ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο αληηζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο («Πειάηεο») θαη ρνξεγεί ζε απηή, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, θάξηα κε ηελ νλνκαζία «ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS»(Κάξηα), ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πεξηζζφηεξσλ θαξηψλ θαη είλαη φινη εμίζνπ νπζηψδεηο. πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαηάζεζεο θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο ή ηεο Δληαίαο χκβαζεο Καηάζεζεο θαη πλαθψλ πλαιιαθηηθψλ ρέζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο θαη δηέπνπλ ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/νχο κε ηνλ/ηνπο νπνίν/νπο ζπλδέεηαη ε θάξηα. Δηδηθά δε σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο πξάμεσλ πιεξσκψλ εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππεξηζρχεη ε ήδε ζπλαθζείζα κεηαμχ ησλ ηδίσλ ζπκβαιινκέλσλ ζχκβαζε-πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ (εθεμήο «ζχκβαζεπιαίζην»), ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3862/2010 (ΦΔΚ Α 113/ ). Η Κάπηα Υοπήγηζη Φύλαξη 1. Ζ θάξηα έρεη δηηηφ ραξαθηήξα θάξηαο απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θαη ρξεσζηηθήο θάξηαο θαη επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο δηα κέζνπ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ Καηφρνπ (ζην εμήο «Κάηνρνο»): α) Όιν ην 24σξν, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ κεραλεκάησλ απηφκαηεο ζπλαιιαγήο (ΑΣΜ) ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ ζην εζσηεξηθφ θαη κέζσ ησλ ΑΣΜ κε ην ζήκα MAESTRO ή/θαη CIRRUS ζην εμσηεξηθφ. β) ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ζηηο επηρεηξήζεηο κε ην ζήκα ΔΘΝΟCASH PLUS/MAESTRO, πνπ δηαζέηνπλ κεραλήκαηα EFT/POS. Ζ θάξηα, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή ηεο έθδνζε, φζν θαη θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο, απνζηέιιεηαη ζηνλ Πειάηε κε απιφ ηαρπδξνκείν, απελεξγνπνηεκέλε θαη ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ Κάηνρν ζε νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο κε ρξήζε ηνπ Πξνζσπηθνχ Αξηζκνχ Αλαγλψξηζεο (P.I.N. Personal Identification Number) ηνπ άξζξνπ 5 πην θάησ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Ζ θάξηα ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ αληηθαηάζηαζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ Πειάηε ελεξγνπνηεκέλε, επίζεο κε απιφ ηαρπδξνκείν. 2. Ζ θάξηα, ζηελ νπνία είλαη απνηππσκέλε ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηνπ Πειάηε, αλήθεη θαη παξακέλεη ζηεv θπξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Ο Πειάηεο θαη κφλν απηφο, απνθηά ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο θάξηαο δηα κέζνπ ηνπ Καηφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαηνρήο θαη ρξήζεο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ κεηαβίβαζε ηεο θάξηαο θαζψο επίζεο θαη θάζε κνξθήο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηνρήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην απαγνξεχεηαη απζηεξά. 3. Ο Πειάηεο, θάζε θνξά πνπ παξαιακβάλεη ηελ θάξηα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ ππνγξάςεη δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηov εηδηθφ γη'απηφ ην ζθνπφ ρψξν πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή θαη επζχλεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξαιαβήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη γηα ηελ ηπρφλ κε λφκηκε ή αληηζπκβαηηθή ρξήζε ηεο. 4. Ο Κάηνρνο, γλσξίδνληαο φηη ε θάξηα ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε ρξήκα, ππνρξενχηαη λα ηελ θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο θαη λα ηελ δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Πποζυπικόρ Απιθμόρ Αναγνώπιζηρ (Ρ.I.Ν.) 5. Ζ Σξάπεδα ρoξεγεί επίζεο ζηov Πειάηε Πξoζσπηθφ Αξηζκφ Αvαγvψξηζεο (Ρ.I.Ν.) γηα θάζε θάξηα, o oπoίoο ηζoδπvακεί κε ηεv ππoγξαθή ηoπ. Ο αξηζκφο απηφο είvαη απζηεξά πξoζσπηθφο θαη o Κάηoρoο, ν νπνίνο κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη νπνηεδήπνηε κε άιινλ ηεο επηινγήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΑΣΜ, ππoρξεoχηαη vα ηov απoκvεκovεχεη, vα κεv ηov αvαγξάθεη, νχηε ζπγθεθαιπκέλα, ζηεv θάξηα ηoπ ή ζε oπoηoδήπoηε άιιo έγγξαθo, vα θαηαζηξέθεη ηα έvηππα ζηα νπνία απηφο αvαγξάθεηαη, λα θαιχπηεη ην πιεθηξνιφγην ηνπ ΑΣΜ ή ηνπ EFT/POS θαηά ηε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη λα θξνληίδεη λα κελ δηαξξεχζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν. Ζ θχιαμε ηνπ ΡΗΝ ζε νπνηαδήπνηε αλαγλψζηκε κνξθή ζπληζηά βαξηά ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ θαηφρνπ. Ο ΡIΝ παξάγεηαη ειεθηξovηθά θάησ απφ απφιπηα ειεγρφκεvεο ζπvζήθεο αζθάιεηαο πνπ θαζηζηνχλ παvηειψο αδχvαηε ηελ αvαπαξαγσγή ηoπ θαη απoηππψvεηαη ζε εηδηθφ έvηππo, ηo oπoίo παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πειάηε απφ ην Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο φπνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο θάξηαο. Δάλ ν Πειάηεο δελ παξαιάβεη ηνλ PIN ηεο θάξηαο ηνπ εληφο δχν (2) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο ή ηελ αίηεζε γηα επαλέθδνζε ΡΗΝ, ε θάξηα αθπξψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα. Ο ΡΗΝ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάξηα ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. ύνδεζη ηηρ Κάπηαρ με Καηαθεηικό Λογαπιαζμό 6. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ηεξεί ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα θαη ησλ νπνίσλ είλαη δηθαηνχρνο. Ο αξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ δειψλεηαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θάξηαο. Έλαο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο νξίδεηαη απφ ηνλ Πειάηε σο Κχξηνο Λνγαξηαζκφο. ςναλλαγέρ ζε ΑΣΜ ζηο Δζυηεπικό 7.1. Ο Κάηνρνο κπνξεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, λα πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κε ρξήζε ηεο θάξηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ΡΗΝ κία ζεηξά απφ ζπλαιιαγέο, απφ νπνηνλδήπνηε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ άξζξνπ 6 πην πάλσ, φπσο αλάιεςε κεηξεηψλ κέζα ζηα εθάζηνηε θαζoξηδφκεvα φξηα, θαηάζεζε κεηξεηψλ θαη επηηαγψλ ηεο Σξάπεδαο, εξψηεζε ππνινίπνπ, κεηαθνξά πνζψλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θαη δφζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαιιαγή κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθνηλψλεη θάζε θνξά ε Σξάπεδα. Μέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ, ν Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη Σελ. 1 από 5

2 εξσηήζεηο ππνινίπνπ απφ ηνλ θχξην θαη έλαλ αθφκε ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά απφ ηελ Σξάπεδα Ανάλητη: Σν εκεξήζην φξην αλάιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ε Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε, αζξνηζηηθά γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θάξηα. Αλαιήςεηο κεηξεηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ζε αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ επξψ. Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηα ΑΣΜ ηνπ δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο δελ επηβαξχλεηαη κε έμνδα. Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ επηβαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε ζε ηζρχ θφζηνο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. Σα εθάζηνηε ηζρχνληα έμνδα παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Καηάθεζη: Ο Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζηα ΑΣΜ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ζε επηιεγκέλα ΑΣΜ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα εθηφο ρψξσλ ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο (off site), θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζε ραξηνλνκίζκαηα θαη επηηαγψλ επί ηεο Σξάπεδαο, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζπλδεδεκέλν κε ηελ θάξηα, κε ρξήζε ή κε θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΑΣΜ. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε ζηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζηνπο θαθέινπο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη άιιεο αμίεο ή αληηθείκελα. Σα ρξήκαηα πνπ θαηαηίζεληαη θαηακεηξψληαη, είηε απηφκαηα (γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΣΜ ηχπνπ cash deposit ρσξίο θάθειν), είηε απφ εηδηθή επηηξνπή ηεο Σξάπεδαο (γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εηδηθφ θάθειν) θαη πηζηψλνληαη ζηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ. Γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΣΜ ηχπνπ cash deposit (ρσξίο θάθειν), ε ιήςε ηνπ πνζνχ ηεο θαηάζεζεο θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ κε εηδηθφ θάθειν, εθφζνλ ε θαηάζεζε πξαγκαηνπνηεζεί εληφο εξγάζηκεο εκέξαο θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο (ήηνη απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε απφ 8:00 έσο 14:30 & Παξαζθεπή απφ 8:00 έσο 14:00 ), ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο γίλεηαη απζεκεξφλ. Δάλ ε θαηάζεζε γίλεη κεηά ην πέξαο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ σξαξίνπ ζπλαιιαγήο ή ζε κε εξγάζηκε εκέξα, ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο ινγίδεηαη φηη ιήθζεθε ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, νπφηε θαη δηελεξγείηαη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, ε θαηακέηξεζε ησλ ρξεκάησλ θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. Ζ επζχλε ηεο Σξάπεδαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην, δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θαηακέηξεζε εληφο ηνπ άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ είλαη απξφβιεπηεο, μέλεο πξνο ηε βνχιεζή ηεο θαη ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην αληίζεην, νχηε φηαλ ε Σξάπεδα δεζκεχεηαη απφ άιιεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνβιεπφκελεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πνζφ ηεο θαηάζεζεο είλαη δηαζέζηκν, κε αληίζηνηρε ηνθνθφξν εκεξνκελία πίζησζεο (εκεξνκελία αμίαο), ηελ εξγάζηκε εκέξα πνπ ινγίδεηαη σο εκέξα ιήςεο ηνπ πνζνχ απφ ηελ Σξάπεδα, θαηά ηα αλσηέξσ. Δθ φζνλ ν ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θάξηα ινγαξηαζκφο ηνπ Πειάηε ζηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε θαηάζεζε κε ρξήζε θαθέινπ είλαη έληνθνο ινγαξηαζκφο φςεσο (εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δζληθφο Όςεσο»), εκεξνκελία αμίαο είλαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζφ πνπ πιεθηξνιφγεζε ν θάηνρνο ζην ΑΣΜ δελ ζπκπίπηεη κε ην πνζφ ηεο θαηακέηξεζεο, ην πνζφ πνπ πηζηψλεηαη είλαη εθείλν πνπ θαηακεηξήζεθε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ν θάηνρνο εηδνπνηείηαη ακέζσο κε επηζηνιή Σα ζηνηρεία θάζε ζπλαιιαγήο κε θάξηα ζηα ΑΣΜs θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη ζηε κλήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΑΣΜs, απνηεινχλ δε πιήξε απφδεημε γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. Ωο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ Κάηνρν ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε-πιαίζην. Μεηά ηελ ρξήζε ηεο θάξηαο ν Κάηνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηελ απφδεημε πνπ εθδίδεη ην ΑΣΜ Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΣΜ ιφγσ βιάβεο ή γηα ηερληθνχο ή άιινπο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Καηφρνπ, θαζψο θαη λα αλαζηέιεη ηε ρξήζε ηεο θάξηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο Ο Κάηνρνο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε βηληενζθφπεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηα ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο ή άιισλ Σξαπεδψλ, θαζψο θαη γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ηειεθσληθψλ ηνπ ζπλδηαιέμεσλ κε ηελ Σξάπεδα ζηηο πεξηπηψζεηο δήισζεο θινπήο ή απψιεηαο ηεο θάξηαο ηνπ. ςναλλαγέρ ζε ΑΣΜ ζηο Δξυηεπικό 8. ην εμσηεξηθφ ν Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηνλ θχξην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κέζσ ησλ ΑΣΜ κε ην δηεζλέο ζήκα MAESTRO ή/θαη CIRRUS, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ αλαθνηλψλεη ζηνλ Πειάηε θάζε θνξά ε Σξάπεδα θαη ηηο ηπρφλ απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Ζ αλάιεςε επηβαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε ζε ηζρχ θφζηνο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ζε ζπλάιιαγκα, ην ηζφηηκν ηεο αλάιεςεο ζε Δπξψ γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο MasterCard International, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. ηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11, εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε. Σα εθάζηνηε ηζρχνληα έμνδα παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Σελ. 2 από 5

3 Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ςναλλαγέρ ζε Δπισειπήζειρ 9.1. Ο Πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλαιιάζζεηαη γηα ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ ηνπ δαπαλψλ κε ρξήζε ηεο θάξηαο δηα ηνπ Καηφρνπ, ν νπνίνο κπνξεί vα ρξεζηκνπνηεί ηεv θάξηα σο κέζo πιεξσκήο είηε ζηo εζσηεξηθφ, κέζσ ηνπ θπξίνπ ινγαξηαζκνχ (ή ελφο αθφκε ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ θάξηα ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε, εθ φζνλ ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν EFT/POS), είηε ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ θχξηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ζηηο λφκηκεο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο πoπ έρνπλ αλαξηεκέλα ηα ζήκαηα ηεο θάξηαο θαη ηε δέρνληαη σο κέζν πιεξσκήο (επηρεηξήζεηο), ππoρξεoχκεvoο ζε απφδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηoπ κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν, εθφζov ηνπ δεηεζεί Ζ ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ ΡΗΝ απφ ηνλ Κάηνρν ζηα κεραλήκαηα EFT/POS πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νινθιεξψλεηαη, εθ φζνλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Με ηεv θαηά ηα παξαπάvσ πιεθηξνιφγεζε o Πειάηεο εμoπζηoδoηεί αvέθθιεηα ηεv Σξάπεδα vα εμoθιεί αλη απηνχ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ην αληίηηκν ησλ λφκηκσλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηά ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάρζεθε. Γηα θάζε ζπλαιιαγή ζηα EFT/POS εθδίδεηαη γξαπηή επηβεβαίσζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε πνπ δφζεθαλ κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη ηνπ ΡΗΝ. Ωο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ Κάηνρν ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε-πιαίζην Ζ ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε γίλεηαη ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, αθφκε θαη αλ απηή δελ είλαη εξγάζηκε ε πεξίπησζε ζπvαιιαγήο ζε ζπvάιιαγκα, ε αμία ηεο κεηαηξέπεηαη ζε ΔΤΡΩ, κε βάζε ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο MasterCard International, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ηηκέο κεηαηξνπήο ησλ λνκηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σο άλσ δηεζλήο νξγαληζκφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηνχ (https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html) ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ειεθηξνληθφο κεραληζκφο κεηαηξνπήο. ηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11, εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε Ζ θάξηα είλαη κέζν εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο λφκηκεο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν φπσο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο απηήο, ν Πειάηεο έρεη ζπκθσλήζεη πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξήζε ηεο. Ζ Σξάπεδα δελ ζπλδέεηαη θαη αλάγθε ζπκβαηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπλδέεηαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα θαη δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξνο ηνλ Πειάηε γηα ηπρφλ αζέηεζε εθπιήξσζεο ή κε αθξηβή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νχηε θαη γηα νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ή εμσζπκβαηηθή δεκία ηνπ, ψζηε ν Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη έλαληη ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έλζηαζε ή απαίηεζε, εθηφο εάλ ν λφκνο ή φζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. Δάv ε επηρείξεζε εθδψζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππέξ ηoπ Πειάηε πηζησηηθφ ζεκείσκα, ε Σξάπεδα ζα πηζηψζεη κε ηo ηζφπoζo ηo ιoγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κφvo φηαλ ηo παξαπάvσ ζεκείσκα πξνζθνκηζζεί ζηεv Σξάπεδα. Δπιβαπύνζειρ 10. Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα ζπλδξνκή γηα θάζε Κάξηα πνπ θαη αίηεζή ηνπ εθδίδεηαη. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ν Πειάηεο εμνπζηνδνηεί αλέθθιεηα ηελ Σξάπεδα, λα ρξεψλεη ρσξίο εηδνπνίεζή ηνπ, ηνλ εθάζηνηε πξσηεχνληα (θχξην) ινγαξηαζκφ θάζε θάξηαο, κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλδξνκή θάζε θάξηαο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο θαζψο θαη ηα έμνδα θαη νη επηβαξχλζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηα ΑΣΜ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπλεθηηκψληαο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαξηψλ, λα ζπκπιεξψζεη ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο επηβαξχλζεηο. Οη επηβαξχλζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε θαηά ηα άλσ. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη, φηη ε Σξάπεδα, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ λνκίκσλ ππνρξεψζεσλ εμαηνκηθεπκέλεο ή κε ελεκέξσζήο ηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε θαη φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ κεηάδνζεο κελπκάησλ, φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζηε δεισζείζα απφ απηφλ δηεχζπλζε), telefax ή θαη καγλεηνθσλεκέλεο ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο (κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο Σξάπεδαο), ρσξίο φκσο λα θαηαινγίδνληαη ζηελ Σξάπεδα αλππαίηηα γη απηή ζθάικαηα, πεξηθνπέο, θαζπζηεξήζεηο θιπ., θαηά ηε δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ ελεκέξσζεο. Δνημέπυζη 11. Ο Πειάηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ζηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ, κέζσ ησλ απνδείμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΑΣΜ θαη ηα EFT/POS θαηά πεξίπησζε θαη ηεο εθάζηνηε ελεκέξσζεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε. Δθ φζνλ έρνπλ δηελεξγεζεί ζπλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα (αλαιήςεηο ή αγνξέο), ε Σξάπεδα απνζηέιιεη κεληαία ελεκέξσζε ζηνλ Πειάηε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε. Σελ. 3 από 5

4 Σποποποίηζη Όπυν 12. Λφγσ ηεο αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε, πξν δχν (2) κελψλ, έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Πειάηε, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ηξνπνπνίεζεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ φξν 18 ηεο παξνχζαο. Δηδηθψο σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ επηβαξχλζεσλ, ε γλσζηνπνίεζε ζπληειείηαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Ζ παξάιεηςε απφ ηνλ Πειάηε λα αλαθνηλψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ή ε ρξήζε ηεο θάξηαο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πην πάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. Ιζσύρ Ανανέυζη 13. Κάζε θάξηα έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ, κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ είλαη απνηππσκέλνο ζηελ θάξηα. Δθφζνλ ν Πειάηεο ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα αλαλεψλεη ηελ θάξηα πεξηνδηθά. Ζ vέα θάξηα απνζηέιιεηαη απελεξγνπνηεκέλε κε απιφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο ππoρξεoχηαη vα εηδoπoηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηεv Σξάπεδα ζε πεξίπησζε πoπ δεv ζα ιάβεη ηε vέα θάξηα ηoπ κέρξη ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο παιαηάο. Δάλ ν Πειάηεο δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο θάξηαο ηνπ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, εμήληα (60) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Απώλεια Κάπηαρ - Γιαπποή ΡIΝ Τποσπεώζειρ και Δςθύνη ηος Πελάηη 14. Ο Πειάηεο θαη ν Κάηoρoο oθείινπλ vα κεξηκvνχλ γηα ηεv απoηειεζκαηηθή θχιαμε ηεο θάξηαο θαη ηνπ PIN ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο 5 πην πάλσ. Σπρφv απψιεηα ή θιoπή ηεο θάξηαο ή δηαξξνή ηνπ ΡΗΝ ή ρξήζε ηεο θάξηαο απφ κε δηθαηνχρν ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηεο, πξέπεη vα γvσζηoπoηoχvηαη ακειιεηί ζηελ Σξάπεδα κε θάζε πξφζθoξo ηξφπo θαη κε έγγξαθo. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο γλσζηνπνίεζεο απηή θαηαγξάθεηαη ζε καγλεηηθφ κέζν. Ζ Σξάπεδα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Καηφρνπ ζε δηαξθή (24σξε) βάζε εηδηθή ηειεθσληθή ππεξεζία (απφ ηελ Διιάδα: θαη απφ ην εμσηεξηθφ: θαη fax: ), γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή κε εγθεθξηκέλεο ρξήζεο ηεο θάξηαο ή δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ θαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, ηνπ παξέρεη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδείμεη εληφο πξνζεζκίαο 18 κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε φηη πξάγκαηη πξνέβε ζ απηήλ. Ο Πειάηεο νπδεκία νηθνλνκηθή ζπλέπεηα θέξεη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο θάξηαο ή θαη ηνπ ΡΗΝ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, εθηφο εάλ ελήξγεζε κε δφιν. Γηα ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ πιεξσκήο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο απσιεζζείζαο ή θιαπείζαο θάξηαο ή εάλ ν Πειάηεο ή ν Κάηνρνο δελ έρνπλ θξαηήζεη αζθαιή ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο, απφ ηε ρξήζε ηεο θάξηαο απφ κε δηθαηνχρν, ν Πειάηεο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα φιεο ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, εθφζνλ νη δεκίεο απηέο νθείινληαη είηε ζε δφιν, είηε ζηε κε ηήξεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ αζθαιή θχιαμε ηεο θάξηαο ηνπ θαη ηνπ ΡΗΝ, απφ πξφζεζε ή απφ βαξεία ακέιεηα. Ο Πειάηεο θαη ν Κάηoρoο ππoρξεoχληαη vα πξoζθέξνπλ ζηεv Σξάπεδα θάζε δπvαηή ζπvδξoκή γηα ηov πεξηoξηζκφ ησv δπζκεvψv ζπvεπεηψv απφ ηεv θαηά ηα παξαπάvσ θιoπή, απψιεηα ή δηαξξνή. ε θάζε πεξίπησζε γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ Πειάηε απψιεηαο θάξηαο ή/θαη δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ, ε Σξάπεδα, πξνβαίλεη άκεζα ζηελ αθχξσζή ηεο. Δθ φζνλ ν Πειάηεο επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζεί λέα θάξηα, νθείιεη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδα. Δςθύνη Πελάηη 15. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Καηφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε απηή θαη ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο, ψζηε δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θαηά ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή ηζρπξηζκφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο απηήο, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ απηνχο θαη ηδίσο απφ θάζε έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Καηφρνπ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ λα εθπξνζσπεί θαη λα δεζκεχεη ηνλ Πειάηε. 16. Ο Πειάηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζε θάζε εμνπζηνδνηεκέλν Κάηνρν ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο θάξηαο, νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα. Αναζηολή Υπήζηρ ηηρ Κάπηαρ 17. Ζ Σξάπεδα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηεο θάξηαο, γηα αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αζθάιεηα ηεο θάξηαο ή ηελ ππφλνηα κε εγθεθξηκέλεο ή δφιηαο ρξήζεο ηεο θάξηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλεη θαηάιιειν, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαζηνιήο, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ πξηλ ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο ή ην αξγφηεξν ακέζσο κεηά, εθηφο εάλ ε ελεκέξσζε απηή αληηβαίλεη ζε αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή απαγνξεχεηαη απφ άιιε ζπλαθή θνηλνηηθή ή εζληθή λνκνζεζία. Δθ φζνλ ε ελεκέξσζε γίλεη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, απηή θαηαγξάθεηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε καγλεηηθφ κέζν. Δθ φζνλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη ηεο αλαζηνιήο, ε Σξάπεδα πξνβαίλεη είηε ζηελ άξζε ηεο είηε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο κε λέα. Καηαγγελία ύμβαζηρ Ακύπυζη Κάπηαρ 18.1 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, πνπ ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Πειάηε, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε Σελ. 4 από 5

5 πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο θιπ., ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε άκεζε ηζρχ θαη λα αθπξψζεη ηελ θάξηα, γλσζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απφθαζή ηεο ζηνλ Πειάηε Ζ ηζρχο ηεο θάξηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ θχξηνπ ινγαξηαζκνχ, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο θιείζεη ή απνζπλδεζεί απφ ηελ θάξηα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αθπξψζεη ηελ θάξηα. Δπίζεο, ε ηζρχο ηεο θάξηαο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ή/θαη απφδεημε ηεο λφκηκεο θάζε θνξά εθπξνζψπεζεο ηνπ Πειάηε Πεξαηηέξσ, έρνληαο ππ φςε φηη ε παξνχζα ζχκβαζε είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε, εηδνπνηψληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Πειάηε δχν (2) κήλεο πξηλ. 18.4Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε έγγξαθν πξνο ηελ Σξάπεδα, αθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θάξηα, κε ηνλ ηεκαρηζκφ ηεο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. Μέρξη ηελ παξάδνζή ηεο θαηά ηα άλσ, ν Πειάηεο επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηελ θάξηα Σπρφλ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην απφ ηα εδψ ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζχκθσλα κε ηα εθεί νξηδφκελα, επηθέξεη θαη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο. Δπικοινυνία Ο Πειάηεο πξέπεη vα εηδoπoηεί κε έγγξαθo ηεv Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο λνκηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο, φπσο λνκηθή κνξθή, επσλπκία, δηαθξηηηθφο ηίηινο, έδξα θιπ. Νφκηκε έδξα ηoπ Πειάηε ζεσξείηαη απηή πoπ έρεη δεισζεί ηειεπηαία, ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν Ο Πειάηεο παξέρεη κε ηελ παξνχζα ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ζε πεξίπησζε ππφλνηαο δηελέξγεηαο αληηθαλνληθήο ζπλαιιαγήο κε ηελ θάξηα ηνπ ζε ΑΣΜ, γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, απηή θαηαγξάθεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Πειάηε. Μεπική Ακςπόηηηα Γικαιώμαηα 20. Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο, δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη δηθαίσκά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο απφ απηφ. Δξυδικαζηική Δπίλςζη Γιαθοπών - Γυζιδικία Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γηα θάζε παξάπνλν ή δηαθνξά ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο, κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζην Κέληξν Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο, Θεζζαινλίθεο 125, Μνζράην, ηει θαη (απφ ην εμσηεξηθφ), ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν Πειάηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζηνλ πλήγνξν Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.; , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζηνλ Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994 πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνλ Πεξηθέξεηεο Καηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πεγάδεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νξίδνληαη είηε ηα δηθαζηήξηα ηα νπνία είλαη αξκφδηα θαηά ηνλ ΚΠνιΓ (φπσο ηνπ ηφπνπ έδξαο ηνπ Πειάηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο) είηε ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ. Οηηδήπνηε αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε απηή ζρεηηθά κε κηα Κάξηα ηζρχεη θαη γηα πνιιέο. Σφπνο Ζκεξνκελία θξαγίδα / Τπνγξαθέο Σξάπεδαο θξαγίδα/τπνγξαθέο Πειάηε Σελ. 5 από 5

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ:

ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ: ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΩΝ: - ΚΑΣΑΘΔΖ ΚΑΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΚΑΣΑΘΔΖ - ΥΟΡΖΓΖΖ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD BUSINESS - ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔΩ ΣΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ Νομικών Προζώπφν ΑΗΣΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ζχκθσλα κε ην Ν.2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα). H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΤΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ VISA MASTERCARD Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ θάξηα πνπ επηζπκείηε ΚΩΓ.ΑΗΣΖΖ (Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΩΓ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΩΓ.ΠΔΛΑΣΖ ΟΝΟΜΑ....ΔΠΩΝΤΜΟ....... πκπιεξώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα