ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β."

Transcript

1 ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη

2 ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε

3 ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο νμεία επηδείλσζε ζπξενηνμίθσζεο νξηζκέλεο θνξέο πξώηε εθδήισζε ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνύ ζπρλόηεξε ζην παξειζόλ, ηδίσο κεηά κεξηθή ζπξενεηδεθηνκή ζπαληόηεξε ζήκεξα ιόγσ θαιύηεξεο πξνεηνηκαζίαο Μεγάιε ζλεζηκόηεηα 100% ην 1920 vs 10% ζήκεξα ζαλαηεθόξα ρσξίο θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε θύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ: θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αξξπζκίεο

4 Δθιπηηθά αίηηα ρεηηδόκελα κε ην ζπξενεηδή κεξηθή ζπξενεηδεθηνκή ζε αζζελή κε ππεξζπξενεηδηζκό δηαθνπή αληηζπξενεηδηθώλ θαξκάθσλ ζπξενεηδίηηδα κεηά από ζεξαπεία κε Ι 131 ρνξήγεζε ησδηνύρνπ ζθηαζηηθνύ (σπερθσρεοειδιζμός από ιωδιούτα) ηξαπκαηηζκόο ζπξενεηδή (πτ απόπειρα ζηραγγαλιζμού) Άιινη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο βαξηά ινίκσμε δηαβεηηθή θεηνμέσζε, ππνγιπθαηκία έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, θαξδηαθή αλεπάξθεηα αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηξαύκα (πτ κάηαγμα ιζτίοσ) ηνμηλαηκία ηεο θύεζεο, ηνθεηόο

5 Κιηληθή εηθόλα Υπεξππξεμία (>40 oc) ην πην παζνγλσκνληθό εύξεκα δπζαλαινγία ππξεηνύ κε ζπλππάξρνπζα ινίκσμε Έληνλεο θαξδηαγγεηαθέο εθδειώζεηο ηαρπθαξδία - αξξπζκίεο θαξδηαθή αλεπάξθεηα - ππόηαζε Έληνλεο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο λαπηία, έκεηνη, δηάξξνηα, θνηιηαθά άιγε ίθηεξνο Νεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζύγρπζε, παξαιήξεκα, δηέγεξζε ζπαληόηεξα απάζεηα ( απαζεηηθόο ππεξζπξενεηδηζκόο) ηξόκνο, εθηδξώζεηο, απμεκέλα αληαλαθιαζηηθά ζπαζκνί, θώκα ζηα ηειηθά ζηάδηα Σπρλά βξνγρνθήιε ή εμόθζαικνο

6 Κπξίσο θιηληθά θξηηήξηα Γηάγλσζε Ππξεηόο ζε ζπξενηνμηθό αζζελή απιή ινίκσμε ; ινίκσμε πνπ πξνθαιεί ζπξενηνμηθή θξίζε ; ζπξενηνμηθή θξίζε ρσξίο ινίκσμε ; Η κέηξεζε ησλ νξκνλώλ ζπλήζσο δε βνεζάεη πάληα FT4, FT3, TSH ηα επίπεδα ησλ ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ δε ζρεηίδνληαη κε ηε βαξύηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπρλά δε δηαθέξνπλ από ηνλ απιό ππεξζπξενεηδηζκό Άιια εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ηξαλζακηλαζαηκία, ππεξρνιεξπζξηλαηκία, αλαηκία, ιεπθνπελία

7 Παζνγέλεηα Μεξηθώο δηεπθξηληζκέλε πλδπαζκόο παξαγόλησλ θσρεοειδικές ορμόνες πςειή ηζηηθή δηαζεζηκόηεηα ησλ ειεύζεξσλ θιαζκάησλ Τ4 & Τ3 ιόγσ ειαηησκέλεο δέζκεπζεο από ηελ ΤBG απμεκέλε επαηζζεζία ησλ ηζηώλ ζηε δξάζε ησλ ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ κατετολαμίνες πςειά επίπεδα θαηερνιακηλώλ ιόγσ ηνπ ζπλππάξρνληνο εθιπηηθνύ αηηίνπ κεγάινο αξηζκόο κε δεζκεπκέλσλ θπηηαξηθώλ ππνδνρέσλ θαηερνιακηλώλ

8 Η απόθαζε γηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βαζίδεηαη ζε θιηληθά θξηηήξηα Ιδαληθή ε λνζειεία ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο

9 Αληηκεηώπηζε - εηδηθά κέηξα Αλαζηνιή πεξαηηέξσ ζύλζεζεο νξκνλώλ πξνππιζπνπξαθίιε mg/6 ώξεο από ην ζηόκα ή ην νξζό κεζηκαδόιε ή θαξβηκαδόιε 20 mg/6 ώξεο από ην ζηόκα ή ην νξζό Αλαζηνιή έθθξηζεο ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ ησδηνύρν δηάιπκα Lugol (10 ζηαγόλεο 3 θνξέο ηελ εκέξα) 1-2 ώξεο κεηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε αληηζπξενεηδηθώλ θαξκάθσλ αλζξαθηθό ιίζην ζε αιιεξγία ζηα αληηζπξενεηδηθά ή ηα ησδηνύρα Αλαζηνιή δξάζεο ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ πξνπαλνιόιε mg/6 ώξεο από ην ζηόκα ή 0,5-1 mg ΔΦ/3 ώξεο δηαιηηαδέκε -αληί πξνπαλνιόιεο- ζε άζζκα ή θαξδηαθή αλεπάξθεηα γιπθνθνξηηθνεηδή (δεμακεζαδόλε 2 mg/6 ώξεο ή πδξνθνξηηδόλε mg/6 ώξεο κε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δόζεο) ησδηνύρα ζθηαζηηθά Άιινη θαξκαθεπηηθνί παξάγνληεο ρνιεζηπξακίλε (δηαθνπή εληεξνεπαηηθνύ θύθινπ Σ4) θαηλνβαξβηηάιε (αύμεζε επαηηθνύ κεηαβνιηζκνύ Σ4)

10 Αληηκεηώπηζε - γεληθά κέηξα Υνξήγεζε πγξώλ θαη ειεθηξνιπηώλ Γηαηήξεζε θπζηνινγηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο Αληηκεηώπηζε ππξεηνύ παξαθεηακόιε αληέλδεημε ε αζπηξίλε παξεθηόπηζε Σ4 &Σ3 από ηηο δεζκεπηηθέο πξσηεΐλεο θνπβέξηεο ςύμεο ή παγνθύζηεηο Καηά πεξίπησζε αληηβηνηηθά δαθηπιίηηδα νμπγόλν

11 ΜΤΞΟΙΓΗΜΑΣΙΚΟ ΚΩΜΑ Σειηθό ζηάδην ππνζεξαπεπόκελνπ ή αδηάγλσζηνπ ππνζπξενεηδηζκνύ Τππηθή εκθάληζε ειηθησκέλε γπλαίθα ηζηνξηθό ππνζπξενεηδηζκνύ ζπξενεηδεθηνκήο ή ρνξήγεζεο Ι 131 ιήςεο ζπξνμίλεο ή αληηζπξενεηδηθώλ θαξκάθσλ ρεηκεξηλή πεξίνδνο βξαδέσο επηδεηλνύκελε εηθόλα ζόισζεο ηεο δηάλνηαο θαη έθπησζεο ησλ ινηπώλ βηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ θώκα Θλεζηκόηεηα ζήκεξα 20-40% vs 80% παιηόηεξα θύξηα αηηία: θαξδηναλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

12 Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο Έθζεζε ζην θξύν Λνηκώμεηο θπξίσο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ Καξδηαθή αλεπάξθεηα Δγθεθαιηθό επεηζόδην Υνξήγεζε εξεκηζηηθώλ ην 40% πέθηεη ζε θώκα κεηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν Γεληθή αλαηζζεζία Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή ηξαύκα

13 Παζνγέλεηα Έλλειυη Τ4 ταμηλή ενδοκσττάρια Τ3 Άκεζεο ζπλέπεηεο ειάηησζε εγθεθαιηθώλ ιεηηνπξγηώλ Έκκεζεο ζπλέπεηεο ππναεξηζκόο ππνμία κε ππεξθαπλία κείσζε ζεξκνγέλεζεο ππνζεξκία αλάξκνζηε αληηδηνύξεζε ππνλαηξηαηκία ειάηησζε θαξδηαθήο παξνρήο + αγγεηνζύζπαζε + αλαηκία εγθεθαιηθή ππνμία ηαδηαθή έθπησζε επηπέδνπ ζπλείδεζεο ΚΩΜΑ

14 Γηάγλσζε Βξαδπςπρηζκόο.. θώκα Ξεξό, ηξαρύ, σρξό δέξκα Οηδεκαηώδεο πξόζσπν, κεγάιε γιώζζα Αξαηή ηξίρσζε θεθαιήο, απώιεηα θξπδηώλ θξνηαθηθά Σξαρειηθή νπιή Βξαρλή θσλή Διάηησζε αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ Τπνζεξκία έσο 24 o C Βξαδπθαξδία, ρακειά δπλακηθά ζην ΗΚΓ Διαηησκέλα ηελόληηα αληαλαθιαζηηθά Πεξηθαξδηαθή, πιεπξηηηθή, πεξηηνλατθή ζπιινγή

15 FT4 Δξγαζηεξηαθά TSH ζε πξσηνπαζή ππνζπξενεηδηζκό TSH θθ ή ζε δεπηεξνπαζή ππνζπξενεηδηζκό Τπνμία - ππεξθαπλία θαηαζηνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θέληξνπ δηήζεζε από βιελλνπνιπζαθραξίηεο ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ ησλ αεξαγσγώλ ησλ πλεπκόλσλ παξνπζία πιεπξηηηθνύ πγξνύ Τπνλαηξηαηκία, ππνγιπθαηκία, CPK Αλαηκία Τπεξρνιεζηεξνιαηκία

16 Θεξαπεία Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε έλαξμε ζεξαπείαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ θώκαηνο Η απόθαζε γηα ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην ηζηνξηθό ζπξενεηδεθηνκή, ιήςε ζπξνμίλεο... ζηελ θιηληθή εηθόλα επίπεδν ζπλείδεζεο, δσηηθέο ιεηηνπξγίεο, ππνζεξκία... ζηελ PCO2...ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζεο ησλ ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ

17 Αληηκεηώπηζε - γεληθά κέηξα Μεραληθή ππνβνήζεζε ηεο αλαπλνήο ζπρλά αλαγθαία γηα αξθεηέο εκέξεο πξνζεθηηθή ρνξήγεζε θαηαζηαιηηθώλ Δμάιεηςε πξνδηαζεζηθώλ παξαγόλησλ αληηκεηώπηζε ζπλππάξρνπζαο ινίκσμεο Τγξά, ειεθηξνιύηεο, γιπθόδε ελδνθιέβηα πεξηνξηζκόο πγξώλ ± θνπξνζεκίδε ζε ππνλαηξηαηκία Γαθηπιίηηδα, δηνπξεηηθά επί θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ηαδηαθή επαλαζέξκαλζε κε θνηλέο θνπβέξηεο ε ηαρεία αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο πξνθαιεί πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή θαη ππόηαζε

18 Αληηκεηώπηζε - εηδηθά κέηξα Θπξνμίλε θαη Τξηησδνζπξνλίλε θαηά πξνηίκεζε ΔΦ ή ελαιιαθηηθά κε ξηλνγαζηξηθό θαζεηήξα δόζε εθόδνπ ΔΦ: Σ κg θαη ηαπηόρξνλα Σ κg ζηε ζπλέρεηα ΔΦ : Σ κg / εκέξα θαη Σ κg / 8 ώξεο κέρξη ηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο Υδξνθνξηηδόλε 100 mg bolus θαη κεηά mg / εκέξα ΔΦ ζε ζπλερή έγρπζε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δόζεο κεηά από ιίγεο εκέξεο αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο αύμεζε θαηαβνιηζκνύ θνξηηδόιεο από ηε ρνξεγνύκελε ζπξνμίλε ρακειή απάληεζε ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα θεληξηθόο ππνζπξενεηδηζκόο ± ππνϋπνθπζηζκόο ; πνιπαδεληθό απηνάλνζν ζύλδξνκν ; Θεηηθά ζεκεία ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ην πξώην 24σξν

19 ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ πάληα επηπινθή ηνπ ππεξζπξενεηδηζκνύ Ομεία ραιαξή παξάιπζε θπξίσο ησλ θάησ άθξσλ δηαξθεί ώξεο έσο εκέξεο ζπρλά ζπλππάξρεη ππνθαιηαηκία θαη αξξπζκία πρλόηεξα ζε άλδξεο αζηαηηθήο θαηαγσγήο Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ζπρλά απηνάλνζε λόζνο ηνπ ζπξενεηδή ειεύζεξν ηζηνξηθό πεξηνδηθήο παξάιπζεο Δθιπηηθνί παξάγνληεο έληνλε άζθεζε γεύκα κε πνιινύο πδαηάλζξαθεο ή αιάηη

20 Γηάγλσζε Υπεξζπξενεηδηζκόο ζπλήζσο λόζνο Graves ζπαληόηεξα νδώδεο βξνγρνθήιε Φαξαθηεξηζηηθή εηζβνιή ηε λύρηα ή ην πξσί Διεύζεξν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό πεξηνδηθήο παξάιπζεο Υπνθαιηαηκία ± αξξπζκία δξαζηεξηόηεηα ηεο αληιίαο Na-K Γηαθνξηθή δηάγλσζε από ππνθαιηαηκηθή παξάιπζε δελ ππνηξνπηάδεη όηαλ ειεγρζεί ν ππεξζπξενεηδηζκόο

21 Αληηκεηώπηζε ΚCl 2 g αλά 2 ώξεο από ην ζηόκα Αληέλδεημε ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε δηαιπκάησλ θαιίνπ γιπθόδεο Πξνπαλνιόιε mg / 6 ώξεο από ην ζηόκα Αληηζπξενεηδηθά θάξκαθα ηελή παξαθνινύζεζε ειεθηξνιπηώλ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα