ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948"

Transcript

1 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, επιχειρήςεισ και επαγγζλματα. ΠΘΝΕΛΟΠΘ ΠΑΝΙΣΑ ΔΘΜΟ ΚΩ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΚΩ ΧΑΣΗΘΜΑΡΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΧΑΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο. ΣΟΛΟΔΘΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΘΜΟ ΠΕΣΩΝ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΕΣΩΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΒΕΛΙΩΣΘ ΔΘΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΔΙΑΦΟΡΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΦΕΛΕΚΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 6 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΙΡΟ ΣΕΝ Ι.Κ.Ε. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΙΡΔΘΜΟ ΧΡΘΣΟ COMPUTER KEY ΜΟΝ/ΠΘ ΕΠΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΠΩΛΘΕΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΘ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ 9 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΠΑΣΡΩΝ 10 ΑΠΡΟΤΔΑ ΦΩΣΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ (ΕΚΔΟΘ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) ΑΝΕΤΡΕΘ ΠΕΛΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΕΝΣΤΠΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘ Γραμματειακή εργαςία, διαχείριςη τησ ιςτοςελίδασ του οργανιςμοφ, ςυλλογή και επεξεργαςία ςτατιςτικών ςτοιχείων ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΧΡΘΣΟ ΚΟΤΣΕΡΘ ΚΑΣΕΝΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΡΟΤΔΑ ΦΩΣΙΟ ΕΝΩΘ ΜΑΣΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΤ Καταχώρηςη Σιμολογίων Αγορών.πρώτων υλών,εμπορευμζτων & Εξόδων Καταχώρηςη Παραςτατικών Πωλήςεων Ειςπράξεισ Πελατών_Πληρωμζσ Προμηθευτών Καταχώρηςη εγγραφών ημερήςιου Σαμείου ΧΙΟΤ ΑΡΓΤΡΑΚΘ ΜΑΡΙΑ ΣΘΡΙΞΘ ΑΣΙΚΘ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΕΛΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 1 από 9

2 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 13 ΠΕΣΡΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 1. ΕΛΕΓΧΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΪΝ/ΠΕΛΑΣΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΓΓΡΑΦΕ 3. ΣΙΜΟΛΟΓΙΘ ΠΕΛΑΣΩΝ 4. ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΠΕΣΡΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΕΛΛΟ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΣΗΕΛΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΔΘΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΦΕΛΕΚΘ ΒΑΙΛΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΧΑΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Τπάλληλοσ διοικητικήσ / οικονομικήσ κατεφθυνςησ ΣΟΛΟΔΘΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΝΣΕΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΟ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΕΝΣΕΚΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΠΘΡΕΙΕ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ Ι.Κ.Ε 1)ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2)ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΘ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΓΑΙΩΝ Ε ΔΘΜΟΙΟΤ ΦΟΡΕΙ 3)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΠΕΛΑΣΩΝ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΟΤΦΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Θ ΒΟΘΘΕΙΑ" Πρακτική άςκηςη ςτη Διοκητική και ςτην Οικονομική Τποδιεφθυνςη του Νοςοκομείου ΟΦΟΚΛΘ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΤΛΛΘΝΘ 22 ΒΑΑΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 23 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ 24 ON SITE AE Εργαςίεσ Γραμματείασ & Λογιςτηρίου Εξοικείωςη με Προγράμματα μηχανοργάνωςησ γραφείου. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ,ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ ΓΝΩΘ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΟ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ ΑΦΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΘ ΤΠΟΣΙΡΙΞΘ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ, ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ- ΚΤΛΛΘΝΘ ΠΤΡΙΔΩΝ Δ ΓΑΛΘΝΟ ΒΑΑΚΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΘΛΙΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 2 από 9

3 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 25 ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΧΑΪΑ Τπηρεςίεσ ΓΕΜΘ, παρακολοφθηςη προγραμμάτων, πληροφόρηςη κοινοφ-ζρευνα. ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΠΟΣΑ. & ΙΑ ΕΕ 27 Ε. ΦΩΚΑ & Χ. ΦΩΚΑ Ο.Ε. 28 ΚΩΣΟΤΛΑ Β.ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ,ΠΩΛΘΕΙ,ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ,ΤΝΑΛΑ ΓΕ. ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ ΠΕΛΑΣΩΝ, Καταχώρηςη προϊόντων ςτην πλατφόρμα ηλεκτρονικοφ εμπορίου Διαχείριςη πελατών και ηλεκτρονικών παραγγελιών ςτην πλατφόρμα ηλεκτρονικοφ εμπορίου Καταχώρηςη και ενημερωςη λογιςτικων βιβλίων (απλογραφικων και διπλογραφθκών). Τπολογιμόσ και υποβολή περιοδικών και εκκαθαριςτικων Φ.Π.Α. υμπλήρωςη και υποβολή Δηλώςεων Φορολογίασ Ειςοδήματοσ φυςικών και Νομικών Προςώπων. ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΑΠΟΣΑ ΧΡΤΑΝΘΟ ΦΩΚΑ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΚΩΣΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΕΠ ητειασ Διεκπεραίωςη υποθζςεων πολιτών ΘΣΕΙΑ ΨΑΡΟΜΘΧΑΛΑΚΘ ΙΩΑΝΝΑ Δ.ΧΑΣΗΑΡΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΟΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΧΑΣΗΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΣΡΙΠΟΛΘ ΣΑΜΑΣΙΑ ΠΟΡΦΤΡΘ ΔΘΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 33 Α. ΟΤΡΘ & ΙΑ Ο.Ε. ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Ε ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Καταχώρηςη λογιςτικών εγγραφών. Αρχειοθζτηςη παραςτατικών. Ζκδοςη τιμολογίων. Απαιτοφται γνώςεισ Θ/Τ. ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΗΟΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΟΤΡΘ ΠΤΡΙΔΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΣΩΝ ΕΠΕ Διοίκηςη Επιχειρήςεων ΜΠΙΣΘ ΜΙΛΣΙΑΔΘ ΔΘΜΟ ΚΙΑΜΟΤ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΚΙΑΜΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΟΤΔΑΚΘ ΜΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 3 από 9

4 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ 36 ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΘ Α.Ε 1)Αρχειοθετηςη 2)Σιμολογηςη 3)υμφωνιεσ ΚΕΠΤΟ 4)Οργανωςη παραγγελιων ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑ ΡΘΜΑΝΣΩΝΑΚΘ ΑΝΣΙΓΟΝΘ ΙΑΡΑΒΑ ΘΡΑΚΛΘ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΓΓΡΑΦΕ,ΜΙΘΟΔΟΙΑ,ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ,ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ-TAXISNET. ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΙΑΡΑΒΑ ΘΡΑΚΛΘ Παναγιωτησ Α. Σςετςεκασ Φορολογικεσ Δηλωςεισ,Μιςθοδοςια, ΠΑΡΣΘ ΣΕΣΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΙΩΘΦΙΔΘ ΘΕΟΦΑΝΘ ΚΟΠΘ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΘΦΙΔΘ ΘΕΟΦΑΝΘ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ - ΠΑΡΟΧΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΕΠΕ Τποςτήριξη των λειτουργιών τησ εταιρίασ και του Acount Director για το ςχεδιαςμό και την υλοποίηςη προγραμμάτων επικοινωνίασ ςτο δημόςιο τομζα. Εφαρμογή του υςτήματοσ Διαχειριςτικήσ Επάρκειασ ΕΛΟΣ 1435 ΑΘΘΝΑΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΣΡΙΔΘ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Διευρεφνηςη εςωτερικών διαδικαςίων ελζγχου και ςυμβολή ςτην ετοιμαςία μηνιαίων οικονομικών καταςτάςεων. Απαραίτηςη γνώςη Θ/Τ, λογιςτικήσ, αγγλικών ΛΕΜΕΟΤ ΧΡΙΣΙΑΝΑ ΚΤΘΡΑΙΩΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΟΤ Γ.ΜΠΟΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΑΕ Βοηθόσ ςτην ζρευνα αγοράσ για προώθηςη διαφήμιςησ - Βοηθόσ - Εκπαιδευόμενοσ Λογιςτηρίου ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΠΟΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ Ε.Π.Ε. ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΣΩΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΝΣΟΤΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ INDIGO SOCIAL Μ. ΕΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΚΘΦΙΙΑ 45 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (ΤΠΟΚΑΣΑΣ. ΙΧΘ/ΛΑ ΠΑΣΡΑ ) 46 Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ,ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ Τπάγεται ςτισ Οικονομικζσ και Διοικητικζσ Τπηρεςίεσ του Εργοςταςίου ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΔΘΜΘΣΡΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΕΙΡΘΝΘ ΝΣΙΝΣΘ ΛΑΜΠΡΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 4 από 9

5 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 47 ΔΘΜΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ-ΘΕΠΙΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟΝ ΔΘΜΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ, ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ ΦΡΟΤΝΟ ΛΟΤΚΑ ΚΟΣΡΟΣΟ ΙΩΑΝΝΘ ΚΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΗΩΘ ΠΟΣΙΟ ΘΩΜΑ ΟΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ WEBSITES, ESHOPS ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΚΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΗΩΘ ΣΡΟΧΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΕ 50 ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΑΝΣΑΛΘ - ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΧΡΟΝΘ Ο.Ε. Θζματα λογιςτηρίου Διαχειριςη ERP Διαχειριςη Βάςησ Δεδομζνων ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΙΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΣΕ, ΛΘΨΘ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΔΤΣΙΚΘ ΑΧΑΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΦΩΣΘ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΟΛΤΧΡΟΝΘ ΔΘΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΦΕΛΕΚΘ ΒΑΙΛΙΚΘ FOCUS-ON APPS GROUP ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΓΛΤΦΑΔΑ ΧΡΤΙΚΟΤ ΕΤΘ ΔΘΜΟ ΑΡΣΑΙΩΝ Εναςχόληςη με Σζλοσ Ακίνητησ Περιουςίασ, Χρηματικοί Κατάλογοι ΣΑΠ, Σζλοσ 0,5%, ζκδοςη οίκοθεν ΑΡΣΑΙΩΝ ΠΑΝΟΤΣΟΤ ΕΤΣΑΘΙΑ ΔΘΜΟ ΠΕΣΩΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ε ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΩΝ ΠΕΣΩΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΒΕΛΙΩΣΘ ΚΩΣΟΤΛΑ Β.ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 56 ABB AE 1) ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΑΠΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2) ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 3) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΘΝΑ 4) ΣΙΜΟΛΟΓΘΘ ΠΕΛΑΣΩΝ 5) ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ Τποςτήριξη ςτο Σμήμα Πληροφορικήσ Εκπαίδευςη SAP & εφαρμογή του ςτην επιχείρηςη ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΚΩΣΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΩ ΠΘΝΕΛΟΠΘ ΜΠΟΓΛΟΤ ΔΘΜΟ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΣΕΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΘΛΙΟΤΠΟΛΕΩ ΜΑΚΡΤΔΑΚΘ ΜΙΧΑΛΘ ΔΘΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ, ΛΟΓΙΣΘΡΙΟ ΧΡΘΜΑΣΙΚΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΑ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ΣΗΑΚΑ ΕΛΕΝΘ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 5 από 9

6 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 59 Π.ΛΑΪΝΑ & ΙΑ ΕΠΕ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ, ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΠΡΑΞΘ - ΠΛΘΡΩΜΘ, ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΘ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΕΣΑΙΡΙΑ, ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΣΩΝ - ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ- ΚΤΛΛΘΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΦΑΝΘ ΑΠΡΟΤΔΑ ΦΩΣΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΑΠΡΟΤΔΑ ΦΩΣΙΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 62 Α ΔΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Τποςτήριξη επικοινωνίασ, εκδηλώςεων, αλληλογραφίασ, ερευνασ, κλπ δραςτηριοτήτων Επιμελητηρίου ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΝΩΘ Θ/Τ ΡΑΤΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΘ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ,ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ,ΕΚΔΟΘ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Ν.Φ.Ι.Α,ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΙΘΟΔΟΙΑ,ΔΘΛΩΕΙ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ Ε1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Χριςτόπουλοσ Σηλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Χρήςη Θ/Τ Προώθηςη προϊόντοσ - Marketing Επικοινωνία με πελάτεσ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΟΛΤΣΑ ΚΑΡΟΛΟ ΔΝΣΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΣΘ ΧΡΘΣΟ ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΒΙΒΛΙΩΝ Β&Γ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΠΑ, ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ ΕΠΙΚΕΨΕΙ Ε ΔΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΤ ΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΕΙ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΕΛΑΣΩΝ ΣΑΣΘ ΧΡΘΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΘ ΔΘΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Ο.Σ.Α. Α ΒΑΘΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ 69 ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΑΓΝΘΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΒΟΛΟ ΝΣΡΕΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 6 από 9

7 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 70 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΑΣΡΑ ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΘ SEMINARS Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΘΘΝΑ ΧΑΣΗΘΠΑΝΣΕΛΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΜΑΣΕΡ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΑΡΣΙΘ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ ΜΑΝΩΛΙΣΘ ΒΑΙΛΙΚΟ , ΕΛ. ΠΕΣΙΕΡΘ & ΙΑ Ε.Ε. ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΠΑΣΡΑ ΕΛ. ΠΕΣΙΕΡΘ , ΒΕΝΕΣΙΑ ΙΑΣΑΘΘ & ΙΑ Ο.Ε. - ΚΕΚ ΕΡΕΙΜΑ Κ.Ε.Κ. - ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΝΘΛΙΚΩΝ ΠΑΣΡΑ ΓΕΡΑΙΜΟ ΘΕΟΦΙΛΑΣΟ ΚΟΤΛΛΟΤΡΟ- ΧΑΣΗΘΑΝΑΓΝΩΣΟΤ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΣΩΝ-ΔΙΑΚΟΜΘΘ ΕΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΜΑΡΙΟ ΗΑΝΕΣΟ ΚΟΤΛΛΟΤΡΟ ΑΝΔΡΟΤΣΕΛΛΘ ΒΛΑΘ & ΙΑ Ο.Ε. ΚΙΝΘΣΘ ΣΘΛΕΦΩΝΙΑ ΠΑΣΡΑ ΑΝΔΡΟΤΣΕΛΛΘ ΒΛΑΘ ΝΙΚΟ ΜΑΘΙΟΤΔΑΚΘ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΟΛΟ ΝΙΚΟ ΜΑΘΙΟΤΔΑΚΘ Γ. ΜΩΡΟ-ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ Α.Ε. ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΘΡΙΟ ΠΑΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΩΡΟ WIND ΚΑΛΟΤΔΘ Β. - ΜΠΟΤΚΑ Α. Ο.Ε. ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΕΞΙΟ ΦΑΚΙΑΝΑΚΘ Γ. & ΙΑ Ο.Ε.-TECHNOKINS - TECHNOPLUS ΠΑΣΡΑ ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΚΜΑΘΘΘ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΣΡΑ ΦΑΚΙΑΝΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΚΟ Α. & ΙΑ Ε.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΑΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΤΣΗΑ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΙΟ - ALPHABET WEB ΤΠΘΡΕΙΕ ΔΙΑΦΘΜΙΘ & ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΠΑΣΡΑ ΠΟΤΣΗΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΙΜΑ Σ. ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ - ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΚΣΤΠΩΕΙ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΙΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΘ. ΜΠΑΣΗΑΚΑ & ΒΑΙΛΙΚΘ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ Ο.Ε. ΤΠΘΡΕΙΕ ΓΡΑΦΙΣΙΚΘ, ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ ΚΑΙ WEB ΠΑΣΡΑ ΒΑΙΛΙΚΘ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ EBLOKO.GR A.E.E ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΘΜΙΘ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΘ ΠΡΩΣΟΓΕΡΟ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΜΑΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΘΕΙ ΤΣΘΜΑΣΩΝ Θ/Τ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΒΟΛΟ ΜΑΜΑΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟ SOLUTION ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ-GRAMOZ SK QAFA ΜΘΧΑΝΟΓΡΑΦΘΘ - ΜΘΧΑΝΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΣΡΑ QAFA GRAMOZ ΕΚΚΛΘΙΑΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Ι.Μ. ΠΑΣΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΣΡΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 89 ΗΑΡΝΑΒΕΛΘ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε. - COMPUTER CENTER ΕΜΠΟΡΙΟ Θ/Τ ΑΓΡΙΝΙΟ ΗΑΡΝΑΒΕΛΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΤΡ. ΒΕΝΕΣΣΑ -ILIS DATA ΕΜΠΟΡΙΑ Θ-/Τ ΠΤΡΓΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΒΕΝΕΣΣΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 7 από 9

8 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 91 ΕΡΓΟΔΤΝΑΜΙΚΘ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΕ ΜΕΛΕΣΕ-ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΠΑΣΡΑ ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ EUROFAST TAXAND LTD ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ, ΚΤΠΡΟ 93 ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΝΘ ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΑΛΑΝΘ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΛΑΚΘ. ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΕ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΚΑΡΑΛΑΚΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ 95 ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞΙΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΠΑΣΡΑ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΑΚΘ ΕΤΣΡΑΣΙΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΠΑΣΡΑ ΠΑΝΣΕΛΕΑΚΘ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΠΑΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΤΧΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΗΤΘΟΤ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ ΠΑΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΟΣΣΑ & ΙΑ Ε.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΡΡΕ ΝΟΣΣΑ ΘΛΙΑ 99 ΜΑΝΣΕΛΟ-ΜΑΚΡΘ-ΜΠΑΛΘ Ο.Ε. - CERS CONSULTANT ENGINEERS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧAΝΙΚΟΙ ΑΘΘΝΑ ΜΑΝΣΕΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΦΙΑΪΣΑ Π. ΜΑΡΙΑ - CORFU STORE ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΣΟΠΩΛΕΙΟ - Ε-SHOP ΚΕΡΚΤΡΑ ΦΑΪΣΑ ΕΛΕΝΘ SIGNET AEEΔ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΘΘ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘ ΚΙΝΘΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΘΝΑ ΠΑΟΤΛΑ ΝΙΚΘΦΟΡΟ ΜΑΝΙΑΣΟΠΟΤΛΟ Ν. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΤΚΛΩΝ ΠΑΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΘ ΠΟΤΛΟ Κ. & ΙΑ Ο.Ε. - PORTO ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΑΓΙΟΤ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΠΑΣΡΑ ΗΑΠΑΝΙΩΣΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 104 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΔΘΜΟΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΓΤΡΘ ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΘΕΩΝ ΔΘΜΟΙΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΔΘΜΟΙΟ ΠΑΣΡΑ ΚΑΜΠΕΡΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΘ ΛΤΧΝΙΑ Α.Ε ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΓΟΝΣΗΑ ΑΘΘΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΓΟΝΣΗΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ 108 ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΤΡΓΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΤΛΑΡΙΝΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ 109 ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΤΡΓΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΤΛΑΡΙΝΟΤ PLAN Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΕΛΙΟ ΓΚΟΤΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 8 από 9

9 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ 111 ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΔΘΜΟΙΟ ΠΑΣΡΑ ΚΟΡΑΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ON LINE MICROSYSTEMS ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΧΕΛΜΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΧΕΛΜΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ENTER ID SOLUTIONS ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛ. ΣΑΤΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΠΤΡΓΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΣΡΑ ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΘ ΙΟΡΔΑΝΙΔΘ Α. ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟ Χ. Ο.Ε ΙΟΡΔΑΝΙΔΘ Α. ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟ Χ. Ο.Ε ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 117 ΑΡΙΣΟΓΕΙΣΩΝ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ Κ.ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΔΘΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ ΑΘΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΤΛΟ ΑΡΙΣΟΓΕΙΣΩΝ ΠΑΠΑΜΟΤΣΟ ΠΤΡΙΔΩΝ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΣΙΚΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΘΝΩΝ Α.Ε. «Ο.Α..Α. Α.Ε» ΟΑΑ ΑΘΘΝΑ ΗΩΣΑΛΘ ΣΟΤΛΑ COSMOTE ΚΙΝΘΣΕ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΘΘΝΑ ΒΛΑΣΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ GEORGIA SMIRLI ΕΙΑΓΩΓΙΚΘ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ 122 ΕΙΑΓΩΓΙΚΘ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΟ ΘΛΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 123 Κ.Σ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΤ ΘΛΕΙΑ Α.Ε. ΚΣΕΛ ΠΤΡΓΟ ΣΑΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ DANAS Hanseatische Unternehmensberatungs-GmbH ΔΙΟΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ HAMBURG DR VIRON ANAS MAVIANCE GmbH ΔΙΟΚΘΣΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ BERLIN JERRY CHEAMBE ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ελίδα 9 από 9

Συνεργαζόμενοι φορείς υποδοχής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τουτμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας

Συνεργαζόμενοι φορείς υποδοχής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τουτμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας 1 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 40, ΤΚ.26222 ΠΑΤΡΑ 2610334787 ekall@tee.gr ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΝ ΤΚ.26504 ΠΑΤΡΑ 2610999410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν την περίοδο 21 Οκτωβρίου 29 Οκτωβρίου 2013 με τον επιβλέποντα καθηγητή τους, για να ορίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

WEBSITE: www.kek-anaptixi.gr

WEBSITE: www.kek-anaptixi.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΡΑ : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 284, 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.: 210-95.70.072, FAX: 210-95.70.028 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.: 210-48.30.419,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕΙΡΑ MSM 11. ΓΝΩΡΙΖΕΙ: Αγγλικά, Γαλλικά, κάτοχος ECDL. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Κολύμβηση, μουσική, ταξίδια, Η/Υ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕΙΡΑ MSM 11. ΓΝΩΡΙΖΕΙ: Αγγλικά, Γαλλικά, κάτοχος ECDL. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Κολύμβηση, μουσική, ταξίδια, Η/Υ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕΙΡΑ MSM 11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΔΣΔ) ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡA ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: Το 1989 στην Τρίπολη Αρκαδίας. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ: Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master in Services Management Σειρά 12 (MSM 12) 2014-2016 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Master in Services Management Σειρά 12 (MSM 12) 2014-2016 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Master in Services Management Σειρά 12 (MSM 12) 2014-2016 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ: Το 1989 στην Αθήνα. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ: Του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1 Περάστε σε νέα εποχή οργάνωσης και παραγωγικότητας Το Alma Pro είναι ένα πολύ απλό, εύχρηστο και φιλικό λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν την περίοδο 12 Μαρτίου 19 Μαρτίου 2014 με τον επιβλέποντα καθηγητή τους, για να ορίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Δημόσια Διοίκηση. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Δημόσια Διοίκηση. Υπεύθυνος Ποιότητας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Δημόσια Διοίκηση. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Δημόσια Διοίκηση. Υπεύθυνος Ποιότητας C U R R I C U L U M V I T A E ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Κατοικίας Τηλέφωνα KΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 30 & ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ 73102 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ +30 6972 669 899

Διαβάστε περισσότερα