ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ"

Transcript

1 ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

2 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η ςύνταξη από την Εκτελεςτικό Επιτροπό, ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου Υλώρινασ, του χεδύου τρατηγικού χεδιαςμού. Σο χϋδιο τρατηγικού χεδιαςμού ςυζητεύται και εγκρύνεται από το Δημοτικό υμβούλιο και ςτη ςυνϋχεια το εγκεκριμϋνο κεύμενο ςτρατηγικού ςχεδιαςμού τύθεται προσ διαβούλευςη ςτη Δημοτικό Επιτροπό Διαβούλευςησ, ενώ παρϊλληλα πραγματοποιεύται δημόςια διαβούλευςη με την ανϊρτηςη του κειμϋνου ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ςτο διαδύκτυο. Σο κεύμενο του ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ϋχει προκύψει από την ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ, των υφιςτϊμενων αλλϊ και επιθυμητών ςυνεργαςιών, τησ εκτύμηςησ των προςδοκόμενων πόρων και κυρύωσ των ςτόχων που ϋχουν τεθεύ από το Δόμο Υλώρινασ. Τπό την ϋννοια αυτό ςε επύπεδο αξόνων και τομϋων προτεραιότητασ το χϋδιο τρατηγικού ςχεδιαςμού αποτελεύ μύα ολοκληρωμϋνο προςϋγγιςη του οργανωτικού ςχεδιαςμού και του αναπτυξιακού ορϊματοσ του Δόμου Υλώρινασ. την κατϊ το δυνατόν ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη αποςκοπεύ η διενϋργεια τησ δημόςιασ διαβούλευςησ, με βϊςη την οπούα καλούνται όλοι οι φορεύσ και οι ενεργού πολύτεσ να τοποθετηθούν επύ του ςτρατηγικού ςχεδιαςμού και να εκθϋςουν τισ α- πόψεισ τουσ για τουσ ςτόχουσ, τουσ ϊξονεσ και τα μϋτρα που προτεύνονται. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαβούλευςησ επύ του ςτρατηγικού ςχεδιαςμού α- κολουθεύ το ςτϊδιο τησ ολοκλόρωςησ του ςχεδιαςμού και τησ ανϊλυςόσ του ςε ςυγκεκριμϋνα ϋργα με χρονικϋσ προτεραιότητεσ. Σο ςτϊδιο αυτό θα ακολουθόςει ε- κτενόσ κοινωνικόσ διϊλογοσ και δημόςια διαβούλευςη τόςο ςτα οριςμϋνα όργανα διαβούλευςησ, όςο και ςτην τοπικό κοινωνύα, προκειμϋνου ο επιχειρηςιακόσ ςχεδιαςμόσ να περιβληθεύ με τη μεγαλύτερη δυνατό αποδοχό. 2

3 2. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΦΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Η αναλυτικό καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του Δόμου Υλώρινασ ςε πολλαπλϊ επύπεδα και ο εντοπιςμόσ οριςμϋνων κρύςιμων ζητημϊτων τοπικόσ ανϊπτυξησ ςυνιςτούν ϋνα ολοκληρωμϋνο ςώμα πληροφοριών, με βϊςη το οπούο εύναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ ενόσ μεςοπρόθεςμου αναπτυξιακού ορϊματοσ για την περιοχό. Σο μεςοπρόθεςμο αναπτυξιακό όραμα αποτελεύ ουςιαςτικϊ την επιθυμητό κατϊςταςη ςτην οπούα επιδιώκεται να βρεθεύ ο Δόμοσ Υλώρινασ ςτα επόμενα χρόνια. Η διατύπωςη του μεςοπρόθεςμου αναπτυξιακού ορϊματοσ αφορϊ τόςο ςτη γενικότερη εικόνα τησ περιοχόσ του Καλλικρατικού Δόμου Υλώρινασ, όςο και ςτην προοπτικό μελλοντικόσ εξϋλιξησ του Δόμου ωσ οργανιςμού ςχεδιαςμού, λόψησ και υλοπούηςησ αποφϊςεων και αναπτυξιακών πολιτικών. Με δεδομϋνα τα γεωφυςικϊ, οικονομικοκοινωνικϊ και οικιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ του Δόμου Υλώρινασ, καθώσ επύςησ και τισ πρώτεσ προςεγγύςεισ των κρύςιμων ζητημϊτων τοπικόσ ανϊπτυξησ, το μεςοπρόθεςμο αναπτυξιακό όραμα για την περιοχό του Καλλικρατικού Δόμου Υλώρινασ διατυπώνεται ωσ εξόσ: Η δημιουργύα κατϊλληλων υποδομών, η εξαςφϊλιςη ςυνθηκών και η αξιοπούηςη ευκαιριών - προκλόςεων - ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων για την ι- ςόρροπη ανϊπτυξη ολόκληρησ τησ περιοχόσ του Δόμου, με βιώςιμεσ και αποδοτικϋσ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ, με κοινωνικό ςυνοχό και αλληλεγγύη, με ςεβαςμό ςτον πολιτιςμό και το φυςικό περιβϊλλον. Ο γενικόσ αυτόσ προςανατολιςμόσ του οραματικού ςτόχου του Δόμου Υλώρινασ για τα ερχόμενα χρόνια εξειδικεύεται μϋςα από την υιοθϋτηςη ςυγκεκριμϋνων αρχών που διϋπουν, κατ αρχόν το ςχεδιαςμό και ςτη ςυνϋχεια την υλοπούηςη του ςυνόλου των αναπτυξιακών δρϊςεων. Οι βαςικότερεσ από τισ αρχϋσ αυτϋσ ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: Διαφύλαξη και βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ ςε όλεσ τισ Σοπικϋσ Κοινότητεσ Ιςόρροπη ανϊπτυξη ανϊμεςα ςτο αςτικό κϋντρο τησ Υλώρινασ και ςτουσ μικρότερουσ οικιςμούσ Διαςφϊλιςη ποιότητασ ςτα ϋργα και ςτισ δρϊςεισ ςε κϊθε αναπτυξιακό τομϋα Θετικό αξιοπούηςη τησ θϋςησ του Δόμου ςτη διαςυνοριακό περιοχό με ΠΓΔΜ και Αλβανύα Αξιοπούηςη τησ θϋςησ του Δόμου ςε ςχϋςη με τουσ υπόλοιπουσ διοικητικούσ ςχηματιςμούσ (Περιφϋρεια, όμοροι Δόμοι) τησ ευρύτερησ περιοχόσ Δημιουργύα ςυνθηκών υγιούσ και βιώςιμησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ ςε όλουσ τουσ παραγωγικούσ τομεύσ 3

4 Ανϊπτυξη και δημιουργικό αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού τησ περιοχόσ εβαςμόσ ςτο οικοπολιτιςτικό απόθεμα τησ περιοχόσ Η οργϊνωςη και λειτουργύα του Δόμου Υλώρινασ ωσ μηχανιςμού ςχεδιαςμού, διοικητικόσ υποςτόριξησ, υλοπούηςησ και ελϋγχου των αναπτυξιακών δρϊςεων για την περιοχό ςυνιςτϊ την πλϋον κρύςιμη παρϊμετρο από όςεσ δύνανται να διαςφαλύςουν την επιτυχό εφαρμογό ενόσ ςυγκροτημϋνου αναπτυξιακού ςτρατηγικού ςχεδιαςμού. Η αποτελεςματικότητα του Δόμου οργανιςμού ςτο νϋο πλαύςιο που ϋχει πλϋον τεθεύ από την εφαρμογό του Καλλικρϊτη απαιτεύ τον προςδιοριςμό - ςε ϋνα πρώτο επύπεδο - ενόσ μεςοπρόθεςμου ορϊματοσ εςωτερικόσ ανϊπτυξησ, το οπούο διατυπώνεται ωσ εξόσ: Η δημιουργύα ενόσ οργανιςμού με ςύγχρονη υλικοτεχνικό υποδομό, ςαφό οργανωτικό διϊρθρωςη και λειτουργύα, επαρκϋσ, ορθολογικϊ κατανεμημϋνο και εκπαιδευμϋνο προςωπικό, ενόσ οργανιςμού, ο οπούοσ μϋςα από ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα προγραμματιςμού, υλοπούηςησ και ελϋγχου διατομεακών δρϊςεων και ϋργων, αφενόσ θα ςυνιςτϊ το βαςικό μοχλό υποςτόριξησ τησ αναπτυξιακόσ προςπϊθειασ τησ περιοχόσ και αφετϋρου θα παρϋχει γρόγορα και εύκολα υψηλού επιπϋδου υπηρεςύεσ ςτουσ πολύτεσ ολόκληρου του Δόμου Φλώρινασ. Η προςϋγγιςη αυτού του οραματικού ςτόχου για την εςωτερικό λειτουργύα του Δόμου Υλώρινασ μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα από την εφαρμογό ςυγκεκριμϋνων αρχών, οι οπούεσ ςυνοψύζονται ςτα ακόλουθα: Διαφϊνεια ςτη λόψη αποφϊςεων εβαςμόσ των αρχών τησ ανοιχτόσ και ςυμμετοχικόσ διακυβϋρνηςησ Φρηςτό διαχεύριςη και διούκηςη Πιςτό και αποτελεςματικό υποςτόριξη του ςτρατηγικού αναπτυξιακού ςχεδιαςμού τησ περιοχόσ υνεργαςύα με όλουσ τουσ τοπικούσ κοινωνικούσ, οικονομικούσ, πολιτιςτικούσ και ϊλλουσ φορεύσ 4

5 3. Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Με την επιλογό τησ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ του Δόμου Υλώρινασ μϋςα από ςυγκεκριμϋνεσ διαδικαςύεσ και κριτόρια οριοθετεύται ϋνα ολοκληρωμϋνο πλαύςιο μεςοπρόθεςμησ και μακροπρόθεςμησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, με την πρόταςη ενόσ ορθολογικού μοντϋλου επαναπροςδιοριςμού του ρόλου τησ περιοχόσ και με την α- ξιοπούηςη όλων των διαφαινόμενων ευκαιριών του εξωτερικού περιβϊλλοντοσ. Σο μοντϋλο ςτρατηγικού ςχεδιαςμού που ακολουθεύ, λαμβϊνει υπόψη την ανϊγκη επαναπροςδιοριςμού των γενικών και ειδικών ςτόχων τοπικόσ ανϊπτυξησ και τον απώτερο ςτόχο επύτευξησ μιασ ολοκληρωμϋνησ μακροπρόθεςμησ πορεύασ. Ειδικότερα, επιχειρεύται η ανϊλυςη των βαςικών αναπτυξιακών ςτρατηγικών ςτόχων, οι οπούοι προκύπτουν ωσ απϊντηςη ςτην αναζότηςη του νϋου ρόλου που η περιοχό τησ Υλώρινασ καλεύται να παύξει ςε ϋνα ςυνεχώσ μεταβαλλόμενο και ϊκρωσ ανταγωνιςτικό κοινωνικοοικονομικό περιβϊλλον. Κατϊ το ςχεδιαςμό τησ ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ λαμβϊνονται υ- πόψη ςημαντικϋσ παρϊμετροι, οι οπούεσ ςε ϋνα πρώτο επύπεδο ςχετύζονται με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ, τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα και τη γενικότερη δυναμικό τησ περιοχόσ του Δόμου. Οι ςημαντικότερεσ από αυτϋσ τισ παραμϋτρουσ εύναι: Σα γεωφυςικϊ και οικιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ του Δόμου Η γεωγραφικό θϋςη του Δόμου ςτη διαςυνοριακό περιοχό Σα χαρακτηριςτικϊ των οικονομικών δραςτηριοτότων Οι νϋεσ προοπτικϋσ και αρμοδιότητεσ ϊςκηςησ τοπικόσ διακυβϋρνηςησ από την εφαρμογό του Καλλικρϊτη Πϋρα από αυτϋσ τισ παραμϋτρουσ, ο ςχεδιαςμόσ τησ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ για την περιοχό λαμβϊνει υπόψη και μύα ςειρϊ ϊλλων παραμϋτρων, οι οπούεσ ςχετύζονται με το ευρύτερο εγχώριο και διεθνϋσ περιβϊλλον, μϋςα ςτο οπούο ο Δόμοσ Υλώρινασ καλεύται να ςχεδιϊςει και να υλοποιόςει ϋργα και αναπτυξιακϋσ δρϊςεισ ςε διϊφορουσ τομεύσ. Οριςμϋνεσ από τισ κρύςιμεσ αυτϋσ παραμϋτρουσ εύναι: Οι γενικϋσ κατευθύνςεισ τησ ΕΕ για τα αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ των περιφερειών Οι πολύτιμεσ εμπειρύεσ από την υλοπούηςη ϋργων ςτο πλαύςιο των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαιςύων τόριξησ (Β και Γ ΚΠ) Σο γενικότερο μακροοικονομικό περιβϊλλον που καθορύζεται από την εθνικό και ευρωπαώκό πολιτικό Λαμβϊνοντασ υπόψη όλα τα παραπϊνω, ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεύα που ϋ- χουν προκύψει από την αναλυτικό αποτύπωςη του προφύλ του Δόμου Υλώρινασ και τον εντοπιςμό των κρύςιμων ζητημϊτων τοπικόσ ανϊπτυξησ, ο νϋοσ ρόλοσ τησ περιοχόσ εξειδικεύεται και ςυγκεκριμενοποιεύται μϋςα από τη διατύπωςη ςαφών 5

6 ςτρατηγικών ςτόχων ανϊπτυξησ, οι οπούοι εκτόσ των ϊλλων αποτελούν ϋνα ποιοτικό μϋτρο επιτυχύασ τησ αναπτυξιακόσ πορεύασ. Κϊθε ςτρατηγικόσ ςτόχοσ διατυπώνεται κατϊ τϋτοιο τρόπο, ώςτε να περιλαμβϊνει τη ςκοπιμότητα και τη ςυμβολό του ςτην κοινωνικό, οικονομικό, και πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ περιοχόσ, καθώσ και ςτην διαφύλαξη και προςταςύα του φυςικού τησ περιβϊλλοντοσ. Σο επόμενο ςτϊδιο του προςδιοριςμού τησ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ του Δόμου Υλώρινασ ϋγκειται ςτον καθοριςμό των βαςικών αξόνων προτεραιότητασ - παρϋμβαςησ, ςτισ διακριτϋσ δηλαδό κατευθύνςεισ, που υποδεικνύουν τισ κύριεσ ε- πιλογϋσ για την ανϊπτυξη τησ περιοχόσ ςύμφωνα με τισ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ανϊγκεσ τησ με μακροπρόθεςμο ορύζοντα. Οι ϊξονεσ παρϋμβαςησ περιγρϊφουν το πλαύςιο των δρϊςεων που θα πρϋπει να αναπτυχθούν, ώςτε να επιτευχθούν οι ςτρατηγικού ςτόχοι που ϋχουν τεθεύ, με τον πλϋον αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο Γενικού αναπτυξιακού ςτρατηγικού ςτόχοι Δόμου Φλώρινασ ΣΟΦΟ Α: Ιςόρροπη ανϊπτυξη αςτικού αγροτικού ορεινού χώρου του Δόμου Ο Δόμοσ Υλώρινασ, μετϊ την εφαρμογό του Καλλικρϊτη, αποτελεύ πλϋον μύα διακριτό γεωγραφικό ενότητα (μϋροσ τησ ευρύτερησ πεδιϊδασ τησ Πελαγονύασ), με ςαφό όρια και ποικύλα γεωφυςικϊ χαρακτηριςτικϊ. τα διοικητικϊ όρια του νϋου Δόμου εντϊςςονται πεδινϋσ, ημιορεινϋσ και ορεινϋσ περιοχϋσ, με ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ ςε πολλαπλϊ επύπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, χωροταξικό, πολιτιςμικό κλπ). Ειδικότερα, ςτο επύπεδο του δομημϋνου χώρου κυριαρχεύ η πόλη τησ Υλώρινασ, με αρκετϊ ϋντονα αςτικϊ χαρακτηριςτικϊ, ωσ προσ την οικιςτικό ανϊπτυξη, τη ςυγκϋντρωςη υπηρεςιών, τισ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ, τα κοινωνικοπολιτιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ των κατούκων κλπ. Σο υπόλοιπο τμόμα του Δόμου χαρακτηρύζεται από την ανϊπτυξη μικρότερων ό μεγαλύτερων οικιςμών, με οικιςτικϊ και κοινωνικοοικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ αγροτικού κατϊ βϊςη χαρακτόρα. Λαμβϊνοντασ υπόψη όλα τα παραπϊνω δεδομϋνα χαρακτηριςτικϊ του Δόμου Υλώρινασ, εύναι ςχεδόν αυτονόητο ότι πρώτοσ και ενδεχομϋνωσ εξαιρετικϊ κρύςιμοσ ςτόχοσ εύναι η ιςόρροπη ανϊπτυξη ανϊμεςα ςτην πόλη τησ Υλώρινασ και τισ αγροτικϋσ ημιορεινϋσ και ορεινϋσ περιοχϋσ του Δόμου. Η επύτευξη του ςυγκεκριμϋνου ςτόχου προωθεύται μϋςα από ςτοχευμϋνεσ παρεμβϊςεισ ςε διϊφορουσ αναπτυξιακούσ τομεύσ, οι οπούεσ λαμβϊνουν υπόψη και ςχεδιϊζονται με βϊςη τα εξειδικευμϋνα χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ/οικιςμού ενδιαφϋροντοσ. Επιπλϋον, βαςικό παρϊμετρο για την επύτευξη του ςυγκεκριμϋνου ςτόχου αποτελεύ η υιοθϋτηςη ςτο ε- 6

7 πύπεδο του ςχεδιαςμού και τησ υλοπούηςησ ϋργων και δρϊςεων τησ αρχόσ τησ ςυμπληρωματικότητασ και τησ ςυνϋργειασ, ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η ιςόρροπη ανϊπτυξη των διαφόρων περιοχών. ΣΟΦΟ Β: Ποιότητα ζωόσ παντού, προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ, αναβϊθμιςη καθημερινότητασ για όλουσ τουσ πολύτεσ Λαμβϊνοντασ υπόψη τα διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ πόλησ και των οικιςμών του Δόμου Υλώρινασ, καθώσ και τη ςημαςύα τησ επύτευξησ του πρώτου γενικότερου ςτόχου τησ ιςόρροπησ ανϊπτυξησ, ωσ ςημαντικότεροσ ςτη ςυνϋχεια ιεραρχεύται ο ςτόχοσ τησ βελτύωςησ τησ ποιότητασ τησ ζωόσ ςε ολόκληρη την περιοχό του Δόμου. Η επύτευξη αυτού του ςτόχου φϋρνει ςε πρώτο πλϊνο τουσ πολύτεσ, α- φού η βελτύωςη τησ ποιότητασ των υποδομών κϊθε τύπου (βαςικϊ δύκτυα, μεταφορϋσ, δημόςιοι χώροι, αναπλϊςεισ αιςθητικόσ αναβϊθμιςησ, αλλαγϋσ ςτη χρόςη γησ όπου εύναι απαραύτητο κλπ), αναμϋνεται να επιφϋρει ςημαντικϋσ βελτιώςεισ ςτην καθημερινότητα των κατούκων όλων των οικιςμών. Παρϊλληλα με τισ παρεμβϊςεισ προσ την κατεύθυνςη τησ βελτύωςησ τησ γενικόσ εικόνασ των οικιςμών του Δόμου Υλώρινασ, ζωτικόσ ςημαςύασ για την περιοχό εύναι και η ςυνεχόσ επιδύωξη βελτύωςησ τησ ποιότητασ του φυςικού περιβϊλλοντοσ, το οπούο, μολονότι παρουςιϊζει ςημαντικό ποικιλύα και ομορφιϊ, δϋχεται τα τελευταύα χρόνια ιςχυρϋσ πιϋςεισ από τισ εντεινόμενεσ ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ ςτην περιοχό, ιδύωσ αυτϋσ ςτον τομϋα τησ ενϋργειασ (μονϊδα ΑΗ Μελύτησ, λιγνιτωρυχεύα, μονϊδεσ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτην ΠΓΔΜ κλπ). Μικρότερησ κλύμακασ, αλλϊ εξύςου ςημαντικϋσ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ τησ ζωόσ των πολιτών, εύναι και οι παρεμβϊςεισ που ςχετύζονται με τη βελτύωςη του επιπϋδου καθαριότητασ των οικιςμών, την περαιτϋρω ςυςτηματοπούηςη και αναβϊθμιςη τησ διαδικαςύασ αποκομιδόσ και διαχεύριςησ των απορριμμϊτων, την ορθολογικό διαχεύριςη των φυςικών πόρων (υδϊτινοι, δαςικού κλπ). ΣΟΦΟ Γ: Σοπικό κοινωνύα τησ ςυνοχόσ και τησ αλληλεγγύησ ταθερϊ προςανατολιςμϋνοσ προσ τον πολύτη εύναι και ο ςτόχοσ τησ δημιουργύασ κατϊλληλων ςυνθηκών που θα ςυμβϊλλουν προσ την κατεύθυνςη τησ βελτύωςησ τησ γενικότερησ εικόνασ τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςτο επύπεδο τησ ςυνοχόσ και τησ αλληλεγγύησ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην προςπϊθεια ελαχιςτοπούηςησ των φαινομϋνων περιθωριοπούηςησ των ευϊλωτων κοινωνικϊ ομϊδων, τησ καταπολϋμηςησ του κοινωνικού αποκλειςμού λόγω ανεργύασ, την εξαςφϊλιςη ύςων ευκαιριών για όλουσ ςτην πρόςβαςη ςε υπηρεςύεσ και αγαθϊ κλπ. Για την επύτευξη αυτού του ςτόχου ςτον επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του Δόμου 7

8 Υλώρινασ εντϊςςονται δρϊςεισ επϋκταςησ παλαιότερων και δημιουργύασ νϋων δομών και προγραμμϊτων προνοιακόσ υποςτόριξησ και φροντύδασ των ευϊλωτων κοινωνικϊ ομϊδων (ηλικιωμϋνοι, ΑΜΕΑ, εργαζόμενεσ μητϋρεσ ανόλικων τϋκνων, ϊνεργοι κλπ). Επιπλϋον, εξαιρετικϊ κρύςιμο ςτον τομϋα αυτό εύναι το εγχεύρημα τησ διατόρηςησ και βελτύωςησ των υποδομών υγεύασ τησ περιοχόσ, μϋςα ςτισ γενικότερεσ ςυνθόκεσ ανακατατϊξεων ςτο χώρο τησ Δημόςιασ Τγεύασ. ΣΟΦΟ Δ: Βιώςιμη οικονομικό ανϊπτυξη δυναμικό εξωςτρϋφεια απαςχόληςη για όλουσ Η μελλοντικό πορεύα και η επιβύωςη τησ περιοχόσ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από την επιτυχημϋνη εφαρμογό ενόσ νϋου οικονομικού μοντϋλου, προςαρμοςμϋνου ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ που δημιουργούνται λόγω τησ εγχώριασ και διεθνούσ οικονομικόσ κρύςησ. Βαςικό παρϊμετροσ για την επύτευξη αυτού του ςτόχου εύναι ο ςχεδιαςμόσ και η υλοπούηςη ϋργων, δρϊςεων και προγραμμϊτων, τα οπούα, αφενόσ θα λαμβϊνουν υπόψη τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα και τα χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ (αγροτικό κτηνοτροφικό οικονομύα ςτουσ μικρότερουσ οικιςμούσ, Βιομηχανικό Περιοχό και ενϋργεια ςτον δευτερογενό τομϋα, εμπόριο ςτην πόλη τησ Υλώρινασ) και αφετϋρου θα αξιοποιούν τισ ενδεχόμενεσ ευκαιρύεσ που θα προκύψουν από τισ διαδικαςύεσ εξόδου από την κρύςη. τον τομϋα αυτό, η πλϋον αποδοτικό για το μϋλλον τησ περιοχόσ ςτρατηγικό επιλογό εύναι η δυναμικό αξιοπούηςη τησ θϋςησ τησ Υλώρινασ ςτη διαςυνοριακό περιοχό με την Αλβανύα και την ΠΓΔΜ. Η ανϊπτυξη νϋων επιχειρηματικών δραςτηριοτότων, η προώθηςη ουςιαςτικόσ ςυνεργαςύασ με παρϊγοντεσ των όμορων χωρών, η δημιουργύα ενόσ αςφαλούσ και υγιούσ περιβϊλλοντοσ για οικονομικό επενδυτικό δρϊςη ςυνιςτούν τουσ βαςικότερουσ ϊξονεσ ενόσ γενικότερου ςχεδύου βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Εξύςου ςημαντικϋσ ςτον τομϋα αυτό εύναι και οι δρϊςεισ που επενδύουν ςτο ανθρώπινο δυναμικό τησ περιοχόσ - κυρύωσ τουσ οικονομικϊ ενεργούσ πολύτεσ - και ςτοχεύουν ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη και αξιοπούηςό του, ςτην αύξηςη των ευκαιριών απαςχόληςησ. Για την επύτευξη του ςτόχου αυτού ςχεδιϊζονται δρϊςεισ και προγρϊμματα που ςχετύζονται με την κατϊρτιςη, τη γυναικεύα και νεανικό επιχειρηματικότητα, τισ δομϋσ παροχόσ τεχνογνωςύασ για καινοτόμεσ οικονομικϋσ/επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ, την ενύςχυςη των νϋων αγροτών, τα επαγγϋλματα που ςυνδυϊζονται με τον τουριςμό κλπ ΣΟΦΟ Ε: Πολιτιςμόσ από το χθεσ ςτο ςόμερα - παιδεύα για το μϋλλον - αθλητιςμόσ για όλουσ τουσ πολύτεσ 8

9 Ο ςχεδιαςμόσ και η επιτυχημϋνη υλοπούηςη ενόσ ςυγκροτημϋνου ςχεδύου που ςτοχεύει ςτην προςταςύα και ανϊδειξη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του Δόμου, ςτη βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών κϊθε τύπου εκπαύδευςησ και ςτη δημιουργύα κατϊλληλων ςυνθηκών ϊθληςησ και ψυχαγωγύασ για όλουσ τουσ πολύτεσ, θεωρεύται ϋνασ από τουσ ςημαντικότερουσ δεύκτεσ επιτυχύασ μύασ ολοκληρωμϋνησ πολιτικόσ για την κοινωνικό ευημερύα. Κομβικό ςημαςύα ςτην επύτευξη του ςτόχου αυτού εύναι η επιτυχημϋνη «ϋνταξη» των πλούςιων και ποικύλων ςτοιχεύων του πολιτιςτικού αποθϋματοσ τησ περιοχόσ ςτην καθημερινότητα των πολιτών. Η εξοικεύωςη με τα μνημεύα και τουσ αρχαιολογικούσ χώρουσ τησ περιοχόσ, η ουςιαςτικό επαφό με τον τοπικό λαώκό πολιτιςμό μϋςα από τισ λαογραφικϋσ ςυλλογϋσ και τα δρώμενα, η ενύςχυςη και προβολό τησ πλούςιασ ςύγχρονησ εικαςτικόσ δημιουργύασ ςτην πόλη τησ Υλώρινασ, η ςυντονιςμϋνη και αλληλοςυμπληρούμενη δρϊςη πολιτιςτικών φορϋων και ςυλλόγων ςυνιςτούν τισ βαςικϋσ προτεραιότητεσ του ολοκληρωμϋνου ςχεδύου παρεμβϊςεων ςτον τομϋα του πολιτιςμού. τον ιδιαύτερα νευραλγικό τομϋα τησ παιδεύασ, πϋρα από τουσ ςυνολικούσ ςχεδιαςμούσ του αρμόδιου Τπουργεύου, οι δυνατότητεσ παρεμβϊςεων που δύνονται ςτο Δόμο μϋςα από την εφαρμογό του Καλλικρϊτη εύναι αυξημϋνεσ και παρϋχουν περιθώρια χϊραξησ μύασ ςτρατηγικόσ προςαρμοςμϋνησ ςτισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ και ανϊγκεσ. Η βελτύωςη των ςχολικών υποδομών, η ορθολογικό κατανομό πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, η υλοπούηςη πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμϊτων ςτα ςχολεύα, διατόρηςη των τμημϊτων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ ςτην περιοχό μϋςα από το δυναμικό επαναπροςδιοριςμό τησ ςχϋςησ τουσ με την τοπικό κοινωνύα, η αξιοπούηςη των Νϋων Σεχνολογιών, οι δρϊςεισ Δια Βύου Μϊθηςησ αποτελούν τα κυριότερα πεδύα ανϊπτυξησ ςυγκεκριμϋνων πολιτικών από το Δόμο Υλώρινασ. Η ποικύλη αθλητικό παρϊδοςη τησ περιοχόσ, η οπούα ςυνεχύζεται ςόμερα από τουσ ςυλλόγουσ και τα αθλητικϊ ςωματεύα, ςυνιςτϊ μύα ιςχυρό βϊςη για την περαιτϋρω ανϊπτυξη και βελτύωςη των ςυνθηκών ϊθληςησ των πολιτών τησ περιοχόσ. Ϊνα τϋτοιο εγχεύρημα ςε επύπεδο ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ ϋργων και δρϊςεων περνϊ μϋςα την ολοκλόρωςη και λειτουργύα υποδομών (όπωσ το Κολυμβητόριο τησ πόλησ), από τη βελτύωςη υπαρχουςών, τον εξορθολογιςμό τησ λειτουργύασ των αθλητικών χώρων, τη βελτύωςη τησ εικόνασ και τησ αςφϊλειϊσ τουσ, την ενύςχυςη των προγραμμϊτων μαζικού αθλητιςμού κλπ ΣΟΦΟ Σ: ύγχρονοσ Δόμοσ - αποτελεςματικό Διακυβϋρνηςη Πρόκειται ενδεχομϋνωσ για το ςτόχο με την κριςιμότερη ςημαςύα ςτο πλαύςιο του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού, υπό την ϋννοια ότι από την επύτευξό του εξαρτϊται 9

10 ςε μεγϊλο βαθμό και η αναπτυξιακό πορεύα ολόκληρησ τησ περιοχόσ, αφού ο Δόμοσ Υλώρινασ ςυνιςτϊ τον κύριο πυλώνα ςχεδιαςμού, υποςτόριξησ και εφαρμογόσ τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών. Τπό αυτό το πρύςμα, ιδιαύτερη ςημαςύα αποκτϊ η αναδιοργϊνωςη των υπηρεςιών του Δόμου (όπωσ εξϊλλου προβλϋπεται από το ςχϋδιο Καλλικρϊτησ), με τη δημιουργύα των προβλεπόμενων διευθύνςεων και τομϋων, οι οπούοι αναλαμβϊνουν ςημαντικό μϋροσ του ςχεδιαςμού, τησ υποςτόριξησ, του ελϋγχου των προβλεπόμενων διατομεακών δρϊςεων. Επιπλϋον, ςτόχοσ εύναι η βελτύωςη τησ λειτουργύασ των υπηρεςιών και των Νομικών Προςώπων του Δόμου μϋςα από την αναβϊθμιςη τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ, την περεταύρω ανϊπτυξη του υπαλληλικού δυναμικού κλπ. Παρϊλληλα, δημιουργούνται νϋεσ προώποθϋςεισ για μια πιο ςυμμετοχικό και αποτελεςματικό διακυβϋρνηςη του νϋου Δόμου, με ενεργοπούηςη νϋων θεςμικών οργϊνων, την αξιοπούηςη των Νϋων Σεχνολογιών για την ενημϋρωςη, προβολό και δημόςια διαβούλευςη επύ θεμϊτων τοπικού ενδιαφϋροντοσ κλπ. Σελικόσ αποδϋκτησ των ωφελειών από την επύτευξη του ςτόχου αυτού εύναι ο πολύτησ, ο οπούοσ απολαμβϊνει ςύγχρονεσ και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ, με κατϊ το δυνατόν ελαχιςτοπούηςη τησ γραφειοκρατύασ και τησ ανϊγκησ μετακύνηςησ ςτο αςτικό κϋντρο τησ Υλώρινασ Ειδικού ςτόχοι Ψσ επόμενο βόμα ςτον επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του Δόμου Υλώρινασ εύναι απαραύτητη η εξειδύκευςη των ςτρατηγικών ςτόχων ςε ειδικούσ ςτόχουσ, οι οπούοι ουςιαςτικϊ ςυνιςτούν παρϊγοντεσ επιτυχύασ του προγρϊμματοσ και κρύςιμεσ παραμϋτρουσ που ςυμβϊλλουν ςτην αναπτυξιακό πορεύα κϊθε επιμϋρουσ τομϋα. Επιςημαύνεται ότι για κϊθε ςτρατηγικό ςτόχο προςδιορύζονται ειδικού ςτόχοι, οι οπούοι βρύςκονται ςε πλόρη αντιςτοιχύα με τη γενικότερη ςτρατηγικό βιώςιμησ α- νϊπτυξησ τησ περιοχόσ. Παρϊλληλα, ο προςδιοριςμόσ των ειδικών ςτόχων ανϊ επιμϋρουσ γενικό ςτρατηγικό ςτόχο αναμϋνεται να ςυμβϊλει και ςτη ςυγκεκριμενοπούηςη των αξόνων προτεραιότητασ του επιχειρηςιακού ςχεδύου. ΣΟΦΟ Α: Ιςόρροπη ανϊπτυξη αςτικού αγροτικού ορεινού χώρου του Δόμου Αξιοπούηςη ανϊδειξη ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών περιοχών/οικιςμών Αναπτυξιακϋσ ευκαιρύεσ ςε όλη την περιοχό του Δόμου Δυνατότητεσ εξυπηρϋτηςησ των πολιτών ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ υνϋργεια και ςυνϊφεια ϋργων/δρϊςεων ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ Ενύςχυςη ειδικών παραγωγικών δραςτηριοτότων ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ 10

11 ΣΟΦΟ Β: Ποιότητα ζωόσ παντού, προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ, αναβϊθμιςη καθημερινότητασ για όλουσ τουσ πολύτεσ Βελτύωςη ςυνθηκών διαβύωςησ ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ μϋςω ϋργων βελτύωςησ τεχνικών υποδομών Ποιοτικό και αιςθητικό αναβϊθμιςη οικιςτικού περιβϊλλοντοσ Ποιοτικό και αιςθητικό αναβϊθμιςη των δημόςιων χώρων και υποδομών Βελτύωςη πρόςβαςησ από και προσ το αςτικό κϋντρο και όλουσ τουσ οικιςμούσ Βελτύωςη όρων κυκλοφορύασ οχημϊτων και πεζών εντόσ και εκτόσ αςτικού ιςτού Αναβϊθμιςη υπηρεςιών και υποδομών καθαριότητασ Ορθολογικό διαχεύριςη φυςικών πόρων Προςταςύα περιοχών με ϋντονεσ περιβαλλοντικϋσ πιϋςεισ Αντιμετώπιςη φυςικών καταςτροφών Δυνατότητεσ αναψυχόσ των πολιτών ςε χώρουσ ιδιαύτερου φυςικού κϊλουσ ΣΟΦΟ Γ: Σοπικό κοινωνύα τησ ςυνοχόσ και τησ αλληλεγγύησ Ωρςη περιοριςμών πρόςβαςησ ςτην ενημϋρωςη πληροφόρηςη όλων των κατούκων, ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ Περιοριςμόσ κινδύνων κοινωνικού αποκλειςμού ανϋργων Βελτύωςη όρων καθημερινόσ διαβύωςησ των ΑΜΕΑ Τποςτόριξη οικογενειών εργαζόμενων γονϋων μϋςω εξειδικευμϋνων δομών Βελτύωςη όρων καθημερινόσ διαβύωςησ ηλικιωμϋνων Διαςφϊλιςη υψηλών υπηρεςιών υγεύασ για όλουσ τουσ πολύτεσ ΣΟΦΟ Δ: Βιώςιμη οικονομικό ανϊπτυξη δυναμικό εξωςτρϋφεια απαςχόληςη για όλουσ τόριξη τησ πρωτογενούσ παραγωγόσ τόριξη τησ μεταποιητικόσ δραςτηριότητασ προώόντων του πρωτογενούσ τομϋα Ενύςχυςη τησ ςυνεργατικότητασ των παραγωγών Διατόρηςη ςτόριξη των παραδοςιακών επαγγελμϊτων Ανϊπτυξη του τριτογενούσ τομϋα παραγωγόσ Ανϊπτυξη ςυςτημϊτων παροχόσ υπηρεςιών ποιότητασ Δημιουργύα ευνοώκών ςυνθηκών για την ανϊπτυξη επιχειρηματικόσ δρϊςησ 11

12 Μεύωςη γραφειοκρατικών περιοριςμών τόριξη τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ των νϋων Αξιοπούηςη νϋων τεχνολογιών ςτην επιχειρηματικότητα Ανϊπτυξη ουςιαςτικόσ οικονομικόσ ςυνεργαςύασ με τισ όμορεσ περιοχϋσ τησ Αλβανύασ και κυρύωσ τησ ΠΓΔΜ Δημιουργύα ευκαιριών απαςχόληςησ ςε νϋουσ τομεύσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ ΣΟΦΟ Ε: Πολιτιςμόσ από το χθεσ ςτο ςόμερα - παιδεύα για το μϋλλον - αθλητιςμόσ για όλουσ τουσ πολύτεσ Αποτελεςματικό προςταςύα των μνημεύων και χώρων πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ Βελτύωςη υποδομών, προβολό και δημιουργύα ςυνθηκών επιςκεψιμότητασ μνημεύων και χώρων πολιτιςμικού ενδιαφϋροντοσ Δικτύωςη φορϋων και εξορθολογιςμόσ δρϊςεων πολιτιςτικόσ δημιουργύασ Διατόρηςη και αναβϊθμιςη υποδομών και υπηρεςιών Α Βϊθμιασ και Β Βϊθμιασ Εκπαύδευςησ Διαςφϊλιςη ύςων ευκαιριών εκπαύδευςησ για τα παιδιϊ όλων των οικιςμών Ενύςχυςη των δεςμών τησ τοπικόσ κοινωνύασ με το Πανεπιςτόμιο και το ΣΕΙ Ενεργοπούηςη ενηλύκων πολιτών μϋςω δομών και προγραμμϊτων Δια Βύου Μϊθηςησ Διαςφϊλιςη ποιότητασ ςυνθηκών ϊθληςησ για όλουσ ΣΟΦΟ Σ: ύγχρονοσ Δόμοσ - αποτελεςματικό Διακυβϋρνηςη Αναβϊθμιςη διοικητικόσ ικανότητασ του Δόμου Βελτύωςη αποδοτικότητασ υπηρεςιών και ςτελεχιακού δυναμικού Διαςφϊλιςη διαφανούσ και αποτελεςματικόσ οικονομικόσ λειτουργύασ Επιτυχημϋνοσ ςυντονιςμόσ τοπικών φορϋων και προώθηςη υπερτοπικών ςυνεργαςιών Γρόγορη και αποτελεςματικό εξυπηρϋτηςη όλων των πολιτών, ςε όλουσ τουσ οικιςμούσ 3.3 Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος Ωξονεσ προτεραιότητασ Επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού Δόμου Υλώρινασ Η επύτευξη των ϋξι γενικών αναπτυξιακών ςτρατηγικών ςτόχων του Δόμου 12

13 Υλώρινασ όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην προηγούμενη ενότητα, ςυνιςτϊ τη ςαφό μακροπρόθεςη επιδύωξη για την οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη τησ περιοχόσ. Όςον αφορϊ ςτο μεςοπρόθεςμο χρονικό ορύζοντα και λαμβϊνοντασ υπόψη τισ παραδοχϋσ και τουσ περιοριςμούσ που καθορύζουν το διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό πλαύςιο λειτουργύασ του Δόμου Υλώρινασ και κατϊ ςυνϋπεια τουσ βαθμούσ ελευθερύασ και τη δυνατότητα ϊςκηςησ τησ αναπτυξιακόσ και κοινωνικόσ του πολιτικόσ, οι ςτόχοι αυτού οφεύλουν να μετατραπούν ςε μεςοπρόθεςμουσ ιεραρχημϋνουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ. Πρόκειται, δηλαδό, για εκεύνεσ τισ μεςοπρόθεςμεσ πολιτικϋσ επιλογϋσ ςτισ οπούεσ καταλόγει η αξιολόγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του Δόμου Υλώρινασ, ενώ ςτην εξειδύκευςό τουσ λαμβϊνονται υπόψη τόςο οι διατομεακϋσ αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ, όςο και οι τοπικϋσ ιδιαιτερότητεσ και απαιτόςεισ. Με τον τρόπο αυτό, το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα του Δόμου Υλώρινασ, μετατρϋπεται από το αρχικό επύπεδο κϊποιων μακροχρόνιων γενικών ςτρατηγικών επιλογών/ςτόχων, ς ϋνα δεύτερο επύπεδο ιεραρχημϋνων Αξόνων Προτεραιότητασ. Οι Ωξονεσ αυτού ϋχουν προκύψει και περιγρϊφονται ανϊ γενικό αναπτυξιακό ςτρατηγικό ςτόχο, ςυμβϊλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτη ςυγκεκριμενοπούηςη του αναπτυξιακού ορϊματοσ του Δόμου ςε ϋνα ςυγκροτημϋνο πρόγραμμα δρϊςησ. τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζονται επιγραμματικϊ οι ιεραρχημϋνοι Ωξονεσ Προτεραιότητασ ανϊ γενικό ςτρατηγικό αναπτυξιακό ςτόχο, περιγρϊφοντασ ϋτςι τη δϋςμη των πολιτικών που πρόκειται να υλοποιηθούν ςτην περιοχό του Δόμου Υλώρινασ κατϊ τα προςεχό χρόνια. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΦΟ Α: Ιςόρροπη ανϊπτυξη αςτικού αγροτικού ορεινού χώρου του Δόμου ΣΟΦΟ Β: Ποιότητα ζωόσ παντού, προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ, α- ναβϊθμιςη καθημερινότητασ για όλουσ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Α. 1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΥΛΨΡΙΝΑ Α. 2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ/ΠΕΔΙΝΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΦΨΝ Α. 3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΨΝ/ΟΡΕΙΝΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΦΨΝ Β. 1 ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΑ ΒΑΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Β. 2 13

14 τουσ πολύτεσ ΣΟΦΟ Γ: Σοπικό κοινωνύα τησ ςυνοχόσ και τησ αλληλεγγύησ ΣΟΦΟ Δ: Βιώςιμη οικονομικό α- νϊπτυξη δυναμικό εξωςτρϋφεια α- παςχόληςη για όλουσ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β. 3 ΑΙΘΗΣΙΚΑ ΑΝΒΑΘΜΙΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β. 4 ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙ ΟΙΚΙΜΟΙ Β. 5 ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Γ. 1 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ Γ. 2 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΓΤΝΑΙΚΨΝ Γ. 3 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Γ. 4 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΨΜΕΝΨΝ Γ. 5 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΜΕΑ Γ. 6 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΤΑΛΨΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΟΜΑΔΨΝ Γ. 7 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΨΝ Γ. 8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Δ. 1 ΕΝΙΦΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ Δ. 2 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Δ. 3 ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Δ. 4 14

15 ΣΟΦΟ Ε: Πολιτιςμόσ από το χθεσ ςτο ςόμερα - παιδεύα για το μϋλλον - α- θλητιςμόσ για όλουσ τουσ πολύτεσ ΣΟΦΟ Σ: ύγχρονοσ Δόμοσ - α- ποτελεςματικό Διακυβϋρνηςη ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΑΝΕΡΓΙΑ Ε. 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΝΗΜΕΙΨΝ ΕΠΙΚΕΧΙΜΨΝ ΦΨΡΨΝ Ε. 2 ΕΝΙΦΤΗ ΤΓΦΡΟΝΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ Ε. 3 ΒΕΛΣΙΨΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε. 4 ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΣΕ Ε. 5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΑΘΛΗΗ Σ. 1 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗΜΟΤ Σ. 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σ. 3 ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Σ. 4 ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΟΛΟΤ Εξειδύκευςη δρϊςεων (Μϋτρα) ανϊ Ωξονα Προτεραιότητασ Μετϊ τον προςδιοριςμό των γενικών αναπτυξιακών ςτρατηγικών ςτόχων και την ιερϊρχηςη των Αξόνων Προτεραιότητασ, το Επιχειρηςιακό χϋδιο του Δόμου Υλώρινασ μετεξελύςςεται ςε Προγραμματιςμϋνεσ Δρϊςεισ (Μϋτρα) που θα υλοποιηθούν κατϊ τα προςεχό ϋτη, ςτα πλαύςια καθενόσ από τουσ ςυγκεκριμϋνουσ Ωξονεσ Προτεραιότητασ που ανόκουν. Ο πύνακασ προγραμματιςμού που ακολουθεύ παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ των προγραμματικών δρϊςεων (Μϋτρων), οι οπούεσ διατυπώνονται ωσ αποτϋλεςμα τησ λεπτομερούσ εξϋταςησ των ςυγκεκριμϋνων χαρακτηριςτικών τησ περιοχόσ (S.W.O.T. Analysis), τησ διοικητικόσ και διαχειριςτικόσ ικανότητασ των αρμόδιων υπηρεςιών του Δόμου, καθώσ επύςησ και των πολιτικών επιλογών και ιεραρχόςεων που προτϊθηκαν ςτη φϊςη αυτό από τη Δημοτικό Αρχό. 15

16 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ ΣΤΟΧΟΣ Α: Ιςόρροπη ανϊπτυξη αςτικού αγροτικού ορεινού χώρου του Δόμου ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Α. 1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΥΛΨΡΙΝΑ Α. 2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ/ΠΕΔΙΝΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΦΨΝ Α. 3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΨΝ/ΟΡΕΙΝΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΜΕΣΡΑ Α. 1.1 Αςτικό Οδοποιύα Α. 1.2 Σχεδιαςμόσ πολεοδομικόσ επϋκταςησ Α. 1.3 Αξιοπούηςη και ανϊπτυξη ελεύθερων δημόςιων χώρων Α. 2.1 Βελτύωςη οδικόσ ςύνδεςησ αγροτικών/πεδινών οικιςμών με το αςτικό κϋντρο Α. 2.2 Αγροτικό οδοποιύα Α. 2.3 Αναδαςμού Α. 2.4 Προςταςύα/βελτύωςη ποιότητασ/διαχεύριςη υδϊτινου δυναμικού πεδινών περιοχών Α. 3.1 Βελτύωςη οδικόσ ςύνδεςησ ημιορεινών/ορεινών οικιςμών με το αςτικό κϋντρο Α. 3.2 Αγροτικό δαςικό οδοποιύα Α

17 Ανϊπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουριςμού Α. 3.4 Προςταςύα δαςικού περιβϊλλοντοσ ορεινών όγκων Α. 3.5 Προςταςύα ανϊδειξη βελτύωςη επιςκεψιμότητασ παραδοςιακών οικιςμών 17

18 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ ΣΤΟΧΟΣ Β: Ποιότητα ζωόσ παντού, προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ, αναβϊθμιςη καθημερινότητασ για όλουσ τουσ πολύτεσ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Β. 1 ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΑ ΒΑΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Β. 2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΡΑ Β Συντόρηςη δικτύου ύδρευςησ Φλώρινασ Β Συντόρηςη δικτύων ύδρευςησ Τοπικών Κοινοτότων Β Συντόρηςη δικτύου αποχϋτευςησ Φλώρινασ Β Συντόρηςη δικτύων αποχϋτευςησ Τοπικών Κοινοτότων Β Συντόρηςη δικτύου ηλεκτροδότηςησ Φλώρινασ Β Συντόρηςη δικτύων ηλεκτροδότηςησ Τοπικών Κοινοτότων Β Σύνταξη κυκλοφοριακόσ μελϋτησ Φλώρινασ Β Πρόγραμμα ανακαταςκευόσ/ςυντόρηςησ πεζοδρομύων - νηςύδων - διαβϊςεων Β Πρόγραμμα διαμόρφωςησ ειςόδων τησ πόλησ τησ Φλώρινασ 18

19 Β. 3 ΑΙΘΗΣΙΚΑ ΑΝΒΑΘΜΙΜΕΝΟ ΟΙΚΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β. 4 ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙ ΟΙΚΙΜΟΙ Β Πρόγραμμα χώρων ςτϊθμευςησ Β Συντόρηςη πλατειών, κοινόχρηςτων χώρων, παιδικών χαρών Τοπικών Διαμεριςμϊτων Β Πρόγραμμα αποκατϊςταςησ όψεων κτιρύων ςτο εμπορικό-ιςτορικό κϋντρο Φλώρινασ Β Πρόγραμμα ανϊπλαςησ ποταμού Σακουλϋβα Β Πρόγραμμα κατεδαφύςεων επικύνδυνων κτιρύων Β Αναβϊθμιςη ςυςτόματοσ καθαριότητασ/αποκομιδόσ ςκουπιδιών τησ Φλώρινασ και των οικιςμών Β Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου μηχανημϊτων ϋργου & απορριμματοφόρων Β Αναβϊθμιςη ςυςτόματοσ κϊδων απορριμμϊτων καθαριςμού απολύμανςησ Β Επϋκταςη προγρϊμματοσ ανακύκλωςησ 19

20 Β. 5 ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ υλικών Β Πρόγραμμα καθαριςμού δρόμων Β Πρόγραμμα καθαριςμού απόφραξησ φρεατύων Β Πρόγραμμα περιοριςμού αφιςορύπανςησ Β Πρόγραμμα ανϊπτυξησ νϋων χώρων πρϊςινου δενδροφυτεύςεισ Β Πρόγραμμα αναβϊθμιςησ χώρων πρϊςινου ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ οικιςμών Β Πρόγραμμα καθαριςμού αναβϊθμιςησ ποταμού Σακουλϋβα Β Πρόγραμμα καθαριςμού αναβϊθμιςησ ποταμών και ρεμϊτων οικιςμών Β Αναβϊθμιςη αξιοπούηςη περιαςτικού δϊςουσ Φλώρινασ Β Αξιοπούηςη αργούντων υποδομών ενημϋρωςησ, ευαιςθητοπούηςησ και ψυχαγωγύασ 20

21 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ ΣΤΟΧΟΣ Γ: Τοπικό κοινωνύα τησ ςυνοχόσ και τησ αλληλεγγύησ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Γ. 1 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΠΑΙΔΙΨΝ Γ. 2 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΓΤΝΑΙΚΨΝ Γ. 3 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Γ. 4 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΨΜΕΝΨΝ ΜΕΣΡΑ Γ Συντόρηςη αναβϊθμιςη ςχολικών κτιρύων και αύλιων χώρων Γ Δημιουργικό Απαςχόληςη Παιδιών (ΚΔΑΠ) Γ Αναβϊθμιςη λειτουργύασ Βρεφονηπιακών Σταθμών Τοπικών Κοινοτότων Γ Προγρϊμματα ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ μητϋρασ Γ Ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη μονογονεώκών οικογενειών/ϊγαμων μητϋρων Γ Πρόγραμμα Συμβουλευτικόσ υποςτόριξησ γονϋων - οικογϋνειασ Γ.4.1 Αναβϊθμιςη Λειτουργύασ Κ.Α.Π.Η. Γ.4.2 Αναβϊθμιςη Λειτουργύασ Κ.Η.Φ.Η. Γ.4.3 Πρόγραμμα «Βοόθεια ςτο Σπύτι» Γ.4.4 Προγρϊμματα ψυχαγωγύασ - εκδρομών 21

22 Γ. 5 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΜΕΑ Γ. 6 ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΤΑΛΨΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΟΜΑΔΨΝ Γ. 7 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΨΝ Γ. 8 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Γ.5.1 Δημιουργύα υποδομών κύνηςησ - πρόςβαςησ ςε δημόςιουσ χώρουσ και κτύρια Γ.5.2 Πρόγραμμα Επαγγελματικόσ Υποςτόριξησ Γ.5.3 Πρόγραμμα «Βοόθεια ςτο Σπύτι» Γ.6.1 Προγρϊμματα υποςτόριξησ ενςωμϊτωςησ μεταναςτών Γ.6.2 Προγρϊμματα υποςτόριξησ Τςιγγϊνων Γ.7.1 Ενύςχυςη δομών ςυμβουλευτικών - υποςτηρικτικών υπηρεςιών Γ.7.2 Προγρϊμματα κατϊρτιςησ Γ.8.1 Ενύςχυςη λειτουργύασ ΓΝΦ Γ.8.2 Ενύςχυςη λειτουργύασ Αγροτικών Ιατρεύων Τοπικών Κοινοτότων Γ.8.3 Ενύςχυςη λειτουργύασ Κϋντρου Πρόληψησ κατϊ των Εξαρτόςεων Γ.8.4 Προγρϊμματα Προληπτικόσ Ιατρικόσ 22

23 Γ.8.5 Προγρϊμματα Ψυχικόσ Υγεύασ Γ.8.6 Λειτουργύα Τρϊπεζασ Αύματοσ 23

24 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ ΣΤΟΧΟΣ Δ: Βιώςιμη οικονομικό ανϊπτυξη δυναμικό εξωςτρϋφεια απαςχόληςη για όλουσ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Δ. 1 ΕΝΙΦΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ Δ. 2 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΜΕΣΡΑ Δ.1.1 Αναδιϊρθρωςη καλλιεργειών Δ.1.2 Εκςυγχρονιςμόσ κτηνοτροφικόσ παραγωγόσ/μονϊδων Δ.1.3 Διατόρηςη ενύςχυςη παραδοςιακών επαγγελμϊτων Δ.1.4 Αναβϊθμιςη εμπορικού κϋντρου Φλώρινασ Δ.1.5 Ενύςχυςη τριτογενούσ τομϋα παραγωγόσ Δ.2.1 Ενύςχυςη νεανικόσ επιχειρηματικότητασ Δ.2.2 Ενύςχυςη γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ Δ.2.3 Δημιουργύα δομών υποςτόριξησ νϋων ε- πιχειρηματιών Δ.2.4 Δημιουργύα νϋων ευρυζωνικών δικτύων Δ.2.5 Προβολό τοπικών επιχειρόςεων Δ

25 Δ. 3 ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Δ. 4 ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΑΝΕΡΓΙΑ Υλοπούηςη πιλοτικών ερευνητικών προγραμμϊτων νϋων επιχειρόςεων ςε ςυνεργαςύα με ΑΕΙ και ΤΕΙ τησ περιοχόσ Δ.3.1 Δημιουργύα δομόσ υποςτόριξησ τησ επιχειρηματικότητασ ςτη διαςυνοριακό περιοχό Δ.3.2 Δικτύωςη ςυνεργαςύα με οικονομικούσ φορεύσ τησ Αλβανύασ και ΠΓΔΜ Δ.3.3 Βελτύωςη υποδομών πρόςβαςησ ςτη διαςυνοριακό περιοχό Δ.3.4 Ενύςχυςη τουριςτικόσ κύνηςησ Δ.4.1 Δημιουργύα δημοτικού μητρώου ανϋργων Δ.4.2 Δημιουργύα Παρατηρητηρύου Απαςχόληςησ Δ.4.3 Λειτουργύα δομόσ ενημϋρωςησ και παροχόσ ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςε ανϋργουσ Δ.4.4 Υλοπούηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςε καινοτόμεσ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ 25

26 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ ΣΤΟΧΟΣ Ε: Πολιτιςμόσ από το χθεσ ςτο ςόμερα - παιδεύα για το μϋλλον - αθλητιςμόσ για όλουσ τουσ πολύτεσ Ε. 1 ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΝΗΜΕΙΨΝ ΕΠΙΚΕΧΙΜΨΝ ΦΨΡΨΝ Ε. 2 ΕΝΙΦΤΗ ΤΓΦΡΟΝΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΕΣΡΑ Ε.1.1 Πρόγραμμα βελτύωςησ επιςκεψιμότητασ τόπων ιςτορικού αρχαιολογικού ενδιαφϋροντοσ Ε.1.2 Δημιουργύα θεματικόσ πολιτιςτικόσ διαδρομόσ Δόμου Φλώρινασ Ε.1.3 Δημιουργύα ψηφιακού πολιτιςτικού χϊρτη πολιτιςτικού δυναμικού Δόμου Φλώρινασ Ε.2.1 Πρόγραμμα λειτουργύασ Λαογραφικών Συλλογών Δόμου Φλώρινασ Ε.2.2 Πρόγραμμα ςυντόρηςησ χώρων πολιτιςμού Δόμου Φλώρινασ Ε.2.3 Ενύςχυςη εκδηλώςεων νϋων καλλιτεχνών Σχολόσ Καλών Τεχνών Φλώρινασ Ε.2.4 Δικτύωςη ςυντονιςμόσ πολιτιςτικών φορϋων Ε. 3 Ε.3.1 Ε.2.5 Ενύςχυςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων 26

27 ΒΕΛΣΙΨΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε. 4 ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΣΕ Ε. 5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΑΘΛΗΗ Κτιριολογικό πρόγραμμα Σχολικών κτιρύων Δόμου Φλώρινασ Ε.4.1 Λειτουργύα Κϋντρου Δια Βύου Μϊθηςησ- Προγραμμϊτων Εκπαύδευςησ Ενηλύκων Ε.4.2 Αναβϊθμιςη επϋκταςη λειτουργύασ Δημοτικόσ Βιβλιοθόκησ Ε.5.1 Πρόγραμμα ςυντόρηςησ - αναβϊθμιςησ χώρων ϊθληςησ Δόμου Ε.5.2 Λειτουργύα Κολυμβητηρύου Δόμου Φλώρινασ Ε.5.3 Σχεδιαςμόσ υλοπούηςη προγραμμϊτων μαζικού αθλητιςμού 27

28 ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΦΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ: Σύγχρονοσ Δόμοσ - αποτελεςματικό Διακυβϋρνηςη ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Σ. 1 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΗΜΟΤ Σ. 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σ. 3 ΜΕΣΡΑ ΣΤ.1.1 Αναβϊθμιςη υλικοτεχνικόσ υποδομόσ υ- πηρεςιών ΣΤ.1.2 Εφαρμογό κανονιςμών αναδιοργϊνωςησ υπηρεςιών ΣΤ.1.3 Ανϊπτυξη επιμόρφωςη ανθρώπινου δυναμικού ΣΤ.1.4 Αναδιοργϊνωςη Δημοτικών Επιχειρόςεων και ΝΠΔΔ ΣΤ.1.5 Ηλεκτρονικό Σύςτημα Διούκηςησ ΣΤ.2.1 Πολυετόσ οικονομικόσ προγραμματιςμόσ ΣΤ.2.2 Αξιοπούηςη δημοτικόσ ακύνητησ περιουςύασ ΣΤ.2.3 Πρόγραμμα βελτύωςησ ειςπραξιμότητασ εςόδων ΣΤ.2.4 Ετόςιοι Ανοιχτού Δημόςιοι Απολογιςμού ΣΤ.3.1 Πρόγραμμα ενημϋρωςησ και δημόςιασ 28

29 ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Σ. 4 ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΟΛΟΤ διαβούλευςησ ΣΤ.3.2 Διεξαγωγό τοπικών δημοψηφιςμϊτων ΣΤ.3.3 Ετόςιοι Δημόςιοι Απολογιςμού Δρϊςησ Δόμου ΣΤ.4.1 Πρόγραμμα παροχόσ υπηρεςιών ςε όλεσ τισ Τοπικϋσ Κοινότητεσ ΣΤ.4.2 Αναβϊθμιςη λειτουργύασ ΚΕΠ 29

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014

Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014 Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ 2014-2020 Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014 *Παρουςίαςη του Σχεδίου που τέθηκε προσ διαβούλευςη τον Μάιο 2014 Αναπτυξιακό όραμα τησ Περιφέρειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

&

& ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Πλ. Άγιων Θεοδώρων 3 Αθήνα, 10561, Τ.Θ. 4239 E-mail: seksociology@gmail.com & ltsapatsari1@gmail.com http://www.sek-sociology.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2114037963 Αριθ. Πρωη.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με την ΑΜΚΕ Αγροπαράγω

Γνωριμία με την ΑΜΚΕ Αγροπαράγω Γνωριμία με την ΑΜΚΕ Αγροπαράγω Ποιοι εύμαςτε: Διεπιςτημονική ομάδα εθελοντών νϋων επιςτημόνων με εξειδύκευςη ςτην ανϊπτυξη των ορεινών περιοχών. Αποςτολό μασ: Προώθηςη καινοτόμων δράςεων ανάπτυξησ του

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Οι ανϊγκεσ Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Πϋρα από τισ ειςηγμϋνεσ... Ορθό εταιρικό διακυβϋρνηςη: Ο τρόποσ με τον οπούο οι εταιρύεσ διοικούνται και ελϋγχονται δεν εύναι μόνο αποτελεςματικόσ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Κοινωνική Παιδαγωγική και βαςικέσ παιδαγωγικέσ έννοιεσ

Μάθημα: Κοινωνική Παιδαγωγική και βαςικέσ παιδαγωγικέσ έννοιεσ Βαςίλησ Α. Πανταζήσ Μάθημα: Κοινωνική Παιδαγωγική και βαςικέσ παιδαγωγικέσ έννοιεσ Ι. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Πανεπιςτόμιο χολό Σμόμα ΘΕΑΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Σομϋασ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό;

Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό; Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό; Απόςτολοσ Ντϊνησ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Φυςικόσ Αγωγόσ Αξιακού Προςανατολιςμού ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τροποποίηςη του Π.Δ. 113/ Επαναξιολόγηςη των δομών του Τπουργείου.

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τροποποίηςη του Π.Δ. 113/ Επαναξιολόγηςη των δομών του Τπουργείου. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Δ/ΝΗ ΔΙΑΔΟΦΙΚΗ Κ.Α. Πληροφορίεσ: Κ. Μαυρίδου Γ. Βαγενάσ Δ/νςη: ταδίου 29 Σαχ. Κωδ: 101

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΙΣΟΡΙΑ Ο Πειραιϊσ κατοικόθηκε γύρω ςτα μϋςα τησ 3ησ π.φ. χιλιετηρύδασ. Η ϊποψη αυτό ενιςχύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012)

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) 1. Ειςαγωγό Έννοιεσ Οργανιςμού & Επιχεύρηςησ (διαφορϋσ & ομοιότητεσ). Η Επιχεύρηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί: 1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεςιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ορισμοί: 1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεςιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ορισμοί: 1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεςιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σο Πλαίςιο Παροχήσ Υπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ (ΠΗΔ) διαμορφώνεται από την Τπηρεςύα Ανϊπτυξησ Πληροφορικόσ και ςυνύςταται από ϋνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Διπλωματικό Εργαςύα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Φαριςμιϊδου Αναςταςύα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 κοπόσ Η όςο το δυνατόν πληςιϋςτερη & πιο κατανοητό προςϋγγιςη

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόςμια Πολιτότητα και Εκπαύδευςη για την Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ

Παγκόςμια Πολιτότητα και Εκπαύδευςη για την Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Παγκόςμια Πολιτότητα και Εκπαύδευςη για την Πολιτιςτικό Κληρονομιϊ Δύκτυο Εταιρικών χολεύων UNESCO 2017-2018 Ευρωπαώκό Έτοσ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Μπϋλλησ Βαςύλειοσ Γενικόσ Διευθυντόσ ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Σ.Α. Το «Οικοςφςτθμα Συνεργατιςμοφ» Κοινωνύα Σύςτημα Διακυβϋρνηςησ Συνεργατικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

εβαςτού Υωτεινό Msc Νοςηλεύτρια Χυχικόσ Τγεύασ ΠΕ18.10 & ΠΕ01

εβαςτού Υωτεινό Msc Νοςηλεύτρια Χυχικόσ Τγεύασ ΠΕ18.10 & ΠΕ01 Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ (Ε) εβαςτού Υωτεινό Msc Νοςηλεύτρια Χυχικόσ Τγεύασ ΠΕ18.10 & ΠΕ01 ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΦΟ 2017 Η νοςηλευτικό ϋχει ηγετικό ρόλο ςτα ςυςτόματα φροντύδασ υγεύασ. Κυρύωσ ςτισ υπηρεςύεσ τησ Α Βαθμιασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ [1] ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ςτο 2/θ Νηπιαγωγείο Ν. Ποτίδαιασ Χαλκιδικήσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλοσ: «Σα μέςα μεταφοράσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Βέροια, Σεπτέμβριος 2011 Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ Πολυτεχνικό χολό Σμόμα Μηχανικών Φωροταξύασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα