ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε."

Transcript

1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε. 1. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ απηνχ, ζπληζηάηαη αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία Τδξνγνλαλζξάθσλ ΑΔ (ΔΓΔΤ ΑΔ) (ζηελ αγγιηθή Greek Regulatory Corporation for Hydrocarbons SA (GRE.CO.HY S.A)) ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.N. 2190/1920 (Α 144) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2289/1995(Α 27) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 2. Με ην ίδην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαηαξηίδεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ K.N. 2190/1920 (Α 144), θαη ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηελ αχμεζε θαη ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο ειεγθηέο, ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηε ιχζε θαη ηελ εθθαζάξηζή ηεο, ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε, φπσο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο λνκνζεζία. 3. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ Η εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αλαινγηθψλ θαη παγίσλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ δηθαησκάησλ γηα θάζε πξάμε πνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο, ζε ζρέζε κε ηε ζχληαμε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Γηα ηηο ινηπέο πξάμεηο ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηηο αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο δελ θαηαβάιινληαη θφξνη ή ηέιε. Καηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ δελ απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγφξνπ.

2 5. Η εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ θάζε δεκφζην, δεκνηηθφ θνηλνηηθφ ή ππέξ ηξίηνπ άκεζν ή έκκεζν θφξν ή ηέινο, εθηφο απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζψο θαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ θαη απνιακβάλεη γεληθά φισλ ησλ δηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Άπθπο 2 κοπόρ 1. θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: α. Η άζθεζε θαη δηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ρεξζαίεο, ππνιίκληεο θαη ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ή έρνπλ ζπλαθζεί ζην παξειζφλ απφ ην Γεκφζην ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ κε ηξίηνπο ηδίσο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 2289/1995 (Α 27), 468/1976 (Α 308), 98/1975 (Α 161) θαη 2779/1999 (Α 296) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. β. Η παξνρή εηζεγήζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζην Γεκφζην ζρεηηθψλ κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ. γ. Η δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο. δ. Η ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην παξειζφλ ή απνθηψληαη ζην κέιινλ θαηά ηελ δηάξθεηα εξεπλψλ γηα αλαθάιπςε ή γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ. ε. Δηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ πξνο παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαζψο θαη πεξηνρψλ γηα ππφγεηα απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη CO 2. ζη. Η πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη ε πξνβνιή ηνπο ζηελ δηεζλή ελεξγεηαθή αγνξά γηα ηελ πξνζέιθπζε πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ. 2

3 δ. Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνπο ελ ιφγσ δηαγσληζκνχο γηα ρνξήγεζε άδεηαο αλαδήηεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο θαη 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2289/1995 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. ε. Η δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ησλ ηπρφλ αλαζεσξήζεσλ ηνπο θαη ε εηζήγεζε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ ππνγξαθή απηψλ. ζ. Η εηζήγεζε ζην ΤΠΔΚΑ γηα έγθξηζε ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ αλαζεσξήζεψλ ηνπο, ησλ γεσηξήζεσλ, ησλ γεσθπζηθψλ θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη γεληθά φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλαδφρσλ. η. Η εθπφλεζε κειεηψλ, ε θαηάξηηζε θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ νη νπνίνη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηα. Η εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθψλ απνηηκήζεσλ ησλ πξνο παξαρψξεζε πεξηνρψλ θαη ε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε θαηάξηηζε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ νθέινπο απφ ηηο εξγαζίεο ησλ επελδπηψλ. ηβ. Η ζπλερήο ελεξγφο παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηεο δηεζλνχο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ηδηαηηέξσο ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζην ΤΠΔΚΑ. 2. Η ΔΓΔΤ ΑΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη κε ηηο ζρεηηθέο σο πξνο ηα αλσηέξσ ζέκαηα Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη κε άιινπο ζρεηηθνχο κε απηά νξγαληζκνχο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζηε ΔΓΔΤ ΑΔ πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ζθνπφ ηεο. 3

4 Άπθπο 3 Μεηοσικό κεθάλαιο Έζοδα Χπημαηοδόηηζη 1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) Δπξψ, αλαιακβάλεηαη δε θαη θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε κεηξεηά. Γηα ην ζθνπφ απηφ εγγξάθεηαη ζρεηηθή ηζφπνζε πίζησζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. Σν Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηελ άζθεζε ησλ κεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 2. Έζνδα ηεο εηαηξείαο είλαη ηδίσο: α) Σα πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηελ δηάζεζε κε αληάιιαγκα ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηή απφ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Τδξνγνλαλζξάθσλ. β) Οη ηπρφλ επηρνξεγήζεηο πξνο απηήλ. 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην πνζνζηφ πνπ παξαθξαηεί ππέξ απηήο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο ηνπ ππνινίπνπ ζην Γεκφζην. 4. ηελ εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδνληαη ηα έξγα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ν ηξφπνο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο, νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 4

5 Άπθπο 4 Διοίκηζη ηηρ Εηαιπείαρ 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Γ.) ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηνηθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. 2. Σα κέιε ηνπ Γ.. επηιέγνληαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ δεκνζηεχεηαη ζε ηέζζεξηο, ηνπιάρηζηνλ, εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν (2) νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ύζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, ηξία (3) απφ ηα αλσηέξσ κέιε ηεο εηαηξείαο επηιέγνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη δηνξίδνληαη κε πξάμε ηνπ ζηηο ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ αληίζηνηρα. Σα ινηπά κέιε ηνπ Γ.. δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κηα κφλν θνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θελσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζέζε κέινπο, δηνξίδεηαη λέν κέινο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ απνρψξεζε. 4. Σα κέιε ηνπ Γ.. εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηελ ζέζε ηνπο αλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 5. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο αλαζηέιιεηαη αλ εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Αλ αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα κέινπο δηνξίδεηαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2. Η ζεηεία ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο δηαξθεί φζν δηαξθεί ε αλαζηνιή. 5

6 6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηνπ Γ.. απαγνξεχεηαη λα είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηέο, ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή κειεηεηέο ζε επηρείξεζε, ε νπνία αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Όζα κέιε παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο θαη πεξί απηνχ εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 7. Αλ κέιε ηνπ Γ.. θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα ή κεηνρέο ησλ πην πάλσ επηρεηξήζεσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ απνθηήζεη πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο κφλνλ απφ θιεξνλνκηθή δηαδνρή, νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο απφ ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ ίδηα ππνρξέσζε ππφθεηληαη θαη νη ζχδπγνί ηνπο. 8. Σα κέιε ηνπ Γ.. ππνρξενχληαη θάζε έηνο λα ππνβάιινπλ δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3213/2003 (Α 209) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 9. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ε απνδεκίσζε ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε ζρεηηθή γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο. 10. Η εηαηξεία ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο άιιεο Αξρέο θαη ηνπο ηξίηνπο, θαζψο θαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο, θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, θσιχκαηνο ή απνπζίαο απηνχ, απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ λα εμνπζηνδνηεί κέιε ηνπ Γ.. λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ γηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή ελέξγεηα ή θαηεγνξία πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 11. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο δελ επηηξέπεηαη, γηα ηξία (3) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή λα απαζρνινχληαη, κε ή ρσξίο ακνηβή, κε 6

7 έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξεία ή επηρείξεζε νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, άκεζα ή έκκεζα, ζηνλ Σνκέα Έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο Τδξνγνλαλζξάθσλ. ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πξφζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ην κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. Άπθπο 5 Οικονομικά ζηοισεία 1. Η εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο θαη αξρεία, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη λα δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 θαη ηα φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο. 2. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ δχν (2) νξθσηνχο ινγηζηέο. Σα ζηνηρεία απηά θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη καδί κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. Άπθπο 6 ύνατη ςμβάζευν 1. Η εηαηξεία κπνξεί, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο αλάζεζεο κειεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο, εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. O Kαλνληζκφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 2. Η εηαηξεία κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.), κε Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Σ.Δ.Ι.) θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη ηερληθνχο, πνπ έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο 7

8 θαη εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο. 3. Η ΔΓΔΤ ΑΔ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ζπκβάζεηο κε εμεηδηθεπκέλεο εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε ζπιινγή γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλίζηαηαη θαη ζηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Άπθπο 7 Κανονιζμόρ Εζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ και Διασείπιζηρ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο κε απφθαζε ηνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Με ηνλ Καλνληζκφ απηφ ξπζκίδνληαη ηδίσο: α. Η εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. β. Ο ηξφπνο θαη ηα φξγαλα δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο. γ. Οη θαηεγνξίεο θαη νη εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηα αληηθείκελα ησλ θαηά ην άξζξν 2 δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ν αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί ζπλνιηθά λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη (20), ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πξφζιεςε πξνζφληα, ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο, νη φξνη εξγαζίαο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη δ. Κάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηα αλσηέξσ ζέκα. Άπθπο 8 Πποζυπικό 1. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κπνξεί λα απνζπάηαη ζε απηήλ πξνζσπηθφ απφ Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2190/1994. Η απφθαζε γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 8

9 Τπνπξγνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη κηα αθφκε θνξά γηα ηξία (3) επηπιένλ έηε. Η κηζζνδνζία ηνπ απνζπψκελνπ πξνζσπηθνχ βαξχλεη ηελ εηαηξεία ή ηνλ θνξέα πξνέιεπζεο θαη επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 2. Με ηνλ Καλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 7 κπνξεί λα ζπζηήλνληαη κέρξη δέθα (10) ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε εηδηθφηεηα Γεσιφγνπ, Γεσθπζηθνχ, Γεσρεκηθνχ θαη Μεραληθνχ Πεηξειαίσλ. Γηα ηελ θάιπςε απηψλ κπνξεί κε Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ λα κεηαθέξεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο εηαηξείεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηνλ Νφκν 1256/1982, θαη ηδίσο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο, εθφζνλ έρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη κεηά απφ γλψκε ησλ Γηνηθήζεσλ ηνπο. Η επηινγή ησλ κεηαθεξνκέλσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή -πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΓΔΤ Α.Δ κεηά απφ ζρεηηθή δεκφζηα πξφζθιεζε, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη νη πξνυπνζέζεηο ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ επηινγή. 3. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη νη κηζζνί, ηα επηδφκαηα θαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο, ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη ηελ απνδεκίσζε κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηήλ. 4. Σα κέιε ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ππέρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ή θαη άιισλ απνξξήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Άπθπο 9 Ανάθεζη επγαζιών, έπγυν και μελεηών ζηο Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (ΙΓΜΕ) Η εηαηξεία, κπνξεί λα αλαζέηεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, ζην Ι.Γ.Μ.Δ.: 9

10 α. Σε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, απνηίκεζε, θαη δηαρείξηζε, κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ, ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, απφ ηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ Τ/Α (Αξρείν δεδνκέλσλ). β. Μειέηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο. γ. Αμηνινγήζεηο εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δεδνκέλσλ. δ. Σελ θαηάξηηζε ηελ θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 πεξ.η θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. ε. Σελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο. δ. Δξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο γχξνπ παξαρσξήζεσλ, θιπ. Άπθπο 10 Ειδικέρ Ρςθμίζειρ 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 φιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηηο εηαηξείεο ΓΔΠ ΑΔ θαη ΓΔΠ-ΔΚΤ ΑΔ βάζεη ησλ λ.468/1976 θαη ηνπ λ.2289/1995 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ.2593/1998 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ απηψλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, θαη αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο ΔΓΔΤ Α.Δ, πεξηέξρνληαη ζε απηήλ θαη απνθιεηζηηθφηεηα θαη αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2289/1995 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 2. Η ΔΓΔΤ ΑΔ κεηά ηε ζχζηαζή ηεο δηαρεηξίδεηαη ηα πάζεο θχζεσο αξρεία δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα ζε ζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. Σα αξρεία απηά παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξίαο γηα ηε θχιαμε ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη γηα θάζε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη εκπηζηεπηηθά θαη επηηξέπεηαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ ΤΠΔΚΑ. 3. Σα αξρεία θαη ζηνηρεία ηα νπνία απνθηήζεθαλ ζην παξειζφλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ εξγαζίεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ 10

11 ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ηα νπνία κε βάζε ην άξζξν 20 ηνπ Ν.3587/07 πεξηήιζαλ απηνδηθαίσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην κπνξεί λα παξαρσξνχληαη κε Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηελ ΔΓΔΤ ΑΔ, γηα θχιαμε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Με ηελ ίδηα ή άιιε απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ κπνξεί λα νξίδεηαη ν ηξφπνο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία παξάδνζεο ησλ αλσηέξσ αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ. Άπθπο 10 Έναπξη Ιζσύορ Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα.../2010 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ Ι. Ραγθνχζεο ΝΗΩΝ, ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ & ΑΛΙΔΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Σ. Γηακαληίδεο Μ. Υξπζνρντδεο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 11

12 Σ. Μπηξκπίιε 12

Σύζηαζη θορέα για ηην Έρευνα και Εκμεηάλλευζη Υδρογονανθράκων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύζηαζη θορέα για ηην Έρευνα και Εκμεηάλλευζη Υδρογονανθράκων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύζηαζη θορέα για ηην Έρευνα και Εκμεηάλλευζη Υδρογονανθράκων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πξνσζείηαη ε πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Φνξέα Τδξνγνλαλζξάθσλ, ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ.

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. χζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ (ΔΓΔΤ Α.Δ) ζηελ αγγιηθή Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α ) με ηίηλο «ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ»

Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α ) με ηίηλο «ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ» Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α ) με ηίηλο «ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ» Απθπο 1. Θδπςζη και οπιοθέηηζη ηηρ Ζώνηρ Καινοηομίαρ Θεζζαλονίκηρ 1. Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 κεηά ηε θξάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. Αξζξν πξώην. ύζηαζε εηαηξείαο

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. Αξζξν πξώην. ύζηαζε εηαηξείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξζξν πξώην ύζηαζε εηαηξείαο 1. πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΔΘΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΔ θαη ηνλ εηδηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Πηστιακή εργαζία: Οι Δημοηικές επιχειρήζεις ζηην Ελλάδα και η περίπηωζη ηης ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόπθωζη πλαιζίος λειηοςπγίαρ Σαμείος Παπακαηαθηκών και Γανείων. Άπθπο 1 Λειηοςπγικόρ διασωπιζμόρ δπαζηηπιοηήηων

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόπθωζη πλαιζίος λειηοςπγίαρ Σαμείος Παπακαηαθηκών και Γανείων. Άπθπο 1 Λειηοςπγικόρ διασωπιζμόρ δπαζηηπιοηήηων ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΔΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΡΔΟΤ, ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΤΣΑΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:...

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ Αριθμός:... ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ -...- Αριθμός:... Σηελ... (ηφπνο ππνγξαθήο) ζήκεξα ζηηο... (...) (εκεξνκελία ππνγξαθήο) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο... (200..), εκέξα... θαη ζην ζπκβoιαηoγξαθείo

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

(α) πξνζιακβάλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ Οξγαληζκψλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κέζσ πξνυπνινγηζκψλ

(α) πξνζιακβάλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ Οξγαληζκψλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κέζσ πξνυπνινγηζκψλ 35 κεηαθέξεηαη (α) πξνζιακβάλεηαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ Οξγαληζκψλ ζε ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κέζσ πξνυπνινγηζκψλ (β) αμηνινγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ή ηνλ Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη Τηλέφωνο: 210 3382121 Fax: 2103617217 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α 185)

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α 185) ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Ν. 4425/2016 (Α 185) Άπθπο 1 Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 4425/2016 (Α 185) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "θνπφο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ είλαη: α) ε αλαδηνξγάλσζε

Διαβάστε περισσότερα