Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι."

Transcript

1 Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε 5 επηζηεκνληθά πεδία: 1 ν ΠΔΓΙΟ 2 ν ΠΔΓΙΟ 3 ν ΠΔΓΙΟ 4 ν ΠΔΓΙΟ 5 ν ΠΔΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΔ, ΝΟΜΙΚΔ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΘΔΣΙΚΔ ΤΓΔΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΓΙΟΙΚΗΗ Έλαο ππνςήθηνο έρεη δπλαηόηεηα λα δειώζεη ζρνιέο από 1 ή 2 επηζηεκνληθά πεδία. Σα πεδία πνπ κπνξεί λα δειώζεη θαζνξίδνληαη από ηελ θαηεύζπλζε θαη ην κάζεκα επηινγήο γεληθήο παηδείαο. Δμεηαδόκελα καζήκαηα Οη καζεηέο εμεηάδνληαη παλειιαδηθά: ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο: ΘΔΣΙΚΗ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ Κύθινο πιεξνθνξηθήο & ππεξεζηώλ Κύθινο ηερλνινγίαο & παξαγωγήο ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΦΤΙΚΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΦΤΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 1 ΥΗΜΔΙΑ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 2 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. ε έλα από ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ θαη ΦΤΙΚΗ αθνύ ην επηιέμνπλ. Όζνη καζεηέο επηζπκνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ζρνιέο ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνύ πεδίνπ δελ έρνπλ ειεύζεξε επηινγή. Τπνρξεωηηθά εμεηάδνληαη ζηα ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γεληθήο Παηδείαο θαη επηπιένλ ζην κάζεκα ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ (ΑΟΘ). Δμεηάδνληαη δειαδή ζε 7 καζήκαηα. 1 Θα αλαθέξεηαη ζηα επόκελα κε ηα αξρηθά ΑΔΠΠ. 2 Θα αλαθέξεηαη ζηα επόκελα κε ηα αξρηθά ΑΟΓΔ.

2 ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βαζκόο Πξόζβαζεο Μαζήκαηνο (ΒΠΜ): - Ο γξαπηόο βαζκόο (ΓΒ) πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 0,7. - Ο πξνθνξηθόο βαζκόο (ΠΒ) πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ησλ βαζκώλ ηνπ καζεηή ζηα δύν ηεηξάκελα. Αλ δηαθέξεη από ην γξαπηό πεξηζζόηεξν από δύν κνλάδεο πξνζαξκόδεηαη αλάινγα ώζηε λα δηαθέξεη από ην γξαπηό 2 κνλάδεο. Ο βαζκόο πνπ πξνθύπηεη πνιιαπιαζηάδεηαη κε 0,3. - Σν άζξνηζκά δίλεη ην Βαζκό Πξόζβαζεο ηνπ Μαζήκαηνο: ΒΠΜ = 0,7 ΓΒ + 0,3 ΠΒ! Ο ΒΠΜ ππνινγίδεηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ, εθόζνλ πξνθύςνπλ δεθαδηθά ςεθία Γεληθόο Βαζκόο Πξόζβαζεο(ΓΒΠ): είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ πξόζβαζεο θαη ησλ έμη ή επηά καζεκάησλ.! Ο ΓΒΠ ππνινγίδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνύ, εθόζνλ πξνθύςνπλ δεθαδηθά ςεθία Μαζήκαηα απμεκέλεο βαξύηεηαο ε θάζε επηζηεκνληθό πεδίν αληηζηνηρνύλ δύν καζήκαηα θαηεύζπλζεο κε απμεκέλε βαξύηεηα Δμαίξεζε απνηειεί ην 5 ν πεδίν ζην νπνίν καζήκαηα απμεκέλεο βαξύηεηαο είλαη ην κάζεκα επηινγήο ΑΟΘ θαη ηα καζεκαηηθά θαη ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο γεληθήο παηδείαο. Αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη από θαηεύζπλζε δηαθνξεηηθή από απηήλ ζηελ νπνία δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο απμεκέλεο βαξύηεηαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε ηα θαηάιιεια καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. Πεδίν Μαζήκαηα Καη/λζεο απμεκέλεο βαξύηεηαο πληειεζηήο Μαζήκαηα Γ. Π. απμεκέλεο βαξύηεηαο 1. ΙΣΟΡΙΑ 2. ΝΔΟΔΛ. ΓΛΩΑ 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΝΔΟΔΛ. ΓΛΩΑ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ν 1. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 1,3 2. ΙΣΟΡΙΑ 0,7 2 ν 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 1,3 2. ΦΤΙΚΗ 0,7 3 ν 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1,3 2. ΥΗΜΔΙΑ 0,7 2. ΝΔΟΔΛ. ΓΛΩΑ 4 ν 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 1,3 1. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 2. ΦΤΙΚΗ 0,7 2. ΝΔΟΔΛ. ΓΛΩΑ 5 ν 1. ΑΟΘ 2. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ πληειεζηήο 0,9 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 1,3 0,7

3 ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ γηα πεδίν ζην νπνίν έρνπλ απμεκέλε βαξύηεηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο ή γηα ην 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν ΓΒΠ 8 ΒΠ1 νπ Μαζήκαηνο θαηεύζπλζεο 1,3 (+) ΒΠ 2 νπ Μαζ/ηνο θαηεύζπλζεο 0,7 Άζξνηζκα 100 = αξηζκόο κνξίωλ γηα πεδίν ζην νπνίν έρνπλ απμεκέλε βαξύηεηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο (εθηόο από ην 5 ν ) ΓΒΠ 8 ΒΠ Μαζήκαηνο επηινγήο (ΓΠ) 0,9 (+) ΒΠ Νενει. Γιώζζαο (ΓΠ) 0,4 Άζξνηζκα 100 = αξηζκόο κνξίωλ εκεηώζεηο: 1. ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ κνξίσλ ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηό: - 80 % ν Γεληθόο Βαζκόο Πξόζβαζεο θαη - 20% νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ θαηεύζπλζεο απμεκέλεο βαξύηεηαο ή ηα καζήκαηα ΑΟΘ θαη καζεκαηηθά θαη ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο ΓΠ γηα ην 5 ν πεδίν ή - 13 % νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηθαζηζηνύλ κάζεκα θαηεύζπλζεο. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο «ράλεη» 7 % ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κνξίσλ. 2. Ο κέγηζηνο αξηζκόο κνξίσλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί είλαη: γηα πεδίν ζην νπνίν έρνπλ απμεκέλε βαξύηεηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο θαη γηα ην 5 ν επηζηεκνληθό πεδίν ή γηα πεδίν ζην νπνίν έρνπλ απμεκέλε βαξύηεηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ αληηθαζηζηνύλ ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ ε νξηζκέλεο ζρνιέο θαη ηκήκαηα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε γλώζε πνπ πηζηνπνηείηαη κε εμέηαζε ζε έλα ή δύν εηδηθά καζήκαηα. Γηα ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ (ΣΔΦΑΑ) απαηηείηαη πξαθηηθή δνθηκαζία ζε ηξία αζιήκαηα. Ο κέζνο όξνο ησλ βαζκνινγηώλ ζηα ηξία αζιήκαηα απνηειεί ην βαζκό ηνπ καζεηή ζηελ πξαθηηθή δνθηκαζία. Βαζκνινγία εηδηθώλ καζεκάηωλ Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ ή ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα είλαη νη αθόινπζνη: ΥΟΛΔ - ΣΜΗΜΑΣΑ ζπληειεζηήο Σκήκαηα & θαηεπζύλζεηο μέλσλ θηινινγίσλ, ηκήκα εηδίθεπζεο ηζπαληθήο γιώζζαο θαη ηκήκα εηδίθεπζεο κεηάθξαζεο ή δηεξκελείαο Ινλίνπ 2 παλεπηζηεκίνπ. Σκήκαηα πνπ απαηηνύληαη εμεηάζεηο ζην ειεύζεξν & ζην γξακκηθό ζρέδην ή 2 ζηελ αξκνλία θαη ηνλ έιεγρν κνπζηθώλ αθνπζηηθώλ ηθαλνηήησλ. Λνηπά ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη μέλε γιώζζα ή ειεύζεξν ζρέδην 1 ΣΔΦΑΑ 2 Αξηζκόο κνξίωλ από ηα εηδηθά καζήκαηα Βαζκόο εηδηθνύ καζήκαηνο ζπληειεζηήο 100 = κόξηα εηδηθνύ καζήκαηνο Σα κόξηα πνπ δίλεη ην εηδηθό κάζεκα επηπξνζηίζεληαη ζηνλ αξηζκό κνξίσλ από ηα 6 ή 7 καζήκαηα. εκείωζε Ο κέγηζηνο αξηζκόο κνξίσλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη ππνςήθηνο γηα ηκήκα ζην νπνίν απαηηείηαη εηδηθό κάζεκα είλαη ή κόξηα

4 ρνιέο πνπ απαηηνύλ εηδηθά καζήκαηα: ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΙΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑ & ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ε κία από ηηο μέλεο γιώζζεο: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΑΛΙΚΑ ηελ αληίζηνηρε μέλε γιώζζα ε δύν από ηηο ηξεηο μέλεο γιώζζεο: ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ ΥΟΛΗ / ΣΜΗΜΑ Πιαζηηθώλ ηερλώλ & επηζηεκώλ ηεο ηέρλεο Αξρηηεθηνληθήο, Γξαθηζηηθήο, Σερλ. γξαθηθώλ ηερλώλ, πληήξεζεο αξραηνηήησλ & έξγσλ ηέρλεο, Αλαθαίληζεο θαη απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ, Δζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο δηαθόζκεζεο θαη ζρεδηαζκνύ αληηθεηκέλσλ, Φσηνγξαθίαο & νπηηθναθνπζηηηθώλ ηερλώλ Μνπζηθώλ ζπνπδώλ, κνπζηθήο επηζηήκεο & ηέρλεο Ναπηηιηαθώλ ζπνπδώλ παλ. Πεηξαηά Δπηθνηλσλίαο & ΜΜΔ, Δπηθνηλσλίαο κέζσλ & πνιηηηζκνύ, Γεκνζηνγξαθίαο & ΜΜΔ, Γηεζλώλ & Δπξσπαηθώλ ζπνπδώλ ησλ παλεπηζηεκίσλ Παληείνπ θαη Πεηξαηά, Γηεζλώλ επξσπαηθώλ νηθνλνκηθώλ & πνιηηηθώλ ζπνπδώλ παλ. Μαθεδνλίαο, Δθαξκνγώλ μέλσλ γισζζώλ ζηε δηνίθεζε & ζην εκπόξην ΣΔΙ Ηπείξνπ, ΣΔΙ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζηηθώλ επαγγεικάησλ Ρόδνπ θαη Κξήηεο. Σκήκαηα & θαηεπζύλζεηο μέλσλ θηινινγίσλ, ηκήκα εηδίθεπζεο ηζπαληθήο γιώζζαο παλ. Ινλίνπ ηκήκα εηδίθεπζεο κεηάθξαζεο ή δηεξκελείαο παλ. Ινλίνπ Γηα ηελ εηζαγωγή ζηα ΣΔΦΑΑ απαηηείηαη πξαθηηθή δνθηκαζία ζε 3 από ηα αγωλίζκαηα: ΓΡΟΜΟ (400κ. γηα ηα αγόξηα θαη 200κ. γηα ηα θνξίηζηα), ΑΛΜΑ ΔΙ ΜΗΚΟ, ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, ΚΟΛΤΜΒΗΗ.

5 V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ Παξάδεηγκα 1 Τπνςήθηνο ηεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο (θύθινο ππεξεζηώλ θαη πιεξνθνξηθήο) επέιεμε λα εμεηαζηεί πέξα από ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζηε Βηνινγία γεληθήο παηδείαο. Με ηελ επηινγή ηνπ απνθηά ηε δπλαηόηεηα λα εηζαρζεί ζε ζρνιέο από ηα επηζηεκνληθά πεδία 2 ν, 3 ν & 4 ν. ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ν πξνθνξηθόο βαζκόο ηνπ, όπσο πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ησλ δύν ηεηξακήλσλ, θαη ν αληίζηνηρνο γξαπηόο ζε θάζε κάζεκα: ΠΙΝΑΚΑ 1 Βαζκόο Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο Γεληθήο παηδείαο Μαζεκαηηθά Φπζηθή ΑΟΓΔ ΑΔΠΠ Ν.Γιώζζα Βηνινγία ΠΒ ΓΒ 18,5 16, , ! Παξαηεξείζηε όηη ζηα καζεκαηηθά θαηεύζπλζεο ν πξνθνξηθόο βαζκόο ππνιείπεηαη ηνπ γξαπηνύ πεξηζζόηεξν από δύν κνλάδεο ελώ ζηε βηνινγία γεληθήο παηδείαο ν πξνθνξηθόο βαζκόο ππεξέρεη ηνπ γξαπηνύ πεξηζζόηεξν από δύν κνλάδεο. Ο πξνθνξηθόο βαζκόο ζηα καζεκαηηθά απμάλεηαη από 15 ζε 16,5 ελώ ζηε δεύηεξε κεηώλεηαη από 19 ζε 16 έηζη ώζηε λα πξνζαξκνζηεί ζην γξαπηό. ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί κεηά από ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ΠΙΝΑΚΑ 2 Βαζκόο Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο Γεληθήο παηδείαο Μαζεκαηηθά Φπζηθή ΑΟΓΔ ΑΔΠΠ Ν.Γιώζζα Βηνινγία ΠΒ 16, ΓΒ 18,5 16, , Ο βαζκόο ηνπ ππνςεθίνπ ζηα καζεκαηηθά ηζνύηαη κε 0,7 18,5 + 0,3 16,5 = 17,9. Ο βαζκόο ηνπ ππνςεθίνπ ζηε θπζηθή ηζνύηαη κε 0,7 16,2 + 0,3 15 = 15,84 θαη επεηδή ν βαζκόο πξόζβαζεο καζήκαηνο πξνζεγγίδεηαη κε αθξίβεηα ελόο δεθαδηθνύ, ν ππνςήθηνο ζηε θπζηθή παίξλεη ηειηθά 15,8. Όκνηα ππνινγίδεηαη ν βαζκόο θαη ζηα ππόινηπα καζήκαηα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί πξόζβαζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζε όια ηα καζήκαηα ΠΙΝΑΚΑ 3 Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο Γεληθήο παηδείαο Μαζεκαηηθά Φπζηθή ΑΟΓΔ ΑΔΠΠ Ν.Γιώζζα Βηνινγία ΒΠΜ 17,9 15,8 14,6 17,3 14,3 14,6 Ο Γεληθόο Βαζκόο Πξόζβαζεο ηνπ ππνςεθίνπ ππνινγίδεηαη: 17,9 15,8 14,6 17,3 14,3 14,6 ΓΒΠ = = 15,75 6 Σα καζήκαηα κε ζπληειεζηή απμεκέλεο βαξύηεηαο είλαη: γηα ην 2 ν θαη ην 4 ν επηζηεκνληθό πεδίν γηα ην 3 ν επηζηεκνληθό πεδίν 1.Μαζεκαηηθά θαηεύζπλζεο θαη 1. Βηνινγία ΓΠ 2.Φπζηθή θαηεύζπλζεο:. 2. Νενειιεληθή Γιώζζα πγθεληξώλεη θαηά πεξίπηωζε: 8 15,75 1,3 17,9 8 15,75 0,9 14,6 (+) 0,7 15,8 160, = κόξηα (+) 0,4 14,3 144, = κόξηα.

6 Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη ζρνιέο από δύν από ηα παξαπάλσ πεδία. Παξάδεηγκα 2 Τπνςήθηνο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο επέιεμε λα εμεηαζηεί πέξα από ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζην κάζεκα ΑΟΘ θαη ζηα καζεκαηηθά θαη ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο γεληθήο παηδείαο. Με ηελ επηινγή ηνπ απνθηά ηε δπλαηόηεηα λα εηζαρζεί ζε ζρνιή από ηα πεδία 1 ν, 2 ν, 4 ν & 5 ν. ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί πξόζβαζεο ηνπ ππνςήθηνπ ΠΙΝΑΚΑ 4 Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο Γεληθήο παηδείαο Αξραία Ιζηνξία Λαηηληθά Λνγνηερλία Γιώζζα Μαζεκαηηθά ΑΟΘ ΒΠΜ 15 17, ,5 Ο Γεληθόο Βαζκόο Πξόζβαζεο ηνπ ππνςεθίνπ ππνινγίδεηαη: 15 17, ,5 ΓΒΠ = = 17,14 7 Σα καζήκαηα κε ζπληειεζηή απμεκέλεο βαξύηεηαο είλαη γηα ην 1 0 πεδίν γηα ην 2 0 & 4 ν πεδίν γηα ην 5 0 πεδίν 1.Αξραία θαηεύζπλζεο 1. Μαζεκαηηθά ΓΠ 1. ΑΟΘ 2. Ιζηνξία θαηεύζπλζεο 2. Νενει. Γιώζζα 2. Μαζεκαηηθά Γ.Π. πγθεληξώλεη θαηά πεξίπηωζε: 8 17,14 1,3 15 (+) 0,7 17,5 170, = κόξηα 8 17,14 0,9 18 (+) 0, , = κόξηα 8 17,14 1,3 18,5 (+) 0,7 17,5 173, = κόξηα! Πξνζέμηε όηη ην επηιεγόκελν κάζεκα ΑΟΘ ζπκκεηέρεη ηζόηηκα ζηε δηακόξθσζε ηνπ Γεληθνύ Βαζκνύ Πξόζβαζεο γηα όια ηα επηζηεκνληθά πεδία. Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη ζρνιέο από δύν από ηα παξαπάλσ πεδία. Παξάδεηγκα 3 Τπνςήθηνο ηεο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο επηζπκεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα ΣΔΦΦΑ. Αο ππνζέζνπκε όηη ν ππνςήθηνο από ην ΓΒΠ θαη ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο ζπγθεληξώλεη κόξηα θαη όηη πήξε ζηα αζιήκαηα 15. αξηζκόο κνξίσλ από ηα αζιήκαηα: = 3000 κόξηα. ζπλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ = κόξηα

7 VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Πόζα κόξηα πξέπεη λα «πηάζω» γηα λα κπω ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεωλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ; Ο αθξηβήο αξηζκόο κνξίσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κηα ζρνιή δελ είλαη νξηζκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εηζαθηέσλ πνπ αλαθνηλώλεη ην ππνπξγείν θαη ηηο βαζκνινγίεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ νη ππνςήθηνη 1. Οη βάζεηο ησλ παιαηόηεξσλ εηώλ ζε ζπλδπαζκό κε κηαλ εθηίκεζε ηεο δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ ιεηηνπξγνύλ απιά ζαλ ππμίδα πνπ καο δείρλεη πνπ πεξίπνπ ζα θπκαλζεί ε βάζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. Μπνξώ από ηε ζεωξεηηθή θαηεύζπλζε λα κπω ζηε λνζειεπηηθή; Έλαο ππνςήθηνο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζαρζεί ζηε λνζειεπηηθή αξθεί λα επηιέμεη λα εμεηαζηεί ζην κάζεκα ηεο βηνινγίαο γεληθήο παηδείαο. Γεληθά, ν ππνςήθηνο θάζε θαηεύζπλζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζαρζεί ζε ηκήκα νπνηνπδήπνηε επηζηεκνληθνύ πεδίνπ, κε πξνππόζεζε λα επηιέμεη ην θαηάιιειν κάζεκα γεληθήο παηδείαο πνπ «αλνίγεη» ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη ε βάζε ηνπ ηκήκαηνο λα κελ μεπεξλά ηα κόξηα (ρσξίο εηδηθό κάζεκα) 2. Να δηαβάδω πεξηζζόηεξν ηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο απμεκέλεο βαξύηεηαο; Να δηαβάδεηε εμίζνπ θαιά ΟΛΑ ηα καζήκαηα δηόηη αθελόο ν Γεληθόο Βαζκόο Πξόζβαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ θαζνξίδεη ζε πνζνζηό 80 % ηα κόξηα εηζαγσγήο θαη αθεηέξνπ ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε επηζηεκνληθά πεδία πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεύζπλζε πνπ έρεηε επηιέμεη. Δίκαη απόθνηηνο παιαηόηεξνπ έηνπο θαη επηζπκώ λα εηζαρζώ ζε ηκήκα ΑΔΙ ρωξίο λα μαλαδώζω εμεηάζεηο. Δίλαη δπλαηό; Δίλαη. Σν 10 % ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ πξννξίδεηαη γηα απόθνηηνπο παιαηνηέξσλ εηώλ πνπ εμεηάζηεθαλ κε ην ζύζηεκα ησλ θαηεπζύλζεσλ. Οη απόθνηηνη θαηαζέηνπλ βεβαίσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ εμεηάζηεθαλ. Οη βάζεηο γηα ην 10 % ησλ ζέζεσλ ζηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ πνπ θαηαιακβάλνληαη κ απηό ηνλ ηξόπν δηαθέξνπλ από ηηο βάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην 90 % ησλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλνληαη από ππνςήθηνπο πνπ εμεηάδνληαη ζε εζληθό επίπεδν θάζε έηνο. 3 ΥΟΛΙΑ 1. Σν ππνπξγείν αλαθνηλώλεη ηνλ αξηζκό ησλ εηζαθηέσλ γηα θάζε ζρνιή. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θέηνο έρνπλ αλαθνηλσζεί 180 ζέζεηο γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο ππνςεθίνπο. Οη 180 πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία από ηνπο ππόινηπνπο ζα εηζαρζνύλ ζ απηό. Η βάζε ηνπ ηκήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζε ν 180 νο εηζαθηένο. Με άιια ιόγηα νη παλειιήληεο είλαη εμεηάζεηο κόλν θαη όλνκα επί ηνηο νπζίαο πξνθεηηαη γηα δηαγωληζκό ζηνλ νπνίν δελ αξθεί λα είλαη θαλείο θαιόο αιιά λα είλαη θαιύηεξνο από ηνπο ζπλππνςεθίνπο ηνπ. 2. Η δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζε ζρνιέο άζρεηεο κε ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηελ θαηεύζπλζή ηνπο απνηειεί κηα ζνβαξή αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξνύκε αληίζεηε ζηελ θνηλή ινγηθή ηελ εηζαγσγή ελόο καζεηή ζην Υεκηθό γηα παξάδεηγκα, ρσξίο λα έρεη δηδαρηεί ρεκεία ή ζηε Φηινζνθηθή ρσξίο λα έρεη δηδαρηεί αξραία θαη ιαηηληθά Ο εμνξζνινγηζκόο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε θνίηεζε ζηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. 3. Πξνζκεηξάκε ην κέηξν ηεο θαηάιεςεο ζέζεσλ ζηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ από ηνπο απόθνηηνπο παιαηόηεξσλ εηώλ ρσξίο εμεηάζεηο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζηα ζεηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο. Ξεπεξάζηεθε έηζη ε ζηξέβισζε πνπ ππήξρε ζην ζύζηεκα ησλ δεζκώλ, ζην νπνίν, ε

8 δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο βαζκνινγίαο ζε κεκνλσκέλα καζήκαηα δεκηνπξγνύζε άληζεο ζπλζήθεο ζπλαγσληζκνύ.

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα