Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/ Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3"

Transcript

1 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/ Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ Γ, Β, Γ, Ε ΗΗ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ & ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Γ.Γ.Γ.Δ. Ραρ. Γ/λζε: Θ. Σεξβίαο 10 Ραρ. Θσδ.: ΑΘΖΛΑ Ρει. : , FAX : Αζήλα, 18 Ηνπλίνπ 2015 ΞΝΙ ΞΟΝΠ: Ωο Ξ.Γ. ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013, Φ.Δ.Θ. 170Α ), ζρεηηθά κε ην Δηήζην Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Κεηξψν ηνπ λ.3693/2008 (Φ.Δ.Θ. 174Α )». Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ.170Α ), φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηα ππ αξηζ ΔΜ/ , 1802νηθ./ , 1933ΔΜ/ , 203νηθ/ , 1152νηθ./ θαη 1225/ έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο Ινγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ. 2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ.170Α ), φπσο ηζρχνπλ. 3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36 θαη 37 ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ.170Α ), φπσο ηζρχνπλ. 4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 40 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ.170Α ), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4254/2014 (Φ.Δ.Θ.85Α ). 5. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ.170Α ), φπσο ηζρχνπλ. 6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013 (Φ.Δ.Θ.167Α ), φπσο ηζρχνπλ. 1

2 7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3693/2008 (Φ.Δ.Θ.174Α ) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 2006/43/ΔΘ πεξί ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Νδεγηψλ 78/660/ΔΝΘ θαη 83/349/ΔΝΘ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Νδεγίαο 84/253/ΔΝΘ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 (Φ.Δ.Θ.37Α ), φπσο ηζρχνπλ. 9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3190/1955 (Φ.Δ.Θ.91Α ), φπσο ηζρχνπλ. 10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2690/1999 (Φ.Δ.Θ.45Α ), φπσο ηζρχνπλ. 11. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ. 170Α ), φπσο ηζρχνπλ. 12. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4174/2013 (Φ.Δ.Θ. 170Α ), φπσο ηζρχνπλ. 13. Τελ ππ αξηζ /1060/ (Φ.Δ.Θ.2170Β ) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ. 14. Τελ ππ αξηζ. 20/ Ξξάμε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ (Φ.Δ.Θ. 360/ΥΝΓΓ/ ) ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ην δηνξηζκφ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 15. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012 (Φ.Δ.Θ.222Α ) «Έγθξηζε Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο Δπείγνληα Κέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη ηνπ Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο », φπσο ηζρχνπλ. 16. Τελ αξηζ. Γ6Α ΔΜ2013/ (Φ.Δ.Θ.130Β ) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Υθππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ», φπσο ηζρχεη. 17. Τελ αξηζ. Γ6Α ΔΜ2014 (Φ.Δ.Θ. Β 478/2014, 558/2014 θαη 697/2015) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Κε εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη. 18. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ Άξζξν 1 Δηήζην Ξηζηνπνηεηηθφ θαη Ξξφγξακκα Διέγρνπ 1. Τν «Δηήζην Ξηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 65A ηνπ λ.4174/2013, αθνξά ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ 2

3 επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, βάζεη γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, απφ Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Κεηξψν ηνπ λ.3693/2008 (Φ.Δ.Θ.174Α ) θαη εθδίδεηαη κεηά απφ έιεγρν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα σο άλσ πξφζσπα θαη ειεγθηηθά γξαθεία. Απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε εμαηξνχληαη νη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Κεηξψν ηνπ λ.3693/2008 (Φ.Δ.Θ.174Α ), ηα αθαζάξηζηα έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ ( ) επξψ εηεζίσο. 2. Σηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ζηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ην ειεγρφκελν θνξνινγηθφ έηνο. 3. Ν έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία πξαγκαηνπνηείηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε πξφγξακκα ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ινγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Ι.Τ.Δ.) θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο. 4. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ππνγξάθεηαη είηε απφ ην Λφκηκν Διεγθηή πνπ ππνγξάθεη ηελ Έθζεζε ειέγρνπ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή απφ άιιν Λφκηκν Διεγθηή, ν νπνίνο φκσο ππνρξεσηηθά αλήθεη ζην ίδην ειεγθηηθφ γξαθείν κε ην Λφκηκν Διεγθηή πνπ ππνγξάθεη ηελ πξναλαθεξζείζα Έθζεζε. 5. Όηαλ ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ αλαιάβεη λα ηνλ εθηειέζνπλ απφ θνηλνχ Λφκηκνη Διεγθηέο απφ δχν μερσξηζηά ειεγθηηθά γξαθεία, ε δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηνπ εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηέπεηαη απφ φξνπο παξφκνηνπο κε απηνχο ηνπ απφ θνηλνχ εθηεινχκελνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 3

4 Άξζξν 2 πεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αιήζεηα ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ 1. Υπεχζπλεο γηα ηε ζχληαμε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη δηνηθήζεηο ηνπο. 2. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο δαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη αλαιπηηθά απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία. Άξζξν 3 Ξεξηερφκελν Δηήζηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ 1. Τν «Δηήζην Φνξνινγηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ» ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ απνηειείηαη απφ ηελ «Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο» θαη ην «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ». 2. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη δηέπεηαη απφ ην πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000 «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο». 3. Ζ σο άλσ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο θαιχπηεη φια ηα αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. Νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ππνρξενχληαη λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιχνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. 4. Διεγθηηθά δεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ζα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000 «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο». 5. Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο απνηειεί ην «Ξξνζάξηεκα Αλαιπηηθψλ Ξιεξνθνξηθψλ Σηνηρείσλ» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. 6. Σρέδην ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγηθνχ Ξηζηνπνηεηηθνχ ππνβάιιεηαη ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, νπσζδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε (10 ε ) εκέξα ηνπ έβδνκνπ (7 νπ ) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ειεγρφκελε επηρείξεζε δηαηππψλεη εγγξάθσο πξνο ην Λφκηκν Διεγθηή ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ησλ 4

5 επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζε απηήλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο. 7. Τν Δηήζην Φνξνινγηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο ζην Υπνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε Γ.Γ.Γ.Δ., ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε νη Λφκηκνη Διεγθηέο γηα ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο πνπ εθδίδνπλ θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία κφλν γηα ηηο Δθζέζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα κέιε ηνπο, θαζψο θαη νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο κφλν γηα ηα ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ. Ζ σο άλσ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη έσο ην ηέινο ηνπ έβδνκνπ (7 νπ ) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο ειεγρφκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε σο άλσ ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη έσο ηελ 30/9/2015. Άξζξν 4 Ρεθκεξίσζε ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηνπο Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία 1. Γηα θάζε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθνχ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Κέξνο ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο απνηειεί ππνρξεσηηθά ην «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», ζην νπνίν αλαιχνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα επξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο θαη δηαηππψλνληαη νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 2. Σηνλ αλαιπηηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζε δηαθξηηά ηκήκαηα φιεο νη εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ειεγθηηθή εξγαζία ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ κε ηεθκεξίσζε, γηα θάζε θνξνινγηθφ αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη, ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ, είηε απηά αθνξνχλ πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, είηε αθνξνχλ παξαβάζεηο ζε επηκέξνπο ηνκείο. 3. Κέξνο ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο απνηειεί θαη ην ζπκπιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ ππεχζπλν Λφκηκν Διεγθηή. Γηα θάζε ειεγθηηθφ βήκα, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρε παξαπνκπή ζην θάθειν ειέγρνπ φπνπ λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: α) Κεζνδνινγία επηινγήο δείγκαηνο (αλ δελ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα) β) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθηειεζζείζαο εξγαζίαο γ) Δπξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία δ) Τειηθφ ζπκπέξαζκα ειέγρνπ. 5

6 4. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ αλσηέξσ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ παξνχζα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Ξξνηχπνπ Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000 «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο». Σε θάζε πεξίπησζε, ε ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη θαη ειάρηζην λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ ηξίην ειεγθηή λα επαιεζεχζεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία θαη ην εμαρζέλ ζπκπέξαζκα. 5. Νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνλ αλαιπηηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο γηα φζν ρξφλν έρεη ππνρξέσζε ε επηρείξεζε λα δηαθπιάζζεη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο θαη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ην ζρεηηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο νπνηεδήπνηε απηφο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Σε θάζε πεξίπησζε ν ππάιιεινο ή νη ππάιιεινη πνπ δηελεξγνχλ ην θνξνινγηθφ έιεγρν δχλαληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπο. 6. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νινθιεξψλεηαη εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ζην Υπνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, αλεμάξηεηα αλ απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Άξζξν 5 Ρχπνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο 1. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, απφ ηνλ έιεγρν ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, δελ πξνθχπηνπλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε, ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I ηεο παξνχζαο. β) Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο κε ζέκαηα έκθαζεο Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, απφ ηνλ έιεγρν ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, πξνθχπηνπλ ζέκαηα γηα ηα νπνία ακθηζβεηείηαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε, εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο κε ζέκαηα έκθαζεο, ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. γ) Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο κε επηθχιαμε Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απφ ηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα κε επηθχιαμε, εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο κε ζέκαηα επηθχιαμεο, ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. 6

7 δ) Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ή αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη, απφ ηνπο Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο ή κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα εθδίδεηαη Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηα Υπνδείγκαηα 5 θαη 6 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο εθδίδνπλ νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο παξαζρέζεθαλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ νδεγνχλ ην Λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζηελ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ή κε αδπλακία έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ν ινγηζηήο-θνξνηέρλεο πνπ ππνγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ππνρξενχληαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, λα εθζέζνπλ εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα επξήκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Άξζξν 6 Νξγαλσηηθφ πιαίζην, δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζε ησλ ειέγρσλ 1. Αξκφδηα γηα ην πιαίζην ηεο άληιεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ειέγρνπο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, είλαη ε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 2. Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΖΙΔ.Γ.) αλαπηχζζεη, ζπληεξεί θαη βειηηψλεη εηδηθή εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ ειέγρσλ απηψλ. 3. Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη κεηξψα ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζε απηήλ απνζεθεχνληαη, θαηά ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, νη Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο, ηα νηθεία «Ξξνζαξηήκαηα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», θαζψο θαη ε αιιεινγξαθία πνπ αθνξά θάζε έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη. 4. Ζ εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηα πξφηππα αζθαιείαο ηεο Γ.Γ.Ξ.Σ. θαη νη ρξήζηεο Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ νη ίδηνη ειέγρνπλ. 5. Ζ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο εθαξκνγήο γηα έλαλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ζε φηη αθνξά ηελ επηθνηλσλία κε ην Λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, έρεη σο εμήο: 7

8 Ν Λφκηκνο Διεγθηήο θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, κε ηελ αλάιεςε ελφο ειέγρνπ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ «εηήζηνπ πηζηνπνηεηηθνχ», ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ή κε ηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. 6. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ε Γ.Γ.Γ.Δ. δηαζέηεη ππεξεζίεο ηζηνχ (web services) κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ Δθζέζεσλ Φνξνινγηθψλ Σπκκφξθσζεο θαη ησλ νηθείσλ «Ξξνζαξηεκάησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ». Ζ δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ XML πνπ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ., θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ πειάηεο (client) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρείνπ XML αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.. Άξζξν 7 Ξεξηερφκελν Δθζέζεσλ Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο 1. Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκφξθσζεο αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. 2. Τα εηδηθά θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, νξίδνληαη θάζε θνξά ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. Τν πξφγξακκα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ θεθάιαηα: Α. Ξξνυπνζέζεηο Ξεξηνξηζκνί δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ Β. Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελεο επηρείξεζεο Γ. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Γ. Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) Δ. Θψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Σπλαιιαγψλ (Θ.Φ.Α.Σ.) ΣΤ. Φνξνινγία Αθηλήησλ ΣΤ.1 Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΛ.Φ.Η.Α.) ΣΤ.2 Γήισζε Σηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9) ΣΤ.3 Δηδηθφο Φφξνο επί ησλ αθηλήησλ (Δ.Φ.Α.) Ε. Τέινο ραξηνζήκνπ θαη Φφξνο Σπγθέληξσζεο Θεθαιαίνπ Ζ. Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη Θ. Κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ Η. Δλδννκηιηθέο Σπλαιιαγέο Θ. Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. 8

9 Άξζξν 8 Ινηπά ζέκαηα 1. Νη ακνηβέο ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, γηα ηνπο ειέγρνπο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηελεξγνχλ, είλαη δηαθξηηέο ζην Τηκνιφγην πνπ εθδίδνπλ ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο κε ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε θαη εθπίπηνληαη απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα. 2. Γξαπηά εξσηήκαηα ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ επί ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ππνβάιινληαη απφ ηελ Δ.Ι.Τ.Δ. ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ε νπνία ηα δηαβηβάδεη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Νη απαληήζεηο επί ησλ εξσηεκάησλ απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Ι.Τ.Δ., απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, κε θνηλνπνίεζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Τπρφλ θαζπζηέξεζε απάληεζεο ζε εξψηεκα δελ απνηειεί ιφγν θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο ησλ σο άλσ ειέγρσλ απφ ηνπο Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία. Σε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ζέκα ππάξρεη ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ απφ ην Λφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, απηή ε ακθηβνιία ζα εθθξαζηεί σο ζέκα έκθαζεο ζηελ έθζεζή ηνπ. 3. Σηελ πεξίπησζε πνπ κία αλψλπκε εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ππνθαηάζηεκα αιινδαπήο επηρείξεζεο, παξφηη πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ ηεο έιεγρν απφ Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, δελ ηνπο επηιέγεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ.4174/ Νη Λφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ππνρξέσζε λα αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ παξέρνπλ ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3693/2008. Σε θάζε πεξίπησζε, ε άζθεζε ηνπ σο άλσ ειέγρνπ απφ Λφκηκν Διεγθηή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη αζπκβίβαζηε κε ην έξγν ηνπ Ινγηζηή-Φνξνηέρλε πνπ ππνγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη. 5. Τελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή δηαθπγφλησλ θφξσλ, ηειψλ, επηβαξχλζεσλ θαη πξνζηίκσλ θέξεη ε ειεγρφκελε επηρείξεζε. Νη επηπιένλ ππνρξεψζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ αθελφο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη αθεηέξνπ θαηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν. 6. Δθφζνλ απφ κεηαγελέζηεξν έιεγρν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξνθχςνπλ πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, ζε ζρέζε κε ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ 9

10 Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ, επηβάιιεηαη ζην Λφκηκν Διεγθηή θαη ζην ειεγθηηθφ γξαθείν δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο εθαηφ ρηιηάδεο ( ) επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηελ ελδερφκελε ππνηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997, θαηφπηλ γλψκεο ηεο Δ.Ι.Τ.Δ., ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηε ιήςε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ην νπνίν ζα γλσζηνπνηείηαη πξνο ηελ Δ.Ι.Τ.Δ. ε ειεγρφκελε επηρείξεζε, ν Λφκηκνο Διεγθηήο θαη ην ειεγθηηθφ γξαθείν, αλεμάξηεηα αλ νη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ησλ πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ θαη ππνβνιήο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4174/2013, νη σο άλσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά ησλ Λφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ επηβάιινληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νδεγεί ζε παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα έθδνζε θαηαινγηζηηθήο πξάμεο. 7. Τα πξφζηηκα, κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ κε αλαθνξά ζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ αθνξνχλ θαη ην Λφκηκν Διεγθηή, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Άξζξν 9 Έλαξμε Ηζρχνο 1. Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2014, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 40 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχεη. 10

11 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I Α.1 Ππκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Λφκηκνπ Διεγθηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013). Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (νηθνλνκηθφ έηνο xxxx). Δπζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δπζχλε ηνπ ειεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ. 11

12 Ππκπέξαζκα Κε βάζε ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο ηζρχεη. Ξεξηνξηζκφο ρξήζεο Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ. Αλαθνξά επί ινηπψλ ζεκάησλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέρζεζαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Έδξα Διεγθηή [πφιε], [εκεξνκελία] [Νλνκαηεπψλπκν] Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή] [Διεγθηηθφ Γξαθείν] [Γηεχζπλζε] ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθφ γξαθείν] 12

13 Α.2 Ππκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε κε ζέκαηα έκθαζεο Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Λφκηκνπ Διεγθηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013). Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ.. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (νηθνλνκηθφ έηνο xxxx). Δπζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δπζχλε ηνπ ειεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ. Ππκπέξαζκα Κε βάζε ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην 13

14 πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Θέκαηα Έκθαζεο Φσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζην ζπκπέξαζκά καο, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην (ζηα) παξαθάησ θνξνινγηθφ (θνξνινγηθά) δήηεκα (δεηήκαηα) πνπ έρεη (έρνπλ) αλαθχςεη θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εηδηθήο απηήο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ηνπ (ησλ) νπνίνπ (νπνίσλ) ε αληηκεηψπηζε δελ έρεη (έρνπλ) έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, απνζαθεληζζεί, είηε κε δηάηαμε λφκνπ είηε κε εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ : Ξεξηνξηζκφο ρξήζεο Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο έλαληη ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, σο εθ ηνχηνπ ε Έθζεζε απηή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ. Αλαθνξά επί ινηπψλ ζεκάησλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεγρφκελε Δπηρείξεζε, ηα αληηθείκελα πνπ ειέρζεζαλ θαη ηηο δηαπηζηψζεηο γηα θάζε επηκέξνπο αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν «Ξξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ», φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Έδξα Διεγθηή [πφιε], [εκεξνκελία] [Νλνκαηεπψλπκν] Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηή] [Διεγθηηθφ Γξαθείν] [Γηεχζπλζε] ΑΚ ΠΝΔΙ [Διεγθηηθφ Γξαθείν] 14

15 Α.3 Ππκπέξαζκα κε επηθχιαμε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Λφκηκνπ Διεγθηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013). Ξξνο ηελ Δπηρείξεζε ΑΒΓ κε ΑΦΚ.. θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Γηελεξγήζακε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Θψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013), κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δπηρείξεζεο ΑΒΓ (εθεμήο ε Δπηρείξεζε) γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ΣΣ/ΣΣ/ΣΣΣΣ κέρξη ΣΣ/ΣΣ/ΣΣ (νηθνλνκηθφ έηνο xxxx). Δπζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ, ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δηακνξθψλνληαο κεηαμχ άιισλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δπηρείξεζεο κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δπζχλε ηνπ ειεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ειεγρφκελεο Δπηρείξεζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κε βάζε ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ αξηζ. ΞΝΙ.1124/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Ν έιεγρνο θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο», θαζψο θαη κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Θεσξνχκε φηη ηα ειεγθηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ νπνηεδήπνηε δεηεζνχλ. Βάζε γηα ζπκπέξαζκα κε επηθχιαμε Απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο καο δηαπηζηψζακε φηη (ηα εμήο): (ζπλνπηηθή αλαθνξά θαη είδνο θφξνπ ή/θαη παξάβαζεο)