ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΧΝ Αθήνα, 2 Μαΐος 2014 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη: Κ. επβίαρ 10 Απ. Ππωη.: ΔΕΛ Α ΕΞ 2014 Σασ. Κώδ.: Αθήνα Σηλ. : ΠΡΟ: Χρ Π.Γ. FAX : ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 ηος ν.4174/2013 Κώδικαρ Φοπολογικήρ Γιαδικαζίαρ». αο παξέρνπκε ηηο απαξαίηεηεο εξκελεπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ «νξζή» θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ ζέκα. Άπθπο 23 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη νη εμνπζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζ απηήλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ νπνηαδήπνηε βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ (θφξνο πξφζηηκν ηέινο - εηζθνξά θιπ.) πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ην θνξνινγνχκελν. Ο έιεγρνο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ή ηνπ επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηελεξγεί θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ην γξαθείν ηεο, αμηνπνηεί θάζε ζηνηρείν πος έσει ζηην καηοσή ηηρ φπσο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειψζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πεξηήιζε απφ ηξίηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνθαζίδεη λα δηελεξγήζεη πλήπη επηηφπην θνξνινγηθφ έιεγρν πξέπεη, ηελ απφθαζή ηεο απηή, λα ηε γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 1

2 θνξνινγνχκελν πξηλ ηελ επίζθεςε ηνπ ειεγθηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. (Δπηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα ζρέδην εηδνπνίεζεο). εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφλ χζηεξα απφ πξάμε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. λα δηελεξγείηαη πιήξεο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξαρζεί θνξνδηαθπγή. Άπθπο 25 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 πξνβιέπνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θέξεη ε εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θέξεη ε σο άλσ εληνιή είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο (είδνο) πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο. Γηα ηα ζηνηρεία απηά ζεκεηψλνπκε ηα εμήο : Η δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα ηίζεηαη ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν κε ην ραξαθηεξηζκφ (είδνο) ειέγρνπ πιήξεο ή κεξηθφο φζν θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππφζεζεο φπσο είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ν βαζκφο δπζθνιίαο θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα πνπ ζα ηεζεί, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κε ζρεηηθή άλεζε ρξφλνπ δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξαηαζεί κία θνξά θαηά έμη (6) κήλεο θαη πεξαηηέξσ παξάηαζε γηα αθφκε έμη (6) κήλεο είλαη δπλαηή κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Η ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηάξθεηαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηξνπνπνηεζείζα εληνιή. ρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ (είδνο) ειέγρνπ. Πιήξεο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα θαζψο θαη γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηα ηέιε ο οποίορ είναι και οπιζηικόρ. Μεξηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ. ςνήθωρ ζα εθδίδνληαη εληνιέο γηα δηελέξγεηα κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Άπθπο 27 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπνληαη νη ηερληθέο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έκκεζν πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. 2

3 Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη φηη κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Ήδε εθδφζεθαλ νη ΠΟΛ.1050/ (Φ.Δ.Κ.Β 478) θαη ΠΟΛ.1094/2014 (Φ.Δ.Κ. Β 961) απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ηξηψλ ηερληθψλ ειέγρνπ, γηα ηνλ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κε κεζφδνπο εκκέζνπ πξνζδηνξηζκνχ. Η εγθχθιηνο δηαηαγή ΠΟΛ1270/ ζα εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη κε βάζεη ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο. Άπθπο 28 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28 πξνβιέπεηαη φηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ απφ ηνλ ειεγθηή θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν φηη πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε ζρέζε κε ηηο δειψζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη, πξηλ ηε ζχληαμε ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηεο έθδνζεο ηεο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζα επηδίδεηαη ζηνλ ππφρξεν πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ καδί κε ην ζρεηηθφ ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε θνξνινγηθή νθεηιή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζηνηρείν αηηηνινγεί ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ακέζσο σο άλσ νθεηιήο ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγηθή νθεηιή κε βάζε ηε δήισζε. Με ην ζεκείσκα απηφ ζα θαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζή ηνπ. Ο πξνζσξηλφο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ, ην ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαζψο θαη ην φηη ιήθζεθαλ ππφςε νη απφςεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο παξαζρέζεθαλ ή ελδερφκελε κε αληαπφθξηζή ηνπ ζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ κε βάζε ηελ νπνία ζα εθδίδεηαη ε νξηζηηθή πξάμε ηνπ θφξνπ. Η έθζεζε ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε ηνπ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν καδί κε ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ (ζρεη. ε αξηζ. ΓΔΛ Α ΔΞ 2013 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ.). ε πεξίπησζε μη δηαπίζησζεο δηαθνξψλ δελ αθνινπζείηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία, ζπληάζζεηαη κφλν ε έθζεζε ειέγρνπ θαη ηίζεηαη ζην αξρείν. 3

4 Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα θαηάζηαζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ εκεησκάησλ δηαπίζησζεο θαη ησλ πξνζσξηλψλ πξνζδηνξηζκψλ ηνπ θφξνπ. Άπθπο 34 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα πξνβαίλεη κεηά απφ έιεγρν ζε έθδνζε πξάμεο δηφξζσζεο νπνηνπδήπνηε πξνεγνχκελνπ άκεζνπ, δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί αηηηνινγεκέλα φηη ν πξνεγνχκελνο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ήηαλ αλαθξηβήο ή εζθαικέλνο. Πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εθδίδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: α. Τπνβιήζεθε θνξνινγηθή δήισζε θαη εθδφζεθε πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε κε ηελ νπνία ν θνξνινγνχκελνο δεηά ηελ έθδνζε πξάμεο δηφξζσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη ε ηξνπνπνηεηηθή απηή δήισζε γίλεηαη δεθηή απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. β. Γελ ππνβιήζεθε δήισζε απφ ην θνξνινγνχκελν θαη δελ έρεη εθδνζεί πξάμε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ. Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ κεηά απφ δηελέξγεηα πιήξνπο ειέγρνπ ππφθεηηαη ζε κεηαγελέζηεξε δηφξζσζε, κφλν εθφζνλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία (ζρεη. παξ.5 άξζξ.25 λ.4174/2013). Άπθπο 62 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηδίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ θαη ηελ είζπξαμε, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ δειαδή θνηλνπνηείηαη ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαη πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ. Με ην ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο ή ην επζπλφκελν πξφζσπν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε (ζρεη. δηαη. λ.4254/2014 Κεθ. Α άξζξν πξψην, παξάγξ. Γ, ππνπαξάγξαθνο Γ2), λα ππνβάιιεη ελδερφκελεο αληηξξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε έθδνζε πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη έθζεζε ειέγρνπ θαη εθδίδεηαη νξηζηηθή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ. εκεηψλεηαη φηη δελ θνηλνπνηείηαη ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαη πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη επηβάιινληαη θαηά ηνλ άκεζν, δηνηθεηηθφ, εθηηκψκελν ή πξνιεπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. 4

5 Άπθπο 66 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνβιέπεηαη φηη κεηά ηελ γηα ππνζέζεηο νπνηνπδήπνηε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά ρξήζεηο, πεξηφδνπο, θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ή ππνρξεψζεηο πξηλ απφ ηελ εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. γηα φζα αθνξνχλ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνβιέπεηαη φηη γηα θνξνινγηθέο ρξήζεηο, πεξηφδνπο, ππνζέζεηο ή ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έσο έρνπλ εθδνζεί νξηζηηθά θχιια ειέγρνπ ή νξηζηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ή θαηαινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο πξάμε, σο λέν ζηνηρείν ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν δελ ηεινχζε ζε γλψζε ηεο αξκφδηαο γηα ηνλ ηαθηηθφ (νξηζηηθφ) έιεγρν θνξνινγηθήο αξρήο, θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηάο ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε αθχξσζεο κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, γηα ηππηθνχο ιφγνπο ή ιφγσ λνκηθήο πιεκκέιεηαο, νπνηαζδήπνηε πξάμεο θαηαινγηζκνχ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζε ζπκκφξθσζε κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε, εθδίδεη, απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηνπ Κ.Φ.Γ. ηηο πξνβιεπφκελεο απφ απηφλ πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο (π.ρ. θχιιν ειέγρνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2007 αθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ην Ννέκβξην ηνπ Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ εθδίδεη νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2014) εθαξκνδφκελεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013 δηαδηθαζίαο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πξάμεηο θαηαινγηζκνχ νπνηνπδήπνηε θφξνπ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ θαη αθνξνχλ γεληθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ρξήζεηο, πεξηφδνπο ή ππνζέζεηο έσο ηελ , επηβάιινληαη νη πξφζζεηνη θφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2523/1997, φπσο ηζρχνπλ θαηά θνξνινγία ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο κεηά ηελ εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή δειψζεσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ πεξηφδνπο έσο ηελ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997 κε ηνλ πεξηνξηζκφ ην θαηαβιεηέν ζε θάζε κία πεξίπησζε πνζφ λα κε μεπεξλά ηα εθαηφ (100) επξψ (ζρεηηθή θαη 5

6 ε πεξίπησζε 23 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Κεθ. Α ηνπ λ.4254/2014). Λοιπά θέμαηα ελέγσος 1. Με ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1037/2005 θαζνξίζζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα έιεγρν, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ, θαζψο θαη εηδηθφο ηξφπνο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ησλ δηαθνξψλ θφξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν απηφ. 2. Πεξαηηέξσ κε ηελ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1072/2011 (Φ.Δ.Κ. 577 Β ), φπσο ηζρχεη, θαζνξίζζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα έιεγρν, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ ππαγφκελσλ ζηελ ακέζσο σο άλσ Α.Τ.Ο. επηηεδεπκαηηψλ θαζψο θαη εηδηθφο ηξφπνο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο θφξσλ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη Δπίζεο κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1038/2012 (Φ.Δ.Κ.431 Β ) θαζνξίζζεθε φηη θαηά ην θνξνινγηθφ έιεγρν επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. (δηπινγξαθηθά) θαη θιείλνπλ ηζνινγηζκφ απφ θαη κεηά, ζα εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΠΟΛ.1159/ (Φ.Δ.Κ. 1567Β ), φπσο ηζρχεη. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ ηξνπνπνηείηαη ή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ειεγθηή βάζεη δεδνκέλσλ ηεο θάζε ππφζεζεο, κε ζχκθσλε γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπ. 4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εθεξήρ γηα εληνιέο πνπ εθδίδνληαη γηα ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1072/2011 θαη κέρξη ηε ρξήζε 2009 ζα εθαξκφδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ακέζσο σο άλσ Α.Τ.Ο. θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4174/2013. Γηα ηηο κεηέπεηηα ρξήζεηο εθαξκφδνληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013. Οη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1072/2011. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο Κ.Β.. (δηπινγξαθηθά βηβιία) θαη έρνπλ θιείζεη ηζνινγηζκφ κεηά ηελ εθαξκφδνληαη νη 6

7 ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΠΟΛ.1159/2011 (ζρεη.πολ.1138/2011 Α.Τ.Ο.). Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηνκέα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, εθαξκφδνληαο ππνρξεσηηθά φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ 1111/ εγθχθιην δηαηαγή ησλ Γ/λζεσλ Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη Διέγρνπ, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα ην χςνο ησλ ηπρφλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ, φζν θαη ηελ ζπκπιήξσζε φπνπ θαη φπσο πξνβιέπεηαη ηνπ νηθείνπ θαηά πεξίπησζε εηδηθνχ εληχπνπ πιεξνθνξηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 2/1999. Τπνδείγκαηα ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ππάξρνπλ ζηνλ ΗΦΤΔ ηνπ Ο.Π.. ELENXIS. 5. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ηελ επηζηξνθή Φ.Π.Α. δφζεθαλ νδεγίεο κε ηελ εγθχθιην δηαηαγή ΓΔΛ Α / Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ηελ επηζηξνθή θφξνπ εηζνδήκαηνο ζα δηελεξγνχληαη νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πνπ ζα νξίδνληαη, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο απφ θνηλνχ κε ηνλ ππνδηεπζπληή ειέγρνπ θαη ηνλ επφπηε, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππφζεζεο θαη ηνλ ελ γέλεη θάθειν ηνπ θνξνινγνχκελνπ, γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή έθζεζε πνπ ζα ζπληάζζεηαη. 7. ηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ ζε θνξνινγνχκελνπο νξηζκέλεο πεξηνρήο θαη δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαθηλνχλ αγαζά («πξνιεπηηθφο έιεγρνο») ε εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ νχηε ηε θνξνινγηθή πεξίνδν νχηε ην είδνο ηεο θνξνινγίαο πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο αιιά ζα πεξηιακβάλεη πεξηνρή πνπ ζα δηελεξγεζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ή ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνξνινγνχκελσλ (ζρεη. λ.4254/2014 (Φ.Δ.Κ.85 Α ) Κεθ. Α, άξζξν πξψην, παξάγξαθνο Γ, ππνπαξάγξαθνο Γ2). 8. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απαηηείηαη άξζε ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ απφ ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013 θαη φρη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηεξγεκέλνπ πιένλ άξζξνπ 66 παξάγξ.1 ηνπ λ.2238/1994, φπσο απηέο ίζρπαλ κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.2 ηνπ λ.3943/2011 (ζρεη. ε αξηζ.1 αξηζ.πξση.478/ Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ) απνζηέιινληαο ζρεηηθφ έγγξαθν ζηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ Ακεξηθήο 21 Α Σ.Κ Αζήλα. 9. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο Γ.Ο.Τ. έρνπλ δηαβηβαζζεί εθζέζεηο ειέγρνπ απφ ην.γ.ο.δ. κε εκεξνκελία ζεψξεζεο κέρξη θαη δελ έρνπλ εθδνζεί θαηαινγηζηηθέο 7

8 πξάμεηο κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία, επεηδή απφ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ζα ζεσξνχληαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. δειηία πιεξνθνξηψλ ζα εθδίδεηαη λέα εληνιή ειέγρνπ απφ ηε Γ.Ο.Τ. (ζρεη. δηαη. λ.4254/2014 Κεθ.Α άξζξν. πξψην, παξάγξαθνο Γ, ππνπαξάγξαθνο Γ2) ζα θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ θαη πξνζσξηλή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ή πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο πξνζηίκνπ θαη γεληθά ζα αθνινπζείηαη ρσξίο παξέθθιηζε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 62 ηνπ λ.4174/2013 ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ ΓΟΔ κε εκεξνκελία ζεψξεζεο κεηά ηελ 1/1/2014 εθφζνλ δελ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 θαη 62 ηνπ λ. 4174/ Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1159/2011 νινθιεξψλνληαη θαη νη ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 36 λ. 4174/2013) ρξφλν. 11. ε πεξίπησζε έθδνζεο εληνιήο ειέγρνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο δήισζεο γηα ηελ θνξνινγία, ηε θνξνινγηθή πεξίνδν ή ηελ ππφζεζε πνπ αθνξά ν θνξνινγηθφο έιεγρνο. 12. Πξνθεηκέλνπ ηα ηκήκαηα ειέγρνπ λα επηθεληξσζνχλ ζην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν, απηά δελ ζα εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαθνπήο εξγαζηψλ θαζφζνλ ζχκθσλα ηελ ΠΟΛ 1006/ απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., ε δηαθνπή επηρείξεζεο νινθιεξψλεηαη αλεμάξηεηα ηεο εθπιήξσζεο ή κε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απηήο. ε πεξηπηψζεηο ππνζέζεσλ πνπ εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα δηελεξγεζεί πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο, ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή εληνιή γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ρσξίο απηφ λα ζπληζηά θψιπκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ. 13. Γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα εθπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ ή ηε κε αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ηζρχεη ε πεξίπησζε 22 ηνπ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Γ6Α ΔΞ2014/ ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Ο.Τ. ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο δελ έρεη ηκήκα ειέγρνπ ζα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε ην κε αξηζκφ πξση. ΓΔΛΓ ΔΞ2012/ έγγξαθφ καο. 14. Πεξαηηέξσ ζαο ππελζπκίδνπκε ηελ εγθχθιην δηαηαγή ΠΟΛ.1167/2012 κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ θαηαξγείηαη ή αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ειέγρνπ θαη δηθαζηηθνχ θαη αθνξνχλ ζέκαηα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο παξαθξαηνχκελσλ θαη ινηπψλ θφξσλ, 8

9 Φ.Π.Α., Κ.Β.., Φ.Μ.Α.Π., Δ.Φ.Α., Δ.Σ.Α.Κ., Φ.Α.Π., θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, θεξδψλ απφ ιαρεία θαη κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. Παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ απφ φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 15. ε φηη αθνξά ηνπο «πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο» ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: Απφ κεηαμχ άιισλ θαηαξγήζεθαλ: α. Η ππνρξέσζε ηήξεζεο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ (πξφζζεηα βηβιία) απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ π.ρ. ηαηξνί, εθπαηδεπηήξηα, ζπλεξγεία θιπ.). β. Η έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο γηα ηηο δηαθηλήζεηο αγαζψλ. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ απαηηείηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππφρξεσλ πνπ είραλ ππνρξέσζε ηήξεζεο αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εμεξρφκελνπο πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξείραλ νη παξαπάλσ επαγγεικαηίεο θνξνινγνχκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγρνπλ αλ εθδφζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. ζηνηρεία. Πεξαηηέξσ θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ ζα εμεηάδεηαη αλ είραλ εθδνζεί αληίζηνηρα ζηνηρεία αμίαο (ηηκνιφγηα ή Α.Λ.Π.) ή έγγξαθα κε ηηκνινγεζέλησλ αγαζψλ. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ 9

10 Π Ι Ν Α Κ Α Γ Ι Α Ν Ο Μ Η Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 2. Διεγθηηθά Κέληξα ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζ/ζεηο Όινη νη Οηθνλ. Δπηζ/ηέο 2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. 3. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (εθηφο ησλ αξηζ. 4, 10 θαη 11) 4. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 5. Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο επί ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 6. ΠΟΔ ΓΟΤ, Οκήξνπ 18, , Αζήλα 7. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε», Οκήξνπ 18, , Αζήλα 8. Δηζαγγειέαο Αξείνπ Πάγνπ-Λ.Αιεμάλδξαο 121- Σ.Κ , Αζήλα 9.Οηθνλνκηθφο Δηζαγγειέαο - Πεηξαηψο 207 & Αιθίθξνλνο 92-Σ.Κ , Αζήλα ΙΙΙ. ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξ. πζηεκάησλ 5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα.Γ.Ο.Δ. 6. Γξαθεία Γελ. Γ/ληψλ Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ΓΗΛΔΓ., Οηθνλ. Δπηζ/ζεο, Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξ. Γπλακηθνχ θαη Γεκ. Πεξ. & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ 7. Γ/λζεηο Γελ. Γ/λζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, Οηθνλ. Δπηζ/ζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξ. Γπλακηθνχ 8. Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. (Κ.Τ.) 9. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ ( e-ππεξεζίεο) «κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.» 10. Γηεχζπλζε Διέγρσλ Σκήκαηα Α (απφ 5 αληίγξαθα), Β', Γ (απφ 5 αληίγξαθα), Γ 11.Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα) 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Ππορ.. Α.Φ.Μ... Γιεύθςνζη.. ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2β ηνπ λ. 4174/2013 (Φ.Δ.Κ. Α170/ ) ζαο γλσξίδνπκε φηη έρεηε επηιεγεί γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη έρεη εθδνζεί ε αξηζκ.. εληνιή ειέγρνπ. Ο ΔΛΔΓΚΣΗ 11

12 ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ: Γ.Ο.Τ. /Κ.ΔΜ.Δ.Π./ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π. ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΙ ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ & ΠΡΑΞΔΧΝ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ( Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α ) Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΔΠΧΝΤΜΙΑ Α.Φ.Μ. ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΙΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡ. ΔΝΣΟΛΗ 1 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΥΥΥΥΥΥΥ 807/ /1 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /2 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /3 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /4 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /5 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /6 10/1/2014 ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ /1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΩΩΩΩΩΩ 900/ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ ΔΙΓΟ ΦΟΡΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Φ.Π.Α. ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Φ.Μ.Τ. ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΔΙΓ. ΔΙΦ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΠΡΟΩΡ.ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΔΛΔΤΘ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Κ.Ν.Σ.Υ. ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΑΠΙΣΧΔΧΝ 2/1 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 2/2 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Φ.Π.Α. 2/3 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ.ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. ΔΣΑΚ 2/4 21/1/2014 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΠΡΟΩΡ. ΓΙΟΡΘ. ΠΡΟΓ. Κ.Ν.Σ.Υ. 2/5 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ /6 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ /7 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ /8 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΥΡΗΗ/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 12

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.).

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηποποποιηηικών δηλώζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.). ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Α Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 1207/13-10-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 14/06/2010. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξωη. ΠΟΛ 1092

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 14/06/2010. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξωη. ΠΟΛ 1092 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 14/06/2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξωη. ΠΟΛ 1092 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15ε) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ ηνπ ΘΔΟΓΟΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζκόο Απόθαζεο: 1210/13-10-2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος άπθπος 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος άπθπος 18 ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α). ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ Αθήνα, 21 επηεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α5 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Grant Thornton Update

Grant Thornton Update Grant Thornton Update Πιστοποιητικό Φορολογικού Ελέγχου H Υπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΛ 1159/2011 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1657/2011 ζηηο 26/7/2011 αθνξά ζην πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνπ νθείινπλ λα εθδίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 05.07.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 764 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σατ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε : 24/01/2017

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε : 24/01/2017 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε : 24/01/2017 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΞΔΛΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α7-ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45-Θεζ/ληθε Σαρ. Κψδηθαο : 54630 Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 28.11.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 1442 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8 -

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε 01/06/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 583 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ Θεζζαινλίθε, 15/03/16 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 185 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓ/Η ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σκήκα Α7 - Δπαλεμέηαζεο Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο :Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα 07/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο:2054 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α3 Σατ. Δ/νζη : Αξηζηνγείηνλνο

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε, 11.04.2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4Α8ΨΗ-0ΘΞ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ : 4Α8ΨΗ-0ΘΞ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ : Α, Β, Γ Σαρ. Γ/λζε : Κ. εξβίαο 10 Σαρ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Σειέθωλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καιιηζέα, 27/01/2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 178 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓ/Ζ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Σμήμα Α7 - Δπανεξέηαζηρ Σασ. Γ/νζη : Δγλαηία 45 Σασ. Κώδικαρ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 18/11/15 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 213 Σαρ. Γ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο : 546 30 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΜΖΜΑ Α4 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. πγθξηηηθή κειέηε ηνπ λ.2523/1997 κε ην λ.4174/2013 (όπσο ηζρύεη)»

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. πγθξηηηθή κειέηε ηνπ λ.2523/1997 κε ην λ.4174/2013 (όπσο ηζρύεη)» ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΈΛΔΓΥΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γηνηθεηηθέο

Διαβάστε περισσότερα