Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία"

Transcript

1 Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ όκνξθε ζέα πξνο ηηο θνηιάδεο θαη ηα βνπλά θαη δηαηεξνύληαη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρνπλ θάπνηα εξεηπσκέλα θαη εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα θαη ππνδνκέο (π.ρ. λεξόκπινη) θαη ζπλζέηνπλ έλα ελδηαθέξνλ ηνπίν. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ θάπνηνη αξραηνινγηθνί ρώξνη, κνλέο θηίζκαηα θ.ιπ. πνπ απνηππώλνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κε ζεκαληηθόηεξνπο ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Φελενύ θαη ηεο αξραίαο ηπκθάινπ. ΣΟΠΗΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΛΟΤ (ΣΗΦΚ) Λίμνη ηςμθαλία (AT ) Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηπκθάινπ Πξόθεηηαη γηα κηα νξεηλή ιίκλε πνπ εθηείλεηαη ζε έλα νξνπέδην, κεηαμύ ησλ βνπλώλ Εήξηα θαη Οιίγπξηνο. Ο πεξίγπξνο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ ππνβαζκηζκέλνο θαζώο είλαη από ηελ ππεξβόζθεζε, όκσο ε ίδηα ε ιίκλε έρεη κία ηδηαίηεξε νκνξθηά, κε ηνπο ππθλνύο θαιακηώλεο πνπ ηελ θαιύπηνπλ ζε κεγάιε έθηαζε θαη αλάινγα κε ηελ επνρή αλαπηύζζνληαη ή ιηγνζηεύνπλ θαη αιιάδνπλ ρξώκαηα. ηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ππάξρνπλ ηα εξείπηα θαη ε πεγή ηεο αξραίαο ηπκθάινπ, ρώξνο κε αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ θαη ζύλδεζε κε ηε κπζνινγία. TE 26 - σελ 3

2 Κοιλάδα Φενεού (AT ) Μία επξεία θνηιάδα πνπ κνηάδεη κε νξνπέδην θαη παιηόηεξα ήηαλ ιίκλε. Πεξηβάιιεηαη από βνπλά όπσο ε Νηνπξληνπβάλα, ε Εήξηα, ν ατηάο θαη ην Μαπξνβνύλη θαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαιιηεξγείηαη κε ζηηεξά ή νπσξνθόξα. ηηο παξπθέο ηεο θνηιάδαο ππάξρνπλ δάζε ή ζπζηάδεο από κεγάια πνπξλάξηα ελώ ζηηο γύξσ πιαγηέο θπηξώλνπλ έιαηα θαη νη θνξπθέο ησλ βνπλώλ ζθεπάδνληαη ην ρεηκώλα από άθζνλα ρηόληα. Έλα κηθξό πνηάκη, ν Όιβηνο δηαξξέεη ηελ θνηιάδα ελώ ζην λόηην ηκήκα ππάξρεη κηα θαηαβόζξα, από όπνπ ηα λεξά ηεο πεξηνρήο παξνρεηεύνληαη ρακειόηεξα, πξνο ηνλ πνηακό Αξνάλην. Μηθξά γξαθηθά ρσξηά είλαη θηηζκέλα ζηηο άθξεο ηεο θνηιάδαο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ Φελενύ. Μεηέυπα Κοπινθίαρ (AT ) Μία πεξηνρή πάλσ θαη γύξσ από ην ρσξηνπδάθη Άλσ Σαξζόο κε κεγαιεηώδε βξάρηα θαη νξζνπιαγηέο. ηε βάζε ελόο βξάρνπ πεγάδεη κηθξόο πνηακόο κε κόληκε ξνή θαη ζρεκαηίδεη κία ξεκαηηά κε πιαηάληα πνπ θαηεβαίλεη πξνο ηνλ πνηακό Όιβην. ε πνιιά ζεκεία νη πιαγηέο ζθεπάδνληαη κε έιαηα. Ττώμαηα βόπεια ηος συπιού ηενό Κοπινθίαρ (AT ) Μία ζεηξά από βξαρώδεηο νξζνπιαγηέο, απνιήμεηο ηνπ όξνπο Εήξηα, ζηα βόξεηα ηνπ ρσξηνύ ηελό. ηα ρακειόηεξα ζώδνληαη ίρλε από παιηέο θαιιηέξγεηεο κε αλαβαζκνύο, πνπ ηώξα έρνπλ γεκίζεη πνπξλάξηα. ηα ςειά ππάξρνπλ δάζε από έιαηα. TE 26 - σελ 4

3 ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕ 27 : ΔΤΣΙΚΕ ΑΚΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Ζ πεξηνρή νξηνζεηείηαη από ηελ αθηνγξακκή από ην Κηάην έσο ην Γεξβέλη, πξνο βνξξά θαη από ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ όξνπο Κπιιήλε πξνο λόην. Έληνλεο ραξαδξώζεηο θα θνηιάδεο δεκηνπξγνύληαη από ηνπο πνηακνύο θαη ηνπ ρεηκάξξνπο πνπ πεγάδνπλ από ηνλ αλάληε νξεηλό όγθν θαη εθβάινπλ ζηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν. Τα θπξηόηεξα από απηά είλαη ην Γεξβέλη πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Γεξβελίνπ, ην ξέκα Σθνππέτθν πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Λπθνπνξεηάο, ην ξέκα Φόληζζα πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Κακαξίνπ, ν Σίζαο ή Τξηθαιίσηηθνο πνηακόο πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Ξπινθάζηξνπ θαη ν Αζσπόο πνηακόο πνπ εθβάιεη αλαηνιηθά ηνπ Κηάηνπ. Φαξαθηεξηζηηθέο ελόηεηεο ηνπίσλ ζηελ ΤΔ27, είλαη : (α) παξαιηαθή πεδηλή δώλε, (β) θνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αλσηέξσ ξεκάησλ, (γ) πεξηνρέο ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ όξνπο Κπιιήλε. α) Παξαιηαθή πεδηλή δώλε Ζ παξάθηηα πεδηλή δώλε δπηηθά, έρεη πνιύ πεξηνξηζκέλν εύξνο. Από ηελ πεξηνρή Γεξβελίνπ έσο ηελ πεξηνρή Λπγηάο, νξεηλνί όγθνη θηάλνπλ ζρεδόλ έσο ηελ παξαιία θαη ζρεκαηηζκνί κε έληνλν αλάγιπθν δεζπόδνπλ πάλσ από απηή. Οη νξεηλνί όγθνη θαιύπηνληαη κε δαζηθή βιάζηεζε θαη ειηέο. Σηηο πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ε βιάζηεζε είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε (πξνθαλώο σο ζπλέπεηα θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ παιαηόηεξα), ε ζύζηαζε ηνπο είλαη εκθαλώο γαηώδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη επηξξεπείο ζηε δηάβξσζε. Γεκηνπξγνύλ, όκσο ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνύο θαη ηνπία. (θσηνγξαθίεο Φ1, Φ4, Φ6). Ζ αθηέο είλαη νκαιέο, όρη βξαρώδεηο θαη ζπληζηνύλ έλα ελδηαθέξνλ θαη ήξεκν ηνπίν, ζε ζπλδπαζκό κε ην πινύζην πξάζηλν πνπ ηηο πεξηβάιιεη θαη ηεο ήπηαο θιίκαθαο νηθηζκνύο. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη γξακκηθή θαηά κήθνο ηεο αθηήο κε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ. Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη από θπζηθή βιάζηεζε θαη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο (ειαηώλεο, νπσξώλεο). Αλαηνιηθόηεξα ην νξεηλό αλάγιπθν ππνρσξεί πξνο ηελ ελδνρώξα θαη ζρεκαηίδεηαη ζαθώο επξύηεξε πεδηλή δώλε (πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Λπγηάο, έσο θαη δπηηθά ηνπ Σηνκίνπ. (θσηνγξαθίεο Φ3, Φ5). Καηά ηα ινηπά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ είλαη αληίζηνηρα κε ηα πξναλαθεξόκελα. Τν ηνπίν δηαθόπηεηαη από ηξεηο γξακκηθνύο άμνλεο ηερληθώλ έξγσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ παιαηά (ΠΔΟ) θαη λέα Δζληθή Οδό (ΝΔΟ) Κνξίλζνπ Παηξώλ θαη ηελ κέρξη ζήκεξα κεηξηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή (Σ.Γ.). Οη ΠΔΟ & ΣΓ δηέξρνληαη θπξίσο από ηελ πεδηλή δώλε θαη έρνληαο πεξηνξηζκέλα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζρεηηθά πξνζαξκνζκέλεο ζην ηνπίν. Ζ ΝΔΟ πξνβάιιεηαη & δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο θαη παξάιιεια «θέξεη» ην αξλεηηθό θνξηίν ηεο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο, πνπ ηνλίδεηαη «εθθσθαληηθά» από έληνλεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, πνπ δεκηνπξγνύλ έλα «δπζάξεζην» ηνπίν γηα ηνπο δηεξρόκελνπο. Τα ηξία απηά γξακκηθά έξγα δηαζπνύλ ηελ ελόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ζρεηηθά «απνκνλώλνπλ» ηελ παξαιηαθή δώλε από ηελ ελδνρώξα, ε επηθνηλσλία ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε εγθάξζηεο ζπλδέζεηο. Τα έξγα αλαβάζκηζεο ησλ ΝΔΟ & ΣΓ δεκηνπξγνύλ «απεηιέο» γηα ην ηνπίν, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηα έξγα απηά (ηεηακέλε ράξαμε, επξεία δηαηνκή, θιπ). Με ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ιόγσ θαη ησλ ζεκαληηθώλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ πεξηνξηζκώλ, αιιά θαη ησλ ΑΔΠΟ, ζα πξνβιεθζνύλ έξγα πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηηο επεκβάζεηο ζην αλάγιπθν. Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα κηα ελόηεηα κε ελδηαθέξνλ αμηόινγν ηνπίν ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεη πνηθηιία ηνπίσλ, πνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ηα θπζηθό θαη ην αγξνηηθό / αλζξσπνγελέο ηνπίν, κε ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνύο ζηηο απνιήμεηο ησλ νξεηλώλ όγθσλ, κε ήπηα αλάπηπμε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ηνπξηζκό (θπξίσο Β & παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). Τν ηνπίν δέρεηαη πηέζεηο από δαζηθέο ππξθαγηέο, δηάβξσζε αθηώλ, δηάβξσζε απνγπκλσκέλσλ από βιάζηεζε επηθαλεηώλ κε απμεκέλε θιίζε, ηελ αλάπηπμε έξγσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρώξνπ από ηξείο παξάιιεινπο άμνλεο, ηηο πηέζεηο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλνξγάλσηεο αλάπηπμεο ζα ππνβαζκηζηεί ην ζαιάζζην κέησπν. TE 27 - ςελ 1

4 Σηελ παξάθηηα πεδηλή δώλε αλαηνιηθά, ζηελ πεξηνρή Κάησ Πηηζά έσο ην Κηάην, ην εύξνο ηεο είλαη απμεκέλν, εθηείλεηαη θαη λνηηόηεξα ηεο ΝΔΟ, ελώ εηζέξρεηαη κε ζρεκαηηζκνύο θνηιάδσλ ζηελ ελδνρώξα, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ξνήο πόηακσλ θαη ξεκάησλ. Οη νξεηλνί όγθνη έρνπλ ζρεηηθά επηόηεξν αλάγιπθν, σο πξνο ηελ πξνεγνύκελε πεξηνρή, θαη θαιύπηνληαη θπξίσο κε δαζηθή βιάζηεζε θαη ειηέο, ελώ ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ εθρεξζσζεί ή θαεί (δαζηθέο ππξθαγηέο). Σηηο πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ε βιάζηεζε είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε (πξνθαλώο σο ζπλέπεηα θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ παιαηόηεξα), ε ζύζηαζε ηνπο είλαη εκθαλώο γαηώδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη επηξξεπείο ζηε δηάβξσζε. (θσηνγξαθία Φ7). Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη γξακκηθή θαηά κήθνο ηεο αθηήο κε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ. Οη νηθηζκνί Κηάην θαη Ξπιόθαζηξν απνηεινύλ δηνηθεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί αλάινγα (αζηηθνπνηεκέλνη νηθηζκνί). Βέβαηα ην παξαιηαθό κέησπν ηνπο είλαη ζε κεγάιν κήθνο ηνπ δηακνξθσκέλν όπσο νη ειιεληθέο «ινπηξνπόιεηο», ζπλδπάδνληαο πιαδ, ρώξνπο αλαςπρήο, θιπ. Οη ινηπνί νηθηζκνί είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο κε ιηγόηεξν αζηηθό ραξαθηήξα. Τν παξαιηαθό κέησπν ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνιύκβεζε κε ηκήκαηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύκελα σο πιαδ. Τα ινηπά ηκήκαηα ηνπο θαη νη νηθηζκνί ζηελ ελδνρώξα, έρνπλ ήπην ραξαθηήξα θαη ζπλδπάδνπλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηνλ παξαζεξηζκό. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δώλεο είλαη ζρεδόλ ζπλερήο. Τν ηνπίν ζηελ πεξηνρή εθηόο ησλ νηθηζκώλ είλαη θπξίσο αγξνηηθό θαη ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο κε εζπεξηδνεηδή θαη ειαηώλεο. Πξνο ηελ ελδνρώξα εκθαλίδνληαη νξεηλνί όγθνη θαη θαξάγγηα. Οη αθηέο είλαη νκαιέο, ακκώδεηο θαη αμηνπνηνύληαη (νξγαλσκέλα θαη κε) γηα θνιύκβεζε. Όπσο θαη ζηελ πξναλαθεξόκελε πεξηνρή νη γξακκηθνί άμνλεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ (ΝΔΟ, ΠΔΟ, ΣΓ) δεζπόδνπλ ζηελ πεξηνρή, ηελ νξηνζεηνύλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηνπο αιιά θαη ηελ αληηιεπηηθή εηθόλα ηεο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ΠΔΟ δηέξρεηαη ζε κεγάιν κήθνο δίπια ζηελ αθηή θαη ραξαθηεξίδεη ην παξαιηαθό κέησπν, ηόζν ιόγσ ηεο δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο (ιόγσ ησλ δηνδίσλ πνιινί πιένλ ηελ επηιέγνπλ σο νδό) όζν θαη ιόγσ δηακνξθσκέλσλ ρξήζεσλ. Οη βειηηώζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη/ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζα επεξεάζνπλ ηόζν ην ηνπίν όζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηνρήο. Πεξηνρέο ηνπόζεκα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο : πξόθεηηαη γηα ην αηζζεηηθό δάζνο Πεπθηάο ζην Ξπιόθαζηξν (ΤΗΦΚ AT ), έρεη νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία. Παξάιιεια κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα «ήζπρε πεξηνρή», ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο νδεγίαο 2002/49. Έλα από ηα ειάρηζηα παιηά παξαιηαθά πεπθνδάζε ζε ακκώδε αθηή. Ζ αμία ηνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηε ζέζε ηνπ. Απνηειεί πξαγκαηηθή όαζε ζε κία αραλή παξαιία (ηεο Β. Πεινπνλλήζνπ) πνπ έρεη θαηαθιπζζεί από ηηο ζπλήζεηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ ζεκαζία ηνπ γηα ηελ αλαςπρή ησλ ληόπησλ (θαη όρη κόλν) θαηνίθσλ είλαη πνιύ κεγάιε. To κεηξηθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη νη ζηαζκνί ηνπ απνηεινύλ επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν «ηνπίνπ» ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηνπ. Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα κηα ελόηεηα κε ήπην αγξνηηθό ηνπίν ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεηαη αξκνληθά κε ηε κεηαβαηηθή πεξηνρή πξνο ηελ νξεηλή δώλε. Παξνπζηάδεη ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (θπξίσο Β & παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). Ο ραξαθηήξαο ηνλ νηθηζκώλ είλαη ήπηνο, έρεη κάιινλ νπδέηεξνο θαη έρεη δηακνξθσζεί αλάινγα κε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ιεηηνπξγηώλ ηνπ (αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, παξαζεξηζηηθή, αζηηθό θέληξν). Τν ηνπίν δέρεηαη πηέζεηο από δαζηθέο ππξθαγηέο, δηάβξσζε εδαθώλ θαη αθηώλ, ηελ αλάπηπμε έξγσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρώξνπ από ηξεηο παξάιιεινπο άμνλεο, ηηο πηέζεηο γηα νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλνξγάλσηεο αλάπηπμεο ζα ππνβαζκηζηεί ην ζαιάζζην κέησπν. TE 27 - ςελ 2

5 Φ1Περιοχι Δερβενίου Φ4 Περιοχι Λυγιάσ Φ7 Περιοχι Ξυλοκάςτρου Φ5 Περιοχι Στόμιο, λιψθ από δυτικά Φ8 Περιοχι Μελιςςίου Φ2 Τεχνικά ζργα ςε εξζλιξθ ςτθν Περιοχι Δερβενίου Φ3 Περιοχι Λυγιάσ Λιψθ από ανατολικά Φ6 Περιοχι μεταξφ Λυκοποργιάσ Κάτω Πιτςά Χαρακτθριςτικοί ςχθματιςμοί με ζντονο ανάγλυφο κοντά ςτθν παραλιακι ηϊνθ TE 27 - ςελ 3 Φ9 Περιοχι Κιάτου, λιψθ από νότο

6 Φ12, Φ13 Παλιά ΣΓ και ςτακμόσ Φ14, Φ15 Παραλιακζσ περιοχζσ μεταξφ Ξυλοκάςτρου - Κιάτου Φ10, Φ11 Πευκιάσ - Ξυλόκαςτρο Φ17 Αγροί με λεμονιζσ Φ17 Παραλιακι περιοχι Ξυλοκάςτρου TE 27 - ςελ 4

7 (β) Κνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αλσηέξσ ξεκάησλ & (γ) Οξεηλνί όγθνη Πξόθεηηαη γηα ήπηα ηνπία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθά, σο αγξνηηθά ζε αλάκεημε κε θπζηθή βιάζηεζε θαη σο ακηγώο θπζηθά ηνπία. Καηά κήθνο πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ θαη ζε βαζηέο γξακκέο ηνπ αλάγιπθνπ ζρεκαηίδνληαη θνηιάδεο, νη νπνίεο δηεπξύλνληαη πξνο ηελ αθηή. Έρνπλ κεηθηό ραξαθηήξα ηνπίνπ κε αγξνηηθή θαη θπζηθή βιάζηεζε. Δλδηαθέξνλ ηνπίν έρνπλ θαη νη πεξηνρέο ζην νξεηλό αλάγιπθν, όπνπ ππάξρεη δηαδνρή ησλ πξναλαθεξόκελσλ ηνπίσλ ζε αλάκεημε κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε νηθηζκνύο. Οη νηθηζκνί είλαη θπξίσο αγξνηηθνί, ζε θάπνηνπο ππάξρεη θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο δξαζηεξηόηεηα ηνπξηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα νηθηζκνύο κε ήπηα δόκεζε, κε νηθίεο κε ζηέγεο ζε κεγάιν πνζνζηό, κε άθζνλν πξάζηλν εληόο ησλ νηθηζκώλ. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζέα ηόζν πξνο ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν όζν θαη πξνο ηελ ελδνρώξα. Τν όιν ηνπίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «εηξεληθό», ήπην, θπζηθό, αγξνηηθό ή κεηθηό, ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξνζθέξεη ζέζεηο κε ελδηαθέξνπζα ζέα. Ζ θπζηθόηεηα θαη ε θαιή θαηάζηαζε ηνπ ην θαζηζηά αμηόινγν θαη από νηθνινγηθή άπνςε. Πηέζεηο δέρεηαη από ππξθαγηέο, από εθρεξζώζεηο, από δηάβξσζε, θ.ιπ. Ιδηαίηεξα ηνπία /πεξηνρέο κε απμεκέλε έσο ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία : Κνξπθέο Εήξηαο (Κπιιήλε) GR : πεξηνρέο κε αμηόινγε δαζηθή βιάζηεζε θαη ινηπή ρισξίδα, αμηόινγε παλίδα θαη Οξληζνπαλίδα (πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάια αξπαθηηθά) Όξνο Εήξηαο (Κπιιήλε) GR : πεξηνρέο κε αμηόινγε δαζηθή βιάζηεζε θαη ινηπή ρισξίδα, αμηόινγε παλίδα θαη Οξληζνπαλίδα (πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάια αξπαθηηθά) Οη αλσηέξσ πεξηνρέο έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο από δαζηθέο ππξθαγηέο, πνπ παξακέλνπλ σο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απεηιέο, Λνηπέο απεηιέο πξνθύπηνπλ από ηε βόζθεζε, από ην νδηθό δίθηπν (ηνπηθό, αγξνηηθό, δαζηθό) θιπ. Γξπνδάζνο Μνγγνζηνύ : Πξόθεηηαη γηα παιηό κεηθηό δάζνο πνπ κεηαμύ ησλ άιισλ ε βιάζηεζε απνηειείηαη από πεύθα, έιαηα θαη αεηζαιή πιαηύθπιια. κε άιια δηάζπαξηα δαζηθά είδε, κε ελαιιαζζόκελε ηνπνγξαθία θαη μερσξηζηή ζέα. Κύξηα απεηιή είλαη νη ζπρλέο θσηηέο. Ιδηαίηεξα ηνπία / ηνπόζεκα : Όπσο πξναλαθέξεηαη, ππάξρνπλ αξθεηά ελδηαθέξνληα θαη αμηόινγα ηνπία ζηελ πεξηνρή. Ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ κεκνλσκέλα κλεκεία (κνλαζηήξηα, θιπ), νηθηζηηθά ζύλνια, θιπ. Δπίζεο ππάξρνπλ αμηόινγνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, όπσο ην θαξάγγη ηεο Φόληζζαο (Φ24,25,26), ην νπνίν εθηόο από αμηόινγν θπζηθό ηνπίν & ηνπόζεκν, παξνπζηάδεη θαη ελδηαθέξνλ γηα αλαξξηρήζεηο, πεδνπνξίεο, αληίζηνηρα είλαη ην θαξάγγη Καιιηζέαο (θ29,30) θ.ιπ. Αλάινγα ηνπία θαη ηνπόζεκα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ ζε κειέηεο πην ηνπηθήο θιίκαθαο. Πξνζδηνξηζκέλα Σνπία Ιδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο Υςώκαηα Λπγηάο ΑΤ Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά πςσκάησλ κεηαμύ ηνπ 135νπ θαη 139νπ ρικ. ηεο νδνύ Κνξίλζνπ - Παηξώλ, αλαηνιηθά από ην Γεξβέλη, πνπ ζρεκαηίδνληαη από έληνλα δηαβξσκέλεο κάξγεο κε ραξαθηεξηζηηθά πεξίεξγα ζρήκαηα θαη ραξαδξώζεηο. Σηα ζεκεία όπνπ ε δηάβξσζε δελ έρεη παξαζύξεη ην επηθαλεηαθό έδαθνο ππάξρνπλ δαζάθηα κε πεύθα, θππαξίζζηα, πνπξλάξηα θ.ι.π. ελώ ζηα ρακειά ππάξρνπλ γξαθηθά πεξηβόιηα κε ιεκνληέο θαη κηθξνύο ειαηώλεο. Φαξάγγη θαη ξένληα λεξά ζπκπιεξώλνπλ ην ηνπίν. Δίλαη ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη κε γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. Αηζζεηηθή Αμία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηα Δλδηαθέξνληα Φπζηθά, Οηθνινγηθά, Γεσκνξθνινγηθά Σηνηρεία Ηδηαίηεξε Φπζηθή Οκνξθηά / Σπάληνο Τύπνο Τνπίνπ. Υςώκαηα Διιεληθνύ AT Μηα ζεηξά ιόθσλ κε δηαβξσκέλα πεηξώκαηα (κάξγεο). Οη δηαβξώζεηο δεκηνπξγνύλ εληππσζηαθά ηνπία κε απόθξεκλεο ραξάδξεο ελώ ηνπηθά εκθαλίδνληαη θαη δάζε κε πεύθα θαη θππαξίζζηα. Μέζα ζηηο ξεκαηηέο ηξέρνπλ λεξά ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Σηηο ρακειόηεξεο νκαιέο θνηιάδεο ππάξρνπλ κηθξνί ειαηώλεο θαη πεξηβόιηα κε εζπεξηδνεηδή. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη λόηηα ηεο Δζληθήο Οδνύ Κνξίλζνπ-Παηξώλ κεηαμύ 131 θαη 134 ρικ. Δίλαη ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη κε γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. Αηζζεηηθή Αμία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηα Δλδηαθέξνληα Φπζηθά, Οηθνινγηθά, Γεσκνξθνινγηθά, Παλνξακηθή Θέα, Ηδηαίηεξε Φπζηθή Οκνξθηά / Σπάληνο Τύπνο Τνπίνπ. Βνπλό Παλαγηάο Κνξπθήο AT Τν ύςσκα απηό βξίζθεηαη κεηά ην Ξπιόθαζηξν θαη κεηαμύ ησλ ρικ. 126 θαη 127 ηεο Δζληθήο Οδνύ Κνξίλζνπ - Παηξώλ. Σθεπαδόηαλ κε σξαία δάζε από πεύθα θαη θππαξίζζηα πνπ θάεθαλ πξηλ κεξηθά ρξόληα. Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε έρεη αξρίζεη, εκπνδίδεηαη όκσο από παξάλνκε βόζθεζε θαηζηθηώλ. Τν δάζνο δηαθόπηεηαη από εληππσζηαθά δηαβξσκέλα πεηξώκαηα κε πνιιέο ραξαθηεξηζηηθέο ηξύπεο. Σηα ρακειά, αλάκεζα ζηηο θνηιάδεο, ππάξρνπλ γξαθηθνί ειαηώλεο. Σηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ ππάξρεη ην γξαθηθό κνλαζηήξη ηεο Παλαγηάο ηεο Κνξπθήο. Ζ ύπαξμε ηνπ κνλαζηεξηνύ ηεο Παλαγηάο Κνξπθήο πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ ζην παλεγύξη ηεο. Ζ ζέα από ην ύςνο ηεο θνξπθήο είλαη κνλαδηθή. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή/πνιηηηζηηθή Αμία ηνπ ζπληζηάηαη ζε γεσινγηθό, θπζηνιαηξηθό θαη ζξεζθεπηηθό ελδηαθέξνλ. Ζ αηζζεηηθή ηνπ αμία ζπληζηάηαη ζηε παλνξακηθή ζέα, ζπάληνο ηύπνο ηνπίνπ, ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά. TE 27 - ςελ 5

8 Φ18 Φαράγγι Ξυλοκάςτρου Σίκασ ποταμόσ Φ19, Φ20 Φαράγγια και κοιλάδεσ ςτθν ενδοχϊρα Φ27 Ορεινι περιοχι, λιψθ προσ Ζιρια (Κυλλινθ) Φ21, Φ22, Φ23 Οικιςμοί ςτθν ενδοχϊρα Φ29, Φ30, Φαράγγι Καλλικζασ Φ25, Φ26 Φαράγγι Φόνιςςασ TE 27 - ςελ 6 Φ24, Φαράγγι Φόνιςςασ

9 Τνπία ΤΗΦΚ Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο : (α) Γξπνδάζνο Μνγθνζηνύ Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο (β) (εληαγκέλεο ζην δίθηπν ΦΥΣΖ200) GR , (Κνξπθέο θαη Όξνο Εήξηα) TE 27 - ςελ 7

10 ΕΝΟΣΗΣΑ 28 ΠΑΡΝΩΝΑ Ζ ελόηεηα 28, πεξηιακβάλεη ηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Πάξλσλα, κε πςόκεηξν κεγαιύηεξν ησλ 1000κ. Ο Πάξλσλαο, θαηαιακβάλεη ζπλνιηθά έθηαζε πεξίπνπ 2εθ. ζηξεκκάησλ θαη έρεη πςόκεηξν 1.940κ. Γεδνκέλνπ όηη ε θαηνίθεζή ηνπ βνπλνύ μεθίλεζε από ηελ παιαηνιηζηθή επνρή έσο ζήκεξα, έρεη κεγάιε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. Σηνλ νξεηλό ηνπ όγθν αλαπηύρζεθε ν κνλαζηηθόο βίνο, γηα απηό ππάξρνπλ αξθεηά κνλαζηήξηα, κε πην γλσζηή ηελ I.M. Παλαγίαο Διώλεο. Σε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ βνπλνύ ππάξρνπλ δηάζπαξηα αξραηνινγηθνί ρώξνη, βπδαληηλνί λανί θ.ιπ. Φςζικό ηοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ Ο Πάξλσλαο, έρεη κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ θαη θαιύπηεηαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό από δάζε, πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από πιαηάληα, θαζηαληέο, καπξόπεπθα, έιαηα Κεθαιιελίαο, κειόθεδξνπο, δξύεο θαη ραξνππηέο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην δάζνο από δελδξόθεδξνπο, ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλήο Μαιεβήο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο. Ζ ρισξίδα ηνπ Πάξλσλα πεξηιακβάλεη πιήζνο ζπαλίσλ θπηώλ θαη νηθόηνπνη, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΔΕΓ (GR «Όξνο Πάξλσλαο (θαη πεξηνρή Μαιεβήο)», GR «Μνλή Έινλαο θαη ραξάδξα Λεσληδίνπ»). Αξκόδηνο γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ηνπ Όξνπο Πάξλσλα θαη Υγξνηόπνπ Μνπζηνύ, είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Υγξνηόπνπ Μνπζηνύ. Μεγάιν κέξνο ηεο παξνύζαο ελόηεηαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή Απόιπηεο Πξνζηαζίαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. Ο Πάξλσλαο θξύβεη έλαλ αλεθηίκεην ρισξηδηθό πινύην. Αλάκεζα ζηα θπηά ηνπ Πάξλσλα ππάξρνπλ πνιπάξηζκα θνηλά είδε, αιιά θαη πνιιά ζπάληα. Σπλνιηθά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αλαγλσξηζηεί κέρξη ζήκεξα 113 ζπάνια θςηά, κεξηθά από ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζηνλ επξσπατθό ρώξν, όπσο ηα ηοπικά ενδημικά ηος Πάπνυνα θαη νξηζκέλα ζπάνια αζιαηικά είδη. Ζ νξληζνπαλίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ TE 28 - σελ 1 Γάζνο ζηνλ Πάξλσλα

11 Πάξλσλα είλαη εμαηξεηηθά πινύζηα, ελώ ε ζπλερήο παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εύθνιε ζρεηηθά πξόζβαζε, νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή εμαθάληζε αξθεηώλ εηδώλ ηεο παλίδαο θαη πξνπάλησλ ησλ κεγάισλ ζειαζηηθώλ. Γεληθά, ηα ελδεκηθά, απεηινύκελα, ζπάληα θαη πξνζηαηεπόκελα είδε παλίδαο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 12 είδε ζειαζηηθώλ, 53 είδε νξληζνπαλίδαο, 2 είδε ηρζπνπαλίδαο, 20 είδε εξπεηώλ, 6 είδε ακθηβίσλ θαη 17 είδε αζπόλδπισλ. Ο Πάξλσλαο απνηειεί, αμηόινγν θαη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπίν, κε αιινηώζεηο ιόγσ ππξθαγηώλ, όπνπ όκσο βξίζθεηαη ζε θάζε θπζηθήο αλαγέλλεζεο. Οη απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νηθνηόπνπο ηνπ Πάξλσλα είλαη νη ππξθαγηέο, όπνπ ην 2007 έπιεμαλ κεγάιεο εθηάζεηο, ε ππεξβόζθεζε, ε απόξξηςε ζθνππηδηώλ, θ.ιπ. Οικιζμοί: Σε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα, αιιά θαη ζηα 1000κ. πςόκεηξν ππάξρνπλ γξαθηθνί νηθηζκνί θαη αμηόινγν θηηξηαθό απόζεκα θαη ηνπίν. Οηθηζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηόζν από πιεπξάο παξαδνζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη θπζηθνύ ηνπίνπ, είλαη ν Κνζκάο, ην Πνιύδξνζν (Τζίληδηλα), ε Βαξβίηζα, ε Βακβαθνύ θαη νη Αγξηάλνη. Οη νηθηζκνί απηνί έρνπλ θαη έληνλν πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ, επνκέλσο, απνηεινύλ έλα αμηόινγν ηνπίν πνπ ζπλδπάδεη αξκνληθά παξαδνζηαθά ζηνηρεία ησλ νηθηζκώλ, πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηζηνξηθά-πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Φσξηό Αγξηάλνη πξηλ θαη κεηά ηηο ππξθαγηέο Τζίληδηλα TE 28 - σελ 2

12 Δίκηςο Μονοπαηιών Σηνλ Πάξλσλα ππάξρεη έλα θαινδηαηεξεκέλν δίθηπν κνλνπαηηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ ραξαρζεί αξθεηά κνλνπάηηα, κε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε πεξηήγεζε ζε ηκήκαηα ηνπ δάζνπο, ππάξρεη ζύλδεζε κε νηθηζκνύο, κνλέο θαη ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 12 ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζηνλ Πάξλσλα. 1. Βακβαθνύ - θαηαθύγην ΔΟΣ Σπάξηεο - θνξπθή κεγάιε Τνύξια 2. Βαζαξάο Βέξνηα - Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 3. Τζίληδηλα Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 4. Τζίληδηλα Γόγθαηλα - Σηακαηείξα (Αλάιεςε) - Βαζαξάο 5. Τζίληδηλα Γόγθαηλα Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 6. Τζίληδηλα - Αγ. Μαξίλα - πεγή Κειηνύ - Κειί Τζίληδηλα 7. Τζίληδηλα Πνηίζηξεο Πεπθηάο - Πεγή θειηνύ Κειί Τζίληδηλα 8. Τζίληδηλα - Κνληαθίηε βξύζε - Τζίληδηλα 9. Τζίληδηλα - Αγηάλλεο 10. Τζίληδηλα - πξ. Ζιηαο - [ξάρε Χαξή]- Μεγαλαειηάο 11. Καιιηζέα (Εαξαθώλα) Ξεξνπήγαδν Κνζκάο 12. Κνζκαο - Αγ.Γεκεηξηνο - Η.Μ. Έισλαο Ζ απνπζία κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ αθήλεη ζρεηηθά αλαιινίσην ην επηβιεηηθό ηνπίν. Ζ ελαιιαγή ησλ ηνπίσλ, κε ραξάδξεο, θαξάγγηα, βνπλνθνξπθέο, ζπειηέο θαηαξξάθηεο, νηθηζκνύο, πνηάκηα, νξνπέδηα θ.ιπ. δεκηνπξγνύλ έλα κσζατθό πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα κνλαδηθό ηνπίν. Σπλνιηθά ε δώλε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Πάξλσλα γύξσ θαη πάλσ από ηα 1000κ. πςόκεηξν, ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ηδηαίηεξα αμηόινγν θπζηθό ηνπίν, κε πινύζην θαη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο θπζηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηα νηθηζηηθά ζύλνια πνπ δηαηεξνύλ αξθεηά παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ έλα ηνπίν εμαηξεηηθή νκνξθηάο θαη αμίαο. TE 28 - σελ 3

13 ΔΝΟΤΖΤΑ ΤΔ 29 ΜΑΗΝΑΛΟ Ζ εκόηδηα 29 πενζθαιαάκεζ ηδ γώκδ ημο μνεζκμύ όβημο ημο Μαζκάθμο, ιε ορόιεηνμ ιεβαθύηενμ ηςκ 1000ι. Ζ εκαθθαβή ηςκ ημπίςκ ηαζ ηςκ μζημηόπςκ ημο (δάζδ, πμηάιζα, θανάββζα, μνμπέδζα η.θπ.) ηαζ ημ πμθοδαίδαθμ ακάβθοθό ημο, ζε ζοκδοαζιό ιε ηα μζηζζηζηά, ζζημνζηά ηαζ πμθζηζζηζηά ημο παναηηδνζζηζηά, ζοκεέημοκ έκα εκζαίμ θοζζηό, πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό πώνμ. Φςσικό τοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ σημασίαρ ΔΕΓ «GR Όνμξ Μαίκαθμ». Σμ όνμξ Μαίκαθμ έπεζ έηηαζδ ζηνέιιαηα ηαζ απμηεθεί έκα ζδζαίηενα αλζόθμβμ μζημζύζηδια, δζόηζ πενζθαιαάκεζ ιζα πμζηζθία μζημηόπςκ, μζ μπμίμζ ζοβηνμημύκ ιζα θοζζηή εκόηδηα ιε πθμύζζα αζμπμζηζθόηδηα. Σμ θοζζηό ακάβθοθμ, ζοιπθδνώκεηαζ από ηζξ πδβέξ ηαζ ηα πμηάιζα, ηα μπμία δζαζπίγμκηαξ ημ αμοκό ηαζ ζοκεέημοκ έκα ημπίμ απανάιζθθδξ μιμνθζάξ ηαζ μζημθμβζηήξ ζδιαζίαξ. πδιαηίγμκηαζ δύμ ιμνθμθμβζηέξ εκόηδηεξ, ημ ακαημθζηό ηαζ ημ δοηζηό Μαίκαθμ. Ζ ακαημθζηή ημο πθεονά, έπεζ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura 2000 ηαζ έπεζ παναηηδνζζηεί Ο μνεζκόξ όβημξ ημο Μαζκάθμο ηονζανπείηαζ από αµζβέξ δάζμξ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ, εκώ ηαηά εέζεζξ οπάνπμοκ ακαδαζςιέκεξ αιζβείξ ζοζηάδεξ ιαύνδξ πεύηδξ (Pinus nigra subs. pallasiana). Σα δάζδ ηςκμθόνςκ ημο Μαζκάθμο εεςνμύκηαζ ηα πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά ζηδκ Πεθμπόκκδζμ. ηδκ ακςδαζζηή γώκδ ειθακίγμκηαζ θζαάδζα (ζηεπόµμνθμζ αναπώδεζξ ακςδαζζημί θεζιώκεξ), µε ιμκαδζηή ειθάκζζδ βζα ηδκ Πεθμπόκκδζμ ζημ Μαίκαθμ ηαζ ζε παιδθόηενα ορόιεηνα οπάνπμοκ ιζηνόηενδξ έηηαζδξ μζηόημπμζ παιδθώκ ηαζ ορδθώκ εαικώκςκ (αείθοθθμζ ζηθδνόθοθθμζ ζπδιαηζζιμί). ηζξ πενζμπέξ πμο δζαννέμκηαζ από ηα πμηάιζα ιόκζιδξ νμήξ, πανμοζζάγεηαζ παναπμηάιζα δεκδνώδδξ αθάζηδζδ ιε Platanus orientalis (πθάηακμξ), Salix spp. (Ηηζέξ) ηαζ αθάζηδζδ εαικώκςκ (αγςκζηέξ δζαπθάζεζξ). Ζ βεςβναθζηή εέζδ ημο Μαζκάθμο ζημ ηέκηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, αολάκεζ ζδιακηζηά ηδκ μζημθμβζηή ηδξ αλία. Από αζμβεςβναθζηήξ άπμρδξ, ημ Μαίκαθμ απμηεθεί ημ ζοκδεηζηό ηνίημ ακάιεζα ζημοξ μνεζκμύξ όβημοξ ηδξ αόνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (Πακαπασηή, Υεθµόξ, Κοθθήκδ) ηαζ ηα αμοκά ηδξ κόηζαξ (Σαΰβεημξ) ηαζ ακαημθζηήξ (Πάνκςκαξ) Πεθμπμκκήζμο. Αοηόξ μ νόθμξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηόξ ηόζμ βζα ηδ πθςνίδα, όζμ ηαζ βζα TE 29 - σελ 1 Δθαημδάζμξ Μαζκάθμο ζηδ Βοηίκα

14 ηδκ μνκζεμπακίδα ηςκ ιέζςκ ηαζ ορδθώκ ορμιέηνςκ (ανπαηηζηά πηδκά, δνομημθάπηεξ, ζηνμοεζόµμνθα είδδ) ηαεώξ ηαζ βζα ανηεηά είδδ αιθζαίςκ (π.π. ζαθαιάκδνεξ) ηαζ εδθαζηζηώκ (π.π. αίδνεξ). Αλζόθμβμ επίζδξ ζημζπείμ ημο θοζζημύ πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ ηαθή δζαηήνδζδ ηςκ παναδμζζαηώκ θοημθναηηώκ ιεηαλύ ηςκ ιζηνώκ αβνώκ ηςκ πενζθενεζαηώκ μζηζζιώκ ηδξ διζμνεζκήξ γώκδξ. Ζ ιεβάθδ πμζηζθόηδηα μζημημπώκ ζημ όνμξ Μαίκαθμ πνμζθένεζ ηαηάθθδθεξ μζημθμβζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδ δζααίςζδ δζάθμνςκ εζδώκ θοηώκ ηαζ γώςκ, ζοµπενζθαµαακμµέκςκ 30 εζδώκ εκδδµζηώκ θοηώκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ 7 εζδώκ εκδδµζηώκ θοηώκ ηςκ Βαθηακίςκ. Δπζπθέμκ δ πενζμπή θζθμλεκεί µζα ζπεηζηά πθμύζζα μνκζεμπακίδα ηαζ 33 ζδιακηζηά είδδ ενπεηώκ, αιθζαίςκ ηαζ εδθαζηζηώκ. Οζ ηονζόηενμζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ οπεναόζηδζδ, δ ηαηαζηεοή δαζζηώκ δνόιςκ ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ εήνεοζδ ηαζ ηζξ ημπζηέξ πονηαβζέξ. Οζ ηονζόηενμζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ ημπζηή πακίδα πνμένπμκηαζ από ηζξ ακενώπζκεξ επζδνάζεζξ ζημοξ αζόημπμοξ ηςκ γώςκ θόβς ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ δνόιςκ ηαζ ηδξ αόζηδζδξ. Ζ εήνα είκαζ μ ηονζόηενμξ πανάβμκηαξ πμο εθαηηώκεζ άιεζα ημο πθδεοζιμύξ ηςκ γώςκ, ζδζαίηενα αοημύξ ηςκ πηδκώκ. Δηπμκήεδηε Δζδζηή Πενζααθθμκηζηή Μεθέηδ (ΔΠΜ), ζηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ LIFE Nature 99 ιε ηίηθμ «Γζαηήνδζδ ηαζ Γζαπείνζζδ ημο όνμοξ Μαίκαθμ». ημ ηεθζηό πέδζμ Π.Γ. πνμηείκεηαζ κα παναηηδνζζηεί, μ μνεζκόξ όβημο Μαζκάθμο, ςξ Πεπιυεπειακό Πάπκο ηαζ κα ηαεμνζζημύκ γώκεξ ηαζ όνμζ πνμζηαζίαξ. Οζ πνμηεζκόιεκεξ γώκεξ ηαεμνίζηδηακ ςξ ελήξ: α) Εώνη Πεπιοσήρ Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε δύμ οπμγώκεξ - Α1 - Εώνη Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, πενζθαιαάκεζ ημ Καηαθύβζμ Άβνζαξ Εςήξ όπςξ μνίγεηαζ ιε ηδκ απόθαζδ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ /2258/ (ΦΔΚ 435 η. Β / ) - Α2 - Εώνη Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, πενζθαιαάκεζ ηδ θοζζηή γώκδ αθάζηδζδξ πμο ακαπηύζζεηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ ημίηδ ημο νέιαημξ Πεζέ (Μοθάμκηαξ) ηαζ Καημνέιαημξ ηαζ ηζξ ακςδαζζηέξ πενζμπέξ ημο ηεκηνζημύ ηαζ ακαημθζημύ Μαζκάθμο β) Εώνη Πεπιοσήρ Οικοανάπτςξηρ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε δύμ οπμγώκεξ - Β1 Εώνη : Αεζθμνζηήξ Γαζζηήξ Γζαπείνζζδξ - Β2 Εώνη : Γζαηήνδζδξ ημο παναδμζζαημύ αβνμηζημύ ημπίμο TE 29 - σελ 2

15 Οζ πμηαιμί Λμύζζμξ ηαζ Λάδςκαξ, δδιζμονβμύκ έκα εηπθδηηζηό ημπίμ θοζζηήξ μιμνθζάξ, ιε θανάββζα ηαζ ηαηαννάηηεξ ηαζ απμηεθμύκ ζδιείμ ακαθμνάξ ημο εκαθθαηηζημύ ημονζζιμύ, ηαεώξ ακαπηύζζμκηαζ πμθθέξ δναζηδνζόηδηεξ, όπςξ πεγμπμνία, canoe-kayak, rafting η.θπ. Οικισμοί ημκ μνεζκό όβημ ημο Μαζκάθμο, ανίζημκηαζ μνζζιέκα από ηα μνεζκόηενα πςνζά ηδξ Δθθάδαξ. Σα πςνζά ημο Μαζκάθμο θόβς ηδξ εέζδξ ημοξ, δζαδναιάηζζακ πνςηαβςκζζηζηό νόθμ ζηδκ επακάζηαζδ ημο 1821, επμιέκςξ πμθθά από αοηά είκαζ ζζημνζηά, όπςξ δ Γδιδηζάκα, δ ηεικίηζα, ηα Λαβηάδζα, ημ Λζιπμαίζζ ηαζ δ Πζάκα. ηα πςνζά Γδιδηζάκα, Βοηίκα, Λεαίδζ, ηεικίηζα δναζηδνζμπμζμύκηαζ ανηεηέξ ημονζζηζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζηδκ ημνοθή Οζηναηίκα οπάνπεζ πζμκμδνμιζηό ηέκηνμ. Ανηεημί μζηζζιμί ηδξ εκόηδηαξ έπμοκ παναηηδνζζηεί παναδμζζαημί όπςξ ηα Λαβηάδζα, δ Γδιδηζάκα, δ ηεικίηζα, ημ Βαθηέηζζ, δ Λάζηα, δ Δθάηδ, ημ Πονβάηζ, δ Βθαπένκα, ηα Μαβμύθζακα, μ Βθόββμξ, ημ Βαθηεζζκίημ ηαζ μ Ράδμξ ηαζ δζαεέημοκ αλζόθμβα ανπμκηζηά, παναδμζζαηέξ ανύζεξ, βεθύνζα, ιμοζεία ιε παναηηδνζζηζηά δείβιαηα Γμνηοκζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Οζ πεηνόπηζζημζ μζηζζιμί Γδιδηζάκα ηαζ ηεικίηζα ηαζ ημ Φανάββζ ημο Λμύζζμο, έπμοκ παναηηδνζζηεί ΣΗΦΚ ιε ηςδζηό AT Ζ Γδιδηζάκα είκαζ ηηζζιέκδ ζε εέζδ επίηαζνδ, ζημ πέναζια ημο Λμύζζμο πμηαιμύ, ζημ Μαίκαθμ, ζε θοζζηά μπονό ύρςια πμο ημ πςνίγεζ θαζιόξ από ημ απέκακηζ αμοκό ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ. Δίκαζ παναδμζζαηόξ, δζαηδνδηέμξ μζηζζιόξ, βναθζηόξ, ηαηαθαιαάκεζ αιθζεεαηνζηά ημοξ δύμ ακηζηνζζημύξ θόθμοξ πάκς από ηδ παναδνμημζθάδα ηαζ απμηεθεί έκα από ηα ςναζόηενα ημπία ηδξ εκόηδηαξ. Τπάνπεζ εκαθθαβή θοζζηώκ ηαζ ακενςπμβεκώκ ζημζπείςκ ιε ζδιακηζηή πανμοζία ζδιεζαηήξ Άπμρδ ηδξ Γδιδηζάκαξ αθάζηδζδξ, ακάιεζα ζηα ηηίζιαηα ημο μζηζζιμύ. Γζαηνίκμκηαζ ηέζζενζξ μζηζζηζηέξ θάζεζξ: Η) εκηόξ ηςκ ηεζπώκ ηδξ ανπαίαξ Σεύεζδμξ (αηνόπμθδ-κάζηνμ) ΗΗ) Μενζηή επέηηαζδ επί Βεκεημηναηίαξ εηηόξ ηεζπώκ ζημ θαζιό πνμξ Βμννά ιε ηέκηνμ ηδκ "πθάηζα" (πθαηεία Αβ. Γεςνβίμο), ΗΗΗ) Δπέηηαζδ, επί 18μο αζ (πενίμδμξ αηιήξ) ή παθαζόηενα, ακαημθζηά πένακ ημο θαζιμύ. Δδώ, ιεηά ημ 1821, ιεηαημπίγεηαζ ημ ηέκηνμ ζηδκ πθαηεία Αβ. Κονζαηήξ όπμο έθηακε ηεκηνζηή ανηδνία, IV) Δπέηηαζδ ακαημθζηά πνμξ ημ ύρςια ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ (19μξ ηαζ ανπέξ 20μο αζ.). Οζ μζηζζιμί ηδξ εκόηδηαξ, απμηεθμύκ έκα μζηζζηζηό ζύκμθμ, ορδθήξ μζηζζηζηήξ, ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ζζημνζηήξ αλίαξ, πμο ζε ζοκδοαζιό ιε ημ θοζζηό πενζαάθθμκ δδιζμονβείηαζ ιζα εκόηδηα απανάιζθθδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ζδιαζίαξ. Υαναηηδνζζηζηό πεηνόπηζζημ ζπίηζ ζηα Λαβηάδζα TE 29 - σελ 3

16 Μνημεία/ Απσαιολογικοί σώποι Ζ εκόηδηα έπεζ πμθθά ικδιεία, ιμοζεία ηαζ ηηίζιαηα ηα μπμία απμηοπώκμοκ ημ ζδιακηζηό ζζημνζηό πανεθεόκ ηδξ πενζμπήξ. Ανπαζμθμβζημί πώνμζ ζηδκ πενζμπή, όπςξ ηδξ ανπαίαξ Γόνηοξ, δείπκμοκ όηζ δ πενζμπή είπε από ηδκ ανπαζόηδηα ζδιακηζηό παναηηήνα. Σμ Μμοζείμ οδνμηίκδζδξ ηδξ Γδιδηζάκαξ, ηα θαμβναθζηά ιμοζεία, ηα ιμκαζηήνζα, μζ εηηθδζίεξ, μζ κενόιοθμζ η.θπ. δείπκμοκ ζημκ επζζηέπηδ ζημζπεία από ηδ γςή ηδξ πενζμπήξ ημοξ πνμδβμύιεκμοξ αζώκεξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ εζηόκαξ. Παθαζά Μμκή Πακαβζάξ Φζθμζόθμο Γίκτςο Μονοπατιών Ακαζηδθςιέκδ μζηία Κμθμημηνώκδ ζημ Λζιπμαίζζ Μμοζείμ Γδιδηζάκαξ οδνμηίκδζδξ ημ Μαίκαθμ οπάνπεζ δίηηομ ιμκμπαηζώκ, πθήνςξ δζακμζβιέκμ, ηαεανζζιέκμ ηαζ ζδιαημδμηδιέκμ. Από ημ Μαίκαθμ πενκά ηαζ ημ ιμκμπάηζ Δ4. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ 11 ζδιαημδμηδιέκεξ δζαδνμιέξ από ημκ ύθθμβμ Ανηάδςκ Ονεζααηώκ Οζημθόβςκ: 1.Βθαπένκα - Μζζμκένζ - Γναημζπδθζά - Ρμύπμζ - Βοηίκα 2.Βοηίκα - Υανάδνα Μοθάμκηα - Δπηαηαναεθμύ Δθάηδξ 3. Δθάηδ - Βθάπζηα - Ρμζηίηζα - ηεικίηζα TE 29 - σελ 4

17 4. Λεαίδζ - Εααμαμύκζ Ονμπέδζμ Οζηναηίκαξ 5. Ονμπέδζμ Οζηναηίκαξ, Πδβή Ξεναηζά - Γζάζεθμ Ξεναηζά - Αβία Σνζάδα - Αθςκίζηαζκα 6. Αθςκίζηαζκα - Υμοθζανμεήηα - Κμοθμλοθδά - Κακεθάηζα 7. Κακεθάηζα Ρεαύεζ - Βθάπζηα - Πθεζμκένζ 8. Κανδανάξ - Οιμνθόζηαθμξ - Γζάζεθμ ηοθόπμνημ - Αβία Παναζηεοή - Ρμεζκό 9. Ρμεζκό - άιζμαα - Πάπαζκα - Πμηαιόξ Δθζζζώκ - Γάζμξ Ρμοπάηζ - Πδβέξ Πζάκαξ - Πζάκα 10. Γδιδηζάκα - Τδνμηίκδζδ - Λμύζζμξ - Μμκή Φζθμζόθμο - Μμκή Πνμδνόιμο - Ανπαία Γόνηοκα 11.Ανπαία Γόνηοκα - Κοηθώπεζα Αηνόπμθδ Γόνηοκαξ - Μμκή Καθαιίμο - Γέθονα Αζηζπόθμο οκμθζηά δ γώκδ ημο μνεζκμύ όβημο ημο Μαζκάθμο βύνς ηαζ πάκς από ηα 1000ι. ορόιεηνμ, απμηεθεί έκακ εκζαίμ θοζζηό, πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό πώνμ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα αλζόθμβμ θοζζηό ημπίμ, ιε πθμύζζμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ θοζζηό πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιό ιε ηα ορδθήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ζζημνζηόηδηαξ μζηζζηζηά ζύκμθα πμο δζαηδνμύκ ηα παναδμζζαηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ηαζ ημ ζζημνζηό/πμθζηζζηζηό πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ, ζοκεέημοκ έκα εκζαίμ ημπίμ ελαζνεηζηή μιμνθζάξ ηαζ αλίαξ. TE 29 - σελ 5

18 ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕ 30 ΣΑΤΓΕΣΟ Ζ εκυηδηα 30, πενζθαιαάκεζ ημκ μνεζκυ υβημ ημο Σατβέημο, ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι.Ο Σαΰβεημξ είκαζ δ ορδθυηενδ μνμζεζνά ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιε ορυιεηνμ 2.407ι. ηαζ είκαζ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ιεηαλφ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ Μεζζδκίαξ. Γφμ ιεβάθα θανάββζα πςνίγμοκ ημκ Σαΰβεημ ζε ηνία ηιήιαηα. Σμ θανάββζ ηδξ Λαβηάδαξ πμο ημκ πςνίγεζ ζημ αυνεζμ ηαζ ηεκηνζηυ ηιήια ημο ηαζ ημο αββζά πμο πςνίγεζ ημ κυηζμ απυ ημ ηεκηνζηυ. Σμ ηθίια ζημκ Σαΰβεημ δζαθένεζ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ, ζηζξ παιδθέξ πθαβζέξ, ζηδκ μνεζκή έςξ ηα 1.800ι. ηαζ ζηδκ ελςδαζζηή πάκς απυ ηα 1.800ι. ηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Σατβέημο, δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ γχκεξ αθάζηδζδξ, δ Δοιεζμβεζαηή, δ Παναιεζμβεζαηή ηαζ δ Ονεζκή-οπμαθπζηή γχκδ. Οζ ηαθθζένβεζεξ πενζμνίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πεδζκά ηαζ διζμνεζκά ηιήιαηα ηαζ είκαζ εηηεηαιέκεξ ζηα αυνεζα ηαζ δοηζηά ηιήιαηα, ζηα παιδθυηενα ορυιεηνα ημκηά ζε ιεβάθμοξ μζηζζιμφξ. Ζ ηφνζα ιμνθή ηηδκμηνμθίαξ είκαζ δ πμζιεκζηή αζβμπνμααημηνμθία, εκχ δ εηηνμθή αμμεζδχκ είκαζ ιζηνή. Φςσικό τοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ ημκ Σαΰβεημ οπάνπεζ αλζυθμβδ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηαζ ηιήιαηά ημο, έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΔΕΓ (GR «Λαβηάδα Σνφπδξ», GR «Όνμξ Σαΰβεημξ») ηαζ ςξ ΕΔΠ (GR «Όνμξ Σαΰβεημξ Λαβηάδα Σνφπδξ»). Αιζβή ηαζ ιεζηηά δάζδ Μαφνδξ Πεφηδξ ηαζ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ, απακηχκηαζ ζημκ Σαΰβεημ, ηα μπμία επδνεάζηδηακ ζδιακηζηά απυ ηζξ πονηαβζέξ ημο Τπάνπμοκ εηηάζεζξ ιε Υαθέπζμ Πεφηδ ηαζ θμζπά είδδ αθάζηδζδξ πμο δδιζμονβμφκ έκα ιμκαδζηυ θοζζηυ ημπίμ. TE 30 - σελ 1 Ονεζκή γχκδ αθάζηδζδξ Γάζμξ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ Γάζμξ Μαφνδ Πεφηδξ ηαζ θοζζηή ιεηαπονζηή ακαβέκκδζδ

19 Ο Σαΰβεημξ απμηεθεί, αλζυθμβμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ ημπίμ, ιε αθθμζχζεζξ θυβς πονηαβζχκ, υπμο υιςξ ανίζηεηαζ ζε θάζδ θοζζηήξ ακαβέκκδζδξ. Οζ απεζθέξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ μζημηυπμοξ ημο Σαοβέημο είκαζ μζ πονηαβζέξ, υπμο ημ 2007 έπθδλακ ιεβάθεξ εηηάζεζξ, μζ εηπενζχζεζξ, δ οπεναυζηδζδ, δ απυννζρδ ζημοπζδζχκ, δ εζζαβςβή λεκζηχκ εζδχκ η.θπ. ΝΕΟΥΩΡΙ Οικισμοί: ηδ γχκδ ημο Σατβέημο ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι. πμο δδιζμονβείηαζ, οπάνπμοκ ιζηνμί βναθζημί μζηζζιμί ηονίςξ ζηδκ πθεονά ηδξ Μεζζδκίαξ. Οζηζζιμί πμο ανίζημκηαζ ζηδ γχκδ αοηή είκαζ, δ Ανηειζζία, δ Αθαβμκία, ημ Γοννάπζμ, ημ Νεμπχνζ, δ Κνφα Βνφζδ, δ Νέδμοζα η.θπ. Ανηεημί απυ αοημφξ ημοξ μζηζζιμφξ έπμοκ θίβμοξ ηαημίημοξ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ ιζηνμί μζηζζιμί πμο είκαζ αηαημίηδημζ. Οζ μζηζζιμί αοημί, ζοιααδίγμοκ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δεδμιέκςκ ηςκ ήπζςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ. Δίκτςο Μονοπατιών ημκ Σαΰβεημ, οπάνπεζ δίηηομ ιμκμπαηζχκ πμο δζαζφκδεμοκ εκδζαθένμοζεξ ηαζ αλζυθμβεξ δζαδνμιέξ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, πνμζεββίγμοκ εκδζαθένμκηα ικδιεία (ιμκαζηήνζα, ηνήκεξ, ηθπ), μδδβμφκ ζε πενζμπέξ ιε ζοκανπαζηζηή εέαζδ πνμξ ηδκ εονφηενδ πενζμπή. Μεηαλφ αοηχκ είκαζ ημ μνεζααηζηυ ιμκμπάηζ Δ4 πμο λεηζκά απυ ημκ Μοζηνά. οκεπίγμκηαξ ημ πενπάηδια ιπμνεί ηάπμζμξ αημθμοεχκηαξ ημ ιμκμπάηζ Δ4 κα θεάζεζ ζημ Καηαθφβζμ ημο ΔΟ ηαζ απυ εηεί ζηδκ ρδθυηενδ ημνοθή ημο Σαΰβεημο ημκ Ασ Λζά. Άθθμ ιμκμπάηζ λεηζκά απυ ημ Πανυνζ & πενκά ηαζ απυ ημ παθζυ Μμκαζηήνζ ηδξ Εαβμφκαξ. Άθθμξ ηθάδμξ ιμκμπαηζμφ λεηζκά απυ ημκ Αβζάκκδ μδδβεί ζηδκ Ακαανφηδ. Δπίζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαβηάδαξ, έπεζ δδιζμονβδεεί ακαννζπδηζηυ πάνημ αεθδηζημφ παναηηήνα. Δπίζδξ, δ δζαδνμιή πάνηδ Καθαιάηα ζηδκ Λαβηάδα, είκαζ ιαβεοηζηή. ε δζάθμνα ζδιεία ημο μνεζκμφ υβημο, οπάνπμοκ δζάζπανημζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ, καμί η.θπ. Ο Σαΰβεημξ, είκαζ ημπίμ ιε ανπαζμθμβζηυ, θοζζμθαηνζηυ ηαζ θαμβναθζηυ εκδζαθένμκ ηαζ πακμναιζηή εέα. Σμ ημπίμ ημο Σατβέημο είκαζ επζαθδηζηυ ηαζ δεζπυγεζ, ηυζμ ζηδ Μεζζδκζαηή υζμ ηαζ ζηδ Λαηςκζηή πεδζάδα. TE 30 - σελ 2 Γζαδνμιή πάνηδ Καθαιάηα

20 Σμπία ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθμοξ (ΣΗΦΚ) AT Φαπάγγι Κοσκαπάκαρ. Μένμξ ηδξ πενζμπήξ πμο έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ΣΗΦΚ, ανίζηεηαζ ζηδκ πανμφζα εκυηδηα εκχ ημ ηιήια ιε ιζηνυηενμ ορυιεηνμ ακήηεζ ζηδκ εκυηδηα 1. Έκα θανάββζ εηπθδηηζηήξ μιμνθζάξ πμο δζαζπίγεηαζ απυ ημ νέια ημο Ρζκηυιμο. Ανπίγεζ ζηζξ πθαβζέξ ημο Σατβέημο ιε δφμ ηθάδμοξ, απυ ηα πςνζμοδάηζα Ρίκημιμ ηαζ Ρζγακά ηαζ θεάκεζ ςξ ημ πςνζυ Βυνεζμ. ε έκα ζδιείμ, ημκηά ζημ πςνζυ Πδβάδζα, ζηεκεφεζ πάνα πμθφ ηζ εηεί οπάνπεζ πέηνζκμ ιμκυημλμ βεθφνζ πμο εκχκεζ ηζξ δφμ πθεονέξ. Μεηά ημ Βυνεζμ ημ θανάββζ ζοκεπίγεζ θζβυηενμ ααεφ ηαζ εκηοπςζζαηυ πνμξ ηδ εάθαζζα, ιέπνζ ημ πςνζυ Μεβάθδ Μακηίκεζα. ε έκα ζδιείμ δζαζηαονχκεηαζ ιε ημ δνυιμ Καθαιάηαξ-Κανδαιφθδξ. Μέζα ζημ θανάββζ οπάνπεζ πθμφζζα αθάζηδζδ ηαζ ζπάκζα θοηά. Άθθμηε πανεέκμ ημ θανάββζ αοηυ έπεζ οπμζηεί δφμ ζδιακηζηέξ επειαάζεζξ. Ζ ιία είκαζ μ δνυιμξ Καθαιάηαξ-Κανδαιφθδξ ηαζ δ άθθδ πμθφ πνυζθαηδ, μ δνυιμξ πμο ακμίπεδηε ζηζξ πθαβζέξ ημο θαναββζμφ πνμξ ηα πάκς. Πάκηςξ δζαηδνεί ιεβάθμ ιένμξ απυ ηδ θοζζηυηδηα ημο. Οζημθμβζηή Αλία : Δκδδιζηά Δίδδ / Δνπεηά / Πηδκά / διακηζηά Δκδζαζηήιαηα / διακηζηυ Οζημζφζηδια / πάκζα Δίδδ Υθςνίδαξ / Σμπζηά Δκδδιζηά Δίδδ / Σνςηά Δίδδ Υθςνίδαξ Κμζκςκζημμζημκμιζηή/πμθζηζζηζηή Αλία: Γεςθμβζηυ Δκδζαθένμκ / Δπζζηδιμκζηή ένεοκα / Παναηήνδζδ πακίδαξ / Παναηήνδζδ πθςνίδαξ / Φοζζμθαηνζηυ εκδζαθένμκ Όπςξ ακαθφεδηε ηαζ ζηδκ εκυηδηα 10, οπάνπμοκ άθθεξ δφμ πενζμπέξ, δ Λαβηάδα Σατβέημο (AT ) ηαζ μ Κεκηνζηυξ Σαΰβεημξ (AT ) πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΣΗΦΚ, ηιήιαηα ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδ γχκδ ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι. οκμθζηά δ γχκδ ημο μνεζκμφ υβημο ημο Σατβέημο βφνς ηαζ πάκς απυ ηα 1000ι. ορυιεηνμ, παναηηδνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα αλζυθμβμ θοζζηυ ημπίμ, ιε πθμφζζμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ θοζζηυ πενζαάθθμκ. TE 30 - σελ 3

21 ΥΠΕΚΑ Δ/ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΠΧΣΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συμπερασματικά Η αναγνώριση του «χώρου» της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια της Αξιολόγησης και Αναθεώρησης του ΠΠΧΣ, που επιδιώχθηκε με την περιγραφή ενοτήτων τοπίου, αποτελεί έναν νέο, συμπληρωματικό τρόπο θεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού. Γίνεται για πρώτη φορά σε μελέτη παρόμοιας κλίμακας και μπορεί να βοηθήσει με τη διατύπωση αλλά και εφαρμογή συντονισμένων δράσεων για τη διαχείριση και την ανάδειξη ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων κατά προτεραιότητα και σε αναλογία με τα «τοπιακά» χαρακτηριστικά τους. «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΟΥ σελ. 150 από 150

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ Κ.Βαβαιέθα, Γαζνιόγνπ Ο λνκόο Σεξξώλ νπζηαζηηθά δηακνξθώλεηαη ζαλ έλα κεγάιν βύζηζκα κε πεξηκεηξηθέο εμάξζεηο νξεηλώλ όγθσλ, πνπ από ηηο βόξεηεο αζπλέρεηεο ησλ Οξέσλ Αγθίζηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Τνπνζεζία: Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηα Δ. Ειιάδαο Έθηαζε πδξνινγηθήο ιεθάλεο : 403 km 2 Πιεζπζκόο: 28.860 θάηνηθνη Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι

Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι Δκπαιδεσηές: Βαθνπθάξεο Φξήζηνο Βνπιβνύιε Αηκηιία Μαληδνύθα Γήκεηξα Τδήθα Μαξία Χάλεο Δκκαλνπήι 2 Πεξηερόκελα 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 2. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ... 7 2.1 Οξηζκφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα