ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνχδα

2 ΠΗΓΔ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εςπυπαφκή Μακποοικονομική, Σφκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακποοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Απσέρ Οικονομικήρ Θευπίαρ, Σφκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σφκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

4 Ειζαγυγικέρ έννοιερ Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (ΑΔΠ t + 1 ΑΔΠ t ). πλήζσο εθθξάδεηαη σο ξπζκφο ή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ. Η παξαγσγηθφηεηα ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή είλαη ε πνζφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγεηαη απφ κηα κνλάδα απηνχ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή. Η παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ: Σν θςζικό κεθάλαιο, πνπ είλαη ην απφζεκα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σν ανθπώπινο κεθάλαιο, ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη ε γλψζε, ηα πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (εθκάζεζε απφ ηελ εκπεηξία). Σνπο θςζικούρ πόποςρ, πνπ είλαη ηα κέζα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηε θχζε, φπσο είλαη ε γε, νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θιπ. Σελ ηεσνολογική γνώζη, πνπ είλαη ε γλψζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.

5 Πίνακαρ 3.1: Οικονομική μεγέθςνζη Επίπεδο καηά κεθαλήν ΑΕΠ ($ ζε ζηαθεπέρ ηιμέρ, έηορ βάζηρ 2010) Υψξεο Αξγεληηλή Απζηξία Γαιιία Γαλία Διιάδα ΗΒ Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ΗΠΑ Ιαπσλία Ιξιαλδία Ιηαιία Κίλα Μεμηθφ Μπνπξθίλα Φάsν Μπνπξνχληη Σαηβάλ Φηλιαλδία Πεγή: United States Department of Agriculture /Economic Research Service

6 Αειθόπορ ανάπηςξη Αειθόπορ ανάπηςξη ή βιώζιμη ανάπηςξη είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζηελφηεηα ησλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δνκψλ πνπ δελ ζα θαηαζπαηαινχλ ηνπο δπλεηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο. πλαθείο φξνη, νη νπνίνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζρεδφλ ηαπηφζεκε έλλνηα, είλαη ε πξάζηλε αλάπηπμε θαη ε πξάζηλε νηθνλνκία.

7 Σςνάπηηζη παπαγυγήρ και παπαγυγικόηηηα Η ζπλάξηεζε παξαγσγήο πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζξνψλ (παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σν παξαγφκελν πξντφλ κηαο νηθνλνκίαο είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Μηα απιή ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ηεο κνξθήο: Τ=F(L,Κ,Η,Ν) (1) Όπνπ Τ ην παξαγφκελν πξντφλ, L ε πνζφηεηα εξγαζίαο, Κ ε πνζφηεηα θπζηθνχ θεθαιαίνπ, Η ε πνζφηεηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη Ν ε πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Η ζπλάξηεζε παξαγσγήο κπνξεί λα πάξεη θαη ηελ αθφινπζε κνξθή: Τ=AF(L,Κ,Η,Ν) (2) Σν Α αληηπξνζσπεχεη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. Όηαλ βειηηψλεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο (δειαδή απμάλεηαη ην Α), ηφηε γηα νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ παξάγεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πξντφληνο. Αλ εθθξάζνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο αλά εξγαδφκελν, ηφηε ζα ιάβεη ηελ αθφινπζε κνξθή: Τ/L=AF(1,Κ/L,Η/L,Ν/L) (3) χκθσλα κε ηελ εμίζσζε 3, ην πξντφλ αλά εξγαδφκελν εμαξηάηαη απφ ην θπζηθφ θεθάιαην αλά εξγαδφκελν (K/L), ην αλζξψπηλν θεθάιαην αλά εξγαδφκελν (Η/L) θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο αλά εξγαδφκελν (N/L). Δπίζεο, ε παξαγσγηθφηεηα (ην πξντφλ αλά εξγαδφκελν) εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Α, πνπ εθθξάδεη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο.

8 Πόζο ζημανηική είναι η ηεσνολογία παπαγυγήρ; Η δπλεηηθή παξαγσγή κηαο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ πνζφηεηα δηαζέζηκεο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ φζν θαη απφ ην πφζν έμππλα ρξεζηκνπνηνχληαη απηά. Απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο ν ηειεπηαίνο είλαη ν πην ζεκαληηθφο. Ο λνκπειίζηαο Robert Solow ζε εξγαζία ηνπ ην 1957 δηαπίζησζε πσο ην 88% ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηελ πεξίνδν βαζηδφηαλ ζηε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Έηζη επηβεβαίσζε απηή ηε ζεσξία θαη πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «ηερλνινγία παξαγσγήο», πνπ πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, δηαηεξψληαο φκσο ζηαζεξνχο ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο θεθάιαην θαη εξγαζία. ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ζπγθαηαιέγνληαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο αιιά θαη νξγαλσηηθέο βειηηψζεηο. ε ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιε ηνπ 2009, ν θχξηνο Solow εκθαλίζηεθε αηζηφδνμνο πσο νη επελδχζεηο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζα αθνινπζήζνπλ ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Όκσο έρεη απνδεηρζεί πσο νη επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε θπκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ε παξαγσγή κεησζεί θαηά 2%, ηφηε νη επελδχζεηο ζ απηνχο ηνπο ηνκείο κεηψλνληαη θαηά 3%. Οη νηθνλνκίεο αηρκήο, φπσο ε ακεξηθαληθή, πξννδεχνπλ θαζψο εθεπξίζθνπλ λέα πξντφληα θαη ηερληθέο. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φκσο πξννδεχνπλ πηνζεηψληαο φζα έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί. Άξα αθφκε θαη αλ ν ξπζκφο ησλ εθεπξέζεσλ κεησζεί, ζα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη κεγάιν απφζεκα γλψζεο απφ ην νπνίν νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα κπνξνχλ λα αληινχλ θαη λα πξννδεχνπλ. THE ECONOMIST, 01/10/2009

9 Η ζςνολική παπαγυγικόηηηα ηυν ζςνηελεζηών παπαγυγήρ Η αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ηνκείο ρακειήο ζε ηνκείο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο απνηειεί θχξηα πεγή κεγέζπλζεο γηα πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Ωο εθ ηνχηνπ νη ηξείο παξάγνληεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ε επέλδπζε ζε πιηθφ θεθάιαην, ε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. Οη νηθνλνκνιφγνη πξνζπαζνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ {total factor productivity analysis}. Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ μερσξηζηή ζπλεηζθνξά ηεο αχμεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ (πιηθνχ θαη αλζξψπηλνπ) θαη ηεο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σν ηκήκα ηεο κεγέζπλζεο ηεο παξαγσγήο πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζην θεθάιαην ή ζηελ εξγαζία απνδίδεηαη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Σν ηκήκα πνπ δελ απνδίδεηαη ζην θεθάιαην ή ζηελ εξγαζία απνθαιείηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζπληειεζηψλ {total factor productivity}. Η αχμεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο νηθνλνκίαο, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο (π.ρ. θνξληηζκφο), ή ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεγαιχηεξεο αμίαο (π.ρ. αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, βίληεν, DVD θ.ά.). Stiglitz, J. E., Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, 2009, ζει.357.

10 Επιβπάδςνζη ηος πςθμού αύξηζηρ ηηρ παπαγυγικόηηηαρ ηηρ επγαζίαρ ε πνιιέο νηθνλνκίεο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα βαίλεη επηβξαδπλφκελνο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηελ εηαηξεία κεηξήζεσλ Conference Board, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο (κεηξνχκελε σο ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν), κεηψζεθε απφ 2,3% ην 2011 ζε 1,8% ην Η παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν επεμεγεκαηηθφ παξάγνληα πίζσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε. ηελ Κίλα ραξαθηεξηζηηθά, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ζεκείσζε πηψζε απφ 12% θαη έηνο εληφο ηεο πεξηφδνπ , ζε ιηγφηεξν απφ 9% θαηά ηελ πεξίνδν Παξά ηνλ ζρεηηθά πςειφ ξπζκφ κεηαβνιήο, ην ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν ζηελ Κίλα απνηειεί κφιηο ην 17% ηνπ αληίζηνηρνπ ζηηο ΗΠΑ. Όζνλ αθνξά ζηελ παξαηεξνχκελε ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηφλσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζα πξέπεη κάιινλ λα απνδνζεί ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηψλ, θαζψο ιηγφηεξνη απαζρνινχκελνη νθείινπλ λα νινθιεξψλνπλ ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο. ηελ Ιζπαλία, γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμήζεθε απφ ην 2007, ηφζν φκσο ην ΑΔΠ φζν θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο έρνπλ αθνινπζήζεη θαζνδηθή ηξνρηά. Δπηπιένλ, ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, πνπ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν θνξχθσζεο ηεο θξίζεο, παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Economist, 19/02/2013

11 Η λογιζηική ηηρ μεγέθςνζηρ Η λογιζηική ηηρ μεγέθςνζηρ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Έζησ ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο: Τ=AF(L, Κ, Η, Ν) Η εηήζηα αχμεζε ηνπ πξντφληνο αθνινπζεί ηελ εξίζυζη ηηρ λογιζηικήρ ηηρ μεγέθςνζηρ: Ποζοζηιαία αύξηζη Υ=a(ποζοζηιαία αύξηζη L)+b(ποζοζηιαία αύξηζη Κ)+c(ποζοζηιαία αύξηζη H)+ d(ποζοζηιαία αύξηζη N)+Τ. Π. Όπνπ Τ ην παξαγφκελν πξντφλ θαη: L ε πνζφηεηα εξγαζίαο θαη a ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε Κ ε πνζφηεηα θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη b ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε Η ε πνζφηεηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη c ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε Ν ε πνζφηεηα ηνπ ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη d ε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε Τ.Π. είλαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο Απφ ηελ εμίζσζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο κεγέζπλζεο πξνθχπηεη φηη: Τ.Π.= ποζοζηιαία αύξηζη Υ-a(ποζοζηιαία αύξηζη L)-b(ποζοζηιαία αύξηζη Κ)-c (ποζοζηιαία αύξηζη H)- d(ποζοζηιαία αύξηζη N) Από ηην παπαπάνυ ζσέζη μποπεί να εκηιμηθεί η ζςμβολή τόσο ηηρ μεηαβολήρ ηυν ποζοηήηυν ηυν παπαγυγικών ζςνηελεζηών, όσο και ηηρ ηεσνολογικήρ πποόδος ζηην οικονομική μεγέθςνζη. Σηο νεοκλαζικό ςπόδειγμα μεγάλο μέπορ ηηρ οικονομικήρ μεγέθςνζηρ αποδίδεηαι ζηην ηεσνολογική ππόοδο.

12 Εμβάθςνζη και διεύπςνζη κεθαλαίος Αο ππνζέζνπκε φηη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ηεο αθφινπζεο κνξθήο: Τ=F(L,Κ) Γειαδή, ην παξαγφκελν πξντφλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο απαζρνινχκελεο εξγαζίαο (L) θαη ηνπ θεθαιαίνπ (Κ). Αλ εθθξάζνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο αλά εξγαδφκελν, ηφηε ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Y/L) είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θεθαιαίνπ αλά εξγαδφκελν. Y/L=F(1, K/L) Απφ ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε παξαγσγήο πξνθχπηεη φηη: Όηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ (L), ηφηε ζα πξέπεη ην θεθάιαην ηεο νηθνλνκίαο (Κ) λα απμεζεί κε ηνλ ίδην ξπζκφ, πξνθεηκέλνπ φινη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα θεθαιαίνπ ζηε δηάζεζή ηνπο. Έηζη, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Τ/L) παξακέλεη ζηαζεξή θαη επηηπγράλεηαη ε διεύπςνζη ηος κεθαλαίος. Μηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ αλά εξγαδφκελν (Κ/L), απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Τ/L). Έηζη, επηηπγράλεηαη ε εμβάθςνζη ηος κεθαλαίος, δειαδή ζε θάζε εξγαδφκελν αληηζηνηρεί κεγαιχηεξε πνζφηεηα θεθαιαίνπ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ην πξντφλ αλά εξγαδφκελν.

13 Η ζςνάπηηζη παπαγυγήρ Cobb-Douglas Η ζπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-Douglas έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: Y= K α L 1-α, κε 0<α<1 Σν νξηαθφ πξντφλ ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή (πρ ηνπ θεθαιαίνπ) δείρλεη πφζν ζα απμεζεί ην παξαγφκελν πξντφλ (Τ), φηαλ απμεζεί ν παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο θαηά κία κνλάδα. dτ/dκ=α K α-1 L 1-α =α(l/k) 1-α Γειαδή, ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ θεθαιαίνπ (dy/dk) είλαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (K) θαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο πνζφηεηαο εξγαζίαο (L). dτ/dl=(1-α) K α L -α =(1-α)(K/L) α Αληίζηνηρα, ην νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο (dy/dl) είλαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηεο πνζφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Μηα άιιε ηδηφηεηα ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο Cobb-Douglas είλαη νη ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο: Αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο εηζξνέο κε έλαλ ζεηηθφ αξηζκφ t, ηφηε: (t K) α (t L) 1-α =t α t 1-α K α L 1-α =t K α L 1-α =t Y

14 Εμβάθςνζη και διεύπςνζη κεθαλαίος Γηεχξπλζε θεθαιαίνπ Δκβάζπλζε θεθαιαίνπ

15 Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ και παπαγυγικόηηηα Σν δηάγξακκα 3.1 παξνπζηάδεη ηελ κέζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηηο 7 πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πνπ είλαη γλσζηέο απφ ην 1976 σο «Οκάδα ησλ 7» ή σο «G7» (απφ ην 1998 πξνζηέζεθε θαη ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη νη ρψξεο είλαη πιένλ 8). Αλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ην δηάγξακκα 3.2 πνπ παξνπζηάδεη ηνπο ππνινγηζηέο θαηά θεθαιήλ ην 1995 θαη ηελ αιιαγή ζηελ παξαγσγηθφηεηα, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ε αιιαγή ζηελ κεγέζπλζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζρεηίδεηαη πξάγκαηη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Διάγπαμμα 3.1: Αύξηζη ηηρ παπαγυγικόηηηαρ ζηιρ σώπερ ηος G-7 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

16 Αλλαγή ζηην παπαγυγικόηηηα Διάγπαμμα 3.2: Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ και παπαγυγικόηηηα 1,5 1 ΗΠΑ 0, ,5 Καλαδάο -0,05-0,5 0,05 Γεξκαλία 0,15 0,25 0,35 ΗΒ Γαιιία Ιαπσλία -2 Υπολογιζηέρ καηά κεθαλήν Stiglitz, J. E., Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, 2009, ζει

17 Κινηηά ηηλέθυνα: ηο ειζιηήπιο για ηην εςημεπία! Πψο κία ζπζθεπή πνπ κέρξη πξφηηλνο θάληαδε ζαλ έλα απιφ παηρλίδη θαηάθεξε κέζα ζε ιίγα ρξφληα λα ζεσξείηαη σο θαηαιχηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο; Μηα ζεηξά παξαγφλησλ ζπλεηέιεζε ψζηε λα γίλνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα πξνζηηά ζε κηα κεγαιχηεξε κεξίδα αλζξψπσλ, ππξνδνηψληαο ηε ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Μποπεί η εξάπλυζη ηυν κινηηών ηηλεθώνυν να ππουθήζει ηην οικονομική ανάπηςξη; Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνξία ελφο θνπξέα απφ ην Μπαγθιαληέο ν νπνίνο κηαο θαη δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα λνηθηάζεη έλα δηθφ ηνπ θνπξείν, απνθάζηζε λα αγνξάζεη έλα θηλεηφ ηειέθσλν θαη έλα κνηνπνδήιαην. Έθιεηλε ξαληεβνχ κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ θαη πήγαηλε ζηα ζπίηηα ησλ πειαηψλ. Έηζη θαηάθεξε λα εμππεξεηήζεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ήηαλ πην βνιηθφ γηα ηνπο πειάηεο θαη απηφο ηνπο ρξέσλε πεξηζζφηεξν. Δπηπιένλ ηα θηλεηά ηειέθσλα δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο θαη εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξα θνξνινγηθά έζνδα ζηηο θπβεξλήζεηο. ε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005, ν Leonard Waverman ηνπ London Business School βξήθε πσο κία πξνζζήθε δέθα θηλεηψλ ηειεθψλσλ αλα εθαηφ άηνκα ζε κία θαλνληθά αλαπηπζζφκελε ρψξα ζα νδεγνχζε ζε αχμεζε 0,6% ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Δμάιινπ φπσο ην έζεζε θαη ν θχξηνο Yunus, θάηνρνο ηνπ Νφκπει εηξήλεο γηα ηε ρξνληά 2006: «ε απφθηεζε ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζνπ παξέρεη ην εηζηηήξην γηα γξήγνξε έμνδν απφ ηε θηψρηα». THE ECONOMIST, 24/09/2009

18 Ο Νόμορ ηος θθίνονηορ οπιακού πποφόνηορ Σν νξηαθφ πξντφλ ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή είλαη ην επηπιένλ πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί αλ απμεζεί ε πνζφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή θαηά κία κνλάδα, δηαηεξψληαο ηηο πνζφηεηεο ησλ άιισλ ζηαζεξέο. Σν νξηαθφ πξντφλ ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή είλαη θζίλνλ, θαζψο ην επηπιένλ πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή θαηά κία κνλάδα είλαη φιν θαη κηθξφηεξν, δηαηεξψληαο ηηο πνζφηεηεο ησλ άιισλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηαζεξέο. Διάγπαμμα 3.3: Η ζςνάπηηζη παπαγυγήρ και ηο θθίνον οπιακό πποφόν Τ Τ=F(K,L) Κ

19 Τεσνολογική ππόοδορ και παπαγόμενο πποφόν Η ζπλάξηεζε παξαγσγήο κπνξεί λα ιάβεη ηελ αθφινπζε κνξθή: Τ=AF(L, Κ, Η, Ν) Σν Α αληηπξνζσπεχεη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. Όηαλ βειηηψλεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο (δειαδή απμάλεηαη ην Α ζε Α ), ηφηε κε ηελ ίδηα πνζφηεηα εξγαζίαο (L1) παξάγεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πξντφληνο (Τ2). Διάγπαμμα 3.4: Τεσνολογική ππόοδορ και παπαγόμενο πποφόν Y Y2 Y1 Y=A F(L,K,H,N) Y=AF(L,K,H,N) L1 L

20 Επένδςζη, αποηαμίεςζη και οικονομική μεγέθςνζη χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην θεθάιαην (φπσο θαη φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο) ππφθεηηαη ζην Νφκν ηνπ Φζίλνληνο Οξηαθνχ Πξντφληνο. Γειαδή, ην επηπιένλ πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ πξνζζήθε κηαο κνλάδαο θεθαιαίνπ, δηαηεξψληαο ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ζηαζεξνχο, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά είλαη νινέλα θαη κηθξφηεξν. Σν θεθάιαην ζπζζσξεχεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο, ε νπνία κέζσ ηεο επέλδπζεο κεηαηξέπεηαη ζε θεθάιαην. Έηζη, έλαο πςειφηεξνο ξπζκφο απνηακίεπζεο επηηξέπεη ηε ζπζζψξεπζε πεξηζζφηεξνπ θεθαιαίνπ. Όκσο, εμαηηίαο ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο ην επηπιένλ πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νινέλα θαη κηθξφηεξν. πλεπψο, ιφγσ ηνπ Νφκνπ ηνπ Φζίλνληνο Οξηαθνχ Πξντφληνο κηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ απνηακίεπζεο θαη επέλδπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη πποζυπινά ζε πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.

21 Αποηαμίεςζη και επένδςζη Σν εηζφδεκα κηαο νηθνλνκίαο θαηαλέκεηαη κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο. Όζο ςτηλόηεπη είναι η αποηαμίεςζη ηόζο σαμηλόηεπη είναι η καηανάλυζη. Μηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δςναμικήρ αναποηελεζμαηικόηηηαρ φηαλ ε απνηακίεπζε είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη ε θαηαλάισζε πεξηνξηζκέλε. Μηα κείσζε ηεο απνηακίεπζεο ζα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε θαη ζα κεηψζεη ηελ επέλδπζε. Σν απφζεκα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη, φκσο, ήδε κεγάιν. Η κείσζε ηεο απνηακίεπζεο ζα κεηψζεη ην απφζεκα ηνπ θεθαιαίνπ. Ξεθηλψληαο απφ κηθξφηεξν απφζεκα θεθαιαίνπ, ινηπφλ, ην νξηαθφ πξντφλ απηνχ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή είλαη, πιένλ, κεγαιχηεξν. Η νηθνλνκία ζα πξνζεγγίζεη κηα λέα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ην παξαγφκελν πξντφλ ζα είλαη κηθξφηεξν, αιιά ε θαηαλάισζε πςειφηεξε. ηελ νηθνλνκία απηή κπνξεί λα κεησζεί ε απνηακίεπζε ζην παξφλ, απμάλνληαο ηφζν ηελ ηξέρνπζα, φζν θαη ηε κειινληηθή θαηαλάισζε. Μηα νηθνλνκία είλαη δςναμικά αποηελεζμαηική φηαλ ε απνηακίεπζε είλαη ηδηαίηεξα ρακειή θαη ε θαηαλάισζε πςειή. Η νηθνλνκία μεθηλά απφ ρακειφ απφζεκα θεθαιαίνπ, κε απνηέιεζκα ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ λα είλαη πςειφ. Μηα αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο, αιιά ζε αχμεζε ηεο επέλδπζεο, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη κεγέζπλζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο κειινληηθήο θαηαλάισζεο. πλεπψο, ε αχμεζε ηεο κειινληηθήο θαηαλάισζεο πξνυπνζέηεη αχμεζε ηεο ηξέρνπζαο απνηακίεπζεο.

22 Η ςπόθεζη ηηρ Σύγκλιζηρ Απφ ην Νφκν ηνπ Φζίλνληνο Οξηαθνχ Πξντφληνο πξνθχπηεη φηη φζν πςειφηεξν (σαμηλόηεπο) είλαη ην αξρηθφ απφζεκα ελφο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή, ηφζν ιηγφηεξν (πεπιζζόηεπο) ζα απμεζεί ην παξαγφκελν πξντφλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο επηπιένλ κνλάδαο απηνχ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή (δηαηεξψληαο ηηο πνζφηεηεο ησλ άιισλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηαζεξέο). Γηα παξάδεηγκα, ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο επηπιένλ κνλάδαο θεθαιαίνπ ζε κηα ρψξα κε κηθξφ απφζεκα, ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε κηα άιιε ρψξα, πνπ δηαζέηεη κεγαιχηεξν απφζεκα απηνχ ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή. Σςνεπώρ, οι λιγόηεπο ανεπηςγμένερ οικονομίερ θα μεγεθύνονηαι ηασύηεπα από ηιρ ανεπηςγμένερ, με αποηέλεζμα ηη ζύγκλιζη ηυν οικονομιών (Υπόθεση Σύγκλισης). Η Τπφζεζε ηεο χγθιηζεο, πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εκβάζπλζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο αλεπηπγκέλεο, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ρακειφηεξε επέλδπζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εκβάζπλζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ θεθαιαίνπ.

23 Επιβεβαιώνεηαι η Υπόθεζη ηηρ Σύγκλιζηρ; Επιβεβαιώνεηαι η Υπόθεζη ηηρ Σύγκλιζηρ; Διάγπαμμα 3.5: Επίπεδο καηά κεθαλή ΑΕΠ ($ ζηαθεπέρ ηιμέρ 2000) Διάγπαμμα 3.5: Καηά κεθαλήν ΑΕΠ ($ ζηαθεπέρ ηιμέρ 2010) Πηγή: United States Department of Agriculture /Economic Research Service

24 Επιβεβαιώνεηαι η Υπόθεζη ηηρ Σύγκλιζηρ; Διάγπαμμα 3.6: Καηά κεθαλήν ΑΕΠ ($ ζηαθεπέρ ηιμέρ 2010) Γεξκαλία Διιάδα Ιξιαλδία Ιζπαλία Οιιαλδία ΗΠΑ Δθνπαδφξ Βνπιγαξία Ννξβεγία Κίλα Μπνπξνχληη Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα Πηγή: United States Department of Agriculture /Economic Research Service

25 Νέερ Θευπίερ Οικονομικήρ Μεγέθςνζηρ Οη Νέεο Θεσξίεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο ελζσκαηψλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλάιπζε: Την ηεσνολογική ππόοδο: Η ηερλνινγηθή πξφνδνο νξίδεηαη ελδνγελψο ζε κηα νηθνλνκία, εληνπίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη λα παξάγνπλ λέα πξντφληα επελδχνπλ, κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Σν θξάηνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, άξα θαη ζηε κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο, σο εμήο: α) Γεκηνπξγψληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επλνεί ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε: Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο κηαο επξεζηηερλίαο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Γηαθνξεηηθά, αλ δελ δηαζθαιηδφηαλ ε απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε κηαο επξεζηηερλίαο, νπδεκία επηρείξεζε ζα επέλδπε ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, γλσξίδνπζα φηη θάπνηα άιιε ζα κπνξνχζε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηή ρσξίο, φκσο, λα ζπλεηζθέξεη ζην θφζηνο ηεο. β) Δπηδνηψληαο ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ είλαη πςειφ θαη ην απνηέιεζκα αβέβαην: Σν θξάηνο κπνξεί λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ησλ παλεπηζηεκίσλ θιπ) ή λα επηδνηήζεη ηελ επέλδπζε κηαο επηρείξεζεο.

26 Νέερ Θευπίερ Οικονομικήρ Μεγέθςνζηρ Οη Νέεο Θεσξίεο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο ελζσκαηψλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλάιπζε: Το ανθπώπινο κεθάλαιο: Σν παξαγφκελν πξντφλ δελ είλαη ζπλάξηεζε, κφλν, ησλ πνζνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα νπνία απνθηψληαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (εθκάζεζε απφ ηελ εκπεηξία). Η βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ψζηε λα δηαηεξεζεί ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ θεθαιαίνπ ζηαζεξφ. πλεπψο, πνιηηηθέο βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ (ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ) κπνξνχλ λα έρνπλ, μόνιμα, ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο.

27 Ππόηςπα οικονομικήρ μεγέθςνζηρ Τπάξρνπλ δχν πξφηππα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο: Σν εκηαηικό ππόηςπο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ κηα νηθνλνκία λα επηηχρεη πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο εθαξκφδεη πνιηηηθέο αχμεζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζηνρεχνπζα ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ. Σν ενηαηικό ππόηςπο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. πλεπψο, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εμαξηάηαη απφ πνιηηηθέο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ηεο ζπληειεζηψλ, κε έκθαζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο.

28 Μεγέθςνζη και διάπθπυζη ηηρ παπαγυγήρ Η νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζπλδέεηαη, ζπρλά, κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο. ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο παξαηεξείηαη κεγέζπλζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ εηο βάξνο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Διάγπαμμα 3.7: Η διάπθπυζη ηηρ παπαγυγήρ ζηιρ ΗΠΑ Πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (% ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο) Πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλέξγεηαο (% ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο) 10 5 Πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο (% ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο) 0 Πξνζηηζέκελε αμία ζε άιιεο ππεξεζίεο (% ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο) Πηγή: ΟΟΑ

29 Η ανακαηανομή ηυν πόπυν από ηομείρ σαμηλήρ ζε ηομείρ ςτηλήρ παπαγυγικόηηηαρ Η νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ εμειίρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηψλα απφ αγξνηηθή ζε βηνκεραληθή θαη έπεηηα ζε νηθνλνκία ππεξεζηψλ. Σν βαζηθφ αίηην ηεο κεηαθίλεζεο ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φζν θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο απφ ηνλ έλα ηνκέα ζηνλ άιινλ ηνκέα ήηαλ ε παξαγσγηθφηεηα πνπ παξνπζίαδε ν θάζε ηνκέαο. Γειαδή ε νηθνλνκία κεηαηξάπεθε αξρηθά απφ γεσξγηθή ζε βηνκεραληθή ιφγσ ηεο πςειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ παξνπζίαδε ν βηνκεραληθφο θιάδνο. ηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ίδην ιφγν νη πφξνη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Ωο ηνκέα ππεξεζηψλ, κε ηελ επξεία έλλνηα, νξίδνπκε φρη κφλν ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ηηο πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν θιάδνο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν ην 2000 αλαινγνχζε ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ. Σέινο ε κεηαθίλεζε απηή είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Stiglitz, J. E., Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, 2009, ζει

30 Ειζοδημαηικέρ ανιζόηηηερ και οικονομική ανάπηςξη Οι ανιζόηηηερ δςζσεπαίνοςν ηην οικονομική ανάπηςξη : επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ κειψλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ αλήθνπλ ζηα θαηψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ αλήθεη ζηα θαηψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα, κέζσ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαηξνθή θαη ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δεκηνπξγψληαο πηέζεηο γηα αλαδηαλνκή, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγψληαο εζηίεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο επελδχζεηο Οι ανιζόηηηερ εςνοούν ηην οικονομική ανάπηςξη : εληζρχνληαο ηα θίλεηξα γηα θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ απνηακίεπζε ησλ αλψηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηηο επελδχζεηο

31 Πολιηικέρ πος αμβλύνοςν ηιρ ειζοδημαηικέρ ανιζόηηηερ και ζςμβάλλοςν ζηην οικονομική ανάπηςξη πζηήκαηα ζηνρεπκέλσλ επηδνκάησλ θαη θνξνιφγεζεο κε αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα Φνξνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ κε αξλεηηθέο επηδξάζεηο, φπσο ε αλάιεςε ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο Παξνρή θηλήηξσλ, κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ επηδνκάησλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηψηεξσλ εηζνδεκάησλ ζηξσκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Υξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα Υξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ πνπ επλννχλ ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Ειζαγυγικέρ έννοιερ Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (ΑΔΠ t + 1 ΑΔΠ t ). πλήζσο εθθξάδεηαη σο ξπζκφο ή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ. Η παξαγσγηθφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΗ 2νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 2νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Σηεξεάο Διιάδαο Τκήκα Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γηαιέμεηο Μαζήκαηνο Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Δ Δμακήλνπ

Παλεπηζηήκην Σηεξεάο Διιάδαο Τκήκα Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γηαιέμεηο Μαζήκαηνο Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Δ Δμακήλνπ Παλεπηζηήκην Σηεξεάο Διιάδαο Τκήκα Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γηαιέμεηο Μαζήκαηνο Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Δ Δμακήλνπ Γηδάζθωλ: Γξ Φξίζηνο Απ. Λαδηάο Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με τους Κυριάκο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΠΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΙ 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 1νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ.

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Μονηέλα Οικονομικήρ Μεγέθςνζηρ Δπιβλέπων: ηαζινόποςλορ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα