ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»"

Transcript

1 ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

2 ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο

3 ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο Γεπηεξνπαζήο Γεληθεπκέλε

4 ΠΡΧΣΟΠΑΘΖ ΔΣΗΑΚΖ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ πλήζσο πξνζβάιιεη ηηο καζράιεο, ηηο παιάκεο, ηα πέικαηα θαη ην πξφζσπν Πάζρεη ην 2,8% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ Έλαξμε θαηά ηελ παηδηθή ε εθεβηθή ειηθία Θεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζην 30 65%

5 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Δμαηξεηηθά δπζάξεζηε θαηάζηαζε κε θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ

6 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Ηζηνξηθφ Κιηληθή εμέηαζε Γνθηκαζία ακχινπ-ησδίνπ ηνπ Minor Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε ηαζκηζηηθή κέζνδνο Δηδηθφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο (δεπηεξνπαζήο) Γείθηεο πνηφηεηαο δσήο (HDSS, DLQI)

7 ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΑΜΤΛΟΤ ΗΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΜΗNOR 1. Δθαξκνγή alcool iode 3% 2. Δθαξκνγή ακχινπ 3. Ζ αληίδξαζε ηνπ ηδξψηα κε ην ηψδην θαη ην άκπιν ρξσκαηίδεη θπαλή ηελ πεξηνρή κεηά 3-5

8 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Δλεκέξσζε αζζελψλ/αιιαγή ηξφπνπ δσήο Σνπηθή πζηεκαηηθή Ηνληνθφξεζε Αιιαληηθή ηνμίλε Υεηξνπξγηθή Νεφηεξεο ζεξαπείεο

9 ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Γξαζηηθή Μφληκα ή καθξνρξφληα απνηειέζκαηα ρσξίο ππνηξνπέο Απνπζία ηνπηθψλ ή ζπζηεκαηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ Θεηηθή αλαινγία θφζηνπο-απνηειέζκαηνο Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο θαη ηθαλνπνίεζε αζζελψλ Καηάιιειε γηα φιεο ηηο εληνπίζεηο Απιή, εχθνιε, γξήγνξε ζηελ εθαξκνγή

10 ΣΟΠΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Πνιχ δεκνθηιήο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο Απνζκεηηθά θαη αληηηδξσηηθά θαιιπληηθά Πιεζψξα εκπνξηθψλ πξντφλησλ: ζαπνχληα, ινζηφλ, ζπξέη, ξνι-νλ, ζηηθ, δειέ, θξέκεο, πνχδξεο, θιπ. Μεγάια πνζά μνδεχνληαη γηα ηελ αγνξά ηνπο θάζε ρξφλν

11 ΑΠΟΜΖΣΗΚΑ (θπξηφηεξα ζπζηαηηθά) Οπζία Tξηθινδάλε Tξηθινθαξβάλε Δλψζεηο ηεηαξηνηαγνχο ακκσλίνπ Αιαηα κεηάιισλ (ρακειέο ζπγθεληξψζεηο) Aιεηθαηηθέο αιθνφιεο/γιπθφιεο Αξψκαηα Ηδηφηεηα αληηκηθξνβηαθή αληηκηθξνβηαθή αληηκηθξνβηαθή αληηηδξσηηθή/ αληηκηθξνβηαθή αληηκηθξνβηαθή/ αληηκεθπηηαζηθή θάιπςε νζκψλ

12 ΤΠΔΡ Καηαζηνιή ησλ βαθηεξηδηαθψλ πιεζπζκψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο θαη πξναγσγή αληηκηθξνβηαθνχ πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε βξσκηδξσζίαο Μηθξνχ βαζκνχ κείσζε ππεξηδξσζίαο

13 ΚΑΣΑ Υακειή δξαζηηθφηεηα Σαρεία αδξαλνπνίεζε Δξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο Πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή, θπξίσο ζε καζράιεο Καξθηλνγφλα;

14 ΑΝΣΗΨΓΡΧΣΗΚΑ Αιδευδεο (γινπηαξαιδευδε, κεζελακίλε) Ομέα (ηαλληθφ νμχ, ηξηρισξνμηθφ νμχ) Αληηρνιηλεξγηθά (γιπθνππξξνιάηε) Άιαηα κεηάιισλ (αινπκίλην, δηξθφλην)

15 AΛΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Aluminum chloride hexahydrate. Σν δξαζηηθφηεξν αληηηδξσηηθφ, ε βάζε ηεο ηνπηθήο ζεξαπείαο Aluminum chlorhydrate. Μεξηθψο εμνπδεηεξσκέλν, ιηγφηεξν ηνμηθφ, ιηγφηεξν φκσο δξαζηηθφ. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηα εκπνξηθά αληηηδξσηηθά

16 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΓΡΑΖ ΑΛΑΣΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Aπφθξαμε ησλ εθθξηλψλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ ζην επίπεδν ηνπ αθξνζπξηγγίνπ (άκεζε επίδξαζε) Γνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο βιάβεο ηεο εθθξηηηθήο κνίξαο ησλ εθθξηλψλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ (καθξνρξφληα επίδξαζε - κφληκε ζεξαπεία ηεο ππεξηδξσζίαο;) Αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνχ κηθξνβίσλ (απνζκεηηθή δξάζε)

17 ΤΠΔΡ Φζελά Απνηειεζκαηηθά (70-100%) Καιά αλεθηά Με ηνμηθά Με αιιεξγηνγφλα πλδπάδνληαη κε φιεο ηηο άιιεο ζεξαπείεο Πξψηε επηινγή γηα ήπηεο ή κέηξηεο κνξθέο ππεξηδξσζίαο

18 ΚΑΣΑ Κλεζκφο, θαχζνο, ηζηκπήκαηα, ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή. Παξνδηθά ζην 80% ησλ αζζελψλ Δξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα ιφγσ ζρεκαηηζκνχ πδξνρισξηθνχ νμένο (αληίδξαζε κε λεξφ). πλήζσο αλαζηξέςηκε Κέρξηα

19 ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Αληηρνιηλεξγηθά Ζξεκηζηηθά Με ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε Αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ β-αδξελεξγηθνί αλαζηνιείο α-αδξελεξγηθνί αλαζηνιείο α-αδξελεξγηθνί δηεγέξηεο Ομηθή θζνξηνυδξνθνξηηδφλε Βφηαλα Φπρνζεξαπεία, χπλσζε, βηναλάδξαζε

20 ΑΝΣΗΥΟΛΗΝΔΡΓΗΚΑ Σα ζπρλφηεξα ζπζηεκαηηθά ρνξεγνχκελα θάξκαθα ζηελ ππεξηδξσζία (βξσκηνχρνο πξνπαλζειίλε, γιπθνππξξνιάηε, βξσκηνχρνο κεζαλζειίλε, νμπβνπηπλίλε) Αλαζηέιινπλ ηελ παξαγσγή ηδξψηα ζην επίπεδν ηεο λεπξνελδνθξηληθήο ζχλδεζεο αληαγσληδφκελα ηελ αθεηπινρνιίλε

21 ΤΠΔΡ Απνηειεζκαηηθά, ζε πςειέο φκσο δφζεηο Δθαξκφδνληαη ζε αζζελείο κε γεληθεπκέλε, πνιπεζηηαθή ή ζρεηηδφκελε κε stress ππεξηδξσζία Σειεπηαία ρνξεγνχληαη θαη ζηελ εζηηαθή κνξθή

22 ΚΑΣΑ Αξθεηέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (μεξνζηνκία, κπδξίαζε, γιαχθσκα, δπζιεηηνπξγία εληέξνπ ή θχζηεο θιπ.) πην δπζάξεζηεο ίζσο απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξηδξσζία Πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ζε πξσηνπαζή εζηηαθή ππεξηδξσζία

23 ΗΟΝΣΟΦΟΡΖΖ Δηζαγσγή κηαο ηνληζκέλεο νπζίαο ζην δέξκα κέζσ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

24 ΣΡΟΠΟ ΓΡΑΖ ΗΟΝΣΟΦΟΡΖΖ Απφθξαμε ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ ζην επίπεδν ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο Βιάβε ηεο εθθξηηηθήο θαη εθθνξεηηθήο κνίξαο ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ κέζσ παξαγσγήο ηφλησλ Ζ + θαη δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο ρακεινχ ph

25 ΔΦΑΡΜΟΓΖ IOΝΣΟΦΟΡΖΖ πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη απεζηαγκέλν λεξφ Δηδηθέο ζπζθεπέο παξνρήο ρακειήο έληαζεο ζηαζεξνχ ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο Αξρηθά 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Θεξαπεία ζπληήξεζεο θάζε 1-4 εβδνκάδεο Ζ πξνζζήθε αληηρνιηλεξγηθψλ ή αιιαληηθήο ηνμίλεο Α απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα

26 ΤΠΔΡ Απιή, κε επεκβαηηθή κέζνδνο Απνηειεζκαηηθή (> 85%) Γεληθά θαιά αλεθηή πλήζσο αζθαιήο Πξνζηηφο εμνπιηζκφο γηα εθαξκνγή ζην ζπίηη (Drionic device, Fisher unit) Δλαιιαθηηθή πξψηεο γξακκήο ζεξαπεία γηα ήπηεο ή κέηξηεο κνξθέο παιακνπεικαηηαίαο ππεξηδξσζίαο

27 ΚΑΣΑ Αδπλακία εθαξκνγήο ζε πξφζσπν ή καζράιεο Υξνλνβφξα κέζνδνο Δπηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγία θιηληθψλ θαη ηαηξείσλ Αιιάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αζζελψλ Νπγκνί, θαχζνο, μεξφηεηα, εξχζεκα, θπζαιίδεο, εγθαχκαηα, λέθξσζε ηνπ δέξκαηνο, ειεθηξνπιεμία, ζπζηεκαηηθέο παξελέξγεηεο απφ ηα αληηρνιηλεξγηθά Αληελδείθλπηαη ζε εγθπκνζχλε, θαξδηαθνχο βεκαηνδφηεο, κεηαιιηθά εκθπηεχκαηα

28 ΑΛΛΑΝΣΗΚΖ ΣΟΞΗΝΖ ΣΤΠΟΤ A (BTX-A) Ηζρπξή λεπξνηνμίλε πνπ παξάγεηαη απφ ην αλαεξφβην βαθηεξίδην Clostridium botulinum

29 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ ΒΣΥ-Α Αλαζηέιιεη ηελ απειεπζέξσζε αθεηπινρνιίλεο απφ ηηο πξνζπλαπηηθέο κεκβξάλεο ησλ ρνιηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαη πξνθαιεί πξνζσξηλή ρεκεηναπνλεχξσζε ησλ εθθξηλψλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ λεπξψλαο ππνδνρείο λεπξηθέο απνιήμεηο αλαζηνιή απειεπζέξσζεο αθεηπινρνιίλεο απφ ΒΣΥ-Α Απειεπζέξσζε θνθθίσλ αθεηπινρνιίλεο ηδξση. αδέλαο

30 BTX-A Δ ΔΣΗΑΚΖ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Eθαξκνγή Γφζε : Δλδνδεξκηθέο ελέζεηο : 50 U Botox ή U Dysport/καζράιε 100 U Botox ή U Dysport/ παιάκε-πέικα

31 BTX-A Δ ΔΣΗΑΚΖ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Έλαξμε δξάζεο : 2 10 εκέξεο Γηάξθεηα : 7 16 κήλεο (καζραιηαία) 5 7 κήλεο (παιακνπεικαηηαία)

32 ΤΠΔΡ Διάρηζηα επεκβαηηθή κέζνδνο Απιή, εχθνιε Απνηειεζκαηηθή (ηαρχηαηε > 95% αληαπφθξηζε, καθξνρξφληα απνηειέζκαηα) Αζθαιήο (ζπάληεο, ήπηεο, παξνδηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο) Καιά αλεθηή (ηδίσο ζε καζράιεο) Τςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ εκαληηθή βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο Καηάιιειε γηα φιεο ηηο εληνπίζεηο Δλδείθλπηαη ζε κέηξηα ή ζνβαξή ππεξηδξσζία

33 ΚΑΣΑ Σα απνηειέζκαηα δελ είλαη κφληκα Απαξαίηεηε ε έγρπζε ζε πνιιά ζεκεία Σνπηθή ή πεξηνρηθή αλαηζζεζία ζπρλά αλαγθαία Υξνλνβφξα κέζνδνο ρεηηθά αθξηβή Σνπηθφο πφλνο, εθρπκψζεηο, κπτθή αδπλακία, αληηδξαζηηθή ππεξηδξσζία Πηζαλή αλνζναληνρή Αληελδείλπηαη ζε λεπξνκπτθέο παζήζεηο, εγθπκνζχλε, ζειαζκφ, ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ακηλνγιπθνζηδψλ

34 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Δθαξκφδεηαη ζε κέηξηα ή ζνβαξή ππεξηδξσζία φηαλ φιεο νη άιιεο ζεξαπείεο έρνπλ απφηχρεη. Πεξηιακβάλεη: Σνπηθή ρεηξνπξγηθή (αθαίξεζε ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ) πκπαζεθηνκή

35 ΣΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Αθαίξεζε κφλν ηνπ ππνδέξκαηνο (ππνδεξκαηηθή απφμεζε/curettage) Aθαίξεζε δέξκαηνο θαη ππνδέξκαηνο en block Πεξηνξηζκέλε αθαίξεζε δέξκαηνο θαη ππνδέξκαηνο θαη απφμεζε ηεο γχξσ πεξηνρήο Άιιεο κέζνδνη (εμνηδεκαηηθή ιηπναλαξξφθεζε, απφμεζε θαη εμάρλσζε κε CO 2 laser, θιπ.)

36 ΤΠΔΡ Γξαζηηθή κέζνδνο, κφληκα απνηειέζκαηα Τςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ (50-95%) Απνπζία ζπζηεκαηηθψλ παξελεξγεηψλ πάληεο ηνπηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο Θεξαπεία εθινγήο ζε κέηξηα ή ζνβαξή καζραιηαία ππεξηδξσζία αλζεθηηθή ζηα ζπληεξεηηθά κέζα Απνηειεζκαηηθή θαηά ηεο βξσκηδξσζίαο

37 ΚΑΣΑ Πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ζε καζράιεο Απαξαίηεηε ηνπηθή ή γεληθή αλαηζζεζία Σνπηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (νπινπνίεζε, πεξηνξηζκφο θηλεηηθφηεηαο, αηκαηψκαηα, ινηκψμεηο, απνζηήκαηα, λέθξσζε δέξκαηνο, αλαηζζεζία, θιπ)

38 ΤΜΠΑΘΔΚΣΟΜΖ Γηαδεξκηθέο ηερληθέο (έγρπζε θαηλφιεο ή αιθνφιεο. Καηαζηξνθή κε ξαδηνζπρλφηεηεο, ζεξκνθαπηεξίαζε). Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. Υεηξνπξγηθή ζσξαθηθή ζπκπαζεθηνκή - Αλνηρηέο κέζνδνη (ζπάληα) - Eλδνζθνπηθή ζσξαθηθή ζπκπαζεθηνκή (ΔΣS)

39 ΤΠΔΡ Τςειή δξαζηηθφηεηα (82-100%) Μαθξνρξφληα απνηειέζκαηα Τςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ (>95%) Μεησκέλνο θίλδπλνο επηπινθψλ κε ΔΣS Θεξαπεία εθινγήο ζε ζνβαξή καζραιηαία ή παιακηαία ππεξηδξσζία πνπ δελ απαληά ζε άιια κέζα

40 ΚΑΣΑ Απαηηείηαη γεληθή αλαηζζεζία Δπέκβαζε ζε δχν ζηάδηα (δεμηά αξηζηεξά) Γελ εθαξκφδεηαη ζηα πέικαηα Δπαλεκθάληζε ηεο εθίδξσζεο (1-3%) Αληηδξαζηηθή ππεξηδξσζία (6-81%) Άιιεο επηπινθέο (ζχλδξνκν Horner, πλεπκνζψξαθαο, αηκνζψξαθαο, θαξδηαθή πξνζβνιή, κεζνπιεχξηα λεπξαιγία, θιπ)

41 ΝΔΟΣΔΡΔ ΤΚΔΤΔ ΔΚΠΟΜΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Nd:YAG lasers Radiofrequences (RF) Microwaves Focused ultrasounds

42 ΤΠΔΡ Καιά απνηειέζκαηα Μαθξά δηάξθεηα (> 12 κήλεο) Ήπηεο θαη παξνδηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο Ηθαλνπνίεζε αζζελψλ Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο

43 ΚΑΣΑ Τςειφ θφζηνο εμνπιηζκνχ Μφλν γηα καζραιηαία ππεξηδξσζία Λίγεο κειέηεο, κηθξνί αξηζκνί αζζελψλ

44 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (Η) Παξά ηηο πνιιέο ζεξαπείεο πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο ν έιεγρνο ηεο ππεξηδξσζίαο παξακέλεη κηα κεγάιε πξφθιεζε Γελ ππάξρεη ηδαληθή ζεξαπεία γηα φινπο ηνπο αζζελείο θαη φιεο ηηο εληνπίζεηο πνπ λα ζπλδπάδεη εχθνιε εθαξκνγή, ηθαλνπνηεηηθή απφηειεζκαηηθφηεηα, καθξά δηάξθεηα θαη απνπζία αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ

45 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (ΗΗ) Ο ζεξάπσλ δεξκαηνιφγνο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηνλ θάζε αζζελή ρσξηζηά θαη λα απφθαζίζεη ην ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν ιακβάλνληαο ππφςε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ

46

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα