΔ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, International Sociological Association, ύιινγνο Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ, Θεζζαινλίθε 8, 9 & 10 Ννεκβξίνπ 4

5 2002. Γεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: CD 2, ISBN , θαη ζηα Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο 76/77, 2006, ζζ Η εξγαηηθή ηάμε σο αληηθείκελν κηθξν-θνηλσληνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ, αλαθνίλσζε ζηε Γηεζλή πλάληεζε: εκηλάξηα ηεο Δξκνύπνιεο (δηνξγαλσηήο Κέληξν Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ 9& 10 Ηνπιίνπ 2002), Ο Πνιίηεο 102, 2002, ζζ Από ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηαπηόηεηαο. Αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο θαη λέα θνηλσληθά θηλήκαηα, αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην: Σάμεηο θαη ζηξώκαηα ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία, Αζήλα 11 & 12 Ηαλνπαξίνπ 2002, Θέζεηο 79, 2002, ζζ Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη λέα θνηλσληθά θηλήκαηα. Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα, αλαθνίλσζε ζην Δληαηηθό εκηλάξην-πλέδξην γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο Εεηήκαηα Μεζνδνινγία ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν Ννέκβξηνο 2002, Δλζέκαηα (εθεκεξίδα Απγή), 1 Γεκεκβξίνπ 2002). Απαζρόιεζε, επηκόξθσζε θαη ζπλερηδόκελε θαηάξηηζε, αλαθνίλσζε ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα: Αλεξγία ησλ λέσλ. Αλάγθεο θαη θίλεηξα γηα θαηάξηηζε/επηκόξθσζε πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ην Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ), Αζήλα 26 Μαίνπ Γεκνζηεύηεθε κε ηνλ ηίηιν Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερηδόκελε θαηάξηηζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα 61, 2002, ζζ Η παηδηθή ειηθία σο ηδηαίηεξν πεδίν θνηλσληθνπνίεζεο, αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πλέδξην: Ζ έξεπλα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο/ Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν 21, 22&23 Οθησβξίνπ 1999, δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζην: Κνύξηε, Δ. (επηκ.), Ζ έξεπλα ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, η. Β : Ψπρνινγηθέο θαη Κνηλωληθέο Πξνζεγγίζεηο, Αζήλα 2002 :Δθδόζεηο Gutenberg, ζζ National State, Minorities and National Identity, αλαθνίλσζε ζην 12th World Association for Educational Research(Waer), Education of Ethnic Minorities. Unity and Diversity, Ρέζπκλν 9, 10, 11 &12 Μαίνπ 1997, δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζην:ρigas,v.-a. (επηκ.), Education of Ethnic Minorities: Unity and Diversity, Αζήλα 1999:Διιεληθά Γξάκκαηα, ζζ H πνιππνιηηηζκηθή Kνηλσλία. Mύζνο θαη πξαγκαηηθόηεηα, λαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην: 10 ρξόληα ηεο ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηε, πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε ρνιή, δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζην: Νέζηνξνο, Η., Πεζκαδόγινπ, Β. & ακαηάο, Μ. (επηκ.), Σύγρξνλα ξεύκαηα ζηηο θνηλωληθέο επηζηήκεο, Αζήλα 2000 :Gutenberg, ζζ Political culture in Anogia/Crete (κε ηνλ θεύν Παπατσάλλνπ), αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Μεηαπηπρηαθό Θεξηλό ρνιείν (Αλώγεηα, επηέκβξηνο 1997), δεκνζηεύηεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζην: Αlheit, P., Sahlling Olesen, H. & Papaioannou, S. (επηκ.), Education, Modernisation and Peripheral Community, Roskilde 1998 :Αnogia Workbooks 3, ζζ O ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο (19νο θαη 20νο αηώλαο), αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Eπηζηεκνληθό πλέδξην: O Eιιεληζκόο ηεο δηαζπνξάο. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, πνπ δηνξγάλσζε ν Tνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Κσο 5, 6, 7 &8 Ηνπλίνπ 1998, Οπηνπία 45, 2001, ζζ

6 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ: ΜΔΛΔΣΔ, ΑΡΘΡΑ Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, εθεκεξίδα Δπνρή, 5 Ηνπλίνπ 2011, ζζ Μνξθέο θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο, Δλζέκαηα, εθεκεξίδα Απγή, 6 Μαξηίνπ Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Αλαζεσξήζεηο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνί, Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε ΣΔΗ Ζπείξνπ 16, 2009, ζζ Κνηλσληθή δηακαξηπξία θαη πνιηηηζηηθή αιιαγή: Ο Μάεο ηνπ 68 σο θνξέαο θνξέαο κεζναζηηθώλ αληηιήςεσλ γηα ηελ θνηλσλία ηελ εξγαζία, Οπηνπία 79, 2008, ζζ La economía política de la interculturalidad, Revista Anthropos 217, 2007, ζζ Νέα κεζαία ζηξώκαηα θαη θξάηνο πξόλνηαο. Από ηε ζπλαίλεζε ζηε δηέλεμε, Σύγρξνλα Θέκαηα 96, 2007, ζζ Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη απνθιεηζκέλεο νκάδεο. Οη ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο ελλνηνιόγεζεο, Κνηλωλία θαη Ψπρηθή Υγεία 1, 2007, ζζ Η ηπραηνπνίεζε ηεο Ιζηνξίαο, Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο 70, 2005, ζζ Έλζηαζε ζηνλ αλαζεσξεηηζκό, Βηβιηνδξόκην: Γηάινγνο γηα ηελ Ηζηνξία, Τα Νέα 31 Ηνπιίνπ-1 Απγνύζηνπ 2004, ζ. 14. Κπξίαξρε αηζζεηηθή θαη κνπζηθό γνύζην. Σα κεζναζηηθά ζηξώκαηα θαη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, Δπηά Ζκέξεο, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, αθηέξσκα ζην Διαθξό Διιεληθό Τξαγνύδη 2, , ζζ Αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο θαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ζην: Ναμάθεο, Υ. & Υιέηζηνο, Μ. (επηκ.), Τν κέιινλ ηεο εξγαζίαο; Σύγρξνλεο θνηλωληθννηθνλνκηθέο αλαιύζεηο, Αζήλα 2005 :Παηηάθεο, ζζ Κνηλσληθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ζπληζηακέλεο ησλ πξνζεγγίζεσλ κηθξνεπηπέδνπ. Η επαλαθνξά ηνπ αηόκνπ σο κεζνδνινγηθήο αξρήο, ζην:υ. Γεκεξηδόπνπινο, Υ. & Μ. ππξηδάθεο, (επηκ.), Δηεξόηεηεο. Αλζξωπνινγία, Κνπιηνύξα θαη Πνιηηηθή, Αζήλα 2004 :Μεηαίρκην, ζζ Όςεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Ιζηνξηθν-ζεσξεηηθά δεηήκαηα, Τν Βήκα ηωλ Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ 35, 2003, ζζ Κνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, Θέζεηο 83, 2003, ζζ Ο Μύζνο ηνπ θνηλσληθνύ κηζζνύ, Ο Πνιίηεο 117, 2003, ζζ Κνηλσληθή ζπλείδεζε θαη πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα, Δπηά Ζκέξεο, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, αθηέξσκα ζην Δξγαηηθό, Λαϊθό Τξαγνύδη, , ζζ Σν ηδενινγηθό πιαίζην ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, Δλζέκαηα, εθεκεξίδα Απγή, 19 Οθησβξίνπ 2003, ζ. 28. Δξγαζία, άλζξσπνο, ηζηνξία: Η εξγαζία σο απαμία, σο αμία θαη σο δξαζηεξηόηεηα, Δπηά Ζκέξεο, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, αθηέξσκα ζηελ Πξωηνκαγηά ηνπ 2002, ζζ

7 Η γπλαηθεία εξγαζία ζηελ παξαγσγή ελδύκαηνο από ηελ πξσηνβηνκεραληθή ζηε κεηα-βηνκεραληθή επνρή, Ο Πνιίηεο 99, 2002, ζζ Δπηκόξθσζε θαη ζπλερηδόκελε θαηάξηηζε, Δθπαηδεπηηθή Κνηλόηεηα 62, 2002, ζζ Koηλσληθή πνιηηηθή θαη θξάηνο πξόλνηαο, Ο Πνιίηεο 96, 2002, ζζ Kνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία. Mηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, Σύγρξνλα Θέκαηα 78/79, 2001, ζζ Η έλλνηα ηεο καδηθήο λνεκνζύλεο ζηνλ Α. Νέγθξη, Ο Πνιίηεο 92, 2001, ζζ Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απαζρόιεζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλώζεηο (ΑΟ), ζην: Πνιπηερλείν Κξήηεο/Γεληθό Σκήκα (επηκ. Γ.Ληνδάθεο), Ο αγξνηηθόο ηνκέαο ηεο Κξήηεο:Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, Υαληά 2000:Πνιπηερλείν Κξήηεο, ζζ (Μεηα)λεσηεξηθέο αλαγλώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, Ο Πνιίηεο 78/79, 2000, ζζ Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηνπ ηαηξηθνύ ζεζκνύ, Τν Βήκα ηωλ Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ 29, 2000, ζζ Mηζζσηή εξγαζία θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, Θέζεηο 69, 1999, ζζ ηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε κηαο αζηηθήο δηαλόεζεο ζηελ Eιιάδα, Oπηνπία 23, 1997, ζζ Oξζνδνμία, άηνκν θαη θνηλόηεηα. πγθξηηηθή ζεώξεζε νξζνδνμίαο θαη πξνηεζηαληηζκνύ, Tν Bήκα ηωλ Kνηλωληθώλ Eπηζηεκώλ 17, 1995, ζζ H θαληαζηαθή θαη ε πξαγκαηηθή ππόζηαζε ηνπ έζλνπο, Aληηηεηξάδηα ηεο Eθπαίδεπζεο 33,1995, ζζ Mεξηθέο ζέζεηο γηα ην ζρεκαηηζκό θαη ηελ πνιηηηθή κνξθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο εξγαηηθήο ηάμεο ζην κεζνπόιεκν, Tεηξάδηα Πνιηηηθνύ Γηαιόγνπ Έξεπλαο θαη Kξηηηθήο 35,1994, ζζ Oη θνηλσληθέο αηηίεο ηεο θαπλεξγαηηθήο δηακαξηπξίαο ζην κεζνπόιεκν, Tα Iζηνξηθά 21,1994, ζζ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Intellectuals of diaspora and Laboor immigrants, πεξίιεςε ζην πλέδξην Γηαδξόκνη εμνπζίαο ηεο Δπξσπατθήο Αζηηθήο Αλζξσπνινγίαο (Commission on Urban Anthropology) ζηα Σίξαλα Απγνύζηνπ Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηερλνινγίεο πεηζάξρεζεο, πεξίιεςε ζηα εκηλάξηα ηεο Δξκνύπνιεο 3&4 Ηνπιίνπ 2008, κε ζέκα Υγηεηλή θαη πνιηηηθέο πγείαο ωο κεραληζκνί δηαρείξηζεο ηνπ πιεζπζκηαθνύ δεηήκαηνο ζην ζύγρξνλν ειιεληθό θξάηνο πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ. πκκεηνρή ζηελ 37. Ηnternationale Hochschulwoche der Südosteuropa- Gesellschaft vom Oktober 1997 κε ζέκα Eliten in Südosteuropa- Rolle, Kontinuitäten, Brüche in Geschichte und Gegenwart (Tutzing am Starnberger See). Δπηζηεκνληθόο ζπληνληζκόο: Prof. Dr. W. Höpken (Universität Leipzig), Prof. Dr. H. Sundhaussen (Freie Universität Berlin), Prof. Dr. F. Adanir (Universität Bochum). 7

8 Rural perceptions of mental disorder: A multidisciplinary approach, αλαθνίλσζε κε ηελ Α. Εήζε θαη ηνλ Α. Ληνδάθε ζην 1ν Παλειιήλην Σπλέδξην Ψπρνθνηλωληθήο Απνθαηάζηαζεο, Αζήλα 3 & 4 Γεθεκβξίνπ ΒIΒΛΙΟΚΡΙΣΙΚΔ Γεσξγία Πεηξάθε, Από ην ρωξάθη ζην εξγνζηάζην. Ζ δηακόξθωζε ηνπ βηνκεραληθνύ πξνιεηαξηάηνπ ζην ζύγρξνλν Λαύξην, Αζήλα 2002: Δθδόζεηο Gutenberg, Δπηζεώξεζε Κνηλωληθώλ Δξεπλώλ, 120 Β, 2006, ζζ Μάλνο ππξηδάθεο, Δμνπζία θαη ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζηελ εξγαζία, Αζήλα 2009:Δθδνζεηο Γηόληθνο, Οπηνπία 89, ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΡΟΜΧΝ Δαξηλό εμάκελν ηνπ 1997: Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηε πηλαιόγθα ζην πιαίζην ηνπ εκηλαξίνπ κνπ Κνηλωληθή Αιιειεγγύε θαη Γίθηπα Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Πξντόλ απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο είλαη ην ππνθεθάιαην IV. 4. Η πηλαιόγθα σο παξάδεηγκα θαηαζθεπήο θνηλσληθνύ πεξηζσξίνπ, ζην βηβιίν κνπ Πεξηζωξηνπνίεζε θαη ελζωκάηωζε, Ζ θνηλωληθή πνιηηηθή ωο κεραληζκόο ειέγρνπ θαη θνηλωληθήο πεηζάξρεζεο, Αζήλα 1998, ζζ

1991-1994 : Yπότροφος του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών (IKY) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

1991-1994 : Yπότροφος του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών (IKY) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22510-36515 E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1994: Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας/Πανεπιστήμιο Münster. Θέμα διδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ηος Δμμανοςήλ πςπιδάκη. Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο Σμήμα Κοινυνικήρ και Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ. ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ηος Δμμανοςήλ πςπιδάκη. Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο Σμήμα Κοινυνικήρ και Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ. ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηος Δμμανοςήλ πςπιδάκη Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο Σμήμα Κοινυνικήρ και Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος Γνυζηικό Ανηικείμενο «Κοινυνική Ανθπυπολογία ηυν Δπγαζιακών

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : Οηθνλόκνπ ΟΝΟΜΑ : Υαξάιακπνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : Ησάλλεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 6-8-1968 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : Αζήλα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : Κεξθύξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ΑΝΣΧΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ Καθηγήηπια Κοινυνικήρ Ψςσολογίαρ Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Aκαδ. Έηορ 2011-12 Όλνκα: Αλησλία Παπαζηπιηαλνύ Θέζε: Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΟΤKA Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μέινο ΔΠ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία 1. Γενικά Βιογπαθικά ηοισεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν: Καηεξίλεο Παλαγηώηεο ηνπ Δπαγγέινπ. Γ/λζε-ηειέθσλν: Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παηεζίσλ 76, 10434 ΑΘΗΝΑ 210-8203557.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ

ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ «ΕΚΡΕΜ ΣΑΜΠΕΪ» ΧΟΛΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΑΡΚΑ Δπώλπκν: Μπάπκαρ Όλνκα: Παναγιώηηρ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Κηίξην Δπηζηεκώλ Πνιπηερλεηνύπνιε 73100 Υαληά-Αθξσηήξη Σειέθ.: 2821037354, Fax: 28210 37579

Πνιπηερλείν Κξήηεο ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Κηίξην Δπηζηεκώλ Πνιπηερλεηνύπνιε 73100 Υαληά-Αθξσηήξη Σειέθ.: 2821037354, Fax: 28210 37579 (Α) 1) ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μηράιεο Φξαγθνκηρειάθεο Γ/λζε εξγαζίαο: Ζιεθηξνληθή δ/λζε: mfrago@science.tuc.gr Πνιπηερλείν Κξήηεο ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Κηίξην Δπηζηεκώλ Πνιπηερλεηνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ Σειέθσλν : 210-8203382 e-mail : hevas@aueb.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ α) Doctor of Philosophy από ην University of Wales (Institute of Science and Technology - Department of Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα