Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1"

Transcript

1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ άθξσο ελδηαθέξνπζα, θαζώο ε Παιαηά Γηαζήθε, 2 όρη κόλν πξνβάιεη έληνλα ηε γπλαηθεία παξνπζία κε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε ζενινγία ηεο, αιιά θαη έρεη δώζεη ζε κεξηθά βηβιία ηεο γπλαηθεία νλόκαηα, θαζώο γπλαίθεο πξσηαγσληζηνύλ ζε απηά θαη πξνεηνηκάδνπλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ην δξόκν γηα λα έξζεη ν Μεζζίαο. Παξαηεξνύκε πξάγκαηη πσο γπλαηθεία νλόκαηα θνζκνύλ αθόκα θαη ηίηινπο ησλ βηβιίσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, όπσο ηεο Ρνύζ, ηεο Ἰνπδίζ θαη ηεο Ἐζζήξ, όπσο έρνπκε θαη ηα νκώλπκα βηβιία. Ίζσο ην πην γλσζηό πξόζσπν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ δεζπόδεη θαη ζηα 49 ηεο βηβιία, θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, αιιά θαη ζηνλ κεηέπεηηα βπδαληηλό πνιηηηζκό είλαη ε Δύα. ύκθσλα κε ηελ παζίγλσζηε δηήγεζε ηεο Γελέζεσο θαη ηνπ πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο, ν Θεόο, όηαλ είδε πσο δελ ήηαλ σξαίν ν Αδάκ λα είλαη κόλνο ηνπ, έθηηαμε από ηελ πιεπξά ηνπ, ηνλ ώκν ηνπ, ηελ ώξα πνπ θνηκόηαλ, ηελ Δύα γηα λα είλαη ηζάμηα κε ηνλ Αδάκ. Μέζα ζε έλα αλδξνθξαηνύκελν θόζκν, ν ζπγγξαθέαο εμπςώλεη ηδηαίηεξα ηελ γπλαίθα θαζώο ηελ παξνπζηάδεη ηζάμηα κε ηνλ άλδξα. Γεκηνπξγείηαη από ηελ πιεπξά ηνπ Αδάκ, θαηά ην 2 ν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ Γέλεζηο 3 (πέξα από ην γεγνλόο όηη ε πξώηε δηήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξώπνπ, ζην 1 ν θεθάιαην ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, αλαθέξεη πσο ν Θεόο δεκηνύξγεζε ηα δύν θύια, 1 Γεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Άγθπξα Διπίδνο (δεκεληαία έθδνζε Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Ηεξαπύηλεο θαη εηείαο), Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο 2008, πεξίνδνο Β ηεύρνο 42, ζει Ζ Παιαηά Γηαζήθε δελ είλαη θπζηθά έλα βηβιίν, όπσο θαίλεηαη ζηα ζεκεξηλά κάηηα, αιιά κία ζεηξά ρηιηάδσλ ρεηξνγξάθσλ πνπ ηα βξήθακε κε πνιιέο δπζθνιίεο ζην δηάβα ησλ αηώλσλ, θαη είλαη αλακθηζβήηεηα ην πην γλσζηό ζηελ παγθόζκηα θηινινγία. 3 Γέλεζηο 2,

2 2 ην αλδξηθό θαη ην γπλαηθείν, κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν 4 ), γηα λα ηνλίζεη πσο ε Δύα είλαη ηζάμηα ηνπ Αδάκ, θαη όρη από θάπνην ρακειό ζεκείν ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, π.ρ. ηα πόδηα ηνπ. Βέβαηα παξαηεξνύληαη θάπνηα ζεκάδηα θαησηεξόηεηαο ηεο γπλαίθαο, αιιά δελ ήηαλ λνεηό ηελ επνρή εθείλε απηά ηα ζεκεία λα κελ ππάξμνπλ. Π.ρ. πξώηα πέθηεη ζηελ ακαξηία ε Δύα θαη απηή παξαζέξλεη ηνλ Αδάκ. Πξάγκαηη, όπσο ζρνιηάδνπλ ζύγρξνλνη εξεπλεηέο ησλ θεηκέλσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ζα ήηαλ πνιύ βαξύ γηα ηελ επνρή εθείλε λα θαλεί ζηε δηήγεζε πσο ν άλδξαο παξέζπξε ζην θαθό ηε γπλαίθα, ελώ ην αληίζεην θάληαδε πνιύ πην θπζηνινγηθό. Σειηθά μέξνπκε πσο απηή ε ζθελή επηθξάηεζε. Ζ Δύα έθνςε πξώηα ηνλ θαξπό θαη απηή παξέζπξε ηνλ άλδξα. Όκσο παξόηη ε Δύα πξώηε έθνςε ηνλ θαξπό δελ θαίλεηαη θαηώηεξε από ηνλ άλδξα θαζώο ν Αδάκ δηαηεξεί ζην αθέξαην ηελ επζύλε ηνπ. Από ην δηάινγν κέζα ζηνλ θήπν κε ηνλ ίδην ην Θεό εθείλν ην πξώην απόγεπκα κεηά ηελ πηώζε, θαίλεηαη θαζαξά πσο ν Αδάκ δελ έρεη θακία δηθαηνινγία αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ παξέζπξε ε Δύα. Έπξεπε λα πξνζέμεη θαη λα κείλεη καθξηά από ην ζπγθεθξηκέλν δέληξν. Σν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα ην πξνζέιαβε ε ιεηηνπξγηθή δσή ηεο Δθθιεζίαο ζε πνιιέο εθθξάζεηο ηεο θαη θπξίσο ζηελ πνίεζε ηεο. Έλα από ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη αλακθηζβήηεηα ην ηξνπάξην ηεο Καζζηαλήο πνπ αθνύγεηαη ζε όιεο ηηο εθθιεζίεο θάζε Μεγάιε Σξίηε, εδώ θαη 1200 ρξόληα πεξίπνπ από ηόηε πνπ γξάθηεθε, ιέγεη πσο εθείλε ε γπλαίθα πνπ ζθνύπηζε κεηαλνεκέλε κε ηα καιιηά ηεο ηα πόδηα ηνπ Χξηζηνύ, απηή ε γπλαίθα ζθνύπηζε αθξηβώο ηα ίδηα πόδηα πνπ άθνπζε ε Δύα ην κνηξαίν απόγεπκα ζηα Αλαηνιηθά ηεο Δδέκ, ζηνλ θήπν ηνπ παξαδείζνπ: «Καηαθηιήζσ ηνπ αρξάληνπο ζνπ πόδαο ὧλ ἐλ ηῷ παξαδείζῳ Δὔα ηὸ δεηιηλὸλ θξόηνλ ηνῖο ὠζὶλ (ἐλ) ἠρεζεῖζα ηῷ θόβῳ ἐθξύβε». 5 Σν ηξνπάξην ηνλίδεη ηελ εθθιεζηαζηηθή ζενινγία, όπνπ ν Χξηζηόο είλαη ν άζαξθνο Λόγνο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ θσηίδεη ηνπο Παηξηάξρεο, 6 κε ηελ 4 Γέλεζηο 1, Ιεξά ύλνςηο θαη ηα άγηα πάζε, κε επηκέιεηα Νηθνιάνπ Παλ. Παπαδόπνπινπ, Δθδ. Η. Ρέθνπ θαη ία, ζει. 406.

3 3 παξνπζία ηξηώλ γπλαηθώλ. Γπλαίθα έγξαςε ην ηξνπάξην, ε Καζζηαλή, γπλαίθα παξέζπξε ηνλ Αδάκ ζηελ πηώζε θαη θξύθηεθε εθείλν ην κνηξαίν δεηιηλό, ε Δύα, θαη γπλαίθα κε πιήξε κεηάλνηα πξνζεγγίδεη ηνλ Κύξην ιέγνληαο ην ἤκαξηνλ. ύλδεζε Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο κε ηξεηο γπλαίθεο. Πάιη ε γπλαίθα εμαίξεηαη. Μία άιιε γπλαίθα πνπ μερσξίδεη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε είλαη ε Ρνπζ, ην όλνκα ηεο νπνίαο, όπσο ήδε πξναλαθέξακε, θνζκεί έλα από ηα 49 βηβιία ηεο Π.Γ. θαη ζπγθεθξηκέλα ην 8 ν. Ζ ηζηνξία ηεο είλαη κία απιή ηζηνξία πνπ ζπκβάιεη ζηνλ θεληξηθό ζενινγηθό άμνλα ηεο Αγίαο Γξαθήο. Ζ Ρνπζ πξέπεη λα έδεζε ηελ επνρή ησλ Κξηηώλ, όπσο γξάθεη ην ίδην ην βηβιίν, θαη ήηαλ Μσαβίηηζζα, θαηαγόηαλ δειαδή από ηε Μσάβ, κία πόιε αλαηνιηθά ηεο Νεθξήο Θάιαζζαο, όπνπ θαη θαηνηθνύζε. Όια μεθίλεζαλ όηαλ κία νηθνγέλεηα κεηαθόκηζε ζηελ Μσάβ από ηε Βεζιεέκ γηαηί ζηε Βεζιεέκ έπεζε κεγάινο ιηκόο. Ζ Ρνπζ γλσξίζηεθε κε ηνλ Μααιώλ, γην απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηνλ παληξεύηεθε, όκσο ζε ιίγν θαηξό ρήξεςε θαη απηή θαη ε πεζεξά ηεο ε Νσεκίλ. Ζ πεζεξά ηεο αλαγθάδεηαη λα γπξίζεη πίζσ ζηε Βεζιεέκ θαη ε Ρνπζ απνθαζίδεη λα ηελ αθνινπζήζεη, παξόηη ε πεζεξά ηεο ηελ πξνηξέπεη λα παξακείλεη ζηελ παηξίδα ηεο. ηε Βεζιεέκ γηα λα δήζεη ε Ρνπζ δνπιεύεη ζηα ρσξάθηα ηνπ Βνόδ, ν νπνίν ήηαλ θαη καθξηλόο ζπγγελήο ηεο. Ο Βνόδ ηελ εξσηεύεηαη, ηελ παληξεύεηαη, θαη από ην γάκν ηνπο γελληέηαη ν Ωβήδ, ν νπνίνο ήηαλ παππνύο ηνπ Γαπίδ, από ηελ γεληά ηνπ νπνίνπ ζα πξνέιζεη ν Ηεζνύο Χξηζηόο. 7 Ξέξνπκε από ηελ έξεπλα πσο ην ελ ιόγσ βηβιίν γξάθηεθε από θάπνηνλ πνπ αλήθε ηνλ θύθιν ηνπ πξνθήηε ακνπήι, 8 ν νπνίνο έρξηζε γηα πξώηε θνξά βαζηιείο ζηελ ηζηνξία ησλ Ηνπδαίσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ανύι θαη Γαπίδ, από ηελ γεληά ηνπ νπνίνπ ζα πξνέιζεη ν Χξηζηόο. Γηα λα αλαθεξζεί ην βηβιίν ζηελ πξντζηνξία ηνπ Μεζζία δελ ρξεζηκνπνίεζε ηα όλνκα θάπνηνπ από ηνπο άλδξεο ηεο ππόζεζεο, όπσο ηνπ Βνόδ ή ηνπ Ωβίδ, αιιά ην όλνκα κηαο γπλαίθαο, ηεο Ρνπζ. Δίλαη εύινγν πσο ην όλνκα ηεο 6 Βι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Γνγκαηηθή θαη πκβνιηθή Θενινγία Β ηόκνο, έθζεζε ηεο νξζόδνμεο πίζηεο ζε αληηπαξάζεζε κε ηε δπηηθή ρξηζηηαλνζύλε, εθδ. Π. Πνπλαξά, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 62 θαη εμήο Οη δύν «δεκηνπξγίεο» ζην έξγν ηνπ Γξεγνξίνπ Νύζζεο, δεκνζηεπκέλν ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ, θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει Ρνπζ, Βι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία, λνήκαηα, απνηππώκαηα, εθδ. Π. Πνπλαξά, Θεζζαινλίθε 2002, 72 73, όπνπ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν ηεο Ρνπζ. Βι. επίζεο ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ηελ Παιαηά Γηαζήθε, (επηκέιεηα Αζαλάζηνο Παπαξλάθεο Γξ. Θ.), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 403.

4 4 Ρνπζ βξίζθεηαη θαη ζηε γελεαινγία ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ, όπσο καο ηελ παξαδίλεη ν επαγγειηζηήο Μαηζαίνο ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ επαγγειίνπ ηνπ γξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά : «αικὼλ δε ἐγέλλεζε ηὸλ Βνὸδ ἐθ ηῆο Ραράβ» ν δεύηεξνο άλδξαο ηεο Ρνπζ, «Βνὸδ δὲ ἐγέλλεζε ηὸλ Ὠβὴδ ἐθ ηῆο Ρνπζ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέλλεζε ηὸλ Ἰεζζαί, Ἰεζζαὶ δὲ ἐγέλλεζε ηὸλ Γαπεὶδ ηὸλ βαζηιέα» 9. Μία απιή γπλαίθα πνπ ππό άιιεο ζπλζήθεο ζα πεξλνύζε εληειώο απαξαηήξεηε θαζώο ε δσήο ηεο δελ έρεη ηίπνηα ην ζπγθινληζηηθό ζηελ ηζηνξία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο παληξεύηεθε θάπνηνλ από άιιν κέξνο (ηε Βεζιεέκ) απνθηά κεγίζηε ζεκαζία θαζώο ζα γελλήζεη ηνλ παππνύ ηνπ Γαπίδ, δειαδή ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο πξντζηνξίαο ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ. Γη απηό δελ ζπγθαηαιέγεηαη κόλν ζηα γλσζηά νλόκαηα ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, αιιά θαη ηεο πξώηεο πξώηεο ζειίδαο ηεο Καηλήο. Δίλαη πνιύ ραξαθηεξηζηηθό πσο γπλαίθεο γίλνληαη θαη Κξηηέο, πξόζσπα πνπ πξσηαγσληζηνύλ θαη θαηεπζύλνπλ ηε δσή ηνπ Ηζξαήι κεηαμύ ηνπ 12 νπ σο ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ 11 νπ αηώλα, δειαδή από ηόηε πνπ πέζαλε ν Ηεζνύο ηνπ Ναπή κέρξη ηνλ πξνθήηε ακνπήι. Μία γπλαίθα πνπ θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ Κξηηώλ είλαη ε πξνθήηηζζα Γεββώξα. Ζ Παιαηά Γηαζήθε ζην βηβιίν ησλ Κξηηώλ 5,7 γξάθεη ηα εμήο γηα ηε Γεββώξα : «Ἐμέιηπνλ νἱ δπλαηνὶ ἐλ Ἰζξαήι, ἐμέιηπνλ, ἕσο νὗ ἀλαζηῇ Γεββώξα, ἕσο νὗ ἀλαζηῇ κήηεξ ἐλ Ἰζξαήι». Δπίζεο πνιύ ραξαθηεξηζηηθή αλ αλαινγηζηνύκε θαη εδώ ηελ αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία κέζα από ηελ νπνία βγήθε : «Έιεηςαλ νη δπλαηνί από ηνλ Ηζξαήι, κέρξη λα θαλεί ε Γεββώξα, κέρξη λα θαλεί σο κεηέξα ηνπ Ηζξαήι». Μία άιιε γπλαίθα πνπ αλαθέξεηαη ζην 6 ν βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ ιέγεηαη Ιεζνύο ηνπ Ναπή θαη ζα γίλεη αληηθείκελν ζεηηθώλ ζρνιηαζκώλ από ηελ Καηλή Γηαζήθε θαη ηε κεηέπεηηα βπδαληηλή ζενινγία είλαη ε πόξλε Ραάβ πνπ κέλεη ζηελ Ηεξηρώ. Βξηζθόκαζηε ηελ επνρή πνπ νη Ηζξαειίηεο έρνπλ επηζηξέςεη ζηε γε Χαλαάλ από ηελ Αίγππην, αιιά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εγθαηάζηαζεο θαζώο πνιιέο πόιεηο ηνπο έρνπλ θαηαιεθζεί από ηνπο Ακνξξαίνπο βαζηιηάδεο. Μία από απηέο είλαη θαη ε Ηεξηρώ, όπνπ δηακέλεη ε Ραάβ. 9 Μαηζ. 1, 5 6.

5 5 Ο Ηεζνύο ηνπ Ναπή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαιάβεη ηελ Ηεξηρώ, ζηέιλεη αλζξώπνπο ζηελ πόιε γηα λα θαηαζθνπεύζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Όηαλ νη θαηάζθνπνη ησλ Ηζξαειηηώλ ζα κπνπλ ζηελ Ηεξηρώ γηα λα βνιηδνζθνπήζνπλ ηελ πόιε, ε πόξλε Ραάβ ζα δερηεί θαινπξναίξεηα λα ηνπο θηινμελήζεη ζην ζπίηη ηεο. Όηαλ ζα θηλδπλέςνπλ εθείλε, ζεβόκελνη ηε θηινμελία ηεο, δελ ζα ηνπο θαηαδώζεη, αληηζέησο ζα ηνπο θπγαδέςεη θαηεβάδνληαο ηνπο από ην παξάζπξν κε έλα θόθθηλν ζρνηλί. Οη θαηάζθνπνη Ηζξαειίηεο ηε ζπκβνπιεύνπλ λα αθήζεη ην ζρνηλί ζην παξάζπξν, θαη εθείλε αθνινπζεί πηζηά ηελ ζπκβνπιή ηνπο. Όηαλ αξγόηεξα ζα θπξηέςνπλ αγξίσο ηελ Ηεξηρώ, βιέπνληαο ην θόθθηλν ζρνηλί ζα θαηαιάβνπλ πσο απηό ην ζπίηη ηνπο είρε πξνζθέξεη θηινμελία θαη θάιπςε, θαη έηζη δελ ζα ζθνηώζνπλ νύηε ηελ Ραάβ, νύηε ηνπο ζπγγελείο ηεο. 10 Ζ Ραάβ ζα γίλεη ην ζύκβνιν ηεο πιήξνπο εκπηζηνζύλεο. Άθνπζε ηνπο θαηαζθόπνπο ησλ Ηζξαειηηώλ θαη ζώζεθε. Ο Απόζηνινο Παύινο ζην 11 ν θεθάιαην ηεο Πξνο Δβξαίνπο επηζηνιήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε Ραάβ : «Πίζηεη ηὰ ηείρε Ἱεξηρὼ ἔπεζε θπθισζέληα ἐπὶ ἑπηὰ ἡκέξαο. Πίζηεη Ῥαὰβ ἡ πόξλε νὐ ζπλαπώιεην ηνῖο ἀπεηζήζαζη, δεμακέλε ηνὺο θαηαζθόπνπο κεη εἰξήλεο». 11 Ο Ησάλλεο Χξπζόζηνκνο, πνιινύο αηώλεο κεηά, ζα πεη πσο ε Ραάβ είλαη ε εηθόλα ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία Δθθιεζία δελ δέρηεθε ηνπο θαηαζθόπνπο ηνπο Ηεζνύ ηνπ Ναπή, αιιά ηνπο καζεηέο ηνπ Χξηζηνύ. 12 Βέβαηα νη γπλαίθεο δελ θέξλνπλ κόλν ην θαιό ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, αιιά θαη ηε ζπκθνξά, ζπλδένληαο πνιιέο θνξέο ην όλνκα ηνπο κε απηήλ. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Ιεδάβει, πξόζσπν πνπ δεη πεξίπνπ ην 875 π.χ. ζηα ρξόληα ηνπ πξνθήηε Ζιία. Ζ Ηεδάβει, πνπ πξνέξρεηαη από ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ησλ Φνηλίθσλ, είλαη ε ζύδπγνο ηνπ βαζηιηά ηνπ Ηζξαήι Αραάβ, θαη ζέιεη λα επηβάιεη ηε ιαηξεία ηνπ ςεύηηθνπ Θενύ Βάαι. Ζ Ηεδάβει κε δηαηαγή ηεο ζθνηώλεη πνιινύο πξνθήηεο πνπ δηδάζθνπλ ηελ πίζηε ζηνλ αιεζηλό Θεό θαη ν Ζιίαο δεη θξπκκέλνο θαη πεξηπιαλώκελνο ζε δηάθνξα κέξε. Μάιηζηα ε Γξαθή καο πιεξνθνξεί πσο δνύζε ηξεθόκελνο θαη θξέαο θαη ςσκί πνπ έθεξλαλ ηα θνξάθηα αιιά θαη κε ηε βνήζεηα κηα 10 Ηεζνύο ηνπ Ναπή, 2,3,6. 11 Πξνο Ἐβξαίνπο, 11, Βι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία, λνήκαηα, απνηππώκαηα, Π. Πνπξλαξάο, Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 60, όπνπ ππάξρεη θαη ε αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ηνπ Ησάλλνπ Χξπζνζηόκνπ (Ἰσάλλνπ Χξπζνζηόκνπ, Λόγνο πεξὶ κεηαλνίαο PG 49, 330).

6 6 ρήξαο από ηε εξεπηά ηεο ηδώλαο έλα θνξάθη ηνπ θέξλεη ηξνθή. 13 Πξνβιέπεη ηξηεηή μεξαζία ζηε ρώξα. Ο βαζηιηάο Αραάβ θαη ε γπλαίθα ηνπ δελ ην δέρνληαη θαη απνθαζίδνπλ λα θαηαθύγνπλ ζε έλα πείξακα γηα λα απνδείμνπλ ηε δύλακε ηνπ δηθνύ ηνπο Θενύ. πγθεληξώζεθαλ 450 ςεπδνπξνθήηεο ηνπ Βάαι καδί κε 300 πξνθήηεο ηεο Αζηάξηεο, κίαο άιιεο ςεύηηθεο ζεάο, ζην όξνο Κάξκεινλ. Δθεί ήηαλ θαη ν Ζιίαο καδί κε νιόθιεξν ηνλ ιαό. Έθηηαμαλ έλα ζπζηαζηήξην, έβαιαλ επάλσ έλα κνζράξη θαη ν Ζιίαο πξόηεηλε λα παξαθαιέζνπλ ηνλ Θεό Βάαι ξίμεη κε ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν θσηηά από ηνλ νπξαλό γηα λα αλάςεη θσηηά, θαη ην ίδην ζα έθαλε θαη εθείλνο. 14 Οη πξνθήηεο παξαθαινύζαλ έληνλα ηνλ ςεύηηθν Θεό, όκσο ε Παιαηά Γηαζήθε ιέγεη θαηά ιέμε πσο από ηνλ νπξαλό δελ αθνπγόηαλ νύηε θσλή, νύηε αθξόαζηο, «νὐθ ἦλ θσλὴ θαὶ νὐθ ἦλ ἀθξόαζηο», θαηά ηελ πνιύ γλώζηε έθθξαζε πνπ έκεηλε παξνηκηώδεο 15. Ο Ζιίαο δηέηαμε ακέζσο λα θαηαβξέμνπλ ηα μύια θαη ζην δηθό ηνπ ζπζηαζηήξην. Δπηθαιέζηεθε ην δηθό ηνπ Θεό θαη ακέζσο θσηηά από ηνλ νπξαλό θαηέθαςε ηα πάληα. Σν πεξηζηαηηθό ζπλδέεηαη αλακθηζβήηεηα κε ην πξόζσπν ηεο Ηεδάβει, ε νπνία όκσο ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά γεγνλόηα θαη όρη κε ζεηηθά. ηελ Παιαηά Γηαζήθε νη γπλαίθεο δελ θέξλνπλ κόλν ηα θαιά. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα βάινπλ ζε κπειάδεο κεγάινπο πξνθήηεο ή αθόκα θαη έλαλ νιόθιεξν ιαό. Πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία γπλαηθώλ είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ηνπ βαζηιηά νινκώληα. Κάπνηε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ νινκώληα ζπλέβεθε ην εμήο πεξηζηαηηθό. Μία γπλαίθα, πόξλε, ηελ ώξα πνπ θνηκόηαλ θαηά ιάζνο έπλημε ην λενγέλλεην παηδί ηεο. Μέζα ζηε δάιε ηεο απνθαζίδεη λα θιέςεη ην παηδί κίαο άιιε γπλαίθαο πόξλεο πνπ έκελε ζην ίδην ζπίηη κε εθείλε, θαη είραλ γελλήζεη ηελ ίδηα κέξα. 16 Σα βξέθε ήηαλ λενγέλλεηα θαη δελ ήηαλ επδηάθξηηεο νη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο. Έθιεςε θξπθά ην μέλν βξέθνο πνπ ήηαλ δσληαλό θαη ζηε ζέζε ηνπ έβαιε ην δηθό ηεο πνπ ήηαλ λεθξό. Όηαλ ε πξαγκαηηθή κεηέξα ηνπ θιεκκέλνπ βξέθνπο αληηιήθζεθε πσο ην παηδί ηεο δελ ππήξρε ζηε ζέζε ηνπ, άξρηζε λα ςάρλεη αιιόθξσλ. Ωο κάλα ακέζσο θαηάιαβε πνην ήηαλ ην δηθό ηεο παηδί θαη πνηα είρε πάξεη ην παηδί ηεο άιισζηε ζύκθσλα κε ην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο δελ 13 Βαζηιεηώλ Γ, 17, 6. Βι. θαη Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει Α Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ ) Α Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ )18, Α Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ ) 3,

7 7 έκελε άιινο ζην ίδην παξά απηέο ηηο δύν γπλαίθεο. 17 Ζ ςεύηηθε κάλα πνπ ην είρε πάξεη άξρηδε λα θσλάδεη ππνθξηηηθά πσο ην παηδί ήηαλ δηθό ηεο, κε ζέινληαο λα απνθαιύςεη πσο ην έθιεςε θαζώο θαλεξώλνληαλ ε αλνκία ηεο θαη ε ζπδήηεζε έθηαζε ζην αδηέμνδν. Σόηε ε πξαγκαηηθή κάλα ζθέθηεθε πσο ζα έπξεπε λα παξνπζηαζηνύλ ζην βαζηιηά νινκώληα θαη λα θξίλεη εθείλνο ηελ ππόζεζε. Όηαλ ν νινκώλ βξέζεθε κπξνζηά ζηηο δπν γπλαίθεο, ηνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα μερσξίζεη πνηα ήηαλ ε πξαγκαηηθή κάλα, θαζώο θαη νη δύν πεηζηηθά ππνζηήξηδαλ πσο ην παηδί ήηαλ δηθό ηνπο. Σόηε ν νινκώλ, πνπ έκεηλε γλσζηόο ζηελ ηζηνξία γηα ηε ζνθία ηνπ, δειαδή γηα ην όηη είρε ζειπθό κπαιό, απνθάζηζε λα δώζεη ηε δηθή ηνπ ιύζε. Σνπο απαληάεη πσο αθνύ ε θαζεκία ζαο ιέγεη πσο ην παηδί είλαη δηθό ηεο, ζα ην θόςνπκε ζηε κέζε θαη ζα δώζνπκε ζηε θάζε από ην κηζό γηα λα κελ αδηθήζνπκε θακία. Δθείλε ηελ ώξα ε γπλαίθα πνπ έιεγε ςέκαηα απάληεζε θπληθά : «Μνηξάζηε ην, έηζη δελ ζα αλήθεη ζε θακία καο», 18 θαζώο δελ ηελ έλνηαμε ηδηαίηεξα ν ζάλαηνο ελόο μέλνπ παηδηνύ. Ζ πξαγκαηηθή κάλα ακέζσο ζπάξαμε κόιηο άθνπζε πσο ζα ζθνηώζνπλ ην παηδί ηεο θαη παξαθάιεζε ην βαζηιηά πξνθεηκέλνπ λα κελ ράζεη ην παηδί ηεο, λα ην πάξεη ε άιιε γπλαίθα ώζηε λα ην βιέπεη, ηνπιάρηζηνλ, δσληαλό από καθξηά. «Κύξηε κνπ, δώζηε ζε απηήλ ην παηδί θαη κελ ην ζθνηώλεηαη» ήηαλ ηα αθξηβή ιόγηα ηεο θαηά ην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. 19 Ο νινκώλ κόιηο είδε ην ελδηαθέξνλ ηεο κίαο γπλαίθαο θαη ηελ πιήξε αδηαθνξία ηεο άιιεο θαηάιαβε ακέζσο πνηα έιεγε ηελ αιήζεηα θαη έδσζε ην βξέθνο ζηελ πξαγκαηηθή κάλα. Οη γπλαίθεο πξσηαγσληζηνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζόδην αιιά δελ θαηαθέξλνπλ λα μεγειάζνπλ ην Βαζηιηά. Μία άιιε γπλαίθα πνπ αλακθηζβήηεηα έξρεηαη ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ πάλζνθν νινκώληα είλαη ζίγνπξα ε βαζίιηζζα ηεο αβά. Αθνύγνληαο ηόζν θαηξό ηηο θήκεο γηα ηε ζνθία ηνπ νινκώληα, έξρεηαη ε ίδηα ζηα Ηεξνζόιπκα γηα λα εμαθξηβώζεη από θνληά ηηο θήκεο. Μαδί ηεο έρεη κία ηεξάζηηα αθνινπζία από θακήιεο θνξησκέλεο αξώκαηα, ρξπζάθη θαη πνιύηηκα πεηξάδηα. 20 Ο νινκώλ απάληεζε ζε όιεο ηηο δύζθνιεο εξσηήζεηο ηεο βαζίιηζζαο, ε βαζίιηζζα ηεο αβά 17 Α Βαζηιέσλ (ή Βαζηιεηώλ Γ ) 3, Α Βαζηιεηώλ, 3, Α Βαζηιεηώλ, 3, Α Βαζηιεηώλ, 10, 1 2. Β Χξνληθώλ ή Παξαιεηπνκέλσλ Β, 9, 1.

8 8 ζαύκαζε ηηο ζνθέο παξνηκίεο ηνπ θαη νκνιόγεζε ζην νινκώληα πσο : «Ζ ζνθία ζνπ θαη ηα αγαζά ζνπ, μεπεξλνύλ θαζεηί πνπ άθνπζα γηα ζέλα». 21 Βέβαηα νη γπλαίθεο παίδνπλ θαη έληνλα αξλεηηθό ξόιν ζηε δσή ηνπ νινκώληα, θαζώο γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε ιαηξεία κία ςεύηηθεο ζεάο, ηεο ζηδώληαο Αζηάξηεο, θαζώο θαη ηνλ Μηιθώκ ησλ Ακκσληηώλ. 22 Ό ίδηνο ν νινκώλ θαηά ηα θείκελα ήηαλ ηδηαίηεξα θηινγύλαηνο, δειαδή γπλαηθάο κε ηε ζύγρξνλε γιώζζα. 23 Αλακθηζβήηεηα ν παξάγνληαο πνπ παξέζπξε ηνλ νινκώληα είλαη ηδηαίηεξα κεηξήζηκνο, όκσο εθείλν πνπ έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα είλαη ε επζύλε ηνπ ίδηνπ νινκώληα, θαζώο είλαη ειεύζεξνο θαη ππεύζπλνο άλζξσπνο. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη κε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα. Ζ Δύα παξέζπξε ηνλ Αδάκ, αιιά ε επζύλε είλαη θαηεμνρήλ ηνπ Αδάκ. Σα θείκελα ην δείρλνπλ ξεηώο. 24 Έλα άιιν ζεκείν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ δείρλεη ηε ζεκαληηθή παξνπζία ηεο γπλαίθαο είλαη αλακθηζβήηεηα ην βηβιίν ηεο Ινπδίζ. Άιισζηε είλαη έλα αθόκα βηβιίνπ πνπ θέξεη γπλαηθείν όλνκα. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ πνπ δεη ηνλ 2 ν π.χ. αηώλα, (ζπλεπώο ηόηε γξάθηεθε ην βηβιίν) θάλεη ην εμήο ζπλαξπαζηηθό. Δλώ ε πξσηαγσλίζηξηα ηνπ έξγνπ ηνπ, Ηνπδίζ, δεη ηνλ 4 ν π.χ. αηώλα, ηελ ηνπνζεηεί λα δεη ζηε Βαβπιώληα αηρκαισζία δειαδή ηνλ 6 ν αηώλα, πξνθαλώο γηαηί ήηαλ κηα ζπλαξπαζηηθή γη απηόλ επνρή, από όπνπ ζα κπνξνύζε λα αληιήζεη πνιιά ζπλαξπαζηηθά ζηνηρεία. 25 ύκθσλα ινηπόλ κε ηε δηήγεζε ηνπ βηβιίνπ ν βαζηιηάο Ναβνπρνδνλόζνξαο κε ην ζηξαηεγό ηνπ Οινθέξλε, πξηλ θαηαζηξέςεη εληειώο ηα Ηεξνζόιπκα, πνιηνξθεί ην νρπξό ησλ Ηζξαειηηώλ ην θάζηξν Βαηηπινύα. Ζ πνιηνξθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξνύ ζήκαηλε απηνκάησο θαη άλεηε πνιηνξθία ησλ Ηεξνζνιύκσλ. Πξάγκαηη νη Ηζξαειίηεο ζξελνύλ θαη νδύξνληαη γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή πνπ ηελ βιέπνπλ λα βξίζθεηαη επί ζύξαηο. Μόιηο έπεζε ην νρπξό ν ζπλεξγάηεο ηνπ Οινθέξλε Αρηώξ, 21 Α Βαζηιεηώλ, 10, 7 Β Χξνληθώλ ή Παξαιεηπνκέλσλ Β, 9, Α Βαζηιέσλ (Βαζηιεηώλ Γ ) 11, Πξβι. γηα ην ζέκα ην έξγν ηνπ Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία, λνήκαηα, απνηππώκαηα, ζει. 92, όπνπ ππάξρεη επίζεο ην αθξηβέο βηβιηθό ρσξίν (Βαζηιεηώλ Γ, 11, 1 13). 24 Γέλεζηο 3, Βι. Γεκεηξίνπ Κατκάθε, ύληνκε εηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε (κεηάθξαζε επηινγήο ελνηήησλ από ηε Βίβιν ηεο Ιεξνπζαιήκ), εθηππσηηθή Δ.Π.Δ. «Uniprint Hellas», Θεζζαινλίθε 1991, ζει ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, (επηκέιεηα Αζ. Παπαξλάθεο Γξ. Θ.), Π. Πνπξλαξά, ζει Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία, λνήκαηα, απνηππώκαηα, ζει. 134.

9 9 ζηξαηεγόο ησλ Ακκσληηώλ, αλ θαη ερζξόο ησλ Ηζξαειηηώλ ιέγεη κε έκθαζε πσο θαλείο δελ κπνξεί λα ληθήζεη ηνπο Ηζξαειίηεο, θαζώο ν Θεόο ηνπο είλαη αλίθεηνο θαηά πάληα. Ζ κόλε πεξίπησζε λα ληθεζνύλ είλαη κόλν όηαλ παξαβνύλ ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ ηνπο. Ο Οινθέξλεο ζην άθνπζκα απηήο ηεο άπνςεο αγαλαθηεί ζθόδξα θαζώο δελ κπνξεί λα δερηεί πσο ππάξρεη θάπνηνο, έζησ θαη Θεόο, πνπ ζα κπνξνύζε λα ληθήζεη ηνπο παλίζρπξνπο Βαβπιώληνπο. Γηαηάδεη λα δέζνπλ ηνλ ζηξαηεγό Οινθέξλε θαη λα ηνλ πεηάμνπλ ζην θάζηξν ηεο Βαηηπνύια, έηζη ώζηε λα δεη ν ίδηνο κε ηα κάηηα ηνπ ηελ άιιε κέξα ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ησλ Ηζξαειηηώλ. Δθείλε ηε ζηηγκή ε Ηνπδίζ κηα ήζπρε, αμηνπξεπήο, αιιά θαη πνιύ σξαία ρήξα δίλεη ηε δηθή ηεο ιύζε. Βγάδεη ηα πέλζηκα ξνύρα, ζηνιίδεηαη όζν κπνξεί θαιύηεξα, θαη κε πξνθιεηηθή εκθάληζε κπαίλεη ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Οινθέξλε. Ο Οινθέξλεο γνεηεύεηαη ακέζσο από ηελ νκνξθηά ηεο θαη πηάλεη θνπβέληα καδί ηεο. Ζ Ηνπδίζ δελ θξύβεη ην πνηα είλαη θαη ηνπ εμνκνινγείηαη πσο όλησο νη ζπκπαηξηώηεο ηεο αλ παξαβνύλ ηε ιαηξεία ζηνλ αιεζηλό Θεό ζα εηηεζνύλ θαη από ηνπο ερζξνύο ηνπο θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη έηνηκνη λα ηηο παξαβνύλ, θαζώο πεζαίλνπλ από ηελ πείλα θαη ηε δίςα. 26 Ο Οινθέξλεο γνεηεπκέλνο ζθόδξα πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλεη δηθή ηνπ ηεο πξνηείλεη λα ηε θηινμελήζεη ηξεηο κέξεο ζηε ζθελή ηνπ. Ζ Ηνπδίζ δέρεηαη θαη ηελ ηέηαξηε κέξα ηνλ κεζάεη θαη κε ην ζπαζί ηνπ, ηνπ θόβεη ην θεθάιη. Παίξλεη ην θεθάιη ηνπ, πεγαίλεη ζηελ πόιε ησλ Ηεξνζνιύκσλ θαη θξεκάεη ην θεθάιη ηνπ έμσ από ηα ηείρε. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν ε εηθόλα ηνπ θξεκαζκέλνπ θεθαιηνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ αξρηζηξαηήγνπ πξνθαιεί παληθό ζηνπο Βαβπιώληνπο ζηξαηηώηεο, νη νπνίνη αιινπαξκέλνη δελ μέξνπλ πνπ λα απεπζπλζνύλ. Δύθνια ηώξα νη Ηζξαειίηεο νξκνύλ θαη απνκαθξύλνπλ ηνπο έληξνκνπο Βαβπιώληνπο. Ζ Ηνπδίζ αλαθεξύζζεηαη αξρεγόο ησλ Ηζξαειηηώλ θαη αξρίδνπλ όινη λα πκλνύλ ηνλ Εσληαλό Θεό. 27 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ν άγλσζηνο ζπγγξαθέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, 28 (ην νπνίν ζεκεησηένλ δελ ζώδεηαη ζην πξσηόηππν εβξατθό θείκελν αιιά κόλν ζηελ κεηάθξαζε σλ Ο ), πνπ δεη ηνλ 2 ν π.χ. αηώλα, ρξεζηκνπνηεί έλα ηζηνξηθό πξόζσπν, ηελ Ηνπδίζ, πνπ όλησο έδεζε, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηα ρξόληα ηνπ 26 Ο Νίθνο Μαηζνύθαο παξαηεξεί πσο ηειηθά ν Αρηώξ είλαη απόιπην δίθην. Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 135 : «θαη ζ απηό ην ζεκείν έρεη δίθην ν Αρηώξ!». 27 Ηνπδίζ, Σν πην πηζαλό πσο είλαη Ηνπδαίνο ηεο Παιαηζηίλεο πνπ ην έγξαςε ζε εβξατθή ή αξακατθή γιώζζα. Βι. ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, (επηκέιεηα Αζ. Παπαξλάθεο Γξ. Θ.), Π. Πνπξλαξά, ζει. 505.

10 10 Αξηαμέξμε Ώρνπ, δειαδή 4 ν αηώλα ( ), 29 ηελ ηνπνζεηεί δύν αηώλεο πην πξηλ, ζηε Βαβπιώληα αηρκαισζία θαη ηειηθά ηε βάδεη όρη κόλν ην θαηαιπηηθό πξόζσπν ηνπο έξγνπ ηνπ, αιιά θαη ηελ αξρεγό ησλ Ηζξαειηηώλ. ε κία θαζαξά αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία κία γπλαίθα γίλεηαη αξρεγόο ελόο έζλνπο, έζησ θαη κηθξνύ. Σν εμόρσο αμηνπξόζεθην είλαη πσο ην θείκελν πνπ καο ζώδεηαη είλαη κόλν ηεο κεηαθξάζεσλ ησλ εβδνκήθνληα πνπ είραλ έληνλε ειιεληθή παηδεία. Καη έηζη κία θαζαξά αλδξνθξαηνύκελε λννηξνπία, όπσο απηή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ηελ νπνία γλώξηδαλ άξηζηα νη κεηαθξαζηέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, κεηαθξάδνπλ από ην Δβξατθό θείκελν ζηα ειιεληθά πσο κία γπλαίθα θέξλεη ηε λίθε θαη γίλεηαη ε αξρεγόο ησλ Ηζξαειηηώλ. Μία άιιε γπλαίθα πνπ επίζεο παίδεη ζε θάπνηα θάζε πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κνίξα ησλ Ηζξαειηηώλ είλαη ε Δζζήξ. Ζ ηζηνξία ηεο ζπλδέεηαη κε ηνπο Ηνπδαίνπο ηεο δηαζπνξάο θαζώο ε Δζζήξ δελ δεη ζηα Ηεξνζόιπκα, αιιά ζηε δηαζπνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα νύζα, ηελ πξσηεύνπζα ησλ Πεξζώλ, ηελ επνρή ηνπ βαζηιηά Ξέξμε Α, ν νπνίνο έγηλε βαζηιηάο ην π.χ., (4 ρξόληα κεηά ηελ ήηηα ησλ Πεξζώλ ζηε κάρε ηνπ Μαξαζώλα από ην ζηξαηεγό Μηιηηάδε). ύκθσλα κε ην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ν βαζηιηάο Ξέξμεο Α ζε κεγάιε γηνξηή πνπ έθαλε ζηα αλάθηνξα ηνπ, θάιεζε ηελ γπλαίθα ηνπ Αζηίλ λα παξνπζηαζηεί κπξνζηά ζηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ, γηα λα δνπλ όινη ηελ νκνξθηά ηεο. Δθείλε αξλήζεθε, θαη ν βαζηιηάο ληώζνληαο κεγάιε ληξνπή, ηελ δηώρλεη από ην παιάηη. Γηα λα βξεη ινηπόλ θαηλνύξηα γπλαίθα, ηελ νπνία ζα θαηαζηήζεη θαη βαζίιηζζα, δηαηάδεη λα παξνπζηαζηνύλ κπξνζηά ηνπ, όιεο νη σξαίεο θνπέιεο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ, αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο. Πξνζέξρεηαη ινηπόλ θαη ε Δζζήξ, κία πνιύ όκνξθε Ηνπδαία, πνπ δελ δεη κόληκα ζηα Ηεξνζόιπκα, αιιά ζηα νύζα. Ο Ξέξμεο θαηαγνεηεύεηαη θαη ηελ παληξεύεηαη θαζηζηώληαο επίζεκε γπλαίθα ηνπ. Έηζη από εδώ θαη ζην εμήο βαζίιηζζα ηεο ηζρπξήο απηνθξαηνξίαο ησλ Πεξζώλ είλαη κία Ηζξαειίηηζζα, ε Δζζήξ. Ζ Δζζήξ έρεη έλαλ ζείν, ηνλ Μαξδνραίν, ν νπνίνο είλαη απιηθόο ηνπ βαζηιηά αλαθαιύπηεη κία ζπλνκσζία ελαληίνλ ηνπ Ξέξμε. Σνλ ελεκεξώλεη εγθαίξσο, νη έλνρνη ηηκσξνύληαη θαη ν Ξέξμεο ζώδεηαη, ληώζνληαο βαζηά επγλσκνζύλε γηα ηνλ Μαξδνραίν. Ο Μαξδνραίνο όκσο αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά λα πξνζθπλήζεη ηνλ Ακάλ, ηνλ πξσζππνπξγό ηνπ βαζηιηά, όπσο απαηηνύζε ε βαζηιηθή δηαηαγή γηα όινπο 29 Πξβι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει. 134.

11 11 ηνπο ππνηειείο ηεο ρώξαο, θαη ν Ακάλ απνθαζίδεη λα ηνλ βγάιεη από ηελ κέζε. Σνλ δηαβάιεη ζηνλ Ξέξμε, ν Ξέξμεο κε δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζπγθαηαλέβεη, θαη κε ην βαζηιηθό δηάηαγκα πνπ θπζηθά δελ ην πιεξνθνξείηαη αθόκα θαλείο, νξίδεηαη ε εκέξα εμόλησζεο ησλ Ηνπδαίσλ νιόθιεξεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ εκέξα απηή βγαίλεη κε θιήξν, θαη είλαη ε 14 ε ηνπ κελόο Αδάξ, 30 πνπ είλαη κεηαμύ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ. 31 ηε δηαηύπσζε ηνπ δηαηάγκαηνο είλαη εκθαλήο ε πξνζσπηθή ζθξαγίδα ηνπ Ακάλ, ρσξίο ηελ πιήξε γλώζε ηνπ Ξέξμε. Ο Μαξδνραίνο πιεξνθνξείηαη ηα γεγνλόηα θαη ηξέρεη λα ελεκεξώζεη ηε βαζίιηζζα αληςηά ηνπ Δζζήξ, πνπ είλαη Δβξαία, γηα λα ηνπο γιηηώζεη. Ζ Δζζήξ, αλ θαη δηζηάδεη ζηελ αξρή, πείζεηαη ελ ηέιεη θαη απνθαζίδεη λα βάιεη κπξνζηά ην γπλαηθείν ζρέδην ηεο. Δηνηκάδεη έλα ιακπξό ζπκπόζην θαη θαιεί ηνλ βαζηιηά θαη ηνλ πξσζππνπξγό ηνπ. Πάλσ ζην γιέληη, ζαγελεπκέλνο ν βαζηιηάο, ηεο ππόζρεηαη πσο ζα ηθαλνπνηήζεη θάζε επηζπκία ηεο, θαη ε Δζζήξ κόιηο ιακβάλεη ηελ αλδξηθή ηνπ ππόζρεζε, ηνπ απνθαιύπηεη πιήξσο ην ζαηαληθό ζρέδην ηνπ Ακάλ ζρεηηθό κε ην πεξηώλπκν βαζηιηθό δηάηαγκα. Νεπξηαζκέλνο ν Ξέξμεο δηαηάδεη ηνλ ζάλαην ηνπ πξσζππνπξγνύ, δηα απαγρνληζκνύ, θαη θπζηθά αλαθαιεί ην ζρεηηθό δηάηαγκα, θαη ν Μαξδνραίνο γίλεηαη ν λένο πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο. Όκσο ζπκβαίλεη θαη θάηη άιιν. Οη Ηνπδαίνη δέρνληαη επίζεζε από ερζξνύο ηνπο, θαη πξέπεη λα ακπλζνύλ. Βαζηιηθό δηάηαγκα, θαη πάιη κε ηε βνήζεηα ηεο Δζζήξ, είλαη κε ην κέξνο ησλ Ηνπδαίσλ ζηελ επίζεζε πνπ πξόθεηηαη λα δερζνύλ από ηνπο ερζξνύο ηνπ. Πξάγκαηη ληθνύλ θαη εκθαλίδνληαη ηώξα σο νη ηζρπξνί ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο. 32 Δίλαη πξνθαλέο πσο όιεο απηέο νη επηηπρίεο δελ ζα είραλ ζπκβεί, αλ δελ ππήξρε κία γπλαίθα ε Δζζήξ, 33 ε νπνία όρη κόλν έγηλε βαζίιηζζα, αιιά είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη θαη ηελ πιήξε εκπηζηνζύλε ηνπ ζπδύγνπ ηεο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε γπλαίθα εμαίξεηαη πνπ 30 Δζζήξ 3, Γεκεηξίνπ Κατκάθε, Οη ζεζκνί ηεο Παιαηάο Γηαζήθε (Παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο), εθδ. Simbo Θεζζαινλίθε 1995, ζει Ο αλαγλώζηεο κπνξεί λα πάξεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, ζει. 515, θαζώο θαη ζην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο Δζζήξ Πξβι. Γεκεηξίνπ Κατκάθε, ύληνκε εηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε (κεηάθξαζε επηινγήο ελνηήησλ από ηε Βίβιν ηεο Ιεξνπζαιήκ), εθηππσηηθή Δ.Π.Δ. «Uniprint Hellas», Θεζζαινλίθε 1991, ζει. 73 : «Σν βηβιίν ηεο Δζζήξ δηεγείηαη, όπσο αθξηβώο θαη ην βηβιίν ηεο Ηνπδίζ, κηα αθόκε πεξίπησζε ζσηεξίαο ηνπ έζλνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζε κία γπλαίθα»

12 12 παίξλεη ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο ζην ιαό ηνπ Ηζξαήι, θαη ηεο δηαζπνξάο θπζηθά, από ηνλ νπνίν ζα βγεη θάπνηα κέξα ν Μεζζίαο. Ύζηεξα από απηά ηα γεγνλόηα θαζηεξώλεηαη ε ενξηή ησλ Πνπξίκ, πνπ ζα πεη ε ενξηή ησλ Κιήξσλ, θαηά ηελ νπνία νη Ηζξαειίηεο παλεγπξηθά γηόξηαδαλ απηήλ ηελ επεξγεζία ηνπ Θενύ. Πήξε ηελ νλνκαζία ε ενξηή ησλ θιήξσλ αθξηβώο γηαηί ν Ακάλ είρε ξίμεη θιήξνπο γηα λα νξίζεη ηελ εκέξα εμόλησζεο ησλ Ηζξαειηηώλ. 34 Οη γπλαίθεο θαη ε ζεκαζία ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Γξαθήο. Όηαλ ν Ηζξαήι ρσξίζηεθε ζε δύν βαζίιεηα κεηά ην ζάλαην ηνπ νινκώληα, ην βόξεην θαη ην λόηην, γλσξίδνπκε πσο ην βόξεην βαζίιεην θαηαζηξάθεθε ην 722 π.χ. θαη ην λόηην ην 587 π.χ. Σν 587 κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λόηηνπ βαζηιείνπ νη Ηζξαειίηεο κεηαθέξζεθαλ αηρκάισηνη ζηε Βαβπιώλα, όπνπ δνύζαλ θάησ από ηελ ηπξαλληθή παξνπζία ηνπ Ναβνπρνδνλόζνξα. Καζώο πεξλνύζαλ ηα ρξόληα κεηαθέξζεθαλ ζηγά ζηγά όινη νη Ηζξαειίηεο. Έηζη πνιύ ιίγα ρξόληα αξγόηεξα ην 605 π.χ. κεηαθέξζεθε θαη ν λεαξόο Γαληήι κε ηνπο ηξεηο θίινπο Ἀλαλία, Μηζαήι θαη Ἀδαξία, νη νπνίνη ζα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία γλσζηνί σο νη ηξεηο παίδεο ἐλ θακίλῳ, γηαηί ζα κπνπλ ζην θακίλη λα θανύλ δσληαλνί θαη βγνπλ αλέπαθνη θαη ν Γαληήι γηαηί ζα κπεη ζην ιάθθν ησλ ιεόλησλ όηαλ ζα αξλεζεί λα ζηακαηήζεη ηελ πξνζεπρή ηνπ ζηνλ αιεζηλό Θεό θαη ηειηθά θαη απηόο ζα βγεη αλέπαθνο θαη δσληαλόο από ηνλ ιάθθν κε ηα ζεξία. Βέβαηα θαη νη ηέζζεξηο απηνί θίινη ζα αιιάμνπλ νλόκαηα από ηνπο Βαβπιώληνπο θαη ζα κεηνλνκαζηνύλ ν Γαληήι ζε Βαιηάζαξ θαη νη ηξεηο παίδεο αληίζηνηρα ζε εδξάρ, Μηζάρ θαη Ἀβδελαγώ. 35 Οη ηέζζεξηο απηνί θίινη δνπλ επί βαζηιεηώλ Ναβνπρνδνλόζνξα, ηνπ Βαιηάζαξ πνπ ήηαλ γηνο ηνπ Ναβνπρνδνλόξα θαη ηνπ Μήδνπ βαζηιηά Γαξείνπ. Ο Γαληήι πεζαίλεη ην 536, 40 πεξίπνπ ρξόληα από ηελ εμνξία ηνπ ζηε Βαβπιώλα. Ύζηεξα από 70 πεξίπνπ ρξόληα από ηε Βαβπιώληα αηρκαισζία, ην 515 π.χ., όηαλ νη Βαβπιώληνη θπξηεύζεθαλ από ηνπο Πέξζεο, ν βαζηιηάο Γαξείνο ζύκθσλα κε ην δηάηαγκα ηνπ Κύξνπ απνθάζηζε λα επηηξέςεη έλα κέξνο ησλ Ηζξαειηηώλ, κε αξρεγό ηνλ Ενξνβάβει, λα γπξίζνπλ ζηα Ηεξνζόιπκα θαη λα μαλαρηίζνπλ ην λαό ηνπο. Πξηλ ηελ ηζηνξηθή επηζηξνθή ηνπο έγηλε ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά ν εμήο δηαγσληζκόο. Μεηά από έλα ζπκπόζην ηνπ βαζηιηά Γαξείνπ, όπνπ κεηείραλ όζνη ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ, πήγαλ όινη λα μεθνπξαζηνύλ. Σόηε νη ηξεηο λεαξνί ζσκαηνθύιαθεο ηνπ βαζηιηά ζπκθώλεζαλ κεηαμύ ηνπο λα γξάςνπλ ζε ηξία 34 ηαύξνπ Δ. Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, ζει Γαληήι 1, 6 7.

13 13 ζεκεηώκαηα πνην πξάγκα ζηνλ θόζκν ζεσξνύλ σο ην πην ζεκαληηθό. Καηόπηλ ζα ζθξάγηδαλ ηα ζεκεηώκαηα ηνπο, ζα ηα έβαδαλ θάησ από ην πξνζθέθαιν ηνπ βαζηιηά θαη όηαλ ν βαζηιηάο ζα ζεθώλνληαλ ζα ηα δηάβαδε θαη ζα βξάβεπε εθείλνλ πνπ ζα έγξαθε ηελ επθπέζηεξε απάληεζε. 36 Ο πξώηνο είπε πσο ην πην ηζρπξό πξάγκα ζην θόζκν είλαη ην θξαζί. Ο δεύηεξνο πσο ην πην ηζρπξό πξάγκα είλαη ε δύλακε ηνπ βαζηιηά θαη ν ηξίηνο ζσκαηνθύιαθαο πνπ ήηαλ ν Ενξνβάβει ησλ Ηζξαειηηώλ, είπε πσο ην πην ζεκαληηθό πξάκα ζηνλ θόζκν είλαη νη γπλαίθεο! (νη γπλαίθεο γελλνύλ ηνπο ζεκαληηθνύο άλδξεο, νη γπλαίθεο ξάβνπλ ηα ξνύρα ησλ αλδξώλ θαη νη γπλαίθεο ηηκνύλ ηνπο άλδξεο 37 ). Δπεηδή, όκσο, θαη ε γπλαίθα ράλεηαη κέζα ζηε καηαηόηεηα, ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα ηειηθά ζηνλ θόζκν είλαη ε αιήζεηα γηαηί απηή δεη αηώληα, δελ ιακβάλεη ππόςε ηεο πξόζσπα ή δηαθνξέο θαη θάλεη πάληνηε ην ζσζηό θαη πνηέ ην άδηθν. 38 Ο Γαξείνο ελζνπζηάζηεθε κε απηήλ ηελ απάληεζε θαη σο έπαζιν άθεζε ηνλ Ενξνβάβει θαη κεξίδα ηνπ ιανύ ηνπ λα επηζηξέςνπλ ηελ άιιε κέξα ζηελ παηξίδα ηνπο. Ο ελδηαθέξνλ απηόο δηαγσληζκόο είλαη γξακκέλνο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην βηβιίν Ἔζδξαο Α. 39 Οη γπλαίθεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ζπλδένληαη θαη κε ζαπκαηνπξγηθά γεγνλόηα, όπσο ε γλσζηή άξξα. Ζ άξξα γέλλεζε ζε κεγάιε ειηθία κε ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν ηνλ Ηζαάθ. Καζώο από ηνλ Ηζαάθ, γην ηνπ Αβξαάκ γελληνύληαη όινη νη κεγάινη πξνθήηεο θαη βαζηιείο, Γαπίδ θαη νινκώλ, από ηε γεληά ησλ νπνίσλ ζα πξνέιζεη ν Μεζζίαο, ε άξξα κε ηελ αηεθλία ηεο θαη ηνλ ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν γέλλεζεο, θαζίζηαηαη θεληξηθό πξόζσπν ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε κία άιιε γπλαίθα ηελ Άλλα, ζύδπγν ηνπ Διθαλά, πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην Α Βαζηιείσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Πξάγκαηη ε Άλλα ζα γελλήζεη γην κε ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν, ζε κεγάιε ειηθία, ηνλ ακνπήι, 40 ν νπνίνο ζα γίλεη ν πην ζεκαληηθόο πξνθήηεο ηνπ ιανύ όηαλ ζα γπξίζνπλ από ηελ αηρκαισζία ηεο Αηγύπηνπ. Απηόο ζα ρξίζεη θαη ηνλ πξώην βαζηιηά ηνπ Ηζξαήι, ηνλ ανύι, παξά ηελ έληνλε, αξρηθή ηνπ, αληίδξαζε θαζώο ε εγθαηάζηαζε βαζηιηά, θαηά ην πξόηππν ησλ γεηηνληθώλ ιαώλ, ζα ζήκαηλε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζην Θεό. Ο ανύι ζα απνδεηρζεί 36 Έζδξαο Α, 3, Έζδξαο Α, 4, Έζδξαο Α, 4, Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει Α ακνπήι (Βαζηιεηώλ Α ) 1 2.

14 14 αθαηάιιειν γη απηή ηε ζέζε θαη ηειηθά ζα εγθαηαζηήζεη βαζηιηά ηνλ Γαπίδ, πξνπάηνξα ηνπ Μεζζία. Έηζη κία αθόκα γπλαίθα, ε Άλλα ηνπ Διθαλά, γίλεηαη ζεκαληηθό πξόζσπν ζηελ ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι, ε νπνία ζπλδέεηαη, θαη ζηα 49 βηβιία ηεο Π.Γ., άκεζα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εξρνκνύ ηνπ Μεζζία. Με ζαπκαηνπξγηθό ηξόπν γελληέηαη θαη ν θξηηήο ακςώλ θαζώο είλαη γηνο ηνπ Μαλσέ θαη «ηεο ζηείξαο γπλαίθαο ηνπ από ηε αξαά». 41 Γπλαηθεία πξόζσπα πξσηαγσληζηνύλ ζε κεγάιν βαζκό θαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε. Γελ αλαθεξόκαζηε θπζηθά ζηελ Παλαγία, πνπ ηε ζεσξνύκε ην δεδνκέλν πξόζσπν πνπ θαηέρεη θεληξηθόηαην ξόιν θαη ζηελ Αγία Γξαθή θαη ζηε κεηέπεηηα βπδαληηλή ζενινγία, αιιά ζε πιείζηεο όζεο γπλαίθεο, όπσο ε Μαξία ε Μαγδαιελή πνπ θαηάιαβε ακέζσο πνηνο ήηαλ πξαγκαηηθά ν Μεζζίαο, ε Μαξία ηνπ Κισπά, ε Διηζζάβεη, ε κεηέξα ηνπ Πξνδξόκνπ, πνπ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν βάδνπλ ην δηθό ηνπο ιηζαξάθη ζηελ λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ έθηαζε, θαη απηή είλαη θπζηθά ν Ηεζνύο Χξηζηόο. Ίζσο κία από ηηο πην επγεληθέο γπλαηθείεο κνξθέο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο λα είλαη ε γπλαίθα ηνπ Πηιάηνπ. Σελ ώξα πνπ όινη, Ηνπδαίνη θαη Ρσκαίνη, δεηνύζαλ λα ζθνηώζνπλ έλα αζών, ε γπλαίθα ηνπ Πηιάηνπ ήηαλ ε κόλε από ην ξσκατθό πεξηβάιινλ πνπ αξληνύληαλ. Δίρε δεη ζηνλ ύπλν ηεο πσο ν Ηεζνύο είλαη αζώνο. Ο Μαηζαίνο γξάθεη ην εμήο ραξαθηεξηζηηθό ζην επαγγέιην ηνπ : «Καζεκέλνπ δὲ αὐηνῦ ἐπὶ ηνῦ βήκαηνο (ελλνείηαη ν Πηιάηνο) ἀπέζηεηιε πξὸο αὐηὸλ ἡ γπλὴ αὐηνῦ ιέγνπζα κεδὲλ ζνη θαὶ ηῷ δηθαίῳ ἐθείλῳ πνιιὰ γὰξ ἔπαζνλ ζήκεξνλ θαη ὄλαξ δη αὐηόλ.» 42 Μέζα ζε εθείλε ηελ θαθνήζεηα ησλ ζηεκέλνπ δηθαζηεξίνπ, ησλ ςεπδνκαξηύξσλ αιιά θαη ηεο αλαλδξείαο ηνπ Πηιάηνπ κε ην λίπησ ηα ρείξαο κνπ 43, κόλν κία γπλαίθα ζέιεη ηελ αζώσζε ηνπ Ηεζνύ Χξηζηνύ, θαη απηή είλαη ε γπλαίθα ηνπ ζηξαηησηηθνύ δηνηθεηή. Έλαο ζύγρξνλνο ζηνραζηήο, ν Νίθνο Μαηζνύθαο, αλαθεξόκελνο ζηελ παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ιέγεη πσο «ν κεηξνθεληξηθόο πνιηηηζκόο δελ είλαη θαζαξό πξντόλ ηεο γπλαηθείαο θύζεο, αιιά κηαο αλζξώπηλεο πξνόδνπ, κίαο ζπκθηιίσζεο, όζν είλαη εθηθηό, κεηαμύ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, 41 Νίθνπ Μαηζνύθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζει Μαηζ. 27, Μαηζ. 27, : «ιαβὼλ ὕδσξ ἀπελίςαην ηὰο ρεῖξαο ἀπέλαληη ηνῦ ὄρινπ ιέγσλ ἀζῷὸο εἰκη ἀπὸ ηνῦ αἵκαηνο ηνῦ δηθαίνπ ηνύηνπ ὑκεῖο ὄςεζζε».

15 15 δειαδή κηαο άξζεο ησλ αληαγσληζηηθώλ ζέζεσλ». 44 Πξάγκαηη ζηελ Αγία Γξαθή δελ ππάξρεη θακία αληαγσληζηηθόηεηα κεηαμύ άλδξα θαη γπλαίθαο, όπσο ηνπιάρηζηνλ εκθαλίζηεθε ζηηο κεηέπεηηα ηερλνθξαηηθέο θνηλσλίεο, αιιά πνξεία πνπ νδεύεη ζε κία ηειείσζε θαη ζεξαπεία ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο. Σειείσζε πνπ θνξπθώλεηαη ζηελ ελαλζξώπηζε, ε νπνία είλαη θαη ε ηέιεηα ζενθάλεηα, θαη ζπλερίδεηαη δπλακηθά ζηελ παξνύζα θάζε ηεο εθθιεζίαο, ηελ νπνία δηαλύνπκε ηώξα, νδεύνληαο πξνο ηα έζραηα. Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ελδηαθέξνληαη, θαη πνιύ ζσζηά πξάηηνπλ, γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ άλδξα θαη ηε γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία, ελώ ε ζενινγία γηα ηε ζεξαπεία ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο πνπ είλαη θνηλή ζηνλ άλδξα θαη ζηελ γπλαίθα. Βέβαηα ε ζεξαπεία ηνπ αλζξώπνπ έρεη θαη αληίθηππν ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηθό ζύζηεκα, θαζώο ζεξαπεπκέλνη άλζξσπνη έρνπλ θαη ζσζηή παξνπζία κέζα ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Οη γπλαίθεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο δελ δηεθδηθνύλ θνηλσληθή ζέζε ή εμύςσζε (θαινδερνύκελα βέβαηα θαη απηά όπνπ ππάξρνπλ), αιιά κεηνρή ζηελ θνηλή πνξεία ηεο θνηλόηεηαο πνπ αλακέλεη ηνλ εξρνκό ηνπ Μεζζία. Σα γπλαηθεία πξόζσπα όπσο ε Δύα, ε Γεββώξα, ε Ηαήι, ε Αβηγαία, ε άξξα, ε Ρεββέθα, ε Ραάβ, ε Γαιίδα, πνπ ζα θέξεη ηειηθά κία θαηαζηξνθή παξαπιαλώληαο ηνλ Κξηηή ακςώλ, ε Ρνπζ, ε Ηνπδίζ, ε Δζζήξ, ε Άλλα ηνπ Διθαλά, ζπλζέηνπλ έλαλ πςειό κεηξηαξρηθό πνιηηηζκό, όπνπ ε γπλαίθα είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό πνιιά πξάγκαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ζείαο νηθνλνκίαο πνπ ηειηθά δελ είλαη άιιε από ηελ ηζηνξία όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο Νίθνπ Μαηζνύθα, Η Δύα ηεο ζενινγίαο θαη ε γπλαίθα ηεο ηζηνξίαο, δεκνζηεπκέλν ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξά 1992, ζει Πξβι. γηα ην πώο εθιακβάλεηαη ε ζενινγία ηελ ηζηνξία ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ Νίθνπ Μαηζνύθα, Η Δύα ηεο ζενινγίαο θαη ε γπλαίθα ηεο ηζηνξίαο, ζει. 273.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία Ενότητα B: Η Δημιουργία του Κόσμου στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. 2β. Κοσμογονία: Η Δημιουργία του Σύμπαντος και των Θεών Η Ερμηνεία της Θεογονίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα