PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011"

Transcript

1 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 September jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah menggunakan ruangan jawapan yang disediakan di halaman Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam helaian tambahan yang disediakan. 4. Tulis nama, kelas, nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang di sediakan di halaman Ceraikan kertas jawapan di halaman 16 daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak [ 1223/ Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

2 SULIT /1 Bahagian A [40 Markah] Jawab semua soalan Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan. 1 Hukum bertaubat bagi orang yang melakukan dosa ialah A sunat B harus C wajib D makruh 2 Dosa kecil ialah kesalahan yang A tiada peruntukan hukuman di dunia B dilakukan secara berterusan C dilakukan dengan sengaja D dijanjikan azab di akhirat Perlindungan kepada pembeli polisi yang mengalami kerugian pendapatan atau harta benda. 3 Pernyataan di atas merujuk kepada A insurans khas B insurans am C insurans nyawa D insurans takaful

3 SULIT /1 Pandangan mazhab Ahli Sunnah Waljamaah Boleh melihat Allah SWT disyurga X Qadak dan Qadar ditentukan Allah SWT 4 X dalam rajah di atas ialah A menolak prinsip al-salaf al-soleh B pelaku dosa besar dianggap kafir C al-quranul Karim ialah makhluk D iman bertambah dan berkurang 5 Berikut ialah rukun talak kecuali A isteri B saksi C lafaz D suami 6 Imam al-ghazali digelar Hujjatul Islam kerana A kepakarannya dalam bidang Usuluddin B selalu bersikap adil dalam menentukan hukum C kecekapan, kemasyhuran dan kekuatannya membela Islam D mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW

4 SULIT /1 7 Antara faktor luaran penyebaran Islam pada zaman Abbasiyah ialah A globalisasi ilmu B pembukaan wilayah baru C perkembangan sains dan teknologi D Kedudukan Kota Baghdad yang strategik Berdasarkan wahyu Kajian saintifik Matlamat yang jelas 8 Pernyataan di atas merujuk kepada adab A berfikir B berniaga C berkomunikasi D menuntut ilmu 9 Siapakah penterjemah yang bertugas di Baitul Hikmah? A Jabir bin Hayyan B Al- Syarif al-idrisi C Hassan bin Haitham D Yuhana bin Masawaih 10 Berikut adalah kesan amalan sihir kepada masyarakat kecuali A dibenci masyarakat B menimbulkan pergaduhan C merosakkan perpaduan kaum D meruntuhkan institusi kekeluargaan

5 SULIT /1 11 Antara berikut yang manakah tidak benar mengenai syarat-syarat taubat? A Berazam tidak akan mengulangi lagi kesalahan B Berhenti melakukan maksiat dengan segera C Takut kepada balasan Allah SWT D Menyesali maksiat yang dilakukan 12 Antara perkara makruh semasa sembelihan ialah A tidak membaca basmalah B menyembelih binatang yang kurus C melakukan sembelihan pada siang hari D sembelihan dilakukan menggunakan alat elektrik Beriktikad bahawa: Alam ini kekal Semua agama sama Nabi Isa a.s. mati disalib 13 Pernyataan di atas merujuk kepada ciri ajaran A Qadyani B Taslim C Syiah D Bahai 14 Imam al-ghazali mendalami dan menguasai ilmu tauhid mengikut aliran A al-khawarij B al-asya irah C al-muktazilah D al-maturidiyah

6 SULIT /1 15 Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran Qadyani. I Menetapkan ibadah puasa sembilan belas hari sahaja II Mempercayai pengasasnya adalah jelmaan Allah SWT III Mengisytiharkan Qadyan sebagai tempat menunaikan haji IV Mendakwa pengasasnya mempunyai sejuta jenis mukjizat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 16 Talak bid ie ialah talak yang A boleh dirujuk semula B menyalahi peraturan syarak C dikaitkan dengan tempoh masa D disandarkan kepada sesuatu syarat 17 Miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang datang melalui Madinah ialah A Qarnul Manazil B Zatu Irqin C Yalamlam D Zulhulaifah

7 SULIT /1 Berniat ihram di miqat Bermalam di Mina 18 Pernyataan di atas merujuk kepada A rukun umrah B rukun haji C wajib haji D wajib umrah 19 Berikut adalah larangan dalam ihram kecuali A menebang pokok B memakai minyak wangi C memburu binatang buruan darat D mendedahkan muka bagi wanita 20 Berikut nama-nama lain bagi mahar kecuali A millah B sodak C nikah D nihlah

8 SULIT /1 Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21 Orang yang melakukan maksiat digelar. 22 Riba ialah pertambahan bayaran pinjaman kerana menangguhkan tempoh bayaran. 23 Ulil amri dalam konteks pemerintahan merujuk kepada. 24 Zikrullah boleh dilakukan melalui lisan, perbuatan dan. 25 Jabatan yang menguruskan kutipan cukai dan hasil negara ialah. Soalan 26 dan 27 berdasarkan rajah di bawah. Hukuman ke atas penzina Muhsan (telah berkahwin) Ghair muhsan ( belum berkahwin ) P Q 26 P dalam rajah di atas ialah. 27 Q dalam rajah di atas ialah. Encik Ramli membeli satu polisi insurans tetapi beliau tidak diberi maklumat tentang operasi perniagaannya. 28 Insurans tersebut perlu dielakkan kerana mempunyai unsur.

9 SULIT /1 29 Mencukur bulu kening untuk menarik perhatian orang ramai hukumnya. 30 Keringanan yang diberikan Allah SWT ketika bermusafir seperti Solat Jamak dan Qasar. Pernyataan di atas merujuk kepada. Soalan 31 berdasarkan carta di bawah Penjual dan pembeli Rukun jual beli 31 R dalam rajah di atas ialah. barang R 32 Berusaha bersungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada untuk menegakkan Islam merupakan maksud. 33 ialah tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas bercerai dengan suami. Menyembelih binatang ternakan seperti kerbau Dilakukan pada Aidiladha dan hari tasyrik Tujuan beribadah kepada Allah SWT 34 Pernyataan di atas merujuk kepada ibadah. 35 Sumbangan terbesar Imam Malik rahimahullah ialah melalui karyanya yang masyhur iaitu. 36 Khalifah al-muktasim telah membina makmal pembedahan pertama di pelabuhan sungai.

10 SULIT /1 Tasauf Moden Di bawah Lindungan Kaabah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 37 Karya karya di atas merupakan hasil tulisan. Membayar hutang mereka Tanggungjawab kepada ibubapa yang telah meninggal dunia S Mengekalkan hubungan silaturahim dengan sahabat mereka 38 S dalam rajah di atas ialah. 39 Imam Abu Hanifah rahimahullah dilahirkan di. 40 Encik Ahmad berkata kepada isterinya jika awak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, jatuh talak. Jenis talak dalam situasi di atas ialah.

11 SULIT /1 Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut. 1 (a) Orang yang mendapat kemanisan iman mempunyai keperibadian yang tinggi. (i) Nyatakan dua ciri orang yang mendapat kemanisan iman. (ii) Iman ialah keyakinan dalam hati, ikrar dengan lidah, beramal dengan anggota Jelaskan hubungan antara hati, lidah dan anggota dalam menentukan kesempurnaan iman. (b) Taslim dan Bahai adalah contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Terangkan dua persamaan ciri kesesatan kedua-dua ajaran tersebut. (c) Gambar 1 Contoh perbuatan khurafat (i) (ii) Nyatakan dua contoh perbuatan khurafat yang masih berlaku dalam masyarakat selain daripada contoh perbuatan di atas. Jelaskan dua kesan buruk perbuatan khurafat terhadap individu.

12 SULIT /1 Firman Allah SWT :... (سورة النساء : 145) $Ζ9$# z Β x F{$# 8 $!$# Îût ) oψçrq$# βî) Maksudnya : Sesungguhnya golongan munafik di tempatkan di neraka yang paling bawah. (iii) (iv) Nyatakan dua cara anda menjauhkan diri daripada sifat nifak. Mengapakah orang munafik di tempatkan di neraka paling bawah. 2 (a) (i) Apakah maksud upah haji? (ii) Jelaskan dua syarat berkemampuan ( (iii) haji. ) dalam ibadah إستطاعة Terangkan dua perbezaan antara rukun haji dengan wajib haji. (b) Gambar 2 Majlis akad nikah (i) Nyatakan dua syarat wali nikah. (ii) Jelaskan dua sebab berpindah kuasa wali nasab kepada wali hakim.

13 SULIT /1 (c) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut: (i) (ii) Puan Fatimah berkahwin dengan Encik Kamal setelah sebulan diceraikan oleh suaminya tanpa disetubuhi. Encik Saiful melakukan akikah untuk anak lelakinya dengan menyembelih seekor kambing. 3 (a) Kerajaan Khulafa al-rasyidin telah membuat beberapa pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara. (i) Jelaskan dua dasar pentadbiran Khulafa al-rasyidin. (ii) Terangkan dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa al-rasyidin. (b) Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ialah seorang ulama yang kuat beribadah dan digelar al-hakim. (i) Nyatakan dua bukti kesungguhan beliau dalam beribadah. (ii) Mengapakah beliau digelar al-hakim? (c) (i) Islam telah menggariskan adab adab tertentu dalam berhias diri. Nyatakan dua cara berhias diri yang dilarang kepada kaum lelaki. (ii) Firman Allah SWT:... $Ζ9$# ƒr& Mt6 x. $yϑî/ st79$#uρîy99$# ÎûŠ$ x 9$# tyγsß (سورة الروم : 41) Maksudnya : Telah berlaku pelbagai kerosakan serta bencana di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia Terangkan dua faktor berlakunya pencemaran alam.

14 SULIT /1 4 (a) Penyebaran Islam pada zaman kerajaan Bani Abbasiah telah membawa banyak kesan positif dalam aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. (i) (ii) Nyatakan dua contoh keadilan dalam sistem kemasyarakatan yang telah direalisasikan pada zaman tersebut. Jelaskan dua kesan positif penyebaran Islam dalam aspek kebudayaan. (b) Gambar 3 Syeikh Tahir Jalaluddin (i) Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi. (ii) Jelaskan dua sumbangan beliau dalam bidang ilmu. (c) Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin terbaik. (i) Nyatakan dua ciri pemimpin yang baik. (ii) Jelaskan dua tanggungjawab pelajar terhadap pemimpin di sekolah. KERTAS SOALAN TAMAT

15 SULIT /1 KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A NAMA : KELAS : NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN 1 A B C D 21 2 A B C D 22 3 A B C D 23 4 A B C D 24 5 A B C D 25 6 A B C D 26 7 A B C D 27 8 A B C D 28 9 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 40 Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 hingga B 4 20 Jumlah 100

16 SULIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 September ⅔ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas jawapan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak [ 1223/ Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

17 SULIT /2 1 (a) Firman Allah SWT : Jawab semua soalan tβθãèï± yz öνíκíeÿξ ¹ Îû öνèδ t Ï%!$# tβθãζïβ σßϑø9$# yxn=øùr& Íô s% tβθè=ïè sù Íο4θx. =Ï9 öνèδ t Ï%!$#uρ šχθàêì èãβ Èθøó =9$# Ç tã öνèδ t Ï%!$#uρ $tβ ρr& öνîγå_ uρø r& # n?tã āωî) tβθýàï ym öνîγå_ρãà Ï9 öνèδ t Ï%!$#uρ y7ï9 sœ u!#u uρ 4 xötgö/$# Ç yϑsù š ÏΒθè=tΒ çöxî öνåκ ΞÎ*sù öνåκß] yϑ ƒr& ôms3n=tβ tβρßš$yèø9$# ãνèδ y7í s9'ρé'sù (سورة المؤمنون : -7 (1 Ayat di atas menjelaskan khusyuk dalam solat merupakan antara ciri mukmin berjaya. (i) Nyatakan dua ciri lain mukmin yang berjaya. (ii) (iii) Nyatakan maksud kalimah yang bergaris. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

18 س( SULIT /2 (b) Sabda Rasulullah SAW : ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ق ال ق ال ر س ول االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ا ن االله ق ال م ن ع اد ى ل ي و ل ي ا ف ق د ا ذ ن ت ه ب ال ح ر ب و م ا ت ق ر ب ا ل ي ع ب د ي ب ش ي ا ح ب ا ل ي م م ا اف ت ر ض ت ع ل ي ه و م ا ي ز ال ع ب د ي ي ت ق ر ب ا ل ي ب الن و اف ل ح ت ى ا ح ب ه ف ا ذ ا ا ح ب ب ت ه ك ن ت س م ع ه ال ذ ي ي س م ع ب ه و ب ص ر ه ال ذ ي ي ب ص ر ب ه و ي د ه ال ت ي ي ب ط ش ب ه ا و ر ج ل ه ال ت ي ي م ش ى ب ه ا و ا ن س ا ل ن ي لا ع ط ي ن ه و ل ي ن اس ت ع اذ ن ي ) رواه البخارى ( Hadis di atas menerangkan bahawa orang yang sentiasa melakukan ibadat fardhu dan nawafil amat dikasihi Allah SWT. (i) Nyatakan maksud nawafil. لا ع ي ذ ن ه. (ii) Jelaskan dua perbezaan antara ibadah fardhu dengan ibadah nawafil. (iii) Bagaimanakah ibadah nawafil dapat membantu kejayaan seorang pelajar? (c) A B C D ϑ yγϑ9$# χθ2î³ç ρ )9$# 9x6tGϑ9$# Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan A,B,C dan D dengan jawapan yang betul daripada jadual di atas. Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja. ϑ yγϑ9$# (ii) Βσϑ9$# Ν n= 9$# ρ )9$# (i) 7Î=yϑ9$# uθèδ āωî) tµ s9î) Iω %!$# ª!$# uθèδ šχθà2îô³ç (iv) $ ϑtã«!$# z ysö6ß 4çÉi9x6tGßϑø9$# (iii) â $ 6yfø9$# â ƒí yèø9$# ورة الحشر : 23) [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

19 ( 4 ( SULIT /2 2 (a) Firman Allah SWT : y$t6áβ $pκù ;ο4θs3±ϑx. ν θçρ swtβ Ú F{$#uρ V uθ yϑ 9$# θçρ ª!$# * 7πŸ2t t6 Β ;οtyfx ÏΒ ß s%θムA Íh ߊÒ=x.öθx. $pκ Ξr(x. èπy_%ỳ 9$# >πy_%ỳ ã Îû ßy$t6óÁÏϑø9$#... 7π ŠÎ/óxî Ÿωuρ7π Ï% Ÿ āω 7πtΡθçG ƒy (سورة النور : 35) Ayat di atas menerangkan bahawa hidayah Allah SWT menerangi hati orang mukmin seperti sebuah lampu yang cahayanya bergemerlapan. (i) Apakah maksud hidayah? (ii) Jelaskan dua kesan hidayah Allah terhadap pelajar. (iii) Terangkan dua perbezaan antara orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tidak beramal dengan ilmu. (b) Sabda Rasulullah SAW : ع ن ا ب ي ه ر ي ر ة ر ض ي االله ع ن ه ق ال ق ال ر س و ل االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م : ا ن االله ت ع ال ى ال م ر س ل ي ن ف ق ال ت ع ال ى: و ق ال ت ع ال ى: ط ي ب لا ي ق ب ل ا لا ط ي ب ا و ا ن االله ا م ر ال م و م ن ي ن ب م ا ا م ر ب ه ي ا ي ه ا الر س ل ك ل وا م ن الط ي ب ات و اع م ل وا ص ال ح ا. ي ا ي ه ا ال ذ ي ن ا م ن و ا ك ل وا م ن ط ي ب ات م ار ز ق ن اك م. (رواه مسلم ( Hadis di atas menerangkan ciri makanan yang dianjurkan oleh Islam. (i) Nyatakan dua ciri makanan yang haram. (ii) Terangkan hubungan antara makanan dengan doa. (iii) Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas. [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

20 SULIT /2 (c) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-quran. Anda dikehendaki menulis nombor sahaja θ sù5α$tfƒèχ.=t Ÿω!$# βî) Îϑpt:$# Nθ Ás9N uθ¹f{$# ts3ρr& βî) y7?θ ¹ Β ÙÒî$#uρš ±tβ Îû Á%$#uρ $mttβ Ú F{$# Îû ϑs? Ÿωuρ $Ζ=9š s{ è Áè? Ÿωuρ ( ) سورة لقمان : [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

21 ( SULIT /2 3 (a) Firman Allah SWT : ëèƒìym óοšgïψtã $tβ ϵø n=tã î ƒí tã öνà6å à Ρr& ô ÏiΒ Ñ^θß u öνà2u!%ỳ ô s)s9 Iω ª!$# š_é<ó ym ö à)sù(#öθ 9uθs? βî*sù ÒΟŠÏm Ô ρâ u š ÏΖÏΒ σßϑø9$î/ Νà6ø n=tæ ÉΟŠÏàyèø9$# Ä öyèø9$# >u uθèδuρ àmù=ā2uθs? ϵø n=tã( uθèδ āωî) tµ s9î) Ayat di atas menjelaskan bahawa Rasulullah SAW dipilih daripada kalangan manusia dan sangat menyayangi umatnya. (i) (سورة التوبة : ) Nyatakan dua bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripada kalangan manusia. (iii) Bagaimanakah anda mencontohi dakwah Rasulullah SAW? (b) Sabda Rasulullah SAW : ع ن ع ب د االله ب ن ع م ر ر ض ي االله ع ن ه م ا ق ال ا خ ذ ر س ول االله ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م ب م ن ك ب ي ف ق ال ك ن ف ي الد ن ي ا ك ا ن ك غ ر ي ب ا و ع اب ر س ب ي ل. و ك ان اب ن ع م ر ي ق ول ا ذ ا ا م س ي ت ف لا ت ن ت ظ ر الص ب اح و ا ذ ا ا ص ب ح ت ف لا ت ن ت ظ ر ال م س اء و خ ذ م ن ص ح ت ك ل م ر ض ك و م ن ح ي ات ك ل م و ت ك. ) رواه البخارى ( Hadis di atas menerangkan beberapa pesanan Rasulullah SAW kepada umatnya tentang kehidupan di dunia. (i) Nyatakan dua pesanan Rasulullah SAW dalam hadis di atas. (ii) Jelaskan dua akibat mengabaikan pesanan tersebut. (iii) Nyatakan dua contoh amalan yang pahalanya berterusan setelah seseorang itu meninggal dunia. [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

22 t SULIT /2 (c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap seperti dalam al-quran. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja. ΝÎγF oψ tβl{ B ΝÎγ_ρ 9 A tβθã u Νδ γtãuρ Νèδ t %!$#uρ 1 ΝκEŸξ ¹ B ΝκE uθn= ¹ A t βθàù$pt 4 n?tã/φ t %!$#uρ 2 βρš$yè9$# tβθèo uθ9$# Νèδ y7 s9'ρé& 3 B A βρ$î# yz βθè± yz $pκùνèδ} ρyš 9$# tβθèotƒš %!$# 4 B A ( 8 ) سورة المؤمنون : 11 [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

23 ( 4 3 SULIT /2 4 (a) Firman Allah SWT : ÿ ϵÎ/ öåe2sœuρ $u Ρ 9$# äο4θu ysø9$# ÞΟßγø? sïuρ #Yθôγs9uρ $Y6Ïès9 öνåκs]ƒïš (#ρä sƒªb$# š Ï%!$# Í sœuρ βî)uρ Óì Ï x Í<uρ «!$# Âχρߊ ÏΒ $oλm; } øšs9 ômt6 x. $yϑî/ 6 ø tρ Ÿ ö6è? βr& óοßγs9 (#θç7 x. $yϑî/ (#θè=å 0é& t Ï%!$# y7í s9'ρé&!$pκ ]ÏΒ õ s{ σムāω 5Αô tã à2 öαï ès? (سورة األنعام 70) šχρãà õ3tƒ(#θçρ%x. $yϑî/ 7ΟŠÏ9r& ë>#x tãuρ5οšïηxq ô ÏiΒÒ>#uŸ Ayat di atas menjelaskan bahawa hiburan yang melalaikan termasuk dalam perkara mempersendakan agama. (i) Nyatakan dua ciri hiburan yang melalaikan. (ii) Terangkan dua usaha anda untuk mencegah rakan yang melakukan perbuatan mempersendakan agama. (iii) Jelaskan dua akibat mempersendakan agama. (b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja. No Potongan ayat al-quran A Hukum Tajwid B (i) $s#t79$# #x pκ5ν %é& Iω Qalqalah Kubra Qalqalah Sughra (ii) u!$x βî) &Î#Òsù Β Mad Silah Qasirah Mad Silah Towilah (iii) 7π %Ÿ āω 7πtΡθçGƒy (;7πŸ2t t6β Idgham Maal Ghunnah Idgham Bila Ghunnah (iv) >#x yè9$# š ΒΝγΨs)ƒ Ζs9uρ Alif Lam Qamariah Alif lam Syamsiah [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

24 SULIT /2 (c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi. Menyegerakan segala urusan kehidupan adalah manifestasi kepada penghargaan masa. Perkara ini merupakan salah satu ciri mukmin bertaqwa yang dimuliakan oleh Allah dan RasulNya. [6 markah] [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

25 ( 4 ( 4 SULIT /2 5 (a) Firman Allah SWT : î7n=tβ ÎoΤÎ) öνä3s9 ãαθè%r& Iωuρ =ø tóø9$# ãνn=ôãr& Iωuρ «!$# ß É!#t yz Ï ΖÏã óοä3s9 ãαθè%r& Hω è% tβρã 3x tgs? Ÿξsùr& çåát7ø9$#uρ4 yϑôãf{$# ÈθtGó o ö yδ ö è% n<î) # yrθãƒ$tβ āωî) ßìÎ7?r& βî) (سورة األنعام : 50) Ayat di atas menerangkan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. (i) Apakah maksud perkara ghaib? (ii) Terangkan dua jenis perkara ghaib serta contoh. (iii) Terangkan dua kelebihan beriman dengan perkara ghaib. (b) Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris. Anda dikehendaki menulis nombor berserta jawapan sahaja. Potongan Ayat Λ èζ9$# M Ζy_ Νçλm; M ysî= Á9$# (#θè=ϑtãuρ(#θζtβ#u š %!$# βî) No (i) tβθsî= ϑ9$# Νèδ y7 s9'ρé&uρ ΝÎγÎn/ Β èδ 4 n?tã y7 s9'ρé& (ii) Mt6 x. $yϑî/ 6 tρÿ 6è? βr& µî/ 2sŒuρ (iii) [6 markah] [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

26 SULIT /2 (c) Tulis semula perkataan berikut dengan tulisan jawi. i. Pemain Golf ii. iii. iv. Laluan Terowong Pertabalan di Raja Pintu Automatik KERTAS SOALAN TAMAT [ 1223/2 c 2011 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

1. Di antara berikut yang manakah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi syirik?

1. Di antara berikut yang manakah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi syirik? BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1. Di antara berikut

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 2 September 2013 2½ Jam SMK SERI MUARA, 36100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR 1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi - Pengenalan - Skop Kajian Makroekonomi - Contoh Analisis Makroekonomi - Objektif Kajian Makroekonomi - Pembolehubah Makroekonomi - Dasar

Διαβάστε περισσότερα

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan social, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit Samat@Darawi & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau maklumat

Διαβάστε περισσότερα

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan

Διαβάστε περισσότερα

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM)

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) 1 KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) Pendahuluan Kepentingan al-quran al-karim dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dinafikan.

Διαβάστε περισσότερα

KERTAS KERJA INDIVIDU TAJUK : AL-QURAN SEBAGAI SUMBER KEPADA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

KERTAS KERJA INDIVIDU TAJUK : AL-QURAN SEBAGAI SUMBER KEPADA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN KERTAS KERJA INDIVIDU TAJUK : AL-QURAN SEBAGAI SUMBER KEPADA SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN KURSUS GC6423 SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN ISLAM PENSYARAH DR. AB. HALIM BIN TAMURI DISEDIAKAN

Διαβάστε περισσότερα

Pembunuhan Rahmah. Mukadimah

Pembunuhan Rahmah. Mukadimah Pembunuhan Rahmah Mukadimah Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas segala kurniaan Nya dan nikmat yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW, keluarga, para sahabat serta

Διαβάστε περισσότερα

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi limiting distribution Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com Jurusan Matematika July 5, 2014 Outline 1 Review 2 Motivasi 3 Konvergen dalam peluang 4 Konvergen dalam distribusi Back Outline 1 Review 2 Motivasi

Διαβάστε περισσότερα

KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN. Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1.

KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN. Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1. KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1 Abstrak Artikel ini membincangkan konsep wakaf dalam Islam secara umum dan menjelaskan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia Ramli Awang & Rosmaziah Abdul Kadir @ Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987). II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan

Διαβάστε περισσότερα

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK Satu litar elektronik dikenali juga sebagai sistem. Satu sistem elektronik terdiri daripada beberapa komponen. Setiap komponen elektronik mempunyai fungsinya

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU) TA AUS UANG AK (AU) TA AUS UANG AK (AU) OBJEKTF AM Memahami litar asas arus Ulang alik dan litar sesiri yang mengandungi, dan. Unit OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menjelaskan bahawa dalam

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, minat, matematik

Katakunci : faktor, minat, matematik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johari Bin Hassan & Norsuriani Binti Ab Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Matematik

Διαβάστε περισσότερα

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

Transformasi Koordinat 2 Dimensi Transformasi Koordinat 2 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat 2 Dimensi Digunakan untuk mempresentasikan

Διαβάστε περισσότερα

sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm PENDAHULUAN

sukatan pelajaran pendidikan islam kbsm PENDAHULUAN PENDAHULUAN الحمد الله رب بسم االله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ا له وا صحابه ا جمعين Menyedari akan hakikat bahawa Islam itu merangkumi keseluruhan cara hidup dan amalan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : salam, pelajar Islam

Katakunci : salam, pelajar Islam Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nasir Bin Ripin & Harpah Binti Bohri Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-Amin Gombak, Selangor Othman Bin Napiah & Munada Binti Mohamad Rodi Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Bab 3 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni Ilmu faraid atau

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ekonomi adalah satu bidang ilmu sains sosial yang mengkaji tentang individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang cekap bagi menggunakan sumber ekonomi yang terhad

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar.

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar. Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar Shahrin Bin Hashim & Herdy Bin Bailun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, UKM ABSTRAK Dalam sektor pertanian,

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat Kalkulus 1 Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam sistem koordinat, yaitu:

Διαβάστε περισσότερα

Ertinya:" Dan bagi Allah atas manusia (wajib) mengerjakan haji ke Baitullah bagi sesiapa yang berkuasa sampai kepadanya" (surah Ali Imran ayat 97)

Ertinya: Dan bagi Allah atas manusia (wajib) mengerjakan haji ke Baitullah bagi sesiapa yang berkuasa sampai kepadanya (surah Ali Imran ayat 97) Pengertian Haji Dari segi bahasa: Mengunjungi atau menziarahi tempat yang mulia. Dari segi istilah / syara`: Mengunjungi atau menziarahi Baitullah (Ka`bah) di Mekah, bagi megerjakan amal ibadat yang tertentu

Διαβάστε περισσότερα

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND Kompetensi menguraikan ciri-ciri suatu kurva normal menentukan luas daerah dibawah kurva normal menerapkan sebaran normal dalam

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan

Διαβάστε περισσότερα

Ekonomi (944) Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan

Ekonomi (944) Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 16 501 orang calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 59.19%, iaitu meningkat sebanyak 3.94%

Διαβάστε περισσότερα

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA KANDUNGAN TAKLIMAT A. PENGENALAN B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN C. KUMPULANWANG DISATUKAN (KWDS) D. OPERASI PERAKAUNAN E. DASAR PERAKAUNAN F. PEGAWAI PENGAWAL G. PEGAWAI

Διαβάστε περισσότερα

PERATURAN AKADEMIK [82]

PERATURAN AKADEMIK [82] PERATURAN AKADEMIK [82] PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPENUH MASA Diterbitkan oleh: PEJABAT PENGAJIAN PRASISWAZAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ISBN 983 95 85 614 Pejabat Pengajian

Διαβάστε περισσότερα

HMT FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN

HMT FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HMT 501 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN Masa 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Διαβάστε περισσότερα

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

Modul Pengajaran dan Pembelajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah Modul Pengajaran dan Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi (SAINS) Sekolah Kebangsaan Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum

Διαβάστε περισσότερα

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS)

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) PENUKAR AU-AT (PENERUS) E4140/UNIT 5/1 UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) OBJEKTIF Objektif am : Mengenali dan memahami jenis-jenis litar penukaran penukar AU-AT (Penerus) Objektif khusus : Di akhir unit ini

Διαβάστε περισσότερα

Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara

Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara Ahad. 25 Sept, 2011 Cari Help A++ A+ A English Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara Laman Utama Profil Korporat Borang Perkhidmatan

Διαβάστε περισσότερα

RUKUN IMAN. Disediakan Oleh: Jabatan Kajian Ilmiah Universiti Islam Madinah. (Bahasa Malaysia)

RUKUN IMAN. Disediakan Oleh: Jabatan Kajian Ilmiah Universiti Islam Madinah. (Bahasa Malaysia) Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan. א RUKUN IMAN Disediakan Oleh: Jabatan Kajian Ilmiah Universiti Islam Madinah. (Bahasa

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad) Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Masrinah Maslih Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENDAHULUAN. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem berkenaan hukum pusaka iaitu Hukum

BAB I PENDAHULUAN. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem berkenaan hukum pusaka iaitu Hukum BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kajian Di Indonesia, terdapat beberapa sistem berkenaan hukum pusaka iaitu Hukum Pusaka Adat, Hukum Pusaka Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP),

Διαβάστε περισσότερα

Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan

Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan Kerajaan Arab Saudi Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Islam Madinah Jabatan Kajian Ilmiah Bahagian Terjemahan www.iu.edu.sa מ א Rukun Islam Disediakan Oleh: Jabatan Kajian Ilmiah Universiti Islam

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK 2.1 SIMETRI Definisi paksi simetri : Satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih daripada satu

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIK : 780206125731002 NAMA : HERMAN BIN HASSAN NO. KAD PENGENALAN

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai penting yang menjadi amalan setiap rakyat

Διαβάστε περισσότερα

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH Diterbitkan oleh Jamiyah Singapura Percuma 2 Kandungan Mukadimah 5 Surah Al Fatihah dengan terjemahannya 9 Masa dan Tempat turunnya 10 Keagungan Surah Al-Fatihah 11 Kesimpulan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Pengenalan BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Proses penentuan kedalaman/penentudalaman perlulah dijalankan dengan seberapa tepat yang boleh kerana jika berlaku kesilapan, ianya akan memberikan gambaran yang salah

Διαβάστε περισσότερα

Pengikut Jesus Ke 13 Al Hawwari Al Thalith Ashar. Sayed Ahmad Al Hassan Wasi dan Utusan Imam Al Mahdi. Bukan terjemahan rasmi

Pengikut Jesus Ke 13 Al Hawwari Al Thalith Ashar. Sayed Ahmad Al Hassan Wasi dan Utusan Imam Al Mahdi. Bukan terjemahan rasmi Pengikut Jesus Ke 13 Al Hawwari Al Thalith Ashar Sayed Ahmad Al Hassan Wasi dan Utusan Imam Al Mahdi Bukan terjemahan rasmi Pendahuluan Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Pengasihani. Segala

Διαβάστε περισσότερα

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Mohd Nor bin Ihkasan mdnorihk@uthm.edu.my Nurshahida Bt Md Ab Patah shahida_2587@yahoo.com.my

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia Lokman Bin. Mohd

Διαβάστε περισσότερα

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES Bhasah Abu Bakar (bhasah@usim.edu.my) Mohd Nafiruddin bin Mad Siadid Abdul Jadid bin Suwairi Safaruddin

Διαβάστε περισσότερα

Kedudukan Al-Sunnah Sebagai Sumber Sistem Pendidikan Islam

Kedudukan Al-Sunnah Sebagai Sumber Sistem Pendidikan Islam ( 1 Kedudukan Al-Sunnah Sebagai Sumber Sistem Pendidikan Islam Pendahuluan Al Sunnah adalah sumber kedua yang terpenting selepas al-quran dalam syariah Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, al-sunnah juga

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIK : 730820065120001 NO. KAD PENGENALAN

Διαβάστε περισσότερα

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016 Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo 30115301 Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat March 5, 2016 Asal Usul Bilangan Euler e 1 1. Bilangan Euler 2 3 4 Asal Usul Bilangan Euler e Bilangan Euler atau e = 2, 7182818284...

Διαβάστε περισσότερα

Panduan Pengguna User manual

Panduan Pengguna User manual Panduan Pengguna User manual Sistem Penjadualan Sekolah School Scheduling System (dengan keupayaan Jadual Waktu secara online) Copyright 2013 Dr. Ng Kok Fu Isu Compatibility Jika anda menghadapi masalah

Διαβάστε περισσότερα

Mana gereja Christian sebenar hari ini?

Mana gereja Christian sebenar hari ini? Mana gereja Christian sebenar hari ini? 18 bukti, petunjuk, dan tanda-tanda untuk mengenal pasti benar vs gereja Kristian yang palsu. campur 7 bukti-bukti, petunjuk, dan tanda-tanda untuk membantu mengenal

Διαβάστε περισσότερα

PANDUAN IBADAT UMRAH BERDASARKAN MADZHAB IMAM ASY SYAFI'IE

PANDUAN IBADAT UMRAH BERDASARKAN MADZHAB IMAM ASY SYAFI'IE PANDUAN IBADAT UMRAH BERDASARKAN MADZHAB IMAM ASY SYAFI'IE 1 UMRAH TAKRIF DAN PENSYARIATANNYA 1- Takrif Makna Umrah. Umrah dari sudut bahasa ialah ziarah. Apabila dkatakan; Si fulan melakukan umrah, maksudnya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya perbincangan melewati aspek implikasi kajian serta lontaran cadangan

Διαβάστε περισσότερα

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Pengenalan Tumpuan utama bab ini adalah untuk membincangkan dan menghurai secara terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata cara

Διαβάστε περισσότερα

Khotbah Jum at CATATAN. Vol. II, Nomor 3 16 Hijrah/Mei Pemimpin Redaksi & Penanggung Jawab: Ahmad Supardi

Khotbah Jum at CATATAN. Vol. II, Nomor 3 16 Hijrah/Mei Pemimpin Redaksi & Penanggung Jawab: Ahmad Supardi CATATAN Khotbah Jum at Vol. II, Nomor 3 16 Hijrah/Mei 2008 Diterbitkan oleh Sekretariat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Badan Hukum Penetapan Menteri Kehakiman RI No. JA/5/23/13 tgl. 13 Maret

Διαβάστε περισσότερα

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn:

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn: PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP SKIM GADAIAN ISLAM DI KOTA BHARU KELANTAN Fathi Syakirin Hassan, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahab Abstrak Kewujudan skim gadaian Islam (Ar-Rahnu) di Malaysia telah mendapat

Διαβάστε περισσότερα

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF)

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) E1001 / UNIT 2/ 1 UNIT 2 KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) OBJEKTIF Objektif am : Mempelajari dan memahami konsep asas bagi komponenkomponen elektrik (pasif) seperti perintang, pearuh dan pemuat. Objektif khusus

Διαβάστε περισσότερα

Prasyarat Kejayaan HAKARAH ISLAMIYYAH

Prasyarat Kejayaan HAKARAH ISLAMIYYAH Abul A la Al Maududi Prasyarat Kejayaan HAKARAH ISLAMIYYAH Siri Tarbiyyah KONSIS Media DAFTAR KANDUNGAN PRASYARAT KEJAYAAN HARAKAH ISLAMIYAH BAB PERTAMA Pra-syarat kejayaan harakah Islamiyyah 4 BAB KEDUA

Διαβάστε περισσότερα

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIKULASI : 810713125386001 NO. KAD PENGNEALAN : 810713125386 NO. TELEFON : 0128101102 E-MEL : kongchuilee@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Disclaimer. Infokerjaya Resources, OKTOBER Edisi Pertama Januari 2010

Disclaimer. Infokerjaya Resources, OKTOBER Edisi Pertama Januari 2010 - PREVIEW COPY - Disclaimer Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Pegawai Tadbir Diplomatik ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya dari Ianya diterbitkan untuk tujuan

Διαβάστε περισσότερα

SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1

SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1 SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1 Prof. Madya Dr. Jaffary Awang, Prof. Madya Dr. Rozmi Ismail, Kamaruddin Salleh dan Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Dunia Melayu

Διαβάστε περισσότερα

EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh

EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh STPM/S944 PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh Tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran ini sama dengan tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran untuk

Διαβάστε περισσότερα

Pemerihalan Data. Pemerihalan Data. Sukatan kecenderungan memusat. Pengenalan. Min. Min 1/14/2011

Pemerihalan Data. Pemerihalan Data. Sukatan kecenderungan memusat. Pengenalan. Min. Min 1/14/2011 Pemerihalan Data Pemerihalan Data PM DR KMISH OSMN Sukatan kecenderungan memusat Sukatan kedudukan Sukatan serakan Sukatan serakan relatif Ukuran korelasi G603 1 G603 Pengenalan Mengeluarkan maklumat daripada

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIK TINGKATAN 2

MATEMATIK TINGKATAN 2 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 2 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Menurut Webster s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai aspek seperti luas, kedalaman,

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN KE ATAS KEUPAYAAN GOLONGAN BERPENDAPATAN SEDERHANA DALAM MEMILIKI RUMAH DI KAWASAN JOHOR BAHRU. VOT UPP: 71693

KAJIAN KE ATAS KEUPAYAAN GOLONGAN BERPENDAPATAN SEDERHANA DALAM MEMILIKI RUMAH DI KAWASAN JOHOR BAHRU. VOT UPP: 71693 KAJIAN KE ATAS KEUPAYAAN GOLONGAN BERPEAPATAN SEDERHANA DALAM MEMILIKI RUMAH DI KAWASAN JOHOR BAHRU. VOT UPP: 71693 ROSADAH BT. MAHAMUD KHADIJAH BT. HUSSEIN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN SAINS GEOINFORMASI

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 HBML1203SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 HBML1203SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP) SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Zainun Salleh (720315115394) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP) NO. MATRIKULASI : 720315115394001 NO. KAD

Διαβάστε περισσότερα

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000 PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM 4+000 KM 7+000 LATAR BELAKANG TUJUAN DAN BATASAN MASALAH METODOLOGI PERENCANAAN HASIL Semakin meningkatnya

Διαβάστε περισσότερα

PENGENALAN. 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan salah satu unsur dalam satu sistem automasi.

PENGENALAN. 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan salah satu unsur dalam satu sistem automasi. JT609 / BAB 1 / 1 BAB 1 PENGENALAN OBJEKTIF OBJEKTIF AM : Di akhir bab ini pelajar akan dapat: 1. Mengatahuii istilah dan terminologi dalam sistem robot 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan

Διαβάστε περισσότερα

Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan Diferensial Parsial Persamaan Diferensial Parsial Turunan Parsial f (, ) Jika berubah ubah sedangkan tetap, adalah fungsi dari dan turunanna terhadap adalah f (, ) f (, ) f (, ) lim 0 disebut turunan parsialpertama dari f

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA 4.0 PENDAHULUAN Yunus Maris dalam bukunya The Malay Sound System (1980) telah menyenaraikan 9 bunyi vokal BM yang terdiri daripada 6 fonem vokal standard

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2010 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.

Διαβάστε περισσότερα

BADI AL-ZAMAN ABULLEZ IBN ALRAZZ AL-JAZARI (AL-JAZARI)

BADI AL-ZAMAN ABULLEZ IBN ALRAZZ AL-JAZARI (AL-JAZARI) ISI KANDUNGAN BAB 1 BADI AL-ZAMAN ABULLEZ IBN ALRAZZ AL-JAZARI (AL-JAZARI) 2 AL-KHAWARIZMI 3 IBNU SINA 4 IBNU RUSYD 5 AL-KHINDI 6 AL-ZAHRAWI 7 OMAR KHAYYAM 8 ABU ABDALLAH MUHAMMAD AL-IDRISI 9 THOMAS EDISON

Διαβάστε περισσότερα

BAB KEDUA PEPERANGAN DALAM ISLAM. Peperangan adalah suatu yang tidak asing lagi dari lembaran sirah perjuangan

BAB KEDUA PEPERANGAN DALAM ISLAM. Peperangan adalah suatu yang tidak asing lagi dari lembaran sirah perjuangan BAB KEDUA PEPERANGAN DALAM ISLAM 2.0 PENDAHULUAN Peperangan adalah suatu yang tidak asing lagi dari lembaran sirah perjuangan Rasulullah S.A.W. Sepuluh tahun permukiman Baginda S.A.W. di Madinah selepas

Διαβάστε περισσότερα

BERBAKTILAH KEPADA IBU & BAPA

BERBAKTILAH KEPADA IBU & BAPA BERBAKTILAH KEPADA IBU & BAPA Terbitan JAMIYAH SINGAPURA 2 KANDUNGAN Mukadimah 5 Hak Ibu Bapa 7 Berbaktilah 9 Kewajipan Berbakti 12 Semangat Berbakti 15 Berbakti Menghapuskan Dosa Besar 17 Berbakti Membawa

Διαβάστε περισσότερα

Oleh: As-Syahid Sayyid Qutb

Oleh: As-Syahid Sayyid Qutb Oleh: As-Syahid Sayyid Qutb 1 Sekapur Sireh Dari Penterjemah Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Segala puji dan puja bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Selawat dan salam kepada Rasulullah

Διαβάστε περισσότερα

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Pelajaran 9 Persamaan Bernoulli OBJEKTIF Setelah selesai memelajari Pelajaran ini anda seatutnya daat Mentakrifkan konse kadar aliran jisim Mentakrifkan konse kadar aliran Menerangkan konse halaju urata

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2011 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan analisis data yang telah ditetapkan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan tiga perisian, iaitu

Διαβάστε περισσότερα

PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI

PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI Oleh: Dr Saadan Man Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 1. Pengenalan Kepesatan pembangunan teknologi dalam dunia moden

Διαβάστε περισσότερα

Jawi Bahasa Melayu PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Jawi Bahasa Melayu PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik6 Sistem Ejaan Jawi Bahasa Melayu HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memperihalkan perkembangan sistem tulisan Jawi bahasa Melayu; dan 2. Menghuraikan peraturan ejaan

Διαβάστε περισσότερα

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. PENGAJARAN & PEDOMAN *** Dr. Mustafa as-syibaie ***

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. PENGAJARAN & PEDOMAN *** Dr. Mustafa as-syibaie *** SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. PENGAJARAN & PEDOMAN *** Dr. Mustafa as-syibaie *** KANDUNGAN PRAKATA 3 PENDAHULUAN 5 Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. 5 Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. 10 Al-Quran al-karim 10

Διαβάστε περισσότερα

SIMBOL FONOLOGI. Vokal Konsonan Diftong Konsonan gandingan SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU.

SIMBOL FONOLOGI. Vokal Konsonan Diftong Konsonan gandingan SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU. SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU. Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu

Διαβάστε περισσότερα