ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»"

Transcript

1 ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

2 Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι (DSM-V) Γηαηαξαρέο Σξήζεο Νπζηώλ (Substance use Disorders) ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Δμάξηεζε από νπζίεο (Substance Dependence) Θαηάρξεζε νπζηώλ (Substance Abuse) Γηαηαξαρέο πξνθαινύκελεο από νπζίεο (Substance Induced Disorders) ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Ρνμίθσζε (intoxication) Πηέξεζε (Withdrawal) Ληειίξην (Delirium) Δπηκέλνπζα Άλνηα (Persistent Dementia) Δπηκέλνπζα Ακλεζηαθή Γηαηαξαρή (Persistent Amnestic Disorder) Τπρσηηθή Γηαηαξαρή ( Psychotic Disorder) Γηαηαξαρή Γηάζεζεο (Mood Disorder) Αγρώδεο Γηαηαξαρή (Anxiety Disorder Πεμνπαιηθή Γπζιεηηνπξγία (Sexual Disorder) Γηαηαξαρή Ύπλνπ ( Sleep Disorder)

3 Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι Σςννοζηπόηηηα με άλλερ τςσικέρ διαηαπασέρ: Άλλερ εξαπηήζειρ ζε οςζίερ Ανηικοινυνική διαηαπασή πποζυπικόηηηαρ Γιαηαπασή ηηρ διάθεζηρ / Αςηοκηονική διάθεζη Αγσώδειρ διαηαπασέρ Αιηιολογία: (Πολσπαραγονηική: Διάθοροι υστοκοινφνικοί, γενεηικοί ή βιολογικοί παράγονηες μπορεί να προδιαθέζοσν) Ιζηοπικό παιδικήρ ηλικίαρ: - Βιολογική κληπονομούμενη εγκεθαλική δςζλειηοςπγία - Γιαηαπασή ελαηηυμαηικήρ πποζοσήρ / ςπεπκινηηικόηηηαρ /Γιαηαπασή διαγυγήρ - Ανηικοινυνική διαηαπασή πποζυπικόηηηαρ Ψςσαναλςηικοί παπάγονηερ: - Τιμυπηηικό ςπεπεγώ - Καθήλυζη ζηο ζηομαηικό ζηάδιο - «Το ςπεπεγώ είναι διαλςηό ζηo αλκοόλ»

4 ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ WHO (ζε παγθόζκην επίπεδν): Ο αιθννιηζκόο επζύλεηαη γηα ην 1,4% ηεο παγθόζκηαο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο από λνζήκαηα Σν αιθνόι απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζλεζηκόηεηαο θαηά 50% Δπηπνιαζκόο εμάξηεζεο από αιθνόι ζηνλ γεληθό πιεζπζκό 10% Δπηπνιαζκόο θαηάρξεζεο αιθνόι ζην γεληθό πιεζπζκό 30-40% Σξίην πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο

5 ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ WHO (ζε επξσπατθό επίπεδν): 3,8% ησλ ζπλνιηθώλ ζαλάησλ νθείινληαη ζηελ θαηάρξεζε/εμάξηεζε από ην αιθνόι (1,8 εθαηνκκύξηα) ~ 58, 3 εθαηνκκύξηα Δπξσπαίνη επηβαξύλνληαη από ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη ην αιθνόι ζηελ πγεία ηνπο 15,2% ησλ ρακέλσλ ρξόλσλ δσήο γηα ηνπο άλδξεο θαη 3,9% γηα ηηο γπλαίθεο νθείινληαη ζηελ θαηάρξεζε αιθνόι (ζύκθσλα κε ηνλ δείθηε DALY S, διδ. πξνζαξκνζκέλα έηε αλαπεξίαο)

6 ηελ Διιάδα: ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ Αιιαγή ηνπ εζηκηθνύ κνληέινπ θαηαλάισζεο αιθνόι κε: Αύμεζε ηεο ρξήζεο, ηδηαίηεξα ζηνπο άλδξεο 1:4 άλδξεο πίλεη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο/κήλα 1:10 θάλεη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι Αλαινγία αλδξώλ:γπλαηθώλ 5:1 ήκεξα ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 8 ε ζέζε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο ζηελ θαηαλάισζε αιθνόι (πξν 10εηίαο θαηείρε ηελ 20 ε ζέζε)

7 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Αιθννιηζκόο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν > Αιθννιηζκόο ζηνλ γεληθό πιεζπζκό ΠΦΤ: 7-30% αλαθέξνπλ πξόβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αιθνόι Ννζειεπόκελνη ζην γεληθό Ννζνθνκείν : ην 15-30% θαηαγξάθεηαη θαηάρξεζε θαη ζνβαξό πξόβιεκα ρξήζεο αιθνόι Ννζειεπόκελνη ζην γεληθό Ννζνθνκείν : 4% πάζρνπλ από Δμάξηεζε από ην αιθνόι Σν αιθνόι επζύλεηαη γηα ηα πεξηζζόηεξα ςπρηαηξηθά θαη λεπξνςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα από όηη όιεο νη ππόινηπεο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο Ο αιθννιηζκόο ζην γεληθό λνζνθνκείν ππνδηαγηγλώζθεηαη θαη δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο ζην 1/3 1/2 ησλ πεξηπηώζεσλ Ο αιθννιηζκόο ζην γεληθό λνζνθνκείν δελ αληηκεησπίδεηαη επαξθώο (επεηδή δελ ηαπηνπνηείηαη), αθνύ 60-70% ησλ αζζελώλ δελ εξσηάηαη θαλ γηα ηηο ζπλήζεηεο ρξήζεο αιθνόι Από εθείλνπο πνπ εξσηνύληαη θαη αλαθέξνπλ όηη έρνπλ πξόβιεκα ρξήζεο αιθνόι κόλν έλα κηθξό πνζνζηό παξνηξύλεηαη λα δηαθόςεη ηελ ρξήζε

8 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Η θαηαλάισζε αιθνόι ζεσξείηαη όηη έρεη αηηηνινγηθή ζρέζε κε 60 ηύπνπο δηαηαξαρώλ θαη ζσκαηηθώλ θαθώζεσλ (WHO) Η ρξήζε αιθνόι πξνθαιεί ην 30-40% : Σσλ θαξθίλσλ νηζνθάγνπ θαη ηνπ ήπαηνο Σσλ θηξξώζεσλ ήπαηνο Σσλ θόλσλ Σσλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ Σσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ Η εθηεηακέλε ρξήζε αιθνόι θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ζηηο γπλαίθεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή ςπρηαηξηθή αλαπεξία ζην έκβξπν (Δκβξπηθό αιθννιηθό ζύλδξνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε, επαηηθέο βιάβεο, λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα)

9 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Η Αηζπιηθή Αιθνόιε έρεη επξεία ηνμηθή επίδξαζε ζηελ αλζξώπηλν νξγαληζκό: Ήπαξ: Λίπσζε Αιθννιηθή Ηπαηίηηδα Κίξξσζε Ηπαηνθπηηαξηθόο θαξθίλνο Καξδηαγγεηαθό ύζηεκα : Τπέξηαζε Μπνθαξδηνπάζεηα Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Τπεξθνηιηαθέο αξξπζκίεο Κνηιηαθέο αξξπζκίεο Γαζηξεληεξηθό ύζηεκα: Ομεία νηζνθαγίηηδα ύλδξνκν Mallory Weiss Ομεία γαζηξίηηδα Γηάξξνηα Ομεία θαη ρξόληα παγθξεαηίηηδα

10 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Η Αηζπιηθή Αιθνόιε έρεη επξεία ηνμηθή επίδξαζε ζηελ αλζξώπηλν νξγαληζκό: Νεπξηθό ύζηεκα: Γηαηαξαρέο ύπλνπ Πεξηθεξηθή πνιπλεπξνπάζεηα Γεθπξηθή Μπειίλνζε Παξεγθεθαιηδηθή αηξνθία Άλνηα Κώκα Σξνκώδεο παξαιήξεκα ( delirium tremens) Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο: Αλαηκία (MCV απμεκέλν) Μεγαινβιαζηηθή αλαηκία (ιόγσ έιιεηςεο θπιιηθνύ νμένο) ηδεξνπεληθή αλαηκία Αηκνιπηηθή αλαηκία Θξνκβνπελία Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο νπδεηεξόθηισλ Οξκνληθέο δηαηαξαρέο: ύλδξνκν ςεπδό- Cushing Τπνγνλαδηζκόο Υακειή Σ3

11 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Γηαηαξαρέο ζξέςεο Αλεπάξθεηα Βηηακηλώλ (θπξίσο ζπκπιέγκαηνο Β) Αλεπάξθεηα Φπιιηθνύ νμένο Ηιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο (ππνκαγλεζαηκία, ππνθαιηαηκία, ππνθσζθαηαηκία, ππαζβεζηηαηκία) Γεξκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο Αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα Μπνζθειεηηθέο αιινηώζεηο Μπνπάζεηα Οζηενπόξσζε

12 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Καξθίλνο, 2 ε αηηία ζαλάηνπ ησλ αιθννιηθώλ: Ca ζηνκαηνθαξπγγηθήο θνηιόηεηαο Ca ιάξπγγνο Ca νηζνθάγνπ Ca ζηνκάρνπ Ca ήπαηνο Ca παγθξέαηνο Ca καζηνύ

13 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Φπρηθέο δηαηαξαρέο ζρεηηδόκελεο κε ην αιθνόι : Σνμίθσζε ηέξεζε Νηειίξην Δπηκέλνπζα Άλνηα Δπηκέλνπζα Ακλεζηαθή Γηαηαξαρή Φπρσηηθή Γηαηαξαρή Γηαηαξαρή Γηάζεζεο Αγρώδεο Γηαηαξαρή εμνπαιηθή Γηαηαξαρή Γηαηαξαρή ύπλνπ

14 ΑΙΘΝΝΙΗΘΖ ΔΓΘΔΦΑΙΗΘΖ ΒΙΑΒΖ νβαξέο παζήζεηο ηνπ ΚΝ ζρεηηδόκελεο κε ην αιθνόι : Το αλκοόλ, η ανεπάρκεια θειαμίνης και η ηπατική βλάβη σσμβάλλοσν από κοινού στην εμυάνιση τοσ υαινομένοσ της «Αλκοολικής εγκευαλικής βλάβης» Σν αιθνόι θαη ν κεηαβνιίηεο ηνπ αθεηαιδεύδε δξνπλ λεπξνηνμηθά κε άκεζν ηξόπν, εηδηθά ζηα έλδπκα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζεηακίλε ζηνλ εγθέθαιν Οη ρξόληνη αιθννιηθνί εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηα ζεηακίλεο σο απνηέιεζκα αζηηίαο Οη ρξόληνη αιθννιηθνί ζπρλά αλαπηύζζνπλ βαξηά επαηηθή λόζν, ε νπνία πξνθαιεί κεηαβνιή ζηελ νκνηόζηαζε ηεο ζεηακίλεο, γλσζηηθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηξνθή αζηξνθπηηάξσλ Η θαηαζηξνθή αζηξνθπηηάξσλ νδεγεί ζε απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο αληαιιαγήο ακηλνμέσλ θαη εζηέξσλ ηεο ζεηακίλεο, απαξαίηεησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΚΝ κεηαμύ λεπξώλσλ θαη αζηξνθπηηάξσλ

15 ΑΙΘΝΝΙΗΘΖ ΔΓΘΔΦΑΙΗΘΖ ΒΙΑΒΖ νβαξέο παζήζεηο ηνπ ΚΝ ζρεηηδόκελεο κε ην αιθνόι : Δγθεθαινπάζεηα ηύπνπ Wernicke Αλαζηξέςηκε κε ηελ ρνξήγεζε ζεηακίλεο (Vitamin Β1) Αξθεηνί αζζελείο παξακέλνπλ κε δηαηαξαρέο κλήκεο Σξηάδα ζπκπησκάησλ κε αηθλίδηα έλαξμε: Αηαμία βάδηζεο (θνξκνύ) Οθζαικνπιεγία (νξηδόληην θαη θάζεην λπζηαγκό) Γεληθή ζύγρπζε (απάζεηα, ππλειία) Αιθννιηθό Ακλεζηαθό ύλδξνκν - Korsakoff: Αδπλακία θαηαγξαθήο λέσλ πιεξνθνξηώλ θαη αλάθιεζεο παιαηώλ Μόλν ε άκεζε αλάθιεζε παξακέλεη, αιιά ν αζζελήο δελ κπνξεί λα ζπκεζεί ηελ ίδηα πιεξνθνξία ιίγα ιεπηά αξγόηεξα Γηαηαξαρέο πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ηόπν/ρξόλν Υσξίο επίγλσζε ηεο δηαηαξαρήο Μπζνπιαζίεο - Υνξήγεζε ζεηακίλεο απαξαίηεηε, κόλν 20% αλαξξώλνπλ

16 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Απηνθηνληθόηεηα Γηαβίνπ επίπησζε απηνθηνληθόηεηαο αιθννιηθώλ 7 15% 30% όισλ ησλ απηνθηνληώλ ηεινύληαη από άηνκα κε πξνβιήκαηα αιθννιηζκνύ Οη αιθννιηθνί αζζελείο γίλνληαη ζπρλά βίαηνη θαη επηζεηηθνί πρλά παξαηεξνύληαη απηνηξαπκαηηζκνί ζηα Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ) Οη απόπεηξεο αιθννιηθώλ εθήβσλ ζπρλά παξαγλσξίδνληαη ζηα ΣΔΠ Ο ζπλδπαζκόο ρξήζεο αιθνόι, βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ζθόπηκνπ απηνηξαπκαηηζκνύ ζηνπο εθήβνπο έρεη ζεκαληηθέο επηπινθέο πνπ αθνξνύλ θαη ζην ζύζηεκα πγείαο θαη ζην κειινληηθό θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ γηα επαλαιακβαλόκελε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά

17 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Έκκεζεο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο θαηάρξεζεο αηζπιηθήο αιθνόιεο: Αηπρήκαηα Σξνραία θαη άιια Σξαπκαηηζκνί Δγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (50% ησλ θόλσλ, 60% ησλ ζεμνπαιηθώλ ππνζέζεσλ) 20-50% ησλ ρξεζηώλ παξάλνκσλ νπζηώλ είλαη θαη πξνβιεκαηηθνί ρξήζηεο αιθνόι Γηαηάξαμε νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ Γηαηάξαμε επαγγεικαηηθώλ ζρέζεσλ Κνηλσληθή απνκόλσζε

18 ΞΝΗΝΗ ΑΙΘΝΝΙΗΘΝΗ ΞΟΝΠΔΣΟΣΝΛΡΑΗ ΠΡΑ ΡΔΞ - Ρκήκαηα Δπεηγόλησλ Ξεξηζηαηηθώλ Ομεία κέζε ηεξεηηθό ζύλδξνκν, ηδηαίηεξα ην ηξνκώδεο παξαιήξεκα σκαηηθή λόζν + Καηάρξεζε αιθνόι Φπρηθή λόζν + Καηάρξεζε αιθνόι σκαηηθή λόζν + Φπρηθή λόζν + Καηάρξεζε αιθνόι

19 ΞΝΗΝΗ ΑΙΘΝΝΙΗΘΝΗ ΛΝΠΖΙΔΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Ο βαξύο πξνβιεκαηηθόο πόηεο Ο αιθννιηθόο κε ζνβαξή επηπινθή ηεο πγείαο ηνπ Κάπνηνο κε ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, ζηνλ νπνίν απνθαιύπηεηαη ζπγθεθαιπκκέλνο αιθννιηζκόο Ο πνιπηξαπκαηίαο πνπ θαηαιήγεη ζην λνζνθνκείν από πεξηζηαζηαθή ρξήζε/θαηάρξεζε αιθνόι Κάπνηνο αιθννιηθόο πνπ πξνθάιεζε ζνβαξό αηύρεκα Ο αιθννιηθόο κε ζπλλνζεξόηεηα ζσκαηηθήο λόζνπ Ο αιθννιηθόο πνπ απνθάζηζε λα δηαθόςεη ηελ ρξήζε

20 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΔΚΞΝΓΗΕΝΛ ΡΖΛ ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΡΝ ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θιηληθώλ ηαηξώλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Απνπζία εθπαίδεπζεο Έιιεηςε θηλήηξσλ (θόξηνο εξγαζίαο) Έιιεηςε ρξόλνπ Φόβνο ζηηγκαηηζκνύ (αδπλακία ρεηξηζκνύ) Πίζηε όηη νη αζζελείο δελ ζα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζε ζρεηηθή εξώηεζε

21 ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Πξώηκε αλίρλεπζε ηεο θαηάρξεζεο ή εμάξηεζεο από ην αιθνόι κέζσ: Κιηληθήο εμέηαζεο (έλεζε επηπεθπθόηα κε ζπκθόξεζε ησλ ηξηρνεηδώλ θαη ίθηεξν ηνπ ζθιεξνύ ρηηώλα, αθύζηθε αγγείσζε ηνπ δέξκαηνο, ηξόκνο ρεξηώλ, ηξόκνο γιώζζαο, επαηνκεγαιία θ.ά) Παξαθνινύζεζεο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ - γ-gt, ALT, AST (επαηηθά έλδπκα) - MCV (Μέζνο όγθνο εξπζξώλ) - CDT (Σξαλζθεξξίλε κε έιιεηκκα πδαηαλζξάθσλ) Δύρξεζησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ξνπηίλαο (CAGE-TEST, B-MAST, AUDIT)

22 Δξσηεκαηνιόγην AUDIT

23 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΦ Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηαηξνύο ΒΡΑΥΔΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ κε ρξήζε αιθνόι >280γξ / εβδνκάδα (~ 4 πνηά / εκέξα) Δλεκέξσζε γηα ηελ πνζόηεηα ρξήζεο αιθνόι Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο εηδηθνύο θηλδύλνπο από ηελ ζπλερηδόκελε επηθίλδπλε ρξήζε Γεκηνπξγία ελόο ξεαιηζηηθνύ ζηόρνπ λα επηηεπρζεί Ππκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε ηα όξηα θαηαλάισζεο αιθνόι Γηαβεβαίσζε όηη ηα άηνκα πνπ θάλνπλ επηθίλδπλα κεγάιε ρξήζε αιθνόι δελ είλαη απαξαηηήησο αιθννιηθνί ή αβνήζεηνη θαη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά

24 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΦ Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηαηξνύο ΒΡΑΥΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ κε ρξήζε αιθνόι >350γξ / εβδνκάδα (~ 5 πνηά / εκέξα) Δθηίκεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζην ζηάδην ηεο αιιαγήο πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο (Precontemplation - Contemplation - Preparation - Action - Maintenance) Ππρλή επαλεθηίκεζε θαη Αλαηξνθνδόηεζε Δύξεζε λέσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηξαηεγηθώλ δηαηήξεζεο ηεο ππνζηήξημεο, ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ «Από τοσς οκτώ ασθενείς ποσ ενημερώνονται σσμβοσλεστικά, ο ένας θα ωυεληθεί»

25 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝ

26 ΡΞΝΗ ΘΔΟΑΞΔΗΥΛ Φαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο Φαξκαθεπηηθή αγσγή ζηεξεηηθνύ ζπλδξόκνπ Φαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ πξνάγεη ηελ απνρή θαη πξνιακβάλεη ηηο ππνηξνπέο Φαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ζπλππάξρνπζεο άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Τπρνινγηθέο ζεξαπείεο Αηνκηθή ςπρνζεξαπεία Νκαδηθή ςπρνζεξαπεία Νηθνγελεηαθή ζεξαπεία Νκάδεο απηνβνήζεηαο-αλώλπκνη αιθννιηθνί (ΑΑ)

27 ΠΡΝΣΝΗ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Δπηηπρήο αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλδξόκνπ ζηέξεζεο Δπηηπρήο αληηκεηώπηζε ησλ ζσκαηηθώλ, λεπξνινγηθώλ θαη ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνόι Καθξνπξόζεζκα: Απνρή από ην αιθνόι θαη δέζκεπζε ζηελ ζεξαπεία Βειηίσζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο Ξξόιεςε ππνηξνπώλ

28 Πύλδξνκν Πηέξεζεο από ην αιθνόι Ρα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο εκθαλίδνληαη κέζα ζην πξώην 12σξν από ηελ δηαθνπή αιθνόι, θνξπθώλνληαη ζε ώξεο θαη ππνρσξνύλ ζηαδηαθά ζε 7-10 εκέξεο Δκθάληζε δηαηαξαρώλ από ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα (Α.Λ.Π) (ηαρπθαξδία, ηαρύπλνηα, ηξόκνο, κηθξή αύμεζε ζεξκνθξαζίαο Αύμεζε ηελόληησλ αληαλαθιαζηηθώλ Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο ( λαπηία, έκεην, αλνξεμία) Γηαηαξαρέο ςπρνινγηθνύ ηύπνπ (θαθνδηαζεζία, άγρνο, δηέγεξζε, επεξεζηζηόηεηα, επηζεηηθόηεηα, αϋπλία) ΒΑΟΡΔΟΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ: Θξίζεηο επηιεςίαο ηύπνπ grand mal (ζην 5% ησλ πεξηπηώζεσλ) Αιθννιηθό ζηεξεηηθό παξαιήξεκα ή Σξνκώδεο παξαιήξεκα, ην ιεγόκελν Delirium tremens

29 Αιθννιηθό Πηεξεηηθό Πύλδξνκν Ρξνκώδεο παξαιήξεκα (Delirium tremens) Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ησλ επεηζνδίσλ ζηέξεζεο, αλαινγία 1:1000 αζζελείο Δκθαλίδεηαη κέζα ζε ώξεο από ηελ δηαθνπή αιθνόι Γηαξθεί ~ 1 εβδνκάδα, ζπάληα ~2 εβδνκάδεο Ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ, ζπλήζσο απαηηείηαη λνζειεία ζε παζνινγηθή ή εμεηδηθεπκέλε ςπρηαηξηθή κνλάδα Ξνζνζηό 15% θαηαιήγνπλ ιόγσ ππεξζεξκίαο ή αηθληδίσο Νη κεραληζκνί πνπ πξνθαινύλ ην ληειίξην δελ έρνπλ πιήξσο δηαιεπθαλζεί. Ζ πξώηκε θάζε ζηέξεζεο ραξαθηεξίδεηαη από ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καγλεζίνπ θαη αύμεζε ηνπ ph ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο ιόγσ ηεο αλαπλεπζηηθήο αιθάισζεο, γεγνλόο πνπ ζρεηίδεηαη κε επεξεζηζηόηεηα ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πηζαλώο νδεγεί ζηηο ηξνκώδεηο ςεπδαηζζεηηθέο- παξαιεξεηηθέο δηαηαξαρέο

30 Αιθννιηθό Πηεξεηηθό Πύλδξνκν Ρξνκώδεο παξαιήξεκα (Delirium tremens) ΘΙΗΛΗΘΖ ΔΗΘΝΛΑ: Δξπζξό πξνζσπείν, δηαηαξαρέο από ππεξδξαζηεξηόηεηα ηνπ Α.Λ.Π. - αύμεζε Αξη.Ξίεζεο, ηαρπζθπγκία, ηαρύπλνηα, ππεξζεξκία Πύγρπζε, αλεζπρία Γηαηαξαρέο πξνζαλαηνιηζκνύ Γηαηαξαρέο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο Γεληθεπκέλν ηξόκν Αληηιεπηηθνύ ηύπνπ απηηθέο ή νπηηθέο δηαηαξαρέο (ραξαθηεξηζηηθέο δσνςίεο) Ξαξαιεξεηηθέο ηδέεο (δεινηππηθνύ ή δησθηηθνύ πεξηερνκέλνπ)

31 ΦΑΠΖ ΠΥΚΑΡΗΘΖΠ ΑΞΝΡΝΜΗΛΥΠΖΠ Γηαρείξηζε Ππλδξόκνπ Πηέξεζεο Σνξήγεζε ζεηακίλεο (B1) mg / εκέξα (Neurobion 1x3) Σνξήγεζε θπιιηθνύ νμένο 1mg / εκέξα Βελδνδηαδεπίλεο καθξάο δξάζεσο (diazepam) Σνξήγεζε πγξώλ ελπδάησζε / ειεθηξνιύηεο Haloperidol ζε έληνλε δηέγεξζε Αληηκεηώπηζε ζπαζκώλ «Δ» Γεληθή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε Εσηηθά ζεκεία

32 ΦΑΠΖ ΠΥΚΑΡΗΘΖΠ ΑΞΝΡΝΜΗΛΥΠΖΠ Γηαρείξηζε Ππλδξόκνπ Πηέξεζεο Δλαιιαθηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη δηάθνξνη άιινη GABA εξγηθνί παξάγνληεο, πιελ ησλ BZD, όπσο είλαη ην γ-πδξνμπβνπηπξηθό νμύ (GHB), ε γθακπαπεληίλε (Neurontin), ε κπαθινθέλε (baclofen) - ρσξίο κεγάιε απήρεζε Γινπηακαηεξγηθέο νπζίεο, όπσο είλαη ε ιακνηξηγίλε (Lamictal), ε κεκαληίλε, ε ηνπηξακάηε (Topamac) Σισξνκεζεηαδόιε (Distraneurin) (σο ζεξαπεία εθινγήο ζην ηξνκώδεο παξαιήξεκα) Αληη-Δ-θάξκαθα, όπσο είλαη ε θαξβακαδεπίλε (Tegretol) θαη ην βαιπξνηθό νμύ (Depakine) Ππγρνξήγεζε θαξβακαδεπίλεο θαη ηηαπξίδεο (Tiapridal), ηδηαίηεξα ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο

33 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Δπεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ ζεξαπεία απεμάξηεζεο Γνθηκάδνληαη θαη πξνγξάκκαηα «ειεγρόκελεο ρξήζεο» Ρν εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθό πιάλν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, παξακέλεη ν απόιπηνο νδεγόο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο (NIDA,2012) Θπξηόηεξεο νπζίεο γηα ηελ πξόιεςε ππνηξνπώλ είλαη ε λαιηξεμόλε, ε λαικεθέλε, ε αθακπξνζάηε, θαη ζπαληόηεξα ε δηζνπιθηξάκε θαη άιιεο

34 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Φαξκαθεπηηθή πξόιεςε ππνηξνπώλ Λαιηξεμόλε (Nalorex) / Αληαγσληζηήο νπηνεηδώλ (κ - ππνδνρέσλ) Σνξήγεζε 9-12 κήλεο, ζε κνξθή δηζθίσλ ησλ 50mg Δπαξθήο ιεηηνπξγία ήπαηνο Κείσζε Craving Κείσζε ηεο επραξίζηεζεο ζε πεξίπησζε επόκελεο ιήςεο αιθνόι Έλδεημε ζε Ρύπνπ ΗΗ Αιθννιηθνύο (θαηά Cloninger) Ππζηεκαηηθή ςπρηαηξηθή ζεξαπεία Κε ηαπηόρξνλε αηνκηθή νκαδηθή ςπρνζεξαπεία κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ππνηξνπώλ θαη ηηο εκέξεο θαηαλάισζεο αιθνόι βειηηώλεη ζπκκόξθσζε

35 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Φαξκαθεπηηθή Ξξόιεςε πνηξνπώλ Λαικεθέλε (Selincro) / Αληαγσληζηήο νπηνεηδώλ (κ-,δ-, θ- ππνδνρέσλ) Ιηγόηεξν επαηνηνμηθή, κε κεγαιύηεξν ρξόλν εκηδσήο από ηελ λαιηξεμόλε Απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ πξνβιέπνπλ όηη επίθεηηαη ππνηξνπή άκεζα Ιακβάλεηαη ηηο εκέξεο πνπ ην άηνκν πξόθεηηαη λα θαηαλαιώζεη αιθνόι, έλα δηζθίν θαηά πξνηίκεζε 1-2 ώξεο πξηλ από ηελ πηζαλή ώξα θαηαλάισζεο αιθνόι Κείσζε ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνηξνπώλ Ππζηεκαηηθή ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε

36 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Φαξκαθεπηηθή Ξξόιεςε πνηξνπώλ Αθακπξνζάηε (Cabral) / Ππλζεηηθή νπζία / Σεκηθή ζπγγέλεηα κε Ραπξίλε Γεζκεύεη ηνπο NMDA ππνδνρείο ηνπ γινπηακηληθνύ νμένο (NMDA ππνδνρείο: κνξηαθέο κεραλέο πξόθιεζεο πιαζηηθόηεηαο ηνπ εγθεθάινπ) Δλεξγνπνηεί GABA-Α-εξγηθνύο ππνδνρείο Βειηηώλεη ηελ απνρή Κεηώλεη ηηο εκέξεο θαηαλάισζεο αιθνόι Σνξεγείηαη ζε κνξθή δηζθίσλ ησλ 333 mg, κε εκεξήζηα δόζε 2-3 g / 24h, δηεξεκέλε ζε 2-3 δόζεηο, θαη δηαξθεί έσο 1 έηνο Ππγρνξήγεζε κε Λαιηξεμόλε κε θαιά απνηειέζκαηα Ξξνζνρή ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ζνβαξή θίξξσζε ήπαηνο

37 ΓΗΠΝΙΦΗΟΑΚΖ (Antabuse) Αλαζηνιέαο ελδύκνπ θαηαβνιηζκνύ αιθνόιεο Σνξεγείηαη ζε δόζε 250 mg / 24σξν, αξγή ηηηινπνίεζε Πε ηαπηόρξνλε ρξήζε κε αιθνόι, πξνθαιεί ζπζζώξεπζε αθεηαιδεύδεο ζην αίκα, θαη έηζη Δκθαλίδεηαη δπζθνξία, έκεηνο, ηαρπθαξδία, δύζπλνηα, ιηπνζπκία, flushing, δειαδή αληίδξαζε απνζηξνθήο Έκθξαγκα, Shock, ζάλαηνο

38 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Τπρνζεξαπεπηηθέο Ξξνζεγγίζεηο Αηνκηθή ςπρνζεξαπεία Γλσζηαθνύ / Ππκπεξηθνξηθνύ ηύπνπ ή ςπρνδπλακηθνύ ηύπνπ - Ππλέληεπμε ελίζρπζεο ηνπ θηλήηξνπ γηα απνρή Νκαδηθή ςπρνζεξαπεία Ππζηεκηθήο πξνζέγγηζεο πνζηεξηθηηθνύ ηύπνπ νκάδεο πνπ ζπλδπάδνληαη ζε όιεο ηηο άιιεο ςπρνζεξαπείεο, όπσο είλαη νη νκάδεο ςπρνεθπαίδεπζεο, νη νκάδεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, νκάδεο δξακαηνζεξαπείαο ή νκάδεο κέζσ ηεο ηέρλεο Νηθνγελεηαθή ζεξαπεία Ππζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Νκάδεο απηνβνήζεηαο - «ΑΑ» ή «Λεθάιηνη»

39 ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΑ ΞΙΑΗΠΗΑ Δζσηεξηθήο παξακνλήο Δμσηεξηθήο παξαθνινύζεζεο Θεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο Ξξνγξάκκαηα απηνβνήζεηαο

40 Α ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ -Δηαβεηνιόγνο Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο Θεζ/ληθε 2012 Πάγθξεαο ΘΝΟΤΛΘΝΕ Βασικές ινσοσλίνες Σύγτρονες Σσμβατικές Ινσοσλίνη detemir Ινσοσλίνη glargine

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011

9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 9 η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 Κσλζηαληίλνο Β. Βαζηιεηάδεο Δπηκειεηήο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ - πνηα ε βαζηθή αξρή ησλ κεζόδσλ; - πνηεο νη αληίζηνηρεο

Διαβάστε περισσότερα

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α. Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.Τ Χξόληα,ππνηξνπηάδνπζα,λεπξνρεκηθή πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ»

ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΓΑΒΡΙΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ,MD,PhD Παηδίαηξνο-Νενγλνιόγνο Δπηκ. Α, ΜΔΝΝ ΠΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο δηεξεύλεζεο Δλδνγελώλ Μεηαβνιηθώλ Ννζεκάησλ ζε ζπκπησκαηηθά λενγλά, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

25 ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΒΑΘΤ ΙΘΑΚΗ ΠΝΙΓΜΟ

25 ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΒΑΘΤ ΙΘΑΚΗ ΠΝΙΓΜΟ 25 ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΒΑΘΤ ΙΘΑΚΗ ΠΝΙΓΜΟ Υαλιάζος Νικόλαος Αναπληρωηής Καθηγηηής Παιδιαηρικής Ιαηρική τολή Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων ΟΡΙΜΟ Θάλαηνο από αζθπμία ιόγσ εκβύζηζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ Β. ίδη 1, Γ. Πεηρίδοσ 1. Παιδογκολογικό Σμήμα Ιπποκράηειο Νοζοκομείο Θεζζαλομίκης ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠO ΣΗΝ NARECHEM

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθεζε, Σθιήρσλζε Καηα Πιάθας & Ποηόηεηα Ζωής

Αζθεζε, Σθιήρσλζε Καηα Πιάθας & Ποηόηεηα Ζωής Αζθεζε, Σθιήρσλζε Καηα Πιάθας & Ποηόηεηα Ζωής Long-term exercise improves functional impairment but not quality of life in multiple sclerosis Η άζθεζε καθράς δηάρθεηας ζε άηοκα κε ζθιήρσλζε θαηα πιάθας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα