15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002837968 2015-06-10"

Transcript

1 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ , Fax , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα Αζήλα, 10/06/2015 Αξηζ. Πξση. : EBF2/3078 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 54/2015 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ: Γηα ηελ πξνκήζεηα (2) Γχν ζαξσηψλ livescan (SCANNER) Αλάγλσζεο απνηππσκάησλ δέθα (10) δαθηχισλ θαη παιάκεο γηα ην ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ» Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: ,00 κε Φ.Π.Α.23% Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 75% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ (Δ.Σ.Δ.) CPV : αξσηέο Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. υγγροφ 83 Σαχ. Κϊδικασ: 11745, ΑΘΘΝΑ Πλθροφορίεσ: Μ. Ηικου Σθλ.: Φαξ: ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πζμπτθ, Ώρα 11:00-1 -

2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αρικμ. Προκιρυξθσ -- Αρικμ. Πρωτοκ: 54 / ΕBF2/3078/ Είδοσ Προκιρυξθσ: Κωδικόσ CPV : Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Πρόχειροσ Διαγωνιςμόσ ςε Ευρϊ ( ), με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ CPV αξσηέο υμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Σφποσ Προμικειασ: Προμικεια Δφο (2) αρωτϊν livescan (SCANNER) ανάγνωςθσ αποτυπωμάτων δζκα (10) δακτφλων και παλάμθσ Ανακζτουςα Αρχι: Φορζασ για τον οποίο προορίηονται οι προμικειεσ: Θμερομθνία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ των Προςφορϊν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ Για το Κζντρο Πρϊτθσ Τποδοχισ (ΚΕ.Π.Τ.) ΛΕΒΟΤ (Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου) Θμερομθνία : 18/06 /2015 Θμζρα: Πζμπτθ Ώρα: 11:00 π.μ. Θμερομθνία : 18/06 /2015 Θμζρα: Πζμπτθ Ώρα: 10:00 π.μ. Αρμόδιο όργανο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν: Θ 1θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ Διαγωνιςμοφ θ οποία ορίςτθκε από τθν υπ αρικ. ΤΡ1/2559/ απόφαςθ Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ Σόποσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: (Γραφείο Προμθκειϊν) Λ. υγγροφ 83, ΣΚ 11745, Ακινα Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν: Ζωσ 30/6/2015 Σόποσ παράδοςθσ υλικϊν: Κζντρο Πρϊτθσ Τποδοχισ (ΚΕ.Π.Τ.) ΛΕΒΟΤ Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% ,24 χωρίσ ΦΠΑ Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ζργου 2013ΣΕ «Ετιςιο πρόγραμμα 2013» (Ε.Σ.Ε ) του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων και αφορά τθ δράςθ με τίτλο «Δθμιουργία ΚΕΡΥ Λζςβου» με ςυγχρθματοδότθςθ κατά ποςοςτό 75% Πλθροφορίεσ: Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τουσ υπαλλιλουσ του Γραφείου Ρρομθκειϊν του Τμιματοσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Τθλ / ) - 2 -

3 Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηος Τποςπγείος Δζωηεπικών και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ επαναπποκηπύζζει Ππόσειπο Γιαγωνιζμό για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηην «Ππομήθεια Γύο 15PROC (2) απωηών lives can (SCANNER) ανάγνωζη αποηςπωμάηων δέκα (10) δακηύλων και παλάμηρ». Ο ανωηέπω εξοπλιζμόρ θα σπηζιμοποιηθεί για ηιρ ανάγκερ λειηοςπγίαρ ηος ΚΔ.Π.Τ. Λέζβος (Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος). Έσονηαρ ςπότη: Α) 1. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/ ) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ», προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ) 2. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/τ.Α /1995) «Υπαίκριο εμπόριο και άλλεσ διατάξεισ». 3. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/Αϋ/1995) «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 5. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 6. Το άρκρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Αϋ/ ) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων». 7. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α-112). 8. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/ ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ. 9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/ ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ είχε τροποποιθκεί με τθν παρ. 2β του άρκρου 238 του ν. 4072/2012(Φ.Ε.Κ. 86/Α/ ) και πλζον αντικαταςτακεί με τθν παρ. 5 του άρκρου 61 του Ν.4146/2013(Φ.Ε.Κ. 90/ Α/ ). 10. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Αϋ/ ) «Εκνικό Σφςτθμα Δθμόςιων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ». 11. Τθν παρ.3 του άρκρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ). 12. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 παρ. 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α /2012) «Επιβολι και απόδοςθ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων». 13. Τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/τ. Α / ) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ». 14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 «Ραρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ» του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ. Αϋ/1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν δθμοςίων υπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Συςτθματικισ Ραρακολοφκθςθσ Συναλλαγϊν επί Τίτλων με Λογιςτικι Μορφι (Άχλοι Τίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ». 15. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 3548/2007(Φ.Ε.Κ.68/τ. Α / ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων Δθμοςίου Τομζα ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί και αντικαταςτακεί με τθν παρ.1 του άρκρου 16 του Ν.4208/2013 (Φ.Ε.Κ.252 /τ.α / ) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 4, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ» του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.». 16. Τισ διατάξεισ του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/ ) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ »

4 17. Τον Ν. 3938/2011(ΦΕΚ61/Αϋ/ ), όπου μεταξφ άλλων ορίηεται θ ςφςταςθ και θ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων του Υπουργείου Δθμοςίασ Τάξεωσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ PROC Το Ρ.Δ 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Αϋ/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Αϋ/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 19. To άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). 20. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 21. Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 22. Το Ρροεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμό 24, για Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 23. Το Ρροεδρικό Διάταγμα υπϋ αρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 24. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 25. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16 θσ Νοεμβρίου 2005». 26. Το Ρ.Δ. 82/2011 (Αϋ-298) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων». 27. Τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και (αναπλθρωτισ) Οικονομικϊν με αρικμ (ΦΕΚ 2573/ , Βϋ) με τίτλο «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων». 28. Τθν υπϋ αρικμ. 4.2/2624/14 (ΦΕΚ 1373 Βϋ/ ) ΚΥΑ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, με κζμα «Σφςταςθ Κζντρου Ρρϊτθσ Υποδοχισ Λζςβου ςτο Διμο Λζςβου». 29. Τθν υπ αρικμ. Ρ1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/Βϋ/ ) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομικϊν Εκνικισ Άμυνασ Εςωτερικϊν - Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν και Δικτφων Υγείασ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ Ναυτιλίασ και Αιγαίου. 30. Τθν υπϋ αρικμό 16.1/770/ Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ περί «Ανανζωςθσ για τρία (3) ζτθ τθσ κθτείασ του Ραναγιϊτθ Νίκα του Θλία, ςτθ κζςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ». 31. Τθν υπ αρικμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β /2010) Απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν «Αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων». 32. Τθν υπ αρικμ /601/0026/ (ΦΕΚ 431/Β/ ) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν περί «Κακοριςμοφ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ». 33. Τθν υπϋ αρικμ. Υ136/ απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν» (ΦΕΚ 389/ /Βϋ). 34. Τθν υπϋ αρικμ. Υ166/ απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Αναπλθρϊτρια Υπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ»(ΦΕΚ568/ /Βϋ). 35. Τθν υπϋ αρικμ. 11.1/2166 απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ» (ΦΕΚ 781/Β/ ). 36. Τθ Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (ΝΣΚ) με Αρικμό 117/2009, ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ

5 37. Τθν υπϋ αρικμ. 8001/21/277-κ από διαταγι τθσ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. περί «υκμίςεων πλθρωμϊν ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ Ρ.Δ.Ε.». 38. Tθν υπ αρ. πρωτ.τρ1/2559/ (ΑΔΑ:Ψ7Η465ΦΘΕ-ΞΑΒ)απόφαςθ με τθν οποία τροποποιικθκε 15PROC θ ΤΡ1/6961/ (ΑΔΑ:78ΕΞΙ-5ΚΜ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, περί «Σφςταςθσ - Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ωσ του ανϊτερου επιτρεπόμενου ποςοφ τθσ ανάκεςθσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, οικονομικοφ ζτουσ 2015». Για τθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία αρμόδια είναι θ 1 θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 39. Τθν με αρικμ. πρωτ.:τρ1/6959 / (ΑΔΑ:ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ) απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ Σφςταςθ -Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ Tθν υπ αρ. πρωτ. ΤΡ1/6960/ (ΑΔΑ:ΨΗ3Ι-ΘΩΚ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, περί «Σφςταςθσ - Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν οικονομικοφ ζτουσ 2015». 41. Τθν υπϋ αρικμ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Εφαρμοςτικοί κανόνεσ τθσ βαςικισ πράξθσ 574/2007/ΕΚ», Ραράρτθμα 11 Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων, Κατθγορία Εξοπλιςμόσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί κατά ςειρά από τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ, ιτοι τθν με αρικμ. 2009/538/ΕΚ (ΕΕ L 180/20 Τθσ 11/07/2009), αρικμ.2010/69/eu (EE L 36/30 τθσ ) και τθν αρικμ.2011/148/ee (EE L 61/28 τθσ ). 42. Τθσ υπϋαρικμ. 2007/599/ΕΚ από 27/08/2007 απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περί «Θζςπιςθσ ςτρατθγικϊν κατευκυντθρίων γραμμϊν για τθν περίοδο » του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων, Ρροτεραιότθτα 4 θ». 43. Το υπϋ αρικμ. Δ.Υ. από 16/03/2011 εγχειρίδιο επιλζξιμων κανόνων που αφοροφν ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα ςτο πλαίςιο του γενικοφ προγράμματοσ «Αλλθλεγγφθ και Διαχείριςθ Μεταναςτευτικϊν οϊν» από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 44. Τθν υπ' αρικμ /ΕΥΔ&ΡΛΑΡ 275/ Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν & Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (Φ.Ε.Κ 781/ Β/ ). 45. Τθ ΣΑΕ 0502 ΤΟΡ.0 από (ΑΔΑ ΒΛ4ΥΦ-ΩΘΞ), τθν Απόφαςθ 14149/ΔΕ-119/ (ΑΔΑ ΒΙΞ9Φ-Β6Ν) του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του υπ αρικμ. 2013ΣΕ ζργου «Ετιςιο Ρρόγραμμα 2013» του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων και ςυγκεκριμζνα τθ δράςθ με τίτλο «Καταςκευι ΚΕΡΥ Λζςβου». 46. Τθν υποβολι τροποποιθμζνων Τεχνικϊν Δελτίων με αρικμ. πρωτ. EBF3/247/ εγγράφου διαβίβαςθσ. 47. Το υπϋ αρικμ. EBF2/1537 από αίτθμα τθσ Υ.Ρ.Υ. για χρθματοδότθςθ, με ΑΔΑ:74ΘΥ465ΦΘΕ- ΘΞΡ και ΑΔΑΜ:15REQ / Τθν με αρικμό πρωτ.:8000/20/4/205-ριδϋ από «Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ» από τθν Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων με ΑΔΑΜ:15REQ / Τθν Συμφωνία Επιχοριγθςθσ μεταξφ Υ.Δ.Ε.Α.Ρ. και Υ.Ρ.Υ., με αρικ. πρωτ. 8000/20/4/205-ριεϋ/ Το ςχετικό ζγγραφο ςυμφωνία επιχοριγθςθσ με αρικμό. πρωτ. 8000/20/4/205-ριςτ από Τθν υπϋ αρικμ. EBF2/3052/ απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ «Απόφαςθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν προμικεια δφο (2) ςαρωτϊν livescan ανάγνωςθσ αποτυπωμάτων δζκα (10) δακτφλων και παλάμθσ για το ΚΕ.Ρ.Υ. Λζςβου». και Β) όηι οι εγκαηαζηάζειρ ηος ΚΕ.Π.Υ. Λέζβος έσοςν παπαδοθεί και η ππομήθεια και εγκαηάζηαζη εξοπλιζμού ηεσνικών μέζυν και αζθαλείαρ είναι αναγκαία για ηην άμεζη έναπξη και ηην ομαλή λειηοςπγία ηηρ μονάδαρ αςηήρ ππιν ηιρ 30/06/2015, καθώρ και για ηην κάλςτη ηυν αναγκών διασείπιζηρ ηυν μεηαναζηεςηικών ποών ηηρ πεπιοσήρ. Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ ζε Δπξψ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% θαη θξαηήζεσλ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ρσξίο ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη παξάδνζε δχν (2) αξσηψλ livescan (SCANNER) αλάγλσζεο απνηππσκάησλ δέθα (10) δαθηχισλ θαη παιάκεο, ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη αλψηαην φξην - 5 -

6 24.390,24, ρσξίο ΦΠΑ (ή ,00 κε ΦΠΑ 23% ή ηνπ ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή) θαη ε αγνξά ηνπο πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. Αλαιπηηθά 15PROC ηα είδε θαη ν εμνπιηζκφο αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ). Η δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά πνζνζηφ 75% απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ 2013Δ «Δηήζην πξφγξακκα 2013» (Δ.Σ.Δ ) ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ. Οη πξνζθνξέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Πέκπηε, 18/06/2015 θαη ψξα 11:00 π.κ. ελψπηνλ ηεο 1 εο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην νηθ. έηνο 2015 ( Λ. πγγξνχ 83, Αζήλα). Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη απηνπξνζψπσο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε, 18/06/2015 θαη ψξα 10:00 π.κ. ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζην Πξσηφθνιιν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, επί ηεο νδνχ Λ. πγγξνχ 83, ζηελ Αζήλα (ππφςε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ), θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ παξαπάλσ Τπεξεζία κέρξη ηελ Πέκπηε, 18/06/2015 θαη έσο 10:00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 1.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ : Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο. Κνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο κέινο ηεο Δ.Δ 2. Οη πξνζθνξέο, ζα θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ή αληηπξνζψπνπο ηνπο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιινπλ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο πξνο απηνχο θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 3. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ. 4. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: Όζνη δελ πιεξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηεο κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 5. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: Σνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΔΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ - 6 -

7 πνπ επηζπλάπηνληαη. 6. Σν ηεχρνο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ ζα αλαξηεζεί: α)ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (www.firstreception.gov.gr) β)ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) (www.eprocurement.gov.gr) γ)ζα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Λέζβνπ πξνο αλάξηεζε ζηα νηθεία ηκήκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ θαη δ)ηελ ΤΓΔΑΠ m.el θαη m.o.yp πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί : α) ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη β) ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, απφ ηελ θα Εήθνπ Μαξγαξίηα, ηειέθσλν / Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΧΣΗ ΤΠΟΓΟΥΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΝΙΚΑ - 7 -

8 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΓΓΤΗΔΙ ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΙΜΔ ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 11 : ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 14 : ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ-ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΤΡΧΔΙ-ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 17 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΘΡΟ 18 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 19 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 20 : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 21 : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΠΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΑΡΧΣΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΧΝ 1. ΚΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. 2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ. 3. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 4. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ KAI ΟΡΟΙ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ A. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Α1. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Α2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Β. ΔΓΓΤΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Β1. ΔΓΓΤΗΗ Β2. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ. ΠΑΡΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΧΝ Γ. ΓΔΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & ΟΡΟΙ Δ -ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΠΙΝΑΚΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 8 -

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΟΙ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡO ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ-ΣΙΜΔ 2:ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΟΤ-ΠΟΙΟΣΙΚΗ-ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3:ΠΛΗΡΧΜΗ 4:ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ Η ΠΛΗΜΜΔΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 5:ΑΝΧΣΔΡΗ ΒΙΑ 6:ΣΗΡΗΗ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 7:ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 8:ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 9:ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ 10:ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 11:ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΡΟΘΗΚΔ 12:ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ-ΓΙΑΣΑΞΔΙ 13:ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - 9 -

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ανά Σμιμα: ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΗΟΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ: ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΘΕΙ: Πξνκήζεηα Γχν (2) αξσηψλ livescan (SCANNER) αλάγλσζεο δέθα (10) δαθηχισλ θαη παιάκεο απνηππσκάησλ υνολικόσ προχπολογιςμόσ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%, ι ,24 χωρίσ ΦΠΑ 23%. Οι οικονομικζσ προςφορζσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό. ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου (Θζςθ Ρουριά- Μαρμαρά- Μόρια Μυτιλινθσ, Στρατόπεδο «Ραραδζλλθ») Ζ δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαη ζα βαξχλεη θαηά πνζνζηφ 75% ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ 2013Δ «Δηήζην πξφγξακκα 2013» (Δ.Σ.Δ ) ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ α) Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων: 0,10% (επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) β) ΧΑΤΟΣΘΜΟ: 3% ( 3% επί του 0,10% τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ) γ) ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ: 20% (20% επί του 2% του Χαρτοςιμου) δ) ΦΟΟΣ ΕΙΣΟ ΘΜΑΤΟΣ: Ραρακράτθςθ φόρου 4% για τθν οποία χορθγείται Βεβαίωςθ(παρ.1,άρκρο 24, Ν2198/1994). ΡΑΑΤΘΜΑ Β ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ζ δηάζεζε ηεο Πξνθήξπμεο ζε έληππε κνξθή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00 πκ κε 17:00κ.κ. αδαπάλσο απφ ηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε courier. ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Πξνθήξπμεο κέζσ courier, ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Τ.Π.Τ θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Πξνθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη επίζεο λα παξαιακβάλνπλ ηεχρνο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ α) απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΚΔ.ΠΤ Λέζβνπ β) απφ ην site ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (www.firstreception.gov.gr) γ) απφ ηε ζρεηηθή αλάξηεζε ζηνπο αθφινπζνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: θαη

11 ΑΡΘΡΟ 2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο. Κνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο κέινο ηεο Δ.Δ. ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ή άιινπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηεο κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Όζνη επηζπµνχλ λα ιάβνπλ µέξνο ζηνλ δηαγσληζµφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε, 18/06/2015 θαη ψξα 10:00 π.κ. ή λα ηηο απνζηέιινπλ ηαρπδξνκηθψο ζην Πξσηφθνιιν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, επί ηεο νδνχ Λ. πγγξνχ 83, ζηελ Αζήλα (ππφςε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ), θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ παξαπάλσ Τπεξεζία κέρξη ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα θαη κε ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία θαη απφ ην Πξσηφθνιιν». Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή µε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Ηκεξνκελία ηεο δηαδηθαζίαο αλνίγκαηνο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε Πέκπηε, 18/06/2015 θαη ψξα π.κ. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα παξαιεθζνχλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 4.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» (κε θεθαιαία γξάκκαηα) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο : ηνλ «ΚΤΡΙΧ ΦΑΚΔΛΟ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

12 ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 15PROC θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη θάθεινη ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. - Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε. - Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. - Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα είλαη παξψλ θαη έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε ππνςήθην αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1.Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε Γηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΓΓΤΗΔΙ 1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΙΜΔ 7.1. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κφλν ζε ΔΤΡΧ γηα παξνρή πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ, ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπο (ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο Πξνζθνξά πνπ δελ δίλεη ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ ζα θαζνξίδεη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε

13 7.3. Οη ηηκέο λννχληαη ΥΩΡΗ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ, ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ, ΑΤΞΟΜΔΗΩΖ θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε PROC Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Ι. Σηκή αλά ηεκάρην ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ, άλεπ ΦΠΑ. ΙΙ. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ, ρσξίο ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ. III. πλνιηθφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). IV. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ, κε Φ.Π.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε είδνο θξαηήζεσλ Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ, άλεπ Φ.Π.Α Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ πάξνρν, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, απηφο, δε, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα ζηνηρεία απηά Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή πξνκήζεηαο, ε πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, ζε πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 85% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά απηή, δεηεί γξαπηψο ηηο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 55 Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ) Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ΑΡΘΡΟ 8 ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Ζ κεηαθνξά - παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκψλ, ζα γίλεηαη κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνλ αλάδνρν έσο ηεο 30/06/2015, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΔ.ΠΤ Λέζβνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο-Απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ηεο Πξνθήξπμεο) θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. Ζ εγθαηάζηαζε, ε εθπαίδεπζε ή ε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν ηαπηφρξνλα κε ηελ παξάδνζε, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα αλαθεξφκελα είδε κέζα ζηνλ ζπκβαηφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ηνπ ρνξεγήζεθε. Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη αλάδνρν, κε ειεχζεξε ηηκή θαη ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά βαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ ζα ηνπ επηβιεζνχλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 1.Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζε επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο κε ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, απνινγηζηηθά απφ ηνλ ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο ΑΔ 0502 θαη ηνλ ππ αξηζκφ 2013Δ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ είδνπο ζην ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 2. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ήηνη: α) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ): 0,10% (επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο) β) ΥΑΡΣΟΖΜΟ: 3% (3% επί ηνπ 0,10% ηνπ ΔΑΑΓΖΤ) γ) ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ: 20% (20% επί ησλ θξαηήζεσλ Υαξηνζήκνπ) δ) ΦΟΡΟ ΔΗΟ ΖΜΑΣΟ: Παξαθξάηεζε θφξνπ 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 55 παξ. 1 εδάθην (ζη) ηνπ Ν. 2238/94, ΦΔΚ 151/Α)

14 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ζ 15PROC παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ θαη αθνχ ηεο επηδεηρζνχλ φιεο νη επηδφζεηο κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα θαη ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο, ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. Σα ζεκηλάξηα γηα ηε ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα επαθνινπζήζνπλ ηεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. Ζ παξάδνζε ησλ ζπζθεπψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηψλ ζηελ ελδηαθεξφκελε ππεξεζία (ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ) ην αξγφηεξν έσο ηελ 30 ε , απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο αγνξαδφκελσλ εηδψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ, πνπ ζα δηνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ` απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ην αλαθεξφκελν είδνο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ηνπ ρνξεγήζεθε. Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη αλάδνρν, κε ειεχζεξε ηηκή θαη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά βαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ ζα ηνπ επηβιεζνχλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, αθνχ ε αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εηζεγεζεί δηα ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο, ηελ θαηαθχξσζε ηεο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, (ηηκή ρσξίο ΦΠΑ) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεκαρίσλ. Ζ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γίλεηαη κε έγγξαθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο. Με ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΜΒΑΗ Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο) πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε πξνκήζεηα, ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή άιιν πξφζσπν κε λφκηκα ζεσξεκέλε εμνπζηνδφηεζε απηνχ, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (Λ. πγγξνχ 83, ΑΘΖΝΑ). Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 14 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην

15 Γηα θάζε δηαθνξά δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΤΡΧΔΙ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ Σπρφλ θπξψζεηο επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΛΔΓΥΟ Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη έιεγρνο απφ ηηο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο Διεγθηηθέο Αξρέο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 17 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ θαη ν λφκηκνο/νη εθπξφζσπνο/νη ζα δειψλεη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 60/2007. Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ) θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ). Γελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή φηη έρεη πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο (γηα ηα θπζηθά πξφζσπα) θαη δηαζέηεη ζρεηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη γηα ηε ζχλαςή ηεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα. Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο θαη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβή

16 Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο. 15PROC Θα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην. Δθρσξεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε δηθαίσκα πιήξνπο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαδνηέσλ πξντφλησλ (ρξήζεο, ηξνπνπνίεζεο, δηάζεζεο ζε ηξίηνπο θιπ). ε πεξίπησζε Νομικών πποζώπυν ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνβάιινπλ: Οη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην Ννκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 2. Σα λνκηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα: Α. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.: ΦΔΚ ζχζηαζεο, Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Δ.Π.Δ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο αληίθιεηνο Βεβαίσζε πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ B. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ.: Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο. ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξφζσπνλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πλεηαηξηζκφο: Σα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπ Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Γ. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν: θαηαζέηεη Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. E. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα θαηαζέζεη: -Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). -Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο: -ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη ζην Γηαγσληζκφ, -πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ: -λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία,

17 -λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, 15PROC λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), -λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ, -λα νξίδεηαη (κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε νπνία επίζεο πξνζθνκίδεηαη) θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. Σν Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη: Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Α.Δ., πλεηαηξηζκνί: απφθαζε Γ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ.: Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο. Δλψζεηο /Κνηλνπξαμίεο: πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 4. Έλνξθε βεβαίσζε Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. ηελ θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο». ΑΡΘΡΟ 18 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα ην πξνο πξνκήζεηα είδνο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 1. Σν «Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» ην νπνίν ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ (ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξγξακκέλν). 2. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηνπ Ν.1599/86 ηνπ πξνζθέξνληνο φηη: α) Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο βεβαηψλεη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε πνηνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, θαη πιεξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. β) Έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα λα παξέρεη ηα είδε (θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο, φπνπ απαηηείηαη) πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε. γ) Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ηνπνζεηεζνχλ ζην ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ-Μφξηα Μπηηιήλεο-Π.Δ. Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. δ) Οπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ζ κφλε απνδεθηή απάληεζε ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο είλαη ην. Ζ Σερληθή πξνζθνξά δελ αμηνινγείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη

18 δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ΑΡΘΡΟ 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο ζθξαγηζκέλνο Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν - επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ηνλ πίλαθα φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην Π.1. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: Ι. Σηκή αλά ηεκάρην πξνκήζεηαο, ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ άλεπ ΦΠΑ. ΙΙ. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ άλεπ Φ.Π.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ. III. πλνιηθφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). IV. πλνιηθή ηηκή φισλ ησλ ηεκαρίσλ πξνκήζεηαο κε Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεσλ. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Η ηηκή πνπ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθεξζείζα ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ, άλεπ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1) Οη πξνζθνξέο αλνίγνληαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ εμήο ζεηξά, ήηνη: - Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ - Έιεγρνο ηερληθήο πξνζθνξάο - Έιεγρνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 2) Αλ ν πξνζθέξσλ δελ πξνζθφκηζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ε πξνθήξπμε ηφηε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ ίδηα κεζνδνινγία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 3) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εθ φζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, αλαθνηλψλεη κε έγγξαθε εηδνπνίεζε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα θαη δεηάεη απφ ην ππνςήθην Αλάδνρν, εληφο δέθα (10) εκεξψλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην ΑΡΘΡΟ 21 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ κεηνδφηε ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο εηζεγνχληαη ζρεηηθά πξνο ηνλ Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, γηα ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 4) Ο Γ/ληήο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο εθδίδεη θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη θαιεί ην κεηνδφηε πξνο ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 5) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α /2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» ΑΡΘΡΟ 21 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο»

19 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, νπφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο σο θαη ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 15PROC Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη νπφ αξκφδην θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή: α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε β) Γσξνδνθία γ) Απάηε δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ λα νξίδεηαη επίζεο φηη δελ ππάξρεη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηα ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ηφζν γηα εκεδαπά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ σο θαη αλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα Δ.Π.Δ. ηνπο δηαρεηξηζηέο απηήο, αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ., ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπινο απηήο. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ή εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο ηπρφλ ηξίην πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Γηεπθξηλίζεηο γηα ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ δελ εθδίδνληαη ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνζθνκίδνληαη ηζνδχλακα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ή πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. ηελ θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε Βεβαίσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ Δπηηεδεπκαηία. Γηα ηηο Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο:

20 i. Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά. ii. Ζ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί 15PROC πξνο ηνχην απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξά. Λνηπέο Τπνρξεψζεηο / Γηεπθξηλίζεηο Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο/καηαθχξσζεο Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». ηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ». Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηνπ θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη. Ο θάθεινο πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΠΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΑΡΧΣΔ ΑΝΑΓΝΧΗ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΧΝ ΓΔΚΑ (10) ΓΑΚΣΤΛΧΝ & ΠΑΛΑΜΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ( ) ΜΔ ΦΠΑ 23% ΑΡΩΣΘ LIVESCAN (SCANNER) ΑΝΑΓΝΩΘ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΔΑΚΣΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΘ , ,00 ΤΝΟΛΟ Πξνυπνινγηζµνχ ζε Δπξψ (Αξηζµεηηθψο) µε ΦΠΑ 23% : ,00 1. ΚΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο αλαθεξφκελνο εμνπιηζκφο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο Φπιαθίνπ Λέζβνπ γηα ηελ βειηίσζε αζθάιεηαο ζηηο πχιεο εηζφδνπ ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, ζην πιαίζην ησλ λέσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία , Διιάδα-Κχπξνο. Οη ζπζθεπέο ιήςεο δεθαδαθηπιηθψλ θαη παιακηθψλ απνηππσκάησλ ζα ζπλδεζνχλ κε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ψζηε κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ λα επηηπγράλεηαη α) ε ζπιινγή εηθφλσλ ησλ απνηππσκάησλ δέθα (10) δαθηχισλ θαη παιάκεο β) ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζήο ηνπο ζε ςεθηαθά κέζα. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ειεγρφκελνπ αηφκνπ. 2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ. Γχν (2) ζπζθεπέο ιήςεο απνηππσκάησλ δέθα (10) δαθηχισλ θαη παιάκεο κε ινγηζκηθφ νδήγεζεο ιεηηνπξγίαο (drivers) ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε θαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζθεπψλ κε Πξνζσπηθνχο Τπνινγηζηέο. Δπίζεο πιήξεο ινγηζκηθφ, ην νπνίν λα εμππεξεηεί ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο. 3. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γεγνλφο ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη κε παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα θαη άιιν ηεθκεξησηηθφ πιηθφ

21 4. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ KAI ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΘ (ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ) Οη πίλαθεο αλαιπηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Δπεμήγεζε ησλ ζηειψλ ησλ πηλάθσλ: ηήιε ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. ηήιε ΑΠΑΙΣΗΗ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί: Ζ ιέμε ΝΑΗ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη «ΝΑΗ» ζε ηίηιν απαηηήζεσλ ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη επηκέξνπο αλάιπζε γηα ηελ απαίηεζε ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. Έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην). ηήιε ΑΠΑΝΣΗΗ ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη : Σελ έλδεημε ΝΑΗ εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξνχηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ή αλαιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε. Έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη εάλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα ηε δερζεί ή φρη. ηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί, ζε άιια ζεκεία ηεο πξνζθνξάο, ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, δεκνζηεχκαηα θ.ιπ. απφ ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο ηεο πξνζθνξάο. Όιν ην παξαπάλσ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζα απνηειέζεη μερσξηζηφ ηφκν ηεο πξνζθνξάο ν νπνίνο θαη ζα είλαη αξηζκεκέλνο αλά ζειίδα. Οη παξαπνκπέο ζα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηνπ ηφκνπ απηνχ. Γεληθέο αλαθνξέο ή αζαθείο παξαπνκπέο δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή, ζε φια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη

22 A. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Α1. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΧΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΡΩΣΕ 1 Ροςότθτα Πλοι οι προςφερόμενοι ςαρωτζσ κα πρζπει ςε επίπεδο εξαρτιματοσ να είναι ακριβϊσ όμοιασ ςφνκεςθσ Να είναι οπτικόσ ςαρωτισ απευκείασ λιψεωσ εικόνασ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων δζκα (10) δακτφλων και παλάμθσ (optical ten-fingerprints palm live scanner) Να ςυνοδεφεται από καλϊδιο τροφοδοςίασ εάν αυτό απαιτείται 3.2.Σφνδεςθ με τον Θ/Υ μζςω προτφπου USB 2.0 ι μεταγενζςτερο. Να ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο καλϊδιο ςφνδεςθσ 4 Να εξαςφαλίηεται θ λιψθ εικόνασ των ςτακερϊν (plain), τετράδασ (slap) και κυλιόμενων (roll) δακτφλων. Να πραγματοποιεί με ςάρωςθ τθ λιψθ εικόνασ α)στακεροφ ενόσ (οποιουδιποτε) δακτφλου β)κυλιόμενου ενόσ (οποιουδιποτε) δακτφλου 5 γ)ςτακερϊν τεςςάρων δακτφλων δ)ςτακερϊν δφο αντιχείρων ε)παλάμθσ ςτ) παλάμθσ γραφζα (writer s palm). H ςυςκευι κα πρζπει να ενεργοποιεί είτε φωτεινι ζνδειξθ / ενδείξεισ τουλάχιςτον δφο διαφορετικϊν χρωμάτων (led lights) είτε οποιαδιποτε άλλθ 6 ζνδειξθ από τθν ςυςκευι ι από τον διαςυνδεδεμζνο Ρροςωπικό Υπολογιςτι, θ οποία να υποδεικνφει τθν τρζχουςα κατάςταςθ κατά τθν διαδικαςία λιψθσ του αποτυπϊματοσ /ων. 7 Αποτελεςματικι ςάρωςθ δακτφλου / ων και παλάμθσ ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ (ξθρό ζωσ υγρό). 8 Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ. Είναι επικυμθτό να ζχει μικρό μζγεκοσ. Μζςοσ χρόνοσ λιψθσ τθσ εικόνασ του ςτακεροφ ι 9 κυλιόμενου αποτυπϊματοσ ενόσ ι περιςςοτζρων δακτφλων ι παλάμθσ (χρόνοσ ενόσ βιματοσ) ςε όλα τα επίπεδα ανάλυςθσ. 10 Απαιτοφμενθ ανάλυςθ ςάρωςθσ / λιψθσ του αποτυπϊματοσ ςτα 256 grey scale levels (8 bit). 11 Να υποςτθρίηει ανάλυςθ ςάρωςθσ τουλάχιςτον ςτα 500ppi Να αναφερκοφν τα ποςοςτά διαφοροποίθςθσ/ απόκλιςθσ από τισ απαιτοφμενεσ αναλφςεισ ςάρωςθσ / λιψθσ του αποτυπϊματοσ (± %). Θ ςυςκευι κα πρζπει να μθν επιτρζπει πλευρικζσ επιδράςεισ τθσ αποδοτικότθτάσ τθσ από εξωτερικζσ πθγζσ φωτόσ Μζςοσ χρόνοσ μεταξφ βλαβϊν τθσ ςυςκευισ (MTBF). Το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό κα πρζπει να πιςτοποιείται με επίςθμο ζγγραφο του καταςκευαςτι. 3 seconds NAI NAI NAI ϊρεσ

23 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 15 Εφροσ κερμοκραςίασ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ ορκισ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ: 1. Ελάχιςτθ. 2. Μζγιςτθ. Να προςφερκεί λογιςμικό οδιγθςθσ (drivers) των 16 ςυςκευϊν κατ' ελάχιςτον για λειτουργικό ςφςτθμα Windows XP και Windows Να αναφερκοφν άλλα υποςτθριηόμενα λειτουργικά ςυςτιματα Να παραδοκεί ζνα πλιρεσ πακζτο οδθγιϊν ςε 18 θλεκτρονικι ι και ζντυπθ μορφι τόςο για τθν προςφερόμενθ ςυςκευι όςο και για το ςυνοδευόμενο λογιςμικό(π.χ. demo). Το λογιςμικό που κα εγκαταςτακεί ςτον Θ/Υ του ςτακμοφ εργαςίασ δεν κα πρζπει να δθμιουργεί διενζξεισ (conflicts) ςτθ λειτουργία του με το λογιςμικό που κα είναι ιδθ προ-εγκατεςτθμζνο ςτουσ Θ/Υ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί με ζγγραφο αίτθμά του προσ 19 τθ Δ/νςθ Ρλθροφορικισ Α.Ε.Α. να λάβει γνϊςθ επί του λογιςμικοφ αυτοφ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί διζνεξθ (conflict) μετά τθν εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ (drivers και demo) ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραμετροποιιςει / μετατρζψει με τζτοιο τρόπο το λογιςμικό τθσ ςυςκευισ ϊςτε να εξαλειφκοφν οι διενζξεισ, αδαπάνωσ για το Δθμόςιο. Θ ςυςκευι κα πρζπει να είναι ςυμβατι με τθν ζκδοςθ πλιρεσ λογιςμικοφ SDK τθσ Neurotechnology το οποίο λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ επιχειρθςιακισ εφαρμογισ «Χαρτογράφθςθ Κυκλοφορίασ Αλλοδαπϊν» θ οποία αναπτφχκθκε 20 από τθν Δ/νςθ Ρλθροφορικισ Α.Ε.Α. Ο προμθκευτισ μπορεί με ζγγραφο αίτθμά του προσ τθν Δ/νςθ να λάβει γνϊςθ επί των τεχνικϊν λεπτομερειϊν τόςο τθσ εν λόγω εφαρμογισ εντόσ τθσ οποίασ κα χρθςιμοποιθκεί επιχειρθςιακά θ προςφερόμενθ ςυςκευι όςο και επί του SDK (ακριβισ ζκδοςθ, release, build κλπ). Φπαρξθ πιςτοποίθςθσ ςυςκευισ θ οποία κα αποδεικνφεται είτε με ςχετικά πιςτοποιθτικά 21 ζγγραφα των αρμοδίων υπθρεςιϊν είτε με αναφορά ςτα επίςθμα ςυνοδευτικά ζγγραφα προδιαγραφϊν (manuals) των προςφερόμενων ςυςκευϊν, που κα επιςυνάπτονται ςτθν τεχνικι προςφορά: να είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ANSI/NIST-ITL ο C 35 ο C ο πρότυπο FBI /CJIS-RS-0010 (v7) το CE ι ιςοδφναμο πρότυπο

24 22 23 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ Επιπλζον κάκε ςυςκευι κα πρζπει να ςυνοδεφεται από το λογιςμικό (drivers, demo κλπ) μαηί με τθν αντίςτοιχθ άδεια που προβλζπεται για το SDK τθσ εφαρμογισ «Χαρτογράφθςθ Κυκλοφορίασ Αλλοδαπϊν», για: Α) λιψθ δακτυλικϊν και παλαμικϊν αποτυπωμάτων Β)ςφγκριςθ δακτυλικϊν και παλαμικϊν αποτυπωμάτων. Επιπρόςκετα, εφόςον απαιτείται, να προςφερκεί και οποιαδιποτε άλλθ άδεια είναι απαραίτθτθ για τθ λειτουργία και χριςθ τθσ ςυςκευισ Ο προμθκευτισ κα πρζπει μαηί με τθν προςφορά του να κατακζςει και τα ακόλουκα προσ ζλεγχο: Α)Δείγμα προςφερόμενθσ ςυςκευισ Livescan Β)Λογιςμικό ενδεικτικισ λειτουργίασ ςυςκευισ (demo). ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ Α2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 1. Λιψθ Δεκαδακτυλικϊν/Παλαμικϊν Αποτυπωμάτων μζςω ςυςκευϊν Livescan ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ Θ διαδικαςία λιψθσ Δεκαδακτυλικϊν (κυλιόμενα και ςτακερά) και Ραλαμικϊν (άνω παλάμθσ, κάτω παλάμθσ και παλάμθσ γραφζα) αποτυπωμάτων από LiveScan, πρζπει να βελτιςτοποιεί τθν παραγωγικότθτα μζςω: Χριςθ εξελλθνιςμζνων γραφικϊν εργαλείων κατά προτίμθςθ, για τθν καλφτερθ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με το λογιςμικό (π.χ. demo) Βζλτιςτθ ςχεδίαςθ των οκονϊν του χριςτθ ϊςτε θ όλθ διαδικαςία να κακίςταται απλοφςτερθ και ευκολότερθ, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τθν πικανότθτα λάκουσ χειριςμοφ. Να υποςτθρίηει τθν ηωντανι ςάρωςθ και δθμιουργία εικόνων αποτυπωμάτων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ NIST ςε ανάλυςθ τουλάχιςτον ςτα 500 ppi. Να υποςτθρίηει τθν λιψθ εικόνων κυλιόμενων και ςτακερϊν δεκαδακτυλικϊν, εικόνων άνω/κάτω παλάμθσ και εικόνων παλάμθσ γραφζα από τθν ίδια ςυςκευι ςάρωςθσ. Να υποςτθρίηεται ζλεγχοσ ποιότθτασ που επαλθκεφει τθν ποιότθτα του αποτυπϊματοσ με χριςθ τόςο τθσ αντίκεςθσ τθσ εικόνασ όςο και τθσ ανάλυςθσ των χαρακτθριςτικϊν ςθμείων. Θ ςυςκευι πρζπει να ενθμερϊνει άμεςα τον χριςτθ για τθν ανάγκθ επανάλθψθσ τθσ ςάρωςθσ των εικόνων που δεν πλθροφν τα προκακοριςμζνα όρια ποιότθτασ κατά NFIQ. Επίςθσ πρζπει να παρζχει ςτάδιο τελικισ πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ που να παρουςιάηει με ςαφινεια τθν ποιότθτα του αποτυπϊματοσ. Να υποςτθρίηει ζλεγχο τθσ ακολουκίασ ςτον ςτακμό εργαςίασ που πιςτοποιεί τθν αντιςτοιχία εικόνασ κυλιόμενου και ςτακεροφ εξαςφαλίηοντασ τθ ςωςτι ακολουκία δακτφλων. Να επιςθμαίνεται άμεςα τυχόν αποτυχία ελζγχου ακολουκίασ μετά τθ λιψθ ενόσ κυλιόμενου αποτυπϊματοσ και να παρζχεται ςτάδιο τελικισ πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ που να παρουςιάηει τυχόν λάκθ του ελζγχου ακολουκίασ. Να ενθμερϊνει άμεςα τον χριςτθ για ανάγκθ επανάλθψθσ τθσ ςάρωςθσ ςε περίπτωςθ που ςαρϊνεται μια κενι ι απροςδιόριςτθ εικόνα. Δυνατότθτα παράλθψθσ λόγω προβλιματοσ τραυματιςμοφ ι ακρωτθριαςμοφ δακτφλου ι

25 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ παλάμθσ. Σε περίπτωςθ που θ ποιότθτα εικόνων δεν είναι αποδεκτι, ο χειριςτισ να υποχρεοφται να επαναλάβει τθ διαδικαςία ςάρωςθσ όςεσ φορζσ ζχει κακορίςει ο διαχειριςτισ ςυςτιματοσ Να πραγματοποιείται ςυμπίεςθ των εικόνων των λθφκζντων αποτυπωμάτων. Να υποςτθρίηονται αλγόρικμοι ςυμπίεςθσ WSQ 15:1 για εικόνεσ ςτα 500 ppi κατϋ ελάχιςτον και JPEG :1 για εικόνεσ ςτα 1000 ppi (εάν υποςτθρίηεται), ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του FBI. ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β1. ΕΓΓΤΘΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 1. Χρονικό διάςτθμα ςε ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ (πίνακεσ Α1, Α2), για το οποίο ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και δωρεάν ςυντιρθςθσ όλων των προςφερομζνων ειδϊν και επιςκευισ κάκε βλάβθσ όλων των ειδϊν τθσ Σφμβαςθσ. Θα κεωρθκεί ωσ υπερκάλυψθ και κα αξιολογθκεί κατά τθν βακμολόγθςθ θ παροχι εγγφθςθσ επί πλζον αυτισ που ηθτείται και θ οποία κα πρζπει να προςδιοριςκεί με ςαφινεια. 2. Θ εγγφθςθ που αφορά τθν εφαρμογι, κα περιλαμβάνει το ςφνολο του λογιςμικοφ και των εξυπθρετιςεων που αυτό παρζχει. 3. Κατά το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ αποκατάςταςθσ και τα ανταλλακτικά κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ρρομθκευτι. 4. Για τθν περίοδο εγγφθςθσ ιςχφουν οι ίδιοι ακριβϊσ όροι, προχποκζςεισ και δεςμεφςεισ που ιςχφουν για τθν παροχι ςυντιρθςθσ. 5. Στο χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ όςον αφορά τον εξοπλιςμό (hardware), ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, να αντικακιςτά τα φκαρμζνα εξαρτιματα ι μζρθ, λόγω κακισ καταςκευισ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Δθμοςίου, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποιιςεωσ από τθ Δ/νςθ Ρλθροφορικισ. Μετά τθν τρίτθ (3) επιςκευι τθσ ιδίασ ςυςκευισ, εάν εμφανιςκεί θ ίδια βλάβθ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ, θ ςυςκευι που εμφάνιςε τθν βλάβθ κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι με τθν υποχρζωςθ τθσ αντικαταςτάςεϊσ τθσ με άλλθ καινοφργια. Ωσ βλάβεσ για τθσ οποίεσ ιςχφει θ παραπάνω δζςμευςθ, δεν νοοφνται εκείνεσ που οφείλονται ςτον κακό χειριςμό τθσ ςυςκευισ από τον χριςτθ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ι μθ ςυμμόρφωςθσ του προμθκευτι να τθν αντικαταςτιςει, τότε θ ςυμβατικι αξία τθσ ςυςκευισ και των παρελκόμενων τθσ κα εκπίπτει από το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. Αν διαπιςτωκεί θ ίδια βλάβθ υποτροπιάηουςα ςε ποςοςτό 30% των ςυςκευϊν, εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν ζναρξθ τθσ εγγφθςθσ, ολόκλθρθ θ ςυμβατικι ποςότθτα των ςυςκευϊν επιςτρζφεται ςτον Ρρομθκευτι, με τθν υποχρζωςι του να καταβάλλει ςτο Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ τθν ολικι ςυμβατικι αξία των ςυςκευϊν και των τυχόν παρελκόμενων τουσ. Για τθν μζχρι τότε πικανι χριςθ του υλικοφ που επιςτρζφεται ςφμφωνα με τθν παραπάνω διαδικαςία, δεν καταβάλλεται ςτον προμθκευτι κανζνα απολφτωσ τίμθμα

26 Β2. ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 1. Χρονικό διάςτθμα ςε ζτθ για το οποίο ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ όλων των προςφερομζνων ειδϊν και τθσ εφαρμογισ. Το χρονικό διάςτθμα τθσ προςφερόμενθσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνει και αυτό τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ. Να αναφερκεί ο αρικμόσ ςε ζτθ. 2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να δθλϊςει τυχόν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ ςυντιρθςθσ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, πζραν τθσ δεκαετίασ. 3. Το Α.Ε.Α διατθρεί το δικαίωμα με ζγγραφθ και μονομερι διλωςι του ςτον προμθκευτι, να εξαιρεί ι να επανεντάςςει οποιαδιποτε προϊόντα (H/W ι S/W) αναπροςαρμόηοντασ ανάλογα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ. Σε περίπτωςθ επανζνταξθσ ςτθ ςυντιρθςθ κάποιου προϊόντοσ που είχε εξαιρεκεί, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ εξακολουκοφν να ζχουν τισ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα που κα είχαν, εάν το ςυγκεκριμζνο προϊόν δεν είχε ποτζ εξαιρεκεί από τθ ςυντιρθςθ. 4. Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ ΔΕΝ περιλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό του Ζργου. Θ ετιςια δαπάνθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 10% τθσ ςυνολικισ τιμισ προςφοράσ του Υποψθφίου Αναδόχου, εξαιρουμζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ. (Μόνο απάντθςθ ςυμμόρφωςθσ όχι ποςοςτό). 5. Το ετιςιο / μθνιαίο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ κα δοκεί αναλυτικά ςτουσ Ρίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ ανά μονάδα, κα ιςχφει για το πρϊτο τουλάχιςτον δωδεκάμθνο από τθν ζναρξθ καταβολισ δαπανϊν ςυντιρθςθσ για το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα μπορεί να αναπροςαρμοςκεί μετζπειτα ετιςια. Οι ίδιοι Ρίνακεσ (για κάκε προςφερόμενο είδοσ ανά μονάδα) αλλά χωρίσ τιμζσ κα υποβλθκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά. 6. Θ ετιςια αναπροςαρμογι τθσ ςυντιρθςθσ κα δοκεί ςε ςτακερό ποςοςτό και δεν κα υπερβαίνει το 80% του ετιςιου δείκτθ τιμϊν καταναλωτι. Θ αναπροςαρμογι κα πραγματοποιείται με τθ λιξθ κάκε δωδεκαμινου. Θ τιμι ςυντιρθςθσ που κάκε φορά κα προκφπτει, δεν μπορεί να υπερβαίνει ςε καμία περίπτωςθ τθν τρζχουςα τιμι ςυντιρθςθσ που αναφζρεται ςτον επίςθμο τιμοκατάλογο τθσ εταιρείασ για το αντίςτοιχο προϊόν. 7. Ο προμθκευτισ ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ςυντιρθςθσ ζχει τθν ευκφνθ για: 1. Τθν ενθμζρωςθ του ζντυπου υλικοφ (MANUALS) που ςυνοδεφει το S/W κακϊσ και όλου του υλικοφ τεκμθρίωςθσ ςυςτθμάτων. 2. Τθν παροχι βοικειασ για βελτιςτοποίθςθ (Tuning) τθσ απόδοςθσ του εξοπλιςμοφ. 8. Θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα γίνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ όπου κα μεταφζρεται με ευκφνθ του Αγοραςτι ο προσ επιςκευι εξοπλιςμόσ. Μετά τθν επιςκευι, ο εν λόγω εξοπλιςμόσ κα επιςτρζφεται ςτθν Υπθρεςία όπου λειτουργοφςε και κα τίκεται ςε λειτουργία με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρλθροφορικισ Α.Ε.Α. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από ζγκριςθ του Α.Ε.Α. θ επιςκευι κα μπορεί να γίνει ςτα εργαςτιρια του προμθκευτι. Επιςθμαίνεται πωσ ςε κάκε περίπτωςθ που δεν δφναται να αποκαταςτακεί βλάβθ μιασ ςυςκευισ ςτθν οποία μπορεί να υπάρχουν αποκθκευμζνα δεδομζνα, τότε θ οριςτικι καταςτροφι τθσ πραγματοποιείται παρουςία τεχνικϊν του Αγοραςτι. 9. Στθν μθνιαία δαπάνθ ςυντιρθςθσ που κα δοκεί ςτον αναλυτικό πίνακα των προςφορϊν, περιλαμβάνονται:

27 Β2. ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 1. Θ αμοιβι για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ, εφόςον αυτι απαιτείται ςφμφωνα με τα standards των καταςκευαςτϊν, θ οποία κα γίνεται από εξειδικευμζνο προςωπικό. 2. Θ αξία των ανταλλακτικϊν, εξαρτθμάτων και των λοιπϊν απαραίτθτων για τθ ςυντιρθςθ υλικϊν (πλθν των αναλωςίμων), κακϊσ και οι δαςμοί, τα ζξοδα εκτελωνιςμοφ, μεταφοράσ και οι λοιπζσ δαπάνεσ αυτϊν. 3. Θ δαπάνθ υποςτιριξθσ και αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ S/W. 10. Στθν προςφορά πρζπει να απαρικμοφνται περιοριςτικά με ςαφινεια, ποια μζρθ του εξοπλιςμοφ κεωροφνται αναλϊςιμα. 11. Θ ςυντιρθςθ που κα προςφερκεί, κα καλφπτει, τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ 24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (365x24x7). Ο χρόνοσ απόκριςθσ αρχίηει να υπολογίηεται από τθ γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςτθν εταιρεία. 12. Ο μζγιςτοσ αποδεκτόσ χρόνοσ απόκριςθσ (ζναρξθ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ) από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ, για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, είναι μζχρι τθν 24:00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ και εφόςον, ζχει μεταφερκεί ςτθν ζδρα τθσ Δ/νςθσ Ρλθροφορικισ Α.Ε.Α. 13. Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ ςυντιρθςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθσ ειδοποιιςεωσ εκ μζρουσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ, να προβαίνει ςτθν επιςκευι τθσ ςυςκευισ, διαφορετικά πρζπει να τθν αντικαταςτιςει αμζςωσ μετά τθν εκπνοι τθσ εν λόγω προκεςμίασ, με άλλθ του ιδίου τφπου ι ίςων δυνατοτιτων μϋ αυτιν, μζχρι τθν επιςκευι τθσ. 14. Οι χρόνοι αυτοί είναι δεςμευτικοί για τθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ. 15. Ο προμθκευτισ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει μθχανιςμό για τθν αναγγελία βλαβϊν ςε 24ωρθ βάςθ, κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 16. Να περιγραφεί λεπτομερϊσ ο μθχανιςμόσ αναγγελίασ βλαβϊν. 17. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του μζγιςτου αποδεκτοφ χρόνου απόκριςθσ, κα επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ριτρα ίςθ με το 0,2% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ μονάδασ/τμιματοσ για κάκε επιπλζον ϊρα που είναι εκτόσ λειτουργίασ. Γ.ΠΑΡΟΧΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 1. Αληηθείκελα ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο Α) Φξήζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζθεξόκελσλ ζπζθεπώλ γηα ηειηθνύο ρξήζηεο άηνκα. Β) Φξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ

28 2. Φαξαθηήξαο ζεκηλαξίσλ ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 2.1. Τα ζεκηλάξηα λα απεπζύλνληαη ζε νκάδεο ην πνιύ είθνζη (20) αηόκσλ ζε θάζε αληηθείκελν 2.2. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο λα είλαη έσο 6 ώξεο εκεξεζίσο 2.3. Σε θάζε εθπαηδεπόκελν λα ρνξεγεζνύλ βνεζήκαηα θαη ζεκεηώζεηο ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 3. Σηελ ηερληθή πξνζθνξά λα δνζεί πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη όιεο νη πξνζθεξόκελεο θαηά πξντόλ εθπαηδεύζεηο, ε δηάξθεηά ηνπο θαη ε δηδαθηέα ύιε 4. Οη εθπαηδεύζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ρώξν πνπ ζα νξηζζεί από ηελ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο κε ηελ ρξήζε όινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ πξνζθεξόκελν από ηνλ Αλάδνρν. 5. Να δνζνύλ βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ εθπαηδεπηώλ κε ηα νπνία λα απνδεηθλύεηαη ε εκπεηξία-ηερληθή θαηάξηηζεγλώζε ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό αληηθείκελν. Δ. ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 1. Τν ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε όιν ην απαξαίηεην Λνγηζκηθό θαη ηηο αλάινγεο άδεηεο ρξήζεο. 2. Καηάζεζε δείγκαηνο, καδί κε ηελ πξνζθνξά, γηα θάζε κηα από ηηο αλαθεξόκελεο ζην παξόλ ηεύρνο ζπζθεπέο ζπλνδεπόκελν από ην απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ινγηζκηθό, γηα αμηνιόγεζε θαη έιεγρν ζπκκόξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα ειέγρεη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ζπζθεπώλ δέθα (10) δαθηύισλ θαη παιάκεο θαζώο θαη ηελ θάιπςε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. Η θαηάζεζε ηνπ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Απνζήθε Υιηθνύ ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο Α.Δ.Α, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο από ηνλ ππνςήθην Πξνκεζεπηή. Τν δε απνδεηθηηθό ηεο θαηάζεζεο ηνπ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 3. Φξόλνο παξάδνζεο: Δσο 30/06/ Τόπνο παξάδνζεο πξνζθνξάο :ΥΠΥ 5. Τόπνο παξάδνζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ: ΚΔΠΥ Λέζβνπ ηεο ΥΠΥ 6. Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ε κάξθα, ην κνληέιν, ν ηύπνο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζθεπώλ θαη ησλ ηπρόλ παξειθνκέλσλ ηνπο. 7. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη, ρσξίο πξόζζεην θόζηνο ηα ζπλνδεπηηθά εγρεηξίδηα ηνπ εμνπιηζκνύ H/W & ινγηζκηθνύ S/W ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή

29 ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 8. Ο Πξνκεζεπηήο πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη, ρσξίο πξόζζεην θόζηνο, ζε ειεθηξνληθό αξρείν (καγλεηηθό ή νπηηθό κέζν) ηα serial numbers όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ H/W & ινγηζκηθνύ S/W. 9. Ο Πξνκεζεπηήο πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη θαη λα παξάζρεη εγρεηξίδην αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ (Trouble Shooting Guide) γξακκέλν ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γηα θάζε είδνο πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. 10. Όια ηα εγρεηξίδηα, ηόζν απηά πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνλ Πξνκεζεπηή όζν θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπ πιηθνύ ηα νπνία ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, λα παξαδνζνύλ πξν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ζηε ΥΠΥ ΣΦΑΓΙΔΑ -ΥΡΟΓΑΦΘ

30 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηα 15PROC ηελ ππ αξηζκφ 54/2015 απφ./../ δηαθήξπμε ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΤΟ (2) ΑΡΧΣΧΝ LIVESCAN (SCANNER) ΑΝΑΓΝΧΗ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΧΝ ΓΔΚΑ (10) ΓΑΚΣΤΛΧΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΗ, γηα ην ΚΔ.Π.Τ. Λέζβνπ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο. ΟΝΟΜΑΣΙΑ.ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ.ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ Π.1. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Π.1.Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ για τθ Διακιρυξθσ 54 /2015 Τ.Π.Τ. ΕΙΔΟ Προςφερόμενο είδοσ ςφμφωνο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΘ/ΣΕΜ Χωρίσ ΦΠΑ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23% ΑΡΩΣΘ LIVESCAN (SCANNER) ΑΝΑΓΝΩΘ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΔΑΚΣΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΘ υνολικι Προςφερόμενθ τιμι Χωρίσ ΦΠΑ (Αρικμθτικϊσ):.... υνολικι Προςφερόμενθ τιμι Χωρίσ ΦΠΑ (Ολογράφωσ): Συνολικι Ρροςφερόμενθ τιμι με ΦΡΑ 23% (Αρικμθτικϊσ):. Συνολικι Ρροςφερόμενθ τιμι με ΦΡΑ 23% (Ολογράφωσ): Σν πξναλαθεξφκελν είδνο ζα πιεξεί ηηο «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΑΠΑΗΣΖΔΗ» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ, ηεο 54/2015 δηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ηνπο νπνίνπο έιαβα γλψζε γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο.,../../2015 ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΘΜΑΝΣΙΚΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ: Το ςφνολο του προχπολογιςμοφ τθσ προκιρυξθσ για τουσ δφο (2) αρωτϊν livescan (SCANNER) ανάγνωςθσ αποτυπωμάτων δζκα (10) δακτφλων και παλάμθσ, ποςοφ ,00, είναι δεςμευτικό. Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ του παραπάνω είδουσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ προςφορζσ των υποψθφίων και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Θ ςυνολικι παραγγελία προσ τον μειοδότθ δεν πρζπει να ξεπεράςει το ανωτζρω ποςό

31 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ-ΠΙΝΑΚΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ Α ΣΟΙΥΔΙΑ Καηαιιειφηεηα, Λεηηνπξγηθφηεηα θαη Απνδνηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ Α1) Δμνπιηζκνχ & Λνγηζκηθνχ Α2) Λεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ 40 % 40 % Βαζκνινγία Α Οκάδαο 80 % ΟΜΑΓΑ Β ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ Β1) Δγγχεζε Β2) πληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε 8 % 8 % Γ) Δθπαηδεχζεηο 4 % Βαζκνινγία Β Οκάδαο 20 % Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και όλοι οι απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 110 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθν βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ τελικι βακμολογία βάςει των παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 110 βακμοφσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» γίνεται για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. Αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τελικό αποτζλεςμα: Εφόςον θ οικονομικι προςφορά είναι διατυπωμζνθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ (ςυμπλθρωμζνοι κατά το υπόδειγμα οι ςχετικοί πίνακεσ) και δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προχπολογιςμό του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., υπολογίηεται το ςυνολικό τίμθμα τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. Ρροςφορά με μεγαλφτερο κόςτοσ από αυτό του προχπολογιςμοφ του ζργου κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ τελικι αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται με φκίνουςα ςειρά του Α που προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο: A j = 0,70x T j / T max +0,30 x K min / K j Ππου: T max θ μζγιςτθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν T j το ςτακμιςμζνο άκροιςμα τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ K min θ ελάχιςτθ προςφερόμενθ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. K j θ τιμι τθσ προςφοράσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. όπωσ αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του Υποψθφίου. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ

32 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ Ολνκαζία Σξάπεδαο : Καηάζηεκα : Ζκεξνκελία έθδνζεο : ΔΤΡΩ : Πξνο : ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΩΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΤΓΓΡΟΤ 83 ΣΚ ΑΘΖΝΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ... ΔΤΡΩ... "Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ.. (... ΔΤΡΩ) ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο...., Γ\λζε..... γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ... ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ παξνρή ησλ αγαζψλ / ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. ηεο ππ αξηζκ. 54/2015 Γηαθήξπμεο, ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, πξνο θάιπςε ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζε απηή αλαγθψλ ηεο θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο... ΔΤΡΩ απηήο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ' εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληη καο θακηά ηζρχ. Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. Με εθηίκεζε Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ

33 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ πγγξνχ 83, Αζήλα, ηει , Φαμ , ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Αζήλα,.././ 2015 Αξηζ. Πξση.: /. ΤΜΒΑΗ «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ» ΤΜΒΑΘ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ. : ΑΞΙΑ : ΜΕΧΡΙ ΣΟ ΠΟΟΤ ΣΩΝ ΕΤΡΩ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 23% ΕΙΔΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ (2) ΑΡΧΣΧΝ LIVESCAN (SCANNER) ΑΝΑΓΝΧΗ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΧΝ ΓΔΚΑ (10) ΓΑΚΣΤΛΧΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΗ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΚΔ.Π.Τ. ΛΔΒΟΤ» ΑΝΑΔΟΧΟ : Στθν Ακινα ςιμερα τθν. θ του μθνόσ...του ζτουσ 2015, θμζρα. και ϊρα.., οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: α) Το Ελλθνικό Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ, από τον.....διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και που κα αποκαλείται ςτθν ςυνζχεια, χάριν ςυντομίασ *Αναθέτουςα Αρχή* ι * Υπηρεςία* και β) Ο/Θ.του.. και τθσ... γεν...ςτ...κατ... με Α.Δ.Τ.:.., με Α.Φ.Μ.:. και που κα αποκαλείται ςτθ ςυνζχεια χάριν ςυντομίασ *Ανάδοχοσ*, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 1. Με τθν υπ αρικμό... από... Απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ.. κατακυρϊκθκαν τα αποτελζςματα του πρόχειρου διαγωνιςμοφ τθσ υπ αρικμό./2015 από. Διακιρυξθσ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, που διενεργικθκε τθν...και ϊρα για τθν «ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια δφο (2) ςαρωτϊν livescan (scanner) ανάγνωςθσ αποτυπωμάτων δζκα (10) δακτφλων και παλάμθσ για το ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου», όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ, ςτον ανωτζρω ςυμβαλλόμενο προμθκευτι. 2. Φςτερα από τα ανωτζρω, θ Υπθρεςία, ανακζτει ςτον ανάδοχο τθν προμικεια δφο (2) ςαρωτϊν livescan (scanner) ανάγνωςθσ αποτυπωμάτων δζκα (10) δακτφλων και παλάμθσ για το ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ τθσ υπ αρικμό../2015 προκιρυξθσ Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, με αρικμό πρωτ.../--- από --/--/2015 (ΑΔΑ: ) ςφμφωνα με τθν οποία υπζβαλε προςφορά και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αυτόσ (ο ανάδοχοσ) αποδζχεται ανεπιφφλακτα:

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 4 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ.: 25510-76423 FAX : 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Λ. πγγξνχ 83, 11745, Αζήλα, ηει. 210-9285123, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Βαζάινπ νθία - Μαξία E-mail: sm.vasalou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,32 (ηξηάληα ελα ρηιηάδεο επηαθφζηα επηά επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,32 (ηξηάληα ελα ρηιηάδεο επηαθφζηα επηά επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠHΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ GREEN SPOTS ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα