JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)"

Transcript

1 JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), μιας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσας βάσει της νομοθεσίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Το παρόν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιέχει βασικές πληροφορίες για το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες προτού πραγματοποιήστε μια επένδυση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επενδυτή καθώς και η νομική σχέση με το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασάφειας αναφορικά με το νόημα οποιασδήποτε λέξης ή φράσης σε οποιαδήποτε μετάφραση, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Προφίλ κινδύνων Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το εν λόγω μετοχικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών από την Ιαπωνία. Καθώς το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές, οι επενδυτές εκτίθενται στις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών και στην οικονομική απόδοση των εταιρειών, μετοχές των οποίων περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του. Συνεπώς, η αξία των επενδύσεων δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται σε καθημερινή βάση και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν στο τέλος όλο το ποσό της αρχικής τους επένδυσης. Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μία μόνο αγορά, η οποία δύναται να υπόκειται σε συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, και ότι παρ όλο που προσφέρει εστιασμένες επενδύσεις και προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων, ταυτόχρονα περιορίζει τη δυνατότητα διασποράς του κινδύνου στα πλαίσια του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, η αστάθεια του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιορίζεται από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του, το οποίο επενδύει σε μεγάλο αριθμό εταιρειών και ομίλων του κλάδου. Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι συνομολογημένο σε δολάρια ΗΠΑ, το υποκείμενο ενεργητικό του όμως είναι συνομολογημένο κυρίως σε γεν Ιαπωνίας. Insight + Process = Results Προφίλ τυπικού επενδυτή Πρόκειται για ένα αμιγώς μετοχικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει στους επενδυτές ευρύ άνοιγμα στο Χρηματιστήριο της Ιαπωνίας. Συνεπώς, το εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρεται για επενδυτές που ενδιαφέρονται να συνδυάσουν επενδύσεις σε μία μόνο χώρα με ένα προϋπάρχον διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ή για επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια μεμονωμένη, αμιγώς μετοχική επένδυση, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Καθώς το εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές και εξαιτίας των επιμέρους οικονομικών, νομισματικών και πολιτικών κινδύνων που ενέχουν οι επενδύσεις σε μία μόνο χώρα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρεται για επενδυτές με τουλάχιστον πενταετή επενδυτικό ορίζοντα. Ημερομηνία Έναρξης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου 16/11/88 Νόμισμα Αναφοράς Δολάριο ΗΠΑ (USD) Σύνολο Ενεργητικού USD 356,7 εκατ. στις 30/06/09 Διαχειριστές Επενδύσεων JF Asset Management Limited JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Δείκτες Αναφοράς Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης) Παράρτημα Κάθε αναφορά σε Παράρτημα σημαίνει παράρτημα του πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Επενδυτικός Στόχος Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε ιαπωνικές εταιρείες. Επενδυτική Πολιτική Τουλάχιστον το 67% του συνολικού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκτός των διαθεσίμων και των τίτλων υψηλής ρευστότητας) θα επενδύεται σε μετοχές και χρεόγραφα συνδεδεμένα με μετοχές εταιρειών οι οποίες εδρεύουν και έχουν συσταθεί με βάση τη νομοθεσία της Ιαπωνίας, ή αντλούν το κύριο μέρος των εσόδων τους από την Ιαπωνία, ακόμα και εάν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια άλλων χωρών. Η μετοχική έκθεση μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω επενδύσεων σε μετοχές, πιστοποιητικά μετοχών, τίτλους επιλογής και άλλα δικαιώματα συμμετοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχική έκθεση μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται, σε περιορισμένο βαθμό, μέσω επενδύσεων σε μετατρέψιμους τίτλους, ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ δεικτοποιημένα και συμμετοχικά γραμμάτια, καθώς και σε γραμμάτια συνδεδεμένα με μετοχές. Σε δευτερεύουσα βάση, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, διαθέσιμα και τίτλους υψηλής ρευστότητας. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επίσης επενδύει σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε τίτλους που είναι συνομολογημένοι σε οποιοδήποτε νόμισμα, ενώ δύναται να προβαίνει και σε αντιστάθμιση του σχετικού συναλλαγματικού κινδύνου. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγους χρηματοοικονομικούς τίτλους για την αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου μπορούν να χρησιμοποιούνται τεχνικές και εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του δανεισμού χρεογράφων ή των συμφωνιών επαναγοράς) που αφορούν σε κινητές αξίες και τίτλους χρηματαγοράς. Όλες οι παραπάνω επενδύσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στο «Παράρτημα ΙΙ Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες». Κατηγορίες Μεριδίων Πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων Κατηγοριών Μεριδίων υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία και επίσης διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Διαχείρισης στο Λουξεμβούργο. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να εκδίδει Κατηγορίες Μεριδίων με οποιονδήποτε συνδυασμό των παρακάτω χαρακτηριστικών, όπως δηλώνεται από το επίθεμα στο όνομα της εκάστοτε Κατηγορίας Μεριδίων: Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να διατίθενται στο Νόμισμα Αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή να συνομολογούνται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Οι Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να είναι είτε αντισταθμισμένες είτε μη αντισταθμισμένες. Οι Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πολιτικές μερισμάτων, με το επίθεμα «(acc)», «(dist)», «(div)», «(inc)» ή «(mth)», όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην ενότητα Πολιτική Μερισμάτων του Ενημερωτικού Δελτίου.

2 Ιστορική Απόδοση Η απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων «A (acc) USD» αναφέρεται παρακάτω. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να έχει και άλλες ενεργές Κατηγορίες Μεριδίων, των οποίων η απόδοση είναι παρόμοια με την απόδοση που αναφέρεται παρακάτω. Η απόδοση άλλων Κατηγοριών Μεριδίων ενδέχεται να διαφέρει, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως, μεταξύ άλλων, οι προμήθειες, η πολιτική αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και το νόμισμα αναφοράς τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση συγκεκριμένων Κατηγοριών Μεριδίων, απευθυνθείτε στους κατά τόπους αντιπροσώπους, την Έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο JF Japan Equity A (acc) - USD 0,1% -19,7% -31,4% 2009/ / /2006 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το πλήρες ποσό της αρχικής τους επένδυσης. Τα αριθμητικά στοιχεία απόδοσης (πηγή JPM/JPMorgan Chase) αναφέρονται σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών έως την 30 ή Ιουνίου και βασίζονται στην τιμή «NAV to NAV» με επανεπένδυση μεικτού εισοδήματος. Προμήθειες και Έξοδα Ετήσια Προμήθεια Ελάχιστη Αρχική Διαχειριστή Λειτουργικά Εγγραφή (USD Προμήθεια & Συμβούλου & Διοικητικά Προμήθεια Κατηγορία Μεριδίων ή ισόποσο) Εισόδου Επενδύσεων Έξοδα Εξαγοράς JF Japan Equity A ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JF Japan Equity B Μηδέν 0,90% 0,25% Μηδέν JF Japan Equity C Μηδέν 0,75% 0,20% Μηδέν JF Japan Equity D ,00% 2,25% 0,40% 0,50% JF Japan Equity I Μηδέν 0,75% Έως 0,16% Μηδέν JF Japan Equity J ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JF Japan Equity X Μετά από αίτηση Μηδέν Μηδέν Έως 0,15% Μηδέν Οι παρακάτω χρεώσεις βαρύνουν τον Μεριδιούχο: Προμήθεια Εισόδου, Προμήθεια Εξαγοράς και Προμήθεια Μετατροπής. Όλες οι άλλες προμήθειες βαρύνουν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Όλες οι προμήθειες εκφράζονται ως ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ενδέχεται να χρεώνεται προμήθεια μετατροπής έως 1% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των μεριδίων της νέας Κατηγορίας Μεριδίων. Εάν για τη νέα Κατηγορία Μεριδίων ισχύει υψηλότερη προμήθεια εισόδου, δύναται να χρεώνεται η πρόσθετη προμήθεια εισόδου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων. Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να εισπράττει προμήθειες οι οποίες τυχόν προκύπτουν από μετατροπές, καθώς και ποσά που προκύπτουν από στρογγυλοποιήσεις. Οι Ετήσιες Προμήθειες Διαχειριστή και Συμβούλου Επενδύσεων περιλαμβάνονται πλήρως στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, εκτός από την Κατηγορία Μεριδίων Χ, όπου οι προμήθειες αυτές χρεώνονται διοικητικά και εισπράττονται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον αντίστοιχο φορέα της JPMorgan Chase & Co. απευθείας από τον Μεριδιούχο. Συνεπώς, η προμήθεια για την Κατηγορία Μεριδίων Χ αναφέρεται στον πίνακα Προμηθειών και Εξόδων ως «μηδέν», καθώς δεν χρεώνεται στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναλαμβάνει όλα τα συνήθη λειτουργικά του έξοδα καθώς και τα τέλη συναλλαγών του. Τα Λειτουργικά και Διοικητικά Έξοδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις προμήθειες θεματοφύλακα και διεκπεραίωσης, και περιλαμβάνονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Στις περιπτώσεις όπου τα έξοδα αυτά είναι ένα πάγιο ποσοστό, η Εταιρεία Διαχείρισης καταβάλλει το ποσό που τυχόν υπερβαίνει αυτό το πάγιο ποσοστό. Όταν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα είναι χαμηλότερα από το καθορισμένο ποσοστό, η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούνται να παρακρατήσει τη διαφορά. Στις περιπτώσεις όπου για τα Λειτουργικά και Διοικητικά έξοδα ισχύει ανώτατο ποσοστό, η Εταιρεία Διαχείρισης καταβάλλει το ποσό που τυχόν υπερβαίνει αυτό το ανώτατο ποσοστό. Εάν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα είναι χαμηλότερα από το αναφερόμενο ποσοστό, οι προμήθειες θα μειώνονται κατά το ποσό της διαφοράς. Εάν ισχύει Προμήθεια Απόδοσης, αυτό θα αναφέρεται παραπάνω. Όταν χρεώνεται Προμήθεια Απόδοσης, σε κάθε ημέρα αποτίμησης («Ημέρα Αποτίμησης») 1 υπολογίζεται η Προμήθεια Απόδοσης της προηγούμενης Ημέρας Αποτίμησης. Σε περιόδους μεταβλητότητας των αγορών, αυτό δύναται να προκαλέσει ασυνήθιστες διακυμάνσεις της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας για την οποία χρεώνεται Προμήθεια Απόδοσης. Οι διακυμάνσεις αυτές δύναται να προκαλούνται σε περιπτώσεις όπου η Προμήθεια Απόδοσης οδηγεί σε μείωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο όταν οι αποδόσεις των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού έχουν αυξηθεί. Αντίστροφα, εάν η Προμήθεια Απόδοσης είναι αρνητική, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί να αυξηθεί όταν οι αποδόσεις των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού έχουν μειωθεί. 1 Ημέρα Αποτίμησης είναι οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα η οποία δεν είναι, σε σχέση με τις επενδύσεις ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ημέρα κατά την οποία οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αγορά όπου είναι εισηγμένο σημαντικό τμήμα των επενδύσεων του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένει κλειστό/κλειστή, ή στη διάρκεια της οποίας υφίσταται περιορισμός ή αναστολή των συναλλαγών στο ως άνω χρηματιστήριο ή αγορά. Εργάσιμη ημέρα είναι κάθε καθημερινή ημέρα εκτός από την Πρωτοχρονιά, τη Δευτέρα του Πάσχα, την Ημέρα των Χριστουγέννων και την ημέρα πριν και μετά την Ημέρα των Χριστουγέννων. 2 I Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

3 Η Προμήθεια Απόδοσης καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Θα χρησιμοποιείται είτε μηχανισμός ανάκτησης είτε μηχανισμός υψηλού σημείου αναφοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, μετά από ένα οικονομικό έτος υποαπόδοσης, η υποαπόδοση αυτή ανακτάται πριν τη χρέωση Προμήθειας Απόδοσης. Πλήρη στοιχεία τόσο για το μηχανισμό ανάκτησης όσο και για το μηχανισμό υψηλού σημείου αναφοράς αναφέρονται στο «Παράρτημα V Υπολογισμός Προμηθειών Απόδοσης». Αντιμετώπιση εισοδήματος Προβλέπεται ότι όλες οι Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθεμα «(dist)» θα διανέμουν τουλάχιστον 85% των καθαρών εσόδων τους από επενδύσεις που αντιστοιχεί σε αυτές, και το οποίο γενικά υπολογίζεται σύμφωνα με τον ορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, βάσει των αρχών εταιρικής φορολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου (μετά την εφαρμογή οποιουδήποτε ορίου de minimis), έτσι ώστε οι συγκεκριμένες Κατηγορίες Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται «μερισματικές» σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για υπεράκτια Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθεμα «(div)» ή «(inc)» δύναται να διανέμουν μερίσματα αλλά δεν θα χαρακτηρίζονται «μερισματικές» σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για τα υπεράκτια Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθεμα «(mth)» κανονικά θα διανέμουν το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των καθαρών εσόδων από επενδύσεις σε μηνιαία βάση. Δεν θα χαρακτηρίζονται «μερισματικές» σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για τα υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια. Οι Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθεμα «(acc)» κανονικά δεν θα καταβάλλουν μερίσματα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο «Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», η καταβολή μερισμάτων για τις Κατηγορίες Μεριδίων που καταβάλλουν μερίσματα θα πραγματοποιείται κανονικά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Φορολόγηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καταβάλλει φόρο εισοδήματος, παρακράτησης ή υπεραξίας στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στο Λουξεμβούργο σε φόρο εγγραφών («taxe d abonnement») που ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,05% ετησίως επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού που αντιστοιχεί σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου (0,01% στην περίπτωση Κατηγοριών Μεριδίων που διατίθενται αποκλειστικά σε Θεσμικούς Επενδυτές κατά την έννοια της νομοθεσίας και των κανονισμών του Λουξεμβούργου, όπως οι Κατηγορίες Μεριδίων Χ και Ι). Στο βαθμό κατά τον οποίο το ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται σε επενδυτικά κεφάλαια τα οποία εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, ο εν λόγω φόρος δεν καταβάλλεται εφόσον σε αυτόν υπάγονται τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια. Το εισόδημα από τόκους, μερίσματα και υπεραξίες κεφαλαίου που εισπράττει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να υπόκειται σε μη ανακτήσιμο φόρο παρακράτησης, στις χώρες προέλευσης. Φορολόγηση μεριδιούχων Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την 3 η Ιουνίου 2003 την Οδηγία του Συμβουλίου 2003/48/ΕΟΚ σχετικά με τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εσόδων από αποταμιεύσεις (η «Οδηγία»). Η Οδηγία αυτή εφαρμόστηκε στο Λουξεμβούργο με το νόμο της 21 ης Ιουνίου 2005, όπως τροποποιήθηκε («ο Νόμος EUSD»). Σύμφωνα με το Νόμο EUSD, τα έσοδα από μερίσματα ή και την εξαγορά μεριδίων επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που καταβάλλονται σε πρόσωπα δύναται να υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης ή να προκαλέσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές. Το εάν ο Νόμος EUSD θα έχει εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και οι συνέπειες που προκαλούνται από αυτόν εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατηγορία ενεργητικού του σχετικού επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, η έδρα του οργανισμού πληρωμών που χρησιμοποιείται και η φορολογική έδρα των σχετικών μεριδιούχων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνέπειες της Οδηγίας και του Νόμου EUSD υπάρχουν στο Ενημερωτικό Δελτίο, ενώ οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να συμβουλεύονται τους χρηματοοικονομικούς ή φορολογικούς τους συμβούλους. Οι συνέπειες των επενδύσεων στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη φορολογική δήλωση των επενδυτών εξαρτώνται από τους φορολογικούς περιορισμούς που ισχύουν για κάθε περίπτωση. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους κατά τόπους φορολογικούς τους συμβούλους. Οδηγίες για την αγορά, πώληση και μετατροπή Μεριδίων Οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής θα πρέπει να αποστέλλονται στους κατά τόπους αντιπροσώπους πωλήσεων, διανομείς ή στην Εταιρεία Διαχείρισης και θα πρέπει να παραλαμβάνονται έως τις (ώρα Λουξεμβούργου) οποιασδήποτε Ημέρας Αποτίμησης. Τα Μερίδια που αγοράζονται κανονικά θα εκδίδονται στη σχετική Τιμή Διάθεσης (η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο αυξημένη κατά την τυχόν ισχύουσα προμήθεια εισόδου) της συγκεκριμένης ημέρας, ενώ τα Μερίδια που εξαγοράζονται θα πωλούνται στη σχετική Τιμή Προσφοράς (η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μειωμένη κατά την τυχόν ισχύουσα προμήθεια εξόδου) της συγκεκριμένης ημέρας. Και οι δύο αυτές τιμές υπόκεινται σε στρογγυλοποίηση (συμβουλευθείτε το Ενημερωτικό Δελτίο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό τιμών). Οι μετατροπές μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται κανονικά την πρώτη Ημέρα Αποτίμησης η οποία είναι κοινή και για τα δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια μετά την παραλαβή των εντολών, κανονικά με βάση την τιμή bid to NAV (τιμή προσφοράς προς καθαρή αξία ενεργητικού), συν την ισχύουσα προμήθεια μετατροπής και την τυχόν πρόσθετη προμήθεια εισόδου, όπως περιγράφεται παραπάνω. Προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος σφαλμάτων και απάτης, η Εταιρεία Διαχείρισης είναι πιθανόν να πρέπει να επαληθεύσει, να επιβεβαιώσει και να αποσαφηνίσει τις εντολές πληρωμής των μεριδιούχων που σχετίζονται με αιτήσεις εξαγοράς και πληρωμές μερισμάτων. Σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες Λήξη εταιρικής χρήσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30 Ιουνίου Διάρθρωση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, καθένα από τα οποία εκπροσωπείται από μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων. Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται ως προς τη συγκεκριμένη επενδυτική τους πολιτική ή άλλα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει μια περιγραφή όλων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Νομική μορφή Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) JPMorgan Funds που διέπεται από το Τμήμα 1 του νόμου της 20 ής Δεκεμβρίου 2002 του Λουξεμβούργου. Ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 14/04/69 Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Τηλ.: (352) Φαξ: (352) Έδρα European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Στοιχεία για την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μεριδίων διατίθενται από την Έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εποπτική αρχή Commission de Surveillance du Secteur Financier, Grand Duchy of Luxembourg. Θεματοφύλακας J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Ανεξάρτητος Ελεγκτής PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο I 3

4 Το παρόν Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει μόνον βασικές πληροφορίες για το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV). Εγγραφές συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ενημερωτικού Δελτίου και του τοπικού εγγράφου προσφοράς (εάν υπάρχει) για τα σχετικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, τις προμήθειες εισόδου και το ελάχιστο ποσό επένδυσης. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ζητήστε την τελευταία έκδοση του πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις που διατίθενται δωρεάν από την Εταιρεία Διαχείρισης ή απευθείας από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία: ή εναλλακτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GR 11/09 4 I Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα, όλοι οι όροι με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν στο παρόν την ίδια σημασία με αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Τα παρακάτω ογδόντα πέντε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια») της JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») έχουν λάβει έγκριση στην Ελλάδα για διανομή με τη μορφή ονομαστικών μεριδίων, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 1. JPMorgan Funds Africa Equity Fund 2. JPMorgan Funds America Equity Fund 3. JPMorgan Funds America Large Cap Fund 4. JPMorgan Funds US Small and Micro Cap Fund 5. JPMorgan Funds JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund 6. JPMorgan Funds JF China Fund 7. JPMorgan Funds Eastern Europe Equity Fund 8. JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 9. JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund 10. JPMorgan Funds Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 11. JPMorgan Funds Emerging Markets Small Cap Fund 12. JPMorgan Funds Euroland Equity Fund 13. JPMorgan Funds Euroland Select Equity Fund 14. JPMorgan Funds Europe 130/30 Fund 15. JPMorgan Funds Europe Convergence Equity Fund 16. JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund 17. JPMorgan Funds Europe Dynamic Mega Cap Fund 18. JPMorgan Funds Europe Dynamic Small Cap Fund 19. JPMorgan Funds Europe Equity Fund 20. JPMorgan Funds Europe Focus Fund 21. JPMorgan Funds Europe Micro Cap Fund 22. JPMorgan Funds Europe Select 130/30 Fund 23. JPMorgan Funds Europe Small Cap Fund 24. JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund 25. JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Small Cap Fund 26. JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund 27. JPMorgan Funds Europe Strategic Value Small Cap Fund 28. JPMorgan Funds Europe Technology Fund 29. JPMorgan Funds Germany Equity Fund 30. JPMorgan Funds Global Consumer Trends Fund 31. JPMorgan Funds Global Dynamic Fund 32. JPMorgan Funds Global Equity Fund (USD) 33. JPMorgan Funds Global Focus Fund 34. JPMorgan Funds Global Life Sciences Fund 35. JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund 36. JPMorgan Funds Global Real Estate Securities Fund (USD) 37. JPMorgan Funds Global Socially Responsible Fund 38. JPMorgan Funds JF Greater China Fund 39. JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund 40. JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 41. JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund 42. JPMorgan Funds JF India Fund 43. JPMorgan Funds Japan Dynamic Fund 44. JPMorgan Funds JF Japan Equity Fund 45. JPMorgan Funds JF Japan Small Cap Fund 46. JPMorgan Funds JF Korea Equity Fund 47. JPMorgan Funds Latin America Equity Fund 48. JPMorgan Funds Emerging Middle East Equity Fund 49. JPMorgan Funds JF Pacific Equity Fund 50. JPMorgan Funds JF Pacific Technology Fund 51. JPMorgan Funds Russia Fund 52. JPMorgan Funds JF Singapore Fund 53. JPMorgan Funds JF Taiwan Fund 54. JPMorgan Funds UK Equity Fund 55. JPMorgan Funds US 130/30 Fund 56. JPMorgan Funds US Dynamic Fund 57. JPMorgan Funds US Select 130/30 Fund 58. JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund 59. JPMorgan Funds US Strategic Growth Fund 60. JPMorgan Funds US Value Fund 61. JPMorgan Funds US Technology Fund 62. JPMorgan Funds Emerging Markets Alpha Plus Fund 63. JPMorgan Funds JF Asia Alpha Plus Fund 64. JPMorgan Funds Brazil Alpha Plus Fund 65. JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund 66. JPMorgan Funds Europe Balanced Fund (EUR) 67. JPMorgan Funds JF Pacific Balanced Fund 68. JPMorgan Funds Global Convertibles Fund (EUR) 69. JPMorgan Funds EU Government Bond Fund 70. JPMorgan Funds Europe High Yield Bond Fund 71. JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund 72. JPMorgan Funds Emerging Markets Local Currency Debt Fund 73. JPMorgan Funds Global Aggregate Bond Fund 74. JPMorgan Funds US Aggregate Bond Fund 75. JPMorgan Funds Sterling Bond Fund 76. JPMorgan Funds Euro Liquid Reserve Fund 77. JPMorgan Funds Global Government Bond Fund 78. JPMorgan Funds Euro Government Short Duration Bond Fund 79. JPMorgan Funds Global Government Short Duration Bond Fund 80. JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund 81. JPMorgan Funds Euro Corporate Bond Fund 82. JPMorgan Funds Emerging Markets Bond Fund 83. JPMorgan Funds Emerging Markets Value Fund 84. JPMorgan Funds US Dollar Liquid Reserve Fund 85. JPMorgan Funds Global Healthcare Fund TA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΡ.: 2580/ Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο I 5

6 3. Η Citibank International plc (Παράρτημα Ελλάδας), Λεωφ. Συγγρού 52-54, Αθήνα, τηλ. (210) , η HSBC Bank plc Greece, Λεωφ. Μεσογείων , Αθήνα, τηλ. (210) , η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 75, Αθήνα, τηλ (210) , η Marfin Egnatia Bank, Δαναΐδων 4, Θεσσαλονίκη τηλ η Millennium Bank SA Λεωφ. Συγγρού 182, Καλλιθέα τηλ και η EFG Eurobank Ergasias S.A. (Private Banking), Βαλαωρίτου 3, Αθήνα, τηλ. (210) εφεξής οι «Αντιπρόσωποι» έχουν διοριστεί διανομείς, αντιπρόσωποι και εντεταλμένοι οργανισμοί πληρωμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Ελλάδα. 4. Οι Αντιπρόσωποι θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής ή εξαγοράς Μεριδίων ορισμένων εκ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, από την παραπάνω σειρά των εγκεκριμένων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 5. Τα έγγραφα και τα στοιχεία τα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να δημοσιεύει στη χώρα της έδρας της θα δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα και θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ακριβώς προβλέπεται στην ως άνω χώρα έδρας. 6. Η διανομή των Μεριδίων θα πραγματοποιείται μέσω όλων των καταστημάτων των Αντιπροσώπων στην Ελλάδα. Τα καταστήματα αυτά θα δέχονται αιτήσεις από πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι θα εμβάζουν μέσω των Αντιπροσώπων την αξία των σχετικών Μεριδίων σε τραπεζικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που τηρείται στο όνομα J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l., της εταιρείας διαχείρισης ή και του γενικού διανομέα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η «Εταιρεία Διαχείρισης») στο Λουξεμβούργο. Οι Αντιπρόσωποι θα ειδοποιούν την Εταιρεία Διαχείρισης στο Λουξεμβούργο σχετικά με εντολές εγγραφής την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους, και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα εκδίδει Μερίδια σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Στο μητρώο μεριδιούχων που τηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Λουξεμβούργο, ως διεύθυνση του επενδυτή θα εμφανίζονται οι διευθύνσεις των Αντιπροσώπων. 7. Εντολές για την εξαγορά Μεριδίων ή τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών Μεριδίων θα γίνονται επίσης δεκτές από όλα τα καταστήματα των Αντιπροσώπων και θα κοινοποιούνται στην Εταιρεία Διαχείρισης, στο Λουξεμβούργο, την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταβάλλει τυχόν ποσά εξαγοράς στους Αντιπροσώπους, και οι Αντιπρόσωποι θα καταβάλλουν το ποσό της εξαγοράς στον επενδυτή. 8. Ως αντιπρόσωποι των Μεριδίων στην Ελλάδα, οι Αντιπρόσωποι: (α) θα διαθέτουν στους επενδυτές, προς έλεγχο και παραλαβή από την έδρα τους, μεταφράσεις στην Ελληνική του ισχύοντος Ενημερωτικού Δελτίου, του Καταστατικού και των πιο πρόσφατων ελεγμένων ετήσιων απολογισμών και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (β) θα δέχονται αιτήσεις για Μερίδια, αιτήσεις εξαγοράς, ανταλλαγής ή μεταβίβασης Μεριδίων που διανέμονται από αυτούς, καθώς και κάθε διαμαρτυρία επενδυτών αναφορικά με τα Μερίδια ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα δημοσιεύει σε ημερήσια βάση, τις τιμές πώλησης και εξαγοράς των Μεριδίων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που διανέμονται όπως απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 10. Τα κέρδη και η πρόσθετη αξία από αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/ Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανεπίσημη άποψη του Υπουργείου Οικονομικών, η φορολογική απαλλαγή των κερδών και της πρόσθετης αξίας από αμοιβαία κεφάλαια δεν εφαρμόζεται σε σχέση με αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν συσταθεί ως αμοιβαία κεφάλαια, όπως αυτοί του Ενημερωτικού Σημειώματος. Όσον αφορά στην πρόσθετη αξία που αποκτούν οι επενδυτές από την εξαγορά των μεριδίων ή των μετοχών τους σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης τους και ανεξαρτήτως της γενικής της φορολογικής μεταχείρισης, αυτή πρέπει να εξαιρείται του παρακρατούμενου φόρου στην Ελλάδα, ασχέτως εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή όχι. Επιπροσθέτως πρέπει να γίνει μνεία και στην Οδηγία του Συμβουλίου 2003/48/EC περί φορολογίας εισοδήματος από καταθέσεις υπό τη μορφή τόκων. Στο μέτρο που τα κέρδη και η πρόσθετη αξία που προκύπτουν από επένδυση στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χαρακτηρίζονται για τους σκοπούς της ανωτέρω Οδηγίας ως τόκος, ενδεχομένως να δημιουργείται υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την πληρωμή τόκου στις φορολογικές αρχές των επενδυτών που κατοικούν σε άλλα Κράτη Μέλη. Τα ανωτέρω δεν επέχουν θέση νομικής ή φορολογικής συμβουλής από την Εταιρεία και/η τον Εκπρόσωπο και ούτε η Εταιρεία ούτε ο Εκπρόσωπος αναλαμβάνουν να ενημερώνουν τους επενδυτές για οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει τα Μερίδια στην Ελλάδα. Λόγω του γεγονότος ότι τα ανωτέρω συνιστούν συνοπτική αναφορά σε θέματα φορολογικής μεταχείρισης επενδυτών στην Ελλάδα που επενδύουν στην Εταιρεία, οι επενδυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται σχετικά το φορολογικό τους σύμβουλο. 11. Οι Αντιπρόσωποι, ως αντιπρόσωποι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος (μεταξύ άλλων, Ν. 1969/91 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3283/2004, Π.Δ. 96/1993 και Πράξη Διοικητή αριθ. 2302/94 της Τράπεζας της Ελλάδος). 12. Η διανομή των ονομαστικών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε επενδυτές στην Ελλάδα θα πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του δικτύου των Αντιπροσώπων. 13. Αποταμιευτικά Προγράμματα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τους Αντιπροσώπους. Όλα τα Μερίδια που διανέμονται στην Ελλάδα θα είναι ονομαστικά μερίδια. Αθήνα, Οκτώβριος 2009 TA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΡ.: 2580/ I Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2011 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Θεματοφύλακας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα