Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος"

Transcript

1 Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη καζεηέο: Να αληηιεθζνύλ ηε βαζηθή ηδέα ηνπ δηεγήκαηνο: ηνλ παξαινγηζκό ηεο γπλαίθαο ζε ζπλάξηεζε κε ην παξάινγν ηνπ πνιέκνπ. Να επηζεκάλνπλ ζην θείκελν ζηνηρεία εθθξαζηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα (απιή θαη ιηηή γιώζζα, αθεγεκαηηθνί ηξόπνη θαη ηερληθέο). Να εθθξάζνπλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αληίδξαζε, κε βάζε ην εξέζηζκα ηνπ θεηκέλνπ. Μέζα ςλικά Λνγνηερληθό βηβιίν Ο καιρός ηης δοκιμαζίας, Γ.Φ. Πηεξίδε Φύιια εξγαζίαο Παξάιιειν θείκελν: «Η γξηά γηαγηά κνπ», πνίεκα Φνίβνπ ηαπξίδε (Αλζνινγία Κππξηαθήο Λνγνηερλίαο γηα ην Γπκλάζην, εθδ. ΤΑΠ, ζ. 108) Μεθοδολογία Ιδενζύειια δηεξεπλεηηθή ζπλεξγαηηθή κέζνδνο. Έκθαζε ζε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Ποπεία διδαζκαλίαρ Λεθηηθή αθόξκεζε - ηδενζύειια: πξόβιεςε πεξηερνκέλνπ - αξρηθά κόλνλ από ηνλ ηίηιν, ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα, θαη αθνινύζσο από ηε ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ηνπ θεηκέλνπ (Ννέκβξηνο 1974). Εηπκνινγείηαη θαη επεμεγείηαη ν όξνο αλλοθροζύνη θαη θαινύληαη νη καζεηέο κεηά ηελ αλάγλσζε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα λα ηηηινθνξήζεη έηζη ην δηήγεκα. Μεγαιόθσλε αλάγλσζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Επαιήζεπζε ή δηάςεπζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην πεξηερόκελν θαη αηηηνιόγεζε ηνπ ηίηινπ. πλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ησλ παηδηώλ κε άμνλα ηε γπλαίθα πνπ παξαινγίδεηαη 1. Έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζην όινλ (ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ όπνπ αλήθεη). Επηζήκαλζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δηεγήκαηνο (ζέκα, ρώξνο, ρξόλνο, πξόζσπα), ηα νπνία θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. Σα παηδηά ηεθκεξηώλνπλ ηελ απάληεζή ηνπο κε παξαπνκπέο ζην θείκελν. 1 Γηα δεκηνπξγία θαιύηεξνπ θιίκαηνο δεθηηθόηεηαο θαη ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ησλ καζεηώλ κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ εηθόλεο/ζύληνκν βίληεν γηα ηελ Ακκόρσζην κε ηε ζπλνδεία ζρεηηθώλ ζηίρσλ ή/θαη ηξαγνπδηώλ (βι. ελδεηθηηθή παξνπζίαζε).

2 Δηεξεπλεηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία κε δηαθξηηηθή παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληνο όπνπ ρξεηάδεηαη. Οη καζεηέο, ζηεξηδόκελνη ζην θείκελν θαη κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο (βι. ελδεηθηηθά ζει. 3-4), δηεξεπλνύλ: Σε ζθηαγξάθεζε ησλ πξνζώπσλ (πνηεο πιεξνθνξίεο παίξλνπκε γη απηά θαη από πνηνλ, πνηα ζηάζε ηεξεί ην θάζε πξόζσπν απέλαληη ζηε γπλαίθα, πώο δηνρεηεύεη ν θαζέλαο κέζα ηνπ ηελ ηξαγσδία ηνπ 74). Σελ εθθξαζηηθή ηέρλε ηνπ ζπγγξαθέα (γιώζζα θαη ύθνο, αθεγεκαηηθνί ηξόπνη θαη ζθνπηκόηεηά ηνπο). Αλαθνίλσζε πνξηζκάησλ ζπδήηεζε ζπκπιήξσζε, κε όιε ηελ ηάμε εληαία. Αλίρλεπζε γλσξηζκάησλ ηνπ δηεγήκαηνο, γεληθά, ηα νπνία ηζρύνπλ ζην θείκελν (ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα). Αλάγλσζε παξάιιεινπ θεηκέλνπ (πνίεκα ηνπ Φ. ηαπξίδε). πλνιηθή εθηίκεζε απνηίκεζε ηνπ θεηκέλνπ κε αλαθεθαιαίσζε ησλ θύξησλ ζεκείσλ θαη κε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθάιεζε. ην ηέινο, κπνξνύλ λα δνζνύλ ζηα παηδηά ηα θπιιάδηα κε ηα θύξηα ζεκεία (βι. ζει. 5-6). Αξιολόγηζη Σσνηρέτοσζα: ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αμηνινγείηαη ε πξνθνξηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αληαπόθξηζε ζην θείκελν, ε ηθαλόηεηά ηνπο λα ηεθκεξηώλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ε δεμηόηεηά ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Τελική: επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθεθαιαίσζε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη κε ηηο θαη νίθνλ εξγαζίεο. Καη οίκον επγαζίερ: (επηινγή κίαο από ηηο πέληε) 1. Να επεθηείλεηε ην δηήγεκα γξάθνληαο κηα δηθή ζαο ζπλέρεηα θαη ηέινο. 2. Τπνζέζηε όηη είζηε έλαο δεκνζηνγξάθνο θαη γίλεζηε κάξηπξαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε γπλαίθα. Να γξάςεηε έλα ξεπνξηάδ γηα ην γεγνλόο απηό ή κηα ζπλέληεπμε κε ηε γπλαίθα. 3. Να γξάςεηε κηα ζεαηξηθή ζθελή (δηάινγν θαη ζθελνζεηηθέο νδεγίεο) κε βάζε ην θείκελν. 4. Να εηνηκάζεηε έλα ζρεηηθό ςήθηζκα δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ Ο.Η.Ε. 5. Να ζπγθεληξώζεηε ζρεηηθό πιηθό (εηθόλεο, άξζξα εθεκεξίδσλ, πνηήκαηα θηι.) θαη λα εηνηκάζεηε κ απηό ηε δηθή ζαο πηλαθίδα ή κηα κειέηε. 2

3 Ενδεικηικά θύλλα επγαζίαρ «Αλλοθποζύνη» - Γ. Φ. Πιεπίδη 1. Να διεπεςνήζεηε και να ηεκμηπιώζεηε με βάζη ηο διήγημα ηο πώρ διαγπάθονηαι ηα ππόζυπα: α). Πνηεο πιεξνθνξίεο παίξλνπκε από ην θείκελν γηα ην θάζε πξόζσπν; Αθεγεηήο:.. Θσκάο: Γπλαίθα:. Σαμηηδήο:. β). Πώο αληηκεησπίδεη ην θάζε πξόζσπν ηελ ηξαγσδία ηνπ 1974; Αθεγεηήο:.. Θσκάο: Γπλαίθα:. Σαμηηδήο:. γ). Πνηα ζηάζε θξαηνύλ ηα ππόινηπα πξόζσπα απέλαληη ζηε γπλαίθα; Αθεγεηήο: Θσκάο: Σαμηηδήο: 3

4 2. Να επιζημάνεηε ζηο κείμενο ζηοισεία εκθπαζηικήρ ηος ζςγγπαθέα: α). Γιώζζα θαη ύθνο Δηαιεθηηθνί ηύπνη: Δηαθνξεηηθέο κνξθέο κηαο ιέμεο: Επίζεηα: ύλζεηα: β). Αθεγεκαηηθή ηέρλε Πνηνο καο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία θαη ζε πνην ξεκαηηθό πξόζσπν; Παίξλεη κέξνο ζηελ ππόζεζε, θαη εάλ λαη, κε πνην ξόιν; Με πνηνπο ηξόπνπο καο παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο ηελ ηζηνξία θαη ηη πεηπραίλεη κε απηνύο; Πώο αξρίδεη ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο (από ηελ αξρή ηεο / από ηε κέζε / από ην ηέινο) θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλόηα; ε πνην ζηνηρείν ηνπ δηεγήκαηνο δίλεη έκθαζε ν ζπγγξαθέαο (ζην ζθεληθό / ζηα πξόζσπα / ζην επεηζόδην), θαη γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο; 4

5 «ΑΛΛΟΦΡΟΤΝΗ», Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗ ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΕΙΔΟ Ρεαιηζηηθό δηήγεκα, καξηπξία πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηξαγσδία ηεο Κύπξνπ - εθδόζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1974 θαη αξγόηεξα πεξηιήθζεθε ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ κε ηνλ ηίηιν Ο καιρός ηης δοκιμαζίας (1978). ΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Θέμα: ζηελ Κύπξν ηνπ 74, κία γπλαίθα από ηελ θαηερόκελε Ακκόρσζην παξαινγίδεηαη, αξλνύκελε λα δερηεί ηελ παξάινγε πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πνιέκνπ, θαη πεξηκέλεη πεηζκαηηθά ην ηαμί ηεο γξακκήο λα ηελ πάξεη ζπίηη ηεο. Χώπορ: ζπλνηθηαθό πεξίπηεξν, ζην έκπα ηεο Λεπθσζίαο από ην δξόκν ηεο Ακκόρσζηνο, όπνπ ππάξρεη ζηαζκόο ιεσθνξείσλ θαη ηαμί γηα ηελ Ακκόρσζην θνληά ζηελ πξάζηλε γξακκή ζε κηθξή απόζηαζε από ηε γεηηνληά καο. Χπόνορ: πξσί, ιίγν θαηξό κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 74 ( ηνλ ηειεπηαίν θαηξό θαη ηώξα κε ηνλ Σνύξθν εηζβνιέα λα παξακνλεύεη ). Ππόζωπα: ν αθεγεηήο, ν Θσκάο, ε γπλαίθα, ν ηαμηηδήο. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΧΝ Σα πξόζσπα ζθηαγξαθνύληαη, θπξίσο, κέζα από ηε δηήγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή - θαη ιηγόηεξν από ην δηάινγν. Εθηόο από ην Θσκά, ηα άιια πξόζσπα δελ θαηνλνκάδνληαη, είλαη ζπιινγηθά ππνθείκελα, εθθξάδνπλ κία ζπιινγηθή εκπεηξία. Σν θάζε πξόζσπν εθθξάδεη κία κεξίδα ηνπ θππξηαθνύ ιανύ πνπ δηνρεηεύεη κέζα ηνπ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηελ ηξαγσδία (αθεγεηήο βνπβόο πόλνο, Θσκάο ιατθή ζπκνζνθία, γπλαίθα αιινθξνζύλε, ηαμηηδήο αδηαθνξία). Ο αθηγηηήρ: ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία σο κάξηπξαο-ζεαηήο ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε γπλαίθα. Επαίζζεηνο άλζξσπνο, ζπγθινλίδεηαη από ην δξάκα ηεο γπλαίθαο ( αλαηξίρηαζα ), αιιά εθθξάδεηαη κε ζπγθξαηεκέλν ηόλν. Σνλ δηαθξίλεη ιεπηόηεηα αηζζεκάησλ ( δελ μέξσ κνπ θάλεθε πσο ζα ηήλε πιήγσλε ). Θωμάρ ο πεπιπηεπάρ: γλήζηνο ιατθόο ηύπνο, θαινθάγαζνο θαη ζύγθαηξα πακπόλεξνο κε ξεαιηζκό θαη ζπκνζνθία ζεκάδεπε ην νπζηαζηηθό. Δηαγξάθεηαη κε πεηζηηθόηεηα, πεξηγξάθεηαη κέζα από κηα εθηεηακέλε παξέθβαζε ( Ο Θσκάο είρε έλα δηθό ηνπ ηξόπν πνπ κνηξάδνπλε ην λεζί καο ζηα δπν ), ε νπνία δίλεη θαη ην ζηίγκα ησλ θαηξώλ. Η γςναίκα: ηξαγηθή θηγνύξα-ζύκβνιν όισλ ησλ γπλαηθώλ ηεο Κύπξνπ πνπ έδεζαλ αλάινγε εκπεηξία, γη απηό αθξηβώο θαη δελ ζθηαγξαθείηαη έληνλα - αλ εμαηξέζνπκε νξηζκέλα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε, ηα νπνία δελ είλαη, βεβαίσο, άζρεηα ( Σν πξόζσπό ηεο... ζ εύπνξν πεξηβάιινλ ). Αξγεί λα εκθαληζηεί ζην δηήγεκα θαη αλαξσηηέηαη θαλείο αλ είλαη εξσίδα /θεληξηθό πξόζσπν. 5

6 Ο ηαξιηζήρ: αδηάθνξνο είηε γηαηί δελ αληηιήθηεθε, είηε γηαηί δελ είρε δηάζεζε λα ηελ πάξεη απνθεύγεη ηε γπλαίθα. Άλζξσπνο βηαζηηθόο, πνπ πξνζπεξλά πξόζσπα θαη γεγνλόηα κε κεγάιε ηαρύηεηα. ΕΚΦΡΑΣΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ Γλώζζα και ύθορ: απιή δεκνηηθή, θαζνκηινπκέλε κε δηαιεθηηθνύο ηύπνπο ( ζην έκπα, νη γεηηόλνη, ζηελ πάληα, ήξηε, λα ηνπ λέςεη ). Ληηή γξαθή ρσξίο ζηνιίδηα, ύθνο κεηξεκέλν θαη ζπγθξαηεκέλν πνπ ζπλάδεη κε ηνλ ηύπν ηνπ θεηκέλνπ (καξηπξία /θαηαγξαθή). Αθηγημαηικοί ηπόποι και ηεσνικέρ: Δηήγεζε /αθήγεζε ζε πξώην πξόζσπν πνπ πξνζδίδεη ζην θείκελν άκεζν θαη εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα, θαζώο θαη ηελ πεηζηηθόηεηα ηεο καξηπξίαο. Πεξηγξαθή (ηνπ Θσκά, θπξίσο, θαη ηεο γπλαίθαο) ε νπνία εμππεξεηεί ηελ πεηζηηθόηεξε δηαγξαθή ησλ πξνζώπσλ. Δηάινγνο (αθεγεηή θαη Θσκά) ν νπνίνο πξνζθέξεη δσληάληα θαη αιεζνθάλεηα ζην δηήγεκα. Υξνληθή ζεηξά γεγνλόησλ: θαλνληθή, επζύγξακκε πνξεία αθήγεζεο κε αξρή κέζε ηέινο (ηερληθή ab ovo). Η ηζηνξία εμειίζζεηαη ζην παξόλ, αλ εμαηξέζνπκε ηελ παξέθβαζε κέζσ ηνπ Θσκά ζηελ πξν ηεο εηζβνιήο θαηάζηαζε. ΓΝΧΡΙΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ (πνπ ηζρύνπλ γηα ην θείκελν) Μέηξηα έθηαζε. Αξρηηεθηνληθή δνκή (εηζαγσγή θύξην κέξνο επίινγνο). Ελόηεηα ρώξνπ (ίδην ζθεληθό: πεξίπηεξν δίπια ζην δξόκν ζηαζκόο ηαμί). Ελόηεηα ρξόλνπ (ρξνληθή δηάξθεηα κέζα ζε κηα κέξα θηλείηαη ζην παξόλ). Έλα θύξην επεηζόδην (ην πεξηζηαηηθό κε ηε γπλαίθα). Κνξύθσζε δξάζεο (κε ηε θξάζε πεξηκέλεη ηαμί γηα ηελ Ακκόρσζην ). Πεηζηηθή δηαγξαθή ραξαθηήξσλ (ηδίσο ηνπ Θσκά). Μαζηνξηθή ρξήζε γιώζζαο εύζηνρε ρξήζε εθθξαζηηθώλ κέζσλ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΡΓΟΤ Σν δηήγεκα ζπληζηά κηα απιή θαη ιηηή θαηαγξαθή ελόο δξακαηηθνύ επεηζνδίνπ ην νπνίν ζπγθινλίδεη ηνλ αθεγεηή, παξά ην ζπγθξαηεκέλν ύθνο κε ην νπνίν ην θαηαζέηεη ίζσο γηαηί ν βαζύο πόλνο είλαη ζπλήζσο βνπβόο. Η γπλαίθα θηάλεη ζε αιινθξνζύλε ζύκα θαη ε ίδηα ηεο παξάινγεο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ 74, όπνπ νδεγήζεθε ν θππξηαθόο ιαόο ελάληηα ζε θάζε ινγηθή θαη δηθαίσκα ηνπ αλζξώπνπ. 6

7 ΥΟΛΙΑΜΟ ΑΠΟ ΑΠΟΦΗ ΑΦΗΓΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ «Αλλοθποζύνη» - Γ. Φ. Πιεπίδη (για ηον εκπαιδεςηικό) ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟ Ρεαιηζηηθό δηήγεκα, καξηπξία πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηξαγσδία ηεο Κύπξνπ. ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ (ΙΣΟΡΙΑ) Ο αθεγεηήο πεγαίλνληαο λα πάξεη ηελ εθεκεξίδα ηνπ από έλα ζπλνηθηαθό πεξίπηεξν («ζην έκπα ηεο Λεπθσζίαο από ην δξόκν ηεο Ακκόρσζηνο») γίλεηαη απηόπηεο κάξηπξαο ελόο αιιόθνηνπ πεξηζηαηηθνύ: κία γπλαίθα από ηελ θαηερόκελε Ακκόρσζην παξαινγηδόκελε, αξλνύκελε λα δερηεί ηελ παξάινγε πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πνιέκνπ, πεξηκέλεη πεηζκαηηθά ην ηαμί ηεο γξακκήο λα ηελ πάξεη ζην ζπίηη ηεο, ζηελ Ακκόρσζην. Ο αθεγεηήο, αθνύ πξώηα ζπζηήζεη ζηνλ πεξηπηεξά λα ηειεθσλήζεη ζηελ αζηπλνκία, απνρσξεί ζπγθινληζκέλνο από ηε ζθελή. ΑΦΗΓΗΣΗ Σελ ηζηνξία δηεγείηαη ζε πξώην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη ζε παξειζνληηθό ρξόλν («πέξαζα») έλαο αθεγεηήο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία (ομοδιηγηηικόρ αθηγηηήρ) σο κάξηπξαο-ζεαηήο ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε γπλαίθα (αλλοδιηγηηικόρ αθηγηηήρ) θαη σο εθ ηνύηνπ βιέπεη θπξηνιεθηηθά ηα δξώκελα. Η εζηίαζη είναι εζωηεπική, ζηαζεξή, αθνινπζεί ηελ νπηηθή γσλία ελόο κόλνλ πξνζώπνπ (ηνπ αθεγεηή) θαη θαλεξώλεη ζρεηηθή γλώζε: ν αθεγεηήο-άλζξσπνο αθεγείηαη όζα ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ («ην πξόζσπό ηεο δε θαίλνληαλ από δσ πνπ βξηζθόκνπλ», «Η ςειόιηγλε θαλέξσλαλ όηη αλήθεη»). Όζα γλσξίδεη γηα ηε δσή θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ Θσκά νθείινληαη ζηελ πνιύρξνλε γλσξηκία ηνπο («εκείο νη γεηηόλνη θαη ηαθηηθνί πειάηεο ηνπ») θαη όρη ζηελ παληνγλσζία ηνπ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα όζα γεγνλόηα δελ έρεη άκεζε γλώζε ν αθεγεηήο παίξλνπκε από ηα ιεγόκελα ηνπ Θσκά, ν νπνίνο είλαη επίζεο απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε γπλαίθα («Πάλε δπν ώξεο πνπ πεξηκέλεη εθεί δα»). Ο αθεγεηήο είλαη επαίζζεηνο άλζξσπνο, ζπγθινλίδεηαη από ην δξάκα ηεο γπλαίθαο ( αλαηξίρηαζα ), αιιά εθθξάδεηαη κε ζπγθξαηεκέλν ηόλν. Σνλ δηαθξίλεη ιεπηόηεηα αηζζεκάησλ ( δελ μέξσ κνπ θάλεθε πσο ζα ηήλε πιήγσλε ε πεξηέξγεηά κνπ. ). ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΕ Η ηζηνξία παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλαγλώζηε θπξίσο κέζσ ηεο διήγηζηρ. Η πξσηνπξόζσπε αθήγεζε πξνζδίδεη ζην θείκελν άκεζν θαη εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα, θαζώο θαη ηελ πεηζηηθόηεηα ηεο καξηπξίαο εθόζνλ ν αθεγεηήο είλαη ηαπηόρξνλα θαη ζεαηήο ηνπ πεξηζηαηηθνύ. Με ηνλ ηύπν ηνπ θεηκέλνπ (καξηπξία /θαηάζεζε) ζπλάδεη επίζεο θαη ε ιηηή γξαθή, ε θαζνκηινπκέλε γιώζζα θαη ην κεηξεκέλν ύθνο ηνπ ζπγγξαθέα. Η αθήγεζε δηαθόπηεηαη από ειάρηζηεο πεπιγπαθέρ (ηνπ Θσκά, θπξίσο, θαη ηεο γπλαίθαο) νη νπνίεο δελ έρνπλ δηαθνζκεηηθό ραξαθηήξα αιιά ιεηηνπξγηθό, θαζώο εμππεξεηνύλ ηελ πεηζηηθόηεξε δηαγξαθή ησλ πξνζώπσλ. Μέζα από ηελ πεξηγξαθή ηνπ Θσκά («Γλήζηνο ιατθόο ηύπνο πακπόλεξνο», «Με ξεαιηζκό όξζην») δηαγξάθεηαη παξαζηαηηθά ην πξόζσπν απηό πνπ απνηειεί παξάιιεια έλαλ αληηπξνζσπεπηηθό ιατθό ηύπν. 7

8 Αμηνζεκείσην είλαη ην όηη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηε γπλαίθα («ηέθνληαλ εύπνξν πεξηβάιινλ») πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε. Ιδηαίηεξν ξόιν παίδνπλ νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο ηελ ηνπνζεηνύλ κπξνζηά καο κέζα από κηα πξννπηηθή ζπκπάζεηαο θαη δηθαηνινγνύλ ηελ θαηαγσγή ηεο από έλα εύπνξν πεξηβάιινλ. Δελ πξέπεη όκσο λα εθιεθζεί σο αδπλακία ηνπ ζπγγξαθέα ην όηη δελ δηαγξάθεηαη έληνλα ε γπλαίθα ζην θείκελν νύηε σο ηπραία ελέξγεηα ε απνπζία νλόκαηνο. Η γπλαίθα είλαη ζπιινγηθό ππνθείκελν, απνηειεί θηγνύξα-ζύκβνιν όισλ ησλ ηξαγηθώλ γπλαηθώλ ηεο Κύπξνπ πνπ έδεζαλ αλάινγε εκπεηξία θαη γη απηό απνδίδεηαη κε απηόλ ηνλ αθαηξεηηθό ηξόπν. Με δπζθνιία, κάιηζηα, ζα έιεγε θαλείο όηη είλαη θεληξηθό πξόζσπν (αξγεί εμάιινπ λα εκθαληζζεί ζην δηήγεκα), θαζώο θαίλεηαη από ην θείκελν λα δίλεηαη έκθαζε ζην πεξηζηαηηθό, θαη όρη ζηα πξόζσπα ή ζην ζθεληθό. Σε ξνή ηεο αθήγεζεο δηαθόπηνπλ επίζεο θαη θάπνηεο διαλογικέρ θπάζειρ, ζπληνκόηαηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ ζηελ αθήγεζε δξακαηηθόηεηα, θπζηθόηεηα θαη δσληάληα. Μέζα ζε εηζαγσγηθά θαη ζε επζύ ιόγν εθθέξεηαη ν δηάινγνο αθεγεηή - Θσκά ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηε γπλαίθα. ην ιόγν ηνπ Θσκά ελζσκαηώλεηαη θαη απηόο ηεο γπλαίθαο ν νπνίνο απνδίδεηαη επίζεο ζε επζύ ιόγν («Πώο δελ έρεη; κνπ θάλεη, από δώ πήξα ηόζεο θνξέο ηαμί»). Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ζηα δηαινγηθά κέξε απνδίδεηαη ην ηδηαίηεξν ιεμηιόγην θαη ύθνο ησλ πξνζώπσλ, ηδίσο ηνπ Θσκά (π.ρ. δηαιεθηηθνί ηύπνη: θάκπνζε ώξα, ήξηε, θάλα απηνθίλεην /ιατθό ύθνο: δελ έρεη πηα ηαμί θπξά κνπ, κπαο θαη ). Οξηζκέλα ζσόλια ηος αθηγηηή («Ο Θσκάο είρε έλα δηθό ηνπ ηξόπν λα βιέπεη ηα λέα ηεο εκέξαο», «Ο νδεγόο, είηε γηαηί δελ αληηιήθηεθε, είηε γηαηί δελ είρε δηάζεζε λα ηελ πάξεη», «Δελ μέξσ γηα πνην ιόγν, κνπ θάλεθε πσο ζα ηήλε πιήγσλε ε πεξηέξγεηά κνπ») πξνζδίδνπλ έλα ζπγθξαηεκέλν θαη κεηξεκέλν ηόλν ζηελ αθήγεζε, ελώ παξάιιεια ηαηξηάδνπλ ζηελ ηδηνζπγθξαζία ελόο αλζξώπηλνπ αθεγεηή πνπ δελ κπνξεί λα ηα μέξεη όια. Διαγπαθή σαπακηήπων: ηα πξόζσπα ζθηαγξαθνύληαη, θπξίσο, κέζα από ηε δηήγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή - θαη ιηγόηεξν από ην δηάινγν. Εθηόο από ην Θσκά, ηα άιια πξόζσπα δελ θαηνλνκάδνληαη, είλαη ζπιινγηθά ππνθείκελα, εθθξάδνπλ κία ζπιινγηθή εκπεηξία. Σν θάζε πξόζσπν εθθξάδεη κία κεξίδα ηνπ θππξηαθνύ ιανύ πνπ δηνρεηεύεη κέζα ηνπ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηελ ηξαγσδία (αθεγεηήο βνπβόο πόλνο, Θσκάο ιατθή ζπκνζνθία, γπλαίθα αιινθξνζύλε, ηαμηηδήο αδηαθνξία). Ο ΥΡΟΝΟ ΣΗΝ ΑΦΗΓΗΗ I. Εξυκειμενικόρ σπόνορ Χπόνορ πομπού: Ννέκβξηνο Χπόνορ γεγονόηων: ιίγν θαηξό κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κύπξν ην Terminus post quem: Αύγνπζηνο 1974 (θαηάιεςε ηεο Ακκνρώζηνπ) Terminus ante quem: Ννέκβξηνο 1974 (ρξόλνο δεκνζίεπζεο). II. Εζυκειμενικόρ σπόνορ Χπόνορ ιζηοπίαρ (ΧΙ): ηα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλόηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ ηζηνξία είλαη δηάξθεηαο ιίγεο ώξαο, όζν ρξεηάδεηαη ν αθεγεηήο λα πάξεη ηελ εθεκεξίδα ηνπ («Πεγαίλνληαο ερηέο πξσί ζηε δνπιεηά κνπ»), λα θνπβεληηάζεη κε ηνλ πεξηπηεξά γηα ην επεηζόδην κε ηε γπλαίθα θαη ηέινο λα απνρσξήζεη. 8

9 Χπόνορ αθήγηζηρ (ΧΑ): θαίλεηαη όηη ζπκπίπηεη ν ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο κε ην ρξόλν ηεο αθήγεζεο, ηε ρξνληθή δειαδή ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλόηα θαηά ηελ αθήγεζε. Χπονική ζειπά γεγονόηων: θαλνληθή, επζύγξακκε πνξεία αθήγεζεο κε αξρή κέζε ηέινο. Τπάξρεη ρξνληθή αθνινπζία («ερηέο πξσί πέξαζα», «κνπ δεημε κηα γπλαίθα», «έθπγα»). Η ηζηνξία εμειίζζεηαη ζην παξόλ ηνπ αθεγεηή, αλ εμαηξέζνπκε ηελ εθηεηακέλε παξέθβαζε («Ο Θσκάο είρε έλα δηθό ηνπ ηξόπν...πνπ κνηξάδνπλε ην λεζί καο ζηα δπν») κέζσ ηεο νπνίαο δηαγξάθεηαη ην πξόζσπν ηνπ Θσκά θαη παξάιιεια δίλεηαη θαη ην ζηίγκα ησλ θαηξώλ. Η παξέθβαζε απηή δύζθνια ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί αλαδξνκηθή αθήγεζε. Η αξρή ηεο αθήγεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο (ηερληθή ab ovo). Τπάξρνπλ, σζηόζν, θάπνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο (ΥΙ) θαη ζην ρξόλν ηεο αθήγεζεο (ΥΑ) σο πξνο ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ γεγνλόησλ: Διάπκεια γεγονόηων: ν ξπζκόο ηεο αθήγεζεο επηβξαδύλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πεξηγξαθώλ θαη ησλ ζρνιίσλ ζηακαηά ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, έρνπκε δειαδή παύζη (ΥΑ > ΥΙ). Η δηάξθεηα ησλ γεγνλόησλ είλαη θαλνληθή ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαιόγσλ θαη ησλ αθεγεκαηηθώλ εθείλσλ κεξώλ όπνπ εμειίζζεηαη απξόζθνπηα ε ππόζεζε έρνπκε δειαδή ζκηνή (ΥΑ = ΥΙ). ε νξηζκέλα ζεκεία επηηαρύλεηαη ν ξπζκόο ηεο αθήγεζεο θαη ηα γεγνλόηα παξαιείπνληαη ή δίλνληαη ζπλνπηηθά («είδε πνιιά ζηα εμήληα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ», «ηα λέα πνπ έξρνληαλ απαλσηά ζαλ ιαίιαπαο θαη καο έπληγαλ, καδί κε ηνπο βνκβαξδηζκνύο», «Πάλε δπν ώξεο πνπ πεξηκέλεη εθεί δα») έρνπκε δειαδή έλλειτη ή πεπίλητη (ΥΑ < ΥΙ). Σςσνόηηηα γεγονόηων: έρνπκε μοναδική αθήγηζη, αθήγεζε δειαδή κία θνξά απηνύ πνπ έγηλε κία θνξά ζηελ ηζηνξία (ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηε γπλαίθα). Αμηνζεκείσηε όκσο είλαη ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία επαλέξρνληαη παξαιιαγκέλα ζηελ αθήγεζε νξηζκέλεο ιέμεηο /θξάζεηο: «Πεγαίλνληαο ερηέο πξσί ζηε δνπιεηά κνπ πέξαζα, όπσο θάζε πξσί λα πάξσ ηελ εθεκεξίδα κνπ θαη λα ηνπ θάλσ ηε ζπλεζηζκέλε κνπ εξώηεζε.» - «Υηεο πξσί ινηπόλ, όηαλ πήξα ηελ εθεκεξίδα θαη ηνπ θαλα ηε ζπλεζηζκέλε εξώηεζε». «Είρε έλα δηθό ηνπ ηξόπν λα βιέπεη ηα λέα ηεο εκέξαο.» - «Είρε θη έλα δηθό ηνπ ηξόπν λα ζρνιηάδεη ηα λέα.» - «Είλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ ηνπ κεηλε γηα λα ζρνιηάζεη ηα λέα πνπ καο έπληγαλ, ηα λέα πνπ καο πλίγνπλε θαη ηώξα». Λέμεηο /θξάζεηο πνπ δειώλνπλ ηελ πεηζκαηηθή ζηάζε /ζηαηηθόηεηα ηεο γπλαίθαο ε νπνία ζπλερίδεη λα πεξηκέλεη ην ηαμί ηεο γξακκήο: «κνπ δεημε κηα γπλαίθα πνπ ζηέθνληαλ» - «Πάλε δπν ώξεο πνπ πεξηκέλεη εθεί δα» - «ζηεθόηαλ ζηε κέζε ζρεδόλ ηνπ δξόκνπ» - «ηέθνληαλ αθύζηθα αζάιεπηε» - «Πεξηκέλεη ηαμί γηα ηελ Ακκόρσζην» - «πεξίκελε θάκπνζε ώξα» - «ηέθεη εθεί δα θαη πεξηκέλεη» - «δελ θνύλεζε από ηε ζέζε ηεο» - «μαλαπήξε ηελ αζάιεπηε ζηάζε ηεο». ρεδηαζκόο πξόηαζεο: Μαξία Παπαιενληίνπ Φηιόινγνο 9

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα