GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E"

Transcript

1 a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E

2 GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην δηόηη απηό ζα ζαο επηηξέςεη λα έρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα από ην θνύξλν κηθξνθπκάησλ ζαο. ΦΤΛΑΞΣΔ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Έρεηε πάληα πξόρεηξν ην εγρεηξίδην νδεγηώλ. Αλ δαλείζεηε ην θνύξλν κηθξνθπκάησλ, δώζηε καδί θαη ην εγρεηξίδην! Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Απόξξηςε ηεο ζπζθεπαζίαο Η ζπζθεπαζία θέξεη ην ζήκα ηεο Πξάζηλεο Κνπθθίδαο. Απνξξίςηε όια ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο, όπσο ην ραξηόλη, ην επεθηακέλν πνιπζηπξέλην θαη ην πιαζηηθό πεξηηύιηγκα ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα είζηε ζίγνπξνη όηη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ μαλά ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο. Φπιάμηε ηε ζπζθεπαζία καθξηά από κηθξά παηδηά, δηόηη κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν αζθπμίαο/πληγκνύ. Απόξξηςε εμνπιηζκνύ πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη ύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2002/96/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (WEEE), νη νηθηαθέο ζπζθεπέο δε ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηα απιά ζπζηήκαηα ζπιινγήο ζηεξεώλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά γηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε αλάθηεζε ησλ ζπζηαηηθώλ πιηθώλ ηνπο θαη ε αλαθύθισζε, θαζώο θαη γηα λα απνηξαπνύλ νη πηζαλέο βιαβεξέο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν ηνπ δηαγξακκέλνπ ζθνππηδνηελεθέ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε όια απηά ηα πξντόλ γηα λα ππελζπκίδεη ζηνλ θόζκν ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα μερσξηζηή ζπιινγή απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο ή ην θαηάζηεκα αγνξάο θαη λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια ζεκεία ζηα νπνία κπνξνύλ λα αθήζνπλ ηηο παιηέο ηνπο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Πξηλ ηελ απόξξηςε ηεο ζπζθεπήο ζαο, αρξεζηέςηε ηελ μεηπιίγνληαο ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, θόβνληάο ην θαη απνξξίπηνληάο ην. 26

3 GR Πεξηερόκελα Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε Οδεγίεο αζθαιείαο Πεξηγξαθή ηνπ θνύξλνπ ζαο Βαζηθέο ξπζκίζεηο Αξρηθέο ξπζκίζεηο Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ Δκθάληζε/Απόθξπςε ηνπ ξνινγηνύ Ρύζκηζε ζθιεξόηεηαο λεξνύ Αζθάιεηα Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Λεηηνπξγία αηκνύ 100ºC Λεηηνπξγία αηκνύ 90ºC Λεηηνπξγία αηκνύ 80ºC Λεηηνπξγία αηκνύ 60ºC Λεηηνπξγία αηκνύ 40ºC Σξνθνδνζία λεξνύ Όηαλ ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο Γηαθνπή θύθινπ καγεηξέκαηνο Αιιαγή παξακέηξσλ Αθύξσζε θύθινπ καγεηξέκαηνο Σέινο θύθινπ καγεηξέκαηνο Υξήζε, πίλαθεο θαη ζπκβνπιέο Υξήζε ησλ εμαξηεκάησλ Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ καγεηξέκαηνο Αθαίξεζε ησλ νδεγώλ ησλ ξαθηώλ Αθαίξεζε ηεο πόξηαο ηεο ζπζθεπήο Αθαιάησζε Καηάιιεια δηαιύκαηα αθαιάησζεο Γηαδηθαζία αθαιάησζεο Καζαξηζκόο ηνπ θνύξλνπ Μπξνζηηλή επηθάλεηα Δζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ Δμαξηήκαηα Ση ζα πξέπεη λα θάλσ αλ δε ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο Αληηθαηάζηαζε ηνπ γιόκπνπ ηεο ιάκπαο Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ Δλδείμεηο Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Δγθαηάζηαζε

4 Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε Διέγμηε όηη ε ηάζε εηζόδνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πιάθα ραξαθηεξηζηηθώλ είλαη ε ίδηα κε ηελ ηάζε ηεο πξίδαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ θνύξλνπ θαη βγάιηε έμσ όια ηα εμαξηήκαηα θαη αθαηξέζηε ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο. Πξνεηδνπνίεζε! Η κπξνζηηλή επηθάλεηα ηνπ θνύξλνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαιπκκέλε κε κηα πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε. Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα πξώηε θνξά ην θνύξλν, αθαηξέζηε πξνζεθηηθά απηή ηε κεκβξάλε, μεθηλώληαο από ην εζσηεξηθό. Διέγμηε όηη ν θνύξλνπο δελ έρεη ππνζηεί θάπνηα δεκηά. Βεβαησζείηε όηη ε πόξηα ηνπ θνύξλνπ θιείλεη ζσζηά θαη όηη ην εζσηεξηθό ηεο πόξηαο θαη ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ θνύξλνπ δελ έρνπλ ππνζηεί δεκηά. Αλ αλαθαιύςεηε θάπνηα δεκηά, επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ καο, ζηνλ αξηζκό πνπ ππάξρεη ζην νπηζζόθπιιν απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ αλ έρεη ππνζηεί δεκηά ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ή ην θηο, αλ ν θνύξλνο δε ιεηηνπξγεί ζσζηά ή αλ έρεη θαηαζηξαθεί ή έρεη πέζεη θάησ. Δπηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ καο, ζηνλ αξηζκό πνπ ππάξρεη ζην νπηζζόθπιιν απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. Σνπνζεηήζηε ην θνύξλν ζε κηα επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. Ο θνύξλνο δελ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο, ζε ξαδηόθσλα ή ηειενξάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε πγξαζία ή κε αληηθείκελα κε αηρκεξά άθξα, θαζώο θαη κε ην πίζσ κέξνο ηνπ θνύξλνπ. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ην θαιώδην. Πξνεηδνπνίεζε: κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θνύξλνπ, ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη έρεηε πξόζβαζε ζην θηο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε GR Ο θνύξλνο είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη έλα θηο γηα κνλνθαζηθό (νηθηαθό) ξεύκα, V ~ 50Hz. Αλ ν θνύξλνο ζα εγθαηαζηαζεί κόληκα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί από έλαλ εηδηθεπκέλν ηερληθό. ε εθείλε ηελ πεξίπησζε, ν θνύξλνο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε έλα θύθισκα κε έλα δηαθόπηε θπθιώκαηνο κε ειάρηζηε απόζηαζε 3 ρηιηνζηώλ κεηαμύ ησλ επαθώλ. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ο ΦΟΤΡΝΟ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΓΔΗΧΜΔΝΟ. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο δελ απνδέρνληαη θακία επζύλε γηα δεκηέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνύλ ζε άηνκα, θαηνηθίδηα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλ δελ ηεξεζνύλ νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο. Ο θνύξλνο ιεηηνπξγεί κόλν όηαλ ε πόξηα είλαη ζσζηά θιεηζκέλε. Πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε, θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ θαη ηα εμαξηήκαηα, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνύ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελόηεηα «Καζαξηζκόο θνύξλνπ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη μερσξηζηά. 28

5 GR Οδεγίεο αζθαιείαο Πξνεηδνπνίεζε! Μελ αθήλεηε ην θνύξλν ρσξίο επηηήξεζε. Πξνεηδνπνίεζε! Αλ δείηε θαπλό ή θσηηά, θξαηήζηε θιεηζηή ηελ πόξηα γηα λα πλίμεηε ηηο θιόγεο. Απελεξγνπνηήζηε ην θνύξλν θαη βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα ή θόςηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ζην θνύξλν. Σα ζεξκά ιάδηα θαη ιίπε κπνξνύλ εύθνια λα αξπάμνπλ θσηηά. Σν δέζηακα ιαδηνύ ζην ρώξν καγεηξέκαηνο γηα ην ζνηάξηζκα θξέαηνο είλαη επηθίλδπλν θαη δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη. Μελ επηρεηξήζεηε πνηέ λα ζβήζεηε κε λεξό ην ιάδη ή ην ιίπνο πνπ θαίγεηαη (ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο)! Πλίμηε ηηο θιόγεο κε έλα βξεγκέλν παλί θαη έρεηε θιεηζηέο όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα. Πξνεηδνπνίεζε! Με ρξεζηκνπνηείηε αιθνόι γηα ην καγείξεκα ζην θνύξλν. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξζέξκαλζε ηνπ θαγεηνύ. Κίλδπλνο έθξεμεο! Πξνεηδνπνίεζε! Η ζπζθεπή απηή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή ηθαλόηεηα ή έιιεηςε πείξαο θαη γλώζεο, εθηόο θαη αλ επηβιέπνληαη ή έρνπλ ιάβεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα επηηεξνύληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα επηηεξνύληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο θιεηδαξηέο αζθαιείαο. Πξνεηδνπνίεζε! Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ε ζπζθεπή ζεξκαίλεηαη πνιύ. Θα πξέπεη λα πξνζέμεηε λα απνθύγεηε λα αθνπκπήζεηε ηα ζηνηρεία ζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ. ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ! Πξνεηδνπνίεζε! Σα πξνζβάζηκα κέξε κπνξεί λα δεζηαζνύλ θαηά ηε ρξήζε. Θα πξέπεη λα θξαηνύληαη καθξηά ηα κηθξά παηδηά. Πξνεηδνπνίεζε! Καηά ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ή κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ καγεηξέκαηνο, λα πξνζέρεηε ηε ξνή ηνπ δεζηνύ αέξα ή/θαη ηηο ζηαγόλεο αηκνύ θαη λεξνύ πνπ βγαίλνπλ από ην ζάιακν καγεηξέκαηνο. Κάληε ζην πιάη ή πξνο ηα πίζσ γηα λα απνθύγεηε ηα εγθαύκαηα. Πξνεηδνπνίεζε! Φξνληίζηε λα κελ πηάζεηε πνηέ ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο άιισλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζηε δεζηή πόξηα ή ζην θνύξλν. Η κόλσζε ηνπ θαισδίνπ κπνξεί λα ιηώζεη. Τπάξρεη θίλδπλνο βξαρπθπθιώκαηνο! 29

6 Οδεγίεο αζθαιείαο GR Απηόο ν θνύξλνο πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα νηθηαθή ρξήζε! Ζ ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζην ζπίηη, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηώλ. Γελ αλαιακβάλνπκε θακία επζύλε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί από αθαηάιιειε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε. Απνθύγεηε ηελ πξόθιεζε δεκηώλ ζην θνύξλνπ ή άιιεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: Μελ θαιύπηεηε θαη κελ εκπνδίδεηε ηα αλνίγκαηα αεξηζκνύ. Με θπιάζζεηε εύθιεθηα αληηθείκελα κέζα ζην θνύξλν, δηόηη κπνξεί λα αλαθιεγνύλ αλ αλάςεη ν θνύξλνο. Με ρξεζηκνπνηείηε ην θνύξλν σο απνζήθε ηξνθίκσλ. Με ξίρλεηε αιθνόι (π.ρ. κπξάληη, νπίζθη, ζλαπο, θιπ.) πάλσ ζε θαπηό θαγεηό. Κίλδπλνο έθξεμεο! Σα εμαξηήκαηα όπσο νη ζράξεο θαη νη δίζθνη, θιπ., δεζηαίλνληαη ζην ζάιακν καγεηξέκαηνο. Να θνξάηε πάληα πξνζηαηεπηηθά γάληηα ή λα ρξεζηκνπνηείηε παληά θνύξλνπ. Γηα λα απνθύγεηε ηα εγθαύκαηα, ρξεζηκνπνηείηε πάληα γάληηα θνύξλνπ όηαλ πηάλεηε ηα πηάηα θαη ηα ζθεύε θαη όηαλ αθνπκπάηε ην θνύξλν. Με ζηεξίδεζηε θαη κελ θάζεζηε πάλσ ζηελ πόξηα ηνπ θνύξλνπ. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην θνύξλν, εηδηθά ζηελ πεξηνρή ησλ κεληεζέδσλ. Η πόξηα κπνξεί λα ζεθώζεη κέγηζην βάξνο έσο 8 θηιά. Οη ζράξεο κπνξνύλ λα ζεθώζνπλ κέγηζην βάξνο έσο 8 θηιά. Γηα λα απνθύγεηε ηελ πξόθιεζε δεκηάο ζην θνύξλν, κελ ππεξβαίλεηε απηό ην βάξνο. Καζαξηζκόο: Η ζπζθεπή ζα παξακείλεη δεζηή γηα αξθεηή ώξα κεηά ηελ απελεξγνπνίεζή ηεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ζα πέζεη ζηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ αξγά. Αθήζηε επαξθή ρξόλν λα θξπώζεη ε ζπζθεπή πξνηνύ, γηα παξάδεηγκα, ηελ θαζαξίζεηε. Με ρξεζηκνπνηείηε ζθιεξά θαζαξηζηηθά πνπ ραξάδνπλ ή αηρκεξή κεηαιιηθή μύζηξα γηα λα θαζαξίζεηε ηελ πόξηα ηνπ θνύξλνπ δηόηη κπνξεί λα ραξάμνπλ ηελ επηθάλεηα, θαη απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζξαύζε ηνπ γπαιηνύ. Οη επηθάλεηεο επαθήο ηεο πόξηαο (ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ζαιάκνπ καγεηξέκαηνο θαη ην εζσηεξηθό ηκήκα ηεο πόξηαο) ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη πνιύ θαζαξέο ώζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν θνύξλνο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαζαξηζκό ζηελ ελόηεηα «Καζαξηζκόο θνύξλνπ θαη ζπληήξεζε». Δπηζθεπέο: Αλ έρεη θαηαζηξαθεί ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, από εμνπζηνδνηεκέλνπο πξάθηνξεο ή ηερληθνύο εμεηδηθεπκέλνπο γηα απηήλ ηελ εξγαζία, ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, γηα απηήλ ηελ εξγαζία απαηηνύληαη εηδηθά εξγαιεία. Οη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, εηδηθά ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ ηάζε, κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν από ηερληθνύο πνπ έρνπλ εμνπζηνδόηεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 30

7 GR Πεξηγξαθή ηνπ θνύξλνπ ζαο 1. Σδάκη παξαζύξνπ πόξηαο 5. Γίζθνο καγεηξέκαηνο 2. Αζθάιεηεο 6. Γηάηξεηνο δίζθνο καγεηξέκαηνο 3. Γιόκπνο ιάκπαο 7. Οξζνγώληα ζράξα 4. Πίλαθαο ειέγρνπ 8. Οδεγνί ξαθηώλ a b c d e f g h i a. Λπρλία αθαιάησζεο f. Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ξνινγηνύ/δηάξθεηαο b. Λπρλία αλαπιήξσζεο λεξνύ g. Πιήθηξν επηινγήο ξνινγηνύ/δηάξθεηαο c. Λπρλίεο ιεηηνπξγηώλ h. Πεξηζηξνθηθόο δηαθόπηεο d. Πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο i. Πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο/αζθάιεηαο e. Έλδεημε ξνινγηνύ/δηάξθεηαο 31

8 Βαζηθέο ξπζκίζεηο Αξρηθέο ξπζκίζεηο Όηαλ ζπλδέζεηε γηα πξώηε θνξά ην θνύξλν ζην ξεύκα ή κεηά από κηα δηαθνπή ξεύκαηνο, ε νζόλε ξνινγηνύ ηνπ θνύξλνπ ζαο ζα αλαβνζβήλεη γηα λα δείμεη όηη ε ώξα πνπ εκθαλίδεηαη δελ είλαη ζσζηή. Ο θνύξλνο δε ζα ιεηηνπξγήζεη κέρξη λα ξπζκηζηεί ε ώξα θαη ε παξάκεηξνο ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ. GR Γηα λα ξπζκίζεηε ην ξνιόη θαη ηελ παξάκεηξν ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ 1, 3, 5 2, 4 Γηα λα ξπζκίζεηε ην ξνιόη, πξνρσξήζηε σο εμήο: 1. Παηήζηε ην πιήθηξν ξύζκηζεο ξνινγηνύ. Θα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ νη ώξεο (απηό ην βήκα δελ είλαη απαξαίηεην όηαλ ζπλδεζεί γηα πξώηε θνξά ν θνύξλνο ή κεηά από κηα δηαθνπή ξεύκαηνο). 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζσζηή ώξα. Δκθάληζε/Απόθξπςε ηνπ ξνινγηνύ Αλ ε έλδεημε ηνπ ξνινγηνύ ζάο ελνριεί, κπνξείηε λα ηελ θξύςεηε θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν ξύζκηζεο ξνινγηνύ γηα 3 δεπηεξόιεπηα. Οη θνπθθίδεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο ώξεο θαη ηα ιεπηά ζα αλαβνζβήλνπλ αιιά νη άιιεο ελδείμεηο ηνπ ξνινγηνύ δε ζα εκθαλίδνληαη. 3. Παηήζηε μαλά ην πιήθηξν ξύζκηζεο ξνινγηνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηα ιεπηά. Θα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ηα ιεπηά. 4. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε γηα λα ξπζκίζεηε ηα ζσζηά ιεπηά. 5. Γηα λα νινθιεξώζεηε ηε ξύζκηζε, παηήζηε μαλά ην πιήθηξν ξύζκηζεο ξνινγηνύ. Αλ ζέιεηε λα δείηε μαλά ηελ έλδεημε ηνπ ξνινγηνύ, θξαηήζηε μαλά παηεκέλν ην πιήθηξν ξύζκηζεο ξνινγηνύ γηα 3 δεπηεξόιεπηα. 32

9 GR Βαζηθέο ξπζκίζεηο Ρύζκηζε ζθιεξόηεηαο λεξνύ Η ζπζθεπή έρεη έλα ζύζηεκα πνπ ζαο ελεκεξώλεη απηόκαηα όηαλ ρξεηάδεηαη αθαιάησζε. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί γηα λνηθνθπξηά κε πνιύ καιαθό λεξό (ή αλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπζθεπή καιαθώκαηνο ηνπ λεξνύ) θαη κε πνιύ ζθιεξό λεξό, αιιάδνληαο ηηο ξπζκίζεηο ρξήζηε ζην αληίζηνηρν εύξνο ζθιεξόηεηαο λεξνύ (δείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα). Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ παξάκεηξν ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ, πξνρσξήζηε σο εμήο: 1. Παηήζηε ηαπηόρξνλα ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο θαη επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ν αξηζκόο ζθιεξόηεηαο ζηελ νζόλε (απηό ην βήκα δελ είλαη απαξαίηεην όηαλ ζπλδεζεί γηα πξώηε θνξά ν θνύξλνο ή κεηά από κηα δηαθνπή ξεύκαηνο). 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζσζηή ηηκή ηεο παξακέηξνπ ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 3. Παηήζηε ην πιήθηξν ξνινγηνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ παξάκεηξν. Η νζόλε εκθαλίδεη ην ξνιόη. Σύπνο Ca + Mg (ppm) θιεξόηεηα λεξνύ Αγγιηθνί βαζκνί [ eh] Γαιιηθνί βαζκνί [ df] Γεξκαληθνί βαζκνί [ dh] Μαιαθό λεξό 0 έσο έσο 11 0 έσο 15 0 έσο 8 1 Μεζαίν λεξό 151 έσο έσο έσο 35 9 έσο 20 2 θιεξό λεξό 501 έσο έσο έσο έσο 28 3 Οζόλε Αζθάιεηα Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θνύξλνπ κπνξνύλ λα κπινθαξηζηνύλ (γηα παξάδεηγκα, ώζηε λα κελ ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ παηδηά). 1, 2 1. Γηα λα κπινθάξεηε ην θνύξλν, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο γηα 3 δεπηεξόιεπηα. Θα αθνύζεηε έλα ερεηηθό ζήκα θαη ε νζόλε ζα εκθαλίζεη ηε ιέμε «SAFE». ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ν θνύξλνο είλαη κπινθαξηζκέλνο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 2. Γηα λα μεκπινθάξεηε ην θνύξλν, θξαηήζηε πάιη παηεκέλν ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο γηα 3 δεπηεξόιεπηα. Θα αθνύζεηε έλα ερεηηθό ζήκα θαη ε νζόλε ζα εκθαλίζεη πάιη ην ξνιόη. Μπνξείηε λα εκθαλίζεηε ην ξνιόη αλ παηήζεηε ζύληνκα ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. 33

10 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο GR Λεηηνπξγία αηκνύ 100ºC Xξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία γηα λα καγεηξέςεηε όια ηα είδε ιαραληθώλ, ξύδη, ςάξη θαη θξέαο. Δίλαη επίζεο θαηάιιειν γηα λα βγάιεηε ην ρπκό από ηα βαηόκνπξα, θαη γηα λα μεπαγώλεηε, λα καγεηξεύηε θαη λα αλαδσνγνλείηε ην θαγεηό ηαπηόρξνλα , Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα αλάςεη κία από ηηο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο. 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο «100». 3. Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο δηάξθεηαο γηα λα αιιάμεηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε αληίζηνηρε έλδεημε. 4. Δπηιέμηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεηε γπξλώληαο ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε (γηα παξάδεηγκα, 9 ιεπηά). 5. Παηήζηε ην πιήθηξν ΔΝΑΡΞΖ. Ο θνύξλνο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Λεηηνπξγία αηκνύ 90ºC Xξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία γηα λα καγεηξέςεηε ςάξη, ληειηθάηα γιπθά, λα απνζηεηξώζεηε ηα θξνύηα θαη λα ηα αλαδσνγνλήζεηε , Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα αλάςεη κία από ηηο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο. 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο «90». 3. Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο δηάξθεηαο γηα λα αιιάμεηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε αληίζηνηρε έλδεημε. 4. Δπηιέμηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεηε γπξλώληαο ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε (γηα παξάδεηγκα, 9 ιεπηά). 5. Παηήζηε ην πιήθηξν ΔΝΑΡΞΖ. Ο θνύξλνο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. 34

11 GR Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Λεηηνπξγία αηκνύ 80ºC Xξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία γηα λα βξάζεηε θαη λα καγεηξέςεηε ςάξη θαη θξέαο , Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα αλάςεη κία από ηηο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο. 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο «60». 3. Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο δηάξθεηαο γηα λα αιιάμεηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε αληίζηνηρε έλδεημε. 4. Δπηιέμηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεηε γπξλώληαο ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε (γηα παξάδεηγκα, 9 ιεπηά). 5. Παηήζηε ην πιήθηξν ΔΝΑΡΞΖ. Ο θνύξλνο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Λεηηνπξγία αηκνύ 60ºC Xξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία γηα μεπάγσκα θαη καγείξεκα ζε ρακειή ζεξκνθξαζία , Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα αλάςεη κία από ηηο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο. 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο «60». 3. Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο δηάξθεηαο γηα λα αιιάμεηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε αληίζηνηρε έλδεημε. 4. Δπηιέμηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεηε γπξλώληαο ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε (γηα παξάδεηγκα, 9 ιεπηά). 5. Παηήζηε ην πιήθηξν ΔΝΑΡΞΖ. Ο θνύξλνο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. 35

12 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο GR Λεηηνπξγία αηκνύ 40ºC Xξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία γηα λα θηηάμεηε γηανύξηη θαη λα μεπαγώζεηε ληειηθάηα θαγεηά , Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Θα αλάςεη κία από ηηο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο. 2. Γπξίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε ιπρλία ιεηηνπξγίαο «40». 3. Παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο δηάξθεηαο γηα λα αιιάμεηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε αληίζηνηρε έλδεημε. 4. Δπηιέμηε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ ζέιεηε γπξλώληαο ηνλ πεξηζηξεθόκελν δηαθόπηε πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε (γηα παξάδεηγκα, 9 ιεπηά). 5. Παηήζηε ην πιήθηξν ΔΝΑΡΞΖ. Ο θνύξλνο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. 36

13 GR Σξνθνδνζία λεξνύ Γέκηζκα ηεο δεμακελήο λεξνύ Γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα είλαη γεκάηε ε δεμακελή λεξνύ. Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ έσο ην ζεκάδη «MAX» κε θξύν, θξέζθν πόζηκν λεξό θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζηελ ππνδνρή πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θνηιόηεηα (πεξίπνπ 1L). Αλ εκθαληζηεί ε έλδεημε «res», ζεκαίλεη όηη δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά ε δεμακελή λεξνύ. Αλαπιήξσζε λεξνύ Σα πεξηερόκελα ηεο δεμακελήο λεξνύ ζπλήζσο επαξθνύλ γηα έλα καγείξεκα δηάξθεηαο 50 έσο 60 ιεπηώλ. Αλ, όκσο, πξέπεη λα γεκίζεηε μαλά ηε δεμακελή, αλάβεη ε ιπρλία αλαπιήξσζεο λεξνύ. Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ κόλν έσο 0,5 ιίηξα γηα λα δηαζθαιίζεηε όηη δε ζα ππάξμεη ππεξρείιηζε λεξνύ όηαλ επηζηξέςεη ζηε δεμακελή λεξνύ. ΚΗΝΓΤΝΟ ΤΠΔΡΥΔΗΛΗΖ. Άδεηαζκα ηεο δεμακελήο λεξνύ Όηαλ απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, ην ππόινηπν λεξό επηζηξέθεη ζηε δεμακελή. Όζν γίλεηαη άληιεζε ηνπ λεξνύ, ε νζόλε εκθαλίδεη ηελ έλδεημε «PUMP». Απηό ην κήλπκα παξακέλεη ζηελ νζόλε κέρξη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ λα πέζεη ζηνπο 75ºC πξηλ λα κπνξέζεη λα αληιεζεί πίζσ ζηε δεμακελή. Πξνεηδνπνίεζε: ην λεξό ζηε δεμακελή ελδέρεηαη λα είλαη θαπηό. Τπάξρεη θίλδπλνο εγθαπκάησλ! Μεηά ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ πίζσ ζηε δεμακελή, ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα «DEP» θαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Αθαηξέζηε θαη αδεηάζηε ηε δεμακελή λεξνύ. 2. θνππίζηε ηε δεμακελή λεξνύ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ πίζσ ζηελ ππνδνρή πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θνηιόηεηα. Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην ζάιακν καγεηξέκαηνο. 3. Αθήζηε αλνηθηή ηελ πόξηα ηεο ζπζθεπήο ώζηε λα κπνξέζεη λα θξπώζεη ν ζάιακνο καγεηξέκαηνο θαη λα ζηεγλώζεη ηειείσο. ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: πληζηάηαη λα αθαηξείηε ηε δεμακελή λεξνύ θαη λα ηελ αδεηάδεηε κεηά από έλα θύθιν καγεηξέκαηνο. Απηό ζα εκπνδίζεη ην ζρεκαηηζκό βαθηεξίσλ θαη αιάησλ ζην εζσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ έρεηε αθαηξέζεη ηε δεμακελή λεξνύ από ην θνύξλν θαη έρεη μεθηλήζεη έλαο λένο θύθινο καγεηξέκαηνο, ν θνύξλνο ζα εκθαλίζεη ηελ πξνεηδνπνίεζε «DEP». Απηή ε πξνεηδνπνίεζε κπνξεί λα ζβεζηεί αλ παηήζεηε ην πιήθηξν δηαθνπή θαη ζπλερίζηε κε ην λέν θύθιν καγεηξέκαηνο ρσξίο λα αθαηξέζεηε θαη λα αδεηάζεηε ηε δεμακελή λεξνύ. 37

14 Όηαλ ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο... Γηαθνπή θύθινπ καγεηξέκαηνο Μπνξείηε λα δηαθόςεηε αλά πάζα ζηηγκή ηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο αλ παηήζεηε κία θνξά ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. Ο θνύξλνο έρεη κηα ιεηηνπξγία κείσζεο ηνπ αηκνύ ε νπνία ελεξγνπνηείηαη όηαλ παηεζεί ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο γηα λα απειεπζεξώζεη ζηαδηαθά ηνλ αηκό από ηελ θνηιόηεηα, ώζηε λα κελ ππάξμεη κηα μαθληθή ξνή αηκνύ όηαλ αλνίμεη ε πόξηα ηεο ζπζθεπήο. Απηή ε ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 3 ιεπηά θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε «VAP». Πξνεηδνπνίεζε! Καηά ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ή κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ καγεηξέκαηνο, λα πξνζέρεηε ηε ξνή ηνπ δεζηνύ αέξα ή/θαη ηνπ αηκνύ πνπ βγαίλνπλ από ην ζάιακν καγεηξέκαηνο. Κάληε ζην πιάη ή πξνο ηα πίζσ γηα λα απνθύγεηε ηα εγθαύκαηα. ε απηό ην ζεκείν: Γηαθόπηεηαη ε δεκηνπξγία αηκνύ. Σα ηνηρώκαηα ηεο θνηιόηεηαο θαη ε δεμακελή λεξνύ εμαθνινπζνύλ λα είλαη πνιύ δεζηά. Κίλδπλνο εγθαπκάησλ! Ο ρξνλνδηαθόπηεο ζηακαηάεη θαη ε νζόλε εκθαλίδεη ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο πνπ απνκέλεη (αλ έρεη ξπζκηζηεί). Αλ ζέιεηε, ζε απηό ην ζεκείν κπνξείηε: 1. Να γπξίζεηε ή λα αλαθαηέςεηε ην θαγεηό ώζηε λα καγεηξεπηεί νκνηόκνξθα. 2. Να αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ καγεηξέκαηνο. Γηα λα μεθηλήζεηε μαλά ηε δηαδηθαζία, θιείζηε ηελ πόξηα θαη παηήζηε ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. Αιιαγή παξακέηξσλ Η δηάξθεηα κπνξεί λα αιιάμεη όζν ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο ή όηαλ δηαθνπεί ε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο αλ γπξίζεηε ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε. Η λέα δηάξθεηα πνπ ζα θαζνξίζεηε είλαη έγθπξε όηαλ ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη ε νζόλε. Η ζεξκνθξαζία κπνξεί λα αιιάμεη κόλν όηαλ έρεη δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θνύξλνπ. Αιιάμηε ηε ζεξκνθξαζία παηώληαο ην πιήθηξν επηινγήο GR ιεηηνπξγίαο θαη γπξλώληαο ηνλ πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε λέα ζεξκνθξαζία. Δπηθπξώζηε ηελ επηινγή παηώληαο μαλά ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο. Αθύξσζε θύθινπ καγεηξέκαηνο Αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε ηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο, θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο γηα 3 δεπηεξόιεπηα. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνύζεηε έλα ερεηηθό ζήκα θαη ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ην ξνιόη. Σέινο θύθινπ καγεηξέκαηνο ην ηέινο κηαο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ή όηαλ παηήζεηε ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο γηα λα νινθιεξώζεηε ηνλ θύθιν καγεηξέκαηνο, ζα αθνύζεηε ηξία ερεηηθά ζήκαηα θαη ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε ιέμε «End», ν θνύξλνο ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία κείσζεο ηνπ αηκνύ. Απηή ε ιεηηνπξγία απειεπζεξώλεη ζηαδηαθά ηνλ αηκό από ηελ θνηιόηεηα, ώζηε λα κελ ππάξμεη κηα μαθληθή ξνή αηκνύ όηαλ αλνίμεη ε πόξηα ηεο ζπζθεπήο. Απηή ε ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 3 ιεπηά θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε «VAP». Πξνεηδνπνίεζε! Καηά ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ή κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ καγεηξέκαηνο, λα πξνζέρεηε ηε ξνή ηνπ δεζηνύ αέξα ή/θαη ηνπ αηκνύ πνπ βγαίλνπλ από ην ζάιακν καγεηξέκαηνο. Κάληε ζην πιάη ή πξνο ηα πίζσ γηα λα απνθύγεηε ηα εγθαύκαηα. Ο αλεκηζηήξαο ςύμεο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί γηα έλα δηάζηεκα κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο. Απηή είλαη κηα θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδεηαη γηα λα κεηώζεη ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ. Όηαλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί ην κήλπκα «DEP», απηό ζεκαίλεη όηη ην λεξό έρεη αληιεζεί θαη όηη κπνξεί λα αθαηξεζεί ε δεμακελή λεξνύ. Αθαηξέζηε θαη ηε δεμακελή λεξνύ θαη ζηεγλώζηε ηελ πξνζεθηηθά. Αθήζηε ην ζάιακν καγεηξέκαηνο λα θξπώζεη γηα ιίγν θαη, ζηε ζπλέρεηα, θαζαξίζηε ηνλ θαη ζηεγλώζηε ηνλ κε έλα παλί. Η πόξηα ζα πξέπεη λα κείλεη αλνηθηή γηα ιίγν ώζηε λα κπνξέζεη ε ζπζθεπή λα ζηεγλώζεη ηειείσο. 38

15 GR Υξήζε, πίλαθεο θαη ζπκβνπιέο Υξήζε ησλ εμαξηεκάησλ Σν δηάηξεην δνρείν είλαη θαηάιιειν γηα ην καγείξεκα θξέζθσλ ή θαηαςπγκέλσλ ιαραληθώλ, θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη εηζαγσγή ηνπ κε δηάηξεηνπ δνρείνπ ζην πξώην επίπεδν. Με απηό ηνλ ηξόπν, ηα πγξά πνπ πέθηνπλ ζπιιέγνληαη θαη δε ιεξώλεηαη ε ζπζθεπή. Σν δηάηξεην δνρείν κε ην θαγεηό ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην δεύηεξν επίπεδν. Σν κε δηάηξεην δνρείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην καγείξεκα ζηνλ αηκό επαίζζεησλ ηξνθίκσλ, όπσο θνκπόζηεο θαη ηάξηεο. Η ζράξα ρξεζηκνπνηείηαη ζην καγείξεκα κε κηθξά ζθεύε, όπσο γηα παξάδεηγκα κπνι επηδόξπησλ θαη γηα ην δέζηακα θαγεηώλ ζε πηάηα. Γηα πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο πίλαθεο. Οη πξνηεηλόκελεο ηηκέο γηα ηνπο ρξόλνπο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο είλαη ελδεηθηηθέο. Οη πξαγκαηηθνί ρξόλνη καγεηξέκαηνο κπνξεί λα δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ. Φάξη 39 Φάξη Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Σζηπνύξα γξ Γηάηξεην 2 Πέζηξνθα 4 x 250 γξ Γηάηξεην 2 Φηιέην ζνινκνύ γξ Γηάηξεην 2 Μεγάιε πέζηξνθα γξ Γηάηξεην 1/2 Γαξηδνκάλεο γξ Γηάηξεην 2 Μύδηα κε πξάζηλν θέιπθνο γξ Γηάηξεην Φηιέην γιώζζαο γξ Γηάηξεην 2 Αρηβάδεο γξ Γηάηξεην 2 Αζηαθόο γξ Γηάηξεην 1/2 Φηιέην κπαθαιηάξνπ γξ Γηάηξεην 2 Μπιε κύδηα γξ Γηάηξεην 2 Ληκλίζηα πέζηξνθα 4 x 250 γξ Γηάηξεην 2 Μπαθαιηάξνο γξ Γηάηξεην 2 Φηιέην ηόλνπ γξ Γηάηξεην 2 Πέξθα 4 x 250 γξ Γηάηξεην 2 2

16 Υξήζε, πίλαθεο θαη ζπκβνπιέο GR Κξέαο Κξέαο Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Φηεξνύγεο θνηόπνπιν Γηάηξεην 2 ηήζνο θνηόπνπιν Γηάηξεην 2 Καπληζηό ρνηξηλό γξ Γηάηξεην 2 θαινπίληα γαινπνύιαο Υνηξηλό θηιέην, νιόθιεξν Γηάηξεην Γηάηξεην 2 Λνπθάληθα Γηάηξεην 2 Απγά Απγά Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Απγά ζε πνηήξη ράξα 2 Απγά, ζθιεξά ράξα 2 Απγά, κειάηα ράξα 2 Οξεθηηθά Οξεθηηθά Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Κξηζαξάθη + Τγξό 200 γξ θ.εθ ράξα, γπάιηλν κπνι 2 ηκηγδάιη + Τγξό 200 γξ θ.εθ ράξα, γπάιηλν κπνι 2 Φαθέο + Τγξό 200 γξ θ.εθ ράξα, γπάιηλν κπνι 2 Ρύδη + πγξό 200 γξ θ.εθ ράξα, γπάιηλν κπνι 2 40

17 GR Υξήζε, πίλαθεο θαη ζπκβνπιέο Λαραληθά Λαραληθά Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Μειηηδάλεο ζε ηεκάρηα Γηάηξεην 2 Φαζόιηα Γηάηξεην 2 Μπξόθνιν άλζε κε θνηζάλη Γηάηξεην 2 Μπξόθνιν άλζε ρσξίο θνηζάλη Γηάηξεην 2 Κνπλνππίδη άλζε Γηάηξεην 2 Κνπλνππίδη νιόθιεξν θεθάιη Γηάηξεην 1 Μπηδέιηα Γηάηξεην 2 Μάξαζν ζε ισξίδεο Γηάηξεην 2 Μάξαζν θνκκέλν ζηε κέζε Γηάηξεην 2 Παηάηεο κε ηε θινύδα Παηάηεο κε ηε θινύδα νιόθιεξεο, πνιύ κηθξέο νιόθιεξεο, πνιύ κεγάιεο Δπίπεδν Γηάηξεην Γηάηξεην 2 Παηάηεο ρσξίο ηε θινύδα ζε θνκκάηηα Γηάηξεην 2 Ρέβα ζε ξάβδνπο Γηάηξεην 2 Πξάζηλα θαζνιάθηα Γηάηξεην 2 Καξόηα ζε θέηεο Γηάηξεην 2 Καιακπόθη νιόθιεξν Γηάηξεην 2 Πηπεξηέο γηα γέκηζκα ζε ισξίδεο Γηάηξεην 2 Καπηεξέο πηπεξηέο Γηάηξεην 2 Μαληηάξηα ζε ηέηαξηα Γηάηξεην 2 Πξάζν ζε θέηεο Γηάηξεην 2 Λαραλάθηα Βξπμειιώλ Γηάηξεην 2 έιηλν ζε ισξίδεο Γηάηξεην 2 παξάγγηα Γηάηξεην 2 παλάθη Γηάηξεην 2 Μίζρνη ζέιηλνπ Γηάηξεην 2 Κνινθπζάθη ζε θέηεο Γηάηξεην 2 Σάξηεο 41 Σάξηεο Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Γιπθηά ηάξηα Όρη δηάηξεην 2 Γιπθηά ηάξηα κε πξνδύκη Όρη δηάηξεην 2 Σάξηα κε πξνδύκη Όρη δηάηξεην 2 Σάξηα ςσκηνύ Όρη δηάηξεην 2 Σάξηα βξαζκέλε ζε πεηζέηα Όρη δηάηξεην 2

18 Υξήζε, πίλαθεο θαη ζπκβνπιέο GR Δπηδόξπηα Δπηδόξπηα Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Κνκπόζηα κήινπ γξ Όρη δηάηξεην 2 Κνκπόζηα αριαδηνύ γξ Όρη δηάηξεην 2 Κξεκ κπξνπιέ ράξα - κπνι 2 Κξέκα θαξακειέ ράξα - κπνι 2 Γηανύξηη ώξεο ράξα - κπνι 2 Κνκπόζηα ξνδάθηλν γξ Όρη δηάηξεην 2 Φξνύηα (Απνζηείξσζε/Βξάζηκν) Φξνύην Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Αριάδηα 4-6 πνηήξηα 1 ιίηξνπ ράξα 1 Κεξάζηα 4-6 πνηήξηα 1 ιίηξνπ ράξα 1 Ρνδάθηλα 4-6 πνηήξηα 1 ιίηξνπ ράξα 1 Γακάζθελα 4-6 πνηήξηα 1 ιίηξνπ ράξα 1 Εέζηακα Εέζηακα Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Φαγεηό ζε πηάην ράξα 2 Φαγεηό ζε πηάην ράξα 2 Έηνηκα γεύκαηα ράξα 2 Εεκάηηζκα Λαραληθά Πνζόηεηα Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν π.ρ. Φαζόιηα, Πξάζν Γηάηξεην 2 Καηζαξό ιάραλν γξ Γηάηξεην 2 Κξακπνιάραλν Γηάηξεην 2 Λεπθό ιάραλν, νιόθιεξν γξ Γηάηξεην 1 Νηνκάηεο, μεθινπδηζκέλεο ράξα 2 42

19 GR Υξήζε, πίλαθεο θαη ζπκβνπιέο Απόςπμε Λαραληθά/Οξεθηηθά Θεξκνθξαζία ºC Υξόλνο ζε ιεπηά θεύνο Δπίπεδν Μπξόθνιν άλζε κε θνηζάλη Γηάηξεην 2 Αλάκεηθηα ιαραληθά Γηάηξεην 2 Φύιια από ζπαλάθη κεξίδεο Όρη δηάηξεην 2 Κνπλνππίδη άλζε Γηάηξεην 2 Μπηδέιηα Γηάηξεην 2 Καηζαξό ιάραλν κεγαιύηεξε κεξίδα Όρη δηάηξεην 2 Καξόηα ζε θέηεο Γηάηξεην 2 Λαραλάθηα Βξπμειιώλ Γηάηξεην 2 παξάγγηα Γηάηξεην 2 Έηνηκα γεύκαηα 100 όζν ρξεηάδεηαη ράξα 2 Φσκί ράξα 2 Ρύδη Όρη δηάηξεην 2 Φαθέο Όρη δηάηξεην 2 Ννπληιο Όρη δηάηξεην 2 Μαγείξεκα δύν επηπέδσλ Μεξηθέο πξνηάζεηο: Καηά ην καγείξεκα ζε δύν επίπεδα, ηα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πάληα ζην 2 ν ή 3 ν επίπεδν θαη ζην 1 ν επίπεδν. Οη δηαθνξεηηθνί ρξόλνη καγεηξέκαηνο ειέγρνληαη σο εμήο: Σα ηξόθηκα πνπ ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξν ρξόλν καγεηξέκαηνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνύξλνπ. Σα ηξόθηκα κε κηθξόηεξν ρξόλν καγεηξέκαηνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην 1 ν επίπεδν. Έλα παξάδεηγκα: Λαραληθά, παηάηεο θαη ςάξηα. Σνπνζεηήζηε ηα ιαραληθά θαη ηηο παηάηεο ζε έλα θαηάιιειν ζθεύνο ζηε ζράξα πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη ζην 2 ν ή 3 ν επίπεδν. Σνπνζεηήζηε ην ςάξη ζην 1 ν επίπεδν. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην δηάηξεην δίζθν γηα λα καγεηξέςεηε ςάξη, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ην κε δηάηξεην δίζθν ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο γηα λα καδέςεη ηα πγξά πνπ πέθηνπλ από ην ςάξη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, δηαηεξείηαη θαζαξή ε ζπζθεπή. Υξόλνο: Λαραληθά θαη παηάηεο ιεπηά Υξόλνο: Φάξη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ιεπηά Δπηιέμηε ην κεγαιύηεξν ρξόλν καγεηξέκαηνο. Λόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ, ηα θαγεηά είλαη έηνηκα ηελ ίδηα ώξα, ρσξίο λα παξαςεζνύλ. 43

20 Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ καγεηξέκαηνο Απνθύγεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ιεηαληηθά θαζαξηζηηθά όπσο κεηαιιηθά ζθνπγγαξάθηα, ζύξκαηα, θιπ., δηόηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηελ επηθάλεηα. θνππίζηε ην ζάιακν καγεηξέκαηνο κε έλα πγξό παλί όζν ε ζπζθεπή είλαη αθόκα ιίγν δεζηή. Σειεηώζηε ζηεγλώλνληαο ην ζάιακν καγεηξέκαηνο. Γηα επθνιία ζηνλ θαζαξηζκό, νη νδεγνί ησλ ξαθηώλ κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ (αλαηξέμηε ζην παξαθάησ θεθάιαην). Αθαίξεζε ησλ νδεγώλ ησλ ξαθηώλ Ξεβηδώζηε πξνο ηα αξηζηεξά θαη αθαηξέζηε ηα παμηκάδηα 1 ζην κπξνζηηλό κέξνο ησλ νδεγώλ ησλ ξαθηώλ. GR Σξαβήμηε ηνπο νδεγνύο ησλ ξαθηώλ ζην εζσηεξηθό ηεο θνηιόηεηαο θαη αθαηξέζηε ηνπο από ην κπξνζηηλό κέξνο. Γηα λα ηνπο ηνπνζεηήζεηε μαλά, εηζάγεηε ηνπο νδεγνύο ησλ ξαθηώλ ζηα παμηκάδηα 2 ζην πίζσ κέξνο θαη ηνπνζεηήζηε ηνπο ζηηο βίδεο ζην κπξνζηηλό κέξνο. Βηδώζηε πξνο ηα δεμηά ηα παμηκάδηα 1 θαη 2 κέρξη λα ζθίμνπλ. Ξεβηδώζηε πξνο ηα αξηζηεξά θαη ραιαξώζηε ηα παμηκάδηα 2 ζην πίζσ κέξνο ησλ νδεγώλ ησλ ξαθηώλ. Μελ αθαηξέζεηε ηειείσο απηά ηα παμηκάδηα. 44

21 GR Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Αθαίξεζε ηεο πόξηαο ηεο ζπζθεπήο 1. Αλνίμηε ηειείσο ηελ πόξηα ηεο ζπζθεπήο. 3. Κιείζηε ηελ πόξηα ηεο ζπζθεπήο ηόζν ώζηε λα κπνξεί λα ζεθσζεί θαη λα βγεη. 2. Σνπνζεηήζηε 2 αθίδεο κέζα ζηηο νπέο ζηνπο κεληεζέδεο. 4. Γηα λα ηε ζπλαξκνινγήζεηε μαλά, ζπξώμηε ηνπο κεληεζέδεο κέζα ζηηο νπέο από ην κπξνζηηλό κέξνο. 5. Αλνίμηε ηειείσο ηελ πόξηα ηεο ζπζθεπήο θαη αθαηξέζηε ηηο αθίδεο. 45

22 Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Αθαιάησζε Όπνηε παξάγεηαη αηκόο, αλεμάξηεηα από ηε ζθιεξόηεηα ηνπ παξερόκελνπ λεξνύ (δειαδή από ην πεξηερόκελν αιάησλ ηνπ λεξνύ), ζα ζρεκαηίδνληαη άιαηα ζην εζσηεξηθό ηεο γελλήηξηαο αηκνύ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ αθαιαηώζεσλ εμαξηάηαη από ηε ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αηκό 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 30 ιεπηά, ε αθαιάησζε ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη (αλάινγα κε ηε ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ) ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: θιεξόηεηα λεξνύ Πνιύ καιαθό Μεζαίν Πνιύ ζθιεξό Αθαιάησζε κεηά από πεξίπνπ 18 κήλεο 9 κήλεο 6 κήλεο Καηάιιεια δηαιύκαηα αθαιάησζεο GR Γηα ηελ αθαιάησζε, ρξεζηκνπνηήζηε ην δηάιπκα αθαιάησζεο «durgol». Απηό ην δηάιπκα επηηξέπεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζεθηηθή αθαιάησζε ηεο ζπζθεπήο ζαο. Δίλαη δηαζέζηκν ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ. Πξνεηδνπνίεζε! Με ρξεζηκνπνηείηε μίδη ή πξντόληα κε βάζε ην μίδη, δηόηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζηα εζσηεξηθά θπθιώκαηα ηνπ θνύξλνπ. Οη παξαδνζηαθέο ιύζεηο αθαιάησζεο δελ είλαη θαηάιιειεο δηόηη κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ δεκηνπξγνύλ αθξό. Η ζπζθεπή εληνπίδεη απηόκαηα πόηε απαηηείηαη αθαιάησζε θαη όηαλ ζπκβεί απηό, κέλεη αλακκέλε ε ιπρλία αθαιάησζεο. Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία αθαιάησζεο, ε ιπρλία αθαιάησζεο αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη κεηά από κεξηθνύο θύθινπο καγεηξέκαηνο. Αλ, πάιη, δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία αθαιάησζεο, ε ιπρλία αθαιάησζεο παξακέλεη αλακκέλε κεηά από κεξηθνύο θύθινπο καγεηξέκαηνο θαη ζηελ νζόλε αλαβνζβήλεη ην κήλπκα «CAL». ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: Ζ απνηπρία αθαιάησζεο ηεο ζπζθεπήο ζα κεηώζεη πηζαλόηεηα ηελ απόδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ή ζα πξνθαιέζεη δεκηά ζηε ζπζθεπή. 46

23 GR Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Γηαδηθαζία αθαιάησζεο CA L 1 2, 5, 8 Πξνεηδνπνίεζε: Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, δελ γίλεηαη λα δηαθνπεί ε δηαδηθαζία αθαιάησζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 45 ιεπηά. Η αθαιάησζε ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πόξηα αλνηθηή ή θιεηζηή. Η ζπζθεπή δε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί πξηλ λα μεθηλήζεη ν θύθινο αθαιάησζεο. Γηα λα εθηειέζεηε έλα θύθιν αθαιάησζεο, πξνρσξήζηε σο εμήο: 1. Παηήζηε ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα επηινγήο ιεηηνπξγίαο θαη επηινγήο δηάξθεηαο. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «CAL» θαη αθνύγεηαη έλα δηαθνπηόκελν ερεηηθό ζήκα. 2. Παηήζηε ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. 3. Όηαλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί ην κήλπκα «0.5L», αθαηξέζηε ηε δεμακελή λεξνύ. 4. Ρίμηε 0,5 ιίηξα ελόο θαηάιιεινπ δηαιύκαηνο αθαιάησζεο ζηε δεμακελή λεξνύ θαη ηνπνζεηήζηε ηε δεμακελή ζηε ζέζε ηεο. 5. Παηήζηε ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. Ξεθηλάεη ν θύθινο αθαιάησζεο, ν νπνίνο δηαξθεί πεξίπνπ 30 ιεπηά. 6. Όηαλ ζηελ νζόλε αλαβνζβήλεη ην κήλπκα «1.0L» θαη αθνύγεηαη έλα ερεηηθό ζήκα, αθαηξέζηε θαη αδεηάζηε ηε δεμακελή λεξνύ. 7. Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ κε 1 ιίηξν θξύν λεξό θαη ηνπνζεηήζηε ηε δεμακελή ζηε ζέζε ηεο. 8. Παηήζηε ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. Ξεθηλάεη ν πξώηνο θύθινο μεπιύκαηνο. 9. Όηαλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί μαλά ην κήλπκα «1.0L» θαη αθνύγεηαη έλα λέν ερεηηθό ζήκα, αθαηξέζηε θαη αδεηάζηε ηε δεμακελή λεξνύ. 10. Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ κε 1 ιίηξν θξύν λεξό θαη ηνπνζεηήζηε ηε δεμακελή ζηε ζέζε ηεο. 12. Παηήζηε ην πιήθηξν έλαξμεο/δηαθνπήο. Ξεθηλάεη ν δεύηεξνο θύθινο μεπιύκαηνο. 13. Όηαλ έρεη νινθιεξσζεί ν θύθινο μεπιύκαηνο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «End». 14. Αθαηξέζηε, αδεηάζηε θαη ζηεγλώζηε ηε δεμακελή λεξνύ. 47

24 Καζαξηζκόο ηνπ θνύξλνπ GR Πξνεηδνπνίεζε! Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε απελεξγνπνηεκέλν ην θνύξλν. Βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα ή απελεξγνπνηήζηε ην θύθισκα ηξνθνδνζίαο ηνπ θνύξλνπ. Με ρξεζηκνπνηείηε ηζρπξά ή ιεηαληηθά θαζαξηζηηθά πξντόληα, θαπζηηθά κέζα πνπ γδέξλνπλ ηελ επηθάλεηα ή αηρκεξά αληηθείκελα, δηόηη κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ιεθέδεο ζηε ζπζθεπή. Με ρξεζηκνπνηήζεηε ζπζθεπέο θαζαξηζκνύ κε πςειή πίεζε ή αηκό γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο ζπζθεπήο ζαο. Μπξνζηηλή επηθάλεηα Καλνληθά, απιά ρξεηάδεηαη λα θαζαξίζεηε ην θνύξλν κόλν κε έλα πγξό παλί. Αλ είλαη πνιύ βξόκηθνο, πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο πγξνύ γηα πηάηα ζην λεξό θαζαξηζκνύ. Μεηά, ζθνππίζηε ην θνύξλν κε έλα ζηεγλό παλί. ε θνύξλνπο κε αινπκηλέλην κπξνζηηλό κέξνο, ρξεζηκνπνηήζηε έλα ήπην θαζαξηζηηθό ηδακηώλ θαη έλα καιαθό παλί πνπ δε βγάδεη ίλεο. θνππίζηε από ηε κηα πιεπξά κέρξη ηελ άιιε, ρσξίο λα αζθήζεηε πίεζε ζηελ επηθάλεηα. Αθαηξέζηε ακέζσο ηα άιαηα, ηα ιίπε, ην άκπιν ή ηνπο ιεθέδεο από ην αζπξάδη ησλ απγώλ. Οη ιεθέδεο απηνί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε. Μελ αθήζεηε λα κπεη λεξό κέζα ζην θνύξλν. Δζσηεξηθό ηνπ θνύξλνπ Μεηά ηε ρξήζε, αθαηξέζηε ην λεξό από ην θάησ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ καγεηξέκαηνο κε έλα καιαθό παλί. Αθήζηε αλνηθηή ηελ πόξηα ηεο ζπζθεπήο ώζηε λα κπνξέζεη λα θξπώζεη ν ζάιακνο καγεηξέκαηνο. Γηα λα αθαηξέζεηε ηνπο ιεθέδεο πνπ είλαη πην δύζθνινη, ρξεζηκνπνηήζηε έλα κε ηζρπξό θαζαξηζηηθό πξντόλ. Με ρξεζηκνπνηείηε ζπξέη θνύξλσλ ή άιια ηζρπξά ή ιεηαληηθά πξντόληα θαζαξηζκνύ. Γηαηεξείηε πάληα ηελ πόξηα θαη ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ θνύξλνπ πνιύ θαζαξά, γηα λα δηαζθαιίδεηε όηη ε πόξηα αλνίγεη θαη θιείλεη ζσζηά. Βεβαησζείηε όηη δελ εηζέξρεηαη λεξό ζηηο νπέο αεξηζκνύ ηνπ θνύξλνπ. Σν θάιπκκα ηεο γπάιηλεο ιάκπαο βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ θνύξλνπ θαη κπνξεί λα αθαηξεζεί εύθνια γηα λα ην θαζαξίζεηε. Αξθεί λα ην μεβηδώζεηε θαη λα ην θαζαξίζεηε κε λεξό θαη απνξξππαληηθό πηάησλ. Δμαξηήκαηα Καζαξίδεηε ηα εμαξηήκαηα κεηά από θάζε ρξήζε. Αλ είλαη πνιύ βξόκηθα, αθήζηε ηα πξώηα λα κνπιηάζνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζηε κηα βνύξηζα θαη έλα ζθνπγγάξη. Σα εμαξηήκαηα κπνξνύλ λα πιπζνύλ ζε πιπληήξηα πηάησλ. 48

25 GR Ση ζα πξέπεη λα θάλσ αλ δε ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ! Οη όπνηεο επηζθεπέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν από έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό. Οη επηζθεπέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από άηνκα πνπ δελ έρνπλ εμνπζηνδόηεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη επηθίλδπλεο. Γε ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Σερληθή Βνήζεηα γηα ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζηελ νζόλε! Διέγμηε αλ: - Έρεη απελεξγνπνηεζεί ε έλδεημε ηεο ώξαο (αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα «Βαζηθέο ξπζκίζεηο»). Γε ζπκβαίλεη ηίπνηα όηαλ παηάσ ηα πιήθηξα! Διέγμηε αλ: - Έρεη ελεξγνπνηεζεί ε αζθάιεηα (αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα «Βαζηθέο ξπζκίζεηο»). Γε ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο! Διέγμηε αλ: - Σν θηο έρεη κπεη θαιά ζηελ πξίδα. - Έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην θνύξλν. Όηαλ ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο αθνύσ κεξηθνύο πεξίεξγνπο ζνξύβνπο! Απηό δελ απνηειεί πξόβιεκα. - Έρεη λα θάλεη κε ηνπο ζνξύβνπο ιεηηνπξγίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο καγεηξέκαηνο, π.ρ. από ηηο αληιίεο λεξνύ ζηε γελλήηξηα αηκνύ. - Ο αηκόο ζην εζσηεξηθό ηεο θνηιόηεηαο δεκηνπξγεί κηα ζπζζώξεπζε πίεζεο θαη κεξηθέο θνξέο ηα ηνηρώκαηα ηεο θνηιόηεηαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ ζόξπβν όηαλ αληηδξνύλ ζηελ πίεζε. - Απηνί νη ζόξπβνη είλαη θπζηνινγηθνί, δελ ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα. Σν θαγεηό δε δεζηαίλεηαη ή δεζηαίλεηαη πνιύ αξγά! Διέγμηε αλ: - Έρεηε επηιέμεη ηνπο ζσζηνύο ρξόλνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζσζηή ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο. - Σν θαγεηό πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη ζην θνύξλν είλαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ή πην θξύν από όηη ηνπνζεηείηε ζπλήζσο. Αλ ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Err_», επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ. Ζ ζπζθεπή εμαθνινπζεί λα θάλεη ζόξπβν αθνύ έρεη ηειεηώζεη ην καγείξεκα! Απηό δελ απνηειεί πξόβιεκα. - Ο αλεκηζηήξαο ςύμεο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί γηα αξθεηό ρξόλν. Όηαλ έρεη πέζεη αξθεηά ε ζεξκνθξαζία, ν αλεκηζηήξαο θιείλεη κόλνο ηνπ. Ο θνύξλνο ελεξγνπνηείηαη αιιά δελ αλάβεη ε εζσηεξηθή ιάκπα! - Αλ ν θνύξλνο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, είλαη πηζαλό λα έρεη θαεί ε ιάκπα. Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην θνύξλν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ γιόκπνπ ηεο ιάκπαο Γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ην γιόκπν ηεο ιάκπαο, πξνρσξήζηε σο εμήο: - Απνζπλδέζηε ην θνύξλν από ηελ ηξνθνδνζία. Βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα ή απελεξγνπνηήζηε ην θύθισκα ηξνθνδνζίαο ηνπ θνύξλνπ. - Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηεο ιάκπαο (1). - Αθαηξέζηε ην γιόκπν ηεο ιάκπαο (2). Πξνεηδνπνίεζε! Ο γιόκπνο κπνξεί λα είλαη πάξα πνιύ δεζηόο. - Σνπνζεηήζηε έλα λέν γιόκπν E V/15W. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ιάκπαο. - Βηδώζηε ην θάιπκκα ηεο ιάκπαο ζηε ζέζε ηνπ (1). - πλδέζηε μαλά ην θνύξλν ζηελ ηξνθνδνζία. 49

26 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά GR Πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ ύκβνιν Λεηηνπξγία Φαγεηά Λεηηνπξγία αηκνύ ζηνπο 100ºC Λεηηνπξγία αηκνύ ζηνπο 90ºC Λεηηνπξγία αηκνύ ζηνπο 80ºC Μαγεηξέςηε όια ηα είδε ιαραληθώλ, ξύδη, δεκεηξηαθά θαη θξέαο. Βγάιηε ην ρπκό από ηα βαηόκνπξα. Μαγεηξέςηε ςάξη, ληειηθάηα γιπθά, απνζηεηξώζηε ηα θξνύηα θαη αλαδσνγνλήζηε ηα. Βξάζηε θαη καγεηξέςηε ςάξη θαη θξέαο Λεηηνπξγία αηκνύ ζηνπο 60ºC Ξεπάγσκα θαη καγείξεκα ιαραληθώλ. Λεηηνπξγία αηκνύ ζηνπο 40ºC Ξεπάγσκα ληειηθάησλ θαγεηώλ. Παξαζθεπή γηανπξηηνύ. Δλδείμεηο Display 1 Μαιαθό λεξό. Πεξηγξαθή Απαζβέζησζε 2 Νεξό κεζαίαο ζθιεξόηεηαο. 3 θιεξό λεξό. CAL Η ζπζθεπή πξέπεη λα απαζβεζησζεί. Αλαιάκπνπζα, έλαξμε απαζβέζησζεο. 0.5L Βάιηε 0,5 ιίηξα δηαιύκαηνο απαζβέζησζεο ζηε δεμακελή λεξνύ. 1.0L Βάιηε 1,0 ιίηξν θξύνπ λεξνύ ζηε δεμακελή λεξνύ γηα ηελ έθπιπζε. Γεμακελή λεξνύ Τπόδεημε γηα ηελ απνπζία ηεο δεμακελήο λεξνύ. Η δεμακελή λεξνύ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί, λα αδεηαζηεί θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί. VAP pump FULL Μείσζε αηκνύ Τπόδεημε γηα ηελ ηξέρνπζα δηεξγαζία αθαίξεζεο αηκνύ. Τπόδεημε γηα ηελ είζνδν ηνπ θξύνπ λεξνύ ζην κπόηιεξ θαη ην άδεηαζκα ηνπ δεζηνύ λεξνύ ζηε δεμακελή λεξνύ. Η δεμακελή λεξνύ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί, λα αδεηαζηεί θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί. Δηδνπνηήζεηο ζπζηήκαηνο Η ζεξκνθξαζία ζηνλ PCB (πίλαθα ηππσκέλνπ θπθιώκαηνο) είλαη πνιύ πςειή. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Σάζε ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο... (αλαηξέμηε ζηελ πιάθα ραξαθηεξηζηηθώλ) Απαηηνύκελε ηζρύο W Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο (Π Τ Β) ρηιηνζηά Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο (Π Τ Β) ρηιηνζηά Υσξεηηθόηεηα θνύξλνπ ιίηξα Βάξνο θηιά 50

27 Installazione / Δγθαηάζηαζε IT 1. Spingere fino in fondo il forno nel vano e centrarlo. 2. Aprire lo sportello e assicurare l elettrodomestico al vano utilizzando le quattro viti fornite. Inserire le viti nei fori anteriori. GR 1. πξώμηε ην θνύξλν κέζα ζην έπηπιν εληνηρηζκνύ ηνπ θαη θεληξάξεηέ ην. 2. Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ θνύξλνπ κηθξνθπκάησλ θαη ζηεξεώζηε ηε ζπζθεπή ζην έπηπιν, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηέζζεξηο βίδεο πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. Σνπνζεηήζηε ηηο βίδεο ζηηο κπξνζηηλέο αληίζηνηρεο ηξύπεο. 51

28 KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE AG Postfach , D Gelsenkirchen, Küppersbuschstraße 16, D Gelsenkirchen Telefon (02 09) , Telefax (02 09)