ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»"

Transcript

1 ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

2 Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι (DSM-V) Γηαηαξαρέο Σξήζεο Νπζηώλ (Substance use Disorders) ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Δμάξηεζε από νπζίεο (Substance Dependence) Θαηάρξεζε νπζηώλ (Substance Abuse) Γηαηαξαρέο πξνθαινύκελεο από νπζίεο (Substance Induced Disorders) ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Ρνμίθσζε (intoxication) Πηέξεζε (Withdrawal) Ληειίξην (Delirium) Δπηκέλνπζα Άλνηα (Persistent Dementia) Δπηκέλνπζα Ακλεζηαθή Γηαηαξαρή (Persistent Amnestic Disorder) Τπρσηηθή Γηαηαξαρή ( Psychotic Disorder) Γηαηαξαρή Γηάζεζεο (Mood Disorder) Αγρώδεο Γηαηαξαρή (Anxiety Disorder Πεμνπαιηθή Γπζιεηηνπξγία (Sexual Disorder) Γηαηαξαρή Ύπλνπ ( Sleep Disorder)

3 Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι Σςννοζηπόηηηα με άλλερ τςσικέρ διαηαπασέρ: Άλλερ εξαπηήζειρ ζε οςζίερ Ανηικοινυνική διαηαπασή πποζυπικόηηηαρ Γιαηαπασή ηηρ διάθεζηρ / Αςηοκηονική διάθεζη Αγσώδειρ διαηαπασέρ Αιηιολογία: (Πολσπαραγονηική: Διάθοροι υστοκοινφνικοί, γενεηικοί ή βιολογικοί παράγονηες μπορεί να προδιαθέζοσν) Ιζηοπικό παιδικήρ ηλικίαρ: - Βιολογική κληπονομούμενη εγκεθαλική δςζλειηοςπγία - Γιαηαπασή ελαηηυμαηικήρ πποζοσήρ / ςπεπκινηηικόηηηαρ /Γιαηαπασή διαγυγήρ - Ανηικοινυνική διαηαπασή πποζυπικόηηηαρ Ψςσαναλςηικοί παπάγονηερ: - Τιμυπηηικό ςπεπεγώ - Καθήλυζη ζηο ζηομαηικό ζηάδιο - «Το ςπεπεγώ είναι διαλςηό ζηo αλκοόλ»

4 ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ WHO (ζε παγθόζκην επίπεδν): Ο αιθννιηζκόο επζύλεηαη γηα ην 1,4% ηεο παγθόζκηαο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο από λνζήκαηα Σν αιθνόι απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζλεζηκόηεηαο θαηά 50% Δπηπνιαζκόο εμάξηεζεο από αιθνόι ζηνλ γεληθό πιεζπζκό 10% Δπηπνιαζκόο θαηάρξεζεο αιθνόι ζην γεληθό πιεζπζκό 30-40% Σξίην πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο

5 ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ WHO (ζε επξσπατθό επίπεδν): 3,8% ησλ ζπλνιηθώλ ζαλάησλ νθείινληαη ζηελ θαηάρξεζε/εμάξηεζε από ην αιθνόι (1,8 εθαηνκκύξηα) ~ 58, 3 εθαηνκκύξηα Δπξσπαίνη επηβαξύλνληαη από ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη ην αιθνόι ζηελ πγεία ηνπο 15,2% ησλ ρακέλσλ ρξόλσλ δσήο γηα ηνπο άλδξεο θαη 3,9% γηα ηηο γπλαίθεο νθείινληαη ζηελ θαηάρξεζε αιθνόι (ζύκθσλα κε ηνλ δείθηε DALY S, διδ. πξνζαξκνζκέλα έηε αλαπεξίαο)

6 ηελ Διιάδα: ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ Αιιαγή ηνπ εζηκηθνύ κνληέινπ θαηαλάισζεο αιθνόι κε: Αύμεζε ηεο ρξήζεο, ηδηαίηεξα ζηνπο άλδξεο 1:4 άλδξεο πίλεη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο/κήλα 1:10 θάλεη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι Αλαινγία αλδξώλ:γπλαηθώλ 5:1 ήκεξα ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 8 ε ζέζε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο ζηελ θαηαλάισζε αιθνόι (πξν 10εηίαο θαηείρε ηελ 20 ε ζέζε)

7 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Αιθννιηζκόο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν > Αιθννιηζκόο ζηνλ γεληθό πιεζπζκό ΠΦΤ: 7-30% αλαθέξνπλ πξόβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αιθνόι Ννζειεπόκελνη ζην γεληθό Ννζνθνκείν : ην 15-30% θαηαγξάθεηαη θαηάρξεζε θαη ζνβαξό πξόβιεκα ρξήζεο αιθνόι Ννζειεπόκελνη ζην γεληθό Ννζνθνκείν : 4% πάζρνπλ από Δμάξηεζε από ην αιθνόι Σν αιθνόι επζύλεηαη γηα ηα πεξηζζόηεξα ςπρηαηξηθά θαη λεπξνςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα από όηη όιεο νη ππόινηπεο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο Ο αιθννιηζκόο ζην γεληθό λνζνθνκείν ππνδηαγηγλώζθεηαη θαη δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο ζην 1/3 1/2 ησλ πεξηπηώζεσλ Ο αιθννιηζκόο ζην γεληθό λνζνθνκείν δελ αληηκεησπίδεηαη επαξθώο (επεηδή δελ ηαπηνπνηείηαη), αθνύ 60-70% ησλ αζζελώλ δελ εξσηάηαη θαλ γηα ηηο ζπλήζεηεο ρξήζεο αιθνόι Από εθείλνπο πνπ εξσηνύληαη θαη αλαθέξνπλ όηη έρνπλ πξόβιεκα ρξήζεο αιθνόι κόλν έλα κηθξό πνζνζηό παξνηξύλεηαη λα δηαθόςεη ηελ ρξήζε

8 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Η θαηαλάισζε αιθνόι ζεσξείηαη όηη έρεη αηηηνινγηθή ζρέζε κε 60 ηύπνπο δηαηαξαρώλ θαη ζσκαηηθώλ θαθώζεσλ (WHO) Η ρξήζε αιθνόι πξνθαιεί ην 30-40% : Σσλ θαξθίλσλ νηζνθάγνπ θαη ηνπ ήπαηνο Σσλ θηξξώζεσλ ήπαηνο Σσλ θόλσλ Σσλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ Σσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ Η εθηεηακέλε ρξήζε αιθνόι θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ζηηο γπλαίθεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξή ςπρηαηξηθή αλαπεξία ζην έκβξπν (Δκβξπηθό αιθννιηθό ζύλδξνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε, επαηηθέο βιάβεο, λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα)

9 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Η Αηζπιηθή Αιθνόιε έρεη επξεία ηνμηθή επίδξαζε ζηελ αλζξώπηλν νξγαληζκό: Ήπαξ: Λίπσζε Αιθννιηθή Ηπαηίηηδα Κίξξσζε Ηπαηνθπηηαξηθόο θαξθίλνο Καξδηαγγεηαθό ύζηεκα : Τπέξηαζε Μπνθαξδηνπάζεηα Αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Τπεξθνηιηαθέο αξξπζκίεο Κνηιηαθέο αξξπζκίεο Γαζηξεληεξηθό ύζηεκα: Ομεία νηζνθαγίηηδα ύλδξνκν Mallory Weiss Ομεία γαζηξίηηδα Γηάξξνηα Ομεία θαη ρξόληα παγθξεαηίηηδα

10 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Η Αηζπιηθή Αιθνόιε έρεη επξεία ηνμηθή επίδξαζε ζηελ αλζξώπηλν νξγαληζκό: Νεπξηθό ύζηεκα: Γηαηαξαρέο ύπλνπ Πεξηθεξηθή πνιπλεπξνπάζεηα Γεθπξηθή Μπειίλνζε Παξεγθεθαιηδηθή αηξνθία Άλνηα Κώκα Σξνκώδεο παξαιήξεκα ( delirium tremens) Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο: Αλαηκία (MCV απμεκέλν) Μεγαινβιαζηηθή αλαηκία (ιόγσ έιιεηςεο θπιιηθνύ νμένο) ηδεξνπεληθή αλαηκία Αηκνιπηηθή αλαηκία Θξνκβνπελία Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο νπδεηεξόθηισλ Οξκνληθέο δηαηαξαρέο: ύλδξνκν ςεπδό- Cushing Τπνγνλαδηζκόο Υακειή Σ3

11 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Γηαηαξαρέο ζξέςεο Αλεπάξθεηα Βηηακηλώλ (θπξίσο ζπκπιέγκαηνο Β) Αλεπάξθεηα Φπιιηθνύ νμένο Ηιεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο (ππνκαγλεζαηκία, ππνθαιηαηκία, ππνθσζθαηαηκία, ππαζβεζηηαηκία) Γεξκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο Αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα Μπνζθειεηηθέο αιινηώζεηο Μπνπάζεηα Οζηενπόξσζε

12 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Καξθίλνο, 2 ε αηηία ζαλάηνπ ησλ αιθννιηθώλ: Ca ζηνκαηνθαξπγγηθήο θνηιόηεηαο Ca ιάξπγγνο Ca νηζνθάγνπ Ca ζηνκάρνπ Ca ήπαηνο Ca παγθξέαηνο Ca καζηνύ

13 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Φπρηθέο δηαηαξαρέο ζρεηηδόκελεο κε ην αιθνόι : Σνμίθσζε ηέξεζε Νηειίξην Δπηκέλνπζα Άλνηα Δπηκέλνπζα Ακλεζηαθή Γηαηαξαρή Φπρσηηθή Γηαηαξαρή Γηαηαξαρή Γηάζεζεο Αγρώδεο Γηαηαξαρή εμνπαιηθή Γηαηαξαρή Γηαηαξαρή ύπλνπ

14 ΑΙΘΝΝΙΗΘΖ ΔΓΘΔΦΑΙΗΘΖ ΒΙΑΒΖ νβαξέο παζήζεηο ηνπ ΚΝ ζρεηηδόκελεο κε ην αιθνόι : Το αλκοόλ, η ανεπάρκεια θειαμίνης και η ηπατική βλάβη σσμβάλλοσν από κοινού στην εμυάνιση τοσ υαινομένοσ της «Αλκοολικής εγκευαλικής βλάβης» Σν αιθνόι θαη ν κεηαβνιίηεο ηνπ αθεηαιδεύδε δξνπλ λεπξνηνμηθά κε άκεζν ηξόπν, εηδηθά ζηα έλδπκα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζεηακίλε ζηνλ εγθέθαιν Οη ρξόληνη αιθννιηθνί εκθαλίδνπλ αλεπάξθεηα ζεηακίλεο σο απνηέιεζκα αζηηίαο Οη ρξόληνη αιθννιηθνί ζπρλά αλαπηύζζνπλ βαξηά επαηηθή λόζν, ε νπνία πξνθαιεί κεηαβνιή ζηελ νκνηόζηαζε ηεο ζεηακίλεο, γλσζηηθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηξνθή αζηξνθπηηάξσλ Η θαηαζηξνθή αζηξνθπηηάξσλ νδεγεί ζε απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο αληαιιαγήο ακηλνμέσλ θαη εζηέξσλ ηεο ζεηακίλεο, απαξαίηεησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΚΝ κεηαμύ λεπξώλσλ θαη αζηξνθπηηάξσλ

15 ΑΙΘΝΝΙΗΘΖ ΔΓΘΔΦΑΙΗΘΖ ΒΙΑΒΖ νβαξέο παζήζεηο ηνπ ΚΝ ζρεηηδόκελεο κε ην αιθνόι : Δγθεθαινπάζεηα ηύπνπ Wernicke Αλαζηξέςηκε κε ηελ ρνξήγεζε ζεηακίλεο (Vitamin Β1) Αξθεηνί αζζελείο παξακέλνπλ κε δηαηαξαρέο κλήκεο Σξηάδα ζπκπησκάησλ κε αηθλίδηα έλαξμε: Αηαμία βάδηζεο (θνξκνύ) Οθζαικνπιεγία (νξηδόληην θαη θάζεην λπζηαγκό) Γεληθή ζύγρπζε (απάζεηα, ππλειία) Αιθννιηθό Ακλεζηαθό ύλδξνκν - Korsakoff: Αδπλακία θαηαγξαθήο λέσλ πιεξνθνξηώλ θαη αλάθιεζεο παιαηώλ Μόλν ε άκεζε αλάθιεζε παξακέλεη, αιιά ν αζζελήο δελ κπνξεί λα ζπκεζεί ηελ ίδηα πιεξνθνξία ιίγα ιεπηά αξγόηεξα Γηαηαξαρέο πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ηόπν/ρξόλν Υσξίο επίγλσζε ηεο δηαηαξαρήο Μπζνπιαζίεο - Υνξήγεζε ζεηακίλεο απαξαίηεηε, κόλν 20% αλαξξώλνπλ

16 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Απηνθηνληθόηεηα Γηαβίνπ επίπησζε απηνθηνληθόηεηαο αιθννιηθώλ 7 15% 30% όισλ ησλ απηνθηνληώλ ηεινύληαη από άηνκα κε πξνβιήκαηα αιθννιηζκνύ Οη αιθννιηθνί αζζελείο γίλνληαη ζπρλά βίαηνη θαη επηζεηηθνί πρλά παξαηεξνύληαη απηνηξαπκαηηζκνί ζηα Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΣΔΠ) Οη απόπεηξεο αιθννιηθώλ εθήβσλ ζπρλά παξαγλσξίδνληαη ζηα ΣΔΠ Ο ζπλδπαζκόο ρξήζεο αιθνόι, βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ζθόπηκνπ απηνηξαπκαηηζκνύ ζηνπο εθήβνπο έρεη ζεκαληηθέο επηπινθέο πνπ αθνξνύλ θαη ζην ζύζηεκα πγείαο θαη ζην κειινληηθό θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ γηα επαλαιακβαλόκελε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά

17 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ - ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ Έκκεζεο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο θαηάρξεζεο αηζπιηθήο αιθνόιεο: Αηπρήκαηα Σξνραία θαη άιια Σξαπκαηηζκνί Δγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (50% ησλ θόλσλ, 60% ησλ ζεμνπαιηθώλ ππνζέζεσλ) 20-50% ησλ ρξεζηώλ παξάλνκσλ νπζηώλ είλαη θαη πξνβιεκαηηθνί ρξήζηεο αιθνόι Γηαηάξαμε νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ Γηαηάξαμε επαγγεικαηηθώλ ζρέζεσλ Κνηλσληθή απνκόλσζε

18 ΞΝΗΝΗ ΑΙΘΝΝΙΗΘΝΗ ΞΟΝΠΔΣΟΣΝΛΡΑΗ ΠΡΑ ΡΔΞ - Ρκήκαηα Δπεηγόλησλ Ξεξηζηαηηθώλ Ομεία κέζε ηεξεηηθό ζύλδξνκν, ηδηαίηεξα ην ηξνκώδεο παξαιήξεκα σκαηηθή λόζν + Καηάρξεζε αιθνόι Φπρηθή λόζν + Καηάρξεζε αιθνόι σκαηηθή λόζν + Φπρηθή λόζν + Καηάρξεζε αιθνόι

19 ΞΝΗΝΗ ΑΙΘΝΝΙΗΘΝΗ ΛΝΠΖΙΔΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Ο βαξύο πξνβιεκαηηθόο πόηεο Ο αιθννιηθόο κε ζνβαξή επηπινθή ηεο πγείαο ηνπ Κάπνηνο κε ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, ζηνλ νπνίν απνθαιύπηεηαη ζπγθεθαιπκκέλνο αιθννιηζκόο Ο πνιπηξαπκαηίαο πνπ θαηαιήγεη ζην λνζνθνκείν από πεξηζηαζηαθή ρξήζε/θαηάρξεζε αιθνόι Κάπνηνο αιθννιηθόο πνπ πξνθάιεζε ζνβαξό αηύρεκα Ο αιθννιηθόο κε ζπλλνζεξόηεηα ζσκαηηθήο λόζνπ Ο αιθννιηθόο πνπ απνθάζηζε λα δηαθόςεη ηελ ρξήζε

20 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΔΚΞΝΓΗΕΝΛ ΡΖΛ ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΡΝ ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θιηληθώλ ηαηξώλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Απνπζία εθπαίδεπζεο Έιιεηςε θηλήηξσλ (θόξηνο εξγαζίαο) Έιιεηςε ρξόλνπ Φόβνο ζηηγκαηηζκνύ (αδπλακία ρεηξηζκνύ) Πίζηε όηη νη αζζελείο δελ ζα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζε ζρεηηθή εξώηεζε

21 ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Πξώηκε αλίρλεπζε ηεο θαηάρξεζεο ή εμάξηεζεο από ην αιθνόι κέζσ: Κιηληθήο εμέηαζεο (έλεζε επηπεθπθόηα κε ζπκθόξεζε ησλ ηξηρνεηδώλ θαη ίθηεξν ηνπ ζθιεξνύ ρηηώλα, αθύζηθε αγγείσζε ηνπ δέξκαηνο, ηξόκνο ρεξηώλ, ηξόκνο γιώζζαο, επαηνκεγαιία θ.ά) Παξαθνινύζεζεο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ - γ-gt, ALT, AST (επαηηθά έλδπκα) - MCV (Μέζνο όγθνο εξπζξώλ) - CDT (Σξαλζθεξξίλε κε έιιεηκκα πδαηαλζξάθσλ) Δύρξεζησλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ξνπηίλαο (CAGE-TEST, B-MAST, AUDIT)

22 Δξσηεκαηνιόγην AUDIT

23 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΦ Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηαηξνύο ΒΡΑΥΔΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ κε ρξήζε αιθνόι >280γξ / εβδνκάδα (~ 4 πνηά / εκέξα) Δλεκέξσζε γηα ηελ πνζόηεηα ρξήζεο αιθνόι Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο εηδηθνύο θηλδύλνπο από ηελ ζπλερηδόκελε επηθίλδπλε ρξήζε Γεκηνπξγία ελόο ξεαιηζηηθνύ ζηόρνπ λα επηηεπρζεί Ππκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε ηα όξηα θαηαλάισζεο αιθνόι Γηαβεβαίσζε όηη ηα άηνκα πνπ θάλνπλ επηθίλδπλα κεγάιε ρξήζε αιθνόι δελ είλαη απαξαηηήησο αιθννιηθνί ή αβνήζεηνη θαη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά

24 ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΦ Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηαηξνύο ΒΡΑΥΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ κε ρξήζε αιθνόι >350γξ / εβδνκάδα (~ 5 πνηά / εκέξα) Δθηίκεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζην ζηάδην ηεο αιιαγήο πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο (Precontemplation - Contemplation - Preparation - Action - Maintenance) Ππρλή επαλεθηίκεζε θαη Αλαηξνθνδόηεζε Δύξεζε λέσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηξαηεγηθώλ δηαηήξεζεο ηεο ππνζηήξημεο, ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ «Από τοσς οκτώ ασθενείς ποσ ενημερώνονται σσμβοσλεστικά, ο ένας θα ωυεληθεί»

25 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΙΘΝΝΙΗΠΚΝ

26 ΡΞΝΗ ΘΔΟΑΞΔΗΥΛ Φαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο Φαξκαθεπηηθή αγσγή ζηεξεηηθνύ ζπλδξόκνπ Φαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ πξνάγεη ηελ απνρή θαη πξνιακβάλεη ηηο ππνηξνπέο Φαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ζπλππάξρνπζεο άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο Τπρνινγηθέο ζεξαπείεο Αηνκηθή ςπρνζεξαπεία Νκαδηθή ςπρνζεξαπεία Νηθνγελεηαθή ζεξαπεία Νκάδεο απηνβνήζεηαο-αλώλπκνη αιθννιηθνί (ΑΑ)

27 ΠΡΝΣΝΗ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Δπηηπρήο αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλδξόκνπ ζηέξεζεο Δπηηπρήο αληηκεηώπηζε ησλ ζσκαηηθώλ, λεπξνινγηθώλ θαη ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνόι Καθξνπξόζεζκα: Απνρή από ην αιθνόι θαη δέζκεπζε ζηελ ζεξαπεία Βειηίσζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο Ξξόιεςε ππνηξνπώλ

28 Πύλδξνκν Πηέξεζεο από ην αιθνόι Ρα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο εκθαλίδνληαη κέζα ζην πξώην 12σξν από ηελ δηαθνπή αιθνόι, θνξπθώλνληαη ζε ώξεο θαη ππνρσξνύλ ζηαδηαθά ζε 7-10 εκέξεο Δκθάληζε δηαηαξαρώλ από ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα (Α.Λ.Π) (ηαρπθαξδία, ηαρύπλνηα, ηξόκνο, κηθξή αύμεζε ζεξκνθξαζίαο Αύμεζε ηελόληησλ αληαλαθιαζηηθώλ Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο ( λαπηία, έκεην, αλνξεμία) Γηαηαξαρέο ςπρνινγηθνύ ηύπνπ (θαθνδηαζεζία, άγρνο, δηέγεξζε, επεξεζηζηόηεηα, επηζεηηθόηεηα, αϋπλία) ΒΑΟΡΔΟΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ: Θξίζεηο επηιεςίαο ηύπνπ grand mal (ζην 5% ησλ πεξηπηώζεσλ) Αιθννιηθό ζηεξεηηθό παξαιήξεκα ή Σξνκώδεο παξαιήξεκα, ην ιεγόκελν Delirium tremens

29 Αιθννιηθό Πηεξεηηθό Πύλδξνκν Ρξνκώδεο παξαιήξεκα (Delirium tremens) Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ησλ επεηζνδίσλ ζηέξεζεο, αλαινγία 1:1000 αζζελείο Δκθαλίδεηαη κέζα ζε ώξεο από ηελ δηαθνπή αιθνόι Γηαξθεί ~ 1 εβδνκάδα, ζπάληα ~2 εβδνκάδεο Ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ, ζπλήζσο απαηηείηαη λνζειεία ζε παζνινγηθή ή εμεηδηθεπκέλε ςπρηαηξηθή κνλάδα Ξνζνζηό 15% θαηαιήγνπλ ιόγσ ππεξζεξκίαο ή αηθληδίσο Νη κεραληζκνί πνπ πξνθαινύλ ην ληειίξην δελ έρνπλ πιήξσο δηαιεπθαλζεί. Ζ πξώηκε θάζε ζηέξεζεο ραξαθηεξίδεηαη από ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καγλεζίνπ θαη αύμεζε ηνπ ph ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο ιόγσ ηεο αλαπλεπζηηθήο αιθάισζεο, γεγνλόο πνπ ζρεηίδεηαη κε επεξεζηζηόηεηα ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πηζαλώο νδεγεί ζηηο ηξνκώδεηο ςεπδαηζζεηηθέο- παξαιεξεηηθέο δηαηαξαρέο

30 Αιθννιηθό Πηεξεηηθό Πύλδξνκν Ρξνκώδεο παξαιήξεκα (Delirium tremens) ΘΙΗΛΗΘΖ ΔΗΘΝΛΑ: Δξπζξό πξνζσπείν, δηαηαξαρέο από ππεξδξαζηεξηόηεηα ηνπ Α.Λ.Π. - αύμεζε Αξη.Ξίεζεο, ηαρπζθπγκία, ηαρύπλνηα, ππεξζεξκία Πύγρπζε, αλεζπρία Γηαηαξαρέο πξνζαλαηνιηζκνύ Γηαηαξαρέο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο Γεληθεπκέλν ηξόκν Αληηιεπηηθνύ ηύπνπ απηηθέο ή νπηηθέο δηαηαξαρέο (ραξαθηεξηζηηθέο δσνςίεο) Ξαξαιεξεηηθέο ηδέεο (δεινηππηθνύ ή δησθηηθνύ πεξηερνκέλνπ)

31 ΦΑΠΖ ΠΥΚΑΡΗΘΖΠ ΑΞΝΡΝΜΗΛΥΠΖΠ Γηαρείξηζε Ππλδξόκνπ Πηέξεζεο Σνξήγεζε ζεηακίλεο (B1) mg / εκέξα (Neurobion 1x3) Σνξήγεζε θπιιηθνύ νμένο 1mg / εκέξα Βελδνδηαδεπίλεο καθξάο δξάζεσο (diazepam) Σνξήγεζε πγξώλ ελπδάησζε / ειεθηξνιύηεο Haloperidol ζε έληνλε δηέγεξζε Αληηκεηώπηζε ζπαζκώλ «Δ» Γεληθή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε Εσηηθά ζεκεία

32 ΦΑΠΖ ΠΥΚΑΡΗΘΖΠ ΑΞΝΡΝΜΗΛΥΠΖΠ Γηαρείξηζε Ππλδξόκνπ Πηέξεζεο Δλαιιαθηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη δηάθνξνη άιινη GABA εξγηθνί παξάγνληεο, πιελ ησλ BZD, όπσο είλαη ην γ-πδξνμπβνπηπξηθό νμύ (GHB), ε γθακπαπεληίλε (Neurontin), ε κπαθινθέλε (baclofen) - ρσξίο κεγάιε απήρεζε Γινπηακαηεξγηθέο νπζίεο, όπσο είλαη ε ιακνηξηγίλε (Lamictal), ε κεκαληίλε, ε ηνπηξακάηε (Topamac) Σισξνκεζεηαδόιε (Distraneurin) (σο ζεξαπεία εθινγήο ζην ηξνκώδεο παξαιήξεκα) Αληη-Δ-θάξκαθα, όπσο είλαη ε θαξβακαδεπίλε (Tegretol) θαη ην βαιπξνηθό νμύ (Depakine) Ππγρνξήγεζε θαξβακαδεπίλεο θαη ηηαπξίδεο (Tiapridal), ηδηαίηεξα ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο

33 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Δπεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ ζεξαπεία απεμάξηεζεο Γνθηκάδνληαη θαη πξνγξάκκαηα «ειεγρόκελεο ρξήζεο» Ρν εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθό πιάλν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, παξακέλεη ν απόιπηνο νδεγόο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο (NIDA,2012) Θπξηόηεξεο νπζίεο γηα ηελ πξόιεςε ππνηξνπώλ είλαη ε λαιηξεμόλε, ε λαικεθέλε, ε αθακπξνζάηε, θαη ζπαληόηεξα ε δηζνπιθηξάκε θαη άιιεο

34 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Φαξκαθεπηηθή πξόιεςε ππνηξνπώλ Λαιηξεμόλε (Nalorex) / Αληαγσληζηήο νπηνεηδώλ (κ - ππνδνρέσλ) Σνξήγεζε 9-12 κήλεο, ζε κνξθή δηζθίσλ ησλ 50mg Δπαξθήο ιεηηνπξγία ήπαηνο Κείσζε Craving Κείσζε ηεο επραξίζηεζεο ζε πεξίπησζε επόκελεο ιήςεο αιθνόι Έλδεημε ζε Ρύπνπ ΗΗ Αιθννιηθνύο (θαηά Cloninger) Ππζηεκαηηθή ςπρηαηξηθή ζεξαπεία Κε ηαπηόρξνλε αηνκηθή νκαδηθή ςπρνζεξαπεία κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ππνηξνπώλ θαη ηηο εκέξεο θαηαλάισζεο αιθνόι βειηηώλεη ζπκκόξθσζε

35 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Φαξκαθεπηηθή Ξξόιεςε πνηξνπώλ Λαικεθέλε (Selincro) / Αληαγσληζηήο νπηνεηδώλ (κ-,δ-, θ- ππνδνρέσλ) Ιηγόηεξν επαηνηνμηθή, κε κεγαιύηεξν ρξόλν εκηδσήο από ηελ λαιηξεμόλε Απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ πξνβιέπνπλ όηη επίθεηηαη ππνηξνπή άκεζα Ιακβάλεηαη ηηο εκέξεο πνπ ην άηνκν πξόθεηηαη λα θαηαλαιώζεη αιθνόι, έλα δηζθίν θαηά πξνηίκεζε 1-2 ώξεο πξηλ από ηελ πηζαλή ώξα θαηαλάισζεο αιθνόι Κείσζε ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνηξνπώλ Ππζηεκαηηθή ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε

36 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Φαξκαθεπηηθή Ξξόιεςε πνηξνπώλ Αθακπξνζάηε (Cabral) / Ππλζεηηθή νπζία / Σεκηθή ζπγγέλεηα κε Ραπξίλε Γεζκεύεη ηνπο NMDA ππνδνρείο ηνπ γινπηακηληθνύ νμένο (NMDA ππνδνρείο: κνξηαθέο κεραλέο πξόθιεζεο πιαζηηθόηεηαο ηνπ εγθεθάινπ) Δλεξγνπνηεί GABA-Α-εξγηθνύο ππνδνρείο Βειηηώλεη ηελ απνρή Κεηώλεη ηηο εκέξεο θαηαλάισζεο αιθνόι Σνξεγείηαη ζε κνξθή δηζθίσλ ησλ 333 mg, κε εκεξήζηα δόζε 2-3 g / 24h, δηεξεκέλε ζε 2-3 δόζεηο, θαη δηαξθεί έσο 1 έηνο Ππγρνξήγεζε κε Λαιηξεμόλε κε θαιά απνηειέζκαηα Ξξνζνρή ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ζνβαξή θίξξσζε ήπαηνο

37 ΓΗΠΝΙΦΗΟΑΚΖ (Antabuse) Αλαζηνιέαο ελδύκνπ θαηαβνιηζκνύ αιθνόιεο Σνξεγείηαη ζε δόζε 250 mg / 24σξν, αξγή ηηηινπνίεζε Πε ηαπηόρξνλε ρξήζε κε αιθνόι, πξνθαιεί ζπζζώξεπζε αθεηαιδεύδεο ζην αίκα, θαη έηζη Δκθαλίδεηαη δπζθνξία, έκεηνο, ηαρπθαξδία, δύζπλνηα, ιηπνζπκία, flushing, δειαδή αληίδξαζε απνζηξνθήο Έκθξαγκα, Shock, ζάλαηνο

38 ΦΑΠΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖΠ Τπρνζεξαπεπηηθέο Ξξνζεγγίζεηο Αηνκηθή ςπρνζεξαπεία Γλσζηαθνύ / Ππκπεξηθνξηθνύ ηύπνπ ή ςπρνδπλακηθνύ ηύπνπ - Ππλέληεπμε ελίζρπζεο ηνπ θηλήηξνπ γηα απνρή Νκαδηθή ςπρνζεξαπεία Ππζηεκηθήο πξνζέγγηζεο πνζηεξηθηηθνύ ηύπνπ νκάδεο πνπ ζπλδπάδνληαη ζε όιεο ηηο άιιεο ςπρνζεξαπείεο, όπσο είλαη νη νκάδεο ςπρνεθπαίδεπζεο, νη νκάδεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, νκάδεο δξακαηνζεξαπείαο ή νκάδεο κέζσ ηεο ηέρλεο Νηθνγελεηαθή ζεξαπεία Ππζηεκηθήο πξνζέγγηζεο Νκάδεο απηνβνήζεηαο - «ΑΑ» ή «Λεθάιηνη»

39 ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΑ ΞΙΑΗΠΗΑ Δζσηεξηθήο παξακνλήο Δμσηεξηθήο παξαθνινύζεζεο Θεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο Ξξνγξάκκαηα απηνβνήζεηαο

40 Α ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα