Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη"

Transcript

1 Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο

2 Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ Γιάννηρ Απηηπίερ Οη ζπζηαιηνί θαη ειαζηηθνί ζσιήλεο κε ηνπο νπνίνπο ην αίκα κεηαθέξεηαη από ηελ θαξδηά ζηνπο ηζηνύο θαη ηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο. Σν ζρήκα ησλ αξηεξηώλ είλαη θπιηλδξηθό, ν απιόο ηνπο έρεη δηάκεηξν από 0,3-8 ρηι. (ε ανξηή θαη ε πλεπκνληθή έρνπλ κεγαιύηεξε δηάκεηξν, ρηι.). Αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ απινύ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε κεγάιεο, κέζεο, κηθξέο θαη ηξηρνεηδείο αξηεξίεο. Οη αξηεξίεο έρνπλ ηηο εμήο δηαθνξέο από ηηο θιέβεο: 1. Οη αξηεξίεο είλαη απαγσγά αγγεία, ελώ νη θιέβεο είλαη πξνζαγσγά. 2. Έρνπλ νμπγνλσκέλν αίκα (εθηόο από ηελ πλεπκνληθή αξηεξία), ελώ νη θιέβεο έρνπλ αίκα κε άθζνλν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 3. Οη αξηεξίεο δελ έρνπλ βαιβίδεο, ελώ νη θιέβεο έρνπλ. 4. Είλαη ιηγόηεξεο ζηνλ αξηζκό από ηηο θιέβεο. 5. Έρνπλ κηθξόηεξε δηάκεηξν θαη ρσξεηηθόηεηα. 6. Παξνπζηάδνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζθπγκνύ, αληίζεηα από ηηο θιέβεο. Παζήζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηηο αξηεξίεο είλαη: ε αξηεξηνζθιήξσζε, πάρπλζε, ζθιήξπλζε θαη εθθύιηζε ηνπ ηνηρώκαηόο ηνπο, ε αξηεξίηηδα, πνπ νθείιεηαη ζε θιεγκνλή, ην αλεύξπζκα, πνπ νθείιεηαη ζε δηάζηαζε, ην αγγείσκα (λεόπιαζκα). Οη παζήζεηο ησλ αξηεξηώλ ζπλνδεύνληαη από ζεκαληηθά θαηλόκελα, όπσο ε ζξόκβσζε, ε ηζραηκία, ε εκβνιή θαη ε αηκνξξαγία. Καηεγνξίεο: Ειαζηηθνύ ηύπνπ αξηεξίεο Δέρνληαη ηνλ θύξην όγθν ηνπ αίκαηνο θαηά ηε ζπζηνιή. Η δνκή ηνπο έρεη πξνζαξκνζζεί, ώζηε λα ακβιύλνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο αηκαηηθήο ξνήο. Υαξαθηεξίδνληαη από παρύ θαιά αλαπηπγκέλν κέζν ρηηώλα, ηνπ νπνίνπ ην θύξην ζπζηαηηθό απνηεινύλ νη ειαζηηθέο ίλεο, νη νπνίεο είλαη δηαηαγκέλεο ζε ζπγθεληξηθά δηάηξεηα πέηαια ζε όιν ην πάρνο ηνπ κέζνπ ρηηώλα (50 ή θαη πεξηζζόηεξα). Μεηαμύ ησλ ειαζηηθώλ ζηηβάδσλ παξαηεξνύληαη ιεία κπτθά θύηηαξα θαη ιίγεο θνιιαγόλεο θαη δηθηπσηέο ίλεο. Ο έμσ ρηηώλαο είλαη ζπλήζσο ππαλάπηπθηνο. ηε γεξνληηθή ειηθία, νη ειαζηηθέο ίλεο ηνπ κέζνπ ρηηώλα ησλ ειαζηηθνύ ηύπνπ αξηεξηώλ εθθπιίδνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη από θνιιαγόλν. Όηαλ ηα πεξηζζόηεξα από ηα ειαζηηθά πέηαια αληηθαηαζηαζνύλ από θνιιαγόλν, ε αξηεξία δηεπξύλεηαη ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε ζρεκαηίδεηαη έλα αλεύξπζκα. ην ζύλδξνκν Ehlers - Danlos ηύπνπ IV (γελεηηθή αλεπάξθεηα ηεο ζύλζεζεο ηνπ θνιιαγόλνπ ηύπνπ ΙΙΙ) θαη ζην ζύλδξνκν Marfan (γελεηηθή αλεπάξθεηα ηεο ηληδίλεο θαη ηεο παξαγσγήο θνιιαγόλνπ ηύπνπ Ι) ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ είλαη ε απηόκαηε ξήμε ανξηήο. Μπτθέο αξηεξίεο Ρπζκίδνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνπο ηζηνύο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Ο κέζνο ρηηώλαο ηνπο απνηειείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ιείν κπ ( έσο 40 ζηηβάδεο ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ ). Ο βαζκόο ράιαζεο ηνπο ειέγρεηαη από ην απηόλνκα λεπξηθό ζύζηεκα θαη από αγγεηνδξαζηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο εθιύνληαη από ηα ελδνζειηαθά

3 θύηηαξα. Αλάκεζα ζηα ιεία κπτθά θύηηαξα είλαη δηαζθνξπηζκέλεο πξσηενγιπθάλεο, δηθηπσηέο ίλεο θαη ιίγεο ειαζηηθέο ίλεο, νη νπνίεο όκσο δελ είλαη νξγαλσκέλεο ζε ζπγθεληξηθά ειαζηηθά πέηαια. πλήζσο παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κεηάπησζε ησλ ειαζηηθώλ αξηεξηώλ ζηηο κπτθέο κε απώιεηα ησλ ειαζηηθώλ πεηάισλ. ηηο κπτθέο αξηεξίεο παξακέλνπλ δύν ειαζηηθά πέηαια ην έζω θαη ην έξω, ζηε ζπκβνιή ηνπ κέζνπ κε ηνλ έζσ θαη έμσ ρηηώλα αληίζηνηρα. ηνλ έμσ ρηηώλα αλαγλσξίδνληαη θνιιαγόλεο ίλεο, ειαζηηθέο ίλεο, ηλνβιάζηεο, ιηπνθύηηαξα, ιεκθηθά ηξηρνεηδή, λεύξα θαη ζηηο εγγύο κπτθέο αξηεξίεο αγγεία ησλ αγγείσλ. Αξηεξίδηα Είλαη νη κηθξόηεξνη θιάδνη ηνπ αξηεξηαθνύ δέλδξνπ. Η δηάκεηξόο ηνπο θπκαίλεηαη από κm. Υαξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία ζπλερνύο ελδνζειηαθήο ζηηβάδαο πινύζηαο ζε ζσκάηηα Weibel - Palade, ε νπνία επηθάζεηαη ζε ζπλερή βαζηθή κεκβξάλε. Είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζεί ιεπηή ππνελδνζειηαθή ζηηβάδα θαη ζπξηδσηό έζσ ειαζηηθό πέηαιν, όρη όκσο έμσ ειαζηηθό πέηαιν. ην κέζν ρηηώλα ηνπο, αλάινγα κε ην εύξνο ηνπ αγγείνπ αλαγλσξίδνληαη κία έσο πέληε ζηηβάδεο κπτθώλ ηλώλ. ηα κηθξόηεξα αξηεξίδηα ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα θέξνπλ πξνζεθβνιέο πνπ δηαπεξλνύλ ηε βαζηθή κεκβξάλε θαη δεκηνπξγνύλ ζπλάςεηο επαθήο κε ηα ιεία κπτθά θύηηαξα. Είλαη πνιύ επαίζζεηα ζε αγγεηνδξαζηηθά εξεζίζκαηα (αγγεηνηελζίλε ΙΙ) θαη απνηεινύλ ηνπο πξώηνπο ξπζκηζηέο ηεο ζπζηεκαηηθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο. Ο έμσ ρηηώλαο ησλ αξηεξηδίσλ δελ είλαη ζεκαληηθόο. Απηηπιοζκλήπςνζη: Οπιζμόρ, ζςμπηώμαηα Μπελή Ξένη ηελ πεξίπησζε ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο έρνπκε αύμεζε ηνπ πάρνπο κηαο αξηεξίαο πνπ νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο πιάθαο ζην εζσηεξηθό ηνπ αγγείνπ. Απηή είλαη ε πεξίθεκε αζεξσκαηηθή πιάθα. Φαληαζηείηε όηη ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν κε απηό πνπ παξαηεξνύκε ζην εζσηεξηθό ελόο παιαηνύ ζσιήλα όηαλ ζηγά ζηγά θαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ γεκίδεη άιαηα από ην λεξό πνπ πεξλάεη κέζα ηνπ. Εξρεηαη κηα ζηηγκή πνπ ηα άιαηα κπνξεί λα θξάμνπλ πιήξσο ζε έλα ζεκείν ηνλ ζσιήλα, κε απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ε παξνρή ηνπ λεξνύ. Σν παξάδεηγκα ηαηξηάδεη απόιπηα ζηελ αξηεξηνζθιήξπλζε. Τιηθό από ιηπαξέο νπζίεο, ρνιεζηεξίλε θαη άιια πξντόληα ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ θπηηάξσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηηο αξηεξίεο «θνιιάλε» ζην ηνίρσκα ησλ αγγείσλ θαη ζηγά ζηγά πξνθαινύλ ζηέλσζε ηνπ απινύ, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε παξνρή αίκαηνο πξνο ην όξγαλν πνπ «αξδεύεη» ε αξηεξία. Από ηελ άιιε πιεπξά ην ηνίρσκα ηεο αξηεξίαο εμαζζελεί πνιύ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλεύξπζκα. Αλάινγα κε ην όξγαλν πνπ παίξλεη αίκα από ηελ πξνζβεβιεκέλε αξηεξία έρνπκε θαη ηηο αληίζηνηρεο εθδειώζεηο. Πην ζπρλά ε αξηεξηνζθιήξπλζε εληνπίδεηαη λα είλαη ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο, κε απνηέιεζκα έλα θαξδηαθό επεηζόδην. Αλ ε αζεξσκαηηθή πιάθα αλαπηπρζεί ζηηο θαξσηίδεο, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη έλα εγθεθαιηθό επεηζόδην. Αλ πξνζβιεζνύλ νη αξηεξίεο πνπ κεηαθέξνπλ αίκα ζηα θάησ

4 άθξα, έρνπκε ηελ εκθάληζε «δηαιείπνπζαο ρσιόηεηαο», δειαδή κηα θξάκπα ζηηο γάκπεο πνπ έξρεηαη κε ην βάδηζκα θαη παξέξρεηαη κε ηε δηαθνπή ηνπ βαδίζκαηνο. Σα πξώηα ζηίγκαηα ηεο αζεξνζθιήξπλζεο, ε αξρή δεκηνπξγίαο αζεξσκαηηθήο πιάθαο, πξνθαινύληαη από ηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ θάησ από ην ελδνζήιην θαη κνηάδνπλ κε θίηξηλεο γξακκώζεηο. Δελ μέξνπκε ηνλ αθξηβή κεραληζκό κε ηνλ νπνίν ηα ιίπε, δειαδή ε ρνιεζηεξόιε, εηζέξρνληαη θάησ από ην ελδνζήιην θαη ζπζζσξεύνληαη. Φαίλεηαη πσο εδώ παίδνπλ ξόιν νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δειαδή ηα πςειά επίπεδα ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα, ην θάπληζκα θαη ε αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, νη νπνίνη πξνθαινύλ θάπνηαο κνξθήο «ηξαπκαηηζκό» ζην ελδνζήιην. Απηόο ν ηξαπκαηηζκόο δίλεη ηελ επρέξεηα ζηε ρνιεζηεξόιε λα «ηξππώζεη» θάησ από ην ελδνζήιην θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα πξώηα εκθαλή ζεκάδηα ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο. ηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ιηπνεηδώλ. ηα ζεκεία απηά καδεύνληαη θαη άιια θύηηαξα, ππάξρεη θαη ελαπόζεζε αζβεζηίνπ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο, ε νπνία πξνθαιεί ζηέλσκα ζηελ αξηεξία. Είλαη θαλεξό όηη έλα ηέηνην ζηέλσκα εκπνδίδεη ηελ αξηεξία από ην λα ηξνθνδνηεί κε αίκα ηα δηάθνξα όξγαλα όπσο ηελ θαξδηά, ηνλ εγθέθαιν, ηα πόδηα θηι. Έηζη εκθαλίδνληαη θάπνηα ζπκπηώκαηα όπσο ηα παξαθάησ. ΚΤΡΙΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ(ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ) α) ηεθαληαία λόζνο: Ιζραηκία κπνθαξδίνπ ζηεζάγρε - Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ (κεηά ηελ νμεία θάζε) β) Αξηεξηνζθιήξπλζεο εγθεθάινπ : Έθπησζε (απώιεηα) κλήκεο - Άλνηα - Εγθεθαιηθά επεηζόδηα γ) Πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα: - Δηαιείπνπζα ρσιόηεο - Άηνλα έιθε - Τπέξηαζε αξηεξηνζθιεξπληηθήο αηηηνινγίαο. ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ(ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ) 1) εμνπαιηθή αλεπάξθεηα- δπζιεηηνπξγία ζηύζεσο ιόγσ αξηεξηνζθιήξπλζεο 2) θιεξνδεξκία 3) Δηαβήηεο θαη επηπινθέο ηνπ (άηνλα έιθε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα). Καθημεπινέρ ππακηικέρ πος αςξάνοςν ηον κίνδςνο εμθάνιζηρ ηηρ απηηπιοζκλήπςνζηρ Μοςλίνος Δλένη Η παρπζαξθία ππνβάιιεη ηελ θαξδηά καο ζε έλα επηπιένλ θνξηίν. Αθόκε θαη θαηά ηελ αλάπαπζε έλα ππέξβαξν ζώκα επηβαξύλεη θαηά πνιύ ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία, γηαηί ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν νμπγόλν. ύκθσλα κε πξόζθαηεο ζηαηηζηηθέο: Η πηζαλόηεηα θαξδηαθήο πξνζβνιήο θαη ζαλάηνπ από θαξδηαθέο παζήζεηο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ζε αλζξώπνπο παρύζαξθνπο από ό,ηη ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θπζηνινγηθό βάξνο. Οη ππέξβαξνη είλαη πην πηζαλό λα πάζρνπλ από ππέξηαζε θαη ζπρλά έρνπλ πςειά επίπεδα

5 ρνιεζηεξόιεο, θαηαζηάζεηο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαθέο παζήζεηο. Η κεγάιε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο είλαη αηηία αύμεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο αιιά θαη αηηία αλεπηηπρνύο ζεξαπείαο. ε βαξείο πόηεο δελ ζπζηήλεηαη απόηνκε δηαθνπή ηνπ νηλνπλεύκαηνο, γηαηί κπνξεί λα παξαηεξεζεί απόηνκε αύμεζε ηεο πίεζεο, ε νπνία όκσο ζε ιίγεο εκέξεο απνθαζίζηαηαη. ηε καθξά ιίζηα ησλ παζήζεσλ πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρνπλ νη βιάβεο ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ. Σν θάπληζκα βέβαηα δελ πξνθαιεί ππέξηαζε, παξά κηθξή αύμεζε ηεο πίεζεο γηα ιίγν, ηδηαίηεξα αλ ζπλνδεύεηαη από έλα θιηηδάλη θαθέ, γεγνλόο πνπ ζπλεζίδεηαη. Η θαθεΐλε κπνξεί απόηνκα αιιά παξνδηθά λα απμήζεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε, αλ θαη ζπλήζσο αλαπηύζζεηαη αλνρή ηνπ νξγαληζκνύ ζ απηό ην θαηλόκελν. Πάλησο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηεο ρξόληαο ινγηθήο θαηαλάισζεο θαθέ θαη ηεο ππέξηαζεο. ΨΤΧΟΓΕΝΗ: άγχοσ,φόβοσ αποτυχίασ, κατάθλιψη ΝΕΤΡΟΓΕΝΗ : 1) Νοςήματα το Κ.Ν..(νόςοσ Parkinson, εγκεφαλικά επειςόδια,κακϊςεισ/τραυματιςμοί ςπονδυλικήσ ςτήλησ ) 2) Νοςήματα του Π.Ν..(κυρίωσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ) ΑΙΣΙΑ ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΟΝΣΑΙ Ε ΑΘΕΝΕΙΕ: 1)Υπέρταςη 2)ακχαρϊδησ διαβήτησ 3) Τπερτριγλυκεριδαιμία 4) Τπερπρολακτιναιμία ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ 1)Αντιυπερταςιακα, διουρητικά, αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά, ηρεμιςτικά και διάφορα άλλα φάρμακα 2)Κάπνιςμα 3)Αλκοολιςμόσ 4)Ναρκωτικά

6 Τπόποι ανηιμεηώπιζηρ Καθημεπινέρ ππακηικέρ πος μειώνοςν ηιρ επιπηώζειρ από ηην αζθένεια Μαπκοποςλιώηη Λςδία Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο, νη θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Μηα από ηηο πην γλσζηέο, θαη ζνβαξέο, παζήζεηο είλαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε, ε νπνία είλαη κηα εθθπιηζηηθή πάζεζε ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ αξηεξηώλ. Μεξηθά από ηα θαγεηά πνπ βνεζνύλ ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε απηήο ηεο λόζνπ είλαη ηα αθόινπζα. Σν αριάδη είλαη θαιό θάξκαθν γηα πνιιέο αζζέλεηεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. Γηα λα επσθειεζεί θάπνηνο από ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αριαδηνύ δελ ρξεηάδεηαη λα θηηάμεη θάπνην αθέςεκα αθνύ ην θξνύην ηξώγεηαη θξέζθν. Επίζεο, ηα θεξάζηα έρνπλ αληηζεπηηθέο ηδηόηεηεο, απνηνμηλώλνπλ ηνλ νξγαληζκό θαη θαζαξίδνπλ ην αίκα. Είλαη επεξγεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ αζζελεηώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε αξηεξηνζθιήξπλζε. Αθόκα πνιιά θπηά θαη βόηαλα έρνπλ επεξγεηηθή δξάζε γηα ηελ αξηεξηνζθιήξπλζε όπσο ηα θξεκκύδηα, ηα ξόδηα θαη ην ζνπζάκη. Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ βνεζά ζηελ πξόιεςε αξηεξηνζθιήξπλζεο είλαη ε άζθεζε θαζώο σθειεί πνιύ ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αεξνβηθή άζθεζε, ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν θαη ν ρνξόο βνεζνύλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο θαη ζηε κείσζε ηεο «θαθήο» γεγνλόο πνπ πξνθπιάζζεη ηα αγγεία από ηελ εκθάληζε θαη επηδείλσζε απηήο ηεο λόζνπ. Επίζεο, βειηηώλεη ηελ ειαζηηθόηεηα ησλ αγγείσλ, ηνλώλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ξπζκίδεη ηπρόλ κηθξέο απμήζεηο ηεο πίεζεο., ειαηηώλεη ηελ πηζαλή ηάζε ηνπ νξγαληζκνύ γηα ζξνκβώζεηο, πξνζηαηεύεη ηνπο πγηείο ελειίθνπο από ηελ εθδήισζε λόζσλ. Επίζεο ε κεγάιε ζπζζώξεπζε πεξηηηνύ ιίπνπο απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο θαη θαξδηαγγεηαθώλ πξνβιεκάησλ - έλαο θίλδπλνο πνπ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά όηαλ ην βάξνο επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. H παρπζαξθία, επίζεο, επεξεάδεη αξλεηηθά θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηε ζηεθαληαία λόζν θαη ηελ αξηεξηνζθιήξπλζε, όπσο ε ππέξηαζε θαη ε πςειή ρνιεζηεξίλε. Επνκέλσο ην αδπλάηηζκα είλαη κία από ηηο ιύζεηο γηα κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα αξηεξηνζθιήξπλζε. Η αξηεξηαθή πίεζε κπνξεί λα κεησζεί ζε πνιιά άηνκα ρσξίο ηε ρξήζε θαξκάθσλ: κε ηελ απώιεηα βάξνπο, κε ηελ ειάηησζε ηεο πξόζιεςεο αιαηηνύ ή κε ηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο. Αλ έρνπκε ήπηα ππέξηαζε, κόλν κε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα επαλαθέξνπκε ηελ πίεζή καο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ρσξίο λα ρξεηαζηνύλ θάξκαθα. ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ιηγόηεξα θάξκαθα θαη ζε κηθξόηεξε δόζε. Η δηαηήξεζε ελόο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο αλαγλσξίδεηαη σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππέξηαζεο. Η αξηεξηνζθιήξπλζε ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ είλαη απνηξέςηκε θαη αληηζηξέςηκε. Απηό είλαη δπλαηόλ λα γίλεη κε ηελ πηνζέηεζε θαηαιιήισλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ηξόπνπ δσήο θαη κε ηε ιήςε θαξκάθσλ. Δειαδή

7 κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ή λα ζηακαηήζνπκε ην ζρεκαηηζκό λέσλ αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ ζηα ηνηρώκαηα ησλ αξηεξηώλ θαη λα δηεπξύλνπκε ηηο ζηελεκέλεο αξηεξίεο: Υακειώλνληαο ηα επίπεδα LDL ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα. Υακειώλνληαο ηα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπ αίκαηνο. Απμάλνληαο ηα επίπεδα HDL ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα. Ειέγρνληαο ηελ αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αίκαηνο. ηακαηώληαο ην θάπληζκα. Υάλνληαο ηα πεξηηηά θηιά. Κάλνληαο θαζεκεξηλή ζσκαηηθή άζθεζε. Με ηε βνήζεηα δηαθόξσλ θαξκάθσλ.

8 Δπίλογορ πκπεξαίλνληαο νη αξηεξίεο έρνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Όκσο αξθεηέο θνξέο ύζηεξα από θάπνηεο επηβιαβείο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο είλαη πηζαλό λα παξνπζηαζηνύλ βιάβεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε θάπνηεο αζζέλεηεο όπσο ε αξηεξηνζθιήξπλζε. Παξ όια απηά κπνξεί λα πξνιεθζεί κε ηηο πξαθηηθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Βιβλιογπαθία

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα