Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species"

Transcript

1 Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο, Τέξκα Μαπξνκηράιε, Καξδίηζα, Τει.- Φαμ: , Κηλ.: ²Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Δζληθήο Αληίζηαζεο , 55134, Θεζζαινλίθε, Τει , Πεπίλητη Μπίξηζαο Π., Σώθνο Χ Τερληθέο εθηξνθήο γηα παξαγσγή νξληζόκνξθσλ ζεξακαηηθώλ εηδώλ. Πξαθηηθά 2 νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Τερλνινγίαο Εστθήο Παξαγσγήο, Λάξηζα 30/6 1/7/2008, ζει Οη ηερληθέο εθηξνθήο ησλ πεξδίθσλ ησλ νξηπθηώλ θαη ησλ θαζηαλώλ πξέπεη λα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα παξαγόκελα πηελά. Γηα ηελ παξαγσγή ζεξακαηηθώλ πηελώλ κε ζθνπό ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά σο πςειήο πνηόηεηαο ηξνθή ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο εληαηηθήο εθηξνθήο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εύξσζησλ πηελώλ γηα θπλεγεηηθνύο ζθνπνύο, γηα εγθαηάζηαζε λέσλ ή ηελ ελδπλάκσζε ππαξρόλησλ πιεζπζκώλ απαηηείηαη ε εθαξκνγή βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο (θπζηθώλ ή εκηθπζηθώλ ηερληθώλ θαη εθκάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο). Οη βειηησκέλεο ηερληθέο εθηξνθήο έρνπλ ζθνπό α) ηελ παξαγσγή πηελώλ ηθαλώλ λα επηβηώζνπλ ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, άξπαγεο, έιιεηςε ηξνθήο θαη λεξνύ θ.ιπ.), β) ηελ παξαγσγή πηελώλ πνπ έρνπλ αίζζεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη αληηδξνύλ ζηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ πξνζπαζώληαο λα πεηάμνπλ ή λα θξπθηνύλ, γ) ηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο, θαη δ) ηελ παξαγσγή πηελώλ ειεύζεξσλ από αζζέλεηεο. Λέξειρ κλειδιά: επηβίσζε, αλαπαξαγσγή, ζπκπεξηθνξά, γελεηηθή, εθηξνθή, ζύιιεςε θαη κεηαθνξά, «put and take», εγθαηάζηαζε θαη ελδπλάκσζε πιεζπζκνύ Rearing techniques to produce galliform species Pericles K. Birtsas¹ and Christos K. Sokos² ¹Technological Education Institute of Larissa, Department of Forestry and Management of Natural Environment, Laboratory of Wildlife, GR Karditsa, Tel.- Fax , Hellas ²Hunting Federation of Macedonia and Thrace, Ethnikis Antistasηs str., GR 55134, Thessaloniki, Tel , Hellas The rearing techniques of gamebirds should be differentiated depending on the aim of production. In poultry are used techniques of intensive rearing. For the production of birds for the establishment of new populations, for the augmentation of threatened populations, put and take shooting and hunting dogs training, it is required the application of improved rearing techniques (natural rearing, semi-natural rearing and antipredator training). The improved rearing techniques have aim: a) the production of birds capable to survive in difficult conditions of natural environment, b) the production of birds that have sense of danger and in the presence of human they fly away or they are hidden, c) the conservation of genetic diversity, and d) the production of birds free from diseases.

2 Key words: survival, reproduction, behaviour, genetic, rearing, «put and take», translocation, reintroduction, re-inforcement 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ηάμε ησλ νξληζόκνξθσλ (Galliformes) πεξηιακβάλεη είδε (πέξδηθα, νξηύθη, θαζηαλόο, αγξηόθνπξθνο, θξαγθνιίλα θ.α.) ησλ νπνίσλ ε ζήξα έρεη κεγάιε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεκαζία (Martinez et al. 2002), ελώ είλαη ζεκαληηθή πεγή θξέαηνο γηα ηνλ άλζξσπν (Avian Research Centre 2002). Σηελ Δπξώπε ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη ζπλήζσο γηα ηα νξληζόκνξθα ζηνλ ηνκέα ηεο ζήξαο είλαη ε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ε κείσζε ηεο αξπαθηηθόηεηαο, ε ξύζκηζε ηεο θπλεγεηηθήο θάξπσζεο, ε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ θαη ε απειεπζέξσζε πηελώλ (Arroyo and Beja 2002). Ζ εθηξνθή θαη απειεπζέξσζε νξληζόκνξθσλ ππνζηεξίδεηαη όηη εμππεξεηεί δηάθνξνπο ζθνπνύο, ζπγθεθξηκέλα: 1) ηε δηαηήξεζε ή ηελ αύμεζε βηώζηκνπ (viable) πιεζπζκνύ, κε απειεπζεξώζεηο κεηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν (π.ρ. Putaala and Hissa 1998) 2) ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ (endangered) πιεζπζκνύ (π.ρ. Carpenter et al. 1991, Schroth 1991) 3) ηελ άκεζε θάξπσζε, ζπλήζσο κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, πξαθηηθή πνπ είλαη γλσζηή σο «put and take» (π.ρ. Byers and Burger 1979, Kassinis 1999), θαη 4) ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (π.ρ. Gortazar et al. 2000). 5) Τελ παξαγσγή θξέαηνο πςειήο πνηόηεηαο Σηελ εθηξνθή ησλ νξληζόκνξθσλ εθαξκόδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ επώαζε ησλ αβγώλ, ηελ αλαηξνθή ησλ λενζζώλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ζηε θύζε. Οη απειεπζεξώζεηο άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα επίζεκα από ην 1956 κε ηελ ίδξπζε ησλ θξαηηθώλ εθηξνθείσλ (Pringale 1972). Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ δεθάδεο εθηξνθεία, ζηα νπνία εθαξκόδεηαη θπξίσο ηερλεηή εθηξνθή (ρξεζηκνπνηνύληαη επσαζηηθέο κεραλέο θαη ζεξκνκεηέξεο). Τα θξαηηθά εθηξνθεία είλαη δέθα θαη παξάγνπλ εηεζίσο πέξδηθεο ηζνύθαξ, πηζαλόλ θαη ησλ δύν ππνεηδώλ πνπ απαηώληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν όπσο θαη ησλ κεηαμύ ηνπο πβξηδίσλ (Alectoris chukar cypriotes θαη Alectoris chukar kleini), θαζηαλνύο (θπξίσο πβξίδηα κεηαμύ ππνεηδώλ ηνπ Phasianus colchicus) θαη ηαπσληθά νξηύθηα (Coturnix coturnix japonica) (Γ. Αλέζηεο 2003, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Κάπνηεο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο δηαηεξνύλ εθηξνθεία, ελώ άιιεο πξνκεζεύνληαη πηελά από ηδησηηθά εθηξνθεία. Τα νξληζόκνξθα πνπ εθηξέθνληαη ζηα θξαηηθά εθηξνθεία απειεπζεξώλνληαη: 1) Σηηο δεκόζηεο Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο (Δ.Κ.Π.) όπνπ θαη εθαξκόδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ «put and take». 2) Σηα θαηαθύγηα άγξηαο δσήο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, όπνπ από 1/1 έσο 31/8 επηηξέπεηαη λα απειεπζεξσζεί έλα πνζνζηό έσο 50% ησλ πεξδίθσλ ηζνύθαξ εθηόο ησλ θαηαθπγίσλ. Σηελ παξνύζα αλαζθόπεζε εμεηάδεηαη: α) ε επίδξαζε ησλ ηερληθώλ εθηξνθήο ζηελ επηηπρία ησλ απειεπζεξώζεσλ θαη β) ε επηινγή ησλ ηερληθώλ αλάινγα κε ηνλ ζθνπό ηεο απειεπζέξσζεο.

3 2. ΟΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΣΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ 2.1 Σεσνικέρ εκηποθήρ Ζ επώαζε ησλ αβγώλ θαη ε αλαηξνθή ησλ λενζζώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε: α) επσαζηηθώλ κεραλώλ θαη ζεξκνκεηέξσλ ρσξίο νη λενζζνί λα έρνπλ θακία επαθή κε ελήιηθα πηελά, β) θπζηθώλ γνλέσλ θαη γ) επσαζηηθώλ κεραλώλ θαη ζεηώλ γνλέσλ ή κόλν ζεηώλ γνλέσλ (Scott and Carpenter 1987, Bagliacca 1996). Ζ εθηξνθή ηόηε δηαθξίλεηαη ζε ηερλεηή, θπζηθή θαη εκηθπζηθή αληίζηνηρα. Ζ ηερλεηή εθηξνθή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ηερληθή εθηξνθήο (Game Conservancy 1994). Ζ θπζηθή εθηξνθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα επαλαεηζαγσγήο ηνπ αγξηόθνπξθνπ (Tetrao urogallus) (Schroth 1991), ηεο πεδηλήο πέξδηθαο (Perdix perdix) (Sannipoli et al. 1992, Buner and Schaub 2008) θαη ηνπ θαζηαλνύ (Melin and Damange 2002). Ζ εκηθπζηθή εθηξνθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα από ηε θπζηθή εθηξνθή. Σε πξόγξακκα επαλαεηζαγσγήο ηνπ θνιηλνύ (Cοlinus virginianus) ρξεζηκνπνηήζεθαλ επσαζηηθέο κεραλέο θαη νη λενζζνί ζε ειηθία δύν κε ηξηώλ εβδνκάδσλ πηνζεηήζεθαλ από ελήιηθν άγξην αξζεληθό δηαθνξεηηθνύ ππνείδνπο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξώζεθε καδί κε ηνπο λενζζνύο (Ellis et al. 1978, Carpenter et al. 1991). Οη Slaugh et al. (1992), ζε πξόγξακκα επαλαεηζαγσγήο ηεο πέξδηθαο ηζνύθαξ ζηηο ΖΠΑ ρξεζηκνπνίεζαλ καγλεηνθσλεκέλε θσλή ελήιηθεο ηζνύθαξ ζηελ επσαζηηθή κεραλή κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ εθθόιαςε. Έπεηηα, ε αλαηξνθή ησλ λενζζώλ έγηλε ζηηο ζεξκνκεηέξεο καδί κε ελήιηθα άηνκα. Οη Pokorny and Pikula (1987) κεηά ηελ επώαζε ζηηο κεραλέο κεηέθεξαλ ηνπο λενζζνύο ζπξκαηηθνύ θαζηαλνύ (Syrmaticus reevesi) ζηηο ζεξκνκεηέξεο όπνπ ήδε ππήξρε έλα ελήιηθν ζειπθό. Σην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ ην ζειπθό πηνζέηεζε ηνπο λενζζνύο θαη πεξηνξίζηεθε ε ρξήζε ηεο ζεξκνκεηέξαο, ζηε ζπλέρεηα νη λενζζνί απειεπζεξώζεθαλ καδί κε ην ζειπθό. Αληίζηνηρε ηερληθή, όπνπ νη λενζζνί πηνζεηήζεθαλ από έλα δεπγάξη ελήιηθσλ πηελώλ, αλαθέξεηαη γηα ηελ θνθθηλνπόδαξε πέξδηθα (Alectoris rufa) (Gaudioso et al. 2002). Μπνξεί επίζεο λα γίλεη πξνζπάζεηα νη λενζζνί λα εληαρζνύλ ζε θνπάδη κε άγξηα πηελά θαηά ηελ απειεπζέξσζε (Buner & Schaub 2008). Σηελ εκηθπζηθή εθηξνθή εληάζζεηαη θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νηθηαθήο θόηαο (Gallus domesticus). Σηελ πεξίπησζε απηή, ε επώαζε ησλ αβγώλ κπνξεί λα γίλεη είηε από ηηο θόηεο είηε ζε επσαζηηθέο κεραλέο (Game Conservancy 1992, Sannipoli et al. 1992, Brittas et al. 1992, Bagliacca 1996). Σηηο ηερληθέο εθηξνθήο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε εθκάζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο έλαληη ησλ αξπάγσλ (anti-predator behavior), εθκάζεζε δειαδή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα ζύιιεςεο από ηνπο άξπαγεο. Πξόθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή θαη ε δηεξεύλεζε ηνπο άξρηζε πξόζθαηα (McLean et al. 1999, Griffin et al. 2000). Παξαδείγκαηα απνηεινύλ πξνγξάκκαηα επαλαεηζαγσγήο ηνπ θνιηλνύ θαη ηεο πέξδηθαο ηζνύθαξ, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεξάθηα ή νκνηώκαηά ηνπο θαη θπλεγεηηθνί ζθύινη (Ellis et al. 1978, Slaugh et al. 1992). 2.2 Δπίδπαζη ηηρ εκηποθήρ ζηη ζςμπεπιθοπά Πνιινί εξεπλεηέο θαηαγξάθνπλ ηελ αληθαλόηεηα ησλ ηερλεηά εθηξεθόκελσλ πηελώλ λα εθδειώζνπλ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά άκπλαο (Hessler et al. 1970, Krauss et al. 1979, Panek 1979, Haensly et al. 1985, Roseberry et al. 1987, Dowell 1990β, Robertson and

4 Dowell 1990). Αληίζηνηρν πξόβιεκα δηαπηζηώλεηαη θαη ζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ. Ο Hessler et al. (1970), Krauss et al. (1987) θαη Leif (1994) αλαθέξνπλ όηη νη ηερλεηά εθηξεθόκελνη θαζηαλνί ζε ζρέζε κε ηνπο άγξηνπο παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξν θόβν απέλαληη ζηνλ άλζξσπν θαη γίλνληαη επθνιόηεξα νξαηνί ζηνλ παξαηεξεηή. Οη Roseberry et al. (1987) δηαπίζησζαλ όηη κπνξνύζαλ λα πξνζεγγίζνπλ εύθνια ηνπο ηερλεηά εθηξεθόκελνπο θνιηλνύο, πέληε κε δέθα εβδνκάδεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, θάηη ην νπνίν δελ ζπλέβαηλε κε ηνπο άγξηνπο θνιηλνύο. Οη Perez et al. (2002) αλαθέξνπλ όηη από ηε ζηηγκή πνπ ην αβγό ηνπνζεηείηαη ζηελ επσαζηηθή κεραλή ν νξγαληζκόο ππόθεηηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο από απηέο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Τα άγξηα δώα ηα νπνία αλαηξέθνληαη ζε έλα αιινησκέλν πεξηβάιινλ (όπσο είλαη γηα απηά ην εθηξνθείν) δηακνξθώλνπλ θαη αιινησκέλε ζπκπεξηθνξά (McLean et al. 1999). Ο Bagliacca (1996) αλαθέξεη όηη ν βαζκόο αιινίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξληζόκνξθσλ εμαξηάηαη από ην πόζν εληαηηθή είλαη ε εθηξνθή. Τε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδνπλ ην έλζηηθην θαη ε κάζεζε (Alcock 1993). Ζ εθηξνθή επεξεάδεη ηόζν ην έλζηηθην κέζσ ησλ γελεηηθώλ δηαδηθαζηώλ όζν θαη ηε κάζεζε κέζσ ησλ εκπεηξηώλ Ζ επίδξαζε ησλ γελεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηε ζπκπεξηθνξά Οη γελεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηηο ζπρλόηεηεο ησλ γνληδίσλ ησλ εθηξεθόκελσλ δώσλ είλαη ε αηκνκημία, ε γελεηηθή παξέθθιηζε (genetic drift) θαη ε επηινγή (Price 1998). Ζ αηκνκημία θαη ε γελεηηθή παξέθθιηζε πξνθαινύλ ηπραίεο αιιαγέο ζηηο ζπρλόηεηεο ησλ γνληδίσλ, ελώ ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε έρνπλ νη αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ε επηινγή (Price 1999). Ο Price (1999) αλαθέξεη ηξεηο κεραληζκνύο επηινγήο: 1) ηελ επηινγή πνπ γίλεηαη από ηνλ εθηξνθέα, 2) ηελ επηινγή πνπ πξνθαιείηαη από ην πεξηβάιινλ ηνπ εθηξνθείνπ θαη 3) ηελ αδξαλνπνίεζε ηεο θπζηθήο επηινγήο. Ζ επηινγή ηνπ εθηξνθέα εζηηάδεηαη ζηελ πξνηίκεζε γελλεηόξσλ πνπ δελ εθδειώλνπλ έληνλα ζεκεία θόβνπ, ηάζε δηαθπγήο θαη γελλνύλ πεξηζζόηεξα αβγά, πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζπρλά ζηα εθηξνθεία (Hill and Robertson 1988, Gaudioso et al. 2002). Απνηέιεζκα είλαη κέζα ζε ιίγεο γελεέο ηα πηελά λα αλαπηύζζνπλ νηθόζηηε ζπκπεξηθνξά πνπ κεηώλεη ζνβαξά ηελ ηθαλόηεηα επηβίσζήο ηνπο ζηε θύζε όζν θαη ηελ πνηόηεηα ζήξαο πνπ πξνζθέξνπλ (Sage et al. 2001, Melin and Damange 2002) Ζ επίδξαζε ηεο κάζεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά Μάζεζε είλαη ε δηαξθήο αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ σο απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηώλ (Domjan and Burkhard 1986). Ζ επίδξαζε ηεο κάζεζεο, θαη ζπλεπώο ε επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ εθηξνθήο ζηε ζπκπεξηθνξά άκπλαο απαζρόιεζε αξθεηνύο εξεπλεηέο. Ο Dowell (1990α) κεηά ηελ ηερλεηή επώαζε αβγώλ πεδηλήο πέξδηθαο δηαρώξηζε ηνπο λενζζνύο ζε νκάδεο πνπ αλαηξάθεθαλ ζε ζεξκνκεηέξα, από θόηα ή από δεπγάξη ελήιηθσλ πεξδίθσλ. Σηελ παξνπζία νκνηώκαηνο δηπινζάτλνπ (Accipiter gentilis) ν Dowell θαηέγξαςε ηελ αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά άκπλαο ησλ λενζζώλ πνπ αλαηξάθεθαλ ζε ζεξκνκεηέξα ή από θόηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο λενζζνύο πνπ αλαηξάθεθαλ από ελήιηθεο πέξδηθεο. Ο ίδηνο εξεπλεηήο αλαθέξεη όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ζεηώλ γνλέσλ δηαθνξεηηθνύ είδνπο, όπσο είλαη νη θόηεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθκάζεζε εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο.

5 Ζ εθηξνθή πξνθαιεί ηελ αιινίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξληζόκνξθσλ από ην εκβξπαθό ζηάδην. Σην ζηάδην απηό ηα νξληζόκνξθα καζαίλνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θσλέο ηεο κεηέξαο ηνπο (Honeycutt and Lickliter 2001). Ζ κάζεζε ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ εθθόιαςε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απνηύπσζεο θαη ηνπ εζηζκνύ. Ζ απνηύπσζε (imprinting) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη λενζζνί: α) ζπλδένληαη κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαη β) καζαίλνπλ λα επηιέγνπλ, όηαλ ελειηθησζνύλ, ην ηαίξη ηνπο (Alcock 1993). Ζ ζεκαζία ηεο απνηύπσζεο γηα ηα νξληζόκνξθα, σο πηελά ακέζσο βαδηζηηθά, είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε (Thaler 1986). Ζ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ ή ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ πξνθαιεί ζηαδηαθά ζηα πηελά ηε κείσζε ηνπ θόβνπ θαη κεηά ηελ επαίζζεηε πεξίνδν ηεο απνηύπσζεο (Csermely et al. 1983). Απηό νθείιεηαη ζηνλ εζηζκό (habituation), δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα πηελά ζπλεζίδνπλ θαη δελ αληηδξνύλ ζε θάπνην εξέζηζκα (Alcock 1993) 2.3 ύγκπιζη ηηρ επιβίυζηρ και αναπαπαγυγήρ μεηαξύ οπνιθόμοπθυν διαθοπεηικών ηεσνικών εκηποθήρ O Dowell (1990β) απειεπζέξσζε, ζε πεξηνρή ηεο Βξεηαλίαο, πεδηλέο πέξδηθεο ειηθίαο νθηώ έσο ελλέα εβδνκάδσλ θπζηθήο, εκηθπζηθήο (κε θόηεο) θαη ηερλεηήο εθηξνθήο. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε δηαθνξά ζηε ζλεζηκόηεηα κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθή. Ωζηόζν, βξέζεθε όηη ελώ νη πέξδηθεο εκηθπζηθήο θαη θπζηθήο εθηξνθήο θαη νη άγξηεο πέξδηθεο θνύξληαδαλ ζην θέληξν ησλ αγξώλ, νη πέξδηθεο ηερλεηήο εθηξνθήο θνύξληαδαλ θνληά ζηα πεξηζώξηα. Τν γεγνλόο απηό αύμεζε ηε ζλεζηκόηεηα ζηηο πέξδηθεο ηερλεηήο εθηξνθήο επεηδή νη λπρηόβηνη άξπαγεο πξνηηκνύλ λα θηλνύληαη θαηά κήθνο ησλ πεξηζσξίσλ ησλ αγξώλ. Σύκθσλα κε ηνλ Dowell ηα ηερλεηά εθηξεθόκελα πηελά εθδειώλνπλ απξνζπκία λα απνκαθξπλζνύλ από ηνπο ζάκλνπο ησλ πεξηζσξίσλ, πηζαλόλ, δηόηη ηνπο ζπλδπάδνπλ κε ην δσκάηην αλαηξνθήο. Οη Slaugh et al. (1992) αλαθέξνπλ όηη νη εθηξεθόκελεο πέξδηθεο ηζνύθαξ νη νπνίεο αλαηξάθεθαλ από ελήιηθεο πέξδηθεο θαη εθαξκόζηεθε εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ζθύινπ θαη νκνηώκαηνο γεξαθηνύ, είραλ παξόκνηα ή ιίγν κηθξόηεξε επηβίσζε ζε ζρέζε κε άγξηεο πέξδηθεο πνπ κεηαθέξζεθαλ από άιιε πεξηνρή. Αληίζεηα, νη εθηξεθόκελεο πέξδηθεο πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ηερληθέο είραλ ζνβαξά κηθξόηεξε επηβίσζε. Οη Brittas et al. (1992) δελ βξήθαλ δηαθνξά ζηελ επηβίσζε κεηαμύ θαζηαλώλ ηερλεηήο θαη εκηθπζηθήο (κε θόηεο) εθηξνθήο. Δληνύηνηο, νη ζειπθνί θαζηαλνί πνπ αλαηξάθεθαλ από θόηεο, βξίζθνληαλ ζε θαιύηεξε θπζηθή θαηάζηαζε θαη είραλ κεγαιύηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ζε ζρέζε κε ηνπο ηερλεηά εθηξεθόκελνπο. Αλαιπηηθόηεξα, βξήθαλ όηη νη θαζηαλνί ηερλεηήο εθηξνθήο κεγάισζαλ 0 40 λενζζνύο/100 ζειπθά, ελώ νη θαζηαλνί πνπ αλαηξάθεθαλ από θόηεο κεγάισζαλ λενζζνύο/100 ζειπθά (βιέπε Πίλαθα II). Τε δηαθνξά απηή, νη εξεπλεηέο ηελ απνδίδνπλ ζην όηη νη θαζηαλνί αλαηξεθόκελνη από θόηεο ήηαλ απνηειεζκαηηθόηεξνη ζηελ αλεύξεζε ηεο ηξνθήο ηνπο. 3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 3.1 Γιαηήπηζη ή αύξηζη βιώζιμος πληθςζμού Δπξεία είλαη ε άπνςε όηη κεηά ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ γηα λα αληηθαηαζηαζνύλ νη απώιεηεο από

6 ηε ζήξα. Τν επηδησθόκελν απνηέιεζκα είλαη λα δηαηεξεζεί ή αθόκα θαη λα απμεζεί ν πιεζπζκόο θαη ε θάξπσζε ηελ επόκελε θπλεγεηηθή πεξίνδν. Οη απειεπζεξώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηα ηέιε ηνπ ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Γηα ην ζέκα απηό ν Panek (1988) αλαθέξεη όηη ε απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξεθόκελσλ πεδηλώλ πεξδίθσλ ζε πεξηνρή κε άγξην πιεζπζκό δελ είρε θαλέλα ζεηηθό απνηέιεζκα. Οη Robertson and Dowell (1990) ζηε Βξεηαλία βξήθαλ όηη νη άγξηνη πιεζπζκνί θαζηαλνύ είλαη κηθξόηεξνη ζηηο πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απειεπζεξώζεηο κε εθηξεθόκελα πηελά. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ όηη νη απειεπζεξώζεηο πεδηλήο θαη θνθθηλνπόδαξεο πέξδηθαο δελ είραλ επηπηώζεηο νύηε νθέιε γηα ηνπο πιεζπζκνύο ησλ δύν εηδώλ. Αληίζεηα, νη απειεπζεξώζεηο ηζνύθαξ ή πβξηδίσλ ηζνύθαξ-θνθθηλνπόδαξεο επέθεξαλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνπο πιεζπζκνύο ηεο θνθθηλνπόδαξεο. Ο Price (1994) βξήθε όηη ν πιεζπζκόο ηεο βαιηνρηνλόθνηαο (Lagopus lagopus) κεηώζεθε κεηά από απειεπζεξώζεηο εθηξεθόκελσλ πηελώλ, σζηόζν δελ ππήξμε ζαθή απόδεημε όηη ε κείσζε πξνθιήζεθε από ηηο απειεπζεξώζεηο. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο παξά ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην βηώζηκν πιεζπζκό επεηδή (Robertson and Dowell 1990, Starling 1991, Leif 1994, Putaala and Hissa 1998): 1) κεηώλεηαη ε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία ησλ άγξησλ αηόκσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεπγαξώζνπλ κε ηα εθηξεθόκελα, 2) ηα εθηξεθόκελα θαηαιακβάλνπλ θαηάιιειεο ζέζεηο αλαπαξαγσγήο ρσξίο λα έρνπλ αλάινγε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία κε απηή ησλ άγξησλ, 3) απμάλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ κε ζπλέπεηα λα κεηώλεηαη ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία αλαπαξαγσγήο από ππθλνεμαξηεκέλνπο παξάγνληεο (π.ρ. πξνζέιθπζε αξπάγσλ), 4) πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ θαη απμάλεηαη ε εκπεηξία ησλ αξπάγσλ ζηε ζύιιεςε ησλ νξληζόκνξθσλ, θαη 5) ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζεί γελεηηθή ππνβάζκηζε θαη κόιπλζε θαη λα κεηαδνζνύλ αζζέλεηεο θαη παξάζηηα. Όζνλ αθνξά ηε γελεηηθή ππνβάζκηζε ν Ford (2002) αλαθέξεη πσο όηαλ ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ αηόκσλ γίλεηαη θαηά επαλάιεςε, ηόηε είλαη πηζαλή ε κείσζε ηνπ βαζκνύ πξνζαξκνζηηθόηεηαο (fitness) ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνύ. 3.2 Δγκαηάζηαζη νέος ή ενδςνάμυζη απειλούμενος πληθςζμού Πξνζπάζεηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ ή ελδπλάκσζεο ησλ άγξησλ πιεζπζκώλ ησλ νξληζόκνξθσλ δηθαηνινγνύληαη ζε πεξηνρέο πνπ (IUCN 1998): 1) ην είδνο εμαθαλίζηεθε, ρσξίο απηό λα νθείιεηαη ζε αιιαγή ηνπ ελδηαηηήκαηνο (επαλαεηζαγσγή), 2) ην είδνο εμαθαλίζηεθε ιόγσ αιιαγώλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ην νπνίν όκσο επαλήιζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε πξνζθέξνληαο πιένλ θαηάιιειν πεξηβάιινλ (επαλαεηζαγσγή), 3) ε θαηαιιειόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε λένπ είδνπο εθόζνλ εθηηκάηαη όηη δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε βηνθνηλόηεηα (εηζαγσγή), 4) ππάξρεη θίλδπλνο εμαθάληζεο ηνπ είδνπο (ελδπλάκσζε). Ζ απειεπζέξσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο ελδπλάκσζεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνηξνπή ηεο γελεηηθήο ππνβάζκηζεο ή κεηάδνζεο αζζελεηώλ θαη παξαζίησλ (Hodder and Bullock 1997). Ζ ηζηνξία ηεο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκώλ νξληζόκνξθσλ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο απνηπρίεο θαη ειάρηζηεο επηηπρίεο (Potts 1986). Μεγαιύηεξε επηηπρία είραλ νη πξνζπάζεηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ πηελώλ (Griffith et al. 1989, Wilson et al. 1992).

7 Λίγεο πξνζπάζεηεο εγθαηάζηαζεο πιεζπζκνύ κε πηελά ηερλεηήο εθηξνθήο είραλ ηελ επηδησθόκελε επηηπρία (Starling 1991, Panek 1988, Melin and Damange 2002). Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε απειεπζέξσζε ηερλεηά εθηξνθόκελσλ νξληζόκνξθσλ δελ είλαη ε θαηάιιειε επηινγή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ελδπλάκσζε πιεζπζκνύ (Roseberry et al. 1987, Panek 1988, Hill and Robertson 1988α, Dowell 1990β, Brittas et al. 1992, Slaugh et al. 1992). Οη McLean et al. (1999) επηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ όηη ε απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ δώσλ ηα νπνία δελ είλαη ηθαλά λα επηβηώζνπλ ζεσξείηαη πξάμε αλήζηθε. Οη Thaler (1986) θαη Dowell (1990) αλαθέξνπλ όηη νη απειεπζεξώζεηο κε πηελά ηερλεηήο εθηξνθήο είλαη πξνηηκόηεξν λα αληηθαηαζηαζνύλ από απειεπζεξώζεηο κε πηελά ηα νπνία ζα είλαη πεξηζζόηεξν ηθαλά λα επηβηώζνπλ αθόκα θαη εάλ είλαη ιηγόηεξα ζε αξηζκό. 3.3 Άμεζη κάππυζη (put and take) Ζ απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ κε ζθνπό ηελ άκεζε θάξπσζε (put and take), αλαπηύρζεθε θπξίσο ζηε Βξεηαλία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θπλεγίνπ ηνπ θαζηαλνύ κε ηε κέζνδν ηεο παγάλαο (Robertson 1989). Τν «put and take» εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζε ειεγρόκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο (Kozicky and Madson 1966) θαη ζεσξείηαη όηη απνηειεί ηξόπν εθηόλσζεο ηεο ζεξεπηηθήο δήηεζεο ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κε κηθξνύο πιεζπζκνύο ζεξακάησλ (Greene 1970). Ωζηόζν ην put and take απνηειεί κηα αιινηξησκέλε κνξθή ζήξαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο αλαθύπηνπλ εζηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Sokos et al. 2008). Ζ απειεπζέξσζε κε ζθνπό ηελ άκεζε θάξπσζε απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνύ πηελώλ, γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλεηή εθηξνθή όπνπ ην θόζηνο αλά πηελό είλαη κηθξό (Game Conservancy 1994). Ωζηόζν, νη Baumgartner (1944) θαη Buechner (1950) αλαθέξνπλ όηη ην θόζηνο γηα θάζε απειεπζεξσκέλν θνιηλό πνπ κπαίλεη ζηελ ηζάληα ηνπ θπλεγνύ είλαη πςειό ιόγσ ηεο κηθξήο επηβίσζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Οη Diefenbach et al. (2000) βξήθαλ όηη ην θόζηνο απηό γηα ην θαζηαλό ζηελ Πελζηιβαλία αλέξρεηαη ζε 22,63 έσο 90,74 δνιάξηα. Τν αληίζηνηρν θόζηνο ζηε Βξεηαλία είλαη ιίξεο, ελώ ε αμία ηνπ θαζηαλνύ ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο είλαη δπόκηζη ιίξεο Robinson (2000). Ο ίδηνο αλαθέξεη όηη ζε κηα ηππηθή παγάλα ζηηο ηδησηηθέο Δ.Κ.Π. ζπκκεηέρνπλ ηξεηο έσο δέθα πειάηεο, νη νπνίνη θαξπώλνληαη ζπλνιηθά 150 έσο 350 θαζηαλνύο θαη ν θαζέλαο πιεξώλεη ιίξεο. 3.4 Δκπαίδεςζη κςνηγεηικών ζκύλυν Σθνπόο ηεο απειεπζέξσζεο νξληζόκνξθσλ κπνξεί λα είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (Gortazar et al. 2000). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «put and take» ηα ηερλεηά εθηξεθόκελα νξληζόκνξθα είλαη ππνδεέζηεξα από ηα άγξηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζθύισλ (Α. Γθόπεο 2008 πξνζσπηθή επηθνηλσλία). 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 1) Ζ απειεπζέξσζε εθηξεθόκελσλ νξληζόκνξθσλ ζε πεξηνρή πνπ ππάξρεη βηώζηκνο πιεζπζκόο ηνπ είδνπο δελ νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, αληίζεηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε κείσζή ηνπ. Σηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη βηώζηκνο πιεζπζκόο δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη απειεπζεξώζεηο.

8 2) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ή ηελ ελδπλάκσζε απεηινύκελνπ πιεζπζκνύ ζπληζηάηαη ε ζύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ πηελώλ θαη ελαιιαθηηθά ε απειεπζέξσζε πηελώλ βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο (θπζηθήο, εκηθπζηθήο θαη εθκάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο). Σηνλ ηνκέα απηό απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ησλ ηερληθώλ απηώλ. 3) Γηα ηελ άκεζε θάξπσζε (put and take) πξνηείλεηαη ε απειεπζέξσζε αηόκσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηερληθή εθηξνθή επεηδή ην θόζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξόηεξν. Ζ εθαξκνγή βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο (θπξίσο εθκάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο άκπλαο) κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά εθηθηή. 4) Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ πξνηείλεηαη ε απειεπζέξσζε πηελώλ βειηησκέλσλ ηερληθώλ εθηξνθήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηδησθόκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πηελώλ. Διαηήπηζη ηηρ θύζηρ και ανάπηςξη ηηρ θήπαρ Εγκαηάζηαζη νέος και ενδςνάμωζη πληθςζμού Εκπαίδεςζη κςνηγεηικών ζκύλων Άμεζη κάππωζη Παπαγωγή κπέαηορ Απειεπζέξσζε Απειεπζέξσζε Σύιιεςε θαη κεηαθνξά άγξησλ πηελώλ Φπζηθή εθηξνθή Ζκηθπζηθή εθηξνθή Τερλεηή εθηξνθή Σρήκα 1. Δθηξνθή νξληζνκόξθσλ: ζθνπνί (πάλσ κε πιάγηα) θαη ηερληθέο (θάησ). Βιβλιογπαθία Alcock, J Animal Behavior: An Evolutionary Approach. 5 th edition. Sinauer Associates Inc. Publishers, Massachusetts. 626pp. Arroyo, B. and P. Beja Reconciling gamebird hunting and biodiversity. Impact of hunting management practices on biodiversity. Bagliacca, M Gamebird production for hunting porpoise or release into the wild. Proc. of the XX World's Poultry Congress, Deli, India: Brittas, R., V. Marcstrom, R. E. Kenward and M. Karlbom Survival and breeding success of reared and wild ring-necked pheasants. J. Wildl. Manage. 56(2): Buner F. & Schaub, M. 2008: How do different releasing techniques affect the survival of re-introduced grey partridges Perdix perdix? - Wildlife Biology 14(1): in press. Byers, S. M. and G. V. Burger Evaluation of three partridge species for put and take hunting. Wildl. Soc. Bull. 7(1): Carpenter, J. W., R. R. Gabel and J. G. Goodwin Captive breeding and reintroduction of the endangered masked bobwhite. Zoo Biol. 10:

9 Csermely, D., D. Mainardi and S. Spano The sensitivity period for imprinting in Alectoris rufa. Avocetta 4: Diefenbach, D. R., C. F. Rienger and T. S. Hardisky Harvest and reporting rates of gamefarm ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 28(4): Domjan, M. and B. Burkhard The principles of learning and behavior. 2 nd edition. Brooks- Cole, Monterey, California. Dowell, S. D. 1990α. The development of anti-predator responses in grey partridge and common pheasants. Pages in D.A. Hill, P. J. Garson, and D. Jenkins. editors. Pheasants in Asia World Pheasant Association. Reading. Dowell, S. D. 1990β. Differential behaviour and survival of hand-reared and wild gray partridge in the United Kingdom.Pages: in: K.E. Church, R.E. Warner and S.J. Brandy, editors. Perdix V: Gray Partridge and Ring-necked Pheasant Workshop. Kansas Department of Wildlife and Parks, Emporia, Kansas. Ellis, D. H., S. J. Dobrott and J. G. Goodwin Reintroduction techniques for masked bobwhites. Pages: in S. A. Temple, editor. Endangered birds: Management for Preserving Threatened Species, Madison, Wisconsin, University of Wisconsin Press. Ford, M. J Selection in captivity during supportive breeding may reduce fitness in the wild. Cons. Biol. 16(3): Game Conservancy Wild Partridge Management. Game Conservancy Limited. UK 74 pp. Game Conservancy Gamebird Rearing. Game Conservancy Limited. UK 127 pp. Gaudioso, V. R., M. E. Alonso, R. Robles, J. A. Garrido and J. A. Olmedo Effects of housing type and breeding system on the reproductive capacity of the red-legged partridge (Alectoris rufa). Poultry Sc. 81: Gortazar, C., R. Villafuerte, and M. Martin Success of traditional restocking of red-legged partridge for hunting purposes in areas of low density of northeast Spain Aragon. Z. Jagdwiss 46 (1): Greene, J. C Characteristics of some Michigan shooting preserve users. J. Wildl. Manage. 34(4): Griffith, B., J. M. Scott, J. W. Carpenter and C. Reed Translocation as a species conservation tool: status and strategy. Science 245: Griffin, A. S., D. T. Blumstein and C. S. Evans Training captive-bred or translocated animals to avoid predators. Cons. Biol. 14(5): Haensly, T. F., S. M. Meyers, J. A. Crawford and W. J. Castillo Treatments affecting postrelease survival and productivity of pen-reared ring-necked pheasants. Wildl. Soc. Bull. 13: Hessler, E., J.R. Tester, D.B. Siniff and M.M. Nelson A biotelemetry study of survival in pen-reared pheasants released in selected habitats. J. Wildl. Manage. 34: Hill, D. and P. Robertson The pheasant: ecology, management and conservation. London Blackwell Scientific Publications Professional Books. Hodder, K. H. and J. M. Bullock Translocations of native species in the UK: implications for biodiversity. J. Appl. Ecol. 34: Honeycutt, H. and R. Lickliter Order-dependent timing of unimodal and multimodal stimulation affects prenatal auditory learning in bobwhite quail embryos. Dev. Psychobiol. 38: IUCN IUCN Guidelines for Re-introductions. IUCN/SSC Reintroductions Specilist Group. Kassinis, N Chukar partridge status and conservation in Cyprus. Pages: in Kassinis, N. and P. Panayides, editors. Proceedings of the Symposium of the Status, Management and Conservation of the Alectoris, Black Francolin, Thrush, Quail and Turtle

10 Dove in the Mediterranean Region, 8-10 Oct. 1999, Lemesos, Cyprus. Organized by the Game Fund of Cyprus and the C.I.C.. Kozicky, E. L. and J. Madson Shooting preserve management. The Nilo system. Winchester-Western Division, Olin, East Alton. 321pp. Krauss, G. D., H. B. Graves and S. M. Zervanos Survival of wild and game-farm cock pheasants released in Pennsylvania. J. Wildl. Manage. 51 (3): Leif, A. P Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked pheasant hens. J. Wildl. Manage. 58: Avian Research Centre Market Study on The British Columbia Ratite, Waterfowl and Game Bird Industries. Avian Research Centre, University of British Columbia. Martinez, J., J. Vinuela and R. Villafuerte Reconciling gamebird hunting and biodiversity. Part 1: Socioeconomic and cultural aspects of gamebird hunting. McLean, I. G., C. Holzer and B. J. S. Studholme Teaching predator-recognition to a naïve bird: implications for management. Biol. Cons. 87: Melin, J. M. and J. P. Damange Selection sur la couvaison naturelle dans une souche de faisans (Phasianus colchicus) elevee en captivite. Z. Jagdwiss. 48 (suppl.): Panek, M Study on introduction of aviary-reared partridges. Pages in Proceedings of common partridge (Perdix perdix) International Symposium. Kykol, Poland. Polish Hunting Association. Perez, R. M., D. E. Wilson, and K. D. Gruen Survival and flight characteristics of captivereared and wild northern bobwhite in southern Texas. Pages in S. J. DeMaso, W. P. Kuvleksy, Jr., and F. Hernandez, and M. E. Berger, editors. Quail V: Proceedings of the Fifth National Quail Symposium Texas Parks and Wildlife Department. Austin. TX. Pokorny F. and J. Pikula Artificial breeding, rearing and release of reeves pheasant (Syrmaticus reevesi) in Czechoslovakia. J. World Pheasant Ass. 12: Potts, G. R The Partridge: Pesticides, Predation and Conservation. Collins, London. Price, A. J Aspects of rearing red grouse Lagopus lagopus scoticus (Lath.) in captivity and their release onto moorland. PhD Thesis, University of Aberdeen. Price, E. O Behavior genetics and the process of animal domestication. Pages in Grandin, T., editor, Genetics and the Behavior of Domestic Animals. Academic Press, New York. Pringale, G Ζ Θήξα εηο ηελ Διιάδα. Αλάιπζηο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπζηάζεηο. UNSF/FAO GRE-20/ ζει. Putaala, A. and R. Hissa Breeding dispersal and demography of wild and hand-reared grey partridges (Perdix perdix) in Finland. Wildl. Biol. 4: Robertson, P. A and S. D. Dowell The effects of hand-rearing on wild gamebird population. In: The future of wild Galliforms in the Netherlands, J.T. Lumeij and Y.R. Hoogeveen, eds. The Hague: Robinson, P Pheasant shooting in Britain: the sport and the industry in the 21 st century. Roseberry, J. L., D. L. Ellsworth and W. D. Klimstra Comparative post-release behaviour and survival of wild, semi-wild, and game farm bobwhites. Wildl. Soc. Bull. 15: Sage, R. B., P. A. Robertson and D. R. Wise Survival and breeding success of two pheasant (Phasianus colchicus) strains released into the wild. In: Proceedings of the Perdix VII International Symposium on Partridges, Ouails and Pheasants, 9-13 Oct. 1995, Dourdan, France. M. Birkan, L.M. Smith, N.J. Aebischer, F.J. Purroy and P.A. Robertson, eds. Game and Wildlife Science, 18 (3-4):

11 Sannipoli, C. G. T., N. Nobilini and M. Coletti Reintroduzione della starna in Umbria utilizzando tecniche di riproduzione seminaturale. Rivista di Avicoltura 11: Scott, J. M. and J. W. Carpenter Release of captive-reared or translocated endangered birds: what we need to know? Auk 104: Schroth, Κ. Δ Survival, movements, and habitat selection of released Capercaillie in the north-east Black Forest in Ornis Scandinavica 22: Slaugh, B. T., J. T. Flinders, J. A. Roberson and N. P. Johnston Effect on rearing method on chukar survival. Great Basin Naturalist 52(1): Starling, A. E Captive breeding and release. Ornis Scandinavica 22(3): Sokos, C., P. Birtsas, Δ. Tsachalidis Galliforms release: expediency and choice of techniques. Wildlife Biology 14 (4): in press Thaler, E Studies on the behaviour of some phasianidae chicks at the Alpenzoo-Innsbruck. In M.W. Ridley (ed.) Pheasants in Asia World Pheasant Association, Basildon, UK.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα

Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα Σώθνο Φ., Μπίξηζαο Π., Παπαζππξόπνπινο K., Κειεζίδνπ Σ., Μπηιιίλεο Φ. 2011. Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζησηηθή Διιάδα. 15 ν Παλειιήλην Γαζνινγηθό Σπλέδξην, Διιεληθή Γαζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η αιινηξίσζε ηεο ζήξαο: ε πεξίπησζε ηνπ «put & take» ζηηο Ε.Κ.Π.

Η αιινηξίσζε ηεο ζήξαο: ε πεξίπησζε ηνπ «put & take» ζηηο Ε.Κ.Π. Σψθνο Φ., Μπίξηζαο Π. 2000. Η αιινηξίσζε ηεο ζήξαο: ε πεξίπησζε ηνπ put & take ζηηο Δ.Κ.Π.. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Σρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. πξνο ηηκή ηνπ θαζεγεηή Γ. Μνπιαιή.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Χ. K. Σώκος 1,3, Π. K. Μπίρτσας 1,2, K. Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Σ. Π. Κελεσίδου 1 και Χ. Μπιλλίνης 3 1 Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ και ΚΡΙΣΗΡΙΑ IUCN ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΑΞΩΝ ΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ και ΚΡΙΣΗΡΙΑ IUCN ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΑΞΩΝ ΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ και ΚΡΙΣΗΡΙΑ IUCN ΓΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΑΞΩΝ ΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΚΛΙΠΟΝΣΑ - EXTINCT (ΔΥ) Έλα ηάμνλ είλαη Δθιηπόλ όηαλ δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ην ηειεπηαίν άηνκν έρεη πεζάλεη. Έλα ηάμνλ ζεσξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα