Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species"

Transcript

1 Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο, Τέξκα Μαπξνκηράιε, Καξδίηζα, Τει.- Φαμ: , Κηλ.: ²Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Δζληθήο Αληίζηαζεο , 55134, Θεζζαινλίθε, Τει , Πεπίλητη Μπίξηζαο Π., Σώθνο Χ Τερληθέο εθηξνθήο γηα παξαγσγή νξληζόκνξθσλ ζεξακαηηθώλ εηδώλ. Πξαθηηθά 2 νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Τερλνινγίαο Εστθήο Παξαγσγήο, Λάξηζα 30/6 1/7/2008, ζει Οη ηερληθέο εθηξνθήο ησλ πεξδίθσλ ησλ νξηπθηώλ θαη ησλ θαζηαλώλ πξέπεη λα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα παξαγόκελα πηελά. Γηα ηελ παξαγσγή ζεξακαηηθώλ πηελώλ κε ζθνπό ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά σο πςειήο πνηόηεηαο ηξνθή ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο εληαηηθήο εθηξνθήο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εύξσζησλ πηελώλ γηα θπλεγεηηθνύο ζθνπνύο, γηα εγθαηάζηαζε λέσλ ή ηελ ελδπλάκσζε ππαξρόλησλ πιεζπζκώλ απαηηείηαη ε εθαξκνγή βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο (θπζηθώλ ή εκηθπζηθώλ ηερληθώλ θαη εθκάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο). Οη βειηησκέλεο ηερληθέο εθηξνθήο έρνπλ ζθνπό α) ηελ παξαγσγή πηελώλ ηθαλώλ λα επηβηώζνπλ ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, άξπαγεο, έιιεηςε ηξνθήο θαη λεξνύ θ.ιπ.), β) ηελ παξαγσγή πηελώλ πνπ έρνπλ αίζζεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη αληηδξνύλ ζηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ πξνζπαζώληαο λα πεηάμνπλ ή λα θξπθηνύλ, γ) ηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο, θαη δ) ηελ παξαγσγή πηελώλ ειεύζεξσλ από αζζέλεηεο. Λέξειρ κλειδιά: επηβίσζε, αλαπαξαγσγή, ζπκπεξηθνξά, γελεηηθή, εθηξνθή, ζύιιεςε θαη κεηαθνξά, «put and take», εγθαηάζηαζε θαη ελδπλάκσζε πιεζπζκνύ Rearing techniques to produce galliform species Pericles K. Birtsas¹ and Christos K. Sokos² ¹Technological Education Institute of Larissa, Department of Forestry and Management of Natural Environment, Laboratory of Wildlife, GR Karditsa, Tel.- Fax , Hellas ²Hunting Federation of Macedonia and Thrace, Ethnikis Antistasηs str., GR 55134, Thessaloniki, Tel , Hellas The rearing techniques of gamebirds should be differentiated depending on the aim of production. In poultry are used techniques of intensive rearing. For the production of birds for the establishment of new populations, for the augmentation of threatened populations, put and take shooting and hunting dogs training, it is required the application of improved rearing techniques (natural rearing, semi-natural rearing and antipredator training). The improved rearing techniques have aim: a) the production of birds capable to survive in difficult conditions of natural environment, b) the production of birds that have sense of danger and in the presence of human they fly away or they are hidden, c) the conservation of genetic diversity, and d) the production of birds free from diseases.

2 Key words: survival, reproduction, behaviour, genetic, rearing, «put and take», translocation, reintroduction, re-inforcement 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ηάμε ησλ νξληζόκνξθσλ (Galliformes) πεξηιακβάλεη είδε (πέξδηθα, νξηύθη, θαζηαλόο, αγξηόθνπξθνο, θξαγθνιίλα θ.α.) ησλ νπνίσλ ε ζήξα έρεη κεγάιε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεκαζία (Martinez et al. 2002), ελώ είλαη ζεκαληηθή πεγή θξέαηνο γηα ηνλ άλζξσπν (Avian Research Centre 2002). Σηελ Δπξώπε ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη ζπλήζσο γηα ηα νξληζόκνξθα ζηνλ ηνκέα ηεο ζήξαο είλαη ε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ε κείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο, ε ξύζκηζε ηεο θπλεγεηηθήο θάξπσζεο, ε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ θαη ε απειεπζέξσζε πηελώλ (Arroyo and Beja 2002). Ζ εθηξνθή θαη απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ππνζηεξίδεηαη όηη εμππεξεηεί δηάθνξνπο ζθνπνύο, ζπγθεθξηκέλα: 1) ηε δηαηήξεζε ή ηελ αύμεζε βηώζηκνπ (viable) πιεζπζκνύ, κε απειεπζεξώζεηο κεηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν (π.ρ. Putaala and Hissa 1998) 2) ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ (endangered) πιεζπζκνύ (π.ρ. Carpenter et al. 1991, Schroth 1991) 3) ηελ άκεζε θάξπσζε, ζπλήζσο κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο «put and take» (π.ρ. Byers and Burger 1979, Kassinis 1999), θαη 4) ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (π.ρ. Gortazar et al. 2000). 5) Τελ παξαγσγή θξέαηνο πςειήο πνηόηεηαο Σηελ εθηξνθή ησλ νξληζόκνξθσλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ επώαζε ησλ αβγώλ, ηελ αλαηξνθή ησλ λενζζώλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ζηε θύζε. Οη απειεπζεξώζεηο άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα επίζεκα από ην 1956 κε ηελ ίδξπζε ησλ θξαηηθώλ εθηξνθείσλ (Pringale 1972). Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ δεθάδεο εθηξνθεία, ζηα νπνία εθαξκόδεηαη θπξίσο ηερλεηή εθηξνθή (ρξεζηκνπνηνύληαη επσαζηηθέο κεραλέο θαη ζεξκνκεηέξεο). Τα θξαηηθά εθηξνθεία είλαη δέθα θαη παξάγνπλ εηεζίσο πέξδηθεο ηζνύθαξ, πηζαλόλ θαη ησλ δύν ππνεηδώλ πνπ απαηώληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν όπσο θαη ησλ κεηαμύ ηνπο πβξηδίσλ (Alectoris chukar cypriotes θαη Alectoris chukar kleini), θαζηαλνύο (θπξίσο πβξίδηα κεηαμύ ππνεηδώλ ηνπ Phasianus colchicus) θαη ηαπσληθά νξηύθηα (Coturnix coturnix japonica) (Γ. Αλέζηεο 2003, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Κάπνηεο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο δηαηεξνύλ εθηξνθεία, ελώ άιιεο πξνκεζεύνληαη πηελά από ηδησηηθά εθηξνθεία. Τα νξληζόκνξθα πνπ εθηξέθνληαη ζηα θξαηηθά εθηξνθεία απειεπζεξώλνληαη: 1) Σηηο δεκόζηεο Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο (Δ.Κ.Π.) όπνπ θαη εθαξκόδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ «put and take». 2) Σηα θαηαθύγηα άγξηαο δσήο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, όπνπ από 1/1 έσο 31/8 επηηξέπεηαη λα απειεπζεξσζεί έλα πνζνζηό έσο 50% ησλ πεξδίθσλ ηζνύθαξ εθηόο ησλ θαηαθπγίσλ. Σηελ παξνύζα αλαζθόπεζε εμεηάδεηαη: α) ε επίδξαζε ησλ ηερληθώλ εθηξνθήο ζηελ επηηπρία ησλ απειεπζεξώζεσλ θαη β) ε επηινγή ησλ ηερληθώλ αλάινγα κε ηνλ ζθνπό ηεο απειεπζέξσζεο.

3 2. ΟΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΣΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ 2.1 Σεσνικέρ εκηποθήρ Ζ επώαζε ησλ αβγώλ θαη ε αλαηξνθή ησλ λενζζώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε: α) επσαζηηθώλ κεραλώλ θαη ζεξκνκεηέξσλ ρσξίο νη λενζζνί λα έρνπλ θακία επαθή κε ελήιηθα πηελά, β) θπζηθώλ γνλέσλ θαη γ) επσαζηηθώλ κεραλώλ θαη ζεηώλ γνλέσλ ή κόλν ζεηώλ γνλέσλ (Scott and Carpenter 1987, Bagliacca 1996). Ζ εθηξνθή ηόηε δηαθξίλεηαη ζε ηερλεηή, θπζηθή θαη εκηθπζηθή αληίζηνηρα. Ζ ηερλεηή εθηξνθή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ηερληθή εθηξνθήο (Game Conservancy 1994). Ζ θπζηθή εθηξνθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα επαλαεηζαγσγήο ηνπ αγξηόθνπξθνπ (Tetrao urogallus) (Schroth 1991), ηεο πεδηλήο πέξδηθαο (Perdix perdix) (Sannipoli et al. 1992, Buner and Schaub 2008) θαη ηνπ θαζηαλνύ (Melin and Damange 2002). Ζ εκηθπζηθή εθηξνθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα από ηε θπζηθή εθηξνθή. Σε πξόγξακκα επαλαεηζαγσγήο ηνπ θνιηλνύ (Cοlinus virginianus) ρξεζηκνπνηήζεθαλ επσαζηηθέο κεραλέο θαη νη λενζζνί ζε ειηθία δύν κε ηξηώλ εβδνκάδσλ πηνζεηήζεθαλ από ελήιηθν άγξην αξζεληθό δηαθνξεηηθνύ ππνείδνπο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξώζεθε καδί κε ηνπο λενζζνύο (Ellis et al. 1978, Carpenter et al. 1991). Οη Slaugh et al. (1992), ζε πξόγξακκα επαλαεηζαγσγήο ηεο πέξδηθαο ηζνύθαξ ζηηο ΖΠΑ ρξεζηκνπνίεζαλ καγλεηνθσλεκέλε θσλή ελήιηθεο ηζνύθαξ ζηελ επσαζηηθή κεραλή κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ εθθόιαςε. Έπεηηα, ε αλαηξνθή ησλ λενζζώλ έγηλε ζηηο ζεξκνκεηέξεο καδί κε ελήιηθα άηνκα. Οη Pokorny and Pikula (1987) κεηά ηελ επώαζε ζηηο κεραλέο κεηέθεξαλ ηνπο λενζζνύο ζπξκαηηθνύ θαζηαλνύ (Syrmaticus reevesi) ζηηο ζεξκνκεηέξεο όπνπ ήδε ππήξρε έλα ελήιηθν ζειπθό. Σην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ ην ζειπθό πηνζέηεζε ηνπο λενζζνύο θαη πεξηνξίζηεθε ε ρξήζε ηεο ζεξκνκεηέξαο, ζηε ζπλέρεηα νη λενζζνί απειεπζεξώζεθαλ καδί κε ην ζειπθό. Αληίζηνηρε ηερληθή, όπνπ νη λενζζνί πηνζεηήζεθαλ από έλα δεπγάξη ελήιηθσλ πηελώλ, αλαθέξεηαη γηα ηελ θνθθηλνπόδαξε πέξδηθα (Alectoris rufa) (Gaudioso et al. 2002). Μπνξεί επίζεο λα γίλεη πξνζπάζεηα νη λενζζνί λα εληαρζνύλ ζε θνπάδη κε άγξηα πηελά θαηά ηελ απειεπζέξσζε (Buner & Schaub 2008). Σηελ εκηθπζηθή εθηξνθή εληάζζεηαη θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νηθηαθήο θόηαο (Gallus domesticus). Σηελ πεξίπησζε απηή, ε επώαζε ησλ αβγώλ κπνξεί λα γίλεη είηε από ηηο θόηεο είηε ζε επσαζηηθέο κεραλέο (Game Conservancy 1992, Sannipoli et al. 1992, Brittas et al. 1992, Bagliacca 1996). Σηηο ηερληθέο εθηξνθήο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε εθκάζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο έλαληη ησλ αξπάγσλ (anti-predator behavior), εθκάζεζε δειαδή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα ζύιιεςεο από ηνπο άξπαγεο. Πξόθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή θαη ε δηεξεύλεζε ηνπο άξρηζε πξόζθαηα (McLean et al. 1999, Griffin et al. 2000). Παξαδείγκαηα απνηεινύλ πξνγξάκκαηα επαλαεηζαγσγήο ηνπ θνιηλνύ θαη ηεο πέξδηθαο ηζνύθαξ, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεξάθηα ή νκνηώκαηά ηνπο θαη θπλεγεηηθνί ζθύινη (Ellis et al. 1978, Slaugh et al. 1992). 2.2 Δπίδπαζη ηηρ εκηποθήρ ζηη ζςμπεπιθοπά Πνιινί εξεπλεηέο θαηαγξάθνπλ ηελ αληθαλόηεηα ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ πηελώλ λα εθδειώζνπλ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά άκπλαο (Hessler et al. 1970, Krauss et al. 1979, Panek 1979, Haensly et al. 1985, Roseberry et al. 1987, Dowell 1990β, Robertson and

4 Dowell 1990). Αληίζηνηρν πξόβιεκα δηαπηζηώλεηαη θαη ζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ. Ο Hessler et al. (1970), Krauss et al. (1987) θαη Leif (1994) αλαθέξνπλ όηη νη ηερλεηά εθηξεθόκελνη θαζηαλνί ζε ζρέζε κε ηνπο άγξηνπο παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξν θόβν απέλαληη ζηνλ άλζξσπν θαη γίλνληαη επθνιόηεξα νξαηνί ζηνλ παξαηεξεηή. Οη Roseberry et al. (1987) δηαπίζησζαλ όηη κπνξνύζαλ λα πξνζεγγίζνπλ εύθνια ηνπο ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θνιηλνύο, πέληε κε δέθα εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, θάηη ην νπνίν δελ ζπλέβαηλε κε ηνπο άγξηνπο θνιηλνύο. Οη Perez et al. (2002) αλαθέξνπλ όηη από ηε ζηηγκή πνπ ην αβγό ηνπνζεηείηαη ζηελ επσαζηηθή κεραλή ν νξγαληζκόο ππόθεηηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο από απηέο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Τα άγξηα δώα ηα νπνία αλαηξέθνληαη ζε έλα αιινησκέλν πεξηβάιινλ (όπσο είλαη γηα απηά ην εθηξνθείν) δηακνξθώλνπλ θαη αιινησκέλε ζπκπεξηθνξά (McLean et al. 1999). Ο Bagliacca (1996) αλαθέξεη όηη ν βαζκόο αιινίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξληζόκνξθσλ εμαξηάηαη από ην πόζν εληαηηθή είλαη ε εθηξνθή. Τε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδνπλ ην έλζηηθην θαη ε κάζεζε (Alcock 1993). Ζ εθηξνθή επεξεάδεη ηόζν ην έλζηηθην κέζσ ησλ γελεηηθώλ δηαδηθαζηώλ όζν θαη ηε κάζεζε κέζσ ησλ εκπεηξηώλ Ζ επίδξαζε ησλ γελεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηε ζπκπεξηθνξά Οη γελεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηηο ζπρλόηεηεο ησλ γνληδίσλ ησλ εθηξεθόκελσλ δώσλ είλαη ε αηκνκημία, ε γελεηηθή παξέθθιηζε (genetic drift) θαη ε επηινγή (Price 1998). Ζ αηκνκημία θαη ε γελεηηθή παξέθθιηζε πξνθαινύλ ηπραίεο αιιαγέο ζηηο ζπρλόηεηεο ησλ γνληδίσλ, ελώ ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε έρνπλ νη αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ε επηινγή (Price 1999). Ο Price (1999) αλαθέξεη ηξεηο κεραληζκνύο επηινγήο: 1) ηελ επηινγή πνπ γίλεηαη από ηνλ εθηξνθέα, 2) ηελ επηινγή πνπ πξνθαιείηαη από ην πεξηβάιινλ ηνπ εθηξνθείνπ θαη 3) ηελ αδξαλνπνίεζε ηεο θπζηθήο επηινγήο. Ζ επηινγή ηνπ εθηξνθέα εζηηάδεηαη ζηελ πξνηίκεζε γελλεηόξσλ πνπ δελ εθδειώλνπλ έληνλα ζεκεία θόβνπ, ηάζε δηαθπγήο θαη γελλνύλ πεξηζζόηεξα αβγά, πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζπρλά ζηα εθηξνθεία (Hill and Robertson 1988, Gaudioso et al. 2002). Απνηέιεζκα είλαη κέζα ζε ιίγεο γελεέο ηα πηελά λα αλαπηύζζνπλ νηθόζηηε ζπκπεξηθνξά πνπ κεηώλεη ζνβαξά ηελ ηθαλόηεηα επηβίσζήο ηνπο ζηε θύζε όζν θαη ηελ πνηόηεηα ζήξαο πνπ πξνζθέξνπλ (Sage et al. 2001, Melin and Damange 2002) Ζ επίδξαζε ηεο κάζεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά Μάζεζε είλαη ε δηαξθήο αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ σο απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηώλ (Domjan and Burkhard 1986). Ζ επίδξαζε ηεο κάζεζεο, θαη ζπλεπώο ε επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ εθηξνθήο ζηε ζπκπεξηθνξά άκπλαο απαζρόιεζε αξθεηνύο εξεπλεηέο. Ο Dowell (1990α) κεηά ηελ ηερλεηή επώαζε αβγώλ πεδηλήο πέξδηθαο δηαρώξηζε ηνπο λενζζνύο ζε νκάδεο πνπ αλαηξάθεθαλ ζε ζεξκνκεηέξα, από θόηα ή από δεπγάξη ελήιηθσλ πεξδίθσλ. Σηελ παξνπζία νκνηώκαηνο δηπινζάτλνπ (Accipiter gentilis) ν Dowell θαηέγξαςε ηελ αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά άκπλαο ησλ λενζζώλ πνπ αλαηξάθεθαλ ζε ζεξκνκεηέξα ή από θόηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο λενζζνύο πνπ αλαηξάθεθαλ από ελήιηθεο πέξδηθεο. Ο ίδηνο εξεπλεηήο αλαθέξεη όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ζεηώλ γνλέσλ δηαθνξεηηθνύ είδνπο, όπσο είλαη νη θόηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθκάζεζε εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο.

5 Ζ εθηξνθή πξνθαιεί ηελ αιινίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξληζόκνξθσλ από ην εκβξπαθό ζηάδην. Σην ζηάδην απηό ηα νξληζόκνξθα καζαίλνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θσλέο ηεο κεηέξαο ηνπο (Honeycutt and Lickliter 2001). Ζ κάζεζε ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ εθθόιαςε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απνηύπσζεο θαη ηνπ εζηζκνύ. Ζ απνηύπσζε (imprinting) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη λενζζνί: α) ζπλδένληαη κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαη β) καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ, όηαλ ελειηθησζνύλ, ην ηαίξη ηνπο (Alcock 1993). Ζ ζεκαζία ηεο απνηύπσζεο γηα ηα νξληζόκνξθα, σο πηελά ακέζσο βαδηζηηθά, είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε (Thaler 1986). Ζ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ ή ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ πξνθαιεί ζηαδηαθά ζηα πηελά ηε κείσζε ηνπ θόβνπ θαη κεηά ηελ επαίζζεηε πεξίνδν ηεο απνηύπσζεο (Csermely et al. 1983). Απηό νθείιεηαη ζηνλ εζηζκό (habituation), δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα πηελά ζπλεζίδνπλ θαη δελ αληηδξνύλ ζε θάπνην εξέζηζκα (Alcock 1993) 2.3 ύγκπιζη ηηρ επιβίυζηρ και αναπαπαγυγήρ μεηαξύ οπνιθόμοπθυν διαθοπεηικών ηεσνικών εκηποθήρ O Dowell (1990β) απειεπζέξσζε, ζε πεξηνρή ηεο Βξεηαλίαο, πεδηλέο πέξδηθεο ειηθίαο νθηώ έσο ελλέα εβδνκάδσλ θπζηθήο, εκηθπζηθήο (κε θόηεο) θαη ηερλεηήο εθηξνθήο. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε δηαθνξά ζηε ζλεζηκόηεηα κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθή. Ωζηόζν, βξέζεθε όηη ελώ νη πέξδηθεο εκηθπζηθήο θαη θπζηθήο εθηξνθήο θαη νη άγξηεο πέξδηθεο θνύξληαδαλ ζην θέληξν ησλ αγξώλ, νη πέξδηθεο ηερλεηήο εθηξνθήο θνύξληαδαλ θνληά ζηα πεξηζώξηα. Τν γεγνλόο απηό αύμεζε ηε ζλεζηκόηεηα ζηηο πέξδηθεο ηερλεηήο εθηξνθήο επεηδή νη λπρηόβηνη άξπαγεο πξνηηκνύλ λα θηλνύληαη θαηά κήθνο ησλ πεξηζσξίσλ ησλ αγξώλ. Σύκθσλα κε ηνλ Dowell ηα ηερλεηά εθηξεθόκελα πηελά εθδειώλνπλ απξνζπκία λα απνκαθξπλζνύλ από ηνπο ζάκλνπο ησλ πεξηζσξίσλ, πηζαλόλ, δηόηη ηνπο ζπλδπάδνπλ κε ην δσκάηην αλαηξνθήο. Οη Slaugh et al. (1992) αλαθέξνπλ όηη νη εθηξεθόκελεο πέξδηθεο ηζνύθαξ νη νπνίεο αλαηξάθεθαλ από ελήιηθεο πέξδηθεο θαη εθαξκόζηεθε εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ζθύινπ θαη νκνηώκαηνο γεξαθηνύ, είραλ παξόκνηα ή ιίγν κηθξόηεξε επηβίσζε ζε ζρέζε κε άγξηεο πέξδηθεο πνπ κεηαθέξζεθαλ από άιιε πεξηνρή. Αληίζεηα, νη εθηξεθόκελεο πέξδηθεο πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ηερληθέο είραλ ζνβαξά κηθξόηεξε επηβίσζε. Οη Brittas et al. (1992) δελ βξήθαλ δηαθνξά ζηελ επηβίσζε κεηαμύ θαζηαλώλ ηερλεηήο θαη εκηθπζηθήο (κε θόηεο) εθηξνθήο. Δληνύηνηο, νη ζειπθνί θαζηαλνί πνπ αλαηξάθεθαλ από θόηεο, βξίζθνληαλ ζε θαιύηεξε θπζηθή θαηάζηαζε θαη είραλ κεγαιύηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ζε ζρέζε κε ηνπο ηερλεηά εθηξεθόκελνπο. Αλαιπηηθόηεξα, βξήθαλ όηη νη θαζηαλνί ηερλεηήο εθηξνθήο κεγάισζαλ 0 40 λενζζνύο/100 ζειπθά, ελώ νη θαζηαλνί πνπ αλαηξάθεθαλ από θόηεο κεγάισζαλ λενζζνύο/100 ζειπθά (βιέπε Πίλαθα II). Τε δηαθνξά απηή, νη εξεπλεηέο ηελ απνδίδνπλ ζην όηη νη θαζηαλνί αλαηξεθόκελνη από θόηεο ήηαλ απνηειεζκαηηθόηεξνη ζηελ αλεύξεζε ηεο ηξνθήο ηνπο. 3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 3.1 Γιαηήπηζη ή αύξηζη βιώζιμος πληθςζμού Δπξεία είλαη ε άπνςε όηη κεηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ γηα λα αληηθαηαζηαζνύλ νη απώιεηεο από

6 ηε ζήξα. Τν επηδησθόκελν απνηέιεζκα είλαη λα δηαηεξεζεί ή αθόκα θαη λα απμεζεί ν πιεζπζκόο θαη ε θάξπσζε ηελ επόκελε θπλεγεηηθή πεξίνδν. Οη απειεπζεξώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηα ηέιε ηνπ ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Γηα ην ζέκα απηό ν Panek (1988) αλαθέξεη όηη ε απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξεθόκελσλ πεδηλώλ πεξδίθσλ ζε πεξηνρή κε άγξην πιεζπζκό δελ είρε θαλέλα ζεηηθό απνηέιεζκα. Οη Robertson and Dowell (1990) ζηε Βξεηαλία βξήθαλ όηη νη άγξηνη πιεζπζκνί θαζηαλνύ είλαη κηθξόηεξνη ζηηο πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απειεπζεξώζεηο κε εθηξεθόκελα πηελά. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ όηη νη απειεπζεξώζεηο πεδηλήο θαη θνθθηλνπόδαξεο πέξδηθαο δελ είραλ επηπηώζεηο νύηε νθέιε γηα ηνπο πιεζπζκνύο ησλ δύν εηδώλ. Αληίζεηα, νη απειεπζεξώζεηο ηζνύθαξ ή πβξηδίσλ ηζνύθαξ-θνθθηλνπόδαξεο επέθεξαλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνπο πιεζπζκνύο ηεο θνθθηλνπόδαξεο. Ο Price (1994) βξήθε όηη ν πιεζπζκόο ηεο βαιηνρηνλόθνηαο (Lagopus lagopus) κεηώζεθε κεηά από απειεπζεξώζεηο εθηξεθόκελσλ πηελώλ, σζηόζν δελ ππήξμε ζαθή απόδεημε όηη ε κείσζε πξνθιήζεθε από ηηο απειεπζεξώζεηο. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο παξά ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην βηώζηκν πιεζπζκό επεηδή (Robertson and Dowell 1990, Starling 1991, Leif 1994, Putaala and Hissa 1998): 1) κεηώλεηαη ε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ησλ άγξησλ αηόκσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεπγαξώζνπλ κε ηα εθηξεθόκελα, 2) ηα εθηξεθόκελα θαηαιακβάλνπλ θαηάιιειεο ζέζεηο αλαπαξαγσγήο ρσξίο λα έρνπλ αλάινγε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία κε απηή ησλ άγξησλ, 3) απμάλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ κε ζπλέπεηα λα κεηώλεηαη ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία αλαπαξαγσγήο από ππθλνεμαξηεκέλνπο παξάγνληεο (π.ρ. πξνζέιθπζε αξπάγσλ), 4) πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ θαη απμάλεηαη ε εκπεηξία ησλ αξπάγσλ ζηε ζύιιεςε ησλ νξληζόκνξθσλ, θαη 5) ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζεί γελεηηθή ππνβάζκηζε θαη κόιπλζε θαη λα κεηαδνζνύλ αζζέλεηεο θαη παξάζηηα. Όζνλ αθνξά ηε γελεηηθή ππνβάζκηζε ν Ford (2002) αλαθέξεη πσο όηαλ ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ αηόκσλ γίλεηαη θαηά επαλάιεςε, ηόηε είλαη πηζαλή ε κείσζε ηνπ βαζκνύ πξνζαξκνζηηθόηεηαο (fitness) ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνύ. 3.2 Δγκαηάζηαζη νέος ή ενδςνάμυζη απειλούμενος πληθςζμού Πξνζπάζεηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ ή ελδπλάκσζεο ησλ άγξησλ πιεζπζκώλ ησλ νξληζόκνξθσλ δηθαηνινγνύληαη ζε πεξηνρέο πνπ (IUCN 1998): 1) ην είδνο εμαθαλίζηεθε, ρσξίο απηό λα νθείιεηαη ζε αιιαγή ηνπ ελδηαηηήκαηνο (επαλαεηζαγσγή), 2) ην είδνο εμαθαλίζηεθε ιόγσ αιιαγώλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ην νπνίν όκσο επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε πξνζθέξνληαο πιένλ θαηάιιειν πεξηβάιινλ (επαλαεηζαγσγή), 3) ε θαηαιιειόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε λένπ είδνπο εθόζνλ εθηηκάηαη όηη δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε βηνθνηλόηεηα (εηζαγσγή), 4) ππάξρεη θίλδπλνο εμαθάληζεο ηνπ είδνπο (ελδπλάκσζε). Ζ απειεπζέξσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο ελδπλάκσζεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνηξνπή ηεο γελεηηθήο ππνβάζκηζεο ή κεηάδνζεο αζζελεηώλ θαη παξαζίησλ (Hodder and Bullock 1997). Ζ ηζηνξία ηεο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκώλ νξληζόκνξθσλ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο απνηπρίεο θαη ειάρηζηεο επηηπρίεο (Potts 1986). Μεγαιύηεξε επηηπρία είραλ νη πξνζπάζεηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ πηελώλ (Griffith et al. 1989, Wilson et al. 1992).

7 Λίγεο πξνζπάζεηεο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκνύ κε πηελά ηερλεηήο εθηξνθήο είραλ ηελ επηδησθόκελε επηηπρία (Starling 1991, Panek 1988, Melin and Damange 2002). Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξνθόκελσλ νξληζόκνξθσλ δελ είλαη ε θαηάιιειε επηινγή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ελδπλάκσζε πιεζπζκνύ (Roseberry et al. 1987, Panek 1988, Hill and Robertson 1988α, Dowell 1990β, Brittas et al. 1992, Slaugh et al. 1992). Οη McLean et al. (1999) επηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ όηη ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ δώσλ ηα νπνία δελ είλαη ηθαλά λα επηβηώζνπλ ζεσξείηαη πξάμε αλήζηθε. Οη Thaler (1986) θαη Dowell (1990) αλαθέξνπλ όηη νη απειεπζεξώζεηο κε πηελά ηερλεηήο εθηξνθήο είλαη πξνηηκόηεξν λα αληηθαηαζηαζνύλ από απειεπζεξώζεηο κε πηελά ηα νπνία ζα είλαη πεξηζζόηεξν ηθαλά λα επηβηώζνπλ αθόκα θαη εάλ είλαη ιηγόηεξα ζε αξηζκό. 3.3 Άμεζη κάππυζη (put and take) Ζ απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κε ζθνπό ηελ άκεζε θάξπσζε (put and take), αλαπηύρζεθε θπξίσο ζηε Βξεηαλία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θπλεγίνπ ηνπ θαζηαλνύ κε ηε κέζνδν ηεο παγάλαο (Robertson 1989). Τν «put and take» εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζε ειεγρόκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο (Kozicky and Madson 1966) θαη ζεσξείηαη όηη απνηειεί ηξόπν εθηόλσζεο ηεο ζεξεπηηθήο δήηεζεο ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κε κηθξνύο πιεζπζκνύο ζεξακάησλ (Greene 1970). Ωζηόζν ην put and take απνηειεί κηα αιινηξησκέλε κνξθή ζήξαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο αλαθύπηνπλ εζηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Sokos et al. 2008). Ζ απειεπζέξσζε κε ζθνπό ηελ άκεζε θάξπσζε απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνύ πηελώλ, γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλεηή εθηξνθή όπνπ ην θόζηνο αλά πηελό είλαη κηθξό (Game Conservancy 1994). Ωζηόζν, νη Baumgartner (1944) θαη Buechner (1950) αλαθέξνπλ όηη ην θόζηνο γηα θάζε απειεπζεξσκέλν θνιηλό πνπ κπαίλεη ζηελ ηζάληα ηνπ θπλεγνύ είλαη πςειό ιόγσ ηεο κηθξήο επηβίσζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Οη Diefenbach et al. (2000) βξήθαλ όηη ην θόζηνο απηό γηα ην θαζηαλό ζηελ Πελζηιβαλία αλέξρεηαη ζε 22,63 έσο 90,74 δνιάξηα. Τν αληίζηνηρν θόζηνο ζηε Βξεηαλία είλαη ιίξεο, ελώ ε αμία ηνπ θαζηαλνύ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο είλαη δπόκηζη ιίξεο Robinson (2000). Ο ίδηνο αλαθέξεη όηη ζε κηα ηππηθή παγάλα ζηηο ηδησηηθέο Δ.Κ.Π. ζπκκεηέρνπλ ηξεηο έσο δέθα πειάηεο, νη νπνίνη θαξπώλνληαη ζπλνιηθά 150 έσο 350 θαζηαλνύο θαη ν θαζέλαο πιεξώλεη ιίξεο. 3.4 Δκπαίδεςζη κςνηγεηικών ζκύλυν Σθνπόο ηεο απειεπζέξσζεο νξληζόκνξθσλ κπνξεί λα είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (Gortazar et al. 2000). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «put and take» ηα ηερλεηά εθηξεθόκελα νξληζόκνξθα είλαη ππνδεέζηεξα από ηα άγξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζθύισλ (Α. Γθόπεο 2008 πξνζσπηθή επηθνηλσλία). 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 1) Ζ απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζε πεξηνρή πνπ ππάξρεη βηώζηκνο πιεζπζκόο ηνπ είδνπο δελ νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, αληίζεηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε κείσζή ηνπ. Σηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη βηώζηκνο πιεζπζκόο δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη απειεπζεξώζεηο.

8 2) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ πιεζπζκνύ ζπληζηάηαη ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ πηελώλ θαη ελαιιαθηηθά ε απειεπζέξσζε πηελώλ βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο (θπζηθήο, εκηθπζηθήο θαη εθκάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο). Σηνλ ηνκέα απηό απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ησλ ηερληθώλ απηώλ. 3) Γηα ηελ άκεζε θάξπσζε (put and take) πξνηείλεηαη ε απειεπζέξσζε αηόκσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηερληθή εθηξνθή επεηδή ην θόζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξόηεξν. Ζ εθαξκνγή βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο (θπξίσο εθκάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο) κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά εθηθηή. 4) Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ πξνηείλεηαη ε απειεπζέξσζε πηελώλ βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηδησθόκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πηελώλ. Διαηήπηζη ηηρ θύζηρ και ανάπηςξη ηηρ θήπαρ Εγκαηάζηαζη νέος και ενδςνάμωζη πληθςζμού Εκπαίδεςζη κςνηγεηικών ζκύλων Άμεζη κάππωζη Παπαγωγή κπέαηορ Απειεπζέξσζε Απειεπζέξσζε Σύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ πηελώλ Φπζηθή εθηξνθή Ζκηθπζηθή εθηξνθή Τερλεηή εθηξνθή Σρήκα 1. Δθηξνθή νξληζνκόξθσλ: ζθνπνί (πάλσ κε πιάγηα) θαη ηερληθέο (θάησ). Βιβλιογπαθία Alcock, J Animal Behavior: An Evolutionary Approach. 5 th edition. Sinauer Associates Inc. Publishers, Massachusetts. 626pp. Arroyo, B. and P. Beja Reconciling gamebird hunting and biodiversity. Impact of hunting management practices on biodiversity. Bagliacca, M Gamebird production for hunting porpoise or release into the wild. Proc. of the XX World's Poultry Congress, Deli, India: Brittas, R., V. Marcstrom, R. E. Kenward and M. Karlbom Survival and breeding success of reared and wild ring-necked pheasants. J. Wildl. Manage. 56(2): Buner F. & Schaub, M. 2008: How do different releasing techniques affect the survival of re-introduced grey partridges Perdix perdix? - Wildlife Biology 14(1): in press. Byers, S. M. and G. V. Burger Evaluation of three partridge species for put and take hunting. Wildl. Soc. Bull. 7(1): Carpenter, J. W., R. R. Gabel and J. G. Goodwin Captive breeding and reintroduction of the endangered masked bobwhite. Zoo Biol. 10:

9 Csermely, D., D. Mainardi and S. Spano The sensitivity period for imprinting in Alectoris rufa. Avocetta 4: Diefenbach, D. R., C. F. Rienger and T. S. Hardisky Harvest and reporting rates of gamefarm ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 28(4): Domjan, M. and B. Burkhard The principles of learning and behavior. 2 nd edition. Brooks- Cole, Monterey, California. Dowell, S. D. 1990α. The development of anti-predator responses in grey partridge and common pheasants. Pages in D.A. Hill, P. J. Garson, and D. Jenkins. editors. Pheasants in Asia World Pheasant Association. Reading. Dowell, S. D. 1990β. Differential behaviour and survival of hand-reared and wild gray partridge in the United Kingdom.Pages: in: K.E. Church, R.E. Warner and S.J. Brandy, editors. Perdix V: Gray Partridge and Ring-necked Pheasant Workshop. Kansas Department of Wildlife and Parks, Emporia, Kansas. Ellis, D. H., S. J. Dobrott and J. G. Goodwin Reintroduction techniques for masked bobwhites. Pages: in S. A. Temple, editor. Endangered birds: Management for Preserving Threatened Species, Madison, Wisconsin, University of Wisconsin Press. Ford, M. J Selection in captivity during supportive breeding may reduce fitness in the wild. Cons. Biol. 16(3): Game Conservancy Wild Partridge Management. Game Conservancy Limited. UK 74 pp. Game Conservancy Gamebird Rearing. Game Conservancy Limited. UK 127 pp. Gaudioso, V. R., M. E. Alonso, R. Robles, J. A. Garrido and J. A. Olmedo Effects of housing type and breeding system on the reproductive capacity of the red-legged partridge (Alectoris rufa). Poultry Sc. 81: Gortazar, C., R. Villafuerte, and M. Martin Success of traditional restocking of red-legged partridge for hunting purposes in areas of low density of northeast Spain Aragon. Z. Jagdwiss 46 (1): Greene, J. C Characteristics of some Michigan shooting preserve users. J. Wildl. Manage. 34(4): Griffith, B., J. M. Scott, J. W. Carpenter and C. Reed Translocation as a species conservation tool: status and strategy. Science 245: Griffin, A. S., D. T. Blumstein and C. S. Evans Training captive-bred or translocated animals to avoid predators. Cons. Biol. 14(5): Haensly, T. F., S. M. Meyers, J. A. Crawford and W. J. Castillo Treatments affecting postrelease survival and productivity of pen-reared ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 13: Hessler, E., J.R. Tester, D.B. Siniff and M.M. Nelson A biotelemetry study of survival in pen-reared pheasants released in selected habitats. J. Wildl. Manage. 34: Hill, D. and P. Robertson The pheasant: ecology, management and conservation. London Blackwell Scientific Publications Professional Books. Hodder, K. H. and J. M. Bullock Translocations of native species in the UK: implications for biodiversity. J. Appl. Ecol. 34: Honeycutt, H. and R. Lickliter Order-dependent timing of unimodal and multimodal stimulation affects prenatal auditory learning in bobwhite quail embryos. Dev. Psychobiol. 38: IUCN IUCN Guidelines for Re-introductions. IUCN/SSC Reintroductions Specilist Group. Kassinis, N Chukar partridge status and conservation in Cyprus. Pages: in Kassinis, N. and P. Panayides, editors. Proceedings of the Symposium of the Status, Management and Conservation of the Alectoris, Black Francolin, Thrush, Quail and Turtle

10 Dove in the Mediterranean Region, 8-10 Oct. 1999, Lemesos, Cyprus. Organized by the Game Fund of Cyprus and the C.I.C.. Kozicky, E. L. and J. Madson Shooting preserve management. The Nilo system. Winchester-Western Division, Olin, East Alton. 321pp. Krauss, G. D., H. B. Graves and S. M. Zervanos Survival of wild and game-farm cock pheasants released in Pennsylvania. J. Wildl. Manage. 51 (3): Leif, A. P Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked pheasant hens. J. Wildl. Manage. 58: Avian Research Centre Market Study on The British Columbia Ratite, Waterfowl and Game Bird Industries. Avian Research Centre, University of British Columbia. Martinez, J., J. Vinuela and R. Villafuerte Reconciling gamebird hunting and biodiversity. Part 1: Socioeconomic and cultural aspects of gamebird hunting. McLean, I. G., C. Holzer and B. J. S. Studholme Teaching predator-recognition to a naïve bird: implications for management. Biol. Cons. 87: Melin, J. M. and J. P. Damange Selection sur la couvaison naturelle dans une souche de faisans (Phasianus colchicus) elevee en captivite. Z. Jagdwiss. 48 (suppl.): Panek, M Study on introduction of aviary-reared partridges. Pages in Proceedings of common partridge (Perdix perdix) International Symposium. Kykol, Poland. Polish Hunting Association. Perez, R. M., D. E. Wilson, and K. D. Gruen Survival and flight characteristics of captivereared and wild northern bobwhite in southern Texas. Pages in S. J. DeMaso, W. P. Kuvleksy, Jr., and F. Hernandez, and M. E. Berger, editors. Quail V: Proceedings of the Fifth National Quail Symposium Texas Parks and Wildlife Department. Austin. TX. Pokorny F. and J. Pikula Artificial breeding, rearing and release of reeves pheasant (Syrmaticus reevesi) in Czechoslovakia. J. World Pheasant Ass. 12: Potts, G. R The Partridge: Pesticides, Predation and Conservation. Collins, London. Price, A. J Aspects of rearing red grouse Lagopus lagopus scoticus (Lath.) in captivity and their release onto moorland. PhD Thesis, University of Aberdeen. Price, E. O Behavior genetics and the process of animal domestication. Pages in Grandin, T., editor, Genetics and the Behavior of Domestic Animals. Academic Press, New York. Pringale, G Ζ Θήξα εηο ηελ Διιάδα. Αλάιπζηο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπζηάζεηο. UNSF/FAO GRE-20/ ζει. Putaala, A. and R. Hissa Breeding dispersal and demography of wild and hand-reared grey partridges (Perdix perdix) in Finland. Wildl. Biol. 4: Robertson, P. A and S. D. Dowell The effects of hand-rearing on wild gamebird population. In: The future of wild Galliforms in the Netherlands, J.T. Lumeij and Y.R. Hoogeveen, eds. The Hague: Robinson, P Pheasant shooting in Britain: the sport and the industry in the 21 st century. Roseberry, J. L., D. L. Ellsworth and W. D. Klimstra Comparative post-release behaviour and survival of wild, semi-wild, and game farm bobwhites. Wildl. Soc. Bull. 15: Sage, R. B., P. A. Robertson and D. R. Wise Survival and breeding success of two pheasant (Phasianus colchicus) strains released into the wild. In: Proceedings of the Perdix VII International Symposium on Partridges, Ouails and Pheasants, 9-13 Oct. 1995, Dourdan, France. M. Birkan, L.M. Smith, N.J. Aebischer, F.J. Purroy and P.A. Robertson, eds. Game and Wildlife Science, 18 (3-4):

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS

Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS Μπίξηζαο Π., Σώθνο Φ., Σθνξδάο Κ. 2008. Ζ ιίκλε Κνξώλεηα σο νηθνινγηθή παγίδα γηα ηελ πηελνπαλίδα. 3 ν Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην Μαθεδνλίαο, Έλσζε Διιήλσλ Φεκηθώλ, Θεζζαινλίθε 14-17/3/2008. (πξαθηηθά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα