ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ Φώηηνο Μαπξνβνπληώηεο Ισάλλα Παζπάια Θεζζαινλίθε 2010

2 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδεο Πξόινγνο 6 ΔΝΟΣΗΣΑ 1 Η : Οξηζκφο παρπζαξθίαο Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 7 (Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ, Δηξήλε Αξγπξηάδνπ) Οξηζκφο ηεο παρπζαξθίαο 7 Δπηδεκηνινγία ηεο παρπζαξθίαο 8 Δπηθξάηεζε ηεο παρπζαξθίαο 9 Παγθφζκηα δεδνκέλα 11 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 Η : Αηηηνινγία παρπζαξθίαο Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία (Δηξήλε Αξγπξηάδνπ) Πνχ νθείιεηαη ε παρπζαξθία; Θεσξίεο γηα ηελ παρπζαξθία Γηαηί νη Έιιελεο είλαη παρχζαξθνη; Δπηπηψζεηο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ πγεία ΔΝΟΣΗΣΑ 3 Η : Σερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο παρπζαξθίαο θαη κέηξεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο (Φψηηνο Μαπξνβνπληψηεο) Δθηίκεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο Οη κέζνδνη αλάιπζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζψκαηνο Σν πδξνζηαηηθφ δχγηζκα / Τπνβξχρηα δχγηζε Η αεξνππθλνκεηξία Η βηνειεθηξηθή επαγσγή / αληίζηαζε Η κέζνδνο ηεο δηπιήο ελεξγεηαθήο απνξξφθεζεο ησλ αθηηλψλ Υ Η αμνληθή ηνκνγξαθία Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία Η ππέξπζξε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία Η κέηξεζε ηνπ νινζσκαηηθνχ λεξνχ Η κέηξεζε ηνπ νινζσκαηηθνχ θαιίνπ Άκεζνη κέζνδνη Η κέζνδνο ελεξγνπνίεζεο νπδεηεξνλίσλ Αλζξσπνκεηξηθέο κέζνδνη Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο Πεξίκεηξνη ζψκαηνο Γεξκαηηθέο πηπρέο Τπνινγηζκφο ππθλφηεηαο ζψκαηνο ΔΝΟΣΗΣΑ 4 Η : Οθέιε θαη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία απφ ηελ απψιεηα βάξνπο (Δηξήλε Αξγπξηάδνπ) Καηάιιεια θαη αθαηάιιεια πξνγξάκκαηα απψιεηαο βάξνπο Έιεγρνο ηνπ σκαηηθνχ Βάξνπο Μεηψλνληαο ην σκαηηθφ Βάξνο Απψιεηα βάξνπο ζηνπο παιαηζηέο Απμάλνληαο ην σκαηηθφ Βάξνο ΔΝΟΣΗΣΑ 5 Η : ηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο (Ισάλλα Παζπάια) Σξνπνπνίεζε δηαηξνθήο Σξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο Μέζα θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο Υξεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο Μέζνδνη θαηαγξαθήο ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο

4 Δλεξγεηαθή δαπάλε ΔΝΟΣΗΣΑ 6 Η : Γηαηξνθηθνί παξάγνληεο θαη παρπζαξθία (Ισάλλα Παζπάια) Η ζεκαζία ηεο ζσζηήο κάζεζεο ησλ ηξνθψλ Η έλλνηα ηεο φξεμεο Η ςπρνβηνινγηθή άπνςε Γηαρσξηζκφο δηαηηεηηθψλ επηινγψλ Η λεπξνελδνθξηληθή άπνςε Λεπηίλε-Ιλζνπιίλε: Οξκφλεο ππεχζπλεο γηα ηελ παρπζαξθία ΔΝΟΣΗΣΑ 7 Η : Γηαηξνθηθή αγσγή θαη αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο (Ισάλλα Παζπάια) Γηαηηεηηθή ζπκπεξηθνξά Η δηαηήξεζε ηεο δηαηηεηηθήο αιιαγήο Καηάξηηζε δηαηηνινγίνπ ΔΝΟΣΗΣΑ 8 Η : Η ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο (Φψηηνο Μαπξνβνπληψηεο) Η ζεκαζία ηεο άζθεζεο Άζθεζε θαη φξεμε Πξνηεηλφκελε πξνπφλεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο Πξνγξάκκαηα άζθεζεο γηα παρχζαξθνπο Θεξκίδεο πνπ θαίγνληαη κε ηελ άζθεζε ΔΝΟΣΗΣΑ 9 Η : Παρπζαξθία θαη εθπαηδεπηηθή-ςπρνινγηθή παξέκβαζε (Δηξήλε Αξγπξηάδνπ) Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο θαη ζσκαηηθφ βάξνο Σξνθή θαη ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο ρέζε άγρνπο θαη άιισλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο Αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη απηνέιεγρνο ζηε ιήςε ηξνθήο Φπρνινγηθνί παξάγνληεο θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα Κνηλσληθέο αηηίεο ηεο παρπζαξθίαο Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο παρπζαξθίαο. Δηθφλα ζψκαηνο Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο παρπζαξθίαο Οη ςπρνινγηθέο ηερληθέο γηα ηε κείσζε ηνπ βάξνπο Κίλεηξν γηα δίαηηα Ρεαιηζηηθνί ζηφρνη Απην-θαηαγξαθή Αληίζηαζε ζηνπο πεηξαζκνχο Σξνπνπνίεζε δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ Βειηίσζε εηθφλαο ζψκαηνο Γηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ΔΝΟΣΗΣΑ 10 Η : Αληηκεηψπηζε παηδηθήο θαη εθεβηθήο παρπζαξθίαο (Δηξήλε Αξγπξηάδνπ) Ση είλαη ε παηδηθή παρπζαξθία; Σαμηλφκεζε ηεο παρπζαξθίαο Αίηηα ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο πρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ Δπηπινθέο ηεο παρπζαξθίαο Οη θξίζηκεο πεξίνδνη γηα ηελ εθδήισζε παρπζαξθίαο ζηα παηδηά

5 Νενγληθή πεξίνδνο Παρπζαξθία ζηελ ειηθία ησλ 6-7 εηψλ Παρπζαξθία ζηελ εθεβηθή ειηθία Αληηκεηψπηζε θνπφο ηεο ζεξαπείαο Πνχ βαζίδεηαη ε ζσζηή αληηκεηψπηζε; Φάξκαθα θαη εγρεηξήζεηο ζηελ παηδηθή παρπζαξθία ΔΝΟΣΗΣΑ 11 Η : Φαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ Φαραληίδνπ) Φαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο Η ηνπνζέηεζε γαζηξηθνχ δαθηπιίνπ Σν γαζηξηθφ καλίθη ή θάζεηε/επηκήθεο γαζηξεθηνκή Η γαζηξηθή παξάθακςε θαηά Roux en Y Η ηερληθή ηεο ρνινπαγθξεαηηθήο παξάθακςεο κε θάζεηε γαζηξεθηνκή θαη (ή ρσξίο) εηιενδσδεθαδαθηπιηθή αλαζηφκσζε Σν γαζηξηθφ κπαιφλη Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παρπζαξθία απνηειεί παγθφζκηα επηδεκία. Οη επηπηψζεηο ηεο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη πνιιέο, φπσο θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο. Οη παρχζαξθνη πνιιέο θνξέο ζεσξνχλ ηελ άζρεκε εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, παξαβιέπνληαο ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο παρπζαξθίαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηελ πγεία. Γη απηφ έρεη ζηεζεί νιφθιεξε βηνκεραλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο κε απνηέιεζκα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ αηφκσλ, θαζψο πξνβάιινπλ θχξηα θαη κφλν ην αηζζεηηθφ θνκκάηη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παρπζαξθίαο. Η άγλνηα θαη ε έιιεηςε αγσγήο πγείαο νδεγνχλ ηνπο παρχζαξθνπο ζε κεαπνηειεζκαηηθέο έσο επηθίλδπλεο δίαηηεο. Έηζη, πξέπεη λα γίλεη γλσζηφ απφ ηελ παηδηθή ειηθία φηη ε παρπζαξθία νθείιεηαη ζε απμεκέλε πξφζιεςε ελέξγεηαο (ζεξκίδσλ) θαη ζε κεησκέλε απψιεηα ελέξγεηαο, κε δηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ ππέξ ηεο απμεκέλεο πξφζιεςεο ελέξγεηαο. Γη απηφ απαηηείηαη αχμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εμαηνκηθεπκέλν, ηζνξξνπεκέλν δηαηηνιφγην. Γπζηπρψο, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο πεξηιακβάλεη κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεφξαζεο, ηεο χπαξμεο ησλ Η/Τ, ηεο έιιεηςεο αλνηρηψλ ρψξσλ, ησλ πεξηνξηζκέλσλ σξψλ γχκλαζεο ζην ζρνιείν αιιά θαη δηα βίνπ. Δπνκέλσο, ε ζσζηή δηαηξνθή θαη ε άζθεζε είλαη ηα θχξηα εξγαιεία πξφιεςεο ή αληηκεηψπηζεο ηεο παρπζαξθίαο. Σέινο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ ζπλάδειθν θ. Φψηε Μαπξνβνπληψηε, επίθνπξν θαζεγεηή ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α., θαζψο θαη ηνπο ζηελνχο κνπ ζπλεξγάηεο ηελ θ.δηξήλε Αξγπξηάδνπ, McS θαη Phd ζηε θπζηθή αγσγή θαη δηδάζθνπζα ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α θαη ηελ θ. Ισάλλα Παζπάια, McS θαη ππνςήθηα δηδάθηνξα ζηε θπζηθή αγσγή γηα ηελ αμηφινγε πξνζπάζεηά ηνπο κε ην πφλεκα απηφ λα παξνπζηάζνπλ ηηο βαζηθέο αιιά θαη ζχγρξνλεο γλψζεηο πάλσ ζην πξφβιεκα ηεο παρπζαξθίαο. Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Καζεγήηξηα Γηεπζχληξηα Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο θαη Γηαηξνθήο Αζινπκέλσλ 6

7 ΔΝΟΣΗΣΑ 1 Η ΟΡΙΜΟ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ, Δηξήλε Αξγπξηάδνπ Οξηζκόο ηεο παρπζαξθίαο Η παρπζαξθία ζήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα γηα ηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο. Χο παρπζαξθία ραξαθηεξίδεηαη ε ππεξβνιηθή ελαπφζεζε ιίπνπο ζηηο ιηπαπνζήθεο ηνπ ζψκαηνο. Φπζηνινγηθά ην ιίπνο, ζην ζχλνιφ ηνπ, απνηειεί ην 15-20% ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα ηνλ άλδξα θαη ην 20-25% γηα ηε γπλαίθα, ζηελ παρπζαξθία, φκσο, ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα θηάζεη ην 40%, ελψ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη ην 70% (θαθνήζεο παρπζαξθία) Χο παρπζαξθία θαζνξίδεηαη ζσκαηηθφ βάξνο (Β) θαηά 20% πάλσ απφ ην ζπληζηψκελν γηα έλα δνζέλ χςνο ζψκαηνο (π.ρ. 156 pounds αληί 130 pounds γηα γπλαίθα χςνπο 5 πφδηα, 6 inches) Αθφκε, Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ, Body Mass Index, ΒΜΙ) >30 kg/m 2 θαη πνζνζηφ ζσκαηηθνχ ιίπνπο >20% γηα ηνπο άλδξεο θαη >30% γηα ηηο γπλαίθεο, θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμε παρπζαξθίαο. Έλαο απφ ηνπο πην απινχο θαη απνδεθηνχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα θξηζεί εάλ έλα άηνκν είλαη ή φρη παρχζαξθν είλαη ε ρξήζε ηνπ ΓM, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο κε ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο ΓM = Βάξνο (kg) / Όςνο 2 (m 2 ) Η παρπζαξθία, φπσο θαη ε ιέμε ππνλνεί, ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο. Σν γεγνλφο απηφ επέξρεηαη σο απνηέιεζκα πιενλαζκαηηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, πνπ νδεγεί ηνλ νξγαληζκφ ζηελ απνζήθεπζε ηεο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή ιίπνπο. H παρπζαξθία ζπλδέεηαη, ηφζν κε ππεξπιαζία ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ (αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιηπνθπηηάξσλ), φζν θαη κε ππεξηξνθία ησλ ιηπνθπηηάξσλ. Η παρπζαξθία ζπλδέεηαη, αιιά δελ είλαη ζπλψλπκε, κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ε νπνία, φκσο, παξαηεξείηαη θαη ζε αζιεηέο ή ζε άηνκα κε απμεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ κπτθήο ππεξηξνθίαο ή ζε νηδεκαηψδεηο αζζελείο κε παζνινγηθή θαηαθξάηεζε πγξψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φκσο, ε παζνινγηθή αχμεζε ηνπ βάξνπο νθείιεηαη ζηελ παρπζαξθία, ελψ θαη έλα άηνκν κε θαηλνκεληθά θπζηνινγηθφ βάξνο είλαη δπλαηφλ λα είλαη παρχζαξθν. Παιαηφηεξα, ε 7

8 πεξίζζεηα απηή ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαζνξηδφηαλ ζηα 20% πάλσ απφ ην «επηζπκεηφ» ή «ηδαληθφ» βάξνο. ήκεξα, ην πνζνζηφ απηφ έρεη κηθξφηεξε δηαγλσζηηθή αμία, δηφηη ε δηάγλσζε ηεο πξαγκαηηθήο παρπζαξθίαο έρεη ζρέζε πεξηζζφηεξν κε ηελ πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο ηνπ ζψκαηνο παξά κε ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ αηφκνπ. Δπηδεκηνινγία ηεο παρπζαξθίαο Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο ππνζηήξηδαλ φηη εθφζνλ ηα άηνκα δηαηεξνχζαλ ζσκαηηθά βάξε πςειφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηδφκελα σο «επηζπκεηά ή ηδαληθά» εκθάληδαλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα λνζεξφηεηαο ή θαη ζλεζηκφηεηαο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε παρπζαξθία, απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαθψλ λνζεκάησλ, εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ θαη ζαθραξψδνπο δηαβήηε, ελψ ε απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο έζησ θαη 5-10% κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε Με δχν ιφγηα ε παρπζαξθία είλαη ζνβαξή απεηιή γηα ηελ πγεία θαη χπνπινο ερζξφο γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζψκαηνο. Κη ελψ ζε πξντζηνξηθέο επνρέο κπνξεί λα έπαηδε ην ξφιν κηαο απνζήθεο ιίπνπο θαη λα εμαζθάιηδε ηελ επηβίσζε ζε πεξηφδνπο ιηκνχ, ην κφλν πνπ εμαζθαιίδεη ζήκεξα είλαη ε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ηνπ αηφκνπ. Γπζηπρψο, φκσο, ε δηάδνζε απηνχ ηνπ ρξφληνπ λνζήκαηνο απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ην 1997, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έρεη θεξχμεη ηελ παρπζαξθία σο αζζέλεηα επηδεκηθνχ ραξαθηήξα θη αο κελ νθείιεηαη ζε θάπνηνλ ινηκνγφλν παξάγνληα. Η παρπζαξθία είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή λφζνο, νθείιεηαη δειαδή ζε έλα πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο πεξηβαιινληηθνί, γελεηηθνί, ςπρνινγηθνί, δηαηξνθηθνί, έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θ.α. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ε παρπζαξθία παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαη βαξχηεξεο επηπινθέο ηεο πγείαο, κεηψλεη ηα ρξφληα ηεο δσήο καο θαη ζηελ θπξηνιεμία θαηαζηξέθεη ηελ πνηφηεηα ηεο, ιφγσ κεησκέλεο θπζηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν, ε παρπζαξθία δελ κπνξεί λα ιπζεί απνζπαζκαηηθά. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε πξφιεςε θαίλεηαη λα απνηειεί ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν θαη ηνλ πιένλ καθξνρξφλην. 8

9 Δπηθξάηεζε ηεο παρπζαξθίαο Η πξνζπάζεηα αδπλαηίζκαηνο θνζηίδεη ζήκεξα ζηνπο Ακεξηθαλνχο πάλσ απφ 30 δηο. δνιάξηα ην ρξφλν, ελψ εθηηκάηαη φηη ην 33-40% ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ θαη ην 20-24% ησλ αλδξψλ αζρέησο κε ην ρξνληθφ ζεκείν πξνζπαζνχλ λα ράζνπλ βάξνο. Αθφκε θαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο Λπθείνπ, ην 44% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 15% ησλ αγνξηψλ αλαθέξνπλ πξνζπάζεηα απψιεηαο βάξνπο. Η ζεκεξηλή επνρή θαιείηαη «επνρή ζεξκηδηθνχ άγρνπο», θαζψο έρνπκε ζέζεη ιεπηά ηδαληθά αιιά δηάγνπκε θαζεκεξηλή δσή πνπ νδεγεί ζην πάρνο. Παξά ηελ εζληθήο εκβέιεηαο εκκνλή κε ην ηδαληθφ βάξνο, θπβεξλεηηθέο έξεπλεο ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα έρνπλ δείμεη φηη νη Ακεξηθαλνί ράλνπλ ηνλ πφιεκν. Η παρπζαξθία αθνξά ζήκεξα 58 εθ. ελήιηθεο, κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζε νκάδεο θησρψλ θαη κεηνλνηήησλ. Πεξίπνπ ν 1 ζηνπο ηξεηο Ακεξηθαλνχο ηαμηλνκείηαη ζήκεξα σο παρχζαξθνο, ελψ πεξίπνπ ηα 2/3 δπγίδνπλ πεξηζζφηεξν απ φηη πξέπεη. Αλάκεζα ζηνπο εθήβνπο, θαη νπζηαζηηθά κεηά ην 1960, ν 1 ζηνπο 5 είλαη ππέξβαξνο. Ο ζηφρνο ηεο Ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο γηα ην έηνο 2000 ήηαλ λα κεηψζεη ηελ επηθξάηεζε ηεο παρπζαξθίαο ζηνπο ελήιηθεο ζε φρη πεξηζζφηεξν απφ ην 20%, αιιά νη ηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Σα δεδνκέλα απφ ην 1960 θαη κεηά δείρλνπλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ επηθξάηεζε ηεο παρπζαξθίαο ζε φια ηα ζεκεία γηα ηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία. Αξθεηέο ζπγθξίζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ δείμεη φηη νη Ακεξηθαλνί ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο πεξηζζφηεξν βαξηνχο αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ππεξβάιινληνο βάξνπο θαη παρπζαξθίαο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ (>20 εηψλ) ζηηο Η.Π.Α. παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1. Αθφκε ζηελ Δηθφλα 1.1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ κε ΓΜ πάλσ απφ 30 ζηηο Η.Π.Α. (CDC, 2008). Πίλαθαο 1.1. Πνζνζηά ππέξβαξσλ θαη παρχζαξθσλ ελήιηθσλ αηφκσλ ζηηο Η.Π.Α. ΑΝΣΡΔ (%) ΓΤΝΑΙΚΔ (%) ΤΝΟΛΟ (%) ΤΠΔΡΒΑΡΟΙ ΠΑΥΤΑΡΚΟΙ

10 Δηθόλα 1.1. Πνζνζηά παρχζαξθσλ αηφκσλ (BMI > 30) ζε ελήιηθα άηνκα ζηηο Η.Π.Α. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απνθαιχπηνπλ φηη ζηηο Γπηηθέο, αλεπηπγκέλεο, βηνκεραληθέο ρψξεο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ελήιηθεο είλαη παρύζαξθνο θαη έλαο ζηνπο δχν ππέξβαξνο. ηελ Δπξψπε, ηα πνζνζηά εκθάληζεο παρπζαξθίαο αθνξνχλ ην 10-20% ησλ ελήιηθσλ αλδξψλ θαη ην 15-25% ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ, αληίζηνηρα. ην ρ. 1.1, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ κε ΓΜ πάλσ απφ 30 ζηελ Δπξψπε. εδηάγξακκα 1.1. Πνζνζηά ελήιηθσλ αηφκσλ κε BMI>30 ζηελ Δπξψπε ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο πνπ δηεμήγαγε ε Διιεληθή Δηαηξεία Παρπζαξθίαο (2004), ην 41.1% ησλ αλδξψλ θαη ην 29.9% ησλ γπλαηθψλ είλαη ππέξβαξνη ελψ ην 26% ησλ αλδξψλ θαη ην 18.2% ησλ γπλαηθψλ είλαη παρχζαξθνη (ρ. 1.2). ζνλ αθνξά ην γεληθφ πιεζπζκφ ην ζπλνιηθφ 10

11 πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 48.1% ζε άηνκα ειηθίαο εηψλ, δειαδή πεξίπνπ 1 ζηνπο 2 Έιιελεο είλαη ππέξβαξνο ή παρχζαξθνο. ρεδηάγξακκα 1.2. Δπηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο (απφ Παγθόζκηα δεδνκέλα χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ πγείαο ην 2005 ζε φιν ηνλ θφζκν 1.6 δηζεθαηνκκχξηα ελήιηθα άηνκα ήηαλ ππέξβαξα θαη 400 εθαηνκκχξηα ήηαλ παρχζαξθα (WHO, 2005) (ρ. 1.3). ρεδηάγξακκα 1.3. Σν πξφβιεκα ηεο παρπζαξθίαο παγθνζκίσο Η παρπζαξθία είλαη έλα ζχγρξνλν/κνληέξλν πξφβιεκα. Έηζη, δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παρπζαξθία αθφκε θαη 50 ρξφληα πξηλ. Η αχμεζε ησλ εχθνισλ θαη γξήγνξσλ ηξνθψλ, ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ κέζσλ κεηαθνξάο 11

12 θαη ησλ πεξηζζφηεξν ππνθηλεηηθψλ εξγαζηψλ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη γίλνληαη φιν θαη πην πνιχ παρηνί, θαη απηφ ζπκβαίλεη ζε φιν ηνλ θφζκν. ρεδηάγξακκα 1.4. Πξνγλσζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παρπζαξθία Σα πνζνζηά ησλ παρχζαξθσλ θαη ησλ ππέξβαξσλ αηφκσλ ηείλνπλ λα δηπιαζηαζηνχλ ζε κία κφλν δεθαεηία. Έηζη, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πξνβιέπεη φηη ην 2015 ζε φιν ηνλ θφζκν ζα ππάξρνπλ 2.3 δηζεθαηνκκχξηα ππέξβαξα ελήιηθα άηνκα, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 700 εθαηνκκχξηα απηψλ ζα είλαη παρχζαξθα (WHO, 2005). 12

13 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 Η ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ Πνύ νθείιεηαη ε παρπζαξθία; Η παρπζαξθία ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή ελαπφζεζε ιίπνπο ζηηο ιηπαπνζήθεο ηνπ ζψκαηνο. Η θαηαλνκή ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο είλαη γελεηηθά θαζνξηζκέλε (δνκηθφ ιίπνο) θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ην θχιν. Γηαθνξνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ήβεο, θαηά ηελ επνρή δειαδή πνπ αλαπηχζζνληαη ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ. Η παρπζαξθία κπνξεί λα επηζπκβεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα πξνζιάβεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο θαη ε θαηάζηαζε απηή πεξηγξάθεηαη σο θαθνήζεο παρπζαξθία. Θεσξίεο γηα ηελ παρπζαξθία Η εμήγεζε ηνπ γηαηί έλα ηφζν κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ δπγίδεη πεξηζζφηεξν απ φηη ζα έπξεπε πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο εξεπλεηέο θαη ζην θνηλφ ζπλαίζζεκα. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηξεηο παξάγνληεο είλαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη: 1. Γελεηηθέο θαη γνληθέο επηδξάζεηο: νη γελεηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα εμεγνχλ έσο ην 25% ηεο δηαθνξάο ζην ιίπνο αλάκεζα ζηα άηνκα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αθφκε θαη φηαλ ρσξίδνληαη φληαο βξέθε θαη παηδηά, ηα δίδπκα απφ ην ίδην σάξην θαηά ηε κέζε ειηθία βξίζθνληαη πην θνληά ζην Β απ φηη νη ςεπδνδίδπκνη ή ηα αδέξθηα. Έξεπλα ζε ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί πξηλ ηελ ειηθία ηνπ ελφο έηνπο απέδεημε φηη αθφκα θη φηαλ ηα άηνκα απηά αλαηξάθεθαλ απφ ηνπο κε-βηνινγηθνχο γνλείο ηνπο, ην Β ηνπο ήηαλ θαηά πνιχ φκνην κ εθείλν ησλ βηνινγηθψλ γνλέσλ ηνπο. Χζηφζν, ζε κία κεγάιε έξεπλα ζε 6000 δηδχκνπο ζηε Φηιαλδία, νη παξάγνληεο ηνπ ηξφπνπ δσήο θάλεθε λα είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί απφ ην γελεηηθφ ππφβαζξν ζηελ εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηνπ Β ζε κηα εμαεηή πεξίνδν. Δθηηκνχκελεο καδί, νη έξεπλεο απηέο δείρλνπλ φηη θάπνηα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζηελ παρπζαξθία απ φηη άιια ιφγσ γελεηηθψλ παξαγφλησλ θαη φηη ηέηνηα άηνκα ζα 13

14 πξέπεη λα είλαη αζπλήζηζηα πξνζεθηηθά αλαθνξηθά κε ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπήζνπλ απηέο ηηο επηδξάζεηο. Οη πηζαλφηεηεο λα γίλεη έλα παηδί παρχζαξθν είλαη ιηγφηεξεο απφ 10% φηαλ θαλείο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ είλαη παρχζαξθνο. Δληνχηνηο, φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δπν γνλείο είλαη παρχζαξθνο είλαη πεξίπνπ 40-50% θαη φηαλ θαη νη δπν γνλείο είλαη παρχζαξθνη κπνξεί λα θηάζεη ην 70-80%. Σν ηη αθξηβψο θιεξνλνκείηαη δελ είλαη γλσζηφ. Χζηφζν, έρνπλ ελνρνπνηεζεί: ε ειαηησκέλε ζεξκνγέλεζε, ηα κε θπζηνινγηθά επίπεδα δηαθφξσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, (π.ρ. θαηερνιακίλεο, ζεξνηνλίλε), ε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιηπνπξσηετληθήο ιηπάζεο (LPL), ν απμεκέλνο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο θαζψο θαη θάπνηεο δηαηαξαρέο ζην επίπεδν ηνπ ππνζαιάκνπ κε ηελ ππφζεζε φηη ζηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ θέληξα θνξεζκνχ θαη πείλαο. Γηα λα ππάξμεη φκσο έθθξαζε ηεο γελεηηθήο απηήο πξνδηάζεζεο ζα πξέπεη λα επηδξάζνπλ πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία ηεο κεηέξαο, ν ηφπνο δηακνλήο, ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηάμε, ην επίπεδν κφξθσζεο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ε θαζηζηηθή δσή, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλνπλ ζε ηειηθή αλάιπζε ηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Μπνξεί, ζπλεπψο λα εηπσζεί φηη ηα γνλίδηα επηηξέπνπλ ηελ παρπζαξθία, ελψ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηελ πξνθαιεί - δεκηνπξγεί. 2. Γίαηηεο κε πνιιέο ζεξκίδεο θαη πνιιά ιηπαξά: ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα λα γίλεη πηζηεπηφ φηη ε αθζνλία ηεο γεχζεο ησλ ζεξκηδηθά πινχζησλ ηξνθίκσλ θαη εηδηθά εθείλσλ κε πνιιά ιηπαξά είλαη έλαο θχξηνο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ην επξέσο δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ηεο παρπζαξθίαο ζηηο Γπηηθέο Κνηλσλίεο. Έλα ζπλαθφινπζν εχξεκα πνιιψλ εξεπλεηψλ είλαη φηη φηαλ ε δηαηξνθηθή πξφζιεςε ησλ ιηπψλ είλαη πςειή, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα βάδνπλ βάξνπο επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα. ηαλ ε πξφζιεςε δηαηξνθηθψλ ιηπψλ είλαη ρακειή θαη νη «ρακέλεο» ζεξκίδεο απνηεινχληαη απφ πδαηάλζξαθεο, ηφηε ην επηζπκεηφ Β επηηπγράλεηαη πην εχθνια. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη αθφκε ηα ιίγα θαη κεγάια γεχκαηα. 3. Αλεπαξθήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο: ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο θαίεη ηηο ζεξκίδεο κε ηξεηο ηξφπνπο. Πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο δαπάλεο πξνέξρνληαη απφ ην κεηαβνιηζκφ εξεκίαο, ην 23% πξνέξρεηαη απφ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην 10% απφ ηελ πέςε θαη ρξήζε ηεο ηξνθήο. Ο κεηαβνιηθφο ξπζκφο εξεκίαο (RMR) 14

15 θαζνξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη απφ ην ζψκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο. Ο RMR είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο, κε ηνπο κεγαιφζσκνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ ην πην πςειφ εχξνο. Με άιια ιφγηα ηα άηνκα πνπ είλαη παρχζαξθα έρνπλ πςειφηεξνπο RMR απ φηη εθείλα πνπ είλαη ιεπηά ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο κάδαο ζψκαηνο. Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ θαζνξίζεη φηη έλαο ρακειφο RMR αλάκεζα ζε άηνκα κε θαλνληθφ Β είλαη έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα κειινληηθή παρπζαξθία, αιιά ζ απηφ δελ ππάξρεη πιήξε ζπκθσλία ησλ εξεπλεηψλ. Δληνχηνηο νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ ζην εμήο: ηα άηνκα πνπ είλαη παρχζαξθα ηείλνπλ λα αζθνχληαη ιηγφηεξν απ φηη ηα ιεπηά άηνκα, έρνπλ δειαδή κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 4. Αθφκε, ε παρπζαξθία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε ιήςε θαξκάθσλ θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. Απφ ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε παρπζαξθία απνηειεί κηα ζχλζεηε θαη πνιππαξαγνληηθή δηαηαξαρή-αλσκαιία θαη αθφκε δελ έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε ζπλνιηθή αηηηνινγία ηεο. Βαζηθά, εθιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα ζεηηθνχ ζεξκηδηθνχ ηζνδπγίνπ. Η απνθιεηζηηθή αηηηνινγία ηεο παρπζαξθίαο είλαη ε ιήςε ηεο ηξνθήο ζε πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ φζν νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ επηβάινπλ, ή ε πνηνηηθά κε νξζή δηαηξνθή θαη ε κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Υσξίο ηε ιήςε πιενλάδνπζαο ηξνθήο δελ είλαη δπλαηφ λα επέιζεη παρπζαξθία (Δηθ. 2.1) ε ειάρηζηεο κφλν πεξηπηψζεηο κπνξεί ε παρπζαξθία λα απνδνζεί ζε θάπνην ππνθεηκεληθφ-κεηαβνιηθφ λφζεκα (ππνζπξενεηδηζκφ, ππνγνλαδηζκφ, ππνιεηηνπξγία ηεο ππφθπζεο ή ζχλδξνκν Gushing). Χζηφζν, νη θαηαζηάζεηο απηέο (2%), είλαη ζπλήζσο εχθνιν λα δηαθνξνδηαγλσζηνχλ απφ ηελ εμσγελή παρπζαξθία (98%), επεηδή, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεπηαία, ζπλνδεχνληαη θαηά θαλφλα απφ ειαηησκέλν ξπζκφ αχμεζεο θαη θαζπζηέξεζεο ηφζν ηεο νζηηθήο φζν θαη ηεο ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο. 15

16 Δηθόλα 2.1. Θεξκηδηθφ Ιζνδχγην Πέξαλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη πξνεξρφκελεο απφ ην ιίπνο ζεξκίδεο παραίλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεξρφκελεο απφ ηα άιια καθξνζηνηρεία. Σν ιίπνο εθηφο ηεο πςειήο ελεξγεηαθήο ηνπ πξνζθνξάο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ κε ην κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ θφζηνο, αθνχ κφλν ην 3% ηεο πεξηερφκελεο ελέξγεηάο ηνπ μνδεχεηαη ζε ζεξκνγέλεζε, ζε ζχγθξηζε κε ην 6-8% ηεο γιπθφδεο θαη ην 25-30% ησλ ακηλνμέσλ. Δπίζεο, κφλν ην 4% ηεο ελέξγεηαο ηνπ μνδεχεηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ, ζε αληίζεζε κε ην 12% ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ην 25-30% ησλ ακηλνμέσλ. Δπηπιένλ, ε νμείδσζε ησλ καθξνζηνηρείσλ δηαθέξεη θαηά ηηο πεξηφδνπο πςειήο θαη ρακειήο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο. ε παρχζαξθα αιιά θαη ηζρλά άηνκα, ε απμεκέλε πξφζιεςε πξσηετλψλ θαη πδαηαλζξάθσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο νμείδσζεο ηνπο, ελψ αληίζεηα ε αχμεζε πξφζιεςεο ιίπνπο νδεγεί ζε κεησκέλε νμείδσζε ηνπ. Μειέηε έδεημε φηη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ζε ζηαζεξά απμεκέλε πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ απμάλεη ακέζσο, αιιά ζηαδηαθά, ηελ νμείδσζε ηνπο θαη ρξεηάδεηαη ελλέα (9) εκέξεο γηα λα αληηζηαζκίζεη ε νμείδσζε ηελ απμεκέλε πξφζιεςε. Αληίζεηα, απφ ηελ πξψηε ήκεξα ηεο ζηαζεξά απμαλφκελεο πξφζιεςεο ιίπνπο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ε δπλαηφηεηα νμείδσζεο ηνπ θαη επνκέλσο απμάλεηαη ζπλερψο ε δηαθνξά πξνζιακβαλνκέλνπ κείνλ νμεηδνχκελνπ ιίπνπο, ε νπνία ηελ έλαηε (9ε) εκέξα θζάλεη ζηελ αλψηεξε ηηκή. Σα άηνκα εκθαλίδνπλ γελεηηθά πξνζδηνξηζκέλεο δηαθνξέο, φπσο απνδεηθλχεηαη, αθνχ ηα πξψελ παρχζαξθα κεηνλεθηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ ειαηησκέλε νμείδσζε ηνπ ιίπνπο, ζε ζρέζε κε ηζνβαξή άηνκα πνπ δελ αχμεζαλ πνηέ ην βάξνο ηνπο. ια απηά θαλεξψλνπλ φηη ην δηαηξνθηθφ ιίπνο 16

17 νδεγεί ηειηθά ζε παρπζαξθία. Καη απηφ γηαηί, ζε ηζνζεξκηδηθή δηαηξνθή, ε απμεκέλε πξφζιεςε ιίπνπο νδεγεί επθνιφηεξα ζε αχμεζε ηνπ Β. Καηά ηε δηεξεχλεζε ηεο παζνγέλεηαο ηεο παρπζαξθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθαιείηαη απφ δίαηηεο ζεξκηδηθά ππθλέο, (π.ρ. πινχζηεο ζε ιίπε, αιθνφιε, δάραξε ή θαη θησρέο ζε άπεπηεο θπηηθέο ίλεο). Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη νη θχξηεο αηηίεο είλαη: ε θαζηζηηθή δσή, ε αθζνλία, ε πνηθηιία, ε δηαζεζηκφηεηα θαη γεπζηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηξνθψλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ πξφρεηξσλ ηξνθψλ, νη νπνίεο θαηαλαιψλνληαη ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ. Αθφκε ε παρπζαξθία είλαη δπλαηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ ππεξβνιηθφ αξηζκφ ιηπνθπηάξξσλ, πνπ ε γέλεζε ηνπο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηνλ ππεξζηηηζκφ ζηελ βξεθηθή θαη ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ ιηπνθπηάξξσλ παξακέλεη ζηαζεξφο θαη θαηά θάπνην ηξφπν πξνθαιεί κηα θαηάζηαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παρπζαξθίαο. ηαλ ην κέγεζνο ηνπ ιηπψδνπο θπηηάξνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζην ίδην άηνκν είλαη γλσζηφ, θαζψο επίζεο θαη ν νιηθφο αξηζκφο ησλ ιηπνθπηηάξσλ, ε επηηπρία κηαο ππνζεξκηδηθήο δίαηηαο είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί κε κεγάιε πξνζέγγηζε θαη γηα ηα δπν, δειαδή γηα ην νιηθφ ιίπνο (βάξνο ζψκαηνο) θαη γηα ηελ θαηά πεξηνρέο ελαπνζήθεπζε ηνπ ιίπνπο (ηνπηθφ ιίπνο)". Σν πξφβιεκα, ινηπφλ, ηεο παρπζαξθίαο είλαη πην πνιχπινθν απφ κηα εμίζσζε ζεξκηδηθνχ ηζνδπγίνπ. Η παρπζαξθία, δειαδή, είλαη κελ ην απνηέιεζκα πεξηφδσλ ζεξκηδηθνχ ηζνδπγίνπ, νη απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο, φκσο, ηνπ ηζνδπγίνπ απηνχ είλαη πνιιαπινί, ζχλζεηνη θαη κεξηθνί απφ απηνχο αθφκε άγλσζηνη. Γηαηί νη Έιιελεο είλαη παρύζαξθνη; Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, νη Έιιελεο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζηέξεζεο ηξνθίκσλ, "έπεζαλ" θπξηνιεθηηθψο κε ηα κνχηξα ζην θαγεηφ. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη ε δένπζα ελεκέξσζε ζε επξεία έθηαζε ζε φηη αθνξά ηελ επηινγή ηξνθίκσλ, παξ φηη ε ειιεληθή θνπδίλα θαη δίαηηα θαη ηδίσο απηή πνπ είλαη επξέσο γλσζηή σο δίαηηα κεζνγεηαθνχ ηχπνπ, είλαη απηή ε νπνία ζπληζηάηαη ζήκεξα θαη κάιηζηα πηνζεηείηαη θαη ελζαξξχλεηαη απφ πνιιέο πνιηηηζκέλεο ρψξεο. Μφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα άξρηζε λα γίλεηαη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε κεζνγεηαθή δίαηηα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε πνιιά ιαραληθά, φζπξηα, θξνχηα, ςάξη θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, είλαη ε δίαηηα ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε θαιή πγεία, ιηγφηεξε πξνζβνιή ηνπ 17

18 θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ αζεξνζθιήξσζε θαη ιηγφηεξα λενπιάζκαηα. Αθφκε, ζηελ Διιάδα, κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα γίλεηαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θπζηθήο άζθεζεο, θαη αθφκε θαη απηή ε αμία ηνπ απινχ πεξπαηήκαηνο. Δλδηαθέξνπζα είλαη έξεπλα γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. Γελ αζθνχληαη θαη δελ πεξπαηνχλ. Υξεζηκνπνηνχλ ην απηνθίλεην αθφκε θαη γηα θνληηλέο απνζηάζεηο. Κάλνπλ γεληθά θαζηζηηθή δσή, θαπλίδνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ έηνηκν θαγεηφ. Ο ιφγνο γηα ηνπο Έιιελεο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ πηνζεηήζεη επηβιαβείο ζπλήζεηεο δσήο επηβαξχλνληαο ην βάξνο θαη ηελ πγεία ηνπο (Διιεληθή Ιαηξηθή Δηαηξεία Παρπζαξθίαο, 2007). Έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο εξγαδφκελνπο (55%) δελ αζθείηαη θαζφινπ ή αζθείηαη ιίγν, δειαδή έσο 100 ιεπηά/ εβδνκάδα. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη νη Έιιελεο εξγαδφκελνη απαληνχλ φηη ζεσξνχλ πην δχζθνιε ηελ άζθεζε (54%), απφ ηε δίαηηα (38%). Σαπηφρξνλα, ην 70% ησλ εξγαδφκελσλ Διιήλσλ ρξεζηκνπνηεί ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν (απηνθίλεην ή κεραλή) γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά, ελψ ην 55% θάλεη ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαλχεη θνληηλέο απνζηάζεηο. Αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή, νη Έιιελεο εξγαδφκελνη θαηαλαιψλνπλ θαηά κέζν φξν 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα έηνηκν ή πξφρεηξν θαγεηφ. Αθφκε, ην 51% ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη θάλεη ζην παξειζφλ δίαηηα, ελψ απφ απηνχο ην 48% θαηάθεξε λα ράζεη ιηγφηεξν απφ 5% ηνπ αξρηθνχ ηνπ βάξνπο. Σν 31% φζσλ έραζαλ βάξνο απφ δίαηηα, δελ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ην βάξνο ηνπο χζηεξα απφ απηήλ. Φάλεθε, ζπλεπψο, φηη νη Έιιελεο είλαη έλα ιαφο πνπ ζήκεξα ηξέθεηαη ιάζνο, ηφζν ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα φζν θαη ηελ πνζφηεηα, θαπλίδεη πνιχ, αιιά θπξίσο δελ έρεη θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα θαη βξίζθεη πνιχ δχζθνιν λα θάλεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο άζθεζε. Δπηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ πγεία Παιαηφηεξα ε παρπζαξθία ζεσξνχληαλ κηθξήο ζεκαζίαο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλεζεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ παρχζαξθσλ αηφκσλ θαη φρη απφ ηελ ίδηα ηελ παρπζαξθία. ήκεξα φκσο ε παρπζαξθία ζεσξείηαη λόζνο. Τπάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία, ελψ πνιινί εηδηθνί επηζεκαίλνπλ φηη ε παρπζαξθία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηαηξηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ αηψλα καο. Η παρπζαξθία 18

19 αλαγλσξίδεηαη σο έλαο ζεκαληηθφο πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο, γηα εθδήισζε θαξδηαγγεηαθψλ πξνβιεκάησλ (ζηεθαληαίαο λφζνπ, αηθλίδηνπ ζαλάηνπ, θαζψο θαη θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο). Δπίζεο πξνδηαζέηεη ζηελ εκθάληζε ή/θαη ηελ επηδείλσζε άιισλ γλσζηψλ πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ γηα θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο, φπσο είλαη ε ππεξιηπηδαηκία, ε ππέξηαζε, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.α., παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαζξνίδνληαη ζηνλ παρχζαξθν αζζελή. Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παρπζαξθία: Φπρνινγηθό βάξνο: ιφγσ ηζρπξψλ πηέζεσλ απφ ηελ θνηλσλία γηα λα αδπλαηίζνπλ ηα παρχζαξθα άηνκα ππνθέξνπλ ζπρλά απφ αηζζήκαηα ελνρήο, θαηάζιηςε, άγρνο θαη ρακειή απην-εθηίκεζε. Απμεκέλε νζηεναξζξίηηδα: ηα ππέξβαξα άηνκα βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο νζηεναξζξίηηδαο ζηα γφλαηα θαη ζηα ηζρία. Απμεκέλε πίεζε αίκαηνο: ε πςειή πίεζε αίκαηνο είλαη πνιχ πην ζπρλή αλάκεζα ζηνπο ππέξβαξνπο θαη ν θίλδπλνο απμάλεηαη θαηαθφξπθα κε ηελ αχμεζε ηνπ Β. Δπίζεο παρχζαξθα άηνκα ρσξίο αξηεξηαθή ππέξηαζε, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππέξηαζεο ζην κέιινλ, εάλ ζπγθξηζνχλ κε άηνκα ίδηαο ειηθίαο, πνπ έρνπλ θπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο. Απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο θαη άιισλ ιηπηδίσλ αίκαηνο: ηα ππέξβαξα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ απ φηη είλαη ηα θαλνληθνχ βάξνπο άηνκα λα έρνπλ πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ, θαζψο επίζεο θαη ρακειφηεξε HDL. Η κείσζε ηνπ Β βνεζάεη ζηελ ειάηησζε ηεο ρνιεζηεξφιεο, ελψ ε αχμεζε ηνπ Β πξνθαιεί πνιιαπιάζηα αχμεζε ηεο ρνιεζηεξφιεο ηνπ αίκαηνο. Απμεκέλνο δηαβήηεο: ε παρπζαξθία πηζαλψο λα παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ εκθάληζε ζαθραξψδε δηαβήηε, θπξίσο ζε άηνκα κε γελεηηθή πξνδηάζεζε. Έηζη, ε επηθξάηεζε ηνπ δηαβήηε είλαη πεξίπνπ 3 θνξέο πςειφηεξε αλάκεζα ζηα παρχζαξθα άηνκα. Η αχμεζε ηνπ Β, βέβαηα, επηδεηλψλεη ηνλ ππάξρνληα ζαθραξψδε δηαβήηε. Απμεκέλε θαξδηαθή λόζνο: φρη κφλν ηα παρχζαξθα άηνκα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαθή λφζν, αιιά θαη πεζαίλνπλ απφ απηή ζε πνιχ πην απμεκέλν πνζνζηφ. Δπίδξαζε ζην κπνθάξδην: Η παρπζαξθία πξνθαιεί αχμεζε ηνπ βάξνπο ηεο θαξδηάο, κε απμεκέλε ελαπφζεζε ιίπνπο ζε απηήλ, ππεξηξνθία ηεο θαξδηάο θαη δηάηαζε 19

20 απηήο. Οη κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζηεθαληαία λφζν θαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα. Απμεκέλνο θαξθίλνο: άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είλαη παρχζαξθνη έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζαλάηνπ απφ θαξθίλν αλαθνξηθά κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ απ φηη ηα άηνκα πνπ δελ είλαη παρχζαξθα. Απμεκέλνο πξώηκνο ζάλαηνο: πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα πνζνζηά ζαλάηνπ απ φιεο ηηο αηηίεο είλαη πςειφηεξα ζηα παρχζαξθα άηνκα, ελψ νη αδχλαηνη άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά ζαλάηνπ. Με απινχο φξνπο, ηα παρχζαξθα άηνκα πεζαίλνπλ λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηα αδχλαηα. Τπεξνπξηραηκία: Η αχμεζε ηνπ Β νδεγεί επίζεο ζε αχμεζε ηνπ νπξηθνχ νμένο θαη ζηα δχν θχια, αιιά πεξηζζφηεξν ζηνπο άλδξεο. Η ζλεζηκφηεηα ησλ παρχζαξθσλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε είλαη ζρεδφλ 4πιάζηα απηήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, νη ζάλαηνη απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνη θαη γεληθά φια ηα αίηηα ζαλάησλ είλαη ζπρλφηεξα ζηα ππέξβαξα άηνκα. Ιδηαίηεξα κεγάιε αλεζπρία πξνθαιεί ε θνηιηαθή παρπζαξθία θαζψο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ πγεία Έηζη, ν θίλδπλνο γηα εκθάληζε ζηεθαληαίαο λφζνπ απμάλεηαη εάλ ε θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο ζηνλ νξγαληζκφ αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ θνηιηά. (Δηθ. 2.2). Έρεη απνδεηρζεί φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κεηαβνιηθψλ, θαξδηαγγεηαθψλ, νξκνληθψλ θαη επαηηθψλ επηπινθψλ ηεο παρπζαξθίαο παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη αχμεζε ηνπ ελδνθνηιηαθνχ ιίπνπο (δειαδή ιίπνο ζηνλ ελδνθνηιηαθφ πεξηζπιαγρηθφ ρψξν, ιίπνο ππιψλ ήπαηνο) θαηά ηελ θεληξηθή (ζπιαγρληθή) ή αλδξνεηδή παρπζαξθία (WHR>102 cm γηα ηνπο άλδξεο θαη > 88 cm γηα ηηο γπλαίθεο). Άκεζε, άιισζηε, είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ πνιπκεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ (ζχλδξνκν Υ) κε ηελ ελδνθνηιηαθή ηνπ εληφπηζε. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο, πξέπεη ε ζρέζε ησλ πεξηκέηξσλ θνηιηάο/ιεθάλεο λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0.9 ζηνπο άλδξεο θαη απφ 0.8 ζηηο γπλαίθεο. Η παρπζαξθία ζηηο γπλαίθεο ζπρλά ζπλδπάδεηαη θαη κε κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο αγγεηαθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ. Πάλησο ε δηφξζσζε ηεο παρπζαξθίαο νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ, πνπ έρεη ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Οη εξεπλεηέο ζπκβνπιεχνπλ φηη ηα άηνκα πνπ ραίξνπλ θαιχηεξεο πγείαο είλαη εθείλα πνπ δπγίδνπλ 15-20% ιηγφηεξν απφ ηνλ κέζν Ακεξηθαλφ, πνπ ηείλεη λα είλαη πνιχ βαξχο. 20

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης

ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης. Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΜΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΙΑ ΣΗΝ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α τάξη Γενικοφ Λυκείου Μελίκης Τπεφθυνος καθηγητής: Μαρράς ωτήρης ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα εξγαζία ζπληάρζεθε απφ ηελ νκάδα ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ζηε

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ζηε ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε ΚΝΟΗΑΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ - ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ Δθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα