ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΧΝ Αθήνα, 2 Μαΐος 2014 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη: Κ. επβίαρ 10 Απ. Ππωη.: ΔΕΛ Α ΕΞ 2014 Σασ. Κώδ.: Αθήνα Σηλ. : ΠΡΟ: Χρ Π.Γ. FAX : ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 ηος ν.4174/2013 Κώδικαρ Φοπολογικήρ Γιαδικαζίαρ». αο παξέρνπκε ηηο απαξαίηεηεο εξκελεπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ «νξζή» θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ ζέκα. Άπθπο 23 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη νη εμνπζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζ απηήλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ νπνηαδήπνηε βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ (θφξνο πξφζηηκν ηέινο - εηζθνξά θιπ.) πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ην θνξνινγνχκελν. Ο έιεγρνο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ή ηνπ επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηελεξγεί θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ην γξαθείν ηεο, αμηνπνηεί θάζε ζηνηρείν πος έσει ζηην καηοσή ηηρ φπσο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειψζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πεξηήιζε απφ ηξίηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνθαζίδεη λα δηελεξγήζεη πλήπη επηηφπην θνξνινγηθφ έιεγρν πξέπεη, ηελ απφθαζή ηεο απηή, λα ηε γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 1

2 θνξνινγνχκελν πξηλ ηελ επίζθεςε ηνπ ειεγθηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. (Δπηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα ζρέδην εηδνπνίεζεο). εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφλ χζηεξα απφ πξάμε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. λα δηελεξγείηαη πιήξεο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξαρζεί θνξνδηαθπγή. Άπθπο 25 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 πξνβιέπνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θέξεη ε εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θέξεη ε σο άλσ εληνιή είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο (είδνο) πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο. Γηα ηα ζηνηρεία απηά ζεκεηψλνπκε ηα εμήο : Η δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα ηίζεηαη ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν κε ην ραξαθηεξηζκφ (είδνο) ειέγρνπ πιήξεο ή κεξηθφο φζν θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππφζεζεο φπσο είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ν βαζκφο δπζθνιίαο θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα πνπ ζα ηεζεί, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κε ζρεηηθή άλεζε ρξφλνπ δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξαηαζεί κία θνξά θαηά έμη (6) κήλεο θαη πεξαηηέξσ παξάηαζε γηα αθφκε έμη (6) κήλεο είλαη δπλαηή κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Η ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηάξθεηαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηξνπνπνηεζείζα εληνιή. ρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ (είδνο) ειέγρνπ. Πιήξεο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα θαζψο θαη γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηα ηέιε ο οποίορ είναι και οπιζηικόρ. Μεξηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ. ςνήθωρ ζα εθδίδνληαη εληνιέο γηα δηελέξγεηα κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Άπθπο 27 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπνληαη νη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έκκεζν πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. 2

3 Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Ήδε εθδφζεθαλ νη ΠΟΛ.1050/ (Φ.Δ.Κ.Β 478) θαη ΠΟΛ.1094/2014 (Φ.Δ.Κ. Β 961) απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ηξηψλ ηερληθψλ ειέγρνπ, γηα ηνλ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε κεζφδνπο εκκέζνπ πξνζδηνξηζκνχ. Η εγθχθιηνο δηαηαγή ΠΟΛ1270/ ζα εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη κε βάζεη ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο. Άπθπο 28 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 πξνβιέπεηαη φηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ απφ ηνλ ειεγθηή θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν φηη πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε ζρέζε κε ηηο δειψζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη, πξηλ ηε ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηεο έθδνζεο ηεο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζα επηδίδεηαη ζηνλ ππφρξεν πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ καδί κε ην ζρεηηθφ ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε θνξνινγηθή νθεηιή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζηνηρείν αηηηνινγεί ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ακέζσο σο άλσ νθεηιήο ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγηθή νθεηιή κε βάζε ηε δήισζε. Με ην ζεκείσκα απηφ ζα θαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζή ηνπ. Ο πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ, ην ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαζψο θαη ην φηη ιήθζεθαλ ππφςε νη απφςεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο παξαζρέζεθαλ ή ελδερφκελε κε αληαπφθξηζή ηνπ ζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ κε βάζε ηελ νπνία ζα εθδίδεηαη ε νξηζηηθή πξάμε ηνπ θφξνπ. Η έθζεζε ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε ηνπ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν καδί κε ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ (ζρεη. ε αξηζ. ΓΔΛ Α ΔΞ 2013 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ.). ε πεξίπησζε μη δηαπίζησζεο δηαθνξψλ δελ αθνινπζείηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία, ζπληάζζεηαη κφλν ε έθζεζε ειέγρνπ θαη ηίζεηαη ζην αξρείν. 3

4 Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα θαηάζηαζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ εκεησκάησλ δηαπίζησζεο θαη ησλ πξνζσξηλψλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ θφξνπ. Άπθπο 34 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα πξνβαίλεη κεηά απφ έιεγρν ζε έθδνζε πξάμεο δηφξζσζεο νπνηνπδήπνηε πξνεγνχκελνπ άκεζνπ, δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί αηηηνινγεκέλα φηη ν πξνεγνχκελνο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ήηαλ αλαθξηβήο ή εζθαικέλνο. Πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εθδίδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: α. Τπνβιήζεθε θνξνινγηθή δήισζε θαη εθδφζεθε πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε κε ηελ νπνία ν θνξνινγνχκελνο δεηά ηελ έθδνζε πξάμεο δηφξζσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη ε ηξνπνπνηεηηθή απηή δήισζε γίλεηαη δεθηή απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. β. Γελ ππνβιήζεθε δήισζε απφ ην θνξνινγνχκελν θαη δελ έρεη εθδνζεί πξάμε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ. Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ κεηά απφ δηελέξγεηα πιήξνπο ειέγρνπ ππφθεηηαη ζε κεηαγελέζηεξε δηφξζσζε, κφλν εθφζνλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία (ζρεη. παξ.5 άξζξ.25 λ.4174/2013). Άπθπο 62 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηδίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ θαη ηελ είζπξαμε, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ δειαδή θνηλνπνηείηαη ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαη πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ. Με ην ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο ή ην επζπλφκελν πξφζσπν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε (ζρεη. δηαη. λ.4254/2014 Κεθ. Α άξζξν πξψην, παξάγξ. Γ, ππνπαξάγξαθνο Γ2), λα ππνβάιιεη ελδερφκελεο αληηξξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε έθδνζε πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη έθζεζε ειέγρνπ θαη εθδίδεηαη νξηζηηθή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ. εκεηψλεηαη φηη δελ θνηλνπνηείηαη ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαη πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη επηβάιινληαη θαηά ηνλ άκεζν, δηνηθεηηθφ, εθηηκψκελν ή πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. 4

5 Άπθπο 66 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνβιέπεηαη φηη κεηά ηελ γηα ππνζέζεηο νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά ρξήζεηο, πεξηφδνπο, θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ή ππνρξεψζεηο πξηλ απφ ηελ εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. γηα φζα αθνξνχλ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνβιέπεηαη φηη γηα θνξνινγηθέο ρξήζεηο, πεξηφδνπο, ππνζέζεηο ή ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έσο έρνπλ εθδνζεί νξηζηηθά θχιια ειέγρνπ ή νξηζηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ή θαηαινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο πξάμε, σο λέν ζηνηρείν ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν δελ ηεινχζε ζε γλψζε ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ ηαθηηθφ (νξηζηηθφ) έιεγρν θνξνινγηθήο αξρήο, θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηάο ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε αθχξσζεο κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, γηα ηππηθνχο ιφγνπο ή ιφγσ λνκηθήο πιεκκέιεηαο, νπνηαζδήπνηε πξάμεο θαηαινγηζκνχ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζε ζπκκφξθσζε κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε, εθδίδεη, απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηνπ Κ.Φ.Γ. ηηο πξνβιεπφκελεο απφ απηφλ πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο (π.ρ. θχιιν ειέγρνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2007 αθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ην Ννέκβξην ηνπ Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ εθδίδεη νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2014) εθαξκνδφκελεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013 δηαδηθαζίαο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πξάμεηο θαηαινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ θαη αθνξνχλ γεληθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ρξήζεηο, πεξηφδνπο ή ππνζέζεηο έσο ηελ , επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2523/1997, φπσο ηζρχνπλ θαηά θνξνινγία ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο κεηά ηελ εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή δειψζεσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ πεξηφδνπο έσο ηελ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997 κε ηνλ πεξηνξηζκφ ην θαηαβιεηέν ζε θάζε κία πεξίπησζε πνζφ λα κε μεπεξλά ηα εθαηφ (100) επξψ (ζρεηηθή θαη 5

6 ε πεξίπησζε 23 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Κεθ. Α ηνπ λ.4254/2014). Λοιπά θέμαηα ελέγσος 1. Με ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1037/2005 θαζνξίζζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα έιεγρν, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ, θαζψο θαη εηδηθφο ηξφπνο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ δηαθνξψλ θφξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν απηφ. 2. Πεξαηηέξσ κε ηελ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1072/2011 (Φ.Δ.Κ. 577 Β ), φπσο ηζρχεη, θαζνξίζζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα έιεγρν, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ ππαγφκελσλ ζηελ ακέζσο σο άλσ Α.Τ.Ο. επηηεδεπκαηηψλ θαζψο θαη εηδηθφο ηξφπνο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο θφξσλ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη Δπίζεο κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1038/2012 (Φ.Δ.Κ.431 Β ) θαζνξίζζεθε φηη θαηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. (δηπινγξαθηθά) θαη θιείλνπλ ηζνινγηζκφ απφ θαη κεηά, ζα εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΠΟΛ.1159/ (Φ.Δ.Κ. 1567Β ), φπσο ηζρχεη. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ηξνπνπνηείηαη ή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ειεγθηή βάζεη δεδνκέλσλ ηεο θάζε ππφζεζεο, κε ζχκθσλε γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπ. 4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εθεξήρ γηα εληνιέο πνπ εθδίδνληαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1072/2011 θαη κέρξη ηε ρξήζε 2009 ζα εθαξκφδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ακέζσο σο άλσ Α.Τ.Ο. θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4174/2013. Γηα ηηο κεηέπεηηα ρξήζεηο εθαξκφδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013. Οη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1072/2011. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο Κ.Β.. (δηπινγξαθηθά βηβιία) θαη έρνπλ θιείζεη ηζνινγηζκφ κεηά ηελ εθαξκφδνληαη νη 6

7 ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΠΟΛ.1159/2011 (ζρεη.πολ.1138/2011 Α.Τ.Ο.). Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηνκέα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, εθαξκφδνληαο ππνρξεσηηθά φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ 1111/ εγθχθιην δηαηαγή ησλ Γ/λζεσλ Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη Διέγρνπ, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα ην χςνο ησλ ηπρφλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ, φζν θαη ηελ ζπκπιήξσζε φπνπ θαη φπσο πξνβιέπεηαη ηνπ νηθείνπ θαηά πεξίπησζε εηδηθνχ εληχπνπ πιεξνθνξηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 2/1999. Τπνδείγκαηα ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ππάξρνπλ ζηνλ ΗΦΤΔ ηνπ Ο.Π.. ELENXIS. 5. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ηελ επηζηξνθή Φ.Π.Α. δφζεθαλ νδεγίεο κε ηελ εγθχθιην δηαηαγή ΓΔΛ Α / Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ηελ επηζηξνθή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζα δηελεξγνχληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ ζα νξίδνληαη, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο απφ θνηλνχ κε ηνλ ππνδηεπζπληή ειέγρνπ θαη ηνλ επφπηε, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππφζεζεο θαη ηνλ ελ γέλεη θάθειν ηνπ θνξνινγνχκελνπ, γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζα ζπληάζζεηαη. 7. ηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ ζε θνξνινγνχκελνπο νξηζκέλεο πεξηνρήο θαη δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαθηλνχλ αγαζά («πξνιεπηηθφο έιεγρνο») ε εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ νχηε ηε θνξνινγηθή πεξίνδν νχηε ην είδνο ηεο θνξνινγίαο πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο αιιά ζα πεξηιακβάλεη πεξηνρή πνπ ζα δηελεξγεζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ή ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ (ζρεη. λ.4254/2014 (Φ.Δ.Κ.85 Α ) Κεθ. Α, άξζξν πξψην, παξάγξαθνο Γ, ππνπαξάγξαθνο Γ2). 8. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απαηηείηαη άξζε ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ απφ ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013 θαη φρη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηεξγεκέλνπ πιένλ άξζξνπ 66 παξάγξ.1 ηνπ λ.2238/1994, φπσο απηέο ίζρπαλ κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.2 ηνπ λ.3943/2011 (ζρεη. ε αξηζ.1 αξηζ.πξση.478/ Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ) απνζηέιινληαο ζρεηηθφ έγγξαθν ζηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ Ακεξηθήο 21 Α Σ.Κ Αζήλα. 9. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο Γ.Ο.Τ. έρνπλ δηαβηβαζζεί εθζέζεηο ειέγρνπ απφ ην.γ.ο.δ. κε εκεξνκελία ζεψξεζεο κέρξη θαη δελ έρνπλ εθδνζεί θαηαινγηζηηθέο 7

8 πξάμεηο κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία, επεηδή απφ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ζα ζεσξνχληαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. δειηία πιεξνθνξηψλ ζα εθδίδεηαη λέα εληνιή ειέγρνπ απφ ηε Γ.Ο.Τ. (ζρεη. δηαη. λ.4254/2014 Κεθ.Α άξζξν. πξψην, παξάγξαθνο Γ, ππνπαξάγξαθνο Γ2) ζα θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαη πξνζσξηλή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ θαη γεληθά ζα αθνινπζείηαη ρσξίο παξέθθιηζε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 62 ηνπ λ.4174/2013 ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ ΓΟΔ κε εκεξνκελία ζεψξεζεο κεηά ηελ 1/1/2014 εθφζνλ δελ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 θαη 62 ηνπ λ. 4174/ Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1159/2011 νινθιεξψλνληαη θαη νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 36 λ. 4174/2013) ρξφλν. 11. ε πεξίπησζε έθδνζεο εληνιήο ειέγρνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο δήισζεο γηα ηελ θνξνινγία, ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ή ηελ ππφζεζε πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο. 12. Πξνθεηκέλνπ ηα ηκήκαηα ειέγρνπ λα επηθεληξσζνχλ ζην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν, απηά δελ ζα εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαθνπήο εξγαζηψλ θαζφζνλ ζχκθσλα ηελ ΠΟΛ 1006/ απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., ε δηαθνπή επηρείξεζεο νινθιεξψλεηαη αλεμάξηεηα ηεο εθπιήξσζεο ή κε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απηήο. ε πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα δηελεξγεζεί πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο, ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή εληνιή γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ρσξίο απηφ λα ζπληζηά θψιπκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ. 13. Γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα εθπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ ή ηε κε αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ηζρχεη ε πεξίπησζε 22 ηνπ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Γ6Α ΔΞ2014/ ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Ο.Τ. ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο δελ έρεη ηκήκα ειέγρνπ ζα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ην κε αξηζκφ πξση. ΓΔΛΓ ΔΞ2012/ έγγξαθφ καο. 14. Πεξαηηέξσ ζαο ππελζπκίδνπκε ηελ εγθχθιην δηαηαγή ΠΟΛ.1167/2012 κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ θαηαξγείηαη ή αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ειέγρνπ θαη δηθαζηηθνχ θαη αθνξνχλ ζέκαηα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο παξαθξαηνχκελσλ θαη ινηπψλ θφξσλ, 8

9 Φ.Π.Α., Κ.Β.., Φ.Μ.Α.Π., Δ.Φ.Α., Δ.Σ.Α.Κ., Φ.Α.Π., θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, θεξδψλ απφ ιαρεία θαη κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. Παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ απφ φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 15. ε φηη αθνξά ηνπο «πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο» ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: Απφ κεηαμχ άιισλ θαηαξγήζεθαλ: α. Η ππνρξέσζε ηήξεζεο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεηα βηβιία) απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ π.ρ. ηαηξνί, εθπαηδεπηήξηα, ζπλεξγεία θιπ.). β. Η έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηηο δηαθηλήζεηο αγαζψλ. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ απαηηείηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πνπ είραλ ππνρξέσζε ηήξεζεο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εμεξρφκελνπο πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξείραλ νη παξαπάλσ επαγγεικαηίεο θνξνινγνχκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγρνπλ αλ εθδφζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. ζηνηρεία. Πεξαηηέξσ θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ ζα εμεηάδεηαη αλ είραλ εθδνζεί αληίζηνηρα ζηνηρεία αμίαο (ηηκνιφγηα ή Α.Λ.Π.) ή έγγξαθα κε ηηκνινγεζέλησλ αγαζψλ. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ 9

10 Π Ι Ν Α Κ Α Γ Ι Α Ν Ο Μ Η Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 2. Διεγθηηθά Κέληξα ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζ/ζεηο Όινη νη Οηθνλ. Δπηζ/ηέο 2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. 3. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (εθηφο ησλ αξηζ. 4, 10 θαη 11) 4. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 5. Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο επί ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 6. ΠΟΔ ΓΟΤ, Οκήξνπ 18, , Αζήλα 7. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε», Οκήξνπ 18, , Αζήλα 8. Δηζαγγειέαο Αξείνπ Πάγνπ-Λ.Αιεμάλδξαο 121- Σ.Κ , Αζήλα 9.Οηθνλνκηθφο Δηζαγγειέαο - Πεηξαηψο 207 & Αιθίθξνλνο 92-Σ.Κ , Αζήλα ΙΙΙ. ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξ. πζηεκάησλ 5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα.Γ.Ο.Δ. 6. Γξαθεία Γελ. Γ/ληψλ Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ΓΗΛΔΓ., Οηθνλ. Δπηζ/ζεο, Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξ. Γπλακηθνχ θαη Γεκ. Πεξ. & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ 7. Γ/λζεηο Γελ. Γ/λζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, Οηθνλ. Δπηζ/ζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξ. Γπλακηθνχ 8. Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. (Κ.Τ.) 9. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ ( e-ππεξεζίεο) «κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.» 10. Γηεχζπλζε Διέγρσλ Σκήκαηα Α (απφ 5 αληίγξαθα), Β', Γ (απφ 5 αληίγξαθα), Γ 11.Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα) 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Ππορ.. Α.Φ.Μ... Γιεύθςνζη.. ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2β ηνπ λ. 4174/2013 (Φ.Δ.Κ. Α170/ ) ζαο γλσξίδνπκε φηη έρεηε επηιεγεί γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη έρεη εθδνζεί ε αξηζκ.. εληνιή ειέγρνπ. Ο ΔΛΔΓΚΣΗ 11

12 ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ: Γ.Ο.Τ. /Κ.ΔΜ.Δ.Π./ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π. ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΙ ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ & ΠΡΑΞΔΧΝ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ( Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α ) Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΔΠΧΝΤΜΙΑ Α.Φ.Μ. ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΙΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡ. ΔΝΣΟΛΗ 1 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΥΥΥΥΥΥΥ 807/ /1 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /2 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /3 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /4 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /5 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /6 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΩΩΩΩΩΩ 900/ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ ΔΙΓΟ ΦΟΡΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Φ.Π.Α. ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Φ.Μ.Τ. ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΔΙΓ. ΔΙΦ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΠΡΟΩΡ.ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΔΛΔΤΘ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Κ.Ν.Σ.Υ. ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ 2/1 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 2/2 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Φ.Π.Α. 2/3 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ.ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΔΣΑΚ 2/4 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Κ.Ν.Σ.Υ. 2/5 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ /6 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ /7 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ /8 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΥΡΗΗ/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 12

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα