ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο αληηζπκβαιιφκελεο επηρείξεζεο («Πειάηεο») θαη ρνξεγεί ζε απηή, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, θάξηα κε ηελ νλνκαζία «ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS»(Κάξηα), ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πεξηζζφηεξσλ θαξηψλ θαη είλαη φινη εμίζνπ νπζηψδεηο. πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαηάζεζεο θαη αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο ή ηεο Δληαίαο χκβαζεο Καηάζεζεο θαη πλαθψλ πλαιιαθηηθψλ ρέζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο θαη δηέπνπλ ηνλ/ηνπο ινγαξηαζκφ/νχο κε ηνλ/ηνπο νπνίν/νπο ζπλδέεηαη ε θάξηα. Δηδηθά δε σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο πξάμεσλ πιεξσκψλ εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππεξηζρχεη ε ήδε ζπλαθζείζα κεηαμχ ησλ ηδίσλ ζπκβαιινκέλσλ ζχκβαζε-πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ (εθεμήο «ζχκβαζεπιαίζην»), ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3862/2010 (ΦΔΚ Α 113/ ). Η Κάπηα Υοπήγηζη Φύλαξη 1. Ζ θάξηα έρεη δηηηφ ραξαθηήξα θάξηαο απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θαη ρξεσζηηθήο θάξηαο θαη επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο δηα κέζνπ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ Καηφρνπ (ζην εμήο «Κάηνρνο»): α) Όιν ην 24σξν, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ κεραλεκάησλ απηφκαηεο ζπλαιιαγήο (ΑΣΜ) ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ ζην εζσηεξηθφ θαη κέζσ ησλ ΑΣΜ κε ην ζήκα MAESTRO ή/θαη CIRRUS ζην εμσηεξηθφ. β) ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ζηηο επηρεηξήζεηο κε ην ζήκα ΔΘΝΟCASH PLUS/MAESTRO, πνπ δηαζέηνπλ κεραλήκαηα EFT/POS. Ζ θάξηα, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή ηεο έθδνζε, φζν θαη θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο, απνζηέιιεηαη ζηνλ Πειάηε κε απιφ ηαρπδξνκείν, απελεξγνπνηεκέλε θαη ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ Κάηνρν ζε νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο κε ρξήζε ηνπ Πξνζσπηθνχ Αξηζκνχ Αλαγλψξηζεο (P.I.N. Personal Identification Number) ηνπ άξζξνπ 5 πην θάησ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Ζ θάξηα ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ αληηθαηάζηαζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ Πειάηε ελεξγνπνηεκέλε, επίζεο κε απιφ ηαρπδξνκείν. 2. Ζ θάξηα, ζηελ νπνία είλαη απνηππσκέλε ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηνπ Πειάηε, αλήθεη θαη παξακέλεη ζηεv θπξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Ο Πειάηεο θαη κφλν απηφο, απνθηά ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο θάξηαο δηα κέζνπ ηνπ Καηφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαηνρήο θαη ρξήζεο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ κεηαβίβαζε ηεο θάξηαο θαζψο επίζεο θαη θάζε κνξθήο εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηνρήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην απαγνξεχεηαη απζηεξά. 3. Ο Πειάηεο, θάζε θνξά πνπ παξαιακβάλεη ηελ θάξηα, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ ππνγξάςεη δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηov εηδηθφ γη'απηφ ην ζθνπφ ρψξν πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή θαη επζχλεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξαιαβήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη γηα ηελ ηπρφλ κε λφκηκε ή αληηζπκβαηηθή ρξήζε ηεο. 4. Ο Κάηνρνο, γλσξίδνληαο φηη ε θάξηα ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε ρξήκα, ππνρξενχηαη λα ηελ θπιάζζεη ζε αζθαιέο κέξνο θαη λα ηελ δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Πποζυπικόρ Απιθμόρ Αναγνώπιζηρ (Ρ.I.Ν.) 5. Ζ Σξάπεδα ρoξεγεί επίζεο ζηov Πειάηε Πξoζσπηθφ Αξηζκφ Αvαγvψξηζεο (Ρ.I.Ν.) γηα θάζε θάξηα, o oπoίoο ηζoδπvακεί κε ηεv ππoγξαθή ηoπ. Ο αξηζκφο απηφο είvαη απζηεξά πξoζσπηθφο θαη o Κάηoρoο, ν νπνίνο κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη νπνηεδήπνηε κε άιινλ ηεο επηινγήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΑΣΜ, ππoρξεoχηαη vα ηov απoκvεκovεχεη, vα κεv ηov αvαγξάθεη, νχηε ζπγθεθαιπκέλα, ζηεv θάξηα ηoπ ή ζε oπoηoδήπoηε άιιo έγγξαθo, vα θαηαζηξέθεη ηα έvηππα ζηα νπνία απηφο αvαγξάθεηαη, λα θαιχπηεη ην πιεθηξνιφγην ηνπ ΑΣΜ ή ηνπ EFT/POS θαηά ηε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη λα θξνληίδεη λα κελ δηαξξεχζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν. Ζ θχιαμε ηνπ ΡΗΝ ζε νπνηαδήπνηε αλαγλψζηκε κνξθή ζπληζηά βαξηά ακέιεηα εθ κέξνπο ηνπ θαηφρνπ. Ο ΡIΝ παξάγεηαη ειεθηξovηθά θάησ απφ απφιπηα ειεγρφκεvεο ζπvζήθεο αζθάιεηαο πνπ θαζηζηνχλ παvηειψο αδχvαηε ηελ αvαπαξαγσγή ηoπ θαη απoηππψvεηαη ζε εηδηθφ έvηππo, ηo oπoίo παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πειάηε απφ ην Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο φπνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο θάξηαο. Δάλ ν Πειάηεο δελ παξαιάβεη ηνλ PIN ηεο θάξηαο ηνπ εληφο δχν (2) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο ή ηελ αίηεζε γηα επαλέθδνζε ΡΗΝ, ε θάξηα αθπξψλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα. Ο ΡΗΝ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θάξηα ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. ύνδεζη ηηρ Κάπηαρ με Καηαθεηικό Λογαπιαζμό 6. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ηεξεί ν Πειάηεο ζηελ Σξάπεδα θαη ησλ νπνίσλ είλαη δηθαηνχρνο. Ο αξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ δειψλεηαη ζηε ζπλεκκέλε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θάξηαο. Έλαο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο νξίδεηαη απφ ηνλ Πειάηε σο Κχξηνο Λνγαξηαζκφο. ςναλλαγέρ ζε ΑΣΜ ζηο Δζυηεπικό 7.1. Ο Κάηνρνο κπνξεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο, λα πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κε ρξήζε ηεο θάξηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ΡΗΝ κία ζεηξά απφ ζπλαιιαγέο, απφ νπνηνλδήπνηε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ άξζξνπ 6 πην πάλσ, φπσο αλάιεςε κεηξεηψλ κέζα ζηα εθάζηνηε θαζoξηδφκεvα φξηα, θαηάζεζε κεηξεηψλ θαη επηηαγψλ ηεο Σξάπεδαο, εξψηεζε ππνινίπνπ, κεηαθνξά πνζψλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θαη δφζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαιιαγή κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθνηλψλεη θάζε θνξά ε Σξάπεδα. Μέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ, ν Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη Σελ. 1 από 5

2 εξσηήζεηο ππνινίπνπ απφ ηνλ θχξην θαη έλαλ αθφκε ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά απφ ηελ Σξάπεδα Ανάλητη: Σν εκεξήζην φξην αλάιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη ε Σξάπεδα ζηνλ Πειάηε, αζξνηζηηθά γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θάξηα. Αλαιήςεηο κεηξεηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ζε αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ επξψ. Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηα ΑΣΜ ηνπ δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο δελ επηβαξχλεηαη κε έμνδα. Ζ αλάιεςε κεηξεηψλ κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ ΓΗΑΝΔΣ επηβαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε ζε ηζρχ θφζηνο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. Σα εθάζηνηε ηζρχνληα έμνδα παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Καηάθεζη: Ο Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζηα ΑΣΜ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ζε επηιεγκέλα ΑΣΜ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα εθηφο ρψξσλ ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο (off site), θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζε ραξηνλνκίζκαηα θαη επηηαγψλ επί ηεο Σξάπεδαο, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζπλδεδεκέλν κε ηελ θάξηα, κε ρξήζε ή κε θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ΑΣΜ. Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη θακία επζχλε ζηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζηνπο θαθέινπο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη άιιεο αμίεο ή αληηθείκελα. Σα ρξήκαηα πνπ θαηαηίζεληαη θαηακεηξψληαη, είηε απηφκαηα (γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΣΜ ηχπνπ cash deposit ρσξίο θάθειν), είηε απφ εηδηθή επηηξνπή ηεο Σξάπεδαο (γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εηδηθφ θάθειν) θαη πηζηψλνληαη ζηνλ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ. Γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ΑΣΜ ηχπνπ cash deposit (ρσξίο θάθειν), ε ιήςε ηνπ πνζνχ ηεο θαηάζεζεο θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Γηα θαηαζέζεηο κεηξεηψλ κε εηδηθφ θάθειν, εθφζνλ ε θαηάζεζε πξαγκαηνπνηεζεί εληφο εξγάζηκεο εκέξαο θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ζπλαιιαγήο ηεο Σξάπεδαο (ήηνη απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε απφ 8:00 έσο 14:30 & Παξαζθεπή απφ 8:00 έσο 14:00 ), ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο γίλεηαη απζεκεξφλ. Δάλ ε θαηάζεζε γίλεη κεηά ην πέξαο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ σξαξίνπ ζπλαιιαγήο ή ζε κε εξγάζηκε εκέξα, ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο ινγίδεηαη φηη ιήθζεθε ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, νπφηε θαη δηελεξγείηαη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, ε θαηακέηξεζε ησλ ρξεκάησλ θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. Ζ επζχλε ηεο Σξάπεδαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην, δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θαηακέηξεζε εληφο ηνπ άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ είλαη απξφβιεπηεο, μέλεο πξνο ηε βνχιεζή ηεο θαη ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην αληίζεην, νχηε φηαλ ε Σξάπεδα δεζκεχεηαη απφ άιιεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνβιεπφκελεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πνζφ ηεο θαηάζεζεο είλαη δηαζέζηκν, κε αληίζηνηρε ηνθνθφξν εκεξνκελία πίζησζεο (εκεξνκελία αμίαο), ηελ εξγάζηκε εκέξα πνπ ινγίδεηαη σο εκέξα ιήςεο ηνπ πνζνχ απφ ηελ Σξάπεδα, θαηά ηα αλσηέξσ. Δθ φζνλ ν ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θάξηα ινγαξηαζκφο ηνπ Πειάηε ζηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε θαηάζεζε κε ρξήζε θαθέινπ είλαη έληνθνο ινγαξηαζκφο φςεσο (εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δζληθφο Όςεσο»), εκεξνκελία αμίαο είλαη ε επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζφ πνπ πιεθηξνιφγεζε ν θάηνρνο ζην ΑΣΜ δελ ζπκπίπηεη κε ην πνζφ ηεο θαηακέηξεζεο, ην πνζφ πνπ πηζηψλεηαη είλαη εθείλν πνπ θαηακεηξήζεθε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ν θάηνρνο εηδνπνηείηαη ακέζσο κε επηζηνιή Σα ζηνηρεία θάζε ζπλαιιαγήο κε θάξηα ζηα ΑΣΜs θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη ζηε κλήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΑΣΜs, απνηεινχλ δε πιήξε απφδεημε γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, επηηξεπφκελεο αληαπφδεημεο. Ωο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ Κάηνρν ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε-πιαίζην. Μεηά ηελ ρξήζε ηεο θάξηαο ν Κάηνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηελ απφδεημε πνπ εθδίδεη ην ΑΣΜ Ζ Σξάπεδα δχλαηαη λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΣΜ ιφγσ βιάβεο ή γηα ηερληθνχο ή άιινπο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Καηφρνπ, θαζψο θαη λα αλαζηέιεη ηε ρξήζε ηεο θάξηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο Ο Κάηνρνο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε βηληενζθφπεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηα ΑΣΜ ηεο Σξάπεδαο ή άιισλ Σξαπεδψλ, θαζψο θαη γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ηειεθσληθψλ ηνπ ζπλδηαιέμεσλ κε ηελ Σξάπεδα ζηηο πεξηπηψζεηο δήισζεο θινπήο ή απψιεηαο ηεο θάξηαο ηνπ. ςναλλαγέρ ζε ΑΣΜ ζηο Δξυηεπικό 8. ην εμσηεξηθφ ν Κάηνρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηνλ θχξην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κέζσ ησλ ΑΣΜ κε ην δηεζλέο ζήκα MAESTRO ή/θαη CIRRUS, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ αλαθνηλψλεη ζηνλ Πειάηε θάζε θνξά ε Σξάπεδα θαη ηηο ηπρφλ απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Ζ αλάιεςε επηβαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε ζε ηζρχ θφζηνο δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ζε ζπλάιιαγκα, ην ηζφηηκν ηεο αλάιεςεο ζε Δπξψ γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο MasterCard International, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. ηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11, εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε. Σα εθάζηνηε ηζρχνληα έμνδα παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Σελ. 2 από 5

3 Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ςναλλαγέρ ζε Δπισειπήζειρ 9.1. Ο Πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλαιιάζζεηαη γηα ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ ηνπ δαπαλψλ κε ρξήζε ηεο θάξηαο δηα ηνπ Καηφρνπ, ν νπνίνο κπνξεί vα ρξεζηκνπνηεί ηεv θάξηα σο κέζo πιεξσκήο είηε ζηo εζσηεξηθφ, κέζσ ηνπ θπξίνπ ινγαξηαζκνχ (ή ελφο αθφκε ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ θάξηα ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε, εθ φζνλ ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν EFT/POS), είηε ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ θχξηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ζηηο λφκηκεο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο πoπ έρνπλ αλαξηεκέλα ηα ζήκαηα ηεο θάξηαο θαη ηε δέρνληαη σο κέζν πιεξσκήο (επηρεηξήζεηο), ππoρξεoχκεvoο ζε απφδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηoπ κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν, εθφζov ηνπ δεηεζεί Ζ ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ ΡΗΝ απφ ηνλ Κάηνρν ζηα κεραλήκαηα EFT/POS πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νινθιεξψλεηαη, εθ φζνλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Με ηεv θαηά ηα παξαπάvσ πιεθηξνιφγεζε o Πειάηεο εμoπζηoδoηεί αvέθθιεηα ηεv Σξάπεδα vα εμoθιεί αλη απηνχ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ην αληίηηκν ησλ λφκηκσλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηά ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάρζεθε. Γηα θάζε ζπλαιιαγή ζηα EFT/POS εθδίδεηαη γξαπηή επηβεβαίσζε ησλ εληνιψλ ηνπ Πειάηε πνπ δφζεθαλ κε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο θάξηαο θαη ηνπ ΡΗΝ. Ωο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Πειάηε θαη ηνλ Κάηνρν ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε-πιαίζην Ζ ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Πειάηε γίλεηαη ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, αθφκε θαη αλ απηή δελ είλαη εξγάζηκε ε πεξίπησζε ζπvαιιαγήο ζε ζπvάιιαγκα, ε αμία ηεο κεηαηξέπεηαη ζε ΔΤΡΩ, κε βάζε ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο MasterCard International, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα πιεξνθνξείηαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ηηκέο κεηαηξνπήο ησλ λνκηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν σο άλσ δηεζλήο νξγαληζκφο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηνχ (https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html) ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ειεθηξνληθφο κεραληζκφο κεηαηξνπήο. ηηο κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11, εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε Ζ θάξηα είλαη κέζν εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο λφκηκεο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν φπσο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο απηήο, ν Πειάηεο έρεη ζπκθσλήζεη πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξήζε ηεο. Ζ Σξάπεδα δελ ζπλδέεηαη θαη αλάγθε ζπκβαηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζπλδέεηαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα θαη δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξνο ηνλ Πειάηε γηα ηπρφλ αζέηεζε εθπιήξσζεο ή κε αθξηβή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νχηε θαη γηα νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ή εμσζπκβαηηθή δεκία ηνπ, ψζηε ν Πειάηεο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη έλαληη ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έλζηαζε ή απαίηεζε, εθηφο εάλ ν λφκνο ή φζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε πιαίζην νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. Δάv ε επηρείξεζε εθδψζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππέξ ηoπ Πειάηε πηζησηηθφ ζεκείσκα, ε Σξάπεδα ζα πηζηψζεη κε ηo ηζφπoζo ηo ιoγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, κφvo φηαλ ηo παξαπάvσ ζεκείσκα πξνζθνκηζζεί ζηεv Σξάπεδα. Δπιβαπύνζειρ 10. Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα ζπλδξνκή γηα θάζε Κάξηα πνπ θαη αίηεζή ηνπ εθδίδεηαη. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ν Πειάηεο εμνπζηνδνηεί αλέθθιεηα ηελ Σξάπεδα, λα ρξεψλεη ρσξίο εηδνπνίεζή ηνπ, ηνλ εθάζηνηε πξσηεχνληα (θχξην) ινγαξηαζκφ θάζε θάξηαο, κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλδξνκή θάζε θάξηαο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηηκνιφγην ηεο Σξάπεδαο. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο θαζψο θαη ηα έμνδα θαη νη επηβαξχλζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηα ΑΣΜ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε θάζε Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζπλεθηηκψληαο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαξηψλ, λα ζπκπιεξψζεη ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο επηβαξχλζεηο. Οη επηβαξχλζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά παξαηίζεληαη ζην Σηκνιφγην Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Πειάηε θαηά ηα άλσ. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη, φηη ε Σξάπεδα, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ λνκίκσλ ππνρξεψζεσλ εμαηνκηθεπκέλεο ή κε ελεκέξσζήο ηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε θαη φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ κεηάδνζεο κελπκάησλ, φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζηε δεισζείζα απφ απηφλ δηεχζπλζε), telefax ή θαη καγλεηνθσλεκέλεο ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο (κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο Σξάπεδαο), ρσξίο φκσο λα θαηαινγίδνληαη ζηελ Σξάπεδα αλππαίηηα γη απηή ζθάικαηα, πεξηθνπέο, θαζπζηεξήζεηο θιπ., θαηά ηε δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ ελεκέξσζεο. Δνημέπυζη 11. Ο Πειάηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ζηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ, κέζσ ησλ απνδείμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΑΣΜ θαη ηα EFT/POS θαηά πεξίπησζε θαη ηεο εθάζηνηε ελεκέξσζεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε. Δθ φζνλ έρνπλ δηελεξγεζεί ζπλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα (αλαιήςεηο ή αγνξέο), ε Σξάπεδα απνζηέιιεη κεληαία ελεκέξσζε ζηνλ Πειάηε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην αληίηηκν ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Πειάηε. Σελ. 3 από 5

4 Σποποποίηζη Όπυν 12. Λφγσ ηεο αφξηζηεο δηάξθεηαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ζπκπιήξσζεο ή θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ζ ηξνπνπνίεζε ζπληειείηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε, πξν δχν (2) κελψλ, έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηνλ Πειάηε, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ηξνπνπνίεζεο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ φξν 18 ηεο παξνχζαο. Δηδηθψο σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ επηβαξχλζεσλ, ε γλσζηνπνίεζε ζπληειείηαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Ζ παξάιεηςε απφ ηνλ Πειάηε λα αλαθνηλψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ή ε ρξήζε ηεο θάξηαο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πην πάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζπληζηά αλεπηθχιαθηε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. Ιζσύρ Ανανέυζη 13. Κάζε θάξηα έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ, κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ είλαη απνηππσκέλνο ζηελ θάξηα. Δθφζνλ ν Πειάηεο ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Σξάπεδα αλαλεψλεη ηελ θάξηα πεξηνδηθά. Ζ vέα θάξηα απνζηέιιεηαη απελεξγνπνηεκέλε κε απιφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο ππoρξεoχηαη vα εηδoπoηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηεv Σξάπεδα ζε πεξίπησζε πoπ δεv ζα ιάβεη ηε vέα θάξηα ηoπ κέρξη ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο παιαηάο. Δάλ ν Πειάηεο δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο θάξηαο ηνπ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, εμήληα (60) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Απώλεια Κάπηαρ - Γιαπποή ΡIΝ Τποσπεώζειρ και Δςθύνη ηος Πελάηη 14. Ο Πειάηεο θαη ν Κάηoρoο oθείινπλ vα κεξηκvνχλ γηα ηεv απoηειεζκαηηθή θχιαμε ηεο θάξηαο θαη ηνπ PIN ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 έσο 5 πην πάλσ. Σπρφv απψιεηα ή θιoπή ηεο θάξηαο ή δηαξξνή ηνπ ΡΗΝ ή ρξήζε ηεο θάξηαο απφ κε δηθαηνχρν ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηεο, πξέπεη vα γvσζηoπoηoχvηαη ακειιεηί ζηελ Σξάπεδα κε θάζε πξφζθoξo ηξφπo θαη κε έγγξαθo. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο γλσζηνπνίεζεο απηή θαηαγξάθεηαη ζε καγλεηηθφ κέζν. Ζ Σξάπεδα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε θαη ηνπ Καηφρνπ ζε δηαξθή (24σξε) βάζε εηδηθή ηειεθσληθή ππεξεζία (απφ ηελ Διιάδα: θαη απφ ην εμσηεξηθφ: θαη fax: ), γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο ή θινπήο ή κε εγθεθξηκέλεο ρξήζεο ηεο θάξηαο ή δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ θαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, ηνπ παξέρεη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδείμεη εληφο πξνζεζκίαο 18 κελψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε φηη πξάγκαηη πξνέβε ζ απηήλ. Ο Πειάηεο νπδεκία νηθνλνκηθή ζπλέπεηα θέξεη γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο θάξηαο ή θαη ηνπ ΡΗΝ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, εθηφο εάλ ελήξγεζε κε δφιν. Γηα ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ πιεξσκήο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο απσιεζζείζαο ή θιαπείζαο θάξηαο ή εάλ ν Πειάηεο ή ν Κάηνρνο δελ έρνπλ θξαηήζεη αζθαιή ηα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία αζθαιείαο, απφ ηε ρξήζε ηεο θάξηαο απφ κε δηθαηνχρν, ν Πειάηεο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150. Ο Πειάηεο επζχλεηαη γηα φιεο ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, εθφζνλ νη δεκίεο απηέο νθείινληαη είηε ζε δφιν, είηε ζηε κε ηήξεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ αζθαιή θχιαμε ηεο θάξηαο ηνπ θαη ηνπ ΡΗΝ, απφ πξφζεζε ή απφ βαξεία ακέιεηα. Ο Πειάηεο θαη ν Κάηoρoο ππoρξεoχληαη vα πξoζθέξνπλ ζηεv Σξάπεδα θάζε δπvαηή ζπvδξoκή γηα ηov πεξηoξηζκφ ησv δπζκεvψv ζπvεπεηψv απφ ηεv θαηά ηα παξαπάvσ θιoπή, απψιεηα ή δηαξξνή. ε θάζε πεξίπησζε γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ Πειάηε απψιεηαο θάξηαο ή/θαη δηαξξνήο ηνπ ΡΗΝ, ε Σξάπεδα, πξνβαίλεη άκεζα ζηελ αθχξσζή ηεο. Δθ φζνλ ν Πειάηεο επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζεί λέα θάξηα, νθείιεη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδα. Δςθύνη Πελάηη 15. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Καηφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε απηή θαη ηε ρξήζε ηεο Κάξηαο, ψζηε δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θαηά ηεο Σξάπεδαο νπνηαδήπνηε έλζηαζε ή ηζρπξηζκφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο απηήο, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ απηνχο θαη ηδίσο απφ θάζε έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Καηφρνπ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ λα εθπξνζσπεί θαη λα δεζκεχεη ηνλ Πειάηε. 16. Ο Πειάηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζε θάζε εμνπζηνδνηεκέλν Κάηνρν ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο θάξηαο, νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα. Αναζηολή Υπήζηρ ηηρ Κάπηαρ 17. Ζ Σξάπεδα επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηεο θάξηαο, γηα αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ αζθάιεηα ηεο θάξηαο ή ηελ ππφλνηα κε εγθεθξηκέλεο ή δφιηαο ρξήζεο ηεο θάξηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Σξάπεδα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θξίλεη θαηάιιειν, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαζηνιήο, εθ φζνλ είλαη εθηθηφ πξηλ ηελ αλαζηνιή ηεο ρξήζεο ηεο θάξηαο ή ην αξγφηεξν ακέζσο κεηά, εθηφο εάλ ε ελεκέξσζε απηή αληηβαίλεη ζε αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή απαγνξεχεηαη απφ άιιε ζπλαθή θνηλνηηθή ή εζληθή λνκνζεζία. Δθ φζνλ ε ελεκέξσζε γίλεη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, απηή θαηαγξάθεηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε καγλεηηθφ κέζν. Δθ φζνλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη ηεο αλαζηνιήο, ε Σξάπεδα πξνβαίλεη είηε ζηελ άξζε ηεο είηε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο κε λέα. Καηαγγελία ύμβαζηρ Ακύπυζη Κάπηαρ 18.1 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, πνπ ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ή ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Πειάηε, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε Σελ. 4 από 5

5 πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο θιπ., ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε άκεζε ηζρχ θαη λα αθπξψζεη ηελ θάξηα, γλσζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απφθαζή ηεο ζηνλ Πειάηε Ζ ηζρχο ηεο θάξηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ θχξηνπ ινγαξηαζκνχ, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο θιείζεη ή απνζπλδεζεί απφ ηελ θάξηα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αθπξψζεη ηελ θάξηα. Δπίζεο, ε ηζρχο ηεο θάξηαο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ή/θαη απφδεημε ηεο λφκηκεο θάζε θνξά εθπξνζψπεζεο ηνπ Πειάηε Πεξαηηέξσ, έρνληαο ππ φςε φηη ε παξνχζα ζχκβαζε είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε, εηδνπνηψληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Πειάηε δχν (2) κήλεο πξηλ. 18.4Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε κε έγγξαθν πξνο ηελ Σξάπεδα, αθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θάξηα, κε ηνλ ηεκαρηζκφ ηεο θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. Μέρξη ηελ παξάδνζή ηεο θαηά ηα άλσ, ν Πειάηεο επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηελ θάξηα Σπρφλ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην απφ ηα εδψ ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζχκθσλα κε ηα εθεί νξηδφκελα, επηθέξεη θαη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο. Δπικοινυνία Ο Πειάηεο πξέπεη vα εηδoπoηεί κε έγγξαθo ηεv Σξάπεδα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο λνκηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο, φπσο λνκηθή κνξθή, επσλπκία, δηαθξηηηθφο ηίηινο, έδξα θιπ. Νφκηκε έδξα ηoπ Πειάηε ζεσξείηαη απηή πoπ έρεη δεισζεί ηειεπηαία, ζηελ νπνία θαη απνζηέιιεηαη ή θνηλνπνηείηαη θάζε έγγξαθν Ο Πειάηεο παξέρεη κε ηελ παξνχζα ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ πξνο ηελ Σξάπεδα λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ζε πεξίπησζε ππφλνηαο δηελέξγεηαο αληηθαλνληθήο ζπλαιιαγήο κε ηελ θάξηα ηνπ ζε ΑΣΜ, γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. ε πεξίπησζε ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, απηή θαηαγξάθεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Πειάηε. Μεπική Ακςπόηηηα Γικαιώμαηα 20. Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο παξνχζαο, δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο Σξάπεδαο λα αζθήζεη δηθαίσκά ηεο δελ κπνξεί λα εθιεθζεί ή λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζή ηεο απφ απηφ. Δξυδικαζηική Δπίλςζη Γιαθοπών - Γυζιδικία Δθαπμοζηέο Γίκαιο Γηα θάζε παξάπνλν ή δηαθνξά ηνπ Πειάηε έλαληη ηεο Σξάπεδαο, κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζην Καηάζηεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ, ζην Κέληξν Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο, Θεζζαινλίθεο 125, Μνζράην, ηει θαη (απφ ην εμσηεξηθφ), ζηνλ Σνκέα Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο, Αθαδεκίαο 68, Αζήλα, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ηέινο ζην Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πειάηε, Λεσθ. πγγξνχ, , 11745, Β Κηήξην Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Πεξαηηέξσ, γηα θάζε δηαθνξά ή δηέλεμε, ν Πειάηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, απεπζπλφκελνο: ζηνλ πλήγνξν Καηαλαισηή, Λ. Αιεμάλδξαο 144, 11471, Αζήλα, ηει.; , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: Ηζηνζειίδα: ζηνλ Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Μαζζαιίαο 1, 10680, Αζήλα, ηει.: , Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: θαη ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ ηνπ αξ. 11 Ν. 2251/1994 πνπ εδξεχνπλ ζηηο θαηά ηφπνλ Πεξηθέξεηεο Καηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ πεγάδεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νξίδνληαη είηε ηα δηθαζηήξηα ηα νπνία είλαη αξκφδηα θαηά ηνλ ΚΠνιΓ (φπσο ηνπ ηφπνπ έδξαο ηνπ Πειάηε ή ηνπ ηφπνπ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο) είηε ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ. Οηηδήπνηε αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε απηή ζρεηηθά κε κηα Κάξηα ηζρχεη θαη γηα πνιιέο. Σφπνο Ζκεξνκελία θξαγίδα / Τπνγξαθέο Σξάπεδαο θξαγίδα/τπνγξαθέο Πειάηε Σελ. 5 από 5

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα