ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

2 2

3 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ και υπό ςύςταςη (start ups) Ατομικϋσ Επιχειρόςεισ που τηρούν βιβλύα Β' & Γ' κατηγορύασ, υνεταιριςμού. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Σο Πρόγραμμα «Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ» επιδιώκει τον μεταςχηματιςμό τησ μεταποιητικόσ παραγωγικόσ βϊςησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ προσ νϋα ό διαφοροποιημϋνα προώόντα και μεταποιητικϋσ υπηρεςύεσ καθώσ και την ενύςχυςη τησ εξωςτρεφούσ επιχειρηματικότητασ, ωσ βαςικόσ επιλογόσ για την παραγωγικό αναβϊθμιςη τησ χώρασ προσ αγαθϊ και υπηρεςύεσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ, με ποιότητα, περιβαλλοντικό ευαιςθηςύα, ενςωμϊτωςη γνώςησ και καινοτομύασ. Σο πρόγραμμα αποςκοπεύ μϋςω τησ χρηματοδοτικόσ ενύςχυςησ ςτην αναβϊθμιςη του τεχνολογικού και οργανωτικού εκςυγχρονιςμού των υφιςτϊμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρόςεων και ςτη δημιουργύα νϋων μεταποιητικών επιχειρόςεων. Ενιςχύονται ϋργα προώπολογιςμού από: ϋωσ (μη περιλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) για τισ πολύ μικρϋσ και μικρϋσ επιχειρόςεισ, ϋωσ (μη περιλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) για τισ μεςαύεσ επιχειρόςεισ. Σο Ποςοςτό Δημόςιασ Φρηματοδότηςησ κυμαύνεται από 25% ϋωσ 50%, το οπούο καθορύζεται από τον τόπο υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ και το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ. Οι κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών εύναι οι εξόσ: 1. Δαπϊνεσ για την ανϋγερςη / επϋκταςη / διαμόρφωςη κτιρύων και χώρων 2. Δαπϊνεσ για επενδύςεισ ςε πϊγια: Προμόθεια μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλιςμού και εξοπλιςμού ποιοτικού ελϋγχου Προμόθεια λογιςμικού Απόκτηςη δικαιωμϊτων χρόςησ τεχνογνωςύασ Μετεγκατϊςταςη υφιςτϊμενων και νϋων επιχειρόςεων ςε ΒΕ.ΠΕ. 3. Δαπϊνεσ για Ωυλεσ Επενδύςεισ υμμετοχό ςε εκθϋςεισ ύνδεςη υμμετοχό ςε e-marketplaces Δαπϊνεσ ςυμβούλων & ςυμβουλευτικών υπηρεςιών Δαπϊνεσ πιςτοπούηςησ διαχειριςτικών ςυςτημϊτων και προώόντων 4. Δαπϊνεσ πρόςληψησ και απαςχόληςησ πρόςθετου προςωπικού -εργαζομϋνων ςε μειονεκτικό θϋςη ΥΟΡΕΑ Ενδιϊμεςοσ Υορϋασ ΕΠ Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΕΠΑΕ) ΕΝΑΡΞΗ Ιούλιοσ 2010 ΛΗΞΗ Οι προτϊςεισ υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ από τισ μϋχρι τισ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 3

4 ΣΙΣΛΟ Ενύςχυςη Επιχειρόςεων Λιανεμπορύου για την Τλοπούηςη Χηφιακών Επενδύςεων (Digi - Retail) ΔΗΜΟΙΕΤΗ 17 Νοεμβρύου 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ, Μικρϋσ, Μεςαύεσ και Μεγϊλεσ επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ Επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικϋσ Επιχειρόςεισ που τηρούν βιβλύα Β' και Γ' κατηγορύασ, υνεταιριςμού που τηρούν βιβλύα Γ' κατηγορύασ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Η Δρϊςη digi-retail αφορϊ την ενύςχυςη υφιςτϊμενων Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεςαύων και Μεγϊλων Επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα του Λιανικού Εμπορύου για τη μεύωςη του λειτουργικού τουσ κόςτουσ και κυρύωσ την επϋκταςη του κύκλου εργαςιών τουσ, αξιοποιώντασ νϋα τεχνολογικϊ εργαλεύα. Κϊθε επιχεύρηςη που θα ςυμμετϊςχει ςτη δρϊςη «digi retail» μπορεύ να υποβϊλει επενδυτικό πρόταςη ςτο πλαύςιο των ακόλουθων επιλϋξιμων ενεργειών (με ενδεικτικϋσ εφαρμογϋσ): Αναδιοργϊνωςη και Εξοικονόμηςη Πόρων μϋςω E-invoicing, e-payment, e-pricing, dynamic pricing37, Electronic shelf tags, RFID (ϋξυπνο καλϊθι, self checkout κ.α.), Retail management solutions (υπηρεςύεσ CRM, logistics, φιλοξενύα ςε ηλεκτρονικϊ πολυκαταςτόματα), Εξωςτρϋφεια - προώθηςη επικοινωνύα μϋςω Smart loyalty cards, Digital signage, Smart tagging, Bluetooth marketing, Mobile marketing, Social media, Dynamic promotion, E- (or m-) coupons Ενιςχύονται ϋργα ύψουσ επϋνδυςησ από ϋωσ με εξαύρεςη τισ επιχειρόςεισ με 0 εργαζομϋνουσ (0 ΕΜΕ) που ενιςχύονται ϋργα ελϊχιςτου ύψουσ Σο ποςοςτό επιχορόγηςησ εύναι από 40% ϋωσ 60% ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ. Ο μϋγιςτοσ επιτρεπτόσ Προώπολογιςμόσ του επενδυτικού ςχεδύου και το Ποςοςτό Επιχορόγηςησ ορύζονται ανϊλογα με την κατηγορύα που κατατϊςςεται η επιχεύρηςη βϊςει των κριτηρύων τησ Δρϊςησ. ε κϊθε περύπτωςη ο επιχορηγούμενοσ προώπολογιςμόσ κϊθε επενδυτικόσ πρόταςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 100% του Μϋςου Όρου του κύκλου εργαςιών των τελευταύων τριών διαχειριςτικών χρόςεων τησ επιχεύρηςησ (ό λιγότερων, αν δεν ϋχουν κλειςθεύ τρεισ). τα πλαύςια τησ Δρϊςησ επιδοτούνται οι ενϋργειεσ: E(1): Αναδιοργϊνωςη και εξοικονόμηςη πόρων, με αξιοπούηςη τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών ϋωσ 70% του Π/Τ 1. Πλόρησ αυτοματοπούηςη και ηλεκτρονικό παρακολούθηςη προώόντων και αποθεμϊτων, με ηλεκτρονικό ϋκδοςη παραςτατικών 2. Ηλεκτρονικό τιμολόγηςη (e-invoicing) ό / και ϋκδοςη αποδεύξεων λιανικόσ με ταυτόχρονη ηλεκτρονικό αρχειοθϋτηςη 3. Τπηρεςύεσ ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments) 4. Ηλεκτρονικόσ καθοριςμόσ τιμών και ςόμανςησ (e-pricing) και δυναμικό τιμολόγηςη προώόντων 5. Ηλεκτρονικό ςόμανςη ραφιού (electronic shelf tags) 6. Εφαρμογϋσ RFID (π.χ. ϋξυπνο καλϊθι προώόντων κλπ) 7. Αυτοματοποιημϋνη ανταλλαγό πληροφοριών για τη διακύνηςη και διαθεςιμότητα προώόντων μεταξύ υποκαταςτημϊτων μϋςω online επικοινωνύασ 8. Τπηρεςύεσ ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ λιανικόσ (διαχεύριςη πελατολογύου, αυτοματοπούηςη εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, διαςύνδεςη με ηλεκτρονικϊ πολυκαταςτόματα) 9. Εφαρμογϋσ Business Intelligence ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 4

5 Ε(2): Εξωςτρϋφεια προώθηςη διεύρυνςη κύκλου εργαςιών με χρόςη προηγμϋνων τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών ϋωσ 70% του Π/Τ 1. Ϊξυπνεσ κϊρτεσ επιβρϊβευςησ πελατών (smart loyalty cards) 2. Χηφιακό όμανςη για την προβολό προώόντων (Digital signage) 3. Αυτόματεσ/ Ϊξυπνεσ προώοντικϋσ ετικϋτεσ (smart tagging) 4. Διαδραςτικϋσ βιτρύνεσ, Marketing μϋςω ςυςκευών κινητόσ επικοινωνύασ, Διαδικτυακϋσ καμπϊνιεσ ενημϋρωςησ και προβολόσ, Βελτιςτοπούηςη παρουςύασ ςε μηχανϋσ αναζότηςησ) 5. Τπηρεςύεσ Προώθηςησ, Προβολόσ και Διαφόμιςησ μϋςω εργαλεύων κοινωνικόσ δικτύωςησ 6. Δυναμικό / εξατομικευμϋνη προώθηςη προώόντων με ηλεκτρονικϊ μϋςα 7. Τπηρεςύεσ κατϊρτιςησ εξατομικευμϋνων προτϊςεων προσ τουσ καταναλωτϋσ, αξιοποιώντασ παρελθούςεσ καταναλωτικϋσ προτιμόςεισ ΥΟΡΕΑ «Χηφιακϋσ Ενιςχύςεισ Α.Ε.» ΕΝΑΡΞΗ 14/1/2011 ΛΗΞΗ 15/2/2011 ΣΙΣΛΟ Ενύςχυςη Επιχειρόςεων για την Τλοπούηςη Επενδύςεων ςτον Σομϋα του Χηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχομϋνου (Digi - Content) ΔΗΜΟΙΕΤΗ 17 Νοεμβρύου 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ, Μικρϋσ και Μεςαύεσ Επιχειρόςεισ, ανεξαρτότου μορφόσ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Η νϋα Δρϊςη digi-content που αναμϋνεται να ανούξει ςύντομα για υποβολό αιτόςεων αφορϊ την ενύςχυςη Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεςαύων Επιχειρόςεων (υφιςτϊμενων) που δραςτηριοποιούνται ςτον κλϊδο των εκδόςεων για τη δημιουργύα Ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομϋνου το οπούο θα μπορεύ να αξιοποιηθεύ εμπορικϊ και να ενιςχύςει τον τομϋα των επιςτημών, τησ ενημϋρωςησ και τησ ψυχαγωγύασ. Κϊθε επιχεύρηςη που θα ςυμμετϊςχει ςτη Δρϊςη (digi - content) μπορεύ να υποβϊλει επενδυτικό πρόταςη ςτο πλαύςιο των ακόλουθων επιλϋξιμων ενεργειών: 1. υςτόματα και εφαρμογϋσ ΣΠΕ μϋςω ψηφιοπούηςησ και ηλεκτρονικόσ διϊθεςησ υλικού ςε πολλαπλϊ κανϊλια, 2. Τπηρεςύεσ υλλογόσ, επεξεργαςύασ, εμπλουτιςμού και διϊθεςησ ευρυζωνικού περιεχομϋνου και 3. Τπηρεςύεσ προβολόσ και ενημϋρωςησ. Τπηρεςύεσ αξιοπούηςησ και εμπορικόσ εκμετϊλλευςησ Κϊθε επιχεύρηςη που θα ςυμμετϊςχει ςτη Δρϊςη (digi - content) μπορεύ να υποβϊλει επενδυτικό πρόταςη ςτο πλαύςιο επιλϋξιμων ενεργειών όπωσ προμόθεια εξειδικευμϋνου εξοπλιςμού, προμόθεια λογιςμικού και προμόθεια υπηρεςιών. Ενιςχύονται ϋργα ύψουσ επϋνδυςησ από ϋωσ με ποςοςτό επιχορόγηςησ ϋωσ 50%. Σο ύψοσ του Προώπολογιςμού εξαρτϊται από το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ: Πολύ Μικρό: ϋωσ , Μικρό: ϋωσ , Μεςαύα: ϋωσ και Μεγϊλη: ϋωσ ε κϊθε περύπτωςη ο επιχορηγούμενοσ προώπολογιςμόσ 5 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

6 ΥΟΡΕΑ κϊθε επενδυτικόσ πρόταςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 100% του Μϋςου Όρου του κύκλου εργαςιών των τελευταύων τριών διαχειριςτικών χρόςεων τησ επιχεύρηςησ (ό λιγότερων, αν δεν ϋχουν κλειςθεύ τρεισ). τα πλαύςια τησ Δρϊςησ digi-content επιδοτούνται οι ενϋργειεσ: Ε(1): υςτόματα, υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών για την ψηφιοπούηςη και δημιουργύα περιεχομϋνου ϋωσ 40%, Ε(2): Τπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ επεξεργαςύασ, εμπλουτιςμού, διαχεύριςησ, μετατροπόσ και διϊθεςησ του ευρυζωνικού πολυμεςικού περιεχομϋνου ςε πολλαπλϊ κανϊλια ϋωσ 80%, Ε(3): Τπηρεςύεσ προβολόσ και ενημϋρωςησ του κοινού μϋςω Διαδικτύου, μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ και ϊλλων ηλεκτρονικών μϋςων ϋωσ 20%, Ε(4): Τπηρεςύεσ για την αξιοπούηςη και εκμετϊλλευςη του ευρυζωνικού περιεχομϋνου, όπωσ ενδεικτικϊ δημιουργύα πλϊνου εμπορικόσ εκμετϊλλευςησ, υπηρεςύεσ μϋτρηςησ τησ διϊχυςησ-διϊδοςησ του περιεχομϋνου κλπ ϋωσ 20% «Χηφιακϋσ Ενιςχύςεισ Α.Ε.» ΕΝΑΡΞΗ 6/12/2010 ΛΗΞΗ 14/1/2011 ΣΙΣΛΟ Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ 800 Νϋων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανϋργων Ατόμων με Αναπηρύεσ (A.με.Α), Απεξαρτημϋνων από εξαρτηςιογόνεσ ουςύεσ και Αποφυλακιςμϋνων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ 50 θϋςεων Εργονομικόσ Διευθϋτηςησ του χώρου εργαςύασ για Ωτομα με Αναπηρύεσ (A.με.Α) ΔΗΜΟΙΕΤΗ 19 Οκτωβρύου 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Α.με.Α, Αποφυλακιςμϋνα και Απεξαρτημϋνα Ωτομα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ κοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι η προώθηςη ςτην απαςχόληςη ανϋργων ατόμων που ανόκουν ςτισ ΕΚΟ, η ςτόριξη για την κοινωνικοοικονομικό ενςωμϊτωςη των ομϊδων αυτών και η εξϊλειψη των εμποδύων ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ καθώσ και η διαςφϊλιςη ύςων ευκαιριών, μϋςω τησ οικονομικόσ ενύςχυςησ επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμόσ των δικαιούχων ατόμων των ανωτϋρω ομϊδων ςτόχου θα ανϋλθει ςυνολικϊ ςτα 800 ϊτομα εκ των οπούων: 1. Οι 600 θϋςεισ θα καλυφθούν από ϊνεργα ϊτομα με αναπηρύεσ, ηλικύασ ετών, 2. Οι 100 θϋςεισ θα καλυφθούν από ϊνεργα ϊτομα Απεξαρτημϋνα από εξαρτηςιογόνεσ ουςύεσ, ηλικύασ ετών, 3. Οι 100 θϋςεισ θα καλυφθούν από ϊνεργα ϊτομα Αποφυλακιςμϋνα ηλικύασ ετών Η διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ για κϊθε νϋο Επαγγελματύα που εντϊςςεται ςτο πρόγραμμα ορύζεται ςε τριϊντα ϋξι (36) μόνεσ. Σο ποςό τησ επιχορόγηςησ για κϊθε ΝΕΕ που εντϊςςεται ςτο πρόγραμμα καθορύζεται ςτισ εύκοςι οκτώ χιλιϊδεσ (28.000,00) EΤΡΨ καταβαλλόμενο ωσ εξόσ : Η πρώτη δόςη ύψουσ 7.000,00 ευρώ καταβϊλλεται μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ υπαγωγόσ και τα υπόλοιπα ,00 ευρώ ςε ϋξι (6) ιςόποςεσ εξαμηνιαύεσ δόςεισ των 3.500,00 ευρώ εκϊςτη καταβαλλόμενη ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου από την ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ ςχετικόσ εγκριτικόσ απόφαςησ και μετϊ από επιτόπιο ϋλεγχο. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 6

7 ΥΟΡΕΑ Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ΕΝΑΡΞΗ 22/11/2010 ΛΗΞΗ Θα καθοριςτεύ με απόφαςη του Διοικητό του Οργανιςμού ΣΙΣΛΟ Ϊνδυςη και Τπόδηςη-Νϋεσ Προοπτικϋσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούνιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ θεωρούνται οι υφιςτϊμενεσ Μικρο-Μεςαύεσ Επιχειρόςεισ (ΜΜΕ) που απαςχολούν λιγότερα από 250 ϊτομα με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ και το όριο του κύκλου εργαςιών τουσ δεν υπερβαύνει τα 50 εκ. ευρώ ό εκεύνο του ςυνόλου του ιςολογιςμού τα 43 εκ. ευρώ. Ϊχουν αρχύςει την δραςτηριότητϊ τουσ το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλεύπτωσ τουλϊχιςτον από τότε. Οι κύριεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητϋσ τουσ εύναι μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ των κλϊδων ΚΕΤΔ ό επιχειρόςεισ παροχόσ υποςτηρικτικών ςτην μεταπούηςη των κλϊδων ΚΕΤΔ υπηρεςιών, εκτόσ των περιπτώςεων που ρητϊ αναφϋρονται ότι εξαιρούνται ςτο Παρϊρτημα I του παρόντοσ Οδηγού. 'Εχουν εταιρικό μορφό ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ό ατομικϋσ επιχειρόςεισ και τηρούν βιβλύα Β' ό Γ κατηγορύασ του Κ.Β.. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ κοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα των προώποθϋςεων ενθϊρρυνςησ τησ καινοτομύασ και ενύςχυςησ τησ επιχειρηματικότητασ και τησ εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων των κλϊδων τησ κλωςτοώφαντουργύασ, τησ ϋνδυςησ, τησ υπόδηςησ και του δϋρματοσ. το πλαύςιο του προγρϊμματοσ ενιςχύονται ϋργα ύψουσ επϋνδυςησ από , ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ (ςύμφωνα με τα ϊτομα απαςχόληςησ). Οι κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών εύναι οι εξόσ: 1. Προμόθεια μηχανολογικού εξοπλιςμού και ειδικών εγκαταςτϊςεων 2. Προμόθεια παραγωγικού μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλιςμού και εξοπλιςμού ποιοτικού ελϋγχου 3. Προμόθεια λογιςμικού 4. Δαπϊνεσ πιςτοπούηςησ διαχειριςτικών ςυςτημϊτων 5. Δαπϊνεσ δοκιμών και επαληθεύςεισ από εργαςτόρια 6. Αγορϊ τεχνογνωςύασ (ϊώλεσ επενδύςεισ) 7. Παροχό ςυμβουλών και ϊλλεσ υπηρεςύεσ και δραςτηριότητεσ (ϊώλεσ επενδύςεισ). ΥΟΡΕΑ Γενικό Γραμματεύα Βιομηχανύασ ΕΝΑΡΞΗ Ιούλιοσ 2010 ΛΗΞΗ Οι προτϊςεισ υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ από τισ μϋχρι τισ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 7

8 ΣΙΣΛΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 21/5/2010 Πρϊςινοσ Σουριςμόσ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Υυςικϊ ό Νομικϊ Πρόςωπα που εκμεταλλεύονται τουριςτικϊ καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ϋχουν ιδρυθεύ πριν από την 1/1/2008, δεν εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ του Κανονιςμού (ΕΚ) 1998/2006 και τϋλοσ δεν εμπύπτουν ςτα κριτόρια διαχωριςμού πρϊξεων των Σαμεύων ΕΣΠΑ, ΕΓΣΑΑ και ΕΣΑ όπωσ αυτϊ περιλαμβϊνονται ςτο ΕΠ «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Ανϊπτυξη τησ περιβαλλοντικόσ ςυνεύδηςησ των εμπλεκόμενων ςτην τουριςτικό διαδικαςύα και τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθύνησ των τουριςτικών επιχειρόςεων. Αναβϊθμιςη των προςφερόμενων υπηρεςιών των τουριςτικών μονϊδων. Βελτύωςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών και των περιβαλλοντικών τουσ επιδόςεων. Δημιουργύα υποδομών και ςχεδύων δρϊςεων που πληρούν τα κριτόρια οικολογικόσ πιςτοπούηςησ. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ το πλαύςιο του προγρϊμματοσ ενιςχύονται ϋργα ύψουσ επϋνδυςησ από Οι κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών εύναι οι εξόσ: 1. Προμόθεια ςυςτημϊτων και εξοπλιςμού 2. Κτιριακϊ διαμόρφωςη χώρων - ειδικϋσ και βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ 3. Δαπϊνεσ πιςτοπούηςησ, επαλόθευςησ, επικύρωςησ ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 4. Αμοιβϋσ ςυμβούλων και ϊλλεσ υπηρεςύεσ 5. Ενημϋρωςη και προβολό ΥΟΡΕΑ Ενδιϊμεςοσ Υορϋασ ΕΠ Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΕΠΑΕ) ΕΝΑΡΞΗ Προδημοςύευςη ΛΗΞΗ Προδημοςύευςη ΣΙΣΛΟ Εγγύηςη Φαμηλότοκων Δανεύων για την Κϊλυψη Υορολογικών και Αςφαλιςτικών Τποχρεώςεων ΜΕ/ΠΜΕ (ΣΕΜΠΜΕ) ΔΗΜΟΙΕΤΗ Μϊιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Σο Πρόγραμμα απευθύνεται ςε υφιςτϊμενεσ ΜΕ/ΠΜΕ (που ϋχουν ημερομηνύα ϋναρξησ εργαςιών ϋωσ 31/12/2009), οποιαςδόποτε νομικόσ μορφόσ, με ϋδρα ςε οποιαδόποτε περιφϋρεια τησ Ελλϊδοσ, απαςχολούν λιγότερουσ από 50 εργαζόμενουσ ΕΜΕ και εμφανύζουν Ετόςιο Κύκλο Εργαςιών ϋωσ 10 εκατ.. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 1. Φρηµατοδότηςη των ΜΕ/ΠΜΕ χωρύσ να εύναι προαπαιτούµενη για την εκταµύευςη 2. των δανεύων η φορολογικό και αςφαλιςτικό ενηµερότητα 3. Απευθεύασ πληρωµό των φορολογικών και αςφαλιςτικών οφειλών ςε ΟΤ και Αςφαλιςτικϊ Σαµεύα µε δύγραµµη επιταγό για την αποφυγό «εκτροχιαςµού» τησ κατεύθυνςησ των δανεύων, 8

9 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 4. Ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ δανειςµού των ΜΕ/ΠΜΕ µε προκαθοριςµϋνα χαµηλϊ επιτόκια και παροχό ελϊχιςτων ό µηδενικών εξαςφαλύςεων, 5. Παροχό ευνοώκών όρων δανεύου (διετόσ περύοδοσ χϊριτοσ και εξαετόσ διϊρκεια), 6. Επιβολό ετόςιασ προµόθειασ για την ΣΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,25%). Επιλϋξιµεσ δαπϊνεσ οι οφειλϋσ ςε ΟΤ και αςφαλιςτικϊ ταµεύα. Ανώτατο ποςό δανεύου ανϊ επιχεύρηςη και κατώτατο ποςό Ανώτατο ποςό ανϊλογα µε τον αριθµό των απαςχολούµενων /ΕΜΕ: ΕΣΗΙΕ ΜΟΝΑ Ε ΕΡΓΑΙΑ (Ε.Μ.Ε.) ΑΝΩΣΑΣΟ ΠΟΟ ΑΝΕΙΟΤ Από 0 ϋωσ και 4, ϋωσ και 19, ϋωσ και 49, Ποςοςτό κϊλυψησ τησ εγγύηςησ 80%, ϊνεια εξαετό µε 2 ϋτη περύοδο χϊριτοσ (πληρωµό τόκων), Επιτόκιο δανεύου EURIBOR 6 µηνών µονϊδεσ βϊςησ (6%) κατ ανώτατο όριο, Για δϊνεια ϋωσ δεν παρϋχονται εξαςφαλύςεισ από ΜΕ/ΠΜΕ, Για δϊνεια από ϋωσ παρϋχονται εξαςφαλύςεισ εφόςον ζητηθούν από την τρϊπεζα. την περύπτωςη εµπρϊγµατων εξαςφαλύςεων αυτϋσ δε θα ξεπερνούν το 10% του δανεύου. ΥΟΡΕΑ ΣΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΕΝΑΡΞΗ Μϊιοσ 2010 ΛΗΞΗ 31/12/2010 (εκτόσ αν η εξϊντληςη του Προώπολογιςμού πραγματοποιηθεύ νωρύτερα). ΣΙΣΛΟ Εγγύηςη Φαμηλότοκων Δανεύων για την κϊλυψη δαπανών αγορϊσ πρώτων υλών, εμπορευμϊτων και υπηρεςιών (ΣΕΜΠΜΕ) ΔΗΜΟΙΕΤΗ Μϊιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Σο Πρόγραμμα απευθύνεται ςε υπό ςύςταςη (που διαθϋτουν ΑΥΜ), νεοςύςτατεσ, νϋεσ και υφιςτϊμενεσ ΜΕ/ΠΜΕ οποιαςδόποτε νομικόσ μορφόσ, ϋχουν ϋδρα ςε οποιαδόποτε περιφϋρεια τησ Ελλϊδοσ, απαςχολούν (ό θα απαςχολόςουν, για τισ υπό ςύςταςη ςτο πρώτο ϋτοσ λειτουργύασ) λιγότερουσ από 50 εργαζόμενουσ - ΕΜΕ και εμφανύζουν (ό προβλϋπεται, για τισ υπό ςύςταςη ΜΕ/ΠΜΕ, ότι θα εμφανύςουν ςτο πρώτο ϋτοσ λειτουργύασ τουσ) ετόςιο κύκλο εργαςιών ϋωσ 10 εκατ.. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 1. Ωµεςη κϊλυψη τρεχουςών λειτουργικών αναγκών για δαπϊνεσ αγορϊσ πρώτων υλών, εµπορευµϊτων, υπηρεςιών και διευκόλυνςη µεςοπρόθεςµου προγραµ- µατιςµού ΜΕ/ΠΜΕ, 2. τόριξη υγιών επιχειρόςεων για ϊµεςη εξόφληςη προµηθευτών που ύςωσ οδηγόςει και ςε ευνοώκότερουσ όρουσ αγορϊσ πρώτων υλών, εµπορευµϊτων κλπ, 3. τόριξη παραγωγόσ και ανταγωνιςτικότητασ ΜΕ/ΠΜΕ υπό ςύςταςη, νϋων και υφιςτϊµενων, 4. υνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ό να αναζητηθούν ςτο µϋλλον νϋεσ πηγϋσ χρηµατοδότηςησ για την ανϊπτυξη τησ επιχειρηµατικόσ δραςτηριότητασ, 5. Απευθεύασ χρηµατοδότηςη προµηθευτών για αποφυγό οιουδόποτε «εκτροχιαςµού» τησ κατεύθυνςησ των δανεύων, 6. Ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ δανειςµού των ΜΕ/ΠΜΕ µε προκαθοριςµϋνα χαµηλϊ 9

10 επιτόκια και παροχό ελϊχιςτων ό µηδενικών εξαςφαλύςεων, 7. Παροχό ευνοώκότατων όρων δανεύου (διετόσ περύοδοσ χϊριτοσ και εξαετόσ διϊρκεια δανεύων) και 8. Επιβολό ετόςιασ προµόθειασ για την ΣΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,35%). 1. Επιλϋξιµεσ δαπϊνεσ εύναι αυτϋσ που καλύπτονται από νόµιµα παραςτατικϊ επύ πιςτώςει του ΚΒ (όπωσ Σιµολόγια Πώληςησ- ελτύα Αποςτολόσ, Σιµολόγια Πώληςησ (ςυνοδευόµενα οπωςδόποτε από τα αντύςτοιχα ελτύα Αποςτολόσ)), Σιµολόγια ό ελτύα Παροχόσ Τπηρεςιών, λοιπϊ νόµιµα παραςτατικϊ, προςφορϋσ/προτιµολόγια ςε ιςχύ, µε ηµεροµηνύα ϋκδοςησ ϋωσ και 60 ηµϋρεσ πριν από την ηµεροµηνύα υποβολόσ αύτηςησ χρηµατοδότηςησ τησ ΜΕ/ΠΜΕ ςτην Σρϊπεζα και υπό την προώπόθεςη ότι ϋχουν εκδοθεύ µετϊ την ηµεροµηνύα ϋγκριςησ του Οδηγού Προγρϊµµατοσ, 2. Ανώτατο ποςό δανεύου ανϊ επιχεύρηςη και κατώτατο ποςό , 3. Ποςοςτό κϊλυψησ τησ εγγύηςησ 80%, 4. ϊνεια εξαετό µε 2 ϋτη περύοδο χϊριτοσ (πληρωµό τόκων), 5. Επιτόκιο δανεύου EURIBOR 6 µηνών µονϊδεσ βϊςησ (6%) κατ ανώτατο όριο, 6. Για δϊνεια ϋωσ δεν παρϋχονται εξαςφαλύςεισ από ΜΕ/ΠΜΕ, 7. Για δϊνεια από ϋωσ παρϋχονται εξαςφαλύςεισ εφόςον ζητηθούν από την τρϊπεζα. την περύπτωςη εµπρϊγµατων εξαςφαλύςεων αυτϋσ δε θα ξεπερνούν το 10% του δανεύου. ΥΟΡΕΑ ΣΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΕΝΑΡΞΗ Μϊιοσ 2010 ΛΗΞΗ 31/12/2010 (εκτόσ αν η εξϊντληςη του Προώπολογιςμού πραγματοποιηθεύ νωρύτερα). ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΙΣΛΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 15/9/2009 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Digi Lodge: Ενύςχυςη ξενοδοχειακών και τουριςτικών καταλυμϊτων για τη δημιουργύα διαδικτυακών τόπων προβολόσ και ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών κρατόςεων Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ: Να εύναι ξενοδοχεύο κλαςικού τύπου, τύπου Motel, τύπου επιπλωμϋνων διαμεριςμϊτων, μικτού τύπου, όλεσ τισ μορφϋσ ενοικιαζόμενων δωματύων, όλα τα παραδοςιακϊ καταλύματα και όλεσ τισ τουριςτικϋσ επιπλωμϋνεσ κατοικύεσ και επαύλεισ και τισ οργανωμϋνεσ τουριςτικϋσ καταςκηνώςεισ (κϊμπινγκ). Επιχεύρηςη υφιςτϊμενη πριν την Φρονικό Διϊρκεια ολοκλόρωςησ εγκριθϋντων επενδυτικών ςχεδύων 12 μόνεσ. Η Δρϊςη «Ενύςχυςη ξενοδοχειακών και τουριςτικών καταλυμϊτων για τη δημιουργύα διαδικτυακών τόπων προβολόσ και ςυςτημϊτων ηλεκτρονικών κρατόςεων (digi - lodge)» αφορϊ την υλοπούηςη επενδύςεων ςτον τομϋα του τουριςμού από επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ωσ ξενοδοχειακϊ ό τουριςτικϊ καταλύματα, λειτουργούν εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ και δεν εμπύπτουν ςτισ εξαιρϋςεισ του εγκεκριμϋνου, με την υπ αριθμ. Πρωτ. C(2009) 5729/ απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, καθεςτώτοσ ενύςχυςησ Ν304/ Πολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ τόποσ προβολόσ τουριςτικόσ μονϊδασ με δυνατότητεσ on line κρατόςεων 2. Μηχανοργϊνωςη τουριςτικών μονϊδων 10

11 3. Αςύρματη επικοινωνύα 4. Ηλεκτρονικό προώθηςη και προβολό 5. Ενϋργειεσ ολοκλόρωςησ τησ επϋνδυςησ ΥΟΡΕΑ Χηφιακϋσ Ενιςχύςεισ ΑΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/9/2009 ΛΗΞΗ Μϋχρι εξϊντληςησ προώπολογιςμού όχι όμωσ περιςςότερο των 18 μηνών από την ημερομηνύα προκόρυξησ. ΣΙΣΛΟ E security: Ενύςχυςη Επιχειρόςεων για την υλοπούηςη επενδύςεων ςτην ψηφιακό αςφϊλεια ΔΗΜΟΙΕΤΗ 24/3/2009 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Επιχεύρηςη ανεξϊρτητα από τη νομικό μορφό : Τφιςτϊμενη πριν την Με θετικό μϋςο όρο κερδών προ φόρων και αποςβϋςεων τα τελευταύα 3 οικονομικϊ ϋτη. Απαςχολεύ τουλϊχιςτον 1 εργαζόμενο. Λειτουργεύ νόμιμα. Σα τελευταύα τρύα (3) οικονομικϊ ϋτη δεν ϋχει λϊβει επιχορηγόςεισ (με κϊποιεσ εξαιρϋςεισ). Ανόκει ςτισ Μικρομεςαύεσ. Η αξύα κτόςησ του εξοπλιςμού Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) που εύναι όδη εγκατεςτημϋνοσ ςτην Επιχεύρηςη (εξοπλιςμόσ & λογιςμικό) και αποκτόθηκε κατϊ το χρονικό διϊςτημα από το 2000 ϋωσ την ημερομηνύα προκόρυξησ τησ Δρϊςησ θα πρϋπει τουλϊχιςτο να ανϋρχεται ςτο ποςό των Ευρώ. Με χρονικό διϊρκεια ςχεδύου 6 μόνεσ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ τόχοσ τησ δρϊςησ εύναι οι εταιρύεσ που θα ενιςχυθούν να μπορούν να προλαμβϊνουν και να αντιμετωπύζουν αποτελεςματικϊ τουσ ψηφιακούσ κινδύνουσ / απειλϋσ (κακόβουλεσ ό μη), που μπορεύ να δεχτούν ςημαντικού πόροι τησ εταιρύασ, όπωσ η διαχειριζόμενη πληροφορύα, τα πληροφοριακϊ τησ ςυςτόματα, λογιςμικό κλπ., η ενύςχυςη τησ εμπιςτοςύνησ των επιχειρόςεων ςτα νϋα ψηφιακϊ μϋςα και την ψηφιακό αςφϊλεια. Περιλαμβϊνεται ςε μια ευρύτερη κατηγορύα πρωτοβουλιών / ενεργειών του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Χηφιακό ύγκλιςη» οι οπούεσ υποςτηρύζουν την προώθηςη τησ χρόςησ των ΣΠΕ κυρύωσ ςτον ιδιωτικό τομϋα. Ο μϋγιςτοσ προώπολογιςμόσ ανϊ υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχϋδιο ενύςχυςησ μπορεύ να ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των ευρώ και το ανώτατο ποςό τησ επιχορόγηςησ για αυτό την περύπτωςη μπορεύ να ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των ευρώ (ότοι το 70% του μϋγιςτου προώπολογιςμού του επενδυτικού ςχεδύου ενύςχυςησ). Ο ελϊχιςτοσ προώπολογιςμόσ ανϊ υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχϋδιο ενύςχυςησ ορύζεται ςτα ευρώ. ε κϊθε περύπτωςη, θα πρϋπει να τηρούνται τα επιμϋρουσ όρια των δαπανών, όπωσ αυτϊ αναλύονται ςτην παρϊγραφο 5.2 του Οδηγού Τποβολόσ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 9 τησ προκόρυξησ. Σο ανώτατο ύψοσ του προτεινόμενου προώπολογιςμού ανϊ υποβαλλόμενη πρόταςη διαμορφώνεται με βϊςη τον πύνακα τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 13 τησ προκόρυξησ και δεν αποτελεύ ςημεύο αξιολόγηςησ. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 11

12 ΥΟΡΕΑ Χηφιακϋσ Ενιςχύςεισ ΑΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/4/2009 ΛΗΞΗ Μϋχρι την εξϊντληςη του διαθϋςιμου προώπολογιςμού ανϊ Περιφϋρεια. ΣΙΣΛΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 18/10/2010 Διαρθρωτικό Προςαρμογό Εργαζομϋνων και Επιχειρόςεων εντόσ τησ Οικονομικόσ Κρύςησ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Επιχειρόςεισ που απαςχολούν 50 εργαζόμενουσ και ϊνω και ςχεδιϊζουν να προχωρόςουν ςτην εφαρμογό αλλαγών και μϋτρων αναδιϊρθρωςησ και προςαρμογόσ, τα οπούα θα επιφϋρουν ςοβαρϋσ ανακατατϊξεισ και επιπτώςεισ ςτο επιχειρηςιακό και εργαςιακό τουσ περιβϊλλον. Οι αλλαγϋσ αυτϋσ θα πρϋπει να αφορούν κατϊ προτύμηςη αλλϊ όχι αποκλειςτικϊ ϋναν ό περιςςότερουσ από τουσ βαςικούσ τομεύσ που ορύζονται ςτην προκόρυξη του προγρϊμματοσ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Σα Ολοκληρωμϋνα χϋδια Διαρθρωτικόσ Προςαρμογόσ των Επιχειρόςεων περιλαμβϊνουν ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ που ςυνδϋονται με προκαθοριςμϋνεσ κατευθύνςεισ και προγραμματιςμϋνεσ αλλαγϋσ ςτην οργϊνωςη κϊθε επιχεύρηςησ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςε τομεύσ, όπωσ : 1. Η βελτιςτοπούηςη τησ χρόςησ πόρων, που αφορϊ ςτην ειςαγωγό ςτισ επιχειρόςεισ μεθόδων διούκηςησ που ςυμβϊλλουν ςτην εξοικονόμηςη πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενϋργειασ, τεχνολογικού εξοπλιςμού, ανθρώπινου δυναμικού), 2. Η βελτύωςη τησ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, που ςχετύζεται με την υιοθϋτηςη μεθόδων εργαςύασ και διούκηςησ με ςεβαςμό ςτο περιβϊλλον (π.χ. διαςφϊλιςη ποιότητασ προώόντων υπηρεςιών και διαδικαςιών, υγιεινό και αςφϊλεια, διαχεύριςη κινδύνων, διαχεύριςη αποβλότων, νομοθεςύα), 3. Η ενύςχυςη τησ εξωςτρϋφειασ που περιλαμβϊνει τη προςπϊθεια ςτόριξησ των επιχειρόςεων για ανϊπτυξη εξαγωγικόσ δραςτηριότητασ (π.χ. τεχνικϋσ εξαγωγών, εξαγωγικό μϊρκετινγκ, προδιαγραφϋσ ςόμανςησ προώόντων) και 4. Η ανϊπτυξη μοντϋλων και πρακτικών κατϊλληλησ προετοιμαςύασ του προςωπικού κϊθε βαθμύδασ και κατηγορύασ (εργαζομϋνων και επιχειρηματιών) για την προςταςύα των επιχειρόςεων και των απειλούμενων θϋςεων εργαςύασ και για την εξαςφϊλιςη θϋςεων εργαςύασ ςυγκεκριμϋνων ομϊδων εργαζομϋνων. Οι επιχειρόςεισ που θα επιλεγούν για χρηματοδοτικό ενύςχυςη ςτο πλαύςιο του παρόντοσ προγρϊμματοσ υποχρεούνται να υλοποιόςουν και τισ δύο κατωτϋρω ενϋργειεσ: 1. υμβουλευτικϋσ Τπηρεςύεσ, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν υπηρεςύεσ ςυμβούλου προςαρμογόσ, παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςτην επιχεύρηςη για θϋματα επιχειρηματικόσ λειτουργύασ ό προςωπικού, και 2. Δρϊςεισ κατϊρτιςησ: κατϊρτιςη / επανακατϊρτιςη του προςωπικού. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΥΟΡΕΑ ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2010 ΛΗΞΗ 10/12/2010 Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 12

13 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕ ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΕΠΑ ΠΡΙΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ 2010 ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ Εναλλακτικόσ Σουριςμόσ Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ εύναι: Υυςικϊ ό Νομικϊ Πρόςωπα (Ανώνυμη Εταιρεύα, Εταιρεύα Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ, Ομόρρυθμη Εταιρεύα ό Ετερόρρυθμη Εταιρεύα) που παρϋχουν ό δύνανται να παρϋχουν εναλλακτικϊ προώόντα και υπηρεςύεσ τουριςτικού ενδιαφϋροντοσ και που λειτουργούν νόμιμα ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. Δεν ϋχουν δικαύωμα υποβολόσ επενδυτικόσ πρόταςησ οι δημόςιεσ επιχειρόςεισ και οργανιςμού ό / και οι θυγατρικϋσ τουσ, αλλϊ κατ' εξαύρεςη, ςτο πλαύςιο τησ πρωτοβουλύασ επιτρϋπεται να υποβϊλλουν επενδυτικό πρόταςη Δημοτικϋσ και Κοινοτικϋσ Επιχειρόςεισ, Αναπτυξιακϋσ Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ, Επιχειρόςεισ Ο.Σ.Α. Ειδικού κοπού, επιχειρόςεισ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων, Επιμελητόρια, υνεταιριςμού και Ενώςεισ υνεταιριςμών, Σοπικού ύλλογοι, Ιδρύματα κ.λπ., υπό την προώπόθεςη ότι μετϋχουν ωσ εταύροι ςε εταιρικό ςχόμα μαζύ με τουλϊχιςτον μύα (1) από τισ τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ του ϊρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΥΕΚ Α' 118), όπωσ ιςχύει, και η ςυμμετοχό τουσ αθροιςτικϊ δεν υπερβαύνει το 25% του προώπολογιςμού του ϋργου. την πρϊξη, επιλϋξιμα θεωρούνται επενδυτικϊ ςχϋδια υφιςτϊμενων επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ςτον ελλαδικό χώρο με προώπολογιςμό που κυμαύνεται από ϋωσ και με φυςικό αντικεύμενο την ανϊπτυξη των εναλλακτικών τουριςτικών δραςτηριοτότων. Περιλαμβϊνεται το ςύνολο των τουριςτικών υπηρεςιών, οι οπούεσ διακρύνονται ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ, τισ προτιμόςεισ και τα κύνητρα των τουριςτών, απευθύνονται ςε ϋνα εξειδικευμϋνο κοινό, τηρούν τισ αρχϋσ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και ςυμβϊλλουν ςτην ϊμβλυνςη τησ εποχικότητασ τησ τουριςτικόσ ζότηςησ. Μορφϋσ εναλλακτικού τουριςμού εύναι: ο Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ, ο Θαλϊςςιοσ Σουριςμόσ, ο Σουριςμόσ Τπαύθρου, ο Γαςτρονομικόσ Σουριςμόσ, ο Σουριςμόσ Τγεύασ και Ευεξύασ, ο υνεδριακόσ τουριςμόσ, κ.ϊ. Κύριοι ςτόχοι των επενδυτικών ςχεδύων που θα ενιςχυθούν εύναι ενδεικτικϊ: Η ανϊπτυξη εναλλακτικών τουριςτικών υπηρεςιών και δραςτηριοτότων. Η προςωποπούηςη και εξατομύκευςη τησ τουριςτικόσ εμπειρύασ. Η παροχό ολοκληρωμϋνων τουριςτικών υπηρεςιών ςε ειδικϋσ ομϊδεσ επιςκεπτών (π.χ. επαγγελματικϋσ ομϊδεσ, ΑμΕΑ κ.λ.π.). Η διαφοροπούηςη των παρεχόμενων τουριςτικών προώόντων και υπηρεςιών από τισ μορφϋσ μαζικού τουριςμού. Η διαςύνδεςη των παρεχόμενων τουριςτικών υπηρεςιών με την τοπικό παραγωγό. Η τουριςτικό αξιοπούηςη των τοπικών, φυςικών και πολιτιςτικών πόρων. Η ειςαγωγό καινοτομιών. Η ενύςχυςη τησ αειφορύασ και η μεύωςη των εξωτερικών επιβαρύνςεων των παρεχόμενων τουριςτικών υπηρεςιών και δραςτηριοτότων. Η διϊχυςη και ενύςχυςη τησ πιςτοπούηςησ τησ ποιότητασ ςε όλα τα ςτϊδια τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ Ενιςχύονται με ϊμεςη επιχορόγηςη επενδυτικϊ ςχϋδια ύψουσ από ϋωσ Οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ καθορύζονται ςε εφαρμογό των ϊρθρων 87 και 88 τησ υνθόκησ για τισ ενιςχύςεισ όςςονοσ ςημαςύασ (de minimis) και αναφϋρονται αποκλειςτικϊ ςε πϊγια και ϊυλα ςτοιχεύα επϋνδυςησ καθώσ και ςε παροχό ςυμβουλών και ϊλλεσ υπηρεςύεσ και δραςτηριότητεσ τα οπούα εξυπηρετούν αποκλειςτικϊ τισ επιλϋξιμεσ ενϋργειεσ. Αφορούν δε ςε προμόθεια ςυςτημϊτων και εξοπλιςμού, διαμόρφωςη χώρων και δημιουργύα βοηθητικών εγκαταςτϊςεων, αμοιβϋσ ςυμβούλων, ενϋργειεσ προβολόσ και επικοινωνύασ και ϊλλεσ δαπϊνεσ. 13

14 ΣΙΣΛΟ Εκπαύδευςη των ςτελεχών των επιχειρόςεων ςε θϋματα ςυναλλαγόσ και εξυπηρϋτηςησ ατόμων με αναπηρύα, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα ςτελϋχη πρώτησ γραμμόσ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ τελϋχη επιχειρόςεων ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη του επιχειρηματικού κόςμου για την προςβαςιμότητα ςτην αγορϊ χωρύσ διακρύςεισ. Διοργϊνωςη εκπαιδευτικών ςεμιναρύων με ςτόχο την εκπαύδευςη επιχειρηματιών και εργαζομϋνων ςτελεχών ςε θϋματα ςυναλλαγόσ και εξυπηρϋτηςησ των Ατόμων με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ (ΑμΕΑ) (ενόψει και τησ ανϊπτυξησ ςχόματοσ πιςτοπούηςησ καταςτημϊτων / επιχειρόςεων φιλικών ωσ προσ την πρόςβαςη και την εξυπηρϋτηςη καταναλωτών που ανόκουν ςτην κοινωνικό ομϊδα των ΑμΕΑ και υιοθϋτηςη ςωςτών πρακτικών εναρμονιςμϋνων με τισ κοινοτικϋσ επιταγϋσ). ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Επιμόρφωςη επαγγελματιών / επιχειρηματιών / ςτελεχών επιχειρόςεων ςχετικϊ με τη βελτύωςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιών ςτον τομϋα του εμπορύου και την υιοθϋτηςη οικολογικών εμπορικών πρακτικών τελϋχη επιχειρόςεων Επιχειρόςεισ διαφόρων κλϊδων και τομϋων ςε όλη την Επικρϊτεια, με ϋμφαςη κυρύωσ ςτουσ κλϊδουσ του Εμπορύου και των Τπηρεςιών. Επύςησ, κλαδικού και επιχειρηματικού ςύνδεςμοι και ενώςεισ ςε Αθόνα, Θεςςαλονύκη και Περιφϋρεια. ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ Εγνατύα Πληροφορικόσ ΙΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ, Μικρϋσ και Μεςαύεσ επιχειρόςεισ, ανεξαρτότου μορφόσ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) με ϋδρα ςτισ Περιφϋρειεσ Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ, Κεντρικόσ & Δυτικόσ Μακεδονύασ, Ηπεύρου. Σα επιλϋξιμα επενδυτικϊ ςχϋδια αφορούν ςτην: Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων. Ανϊπτυξη νϋων ό βελτύωςη υφιςταμϋνων προώόντων και υπηρεςιών με υψηλό προςτιθϋμενη αξύα. Ανϊπτυξη των εξαγωγών προώόντων ΣΠΕ και τη διεύςδυςη ςε νϋεσ αγορϋσ. Ανϊπτυξη και ενύςχυςη δραςτηριοτότων τεχνολογικόσ καινοτομύασ Δαπϊνεσ ςύνταξησ επιχειρηματικού ςχεδύου και λοιπών υποςτηρικτικών δρϊςεων (δαπϊνεσ εκτύπωςησ εμπορικών και εταιρικών εντύπων, ςημϊτων καθώσ και ϊλλων υλικών ςχετικών με την προβολό και προώθηςη των προώόντων, δαπϊνεσ κατακύρωςησ εμπορικών ςημϊτων & δαπϊνεσ κατοχύρωςησ πνευματικών δικαιωμϊτων προώόντων λογιςμικού ςτην Ελλϊδα αλλϊ και ςτην διεθνό αγορϊ, αγορϊ τεχνογνωςύασ (knowhow, royalties) με ςκοπό τη δημιουργύα νϋων προώόντων κ.λ.π.). Προμόθεια, εγκατϊςταςη και λειτουργύα νϋου τεχνολογικού και παραγωγικού εξοπλιςμού για τη βελτύωςη τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ (H/W, S/W). Δαπϊνεσ ενύςχυςησ τησ εξωςτρϋφειασ που περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ: διεθνοπούηςη 14

15 μετϊφραςησ των προώόντων αυτών ςε ξϋνεσ γλώςςεσ, δαπϊνεσ μετϊφραςησ ελληνικών προώόντων ςε ξϋνεσ γλώςςεσ, δαπϊνεσ διεθνοπούηςησ ελληνικών εργαλεύων λογιςμικού για την ανϊπτυξη web εφαρμογών (portals, e-market places), δαπϊνεσ ελληνοπούηςησ προώόντων μετϊ από ανϊληψη εμπορικόσ αντιπροςώπευςησ ςτην Ελλϊδα, ςυμμετοχό ςε θεματικϋσ εκθϋςεισ του κλϊδου ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό για την επιλεκτικό προβολό των παραγόμενων προώόντων, δαπϊνεσ ςχεδιαςμού, εφαρμογόσ και πιςτοπούηςησ ςυςτημϊτων διαςφϊλιςησ ποιότητασ (π.χ. πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9000). την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνεται και η προμόθεια, εγκατϊςταςη και λειτουργύα εξειδικευμϋνου εξοπλιςμού και λογιςμικού ποιοτικού ελϋγχου, δαπϊνεσ απαςχόληςησ - μιςθοδοςύασ νϋων ερευνητών & επιςτημόνων πληροφορικόσ για την ανϊπτυξη - υλοπούηςη νϋων καινοτομικών προώόντων (S/W ό/και H/W). ΣΙΣΛΟ Τποςτόριξη επιχειρόςεων για την υλοπούηςη επενδυτικών ςχεδύων που αφορούν ανϊπτυξη καινοτόμων υπηρεςιών προςτιθϋμενησ αξύασ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ επιχειρόςεισ (Πολύ Μικρϋσ, Μικρϋσ, Μεςαύεσ και Μεγϊλεσ) του κλϊδου ΣΠΕ, ανεξαρτότου μορφόσ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Αντικειμενικό ςτόχο τησ δρϊςησ αποτελεύ η ενύςχυςη επιχειρηματικών δραςτηριοτότων τεχνολογικόσ καινοτομύασ και η εφαρμογό καινοτόμων επενδυτικών ςχεδύων, με απώτερο ςκοπό την ανϊπτυξη νϋων Τπηρεςιών Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Η καινοτομύα ςτισ υπηρεςύεσ μπορεύ να αφορϊ νϋεσ τεχνολογύεσ, διεργαςύεσ, τρόπουσ αλληλεπύδραςησ με τον πελϊτη, αλλϊ και νϋα επιχειρηματικϊ μοντϋλα και πρακτικϋσ. Τλοπούηςη επενδυτικών ςχεδύων για την ανϊπτυξη νϋων, καινοτόμων Τπηρεςιών Προςτιθϋμενησ Αξύασ. Σα επενδυτικϊ ςχϋδια θα ςτοχεύουν ςε καινοτόμεσ υπηρεςύεσ τύπου B2C (Επιχεύρηςη προσ Καταναλωτό) ό B2B (Επιχεύρηςη προσ Επιχεύρηςη). Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ θα πρϋπει να αξιοποιούν νϋεσ τεχνολογύεσ αιχμόσ και διαφορετικϊ 40 μϋςα και τρόπουσ διϊθεςησ (π.χ. broadband networks, web, mobile networks). Ενδεικτικϊ, οι υπηρεςύεσ καινοτομύασ δύναται να αφορούν ςε διαφορετικϊ θεματικϊ αντικεύμενα και τομεύσ όπωσ Τγεύα, Εκπαύδευςη, Επιχειρηματικότητα, Διαφόμιςη, Επικοινωνύα, Πολιτιςμό, Χυχαγωγύα, Σουριςμό, Περιβϊλλον, Μεταφορϋσ, Κοινωνικό Δικτύωςη. Ενθαρρύνεται η ανϊπτυξη υπηρεςιών για διεύςδυςη ςε niche markets. Επενδύςεισ ςε ενςώματα και ϊυλα ςτοιχεύα ενεργητικού (εξοπλιςμόσ, λογιςμικό, απόκτηςη τεχνογνωςύασ). Μιςθολογικό κόςτοσ ϊμεςα δημιουργούμενων από το επενδυτικό ςχϋδιο θϋςεων απαςχόληςησ. Ειδικότερα για τισ ΜμΕ, επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ αποτελούν και η λόψη εξειδικευμϋνων ςυμβουλευτικών υπηρεςιών, καθώσ και η ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ. ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ 15

16 ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ υνεργαςύα ςτισ Τπηρεςύεσ και την Πρϊςινη Ανϊπτυξη υμπρϊξεισ μεταξύ επιχειρόςεων ανεξαρτότωσ μεγϋθουσ και Ερευνητικών Υορϋων όπωσ Πανεπιςτόμια, ΣΕΙ, Ερευνητικϊ Κϋντρα και Ινςτιτούτα, ΣΕΙ, καθώσ και Σεχνολογικϊ και ϊλλοι φορεύσ. Η δρϊςη παρϋχει την απαιτούμενη χρηματοδότηςη για τη δημιουργύα πυρόνων ςτενϊ αλληλοςυνδεόμενων επιχειρόςεων (ςτη βϊςη κοινού οικονομικού προςανατολιςμού και ςυμφϋροντοσ) που ςυνεργϊζονται με ερευνητικούσ φορεύσ για τη δημιουργύα και προώθηςη ςτη διεθνό αγορϊ καινοτομικών προώόντων και υπηρεςιών. Σο υπό ςχεδιαςμό χρηματοδοτικό ςχόμα προβλϋπει υποςτόριξη για την ανϊπτυξη κοινών υποδομών, εφόςον χρειϊζονται, την παροχό υπηρεςιών προσ τισ επιχειρόςεισ - μϋλη του cluster, όπωσ κατϊρτιςη, υποςτόριξη πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, ςυμμετοχό ςε κοινϋσ εκθϋςεισ, προβολό προώόντων, καθώσ και μικρϊ ϋργα επύδειξησ ό / και ανϊπτυξησ πρωτοτύπων. Η δρϊςη υποςτηρύζει τη ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτισ επιχειρόςεισ και τουσ ερευνητικούσ φορεύσ τησ χώρασ, μϋςα από την από κοινού εκτϋλεςη ερευνητικών και τεχνολογικών ϋργων που με την ανϊπτυξη προςτιθϋμενησ αξύασ προώόντων και υπηρεςιών θα προϊγουν την πρϊςινη ανϊπτυξη, την ανταγωνιςτικότητα και την εξωςτρϋφεια των ελληνικών επιχειρόςεων. ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ Clusters ςε Νϋα (Καινοτόμα) Θεματικϊ Πεδύα τη δρϊςη μπορούν να ςυμμετϊςχουν ομϊδεσ επιχειρόςεων (καινοτόμεσ νεοςύςτατεσ επιχειρόςεισ, μικρομεςαύεσ και μεγϊλεσ επιχειρόςεισ) και ερευνητικών οργανιςμών, που λειτουργούν ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο τομϋα και γεωγραφικό περιοχό και εύναι ςυνδεδεμϋνεσ ςε μια αλυςύδα προςτιθϋμενησ αξύασ, προϊγουν την καινοτομύα και αναπτύςςουν ιςχυρϋσ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξύ τουσ, με την από κοινού χρόςη εγκαταςτϊςεων, την ανταλλαγό τεχνογνωςύασ και εμπειρογνωμοςύνησ, τη μεταφορϊ τεχνολογύασ, τη δημιουργύα δικτύων και τη διϊδοςη πληροφοριών. Οι ςυςτϊδεσ που θα ενιςχυθούν θα πρϋπει να ςυνδυϊζουν ϋνταςη γνώςησ, εξειδύκευςη ςε καινοτομικϋσ δραςτηριότητεσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ και ιςχυρό προςανατολιςμό ςε εξαγωγϋσ. Δημιουργύα ςυςτϊδων επιχειρόςεων και ερευνητικών οργανιςμών (clusters) ςε ςυγκεκριμϋνα θεματικϊ πεδύα που εμφανύζουν ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα για τη χώρα, με ςκοπό την τόνωςη τησ καινοτομικόσ δραςτηριότητασ και την επύτευξη οικονομιών κλύμακασ και ςκοπού μϋςα από την εξειδύκευςη τησ παραγωγόσ και την ανϊπτυξη ςτενόσ ςυνεργαςύασ μεταξύ των μελών των ςυςτϊδων. Η δρϊςη παρϋχει την απαιτούμενη χρηματοδότηςη για τη δημιουργύα πυρόνων ςτενϊ αλληλοςυνδεόμενων επιχειρόςεων (ςτη βϊςη κοινού οικονομικού προςανατολιςμού και ςυμφϋροντοσ) που ςυνεργϊζονται με ερευνητικούσ φορεύσ για τη δημιουργύα και προώθηςη ςτη διεθνό αγορϊ καινοτομικών προώόντων και υπηρεςιών. Σο υπό ςχεδιαςμό χρηματοδοτικό ςχόμα προβλϋπει υποςτόριξη για την ανϊπτυξη κοινών υποδομών, εφόςον χρειϊζονται, την παροχό υπηρεςιών προσ τισ 16

17 επιχειρόςεισ - μϋλη του cluster, όπωσ κατϊρτιςη, υποςτόριξη πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, ςυμμετοχό ςε κοινϋσ εκθϋςεισ, προβολό προώόντων, καθώσ και μικρϊ ϋργα επύδειξησ ό / και ανϊπτυξησ πρωτοτύπων. ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ Ενύςχυςη Εξωςτρϋφειασ ΜμΕ τη δρϊςη μπορούν να ςυμμετϊςχουν ομϊδεσ επιχειρόςεων (καινοτόμεσ νεοςύςτατεσ επιχειρόςεισ, μικρομεςαύεσ και μεγϊλεσ επιχειρόςεισ) και ερευνητικών οργανιςμών, που λειτουργούν ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο τομϋα και γεωγραφικό περιοχό και εύναι ςυνδεδεμϋνεσ ςε μια αλυςύδα προςτιθϋμενησ αξύασ, προϊγουν την καινοτομύα και αναπτύςςουν ιςχυρϋσ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξύ τουσ, με την από κοινού χρόςη εγκαταςτϊςεων, την ανταλλαγό τεχνογνωςύασ και εμπειρογνωμοςύνησ, τη μεταφορϊ τεχνολογύασ, τη δημιουργύα δικτύων και τη διϊδοςη πληροφοριών. Οι ςυςτϊδεσ που θα ενιςχυθούν θα πρϋπει να ςυνδυϊζουν ϋνταςη γνώςησ, εξειδύκευςη ςε καινοτομικϋσ δραςτηριότητεσ υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ και ιςχυρό προςανατολιςμό ςε εξαγωγϋσ. Ενύςχυςη νϋων και υφιςτϊμενων εξαγωγικών επιχειρόςεων μϋςω τησ υλοπούηςησ 2ετών επιχειρηματικών ςχεδύων που θα υλοποιηθούν με τη βοόθεια πιςτοποιημϋνων ςυμβούλων εξαγωγών, που θα προϋρχονται από το μητρώο εξαγωγών (marketing plan, αναδιοργϊνωςη πωλόςεων-ςυςτόματοσ πωλητών, media plan προβολόσ ςτο εξωτερικό, ϋρευνα διεύςδυςησ αγορϊσ, δικτύου διανομόσ). Εκτύμηςη των προοπτικών διεθνοπούηςησ τησ κϊθε επιχεύρηςησ, με την ανϊλυςη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ των προώόντων, των δικτύων διανομόσ, των μεθόδων λειτουργύασ και των πόρων. Παροχό υποςτόριξησ ςτην επιχεύρηςη, για να καθορύςει και να αναλύςει τισ ανϊγκεσ, τισ προοπτικϋσ και τα ορϊματϊ τησ, ςε ςχϋςη με τη διεθνοπούηςό τησ, καθώσ και να αξιολογόςει τη διεθνό ανταγωνιςτικό τησ θϋςη. Παραγωγό ενόσ εξατομικευμϋνου πλϊνου διεθνοπούηςησ τησ επιχεύρηςησ, μιασ ςτρατηγικόσ που θα εξαςφαλύςει την επιτυχύα ςτην αγορϊ-ςτόχο. ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Δρϊςη ενιςχύςεων επιχειρόςεων για τον εξορθολογιςμό και τη μεύωςη κόςτουσ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ των ΜμΕ Επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα του Εμπορύου και επιχειρόςεισ που παρϋχουν υπηρεςύεσ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ ςτον τομϋα των FMCG (Fast Moving Con44 sumer Goods) και λειτουργούν ωσ ενδιϊμεςοι κρύκοι μεταξύ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και αλυςύδασ εξυπηρϋτηςησ, ειδικού ςυνεργϊτεσ καθώσ και επιχειρόςεισ τελικόσ διανομόσ. Η δρϊςη θα αφορϊ ςτην ενύςχυςη επιχειρόςεων για την ανϊπτυξη και υλοπούηςη Ολοκληρωμϋνων Πληροφοριακών υςτημϊτων Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ. Οι επεμβϊςεισ του προγρϊμματοσ γύνονται ςτο ςύνολο των παραμϋτρων τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ: Σροφοδοςύα, Αποθόκευςη, Υυςικό Διανομό, Εξυπηρϋτηςη Πελϊτη αλλϊ και ςτισ Οριζόντιεσ Δρϊςεισ που διϋπουν όλα τα κυκλώματα τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. τόχοσ η μεύωςη του κόςτουσ διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ 17

18 αλυςύδασ, η καλύτερη εξυπηρϋτηςη πελϊτη / καταναλωτό και η αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ. ΣΙΣΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ Πολιτιςτικό Επιχειρηματικότητα Φρηματοδότηςη από Σαμεύο (τύπου JEREMIE) με φορεύσ πολιτιςτικϊ ιδρύματα που θα ςυνειςφϋρουν πόρουσ. Τποβολό ολοκληρωμϋνων επιχειρηςιακών ςχεδύων για προώθηςη πολιτιςτικών προώόντων που παρϊγουν ϋςοδα με ςκοπό την επιςτροφό των πόρων ςτο ταμεύο. Πυλώνεσ ςτόριξησ: Πολιτιςτικό δημιουργύα, Πολιτιςτικό διαχεύριςη. Θεματικϋσ ενότητεσ: Μουςικό, Φορόσ, Οπτικοακουςτικϊ (κινηματογρϊφοσ, φωτογραφύα, θϋατρο, video-art), Εικαςτικϊ, Γλυπτικό, Βιβλύο, Πνευματικό δημιουργύα. Εύδη ενιςχύςεων (κυρύωσ), μεμονωμϋνα ό ςυνδυαςτικϊ: Εγγυόςεισ δανεύων, Επιδότηςη επιτοκύου δανεύων, Μικροδϊνεια ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ Πρωτοβουλύα Jeremie Η επιλογό τησ ςτόριξησ και ανϊπτυξησ των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρόςεων μϋςω ανακυκλούμενων εργαλεύων πιςτώςεων αποβλϋπει πρωτύςτωσ ςτη βελτύωςη τησ πιςτοληπτικόσ ικανότητασ, ςτη διατόρηςη θϋςεων εργαςύασ και ςτη δημιουργύα νϋων, με απώτερο ςκοπό την τόνωςη τησ επιχειρηματικότητασ. Βαςικόσ ςτόχοσ τησ πρωτοβουλύασ Jeremie εύναι η ενύςχυςη των Μικρομεςαύων Επιχειρόςεων μϋςω των Διαρθρωτικών Σαμεύων, με τη χρόςη επιςτρεπτϋων ενιςχύςεων (δϊνεια, εγγυόςεισ, ςυμμετοχϋσ ςε επιχειρηματικϊ κεφϊλαια κ.λ.π. - αλλϊ όχι επιχορηγόςεισ). Η υλοπούηςη τησ πρωτοβουλύασ ςτη χώρα επιλϋχθηκε να γύνει μϋςω ςύςταςησ Σαμεύου Φαρτοφυλακύου (Jeremie Holding Fund) με διαχειριςτό αυτού το Ευρωπαώκό Σαμεύο Επενδύςεων (ΕΣαΕ). Η Ελληνικό Δημοκρατύα κατϋβαλε ςτο Σαμεύο Φαρτοφυλακύου Jeremie το ποςό των 100 εκατ.. Σο ποςό αυτό διατϋθηκε από το ΕΠ «Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα» και από τα Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα και θα ενιςχυθεύ με 150 εκατ. από το ΕΠ Χηφιακό ύγκλιςη. Σο πρώτο υποπροώόν θα ονομϊζεται Εργαλεύο Επιμεριςμού Κινδύνων (Funded Risk Sharing Product) ςυνολικού ύψουσ 60 εκατ. και αφορϊ ςε χορόγηςη δανεύων (ϋωσ ) ςε Πολύ Μικρϋσ και Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, ςύμφωνα με την ϋννοια των κοινοτικών κανονιςμών. Σα δϊνεια θα χρηματοδοτούνται κατϊ 50% από κεφϊλαια του Jeremie και κατϊ 50% από τραπεζικϊ κεφϊλαια. Σο δεύτερο υποπροώόν «Microcredit», προώπολογιςμού 30 εκατ. αφορϊ ςε μικροδϊνεια (ϋωσ ) ςε ςτοχευμϋνεσ ομϊδεσ πληθυςμού (π.χ. μακροχρόνια ϊνεργουσ, ώριμουσ ηλικιακϊ επιχειρηματύεσ, γυναύκεσ κ.λ.π.). Παρϊλληλα, ςτο πλαύςιο τησ πρωτοβουλύασ εξετϊζεται η δυνατότητα να δεςμευθούν επιπλϋον πόροι ςχετικϊ ϊμεςα ςε παρόμοια εργαλεύα τα οπούα θα υλοποιηθούν ςε ςυνεργαςύα με το ETαΕ (π.χ venture capital). To τρύτο υποπροώόν «Ενιςχύςεισ για τόριξη Κοινωνικόσ Οικονομύασ» (50εκατ. ), 18

19 αφορϊ ςε δρϊςεισ ςτο πλαύςιο ενύςχυςησ και υποςτόριξησ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και αύξηςησ τησ αποδοτικότητασ των επιχειρόςεων κοινωνικόσ οικονομύασ, όπωσ: Ενύςχυςη δημιουργύασ / start ups επιχειρόςεων κοινωνικόσ οικονομύασ, ενθϊρρυνςη και διευκόλυνςη πρόςβαςησ ςτον τραπεζικό δανειςμό μϋςω πρότυπου δανειακού προώόντοσ ςτο πλαύςιο των μικροπιςτώςεων, οργϊνωςη και λειτουργύα δομών ςυμβουλευτικόσ και επιχειρηματικόσ υποςτόριξησ επιχειρόςεων κοινωνικόσ οικονομύασ, ςύνδεςη χρηματοδοτικών εργαλεύων με πρωτοβουλύεσ Jeremie και Jasmine. To τϋταρτο υποπροιόν «Ευνοώκϊ προώόντα για ψηφιακό ςύγκλιςη» θα αφορϊ ςε δρϊςεισ δανειοδότηςησ, δημιουργύασ seed capital, startup capital, venture capital κ.λπ., για επιχειρόςεισ τεχνολογύασ και δρϊςεισ Σεχνολογύασ, Πληροφορικόσ και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) με υψηλό προςτιθϋμενη αξύα, και ςε ομϊδεσ ςτόχουσ (π.χ. νϋοι επιχειρηματύεσ) με μειωμϋνεσ εξαςφαλύςεισ. Ο προώπολογιςμόσ που θα προϋλθει από το ΕΠ Χηφιακό ύγκλιςη και τισ 5 Περιφϋρειεσ μεταβατικόσ ςτόριξησ αναμϋνεται να ανϋλθει ςε 150 εκατ.. ΣΙΣΛΟ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΡΥΗ ΣΗΡΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΒΕΠΕ Δυνητικού δικαιούχοι ενύςχυςησ εύναι: η ΕΣΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, εφόςον ςτισ βιομηχανικϋσ περιοχϋσ που διαχειρύζεται δεν ϋχουν ςυςταθεύ φορεύσ διαχεύριςησ. Υορεύσ διούκηςησ και διαχεύριςησ ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που ϋχουν ςυςταθεύ ό πρόκειται να ςυςταθούν. Οι υπό ςύςταςη φορεύσ οφεύλουν να ολοκληρώςουν τη διαδικαςύα ςύςταςόσ τουσ πριν την καταβολό τησ πρώτησ δόςησ τησ επιχορόγηςησ και το αργότερο ςε τρεισ μόνεσ από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ υπαγωγόσ. Βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των επιχειρόςεων παρεμβαύνοντασ ςτο ζότημα τησ βιομηχανικόσ εγκατϊςταςησ και βελτιώνοντασ τα πλεονεκτόματα που προκύπτουν από την εγκατϊςταςη και λειτουργύα τουσ ςε οργανωμϋνουσ και εξοπλιςμϋνουσ με την κατϊλληλη υποδομό χώρουσ, ςε επιλεγμϋνεσ περιοχϋσ τησ χώρασ. Φρηματοδοτούνται: Ϊργα ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταςτϊςεων και μηχανολογικού εξοπλιςμού. Ϊργα εξοπλιςμού ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ των υποδομών. Δαπϊνεσ που αφορούν ςε διευκολύνςεισ για τη χρηςιμοπούηςη νϋων ςύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικόσ (Σεχνολογύεσ Πληροφοριών & Επικοινωνιών πϊςησ φύςεωσ). Δαπϊνεσ για την εκπόνηςη ςχεδύων διαμόρφωςησ του τοπύου των προσ εξυπηρϋτηςη περιοχών, καθώσ και ϋργα για τη διαμόρφωςη του περιβϊλλοντοσ χώρου. Δαπϊνεσ για την καταςκευό κτιρύων για κοινό χρόςη, όπωσ κτύριο διούκηςησ, εκθεςιακό κϋντρο, κ.λ.π. ό την εκτϋλεςη εργαςιών αναβϊθμιςησ, ανακαύνιςησ, βελτύωςησ και επϋκταςησ υφιςτϊμενων κτιρύων εξυπηρϋτηςησ των ΒΕΠΕ. Δαπϊνεσ για την καταςκευό, βελτύωςη οδικών δικτύων εντόσ τησ ΒΕΠΕ, καθώσ και κόμβων ςύνδεςησ με το οδικό δύκτυο. Δαπϊνεσ για την καταςκευό, βελτύωςη, ςυμπλόρωςη και επϋκταςη δικτύων αποχϋτευςησ ομβρύων και ακαθϊρτων υδϊτων. Για τη βελτύωςη δικτύων ηλεκτροφωτιςμού και επικοινωνιών. Καταςκευό ϊλλων εγκαταςτϊςεων εξυπηρϋτηςησ τησ ΒΕΠΕ (αγωγού, δεξαμενϋσ, κ.λ.π.). Λοιπϋσ δαπϊνεσ που θα αξιολογηθούν για τη ςυμβολό τουσ ςτην αναβϊθμιςη των ΒΕΠΕ. 19

20 20

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Σκοπός της Δράσης Digi Retail H

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΟY ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τμήμα Παιδείας- ια Βίου Μάθησης Εθελοντισμού Νέας Γενιάς τεύχος 1 ο Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα