PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011"

Transcript

1 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 September jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah menggunakan ruangan jawapan yang disediakan di halaman Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam helaian tambahan yang disediakan. 4. Tulis nama, kelas, nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang di sediakan di halaman Ceraikan kertas jawapan di halaman 16 daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak [ 1223/ Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

2 SULIT /1 Bahagian A [40 Markah] Jawab semua soalan Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan. 1 Hukum bertaubat bagi orang yang melakukan dosa ialah A sunat B harus C wajib D makruh 2 Dosa kecil ialah kesalahan yang A tiada peruntukan hukuman di dunia B dilakukan secara berterusan C dilakukan dengan sengaja D dijanjikan azab di akhirat Perlindungan kepada pembeli polisi yang mengalami kerugian pendapatan atau harta benda. 3 Pernyataan di atas merujuk kepada A insurans khas B insurans am C insurans nyawa D insurans takaful

3 SULIT /1 Pandangan mazhab Ahli Sunnah Waljamaah Boleh melihat Allah SWT disyurga X Qadak dan Qadar ditentukan Allah SWT 4 X dalam rajah di atas ialah A menolak prinsip al-salaf al-soleh B pelaku dosa besar dianggap kafir C al-quranul Karim ialah makhluk D iman bertambah dan berkurang 5 Berikut ialah rukun talak kecuali A isteri B saksi C lafaz D suami 6 Imam al-ghazali digelar Hujjatul Islam kerana A kepakarannya dalam bidang Usuluddin B selalu bersikap adil dalam menentukan hukum C kecekapan, kemasyhuran dan kekuatannya membela Islam D mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW

4 SULIT /1 7 Antara faktor luaran penyebaran Islam pada zaman Abbasiyah ialah A globalisasi ilmu B pembukaan wilayah baru C perkembangan sains dan teknologi D Kedudukan Kota Baghdad yang strategik Berdasarkan wahyu Kajian saintifik Matlamat yang jelas 8 Pernyataan di atas merujuk kepada adab A berfikir B berniaga C berkomunikasi D menuntut ilmu 9 Siapakah penterjemah yang bertugas di Baitul Hikmah? A Jabir bin Hayyan B Al- Syarif al-idrisi C Hassan bin Haitham D Yuhana bin Masawaih 10 Berikut adalah kesan amalan sihir kepada masyarakat kecuali A dibenci masyarakat B menimbulkan pergaduhan C merosakkan perpaduan kaum D meruntuhkan institusi kekeluargaan

5 SULIT /1 11 Antara berikut yang manakah tidak benar mengenai syarat-syarat taubat? A Berazam tidak akan mengulangi lagi kesalahan B Berhenti melakukan maksiat dengan segera C Takut kepada balasan Allah SWT D Menyesali maksiat yang dilakukan 12 Antara perkara makruh semasa sembelihan ialah A tidak membaca basmalah B menyembelih binatang yang kurus C melakukan sembelihan pada siang hari D sembelihan dilakukan menggunakan alat elektrik Beriktikad bahawa: Alam ini kekal Semua agama sama Nabi Isa a.s. mati disalib 13 Pernyataan di atas merujuk kepada ciri ajaran A Qadyani B Taslim C Syiah D Bahai 14 Imam al-ghazali mendalami dan menguasai ilmu tauhid mengikut aliran A al-khawarij B al-asya irah C al-muktazilah D al-maturidiyah

6 SULIT /1 15 Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran Qadyani. I Menetapkan ibadah puasa sembilan belas hari sahaja II Mempercayai pengasasnya adalah jelmaan Allah SWT III Mengisytiharkan Qadyan sebagai tempat menunaikan haji IV Mendakwa pengasasnya mempunyai sejuta jenis mukjizat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 16 Talak bid ie ialah talak yang A boleh dirujuk semula B menyalahi peraturan syarak C dikaitkan dengan tempoh masa D disandarkan kepada sesuatu syarat 17 Miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang datang melalui Madinah ialah A Qarnul Manazil B Zatu Irqin C Yalamlam D Zulhulaifah

7 SULIT /1 Berniat ihram di miqat Bermalam di Mina 18 Pernyataan di atas merujuk kepada A rukun umrah B rukun haji C wajib haji D wajib umrah 19 Berikut adalah larangan dalam ihram kecuali A menebang pokok B memakai minyak wangi C memburu binatang buruan darat D mendedahkan muka bagi wanita 20 Berikut nama-nama lain bagi mahar kecuali A millah B sodak C nikah D nihlah

8 SULIT /1 Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21 Orang yang melakukan maksiat digelar. 22 Riba ialah pertambahan bayaran pinjaman kerana menangguhkan tempoh bayaran. 23 Ulil amri dalam konteks pemerintahan merujuk kepada. 24 Zikrullah boleh dilakukan melalui lisan, perbuatan dan. 25 Jabatan yang menguruskan kutipan cukai dan hasil negara ialah. Soalan 26 dan 27 berdasarkan rajah di bawah. Hukuman ke atas penzina Muhsan (telah berkahwin) Ghair muhsan ( belum berkahwin ) P Q 26 P dalam rajah di atas ialah. 27 Q dalam rajah di atas ialah. Encik Ramli membeli satu polisi insurans tetapi beliau tidak diberi maklumat tentang operasi perniagaannya. 28 Insurans tersebut perlu dielakkan kerana mempunyai unsur.

9 SULIT /1 29 Mencukur bulu kening untuk menarik perhatian orang ramai hukumnya. 30 Keringanan yang diberikan Allah SWT ketika bermusafir seperti Solat Jamak dan Qasar. Pernyataan di atas merujuk kepada. Soalan 31 berdasarkan carta di bawah Penjual dan pembeli Rukun jual beli 31 R dalam rajah di atas ialah. barang R 32 Berusaha bersungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada untuk menegakkan Islam merupakan maksud. 33 ialah tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas bercerai dengan suami. Menyembelih binatang ternakan seperti kerbau Dilakukan pada Aidiladha dan hari tasyrik Tujuan beribadah kepada Allah SWT 34 Pernyataan di atas merujuk kepada ibadah. 35 Sumbangan terbesar Imam Malik rahimahullah ialah melalui karyanya yang masyhur iaitu. 36 Khalifah al-muktasim telah membina makmal pembedahan pertama di pelabuhan sungai.

10 SULIT /1 Tasauf Moden Di bawah Lindungan Kaabah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 37 Karya karya di atas merupakan hasil tulisan. Membayar hutang mereka Tanggungjawab kepada ibubapa yang telah meninggal dunia S Mengekalkan hubungan silaturahim dengan sahabat mereka 38 S dalam rajah di atas ialah. 39 Imam Abu Hanifah rahimahullah dilahirkan di. 40 Encik Ahmad berkata kepada isterinya jika awak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, jatuh talak. Jenis talak dalam situasi di atas ialah.

11 SULIT /1 Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut. 1 (a) Orang yang mendapat kemanisan iman mempunyai keperibadian yang tinggi. (i) Nyatakan dua ciri orang yang mendapat kemanisan iman. (ii) Iman ialah keyakinan dalam hati, ikrar dengan lidah, beramal dengan anggota Jelaskan hubungan antara hati, lidah dan anggota dalam menentukan kesempurnaan iman. (b) Taslim dan Bahai adalah contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Terangkan dua persamaan ciri kesesatan kedua-dua ajaran tersebut. (c) Gambar 1 Contoh perbuatan khurafat (i) (ii) Nyatakan dua contoh perbuatan khurafat yang masih berlaku dalam masyarakat selain daripada contoh perbuatan di atas. Jelaskan dua kesan buruk perbuatan khurafat terhadap individu.

12 SULIT /1 Firman Allah SWT :... (سورة النساء : 145) $Ζ9$# z Β x F{$# 8 $!$# Îût ) oψçrq$# βî) Maksudnya : Sesungguhnya golongan munafik di tempatkan di neraka yang paling bawah. (iii) (iv) Nyatakan dua cara anda menjauhkan diri daripada sifat nifak. Mengapakah orang munafik di tempatkan di neraka paling bawah. 2 (a) (i) Apakah maksud upah haji? (ii) Jelaskan dua syarat berkemampuan ( (iii) haji. ) dalam ibadah إستطاعة Terangkan dua perbezaan antara rukun haji dengan wajib haji. (b) Gambar 2 Majlis akad nikah (i) Nyatakan dua syarat wali nikah. (ii) Jelaskan dua sebab berpindah kuasa wali nasab kepada wali hakim.

13 SULIT /1 (c) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut: (i) (ii) Puan Fatimah berkahwin dengan Encik Kamal setelah sebulan diceraikan oleh suaminya tanpa disetubuhi. Encik Saiful melakukan akikah untuk anak lelakinya dengan menyembelih seekor kambing. 3 (a) Kerajaan Khulafa al-rasyidin telah membuat beberapa pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. (i) Jelaskan dua dasar pentadbiran Khulafa al-rasyidin. (ii) Terangkan dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa al-rasyidin. (b) Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ialah seorang ulama yang kuat beribadah dan digelar al-hakim. (i) Nyatakan dua bukti kesungguhan beliau dalam beribadah. (ii) Mengapakah beliau digelar al-hakim? (c) (i) Islam telah menggariskan adab adab tertentu dalam berhias diri. Nyatakan dua cara berhias diri yang dilarang kepada kaum lelaki. (ii) Firman Allah SWT:... $Ζ9$# ƒr& Mt6 x. $yϑî/ st79$#uρîy99$# ÎûŠ$ x 9$# tyγsß (سورة الروم : 41) Maksudnya : Telah berlaku pelbagai kerosakan serta bencana di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia Terangkan dua faktor berlakunya pencemaran alam.

14 SULIT /1 4 (a) Penyebaran Islam pada zaman kerajaan Bani Abbasiah telah membawa banyak kesan positif dalam aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. (i) (ii) Nyatakan dua contoh keadilan dalam sistem kemasyarakatan yang telah direalisasikan pada zaman tersebut. Jelaskan dua kesan positif penyebaran Islam dalam aspek kebudayaan. (b) Gambar 3 Syeikh Tahir Jalaluddin (i) Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi. (ii) Jelaskan dua sumbangan beliau dalam bidang ilmu. (c) Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin terbaik. (i) Nyatakan dua ciri pemimpin yang baik. (ii) Jelaskan dua tanggungjawab pelajar terhadap pemimpin di sekolah. KERTAS SOALAN TAMAT

15 SULIT /1 KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A NAMA : KELAS : NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN 1 A B C D 21 2 A B C D 22 3 A B C D 23 4 A B C D 24 5 A B C D 25 6 A B C D 26 7 A B C D 27 8 A B C D 28 9 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 40 Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 hingga B 4 20 Jumlah 100

16 SULIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 September ⅔ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas jawapan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak [ 1223/ Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

17 SULIT /2 1 (a) Firman Allah SWT : Jawab semua soalan tβθãèï± yz öνíκíeÿξ ¹ Îû öνèδ t Ï%!$# tβθãζïβ σßϑø9$# yxn=øùr& Íô s% tβθè=ïè sù Íο4θx. =Ï9 öνèδ t Ï%!$#uρ šχθàêì èãβ Èθøó =9$# Ç tã öνèδ t Ï%!$#uρ $tβ ρr& öνîγå_ uρø r& # n?tã āωî) tβθýàï ym öνîγå_ρãà Ï9 öνèδ t Ï%!$#uρ y7ï9 sœ u!#u uρ 4 xötgö/$# Ç yϑsù š ÏΒθè=tΒ çöxî öνåκ ΞÎ*sù öνåκß] yϑ ƒr& ôms3n=tβ tβρßš$yèø9$# ãνèδ y7í s9'ρé'sù (سورة المؤمنون : -7 (1 Ayat di atas menjelaskan khusyuk dalam solat merupakan antara ciri mukmin berjaya. (i) Nyatakan dua ciri lain mukmin yang berjaya. (ii) (iii) Nyatakan maksud kalimah yang bergaris. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

18 س( SULIT /2 (b) Sabda Rasulullah SAW : ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ق ال ق ال ر س ول االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ا ن االله ق ال م ن ع اد ى ل ي و ل ي ا ف ق د ا ذ ن ت ه ب ال ح ر ب و م ا ت ق ر ب ا ل ي ع ب د ي ب ش ي ا ح ب ا ل ي م م ا اف ت ر ض ت ع ل ي ه و م ا ي ز ال ع ب د ي ي ت ق ر ب ا ل ي ب الن و اف ل ح ت ى ا ح ب ه ف ا ذ ا ا ح ب ب ت ه ك ن ت س م ع ه ال ذ ي ي س م ع ب ه و ب ص ر ه ال ذ ي ي ب ص ر ب ه و ي د ه ال ت ي ي ب ط ش ب ه ا و ر ج ل ه ال ت ي ي م ش ى ب ه ا و ا ن س ا ل ن ي لا ع ط ي ن ه و ل ي ن اس ت ع اذ ن ي ) رواه البخارى ( Hadis di atas menerangkan bahawa orang yang sentiasa melakukan ibadat fardhu dan nawafil amat dikasihi Allah SWT. (i) Nyatakan maksud nawafil. لا ع ي ذ ن ه. (ii) Jelaskan dua perbezaan antara ibadah fardhu dengan ibadah nawafil. (iii) Bagaimanakah ibadah nawafil dapat membantu kejayaan seorang pelajar? (c) A B C D ϑ yγϑ9$# χθ2î³ç ρ )9$# 9x6tGϑ9$# Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan A,B,C dan D dengan jawapan yang betul daripada jadual di atas. Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja. ϑ yγϑ9$# (ii) Βσϑ9$# Ν n= 9$# ρ )9$# (i) 7Î=yϑ9$# uθèδ āωî) tµ s9î) Iω %!$# ª!$# uθèδ šχθà2îô³ç (iv) $ ϑtã«!$# z ysö6ß 4çÉi9x6tGßϑø9$# (iii) â $ 6yfø9$# â ƒí yèø9$# ورة الحشر : 23) [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

19 ( 4 ( SULIT /2 2 (a) Firman Allah SWT : y$t6áβ $pκù ;ο4θs3±ϑx. ν θçρ swtβ Ú F{$#uρ V uθ yϑ 9$# θçρ ª!$# * 7πŸ2t t6 Β ;οtyfx ÏΒ ß s%θムA Íh ߊÒ=x.öθx. $pκ Ξr(x. èπy_%ỳ 9$# >πy_%ỳ ã Îû ßy$t6óÁÏϑø9$#... 7π ŠÎ/óxî Ÿωuρ7π Ï% Ÿ āω 7πtΡθçG ƒy (سورة النور : 35) Ayat di atas menerangkan bahawa hidayah Allah SWT menerangi hati orang mukmin seperti sebuah lampu yang cahayanya bergemerlapan. (i) Apakah maksud hidayah? (ii) Jelaskan dua kesan hidayah Allah terhadap pelajar. (iii) Terangkan dua perbezaan antara orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tidak beramal dengan ilmu. (b) Sabda Rasulullah SAW : ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ر ض ي االله ع ن ه ق ال ق ال ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م : ا ن االله ت ع ال ى ال م ر س ل ي ن ف ق ال ت ع ال ى: و ق ال ت ع ال ى: ط ي ب لا ي ق ب ل ا لا ط ي ب ا و ا ن االله ا م ر ال م و م ن ي ن ب م ا ا م ر ب ه ي ا ي ه ا الر س ل ك ل وا م ن الط ي ب ات و اع م ل وا ص ال ح ا. ي ا ي ه ا ال ذ ي ن ا م ن و ا ك ل وا م ن ط ي ب ات م ار ز ق ن اك م. (رواه مسلم ( Hadis di atas menerangkan ciri makanan yang dianjurkan oleh Islam. (i) Nyatakan dua ciri makanan yang haram. (ii) Terangkan hubungan antara makanan dengan doa. (iii) Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas. [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

20 SULIT /2 (c) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-quran. Anda dikehendaki menulis nombor sahaja θ sù5α$tfƒèχ.=t Ÿω!$# βî) Îϑpt:$# Nθ Ás9N uθ¹f{$# ts3ρr& βî) y7?θ ¹ Β ÙÒî$#uρš ±tβ Îû Á%$#uρ $mttβ Ú F{$# Îû ϑs? Ÿωuρ $Ζ=9š s{ è Áè? Ÿωuρ ( ) سورة لقمان : [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

21 ( SULIT /2 3 (a) Firman Allah SWT : ëèƒìym óοšgïψtã $tβ ϵø n=tã î ƒí tã öνà6å à Ρr& ô ÏiΒ Ñ^θß u öνà2u!%ỳ ô s)s9 Iω ª!$# š_é<ó ym ö à)sù(#öθ 9uθs? βî*sù ÒΟŠÏm Ô ρâ u š ÏΖÏΒ σßϑø9$î/ Νà6ø n=tæ ÉΟŠÏàyèø9$# Ä öyèø9$# >u uθèδuρ àmù=ā2uθs? ϵø n=tã( uθèδ āωî) tµ s9î) Ayat di atas menjelaskan bahawa Rasulullah SAW dipilih daripada kalangan manusia dan sangat menyayangi umatnya. (i) (سورة التوبة : ) Nyatakan dua bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripada kalangan manusia. (iii) Bagaimanakah anda mencontohi dakwah Rasulullah SAW? (b) Sabda Rasulullah SAW : ع ن ع ب د االله ب ن ع م ر ر ض ي االله ع ن ه م ا ق ال ا خ ذ ر س ول االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ب م ن ك ب ي ف ق ال ك ن ف ي الد ن ي ا ك ا ن ك غ ر ي ب ا و ع اب ر س ب ي ل. و ك ان اب ن ع م ر ي ق ول ا ذ ا ا م س ي ت ف لا ت ن ت ظ ر الص ب اح و ا ذ ا ا ص ب ح ت ف لا ت ن ت ظ ر ال م س اء و خ ذ م ن ص ح ت ك ل م ر ض ك و م ن ح ي ات ك ل م و ت ك. ) رواه البخارى ( Hadis di atas menerangkan beberapa pesanan Rasulullah SAW kepada umatnya tentang kehidupan di dunia. (i) Nyatakan dua pesanan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. (ii) Jelaskan dua akibat mengabaikan pesanan tersebut. (iii) Nyatakan dua contoh amalan yang pahalanya berterusan setelah seseorang itu meninggal dunia. [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

22 t SULIT /2 (c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap seperti dalam al-quran. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja. ΝÎγF oψ tβl{ B ΝÎγ_ρ 9 A tβθã u Νδ γtãuρ Νèδ t %!$#uρ 1 ΝκEŸξ ¹ B ΝκE uθn= ¹ A t βθàù$pt 4 n?tã/φ t %!$#uρ 2 βρš$yè9$# tβθèo uθ9$# Νèδ y7 s9'ρé& 3 B A βρ$î# yz βθè± yz $pκùνèδ} ρyš 9$# tβθèotƒš %!$# 4 B A ( 8 ) سورة المؤمنون : 11 [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

23 ( 4 3 SULIT /2 4 (a) Firman Allah SWT : ÿ ϵÎ/ öåe2sœuρ $u Ρ 9$# äο4θu ysø9$# ÞΟßγø? sïuρ #Yθôγs9uρ $Y6Ïès9 öνåκs]ƒïš (#ρä sƒªb$# š Ï%!$# Í sœuρ βî)uρ Óì Ï x Í<uρ «!$# Âχρߊ ÏΒ $oλm; } øšs9 ômt6 x. $yϑî/ 6 ø tρ Ÿ ö6è? βr& óοßγs9 (#θç7 x. $yϑî/ (#θè=å 0é& t Ï%!$# y7í s9'ρé&!$pκ ]ÏΒ õ s{ σムāω 5Αô tã à2 öαï ès? (سورة األنعام 70) šχρãà õ3tƒ(#θçρ%x. $yϑî/ 7ΟŠÏ9r& ë>#x tãuρ5οšïηxq ô ÏiΒÒ>#uŸ Ayat di atas menjelaskan bahawa hiburan yang melalaikan termasuk dalam perkara mempersendakan agama. (i) Nyatakan dua ciri hiburan yang melalaikan. (ii) Terangkan dua usaha anda untuk mencegah rakan yang melakukan perbuatan mempersendakan agama. (iii) Jelaskan dua akibat mempersendakan agama. (b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja. No Potongan ayat al-quran A Hukum Tajwid B (i) $s#t79$# #x pκ5ν %é& Iω Qalqalah Kubra Qalqalah Sughra (ii) u!$x βî) &Î#Òsù Β Mad Silah Qasirah Mad Silah Towilah (iii) 7π %Ÿ āω 7πtΡθçGƒy (;7πŸ2t t6β Idgham Maal Ghunnah Idgham Bila Ghunnah (iv) >#x yè9$# š ΒΝγΨs)ƒ Ζs9uρ Alif Lam Qamariah Alif lam Syamsiah [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

24 SULIT /2 (c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi. Menyegerakan segala urusan kehidupan adalah manifestasi kepada penghargaan masa. Perkara ini merupakan salah satu ciri mukmin bertaqwa yang dimuliakan oleh Allah dan RasulNya. [6 markah] [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

25 ( 4 ( 4 SULIT /2 5 (a) Firman Allah SWT : î7n=tβ ÎoΤÎ) öνä3s9 ãαθè%r& Iωuρ =ø tóø9$# ãνn=ôãr& Iωuρ «!$# ß É!#t yz Ï ΖÏã óοä3s9 ãαθè%r& Hω è% tβρã 3x tgs? Ÿξsùr& çåát7ø9$#uρ4 yϑôãf{$# ÈθtGó o ö yδ ö è% n<î) # yrθãƒ$tβ āωî) ßìÎ7?r& βî) (سورة األنعام : 50) Ayat di atas menerangkan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. (i) Apakah maksud perkara ghaib? (ii) Terangkan dua jenis perkara ghaib serta contoh. (iii) Terangkan dua kelebihan beriman dengan perkara ghaib. (b) Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris. Anda dikehendaki menulis nombor berserta jawapan sahaja. Potongan Ayat Λ èζ9$# M Ζy_ Νçλm; M ysî= Á9$# (#θè=ϑtãuρ(#θζtβ#u š %!$# βî) No (i) tβθsî= ϑ9$# Νèδ y7 s9'ρé&uρ ΝÎγÎn/ Β èδ 4 n?tã y7 s9'ρé& (ii) Mt6 x. $yϑî/ 6 tρÿ 6è? βr& µî/ 2sŒuρ (iii) [6 markah] [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

26 SULIT /2 (c) Tulis semula perkataan berikut dengan tulisan jawi. i. Pemain Golf ii. iii. iv. Laluan Terowong Pertabalan di Raja Pintu Automatik KERTAS SOALAN TAMAT [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 September 2011 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam 1 2 2 3 1 JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ...

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ... 4 3 ( 1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ß ÏΒ σßϑø9$# ãνn= 9$# â ρ à)ø9$# à7î=yϑø9$# uθèδ ωî) tµ9î) Iω Ï%!$#

Διαβάστε περισσότερα

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di 1223/2 NAMA:... Tingkatan :... 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Mei 2011 1 2 / 3 JAM BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

Διαβάστε περισσότερα

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU NAMA:... Tingkatan :... 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 OGOS 2011 2 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SBP SIJIL

Διαβάστε περισσότερα

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI Bab 5 FUNGSI TRIGONOMETRI Peta Konsep 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif 5. 6 Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI 5. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen 5.4 Identiti Asas 5.5

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM

PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM 45/1 Pendidikan Islam Ogos 2011 2 Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 PERATURAN

Διαβάστε περισσότερα

1. Di antara berikut yang manakah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi syirik?

1. Di antara berikut yang manakah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi syirik? BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1. Di antara berikut

Διαβάστε περισσότερα

SULIT /2[PP]

SULIT /2[PP] 1 1223/2[PP] BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN LIMA 2011 PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1223/2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIOGNOSTIK AKADEMIK SBP SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN ISLAM

Διαβάστε περισσότερα

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua

Διαβάστε περισσότερα

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat: SOALAN 1 Cakera dengan garis pusat d berputar pada halaju sudut ω di dalam bekas mengandungi minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai kelikatan µ. Anggap bahawa susuk halaju

Διαβάστε περισσότερα

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA Makmal Mekanik Pepejal KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA 1.0 PENGENALAN Dalam rekabentuk sesuatu anggota struktur yang akan mengalami tegasan, pertimbangan utama ialah supaya anggota tersebut selamat dari

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM Oleh: Fatimah Binti Ali 1 Abstrak Artikel ini menjelaskan mengenai status (taraf atau kedudukan) dan hak (kuasa berbuat sesuatu) wanita menurut Islam. Perbincangan meliputi

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) MODUL 3 [Kertas 2]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 2015 Muka Surat: 1 1. Selesaikan persamaan serentak yang berikut: MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) 2x y = 1,

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 2 September 2013 2½ Jam SMK SERI MUARA, 36100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007

SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN 2007 2 2 1 jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 MATEMATIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan Bahagian ini menghuraikan tentang keputusan analisis kajian yang berkaitan dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi pendidikan pelajar

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

Salahfaham Tentang Kedudukan Wanita Muslim SALAHFAHAM TENTANG KEDUDUKAN WANITA MUSLIM. Oleh: Dr. Mohd Roslan Mohd Nor

Salahfaham Tentang Kedudukan Wanita Muslim SALAHFAHAM TENTANG KEDUDUKAN WANITA MUSLIM. Oleh: Dr. Mohd Roslan Mohd Nor Salahfaham Tentang Kedudukan Wanita Muslim SALAHFAHAM TENTANG KEDUDUKAN WANITA MUSLIM Oleh: Dr. Mohd Roslan Mohd Nor Masyarakat bukan Muslim terutama masyarakat barat menganggap bahawa Islam menindas golongan

Διαβάστε περισσότερα

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR 1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Kalkulus 1 Sistem Bilangan Real Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa

Διαβάστε περισσότερα

Keterusan dan Keabadian Jisim

Keterusan dan Keabadian Jisim Pelajaran 8 Keterusan dan Keabadian Jisim OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Mentakrifkan konsep kadar aliran jisim Mentakrifkan konsep kadar aliran Menerangkan konsep

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

Tegangan Permukaan. Kerja

Tegangan Permukaan. Kerja Tegangan Permukaan Kerja Cecair lebih cenderung menyesuaikan bentuknya ke arah yang luas permukaan yang minimum. Titisan cecair berbentuk sfera kerana nisbah luas permukaan terhadap isipadu adalah kecil.

Διαβάστε περισσότερα

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita

Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita Persepsi Pelajar Tentang Kejadian Jenayah Terhadap Wanita Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Firdaus Binti Ismail Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi - Pengenalan - Skop Kajian Makroekonomi - Contoh Analisis Makroekonomi - Objektif Kajian Makroekonomi - Pembolehubah Makroekonomi - Dasar

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit Samat@Darawi & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan social, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor

Διαβάστε περισσότερα

BAB III METODOLOGI. memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data,

BAB III METODOLOGI. memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data, BAB III METODOLOGI 3.0 Pengenalan Bahagian ini akan menerangkan secara mendalam tentang reka bentuk kajian, memberi gambaran profil pelajar, instrumen yang digunakan, kaedah pungutan data, teknik statistik

Διαβάστε περισσότερα

PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE. Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor)

PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE. Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor) PERHITUNGAN WAKTU SOLAT MENGGUNAKAN ALMANAK FALAK SYARIE Data Contoh Hitungan Stesen rujukan = Kg. Gedangsa (Zon 1, Selangor) Latitud, φ L = 3 44' Utara Longitud, λ L = 101 23' Timur = 6 jam 45m 32s Longitud

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI

ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI ANALISIS PERBANDINGAN DI ANTARA KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI 4.1 Pengenalan Kajian ini secara khususnya ingin mengenalpasti kemampuan kanak-kanak membaca al- Quran dengan baik menerusi

Διαβάστε περισσότερα

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk SOALAN 1 Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk menyambungkan dua takal yang terpasang kepada dua aci selari. Garispusat takal pemacu, pada motor adalah

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu)

Katakunci : staf bank, bukan Islam, Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Persepsi Staf Bank Terhadap Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Hussin Bin Salamon & Niswah Bini Abdul Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 26 Unit 2 Larangan mencerobohi harta 38

PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 26 Unit 2 Larangan mencerobohi harta 38 BAB EKONOMI ISLAM PELAJARAN ISLAM DAN HARTA Unit Harta amanah Allah 3 Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan harta 6 PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK Unit Islam mengiktiraf hak milik 26 Unit 2 Larangan mencerobohi

Διαβάστε περισσότερα

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Prof. Madya Dr. Mohd Zainudin Saleh mzsaleh@ukm.my www.ukm.my/zainudin 29/01/2004 Kuliah 12 1 MAKROEKONOMI

Διαβάστε περισσότερα

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau maklumat

Διαβάστε περισσότερα

Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. RAJAH

Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. RAJAH Pemeriksa SULIT 6 Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. 1 Rajah 1.1 menunjukkan sejenis alat pengukur yang terdapat

Διαβάστε περισσότερα

Pumping Lemma. Semester Ganjil 2013 Jum at, Dosen pengasuh: Kurnia Saputra ST, M.Sc

Pumping Lemma. Semester Ganjil 2013 Jum at, Dosen pengasuh: Kurnia Saputra ST, M.Sc Semester Ganjil 2013 Jum at, 08.11.2013 Dosen pengasuh: Kurnia Saputra ST, M.Sc Email: kurnia.saputra@gmail.com Jurusan Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala

Διαβάστε περισσότερα

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL i PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xiv SENARAI RAJAH

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting untuk penyebaran ilmu dan juga dakwah Islam sejak zaman Rasulullullah s.a.w. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar utama

Διαβάστε περισσότερα

KERTAS KERJA INDIVIDU TAJUK : AL-QURAN SEBAGAI SUMBER KEPADA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

KERTAS KERJA INDIVIDU TAJUK : AL-QURAN SEBAGAI SUMBER KEPADA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN KERTAS KERJA INDIVIDU TAJUK : AL-QURAN SEBAGAI SUMBER KEPADA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN KURSUS GC6423 SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN ISLAM PENSYARAH DR. AB. HALIM BIN TAMURI DISEDIAKAN

Διαβάστε περισσότερα

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4-1 Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4.1 KEKUATAN STATIK Beban statik merupakan beban pegun atau momen pegun yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sesuatu beban itu dikatakan beban statik sekiranya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KEPENTINGAN SOLAT DALAM KEHIDUPAN. manusia dan hubungannya tidak terputus dengan pencipta Nya. Solat merupakan satu

BAB 2 KEPENTINGAN SOLAT DALAM KEHIDUPAN. manusia dan hubungannya tidak terputus dengan pencipta Nya. Solat merupakan satu BAB 2 KEPENTINGAN SOLAT DALAM KEHIDUPAN 2.1.PENDAHULUAN Islam adalah agama yang syumul. Ajarannya meliputi semua aspek kehidupan manusia dan hubungannya tidak terputus dengan pencipta Nya. Solat merupakan

Διαβάστε περισσότερα

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi limiting distribution Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com Jurusan Matematika July 5, 2014 Outline 1 Review 2 Motivasi 3 Konvergen dalam peluang 4 Konvergen dalam distribusi Back Outline 1 Review 2 Motivasi

Διαβάστε περισσότερα

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi

Διαβάστε περισσότερα

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK ISI KANDUNGAN BIL 4.1 Pengenalpastian masalah. TAJUK i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga produk

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ

Katakunci : metode pengajaran dan pembelajaran (P&P), kelas pengajian al-quran, saudara baru, kelolaan JAJ Metode Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kelas Pengajian Al-Qur an Di Kalangan Saudara Baru Di Bawah Kelolaan JAJ Abdul Hafiz Bin Haji Abdullah & Nor Hidayah Binti Hamsur Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan TKS 6112 Keandalan Struktur TEORI PELUANG* * www.zacoeb.lecture.ub.ac.id Pendahuluan Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana dan bangunan tersebut

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : PPBK, penerimaan guru pelatih

Katakunci : PPBK, penerimaan guru pelatih Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan PPBK: Kajian Kes Terhadap Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Noor Azean Atan & Siti Khatijah Naraman Fakulti Pendidikan, Universiti

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia Ramli Awang & Rosmaziah Abdul Kadir @ Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK BAB 2 PEMACU ELEKTRIK PENGENALAN Kebanyakan perindustrian moden dan komersial menggunakan pemacu elektrik berbanding dengan pemacu mekanikal kerana terdapat banyak kelebihan. Di antaranya ialah : a) binaannya

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, minat, matematik

Katakunci : faktor, minat, matematik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johari Bin Hassan & Norsuriani Binti Ab Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Matematik

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : masalah pembelajaran pelajar, Sains, Fotosintesis

Katakunci : masalah pembelajaran pelajar, Sains, Fotosintesis Masalah Pembelajaran Pelajar Sekolah Menengah Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan 2 Tajuk : Fotosintesis Md Nor B. Bakar & Syed Muammar Billah Bin Syed Mohamad Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU) TA AUS UANG AK (AU) TA AUS UANG AK (AU) OBJEKTF AM Memahami litar asas arus Ulang alik dan litar sesiri yang mengandungi, dan. Unit OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menjelaskan bahawa dalam

Διαβάστε περισσότερα

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM)

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) 1 KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) Pendahuluan Kepentingan al-quran al-karim dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dinafikan.

Διαβάστε περισσότερα

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987). II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan

Διαβάστε περισσότερα

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

Transformasi Koordinat 2 Dimensi Transformasi Koordinat 2 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat 2 Dimensi Digunakan untuk mempresentasikan

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Kemahiran Mendengar dan bertutur Band 1 Pernyataan Standard Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis Deskriptor B1DL1 Mendengar dan menuturkan perkataan Evidens B1DL1E1

Διαβάστε περισσότερα

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK Satu litar elektronik dikenali juga sebagai sistem. Satu sistem elektronik terdiri daripada beberapa komponen. Setiap komponen elektronik mempunyai fungsinya

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4. Pn. Samila Mat Zali

LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4. Pn. Samila Mat Zali LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4 Pn. Samila Mat Zali STRUKTUR KURSUS Peperiksaan Akhir : 50% Ujian teori : 10% Mini projek : 10% Amali/praktikal : 30% 100% OBJEKTIF KURSUS Mempelajari komponen-komponen utama

Διαβάστε περισσότερα

Pengantar Proses Stokastik

Pengantar Proses Stokastik Bab 6: Rantai Markov Waktu Kontinu Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Rantai Markov Waktu Kontinu Peluang Kesetimbangan Pada bab ini, kita akan belajar mengenai rantai markov waktu kontinu yang

Διαβάστε περισσότερα

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Bab 3 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni Ilmu faraid atau

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

Pengantar Proses Stokastik

Pengantar Proses Stokastik Bab 6: Rantai Markov Waktu Kontinu Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Rantai Markov Waktu Kontinu Peluang Kesetimbangan Pada bab ini, kita akan belajar mengenai rantai markov waktu kontinu yang

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS Mohd Hisyam bin Abdul Rahim UniversitiTun Hussein Onn Malaysia mdhisyam@uthm.edu.my Prof. Dato Dr. Zulkifli bin Haji MohdYusoff

Διαβάστε περισσότερα

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, UKM ABSTRAK Dalam sektor pertanian,

Διαβάστε περισσότερα

MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA. Perbincangan di dalam bab ini lebih menjurus kepada aplikasi Istihsan yang

MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA. Perbincangan di dalam bab ini lebih menjurus kepada aplikasi Istihsan yang JU BAB 3 PENGAMALAN ISTIHSAN DI DALAM PENGHAKIMAN MAHKAMAH- MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA 3.1 PENDAHULUAN Perbincangan di dalam bab ini lebih menjurus kepada aplikasi Istihsan yang diamalkan oleh mahkamah-mahkamah

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, pelajar kurang cemerlang, Sains

Katakunci : faktor, pelajar kurang cemerlang, Sains Mengenal Pasti Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelajar Kurang Cemerlang Dalam Mata Pelajaran Sains. Satu Kajian Tinjauan Di Sebuah Sekolah Menengah Luar Bandar Ismail B. Kailani & Khairuzaman Bin Ismail

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat Kalkulus 1 Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam sistem koordinat, yaitu:

Διαβάστε περισσότερα

KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN. Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1.

KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN. Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1. KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1 Abstrak Artikel ini membincangkan konsep wakaf dalam Islam secara umum dan menjelaskan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar.

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar. Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar Shahrin Bin Hashim & Herdy Bin Bailun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

ETIKA ISLAM TERHADAP PERANAN INSTITUSI KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KERJAYA ANAK-ANAK. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi

ETIKA ISLAM TERHADAP PERANAN INSTITUSI KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KERJAYA ANAK-ANAK. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi ETIKA ISLAM TERHADAP PERANAN INSTITUSI KELUARGA DALAM PENDIDIKAN KERJAYA ANAK-ANAK Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan social, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : salam, pelajar Islam

Katakunci : salam, pelajar Islam Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nasir Bin Ripin & Harpah Binti Bohri Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5 PENGENALAN Merupakan salah satu daripada SQC (statistical quality control) dimana sampel diambil secara rawak daripada lot dan keputusan samada untuk menerima atau menolak lot

Διαβάστε περισσότερα

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND Kompetensi menguraikan ciri-ciri suatu kurva normal menentukan luas daerah dibawah kurva normal menerapkan sebaran normal dalam

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

Maksudnya: Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.

Maksudnya: Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. 4 BENDERA-BENDERA AL-SUNNAH YANG BERKIBARAN DALAM MENERANGKAN AQIDAH AHLI AL-SUNNAH WA AL-JAMAAH GOLONGAN TAULADAN (200 SOAL JAWAB BERKENAAN AQIDAH ISLAM) OLEH AL-SHAIKH HAFIZ BIN AHMAD AL-HAKAMI 1- Apakah

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik

Katakunci : penasihatan akademi, tahap pencapaian akademik Pengaruh Sistem Penasihatan Akademik Terhadap Tahap Pencapaian Akademik Pelajar Absullah Sulong & Wan Zainura Wan Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan

Διαβάστε περισσότερα

Pengantar Proses Stokastik

Pengantar Proses Stokastik Bab 3: Diskrit Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Ilustrasi 1 Matriks Peluang Transisi Matriks Stokastik Chapman-Komogorov Equations Peluang Transisi Tak Bersyarat Perilaku bunuh diri kini kian

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : kesediaan pelajar, mata pelajaran pengajian keruteraan awam

Katakunci : kesediaan pelajar, mata pelajaran pengajian keruteraan awam Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan Abdul Rahim Bin Hamdan & Nurul Aidayanti Binti Mohd Said Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Διαβάστε περισσότερα

sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm PENDAHULUAN

sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm PENDAHULUAN PENDAHULUAN الحمد الله رب بسم االله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ا له وا صحابه ا جمعين Menyedari akan hakikat bahawa Islam itu merangkumi keseluruhan cara hidup dan amalan

Διαβάστε περισσότερα

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ekonomi adalah satu bidang ilmu sains sosial yang mengkaji tentang individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang cekap bagi menggunakan sumber ekonomi yang terhad

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-Amin Gombak, Selangor Othman Bin Napiah & Munada Binti Mohamad Rodi Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα