ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο αληηζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο («Πειάηεο») θαη ρνξεγεί ζε απηή, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, θάξηα κε ηελ νλνκαζία «ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS»(Κάξηα), ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πεξηζζφηεξσλ θαξηψλ θαη είλαη φινη εμίζνπ νπζηψδεηο. πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαηάζεζεο θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο ή ηεο Δληαίαο χκβαζεο Καηάζεζεο θαη πλαθψλ πλαιιαθηηθψλ ρέζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο θαη δηέπνπλ ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/νχο κε ηνλ/ηνπο νπνίν/νπο ζπλδέεηαη ε θάξηα. Δηδηθά δε σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο πξάμεσλ πιεξσκψλ εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππεξηζρχεη ε ήδε ζπλαθζείζα κεηαμχ ησλ ηδίσλ ζπκβαιινκέλσλ ζχκβαζε-πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ (εθεμήο «ζχκβαζεπιαίζην»), ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3862/2010 (ΦΔΚ Α 113/ ). Η Κάπηα Υοπήγηζη Φύλαξη 1. Ζ θάξηα έρεη δηηηφ ραξαθηήξα θάξηαο απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θαη ρξεσζηηθήο θάξηαο θαη επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο δηα κέζνπ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ Καηφρνπ (ζην εμήο «Κάηνρνο»): α) Όιν ην 24σξν, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ κεραλεκάησλ απηφκαηεο ζπλαιιαγήο (ΑΣΜ) ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ ζην εζσηεξηθφ θαη κέζσ ησλ ΑΣΜ κε ην ζήκα MAESTRO ή/θαη CIRRUS ζην εμσηεξηθφ. β) ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ζηηο επηρεηξήζεηο κε ην ζήκα ΔΘΝΟCASH PLUS/MAESTRO, πνπ δηαζέηνπλ κεραλήκαηα EFT/POS. Ζ θάξηα, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή ηεο έθδνζε, φζν θαη θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο, απνζηέιιεηαη ζηνλ Πειάηε κε απιφ ηαρπδξνκείν, απελεξγνπνηεκέλε θαη ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ Κάηνρν ζε νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο κε ρξήζε ηνπ Πξνζσπηθνχ Αξηζκνχ Αλαγλψξηζεο (P.I.N. Personal Identification Number) ηνπ άξζξνπ 5 πην θάησ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Ζ θάξηα ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ αληηθαηάζηαζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ Πειάηε ελεξγνπνηεκέλε, επίζεο κε απιφ ηαρπδξνκείν. 2. Ζ θάξηα, ζηελ νπνία είλαη απνηππσκέλε ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηνπ Πειάηε, αλήθεη θαη παξακέλεη ζηεv θπξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Ο Πειάηεο θαη κφλν απηφο, απνθηά ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο θάξηαο δηα κέζνπ ηνπ Καηφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαηνρήο θαη ρξήζεο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ κεηαβίβαζε ηεο θάξηαο θαζψο επίζεο θαη θάζε κνξθήο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηνρήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην απαγνξεχεηαη απζηεξά. 3. Ο Πειάηεο, θάζε θνξά πνπ παξαιακβάλεη ηελ θάξηα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ ππνγξάςεη δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηov εηδηθφ γη'απηφ ην ζθνπφ ρψξν πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή θαη επζχλεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξαιαβήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη γηα ηελ ηπρφλ κε λφκηκε ή αληηζπκβαηηθή ρξήζε ηεο. 4. Ο Κάηνρνο, γλσξίδνληαο φηη ε θάξηα ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε ρξήκα, ππνρξενχηαη λα ηελ θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο θαη λα ηελ δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Πποζυπικόρ Απιθμόρ Αναγνώπιζηρ (Ρ.I.Ν.) 5. Ζ Σξάπεδα ρoξεγεί επίζεο ζηov Πειάηε Πξoζσπηθφ Αξηζκφ Αvαγvψξηζεο (Ρ.I.Ν.) γηα θάζε θάξηα, o oπoίoο ηζoδπvακεί κε ηεv ππoγξαθή ηoπ. Ο αξηζκφο απηφο είvαη απζηεξά πξoζσπηθφο θαη o Κάηoρoο, ν νπνίνο κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη νπνηεδήπνηε κε άιινλ ηεο επηινγήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΑΣΜ, ππoρξεoχηαη vα ηov απoκvεκovεχεη, vα κεv ηov αvαγξάθεη, νχηε ζπγθεθαιπκέλα, ζηεv θάξηα ηoπ ή ζε oπoηoδήπoηε άιιo έγγξαθo, vα θαηαζηξέθεη ηα έvηππα ζηα νπνία απηφο αvαγξάθεηαη, λα θαιχπηεη ην πιεθηξνιφγην ηνπ ΑΣΜ ή ηνπ EFT/POS θαηά ηε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη λα θξνληίδεη λα κελ δηαξξεχζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν. Ζ θχιαμε ηνπ ΡΗΝ ζε νπνηαδήπνηε αλαγλψζηκε κνξθή ζπληζηά βαξηά ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ θαηφρνπ. Ο ΡIΝ παξάγεηαη ειεθηξovηθά θάησ απφ απφιπηα ειεγρφκεvεο ζπvζήθεο αζθάιεηαο πνπ θαζηζηνχλ παvηειψο αδχvαηε ηελ αvαπαξαγσγή ηoπ θαη απoηππψvεηαη ζε εηδηθφ έvηππo, ηo oπoίo παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πειάηε απφ ην Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο φπνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο θάξηαο. Δάλ ν Πειάηεο δελ παξαιάβεη ηνλ PIN ηεο θάξηαο ηνπ εληφο δχν (2) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο ή ηελ αίηεζε γηα επαλέθδνζε ΡΗΝ, ε θάξηα αθπξψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα. Ο ΡΗΝ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάξηα ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. ύνδεζη ηηρ Κάπηαρ με Καηαθεηικό Λογαπιαζμό 6. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ηεξεί ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα θαη ησλ νπνίσλ είλαη δηθαηνχρνο. Ο αξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ δειψλεηαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θάξηαο. Έλαο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο νξίδεηαη απφ ηνλ Πειάηε σο Κχξηνο Λνγαξηαζκφο. ςναλλαγέρ ζε ΑΣΜ ζηο Δζυηεπικό 7.1. Ο Κάηνρνο κπνξεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, λα πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κε ρξήζε ηεο θάξηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ΡΗΝ κία ζεηξά απφ ζπλαιιαγέο, απφ νπνηνλδήπνηε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ άξζξνπ 6 πην πάλσ, φπσο αλάιεςε κεηξεηψλ κέζα ζηα εθάζηνηε θαζoξηδφκεvα φξηα, θαηάζεζε κεηξεηψλ θαη επηηαγψλ ηεο Σξάπεδαο, εξψηεζε ππνινίπνπ, κεηαθνξά πνζψλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θαη δφζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαιιαγή κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθνηλψλεη θάζε θνξά ε Σξάπεδα. Μέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ, ν Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη Σελ. 1 από 5

2 εξσηήζεηο ππνινίπνπ απφ ηνλ θχξην θαη έλαλ αθφκε ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά απφ ηελ Σξάπεδα Ανάλητη: Σν εκεξήζην φξην αλάιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ε Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε, αζξνηζηηθά γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θάξηα. Αλαιήςεηο κεηξεηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ζε αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ επξψ. Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηα ΑΣΜ ηνπ δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο δελ επηβαξχλεηαη κε έμνδα. Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ επηβαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε ζε ηζρχ θφζηνο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. Σα εθάζηνηε ηζρχνληα έμνδα παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Καηάθεζη: Ο Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζηα ΑΣΜ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ζε επηιεγκέλα ΑΣΜ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα εθηφο ρψξσλ ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο (off site), θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζε ραξηνλνκίζκαηα θαη επηηαγψλ επί ηεο Σξάπεδαο, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζπλδεδεκέλν κε ηελ θάξηα, κε ρξήζε ή κε θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΑΣΜ. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε ζηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζηνπο θαθέινπο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη άιιεο αμίεο ή αληηθείκελα. Σα ρξήκαηα πνπ θαηαηίζεληαη θαηακεηξψληαη, είηε απηφκαηα (γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΣΜ ηχπνπ cash deposit ρσξίο θάθειν), είηε απφ εηδηθή επηηξνπή ηεο Σξάπεδαο (γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εηδηθφ θάθειν) θαη πηζηψλνληαη ζηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ. Γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΣΜ ηχπνπ cash deposit (ρσξίο θάθειν), ε ιήςε ηνπ πνζνχ ηεο θαηάζεζεο θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ κε εηδηθφ θάθειν, εθφζνλ ε θαηάζεζε πξαγκαηνπνηεζεί εληφο εξγάζηκεο εκέξαο θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο (ήηνη απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε απφ 8:00 έσο 14:30 & Παξαζθεπή απφ 8:00 έσο 14:00 ), ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο γίλεηαη απζεκεξφλ. Δάλ ε θαηάζεζε γίλεη κεηά ην πέξαο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ σξαξίνπ ζπλαιιαγήο ή ζε κε εξγάζηκε εκέξα, ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο ινγίδεηαη φηη ιήθζεθε ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, νπφηε θαη δηελεξγείηαη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, ε θαηακέηξεζε ησλ ρξεκάησλ θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. Ζ επζχλε ηεο Σξάπεδαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην, δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θαηακέηξεζε εληφο ηνπ άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ είλαη απξφβιεπηεο, μέλεο πξνο ηε βνχιεζή ηεο θαη ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην αληίζεην, νχηε φηαλ ε Σξάπεδα δεζκεχεηαη απφ άιιεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνβιεπφκελεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πνζφ ηεο θαηάζεζεο είλαη δηαζέζηκν, κε αληίζηνηρε ηνθνθφξν εκεξνκελία πίζησζεο (εκεξνκελία αμίαο), ηελ εξγάζηκε εκέξα πνπ ινγίδεηαη σο εκέξα ιήςεο ηνπ πνζνχ απφ ηελ Σξάπεδα, θαηά ηα αλσηέξσ. Δθ φζνλ ν ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θάξηα ινγαξηαζκφο ηνπ Πειάηε ζηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε θαηάζεζε κε ρξήζε θαθέινπ είλαη έληνθνο ινγαξηαζκφο φςεσο (εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δζληθφο Όςεσο»), εκεξνκελία αμίαο είλαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζφ πνπ πιεθηξνιφγεζε ν θάηνρνο ζην ΑΣΜ δελ ζπκπίπηεη κε ην πνζφ ηεο θαηακέηξεζεο, ην πνζφ πνπ πηζηψλεηαη είλαη εθείλν πνπ θαηακεηξήζεθε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ν θάηνρνο εηδνπνηείηαη ακέζσο κε επηζηνιή Σα ζηνηρεία θάζε ζπλαιιαγήο κε θάξηα ζηα ΑΣΜs θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη ζηε κλήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΑΣΜs, απνηεινχλ δε πιήξε απφδεημε γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. Ωο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ Κάηνρν ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε-πιαίζην. Μεηά ηελ ρξήζε ηεο θάξηαο ν Κάηνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηελ απφδεημε πνπ εθδίδεη ην ΑΣΜ Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΣΜ ιφγσ βιάβεο ή γηα ηερληθνχο ή άιινπο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Καηφρνπ, θαζψο θαη λα αλαζηέιεη ηε ρξήζε ηεο θάξηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο Ο Κάηνρνο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε βηληενζθφπεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηα ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο ή άιισλ Σξαπεδψλ, θαζψο θαη γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ηειεθσληθψλ ηνπ ζπλδηαιέμεσλ κε ηελ Σξάπεδα ζηηο πεξηπηψζεηο δήισζεο θινπήο ή απψιεηαο ηεο θάξηαο ηνπ. ςναλλαγέρ ζε ΑΣΜ ζηο Δξυηεπικό 8. ην εμσηεξηθφ ν Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηνλ θχξην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κέζσ ησλ ΑΣΜ κε ην δηεζλέο ζήκα MAESTRO ή/θαη CIRRUS, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ αλαθνηλψλεη ζηνλ Πειάηε θάζε θνξά ε Σξάπεδα θαη ηηο ηπρφλ απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Ζ αλάιεςε επηβαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε ζε ηζρχ θφζηνο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ζε ζπλάιιαγκα, ην ηζφηηκν ηεο αλάιεςεο ζε Δπξψ γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο MasterCard International, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. ηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11, εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε. Σα εθάζηνηε ηζρχνληα έμνδα παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Σελ. 2 από 5

3 Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ςναλλαγέρ ζε Δπισειπήζειρ 9.1. Ο Πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλαιιάζζεηαη γηα ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ ηνπ δαπαλψλ κε ρξήζε ηεο θάξηαο δηα ηνπ Καηφρνπ, ν νπνίνο κπνξεί vα ρξεζηκνπνηεί ηεv θάξηα σο κέζo πιεξσκήο είηε ζηo εζσηεξηθφ, κέζσ ηνπ θπξίνπ ινγαξηαζκνχ (ή ελφο αθφκε ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ θάξηα ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε, εθ φζνλ ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν EFT/POS), είηε ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ θχξηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ζηηο λφκηκεο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο πoπ έρνπλ αλαξηεκέλα ηα ζήκαηα ηεο θάξηαο θαη ηε δέρνληαη σο κέζν πιεξσκήο (επηρεηξήζεηο), ππoρξεoχκεvoο ζε απφδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηoπ κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν, εθφζov ηνπ δεηεζεί Ζ ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ ΡΗΝ απφ ηνλ Κάηνρν ζηα κεραλήκαηα EFT/POS πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νινθιεξψλεηαη, εθ φζνλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Με ηεv θαηά ηα παξαπάvσ πιεθηξνιφγεζε o Πειάηεο εμoπζηoδoηεί αvέθθιεηα ηεv Σξάπεδα vα εμoθιεί αλη απηνχ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ην αληίηηκν ησλ λφκηκσλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηά ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάρζεθε. Γηα θάζε ζπλαιιαγή ζηα EFT/POS εθδίδεηαη γξαπηή επηβεβαίσζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε πνπ δφζεθαλ κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη ηνπ ΡΗΝ. Ωο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ Κάηνρν ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε-πιαίζην Ζ ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε γίλεηαη ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, αθφκε θαη αλ απηή δελ είλαη εξγάζηκε ε πεξίπησζε ζπvαιιαγήο ζε ζπvάιιαγκα, ε αμία ηεο κεηαηξέπεηαη ζε ΔΤΡΩ, κε βάζε ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο MasterCard International, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ηηκέο κεηαηξνπήο ησλ λνκηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σο άλσ δηεζλήο νξγαληζκφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηνχ (https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html) ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ειεθηξνληθφο κεραληζκφο κεηαηξνπήο. ηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11, εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε Ζ θάξηα είλαη κέζν εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο λφκηκεο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν φπσο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο απηήο, ν Πειάηεο έρεη ζπκθσλήζεη πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξήζε ηεο. Ζ Σξάπεδα δελ ζπλδέεηαη θαη αλάγθε ζπκβαηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπλδέεηαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα θαη δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξνο ηνλ Πειάηε γηα ηπρφλ αζέηεζε εθπιήξσζεο ή κε αθξηβή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νχηε θαη γηα νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ή εμσζπκβαηηθή δεκία ηνπ, ψζηε ν Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη έλαληη ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έλζηαζε ή απαίηεζε, εθηφο εάλ ν λφκνο ή φζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. Δάv ε επηρείξεζε εθδψζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππέξ ηoπ Πειάηε πηζησηηθφ ζεκείσκα, ε Σξάπεδα ζα πηζηψζεη κε ηo ηζφπoζo ηo ιoγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κφvo φηαλ ηo παξαπάvσ ζεκείσκα πξνζθνκηζζεί ζηεv Σξάπεδα. Δπιβαπύνζειρ 10. Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα ζπλδξνκή γηα θάζε Κάξηα πνπ θαη αίηεζή ηνπ εθδίδεηαη. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ν Πειάηεο εμνπζηνδνηεί αλέθθιεηα ηελ Σξάπεδα, λα ρξεψλεη ρσξίο εηδνπνίεζή ηνπ, ηνλ εθάζηνηε πξσηεχνληα (θχξην) ινγαξηαζκφ θάζε θάξηαο, κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλδξνκή θάζε θάξηαο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο θαζψο θαη ηα έμνδα θαη νη επηβαξχλζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηα ΑΣΜ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπλεθηηκψληαο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαξηψλ, λα ζπκπιεξψζεη ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο επηβαξχλζεηο. Οη επηβαξχλζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε θαηά ηα άλσ. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη, φηη ε Σξάπεδα, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ λνκίκσλ ππνρξεψζεσλ εμαηνκηθεπκέλεο ή κε ελεκέξσζήο ηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε θαη φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ κεηάδνζεο κελπκάησλ, φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζηε δεισζείζα απφ απηφλ δηεχζπλζε), telefax ή θαη καγλεηνθσλεκέλεο ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο (κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο Σξάπεδαο), ρσξίο φκσο λα θαηαινγίδνληαη ζηελ Σξάπεδα αλππαίηηα γη απηή ζθάικαηα, πεξηθνπέο, θαζπζηεξήζεηο θιπ., θαηά ηε δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ ελεκέξσζεο. Δνημέπυζη 11. Ο Πειάηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ζηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ, κέζσ ησλ απνδείμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΑΣΜ θαη ηα EFT/POS θαηά πεξίπησζε θαη ηεο εθάζηνηε ελεκέξσζεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε. Δθ φζνλ έρνπλ δηελεξγεζεί ζπλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα (αλαιήςεηο ή αγνξέο), ε Σξάπεδα απνζηέιιεη κεληαία ελεκέξσζε ζηνλ Πειάηε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε. Σελ. 3 από 5

4 Σποποποίηζη Όπυν 12. Λφγσ ηεο αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε, πξν δχν (2) κελψλ, έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Πειάηε, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ηξνπνπνίεζεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ φξν 18 ηεο παξνχζαο. Δηδηθψο σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ επηβαξχλζεσλ, ε γλσζηνπνίεζε ζπληειείηαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Ζ παξάιεηςε απφ ηνλ Πειάηε λα αλαθνηλψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ή ε ρξήζε ηεο θάξηαο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πην πάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. Ιζσύρ Ανανέυζη 13. Κάζε θάξηα έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ, κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ είλαη απνηππσκέλνο ζηελ θάξηα. Δθφζνλ ν Πειάηεο ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα αλαλεψλεη ηελ θάξηα πεξηνδηθά. Ζ vέα θάξηα απνζηέιιεηαη απελεξγνπνηεκέλε κε απιφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο ππoρξεoχηαη vα εηδoπoηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηεv Σξάπεδα ζε πεξίπησζε πoπ δεv ζα ιάβεη ηε vέα θάξηα ηoπ κέρξη ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο παιαηάο. Δάλ ν Πειάηεο δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο θάξηαο ηνπ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, εμήληα (60) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Απώλεια Κάπηαρ - Γιαπποή ΡIΝ Τποσπεώζειρ και Δςθύνη ηος Πελάηη 14. Ο Πειάηεο θαη ν Κάηoρoο oθείινπλ vα κεξηκvνχλ γηα ηεv απoηειεζκαηηθή θχιαμε ηεο θάξηαο θαη ηνπ PIN ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο 5 πην πάλσ. Σπρφv απψιεηα ή θιoπή ηεο θάξηαο ή δηαξξνή ηνπ ΡΗΝ ή ρξήζε ηεο θάξηαο απφ κε δηθαηνχρν ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηεο, πξέπεη vα γvσζηoπoηoχvηαη ακειιεηί ζηελ Σξάπεδα κε θάζε πξφζθoξo ηξφπo θαη κε έγγξαθo. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο γλσζηνπνίεζεο απηή θαηαγξάθεηαη ζε καγλεηηθφ κέζν. Ζ Σξάπεδα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Καηφρνπ ζε δηαξθή (24σξε) βάζε εηδηθή ηειεθσληθή ππεξεζία (απφ ηελ Διιάδα: θαη απφ ην εμσηεξηθφ: θαη fax: ), γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή κε εγθεθξηκέλεο ρξήζεο ηεο θάξηαο ή δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ θαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, ηνπ παξέρεη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδείμεη εληφο πξνζεζκίαο 18 κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε φηη πξάγκαηη πξνέβε ζ απηήλ. Ο Πειάηεο νπδεκία νηθνλνκηθή ζπλέπεηα θέξεη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο θάξηαο ή θαη ηνπ ΡΗΝ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, εθηφο εάλ ελήξγεζε κε δφιν. Γηα ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ πιεξσκήο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο απσιεζζείζαο ή θιαπείζαο θάξηαο ή εάλ ν Πειάηεο ή ν Κάηνρνο δελ έρνπλ θξαηήζεη αζθαιή ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο, απφ ηε ρξήζε ηεο θάξηαο απφ κε δηθαηνχρν, ν Πειάηεο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα φιεο ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, εθφζνλ νη δεκίεο απηέο νθείινληαη είηε ζε δφιν, είηε ζηε κε ηήξεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ αζθαιή θχιαμε ηεο θάξηαο ηνπ θαη ηνπ ΡΗΝ, απφ πξφζεζε ή απφ βαξεία ακέιεηα. Ο Πειάηεο θαη ν Κάηoρoο ππoρξεoχληαη vα πξoζθέξνπλ ζηεv Σξάπεδα θάζε δπvαηή ζπvδξoκή γηα ηov πεξηoξηζκφ ησv δπζκεvψv ζπvεπεηψv απφ ηεv θαηά ηα παξαπάvσ θιoπή, απψιεηα ή δηαξξνή. ε θάζε πεξίπησζε γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ Πειάηε απψιεηαο θάξηαο ή/θαη δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ, ε Σξάπεδα, πξνβαίλεη άκεζα ζηελ αθχξσζή ηεο. Δθ φζνλ ν Πειάηεο επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζεί λέα θάξηα, νθείιεη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδα. Δςθύνη Πελάηη 15. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Καηφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε απηή θαη ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο, ψζηε δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θαηά ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή ηζρπξηζκφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο απηήο, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ απηνχο θαη ηδίσο απφ θάζε έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Καηφρνπ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ λα εθπξνζσπεί θαη λα δεζκεχεη ηνλ Πειάηε. 16. Ο Πειάηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζε θάζε εμνπζηνδνηεκέλν Κάηνρν ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο θάξηαο, νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα. Αναζηολή Υπήζηρ ηηρ Κάπηαρ 17. Ζ Σξάπεδα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηεο θάξηαο, γηα αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αζθάιεηα ηεο θάξηαο ή ηελ ππφλνηα κε εγθεθξηκέλεο ή δφιηαο ρξήζεο ηεο θάξηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλεη θαηάιιειν, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαζηνιήο, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ πξηλ ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο ή ην αξγφηεξν ακέζσο κεηά, εθηφο εάλ ε ελεκέξσζε απηή αληηβαίλεη ζε αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή απαγνξεχεηαη απφ άιιε ζπλαθή θνηλνηηθή ή εζληθή λνκνζεζία. Δθ φζνλ ε ελεκέξσζε γίλεη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, απηή θαηαγξάθεηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε καγλεηηθφ κέζν. Δθ φζνλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη ηεο αλαζηνιήο, ε Σξάπεδα πξνβαίλεη είηε ζηελ άξζε ηεο είηε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο κε λέα. Καηαγγελία ύμβαζηρ Ακύπυζη Κάπηαρ 18.1 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, πνπ ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Πειάηε, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε Σελ. 4 από 5

5 πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο θιπ., ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε άκεζε ηζρχ θαη λα αθπξψζεη ηελ θάξηα, γλσζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απφθαζή ηεο ζηνλ Πειάηε Ζ ηζρχο ηεο θάξηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ θχξηνπ ινγαξηαζκνχ, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο θιείζεη ή απνζπλδεζεί απφ ηελ θάξηα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αθπξψζεη ηελ θάξηα. Δπίζεο, ε ηζρχο ηεο θάξηαο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ή/θαη απφδεημε ηεο λφκηκεο θάζε θνξά εθπξνζψπεζεο ηνπ Πειάηε Πεξαηηέξσ, έρνληαο ππ φςε φηη ε παξνχζα ζχκβαζε είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε, εηδνπνηψληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Πειάηε δχν (2) κήλεο πξηλ. 18.4Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε έγγξαθν πξνο ηελ Σξάπεδα, αθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θάξηα, κε ηνλ ηεκαρηζκφ ηεο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. Μέρξη ηελ παξάδνζή ηεο θαηά ηα άλσ, ν Πειάηεο επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηελ θάξηα Σπρφλ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην απφ ηα εδψ ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζχκθσλα κε ηα εθεί νξηδφκελα, επηθέξεη θαη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο. Δπικοινυνία Ο Πειάηεο πξέπεη vα εηδoπoηεί κε έγγξαθo ηεv Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο λνκηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο, φπσο λνκηθή κνξθή, επσλπκία, δηαθξηηηθφο ηίηινο, έδξα θιπ. Νφκηκε έδξα ηoπ Πειάηε ζεσξείηαη απηή πoπ έρεη δεισζεί ηειεπηαία, ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν Ο Πειάηεο παξέρεη κε ηελ παξνχζα ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ζε πεξίπησζε ππφλνηαο δηελέξγεηαο αληηθαλνληθήο ζπλαιιαγήο κε ηελ θάξηα ηνπ ζε ΑΣΜ, γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, απηή θαηαγξάθεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Πειάηε. Μεπική Ακςπόηηηα Γικαιώμαηα 20. Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο, δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη δηθαίσκά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο απφ απηφ. Δξυδικαζηική Δπίλςζη Γιαθοπών - Γυζιδικία Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γηα θάζε παξάπνλν ή δηαθνξά ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο, κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζην Κέληξν Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο, Θεζζαινλίθεο 125, Μνζράην, ηει θαη (απφ ην εμσηεξηθφ), ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν Πειάηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζηνλ πλήγνξν Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.; , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζηνλ Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994 πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνλ Πεξηθέξεηεο Καηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πεγάδεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νξίδνληαη είηε ηα δηθαζηήξηα ηα νπνία είλαη αξκφδηα θαηά ηνλ ΚΠνιΓ (φπσο ηνπ ηφπνπ έδξαο ηνπ Πειάηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο) είηε ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ. Οηηδήπνηε αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε απηή ζρεηηθά κε κηα Κάξηα ηζρχεη θαη γηα πνιιέο. Σφπνο Ζκεξνκελία θξαγίδα / Τπνγξαθέο Σξάπεδαο θξαγίδα/τπνγξαθέο Πειάηε Σελ. 5 από 5

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς 2) Γρηγορίου. 21) Μαργαρίτης. 22) Παπαδόπουλος. Αναστάσιος 4) Μλεκάνης. 23) Χατζηγιάννης. 24) Μαμσάκος. Χριστόδουλος 5) Ετόγλου.

Θωμάς 2) Γρηγορίου. 21) Μαργαρίτης. 22) Παπαδόπουλος. Αναστάσιος 4) Μλεκάνης. 23) Χατζηγιάννης. 24) Μαμσάκος. Χριστόδουλος 5) Ετόγλου. ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 1/16-1-2012 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 1/2012 ΘΔΜΑ: Έγκριζη ζύμβαζης πώληζης θσζικού αερίοσ ζηο Δήμο Δράμας για ηο Δημοηικό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ)

ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 00 / 2014 ( Τ.. / 2014 ) ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΔΚΔΜ (ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ) ( Αληίηππν..

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π.

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. Διεύθυνση: Μάρνη 56 104 37 Αθήνα Web: www.seppp.gr E. mail: contact@seppp.gr Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα