Investments Ltd. Group.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Investments Ltd. Group."

Transcript

1 Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου

2 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά στοιχεία Πενταετές Εϖιχειρηµατικό Σχέδιο Αϖοϖοίηση Ευθύνης - Disclaimer 2

3 Σύντοµο Ιστορικό Ίδρυση και σύσταση της Τράϖεζας. Ιδρυτές και µέτοχοι είναι οι Γιάννης Μαρκόϖουλος, Αντώνης Αθανάσογλου καιηλίαςλιανός Έναρξη εργασιών της Τράϖεζας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην εϖενδυτική τραϖεζική. - Έναρξη εργασιών της PROTON SECURITIES και ένταξη της PROTON ΑΕΠΕΥ στον Όµιλο Έναρξη Εργασιών της PROTON ΑΕ ΑΚ Εξαγορά ϖλειοψηφικού ϖοσοστού στη FIRST GLOBAL BROKERS A.D. µε έδρα το Βελιγράδι ηµόσια εγγραφή και εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (7,5χ υϖερκάλυψη συµµετοχή εϖενδυτών). - Συγχώνευση µε τις Ανώνυµες Εταιρίες Εϖενδύσεων Χρηµατοφυλακίου: ARROW, EΞΕΛΙΞΗ, ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράϖεζας αυξάνεται στα 200 εκ. EURO Συγχώνευση µε την Omega Bank, η οϖοία ολοκληρώθηκε το Σεϖτέµβριο του Η OMEGA BANK ιδρύθηκε το 2000 ωςεµϖορικήτράϖεζαµεϖλήρειςυϖηρεσίεςστοντοµέατου corporate, private, retail και investment banking και ένα δίκτυο 17 καταστηµάτων. Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται στα 370 εκ. EURO. - Αϖοκτάται 20% συµµετοχή στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της τράϖεζας αϖό την IRF European Finance Investments Ltd. - Αϖοκτάται 7% συµµετοχήστοσυνολικόµετοχικόκεφάλαιοτηςτράϖεζαςαϖότην FORTRESS Investment Group Συµφωνία εξαγοράς ϖλειοψηφικού ϖοσοστού της INTERNATIONAL LIFE Ανώνυµη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής. Ο Όµιλος της International Life αϖοτελείται αϖό 12 εταιρείες οι οϖοίες δραστηριοϖοιούνται στον ΑσφαλιστικόκαιστονευρύτεροΧρηµατοοικονοµικότοµέα, αϖαριθµώντας 50 υϖοκαταστήµαταστηνελλάδα. Η ολοκλήρωση της συµφωνίας, η οϖοία τελεί υϖό την αίρεση της εϖιτυχούς ϖεράτωσης του ειδικού ελέγχου (νοµικού, οικονοµικούκαιαναλογιστικού), αναµένεταιναδιευρύνειτηνϖαρουσίατουοµίλουτης Proton Bank στην ασφαλιστική αγορά, να διευκολύνει την δραστηριοϖοίησή του στον τοµέα του Bancassurance και να ενισχύσει τους υφιστάµενους τοµείς των χρηµατιστηριακών εργασιών και της διαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων. 3

4 Ο Όµιλος PROTON σήµερα Proton Bank Proton ιαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων (99,9%) Corporate Banking Corporate Banking First Global Brokers -Σερβία (82,49%) Εϖενδυτική Τραϖεζική Εϖενδυτική Τραϖεζική Omega Ασφαλιστικές Υϖηρεσίες (91,29%) Λιανική Τραϖεζική Λιανική Τραϖεζική ιαχείριση κεφαλαίων ιαχείριση κεφαλαίων Omega ΜεσιτείεςΑσφαλίσεων/Αντασφαλίσεων ( 100% ) Omega Kahn Financial Services -Eλβετία(80%) Private Banking Private Banking Χρηµατιστηριακές Εργασίες Ασφαλιστικές εργασίες Omega Εϖενδύσεις Χαρτοφυλακίου (29,13%) Omega Finance ( 100% ) 4

5 ΗΝέαΕϖοχή Συγχώνευση µε OMEGA BANK. Συµϖληρωµατικέςλειτουργίεςµίαςεϖενδυτικήςτράϖεζαςϖουσυγχωνεύεταιµεµίαεµϖορικήτράϖεζα, ϖου διαθέτει το δικό της δίκτυο καταστηµάτων. 14 η µεγαλύτερητράϖεζα στοσύνολοενεργητικού. 8 η µεγαλύτερηχρηµατιστηριακήεταιρίαστηνελληνικήαγορά. Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου: Ενεργητικό 1.58 δισ. ΊδιαΚεφάλαια 385,8 εκ. Καταθέσεις 1,1 δισ. άνεια 941 εκ. 25 καταστήµατα σε λειτουργία 640 υϖάλληλοι 5

6 1+1 > 2 Η συγχώνευση µε την ΩΜΕΓΑ: Συνέργειες αϖό συµϖληρωµατικές δραστηριότητες. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της PROTON διευρύνει τις ϖροοϖτικές ανάϖτυξης του νέου σχήµατος, ϖαρέχοντας χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης της ϖιστωτικής εϖέκτασης. Έµφαση του νέου σχήµατος στη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων, τοµέας µε υψηλές ϖροοϖτικές ανάϖτυξης, ιδιαίτερα στο χώρο των µικρών εϖιχειρήσεων (SBL). Αυξηµένες δυνατότητες σταυροειδών ϖωλήσεων εϖενδυτικών ϖροϊόντων µέσω του δικτύου της Omega. Συνέργειεςστοντοµέαχρηµατιστηριακήςδιαµεσολάβησης, όϖου η εξειδίκευση της Proton σε θεσµικούς εϖενδυτές συµϖληρώνεταιαϖότηνεξειδίκευσητης Omegaσειδιώτες. ΜετάτησυγχώνευσηηProton κατέχειτην 8 η θέσησεόγκους συναλλαγών, ανάµεσα σε 60 µέλη του ΧΑ. Εϖέκταση στον ασφαλιστικό τοµέα στον οϖοίο δεν είχε ϖαρουσία η Proton στο ϖαρελθόν. m PROTON OMEGA PROTON + OMEGA Ενεργητικό άνεια Ίδια Κεφάλαια 6

7 1+1 > 2 Η αϖόκτηση της International Life: ιείσδυσηστοντοµέα Bancassurance, όϖουητράϖεζαδενείχεϖαρουσία. Εϖέκταση της ϖροϊοντικής και ϖελατειακής βάσης της Τράϖεζας στον τοµέα των ασφαλιστικών ϖροϊόντων και εργασιών. Αυξηµένες δυνατότητες σταυροειδών ϖωλήσεων εϖενδυτικών ϖροϊόντων αλλά και ϖαραδοσιακών ϖροϊόντων εµϖορικήςτραϖεζικήςµέσωτουδικτύουτης International Life. Περαιτέρω διεύρυνση του µεριδίου αγοράς του Οµίλου στις χρηµατιστηριακές εργασίες, στην διαχείριση κεφαλαίων και στα αµοιβαία κεφάλαια. Ο Όµιλος International Life: Κεφάλαια υϖό διαχείριση 150 εκ. ευρώ Αϖοθεµατικά 90 εκ.ευρώ 50 υϖοκαταστήµατα σε λειτουργία ανά την Ελλάδα Πάνω αϖό ϖελάτες 835 υϖαλλήλους Ισχυρή κεφαλαιακή βάση - Υψηλός δείκτης κεφαλαιακής εϖάρκειας 7

8 Προφίλ Οµίλου Η συγχώνευση µε την Omega ουσιαστικά ενοϖοίησε δύο Τραϖεζικούς Οµίλους, ϖου ήταν αϖό τη φύση τους συµϖληρωµατικοί. Το νέο σχήµα συνεχίζει να δίνει έµφαση στην Εϖενδυτική Τραϖεζική, όϖου έχει συσσωρευθεί σηµαντική ϖροηγούµενη εµϖειρία και έχει χτιστεί καλή φήµη. Για την εϖιτυχηµένη διείσδυση στην αγορά των µικροµεσαίων εϖιχειρήσεων, η Τράϖεζα έχει αναϖτύξει µία ϖλήρη γκάµα αϖό ϖροϊόντα εϖενδυτικής και εµϖορικής τραϖεζικής, συµϖεριλαµβανοµένων υϖηρεσιών χρηµατοδότησης, εξαγορών, συγχωνεύσεων και λοιϖών συµβουλευτικών υϖηρεσιών. Βασιζόµενη στη τεχνογνωσία της, την τεχνολογική της υϖοδοµή και τις διεθνείς συνεργασίες της, η PROTON ϖροσφέρει µεταξύ άλλων: Project Finance & Structured Finance ΕναλλακτικέςΜορφέςΕϖενδύσεων (Private Equity & Alternative Investments). Οργάνωση και χρηµατοδότηση PPPs. Τιτλοϖοιήσειςσεσυνεργασίαµεδιεθνείςεϖενδυτικούςοργανισµούς. Πλήρη γκάµα εµϖορικών τραϖεζικών ϖροϊόντων και υϖηρεσιών. 8

9 Βασικές Στρατηγικές Εϖιδιώξεις Περαιτέρω ανάϖτυξη των υϖηρεσιών Εϖενδυτικής Τραϖεζικής, µε βάση το µεγαλύτερο µέγεθος του Οµίλου και την εκµετάλλευση των συνεργιών αϖό τη συνένωση συµϖληρωµατικών µονάδων σ ένα ενιαίο σχήµα. Εϖέκταση του δικτύου καταστηµάτων, µέσω οργανικής ανάϖτυξης ϖου έχει ως στόχο την αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων σε 75 µέχρι το Ενδυνάµωση των βασικών οικονοµικών δραστηριοτήτων ώστε να αυξηθούν τα εϖαναλαµβανόµενα έσοδα. Εϖικέντρωση σε niche αγορές, δίνοντας έµφαση στη δανειοδότηση µικρών εϖιχειρήσεων, στις οϖοίες υϖάρχουν καλές ϖροοϖτικές. Όφελος µε την διανοµή ειδικευµένων εϖενδυτικών ϖροϊόντων µέσω του δικτύου καταστηµάτων, αύξηση του διαχειριζόµενου κεφαλαίου και αϖόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς. Όφελος αϖό την συµφωνία µε την International Life, µε σταυροειδή ϖροώθηση µέσω του δικτύου της. ιεύρυνση της ϖροϊοντικής βάσης του Οµίλου, µέσω εϖέκτασης στον ασφαλιστικό τοµέα µε νέα ασφαλιστικά ϖροϊόντα και υϖηρεσίες και στον τοµέα Bancassurance. 9

10 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΘΕΜΑΤΑ Ολοκλήρωση του νοµικού σκέλους της συγχώνευσης (τέλη Σεϖτεµβρίου 2006). Άµεση υλοϖοίηση του λειτουργικού σκέλους της συγχώνευσης. Αναδιάρθρωση σε βάθος του υφιστάµενου οργανογράµµατος. Συγχώνευση µονάδων συναφούς αντικειµένου. Ενοϖοίηση µηχανογραφικών συστηµάτων και εφαρµογών. Εϖικαιροϖοίηση ϖροϋϖολογισµού για την 5ετία ηµιουργία δύο κεντρικών ϖυλώνων διοίκησης: Εµϖορική Τραϖεζική Εϖενδυτική Τραϖεζική Έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε αϖορρόφηση των OMEGA ΑΕ ΑΚ & PROTON ΑΕΠΕΥ αϖό την PROTON ΑΕ ΑΚ. 10

11 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Β.ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εϖίτευξη του ϖροϋϖολογισθέντος στόχου καθαρής κερδοφορίας ϖου είχε υιοθετηθεί: ΚΚΜΦ=34 εκ. σε εϖίϖεδο Οµίλου. Αύξηση χορηγήσεων, καταθέσεων και συνολικού ενεργητικού κατά 10%, 10,5% και 8% αντίστοιχα σε σχέση µε τα αντίστοιχα proforma ενοϖοιηµένα του συγχωνευθέντος σχήµατος στις 31/12/2005. Έµφαση στην ταχεία ανάϖτυξη του δικτύου καταστηµάτων. Το δίκτυο των 17 καταστηµάτων της αϖορροφώµενης ΩΜΕΓΑ Τράϖεζα ανέρχεται ήδη σε 25 καταστήµατα και αναµένεται να ξεϖεράσει τα 30 ως το τέλος του έτους. Ενίσχυση και αναδιοργάνωση της µονάδας χρηµατιστηριακών υϖηρεσιών για την καλύτερη δυνατή αξιοϖοίηση του εισφερόµενου αϖό την ΩΜΕΓΑ Τράϖεζα retail ϖελατολογίου. ιαµόρφωση του µεριδίου αγοράς σε εϖίϖεδα άνω του 3,5% κατά την τρέχουσα χρονιά. Ενίσχυση του τοµέα εϖενδυτικής τραϖεζικής µε στόχο την διεύρυνση του ϖελατολογίου και των ϖροσφερόµενων υϖηρεσιών, µε άµεσα θετικά αϖοτελέσµατα όϖως ϖροκύϖτει αϖό την συµµετοχή της Τράϖεζας σε ϖρόσφατες εταιρικές ϖράξεις. ιατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής εϖάρκειας στα υψηλά εϖίϖεδα του 14,70% κατά το τέλος της χρήσης. 11

12 Οικονοµικά Στοιχεία (IFRS) ( 000) PROTON GROUP* Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από Χρεόγραφα Καθαρά έσοδα από Προµήθειες Λειτουργικά έσοδα Συνολικά Λειτουργικά & ιοικητικά έξοδα Λειτουργικά Κέρδη Μείον Προβλέψεις Αποτελέσµατα προ Φόρων & Αποσβέσεων Μείον Αποσβέσεις Κέρδη προ Φόρων Μείον Φόροι Κέρδη µετά από Φόρους Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Καθαρής Θέσης * Λόγω του λογιστικού χειρισµού της συγχώνευσης, τα αϖοτελέσµατα χρήσης της OMEGA Bank για την ϖερίοδο 1/1/06-30/9/06 έχουν εϖηρεάσει µόνο το σύνολο της καθαρής θέσης και όχι τα αϖοτελέσµατα χρήσης. Εϖίσης τα στοιχεία των χρήσεων 2005 & 2006 δεν είναι συγκρίσιµα καθώς µεσολαβεί η αϖορρόφηση της OMEGA Bank αϖό την PROTON µέσα στο

13 Πενταετές Εϖιχειρηµατικό Σχέδιο Στόχοι : Εϖίτευξη µέσου ρυθµού αύξησης καθαρών κερδών µετά αϖό φόρους, CAGR 22% ( ). Εϖίτευξη αϖόδοσης ιδίων κεφαλαίων 20% µέχρι το ιατήρηση του µέσου ετήσιου ρυθµού αύξησης του κόστους λειτουργίας σε εϖίϖεδα κάτω αϖό 21.5%. Μέση ετήσια αύξηση 29.7% στα δάνεια και 31.5% στις καταθέσεις. ιϖλασιασµός των κεφαλαίων υϖό διαχείριση. Αϖόκτηση 1% µεριδίου αγοράς ως ϖρος το σύνολο ενεργητικού το 2010 σε σχέση µε 0.5% το Εϖίτευξη µεριδίου αγοράς σε χρηµατιστηριακές εργασίες άνω του 5.5%. 13

14 ίκτυο Καταστηµάτων & Προσωϖικό E 2008E 2009E 2010E 0 Αριθµός Καταστηµάτων Προσωϖικό 14

15 ίκτυο καταστηµάτων ανά Περιοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α & ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΟΝΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Παρούσες µονάδες Μελλοντικές Μονάδες ΚΡΗΤΗ Προφίλ SME και SBL focus Καταστήµατα εϖενδυτικών Προϊόντων ΜειωµένοΜέγεθοςΚαταστήµατος & Κόστους Μισθοδοσίας Τοϖικά Εϖιχειρηµατικά κέντρα σαν µονάδες ϖαρακολούθησης ώστε να υϖάρξει αύξηση αϖοτελεσµατικότητας & ελέγχου

16 Ανάλυση των Καταθέσεων % 8% 6% 12% 5% 12% 26% 53% 21% 50% Ιδιώτες - Ταµιευτηρίου Ιδιώτες- Προθεσµιακές καταθέσεις Θεσµικοί & Μεγάλες Εϖιχειρήσεις Όψεως Άλλα 16

17 Ανάλυση ανειοδοτήσεων % 4% 1% 11% 6% 15% 5% 4% 6% 7% 33% 31% 23% 40% Πιστωτικές κάρτες & καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά Μικροµεσαίες Εϖιχειρήσεις Μεγάλες Εϖιχειρήσεις Private Banking Ναυτιλία Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 17

18 Ανάλυση Λειτουργικών Εσόδων % 37% 39% 49% 44% 12% Καθαρά έσοδα αϖό τόκους Χρηµ/κά Προµήθειες 18

19 Ανάλυση Καθαρών Εσόδων αϖό Προµήθειες % 17% 43% 48% 35% 29% Εµϖορική Τραϖεζική Εϖενδυτική Τραϖεζική Ασφαλιστικές Υϖηρεσίες 19

20 Προβλέψεις Κόστους Συνολικά Λειτουργικά 'Εξοδα Προβλέψεις Αϖοσβέσεις 2006=100 20

21 Προβλέψεις Εσόδων Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα Καθαρά Έσοδα αϖό τόκους Καθαρές Προµήθειες Έσοδα αϖό Χρεόγραφα 2006=100 21

22 Εξέλιξη του µεριδίου αγοράς Μερίδιο Αγοράς - Σύνολο Ενεργητικού 1,5 1 0,5 0 (εκτίµηση ανάϖτυξης ενεργητικού συνόλου τραϖεζικής αγοράς: 10% ετησίως) 22

23 Προβλέψεις Χρηµατιστηριακών Εργασιών 6 Μερίδιο Αγοράς (%) 12 Ετήσιος Όγκος Συναλλαγών ( δις)

24 ιαχείριση Κεφαλαίων ( εκ) Ιδιώτες & Private Banking Αµοιβαία κεφάλαια Θεσµικά χαρτοφυλάκια Ιδιώτες & Private banking Αµοιβαία κεφάλαια Θεσµικά χαρτοφυλάκια 24

25 Μετοχή ΚλείσιµοΜετοχής Στοιχεία Μετοχής Τιµή Μετοχής Pric e Volume IPO: 12 εκεµβρίου 2005 Κατηγορία: Μεγάλης Κεφαλαιοϖοίησης / BankingSector / FTSE40 συµµ/χη στο δείκτη Σύνολοµετοχών: (µετάτησυγχώνευση ) Κωδικοί: ATHEX: ΠΡΟ Reuters: PRBr.AT Bloomberg: PRO GA Βασικοί Μέτοχοι Τιµή Μετοχής (16/4/2007) Υψηλότερη (2007) Χαµηλότερη (2007) Μεταβολή αϖό (1/1/2007) Μέρισµα 2005 Μέσος Όγκος Συναλλαγών (2007) 11,10 11,44 9, % 0, µετοχές 25

26 Εϖικοινωνία PROTON BANK Α.Ε. Έδρα ΚεντρικέςΥϖηρεσίες: Έσλιν & Αµαλιάδος 20, Αθήνα, Τηλ: Fax: ΕϖενδυτικέςΥϖηρεσίες:Λαγουµιτζή 22, Αθήνα, Τηλ: Fax: Web: 26

27 Αϖοϖοίηση Ευθύνης - Disclaimer Η ϖαρουσίαση αυτή ϖεριέχει δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα ή στόχους και σχετικά µε τα αϖοτελέσµατα της τράϖεζας, λαµβάνοντας υϖ οψιν τους κινδύνους ϖου µϖορεί να υϖάρχουν σε ένα δυναµικό ϖεριβάλλον. Αϖό τη φύση τους, αυτές οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις βασίζονται σε ϖληθώρα υϖοθέσεων εργασίας και δεν είναι δυνατό να ενσωµατώσουν όλους τους κινδύνους ή τις ευκαιρίες ϖου ϖιθανόν να υφίστανται. Ο κίνδυνος να µην ϖραγµατοϖοιηθούν αυτές οι εκτιµήσεις είναι συνεϖώς υϖαρκτός. Εϖισηµαίνουµε στους ϖαραλήϖτες αυτές της ϖαρουσίασης να µην δώσουν ϖαραϖάνω αϖό την ϖρέϖουσα σηµασία σε αυτές τις εκτιµήσεις δεδοµένου του ότι υϖάρχουν ϖολλοί ϖαράγοντες οι οϖοίοι θα µϖορούσαν να εϖηρεάσουν σηµαντικά τα µελλοντικά αϖοτελέσµατα του Οµίλου. Οι ϖαραϖάνω εκτιµήσεις µϖορεί να εϖηρεαστούν αϖό ϖαράγοντες όϖως οι διακυµάνσεις των εϖιτοκίων, διακυµάνσεις συναλλάγµατος και διακυµάνσεις στους δείκτες µετοχών, καθώς εϖίσης και αϖό τις εϖιρροές αϖό τον άµεσο ανταγωνισµό, αλλαγές στο οικονοµικό, στο ϖολιτικό και στο θεσµικό ϖεριβάλλον καθώς εϖίσης και τεχνολογικές αλλαγές. Εϖισηµαίνουµε εϖίσης, ότι η ϖαρούσα λίστα δεν είναι εξαντλητική. Οι εϖενδυτές όταν στηρίζονται σε µελλοντικά σχέδια για να ϖάρουν αϖοφάσεις, ϖρέϖει να λάβουν υϖόψη τους ϖαράγοντες ϖου ϖροαναφέρθηκαν καθώς εϖίσης και άλλους ϖιθανούςκινδύνουςϖουµϖορείναεµϖεριέχουνανάλογαρίσκα. 27

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ALPHA BANK ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Αθήναι, Μάρτιος 2006 Περιεχόµενα 1. 2. Ενοποιηµένη Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν.Σµύρνη 171 21 www.eurolife.gr, Τηλ. 2111873540

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ KAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ KAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50% ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ KAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50% ΠΛΕΟΝ 1 ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 60% ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα 06. Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 07. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 08. Χαιρετισμός Εκτελεστικού Αντιπροέδρου 10. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα