ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης"

Transcript

1 ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε απφ ηελ νκάδα ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μειίθεο κε ηελ επίβιεςε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή θ.. Μαξξά. Μέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο πξνζπαζήζακε λα ελεκεξψζνπκε ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζσκαηηθφ βάξνο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο παρπζαξθίαο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θαη λα ην βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεη ηηο ζνβαξέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ζηηο κέξεο καο απηφ ην άθξσο επηθίλδπλν θαηλφκελν πνπ φκσο απαληάηαη ζε εθαηνκκχξηα άηνκα παγθνζκίσο. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαηηέξσο ηελ θπξία Γηαλλάθε Καηεξίλα δαζθάια ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζην 1 ν δεκνηηθφ ζρνιείν Μειίθεο θαη ηνλ θχξην Κσλζηαληίλν νχξια γηα ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζην γπκλάζην Μειίθεο, φπνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν καο βνήζεζαλ έηζη ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο. 1

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε παρπζαξθία, ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Αξρηθά κειεηήζεθαλ ηα βαζηθφηεξα αίηηα ηεο παρπζαξθίαο θαη ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη ζπλέπεηεο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. ην επφκελν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά, ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ νη νπνίνη κπνξνχλ λα πεξηιιακβάλνπλ ηφζν ηελ πξνζεθηηθή δηαηξνθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε, φζν θαη άιιεο κνξθέο αληηκεηψπηζεο φπσο ε αληηκεηψπηζε κέζσ ηεο ρεηξνπξγηθήο. Σέινο ην θαηλφκελν ηεο παρπζαξθίαο δηεπξεπλήθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. 2

4 ABSTRACT In the present work the phenomenon of obesity was studied. Initially the causes of obesity were analyzed and were associated with the life style of the people today. Next, the consequences of obesity were studied and specifically how are these connected with several complaints such as fat irregularities, metabolic and arterial complications, cancer, (pair of) compasses and so on. In the third chapter the way handling the obesity was examined and we focused not only on the special nutrition diet which can be combined with the exercise but also on the forms handling operation of obesity. Finally, the aforementioned phenomenon was investigated among students of primary and secondary school using a questionnaire. 3

5 ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Ππόλογορ...1 Πεπίλητη Διζαγυγή Αίηια πασςζαπκίαρ...7 Κύπια αίηια ηηρ πασςζαπκίαρ...7 Άλλα αίηια ηηρ πασςζαπκίαρ Παιδική πασςζαπκία Αίηια παιδικήρ πασςζαπκίαρ ςνέπειερ ηηρ πασςζαπκίαρ...12 ςνέπειερ ζηο καπδιαγγειακό ζύζηημα...14 Παθήζειρ ηος δέπμαηορ...14 ςνέπειερ ζηο μεηαβολιζμό...14 Δμθάνιζη καπκίνος...14 Αναπνεςζηικό ζύζηημα...15 Παθήζειρ ζε ζσέζη με αςξημένη ενδοκοιλιακή πίεζη...15 ςνέπειερ ζηο αναπαπαγυγικό ζύζηημα Σπόποι καηαπολέμηζηρ πασςζαπκίαρ...16 Ππόγπαμμα διαηποθήρ...16 Χειποςπγική ανηιμεηώπιζη πασςζαπκίαρ Γιεπεύνηζη ηος θαινομένος ηηρ πασςζαπκίαρ μέζυ επυηημαηολογίυν ςμπεπάζμαηα Βιβλιογπαθία...27 Παπάπηημα Ι

6 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Παρπζαξθία είλαη θιηληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε ππεξβνιηθή απνζήθεπζε ιίπνπο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ην Γείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) σο παρχζαξθνη ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα κε ΓΜ κεγαιχηεξν απφ 30. Καηά κέζν φξν, νη παρχζαξθνη άλζξσπνη έρνπλ κεγαιχηεξε δαπάλε ελέξγεηαο απφ ιεπηφηεξνπο, ιφγσ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί κηα απμεκέλε κάδα ζψκαηνο. Η παρπζαξθία είλαη κηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή επξέσο δηαδεδνκέλε πνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Φαίλεηαη πσο καζηίδεη θπξίσο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, παξφιν πνπ απαληάηαη θαη ζε αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο. Δίλαη κηα ζχγρξνλε λφζνο ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή εθφζνλ είλαη κηα θχξηα αηηία ζαλάηνπ θαη απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ ηεο θαζεκεξηλά. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έλα εθαηνκκχξην ζάλαηνη νθείινληαη ζην ππεξβνιηθφ βάξνο. Ιδηαίηεξε αχμεζε ησλ αζζελψλ ηεο λφζνπ παξνπζηάδεηαη ζην δπηηθφ θφζκν. Απηφ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θαζψο ζηηο πεξηνρέο εθείλεο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ζπλδέζεη ην ηδαληθφ βάξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε έλα πγηέο ζψκα. Πιεξνθνξίεο βαζηζκέλεο ζε κειέηεο γλσζηνπνηνχλ πσο παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ παρπζαξθίαο ζηηο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έξεπλεο ζε θάζε 3 άηνκα ην έλα είλαη ππέξβαξν, έλα παρχζαξθν θαη δπζηπρψο κφλν έλα έρεη θπζηνινγηθφ βάξνο. Απειπηζηηθά αλεπηπγκέλε είλαη ε παηδηθή παρπζαξθία, θαη ηείλεη λα παξακέλεη έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα παγθνζκίσο. χκθσλα κε έξεπλεο ην ¼ παηδηά ζηελ Διιάδα είλαη ππέξβαξν. Ιαηξηθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη πσο φηαλ έλα παηδί είλαη ππέξβαξν θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπ ειηθία θαηαδηθάδεηαη, θαζψο ζα εμαθνινπζεί λα είλαη θαη θαηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Οη κεγάινπ κεγέζνπο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ε αζζέλεηα επηηξέπεη ζηνπο εηδηθνχο λα ηελ απνθαινχλ σο επηδεκία. Η παρπζαξθία δελ παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα. Αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ βάξνπο. Απηφ ηελ θάλεη αθφκε πην «χπνπιε», εθφζνλ ν αζζελήο 5

7 δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεη πφηε ην βάξνο ηνπ μεπεξλάεη απιά ην ηδαληθφ θαη πφηε θαηαιήγεη λα γίλεηαη ππέξβαξνο. Απηή ε μαθληθή επίζεζε ηεο λφζνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηά επηθίλδπλε γηα ην άηνκν πνπ λνζεί. Χζηφζν ε πνξεία ηεο αζζέλεηαο είλαη αλαζηξέςηκε θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δίαηηα θαη ζσκαηηθή άζθεζε. Παξά ηηο ζπλερείο έξεπλεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ελζαξξπληηθά. ηελ παξαθάησ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ηα αίηηα ηεο παρπζαξθίαο, νη επηπηψζεηο ηεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαζψο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο. Η εξεπλεηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ψζηε λα ζπζρεηηζηεί ην θαηλφκελν ηεο παρπζαξθίαο θαη ν ηξφπνο δσήο κε ηελ ειηθία. 6

8 2. ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Οη αηηίεο πξφθιεζεο ηηο παρπζαξθίαο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, ςπρνινγηθνί, θαη άιινη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο. 2.1 Κύξηα αίηηα ηεο παρπζαξθίαο 1. Γελεηηθνί παξάγνληεο Η παρπζαξθία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο κνηξάδνληαη θαηά θαλφλα θνηλφ ηξφπν δσήο θαη άξα δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαζηζηά δχζθνιε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ. Σαπηφρξνλα, κέζα ζην ίδην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κνηξάδνληαη ηαπηφρξνλα θαη θνηλέο ζπκπεξηθνξέο, ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο, ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ ηηο δπζθνιεχεη λα κηιάκε γηα μεθάζαξνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο ηεο παρπζαξθίαο. 2. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο Πέξα απφ ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε παρπζαξθίαο θαίλεηαη λα έρνπλ θαη δηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Σν επίπεδν ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη νη πξνζσπηθέο επηινγέο ηξνθψλ, αξηζκνχ γεπκάησλ θηι επεξεάδνπλ ην βάξνο ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα νη έιιελεο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα δείρλνπλ κηα κεγάιε ζηξνθή ζηηο ηξνθέο κε πνιιά ζπληεξεηηθά θαη ιίπνο, γηα παξάδεηγκα ην «γξήγνξν θαγεηφ» (fast-food), ζε αληίζεζε κε ηνπο έιιελεο πξνεγνχκελσλ γελεψλ πνπ πξνηηκνχζαλ ηελ επξέσο πηα δηαδεδνκέλε «κεζνγεηαθή δηαηξνθή» ηνπ ειαηφιαδνπ, ησλ ιαραληθψλ θαη ησλ θξνχησλ. 3. Φπρνινγηθνi παξάγνληεο Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ ηηο λα επεξεάζνπλ ηηο ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο. Πνιινί άλζξσπνη ηξψλε αληηδξαζηηθά ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα: ζην άγρνο, ζηε ιχπε, ζην ζπκφ. Πξφζθαηε έξεπλα απνθάιπςε πσο ην 70% ησλ αλζξψπσλ, φηαλ αγρψλεηαη, θαηαθεχγεη ζην ςπγείν. Σν θαγεηφ ζεσξείηαη έλα 7

9 ηζρπξφ θαηαπξαυληηθφ-εξεκηζηηθφ ζε έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 4. Άιιεο αηηίεο ηεο παρπζαξθίαο Σηο αζζέλεηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παρπζαξθία ή έζησ ζε κηα ηάζε αχμεζεο ηνπ βάξνπο. Ο ππνζπξενεηδηζκφο, ην ζχλδξνκν Cushing, ε θαηάζιηςε θαη νξηζκέλα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ππεξθαηαλάισζε ηξνθήο ή ζηελ αχμεζε βάξνπο. Σα θάξκαθα, ηα ζηεξνεηδή θαη κεξηθά αληηθαηαζιηπηηθά ράπηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε βάξνπο. Μεηαβοιηθοί ιόγοη Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε παρχζαξθνη κπνξεί λα πξνζιακβάλνπλ ηα ίδηα πνζά ζεξκίδσλ κε θπζηνινγηθνχο αλζξψπνπο αιιά έρνπλ ειαηησκέλν κεηαβνιηζκφ. Παξ φιν πνπ νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φλησο νη παρχζαξθνη έρνπλ δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ν αθξηβήο ξφινο απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ. Σν πην πηζαλφλ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παρπζαξθίαο είλαη απνηέιεζκα απμεκέλεο ιήςεο ηξνθήο ή ηνπιάρηζηνλ απμεκέλσλ ζεξκίδσλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο ζηελ παρπζαξθία είλαη ε αχμεζε ηεο ρνιεζηεξφιεο, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, ησλ θεηνληθψλ ζσκάησλ, ηεο γιπθφδεο ηηο ηλζνπιίλεο θαη ηνπ νπξηθνχ νμένο ζην πιάζκα. Η πατσζαρθία ως αποηέιεζκα άιιωλ λόζωλ Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλεο αζζέλεηεο, ή θαη θάξκαθα κπνξεί λα πξνδηαζέηνπλ ζε παρπζαξθία. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ ν ππνζπξενεηδηζκφο, ην ζχλδξνκν Cushing, ή θαη θάπνηεο ηηο ζπάληεο νξκνληθέο δηαηαξαρέο. Φπζηθά, αζζέλεηεο ηηο ςπρηθήο ζθαίξαο ηηο ε βνπιηκία, νη δηαηαξαρέο ιήςεο ηξνθήο θαη ππνρνλδξηαθή ππεξθαγία νδεγνχλ ηηο ζε παρπζαξθία. Απφ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο ελνρνπνηνχληαη ηα ζηεξνεηδή (θνξηηδφλε), ηα αληηςπρσζηθά θάξκαθα θαη νξηζκέλεο ζεξαπείεο ππνγνληκφηεηαο. 8

10 Η πατσζαρθία ως αποηέιεζκα ηοσ ύπλοσ Η ζπκπεξηθνξά ηνπ χπλνπ έρεη ιάβεη πνιχ ιηγφηεξε πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηελ δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Μία ζεσξία αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη κε ζχληνκν χπλν έρνπλ ρακειή ζεξκηδηθή πξφζιεςε θαη δαπάλεο, δεδνκέλνπ φηη ε ζηέξεζε χπλνπ νδεγεί ζπρλά ζε αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζηάδηνπ ηνπ χπλνπ θαη ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ε θφπσζε, ηα ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηα ρακειά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο. Η ζηέξεζε χπλνπ νδεγεί ζε αιιαγέο ζηα επίπεδα αξθεηψλ νξκνλψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ιεπηίλεο, ηλζνπιίλεο, ηεο θνξηηδφιεο θαη απμεηηθήο νξκφλεο. Οη νξκνληθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελεξγεηαθή αληζνξξνπία θαη ζηε ζπλέρεηα λα νδεγήζνπλ ζε ππέξβαξν ή παρχζαξθν άηνκν. Η οηθολοκηθή θρίζε ως αίηηο ηης πατσζαρθίας: Η πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη έρεη κεηαθεξζεί κε ζθνδξφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε θαη ηελ πηψζε ηηο απαζρφιεζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Η παξνχζα θξίζε πιήηηεη δπζαλάινγα ηηο ρψξεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Η αλεξγία, ε εππξφζβιεηε εξγαζία θαη ε αλαζθάιεηα έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία. 9

11 2.2. Παηδηθή παρπζαξθία Έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν παηδίαηξνο είλαη ε παηδηθή παρπζαξθία. Σν παηδί απφ ηε γέλλεζή ηνπ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 19 έσο 20 εηψλ παξνπζηάδεη κία αχμεζε ηνπ βάξνπο αιιά θαη ηνπ χςνπο. Αλ απηά ηα δχν κεγέζε απμάλνπλ θαηά ηξφπν αξκνληθφ, ην ζψκα έρεη ζσζηέο αλαινγίεο. Αλ ε αχμεζε ηνπ βάξνπο είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο, ην παηδί είλαη ππέξβαξν. Αίηηα παηδηθής πατσζαρθίας Η θπξηφηεξε αηηία είλαη ν γξήγνξνο ηξφπνο δσήο ησλ γνλέσλ θαη ζε αληίθξηζκα ζηα παηδηά ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηνλ ρξφλν λα αθηεξψζνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, παξέρνπλ ζηα παηδηά γξήγνξα θαη πξφρεηξα γεχκαηα, ζλαθ, γιπθά, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ππεξθαηαλάισζε ζεξκίδσλ θαη ιίπνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα λα νδεγνχκαζηε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία. Πνιιέο θνξέο νη γνλείο ή νη άλζξσπνη απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (παππνχδεο) γηα ιφγνπο θαζαξά ζπλαηζζεκαηηθνχο ππεξζηηίδνπλ θαη πηέδνπλ ην παηδί λα θάεη θάηη ρσξίο απηφ λα πεηλάεη πάληνηε λνκίδνληαο φηη έηζη ζα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο εθφζνλ δελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα αθηεξψζνπλ ζε απηφ. Δπίζεο, έλα αθφκε ιάζνο πνπ θάλνπλ νη γνλείο είλαη ε απαγφξεπζε ηξνθίκσλ ή ε ρξήζε ηνπο σο κέζα επηβξάβεπζεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή αηηία ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο είλαη ε εηθφλα πνπ έρεη ην παηδί γηα ηνπο γνλείο ηνπ. Οη γνλείο πξέπεη λα γίλνπλ πξφηππν γηα ηα παηδηά ηνπο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παρχζαξθα παηδηά έρνπλ θαη παρχζαξθνπο γνλείο. Αλεμάξηεηα αλ ην παηδί είλαη παρχζαξθν ή φρη κηα ζσζηά ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα ην βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε. Η απαξαίηεηε ελέξγεηα ζα εθνδηάδεη ην ζψκα θαη ην κπαιφ γηα λα κπνξεί λα απνδψζεη ζηηο πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο εξγαζίεο ηνπ. εκαληηθή είλαη θαη ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ελφο πιήξνπο θαη ηζνξξνπεκέλνπ 10

12 πξσηλνχ. Έρεη απνδεηρηεί φηη ηα παηδηά πνπ ηξψλε έλα θαιφ πξσηλφ ππεξηεξνχλ ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δελ ηξψλε θάηη ή ηξψλε έηνηκα ζλαθ ηνπ θπιηθείνπ. Σξφθηκα φπσο παηαηάθηα, γαξηδάθηα, ζνθνιάηα, κπηζθφηα, ηπξφπηηεο, αλαςπθηηθά, ηα νπνία είλαη πινχζηα ζε ιίπνο θαη δάραξε θαη θησρά ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δελ ζα βνεζήζνπλ ζηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ. 11

13 3. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Κίλδσλοη γηα ηελ σγεία Η παρπζαξθία δελ είλαη απιψο έλα ζέκα αηζζεηηθήο. Δίλαη έλαο ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία. πλδέεηαη κε κηα ζεηξά απφ ρξφληεο θαη εμαζζελεηηθέο λφζνπο (ηα ιεγφκελα ζπλνδά λνζήκαηα), φπσο δηαβήηεο ηχπνπ 2, θαξδηαθή λφζνο, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ, ππληθή άπλνηα θαη πφλν ζηηο αξζξψζεηο. Όζν ν Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) απμάλεηαη, άιιν ηφζν εληείλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ζπλνδψλ λνζεκάησλ. Όηαλ ε παρπζαξθία γίλεηαη λνζνγφλνο ηα πξνβιήκαηα πγείαο γίλνληαη απεηιεηηθά γηα ηε δσή. Η παρπζαξθία ζπλνδεχεηαη απφ επηπινθέο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κεηαβνιηθέο, αξηεξηαθέο, αλαπλεπζηηθέο, νζηεναξζξηθέο, θιεβηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο. Οη αλσκαιίεο ηεο αλνρήο ησλ πδαηαλζξάθσλ είλαη ζπρλέο, αιιά ππνρσξνχλ κε ηελ απψιεηα βάξνπο. Η πνιχ παξαηεηακέλε δηέγεξζε ηεο παγθξεαηηθήο εθθξίζεσο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε γλήζην δηαβήηε. Ο έλαο παρχζαξθνο ζηνπο πέληε γίλεηαη δηαβεηηθφο. Οη ιηπηδηθέο αλσκαιίεο είλαη ζπρλέο, ηδίσο ε ππεξηξηγιπθεξηδηαηκία. ηνπο αζζελείο απηνχο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο θξίζεηο ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα θαη παγθξεαηίηηδα. Οη αξηεξηαθέο επηπινθέο βαξχλνπλ θπξίσο ηηο αλδξνεηδείο παρπζαξθίεο. Η αξηεξηαθή ππέξηαζε είλαη ζπρλφηεξε απφ φζν είλαη ζε άηνκα θπζηνινγηθνχ βάξνπο. Αιιά ε ππέξηαζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ (δηαβήηε, ππεξηξηγιπθεξηδηαηκία) επλνεί ηελ εκθάληζε θαξδηαθήο ή ζηεθαληαίαο αλεπάξθεηαο.δπηπιένλ ηα εγθεθαιηθά αγγεηαθά επεηζφδηα δελ είλαη ζπάληα. Δπίζεο, ν παρχζαξθνο ππνθέξεη απφ κείσζε ηεο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πλεπκφλσλ ηνπ θαη πηψζε ηνπ θνξεζκνχ ηνπ αίκαηνο κε νμπγφλν. Απηφ ηνλ θάλεη εππαζή ζε επεηζφδηα βξνγρίηηδαο. Χο αθξαία πεξίπησζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί ην θαξδηνπλεπκνληθφ ζχλδξνκν ησλ παρχζαξθσλ, κε θχξηα εθδήισζε ηελ αθαηάζρεηε ππλειία (ζχλδξνκν Πίθγνπηθ ) Αθφκε ε παρπζαξθία επηηείλεη ηηο εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ ηζρίσλ θαη ησλ γνλάησλ. Αχμεζε ηνπ βάξνπο θαηά έλα ρηιηφγξακκν ηεηξαπιαζηάδεη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο αξζξψζεηο απηέο θαηά ηε βάδηζε. 12

14 Οη επηπινθέο απφ ηηο θιέβεο είλαη ζπρλφηεξεο ζηηο γπλαηθνεηδείο παρπζαξθίεο, ηδίσο κε ηελ εκκελφπαπζε, κε απνηέιεζκα κεγάιε ζπρλφηεηα κεηεγρεηξεηηθψλ ζξνκβψζεσλ θαη άηνλσλ ειθψλ ηεο θλήκεο. Γεληθά ε παρπζαξθία απμάλεη ηνλ εγρεηξεηηθφ θίλδπλν. Θάλαηος Ο θίλδπλνο γηα πξψηκν ζάλαην ιφγσ δηαθφξσλ λφζσλ κεγαιψλεη φζν απμάλεηαη ν ΓΜ. Δπηπιένλ, φζν παξαηείλεηαη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έλα άηνκν παξακέλεη παρχζαξθν, ηφζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα πξψηκν ζάλαην. ηελ Δπξψπε, άηνκα πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ αίηηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παρπζαξθία. Σα απμεκέλα πνζνζηά ζαλάηνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σα άηνκα πνπ δπγίδνπλ 50% πάλσ απφ ην κέζν βάξνο αληηκεησπίδνπλ δχν θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν πξψηκνπ ζαλάηνπ απφ εθείλα πνπ δελ είλαη ππέξβαξα.. ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο. Ο πξψηκνο ζάλαηνο δελ είλαη ε κνλαδηθή ζπλέπεηα ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο λνζνγφλνπ παρπζαξθίαο. Οη θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη κπνξεί λα απνβνχλ ηδηαηηέξσο θαηαζηξεπηηθέο. Η παρπζαξθία είλαη ζπλδεδεκέλε κε κηα ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο θαη ππνλνκεχεη ηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Πνιιά ππέξβαξα άηνκα έξρνληαη αληηκέησπα κε επηθξηηηθά ζρφιηα θαη κηα άληζε θνηλσληθή κεηαρείξηζε. Πέθηνπλ ζε θαηάζιηςε ή/θαη πηνζεηνχλ ακπληηθή ζπκπεξηθνξά, αδπλαηψληαο λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο ζην έπαθξνλ. Τπνρξενχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, απφ ην λα βξνπλ γηα παξάδεηγκα σξαία ξνχρα ζην κέγεζφο ηνπο κέρξη λα επηλνήζνπλ άλεηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο. Παξάιιεια, νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη θνπηψδεηο θαη νινέλα θαη πην δχζθνιεο. Σα παρχζαξθα άηνκα έξρνληαη ηαπηφρξνλα αληηκέησπα κε ηνλ θνηλσληθφζηηγκαηηζκφ ζηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε. πλήζσο αληηκεησπίδνληαη σο άηνκα κε ιηγφηεξα πξνζφληα, πνπ πζηεξνχλ ζε επαγγεικαηηθή δενληνινγία, κε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Δπηγξακκαηηθά, γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ πγεία ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 13

15 1. πλέπεηεο ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα: 1) αξηεξηαθή ππέξηαζε 2) ζηεθαληαία λφζνο 3) ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 4) θιεβηθή αλεπάξθεηα 5)ζηεζάγρε 6) έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 7) ελ ησ βάζεη θιεβνζξφκβσζε 2. Παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο : 1) ξαγάδεο 2) κειαληινχζα αθάλζσζε 3) ιεκθνίδεκα 4) θπηηαξίηηδα 5) δαζπηξηρηζκφο 6) παξάηξηκκα (θαληηληίαζε) Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία Άζρεκε πνηόηεηα δσήο 3. πλέπεηεο ζην κεηαβνιηζκό : 1) δπζιηπηδαηκία 2) αχμεζε νιηθήο ρνιεζηεξίλεο 3) αχμεζε ρνιεζηεξίλεο ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL) 4) κείσζε ρνιεζηεξφιεο πςειήο ππθλφηεηαο (HDL) 5) αχμεζε ηξηγιπθεξηδίσλ 6) κε ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο 4. Δκθάληζε θαξθίλνπ : 1) θαξθίλνο ηνπ καζηνχ (x 1,5) 2) θαξθίλνο παρέσο εληέξνπ (x 1,7) 14

16 3) θαξθίλνο ηνπ ελδνκεηξίνπ (x 5,4 ) 4) ρνιεδφρνπ θχζηεσο (x 3,6) 5) άιινη θαξθίλνη : αηξνδφρνπ θχζηεσο,ηξαρήινπ ηεο κήηξαο,σνζεθψλ,πξνζηάηε. 5. Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα : 1) ζχλδξνκν ππναεξηζκνχ 2)άπλνηα ζηνλ χπλν 3) πλεπκνληθή εκβνιή 6. Παζήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε : 1) γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξφκεζε 2) αθξάηεηα νχξσλ 3) ρνινιηζίαζε (πέηξα ζηε ρνιή) 4)ιηπψδεο επαηηθή λφζνο 7. πλέπεηεο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα : 1) ζχλδξνκν πνιπθηζηηθψλ σνζεθψλ 2) δηαηαξαρέο έκκελνπ ξχζεο 3) ζηεηξφηεηα 4) επηπινθέο θαηά ηελ θχεζε 5) γελλεηηθέο αλσκαιίεο 6) ελδνκήηξηνο ζάλαηνο έκβξπνπ 15

17 4.ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ 1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ i) Αθοιοσζώληας πρόγρακκα εηδηθού team Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο είλαη κέζσ πξνζσπνπνηεκέλεο δίαηηαο (πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο) θαη ππφ ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθνχ team πνπ απαξηίδεηαη απφ γηαηξφ, δηαηηνιφγν θαη ςπρνιφγν. Ο ζθνπφο πξέπεη λα είλαη φρη θάπνηνο απιά λα κεηψζεη ην βάξνο ηνπ, αιιά, θπξίσο, λα εθπαηδεπηεί ζηε ζσζηή δηαηξνθή. Η απψιεηα ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη λα απνθεχγνληαη νη κεγάιεο απμνκεηψζεηο βάξνπο, πνπ ίζσο είλαη πην επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, απφ ηελ ίδηα ηελ παρπζαξθία. Ο ηδαληθφο ξπζκφο απψιεηαο βάξνπο ζε κηα δίαηηα είλαη κηζφ κε έλα θηιφ ηελ εβδνκάδα. Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ επηθπιαθηηθνί ζε δίαηηεο πνπ ππφζρνληαη απφηνκε κείσζε ηνπ βάξνπο. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπκε ππ' φςηλ καο φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αληέμνπλ δίαηηεο κε ρακειή πνηφηεηα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα 2-3 εβδνκάδεο, ρσξίο λα ππνζηνχλ ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγείαο ηνπο. Οη παξαηεηακέλεο δίαηηεο πνπ παξέρνπλ ιηγφηεξεο απφ 1000 ζεξκίδεο ηελ εκέξα, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κφλν θάησ απφ ηαηξηθή επίβιεςε. Πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη θαλείο ην βάξνο ηνπ, πξέπεη θαη' αξρήλ λα επηζθεθζεί ην γηαηξφ ηνπ γηα λα εθηηκεζνχλ νη παξάκεηξνη εθείλεο πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο ρεηξηζκνχο. Πνιιέο θνξέο ε παρπζαξθία κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε απμεκέλε ρνιεζηεξίλε, ηξηγιπθεξίδηα, απμεκέλε πίεζε ή ελδνθξηλνινγηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο ελδέρεηαη λα ζπλππάξρεη κε ιηπψδε δηήζεζε ή θαη αλαηκία. Η ηαηξηθή εθηίκεζε ζα θαζνξίζεη θαη ηε ζεξαπεία εθινγήο ε νπνία κπνξεί λα είλαη δηαηηεηηθή, θαξκαθεπηηθή, ρεηξνπξγηθή ή κηθηή εάλ πξφθεηηαη θαη γηα ηελ ξχζκηζε αζζελεηψλ πνπ ελδέρεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε λα ζπλππάξρνπλ. ii )Εθαρκόδοληας ηε κεζογεηαθή δηαηροθή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη αλαγλσξίζεη, κέζα απφ πιεζψξα θιηληθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο Μεζνγεηαθήο 16

18 Γηαηξνθήο. Η δηαηξνθηθή ζχλζεζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο έρεη σο απνηέιεζκα αθελφο ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα ιηπαξά θαη ρνιεζηεξφιε θαη αθεηέξνπ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο θαη ίλεο. Η θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ ζπλεπάγεηαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηεο δίαηηαο ζε κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Δπνκέλσο ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή απνηειεί έλα ηζρπξφ φπιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο. Η παξαδνζηαθή Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή νξίζηεθε κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Άθζνλεο θπηηθέο ίλεο (θξνχηα, ιαραληθά, ςσκί/δεκεηξηαθά, παηάηεο, φζπξηα, θαξπνί). Διάρηζηα επεμεξγαζκέλα πξντφληα Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (θπξίσο ηπξί θαη γηανχξηη) Φάξηα θαη πνπιεξηθά ζε κηθξέο έσο κέηξηεο πνζφηεηεο. Απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (ε πςειή θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη αθφξεζησλ ιηπαξψλ), πξνζηαηεχνπλ εθηφο ησλ άιισλ, θαη ην δέξκα απφ ηα ζεκάδηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ηηο ξπηίδεο. Καη ζε ζπλδπαζκφ κε θαζεκεξηλή ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα ζεκεησζεί ζεκαληηθή αιιά θη πγηεηλή απψιεηα βάξνπο (π.ρ. πεξπάηεκα, ρνξφο, θιπ) ην Μεζνγεηαθφ δηαηξνθηθφ κελνχ απνηειεί ζίγνπξε ζπληαγή γηα ηε κείσζε ζσκαηηθνχ βάξνπο. 17

19 iii) Αληηκεηώπηζε κέζω ηες λαλοηετλοιογίας Οη εθαξκνγέο ηε λαλνηερλνινγίαο ζηε βηνκεραλία θαγεηνχ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ λα παξάγνπλ πεξηζζνηεξέο γεπζηηθέο ηξνθέο κε ιίγεο ζεξκίδεο, ιεηηνπξγηθέο ηξνθέο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη κεηαβάιινπλ ηα ιηπαξά θαη ηα δαραξψδε ζηνηρεία ησλ θαγεηψλ καο κε ηελ δπλαηφηεηα γηα πνιιέο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Η παρπζαξθία θαη ν δηαβήηεο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηε ινγνηερλία σο επηδεκία. Δρνχλ κεγάιν αληίθηππν ζηε δσή ησλ επεξεαζκέλσλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληψλ,ηδηαίηεξα κεηαμχ θνηλσληψλ φπνπ νη πεγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Υσξίο πξαγκαηηθή κείσζε ηεο επηδεκίαο νη παγθφζκηεο πξνζπάζεηεο ρξεηάδνληαη γηα λα εμεξεπλήζνπλ ζηελά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λαλνηερλνινγίαο ζην λα ειέγρνπλ ηε παρπζαξθία θαη ην δηαβήηε. Η παρπζαξθία είλαη έλαο θχξηνο παξάγνληαο γηα ηνλ δηαβήηε, ν νπνίνο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ επεμία. Η ζχλνςε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα ππνρξεψζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ληψζνπλ γεκάηνη πξηλ ππεξθαηαλαιψζνπλ απν ην λα θαζπζηεξνχλ the emulsion s breakdown until it reaches th ileum,where it triggers the ileal brake,ν κεραληζκφο πνπ θαλεη έλαλ άλζξσπν λα ληψζεη γεκάηνο. Αηζζεηήξεο φπσο ζέκαηα ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ην ρεηξηζκφ ηεο λαλνηερλνινγίαο απφ επεηθαλεηαθέο ηδηφηεηεο γηα λα θάλνπλ ηα δξαζηήξηα ζηνηρεία ηνπο 2) ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Η ρεηξνπξγηθή ηεο παρπζαξθίαο έρεη λα πξνζθέξεη ζήκεξα ζηα άηνκα κε λνζνγφλν παρπζαξθία κηα αζθαιή, επηηπρή θαηκφληκε ζεξαπεία. Όηαλ φιεο νη άιιεο κέζνδνη έρνπλ απνηχρεη, είλαη απαξαίηεηε ε ζπδήηεζε κε έλα ρεηξνπξγφ εμεηδηθεπκέλν ζηε ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή. Η ιχζε απηή αλνίγεη μαλά ην δξφκν γηα κηα θπζηνινγηθή δσή ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο είλαη ε ιαπαξνζθνπηθή γαζηξεθηνκή.πξφθεηηαη γηα ηε ηειεπηαία ιέμε ηεο ιαπαξνζθνπηθήο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή επέκβαζε, 18

20 ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα βνπιηκηθνχο αζζελείο. Απφ ηα ζπνπδαηφηεξα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε ειάηησζε ηεο φξεμεο, ε ειεπζεξία επηινγψλ ζηε δηαηξνθή θαη ε έιεηςε απψηεξσλ επηινθψλ. ηα ππέξ: Μεγάιε απψιεηα βάξνπο, απφιπηα θπζηνινγηθή δσή ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηε δηαηξνθή θαη ειάρηζηεο απψηεξεο επηπινθέο. ηα θαηά: Η επέκβαζε δελ είλαη αλαζηξέςηκε γηαηί απαηηείηαη γαζηξεθηνκή. Η ιαπαξνζθνπηθή γαζηξεθηνκή θαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο απηήο ηεο ηερληθήο ήηαλ έλα απφ ηα θεληξηθά θαη πην ελδηαθέξνληα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ. Σν γαζηξηθφ καλίθη έρεη πιένλ πηνζεηεζεί απφ ηελ παγθφζκηα ηαηξηθή θνηλφηεηα θαη είλαη ζαθέο φηη νδεγνχκαζηε κε ζηαζεξά βήκαηα ζε αλαζεψξεζε ησλ αξρηθψλ ηνπ ελδείμεσλ θαζψο θαη ζε εμνκάιπλζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ είρακε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. Τπάξρνπλ κάιηζηα ζαθείο ελδείμεηο φηη ε «ζηελή sleeve» κπνξεί λα αληαγσληζηεί, ρσξίο λα κεηνλεθηεί πνπζελά, ην γαζηξηθφ by-pass. Αλ θαη είλαη αθφκα λσξίο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δηαηππψζεθε επίζεκα ην εξψηεκα γηα ην αλ θαη θαηά πφζν ζα κπνξνχζε ην γαζηξηθφ καλίθη λα αληηθαηαζηήζεη ζην κέιινλ ην γαζηξηθφ by-pass ζαλ ην λένgold standard ηεο βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο. EΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ H sleeve gastrectomy (επηκήθεο γαζηξεθηνκή ε γαζηξηθφ καλίθη) πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ αθήλνληαο πξαθηηθά κφλν έλα 19

21 ζηελφ, ζσιελψδεο ηκήκα απηνχ. Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ ειαηηψλεηαη θαηά 80 % θαη νη ηξνθέο αθνινπζνχλ ηε θπζηνινγηθή ηνπο πνξεία ζε αληηζεζε κε ην γαζηξηθν bypass. Η επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ιαπαξνζθνπηθά κε νιηθή λάξθσζε θαη ν αζζελήο παξακέλεη ζηελ θιηληθή γηα 4 πεξίπνπ εκέξεο. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ ππεξ-λνζνγφλν παρπζαξθία (Γ.Μ. > 55) θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθά. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέκβαζεο εηλαη πνιιά. Ο αζζελήο αθελφο έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ζηνκάρνπ, αθεηέξνπ δελ αηζζάλεηαη πείλα γηαηί έρεη αθαηξεζεί ην ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ ηνπ πνπ παξάγεη ηελ νξκφλε πνπ καο πξνθαιεί πείλα, ηηγξειίλε. Δπίζεο, δελ ππαξρεί αλάγθε καθξνρξφληαο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ππφινηπεο επεκβάζεηο παρπζαξθίαο ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΓΜ Ληπνβαξέο άηνκν <20 Φπζηνινγηθφ άηνκν Τπέξβαξν άηνκν Παρχζαξθν άηνκν νβαξά παρχζαξθν Πνιχ ζνβαξά παρχζαξθν >40 Καηεγνξηνπνίεζε βάζεη Γείθηε Μάδαο ψκαηνο ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Ληπνβαξείο Καλνληθνί Τπέξβαξνη Παρύζαξθνη 11 εηψλ > ΑΓΟΡΙΑ 13 εηψλ > εηψλ > εηψλ > ΚΟΡΙΣΙΑ 13 εηψλ > εηψλ >

22 5. ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΜΔΧ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ Ση θαηλφκελν ηεο παρπζαξθίαο δηεξεπλήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ (παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι) ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Κάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηάγξακκαηα. Σν αθφινπζν δηάγξακκα ζρεηίδεηαη κε ηελ άζιεζε. Σα αγφξηα αζινχληαη ιηγφηεξν ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα. πλεπψο ηα θνξίηζηα δηαηεξνχληαη ζε πνιχ θαιχηεξε θπζηθή θαηάζηαζε ΔΙΑΓΡΑΜΑ 1: ΠΟΟ ΑΘΛΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ το Διάγραμμα 2 παρατθροφμε ότι το ποςοςτό των κοριτςιϊν διανφει περιςςότερα μζτρα ςυγκριτικά με τα αγόρια 21

23 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΠΟΟ ΠΕΡΠΑΣΟΤΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ το παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηεται ο ΔΜ των αγοριϊν. Είναι φανερό ότι το μεγαλφτερο μζροσ των μακθτϊν ζχει φυςιολογικό ΔΜ. Ωςτόςο υπάρχει και ζνα μίκρο ποςοςτό παιδιϊν τα οποία είναι υπζρβαρα. Δμς αγόρια φυςιολογικο λιποβαρεσ υπερβαρο δημοτικο γυμναςιο λυκειο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΔΕΙΚΣΗ ΜΑΖΑ ΩΜΑΣΟ ΑΓΟΡΙΩΝ 22

24 Η ίδια ζρευνα διεξιχκθ και ςε κορίτςια. Όπωσ προζκυψε τα περιςςότερα κορίτςια ζχουν φυςιολογικό βάροσ και ςυνεπϊσ διατθροφνται ςε καλι φυςικι κατάςταςθ. Δμς κοριτςια ελλειποβαρεσ φυςιολογικο υπερβαρο δημοτικο γυμναςιο λυκειο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΔΕΙΚΣΗ ΜΑΖΑ ΩΜΑΣΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ Σο παρακάτω διάγραμμα απαντάει ςτο ερϊτθμα εάν τα αγόρια και τα κορίτςια λαμβάνουν πρωινό. Όπωσ προκφπτει μικρι είναι θ διαφορά όςον αφορά τα ποςοςτά των αγοριϊν και των κοριτςιϊν. Μόλισ περίπου το 55% των αγοριϊν ςυνθκίηουν να γευματίηουν το πρωί ενϊ τα το ποςοςτό των κοριτςιϊν ανζρχεται τα 60% 23

25 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΛΗΨΗ ΠΡΩΙΝΟΤ Σο 6 ο διάγραμμα αναφζρεται ςτθν θμεριςια λιψθ γευμάτων. Παρατθροφμε ότι τα κορίτςια για ακόμθ μια φορά καταλαμβάνουν τθν πρϊτθ κζςθ. Μόλισ το περίπου 50% από αυτά γευματίηουν μζχρι και 5 φορζσ τθν θμζρα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 : ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΤΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 24

26 Σο τελευταίο διάγραμμα αφορά τθν κατανάλωςθ ζτοιμου φαγθτοφ. Σα αγόρια ςυνθκίηουν να καταναλϊνουν πολφ ςυχνότερα ζτοιμο φαγθτό ςε ςχζςθ με τα κορίτςια. χεδόν το 65% των αγοριϊν απάντθςε ότι ακολουκεί αυτιν τθν ανκυγιεινι διατροφικι ςυνικεια περιςςότερεσ από μια φορζσ τθν εβδομάδα. Αντίκετα περίπου τα τρία τζταρτα από τα κορίτςια απάντθςαν ότι δεν καταναλϊνουν ςχεδόν ποτζ ζτοιμο φαγθτό. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΠΟΟ ΤΧΝΑ ΣΡΩΝΕ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΣΟ (FAST FOOD) 25

27 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: Η παρπζαξθία δελ νθείιεηαη κφλν ζηε δηαηξνθή αιιά θαη ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην νηθνγελεηαθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Τπάξρνπλ λένη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο φπσο ε λαλνηερλνινγία θαη νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Η θαηαλάισζε πξφρεηξνπ θαγεηνχ (fast food)πνπ απνηειεί θχξηα αηηία ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα, είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηηο ειηθίεο εηψλ, κε απνηέιεζκα ν ΓΜ ησλ καζεηψλ λα απμάλεηαη. Η λέα γεληά έρεη ζηξαθεί ζηνλ αζιεηηζκφ θαη γεληθφηεξα ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, σο ηξφπν εθηφλσζεο ηνπ άγρνπο θαη δηαηήξεζεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο, εθφζνλ κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ αζινχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 26

28 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ιζηνζειίδεο (23/10/13) (last access 20/10/13) (22/11/13) (22/11/2013) βηθηπαίδεηα (23/11/13) E%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1 (24/11/13) (25/11/2013) πεγή: users.sch.gr/ thomalekos /mesdiatrofi.htm J Diabetes Sci Technol 2011;5(4): (27/11/13) (29/11/2013) (02/12/2013) (28/11/2013) (28/11/13) (28/11/13) 01/12/2013) 27

29 2. Βηβιία Πάππξνο Larousse Britannica,Αζήλα : Πάππξνο (2006), Γξαλδάθεο Π. ( ),Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Αζήλα :Ππξζφο Απνζηνινπνχινπ Μ. (1963), Δγθπθινπαίδεηα Grand Larousse, Αζήλα :Διιεληθά Γξάκκαηα 28

30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 29

31 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΩΣΗΕΙ: Φύιο: Α) Αγόρι Β) Κορίηζι 2) Ηιηθία:.. 3) Επερεάδοκηαη οη δηαηροθηθές ζας ζσκήζεηες από ηε δηαθήμηζε; Α) μαι β) ότι 4) Σο πρφί ζηο ζτοιείο παίρκεης θάηη από: Α) Το ζπίηι Β) ηο κσλικείο Γ) και ηα δύο Δ) καμέμα 5) Ση ζοσ αρέζεη κα ηρφς από ηο θσιηθείο; Α) κοσλούρι Β) πίηζα Γ) ηοζη Δ) ζμακ Γ) γλσκά Ση) ηίποηα Δ) άλλο 6) οσ αρέζεη περηζζόηερο: Α) ηο ζπιηικό θαγηηό Β) ηο fast food Γ) και ηα δύο 7) Πόζο ζστκά θαηακαιώκεηε fast food; Α) Ποηέ Β) Μια θορά ηο μήμα Γ) Μια θορά ηημ εβδομάδα Δ) Πιο ζστμά 8) Πόζο ζστκά θαηακαιώκεηε γισθά; Α) Καθημεριμά Β) Μερικές θορές ηημ εβδομάδα Γ) Σπάμια Δ) Ποηέ 9) Πόζο ζστκά θαηακαιώκεηε θρέας; Α) Αρκεηές θορές ηημ εβδομάδα Β) Μία θορά ηημ εβδομάδα Γ) Σπάμια Δ) Ποηέ 10) Πόζες θορές ηεκ εμέρα γεσμαηίδεηε; Α) Πέμηε Β) Τρεις Γ) Δύο Δ) Μία 11) Τπάρτοσκ ζηεκ οηθογέκεηα ζας θρούζμαηα πατσζαρθίας; 30

32 Α) Ναι Β) Ότι 12) Έτεηε θάκεη ποηέ δίαηηα; Α) Ναι Β) Ότι 13) Ακ καη πόζες θορές? Α) Μία Β) Δύο Γ) Περιζζόηερες 14) Αζιείζηε; Α) Ναι Β) Ότι 15) Ακ καη. Πόζο ζστκά; Α) Καθημεριμά Β) Τρείς θορές ηημ εβδομάδα Γ) Δύο θορές ηημ εβδομάδα Δ) Λιγόηερο ζστμά 16) Πηζηεύεηε όηη ηο βάρος ζας βρίζθεηε ζε θσζηοιογηθά επίπεδα; Α) Ναι Β) Ότι 17) Πόζα θηιά είζηε;. 18) Πόζο ύυος έτεηε;. 19) Πόζο ζστκά παραθοιοσζείηε ηειεόραζε ή αζτοιείζηε με ηοκ σποιογηζηή; Α) Καθημεριμά Β) Τρείς θορές ηημ εβδομάδα Γ) Σπάμια Δ) Ποηέ 20) Πόζο περπαηάηε θαζεμερηκά γηα ηης μεηαθηκήζεης ζας; Α) λιγόηερο από 100 m Β) m Γ) περιζζόηερο 31

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία ηεο Ννζεξήο Παρπζαξθίαο ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΑΡΙΑΣΡΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛYΦΗ ΣΧΝ ΠΑΥΟΝΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ζηε

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ζηε ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε ΚΝΟΗΑΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ - ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ Δθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΧΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΥΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΦΛΧΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΥΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΛΧΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΥΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Οριςμόσ Το ππέξβαξν θαη ε παρπζαξθία νξίδνληαη σο ε ςπεπβολική ζςζζώπεςζη λίποςρ. Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ζσκαηηθνύο ιίπνπο, ζπλεπάγεηαη και αύξηζη ηος ζωμαηικού βάποςρ. Από

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα