Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ."

Transcript

1 Βαζηιεχ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεχκα ηεο Αιεζείαο, ν Παληαρνχ Παξψλ θαη ηα Πάληα Πιεξψλ, ν Θεζαπξφο ησλ Αγαζψλ θαη Εσήο Φνξηεγφο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο απφ πάζεο θειίδνο θαη ζψζνλ, Αγαζέ ηαο ςπράο εκψλ. Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ. (2) Κχξηε, Κχξηε, άλνημνλ εκίλ ηελ ζχξαλ ηνπ ειένπο ζνπ. Καηξφο ηνπ πνηήζαη ησ Κπξίσ. Γέζπνηα Άγηε επιφγεζνλ. + Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακελ. Δχμαη ππέξ εκνχ, Γέζπνηα Άγηε. Καηεπζχλαη Κχξηνο ηα δηαβήκαηα ζνπ εηο παλ έξγνλ αγαζφλ. Μλήζζεηί κνπ, Γέζπνηα Άγηε. Μλεζζείε ζνπ Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. "Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ." Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα. + Δπινγεκέλε ε Βαζηιεία ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Δλ εηξήλε ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηεο άλσζελ εηξήλεο, θαη ηεο ζσηεξίαο ησλ ςπρψλ εκψλ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ.

2 Υπέξ ηεο εηξήλεο ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, επζηαζείαο ησλ αγίσλ ηνπ Θενχ Δθθιεζηψλ, θαη ηεο ησλ πάλησλ ελψζεσο, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηνπ αγίνπ νίθνπ ηνχηνπ, θαη ησλ κεηά πίζηεσο, επιαβείαο, θαη θφβνπ Θενχ εηζηφλησλ ελ απηψ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ησλ επζεβψλ θαη νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηνπ Παηξφο εκψλ, Αξρηεπηζθφπνπ (ηνχ δηέλνο), ηνπ ηηκίνπ πξεζβεηεξίνπ, ηεο ελ Φξηζηψ δηαθνλίαο, παληφο ηνπ Κιήξνπ θαη ηνπ Λανχ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηνπ επζεβνχο εκψλ Έζλνπο, πάζεο Αξρήο θαη Δμνπζίαο ελ απηψ, ηνπ θαηά μεξάλ ζάιαζζαλ θαη αέξα θηινρξίζηνπ εκψλ ζηξαηνχ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηεο (πφιεσο) ηαχηεο, πάζεο πφιεσο θαη ρφξαο θαη ησλ πίζηεη νηθνχλησλ ελ απηαίο, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ.υπέξ επθξαζίαο αέξσλ, επθνξίαο ησλ θαξπψλ ηεο γεο θαη θαηξψλ εηξελεθψλ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ πιεφλησλ, νδνηπνξνχλησλ, λνζνχλησλ, θακλφλησλ, αηρκαιψησλ θαη ηεο ζσηεξίαο απηψλ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηνπ ξπζζήλαη εκάο απφ πάζεο ζιίςεσο, νξγήο, θηλδχλνπ θαη αλάγθεο, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Τεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ, Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ, Φξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. Κχξηε ν Θεφο εκψλ, Οπ ην θξάηνο αλείθαζηνλ θαη ε δφμα αθαηάιεπηνο, Οπ ην έιενο ακέηξεηνλ θαη ε θηιαλζξσπία άθαηνο, Απηφο Γέζπνηα, θαηά ηελ επζπιαρλίαλ ζνπ, επίβιεςνλ εθ' εκάο θαη

3 επί ηνλ άγηνλ νίθνλ ηνχηνλ θαη πνίεζνλ κεζ' εκψλ, θαη ησλ ζπλεπρνκέλσλ εκίλ, πινχζηα ηα ειέε ζνπ θαη ηνπο νηθηηξκνχο ζνπ. Όηη πξέπεη ζνη, πάζα δόμα, ηηκή θαη πξνζθύλεζηο, ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Ήρνο πι. δ' Σηίρ. α'. Δπιφγεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ, θαί πάληα ηά εληφο κνπ ηφ φλνκα ηφ άγηνλ απηνχ. Ταίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ, Σψηεξ ζψζνλ εκάο. Σηίρ. β'. Δπιφγεη, ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ, θαί κή επηιαλζάλνπ πάζαο ηάο αληαπνδφζεηο απηνχ. Ταίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... Σηίρ. γ'. Κχξηνο ελ ηψ νπξαλψ εηνίκαζε ηφλ ζξφλνλ απηνχ, θαί ε Βαζηιεία απηνχ πάλησλ δεζπφδεη. Ταίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... Γφμα... Καί λχλ... Ταίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ... Έηη θαη έηη ελ εηξήλε ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Τεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ, Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ, Φξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. Κχξηε, ν Θεφο εκψλ, ζψζνλ ηνλ ιαφλ ζνπ θαη επιφγεζνλ ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ, ην πιήξσκα ηεο εθθιεζίαο ζνπ θχιαμνλ, αγίαζνλ ηνπο αγαπψληαο ηελ εππξέπεηαλ ηνπ νίθνπ ζνπ. Σπ απηνχο

4 αληηδφμαζνλ ηε ζετθή ζνπ δπλάκεη θαη κε εγθαηειίπεο εκάο ηνπο ειπίδνληαο επί ζε. Όηη ζνλ ην θξάηνο θαη ζνπ εζηίλ ε βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Ήρνο β' Σηίρ. α'. Αίλεη, ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ, αηλέζσ Κχξηνλ ελ ηή δσή κνπ, ςαιψ ηψ Θεψ κνπ έσο ππάξρσ. Σψζνλ εκάο, Υηέ Θενχ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ, ςάιινληάο ζνη. Αιιεινχηα. Σηίρ. β'. Μαθάξηνο, νχ ν Θεφο Ηαθψβ βνεζφο απηνχ, ε ειπίο απηνχ επί Κχξηνλ ηφλ Θεφλ απηνχ. Σψζνλ εκάο, Υηέ Θενχ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ... Σηίρ. γ'. Βαζηιεχζεη Κχξηνο εηο ηφλ αηψλα, ν Θεφο ζνπ, Σηψλ, εηο γελεάλ θαί γελεάλ. Σψζνλ, εκάο, Υηέ Θενχ, ν αλαζηάο εθ λεθξψλ... Γφμα... Καί λχλ... Ο Μνλνγελήο Υηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ, αζάλαηνο ππάξρσλ θαη θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ ζαξθνζήλαη εθ ηεο αγίαο Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, αηξέπησο ελαλζξσπήζαο, ζηαπξσζείο ηε, Φξηζηέ ν Θεφο, ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο, εηο σλ ηεο Αγίαο Τξηάδνο, ζπλδνμαδφκελνο ησ Παηξί θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, ζψζνλ εκάο. Έηη θαη έηη ελ εηξήλε ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Τεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ, Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ

5 κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ, Φξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. Οηάο θνηλάο ηαχηαο θαη ζπκθψλνπο εκίλ ραξηζάκελνο πξνζεπράο, ν θαη δπζί θαη ηξηζί ζπκθσλνχζηλ επί ησ νλφκαηί ζνπ ηαο αηηήζεηο παξέρεηλ επαγγεηιάκελνο. Απηφο θαη λπλ ησλ δνχισλ ζνπ ηα αηηήκαηα πξνο ην ζπκθέξνλ πιήξσζνλ, ρνξεγψλ εκίλ ελ ησ παξφληη αηψλη ηελ επίγλσζηλ ηεο ζεο αιεζείαο θαη ελ ησ κέιινληη δσήλ αηψληνλ ραξηδφκελνο. Όηη αγαζόο θαη θηιάλζξωπνο Θεόο ππάξρεηο θαη ζνη ηελ δόμαλ αλαπέκπνκελ, ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Ήρνο πι. α' Σηίρ. α'. Αχηε ε εκέξα Κπξίνπ, αγαιιηαζψκεζα θαί επθξαλζψκελ ελ απηή. Τφ Αλαζηάζηκνλ Απνιπηίθηνλ ηνχ ηπρφληνο Ήρνπ. Απνιπηίθηνλ Ήρνο α' Τνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο ππφ ηψλ Ηνπδαίσλ, θαί ζηξαηησηψλ θπιαζζφλησλ ηφ άρξαληφλ ζνπ Σψκα, αλέζηεο ηξηήκεξνο Σσηήξ, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηήλ δσήλ, δηά ηνχην αη Γπλάκεηο ησλ νπξαλψλ εβφσλ ζνη δσνδφηα. Γφμα ηή Αλαζηάζεη ζνπ Φξηζηέ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε. Απνιπηίθηνλ Ήρνο β' ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε Εσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ ελέθξσζαο ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ εθξαχγαδνλ, Εσνδφηα Φξηζηέ ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη. Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ' Δπθξαηλέζζσ ηά νπξαλία, αγαιιηάζζσ ηά επίγεηα, φηη επνίεζε θξάηνο, ελ βξαρίνλη απηνχ, ν Κχξηνο, επάηεζε ηψ ζαλάησ ηφλ

6 ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο ηψλ λεθξψλ εγέλεην, εθ θνηιίαο άδνπ εξξχζαην εκάο, θαί παξέζρε θφζκσ ηφ κέγα έιενο. Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ' Τφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε Φξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α' Τφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ Αλαζηάζεη απηνχ. Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. β Αγγειηθαί Γπλάκεηο επί ηφ κλήκά ζνπ, θαί νη θπιάζζνληεο απελεθξψζεζαλ, θαιί ίζηαην νη Μαξία ελ ηψ ηάθσ, δεηνχζα ηφ άρξαληφλ ζνπ ζψκα. Δζθχιεπζαο ηφλ Άδελ, κή πεηξαζζείο ππ' απηνχ, ππήληεζαο ηε Παξζέλσ, δσξνχκελνο ηήλ δσήλ, ν αλαζηάο εθ ησλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη. Απνιπηίθηνλ Ήρνο βαξχο Καηέιπζαο ηψ Σηαπξψ ζνπ ηφλ ζάλαηνλ, ελέσμαο ηψ Λεζηή ηφλ Παξάδεηζνλ, ηψλ Μπξνθφξσλ ηφλ ζξήλνλ κεηέβαιεο, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο θεξχηηεηλ επέηαμαο, φηη αλέζηεο Φξηζηέ ν Θεφο, παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ' Δμ χςνπο θαηήιζεο ν εχζπιαγρλνο, ηαθήλ θαηαδέμσ ηξηήκεξνλ, ίλα εκάο ειεπζεξψζεο ηψλ παζψλ, Ζ δσή θαί ε Αλάζηαζηο εκψλ, Κχξηε δφμα ζνη. Σηίρ. β'. Αηλεζάησζαλ Απηφλ νη νπξαλνί θαί ε γή.

7 Τνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Τφ Αλαζηάζηκνλ Απνιπηίθηνλ. Γέζπνηα Κχξηε, ν Θεφο εκψλ, ν θαηαζηήζαο ελ νπξαλνίο ηάγκαηα θαη ζηξαηηάο Αγγέισλ θαη Αξραγγέισλ, εηο ιεηηνπξγίαλ ηεο ζεο δφμεο, πνίεζνλ ζπλ ηε εηζφδσ εκψλ είζνδνλ αγίσλ Αγγέισλ γελέζζαη, ζπιιεηηνπξγνχλησλ εκίλ, θαη ζπλδνμνινγνχλησλ ηελ ζελ αγαζφηεηα. ηη πξέπεη ζνη πάζα δφμα, ηηκή θαη πξνζθχλεζηο, ησ Παηξί θαη ησ Υηψ θαη ησ Αγίσ Πλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνχο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Δπιφγεζνλ Γέζπνηα, ηελ αγίαλ είζνδνλ. Δπινγεκέλε ε είζνδνο ησλ Αγίσλ ζνπ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Σνθία. Οξζνί. Γεύηε πξνζθπλήζωκελ θαη πξνζπέζωκελ Φξηζηώ. Σώζνλ εκάο, Υηέ Θενύ, ν αλαζηάο εθ λεθξώλ, ςάιινληάο ζνη Αιιεινχτα. ΟΗ ΔΗΣΟΓΗΚΟΗ Τφ Αλαζηάζηκνλ Απνιπηίθηνλ ηνχ ηπρφληνο Ήρνπ. Απνιπηίθηνλ Ήρνο α' Τνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο ππφ ηψλ Ηνπδαίσλ, θαί ζηξαηησηψλ θπιαζζφλησλ ηφ άρξαληφλ ζνπ Σψκα, αλέζηεο ηξηήκεξνο Σσηήξ, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηήλ δσήλ, δηά ηνχην αη Γπλάκεηο ησλ νπξαλψλ εβφσλ ζνη δσνδφηα. Γφμα ηή Αλαζηάζεη ζνπ Φξηζηέ, δφμα ηή βαζηιεία ζνπ, δφμα ηή νηθνλνκία ζνπ, κφλε θηιάλζξσπε. Απνιπηίθηνλ Ήρνο β' ηε θαηήιζεο πξφο ηφλ ζάλαηνλ, ε Εσή ε αζάλαηνο, ηφηε ηφλ Άδελ ελέθξσζαο ηή αζηξαπή ηήο ζεφηεηνο, φηε δέ θαί ηνχο ηεζλεψηαο εθ ηψλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη Γπλάκεηο ηψλ επνπξαλίσλ εθξαχγαδνλ, Εσνδφηα Φξηζηέ ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη.

8 Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ' Δπθξαηλέζζσ ηά νπξαλία, αγαιιηάζζσ ηά επίγεηα, φηη επνίεζε θξάηνο, ελ βξαρίνλη απηνχ, ν Κχξηνο, επάηεζε ηψ ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ, πξσηφηνθνο ηψλ λεθξψλ εγέλεην, εθ θνηιίαο άδνπ εξξχζαην εκάο, θαί παξέζρε θφζκσ ηφ κέγα έιενο. Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ' Τφ θαηδξφλ ηήο Αλαζηάζεσο θήξπγκα, ηνχ Αγγέινπ καζνχζαη αη ηνχ Κπξίνπ Μαζήηξηαη, θαί ηήλ πξνγνληθήλ απφθαζηλ απνξξίςαζαη, ηνίο Απνζηφινηο θαπρψκελαη έιεγνλ, Δζθχιεπηαη ν ζάλαηνο, εγέξζε Φξηζηφο ν Θεφο, δσξνχκελνο ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α' Τφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ Παηξί θαί Πλεχκαηη, ηφλ εθ Παξζέλνπ ηερζέληα εηο ζσηεξίαλ εκψλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαί πξνζθπλήζσκελ, φηη επδφθεζε ζαξθί, αλειζείλ ελ ηψ ζηαπξψ, θαί ζάλαηνλ ππνκείλαη, θαί εγείξαη ηνχο ηεζλεψηαο, ελ ηή ελδφμσ Αλαζηάζεη απηνχ. Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. β Αγγειηθαί Γπλάκεηο επί ηφ κλήκά ζνπ, θαί νη θπιάζζνληεο απελεθξψζεζαλ, θαιί ίζηαην νη Μαξία ελ ηψ ηάθσ, δεηνχζα ηφ άρξαληφλ ζνπ ζψκα. Δζθχιεπζαο ηφλ Άδελ, κή πεηξαζζείο ππ' απηνχ, ππήληεζαο ηε Παξζέλσ, δσξνχκελνο ηήλ δσήλ, ν αλαζηάο εθ ησλ λεθξψλ, Κχξηε δφμα ζνη. Απνιπηίθηνλ Ήρνο βαξχο Καηέιπζαο ηψ Σηαπξψ ζνπ ηφλ ζάλαηνλ, ελέσμαο ηψ Λεζηή ηφλ Παξάδεηζνλ, ηψλ Μπξνθφξσλ ηφλ ζξήλνλ κεηέβαιεο, θαί ηνίο ζνίο Απνζηφινηο θεξχηηεηλ επέηαμαο, φηη αλέζηεο Φξηζηέ ν Θεφο, παξέρσλ ηψ θφζκσ ηφ κέγα έιενο. Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'

9 Δμ χςνπο θαηήιζεο ν εχζπιαγρλνο, ηαθήλ θαηαδέμσ ηξηήκεξνλ, ίλα εκάο ειεπζεξψζεο ηψλ παζψλ, Ζ δσή θαί ε Αλάζηαζηο εκψλ, Κχξηε δφμα ζνη. Απνιπηίθηνλ ηνχ Νανχ Μλήζζεηη, Κχξηε, σο αγαζφο η... δνχι... ζνπ θαί φζα ελ βίσ ήκαξη... ζπγρψξεζνλ, νπδείο γάξ αλακάξηεηνο, εη κή ζχ ν δπλάκελνο θαί η... κεηαζη... δνχλαη ηήλ αλάπαπζηλ. Τνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Κνληάθηνλ ηήο ενξηήο, ηήο Θενηφθνπ Ο Θεφο ν Άγηνο, ν ελ αγίνηο αλαπαπφκελνο, ν ηξηζαγίσ θσλή ππφ ησλ Σεξαθείκ αλπκλνχκελνο θαη ππφ ησλ Φεξνπβείκ δνμνινγνχκελνο, θαη ππφ πάζεο επνπξαλίνπ δπλάκεσο πξνζθπλνχκελνο ν εθ ηνπ κε φληνο εηο ην είλαη παξαγαγψλ ηα ζχκπαληα ν θηίζαο ηνλ άλζξσπνλ θαη' εηθφλα ζελ θαη νκνίσζηλ θαη παληί ζνπ ραξίζκαηη θαηαθνζκήζαο, ν δηδνχο αηηνχληη ζνθίαλ θαη ζχλεζηλ, θαη κε παξνξψλ ακαξηάλνληα, αιιά ζέκελνο επί ζσηεξία κεηάλνηαλ, ν θαηαμηψζαο εκάο, ηνπο ηαπεηλνχο θαη αλαμίνπο δνχινπο ζνπ, θαη ελ ηε ψξα ηαχηε ζηήλαη θαηελψπηνλ ηεο δφμεο ηνπ αγίνπ ζνπ ζπζηαζηεξίνπ, θαη ηελ νθεηινκέλελ ζνη πξνζθχλεζηλ θαη δνμνινγίαλ πξνζάγεηλ, Απηφο, Γέζπνηα, πξφζδεμαη θαη εθ ζηφκαηνο εκψλ ησλ ακαξησιψλ ηνλ Τξηζάγηνλ χκλνλ θαη επίζθεςαη εκάο ελ ηε ρξεζηφηεηί ζνπ. Σπγρψξεζνλ εκίλ παλ πιεκκέιεκα, εθνχζηφλ ηε θαη αθνχζηνλ, αγίαζνλ εκψλ ηαο ςπράο θαη ηα ζψκαηα θαη δνο εκίλ ελ νζηφηεηη ιαηξεχεηλ ζνη πάζαο ηαο εκέξαο ηεο δσήο εκψλ, πξεζβείαηο ηεο αγίαο Θενηφθνπ, θαη πάλησλ ησλ Αγίσλ, ηνλ απ' αηψλφο ζνη επαξεζηεζάλησλ. Όηη άγηνο εη ν Θεόο εκώλ θαη ζνη ηελ δόμαλ αλαπέκπνκελ, ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνύο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Άγηνο ν Θεφο, άγηνο ηζρπξφο, άγηνο αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. (3) ζνη εηο Φξηζηφλ εβαπηίζζεηε, Φξηζηφλ ελεδχζαζζε! Αιιεινχτα!

10 Τνλ Σηαπξφλ ζνπ πξνζθπλνχκελ, Γέζπνηα, θαη ηελ αγίαλ ζνπ αλάζηαζηλ δνμάδνκελ. Γφμα Παηξί θαη Υηψ θαη Αγίσ Πλεχκαηη, θαη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνχο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ Άγηνο αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. Γύλακηο. Άγηνο ν Θεφο, άγηνο ηζρπξφο, άγηνο αζάλαηνο, ειέεζνλ εκάο. Κέιεπζνλ, Γέζπνηα. Δπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ. Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ηελ άλσ θαζέδξαλ. Δπινγεκέλνο εη, ν επί ζξφλνπ δφμεο ηεο βαζηιείαο ζνπ, ν θαζήκελνο επί ησλ Φεξνβείκ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ην ζπκίακα. Πξνθείκελνλ ηνχ Αλαγλψζκαηνο Πξφζρσκελ! Σηηρ. Σνθία! Τφ Αλάγλσζκα Πξφζρσκελ! + Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. ζπκίακά ζνη πξνζθέξνκελ, Φξηζηέ ν Θεφο εκψλ, εηο νζκήλ επσδίαο πλεπκαηηθήο, ν πξνζδεμάκελνο εηο ην ππεξνπξάληφλ ζνπ ζπζηαζηήξηνλ, αληηθαηάπεκςνλ εκίλ ηελ ράξηλ ηνπ παλαγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο. Ακήλ. Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ηνλ επαγγειηζηήλ ηνπ αγίνπ ελδφμνπ απνζηφινπ θαη επαγγειηζηνχ (ηνχ δηέλνο).

11 + Ο Θεφο, δηά πξεζβεηψλ ηνπ αγίνπ, ελδφμνπ, απνζηφινπ θαη επαγγειηζηνχ, δψε ζνη ξήκα ησ επαγγειηδνκέλσ δπλάκεη πνιιή, εηο εθπιήξσζηλ ηνπ επαγγειίνπ ηνπ αγαπεηνχ Υηνχ απηνχ, Κπξίνπ δε εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ. Ακήλ. Ακήλ. Ακήλ. Γέλνηηφ κνη λπλ θαηά ην ξήκά ζνπ. Απφζηνιε Άγηε θαη επαγγειηζηά, πξέζβεπε ησ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ παξάζρε ηαηο ςπραίο εκψλ. + Δηξήλε ζνη ησ αλαγηλψζθνληη. (νπζί) Τνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αιιεινχτα. Αιιεινχτα. Αιιεινχτα. θαη Σηίρνη ηνχ Αλαγλψζκαηνο Έιιακςνλ ελ ηαηο θαξδίαηο εκψλ, θηιάλζξσπε Γέζπνηα, ην ηεο ζεο ζενγλσζίαο αθήξαηνλ θψο, θαη ηνπο ηεο δηαλνίαο εκψλ νθζαικνχο δηάλνημνλ εηο ηελ ησλ επαγγειηθψλ ζνπ θεξπγκάησλ θαηαλφεζηλ. Έλζεο εκίλ θαη ηνλ ησλ καθαξίσλ ζνπ εληνιψλ θφβνλ, ίλα ηαο ζαξθηθάο επηζπκίαο πάζαο θαηαπαηήζαληεο, πλεπκαηηθήλ πνιηηείαλ κεηέιζσκελ, πάληα ηα πξνο επαξέζηεζηλ ηελ ζελ θαη θξνλνχληεο θαη πξάηηνληεο. Σπ γαξ εη ν θσηηζκφο ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ εκψλ, Φξηζηέ ν Θεφο, θαη ζνη ηελ δφμαλ αλαπέκπνκελ, ζπλ ησ αλάξρσ ζνπ Παηξί θαη ησ παλαγίσ θαη αγαζψ θαη δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Σνθία. Οξζνί. Αθνχζσκελ ηνπ αγίνπ Δπαγγειίνπ. + Δηξήλε πάζη. Καη ησ πλεπκαηί ζνπ. Δθ ηνπ θαηά (ηνχ δηέλνο) αγίνπ Δπαγγειίνπ ην αλάγλσζκα. Πξόζρωκελ. Γφμα ζνη, Κχξηε, δφμα ζνη. + Δηξήλε ζνη ησ επαγγειηδνκέλσ. Τφ Δπαγγέιηνλ

12 Γφμα ζνη, Κχξηε, δνμα ζνη. ΟΜΗΛΗΑ Δίπσκελ πάληεο εμ φιεο ηεο ςπρήο θαη εμ φιεο ηεο δηαλνίαο εκψλ είπσκελ. Κχξηε παληνθξάηνξ ν Θεφο ησλ Παηέξσλ εκψλ, δεφκεζά ζνπ, επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. Διέεζνλ εκάο ν Θεφο θαηά ην κέγα ειεφο ζνπ, δεφκεζά ζνπ, επάθνπζνλ θαη ειέεζνλ. Έηη δεφκεζα ππέξ ηνπ Παηξφο εκψλ, Αξρηεπηζθφπνπ (ηνχ δηέλνο). Έηη δεφκεζα ππέξ ησλ αδειθψλ εκψλ, ησλ ηεξέσλ, ηεξνκνλάρσλ, ηεξνδηαθφλσλ θαη κνλαρψλ, θαη πάζεο ηεο ελ Φξηζηψ εκψλ αδειθφηεηνο. Έηη δεφκεζα ππέξ ειένπο, δσήο, εηξήλεο, πγείαο, ζσηεξίαο, επηζθέςεσο, ζπγρσξήζεσο θαη αθέζεσο ησλ ακαξηηψλ ησλ δνχισλ ηνπ Θενχ, πάλησλ ησλ επζεβψλ θαη νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ, ησλ θαηνηθνχλησλ θαη παξεπηδεκνχλησλ ελ ηε (πφιε) ηαχηε, ησλ ελνξηηψλ, επηηξφπσλ, ζπλδξνκεηψλ θαη αθεηξσηψλ ηνπ αγίνπ λανχ ηνχηνπ. Έηη δεφκεζα ππέξ ησλ καθαξίσλ θαη ανηδίκσλ θηηηφξσλ ηεο αγίαο Δθθιεζίαο ηαχηεο, θαη ππέξ πάλησλ ησλ πξναλαπαπζακέλσλ παηέξσλ θαη αδειθψλ εκψλ, ησλ ελζάδε επζεβψο, θεηκέλσλ, θαη απαληαρνχ νξζνδφμσλ. Έηη δεφκεζα ππέξ ησλ θαξπνθνξνχλησλ θαη θαιιηεξγνχλησλ ελ ησ αγίσ θαη παλζέπησ λαψ ηνχησ, θνπηψλησλ, ςαιιφλησλ θαη ππέξ ηνπ πεξηεζηψηνο ιανχ, ηνπ απεθδερνκέλνπ ην παξά ζνπ κέγα θαη πινχζηνλ έιενο. Κχξηε ν Θεφο εκψλ, ηελ εθηελή ηαχηελ ηθεζίαλ πξφζδεμαη παξά ησλ ζσλ δνχισλ θαη ειέεζνλ εκάο θαηά ην πιήζνο ηνπ ειένπο ζνπ, θαη ηνπο νηθηηξκνχο ζνπ θαηέπεκςνλ εθ' εκάο, θαη επί πάληα ηνλ ιαφλ ζνπ, απεθδερφκελνλ ην παξά ζνπ κέγα θαη πινχζηνλ έιενο.

13 Όηη ειεήκωλ θαη θηιάλζξωπνο Θεόο ππάξρεηο, θαη ζνη ηελ δόμαλ αλαπέκπνκελ, ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Δχμαζζε νη Καηερνχκελνη ησ Κπξίσ. Οη πηζηνί, ππέξ ησλ Καηερνπκέλσλ δεεζψκελ. Ίλα ν Κχξηνο απηνχο ειεήζε. Καηερήζε απηνχο ηνλ ιφγνλ ηεο αιεζείαο. Απνθαιχςε απηνίο ην Δπαγγέιηνλ ηεο δηθαηνζχλεο. Δλψζε απηνχο ηε αγία απηνχ Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία. Σψζνλ, ειέεζνλ, αληηιαβνχ, θαη δηαθχιαμνλ απηνχο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Οη Καηερνχκελνη ηαο θεθαιάο πκψλ ησ Κπξίσ θιίλαηε. Κχξηε ν Θεφο εκψλ, ν ελ πςεινίο θαηνηθψλ, θαη ηα ηαπεηλά εθνξψλ, ν δηά ηελ ζσηεξίαλ ησ γέλεη ησλ αλζξψπσλ εμαπνζηείιαο, ηνλ κνλνγελή ζνπ Υηφλ θαη Θεφλ, ηνλ Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχλ Φξηζηφλ, επίβιεςνλ επί ηνπο δνχινπο ζνπ ηνπο Καηερνπκέλνπο, ηνπο ππνθεθιηθφηαο ζνη ηνλ εαπηψλ απρέλα, θαη θαηαμίσζνλ απηνχο, ελ θαηξψ επζέησ, ηνπ ινπηξνχ ηεο παιηγγελεζίαο, ηεο αθέζεσο ησλ ακαξηηψλ θαη ηνπ ελδχκαηνο ηεο αθζαξζίαο, έλσζνλ απηνχο ηε αγία ζνπ, Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή Δθθιεζία θαη ζπγθαηαξίζκεζνλ απηνχο ηε εθιεθηή ζνπ πνίκλε. Ίλα θαη απηνί ζπλ εκίλ δνμάδωζη ην πάληηκνλ θαη κεγαινπξεπέο όλνκά ζνπ, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. ζνη θαηερνχκελνη, πξνέιζεηε. Οη Καηερνχκελνη, πξνέιζεηε. ζνη θαηερνχκελνη πξνέιζεηε. Με ηηο ησλ θαηερνπκέλσλ. ζνη πηζηνί. Έηη θαη έηη ελ εηξήλε, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Σνθία. Δπραξηζηνχκέλ ζνη, Κχξηε, ν Θεφο ησλ δπλάκεσλ, ησ θαηαμηψζαληη εκάο παξαζηήλαη θαη λπλ ησ αγίσ ζνπ ζπζηαζηεξίσ θαη πξνζπεζείλ ηνηο νηθηηξκνίο ζνπ ππέξ ησλ εκεηέξσλ ακαξηεκάησλ θαη ησλ ηνπ ιανχ αγλνεκάησλ. Πξφζδεμαη, ν Θεφο, ηελ δέεζηλ εκψλ, πνίεζνλ εκάο αμίνπο γελέζζαη ηνπ πξνζθέξεηλ ζνη δεήζεηο θαη ηθεζίαο θαη

14 ζπζίαο αλαηκάθηνπο ππέξ παληφο ηνπ ιανχ ζνπ, θαη ηθάλσζνλ εκάο, νπο έζνπ εηο ηελ δηαθνλίαλ ζνπ ηαχηελ, ελ ηε δπλάκεη ηνπ Πλεχκαηνο ζνπ ηνπ Αγίνπ, αθαηαγλψζησο θαη απξνζθφπησο, ελ θαζαξψ ησ καξηπξίσ ηεο ζπλεηδήζεσο εκψλ, επηθαιείζζαί ζε ελ παληί θαηξψ θαη ηφπσ, ίλα εηζαθνχσλ εκψλ, ίιεσο εκίλ είεο, ελ ησ πιήζεη ηεο ζεο αγαζφηεηνο. Όηη πξέπεη ζνη, πάζα δόμα, ηηκή θαη πξνζθύλεζηο, ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Έηη θαη έηη ελ εηξήλε, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Σνθία. Πάιηλ θαη πνιιάθηο ζνη πξνζπίπηνκελ θαη ζνπ δεφκεζα, αγαζέ θαη θηιάλζξσπε, φπσο, επηβιέςαο επί ηελ δέεζηλ εκψλ, θαζαξίζεο εκψλ ηαο ςπράο θαη ηα ζψκαηα απφ παληφο κνιπζκνχ ζαξθφο θαη πλεχκαηνο, θαη δψεο εκίλ αλέλνρνλ θαη αθαηάθξηηνλ ηελ παξάζηαζηλ ηνπ αγίνπ ζνπ ζπζηαζηεξίνπ. Φάξηζαη δε, ν Θεφο, θαη ηνηο ζπλεπρνκέλνηο εκίλ πξνθνπήλ βίνπ θαη πίζηεσο θαη ζπλέζεσο πλεπκαηηθήο, δνο απηνίο πάληνηε, κεηά θφβνπ θαη αγάπεο ιαηξεχεηλ ζνη, αλελφρσο θαη αθαηαθξίησο κεηέρεηλ ησλ αγίσλ ζνπ κπζηεξίσλ, θαη ηεο επνπξαλίνπ ζνπ βαζηιείαο αμησζήλαη. Όπωο ππό ηνπ θξάηνπο ζνπ πάληνηε θπιαηηόκελνη, ζνη δόμαλ αλαπέκπωκελ, ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Τνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Οη ηα Φεξνπβείκ κπζηηθψο εηθνλίδνληεο, θαη ηε δσνπνηψ Τξηάδη ηνλ ηξηζάγηνλ χκλνλ πξνζάδνληεο, πάζαλ ηελ βηνηηθήλ απνζψκεζα κέξηκλαλ. Οπδείο άμηνο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ηαηο ζαξθηθαίο επηζπκίαο θαη εδνλαίο πξνζέξρεζζαη ή πξνζεγγίδεηλ, ή ιεηηνπξγείλ ζνη, Βαζηιεχ ηεο δφμεο, ην γαξ δηαθνλείλ ζνη κέγα θαη θνβεξφλ, θαη απηαίο ηαηο επνπξαλίαηο

15 δπλάκεζηλ. Αιι' φκσο, δηά ηελ άθαηνλ θαη ακέηξεηφλ ζνπ θηιαλζξσπίαλ, αηξέπησο θαη αλαιινηψησο γέγνλαο άλζξσπνο θαη αξρηεξεχο εκψλ ερξεκάηηζαο, θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηαχηεο θαη αλαηκάθηνπ ζπζίαο ηελ ηεξνπξγίαλ παξέδσθαο εκίλ, σο Γεζπφηεο ησλ απάλησλ. Σπ γαξ κφλνο, Κχξηε ν Θεφο εκψλ, δεζπφδεηο ησλ επνπξαλίσλ θαη ησλ επηγείσλ, ν επί ζξφλνπ Φεξνπβηθνχ επνρνχκελνο, ν ησλ Σεξαθείκ Κχξηνο, θαη βαζηιεχο ηνπ Ηζξαήι, ν Μφλνο Άγηνο θαη ελ αγίνηο αλαπαπφκελνο, ζε ηνίλπλ δπζσπψ ηνλ κφλνλ αγαζφλ θαη επήθννλ, επίβιεςνλ επ' εκέ ηνλ ακαξησιφλ θαη αρξείνλ δνχιφλ ζνπ, θαη θαζάξηζφλ κνπ ηελ ςπρήλ θαη ηελ θαξδίαλ απφ ζπλεηδήζεσο πνλεξάο, θαη ηθάλσζφλ κε ηε δπλάκεη ηνπ Αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, ελδεδπκέλνλ ηελ ηεο ηεξαηείαο ράξηλ, παξαζηήλαη ηε αγία ζνπ ηαχηε ηξαπέδε θαη ηεξνπξγήζαη ην άγηνλ θαη άρξαληφλ ζνπ Σψκα θαη ην ηίκηνλ Αίκα. Σνί γαξ πξνζέξρνκαη, θιίλαο ηνλ εκαπηνχ απρέλα θαη δένκαί ζνπ, κε απνζηξέςεο ην πξφζσπφλ ζνπ απ' εκνχ, κεδέ απνδνθηκάζεο κε εθ παίδσλ ζνπ, αιι' αμίσζνλ πξνζελερζήλαη ζνη ππ' εκνχ ηνπ ακαξησινχ θαη αλαμίνπ δνχινπ ζνπ ηα δψξα ηαχηα. Σχ γαξ εη ν πξνζθέξσλ θαη πξνζθεξφκελνο θαη πξνζδερφκελνο θαη δηαδηδφκελνο, Φξηζηέ ν Θεφο εκψλ, θαη ζνη ηελ δφμαλ αλαπέκπνκελ, ζπλ ησ αλάξρσ ζνπ Παηξί θαη ησ Παλαγίσ θαη αγαζψ θαη δσνπνηψ ζνπ Πλεχκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Οη ηα Φεξνπβείκ κπζηηθψο εηθνλίδνληεο, θαη ηε δσνπνηψ Τξηάδη ηνλ ηξηζάγηνλ χκλνλ πξνζάδνληεο, πάζαλ ηελ βηνηηθήλ απνζψκεζα κέξηκλαλ.(3) Ψο ηνλ βαζηιεία ησλ φισλ ππνδεμφκελνη, ηαηο αγγειηθαίο ανξάησο δνξπθνξνχκελνλ ηάμεζηλ. Αιιεινχτα. Αιιεινχτα. Αιιεινχτα. (3) Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Αλάζηαζηλ Φξηζηνχ ζεαζάκελνη πξνζθπλήζσκελ άγηνλ, Κχξηνλ Ηεζνχλ, ηνλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Τνλ Σηαπξφλ ζνπ, Φξηζηέ, πξνζθπλνχκελ θαη ηελ αγίαλ ζνπ αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαη δνμάδνκελ, ζπ γαξ εη Θεφο εκψλ, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ, ην φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ. Γεχηε πάληεο νη πηζηνί πξνζθπλήζσκελ ηελ ηνπ Φξηζηνχ αγίαλ αλάζηαζηλ, ηδνχ γαξ ήιζε δηά ηνπ Σηαπξνχ, ραξά ελ φισ ησ θφζκσ, δηά παληφο επινγνχληεο ηνλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηελ αλάζηαζηλ απηνχ. Σηαπξφλ γαξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ ψιεζελ.

16 Χαικφο 50 Ήκαξηνλ εηο ζε Σσηήξ, σο ν άζσηνο πηφο, δέμαη κε Πάηεξ κεηαλννχληα, θαη ειέεζνλ κε ν Θεφο. Κξάδσ ζνη Φξηζηέ Σσηήξ, ηνπ ηειψλνπ ηελ θσλήλ, ηιάζζεηί κνη, ψζπεξ εθείλσ θαη ειέεζνλ κε ν Θεφο. Σπγρσξήζαηέ κνη, αδειθνί θαη ζπιιεηηνπξγνί, ή (Σπγρψξεζφλ κνη, αδειθέ θαη ζπιιεηηνπξγέ). Τνηο κηζνχζη θαη αγαπψζηλ εκάο, ν Θεφο, ζπγρψξεζνλ. Ο Θεφο ηιάζζεηί κνη ησ ακαξησιψ, θαη ειέεζνλ κε. (3) Έπαξνλ, Γέζπνηα. Δλ εηξήλε επάξαηε ηαο ρείξαο πκψλ εηο ηα άγηα θαη επινγείηε ηνλ Κχξηνλ. Αλέβε ν Θεφο ελ αιαιαγκψ, Κχξηνο ελ θσλή ζάιπηγγνο. Ψο ηνλ βαζηιεία ησλ φισλ ππνδεμφκελνη. Πάλησλ πκψλ, (θαη πάλησλ, ησλ επζεβψλ θαη νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ), κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε Βαζηιεία Απηνχ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Μλήζζεηη εκψλ Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηε βαζηιεία ζνπ. Τνπ Αξρηεπηζθφπνπ εκψλ (ηνχ δηέλνο) θαη πάζεο ηεο ελ Φξηζηψ εκψλ αδειθφηεηνο. Τνπ επζεβνπο εκψλ Έζλνπο θαη πάζεο Αξρήο θαη Δμνπζίαο ελ απηψ. Τνπ θαηά μεξάλ, ζάιαζζαλ θαη αέξα θηινρξζίζηνπ εκψλ Σηξαηνχ. Τσλ θαηνηθνχλησλ θαη παξεπηδεκνχησλ ελ ηε (πφιε) ηαχηε. Τσλ ελνξηηψλ, επηηξφπσλ, ζπλδξνκεηψλ θαη αθηεξσηψλ ηνπ ηεξνχ λανχ ηνχηνπ θαη πάλησλ εκψλ ησλ πξνζειζφλησλ εηο ηελ ζείαλ κπζηαγσγίαλ ηαχηελ. Τσλ καθαξίσλ θαη ανηδίκσλ θηηηφξσλ, αλαθαηληζηψλ θαη αθηεξσηψλ ηνπ ηεξνχ λανχ ηνχηνπ, ησλ ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο αγσληζακέλσλ θαη πεζφλησλ θαη πάλησλ ησλ επ' ειπίδη

17 αλαζηάζεσο, δσήο αησλίνπ, θεθνηκεκέλσλ παηέξσλ θαη αδειθψλ εκψλ, κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Τεο ηεξσζχλεο ζνπ κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Τεο δηαθνλίαο ζνπ κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ο επζρήκσλ Ησζήθ, απφ ηνπ μχινπ θαζειψλ ην άρξαληφλ ζνπ ζψκα, ζηλδφλη θαζαξά εηιήζαο θαη αξψκαζηλ, ελ κλήκαηη θαηλψ θεδεχζαο απέζεην. Αγάζπλνλ, Γέζπνηα. Αγάζπλνλ θχξηε ελ ηε επδνθία ζνπ ηελ Σησλ θαη νηθνδνκεζήησ ηα ηείρε Ηεξνπζαιεκ. Τφηε επδνθήζεηο ζπζίαλ δηθαηνζχλεο αλαθνξάλ θαη νινθαπηψκαηα. Τφηε αλνίζνπζηλ επί ην ζπζηαζηήξηφλ ζνπ κφζρνπο (3) θαη ειέεζνλ κε ν Θεφο. Μλήζζεηί κνπ, Αδειθέ θαη ζπιιεηηνπξγέ. Τεο ηεξσζχλεο ζνπ κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Δχμαη ππέξ εκνχ, Γέζπνηα Άγηε. + Πλεχκα άγηνλ επειεχζεηαη επί ζε, θαη δχλακηο πςίζηνπ επηζθηάζεη ζνη. Απηφ ην Πλεχκα ζπιιεηηνπξγήζεη εκίλ πάζαο ηαο εκέξαο ηεο δσήο εκψλ θαη θσηίζεη ηελ ζελ αηδεζηκφηεηα. Μλήζζεηί κνπ, Γέζπνηα Άγηε. Τεο δηαθνλίαο ζνπ κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ....ταηο αγγειηθαίο ανξάησο δνξπθνξνχκελνλ ηάμεζηλ. Αιιεινχτα, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα.

18 Πιεξψζσκελ ηελ δέεζηλ εκψλ ησ Κπξίσ. Υπέξ ησλ πξνηεζέλησλ ηηκίσλ δψξσλ, ηνχ Κπξίνπ δεεζψκελ Υπέξ ηνπ αγίνπ νίθνπ ηνχηνπ θαη ησλ κεηά πίζηεσο, επιαβείαο θαη θφβνπ Θενχ εηζηφλησλ ελ απηψ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ηνπ ξπζζήλαη εκάο απφ πάζεο ζιίςεσο, νξγήο, θηλδχλνπ θαη αλάγθεο, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Τελ εκέξαλ πάζαλ, ηειείαλ, αγίαλ, εηξεληθήλ θαη αλακάξηεηνλ, παξά ηνπ Κπξίνπ, αηηεζψκεζα. Άγγεινλ εηξήλεο, πηζηφλ νδεγφλ, θχιαθα ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ εκψλ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Σπγγλψκελ θαη άθεζηλ ησλ ακαξηηψλ θαη ησλ πιεκκειεκάησλ εκψλ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Τα θαιά θαη ζπκθέξνληα ηαηο ςπραίο εκψλ θαη εηξήλελ ησ θφζκσ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Τνλ ππφινηπνλ ρξφλνλ ηεο δσήο εκψλ ελ εηξήλε θαη κεηαλνία εθηειέζαη, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Φξηζηηαλά ηα ηέιε ηεο δσήο εκψλ, αλψδπλα, αλεπαίζρπληα, εηξεληθά, θαη θαιήλ απνινγίαλ ηελ επί ηνπ θνβεξνχ βήκαηνο ηνπ Φξηζηνχ αηηεζψκεζα. Τεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδφμνπ Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, κεηά πάλησλ ησλ Αγίσλ κλεκνλεχζαληεο, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ Φξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. Κχξηε ν Θεφο ν παληνθξάησξ, ν κφλνο άγηνο, ν δερφκελνο ζπζίαλ αηλέζεσο παξά ησλ επηθαινπκέλσλ ζε ελ φιε θαξδία, πξφζδεμαη θαη εκψλ ησλ ακαξησιψλ ηελ δέεζηλ θαη πξνζάγαγε ησ αγίσ ζνπ ζπζηαζηεξίσ, θαη ηθάλσζνλ εκάο πξνζελεγθείλ ζνη δψξα ηε θαη

19 ζπζίαο πλεπκαηηθάο ππέξ ησλ εκεηέξσλ ακαξηεκάησλ θαη ησλ ηνπ ιανχ αγλνεκάησλ. Καη θαηαμίσζνλ εκάο επξείλ ράξηλ ελψπηφλ ζνπ, ηνπ γελέζζαη ζνη εππξφζδεθηνλ ηελ ζπζίαλ εκψλ, θαη επηζθελψζαη ην Πλεχκα ηεο ράξηηφο ζνπ ην αγαζφλ εθ' εκάο, θαη επί ηα πξνθείκελα δψξα ηαχηα θαη επί πάληα ηνλιαφλζνπ. Γηά ηωλ νηθηηξκώλ ηνπ κνλνγελνύο ζνπ Υηνύ, κεζ' νπ επινγεηόο εη, ζπλ ηω Παλαγίω θαη αγαζώ θαη δωνπνηώ ζνπ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. + Δηξήλε πάζη. Καη ησ πλεχκαηί ζνπ. Αγαπήζσκελ αιιήινπο, ίλα ελ νκνλνία νκνινγήζσκελ. Παηέξα, Υηφλ θαη Άγηνλ Πλεχκα, Τξηάδα νκννχζηνλ θαη αρψξηζηνλ. Αγαπήζσ ζε, Κχξηε, ε ηζρχο κνπ, Κχξηνο ζηεξέσκά κνπ, θαη θαηαθπγή κνπ, θαη ξχζηεο κνπ. Ο Φξηζηφο ελ κέζσ εκψλ. Καη ελ, θαη έζηη θαη έζηαη. Ταο ζχξαο, ηαο ζχξαο. Δλ ζνθία πξφζρσκελ. Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνχ θαη γεο, νξαηψλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ. Καη εηο έλαλ Κχξηνλ Ηεζνχλ Φξηζηφλ, ηνλ Υηφλ ηνπ Θενχ ηνλ Μνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ Παηξφο γελλεζέληα πξν πάλησλ ησλ αηψλσλ. Φσο εθ θσηφο, Θεφλ αιεζηλφλ εθ Θενχ αιεζηλνχ γελλεζέληα, νπ πνηεζέληα, νκννχζηνλ ησ Παηξί, δη' νπ ηα πάληα εγέλεην. Τνλ δη' εκάο ηνπο αλζξψπνπο θαη δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ θαηειζφληα εθ ησλ νπξαλψλ θαη ζαξθσζέληα εθ Πλεχκαηνο Αγίνπ θαη Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ θαη ελαλζξσπήζαληα. Σηαπξσζέληα ηε ππέξ εκψλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ θαη παζφληα θαη ηαθέληα. Καη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο. Καη αλειζφληα εηο ηνπο Οπξαλνχο θαη θαζεδφκελνλ εθ δεμηψλ ηνπ Παηξφο. Καη πάιηλ εξρφκελνλ κεηά δφμεο θξίλαη δψληαο θαη λεθξνχο, Οπ ηεο βαζηιείαο νπθ έζηαη ηέινο.

20 Καη εηο ην Πλεχκα ην Άγηνλ, ην Κχξηνλ, ην Εσνπνηφλ, ην εθ ηνπ Παηξφο εθπνξεπφκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Υηψ ζπκπξνζθπλνχκελνλ θαη ζπλδνμαδφκελνλ, ην ιαιήζαλ δηά ησλ Πξνθεηψλ. Δηο Μίαλ, Αγίαλ, Καζνιηθήλ θαη Απνζηνιηθήλ Δθθιεζίαλ. Οκνινγψ ελ Βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηψλ. Πξνζδνθψ αλάζηαζηλ λεθξψλ. Καη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηψλνο. Ακήλ. Σηψκελ θαιψο, ζηψκελ κεηά θφβνπ, πξφζρσκελ, ηελ αγίαλ αλαθνξάλ, ελ εηξήλε πξνζθέξεηλ. Έιενλ εηξήλεο, ζπζίαλ αηλέζεσο. + Η ράξηο ηνπ Κπξίνπ εκώλ Ιεζνύ Φξηζηνύ θαη ε αγάπε ηνπ Θενύ θαη ηνπ Παηξόο θαη ε θνηλωλία ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο είε κεηά πάληωλ πκώλ. Καη κεηά ηνπ πλεχκαηφο ζνπ. Άλω ζρώκελ ηαο θαξδίαο. Έρνκελ πξφο ηνλ Κχξηνλ. Δπραξηζηήζωκελ ηω Κπξίω. Άμηνλ θαη δίθαηνλ εζηί. Άμηνλ θαη δίθαηνλ ζε πκλείλ, ζε επινγείλ, ζε αηλείλ, ζνη επραξηζηείλ, ζε πξνζθπλείλ ελ παληί ηφπσ ηεο δεζπνηείαο ζνπ. Σπ γαξ εη Θεφο αλέθθξαζηνο, απεξηλφεηνο, αφξαηνο, αθαηάιεπηνο, αεί σλ, σζαχησο σλ, ζπ θαη ν κνλνγελήο ζνπ Υηφο, θαη ην Πλεχκα ζνπ ην Άγηνλ. Σπ εθ ηνπ κε φληνο εηο ην είλαη εκάο παξήγαγεο, θαη παξαπεζφληαο αλέζηεζαο πάιηλ θαη νπθ απέζηεο πάληα πνηψλ, έσο εκάο εηο ηνλ νπξαλφλ αλήγαγεο, θαη ηελ βαζηιείαλ ζνπ, εραξίζσ ηελ κέιινπζαλ. Υπέξ ηνχησλ απάλησλ επραξηζηνχκέλ ζνη, θαη ησ κνλνγελεί ζνπ Υηψ θαη ησ Πλεχκαηί ζνπ ησ Αγίσ. Υπέξ πάλησλ, σλ ίζκελ, θαη σλ νπθ ίζκελ, ησλ θαλεξψλ θαη αθαλψλ επεξγεζηψλ, ησλ εηο εκάο γεγελεκέλσλ. Δπραξηζηνχκελ ζνη θαη ππέξ ηεο ιεηηνπξγίαο ηαχηεο, ελ εθ ησλ ρεηξψλ εκψλ δέμαζζαη θαηαμίσζαο, θαίηνη ζνη παξεζηήθαζη ρηιηάδεο Αξραγγέισλ θαη κπξηάδεο Αγγέισλ, ηα Φεξνπβείκ θαη ηα Σεξαθείκ, εμαπηέξπγα, πνιπφκκαηα, κεηάξζηα, πηεξσηά,

21 Τνλ επηλίθηνλ ύκλνλ άδνληα, βνώληα, θεθξαγόηα, θαη ιέγνληα, Άγηνο, άγηνο, άγηνο, Κχξηνο Σαβνψζ, Πιήξεο, ν νπξαλφο θαη ε γε ηεο δφμεο ζνπ. Ψζαλλά ελ ηνηο πςίζηνηο, επινγεκέλνο ν εξρφκελνο ελ νλφκαηη Κπξίνπ. Ψζζαλά ν ελ ηνηο πςίζηνηο. Μεηά ηνχησλ θαη εκείο ησλ καθαξίσλ δπλάκεσλ, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, Βνψκελ θαη ιέγνκελ, Άγηνο εη θαη παλάγηνο, ζπ θαη ν κνλνγελήο ζνπ Υηφο θαη ην Πλεχκα ζνπ ην Άγηνλ. Άγηνο εη θαη παλάγηνο θαη κεγαινπξεπήο ε δφμα ζνπ, Οο ηνλ θφζκνλ ζνπ νχησο εγάπεζαο, ψζηε ηνλ Υηφλ ζνπ ηνλ κνλνγελή δνχλαη, ίλα παο ν πηζηεχσλ εηο απηφλ κε απφιπηαη, αιι' έρε δσήλ αηψληνλ. ο ειζψλ θαη πάζαλ ηελ ππέξ εκψλ νηθνλνκίαλ πιεξψζαο, ηε λπθηί, ε παξεδίδνην, κάιινλ δε εαπηφλ παξεδίδνπ ππέξ ηεο ηνπ θφζκνπ δσήο, ιαβψλ άξηνλ ελ ηαηο αγίαηο απηνχ θαη αρξάληνηο θαη ακσκήηνηο ρεξζίλ, επραξηζηήζαο θαη επινγήζαο, αγηάζαο, θιάζαο, έδσθε ηνηο αγίνηο απηνχ Μαζεηαίο θαη Απνζηφινηο, εηπψλ Λάβεηε, θάγεηε, ηνύην κνπ εζηί ην Σώκα, ην ππέξ πκώλ θιώκελνλ εηο άθεζηλ ακαξηηώλ. Ακήλ. Οκνίσο θαη ην πνηήξηνλ κεηά ην δεηπλήζαη, ιέγσλ Πίεηε εμ' απηνύ πάληεο, ηνύην εζηί ην Αίκα κνπ, ην ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, ην ππέξ εκώλ θαη πνιιώλ εθρπλόκελνλ εηο άθεζηλ ακαξηηώλ. Ακήλ. Μεκλεκέλνη ηνίλπλ ηεο ζσηεξίνπ ηαχηεο εληνιήο, θαη πάλησλ ησλ ππέξ εκψλ γεγελεκέλσλ, ηνπ ζηαπξνχ, ηνπ ηάθνπ, ηεο ηξηεκέξνπ αλαζηάζεσο, ηεο εηο νπξαλνχο αλαβάζεσο, ηεο εθ δεμηψλ θαζέδξαο, ηεο δεπηέξαο θαη ελδφμνπ πάιηλ παξνπζίαο. Τα Σα εθ ηωλ Σωλ, ζνη πξνζθέξνκελ θαηά πάληα, θαη δηά πάληα. Σε πκλνχκελ, ζε επινγνχκελ, ζνη επραξηζηνχκελ, Κχξηε, θαη δεφκεζά ζνπ, ν Θεφο εκψλ. Έηη πξνζθέξνκέλ ζνη ηελ ινγηθήλ ηαχηελ θαη αλαίκαθηνλ ιαηξείαλ, θαη παξαθαινχκελ ζε θαη δεφκεζα, θαη ηθεηεχνκελ. Καηάπεκςνλ ην Πλεχκα ζνπ ην Άγηνλ εθ' εκάο, θαη επί ηα πξνθείκελα δψξα ηαχηα.

22 Ο Θεφο ηιάζζεηί κνη ησ ακαξησιψ θαη ειέεζνλ κε. (3) Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ηνλ Άγηνλ Άξηνλ. + Καη πνίεζνλ ηνλ κελ άξηνλ ηνχηνλ, ηίκηνλ Σψκα ηνπ Φξηζηνχ ζνπ. Ακήλ. Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ην Άγηνλ Πνηήξηνλ. + Τν δε ελ ησ πνηεξίσ ηνχησ, ηίκηνλ Αίκα ηνπ Φξηζηνχ ζνπ. Ακήλ. Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ακθφηεξα ηα Άγηα. + Μεηαβαιψλ ησ Πλεχκαηί ζνπ ησ Αγίσ. Ακήλ. Ακήλ. Ακήλ. ζηε γελέζζαη ηνηο κεηαιακβάλνπζηλ εηο λήςηλ ςπρήο, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, εηο θνηλσλίαλ ηνπ Αγίνπ ζνπ Πλεχκαηνο, εηο Βαζηιίαο νπξαλψλ πιήξσκα, εηο παξξεζίαλ ηελ πξνο ζε, κε εηο θξίκα ε εηο θαηάθξηκα. Έηη πξνζθέξνκέλ ζνη ηελ ινγηθήλ ηαχηελ ιαηξείαλ ππέξ ησλ ελ πίζηεη αλαπαπζακέλσλ Πξνπαηφξσλ, Παηέξσλ, Παηξηαξρψλ, Πξνθεηψλ, Απνζηφισλ, Κεξχθσλ, Δπαγγειηζηψλ, Μαξηχξσλ, Οκνινγεηψλ, Δγθξαηεπηψλ, Γηδαζθάισλ, θαη παληφο πλεχκαηνο δηθαίνπ ελ πίζηεη ηεηειεησκέλνπ. Δμαηξέηωο ηεο Παλαγίαο, αρξάληνπ, ππεξεπινγεκέλεο, ελδόμνπ, Γεζπνίλεο εκώλ Θενηόθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο. Άμηφλ εζηηλ σο αιεζψο καθαξίδεηλ ζε ηελ Θενηφθνλ, ηελ αεηκαθάξηζηνλ θαη παλακψκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενχ εκψλ. Τελ ηηκηνηέξαλ ησλ Φεξνπβείκ θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ Σεξαθείκ, ηελ αδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνχζαλ, ηελ φλησο Θενηφθνλ, ζε κεγαιχλνκελ. Ή απφ ηήο ζ' Ψδήο Δηξκνχ θαηά ηφ Τππηθφλ. Τνπ Αγίνπ Ησάλλνπ, πξνθήηνπ πξνδξφκνπ θαη Βαπηηζηνχ, ησλ αγίσλ ελδφμσλ θαη παλεπθήκσλ Απνζηφισλ, (ηνπ αγίνπ ηεο εκέξαο) νπ θαη ηελ κλήκελ επηηεινχκελ, θαη πάλησλ ζνπ ησλ Αγίσλ, σλ ηαηο ηθεζίαηο επίζθεςαη εκάο, ν Θεφο. Καη κλήζζεηη πάλησλ ησλ θεθνηκεκέλσλ, επ' ειπίδη αλαζηάζεσο, δσήο αησλίνπ [ψδε ιέγνληαη ηά νλφκαηα ηψλ θεθεηκλκέλσλ] θαη αλάπαπζνλ απηνχο, ν Θεφο εκψλ, φπνπ επηζθνπεί ην θσο ηνπ πξνζψπνπ ζνπ. Έηη παξαθαινχκέλ ζε, κλήζζεηη, Κχξηε, πάζεο επηζθνπήο νξζνδφμσλ, ησλ νξζνηνκνχλησλ ηνλ ιφγνλ ηεο

23 ζεο αιεζείαο, παληφο ηνπ πξεζβπηεξίνπ, ηεο ελ Φξηζηψ δηαθνλίαο θαη παληφο ηεξαηηθνχ θαη κνλαρηθνχ ηάγκαηνο. Έηη πξνζθέξνκέλ ζνη ηελ ινγηθήλ ηαχηελ ιαηξείαλ ππέξ ηεο νηθνπκέλεο, ππέξ ηεο αγίαο ζνπ Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο, ππέξ ησλ ελ αγλεία θαη ζεκλή πνιηηεία δηαγφλησλ, ππέξ ησλ πηζηνηάησλ θαη θηινρξίζησλ εκψλ Βαζηιέσλ, παληφο ηνπ παιαηίνπ θαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ απηψλ. Γνο απηνίο, Κχξηε, εηξεληθφλ ην Βαζίιεηνλ, ίλα θαη εκείο, ελ ηε γαιήλε απηψλ, ήξεκνλ θαη εζχρηνλ βίνλ δηάγσκελ, ελ πάζε επζεβεία θαη ζεκλφηεηη. Δλ πξώηνηο, κλήζζεηη, Κύξηε, ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ εκώλ, νλ ράξηζαη ηαηο αγίαηο ζνπ Δθθιεζίαηο ελ εηξήλε, ζώνλ, έληηκνλ, πγηά, καθξνεκεξεύνληα, θαη νξζνηνκνύληα ηνλ ιόγνλ ηεο ζεο αιεζείαο. Καη σλ έθαζηνο θαηά δηάλνηαλ έρεη, θαη πάλησλ θαη παζψλ. Καη πάλησλ θαη παζψλ. + Μέγα ην φλνκα ηεο Αγίαο Τξηάδνο, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Μλήζζεηη, Κχξηε, ηεο πφιεσο ηαχηεο, ελ ε παξνηθνχκελ θαη πάζεο πφιεσο θαη ρψξαο θαη ησλ πίζηεη νηθνχησλ ελ απηαίο. Μλήζζεηη, Κχξηε, πιεφλησλ, νδνηπνξνχλησλ, λνζνχλησλ, θακλφλησλ, αηρκαιψησλ θαη ηεο ζσηεξίαο απηψλ. Μλήζζεηη, Κχξηε, ησλ θαξπνθνξνχλησλ θαη θαιιεηξπνχλησλ ελ ηαηο αγίαηο ζνπ Δθθιεζίαηο θαη κεκλεκέλσλ θαη πελήησλ θαη επί πάληαο εκάο ηα ειέε ζνπ εμαπφζηεηινλ. Καη δνο εκίλ ελ ελί ζηόκαηη θαη κηά θαξδία, δνμάδεηλ θαη αλπκλείλ ην πάληηκνλ θαη κεγαινπξεπέο όλνκά ζνπ, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Καη έζηαη ηα ειέε ηνπ κεγάινπ Θενχ θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, κεηά πάλησλ πκψλ. Καη κεηά ηνπ πλεχκαηφο ζνπ.

24 Πάλησλ ησλ αγίσλ κλεκνλεχζαληεο, έηη θαη έηη ελ εηξήλε ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Υπέξ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ θαη αγηαζζέλησλ ηηκίσλ δψξσλ, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. πσο ν θηιάλζξσπνο Θεφο εκψλ, ν πξνζδεμάκελνο απηά εηο ην άγηνλ θαη ππεξνπξάληνλ θαη λνεξφλ απηνχ ζπζηαζηήξηνλ εηο νζκήλ επσδίαο πλεπκαηηθήο, αληηθαηαπέκςε εκίλ ηελ ζείαλ Φάξηλ θαη ηελ δσξεάλ ηνπ Αγίνπ Πελχκαηνο δεεζψκελ. Υπέξ ηνπ ξπζζήλαη εκάο απφ πάζεο ζιίςεσο, νξγήο, θηλδχλνπ θαη αλάγθεο, ηνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο, ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Τελ εκέξαλ πάζαλ, ηειείαλ, αγίαλ, εηξεληθήλ θαη αλακάξηεηνλ, παξά ηνπ Κπξίνπ, αηηεζψκεζα. Άγγεινλ εηξήλεο, πηζηφλ νδεγφλ, θχιαθα ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ εκψλ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Σπγγλψκελ θαη άθεζηλ ησλ ακαξηηψλ θαη ησλ πιεκκειεκάησλ εκψλ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Τα θαιά θαη ζπκθέξνληα ηαηο ςπραίο εκψλ θαη εηξήλελ ησ θφζκσ, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Tνλ ππφινηπνλ ρξφλνλ ηεο δσήο εκψλ ελ εηξήλε θαη κεηαλνία εθηειέζαη, παξά ηνπ Κπξίνπ αηηεζψκεζα. Φξηζηηαλά ηα ηέιε ηεο δσήο εκψλ, αλψδπλα, αλεπαίζρπληα, εηξεληθά, θαη θαιήλ απνινγίαλ ηελ επί ηνπ θνβεξνχ βήκαηνο ηνπ Φξηζηνχ αηηεζψκεζα. Τελ ελφηεηα ηεο πίζηεσο θαη ηελ θνηλσλίαλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο αηηεζάκελνη, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ Φξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα.

25 Σνη παξαθαηαηηζέκεζα ηελ δσήλ εκψλ άπαζαλ θαη ηελ ειπίδα, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, θαη παξαθαινχκέλ ζε θαη δεφκεζα θαη ηθεηεχνκελ, θαηαμίσζνλ εκάο κεηαιαβείλ ησλ επνπξαλίσλ ζνπ θαη θξηθηψλ κπζηεξίσλ ηαχηεο ηεο ηεξάο θαη πλεπκαηηθήο ηξαπέδεο, κεηά θαζαξνχ ζπλεηδφηνο, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, εηο ζπγρψξηζηλ πιεκκειεκάησλ, εηο Πλεχκαηνο Αγίνπ θνηλσλίαλ, εηο Βαζηιείαο νπξαλψλ θιεξνλνκίαλ, εηο παξξεζίαλ ηελ πξνο ζε, κε εηο θξίκα ε εηο θαηάθξηκα. Καη θαηαμίωζνλ εκάο, Γέζπνηα, κεηά παξξεζίαο, αθαηαθξίηωο, ηνικάλ επηθαιείζζαη ζε ηνλ επνπξάληνλ Θεόλ Παηέξα, θαη ιέγεηλ. Πάηεξ εκψλ, ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην νλνκά ζνπ, ειζέησ ε Βαζηιεία ζνπ, γελεζήησ ην ζέιεκά ζνπ, σο ελ νπξαλψ θαη επί ηεο γεο. Τνλ άξηνλ εκψλ ηνλ επηνχζηνλ δφο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκψλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο αθεηιέηαηο εκψλ. Καη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκφλ, αιιά ξχζαη εκάο απφ ηνπ πνλεξνχ. Όηη ζνπ έζηηλ ε Βαζηιεία θαη ε δύλακηο θαη ε δόμα, ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. + Δηξήλε πάζη. Καη ησ πλεχκαηί ζνπ. Tαο θεθαιάο εκψλ ησ Κπξίσ θιίλσκελ. Σνη, Κχξηε. Δπραξηζηνχκέλ ζνη, Βαζηιεχ αφξαηε, ν ηε ακεηξήησ ζνπ δπλάκεη ηα πάληα δεκηνχξγεζαο θαη ησ πιήζεη ηνπ ειένπο ζνπ εμ νπθ φλησλ εηο ην είλαη παξαγαγψληα ζπκπάληα. Απηφο Γέζπνηα, νπξαλφζελ έπηδε επί ηνπο ππνθεθιηθφηαο ηαο εαπηψλ θεθαιάο. Οπ γαξ έθιηλαλ ζαξθί θαη αίκαηη, αιιά ζνη, ησ θνβεξψ Θεψ. Σπ νπλ, Γέζπνηα, ηα πξνθείκελα πάζηλ εκίλ εηο αγαζφλ εμνκάιηζνλ, θαηά ηελ εθάζηνπ ηδίαλ ρξείαλ, ηνηο πιένπζη ζχκπιεπζνλ, ηνηο νδνηπνξνχζη ζπλφδεπζνλ, ηνπο λνζνχληαο ίαζαη, ν ηαηξφο ησλ ςπρψλ θαη ησλ ζσκάησλ εκψλ.

26 Φάξηηη θαη νηθηηξκνίο θαη θηιαλζξωπία ηνπ κνλνγελνύο ζνπ Υηνύ, κεζ' νπ επινγεηόο εη, ζπλ ηω παλαγίω θαη αγαζώ θαη δωνπνηώ ζνπ Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλνλ. Ακήλ. Πξφζρεο, Κχξηε Ηεζνχ Φξηζηέ ν Θεφο εκψλ, εμ αγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ, θαη απφ ζξφλνπ δφμεο ηεο Βαζηιείαο ζνπ, θαη ειζέ εηο ην αγηάζαη εκάο, ν άλσ ησ Παηξί ζπγθαζήκελνο θαη ψδε εκίλ ανξάησο ζπλψλ. Καη θαηαμίσζνλ ηε θξαηαηά ζνπ ρεηξί κεηαδνχλαη εκίλ ηνπ αρξάληνπ Σψκαηφο ζνπ θαη ηνπ ηηκίνπ Αίκαηνο θαη δη' εκψλ παληί ησ ιαψ. Ο Θεφο ηιάζζεηί κνη ησ ακαξησιψ θαη ειέεζνλ κε. (3) Πξόζρωκελ Tα Άγηα ηνηο Αγίνηο. Δηο άγηνο, εηο Κχξηνο, Ηεζνχο Φξηζηφο, εηο δφμαλ Θενχ Παηξφο. Ακήλ. Κνηλσληθφλ Αηλείηε ηφλ Κχξηνλ εθ ηψv νπξαλψv, Αηλείηε απηφλ ελ ηνίο πςίζηνηο. Αιιεινχτα. ή ηφ ηήο ενξηήο Μέιηζνλ, Γέζπνηα, ηνλ άγηνλ Άξηνλ. Μειίδεηαη θαη δηακεξίδεηαη ν Ακλφο ηνπ Θενχ, ν κειηδφκελνο, θαη κε δηαηξνχκελνο, ν πάληνηε εζζηφκελνο, θαη κεδέπνηε δαπαλψκελνο, αιιά ηνπο κεηέρνληαο αγηάδσλ. Πιήξσζνλ, Γέζπνηα, ην άγηνλ Πνηήξηνλ. Πιήξσκα πνηεξίνπ πίζηεσο, Πλεχκαηνο Αγίνπ. Ακήλ. Δπιφγεζνλ, Γέζπνηα, ην Εένλ. + Δπινγεκέλε ε δέζηο ησλ Αγίσλ ζνπ, Κχξηε, πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Εέζηο πίζηεσο, πιήξεο Πλεχκαηνο Αγίνπ. Ακήλ. Πηζηεχσ, Κχξηε, θαη νκνινγψ φηη ζπ εη αιεζψο ν Φξηζηφο, ν Υηφο ηνπ Θενχ ηνπ δψληνο, ν ειζψλ εηο ηνλ θφζκνλ ακαξησινχο ζψζαη,

27 σλ πξσηφο εηκί εγψ. Έηη πηζηεχσ, φηη ηνχην απηφ εζηί ην αρξάληνλ Σψκα ζνπ θαη ηνχην απηφ εζηί ην ηίκηνλ Αίκα ζνπ. Γένκαη νπλ ζνπ, ειέεζφλ κε θαη ζπγρψξηζνλ κνη ηα παξαπηψκαηά κνπ, ηα εθνχζηα θαη ηα αθνχζηα, ηα ελ ιφγσ, ηα ελ έξγσ, ηα ελ γλψζεη θαη αγλνία, θαη αμίσζφλ κε αθαηαθξίησο κεηαζρείλ ησλ αρξάλησλ ζνπ κπζηεξίσλ, εηο άθεζηλ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Ακήλ. Ηδνχ Βαδίδσ πξνο ζείαλ Κνηλσλίαλ Πιαζηνπξγέ, κε θιέμεο, κε ηε κεηνπζία, Ππξ γαξ ππάξρεηο ηνπο αλαμίνπο θιέγνλ. Αιι' νπλ θάζαξνλ εθ πάζεο κε θειίδνο. Tνπ Γείπλνπ ζνπ ηνπ κπζηηθνχ, ζήκεξνλ, Υηέ Θενχ, θνηλσλφλ κε παξάιαβε, νπ κε γαξ ηνηο ερζξνίο ζνπ ην κπζηήξηνλ είπσ, νπ θίιεκά ζνη δψζσ, θαζάπεξ ν Ηνχδαο, αιι' σο ν ιεζηήο νκνινγψ ζνη, Μλήζζεηί κνπ, Κχξηε, ελ ηε βαζηιεία ζνπ. Θενπξγφλ Αίκα θξίμνλ, άλζξσπε βιέπσλ, Άλζξαμ γαξ εζηί ηνπο αλαμίνπο θιέγσλ, Θενχ ην Σψκα, θαη ζενί κε, θαη ηξέθεη, Θενί ην πλεχκα, ηνλ δε λνπλ ηξέθεη μέλσο. Έζειμαο πφζσ κε Φξηζηέ, θαη ειινίσζαο ησ ζείσ ζνπ έξσηη, αιιά θαηάθιεμνλ ππξί αυισ ηαο ακαξηίαο κνπ, θαη εκπιεζζήλαη ηεο ελ ζνη ηξπθήο θαηαμίσζνλ, ίλα ηαο δχν ζθηξηψλ κεγαιχλσ, Αγαζέ, παξνπζίαο ζνπ. Δλ ηαηο ιακπξφηεζη ησλ αγίσλ ζνπ, πσο εηζειεχζνκαη ν αλάμηνο. Δάλ γαξ ηνικήζσ ζπλεηζειζείλ εηο ηνλ λπκθψλα, ν ρηηψλ κε ειέγρεη, φηη νπθ έζηη ηνπ γάκνπ, θαη δέζκηνο εθβαινχκαη ππφ ησλ Αγγέισλ, θαζάξηζνλ, Κχξηε, ηνλ ξχπνλ ηεο ςπρήο κνπ, θαη ζψζφλ κε, σο θηιάλζξσπνο. Γέζπνηα θηιάλζξσπε, Κχξηε Ηεζνχ Φξηζηέ, ν Θεφο κνπ, κε εηο θξίκά κνη γέλνηην ηα Άγηα ηαχηα, δηά ην αλάμηνλ εηλαί κε, αιι' εηο

28 θάζαξζηλ θαη αγηαζκφλ ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο, θαη εηο αξξαβψλα κειινχζεο δσήο θαη βαιηιείαο. Δκνί δε ην πξνζθνιιάζζαη ησ Θεψ αγαζφλ εζηί, ηίζεζζαη ελ ησ Κπξίσ ηελ ειπίδα ηεο ζσηεξίαο κνπ. Τνπ Γείπλνπ ζνπ ηνπ κπζηηθνχ, ζήκεξνλ, Υηέ Θενχ, θνηλσλφλ κε παξάιαβε, νπ κε γαξ ηνηο ερζξνίο ζνπ ην κπζηήξηνλ είπσ, νπ θίιεκά ζνη δψζσ, θαζάπεξ ν Ηνχδαο, αιι' σο ν ιεζηήο νκνινγψ ζνη, Μλήζζεηί κνπ, Κχξηε, ελ ηε βαζηιεία ζνπ. Αδειθέ, θαη ζπιιεηηνπξγέ, ζπγρψξεζφλ κνη ησ ακαξησιψ. (Σπγρσξήζαηέ κνη, αδειθνί θαη παηέξεο, ησ ακαξησιψ.) Τεο ηεξσζχλεο ζνπ κλεζζείε Κχξηνο ν Θεφο ελ ηε βαζηιεία απηνχ πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. O Θεφο ηιάζζεηί κνη ησ ακαξησιψ, θαη ειέεζνλ κε. (3) Ηδνχ πξνζέξρνκαη Φξηζηψ ησ αζαλάησ βαζηιεί θαη Θεψ εκψλ. Μεηαδίδνηαί κνη ησ αλαμίσ Πξεζβπηέξσ, ην ηίκηνλ θαη παλάγηνλ Σψκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ, θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, εηο άθεζίλ κνπ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Ακήλ. Γηάθνλε, πξφζειζε. Ηδνχ πξνζέξρνκαη Φξηζηψ ησ αζαλάησ βαζηιεί θαη Θεψ εκψλ. Μεηάδνο κνη, Γέζπνηα ησ αλαμίσ Γηαθφλσ, ην ηίκηνλ θαη παλάγηνλ Σψκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενπ, θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, εηο άθεζίλ κνπ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Μεηαδίδνηαί ζνη ησ επιαβεζηάησ Γηαθφλσ, ην ηίκηνλ θαη παλάγηνλ Σψκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ, θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, εηο άθεζίλ ζνπ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Έηη κεηαδίδνηαί κνη ησ αλαμίσ Πξεζβπηέξσ, ην ηίκηνλ θαη παλάγηνλ Αίκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ, θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, εηο άθεζίλ κνπ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Τνχην ήςαην ησλ ρεηιέσλ κνπ, θαη αθειεί Κχξηνο πάζαο ηαο αλνκίαο κνπ θαη ηαο ακαξηίαο κνπ πεξηθαζαξηεί. Γηάθνλε, έηη πξφζειζε.

29 Μεηάδνο κνη Γέζπνηα ησ αλαμίσ Γηαθφλσ, ην ηίκηνλ θαη παλάγηνλ Αίκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενπ, θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, εηο άθεζίλ κνπ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Μεηαδίδνηαί ζνη ησ επιαβεζηάησ Γηαθφλσ, ην ηίκηνλ θαη παλάγηνλ Αίκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενχ, θαη Σσηήξνο εκψλ Ηεζνχ Φξηζηνχ, εηο άθεζίλ ζνπ ακαξηηψλ, θαη εηο δσήλ αηψληνλ. Ακήλ. Τνχην ήςαην ησλ ρεηιέσλ ζνπ, θαη αθειεί Κχξηνο πάζαο ηαο αλνκίαο ζνπ, θαη ηαο ακαξηίαο ζνπ πεξηθαζαξηεί. Αλάζηαζηλ Φξηζηνχ ζεαζάκελνη, πξνζθπλήζσκελ άγηνλ, Κχξηνλ Ηεζνχλ, ηνλ κφλνλ αλακάξηεηνλ. Τνλ Σηαπξφλ ζνπ, Φξηζηέ, πξνζθπλνχκελ θαη ηελ αγίαλ ζνπ αλάζηαζηλ πκλνχκελ θαη δνμάδνκελ, ζπ γαξ εη Θεφο εκψλ, εθηφο ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ, ην φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ. Γεχηε πάληεο νη πηζηνί πξνζθπλήζσκελ ηελ ηνπ Φξηζηνχ αγίαλ αλάζηαζηλ, ηδνχ γαξ ήιζε δηά ηνπ Σηαπξνχ, ραξά ελ φισ ησ θφζκσ, δηά παληφο επινγνχληεο ηνλ Κχξηνλ, πκλνχκελ ηελ αλάζηαζηλ απηνχ. Σηαπξφλ γαξ ππνκείλαο δη' εκάο, ζαλάησ ζάλαηνλ ψιεζελ. Φσηίδνπ, θσηίδνπ, ε λέα Ηεξνπζαιήλ, ε γαξ δφμα Κπξίνπ επί ζε αλέηεηιε. Φφξεπε λπλ, θαη αγάιινπ Σηψλ, ζπ δε αγλή, ηέξπνπ Θενηφθε, ελ ηε εγέξζεη ηνπ ηφθνπ ζνπ. Ψ ζείαο, σ θίιεο, σ γιπθπηάηεο ζνπ θσλήο, κεζ' εκψλ αςεπδψο γαξ, επεγγείισ έζεζζαη, κέθξη ηεξκάησλ αηψλνο Φξηζηέ, ελ νη πηζηνί, άγθπξαλ ειπίδνο, θαηέρνληεο αγαιιφκεζα. Ψ Πάζρα ην κέγα, θαη ηεξψηαηνλ Φξηζηέ, σ ζνθία θαη Λφγε, ηνπ Θενχ θαη δχλακηο, δίδνπ εκίλ εθηππψηεξνλ ζνπ κεηαζρείλ, ελ ηε αλεζπέξσ εκέξα ηεο βαζηιείαο ζνπ. Απφπιπλνλ, Κχξηε, ηα ακαξηήκαηα ησλ ελζάδε κλεκνλεπζέλησλ δνχισλ ζνπ ησ αίκαηί ζνπ ησ αγίσ πξεζβείαηο ηεο Θενηφθνπ θαη πάλησλ ζνπ ησλ Αγίσλ. Ακήλ Μεηά θόβνπ Θενύ, πίζηεωο θαη αγάπεο πξνζέιζεηε.

30 Μεηαιακβάλεη ν δνχινο ηνπ Θενχ ζψκα θαη αίκα Φξηζηνχ εηο άθεζηλ ακαξηηψλ θαη δσήλ αηψλησλ. Ακήλ. + Σώζνλ, ν Θεόο, ηνλ ιαόλ ζνπ θαη επιόγεζνλ ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ. Δίδνκελ ην θσο ην αιεζηλφλ, ειάβνκελ Πλεχκα επνπξάληνλ, εχξνκελ πίζηηλ αιεζή, αδηαίξεηνλ Τξηάδα πξνζθπλνχληεο, αχηε γαξ εκάο έζσζελ. Όςσζνλ, Γέζπνηα. Υψζεηη επί ηνπο νπξαλνχο ν Θεφο θαη επί πάζαλ ηελ γελ ε δφμα ζνπ. (3) + Δπινγεηφο ν Θεφο εκψλ, Πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Οξζνί, κεηαιαβφληεο ησλ ζείσλ, αγίσλ, αρξάλησλ, αζαλάησλ, επνπξαλίσλ θαη δσνπνηψλ, θξηθηψλ ηνπ Φξηζηνχ κπζηεξίσλ, αμίσο επραξηζηήζσκελ ησ Κπξίσ. Αληηιαβνχ, ζψζνλ, ειέεζνλ θαη δηαθχιαμνλ εκάο ν Θεφο, ηε ζε ράξηηη. Τελ εκέξαλ πάζαλ, ηειείαλ, αγίαλ, εηξεληθήλ θαη αλακάξηεηνλ αηηεζάκελνη, εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη πάζαλ ηελ δσήλ εκψλ, Φξηζηψ ησ Θεψ παξαζψκεζα. Δπραξηζηνχκελ ζνη, Γέζπνηα θηιάλζξσπε, επεξγέηα ησλ ςπρψλ εκψλ, φηη θαη ηε παξνχζε εκέξα θαηεμίσζαο εκάο ησλ επνπξαλίσλ ζνπ θαη αζαλάησλ κπζηεξίσλ. Οξζνηφκεζνλ εκψλ ηελ νδφλ, ζηήξημνλ πάληαο εκάο ελ ησ θφβσ ζνπ, θξνχξεζνλ εκψλ ηελ δσήλ, αζθάιηζαη εκψλ ηα δηαβήκαηα, επραίο θαη ηθεζίαηο ηεο ελδφμνπ Θενηφθνπ θαη αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, θαη πάλησλ ησλ αγίσλ ζνπ. Όηη ζπ εη ν αγηαζκόο εκώλ, θαη ζνη ηελ δόμαλ αλαπέκπνκελ ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Δλ εηξήλε πξνέιζωκελ.

31 Τνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. Ο επινγψλ ηνπο επινγνχληάο ζε, Κχξηε θαη αγηάδσλ ηνπο επί ζνη πεπνηζφηαο, ζψζνλ ηνλ ιαφλ ζνπ θαη επιφγηζνλ ηελ θιεξνλνκίαλ ζνπ. Τν πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο ζνπ θχιαμνλ, αγίαζνλ ηνπο αγαπψληαο ηελ εππξέπεηαλ ηνπ νίθνπ ζνπ. Σπ απηνχο αληηδφμαζνλ ηε ζετθή ζνπ δπλάκεη θαη κε εγθαηαιίπεο εκάο ηνχο ειπίδνληαο επί ζε. Δηξήλελ ησ θφζκσ ζνπ δψξεζαη, ηαηο Δθθιεζίαηο ζνπ, ηνηο ηεξεχζη, ηνηο άξρνπζηλ εκψλ, ησ ζηξαηψ θαη παληί ησ ιαψ ζνπ. ηη πάζα δφζηο αγαζή θαη παλ δψξεκα ηέιεηνλ άλσζέλ εζηη θαηαβαίλνλ εθ ζνπ ηνπ Παηξόο ηωλ θώηωλ, θαη ζνη ηελ δόμαλ θαη επραξηζηίαλ θαη πξνζθύλεζηλ αλαπέκπνκελ ηω Παηξί θαη ηω Υηώ θαη ηω Αγίω Πλεύκαηη, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ηωλ αηώλωλ. Ακήλ. Δίε ην φλνκα Κπξίνπ επινγεκέλνλ απφ ηνπ λπλ θαη έσο ηνπ αηψλνο. (3) Τν πιήξσκα ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Πξνθεηψλ, απηφο ππάξρσλ, Φξηζηέ ν Θεφο εκψλ, ν πιεξψζαο πάζαλ ηελ παηξηθήλ νηθνλνκίαλ, πιήξσζνλ ραξάο θαη επθξνζχλεο ηαο θαξδίαο εκψλ πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Τνπ Κπξίνπ δεεζψκελ. + Δπινγία Κπξίνπ θαη έιενο Απηνχ έιζνη εθ' εκάο, ηε απηνχ ζεία ράξηηη θαη θηιαλζξσπία πάληνηε, λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ακήλ. Γφμα ζνη Φξηζηέ ν Θεφο, ε ειπίο εκψλ, δφμα ζνη. (Ο αλαζηάο εθ λεθξψλ) Φξηζηφο ν αιεζηλφο Θεφο εκψλ, ηαηο πξεζβείαηο ηεο παλαρξάληνπ θαη παλακψκνπ αγίαο απηνχ κεηξφο, δπλάκεη ηνπ ηηκίνπ θαη δσνπνηνχ Σηαπξνχ, πξνζηαζίαηο ησλ ηηκίσλ επνπξαλίσλ δπλάκεσλ αζσκάησλ, ηθεζίαηο ηνπ ηηκίνπ, ελδφμνπ, πξνθήηνπ Πξνδξφκνπ θαη Βαπηηζηνχ Ησάλλνπ, (Πξνθήηνπ) ησλ αγίσλ, ελδφμσλ θαη παλεπθήκσλ Απνζηφισλ, (Απνζηφινπ) ησλ ελ αγίνηο παηέξσλ εκψλ κεγάισλ ηεξαξρψλ θαη νηθνπκεληθψλ δηδαζθάισλ, (Ηεξάξρνπ) ηνπ ελ αγίνηο παηξφο εκψλ Ησάλλνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ Φξπζνζηφκνπ, ησλ αγίσλ ελδφμσλ θαη θαιιηλίθσλ Μαξηχξσλ, (Μάηπξνο) ησλ νζίσλ θαη ζενθφξσλ Παηέξσλ εκψλ, (Οζίνπ) ησλ αγίσλ θαη δηθαίσλ

32 ζενπαηφξσλ Ησαθείκ θαη Άλλεο, (εκέξαο) θαη πάλησλ ησλ Αγίσλ, ειέεζαη θαη ζψζαη εκάο, σο αγαζφο θαη θηιάλζξσπνο θαη ειεήκσλ Θεφο. Γη' επρώλ ηωλ αγίωλ Παηέξωλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ, ν Θεόο εκώλ, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. + Ζ Αγία Τξηάο δηαθπιάμνη πάληα πκάο. Δπινγία Κπξίνπ θαη έιενο επί ζε. Φξηζηνχγελλα O ελ ζπειαίσ γελλεζείο, θαη ελ θάηλε αλαθιηζείο δηά ηελ εκψλ ζσηεξίαλ... Πεξηηνκήλ O ελ ηε νγδφλ εκέξα ζαξθί πεξηηκεζήλαη θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκψλ ζσηεξίαλ... Θενθάλεηα O ελ Ηνξδάλε ππφ Ησάλλνπ βαπηηζζήλαη θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκψλ ζσηεξίαλ... Υπαπαληήλ O ελ αγθάιαηο ηνπ δηθαίνπ Σπκεψλ βαζηαρζήλαη θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκψλ ζσηεξίαλ... Κπξ. Βαίσλ O επί πψινπ φλνπ θαζεζζήλαη θαηαδεμάκελνο δηά ηελ εκψλ ζσηεξίαλ... κέθξη Μ. Τεηάξηε Δξρφκελνο ν Κχξηνο επί ην εθνχζηνλ Πάζνο δηά ηελ εκψλ ζσηεξίαλ... Μ. Πέκπηε

33 O δη' ππεξβάιινπζαλ αγαζφηεηα νδφλ αξίζηελ ηελ ηαπείλσζηλ ππνδείμαο, ελ ησ λίςαη ηνπο πφδαο ησλ Μαζεηψλ, θαη κέθξη Σηαπξνχ ηαθήο ζπγθαηαβάο εκίλ... Αγίνλ Παζψλ O εκπηπζκνχο, θαη κάζηηγαο, θαη θνιαθηζκνχο, θαη Σηαπξνχ θαη ζάλαηνλ ππνκείλαο δηά ηελ ηνπ θφζκνπ ζσηεξίαλ... Μ. Παξαζθεπή O δη' εκάο ηνπο αλζξψπνπο θαη δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ ηα θξηθηά πάζε, θαη ηνλ δσνπνηφλ Σηαπξνχ, θαη ηελ εθνχζηνλ ηαθήλ ζαξθί θαηαδεμάκελνο... Ο αλαζηάο εθ λεθξψλ... Πάζρα Αλαιήςεσο O ελ δφμε αλαιεθζείο αθ' εκψλ εηο ηνπο νπξαλνχο, θαη ελ δεμηά θαζίζαο ηνπ Θενχ θαη Παηξφο... Πεληεθνζηή Ο ελ είδεη ππξίλσλ γισζζψλ νπξαλφζελ θαηαπέκςαο ην παλάγηνλ Πλεχκα επί ηνπο αγίνπο απηνχ Μαζεηάο θαη Απνζηφινπο... Μεηακφξθσζηλ O ελ ησ φξεη ησ ζαβψξ κεηακνξθσζείο ελ δφμε ελψπηνλ ησλ αγίσλ απηνχ Μαζεηψλ θαη Απνζηφισλ... O αλαζηάο εθ λεθξψλ... Όςσζηλ ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνχ

Προσεστή εις το "ταμείον"

Προσεστή εις το ταμείον Προσεστή εις το "ταμείον" Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. Κύξηε, ειέεζνλ. Κύξηε, ειέεζνλ, Κύξηε, ειέεζνλ. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Δπινγεηόο ν Θεόο εκώλ, πάληνηε, λπλ, θαη αεί, θαη εηο ηνύο αηώλαο ησλ αηώλσλ. ΑΝΑΓΝΧΣΖ: Ακήλ. Γόμα ζνη ν Θεόο εκώλ, δόμα ζνη. Βαζηιεύ νπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο ν παληαρνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 7ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο ζείαο νηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σάββαηο ηοσ Λαδάροσ

Το Σάββαηο ηοσ Λαδάροσ Η ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Το Σάββαηο ηοσ Λαδάροσ Τν Σάββαην ηνπ Λαδάξνπ είλαη απηφ πξηλ ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ. Δίλαη αθηεξσκέλν ζηελ λεθξαλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ, ην ζαχκα πνπ έθαλε ν Ιεζνχο ιίγν πξηλ αλαζηεζεί ν

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.»

«Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» Προζεστή για ηην Ενόηηηα ηων Εκκληζιών «Θα μεηαμορθωθούμε όλοι δια ηης νίκης ηοσ Κσρίοσ μας Ιηζού Χριζηού.» (Α Κορ. 15, 51-58) Αγαπηηά εν Χριζηώ αδέλθια, Δπραξηζηνύκε ηνλ Κύξην γηα ηελ αγάπε Τνπ πνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ηο βάπηιζμα;

Τί είναι ηο βάπηιζμα; Τί είναι ηο βάπηιζμα; Τν βάπηηζκα είλαη ε ηειεηή εθείλε πνπ ίδξπζε ν Φξηζηόο, θαηά ηελ νπνία ν άλζξωπνο, βαπηηδόκελνο ζε αγηαζκέλν λεξό κε ηξηπιή θαηάδπζε θαη αλάδπζε ζην όλνκα ηεο Αγίαο θαη δωνπνηνύ Τξηάδνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ Κσρίοσ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ Κσρίοσ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρυωσιν τοῦ Κσρίοσ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (νεοελληνικὴ ἀπόδοζη) Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς - Ὁμιλία στὴν Θεία Μεταμόρυωση τοῦ Κσρίοσ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ

ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ Γελ 3: 15 θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζηε γπλαίθα, θη αλάκεζα ζην ζπέξκα ζνπ θαη ζην ζπέξκα ηεο, απηφ ζα ζνπ ζπληξίςεη ην θεθάιη, θη εζχ ζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ)

H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ) H ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΟ Τπφ Παληειεήκνλνο Λακπαδαξίνπ Μεηξνπνιίηνπ Αληηλφεο ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ (Ή ΤΓΥΧΡΗΔΧ) Ο άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ελαζρφιεζε πεξηπίπηεη ζε δηάθνξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΑΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ. 1. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ «Χάρις»

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΑΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ. 1. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ «Χάρις» ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΔΑ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΑΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. Ζ ζεκαζία ηνπ όξνπ «Χάρις» Ζ ιέμε «ράξηο» έρεη ηελ γεληθή ζεκαζία ηεο ράξηηνο, ειένπο, ζπγθαηαβάζεσο, θαισζχλεο, απφ ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 18 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Ζ αλάπηπμε ηεο ιαηξείαο ζηακάηεζε κε ηελ Δηθνλνκαρία.

Διαβάστε περισσότερα

www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com

www.orthodox-mitropolitan-of-antinoes-panteleimon.com Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ Μεηξνπνιίηνπ Αληηλόεο Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο ΓΙΑΝΝΙΣΑ 2009 1 : 2009, Ζ ΗΔΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΖΖ Δθδνζέλ απφ ηνλ εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλφεο θ.θ. Παληειεήκνλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ "Εγώ Είμαι η Ανάσταση και η Ζωή" "Όινη όζνη βξίζθνληαη ζηα κλεκεία ζα αθνύζνπλ ηε θσλή Σνπ, θαη ζα βγνπλ έμσ" (Ησαλλεο 5:28,29) Μεηάθξαζε-Γηαζθεπή απφ ηα Αγγιηθά πξσηφηππα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΔΗΡΑΗΧ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΗΡΔΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΘΡΖΚΔΗΧΝ

ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΔΗΡΑΗΧ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΗΡΔΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΘΡΖΚΔΗΧΝ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΔΗΡΑΗΧ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΗΡΔΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΘΡΖΚΔΗΧΝ ΗΣΟΡΗΚΟΓΟΓΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΟΓΗΜΩΣΑΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΣΟΤ GRAZ θ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΛΑΡΔΝΣΕΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Σύληοκε βηογραθία: Ο φζηνο παηέξαο καο Μάξθνο ν Αζθεηήο, είρε αθκάζεη θαηά ην έηνο 430. Υξεκάηηζε καζεηήο ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1

Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1 1 Δρ. Ιφάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο Η αρταία ελληνική υιλοσουία στη θεολογική σκέυη τοσ Βσζαντίοσ 1 Οη Παηέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ» 1

Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ ηῆρ ὀπθοδόξος πίζηεωρ» 1 1 Δπ. Ιωάννηρ Ν. Λίληρ εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού ζηο δογμαηικό ηος έπγο «Ἔκδοζιρ ἀκπιβὴρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο ΛΟΓΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ

ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο ΛΟΓΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο ΛΟΓΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ Εἰσαγωγή - Περίληψη Ὁ ιφγνο αηὸο γξάθηεθε ηὸ θζηλφπσξν ηνῦ 379 κ.υ., ὅηαλ ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο ἐπηζθέθζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ

ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ 1 ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ ΣΟΜΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΗΛΗΔ ΣΧΝ ΚΤΡΗΑΚΧΝ, ΓΔΠΟΣΗΚΧΝ, ΘΔΟΜΖΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΗΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΑΝΣΗΝΟΖ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηεο Παηξηαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ, φηη δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη φζηηο θνβείηαη απηφλ, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ρνπ πνηκέλα Σεπαθείμ Ανηωνίος

ΝΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ρνπ πνηκέλα Σεπαθείμ Ανηωνίος ΝΟΑΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ρνπ πνηκέλα Σεπαθείμ Ανηωνίος Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλωλ Πειίδεο 1. Ζ Γέλλεζε ηνπ Νξάκαηνο 3 2. Ζ Δμέιημε ηνπ Νξάκαηνο 3 3. Ζ Θαηαλόεζε ηνπ Νξάκαηνο 6 4. Ζ ινπνίεζε ηωλ Ξξώηωλ Πηαδίωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο ζενινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο πξηλ απφ φια επηβάιιεη, σο είλαη επλφεην, ηελ θαηαλφεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα