ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 17 Αππιλίος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 17 Αππιλίος 2010"

Transcript

1 Διάπκεια 3 ώπερ. Να απανηηθούν όλερ οι επωηήζειρ Ππόβλημα 1: ABC (Μονάδερ: 15) Θα ζνπ δίλνληαη από ην πιεθηξνιόγην ηξεηο ζεηηθνί αθέξαηνη Α, Β θαη C. Οη αξηζκνί δελ είλαη απαξαίηεην λα δνζνύλ κε απηή ηε ζεηξά, αιιά ζίγνπξα ν Α ζα είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ B θαη ν B κηθξόηεξνο από ηνλ C. Γηα λα ην θάλνπκε πην επράξηζην νπηηθά, λα γξάςεηε έλα πξόγξακκα πνπ λα ηνπο δηαβάδεη θαη λα ηνπο εκθαλίδεη ζηελ νζόλε κε ηε ζεηξά πνπ ζαο δίλνληαη. Η πξώηε γξακκή πεξηέρεη ηξεηο ζεηηθνύο αθέξαηνπο αξηζκνύο Α, B θαη C, όρη απαξαίηεηα ζε απηή ηε ζεηξά. Καη νη ηξεηο αξηζκνί είλαη κηθξόηεξνη ή ίζνη ηνπ 100. Η δεύηεξε γξακκή πεξηέρεη ηξία θεθαιαία γξάκκαηα Α, Β θαη C (ρσξίο θελά δηαζηήκαηα κεηαμύ ηνπο) αληηπξνζσπεύνληαο ηελ επηζπκεηή ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη. Μηα κόλν γξακκή κε ηελ επηζπκεηή ζεηξά ησλ αθεξαίσλ A, B θαη C, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη κε έλα θελό δηάζηεκα. Παπαδείγμαηα ABC CAB P a g e

2 Duration 3 hours Answer all questions Problem 1: ABC (Points: 15) You will be given from the keyboard three positive integers A, B and C. The numbers will not be given in that exact order, but we do know that A is less than B and B less than C. In order to have a more pleasant viewing, write a program to rearrange them and display them on the screen in the given order. The first line contains three positive integers A, B and C, not necessarily in that order. All three numbers will be less than or equal to 100. The second line contains three uppercase letters 'A', 'B' and 'C' (with no spaces between them) representing the desired order. integers A, B and C in the desired order on a single line, separated by a single space. Sample test data ABC CAB P a g e

3 Ππόβλημα 2: Επαναλήψειρ (Μονάδερ: 15) Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν θηίδεη κηα ζθάια από ραξαθηήξεο. Τν πξόγξακκα απηό δέρεηαη σο είζνδν κηα ζπκβνινζεηξά από ην πιεθηξνιόγην, πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 78 ραξαθηήξεο. Γηα θάζε ραξαθηήξα εηζόδνπ, ην πξόγξακκα εκθαλίδεη ζε λέα γξακκή ηνλ ραξαθηήξα i θνξέο ζηελ νζόλε (όπνπ i ε ζέζε ηνπ ραξαθηήξα ζηε ζπκβνινζεηξά εηζόδνπ). Η ζπκβνινζεηξά εηζόδνπ πεξηέρεη κόλν ραξαθηήξεο από ην ιαηηληθό αιθάβεην (δειαδή, a-z θαη A-Z) Μηα ζπκβνινζεηξά πνπ λα ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνβιήκαηνο. Παπαδείγμαηα asdf a ss ddd ffff asdad a ss ddd aaaa ddddd 3 P a g e

4 Problem 2: Loops (Points: 15) Write a program that builds a staircase of characters. This program accepts as input a string of characters from the keyboard (max length 78 characters). For each input character the program displays a new line on the screen that contains the character i times (where i is the position of the character in the input string). The input string consists only of characters of the Latin alphabet (i.e. a-z and A-Z). A string of characters that complies with the requirements of the problem. Sample test data asdf a ss ddd ffff asdad a ss ddd aaaa ddddd 4 P a g e

5 Ππόβλημα 3: Πποκαηαπκηική εκηέλεζη (Μονάδερ: 15) Με ηελ κέζνδν ηεο πξνθαηαξθηηθήο εθηέιεζεο (dry run), θαηαγξάςεηε βήκα-πξνοβήκα ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ i θαη j κέρξη ηέινπο. Φξεζηκνπνηείζηε ηηο αξρηθέο ηηκέο i =2 θαη j = 6. Function Looping(i, j) if ( i < j ) return ( i * Looping(i+1,j) ); else return i; Ππόβλημα 4: Ανηιζηποθή (Μονάδερ: 25) Να γξάςεηε έλα πξόγξακκα ην νπνίν δηαβάδεη από ην πιεθηξνιόγην κηα γξακκή κήθνπο ην πνιύ 60 ραξαθηήξσλ θαη ηελ ηππώλεη αληεζηξακκέλε. Υπόδεημε: Γηα λα ην πεηύρεη απηό ην πξόγξακκα ζαο ππέπει λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα recursive δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα νλνκάζεηε PushTheCharacters. Μηα γξακκή πνπ απνηειείηαη από Ν ραξαθηήξεο (όπνπ, 1 Ν 60) Μηα γξακκή πνπ πεξηέρεη ηελ γξακκή εηζόδνπ αληεζηξακκέλε. Παπάδειγμα Ειζόδορ qwerty Εξόδορ ytrewq 5 P a g e

6 Problem 3: Dry Run (Μονάδερ: 15) Using the dry run method, write step-by-step the values of the variables i and j until termination. Use initial values i =2 and j = 6. Function Looping(i, j) if ( i < j ) return ( i * Looping(i+1,j) ); else return i; Problem 4: Reverse (Points: 25) Write a program that reads from the keyboard, one line with maximum length 60 characters and prints it in reverse order. Note: You must use a recursive function to achieve this which will be named PushTheCharacters. A line that is composed from N characters (where, 1 N 60) A line that contains the input line reversed. Sample test data qwerty ytrewq 6 P a g e

7 Ππόβλημα 5: Κπςθέρ Λέξειρ (Μονάδερ: 30) Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν δηαβάδεη από ην αξρείν edgar.txt κία γξακκή θάζε θνξά. Κάζε γξακκή πεξηέρεη αξηζκό ιέμεσλ νη νπνίεο ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε έλα θελό ραξαθηήξα ή ηειεία. Τν πξόγξακκα ζαο πξέπεη λα ειέγρεη ηε γξακκή θαη λα ηελ εκθαλίδεη ζηελ νζόλε αλ ζε απηή πεξηέρνληαη κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο πην θάησ ιέμεηο, είηε γξακκέλεο θαλνληθά είηε κε ηα γξάκκαηα ηνπο ζε ηπραία δηάηαμε. Λέμεηο πνπ αλαδεηνύληαη: sit, won, to, not Η θάζε γξακκή απνηειείηαη από 80 ην πνιύ ραξαθηήξεο, θαη ιέμεηο απνηεινύληαη ην πνιύ από 15 ραξαθηήξεο. Μ γξακκέο πνπ απνηειείηαη από Ν ραξαθηήξεο (όπνπ, 1 Ν 80, 1 Μ) Κ γξακκέο, νη νπνίεο είλαη νη γξακκέο όπνπ βξέζεθαλ ζε απηέο νη θξπθέο ιέμεηο (K M) Παπάδειγμα Ειζόδορ page now lying before not be found with any integers signal. This has been already too much an object oriented The value cannot be found. There must be an error. The upper regions of the globe have not the. continue to search however its nothing there. Oh this is a sample of a text. To the earth and moon are forever not to its dreams. to its flowers, to its golden goals. perfect and limitless programs exist. it not hang eternally between their loops and programming Εξόδορ page now lying before not be found with any integers The upper regions of the globe have not the. continue to search however its nothing there. To the earth and moon are forever not to its dreams. to its flowers, to its golden goals. perfect and limitless programs exist. it not hang eternally 7 P a g e

8 Problem 5: Hidden Words (Points: 30) Write a program that reads from file edgar.txt, one line at a time. Each line consists of a number of words separated by a blank character or a dot. Your program must check each line and display it on the screen if it contains one of the following words, either written correctly or written with their letters in a random order. Words to look for: sit, won, to, not Each line consists of at most 80 characters, and each word of at most 15 characters. M lines that are composed from N characters (where, 1 Ν 80, 1 Μ) K lines, which are the ones in which your program found hidden words. (K M) Sample test data page now lying before not be found with any integers signal. This has been already too much an object oriented The value cannot be found. There must be an error. The upper regions of the globe have not the. continue to search however its nothing there. Oh this is a sample of a text. To the earth and moon are forever not to its dreams. to its flowers, to its golden goals. perfect and limitless programs exist. it not hang eternally between their loops and programming page now lying before not be found with any integers The upper regions of the globe have not the. continue to search however its nothing there. To the earth and moon are forever not to its dreams. to its flowers, to its golden goals. perfect and limitless programs exist. it not hang eternally 8 P a g e

ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings)

ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings) ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings) Χαξαθηήξεο Αλαπαξηζηώληαη από έλαλ δπαδηθό αξηζκό 8 δπαδηθώλ ςεθίσλ (8 bits) (256 δηαθνξεηηθέο ηηκέο) Η θσδηθνπνίεζή ηνπο έρεη ηππνπνηεζεί κε ηνλ θώδηθα ASCII

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 1 από 10 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ Τελική Εξέηαζη (3 ώπερ) Ημεπομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree.

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree. Assurance of Support Οξηζκέλνη κεηαλάζηεο ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ Assurance of Support (AoS) πξνηνύ ηνπο ρνξεγεζεί ε βίδα ηνπο γηα δηακνλή ζηελ Απζηξαιία. Τν Department of Immigration and Citizenship θξίλεη

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

JavaScript Basic. Παξάδεηγκα: Σν αθόινπζν παξάδεηγκα γξάθεη έλα ζηνηρείν

κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην HTML έγγξαθν:

JavaScript Basic. Παξάδεηγκα: Σν αθόινπζν παξάδεηγκα γξάθεη έλα ζηνηρείν <p> κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία ζην HTML έγγξαθν: Ειςαγωγό JavaScript Basic Τη είλαη ην JavaScript; Σν JavaScript ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζζέζεη δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο HTML ζειίδεο. Είλαη κία scripting γιώζζα, δειαδή γηα ειαθξύ πξνγξακκαηηζκό, πνπ είλαη ζπλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορεί να δοθεί παράηαζη ζηην ημερομηνία σποβολής ηων

Δεν μπορεί να δοθεί παράηαζη ζηην ημερομηνία σποβολής ηων ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ_ΕΙΗΓΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΟΔΟΣΩΝ ΔΙΑ Ππομήθεια, Εγκαηάζηαζη, Δοκιμαζηική Λειηοςπγία, Εκπαίδεςζη ζηη Χπήζη και ςνηήπηζη ενόρ ζςζηήμαηορ γ- κάμεπαρ διπλήρ κεθαλήρ ζςνδςαζμένηρ με πολςηομικό αξονικό

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Scheme (Results) Summer 2013 GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the world s leading learning

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK THE DATE OF THE PHAISTOS DISK First Palace destroyed c.1700 according to Vasilakis and Kanta (re Phaistos and Monastiraki and in collaboration with Italian Archaeologists), Phaistos Disk should either

Διαβάστε περισσότερα

PHP 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

PHP 1. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ PHP 1 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δηζαγσγή ηεο γιώζζαο PHP ζε αξράξην επίπεδν: Βαζηθή ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

SEO ΜΑΙΟΣ 2015. Search Engine Optimization

SEO ΜΑΙΟΣ 2015. Search Engine Optimization SEO ΜΑΙΟΣ 2015 Search Engine Optimization Agenda 1. Λεηηνπξγία κεραλώλ αλαδήηεζεο 2. Βαζηθνί θαλόλεο SEO 3. Χξήζηεο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο 4. Σηξαηεγηθή γηα SEO 5. Δξγαιεία θαη πιαηθόξκεο γηα SEO 6. SEO

Διαβάστε περισσότερα

BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE. Digital Radiography System TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS

BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE. Digital Radiography System TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE Digital Radiography System February 2008 TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS 2 2008 DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM FOR BOCOC Essential Information

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδηαζκόο Πξσηνθόιισλ. Φεηκεξηλό εμάκελν nancy@di.uoa.gr

Σρεδηαζκόο Πξσηνθόιισλ. Φεηκεξηλό εμάκελν nancy@di.uoa.gr Σρεδηαζκόο Πξσηνθόιισλ Φεηκεξηλό εμάκελν nancy@di.uoa.gr Ιζηνξηθή αλαδξνκή Η αλάγθε γηα γξήγνξε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο είλαη ηόζν παιηά όζν θαη ν άλζξσπνο Γξνκείο, ηππείο θαη ηαρπδξνκηθά

Διαβάστε περισσότερα

"Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE"

Writing theater TITLE: THE GAME OF LIFE Heroes of the project: "Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE" 1. Antigone: is working as a doctor specializing in constipation and she is Violet s younger sister. 2. Violet: is working in a flower

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24... 3 πζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Σημείωση. Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο:

Νομική Σημείωση. Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο: Νομική Σημείωση Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο: Περιετόμενο. Τν web site ηεο Επηρεηξείλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

L A TEXbabelÏ. ǫφτ. ë16 19 Οκτώβριος/October 2007. Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue. iii. iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

L A TEXbabelÏ. ǫφτ. ë16 19 Οκτώβριος/October 2007. Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue. iii. iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 1 #1 Ì ØÙÔÓÒ Ì ÙØÝÔÓÒ ÁËËƽ½¼ ¹ ½ ¼ ë16 19 Οκτώβριος/October 2007 Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue iii ΕνTEXνα καὶ ἄtexνα iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου 1 Erik Meijer Citations,

Διαβάστε περισσότερα

Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ

Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ 1.2 Composition: Active ingredient: SodiumPicosulphate Excipients:Lactose monohydrate, Tragacanth, Magnesium Stearate. 1.2 ύλζεζε: Γξαζηηθή νπζία: SodiumPicosulphate

Διαβάστε περισσότερα

HELP MENU IPEZ PROGRAM

HELP MENU IPEZ PROGRAM HELP MENU IPEZ PROGRAM CONTENTS I. Introduction... 2 II. Configuration... 2 II. 1. Language... 3 II. 2. Calliper serial port... 3 II. 3. Update management... 4 II.3.1. Automatic update... 4 II.3.2. Manual

Διαβάστε περισσότερα