Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία"

Transcript

1 Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ όκνξθε ζέα πξνο ηηο θνηιάδεο θαη ηα βνπλά θαη δηαηεξνύληαη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρνπλ θάπνηα εξεηπσκέλα θαη εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα θαη ππνδνκέο (π.ρ. λεξόκπινη) θαη ζπλζέηνπλ έλα ελδηαθέξνλ ηνπίν. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ θάπνηνη αξραηνινγηθνί ρώξνη, κνλέο θηίζκαηα θ.ιπ. πνπ απνηππώλνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κε ζεκαληηθόηεξνπο ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Φελενύ θαη ηεο αξραίαο ηπκθάινπ. ΣΟΠΗΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΛΟΤ (ΣΗΦΚ) Λίμνη ηςμθαλία (AT ) Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηπκθάινπ Πξόθεηηαη γηα κηα νξεηλή ιίκλε πνπ εθηείλεηαη ζε έλα νξνπέδην, κεηαμύ ησλ βνπλώλ Εήξηα θαη Οιίγπξηνο. Ο πεξίγπξνο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ ππνβαζκηζκέλνο θαζώο είλαη από ηελ ππεξβόζθεζε, όκσο ε ίδηα ε ιίκλε έρεη κία ηδηαίηεξε νκνξθηά, κε ηνπο ππθλνύο θαιακηώλεο πνπ ηελ θαιύπηνπλ ζε κεγάιε έθηαζε θαη αλάινγα κε ηελ επνρή αλαπηύζζνληαη ή ιηγνζηεύνπλ θαη αιιάδνπλ ρξώκαηα. ηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ππάξρνπλ ηα εξείπηα θαη ε πεγή ηεο αξραίαο ηπκθάινπ, ρώξνο κε αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ θαη ζύλδεζε κε ηε κπζνινγία. TE 26 - σελ 3

2 Κοιλάδα Φενεού (AT ) Μία επξεία θνηιάδα πνπ κνηάδεη κε νξνπέδην θαη παιηόηεξα ήηαλ ιίκλε. Πεξηβάιιεηαη από βνπλά όπσο ε Νηνπξληνπβάλα, ε Εήξηα, ν ατηάο θαη ην Μαπξνβνύλη θαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαιιηεξγείηαη κε ζηηεξά ή νπσξνθόξα. ηηο παξπθέο ηεο θνηιάδαο ππάξρνπλ δάζε ή ζπζηάδεο από κεγάια πνπξλάξηα ελώ ζηηο γύξσ πιαγηέο θπηξώλνπλ έιαηα θαη νη θνξπθέο ησλ βνπλώλ ζθεπάδνληαη ην ρεηκώλα από άθζνλα ρηόληα. Έλα κηθξό πνηάκη, ν Όιβηνο δηαξξέεη ηελ θνηιάδα ελώ ζην λόηην ηκήκα ππάξρεη κηα θαηαβόζξα, από όπνπ ηα λεξά ηεο πεξηνρήο παξνρεηεύνληαη ρακειόηεξα, πξνο ηνλ πνηακό Αξνάλην. Μηθξά γξαθηθά ρσξηά είλαη θηηζκέλα ζηηο άθξεο ηεο θνηιάδαο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ Φελενύ. Μεηέυπα Κοπινθίαρ (AT ) Μία πεξηνρή πάλσ θαη γύξσ από ην ρσξηνπδάθη Άλσ Σαξζόο κε κεγαιεηώδε βξάρηα θαη νξζνπιαγηέο. ηε βάζε ελόο βξάρνπ πεγάδεη κηθξόο πνηακόο κε κόληκε ξνή θαη ζρεκαηίδεη κία ξεκαηηά κε πιαηάληα πνπ θαηεβαίλεη πξνο ηνλ πνηακό Όιβην. ε πνιιά ζεκεία νη πιαγηέο ζθεπάδνληαη κε έιαηα. Ττώμαηα βόπεια ηος συπιού ηενό Κοπινθίαρ (AT ) Μία ζεηξά από βξαρώδεηο νξζνπιαγηέο, απνιήμεηο ηνπ όξνπο Εήξηα, ζηα βόξεηα ηνπ ρσξηνύ ηελό. ηα ρακειόηεξα ζώδνληαη ίρλε από παιηέο θαιιηέξγεηεο κε αλαβαζκνύο, πνπ ηώξα έρνπλ γεκίζεη πνπξλάξηα. ηα ςειά ππάξρνπλ δάζε από έιαηα. TE 26 - σελ 4

3 ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕ 27 : ΔΤΣΙΚΕ ΑΚΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Ζ πεξηνρή νξηνζεηείηαη από ηελ αθηνγξακκή από ην Κηάην έσο ην Γεξβέλη, πξνο βνξξά θαη από ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ όξνπο Κπιιήλε πξνο λόην. Έληνλεο ραξαδξώζεηο θα θνηιάδεο δεκηνπξγνύληαη από ηνπο πνηακνύο θαη ηνπ ρεηκάξξνπο πνπ πεγάδνπλ από ηνλ αλάληε νξεηλό όγθν θαη εθβάινπλ ζηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν. Τα θπξηόηεξα από απηά είλαη ην Γεξβέλη πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Γεξβελίνπ, ην ξέκα Σθνππέτθν πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Λπθνπνξεηάο, ην ξέκα Φόληζζα πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Κακαξίνπ, ν Σίζαο ή Τξηθαιίσηηθνο πνηακόο πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Ξπινθάζηξνπ θαη ν Αζσπόο πνηακόο πνπ εθβάιεη αλαηνιηθά ηνπ Κηάηνπ. Φαξαθηεξηζηηθέο ελόηεηεο ηνπίσλ ζηελ ΤΔ27, είλαη : (α) παξαιηαθή πεδηλή δώλε, (β) θνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αλσηέξσ ξεκάησλ, (γ) πεξηνρέο ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ όξνπο Κπιιήλε. α) Παξαιηαθή πεδηλή δώλε Ζ παξάθηηα πεδηλή δώλε δπηηθά, έρεη πνιύ πεξηνξηζκέλν εύξνο. Από ηελ πεξηνρή Γεξβελίνπ έσο ηελ πεξηνρή Λπγηάο, νξεηλνί όγθνη θηάλνπλ ζρεδόλ έσο ηελ παξαιία θαη ζρεκαηηζκνί κε έληνλν αλάγιπθν δεζπόδνπλ πάλσ από απηή. Οη νξεηλνί όγθνη θαιύπηνληαη κε δαζηθή βιάζηεζε θαη ειηέο. Σηηο πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ε βιάζηεζε είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε (πξνθαλώο σο ζπλέπεηα θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ παιαηόηεξα), ε ζύζηαζε ηνπο είλαη εκθαλώο γαηώδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη επηξξεπείο ζηε δηάβξσζε. Γεκηνπξγνύλ, όκσο ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνύο θαη ηνπία. (θσηνγξαθίεο Φ1, Φ4, Φ6). Ζ αθηέο είλαη νκαιέο, όρη βξαρώδεηο θαη ζπληζηνύλ έλα ελδηαθέξνλ θαη ήξεκν ηνπίν, ζε ζπλδπαζκό κε ην πινύζην πξάζηλν πνπ ηηο πεξηβάιιεη θαη ηεο ήπηαο θιίκαθαο νηθηζκνύο. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη γξακκηθή θαηά κήθνο ηεο αθηήο κε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ. Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη από θπζηθή βιάζηεζε θαη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο (ειαηώλεο, νπσξώλεο). Αλαηνιηθόηεξα ην νξεηλό αλάγιπθν ππνρσξεί πξνο ηελ ελδνρώξα θαη ζρεκαηίδεηαη ζαθώο επξύηεξε πεδηλή δώλε (πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Λπγηάο, έσο θαη δπηηθά ηνπ Σηνκίνπ. (θσηνγξαθίεο Φ3, Φ5). Καηά ηα ινηπά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ είλαη αληίζηνηρα κε ηα πξναλαθεξόκελα. Τν ηνπίν δηαθόπηεηαη από ηξεηο γξακκηθνύο άμνλεο ηερληθώλ έξγσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ παιαηά (ΠΔΟ) θαη λέα Δζληθή Οδό (ΝΔΟ) Κνξίλζνπ Παηξώλ θαη ηελ κέρξη ζήκεξα κεηξηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή (Σ.Γ.). Οη ΠΔΟ & ΣΓ δηέξρνληαη θπξίσο από ηελ πεδηλή δώλε θαη έρνληαο πεξηνξηζκέλα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζρεηηθά πξνζαξκνζκέλεο ζην ηνπίν. Ζ ΝΔΟ πξνβάιιεηαη & δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο θαη παξάιιεια «θέξεη» ην αξλεηηθό θνξηίν ηεο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο, πνπ ηνλίδεηαη «εθθσθαληηθά» από έληνλεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, πνπ δεκηνπξγνύλ έλα «δπζάξεζην» ηνπίν γηα ηνπο δηεξρόκελνπο. Τα ηξία απηά γξακκηθά έξγα δηαζπνύλ ηελ ελόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ζρεηηθά «απνκνλώλνπλ» ηελ παξαιηαθή δώλε από ηελ ελδνρώξα, ε επηθνηλσλία ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε εγθάξζηεο ζπλδέζεηο. Τα έξγα αλαβάζκηζεο ησλ ΝΔΟ & ΣΓ δεκηνπξγνύλ «απεηιέο» γηα ην ηνπίν, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηα έξγα απηά (ηεηακέλε ράξαμε, επξεία δηαηνκή, θιπ). Με ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ιόγσ θαη ησλ ζεκαληηθώλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ πεξηνξηζκώλ, αιιά θαη ησλ ΑΔΠΟ, ζα πξνβιεθζνύλ έξγα πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηηο επεκβάζεηο ζην αλάγιπθν. Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα κηα ελόηεηα κε ελδηαθέξνλ αμηόινγν ηνπίν ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεη πνηθηιία ηνπίσλ, πνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ηα θπζηθό θαη ην αγξνηηθό / αλζξσπνγελέο ηνπίν, κε ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνύο ζηηο απνιήμεηο ησλ νξεηλώλ όγθσλ, κε ήπηα αλάπηπμε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ηνπξηζκό (θπξίσο Β & παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). Τν ηνπίν δέρεηαη πηέζεηο από δαζηθέο ππξθαγηέο, δηάβξσζε αθηώλ, δηάβξσζε απνγπκλσκέλσλ από βιάζηεζε επηθαλεηώλ κε απμεκέλε θιίζε, ηελ αλάπηπμε έξγσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρώξνπ από ηξείο παξάιιεινπο άμνλεο, ηηο πηέζεηο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλνξγάλσηεο αλάπηπμεο ζα ππνβαζκηζηεί ην ζαιάζζην κέησπν. TE 27 - ςελ 1

4 Σηελ παξάθηηα πεδηλή δώλε αλαηνιηθά, ζηελ πεξηνρή Κάησ Πηηζά έσο ην Κηάην, ην εύξνο ηεο είλαη απμεκέλν, εθηείλεηαη θαη λνηηόηεξα ηεο ΝΔΟ, ελώ εηζέξρεηαη κε ζρεκαηηζκνύο θνηιάδσλ ζηελ ελδνρώξα, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ξνήο πόηακσλ θαη ξεκάησλ. Οη νξεηλνί όγθνη έρνπλ ζρεηηθά επηόηεξν αλάγιπθν, σο πξνο ηελ πξνεγνύκελε πεξηνρή, θαη θαιύπηνληαη θπξίσο κε δαζηθή βιάζηεζε θαη ειηέο, ελώ ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ εθρεξζσζεί ή θαεί (δαζηθέο ππξθαγηέο). Σηηο πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ε βιάζηεζε είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε (πξνθαλώο σο ζπλέπεηα θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ παιαηόηεξα), ε ζύζηαζε ηνπο είλαη εκθαλώο γαηώδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη επηξξεπείο ζηε δηάβξσζε. (θσηνγξαθία Φ7). Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη γξακκηθή θαηά κήθνο ηεο αθηήο κε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ. Οη νηθηζκνί Κηάην θαη Ξπιόθαζηξν απνηεινύλ δηνηθεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί αλάινγα (αζηηθνπνηεκέλνη νηθηζκνί). Βέβαηα ην παξαιηαθό κέησπν ηνπο είλαη ζε κεγάιν κήθνο ηνπ δηακνξθσκέλν όπσο νη ειιεληθέο «ινπηξνπόιεηο», ζπλδπάδνληαο πιαδ, ρώξνπο αλαςπρήο, θιπ. Οη ινηπνί νηθηζκνί είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο κε ιηγόηεξν αζηηθό ραξαθηήξα. Τν παξαιηαθό κέησπν ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνιύκβεζε κε ηκήκαηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύκελα σο πιαδ. Τα ινηπά ηκήκαηα ηνπο θαη νη νηθηζκνί ζηελ ελδνρώξα, έρνπλ ήπην ραξαθηήξα θαη ζπλδπάδνπλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηνλ παξαζεξηζκό. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δώλεο είλαη ζρεδόλ ζπλερήο. Τν ηνπίν ζηελ πεξηνρή εθηόο ησλ νηθηζκώλ είλαη θπξίσο αγξνηηθό θαη ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο κε εζπεξηδνεηδή θαη ειαηώλεο. Πξνο ηελ ελδνρώξα εκθαλίδνληαη νξεηλνί όγθνη θαη θαξάγγηα. Οη αθηέο είλαη νκαιέο, ακκώδεηο θαη αμηνπνηνύληαη (νξγαλσκέλα θαη κε) γηα θνιύκβεζε. Όπσο θαη ζηελ πξναλαθεξόκελε πεξηνρή νη γξακκηθνί άμνλεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ (ΝΔΟ, ΠΔΟ, ΣΓ) δεζπόδνπλ ζηελ πεξηνρή, ηελ νξηνζεηνύλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηνπο αιιά θαη ηελ αληηιεπηηθή εηθόλα ηεο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ΠΔΟ δηέξρεηαη ζε κεγάιν κήθνο δίπια ζηελ αθηή θαη ραξαθηεξίδεη ην παξαιηαθό κέησπν, ηόζν ιόγσ ηεο δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο (ιόγσ ησλ δηνδίσλ πνιινί πιένλ ηελ επηιέγνπλ σο νδό) όζν θαη ιόγσ δηακνξθσκέλσλ ρξήζεσλ. Οη βειηηώζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη/ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζα επεξεάζνπλ ηόζν ην ηνπίν όζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηνρήο. Πεξηνρέο ηνπόζεκα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο : πξόθεηηαη γηα ην αηζζεηηθό δάζνο Πεπθηάο ζην Ξπιόθαζηξν (ΤΗΦΚ AT ), έρεη νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία. Παξάιιεια κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα «ήζπρε πεξηνρή», ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο νδεγίαο 2002/49. Έλα από ηα ειάρηζηα παιηά παξαιηαθά πεπθνδάζε ζε ακκώδε αθηή. Ζ αμία ηνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηε ζέζε ηνπ. Απνηειεί πξαγκαηηθή όαζε ζε κία αραλή παξαιία (ηεο Β. Πεινπνλλήζνπ) πνπ έρεη θαηαθιπζζεί από ηηο ζπλήζεηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ ζεκαζία ηνπ γηα ηελ αλαςπρή ησλ ληόπησλ (θαη όρη κόλν) θαηνίθσλ είλαη πνιύ κεγάιε. To κεηξηθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη νη ζηαζκνί ηνπ απνηεινύλ επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν «ηνπίνπ» ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηνπ. Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα κηα ελόηεηα κε ήπην αγξνηηθό ηνπίν ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεηαη αξκνληθά κε ηε κεηαβαηηθή πεξηνρή πξνο ηελ νξεηλή δώλε. Παξνπζηάδεη ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (θπξίσο Β & παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). Ο ραξαθηήξαο ηνλ νηθηζκώλ είλαη ήπηνο, έρεη κάιινλ νπδέηεξνο θαη έρεη δηακνξθσζεί αλάινγα κε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ιεηηνπξγηώλ ηνπ (αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, παξαζεξηζηηθή, αζηηθό θέληξν). Τν ηνπίν δέρεηαη πηέζεηο από δαζηθέο ππξθαγηέο, δηάβξσζε εδαθώλ θαη αθηώλ, ηελ αλάπηπμε έξγσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρώξνπ από ηξεηο παξάιιεινπο άμνλεο, ηηο πηέζεηο γηα νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλνξγάλσηεο αλάπηπμεο ζα ππνβαζκηζηεί ην ζαιάζζην κέησπν. TE 27 - ςελ 2

5 Φ1Περιοχι Δερβενίου Φ4 Περιοχι Λυγιάσ Φ7 Περιοχι Ξυλοκάςτρου Φ5 Περιοχι Στόμιο, λιψθ από δυτικά Φ8 Περιοχι Μελιςςίου Φ2 Τεχνικά ζργα ςε εξζλιξθ ςτθν Περιοχι Δερβενίου Φ3 Περιοχι Λυγιάσ Λιψθ από ανατολικά Φ6 Περιοχι μεταξφ Λυκοποργιάσ Κάτω Πιτςά Χαρακτθριςτικοί ςχθματιςμοί με ζντονο ανάγλυφο κοντά ςτθν παραλιακι ηϊνθ TE 27 - ςελ 3 Φ9 Περιοχι Κιάτου, λιψθ από νότο

6 Φ12, Φ13 Παλιά ΣΓ και ςτακμόσ Φ14, Φ15 Παραλιακζσ περιοχζσ μεταξφ Ξυλοκάςτρου - Κιάτου Φ10, Φ11 Πευκιάσ - Ξυλόκαςτρο Φ17 Αγροί με λεμονιζσ Φ17 Παραλιακι περιοχι Ξυλοκάςτρου TE 27 - ςελ 4

7 (β) Κνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αλσηέξσ ξεκάησλ & (γ) Οξεηλνί όγθνη Πξόθεηηαη γηα ήπηα ηνπία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθά, σο αγξνηηθά ζε αλάκεημε κε θπζηθή βιάζηεζε θαη σο ακηγώο θπζηθά ηνπία. Καηά κήθνο πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ θαη ζε βαζηέο γξακκέο ηνπ αλάγιπθνπ ζρεκαηίδνληαη θνηιάδεο, νη νπνίεο δηεπξύλνληαη πξνο ηελ αθηή. Έρνπλ κεηθηό ραξαθηήξα ηνπίνπ κε αγξνηηθή θαη θπζηθή βιάζηεζε. Δλδηαθέξνλ ηνπίν έρνπλ θαη νη πεξηνρέο ζην νξεηλό αλάγιπθν, όπνπ ππάξρεη δηαδνρή ησλ πξναλαθεξόκελσλ ηνπίσλ ζε αλάκεημε κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε νηθηζκνύο. Οη νηθηζκνί είλαη θπξίσο αγξνηηθνί, ζε θάπνηνπο ππάξρεη θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο δξαζηεξηόηεηα ηνπξηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα νηθηζκνύο κε ήπηα δόκεζε, κε νηθίεο κε ζηέγεο ζε κεγάιν πνζνζηό, κε άθζνλν πξάζηλν εληόο ησλ νηθηζκώλ. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζέα ηόζν πξνο ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν όζν θαη πξνο ηελ ελδνρώξα. Τν όιν ηνπίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «εηξεληθό», ήπην, θπζηθό, αγξνηηθό ή κεηθηό, ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξνζθέξεη ζέζεηο κε ελδηαθέξνπζα ζέα. Ζ θπζηθόηεηα θαη ε θαιή θαηάζηαζε ηνπ ην θαζηζηά αμηόινγν θαη από νηθνινγηθή άπνςε. Πηέζεηο δέρεηαη από ππξθαγηέο, από εθρεξζώζεηο, από δηάβξσζε, θ.ιπ. Ιδηαίηεξα ηνπία /πεξηνρέο κε απμεκέλε έσο ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία : Κνξπθέο Εήξηαο (Κπιιήλε) GR : πεξηνρέο κε αμηόινγε δαζηθή βιάζηεζε θαη ινηπή ρισξίδα, αμηόινγε παλίδα θαη Οξληζνπαλίδα (πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάια αξπαθηηθά) Όξνο Εήξηαο (Κπιιήλε) GR : πεξηνρέο κε αμηόινγε δαζηθή βιάζηεζε θαη ινηπή ρισξίδα, αμηόινγε παλίδα θαη Οξληζνπαλίδα (πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάια αξπαθηηθά) Οη αλσηέξσ πεξηνρέο έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο από δαζηθέο ππξθαγηέο, πνπ παξακέλνπλ σο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απεηιέο, Λνηπέο απεηιέο πξνθύπηνπλ από ηε βόζθεζε, από ην νδηθό δίθηπν (ηνπηθό, αγξνηηθό, δαζηθό) θιπ. Γξπνδάζνο Μνγγνζηνύ : Πξόθεηηαη γηα παιηό κεηθηό δάζνο πνπ κεηαμύ ησλ άιισλ ε βιάζηεζε απνηειείηαη από πεύθα, έιαηα θαη αεηζαιή πιαηύθπιια. κε άιια δηάζπαξηα δαζηθά είδε, κε ελαιιαζζόκελε ηνπνγξαθία θαη μερσξηζηή ζέα. Κύξηα απεηιή είλαη νη ζπρλέο θσηηέο. Ιδηαίηεξα ηνπία / ηνπόζεκα : Όπσο πξναλαθέξεηαη, ππάξρνπλ αξθεηά ελδηαθέξνληα θαη αμηόινγα ηνπία ζηελ πεξηνρή. Ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ κεκνλσκέλα κλεκεία (κνλαζηήξηα, θιπ), νηθηζηηθά ζύλνια, θιπ. Δπίζεο ππάξρνπλ αμηόινγνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, όπσο ην θαξάγγη ηεο Φόληζζαο (Φ24,25,26), ην νπνίν εθηόο από αμηόινγν θπζηθό ηνπίν & ηνπόζεκν, παξνπζηάδεη θαη ελδηαθέξνλ γηα αλαξξηρήζεηο, πεδνπνξίεο, αληίζηνηρα είλαη ην θαξάγγη Καιιηζέαο (θ29,30) θ.ιπ. Αλάινγα ηνπία θαη ηνπόζεκα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ ζε κειέηεο πην ηνπηθήο θιίκαθαο. Πξνζδηνξηζκέλα Σνπία Ιδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο Υςώκαηα Λπγηάο ΑΤ Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά πςσκάησλ κεηαμύ ηνπ 135νπ θαη 139νπ ρικ. ηεο νδνύ Κνξίλζνπ - Παηξώλ, αλαηνιηθά από ην Γεξβέλη, πνπ ζρεκαηίδνληαη από έληνλα δηαβξσκέλεο κάξγεο κε ραξαθηεξηζηηθά πεξίεξγα ζρήκαηα θαη ραξαδξώζεηο. Σηα ζεκεία όπνπ ε δηάβξσζε δελ έρεη παξαζύξεη ην επηθαλεηαθό έδαθνο ππάξρνπλ δαζάθηα κε πεύθα, θππαξίζζηα, πνπξλάξηα θ.ι.π. ελώ ζηα ρακειά ππάξρνπλ γξαθηθά πεξηβόιηα κε ιεκνληέο θαη κηθξνύο ειαηώλεο. Φαξάγγη θαη ξένληα λεξά ζπκπιεξώλνπλ ην ηνπίν. Δίλαη ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη κε γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. Αηζζεηηθή Αμία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηα Δλδηαθέξνληα Φπζηθά, Οηθνινγηθά, Γεσκνξθνινγηθά Σηνηρεία Ηδηαίηεξε Φπζηθή Οκνξθηά / Σπάληνο Τύπνο Τνπίνπ. Υςώκαηα Διιεληθνύ AT Μηα ζεηξά ιόθσλ κε δηαβξσκέλα πεηξώκαηα (κάξγεο). Οη δηαβξώζεηο δεκηνπξγνύλ εληππσζηαθά ηνπία κε απόθξεκλεο ραξάδξεο ελώ ηνπηθά εκθαλίδνληαη θαη δάζε κε πεύθα θαη θππαξίζζηα. Μέζα ζηηο ξεκαηηέο ηξέρνπλ λεξά ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Σηηο ρακειόηεξεο νκαιέο θνηιάδεο ππάξρνπλ κηθξνί ειαηώλεο θαη πεξηβόιηα κε εζπεξηδνεηδή. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη λόηηα ηεο Δζληθήο Οδνύ Κνξίλζνπ-Παηξώλ κεηαμύ 131 θαη 134 ρικ. Δίλαη ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη κε γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. Αηζζεηηθή Αμία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηα Δλδηαθέξνληα Φπζηθά, Οηθνινγηθά, Γεσκνξθνινγηθά, Παλνξακηθή Θέα, Ηδηαίηεξε Φπζηθή Οκνξθηά / Σπάληνο Τύπνο Τνπίνπ. Βνπλό Παλαγηάο Κνξπθήο AT Τν ύςσκα απηό βξίζθεηαη κεηά ην Ξπιόθαζηξν θαη κεηαμύ ησλ ρικ. 126 θαη 127 ηεο Δζληθήο Οδνύ Κνξίλζνπ - Παηξώλ. Σθεπαδόηαλ κε σξαία δάζε από πεύθα θαη θππαξίζζηα πνπ θάεθαλ πξηλ κεξηθά ρξόληα. Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε έρεη αξρίζεη, εκπνδίδεηαη όκσο από παξάλνκε βόζθεζε θαηζηθηώλ. Τν δάζνο δηαθόπηεηαη από εληππσζηαθά δηαβξσκέλα πεηξώκαηα κε πνιιέο ραξαθηεξηζηηθέο ηξύπεο. Σηα ρακειά, αλάκεζα ζηηο θνηιάδεο, ππάξρνπλ γξαθηθνί ειαηώλεο. Σηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ ππάξρεη ην γξαθηθό κνλαζηήξη ηεο Παλαγηάο ηεο Κνξπθήο. Ζ ύπαξμε ηνπ κνλαζηεξηνύ ηεο Παλαγηάο Κνξπθήο πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ ζην παλεγύξη ηεο. Ζ ζέα από ην ύςνο ηεο θνξπθήο είλαη κνλαδηθή. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή/πνιηηηζηηθή Αμία ηνπ ζπληζηάηαη ζε γεσινγηθό, θπζηνιαηξηθό θαη ζξεζθεπηηθό ελδηαθέξνλ. Ζ αηζζεηηθή ηνπ αμία ζπληζηάηαη ζηε παλνξακηθή ζέα, ζπάληνο ηύπνο ηνπίνπ, ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά. TE 27 - ςελ 5

8 Φ18 Φαράγγι Ξυλοκάςτρου Σίκασ ποταμόσ Φ19, Φ20 Φαράγγια και κοιλάδεσ ςτθν ενδοχϊρα Φ27 Ορεινι περιοχι, λιψθ προσ Ζιρια (Κυλλινθ) Φ21, Φ22, Φ23 Οικιςμοί ςτθν ενδοχϊρα Φ29, Φ30, Φαράγγι Καλλικζασ Φ25, Φ26 Φαράγγι Φόνιςςασ TE 27 - ςελ 6 Φ24, Φαράγγι Φόνιςςασ

9 Τνπία ΤΗΦΚ Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο : (α) Γξπνδάζνο Μνγθνζηνύ Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο (β) (εληαγκέλεο ζην δίθηπν ΦΥΣΖ200) GR , (Κνξπθέο θαη Όξνο Εήξηα) TE 27 - ςελ 7

10 ΕΝΟΣΗΣΑ 28 ΠΑΡΝΩΝΑ Ζ ελόηεηα 28, πεξηιακβάλεη ηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Πάξλσλα, κε πςόκεηξν κεγαιύηεξν ησλ 1000κ. Ο Πάξλσλαο, θαηαιακβάλεη ζπλνιηθά έθηαζε πεξίπνπ 2εθ. ζηξεκκάησλ θαη έρεη πςόκεηξν 1.940κ. Γεδνκέλνπ όηη ε θαηνίθεζή ηνπ βνπλνύ μεθίλεζε από ηελ παιαηνιηζηθή επνρή έσο ζήκεξα, έρεη κεγάιε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. Σηνλ νξεηλό ηνπ όγθν αλαπηύρζεθε ν κνλαζηηθόο βίνο, γηα απηό ππάξρνπλ αξθεηά κνλαζηήξηα, κε πην γλσζηή ηελ I.M. Παλαγίαο Διώλεο. Σε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ βνπλνύ ππάξρνπλ δηάζπαξηα αξραηνινγηθνί ρώξνη, βπδαληηλνί λανί θ.ιπ. Φςζικό ηοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ Ο Πάξλσλαο, έρεη κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ θαη θαιύπηεηαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό από δάζε, πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από πιαηάληα, θαζηαληέο, καπξόπεπθα, έιαηα Κεθαιιελίαο, κειόθεδξνπο, δξύεο θαη ραξνππηέο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην δάζνο από δελδξόθεδξνπο, ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλήο Μαιεβήο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο. Ζ ρισξίδα ηνπ Πάξλσλα πεξηιακβάλεη πιήζνο ζπαλίσλ θπηώλ θαη νηθόηνπνη, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΔΕΓ (GR «Όξνο Πάξλσλαο (θαη πεξηνρή Μαιεβήο)», GR «Μνλή Έινλαο θαη ραξάδξα Λεσληδίνπ»). Αξκόδηνο γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ηνπ Όξνπο Πάξλσλα θαη Υγξνηόπνπ Μνπζηνύ, είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Υγξνηόπνπ Μνπζηνύ. Μεγάιν κέξνο ηεο παξνύζαο ελόηεηαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή Απόιπηεο Πξνζηαζίαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. Ο Πάξλσλαο θξύβεη έλαλ αλεθηίκεην ρισξηδηθό πινύην. Αλάκεζα ζηα θπηά ηνπ Πάξλσλα ππάξρνπλ πνιπάξηζκα θνηλά είδε, αιιά θαη πνιιά ζπάληα. Σπλνιηθά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αλαγλσξηζηεί κέρξη ζήκεξα 113 ζπάνια θςηά, κεξηθά από ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζηνλ επξσπατθό ρώξν, όπσο ηα ηοπικά ενδημικά ηος Πάπνυνα θαη νξηζκέλα ζπάνια αζιαηικά είδη. Ζ νξληζνπαλίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ TE 28 - σελ 1 Γάζνο ζηνλ Πάξλσλα

11 Πάξλσλα είλαη εμαηξεηηθά πινύζηα, ελώ ε ζπλερήο παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εύθνιε ζρεηηθά πξόζβαζε, νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή εμαθάληζε αξθεηώλ εηδώλ ηεο παλίδαο θαη πξνπάλησλ ησλ κεγάισλ ζειαζηηθώλ. Γεληθά, ηα ελδεκηθά, απεηινύκελα, ζπάληα θαη πξνζηαηεπόκελα είδε παλίδαο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 12 είδε ζειαζηηθώλ, 53 είδε νξληζνπαλίδαο, 2 είδε ηρζπνπαλίδαο, 20 είδε εξπεηώλ, 6 είδε ακθηβίσλ θαη 17 είδε αζπόλδπισλ. Ο Πάξλσλαο απνηειεί, αμηόινγν θαη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπίν, κε αιινηώζεηο ιόγσ ππξθαγηώλ, όπνπ όκσο βξίζθεηαη ζε θάζε θπζηθήο αλαγέλλεζεο. Οη απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νηθνηόπνπο ηνπ Πάξλσλα είλαη νη ππξθαγηέο, όπνπ ην 2007 έπιεμαλ κεγάιεο εθηάζεηο, ε ππεξβόζθεζε, ε απόξξηςε ζθνππηδηώλ, θ.ιπ. Οικιζμοί: Σε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα, αιιά θαη ζηα 1000κ. πςόκεηξν ππάξρνπλ γξαθηθνί νηθηζκνί θαη αμηόινγν θηηξηαθό απόζεκα θαη ηνπίν. Οηθηζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηόζν από πιεπξάο παξαδνζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη θπζηθνύ ηνπίνπ, είλαη ν Κνζκάο, ην Πνιύδξνζν (Τζίληδηλα), ε Βαξβίηζα, ε Βακβαθνύ θαη νη Αγξηάλνη. Οη νηθηζκνί απηνί έρνπλ θαη έληνλν πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ, επνκέλσο, απνηεινύλ έλα αμηόινγν ηνπίν πνπ ζπλδπάδεη αξκνληθά παξαδνζηαθά ζηνηρεία ησλ νηθηζκώλ, πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηζηνξηθά-πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Φσξηό Αγξηάλνη πξηλ θαη κεηά ηηο ππξθαγηέο Τζίληδηλα TE 28 - σελ 2

12 Δίκηςο Μονοπαηιών Σηνλ Πάξλσλα ππάξρεη έλα θαινδηαηεξεκέλν δίθηπν κνλνπαηηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ ραξαρζεί αξθεηά κνλνπάηηα, κε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε πεξηήγεζε ζε ηκήκαηα ηνπ δάζνπο, ππάξρεη ζύλδεζε κε νηθηζκνύο, κνλέο θαη ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 12 ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζηνλ Πάξλσλα. 1. Βακβαθνύ - θαηαθύγην ΔΟΣ Σπάξηεο - θνξπθή κεγάιε Τνύξια 2. Βαζαξάο Βέξνηα - Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 3. Τζίληδηλα Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 4. Τζίληδηλα Γόγθαηλα - Σηακαηείξα (Αλάιεςε) - Βαζαξάο 5. Τζίληδηλα Γόγθαηλα Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 6. Τζίληδηλα - Αγ. Μαξίλα - πεγή Κειηνύ - Κειί Τζίληδηλα 7. Τζίληδηλα Πνηίζηξεο Πεπθηάο - Πεγή θειηνύ Κειί Τζίληδηλα 8. Τζίληδηλα - Κνληαθίηε βξύζε - Τζίληδηλα 9. Τζίληδηλα - Αγηάλλεο 10. Τζίληδηλα - πξ. Ζιηαο - [ξάρε Χαξή]- Μεγαλαειηάο 11. Καιιηζέα (Εαξαθώλα) Ξεξνπήγαδν Κνζκάο 12. Κνζκαο - Αγ.Γεκεηξηνο - Η.Μ. Έισλαο Ζ απνπζία κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ αθήλεη ζρεηηθά αλαιινίσην ην επηβιεηηθό ηνπίν. Ζ ελαιιαγή ησλ ηνπίσλ, κε ραξάδξεο, θαξάγγηα, βνπλνθνξπθέο, ζπειηέο θαηαξξάθηεο, νηθηζκνύο, πνηάκηα, νξνπέδηα θ.ιπ. δεκηνπξγνύλ έλα κσζατθό πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα κνλαδηθό ηνπίν. Σπλνιηθά ε δώλε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Πάξλσλα γύξσ θαη πάλσ από ηα 1000κ. πςόκεηξν, ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ηδηαίηεξα αμηόινγν θπζηθό ηνπίν, κε πινύζην θαη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο θπζηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηα νηθηζηηθά ζύλνια πνπ δηαηεξνύλ αξθεηά παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ έλα ηνπίν εμαηξεηηθή νκνξθηάο θαη αμίαο. TE 28 - σελ 3

13 ΔΝΟΤΖΤΑ ΤΔ 29 ΜΑΗΝΑΛΟ Ζ εκόηδηα 29 πενζθαιαάκεζ ηδ γώκδ ημο μνεζκμύ όβημο ημο Μαζκάθμο, ιε ορόιεηνμ ιεβαθύηενμ ηςκ 1000ι. Ζ εκαθθαβή ηςκ ημπίςκ ηαζ ηςκ μζημηόπςκ ημο (δάζδ, πμηάιζα, θανάββζα, μνμπέδζα η.θπ.) ηαζ ημ πμθοδαίδαθμ ακάβθοθό ημο, ζε ζοκδοαζιό ιε ηα μζηζζηζηά, ζζημνζηά ηαζ πμθζηζζηζηά ημο παναηηδνζζηζηά, ζοκεέημοκ έκα εκζαίμ θοζζηό, πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό πώνμ. Φςσικό τοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ σημασίαρ ΔΕΓ «GR Όνμξ Μαίκαθμ». Σμ όνμξ Μαίκαθμ έπεζ έηηαζδ ζηνέιιαηα ηαζ απμηεθεί έκα ζδζαίηενα αλζόθμβμ μζημζύζηδια, δζόηζ πενζθαιαάκεζ ιζα πμζηζθία μζημηόπςκ, μζ μπμίμζ ζοβηνμημύκ ιζα θοζζηή εκόηδηα ιε πθμύζζα αζμπμζηζθόηδηα. Σμ θοζζηό ακάβθοθμ, ζοιπθδνώκεηαζ από ηζξ πδβέξ ηαζ ηα πμηάιζα, ηα μπμία δζαζπίγμκηαξ ημ αμοκό ηαζ ζοκεέημοκ έκα ημπίμ απανάιζθθδξ μιμνθζάξ ηαζ μζημθμβζηήξ ζδιαζίαξ. πδιαηίγμκηαζ δύμ ιμνθμθμβζηέξ εκόηδηεξ, ημ ακαημθζηό ηαζ ημ δοηζηό Μαίκαθμ. Ζ ακαημθζηή ημο πθεονά, έπεζ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura 2000 ηαζ έπεζ παναηηδνζζηεί Ο μνεζκόξ όβημξ ημο Μαζκάθμο ηονζανπείηαζ από αµζβέξ δάζμξ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ, εκώ ηαηά εέζεζξ οπάνπμοκ ακαδαζςιέκεξ αιζβείξ ζοζηάδεξ ιαύνδξ πεύηδξ (Pinus nigra subs. pallasiana). Σα δάζδ ηςκμθόνςκ ημο Μαζκάθμο εεςνμύκηαζ ηα πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά ζηδκ Πεθμπόκκδζμ. ηδκ ακςδαζζηή γώκδ ειθακίγμκηαζ θζαάδζα (ζηεπόµμνθμζ αναπώδεζξ ακςδαζζημί θεζιώκεξ), µε ιμκαδζηή ειθάκζζδ βζα ηδκ Πεθμπόκκδζμ ζημ Μαίκαθμ ηαζ ζε παιδθόηενα ορόιεηνα οπάνπμοκ ιζηνόηενδξ έηηαζδξ μζηόημπμζ παιδθώκ ηαζ ορδθώκ εαικώκςκ (αείθοθθμζ ζηθδνόθοθθμζ ζπδιαηζζιμί). ηζξ πενζμπέξ πμο δζαννέμκηαζ από ηα πμηάιζα ιόκζιδξ νμήξ, πανμοζζάγεηαζ παναπμηάιζα δεκδνώδδξ αθάζηδζδ ιε Platanus orientalis (πθάηακμξ), Salix spp. (Ηηζέξ) ηαζ αθάζηδζδ εαικώκςκ (αγςκζηέξ δζαπθάζεζξ). Ζ βεςβναθζηή εέζδ ημο Μαζκάθμο ζημ ηέκηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, αολάκεζ ζδιακηζηά ηδκ μζημθμβζηή ηδξ αλία. Από αζμβεςβναθζηήξ άπμρδξ, ημ Μαίκαθμ απμηεθεί ημ ζοκδεηζηό ηνίημ ακάιεζα ζημοξ μνεζκμύξ όβημοξ ηδξ αόνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (Πακαπασηή, Υεθµόξ, Κοθθήκδ) ηαζ ηα αμοκά ηδξ κόηζαξ (Σαΰβεημξ) ηαζ ακαημθζηήξ (Πάνκςκαξ) Πεθμπμκκήζμο. Αοηόξ μ νόθμξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηόξ ηόζμ βζα ηδ πθςνίδα, όζμ ηαζ βζα TE 29 - σελ 1 Δθαημδάζμξ Μαζκάθμο ζηδ Βοηίκα

14 ηδκ μνκζεμπακίδα ηςκ ιέζςκ ηαζ ορδθώκ ορμιέηνςκ (ανπαηηζηά πηδκά, δνομημθάπηεξ, ζηνμοεζόµμνθα είδδ) ηαεώξ ηαζ βζα ανηεηά είδδ αιθζαίςκ (π.π. ζαθαιάκδνεξ) ηαζ εδθαζηζηώκ (π.π. αίδνεξ). Αλζόθμβμ επίζδξ ζημζπείμ ημο θοζζημύ πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ ηαθή δζαηήνδζδ ηςκ παναδμζζαηώκ θοημθναηηώκ ιεηαλύ ηςκ ιζηνώκ αβνώκ ηςκ πενζθενεζαηώκ μζηζζιώκ ηδξ διζμνεζκήξ γώκδξ. Ζ ιεβάθδ πμζηζθόηδηα μζημημπώκ ζημ όνμξ Μαίκαθμ πνμζθένεζ ηαηάθθδθεξ μζημθμβζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδ δζααίςζδ δζάθμνςκ εζδώκ θοηώκ ηαζ γώςκ, ζοµπενζθαµαακμµέκςκ 30 εζδώκ εκδδµζηώκ θοηώκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ 7 εζδώκ εκδδµζηώκ θοηώκ ηςκ Βαθηακίςκ. Δπζπθέμκ δ πενζμπή θζθμλεκεί µζα ζπεηζηά πθμύζζα μνκζεμπακίδα ηαζ 33 ζδιακηζηά είδδ ενπεηώκ, αιθζαίςκ ηαζ εδθαζηζηώκ. Οζ ηονζόηενμζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ οπεναόζηδζδ, δ ηαηαζηεοή δαζζηώκ δνόιςκ ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ εήνεοζδ ηαζ ηζξ ημπζηέξ πονηαβζέξ. Οζ ηονζόηενμζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ ημπζηή πακίδα πνμένπμκηαζ από ηζξ ακενώπζκεξ επζδνάζεζξ ζημοξ αζόημπμοξ ηςκ γώςκ θόβς ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ δνόιςκ ηαζ ηδξ αόζηδζδξ. Ζ εήνα είκαζ μ ηονζόηενμξ πανάβμκηαξ πμο εθαηηώκεζ άιεζα ημο πθδεοζιμύξ ηςκ γώςκ, ζδζαίηενα αοημύξ ηςκ πηδκώκ. Δηπμκήεδηε Δζδζηή Πενζααθθμκηζηή Μεθέηδ (ΔΠΜ), ζηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ LIFE Nature 99 ιε ηίηθμ «Γζαηήνδζδ ηαζ Γζαπείνζζδ ημο όνμοξ Μαίκαθμ». ημ ηεθζηό πέδζμ Π.Γ. πνμηείκεηαζ κα παναηηδνζζηεί, μ μνεζκόξ όβημο Μαζκάθμο, ςξ Πεπιυεπειακό Πάπκο ηαζ κα ηαεμνζζημύκ γώκεξ ηαζ όνμζ πνμζηαζίαξ. Οζ πνμηεζκόιεκεξ γώκεξ ηαεμνίζηδηακ ςξ ελήξ: α) Εώνη Πεπιοσήρ Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε δύμ οπμγώκεξ - Α1 - Εώνη Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, πενζθαιαάκεζ ημ Καηαθύβζμ Άβνζαξ Εςήξ όπςξ μνίγεηαζ ιε ηδκ απόθαζδ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ /2258/ (ΦΔΚ 435 η. Β / ) - Α2 - Εώνη Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, πενζθαιαάκεζ ηδ θοζζηή γώκδ αθάζηδζδξ πμο ακαπηύζζεηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ ημίηδ ημο νέιαημξ Πεζέ (Μοθάμκηαξ) ηαζ Καημνέιαημξ ηαζ ηζξ ακςδαζζηέξ πενζμπέξ ημο ηεκηνζημύ ηαζ ακαημθζημύ Μαζκάθμο β) Εώνη Πεπιοσήρ Οικοανάπτςξηρ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε δύμ οπμγώκεξ - Β1 Εώνη : Αεζθμνζηήξ Γαζζηήξ Γζαπείνζζδξ - Β2 Εώνη : Γζαηήνδζδξ ημο παναδμζζαημύ αβνμηζημύ ημπίμο TE 29 - σελ 2

15 Οζ πμηαιμί Λμύζζμξ ηαζ Λάδςκαξ, δδιζμονβμύκ έκα εηπθδηηζηό ημπίμ θοζζηήξ μιμνθζάξ, ιε θανάββζα ηαζ ηαηαννάηηεξ ηαζ απμηεθμύκ ζδιείμ ακαθμνάξ ημο εκαθθαηηζημύ ημονζζιμύ, ηαεώξ ακαπηύζζμκηαζ πμθθέξ δναζηδνζόηδηεξ, όπςξ πεγμπμνία, canoe-kayak, rafting η.θπ. Οικισμοί ημκ μνεζκό όβημ ημο Μαζκάθμο, ανίζημκηαζ μνζζιέκα από ηα μνεζκόηενα πςνζά ηδξ Δθθάδαξ. Σα πςνζά ημο Μαζκάθμο θόβς ηδξ εέζδξ ημοξ, δζαδναιάηζζακ πνςηαβςκζζηζηό νόθμ ζηδκ επακάζηαζδ ημο 1821, επμιέκςξ πμθθά από αοηά είκαζ ζζημνζηά, όπςξ δ Γδιδηζάκα, δ ηεικίηζα, ηα Λαβηάδζα, ημ Λζιπμαίζζ ηαζ δ Πζάκα. ηα πςνζά Γδιδηζάκα, Βοηίκα, Λεαίδζ, ηεικίηζα δναζηδνζμπμζμύκηαζ ανηεηέξ ημονζζηζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζηδκ ημνοθή Οζηναηίκα οπάνπεζ πζμκμδνμιζηό ηέκηνμ. Ανηεημί μζηζζιμί ηδξ εκόηδηαξ έπμοκ παναηηδνζζηεί παναδμζζαημί όπςξ ηα Λαβηάδζα, δ Γδιδηζάκα, δ ηεικίηζα, ημ Βαθηέηζζ, δ Λάζηα, δ Δθάηδ, ημ Πονβάηζ, δ Βθαπένκα, ηα Μαβμύθζακα, μ Βθόββμξ, ημ Βαθηεζζκίημ ηαζ μ Ράδμξ ηαζ δζαεέημοκ αλζόθμβα ανπμκηζηά, παναδμζζαηέξ ανύζεξ, βεθύνζα, ιμοζεία ιε παναηηδνζζηζηά δείβιαηα Γμνηοκζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Οζ πεηνόπηζζημζ μζηζζιμί Γδιδηζάκα ηαζ ηεικίηζα ηαζ ημ Φανάββζ ημο Λμύζζμο, έπμοκ παναηηδνζζηεί ΣΗΦΚ ιε ηςδζηό AT Ζ Γδιδηζάκα είκαζ ηηζζιέκδ ζε εέζδ επίηαζνδ, ζημ πέναζια ημο Λμύζζμο πμηαιμύ, ζημ Μαίκαθμ, ζε θοζζηά μπονό ύρςια πμο ημ πςνίγεζ θαζιόξ από ημ απέκακηζ αμοκό ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ. Δίκαζ παναδμζζαηόξ, δζαηδνδηέμξ μζηζζιόξ, βναθζηόξ, ηαηαθαιαάκεζ αιθζεεαηνζηά ημοξ δύμ ακηζηνζζημύξ θόθμοξ πάκς από ηδ παναδνμημζθάδα ηαζ απμηεθεί έκα από ηα ςναζόηενα ημπία ηδξ εκόηδηαξ. Τπάνπεζ εκαθθαβή θοζζηώκ ηαζ ακενςπμβεκώκ ζημζπείςκ ιε ζδιακηζηή πανμοζία ζδιεζαηήξ Άπμρδ ηδξ Γδιδηζάκαξ αθάζηδζδξ, ακάιεζα ζηα ηηίζιαηα ημο μζηζζιμύ. Γζαηνίκμκηαζ ηέζζενζξ μζηζζηζηέξ θάζεζξ: Η) εκηόξ ηςκ ηεζπώκ ηδξ ανπαίαξ Σεύεζδμξ (αηνόπμθδ-κάζηνμ) ΗΗ) Μενζηή επέηηαζδ επί Βεκεημηναηίαξ εηηόξ ηεζπώκ ζημ θαζιό πνμξ Βμννά ιε ηέκηνμ ηδκ "πθάηζα" (πθαηεία Αβ. Γεςνβίμο), ΗΗΗ) Δπέηηαζδ, επί 18μο αζ (πενίμδμξ αηιήξ) ή παθαζόηενα, ακαημθζηά πένακ ημο θαζιμύ. Δδώ, ιεηά ημ 1821, ιεηαημπίγεηαζ ημ ηέκηνμ ζηδκ πθαηεία Αβ. Κονζαηήξ όπμο έθηακε ηεκηνζηή ανηδνία, IV) Δπέηηαζδ ακαημθζηά πνμξ ημ ύρςια ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ (19μξ ηαζ ανπέξ 20μο αζ.). Οζ μζηζζιμί ηδξ εκόηδηαξ, απμηεθμύκ έκα μζηζζηζηό ζύκμθμ, ορδθήξ μζηζζηζηήξ, ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ζζημνζηήξ αλίαξ, πμο ζε ζοκδοαζιό ιε ημ θοζζηό πενζαάθθμκ δδιζμονβείηαζ ιζα εκόηδηα απανάιζθθδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ζδιαζίαξ. Υαναηηδνζζηζηό πεηνόπηζζημ ζπίηζ ζηα Λαβηάδζα TE 29 - σελ 3

16 Μνημεία/ Απσαιολογικοί σώποι Ζ εκόηδηα έπεζ πμθθά ικδιεία, ιμοζεία ηαζ ηηίζιαηα ηα μπμία απμηοπώκμοκ ημ ζδιακηζηό ζζημνζηό πανεθεόκ ηδξ πενζμπήξ. Ανπαζμθμβζημί πώνμζ ζηδκ πενζμπή, όπςξ ηδξ ανπαίαξ Γόνηοξ, δείπκμοκ όηζ δ πενζμπή είπε από ηδκ ανπαζόηδηα ζδιακηζηό παναηηήνα. Σμ Μμοζείμ οδνμηίκδζδξ ηδξ Γδιδηζάκαξ, ηα θαμβναθζηά ιμοζεία, ηα ιμκαζηήνζα, μζ εηηθδζίεξ, μζ κενόιοθμζ η.θπ. δείπκμοκ ζημκ επζζηέπηδ ζημζπεία από ηδ γςή ηδξ πενζμπήξ ημοξ πνμδβμύιεκμοξ αζώκεξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ εζηόκαξ. Παθαζά Μμκή Πακαβζάξ Φζθμζόθμο Γίκτςο Μονοπατιών Ακαζηδθςιέκδ μζηία Κμθμημηνώκδ ζημ Λζιπμαίζζ Μμοζείμ Γδιδηζάκαξ οδνμηίκδζδξ ημ Μαίκαθμ οπάνπεζ δίηηομ ιμκμπαηζώκ, πθήνςξ δζακμζβιέκμ, ηαεανζζιέκμ ηαζ ζδιαημδμηδιέκμ. Από ημ Μαίκαθμ πενκά ηαζ ημ ιμκμπάηζ Δ4. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ 11 ζδιαημδμηδιέκεξ δζαδνμιέξ από ημκ ύθθμβμ Ανηάδςκ Ονεζααηώκ Οζημθόβςκ: 1.Βθαπένκα - Μζζμκένζ - Γναημζπδθζά - Ρμύπμζ - Βοηίκα 2.Βοηίκα - Υανάδνα Μοθάμκηα - Δπηαηαναεθμύ Δθάηδξ 3. Δθάηδ - Βθάπζηα - Ρμζηίηζα - ηεικίηζα TE 29 - σελ 4

17 4. Λεαίδζ - Εααμαμύκζ Ονμπέδζμ Οζηναηίκαξ 5. Ονμπέδζμ Οζηναηίκαξ, Πδβή Ξεναηζά - Γζάζεθμ Ξεναηζά - Αβία Σνζάδα - Αθςκίζηαζκα 6. Αθςκίζηαζκα - Υμοθζανμεήηα - Κμοθμλοθδά - Κακεθάηζα 7. Κακεθάηζα Ρεαύεζ - Βθάπζηα - Πθεζμκένζ 8. Κανδανάξ - Οιμνθόζηαθμξ - Γζάζεθμ ηοθόπμνημ - Αβία Παναζηεοή - Ρμεζκό 9. Ρμεζκό - άιζμαα - Πάπαζκα - Πμηαιόξ Δθζζζώκ - Γάζμξ Ρμοπάηζ - Πδβέξ Πζάκαξ - Πζάκα 10. Γδιδηζάκα - Τδνμηίκδζδ - Λμύζζμξ - Μμκή Φζθμζόθμο - Μμκή Πνμδνόιμο - Ανπαία Γόνηοκα 11.Ανπαία Γόνηοκα - Κοηθώπεζα Αηνόπμθδ Γόνηοκαξ - Μμκή Καθαιίμο - Γέθονα Αζηζπόθμο οκμθζηά δ γώκδ ημο μνεζκμύ όβημο ημο Μαζκάθμο βύνς ηαζ πάκς από ηα 1000ι. ορόιεηνμ, απμηεθεί έκακ εκζαίμ θοζζηό, πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό πώνμ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα αλζόθμβμ θοζζηό ημπίμ, ιε πθμύζζμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ θοζζηό πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιό ιε ηα ορδθήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ζζημνζηόηδηαξ μζηζζηζηά ζύκμθα πμο δζαηδνμύκ ηα παναδμζζαηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ηαζ ημ ζζημνζηό/πμθζηζζηζηό πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ, ζοκεέημοκ έκα εκζαίμ ημπίμ ελαζνεηζηή μιμνθζάξ ηαζ αλίαξ. TE 29 - σελ 5

18 ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕ 30 ΣΑΤΓΕΣΟ Ζ εκυηδηα 30, πενζθαιαάκεζ ημκ μνεζκυ υβημ ημο Σατβέημο, ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι.Ο Σαΰβεημξ είκαζ δ ορδθυηενδ μνμζεζνά ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιε ορυιεηνμ 2.407ι. ηαζ είκαζ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ιεηαλφ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ Μεζζδκίαξ. Γφμ ιεβάθα θανάββζα πςνίγμοκ ημκ Σαΰβεημ ζε ηνία ηιήιαηα. Σμ θανάββζ ηδξ Λαβηάδαξ πμο ημκ πςνίγεζ ζημ αυνεζμ ηαζ ηεκηνζηυ ηιήια ημο ηαζ ημο αββζά πμο πςνίγεζ ημ κυηζμ απυ ημ ηεκηνζηυ. Σμ ηθίια ζημκ Σαΰβεημ δζαθένεζ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ, ζηζξ παιδθέξ πθαβζέξ, ζηδκ μνεζκή έςξ ηα 1.800ι. ηαζ ζηδκ ελςδαζζηή πάκς απυ ηα 1.800ι. ηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Σατβέημο, δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ γχκεξ αθάζηδζδξ, δ Δοιεζμβεζαηή, δ Παναιεζμβεζαηή ηαζ δ Ονεζκή-οπμαθπζηή γχκδ. Οζ ηαθθζένβεζεξ πενζμνίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πεδζκά ηαζ διζμνεζκά ηιήιαηα ηαζ είκαζ εηηεηαιέκεξ ζηα αυνεζα ηαζ δοηζηά ηιήιαηα, ζηα παιδθυηενα ορυιεηνα ημκηά ζε ιεβάθμοξ μζηζζιμφξ. Ζ ηφνζα ιμνθή ηηδκμηνμθίαξ είκαζ δ πμζιεκζηή αζβμπνμααημηνμθία, εκχ δ εηηνμθή αμμεζδχκ είκαζ ιζηνή. Φςσικό τοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ ημκ Σαΰβεημ οπάνπεζ αλζυθμβδ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηαζ ηιήιαηά ημο, έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΔΕΓ (GR «Λαβηάδα Σνφπδξ», GR «Όνμξ Σαΰβεημξ») ηαζ ςξ ΕΔΠ (GR «Όνμξ Σαΰβεημξ Λαβηάδα Σνφπδξ»). Αιζβή ηαζ ιεζηηά δάζδ Μαφνδξ Πεφηδξ ηαζ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ, απακηχκηαζ ζημκ Σαΰβεημ, ηα μπμία επδνεάζηδηακ ζδιακηζηά απυ ηζξ πονηαβζέξ ημο Τπάνπμοκ εηηάζεζξ ιε Υαθέπζμ Πεφηδ ηαζ θμζπά είδδ αθάζηδζδξ πμο δδιζμονβμφκ έκα ιμκαδζηυ θοζζηυ ημπίμ. TE 30 - σελ 1 Ονεζκή γχκδ αθάζηδζδξ Γάζμξ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ Γάζμξ Μαφνδ Πεφηδξ ηαζ θοζζηή ιεηαπονζηή ακαβέκκδζδ

19 Ο Σαΰβεημξ απμηεθεί, αλζυθμβμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ ημπίμ, ιε αθθμζχζεζξ θυβς πονηαβζχκ, υπμο υιςξ ανίζηεηαζ ζε θάζδ θοζζηήξ ακαβέκκδζδξ. Οζ απεζθέξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ μζημηυπμοξ ημο Σαοβέημο είκαζ μζ πονηαβζέξ, υπμο ημ 2007 έπθδλακ ιεβάθεξ εηηάζεζξ, μζ εηπενζχζεζξ, δ οπεναυζηδζδ, δ απυννζρδ ζημοπζδζχκ, δ εζζαβςβή λεκζηχκ εζδχκ η.θπ. ΝΕΟΥΩΡΙ Οικισμοί: ηδ γχκδ ημο Σατβέημο ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι. πμο δδιζμονβείηαζ, οπάνπμοκ ιζηνμί βναθζημί μζηζζιμί ηονίςξ ζηδκ πθεονά ηδξ Μεζζδκίαξ. Οζηζζιμί πμο ανίζημκηαζ ζηδ γχκδ αοηή είκαζ, δ Ανηειζζία, δ Αθαβμκία, ημ Γοννάπζμ, ημ Νεμπχνζ, δ Κνφα Βνφζδ, δ Νέδμοζα η.θπ. Ανηεημί απυ αοημφξ ημοξ μζηζζιμφξ έπμοκ θίβμοξ ηαημίημοξ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ ιζηνμί μζηζζιμί πμο είκαζ αηαημίηδημζ. Οζ μζηζζιμί αοημί, ζοιααδίγμοκ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δεδμιέκςκ ηςκ ήπζςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ. Δίκτςο Μονοπατιών ημκ Σαΰβεημ, οπάνπεζ δίηηομ ιμκμπαηζχκ πμο δζαζφκδεμοκ εκδζαθένμοζεξ ηαζ αλζυθμβεξ δζαδνμιέξ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, πνμζεββίγμοκ εκδζαθένμκηα ικδιεία (ιμκαζηήνζα, ηνήκεξ, ηθπ), μδδβμφκ ζε πενζμπέξ ιε ζοκανπαζηζηή εέαζδ πνμξ ηδκ εονφηενδ πενζμπή. Μεηαλφ αοηχκ είκαζ ημ μνεζααηζηυ ιμκμπάηζ Δ4 πμο λεηζκά απυ ημκ Μοζηνά. οκεπίγμκηαξ ημ πενπάηδια ιπμνεί ηάπμζμξ αημθμοεχκηαξ ημ ιμκμπάηζ Δ4 κα θεάζεζ ζημ Καηαθφβζμ ημο ΔΟ ηαζ απυ εηεί ζηδκ ρδθυηενδ ημνοθή ημο Σαΰβεημο ημκ Ασ Λζά. Άθθμ ιμκμπάηζ λεηζκά απυ ημ Πανυνζ & πενκά ηαζ απυ ημ παθζυ Μμκαζηήνζ ηδξ Εαβμφκαξ. Άθθμξ ηθάδμξ ιμκμπαηζμφ λεηζκά απυ ημκ Αβζάκκδ μδδβεί ζηδκ Ακαανφηδ. Δπίζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαβηάδαξ, έπεζ δδιζμονβδεεί ακαννζπδηζηυ πάνημ αεθδηζημφ παναηηήνα. Δπίζδξ, δ δζαδνμιή πάνηδ Καθαιάηα ζηδκ Λαβηάδα, είκαζ ιαβεοηζηή. ε δζάθμνα ζδιεία ημο μνεζκμφ υβημο, οπάνπμοκ δζάζπανημζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ, καμί η.θπ. Ο Σαΰβεημξ, είκαζ ημπίμ ιε ανπαζμθμβζηυ, θοζζμθαηνζηυ ηαζ θαμβναθζηυ εκδζαθένμκ ηαζ πακμναιζηή εέα. Σμ ημπίμ ημο Σατβέημο είκαζ επζαθδηζηυ ηαζ δεζπυγεζ, ηυζμ ζηδ Μεζζδκζαηή υζμ ηαζ ζηδ Λαηςκζηή πεδζάδα. TE 30 - σελ 2 Γζαδνμιή πάνηδ Καθαιάηα

20 Σμπία ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθμοξ (ΣΗΦΚ) AT Φαπάγγι Κοσκαπάκαρ. Μένμξ ηδξ πενζμπήξ πμο έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ΣΗΦΚ, ανίζηεηαζ ζηδκ πανμφζα εκυηδηα εκχ ημ ηιήια ιε ιζηνυηενμ ορυιεηνμ ακήηεζ ζηδκ εκυηδηα 1. Έκα θανάββζ εηπθδηηζηήξ μιμνθζάξ πμο δζαζπίγεηαζ απυ ημ νέια ημο Ρζκηυιμο. Ανπίγεζ ζηζξ πθαβζέξ ημο Σατβέημο ιε δφμ ηθάδμοξ, απυ ηα πςνζμοδάηζα Ρίκημιμ ηαζ Ρζγακά ηαζ θεάκεζ ςξ ημ πςνζυ Βυνεζμ. ε έκα ζδιείμ, ημκηά ζημ πςνζυ Πδβάδζα, ζηεκεφεζ πάνα πμθφ ηζ εηεί οπάνπεζ πέηνζκμ ιμκυημλμ βεθφνζ πμο εκχκεζ ηζξ δφμ πθεονέξ. Μεηά ημ Βυνεζμ ημ θανάββζ ζοκεπίγεζ θζβυηενμ ααεφ ηαζ εκηοπςζζαηυ πνμξ ηδ εάθαζζα, ιέπνζ ημ πςνζυ Μεβάθδ Μακηίκεζα. ε έκα ζδιείμ δζαζηαονχκεηαζ ιε ημ δνυιμ Καθαιάηαξ-Κανδαιφθδξ. Μέζα ζημ θανάββζ οπάνπεζ πθμφζζα αθάζηδζδ ηαζ ζπάκζα θοηά. Άθθμηε πανεέκμ ημ θανάββζ αοηυ έπεζ οπμζηεί δφμ ζδιακηζηέξ επειαάζεζξ. Ζ ιία είκαζ μ δνυιμξ Καθαιάηαξ-Κανδαιφθδξ ηαζ δ άθθδ πμθφ πνυζθαηδ, μ δνυιμξ πμο ακμίπεδηε ζηζξ πθαβζέξ ημο θαναββζμφ πνμξ ηα πάκς. Πάκηςξ δζαηδνεί ιεβάθμ ιένμξ απυ ηδ θοζζηυηδηα ημο. Οζημθμβζηή Αλία : Δκδδιζηά Δίδδ / Δνπεηά / Πηδκά / διακηζηά Δκδζαζηήιαηα / διακηζηυ Οζημζφζηδια / πάκζα Δίδδ Υθςνίδαξ / Σμπζηά Δκδδιζηά Δίδδ / Σνςηά Δίδδ Υθςνίδαξ Κμζκςκζημμζημκμιζηή/πμθζηζζηζηή Αλία: Γεςθμβζηυ Δκδζαθένμκ / Δπζζηδιμκζηή ένεοκα / Παναηήνδζδ πακίδαξ / Παναηήνδζδ πθςνίδαξ / Φοζζμθαηνζηυ εκδζαθένμκ Όπςξ ακαθφεδηε ηαζ ζηδκ εκυηδηα 10, οπάνπμοκ άθθεξ δφμ πενζμπέξ, δ Λαβηάδα Σατβέημο (AT ) ηαζ μ Κεκηνζηυξ Σαΰβεημξ (AT ) πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΣΗΦΚ, ηιήιαηα ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδ γχκδ ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι. οκμθζηά δ γχκδ ημο μνεζκμφ υβημο ημο Σατβέημο βφνς ηαζ πάκς απυ ηα 1000ι. ορυιεηνμ, παναηηδνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα αλζυθμβμ θοζζηυ ημπίμ, ιε πθμφζζμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ θοζζηυ πενζαάθθμκ. TE 30 - σελ 3

21 ΥΠΕΚΑ Δ/ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΠΧΣΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συμπερασματικά Η αναγνώριση του «χώρου» της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια της Αξιολόγησης και Αναθεώρησης του ΠΠΧΣ, που επιδιώχθηκε με την περιγραφή ενοτήτων τοπίου, αποτελεί έναν νέο, συμπληρωματικό τρόπο θεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού. Γίνεται για πρώτη φορά σε μελέτη παρόμοιας κλίμακας και μπορεί να βοηθήσει με τη διατύπωση αλλά και εφαρμογή συντονισμένων δράσεων για τη διαχείριση και την ανάδειξη ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων κατά προτεραιότητα και σε αναλογία με τα «τοπιακά» χαρακτηριστικά τους. «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΟΥ σελ. 150 από 150

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο Φαναηηδνίγεηαζ απυ μιαθέξ πεδζκέξ γχκεξ ιε ηαθθζένβεζεξ εηήζζεξ, εθαζχκεξ ηαζ μπςνχκεξ. Τμ ακάβθοθμ είκαζ μιαθυ ηαζ πενζαάθθεηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ. Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011 Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.Γξακκαηέα ΥΠΔΚΑ Βηνπνηθηιόηεηα θαη αγξνηηθή παξαγσγή Αγξνηηθή βηνπνηθηιόηεηα Αγξνηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα