ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ"

Transcript

1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. ηνπ 2. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα νδεγία είλαη ην εμήο: Η ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ «Καλνληζκφο Απνλνκήο Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα». Ο Νφκνο 4072/2012 (ΦΔΚ86/Α /2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο Νέα Δηαηξηθή Μνξθή-ήκαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4155/2013 «εζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ120/Α/ ) θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝΙΚΑ Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά γάια ή γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε ηελ επσλπκία ηνπο, ρσξίο θακία δηάθξηζε, έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη απνλνκήο ζήκαηνο πνπ παξέρεη ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Οι όποι απονομήρ και σπήζηρ ηος ζήμαηορ είναι οι ίδιοι, ηόζο για ηιρ ςπό αξιολόγηζη επισειπήζειρ όζο και για ηοςρ καηόσοςρ ηος ζήμαηορ Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δελ εκπιέθεηαη θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΗ 4.1 Κάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ππνβάιεη ζηελ Γεληθή Γ/λζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ Αίηεζε (κωδικόρ ενηύπος GM-A-01/1) γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ζήκαηνο. 4.2 Η Γεληθή Γηεχζπλζε απνζηέιιεη ηηο αηηήζεηο ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Παξαγσγήο Γάιαθηνο & Κξέαηνο είηε ζηε Γ/λζε πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθψλ αλ απηή αθνξά κφλν πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ 4.3 Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ειέγρεη αξρηθά ηελ πιεξφηεηα ηεο Αίηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεη: α. εάλ έρνπλ θαηαηεζεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 192 ηνπ Ν. 4072/2012 θαη ζην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ β. εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά φια ηα πεδία ηνπ εληχπνπ ηεο Αίηεζεο θαη εάλ ην έληππν θέξεη ππνγξαθή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. γ. αλ ηα πξντφληα πνπ δειψλνληαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο Αίηεζεο γηα απνλνκή ηνπ ζήκαηνο ζην γάια θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ν αξκφδηνο ππάιιεινο δηελεξγεί ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε απηήο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο εθνικήρ νομοθεζίαρ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα ειέγρεη: CERT-Ο-01/1 ε : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ειίδα 1 απφ 10

2 αλ ε επηρείξεζε έρεη ελεξγφ ζήκα αλαγλψξηζεο ( θσδηθφ ΔΦΔΣ ) αλ ε επηρείξεζε έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ θνξέα (πρ αλ έρεη απνζηείιεη φια ηα ηζνδχγηα γάιαθηνο ή ηηο εηζθνκίζεηο ) αλ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο εκπνξίνπ ηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ αλ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ORACLE θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαηαρψξεζή ηνπο 4.5 H αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο. 4.6 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο Αίηεζεο δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο, ελεκεξψλεηαη γξαπηά ε επηρείξεζε γηα ηελ απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ πξνρσξάεη εάλ δελ εμαιεηθζνχλ νη ειιείςεηο. 4.7 Δθφζνλ ε επηρείξεζε δελ απνζηείιεη ζηνλ Οξγαληζκφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε αληίζηνηρε Γ/λζε κέζσ ηεο Γεληθήο Γ/λζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο εηζεγείηαη ζην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ην θιείζηκν ηεο ππφζεζεο θαη ηελ ζέζε ηεο Αίηεζεο ζην αξρείν. Ο Φάθεινο ηεο επηρείξεζεο ηίζεηαη ζην αξρείν κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο επηρείξεζεο. 4.8 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο, ελεκεξψλεηαη ε αληίζηνηρε επνπηεία πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζηεί επηηφπηνο έιεγρνο. 4.9 ε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε ππνβάιεη λέα Αίηεζε γηα επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη ζε άιια πξντφληα, ν αξκφδηνο ππάιιεινο πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο Αίηεζεο, ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε (κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηηο Γ/λζεο νηθνλνκηθνχ ηνπ ΔΛΓΟ) πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ηα απαξαίηεηα ηέιε γηα ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ έσο ηνπ θεθ. 9 ηεο παξνχζαο ε πεξίπησζε πνπ ε Αίηεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο αθνξά ηφζν ζε πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ φζν θαη ζε άιια πξντφληα ε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Παξαγσγήο Γάιαθηνο & Κξέαηνο απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο ζηε Γ/λζε Πηζηνπνίεζεο θαη πξνδηαγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηα πξντφληα ΠΟΠ θαη ηελ πξσηφηππε αίηεζε ζηελ αξκφδηα επνπηεία γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζεο Η Γ/λζε πηζηνπνίεζεο θαη πξνδηαγξαθψλ εθφζνλ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη, δηαπηζηψζεη φηη ε επηρείξεζε πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απνλνκή ηνπ ειιεληθνχ ζήκαηνο ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη αθνχ παξαιάβεη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη ζην θεθάιαην 16 ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο εηζεγείηαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Η απφθαζε απηή δελ ζπλνδεχεηαη απφ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Η χκβαζε ππνγξάθεηαη κεηά ηελ νιηθή δηαρείξηζε ηεο Αίηεζεο. 5. ΔΛΔΓΥΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 5.1 Ο έιεγρνο αμηνιφγεζεο αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο απνλνκήο Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ή/θαη ζπζθεπάδνπλ, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ηα πξντφληα απηά. Πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηφπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 & 11 ηεο ΚΤΑ 7838/ ΦΔΚ 86/Α/2012 φπσο απηή ηζρχεη. 5.2 Η νκάδα ειέγρνπ ζπγθξνηείηαη θαη κεηαθηλείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΔΛΓΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ. Ο έιεγρνο αμηνιφγεζεο δηελεξγείηαη απφ δηκειή νκάδα ειεγθηψλ. Απνηειεί κέξηκλα ηνπ ΔΛΓΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ ζηελ Οκάδα Διέγρνπ λα κε ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ειεγρφκελν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Oη ειεγθηέο εθνδηάδνληαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κε εηδηθά έγγξαθα ηαπηνπξνζσπίαο, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ. 5.3 Η αθξηβήο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ θαζνξίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ κε ηελ επηρείξεζε. 5.4 Οη ειεγθηέο, πξηλ ηνλ επηηφπην, πξνβαίλνπλ ζε δηνηθεηηθφ έιεγρν πνπ αθνξά ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο : ειίδα 2 απφ 10

3 ειέγρνπλ ηα ηειεπηαία κεληαία ηζνδχγηα γάιαθηνο ηεο επηρείξεζεο ειέγρνπλ ηηο αγνξέο γάιαθηνο απφ παξαγσγνχο εηζθνκίζεηο θαη δηαζηαπξψλνπλ ηα ζηνηρεία κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ηζνδχγηα ειέγρνπλ ηηο αγνξέο απφ άιιεο βηνκεραλίεο ειιεληθνχ ε εηζαγφκελνπ γάιαθηνο ειέγρνπλ αλ παξάγνληαη άιια πηζηνπνηεκέλα πξντφληα (ΠΟΠ ΠΓΔ, Βηνινγηθα) θαηαγξάθνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ειέγρσλ ηεο επηρείξεζεο 5.5 Ο Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο γάιαθηνο θαζψο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ δηελεξγείηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα θάζε αηηνχκελν πξντφλ. 5.6 Ο Έιεγρνο Αμηνιφγεζεο ζε επηρείξεζε πνπ αλαζέηεη ηελ παξαγσγή ή θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο ζε άιιε επηρείξεζε θαηαρσξηζκέλε ή κε ζην «Μεηξψν Διιεληθψλ Πξντφλησλ Τπεξεζηψλ» δηελεξγείηαη ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζε ρξφλν πνπ ζα κπίνει ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 5.7 Καηά ηνλ Έιεγρν Αμηνιφγεζεο ειέγρεηαη ε ηήξεζεο αξρείσλ πνπ αθνξνχλ, ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο πξψηεο χιεο, θαη ζηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ θίλεζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ή/θαη ππεξγνιαβίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, ζηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρνκέλσλ πνζνηήησλ θαζψο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πξψησλ πιψλ θαη θάζε παξηίδαο εθξνψλ ηειηθνχ πξντφληνο. 5.8 Η ειεγρφκελε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηα ειεγθηηθά φξγαλα, ζέηνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο θάζε δεηνχκελν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν, φπσο πηζηνπνηεηηθά, παξαζηαηηθά εκπνξίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δεηεζεί, ψζηε ν έιεγρνο λα νδεγεζεί ζε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. 5.9 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ε Οκάδα Διέγρνπ πξνβαίλεη ζε ζχληαμε ηνπ εληχπνπ Έθζεζεο Διέγρνπ (κωδικόρ ενηύπος GM-E-01.1/1 η ) εηο δηπινχλ, είηε δηαπηζησζνχλ Με ζπκκνξθψζεηο είηε φρη. Η Οκάδα Διέγρνπ παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηνπ Διέγρνπ ζηελ επηρείξεζε. Η Έθζεζε Διέγρνπ ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκηκν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ επηρείξεζε ηελ εκέξα ηνπ Διέγρνπ θαη έρεη δηθαίσκα λα θαηαγξάςεη ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ. Έλα έληππν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηρείξεζε ελψ ην άιιν ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ Αλ ε Οκάδα Διέγρνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, ελεκεξψλεη ην λφκηκν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Αλ ην ζέκα δελ ιπζεί θαη ζπλερηζηνχλ ηα εκπφδηα, ε Οκάδα Διέγρνπ απνθαζίδεη γηα ηε δηαθνπή ηνπ Διέγρνπ αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπήο ζην έληππν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ θαη εηζεγείηαη ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ζήκαηνο ε πεξίπησζε πνπ πξνγξακκαηηζκέλνο έιεγρνο δε κπνξεί λα δηελεξγεζεί ή δηαθφπηεηαη κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ζπκπιεξψλεηαη ε Έθζεζε Διέγρνπ κε ηπρφλ επξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο θαη ηνπο ιφγνπο καηαίσζεο ή δηαθνπήο ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη θαη εάλ πξνθχςνπλ μαλά ιφγνη δηαθνπήο κε ππαηηηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή απηή αξλεζεί ηελ επαλάιεςή ηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δηαθφπηεη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο απνλνκήο ζήκαηνο, νπφηε ε Αίηεζε ηίζεηαη ζην αξρείν. 6. ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ 6.1 Η επηηήξεζε είλαη δηαξθήο θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαη ησλ φξσλ ηεο ππνγξαθείζαο, κεηαμχ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ηεο επηρείξεζεο, χκβαζεο γηα ηελ έληαμε ζην «Μεηξψν Διιεληθψλ Πξντφλησλ - Τπεξεζηψλ». 6.2 Η Δπηηήξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη είηε κε ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ είηε κε Γηνηθεηηθφ έιεγρν. 6.3 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Δπηηήξεζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία ζπληάζζεη εηήζην ζρέδην ειέγρνπ βάζεη αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε: ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ειίδα 3 απφ 10

4 ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ ην αίηεκα επέθηαζεο ζήκαηνο ζε άιια πξντφληα ε αλάζεζε παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ε ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο επηηφπηνπ ειέγρνπ (ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ζηα 3 ρξφληα) ε δηαπίζησζε χπαξμεο παξαβάζεσλ απφ άιινπο ειέγρνπο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ 6.4 Ο Έιεγρνο Δπηηήξεζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο χκβαζεο ηεο επηρείξεζεο. 6.5 Πξηλ ηνλ επηηφπην έιεγρν επηηήξεζεο δηελεξγείηαη Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Δάλ ε επηρείξεζε δελ επηζπκεί πιένλ ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη εγθξηζεί νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο επηηήξεζεο κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε ηεο Πηζηνπνίεζεο. 7. ΔΙΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 7.1 Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί Δηδηθνχο Έιεγρνπο ζε επηρεηξήζεηο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Γηα ηε δηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ. Μεηά απφ έγγξαθε ελεκέξσζε απφ άιιεο αξρέο ειέγρνπ. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο κεηά απφ έιεγρν ηεο αγνξάο. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε θξηζεί αλαγθαίν. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 8.1 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαηαγξαθνχλ Με πκκνξθψζεηο ε επηρείξεζε νθείιεη λα απνζηείιεη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ εληφο δέκα (10) επγάζιμων ημεπών απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο, ηηο πξνηεηλφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Η παξέιεπζε απξάθηνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απνζηνιήο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ηζνδπλακεί κε αξλεηηθή εηζήγεζε γηα ηε απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ή ζε πεξίπησζε ήδε εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε εηζήγεζε γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ. 8.2 ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ελεκεξψλεη εγγξάθσο, ενηόρ δέκα (10) επγάζιμων εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ απηή λα απνζηείιεη λέεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ κέρξη ηελ απνδνρή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ «έλα» κήλα ζπλνιηθά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, η αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή εηζήγεζε γηα ηε απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ή ζε πεξίπησζε ήδε εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε εηζήγεζε γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ. 8.3 Η επαιήζεπζε ησλ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε: i. Απνζηνιή αληηθεηκεληθψλ απνδείμεσλ ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε ii. Έιεγρν Δπηηήξεζεο ή Δηδηθφ έιεγρν, θαηά πεξίπησζε. ειίδα 4 απφ 10

5 9. ΤΝΘΗΚΔ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΩΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 9.1 ΓΔΝΙΚΑ Η απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηελ επηρείξεζε επηβεβαηψλεη φηη ηα πξντφληα φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 9.2 ΑΠΟΝΟΜΗ & ΑΝΑΝΔΩΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ Μεηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ην θιηκάθην ειέγρνπ α) εηζεγείηαη ηε δπλαηφηεηα απνλνκήο ε κε ηνπ ζήκαηνο απνζηέιινληαο ζηελ Γηεχζπλζε Διέγρνπ Παξαγσγήο Γάιαθηνο & Κξέαηνο, ην έληππν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ζπλνδεπφκελν απφ ην «ππακηικό αξιολόγηζηρ ειζήγηζηρ» (Κωδικόρ ενηύπος GM-EA-02/1 η ) β)θαηαρσξεί ηνλ έιεγρν ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ε πεξίπησζε ζεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηνπο ειεγθηέο ε αξκφδηα Γ/λζε ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε (κε παξάιιειε ελεκέξσζε ηηο Γ/λζεο νηθνλνκηθνχ ηνπ ΔΛΓΟ) πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάιεη ηα απαξαίηεηα ηέιε γηα ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ησλ ηειψλ απφ ηελ επηρείξεζε ε αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ εηζεγείηαη πξνο ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηελ απνλνκή ή ηελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε, κεηά ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα: Σελ απνλνκή ή κε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζηελ επηρείξεζε γηα φια ή γηα κέξνο ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη αηηεζεί. Σελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ επηρείξεζε ε πεξίπησζε απφθαζεο γηα ηελ απνλνκή ή ηελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ηεο επηρείξεζεο, χκβαζε διάπκειαρ ηπιών εηών ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη φξνη ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη θαη ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο χκβαζεο Δάλ ε επηρείξεζε δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο ε θάζε πεξίπησζε απνλνκήο ή αλαλέσζεο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ζήκαηνο ε αξκφδηα Γ/λζε θξνληίδεη γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ζήκαηνο ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Διιεληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Ο ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ ρνξεγεί κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ βεβαίσζε θαηαρψξεζεο ζην Ηιεθηξνληθφ κεηξψν ειιεληθψλ πξντφλησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία πηζηνπνηεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη αλαθέξεη ηνπο φξνπο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ε πεξίπησζε πνπ ε Αίηεζε αθνξά κφλν πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ ε απφθαζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθψλ θαη αθνχ εθπιεξσζνχλ νη νηθνλνκηθνί φξνη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 16 ηεο παξνχζεο. ειίδα 5 απφ 10

6 10. ΔΠΔΚΣΑΗ Ή ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 10.1 Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε άιιν πξντφλ κηαο ήδε εγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ λέα Αίηεζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζαο ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Αίηεζεο ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ εηζεγείηαη πξνο ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηελ επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κεηά απφ Αίηεκα ηεο επηρείξεζεο είηε φηαλ απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγεί ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζηελ επηρείξεζε δηαπηζησζεί φηη ε ηειεπηαία δελ ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 10.3 ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ εηζεγείηαη πξνο ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο Η επηρείξεζε νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ππνβάιινληαο λέα Αίηεζε θαηά πεξίπησζε, γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ρνξεγεζείζα έγθξηζε. ηελ πεξίπησζε απηή θαη αλαιφγσο ηεο βαξχηεηαο ησλ αιιαγψλ, ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη Έιεγρν Αμηνιφγεζεο ή Δπηηήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δλδερφκελε Δπέθηαζε ή Πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζπλεπάγεηαη ππνγξαθή λέαο χκβαζεο ή ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο. 11. ΚΤΡΩΔΙ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ Ή ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 11.1 Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξνπ 194 ηνπ Ν. 4072/2012 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο παξαβηάδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 4072/2012, θαη ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ απνθαζίδεη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο δ/λζεο θαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο ηηο παξαθάησ θπξψζεηο : ηελ απνζηνιή έγγξαθεο επίπιεμεο πξνο ηελ επηρείξεζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, ηελ πξνζσξηλή αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα πξνηφληα, ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα πενηφληα Οη θπξψζεηο επηβάιινληαη φηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ην πξντφλ δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαλνληζκνχ, φηαλ γίλεηαη αληηθαλνληθή ή παξαπιαλεηηθή ρξήζε ζε έληππα ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη φηαλ παξέρνληαη ζην θνξέα παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο πιεξνθνξίεο 11.4 Οξηζηηθή αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ζήκαηνο γίλεηαη κε απφθαζε Γηεπζχλνληνο χκβνπινπ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο ηνπ ΔΛΓΟ θαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:: εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δχν (2) ζπλερφκελα έηε ζηελ παξαγσγή, ζπζθεπαζία, ππνζπζθεπαζία, ή/θαη εκπνξία πξντφληνο ή πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο. ειίδα 6 απφ 10

7 εθφζνλ ε επηρείξεζε -ή/θαη ν πξνκεζεπηήο- θεξχμεη πηψρεπζε ή ζπλάςεη ζπκβηβαζκφ γηα κεξηθή εμφθιεζε πηζησηψλ ηεο ή ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, ππνρξεσηηθή ή εζεινπζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθθαζάξηζεο γηα ζθνπνχο αλαζπγθξφηεζεο, ή παξαιείςεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. εθφζνλ δεηεζεί απφ ηε επηρείξεζε Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ επηρείξεζε γηα ηε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο επηβάιινληαη ζην δηθαηνχρν ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε αλάθιεζε 11.7 ηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ν ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ θαιεί ηελ επηρείξεζε λα απνζχξεη απφ θάζε ζεκείν ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο πψιεζεο θάζε πξντφλ πνπ αθνξά ε απφθαζε απηή θαη θέξεη ην ειιεληθφ ήκα, γλσζηνπνηεί ζην επξχ θνηλφ ηελ αλάθιεζε θαη δηαγξάθεη ηνλ δηθαηνχρν απφ ην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 11.8 Μεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο ρξήζεο ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε ρξήζε ή αλαθνξά Διιεληθνχ ζήκαηνο ζην ή ζηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ απηήλ. 12. ΔΛΔΓΥΟ ΑΓΟΡΑ 12.1 Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ζην άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ δηελεξγεί ειέγρνπο ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ Ο έιεγρνο αγνξάο δηελεξγείηαη: γηα λα δηαπηζησζεί φηη ε ρξήζε ηνπ ειιεληθνχ ήκαηνο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο γηα λα δηαπηζησζεί ηπρφλ παξαπιάλεζε ή θαηάρξεζε ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο θαηαρσξηζκέλεο επηρεηξήζεηο. απφ κε θαηφπηλ ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιε πεξίπησζε γλσζηνπνίεζεο κε ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Ο έιεγρνο αγνξάο δηελεξγείηαη απφ νκάδα ειεγθηψλ ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν ππαιιήινπο ηνπ ΔΛΓΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ. Η νκάδα ειέγρνπ ζπγθξνηείηαη θαη κεηαθηλείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Oη ειεγθηέο εθνδηάδνληαη κε εηδηθά έγγξαθα ηαπηνπξνζσπίαο ηα νπνία ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ Οη ειεγθηέο δχλαηαη λα πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςίεο ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζφηεηα ησλ ελδείμεσλ 12.5 Μεηά ην πέξαο θάζε ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ειεγθηέο, Πξαθηηθφ Διέγρνπ Αγνξάο είηε θαηαγξαθεί Με πκκφξθσζε είηε φρη. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ζπκπιεξψλεηαη εηο δηπινχλ θαη ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ παξηζηάκελν εθπξφζσπν ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγξάςεη, επί ησλ πξαθηηθψλ, ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο ηνπ. Σπρφλ άξλεζε ππνγξαθήο ηνπ ηειεπηαίνπ δελ θαζηζηά άθπξε ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ζεσξείηαη φηη έιαβε γλψζε ε ειεγρφκελε επηρείξεζε, γελφκελεο εηδηθήο κλείαο ζην Πξαθηηθφ Διέγρνπ πεξί αξλήζεσο ππνγξαθήο Αλ δηαπηζησζεί φηη ην ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ κε δηθαηνχρν, ν ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ κε απφθαζε ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ θαη έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο αθνχ θαιέζεη ηνλ ειεγρφκελν λα εθθξάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, εηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα: ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ έσο επξψ ειίδα 7 απφ 10

8 ηελ αθαίξεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζεκάησλ απφ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο αλ δελ είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε. Σελ παχζε ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο Καζηζηά γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ ηελ παξάλνκε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο ΔΝΣΑΔΙ Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ κπνξεί λα θαηαηεζεί έλζηαζε ζηε γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Διιεληθνχ ήκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν / ειεγρφκελν κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ αθφηνπ ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 195 ηνπ λφκνπ 4072/2012 ΦΔΚ 86 Α ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ Ο δηθαηνχρνο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο νθείιεη: 13.1 Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θαλνληζκνχ Κ Να ρξεζηκνπνηεί ην ειιεληθφ ζήκα ζηε κνξθή πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγείν 13.3 Να ηνπνζεηεί ην ειιεληθφ ζήκα ζηα κέζα ζπζθεπαζίαο,ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο 13.4 Να θαηαβάιεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ ην ηέινο ρξήζεο θαη έηνο γηα θάζε θαηαρσξεκέλν ζην κεηξψν πξντφλ ηεο επηρείξεζεο 14. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο νθείιεη: 14.1 Να εγγξάςεη ηνλ δηθαηνχρν ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζην «Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Διιεληθψλ Πξντφλησλ - Τπεξεζηψλ» θαη λα ην ελεκεξψλεη ζε θάζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο, αλαλέσζεο, επέθηαζεο ή/θαη αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο Να πιεξνθνξεί εγθαίξσο ηελ επηρείξεζε, κε θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη λα δίδεη ηελ θαηάιιειε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο. 15. ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ 15.1 Η επηρείξεζε πνπ έρεη εγθξηζεί σο δηθαηνχρνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί σο επηζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ηνπ έληππνπ θαη δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ή/θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ηεο, ηα παξαθάησ: I. To είδνο ηνπ πξνζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο φπσο νξίδεηαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο παξ. 2 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο. ειίδα 8 απφ 10

9 II. Σν αληίζηνηρν ζήκα. Σν ελ ιφγσ ζήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή γιψζζα ζε έγρξσκε ή αζπξφκαπξε απεηθφληζε. III. Σελ έλδεημε «Δλληνικό ήμαν» ή «Greek Mark» 15.2 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ii, iii πξέπεη λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν Σν Διιεληθφ ήκα θαη ε ζρεηηθή έλδεημε αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη εγθξηζεί ε επηρείξεζε Οη σο άλσ ελδείμεηο θαη ζήκαηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπο ζε ηξίην κέξνο θαζ νπνηνδήπνηε ηξφπν Η νξζή ρξήζε ηνπ ζήκαηνο θαη ηεο έλδεημεο εμεηάδεηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ φζν θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληθή ζηηγκή ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ παξάηππε ρξήζε απηψλ θαηά ηελ εκπνξία θαη δηαθήκηζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ Η επηρείξεζε νθείιεη λα δηαθφςεη εληφο κηαο (1) εκέξαο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο θαη ηεο ζρεηηθήο έλδεημεο εθφζνλ αηηηνινγεκέλα ην απαηηήζεη ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ή φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε. 16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 16.1 Η καηαβολή ηος Σέλοςρ σπήζηρ ηος Δλληνικού ήμαηορ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε διαδικαζία πνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν αμηνιφγεζεο πξνθχςεη ε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξ. 2 ηεο παξνχζεο ε αληίζηνηρε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Παξαγσγήο Γάιαθηνο & Κξέαηνο είηε ζηε Γ/λζε πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθψλ ελεκεξψλεη ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ΔΛΓΟ θαη ηελ ππφ έγθξηζε επηρείξεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο Διιεληθνχ ήκαηνο Η εηζήγεζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ρξήζεο Διιεληθνχ ζήκαηνο γηα θάζε πξντφλ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/ΦΔΚ Β /1432/ Μεηά ηελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην Μεηξψν Διιεληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ γηα θάζε επηπιένλ έηνο ρξήζεο, ην ηέινο ρξήζεο θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ειίδα 9 απφ 10

10 16.5 ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ Διιεληθνχ εκάηνο πξαγκαηνπνηείηαη εθθαζάξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε βάζε ηα δσδεθαηεκφξηα ησλ ηειψλ ρξήζεο. Σπρφλ πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ ππφινηπν βαξχλεη ηνλ ΔΛΓΟ ή ηελ επηρείξεζε αληίζηνηρα. ειίδα 10 απφ 10

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα