Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία"

Transcript

1 Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ όκνξθε ζέα πξνο ηηο θνηιάδεο θαη ηα βνπλά θαη δηαηεξνύληαη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρνπλ θάπνηα εξεηπσκέλα θαη εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα θαη ππνδνκέο (π.ρ. λεξόκπινη) θαη ζπλζέηνπλ έλα ελδηαθέξνλ ηνπίν. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ θάπνηνη αξραηνινγηθνί ρώξνη, κνλέο θηίζκαηα θ.ιπ. πνπ απνηππώλνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κε ζεκαληηθόηεξνπο ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Φελενύ θαη ηεο αξραίαο ηπκθάινπ. ΣΟΠΗΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΛΟΤ (ΣΗΦΚ) Λίμνη ηςμθαλία (AT ) Αξραηνινγηθόο ρώξνο ηπκθάινπ Πξόθεηηαη γηα κηα νξεηλή ιίκλε πνπ εθηείλεηαη ζε έλα νξνπέδην, κεηαμύ ησλ βνπλώλ Εήξηα θαη Οιίγπξηνο. Ο πεξίγπξνο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ ππνβαζκηζκέλνο θαζώο είλαη από ηελ ππεξβόζθεζε, όκσο ε ίδηα ε ιίκλε έρεη κία ηδηαίηεξε νκνξθηά, κε ηνπο ππθλνύο θαιακηώλεο πνπ ηελ θαιύπηνπλ ζε κεγάιε έθηαζε θαη αλάινγα κε ηελ επνρή αλαπηύζζνληαη ή ιηγνζηεύνπλ θαη αιιάδνπλ ρξώκαηα. ηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ππάξρνπλ ηα εξείπηα θαη ε πεγή ηεο αξραίαο ηπκθάινπ, ρώξνο κε αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ θαη ζύλδεζε κε ηε κπζνινγία. TE 26 - σελ 3

2 Κοιλάδα Φενεού (AT ) Μία επξεία θνηιάδα πνπ κνηάδεη κε νξνπέδην θαη παιηόηεξα ήηαλ ιίκλε. Πεξηβάιιεηαη από βνπλά όπσο ε Νηνπξληνπβάλα, ε Εήξηα, ν ατηάο θαη ην Μαπξνβνύλη θαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαιιηεξγείηαη κε ζηηεξά ή νπσξνθόξα. ηηο παξπθέο ηεο θνηιάδαο ππάξρνπλ δάζε ή ζπζηάδεο από κεγάια πνπξλάξηα ελώ ζηηο γύξσ πιαγηέο θπηξώλνπλ έιαηα θαη νη θνξπθέο ησλ βνπλώλ ζθεπάδνληαη ην ρεηκώλα από άθζνλα ρηόληα. Έλα κηθξό πνηάκη, ν Όιβηνο δηαξξέεη ηελ θνηιάδα ελώ ζην λόηην ηκήκα ππάξρεη κηα θαηαβόζξα, από όπνπ ηα λεξά ηεο πεξηνρήο παξνρεηεύνληαη ρακειόηεξα, πξνο ηνλ πνηακό Αξνάλην. Μηθξά γξαθηθά ρσξηά είλαη θηηζκέλα ζηηο άθξεο ηεο θνηιάδαο. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ Φελενύ. Μεηέυπα Κοπινθίαρ (AT ) Μία πεξηνρή πάλσ θαη γύξσ από ην ρσξηνπδάθη Άλσ Σαξζόο κε κεγαιεηώδε βξάρηα θαη νξζνπιαγηέο. ηε βάζε ελόο βξάρνπ πεγάδεη κηθξόο πνηακόο κε κόληκε ξνή θαη ζρεκαηίδεη κία ξεκαηηά κε πιαηάληα πνπ θαηεβαίλεη πξνο ηνλ πνηακό Όιβην. ε πνιιά ζεκεία νη πιαγηέο ζθεπάδνληαη κε έιαηα. Ττώμαηα βόπεια ηος συπιού ηενό Κοπινθίαρ (AT ) Μία ζεηξά από βξαρώδεηο νξζνπιαγηέο, απνιήμεηο ηνπ όξνπο Εήξηα, ζηα βόξεηα ηνπ ρσξηνύ ηελό. ηα ρακειόηεξα ζώδνληαη ίρλε από παιηέο θαιιηέξγεηεο κε αλαβαζκνύο, πνπ ηώξα έρνπλ γεκίζεη πνπξλάξηα. ηα ςειά ππάξρνπλ δάζε από έιαηα. TE 26 - σελ 4

3 ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕ 27 : ΔΤΣΙΚΕ ΑΚΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ Ζ πεξηνρή νξηνζεηείηαη από ηελ αθηνγξακκή από ην Κηάην έσο ην Γεξβέλη, πξνο βνξξά θαη από ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ όξνπο Κπιιήλε πξνο λόην. Έληνλεο ραξαδξώζεηο θα θνηιάδεο δεκηνπξγνύληαη από ηνπο πνηακνύο θαη ηνπ ρεηκάξξνπο πνπ πεγάδνπλ από ηνλ αλάληε νξεηλό όγθν θαη εθβάινπλ ζηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν. Τα θπξηόηεξα από απηά είλαη ην Γεξβέλη πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Γεξβελίνπ, ην ξέκα Σθνππέτθν πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Λπθνπνξεηάο, ην ξέκα Φόληζζα πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Κακαξίνπ, ν Σίζαο ή Τξηθαιίσηηθνο πνηακόο πνπ εθβάιιεη ζηελ πεξηνρή Ξπινθάζηξνπ θαη ν Αζσπόο πνηακόο πνπ εθβάιεη αλαηνιηθά ηνπ Κηάηνπ. Φαξαθηεξηζηηθέο ελόηεηεο ηνπίσλ ζηελ ΤΔ27, είλαη : (α) παξαιηαθή πεδηλή δώλε, (β) θνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αλσηέξσ ξεκάησλ, (γ) πεξηνρέο ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ όξνπο Κπιιήλε. α) Παξαιηαθή πεδηλή δώλε Ζ παξάθηηα πεδηλή δώλε δπηηθά, έρεη πνιύ πεξηνξηζκέλν εύξνο. Από ηελ πεξηνρή Γεξβελίνπ έσο ηελ πεξηνρή Λπγηάο, νξεηλνί όγθνη θηάλνπλ ζρεδόλ έσο ηελ παξαιία θαη ζρεκαηηζκνί κε έληνλν αλάγιπθν δεζπόδνπλ πάλσ από απηή. Οη νξεηλνί όγθνη θαιύπηνληαη κε δαζηθή βιάζηεζε θαη ειηέο. Σηηο πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ε βιάζηεζε είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε (πξνθαλώο σο ζπλέπεηα θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ παιαηόηεξα), ε ζύζηαζε ηνπο είλαη εκθαλώο γαηώδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη επηξξεπείο ζηε δηάβξσζε. Γεκηνπξγνύλ, όκσο ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνύο θαη ηνπία. (θσηνγξαθίεο Φ1, Φ4, Φ6). Ζ αθηέο είλαη νκαιέο, όρη βξαρώδεηο θαη ζπληζηνύλ έλα ελδηαθέξνλ θαη ήξεκν ηνπίν, ζε ζπλδπαζκό κε ην πινύζην πξάζηλν πνπ ηηο πεξηβάιιεη θαη ηεο ήπηαο θιίκαθαο νηθηζκνύο. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη γξακκηθή θαηά κήθνο ηεο αθηήο κε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ. Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη από θπζηθή βιάζηεζε θαη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο (ειαηώλεο, νπσξώλεο). Αλαηνιηθόηεξα ην νξεηλό αλάγιπθν ππνρσξεί πξνο ηελ ελδνρώξα θαη ζρεκαηίδεηαη ζαθώο επξύηεξε πεδηλή δώλε (πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Λπγηάο, έσο θαη δπηηθά ηνπ Σηνκίνπ. (θσηνγξαθίεο Φ3, Φ5). Καηά ηα ινηπά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ είλαη αληίζηνηρα κε ηα πξναλαθεξόκελα. Τν ηνπίν δηαθόπηεηαη από ηξεηο γξακκηθνύο άμνλεο ηερληθώλ έξγσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ παιαηά (ΠΔΟ) θαη λέα Δζληθή Οδό (ΝΔΟ) Κνξίλζνπ Παηξώλ θαη ηελ κέρξη ζήκεξα κεηξηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή (Σ.Γ.). Οη ΠΔΟ & ΣΓ δηέξρνληαη θπξίσο από ηελ πεδηλή δώλε θαη έρνληαο πεξηνξηζκέλα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζρεηηθά πξνζαξκνζκέλεο ζην ηνπίν. Ζ ΝΔΟ πξνβάιιεηαη & δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηεο θαη παξάιιεια «θέξεη» ην αξλεηηθό θνξηίν ηεο κεγάιεο επηθηλδπλόηεηαο, πνπ ηνλίδεηαη «εθθσθαληηθά» από έληνλεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, πνπ δεκηνπξγνύλ έλα «δπζάξεζην» ηνπίν γηα ηνπο δηεξρόκελνπο. Τα ηξία απηά γξακκηθά έξγα δηαζπνύλ ηελ ελόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ζρεηηθά «απνκνλώλνπλ» ηελ παξαιηαθή δώλε από ηελ ελδνρώξα, ε επηθνηλσλία ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε εγθάξζηεο ζπλδέζεηο. Τα έξγα αλαβάζκηζεο ησλ ΝΔΟ & ΣΓ δεκηνπξγνύλ «απεηιέο» γηα ην ηνπίν, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηα έξγα απηά (ηεηακέλε ράξαμε, επξεία δηαηνκή, θιπ). Με ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ιόγσ θαη ησλ ζεκαληηθώλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ πεξηνξηζκώλ, αιιά θαη ησλ ΑΔΠΟ, ζα πξνβιεθζνύλ έξγα πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηηο επεκβάζεηο ζην αλάγιπθν. Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα κηα ελόηεηα κε ελδηαθέξνλ αμηόινγν ηνπίν ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεη πνηθηιία ηνπίσλ, πνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ηα θπζηθό θαη ην αγξνηηθό / αλζξσπνγελέο ηνπίν, κε ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνύο ζηηο απνιήμεηο ησλ νξεηλώλ όγθσλ, κε ήπηα αλάπηπμε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ηνπξηζκό (θπξίσο Β & παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). Τν ηνπίν δέρεηαη πηέζεηο από δαζηθέο ππξθαγηέο, δηάβξσζε αθηώλ, δηάβξσζε απνγπκλσκέλσλ από βιάζηεζε επηθαλεηώλ κε απμεκέλε θιίζε, ηελ αλάπηπμε έξγσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρώξνπ από ηξείο παξάιιεινπο άμνλεο, ηηο πηέζεηο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλνξγάλσηεο αλάπηπμεο ζα ππνβαζκηζηεί ην ζαιάζζην κέησπν. TE 27 - ςελ 1

4 Σηελ παξάθηηα πεδηλή δώλε αλαηνιηθά, ζηελ πεξηνρή Κάησ Πηηζά έσο ην Κηάην, ην εύξνο ηεο είλαη απμεκέλν, εθηείλεηαη θαη λνηηόηεξα ηεο ΝΔΟ, ελώ εηζέξρεηαη κε ζρεκαηηζκνύο θνηιάδσλ ζηελ ελδνρώξα, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ξνήο πόηακσλ θαη ξεκάησλ. Οη νξεηλνί όγθνη έρνπλ ζρεηηθά επηόηεξν αλάγιπθν, σο πξνο ηελ πξνεγνύκελε πεξηνρή, θαη θαιύπηνληαη θπξίσο κε δαζηθή βιάζηεζε θαη ειηέο, ελώ ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ έρνπλ εθρεξζσζεί ή θαεί (δαζηθέο ππξθαγηέο). Σηηο πεξηνρέο κε έληνλε θιίζε ε βιάζηεζε είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε (πξνθαλώο σο ζπλέπεηα θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ παιαηόηεξα), ε ζύζηαζε ηνπο είλαη εκθαλώο γαηώδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη επηξξεπείο ζηε δηάβξσζε. (θσηνγξαθία Φ7). Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη γξακκηθή θαηά κήθνο ηεο αθηήο κε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ. Οη νηθηζκνί Κηάην θαη Ξπιόθαζηξν απνηεινύλ δηνηθεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί αλάινγα (αζηηθνπνηεκέλνη νηθηζκνί). Βέβαηα ην παξαιηαθό κέησπν ηνπο είλαη ζε κεγάιν κήθνο ηνπ δηακνξθσκέλν όπσο νη ειιεληθέο «ινπηξνπόιεηο», ζπλδπάδνληαο πιαδ, ρώξνπο αλαςπρήο, θιπ. Οη ινηπνί νηθηζκνί είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο κε ιηγόηεξν αζηηθό ραξαθηήξα. Τν παξαιηαθό κέησπν ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνιύκβεζε κε ηκήκαηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύκελα σο πιαδ. Τα ινηπά ηκήκαηα ηνπο θαη νη νηθηζκνί ζηελ ελδνρώξα, έρνπλ ήπην ραξαθηήξα θαη ζπλδπάδνπλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηνλ παξαζεξηζκό. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δώλεο είλαη ζρεδόλ ζπλερήο. Τν ηνπίν ζηελ πεξηνρή εθηόο ησλ νηθηζκώλ είλαη θπξίσο αγξνηηθό θαη ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο κε εζπεξηδνεηδή θαη ειαηώλεο. Πξνο ηελ ελδνρώξα εκθαλίδνληαη νξεηλνί όγθνη θαη θαξάγγηα. Οη αθηέο είλαη νκαιέο, ακκώδεηο θαη αμηνπνηνύληαη (νξγαλσκέλα θαη κε) γηα θνιύκβεζε. Όπσο θαη ζηελ πξναλαθεξόκελε πεξηνρή νη γξακκηθνί άμνλεο ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ (ΝΔΟ, ΠΔΟ, ΣΓ) δεζπόδνπλ ζηελ πεξηνρή, ηελ νξηνζεηνύλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηνπο αιιά θαη ηελ αληηιεπηηθή εηθόλα ηεο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο. Ζ ΠΔΟ δηέξρεηαη ζε κεγάιν κήθνο δίπια ζηελ αθηή θαη ραξαθηεξίδεη ην παξαιηαθό κέησπν, ηόζν ιόγσ ηεο δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο (ιόγσ ησλ δηνδίσλ πνιινί πιένλ ηελ επηιέγνπλ σο νδό) όζν θαη ιόγσ δηακνξθσκέλσλ ρξήζεσλ. Οη βειηηώζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη/ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζα επεξεάζνπλ ηόζν ην ηνπίν όζν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηνρήο. Πεξηνρέο ηνπόζεκα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο : πξόθεηηαη γηα ην αηζζεηηθό δάζνο Πεπθηάο ζην Ξπιόθαζηξν (ΤΗΦΚ AT ), έρεη νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία. Παξάιιεια κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα «ήζπρε πεξηνρή», ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο νδεγίαο 2002/49. Έλα από ηα ειάρηζηα παιηά παξαιηαθά πεπθνδάζε ζε ακκώδε αθηή. Ζ αμία ηνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηε ζέζε ηνπ. Απνηειεί πξαγκαηηθή όαζε ζε κία αραλή παξαιία (ηεο Β. Πεινπνλλήζνπ) πνπ έρεη θαηαθιπζζεί από ηηο ζπλήζεηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ ζεκαζία ηνπ γηα ηελ αλαςπρή ησλ ληόπησλ (θαη όρη κόλν) θαηνίθσλ είλαη πνιύ κεγάιε. To κεηξηθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη νη ζηαζκνί ηνπ απνηεινύλ επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν «ηνπίνπ» ζηελ πεξηνρή δηέιεπζεο ηνπ. Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα κηα ελόηεηα κε ήπην αγξνηηθό ηνπίν ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεηαη αξκνληθά κε ηε κεηαβαηηθή πεξηνρή πξνο ηελ νξεηλή δώλε. Παξνπζηάδεη ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (θπξίσο Β & παξαζεξηζηηθή θαηνηθία). Ο ραξαθηήξαο ηνλ νηθηζκώλ είλαη ήπηνο, έρεη κάιινλ νπδέηεξνο θαη έρεη δηακνξθσζεί αλάινγα κε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ιεηηνπξγηώλ ηνπ (αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα, παξαζεξηζηηθή, αζηηθό θέληξν). Τν ηνπίν δέρεηαη πηέζεηο από δαζηθέο ππξθαγηέο, δηάβξσζε εδαθώλ θαη αθηώλ, ηελ αλάπηπμε έξγσλ κεηαθνξηθήο ππνδνκήο, ηε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρώξνπ από ηξεηο παξάιιεινπο άμνλεο, ηηο πηέζεηο γηα νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλνξγάλσηεο αλάπηπμεο ζα ππνβαζκηζηεί ην ζαιάζζην κέησπν. TE 27 - ςελ 2

5 Φ1Περιοχι Δερβενίου Φ4 Περιοχι Λυγιάσ Φ7 Περιοχι Ξυλοκάςτρου Φ5 Περιοχι Στόμιο, λιψθ από δυτικά Φ8 Περιοχι Μελιςςίου Φ2 Τεχνικά ζργα ςε εξζλιξθ ςτθν Περιοχι Δερβενίου Φ3 Περιοχι Λυγιάσ Λιψθ από ανατολικά Φ6 Περιοχι μεταξφ Λυκοποργιάσ Κάτω Πιτςά Χαρακτθριςτικοί ςχθματιςμοί με ζντονο ανάγλυφο κοντά ςτθν παραλιακι ηϊνθ TE 27 - ςελ 3 Φ9 Περιοχι Κιάτου, λιψθ από νότο

6 Φ12, Φ13 Παλιά ΣΓ και ςτακμόσ Φ14, Φ15 Παραλιακζσ περιοχζσ μεταξφ Ξυλοκάςτρου - Κιάτου Φ10, Φ11 Πευκιάσ - Ξυλόκαςτρο Φ17 Αγροί με λεμονιζσ Φ17 Παραλιακι περιοχι Ξυλοκάςτρου TE 27 - ςελ 4

7 (β) Κνηιάδεο θαηά κήθνο ησλ αλσηέξσ ξεκάησλ & (γ) Οξεηλνί όγθνη Πξόθεηηαη γηα ήπηα ηνπία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθά, σο αγξνηηθά ζε αλάκεημε κε θπζηθή βιάζηεζε θαη σο ακηγώο θπζηθά ηνπία. Καηά κήθνο πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ θαη ζε βαζηέο γξακκέο ηνπ αλάγιπθνπ ζρεκαηίδνληαη θνηιάδεο, νη νπνίεο δηεπξύλνληαη πξνο ηελ αθηή. Έρνπλ κεηθηό ραξαθηήξα ηνπίνπ κε αγξνηηθή θαη θπζηθή βιάζηεζε. Δλδηαθέξνλ ηνπίν έρνπλ θαη νη πεξηνρέο ζην νξεηλό αλάγιπθν, όπνπ ππάξρεη δηαδνρή ησλ πξναλαθεξόκελσλ ηνπίσλ ζε αλάκεημε κε κηθξνύ κεγέζνπο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε νηθηζκνύο. Οη νηθηζκνί είλαη θπξίσο αγξνηηθνί, ζε θάπνηνπο ππάξρεη θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο δξαζηεξηόηεηα ηνπξηζκνύ. Πξόθεηηαη γηα νηθηζκνύο κε ήπηα δόκεζε, κε νηθίεο κε ζηέγεο ζε κεγάιν πνζνζηό, κε άθζνλν πξάζηλν εληόο ησλ νηθηζκώλ. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζέα ηόζν πξνο ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν όζν θαη πξνο ηελ ελδνρώξα. Τν όιν ηνπίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «εηξεληθό», ήπην, θπζηθό, αγξνηηθό ή κεηθηό, ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξνζθέξεη ζέζεηο κε ελδηαθέξνπζα ζέα. Ζ θπζηθόηεηα θαη ε θαιή θαηάζηαζε ηνπ ην θαζηζηά αμηόινγν θαη από νηθνινγηθή άπνςε. Πηέζεηο δέρεηαη από ππξθαγηέο, από εθρεξζώζεηο, από δηάβξσζε, θ.ιπ. Ιδηαίηεξα ηνπία /πεξηνρέο κε απμεκέλε έσο ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία : Κνξπθέο Εήξηαο (Κπιιήλε) GR : πεξηνρέο κε αμηόινγε δαζηθή βιάζηεζε θαη ινηπή ρισξίδα, αμηόινγε παλίδα θαη Οξληζνπαλίδα (πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάια αξπαθηηθά) Όξνο Εήξηαο (Κπιιήλε) GR : πεξηνρέο κε αμηόινγε δαζηθή βιάζηεζε θαη ινηπή ρισξίδα, αμηόινγε παλίδα θαη Οξληζνπαλίδα (πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάια αξπαθηηθά) Οη αλσηέξσ πεξηνρέο έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο από δαζηθέο ππξθαγηέο, πνπ παξακέλνπλ σο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απεηιέο, Λνηπέο απεηιέο πξνθύπηνπλ από ηε βόζθεζε, από ην νδηθό δίθηπν (ηνπηθό, αγξνηηθό, δαζηθό) θιπ. Γξπνδάζνο Μνγγνζηνύ : Πξόθεηηαη γηα παιηό κεηθηό δάζνο πνπ κεηαμύ ησλ άιισλ ε βιάζηεζε απνηειείηαη από πεύθα, έιαηα θαη αεηζαιή πιαηύθπιια. κε άιια δηάζπαξηα δαζηθά είδε, κε ελαιιαζζόκελε ηνπνγξαθία θαη μερσξηζηή ζέα. Κύξηα απεηιή είλαη νη ζπρλέο θσηηέο. Ιδηαίηεξα ηνπία / ηνπόζεκα : Όπσο πξναλαθέξεηαη, ππάξρνπλ αξθεηά ελδηαθέξνληα θαη αμηόινγα ηνπία ζηελ πεξηνρή. Ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ κεκνλσκέλα κλεκεία (κνλαζηήξηα, θιπ), νηθηζηηθά ζύλνια, θιπ. Δπίζεο ππάξρνπλ αμηόινγνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, όπσο ην θαξάγγη ηεο Φόληζζαο (Φ24,25,26), ην νπνίν εθηόο από αμηόινγν θπζηθό ηνπίν & ηνπόζεκν, παξνπζηάδεη θαη ελδηαθέξνλ γηα αλαξξηρήζεηο, πεδνπνξίεο, αληίζηνηρα είλαη ην θαξάγγη Καιιηζέαο (θ29,30) θ.ιπ. Αλάινγα ηνπία θαη ηνπόζεκα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ ζε κειέηεο πην ηνπηθήο θιίκαθαο. Πξνζδηνξηζκέλα Σνπία Ιδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο Υςώκαηα Λπγηάο ΑΤ Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά πςσκάησλ κεηαμύ ηνπ 135νπ θαη 139νπ ρικ. ηεο νδνύ Κνξίλζνπ - Παηξώλ, αλαηνιηθά από ην Γεξβέλη, πνπ ζρεκαηίδνληαη από έληνλα δηαβξσκέλεο κάξγεο κε ραξαθηεξηζηηθά πεξίεξγα ζρήκαηα θαη ραξαδξώζεηο. Σηα ζεκεία όπνπ ε δηάβξσζε δελ έρεη παξαζύξεη ην επηθαλεηαθό έδαθνο ππάξρνπλ δαζάθηα κε πεύθα, θππαξίζζηα, πνπξλάξηα θ.ι.π. ελώ ζηα ρακειά ππάξρνπλ γξαθηθά πεξηβόιηα κε ιεκνληέο θαη κηθξνύο ειαηώλεο. Φαξάγγη θαη ξένληα λεξά ζπκπιεξώλνπλ ην ηνπίν. Δίλαη ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη κε γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. Αηζζεηηθή Αμία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηα Δλδηαθέξνληα Φπζηθά, Οηθνινγηθά, Γεσκνξθνινγηθά Σηνηρεία Ηδηαίηεξε Φπζηθή Οκνξθηά / Σπάληνο Τύπνο Τνπίνπ. Υςώκαηα Διιεληθνύ AT Μηα ζεηξά ιόθσλ κε δηαβξσκέλα πεηξώκαηα (κάξγεο). Οη δηαβξώζεηο δεκηνπξγνύλ εληππσζηαθά ηνπία κε απόθξεκλεο ραξάδξεο ελώ ηνπηθά εκθαλίδνληαη θαη δάζε κε πεύθα θαη θππαξίζζηα. Μέζα ζηηο ξεκαηηέο ηξέρνπλ λεξά ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Σηηο ρακειόηεξεο νκαιέο θνηιάδεο ππάξρνπλ κηθξνί ειαηώλεο θαη πεξηβόιηα κε εζπεξηδνεηδή. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη λόηηα ηεο Δζληθήο Οδνύ Κνξίλζνπ-Παηξώλ κεηαμύ 131 θαη 134 ρικ. Δίλαη ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε θαη κε γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. Αηζζεηηθή Αμία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηα Δλδηαθέξνληα Φπζηθά, Οηθνινγηθά, Γεσκνξθνινγηθά, Παλνξακηθή Θέα, Ηδηαίηεξε Φπζηθή Οκνξθηά / Σπάληνο Τύπνο Τνπίνπ. Βνπλό Παλαγηάο Κνξπθήο AT Τν ύςσκα απηό βξίζθεηαη κεηά ην Ξπιόθαζηξν θαη κεηαμύ ησλ ρικ. 126 θαη 127 ηεο Δζληθήο Οδνύ Κνξίλζνπ - Παηξώλ. Σθεπαδόηαλ κε σξαία δάζε από πεύθα θαη θππαξίζζηα πνπ θάεθαλ πξηλ κεξηθά ρξόληα. Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε έρεη αξρίζεη, εκπνδίδεηαη όκσο από παξάλνκε βόζθεζε θαηζηθηώλ. Τν δάζνο δηαθόπηεηαη από εληππσζηαθά δηαβξσκέλα πεηξώκαηα κε πνιιέο ραξαθηεξηζηηθέο ηξύπεο. Σηα ρακειά, αλάκεζα ζηηο θνηιάδεο, ππάξρνπλ γξαθηθνί ειαηώλεο. Σηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ ππάξρεη ην γξαθηθό κνλαζηήξη ηεο Παλαγηάο ηεο Κνξπθήο. Ζ ύπαξμε ηνπ κνλαζηεξηνύ ηεο Παλαγηάο Κνξπθήο πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ ζην παλεγύξη ηεο. Ζ ζέα από ην ύςνο ηεο θνξπθήο είλαη κνλαδηθή. Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή/πνιηηηζηηθή Αμία ηνπ ζπληζηάηαη ζε γεσινγηθό, θπζηνιαηξηθό θαη ζξεζθεπηηθό ελδηαθέξνλ. Ζ αηζζεηηθή ηνπ αμία ζπληζηάηαη ζηε παλνξακηθή ζέα, ζπάληνο ηύπνο ηνπίνπ, ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά. TE 27 - ςελ 5

8 Φ18 Φαράγγι Ξυλοκάςτρου Σίκασ ποταμόσ Φ19, Φ20 Φαράγγια και κοιλάδεσ ςτθν ενδοχϊρα Φ27 Ορεινι περιοχι, λιψθ προσ Ζιρια (Κυλλινθ) Φ21, Φ22, Φ23 Οικιςμοί ςτθν ενδοχϊρα Φ29, Φ30, Φαράγγι Καλλικζασ Φ25, Φ26 Φαράγγι Φόνιςςασ TE 27 - ςελ 6 Φ24, Φαράγγι Φόνιςςασ

9 Τνπία ΤΗΦΚ Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο : (α) Γξπνδάζνο Μνγθνζηνύ Πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο (β) (εληαγκέλεο ζην δίθηπν ΦΥΣΖ200) GR , (Κνξπθέο θαη Όξνο Εήξηα) TE 27 - ςελ 7

10 ΕΝΟΣΗΣΑ 28 ΠΑΡΝΩΝΑ Ζ ελόηεηα 28, πεξηιακβάλεη ηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Πάξλσλα, κε πςόκεηξν κεγαιύηεξν ησλ 1000κ. Ο Πάξλσλαο, θαηαιακβάλεη ζπλνιηθά έθηαζε πεξίπνπ 2εθ. ζηξεκκάησλ θαη έρεη πςόκεηξν 1.940κ. Γεδνκέλνπ όηη ε θαηνίθεζή ηνπ βνπλνύ μεθίλεζε από ηελ παιαηνιηζηθή επνρή έσο ζήκεξα, έρεη κεγάιε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. Σηνλ νξεηλό ηνπ όγθν αλαπηύρζεθε ν κνλαζηηθόο βίνο, γηα απηό ππάξρνπλ αξθεηά κνλαζηήξηα, κε πην γλσζηή ηελ I.M. Παλαγίαο Διώλεο. Σε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ βνπλνύ ππάξρνπλ δηάζπαξηα αξραηνινγηθνί ρώξνη, βπδαληηλνί λανί θ.ιπ. Φςζικό ηοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ Ο Πάξλσλαο, έρεη κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ θαη θαιύπηεηαη ζε ζεκαληηθό πνζνζηό από δάζε, πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από πιαηάληα, θαζηαληέο, καπξόπεπθα, έιαηα Κεθαιιελίαο, κειόθεδξνπο, δξύεο θαη ραξνππηέο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην δάζνο από δελδξόθεδξνπο, ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλήο Μαιεβήο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θύζεο. Ζ ρισξίδα ηνπ Πάξλσλα πεξηιακβάλεη πιήζνο ζπαλίσλ θπηώλ θαη νηθόηνπνη, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΔΕΓ (GR «Όξνο Πάξλσλαο (θαη πεξηνρή Μαιεβήο)», GR «Μνλή Έινλαο θαη ραξάδξα Λεσληδίνπ»). Αξκόδηνο γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ηνπ Όξνπο Πάξλσλα θαη Υγξνηόπνπ Μνπζηνύ, είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Υγξνηόπνπ Μνπζηνύ. Μεγάιν κέξνο ηεο παξνύζαο ελόηεηαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή Απόιπηεο Πξνζηαζίαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. Ο Πάξλσλαο θξύβεη έλαλ αλεθηίκεην ρισξηδηθό πινύην. Αλάκεζα ζηα θπηά ηνπ Πάξλσλα ππάξρνπλ πνιπάξηζκα θνηλά είδε, αιιά θαη πνιιά ζπάληα. Σπλνιηθά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αλαγλσξηζηεί κέρξη ζήκεξα 113 ζπάνια θςηά, κεξηθά από ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζηνλ επξσπατθό ρώξν, όπσο ηα ηοπικά ενδημικά ηος Πάπνυνα θαη νξηζκέλα ζπάνια αζιαηικά είδη. Ζ νξληζνπαλίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ TE 28 - σελ 1 Γάζνο ζηνλ Πάξλσλα

11 Πάξλσλα είλαη εμαηξεηηθά πινύζηα, ελώ ε ζπλερήο παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εύθνιε ζρεηηθά πξόζβαζε, νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή εμαθάληζε αξθεηώλ εηδώλ ηεο παλίδαο θαη πξνπάλησλ ησλ κεγάισλ ζειαζηηθώλ. Γεληθά, ηα ελδεκηθά, απεηινύκελα, ζπάληα θαη πξνζηαηεπόκελα είδε παλίδαο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 12 είδε ζειαζηηθώλ, 53 είδε νξληζνπαλίδαο, 2 είδε ηρζπνπαλίδαο, 20 είδε εξπεηώλ, 6 είδε ακθηβίσλ θαη 17 είδε αζπόλδπισλ. Ο Πάξλσλαο απνηειεί, αμηόινγν θαη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο ηνπίν, κε αιινηώζεηο ιόγσ ππξθαγηώλ, όπνπ όκσο βξίζθεηαη ζε θάζε θπζηθήο αλαγέλλεζεο. Οη απεηιέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο νηθνηόπνπο ηνπ Πάξλσλα είλαη νη ππξθαγηέο, όπνπ ην 2007 έπιεμαλ κεγάιεο εθηάζεηο, ε ππεξβόζθεζε, ε απόξξηςε ζθνππηδηώλ, θ.ιπ. Οικιζμοί: Σε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα, αιιά θαη ζηα 1000κ. πςόκεηξν ππάξρνπλ γξαθηθνί νηθηζκνί θαη αμηόινγν θηηξηαθό απόζεκα θαη ηνπίν. Οηθηζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηόζν από πιεπξάο παξαδνζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη θπζηθνύ ηνπίνπ, είλαη ν Κνζκάο, ην Πνιύδξνζν (Τζίληδηλα), ε Βαξβίηζα, ε Βακβαθνύ θαη νη Αγξηάλνη. Οη νηθηζκνί απηνί έρνπλ θαη έληνλν πξόζθαην ηζηνξηθό παξειζόλ, επνκέλσο, απνηεινύλ έλα αμηόινγν ηνπίν πνπ ζπλδπάδεη αξκνληθά παξαδνζηαθά ζηνηρεία ησλ νηθηζκώλ, πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηζηνξηθά-πνιηηηζηηθά ζηνηρεία. Φσξηό Αγξηάλνη πξηλ θαη κεηά ηηο ππξθαγηέο Τζίληδηλα TE 28 - σελ 2

12 Δίκηςο Μονοπαηιών Σηνλ Πάξλσλα ππάξρεη έλα θαινδηαηεξεκέλν δίθηπν κνλνπαηηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ ραξαρζεί αξθεηά κνλνπάηηα, κε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε πεξηήγεζε ζε ηκήκαηα ηνπ δάζνπο, ππάξρεη ζύλδεζε κε νηθηζκνύο, κνλέο θαη ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 12 ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζηνλ Πάξλσλα. 1. Βακβαθνύ - θαηαθύγην ΔΟΣ Σπάξηεο - θνξπθή κεγάιε Τνύξια 2. Βαζαξάο Βέξνηα - Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 3. Τζίληδηλα Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 4. Τζίληδηλα Γόγθαηλα - Σηακαηείξα (Αλάιεςε) - Βαζαξάο 5. Τζίληδηλα Γόγθαηλα Η.Μ. Αγ. Αλαξγύξσλ 6. Τζίληδηλα - Αγ. Μαξίλα - πεγή Κειηνύ - Κειί Τζίληδηλα 7. Τζίληδηλα Πνηίζηξεο Πεπθηάο - Πεγή θειηνύ Κειί Τζίληδηλα 8. Τζίληδηλα - Κνληαθίηε βξύζε - Τζίληδηλα 9. Τζίληδηλα - Αγηάλλεο 10. Τζίληδηλα - πξ. Ζιηαο - [ξάρε Χαξή]- Μεγαλαειηάο 11. Καιιηζέα (Εαξαθώλα) Ξεξνπήγαδν Κνζκάο 12. Κνζκαο - Αγ.Γεκεηξηνο - Η.Μ. Έισλαο Ζ απνπζία κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ αθήλεη ζρεηηθά αλαιινίσην ην επηβιεηηθό ηνπίν. Ζ ελαιιαγή ησλ ηνπίσλ, κε ραξάδξεο, θαξάγγηα, βνπλνθνξπθέο, ζπειηέο θαηαξξάθηεο, νηθηζκνύο, πνηάκηα, νξνπέδηα θ.ιπ. δεκηνπξγνύλ έλα κσζατθό πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα κνλαδηθό ηνπίν. Σπλνιηθά ε δώλε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Πάξλσλα γύξσ θαη πάλσ από ηα 1000κ. πςόκεηξν, ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ηδηαίηεξα αμηόινγν θπζηθό ηνπίν, κε πινύζην θαη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο θπζηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηα νηθηζηηθά ζύλνια πνπ δηαηεξνύλ αξθεηά παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ έλα ηνπίν εμαηξεηηθή νκνξθηάο θαη αμίαο. TE 28 - σελ 3

13 ΔΝΟΤΖΤΑ ΤΔ 29 ΜΑΗΝΑΛΟ Ζ εκόηδηα 29 πενζθαιαάκεζ ηδ γώκδ ημο μνεζκμύ όβημο ημο Μαζκάθμο, ιε ορόιεηνμ ιεβαθύηενμ ηςκ 1000ι. Ζ εκαθθαβή ηςκ ημπίςκ ηαζ ηςκ μζημηόπςκ ημο (δάζδ, πμηάιζα, θανάββζα, μνμπέδζα η.θπ.) ηαζ ημ πμθοδαίδαθμ ακάβθοθό ημο, ζε ζοκδοαζιό ιε ηα μζηζζηζηά, ζζημνζηά ηαζ πμθζηζζηζηά ημο παναηηδνζζηζηά, ζοκεέημοκ έκα εκζαίμ θοζζηό, πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό πώνμ. Φςσικό τοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ σημασίαρ ΔΕΓ «GR Όνμξ Μαίκαθμ». Σμ όνμξ Μαίκαθμ έπεζ έηηαζδ ζηνέιιαηα ηαζ απμηεθεί έκα ζδζαίηενα αλζόθμβμ μζημζύζηδια, δζόηζ πενζθαιαάκεζ ιζα πμζηζθία μζημηόπςκ, μζ μπμίμζ ζοβηνμημύκ ιζα θοζζηή εκόηδηα ιε πθμύζζα αζμπμζηζθόηδηα. Σμ θοζζηό ακάβθοθμ, ζοιπθδνώκεηαζ από ηζξ πδβέξ ηαζ ηα πμηάιζα, ηα μπμία δζαζπίγμκηαξ ημ αμοκό ηαζ ζοκεέημοκ έκα ημπίμ απανάιζθθδξ μιμνθζάξ ηαζ μζημθμβζηήξ ζδιαζίαξ. πδιαηίγμκηαζ δύμ ιμνθμθμβζηέξ εκόηδηεξ, ημ ακαημθζηό ηαζ ημ δοηζηό Μαίκαθμ. Ζ ακαημθζηή ημο πθεονά, έπεζ εκηαπεεί ζημ δίηηομ Natura 2000 ηαζ έπεζ παναηηδνζζηεί Ο μνεζκόξ όβημξ ημο Μαζκάθμο ηονζανπείηαζ από αµζβέξ δάζμξ ηεθαθθδκζαηήξ εθάηδξ, εκώ ηαηά εέζεζξ οπάνπμοκ ακαδαζςιέκεξ αιζβείξ ζοζηάδεξ ιαύνδξ πεύηδξ (Pinus nigra subs. pallasiana). Σα δάζδ ηςκμθόνςκ ημο Μαζκάθμο εεςνμύκηαζ ηα πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά ζηδκ Πεθμπόκκδζμ. ηδκ ακςδαζζηή γώκδ ειθακίγμκηαζ θζαάδζα (ζηεπόµμνθμζ αναπώδεζξ ακςδαζζημί θεζιώκεξ), µε ιμκαδζηή ειθάκζζδ βζα ηδκ Πεθμπόκκδζμ ζημ Μαίκαθμ ηαζ ζε παιδθόηενα ορόιεηνα οπάνπμοκ ιζηνόηενδξ έηηαζδξ μζηόημπμζ παιδθώκ ηαζ ορδθώκ εαικώκςκ (αείθοθθμζ ζηθδνόθοθθμζ ζπδιαηζζιμί). ηζξ πενζμπέξ πμο δζαννέμκηαζ από ηα πμηάιζα ιόκζιδξ νμήξ, πανμοζζάγεηαζ παναπμηάιζα δεκδνώδδξ αθάζηδζδ ιε Platanus orientalis (πθάηακμξ), Salix spp. (Ηηζέξ) ηαζ αθάζηδζδ εαικώκςκ (αγςκζηέξ δζαπθάζεζξ). Ζ βεςβναθζηή εέζδ ημο Μαζκάθμο ζημ ηέκηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, αολάκεζ ζδιακηζηά ηδκ μζημθμβζηή ηδξ αλία. Από αζμβεςβναθζηήξ άπμρδξ, ημ Μαίκαθμ απμηεθεί ημ ζοκδεηζηό ηνίημ ακάιεζα ζημοξ μνεζκμύξ όβημοξ ηδξ αόνεζαξ Πεθμπμκκήζμο (Πακαπασηή, Υεθµόξ, Κοθθήκδ) ηαζ ηα αμοκά ηδξ κόηζαξ (Σαΰβεημξ) ηαζ ακαημθζηήξ (Πάνκςκαξ) Πεθμπμκκήζμο. Αοηόξ μ νόθμξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηόξ ηόζμ βζα ηδ πθςνίδα, όζμ ηαζ βζα TE 29 - σελ 1 Δθαημδάζμξ Μαζκάθμο ζηδ Βοηίκα

14 ηδκ μνκζεμπακίδα ηςκ ιέζςκ ηαζ ορδθώκ ορμιέηνςκ (ανπαηηζηά πηδκά, δνομημθάπηεξ, ζηνμοεζόµμνθα είδδ) ηαεώξ ηαζ βζα ανηεηά είδδ αιθζαίςκ (π.π. ζαθαιάκδνεξ) ηαζ εδθαζηζηώκ (π.π. αίδνεξ). Αλζόθμβμ επίζδξ ζημζπείμ ημο θοζζημύ πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ ηαθή δζαηήνδζδ ηςκ παναδμζζαηώκ θοημθναηηώκ ιεηαλύ ηςκ ιζηνώκ αβνώκ ηςκ πενζθενεζαηώκ μζηζζιώκ ηδξ διζμνεζκήξ γώκδξ. Ζ ιεβάθδ πμζηζθόηδηα μζημημπώκ ζημ όνμξ Μαίκαθμ πνμζθένεζ ηαηάθθδθεξ μζημθμβζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδ δζααίςζδ δζάθμνςκ εζδώκ θοηώκ ηαζ γώςκ, ζοµπενζθαµαακμµέκςκ 30 εζδώκ εκδδµζηώκ θοηώκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ 7 εζδώκ εκδδµζηώκ θοηώκ ηςκ Βαθηακίςκ. Δπζπθέμκ δ πενζμπή θζθμλεκεί µζα ζπεηζηά πθμύζζα μνκζεμπακίδα ηαζ 33 ζδιακηζηά είδδ ενπεηώκ, αιθζαίςκ ηαζ εδθαζηζηώκ. Οζ ηονζόηενμζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ οπεναόζηδζδ, δ ηαηαζηεοή δαζζηώκ δνόιςκ ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ εήνεοζδ ηαζ ηζξ ημπζηέξ πονηαβζέξ. Οζ ηονζόηενμζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ ημπζηή πακίδα πνμένπμκηαζ από ηζξ ακενώπζκεξ επζδνάζεζξ ζημοξ αζόημπμοξ ηςκ γώςκ θόβς ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ δνόιςκ ηαζ ηδξ αόζηδζδξ. Ζ εήνα είκαζ μ ηονζόηενμξ πανάβμκηαξ πμο εθαηηώκεζ άιεζα ημο πθδεοζιμύξ ηςκ γώςκ, ζδζαίηενα αοημύξ ηςκ πηδκώκ. Δηπμκήεδηε Δζδζηή Πενζααθθμκηζηή Μεθέηδ (ΔΠΜ), ζηα πθαίζζα ημο Πνμβνάιιαημξ LIFE Nature 99 ιε ηίηθμ «Γζαηήνδζδ ηαζ Γζαπείνζζδ ημο όνμοξ Μαίκαθμ». ημ ηεθζηό πέδζμ Π.Γ. πνμηείκεηαζ κα παναηηδνζζηεί, μ μνεζκόξ όβημο Μαζκάθμο, ςξ Πεπιυεπειακό Πάπκο ηαζ κα ηαεμνζζημύκ γώκεξ ηαζ όνμζ πνμζηαζίαξ. Οζ πνμηεζκόιεκεξ γώκεξ ηαεμνίζηδηακ ςξ ελήξ: α) Εώνη Πεπιοσήρ Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε δύμ οπμγώκεξ - Α1 - Εώνη Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, πενζθαιαάκεζ ημ Καηαθύβζμ Άβνζαξ Εςήξ όπςξ μνίγεηαζ ιε ηδκ απόθαζδ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ /2258/ (ΦΔΚ 435 η. Β / ) - Α2 - Εώνη Πποστασίαρ τηρ Φύσηρ, πενζθαιαάκεζ ηδ θοζζηή γώκδ αθάζηδζδξ πμο ακαπηύζζεηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ ημίηδ ημο νέιαημξ Πεζέ (Μοθάμκηαξ) ηαζ Καημνέιαημξ ηαζ ηζξ ακςδαζζηέξ πενζμπέξ ημο ηεκηνζημύ ηαζ ακαημθζημύ Μαζκάθμο β) Εώνη Πεπιοσήρ Οικοανάπτςξηρ, δ μπμία πςνίγεηαζ ζε δύμ οπμγώκεξ - Β1 Εώνη : Αεζθμνζηήξ Γαζζηήξ Γζαπείνζζδξ - Β2 Εώνη : Γζαηήνδζδξ ημο παναδμζζαημύ αβνμηζημύ ημπίμο TE 29 - σελ 2

15 Οζ πμηαιμί Λμύζζμξ ηαζ Λάδςκαξ, δδιζμονβμύκ έκα εηπθδηηζηό ημπίμ θοζζηήξ μιμνθζάξ, ιε θανάββζα ηαζ ηαηαννάηηεξ ηαζ απμηεθμύκ ζδιείμ ακαθμνάξ ημο εκαθθαηηζημύ ημονζζιμύ, ηαεώξ ακαπηύζζμκηαζ πμθθέξ δναζηδνζόηδηεξ, όπςξ πεγμπμνία, canoe-kayak, rafting η.θπ. Οικισμοί ημκ μνεζκό όβημ ημο Μαζκάθμο, ανίζημκηαζ μνζζιέκα από ηα μνεζκόηενα πςνζά ηδξ Δθθάδαξ. Σα πςνζά ημο Μαζκάθμο θόβς ηδξ εέζδξ ημοξ, δζαδναιάηζζακ πνςηαβςκζζηζηό νόθμ ζηδκ επακάζηαζδ ημο 1821, επμιέκςξ πμθθά από αοηά είκαζ ζζημνζηά, όπςξ δ Γδιδηζάκα, δ ηεικίηζα, ηα Λαβηάδζα, ημ Λζιπμαίζζ ηαζ δ Πζάκα. ηα πςνζά Γδιδηζάκα, Βοηίκα, Λεαίδζ, ηεικίηζα δναζηδνζμπμζμύκηαζ ανηεηέξ ημονζζηζηέξ ιμκάδεξ ηαζ ζηδκ ημνοθή Οζηναηίκα οπάνπεζ πζμκμδνμιζηό ηέκηνμ. Ανηεημί μζηζζιμί ηδξ εκόηδηαξ έπμοκ παναηηδνζζηεί παναδμζζαημί όπςξ ηα Λαβηάδζα, δ Γδιδηζάκα, δ ηεικίηζα, ημ Βαθηέηζζ, δ Λάζηα, δ Δθάηδ, ημ Πονβάηζ, δ Βθαπένκα, ηα Μαβμύθζακα, μ Βθόββμξ, ημ Βαθηεζζκίημ ηαζ μ Ράδμξ ηαζ δζαεέημοκ αλζόθμβα ανπμκηζηά, παναδμζζαηέξ ανύζεξ, βεθύνζα, ιμοζεία ιε παναηηδνζζηζηά δείβιαηα Γμνηοκζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ. Οζ πεηνόπηζζημζ μζηζζιμί Γδιδηζάκα ηαζ ηεικίηζα ηαζ ημ Φανάββζ ημο Λμύζζμο, έπμοκ παναηηδνζζηεί ΣΗΦΚ ιε ηςδζηό AT Ζ Γδιδηζάκα είκαζ ηηζζιέκδ ζε εέζδ επίηαζνδ, ζημ πέναζια ημο Λμύζζμο πμηαιμύ, ζημ Μαίκαθμ, ζε θοζζηά μπονό ύρςια πμο ημ πςνίγεζ θαζιόξ από ημ απέκακηζ αμοκό ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ. Δίκαζ παναδμζζαηόξ, δζαηδνδηέμξ μζηζζιόξ, βναθζηόξ, ηαηαθαιαάκεζ αιθζεεαηνζηά ημοξ δύμ ακηζηνζζημύξ θόθμοξ πάκς από ηδ παναδνμημζθάδα ηαζ απμηεθεί έκα από ηα ςναζόηενα ημπία ηδξ εκόηδηαξ. Τπάνπεζ εκαθθαβή θοζζηώκ ηαζ ακενςπμβεκώκ ζημζπείςκ ιε ζδιακηζηή πανμοζία ζδιεζαηήξ Άπμρδ ηδξ Γδιδηζάκαξ αθάζηδζδξ, ακάιεζα ζηα ηηίζιαηα ημο μζηζζιμύ. Γζαηνίκμκηαζ ηέζζενζξ μζηζζηζηέξ θάζεζξ: Η) εκηόξ ηςκ ηεζπώκ ηδξ ανπαίαξ Σεύεζδμξ (αηνόπμθδ-κάζηνμ) ΗΗ) Μενζηή επέηηαζδ επί Βεκεημηναηίαξ εηηόξ ηεζπώκ ζημ θαζιό πνμξ Βμννά ιε ηέκηνμ ηδκ "πθάηζα" (πθαηεία Αβ. Γεςνβίμο), ΗΗΗ) Δπέηηαζδ, επί 18μο αζ (πενίμδμξ αηιήξ) ή παθαζόηενα, ακαημθζηά πένακ ημο θαζιμύ. Δδώ, ιεηά ημ 1821, ιεηαημπίγεηαζ ημ ηέκηνμ ζηδκ πθαηεία Αβ. Κονζαηήξ όπμο έθηακε ηεκηνζηή ανηδνία, IV) Δπέηηαζδ ακαημθζηά πνμξ ημ ύρςια ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ (19μξ ηαζ ανπέξ 20μο αζ.). Οζ μζηζζιμί ηδξ εκόηδηαξ, απμηεθμύκ έκα μζηζζηζηό ζύκμθμ, ορδθήξ μζηζζηζηήξ, ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ζζημνζηήξ αλίαξ, πμο ζε ζοκδοαζιό ιε ημ θοζζηό πενζαάθθμκ δδιζμονβείηαζ ιζα εκόηδηα απανάιζθθδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ζδιαζίαξ. Υαναηηδνζζηζηό πεηνόπηζζημ ζπίηζ ζηα Λαβηάδζα TE 29 - σελ 3

16 Μνημεία/ Απσαιολογικοί σώποι Ζ εκόηδηα έπεζ πμθθά ικδιεία, ιμοζεία ηαζ ηηίζιαηα ηα μπμία απμηοπώκμοκ ημ ζδιακηζηό ζζημνζηό πανεθεόκ ηδξ πενζμπήξ. Ανπαζμθμβζημί πώνμζ ζηδκ πενζμπή, όπςξ ηδξ ανπαίαξ Γόνηοξ, δείπκμοκ όηζ δ πενζμπή είπε από ηδκ ανπαζόηδηα ζδιακηζηό παναηηήνα. Σμ Μμοζείμ οδνμηίκδζδξ ηδξ Γδιδηζάκαξ, ηα θαμβναθζηά ιμοζεία, ηα ιμκαζηήνζα, μζ εηηθδζίεξ, μζ κενόιοθμζ η.θπ. δείπκμοκ ζημκ επζζηέπηδ ζημζπεία από ηδ γςή ηδξ πενζμπήξ ημοξ πνμδβμύιεκμοξ αζώκεξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ εζηόκαξ. Παθαζά Μμκή Πακαβζάξ Φζθμζόθμο Γίκτςο Μονοπατιών Ακαζηδθςιέκδ μζηία Κμθμημηνώκδ ζημ Λζιπμαίζζ Μμοζείμ Γδιδηζάκαξ οδνμηίκδζδξ ημ Μαίκαθμ οπάνπεζ δίηηομ ιμκμπαηζώκ, πθήνςξ δζακμζβιέκμ, ηαεανζζιέκμ ηαζ ζδιαημδμηδιέκμ. Από ημ Μαίκαθμ πενκά ηαζ ημ ιμκμπάηζ Δ4. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ 11 ζδιαημδμηδιέκεξ δζαδνμιέξ από ημκ ύθθμβμ Ανηάδςκ Ονεζααηώκ Οζημθόβςκ: 1.Βθαπένκα - Μζζμκένζ - Γναημζπδθζά - Ρμύπμζ - Βοηίκα 2.Βοηίκα - Υανάδνα Μοθάμκηα - Δπηαηαναεθμύ Δθάηδξ 3. Δθάηδ - Βθάπζηα - Ρμζηίηζα - ηεικίηζα TE 29 - σελ 4

17 4. Λεαίδζ - Εααμαμύκζ Ονμπέδζμ Οζηναηίκαξ 5. Ονμπέδζμ Οζηναηίκαξ, Πδβή Ξεναηζά - Γζάζεθμ Ξεναηζά - Αβία Σνζάδα - Αθςκίζηαζκα 6. Αθςκίζηαζκα - Υμοθζανμεήηα - Κμοθμλοθδά - Κακεθάηζα 7. Κακεθάηζα Ρεαύεζ - Βθάπζηα - Πθεζμκένζ 8. Κανδανάξ - Οιμνθόζηαθμξ - Γζάζεθμ ηοθόπμνημ - Αβία Παναζηεοή - Ρμεζκό 9. Ρμεζκό - άιζμαα - Πάπαζκα - Πμηαιόξ Δθζζζώκ - Γάζμξ Ρμοπάηζ - Πδβέξ Πζάκαξ - Πζάκα 10. Γδιδηζάκα - Τδνμηίκδζδ - Λμύζζμξ - Μμκή Φζθμζόθμο - Μμκή Πνμδνόιμο - Ανπαία Γόνηοκα 11.Ανπαία Γόνηοκα - Κοηθώπεζα Αηνόπμθδ Γόνηοκαξ - Μμκή Καθαιίμο - Γέθονα Αζηζπόθμο οκμθζηά δ γώκδ ημο μνεζκμύ όβημο ημο Μαζκάθμο βύνς ηαζ πάκς από ηα 1000ι. ορόιεηνμ, απμηεθεί έκακ εκζαίμ θοζζηό, πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό πώνμ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα αλζόθμβμ θοζζηό ημπίμ, ιε πθμύζζμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ θοζζηό πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιό ιε ηα ορδθήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ ζζημνζηόηδηαξ μζηζζηζηά ζύκμθα πμο δζαηδνμύκ ηα παναδμζζαηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ηαζ ημ ζζημνζηό/πμθζηζζηζηό πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ, ζοκεέημοκ έκα εκζαίμ ημπίμ ελαζνεηζηή μιμνθζάξ ηαζ αλίαξ. TE 29 - σελ 5

18 ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΕ 30 ΣΑΤΓΕΣΟ Ζ εκυηδηα 30, πενζθαιαάκεζ ημκ μνεζκυ υβημ ημο Σατβέημο, ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι.Ο Σαΰβεημξ είκαζ δ ορδθυηενδ μνμζεζνά ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιε ορυιεηνμ 2.407ι. ηαζ είκαζ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ιεηαλφ ηδξ Λαηςκίαξ ηαζ ηδξ Μεζζδκίαξ. Γφμ ιεβάθα θανάββζα πςνίγμοκ ημκ Σαΰβεημ ζε ηνία ηιήιαηα. Σμ θανάββζ ηδξ Λαβηάδαξ πμο ημκ πςνίγεζ ζημ αυνεζμ ηαζ ηεκηνζηυ ηιήια ημο ηαζ ημο αββζά πμο πςνίγεζ ημ κυηζμ απυ ημ ηεκηνζηυ. Σμ ηθίια ζημκ Σαΰβεημ δζαθένεζ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ, ζηζξ παιδθέξ πθαβζέξ, ζηδκ μνεζκή έςξ ηα 1.800ι. ηαζ ζηδκ ελςδαζζηή πάκς απυ ηα 1.800ι. ηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Σατβέημο, δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ γχκεξ αθάζηδζδξ, δ Δοιεζμβεζαηή, δ Παναιεζμβεζαηή ηαζ δ Ονεζκή-οπμαθπζηή γχκδ. Οζ ηαθθζένβεζεξ πενζμνίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πεδζκά ηαζ διζμνεζκά ηιήιαηα ηαζ είκαζ εηηεηαιέκεξ ζηα αυνεζα ηαζ δοηζηά ηιήιαηα, ζηα παιδθυηενα ορυιεηνα ημκηά ζε ιεβάθμοξ μζηζζιμφξ. Ζ ηφνζα ιμνθή ηηδκμηνμθίαξ είκαζ δ πμζιεκζηή αζβμπνμααημηνμθία, εκχ δ εηηνμθή αμμεζδχκ είκαζ ιζηνή. Φςσικό τοπίο / Πεπιοσέρ ςτηλήρ οικολογικήρ αξίαρ ημκ Σαΰβεημ οπάνπεζ αλζυθμβδ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηαζ ηιήιαηά ημο, έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΔΕΓ (GR «Λαβηάδα Σνφπδξ», GR «Όνμξ Σαΰβεημξ») ηαζ ςξ ΕΔΠ (GR «Όνμξ Σαΰβεημξ Λαβηάδα Σνφπδξ»). Αιζβή ηαζ ιεζηηά δάζδ Μαφνδξ Πεφηδξ ηαζ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ, απακηχκηαζ ζημκ Σαΰβεημ, ηα μπμία επδνεάζηδηακ ζδιακηζηά απυ ηζξ πονηαβζέξ ημο Τπάνπμοκ εηηάζεζξ ιε Υαθέπζμ Πεφηδ ηαζ θμζπά είδδ αθάζηδζδξ πμο δδιζμονβμφκ έκα ιμκαδζηυ θοζζηυ ημπίμ. TE 30 - σελ 1 Ονεζκή γχκδ αθάζηδζδξ Γάζμξ Κεθαθθδκζαηήξ Δθάηδξ Γάζμξ Μαφνδ Πεφηδξ ηαζ θοζζηή ιεηαπονζηή ακαβέκκδζδ

19 Ο Σαΰβεημξ απμηεθεί, αλζυθμβμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ ημπίμ, ιε αθθμζχζεζξ θυβς πονηαβζχκ, υπμο υιςξ ανίζηεηαζ ζε θάζδ θοζζηήξ ακαβέκκδζδξ. Οζ απεζθέξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ μζημηυπμοξ ημο Σαοβέημο είκαζ μζ πονηαβζέξ, υπμο ημ 2007 έπθδλακ ιεβάθεξ εηηάζεζξ, μζ εηπενζχζεζξ, δ οπεναυζηδζδ, δ απυννζρδ ζημοπζδζχκ, δ εζζαβςβή λεκζηχκ εζδχκ η.θπ. ΝΕΟΥΩΡΙ Οικισμοί: ηδ γχκδ ημο Σατβέημο ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι. πμο δδιζμονβείηαζ, οπάνπμοκ ιζηνμί βναθζημί μζηζζιμί ηονίςξ ζηδκ πθεονά ηδξ Μεζζδκίαξ. Οζηζζιμί πμο ανίζημκηαζ ζηδ γχκδ αοηή είκαζ, δ Ανηειζζία, δ Αθαβμκία, ημ Γοννάπζμ, ημ Νεμπχνζ, δ Κνφα Βνφζδ, δ Νέδμοζα η.θπ. Ανηεημί απυ αοημφξ ημοξ μζηζζιμφξ έπμοκ θίβμοξ ηαημίημοξ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ ιζηνμί μζηζζιμί πμο είκαζ αηαημίηδημζ. Οζ μζηζζιμί αοημί, ζοιααδίγμοκ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δεδμιέκςκ ηςκ ήπζςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ. Δίκτςο Μονοπατιών ημκ Σαΰβεημ, οπάνπεζ δίηηομ ιμκμπαηζχκ πμο δζαζφκδεμοκ εκδζαθένμοζεξ ηαζ αλζυθμβεξ δζαδνμιέξ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, πνμζεββίγμοκ εκδζαθένμκηα ικδιεία (ιμκαζηήνζα, ηνήκεξ, ηθπ), μδδβμφκ ζε πενζμπέξ ιε ζοκανπαζηζηή εέαζδ πνμξ ηδκ εονφηενδ πενζμπή. Μεηαλφ αοηχκ είκαζ ημ μνεζααηζηυ ιμκμπάηζ Δ4 πμο λεηζκά απυ ημκ Μοζηνά. οκεπίγμκηαξ ημ πενπάηδια ιπμνεί ηάπμζμξ αημθμοεχκηαξ ημ ιμκμπάηζ Δ4 κα θεάζεζ ζημ Καηαθφβζμ ημο ΔΟ ηαζ απυ εηεί ζηδκ ρδθυηενδ ημνοθή ημο Σαΰβεημο ημκ Ασ Λζά. Άθθμ ιμκμπάηζ λεηζκά απυ ημ Πανυνζ & πενκά ηαζ απυ ημ παθζυ Μμκαζηήνζ ηδξ Εαβμφκαξ. Άθθμξ ηθάδμξ ιμκμπαηζμφ λεηζκά απυ ημκ Αβζάκκδ μδδβεί ζηδκ Ακαανφηδ. Δπίζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαβηάδαξ, έπεζ δδιζμονβδεεί ακαννζπδηζηυ πάνημ αεθδηζημφ παναηηήνα. Δπίζδξ, δ δζαδνμιή πάνηδ Καθαιάηα ζηδκ Λαβηάδα, είκαζ ιαβεοηζηή. ε δζάθμνα ζδιεία ημο μνεζκμφ υβημο, οπάνπμοκ δζάζπανημζ ανπαζμθμβζημί πχνμζ, καμί η.θπ. Ο Σαΰβεημξ, είκαζ ημπίμ ιε ανπαζμθμβζηυ, θοζζμθαηνζηυ ηαζ θαμβναθζηυ εκδζαθένμκ ηαζ πακμναιζηή εέα. Σμ ημπίμ ημο Σατβέημο είκαζ επζαθδηζηυ ηαζ δεζπυγεζ, ηυζμ ζηδ Μεζζδκζαηή υζμ ηαζ ζηδ Λαηςκζηή πεδζάδα. TE 30 - σελ 2 Γζαδνμιή πάνηδ Καθαιάηα

20 Σμπία ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθμοξ (ΣΗΦΚ) AT Φαπάγγι Κοσκαπάκαρ. Μένμξ ηδξ πενζμπήξ πμο έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ΣΗΦΚ, ανίζηεηαζ ζηδκ πανμφζα εκυηδηα εκχ ημ ηιήια ιε ιζηνυηενμ ορυιεηνμ ακήηεζ ζηδκ εκυηδηα 1. Έκα θανάββζ εηπθδηηζηήξ μιμνθζάξ πμο δζαζπίγεηαζ απυ ημ νέια ημο Ρζκηυιμο. Ανπίγεζ ζηζξ πθαβζέξ ημο Σατβέημο ιε δφμ ηθάδμοξ, απυ ηα πςνζμοδάηζα Ρίκημιμ ηαζ Ρζγακά ηαζ θεάκεζ ςξ ημ πςνζυ Βυνεζμ. ε έκα ζδιείμ, ημκηά ζημ πςνζυ Πδβάδζα, ζηεκεφεζ πάνα πμθφ ηζ εηεί οπάνπεζ πέηνζκμ ιμκυημλμ βεθφνζ πμο εκχκεζ ηζξ δφμ πθεονέξ. Μεηά ημ Βυνεζμ ημ θανάββζ ζοκεπίγεζ θζβυηενμ ααεφ ηαζ εκηοπςζζαηυ πνμξ ηδ εάθαζζα, ιέπνζ ημ πςνζυ Μεβάθδ Μακηίκεζα. ε έκα ζδιείμ δζαζηαονχκεηαζ ιε ημ δνυιμ Καθαιάηαξ-Κανδαιφθδξ. Μέζα ζημ θανάββζ οπάνπεζ πθμφζζα αθάζηδζδ ηαζ ζπάκζα θοηά. Άθθμηε πανεέκμ ημ θανάββζ αοηυ έπεζ οπμζηεί δφμ ζδιακηζηέξ επειαάζεζξ. Ζ ιία είκαζ μ δνυιμξ Καθαιάηαξ-Κανδαιφθδξ ηαζ δ άθθδ πμθφ πνυζθαηδ, μ δνυιμξ πμο ακμίπεδηε ζηζξ πθαβζέξ ημο θαναββζμφ πνμξ ηα πάκς. Πάκηςξ δζαηδνεί ιεβάθμ ιένμξ απυ ηδ θοζζηυηδηα ημο. Οζημθμβζηή Αλία : Δκδδιζηά Δίδδ / Δνπεηά / Πηδκά / διακηζηά Δκδζαζηήιαηα / διακηζηυ Οζημζφζηδια / πάκζα Δίδδ Υθςνίδαξ / Σμπζηά Δκδδιζηά Δίδδ / Σνςηά Δίδδ Υθςνίδαξ Κμζκςκζημμζημκμιζηή/πμθζηζζηζηή Αλία: Γεςθμβζηυ Δκδζαθένμκ / Δπζζηδιμκζηή ένεοκα / Παναηήνδζδ πακίδαξ / Παναηήνδζδ πθςνίδαξ / Φοζζμθαηνζηυ εκδζαθένμκ Όπςξ ακαθφεδηε ηαζ ζηδκ εκυηδηα 10, οπάνπμοκ άθθεξ δφμ πενζμπέξ, δ Λαβηάδα Σατβέημο (AT ) ηαζ μ Κεκηνζηυξ Σαΰβεημξ (AT ) πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ ΣΗΦΚ, ηιήιαηα ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδ γχκδ ιε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 1000ι. οκμθζηά δ γχκδ ημο μνεζκμφ υβημο ημο Σατβέημο βφνς ηαζ πάκς απυ ηα 1000ι. ορυιεηνμ, παναηηδνίγεηαζ ςξ έκα ζδζαίηενα αλζυθμβμ θοζζηυ ημπίμ, ιε πθμφζζμ ηαζ ορδθήξ μζημθμβζηήξ αλίαξ θοζζηυ πενζαάθθμκ. TE 30 - σελ 3

21 ΥΠΕΚΑ Δ/ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΠΧΣΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συμπερασματικά Η αναγνώριση του «χώρου» της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια της Αξιολόγησης και Αναθεώρησης του ΠΠΧΣ, που επιδιώχθηκε με την περιγραφή ενοτήτων τοπίου, αποτελεί έναν νέο, συμπληρωματικό τρόπο θεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού. Γίνεται για πρώτη φορά σε μελέτη παρόμοιας κλίμακας και μπορεί να βοηθήσει με τη διατύπωση αλλά και εφαρμογή συντονισμένων δράσεων για τη διαχείριση και την ανάδειξη ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων κατά προτεραιότητα και σε αναλογία με τα «τοπιακά» χαρακτηριστικά τους. «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΟΥ σελ. 150 από 150

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο Φαναηηδνίγεηαζ απυ μιαθέξ πεδζκέξ γχκεξ ιε ηαθθζένβεζεξ εηήζζεξ, εθαζχκεξ ηαζ μπςνχκεξ. Τμ ακάβθοθμ είκαζ μιαθυ ηαζ πενζαάθθεηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία. Young People in European Forests. Ηκεξνκελία: 12.9.2014

Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία. Young People in European Forests. Ηκεξνκελία: 12.9.2014 Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία Young People in European Forests Ηκεξνκελία: 12.9.2014 ΘΔΜΑΤΑ 1. Πνην από ηα παξαθάησ νηθνζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα παξαγσγή θαπζνμύισλ; α. Οη πξεκλνθπείο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα