ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ"

Transcript

1

2 ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

3 ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης Φίλμ-Mοντάζ: Nίκος Xατζηπέρης Eξώφυλλο: Δημήτριος Mπιλιλ ς Copyright Λ. Γεωργιάδης 2007 ISBN: E σαγωγή-mετάφρασις-σχ λια: XÚ ÛÙÔ ˆÙ. ÂÔ ˆÚ ÙÔ Eπιμέλεια: KˆÓÛÙ ÓÙÖÓÔ ÔÙ ÌÈÄÓÔ \AÓ ÚÈ Ó X ÏÄ Kεντρική διάθεσις: Mεσολογγίου 5, Aθ ναι, T.K , τηλ Bιβλιοπωλε α: Σ λωνος 114, Aθ ναι T.K τηλ Kηφισίας 236, Kηφισιά T.K , τηλ Aπαγορε εται ναδημοσίευσις λ κληρης μέρους τ ς παρο σης μελέτης, μ ποιοδήποτε μέσο, χωρ ς τ ν γραπτ δεια του κδ του τ ν νομίμων κληρον μων του. Eπιτρέπεται ναφορ στ παρ ν βιβλίο στ περιεχ μεν του μ νον σ περίπτωσι πο παρουσιάζονται ρητ ς τ στοιχε α α το καί το κδοτικο ο κου.

4 E I A ø H O O κονομικ ς ( ννοε ται λ γος) το Ξενοφ ντος νήκει στ ν τετραλογία τ ν φιλοσοφικ ν του ργων, πο στρέφονται γ ρω π τ ν μορφ το μεγάλου δασκάλου του, το Σωκράτους Aπομνημονε ματα, O κονομικ ς, Συμπ σιον, Aπολογία κα στ τέσσερα α τ ργα κυριαρχε μορφ το Σωκράτους, το ε σεβεστάτου κα σωφρονεστάτου νθρώπου, το μεγάλου δασκάλου πο λους, σοι ε ρέθησαν στ ν πνευματικ του κ κλο, «προ γεν ε ς ρετήν», το δικαίου κα τελείου πολίτη, φωσιωμένου στ ν πατρίδα, πιστο τηρητ τ ν ν μων, πο σ λη του τ ν ζω διέθεσε λη τ ν πνευματική του δραστηρι τητα, γι ν καταστήση το ς νθρώπους «βελτίονας», γι ν στηρίξη τ ν λη ζω τ ς π λεως στ ν ρετή. Στ ν O κονομικ Ξενοφ ν παρουσιάζει τ ν Σωκράτη ν συζητ σ να τομέα, πο ταν κα σ α τ ν τ ν διο πολ γαπητ ς, στ ν τομέα τ ς ο κονομίας. T ν ρον α τ ν ο κονομία, πως μφανίζεται στ ν O κονομικ, λλοι μεταφράζουν ς νοικοκυρωσ νη, λλοι κα ξένοι φιλ λογοι μ τ ν ρο ο κιακ ο κονομία. Δ ν νομίζομε τι π δοσις α τ καλ πτει τ ν ννοια το ρου, πως ναπτ σσεται στ ν λο διάλογο, τ ν O κονομικ. T περιεχ μενο το ργου το του το Ξενοφ ντος ναφέρεται γενικώτερα στ ν ο κονομικ ζω ν ς διώτη, ν ς κατοίκου τ ς Aττικ ς τ ν χρ νων κείνων, ποία ο κονομικ ζω βασίζεται, κατ ξοχήν, στ ν γεωργία. Γι α τ κα γίνεται τ σον κτεν ς λ γος περ γεωργίας στ ν O κονομικ. Δ ν ε ναι ρθ, νομίζομε, α τ πο γράφουν μερικοί, π ς δηλαδ θέμα το O κονομικο ε ναι «περ ο κιακ ς ο κονομίας κα γεωργίας». T θέμα, χομε τ ν γνώμη, ε ναι νια ο, περ τ ς διωτικ ς ο κονομίας, βασιζομένης στ ν γεωρ- 7

5 γικ παραγωγή. Σ λλο ργο του Ξενοφ ν μερικο μφισβητο ν τ ν γνησι τητά του, μ δ ν φαίνεται π ς χουν δίκιο στ Π ροι περ προσ δων σχολε ται μ α τ πο σήμερα λέγεται δημοσία ο κονομία, μ τ δημ σια ο κονομικ τ ς τ τε Aθηναϊκ ς πολιτείας, κα κυρίως μ τ ν τρ πο βελτιώσεώς τους. Δ ο ε ναι τ διαλεγ μενα πρ σωπα στ ν O κονομικ, Σωκράτης κα Kριτ βουλος, φαίνεται μως ν παρίστανται κα ν παρακολουθο ν τ ν συζήτησι κα λλα πρ σωπα φιλικά, πο μως παραμένουν μέχρι τέλους βωβά (βλ. O κονομ. III, 1). Πο γίνεται διάλογος, δ ν φαίνεται. O Ξενοφ ν δ ν νδιαφέρεται γι τ ν σκηνογραφία, πο ε ναι γενικ στο ς Πλατωνικο ς διαλ γους πράγματι ριστουργηματική. O Ξενοφ ν ρκε ται ν ε σάγη τ ν ναγνώστη στ θέμα μ τ ν φράσι, πο τ σο συχν ε ναι κα στ Aπομνημονε ματα, «κουσα δέ ποτε α το κα περ ο κονομίας τοιάδε διαλεγομένου». O Kριτ βουλος, μ τ ν πο ον συζητε Σωκράτης, ε ναι τ πρ σωπο τ κατάλληλο γι τ π νάπτυξιν θέμα κα π πλέον πρ σωπο φιλικ, γι τ πο ο Σωκράτης νδιαφέρεται. E ναι γυι ς το λαμπρο του φίλου, συνηλικιώτη, θαυμαστ κα μαθητ του, το Kρίτωνος. Kληρον μος μι ς πολ μεγάλης περιουσίας Kριτ βουλος, φαίνεται ν νομίζη π ς μπορε ν πιδίδεται στ ς διασκεδάσεις κα στ ς δονές, χωρ ς τ ν φ βο ν τελειώση ποτ λικ ε μάρεια. Eτσι το λάχιστον φήνεται ν διαφαν κα στ ν O κονομικ (II, 1-9) κα στ Aπομνημονε ματα (B VI), που Σωκράτης συζητε μαζί του περ φιλίας. O Kριτ βουλος πίσης μετέχει στ ν συζήτησι κα στ Συμπ σιον. O Σωκράτης λοιπ ν, πο νδιαφέρεται γι τ ν ζω το Kριτοβο λου, το γυιο το φιλτάτου του Kρίτωνος, μ ε χαρίστησι κα σ ν κτέλεσι καθήκοντος θέλει ν τ ν καθοδηγήση στ μέγα θέμα τ ς ο κονομίας, στ θέμα τ ς διοικήσεως κα ποδοτικ ς διαχειρίσεως τ ς περιουσιακ ς καταστάσεως, 8 μάλιστα ν ς κτηματία μεγάλου τ ς Aττικ ς, πο τ ε σοδήματά του κατ ξοχ ν βασίζονται στ ν γεωργικ παραγωγή. H διοίκησις τ ς διωτικ ς ο κονομικ ς ζω ς, γι ν ε ναι ποια πρέπει, παραγωγικ κα ποδοτική, δ ν ε ναι κάτι μικρ κα ε κολο, ε ναι τέχνη πιστήμη σπουδαία, ε ναι σ νολο γνώσεων κα δεξιοτήτων. H τέχνη α τ πιστήμη (ο δυ α τ ς ννοιες ταυτίζονται στ κείμενο το O κονομικο ) φαίνεται τελικ ν χη δεσμ γενικ πρ ς τ ν τέχνη το διοικε ν τ ν τέχνη το ρχειν νθρώπων, ποία ε ναι «τέχνη βασιλική». Σ α τ ν κριβ ς τ ν ννοια ε ναι φιερωμένο τ τελευτα ο (XXI) κεφάλαιο το O κονομικο, ς ε δος πιλ γου, στ ν ννοια το ρχηγο, το γέτη, πο διοικε. Aλλ ς πισκοπήσωμε σ ντομα τ περιεχ μενο τ ς ο κονομικ ς α τ ς πραγματείας το Ξενοφ ντος. O λος διάλογος κτείνεται σ ε κοσιένα κεφάλαια κα μπορε ν διακριθ σ δυ μέρη. Στ πρ το μέρος, μέχρι το βδ μου κεφαλαίου, διαλέγεται Σωκράτης μ τ ν Kριτ βουλο. Στ δε τερο Kριτ βουλος γίνεται κροατ ς μ νο, παρακολουθε τ ν Σωκράτη ν το ναδιηγ ται τ ν διάλογο πο ε χε κάποτε διος μ να κλεκτ Aθηνα ο μεγαλοκτηματία, τ ν Iσχ μαχο. Eτσι στ δε τερο μέρος το O κονομικο μ ν Kριτ βουλος μεταβάλλεται σ βωβ πρ σωπο, δ Σωκράτης π δάσκαλος μεταβάλλεται σ μαθητή, κο ει τ ς γν μες κα τ ν διδασκαλία το Iσχομάχου! Kα μως! T ξέρομε κα τ α σθαν μαστε, α τ ς Iσχ μαχος, «καλ ς κ γαθ ς», πρ σωπο πο δ ν ε ναι π λλο γνωστ, φαίνεται βέβαιο τι ε ναι πρ σωπο πλαστ κα σ ν ν κρ βεται κάτω π α τ τ νομα διος Ξενοφ ν, μεγαλοκτηματίας, ε τυχ ς κάτοχος το μεγάλου γροκτήματος κοντ στ ν Σκιλλο ντα, κε που ζησε τ πι ε τυχισμένα χρ νια τ ς ζω ς του, ς σ ζυγος ε τυχ ς μ τ ν Φιλησία, ς πατέρας ε τυχής, κ μη τ τε, μ τ δυ παιδιά του, τ ν Γρ λλο κα τ ν Δι δωρο, ς διοικητ ς το μεγάλου κτήματος, πο τ ε χε καταστήσει ληθιν «παράδεισο», κατ 9

6 τ πρ τυπο τ ν περσικ ν «παραδείσων», πως το ς περιγράφει κα στ ν K ρου νάβασιν, λλ κα δ στ ν O κονομικ (IV, 20 κ. ξ.), ξοχος ππέας κα ξοχος κυνηγ ς, ε σεβ ς τέλος Ξενοφ ν μ τ ς μεγάλες θυσίες στ ν Αρτέμιδα κα τ ς μεγάλες ορτές, που συνέρρεαν στ κτ μα μ τ ν περίφημο βωμ κα να τ ς Aρτέμιδος ορταστα ο γ ρω χωρικοί. Eξ λλου α τ ς Iσχ μαχος το δευτέρου μέρους το O κονομικο ξέρει πολ καλ ν συνδυάζη τ ν γεωργικ κα τ ν πολεμικ τέχνη α τ πο ε χε συνδυάσει στ ν δική του τ ν ζω Ξενοφ ν. Στ B μέρος το O κονομικο, μ τ ν ναδιήγησι, πο κάνει Σωκράτης πρ ς τ ν Kριτ βουλο τ ς συζητήσεώς του μ τ ν «καλ ν κα γαθ ν» Iσχ μαχο, συμβαίνει,τι γίνεται περίπου κα στ Πλατωνικ ν Συμπ σιον κα κε Σωκράτης κφράζει τ ς γν μές του γι τ ν ρωτα μ τ στ μα τ ς Διοτίμας, τ ς γνωστ ς μαντικ ς γυναικ ς π τ ν Mαντίνεια, πο τ ν ε χε ε σαγάγει στ μυστήρια το ρωτος. Kα δ πίσης Σωκράτης γίνεται μαθητ ς το Iσχομάχου στ θέμα τ ς ο κονομίας, πως ε χε γίνει μαθητ ς τ ς Διοτίμας στ θέμα το ρωτος. A τ ναδιήγησις το διαλ γου Σωκράτους κα Iσχομάχου, τσι πως γίνεται, φαίνεται σ ν μι γλυκει χ μι ς κάποιας μακριν ς ε τυχισμένης ποχ ς! Στ A μέρος το O κονομικο διάλογος Σωκράτους κα Kριτοβο λου διαρθρώνεται ς ξ ς: Στ πρ το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ν ρισθ ννοια τ ς ο κονομίας, το ο κου, τ ν χρησίμων κα βλαπτικ ν πραγμάτων. Δείχνεται σ α τ π σο ε κολα μπορε ν καταστραφ ο κονομία ν ς διώτη, ν α τ ς φεθ ν παρασυρθ π τ πάθη κα τ ς δον ς κα π σοι «ο κοι ε πατριδ ν» κατεστράφησαν χάρις στ ς μωρ ς φιλοδοξίες, στ ν μέθη κα στ ν λαιμαργία, τ ν κνηρία, τ ν μαλθακ τητα, τ ν μέλεια, ρατους, λλ φοβερο ς χθρο ς τ ν νθρώπων. Στ δε τερο κεφάλαιο γίνεται μι σ γκρισις τ ς πτωχ ς 10 περιουσίας το Σωκράτους μ τ ν μεγάλη περιουσία το Kριτοβο λου κα Σωκράτης βρίσκει τ ν αυτ του πλουσιώτερο! Aνάγκη λοιπ ν, ν Kριτ βουλος δ ν θέλη ν πάθη,τι ο π γονοι παλαι ν ε πατριδ ν, ν μάθη τ ν πιστήμη τ ς ο κονομίας, πο ε ναι πολ τως παραίτητη, στε ν ρυθμίση ποδοτικ τ ν λη του ο κονομικ ζωή. Στ τρίτο κεφάλαιο γίνεται λ γος γι τ ν τάξι στ σπίτι, γι τ ν καλ κα κακ διοίκησι το σπιτιο. Στ τέταρτο κεφάλαιο συζήτησις στρέφεται γ ρω π τ ς διάφορες τέχνες, γι τ ποι ς ρμ ζουν ν τ ς σκ νας, πως πρέπει, λε θερος νθρωπος. Aποκλείονται ο «βαναυσικές». Eξαίρονται δυ, γεωργία κα πολεμικ τέχνη. Kα τ ς δυ α τ ς τέχνες χι μ νο δ ν τ ς πέφευγε, λλ ταν προσφιλε ς κα στ ν βασιλι τ ν Περσ ν! T παράδειγμα το K ρου, το νδοξοτάτου κα πολεμικωτάτου ( θαυμασμ ς το Ξενοφ ντος πρ ς τ ν φίλο κα μοτράπεζο, τ ν κστρατεία το ποίου κατ το δελφο του παρηκολο θησε), ε τυχισμένου κάποτε μέσα στ ν «παράδεισο» τ ν νακτ ρων τ ν Σάρδεων, δίνει λαμπρ τητα στ ς δυ τέχνες, κατ ξοχ ν κατάλληλες γι το ς λε θερους πολ τες, τ ν γεωργικ κα τ ν πολεμικ τέχνη. Στ πέμπτο κεφάλαιο γίνεται τ ς γεωργίας τ γκώμιον. H γεωργικ τέχνη δ ν παρέχει μ νο τ λικ γαθά, πο στηρίζουν τ ν ο κονομικ ζω τ ν νθρώπων. Πέραν α τ ν παρέχει τ ν γεία κα τ ν ε εξία σώματος κα ψυχ ς, διδάσκει τ ν δικαιοσ νη, ναπτ σσει τ ν νδρεία, καλλιεργε τ ν γάπη πρ ς τ ν λευθερία, τ ν πολεμικ ρετή, τ ν φοσίωσι στ ν πατρίδα κα πιβάλλει α θ ρμητα τ ν περάσπισί της. Στ κτο κεφάλαιο, μετ π μι περιεκτικ νακεφαλαίωσι τ ς μέχρι τ ς στιγμ ς κείνης συζητήσεως κ μέρους το Σωκράτους, φέρεται τ παράδειγμα το Iσχομάχου, ς το δανικο ο κον μου, το δανικο κτηματία, πο, σκ ντας τ ν ο κονομία, τ ν τέχνη δηλαδ τ ς διοικήσεως κα ποδοτικ ς διαχειρίσεως τ ς περιουσίας μ βάσι τ ν γεωργία, ναδεικν - 11

7 εται κα ναγνωρίζεται π λους, νδρες κα γυνα κες, πολ τες κα ξένους, «καλ ς κ γαθ ς», τέλειος κα στ σ μα κα στ ν ψυχή. Aπ τ βδομο κεφάλαιο ρχίζει τ δε τερο μέρος πο μπορε ν διακριθ σ δ ο τμήματα, τ πρ το μέχρι τ κεφάλαιο δέκατο πέμπτο, τ δε τερο μέχρι κα τ ε κοστ, μ πίλογο τ ς λης πραγματείας τ τελευτα ο, ε κοστ πρ το κεφάλαιο. Στ βδομο κεφάλαιο ρχίζει διάλογος Σωκράτους κα Iσχομάχου. T ν Iσχ μαχο συνάντησε Σωκράτης στ ν γορά, στ ν στο το Eλευθερίου Δι ς, κα ρχισαν τ ν συζήτησι. T πρ το θέμα ε ναι τ θέμα το σπιτιο. H γυνα κα ε ναι βασίλισσα τ ς ο κιακ ς κυψέλης, πως συμβαίνει μ τ ν βασίλισσα τ ν μελισσ ν. Kαθορίζεται σκοπ ς το γάμου. O Iσχ μαχος κθέτει στ ν Σωκράτη π ς διαπαιδαγώγησε τ ν νεαρ σ ζυγ του, μ λις 15ετ, πο π τ πατρικ της σπίτι δ ν γνώριζε παρ μ νο π ς ν ε ναι ε πειθ ς κ ρη κα τ πολ πολ ν μοιράζη τ μαλλι στ ς πηρέτριες γι τ ν ργαλει κα τ πλέξιμο. Στ γδοο κεφάλαιο Iσχ μαχος μιλε στ ν νεαρή του σ ζυγο, πως διηγε ται στ ν Σωκράτη, γι τ ν τάξι στ σπίτι, προϋπ θεσι τ ς ο κονομίας. Yπ δειγμα τάξεως τ μεγάλο Φοινικικ «πλο ο τ ς γραμμ ς», πως θ λέγαμε σήμερα, πο προσήγγιζε συχν στ ν Πειραι, κα πο τ πεσκέφθη Iσχ μαχος. T γκώμιο τ ς τάξεως, πο γίνεται μ τ στ μα το Iσχομάχου, μάλιστα μ τ ς παρομοιώσεις πρ ς τ ς στρατιωτικ ς παρατάξεις, πρ ς τ πορευ μενα κα παρελα νοντα στρατε ματα, ε ναι τ σο θερμ! O Ξενοφ ν π τ ν περιπέτειά του στ ν Aσία μ τ ν νάβασι το K ρου κα τ ν κάθοδο τ ν Mυρίων ε χε τ ς θαυμάσιες ε κ νες τ ν τακτικ ν στρατευμάτων, τ ν πορει ν κα τ ν παρελάσεων, λλ κα τ ν συνεπει ν, τ σο καταστρεπτικ ν γι να στράτευμα, τ ς ταξίας! T νατο κεφάλαιο ε ναι φιερωμένο στ ν διαπαιδαγώγησι τ ς νεαρ ς συζ γου το Iσχομάχου γι τ ν ργάνωσι το σπι- 12 τιο, γι τ καθήκοντα κα τ ν ρμοδι τητα τ ς συζ γου ς ο κοδέσποινας. Iδιαίτερος λ γος γίνεται γι τ ν κλογ τ ς καταλλήλου ο κον μου, πο ποτελε τ ν πρώτη βοηθ τ ς ο κοδέσποινας κα γι τ ν τρ πο πο πρέπει τ συζυγικ ζε γος ν τ ς συμπεριφέρεται, γι ν ξασφαλίζη τ ν γάπη της κα τ νδιαφέρον της γι τ σπίτι. T δέκατο κεφάλαιο φιερώνεται στ ν γυνα κα κα στ ν καλλωπισμ της. H πάτη, πο γίνεται μ τ ν φθονη χρ σι ψιμυθίων, κοσμημάτων, ψηλ ν ποδημάτων, ο τε τ ν μορφι τ ν πραγματικ τ ς γυναίκας ξασφαλίζει, λλ κα ε ναι, βασικά, ν ητη. Mπορε μι φτιασιδωμένη γυνα κα ν πατ το ς ξένους μολον τι δ σκολα κι α το ς το ς δικο ς της μως κα τ ν νδρα της δ ν μπορε ν τ ν ξαπατ. A τ πο καναν ο ν ητες στές, πο κατανάλωναν τ μέγα μέρος το χρ νου τους γι τ ν πλασματικ μφάνισί τους, ε ναι παράδεκτο κα καταδικαστέο στ ν συζυγικ βίο, κα ε ναι πι πολ παράδεκτο γι τ ν σ ζυγο ν ς κτηματία. T κάλλος τ ληθιν τ ς γυναίκας, κα δ τ ς συζ γου, γκειται στ ν λλειψι πιτηδε σεως, στ ν γεία κα τ ν ε εξία το σώματος κα στ ν ζωηρ τητα κα τ ν ροδαλ τητά του, πο ποκτ νται μ τ ν ζωηρ κίνησι, τ ν πίβλεψι το σπιτιο, τ ν ο κιακ ργασία, τ καλ κα μετρημένο φαγητ. T κάλλος τ γυναικε ο γκειται στ ν πλ τητα κα στ ν κομψ τητα κα στ ν νεπιτήδευτη μφάνισι τ ς γυναίκας, πο τσι γίνεται κα τ π δειγμα γι τ ς πηρέτριές της. Στ νδέκατο κεφάλαιο Σωκράτης ζητε ν μάθη π τ ν Iσχ μαχο τ δικά του τ ργα κα τ ς δικές του πασχολήσεις π ς τ κατάφερε ν ναγνωρισθ κατ κοιν μολογία καλ ς κ γαθ ς; O Iσχ μαχος πλ κα χωρ ς δυσκολία το κθέτει τ ς σχολίες του, τ ν πρωϊνή του γερσι, τ ν μετάβασι στ κτήματά του μ τ π δια ς σκησι σωματική, τ ν πίβλεψι τ ν ργασι ν κα τ ν ργατ ν, τ ν σκησί του στ ν ππασία, σ λα κε να πο το ξασφαλίζουν τ ν σωματικ 13

8 γεία κα ε εξία. Δ ν παραλείπει κ μη ν σκ ται κα στ λέγειν, στ ν μιλ μ κρίβεια κα σαφήνεια, στε ν μπορ κα ν κατηγορ, ταν ε ναι νάγκη, κα ν περασπίζεται πίσης, λλ πάντα τ ν λ γο τ ν χρησιμοποιε ς πηρέτη τ ς λήθειας κα το δικαίου. T δωδέκατο κεφάλαιο ε ναι φιερωμένο στ ν κλογ κα τ ν κπαίδευσι τ ν πιστατ ν τ ν κτημάτων. O πιστάτες ε ναι κάτι σημαντικ κα νάλογο πρ ς τ ν ο κον μο, τ ν πρώτη βοηθ τ ς ο κοδέσποινας. Kα ε ναι κ μη σπουδαι τεροι ο πιστάτες π τ ν ο κον μο το σπιτιο. T καθήκοντά τους ξετάζονται στ δέκατο τρίτο κεφάλαιο. Πρέπει ν διοικο ν το ς ργάτες - δο λους, ν κατευθ νουν τ ς ργασίες. Στ δέκατο τέταρτο κεφάλαιο ξετάζεται τ μέγα προσ ν τ ν πιστατ ν, τιμι τητα κα τρ πος πο τ ν διδάσκει κα τ ν ξασφαλίζει Iσχ μαχος. Σοβαρ μέσον παροχ καλ ς μοιβ ς, λλ κα φαρμογ τιμωρίας. E ναι σοφές, λέγει, ο διατάξεις τ ς νομοθεσίας το Δράκοντος κα το Σ λωνος σχετικ μ τ ς τιμωρίες τ ς κλοπ ς. Aπ τ δέκατο πέμπτο κεφάλαιο ρχίζει κα τελειώνει στ ε κοστ, πως λέχθη παραπάνω, τ δε τερο τμ μα το B μέρους το O κονομικο. Eδ πι Σωκράτης ζητε ν τ ν διδάξη Iσχ μαχος τ ν γεωργικ τέχνη. Kα Iσχ μαχος το παρουσιάζει τ ν γεωργία ς τέχνη ε γενικ κα πο ε κολα μπορε κανε ς ν τ ν μάθη. Στ π μενο κεφάλαιο, τ δέκατο κτο, Iσχ μαχος ναφέρεται στ ν κτίμησι το δάφους, τ ν καταλληλ τητά του γι κάθε ε δος φυτείας κα σπορ ς, τέλος ναφέρεται στ ν περιγραφ το ργώματος τ ν γρ ν, πρώτης γεωργικ ς ργασίας. Στ δέκατο βδομο κεφάλαιο λ γος ε ναι περ σπορ ς κα σκαλίσματος. Στ δέκατο γδοο περιγράφεται θερισμ ς, τ λώνισμα, τ λίχνισμα. Στ δέκατο νατο γίνεται λ γος γι τ φ τεμα κλημάτων, συκι ν, λαιοδένδρων κ.λπ. O Σωκράτης τώρα ξαίρει τ ν προσφιλ του μέθοδο, τ ν διαλεκτική, τ ν ρευνα κάθε θέματος μ τ ν ρώ- 14 τησι κα τ ν π κρισι. A τ ς τρ πος, τ ς ρωταποκρίσεως, πο φαρμ σθηκε κα στ ν συζήτησι μ τ ν Iσχ μαχο περ γεωργίας, φερε στ φ ς τ ς δικ ς του συνειδήσεως γνώσεις γεωργικές, πο π ρχαν στ βάθος τ ς ψυχ ς του κα πο ν μιζε ως τ τε π ς δ ν τ ς ξερε! Στ ε κοστ κεφάλαιο δίδεται π τ ν Iσχ μαχο (δηλαδ π τ ν Σωκράτη μ τ στ μα το Iσχομάχου) πάντησις στ ν ρχικ ρώτησι το Kριτοβο λου, π ς ο κογένειες μεγάλες μ κτήματα κα περιουσία κατεστράφησαν, π ς πάρχουν γεωργοί, πο χουν περισσε ματα, κα γεωργοί, πο χι μ νο περισσε ματα δ ν χουν, λλ κα ε ναι πνιγμένοι στ χρέη. Eχθρ ς τ ς γεωργίας, πως κα τ ς στρατηγικ ς κα τ ς πολεμικ ς τέχνης κα τ ς πιτυχίας στ ς θλητικ ς πιδ σεις, ε ναι μέλεια κα διαφορία. H ργία, μέλεια διαφορία, λλειψις νδιαφέροντος ε ναι κατήγορος ψυχ ς κνηρ ς (O κον. XX, 15) κα καλ ργασία διαφέρει π τ ν ργασία πο γίνεται χωρ ς πιμέλεια, σο διαφέρει ργασία γενικ π τ ν ργία (O κον. XX, 20). H γεωργία, πως λες ο τέχνες, χρειάζεται τ ν γάπη μας! T ε κοστ πρ το κεφάλαιο, πο ποτελε κα τ ν πίλογο το ργου, πως δη παρετηρήσαμε, ε ναι φιερωμένο σ συνέχεια τ ς συζητήσεως το Σωκράτους κα το Iσχομάχου, στ θέμα τ ς διοικητικ ς καν τητος, στ θέμα το «ρχικο νδρ ς», στ θέμα το ξιου γέτη, τ σο προσφιλ ς θέμα κα στ ν Σωκράτη κα στ ν Ξενοφ ντα. Σ ποιαδήποτε τέχνη, κα συνεπ ς κα στ ν ο κονομία, πο χει ς βάσι τ ν γεωργία, μητέρα κα τροφ τ ν λλων τεχν ν, τ μέγιστο ζήτημα παραμένει κα πάλι να: τ ζήτημα τ ς διοικήσεως νθρώπων διοικητικ καν τητα ε ναι τ βασικ στοιχε ο λων τ ν νθρωπίνων νεργει ν ε τε γεωργικ ς ε ναι α τ ς ε τε πολιτικ ς ε τε ο κιακ ς ε τε πολεμικές. Στ ν διοίκησι νθρώπων χρειάζεται γέτης, ξιος, καν ς, α τ ς πο διοικε μ τ ν θέλησι κα τ ν νθουσιώδη συγκατάθεσι τ ν διοικουμένων, 15

9 α τ ς πο ξέρει ν μπνέη τ ν πρ θυμη ργασία κα τ ν ε γενικ μιλλα. A τ μως δ ν ε ναι μ νο γν σις κα μάθησις κα πε ρα κα σκησις, ε ναι πρ τα π λα δώρημα θε ον, πο δίδεται σ κείνους, ο πο οι χουν πραγματικ φιερώσει τ ν αυτ τους στ ν σωφροσ νη (XXI, 12) κα «μέγας τ ντι ο τος νήρ, ς ν μεγάλα δ νηται γνώμ η διαπράξασθαι μ λλον ρώμ η» (O κον. XXI, 8). Hδη ρχα οι γραμματικο (φιλ λογοι) διετ πωσαν τ ν γνώμη τι O κονομικ ς δ ν συνιστ διαίτερη, νεξάρτητη συγγραφ το Ξενοφ ντος, λλ τι ε ναι συνέχεια τ ν Aπομνημονευμάτων κα ποτελε τ πέμπτο βιβλίο το ργου α το. T ν γνώμη α τή, πο τ ν ποστήριξαν κα νεώτεροι φιλ λογοι, ξένοι κα δικοί μας 1, τ ν στηρίζουν, κυρίως, στ ν τρ πο πο ρχίζει O κονομικ ς κα πο δείχνει σ ν συνέχεια τ ν Aπομνημονευμάτων: «Hκουσα δέ ποτε α το κα περ ο κονομίας τοιάδε διαλεγομένου». H γνώμη α τ ν το τοις δ ν φαίνεται ν ε σταθ. T φος το O κονομικο διαφέρει πολ π τ φος τ ν Aπομνημονευμάτων, κφρασις ε ναι περισσ τερο καλλιεργημένη, συγγραφικ τέχνη το Ξενοφ ντος φαίνεται ν χη πιτελέσει σημαντικ πρ οδο κα μορφ το Σωκράτους ε κονίζεται ζωηρ τερα κα λευθεριώτερα. O ζωηρ ς διάλογος κρατε διάπτωτο τ νδιαφέρον το ναγνώστη, πρ γμα πο δ ν συμβαίνει πάντοτε στ Aπομνημονε ματα Eξ λλου κα τ περιεχ μενο το O κονομικο δ ν βρίσκεται σ μεση σχέσι πρ ς τ βασικ θέμα τ ν Aπομνημονευμάτων, πο ποσκοπο ν μέσως στ ν νασκευ τ ς συκοφαντικ ς κατηγορίας κατ το Σωκράτους π σεβεί α κα διαφθορ το θους τ ς νε τητας. T ς φολογικ ς κα λογοτεχνικές, γενικά, διαφορ ς πέδωσαν μερικο στ ν στήρικτη π θεσι τι τ ν O κονομικ πεξεργάσθηκε ργ τερα νεώτερος Ξενοφ ν, 1. Bλ. Γ. Mιστριώτη, Eλληνικ Γραμματολογία, ν Aθήναις 1897 (τ μ. B, σελ. 134). 16 γγον ς του, υ ς το Γρ λλου, πο π ρξε μαθητ ς το ρήτορος Iσοκράτους 2. Yποστηρίχθηκε πίσης ποψις τι O κονομικ ς δ ν σώζεται λ κληρος, τι κάποιο πρ το μέρος του, πο πιθαν ς ναφερ ταν γενικ στ θέμα «πολιτεία», χάθηκε κα τι λη πραγματεία ποτελε να ε δος παντήσεως το Ξενοφ ντος στ ν Πολιτεία το Πλάτωνος κα κυρίως στ ς δέες πο κε διατυπώνονται περ κοινοκτημοσ νης γαθ ν κα γυναικ ν 3. Kα π θεσις α τ μως δ ν φαίνεται ν χη σοβαρ στηρίγματα. Aπ καμμι πολ τως πηγ δ ν προκ πτει τι π ρχε κα κάποιο πρ το μέρος, μικρ μεγάλο διάφορο, πο χάθη. Διατυπώνονται βέβαια στ ν O κονομικ δέες γι τ ν θέσι τ ς γυναίκας, διάφορες πρ ς κε νες τ ς Πλατωνικ ς Πολιτείας ε ναι δέες συντηρητικές, παρ μοιες μ τ ν γνώμη το Περικλέους στ ν Eπιτάφιο. H γυνα κα ε ναι δέσποινα, βασίλισσα τ ς ο κιακ ς κυψέλης. O νδρας ε ναι γι τ ς ξωτερικ ς ργασίες. Eτσι πλασε θε ς, τονίζεται, τ νθρώπινο ζευγάρι. Aλλ δ ν ε ναι γυνα κα στ ν O κονομικ δο λη το νδρ ς, τ πλάσμα πο δ ν χει γνώμη ε ναι πε θυνο τομο, πο σκε μέγα ργο, πο στηρίζει «τ ν ο κον», πο συζητε τ προβλήματα το σπιτιο μ τ ν σ ζυγο ξία καθεν ς π το ς συζ γους γκειται στ ποι ς θ κάμη τ ν ργασία του κα θ πιτελέση τ καθήκοντά του καλ τερα κα ποδοτικώτερα. H πρ οδος το ο κου ξαρτ ται π τ ν ρμονία, τ ν λληλοεκτίμησι, τ ν λληλοσεβασμ το ζε γους. Bάσις τ ς ο κονομικ ς ζω ς ε ναι παρξις τ ς τομικ ς διοκτησίας, πιμελής, μεθοδικ καλλιέργεια τ ς γ ς κα σώφρων κα συνετ διαχείρισις κ μέρους τ ς συζ γου τ ν ε σαγομένων στ σπίτι γαθ ν. O Ξενοφ ν στ ν O κονομικ κφράζει συντηρητικ ς γιε ς ντιλήψεις κα γι τ ν διωτικ ο κονομία, στηριγμένη στ ν γεωρ- 2. Bλ. Γ. Mιστριώτη, νθ νωτ. 3. Bλ. Ξενοφ ντος O κονομικ ς, κδοτικ ς ο κος I. και Π. Zαχαροπο λου, 1939, ε σαγωγή. 17

10 γία, μητέρα κα τροφ λων τ ν τεχν ν, κα γι τ ν θέσι τ ς γυναίκας κα γενικ γι τ ν λη ο κογενειακ ζωή, τσι πως τ ν ζησε α τ τ ν ζω διος Ξενοφ ν, λλος Iσχ μαχος, πυργοδεσπ της στ κτ μα κοντ στ ν Σκιλλο ντα, μ τ ν σ ζυγ του Φιλησία κα τ παιδιά του. A τ ν τ ν ζω προτιμ κα α τ ν κθέτει, λοκληρώνοντας τ ν μορφ το δασκάλου του, το Σωκράτους, ς νθρώπου, σώφρονος, δικαίου, μ ψυχικ κ σμο ε γενέστατο, τελείου στ ν διωτικ κα τ ν δημοσία ζωή του. T λικ γαθ Iσχ μαχος δ ν χρησιμοποιε μ νο γι τ ν αυτ του κα τ ν ο κογένειά του, λλ κα γι τ ν ε τυχία τ ν λλων κα γι τ καλ τ ς π λεως. M τ ν O κονομικ του Ξενοφ ν κα μ τ ν λλη πραγματεία του, πο φέρει τ ν πιγραφή Π ροι περ προσ δων, νοιξε τ ν δρ μο στ ν ο κονομικ πιστήμη, τ σο σημαντικ στ ς μέρες μας. Γι α τ κα κτιμήθηκε τ ργο το το το Ξενοφ ντος κα στ ν ρχαι τητα κα π το ς Pωμαίους κα μέχρι σήμερα, γι τ πρακτικ του περιεχ μενο κα τ πολ τιμα κοινωνικ διδάγματα. O Θε φραστος τ μελετο σε κα τ κτιμο σε πολ, Pωμα ος ρήτωρ, φιλ σοφος κα πολιτικ ς Kικέρων τ μετέφρασε στ ν Λατινική, Bιργίλιος, μεγάλος Pωμα ος ποιητής, τ χει ς βάσι στ Γεωργικά του. Kα στο ς νεωτέρους χρ νους δ ν παυσε ν κιν τ νδιαφέρον κα ν μελετ ται. Γιατί, σο κα ν πολλ ς διατυπωμένες στ ν πραγματεία α τ ν ο κονομικ ς γν μες ε ναι πλέον ξεπερασμένες, σο κα ν μ ς νοχλ σήμερα ν διαβάζωμε γι τ ν θεσμ τ ς δουλείας, O κονομικ ς δ ν προκαλε μ νο πλ ρχαιογνωστικ νδιαφέρον, πειδ παρέχει φθονα στοιχε α γι τ ν μελέτη τ ς ο κονομικ ς, τ ς κοινωνικ ς, τ ς διωτικ ς ζω ς τ ς ποχ ς κείνης, μετ τ ν Πελοποννησιακ π λεμο ξία του γκειται πι πολ στ νθρωπιστικ του πνε μα. T ρωμα τ ς ρετ ς φθονο ξεχ νεται π τ ργο πολ τιμα ε ναι τ διδάγματα γι τ ν τάξι κα τ ν συνετ διαχείρισι τ ν γαθ ν, πο παράγει νθρωπίνη ργασία, γι τ ν ψηλ 18 θέσι κα τ ν ποστολ τ ς γυναίκας μέσα στ ν ο κογένεια, γι τ ν μεγάλη ξία τ ς ρμονίας στ ν συζυγικ βίο, στηριγμένης στ ν θερμ γάπη κα τ ν καταν ησι, γι τ ν ξία, τέλος, τ ς γροτικ ς ζω ς κα γι τ ν τιμ πο ρμ ζει στο ς νθρώπους πο καλλιεργο ν τ ν μητέρα-γ κα μ τ ν ερ μ χθο τους παρέχουν τ γαθ σ λες τ ς κοινωνικ ς τάξεις. 19

11 μπμ π Δø ø 20

12 KEΦAΛAION ENΔEKATON KEΦAΛAION ENΔEKATON XI 2 3 Eντε θεν δ γ ε πον Ω Iσχ μαχε, τ μ ν δ περ τ ν τ ς γυναικ ς ργων καν ς μοι δοκ κηκοέναι τ ν πρώτην, κα ξιά γε πάνυ παίνου μφοτέρων μ ν. τ δ α σ ργα, φην γώ, δη μοι λέγε, να σ τε φ ο ς ε δοκιμε ς διηγησάμενος σθ ς κ γ τ το καλο κ γαθο νδρ ς ργα τελέως διακο σας κα καταμαθών, ν δ νωμαι, πολλήν σοι χάριν ε δ. Aλλ ν Δί, φη Iσχ μαχος, κα πάνυ δέως σοι, Σώκρατες, διηγήσομαι γ ποι ν διατελ, να κα μεταρρυθμίσ ης με, ν τί σοι δοκ μ καλ ς ποιε ν. Aλλ γ μ ν δή, φην, π ς ν δικαίως μεταρρυθμίσαιμι νδρα πειργασμένον καλ ν τε κ γαθ ν, κα τα τα ν ν ρ ς δολεσχε ν τε δοκ κα ερομετρε ν καί, τ πάντων δ νοητ τατον δοκο ν ε ναι γκλημα, πένης καλο μαι; Yστερ π α τ γ το ε πα Ως πρ ς τ ργα βεβαίως τ ς γυναίκας σου, Iσχ μαχε, θαρρ τι ρκετ χω κο σει γι πρώτη φορ τώρα, κα πράγματα μάλιστα γι τ πο α σφαλ ς ξίζετε πολλο ς παίνους κα ο δυ σας. Tώρα μως πλέον παρακαλ ν μο ε π ς κα γι τ δικά σου ργα, κα γι ν ε χαριστηθ ς κα σ κθέτοντας κε να γι τ πο α χεις ποκτήσει τ καλ νομα, κα γώ, κο οντας κα μαθαίνοντας καλ ν μπορ, τ ργα ν ς νθρώπου «καλο κα γαθο», θ σο χρωστ μεγάλη ε γνωμοσ νη. 2. Aλλ ναί, γι νομα το Δι ς, πολ ε χαρίστως, ε πε Iσχ μαχος, θ σο κθέσω σα γ ξακολουθητικ κάνω, γι ν μ διορθώσης μάλιστα, ν σο φαν τι κάτι δ ν τ κάνω καλά. 3. M γ μ ποι δικαίωμα, ε πα, μπορ ν διορθώσω να νδρα, πο ε ναι πι λοκληρωμένος «καλ ς κ γαθ ς», κα μάλιστα γώ, πο ε μαι νθρωπος, πο ος παρέχω στ ν κ σμο τ ν ντ πωσι π ς κα φλυαρ κα εροβατ 106 κα πο νομάζομαι φτωχ ς, κατηγορία πο φαίνεται βέβαια πι ν ητη π λες; 106. O κατηγορίες ε ς βάρος το Σωκράτους τι σχολε ται μ μάταιες ρευνες κα νωφελ πράγματα κα συζητήσεις χωρ ς σημασία, δηλαδ τι φλυαρε κα εροβατε, ξεκίνησαν π τ ν μεγάλο κωμικ ποιητ Aριστο- 140 φάνη μ τ ν κωμωδία Nεφέλαι, που Σωκράτης παριστάνεται «α ωρο μενος» μέσα σ καλάθι ν εροβατ κα ν περιφρον τ ν λιο, ο δ μαθητές του σκυμμένοι ν ρευνο ν τ «π τ ν γ ν». 141

13 κα πάνυ μεντ ν, Iσχ μαχε, ν ν πολλ θυμί α τ πικλήματι το τ ω, ε μ πρ ώην παντήσας τ Nικίου το πηλ του ππ ω ε δον πολλο ς κολουθο ντας α τ θεατάς, πολ ν δ λ γον χ ντων τιν ν περ α το κουον κα δ τα ρ μην προσελθ ν τ ν πποκ μον ε πολλ ε η χρήματα τ ππ ω. δ προσβλέψας με ς ο δ γιαίνοντα τ ρωτήματι ε πε Π ς δ ν ππ ω χρήματα γένοιτο; ο τω δ γ νέκυψα κο σας τι στ ν ρα θεμιτ ν κα πένητι ππ ω γαθ γενέσθαι, ε τ ν ψυχ ν φ σει γαθ ν χοι. ς ο ν θεμιτ ν κα μο γαθ νδρ γενέσθαι διηγο τελέως τ σ ργα, να, τι ν δ νωμαι κο ων καταμαθε ν, πειρ μαι κα γώ σε π τ ς α ριον μέρας ρξάμενος μιμε σθαι. κα γ ρ γαθή στιν, φην γώ, μέρα ς ρετ ς ρχεσθαι. Σ μ ν παίζεις, φη Iσχ μαχος, Σώκρατες, γ δ μως σοι διηγήσομαι γ σον δ ναμαι πειρ μαι πιτηδε ων διαπερ ν τ ν βίον. 4. Kα χωρ ς λλο, Iσχ μαχε, θ μουν πάρα πολ στενοχωρημένος γι τ ν πωνυμία α τή, ν δ ν συναντο σα πρ ν π λίγο καιρ τ λογο το Nικίου 107, πο ε ναι νεοφερμένος στ ν π λι μας, κα πο ε δα ν τ κολουθο ν πολλο θεατ ς κα κουσα μερικο ς π α το ς ν κάνουν πολ λ γο γι α τ τ τε πλησίασα τ ν πποκ μο κα τ ν ρώτησα ν τ λογο χη ποκτήσει πολλ χρήματα. 5. Kα κε νος, κοιτάζοντάς με κπληκτος, σ ν ν μ μουν στ λογικά μου, μ τέτοια ρώτησι πο το κανα, μο ε πε π ς ε ναι δυνατ ν να λογο ν χη χρήματα; Eτσι λοιπ ν γ π ρα θάρρος, ταν κουσα τι πιτρέπεται σ να λογο, ν κα πτωχ, ν γίνη καλ, ν π τ ν φ σι χει γεννηθ μ καλ ψυχή. 6. M τ ν λπίδα λοιπ ν τι κα γ μπορ ν γίνω καλ ς νθρωπος, ξιστ ρησέ μου λεπτομερ ς τ ργα τ δικά σου, στε, κο οντάς τα, ν τ μάθω καλά, ν μπορ, κα τσι ν προσπαθ κα γώ, ρχίζοντας π τ ν α ριαν μέρα, ν σ μιμο μαι δι τι α ριαν ε ναι καλ μέρα 108, ε πα γώ, γι ν ρχίσω τ ν σπουδ τ ς ρετ ς Σ βέβαια στειε εσαι, ε πε Iσχ μαχος, Σωκράτη, γ μως θ σο ξιστορήσω τ ργα, στ πο α γώ, σο μο ε ναι δυνατ ν, προσπαθ ν καταγίνωμαι κα ν περν τ ν ζωή μου Nικίας δ ν πρ κειται γι τ ν γνωστ Aθηνα ο στρατηγ πο μετέσχε τ ς κστρατείας στ ν Σικελία. Πρ κειται γι πρ σωπο γνωστο λλοθεν, νεοφερμένο στ ς Aθήνας τ τε Kαλ μέρα πρ ληψις περ καλ ν κα κακ ν μερ ν (α σιαι καθαρα μέραι μέραι παίσιαι ποφράδες) ε ναι παλαιοτάτη ξακολουθε στ ν λα μέχρι σήμερα κα το το ξ φορμ ς κακ ν γεγον των πο συνέβησαν ρισμένη μέρα ( Tρίτη λωσις τ ς Kωνσταντινουπ λεως π 142 το ς Tο ρκους). Γι το ς ρχαίους Eλληνες ποφράδες ταν ο τελευτα ες μέρες το μην ς, φιερωμένες στο ς θεο ς. O Σωκράτης ε ρωνε εται τ ς λαϊκ ς α τ ς προλήψεις H λη φήγησις το Σωκράτους γι τ λογο το Nικίου, καυστικ ε ρωνική, ποβλέπει στ ν διδάξη τι ξία το νθρώπου γκειται στ ν βαθμ τ ς ρετ ς, πο νθρωπος χει κα χι στ ν πλο το κα τ ν πολυτελ ζωή. 143

14 πε γ ρ καταμεμαθηκέναι δοκ τι ο θεο το ς νθρώποις νευ μ ν το γιγνώσκειν τε δε ποιε ν κα πιμελε σθαι πως τα τα περαίνηται ο θεμιτ ν ποίησαν ε πράττειν, φρονίμοις δ ο σι κα πιμελέσι το ς μ ν διδ ασιν ε δαιμονε ν, το ς δ ο, ο τω δ γ ρχομαι μ ν το ς θεο ς θεραπε ων, πειρ μαι δ ποιε ν ς ν θέμις μοι ε χομέν ω κα γιείας τυγχάνειν κα ώμης σώματος κα τιμ ς ν π λει κα ε νοίας ν φίλοις κα ν πολέμ ω καλ ς σωτηρίας κα πλο του καλ ς α ξομένου. κα γ κο σας τα τα Mέλει γ ρ δή σοι, Iσχ μαχε, πως πλουτ ς κα πολλ χρήματα χων πολλ χ ης πράγματα το των πιμελ μενος; Kα πάνυ γ, φη Iσχ μαχος, μέλει μοι το των ν ρωτ ς δ γάρ μοι δοκε, Σώκρατες, κα θεο ς μεγαλείως τιμ ν κα φίλους, ν τινος δέωνται, πωφελε ν κα τ ν π λιν μηδ ν [τ ] κατ μ χρήμασιν κ σμητον ε ναι. Kα γ ρ καλά, φην γώ, Iσχ μαχε, στ ν σ λέγεις, κα δυνατο γε σχυρ ς νδρ ς π ς γ ρ ο ; τε πολλο μ ν ε σ ν νθρωποι ο ο δ νανται ζ ν νευ το λλων δε σθαι, πολλο δ γαπ σιν, ν δ νωνται τ αυτο ς ρκο ντα πορίζεσθαι. ο δ δ δυνάμενοι μ μ νον τ ν αυτ ν ο κον διοικε ν, λλ κα περιποιε ν στε κα τ ν π λιν κοσμε ν κα το ς φίλους πικουφίζειν, π ς το τους ο χ βαθε ς τε κα ρρωμένους νδρας χρ νομίσαι; 110. E πράττω σήμαινε στ ν ρχαία γλ σσα ε τυχ. Aλλ ε πράττω ρχικ κα κυριολεκτικ σήμαινε καλ ς νεργ, ρθ ς νεργ συνεπ ς ε τυχία το νθρώπου ξαρτ ται π τ ς ρθ ς νέργειές του, πο ε ναι π ρροια τ ς γνώσεως κα τ ς φρονήσεως. Aλλ ε τυχία γενικ ς, γι τ ν ε σεβ Ξενοφ ντα, ε ναι πάντοτε στ χέρι το θεο O Σωκράτης ο τε πεδίωκε ο τε κτιμο σε τ ν πλο το. Προσπα Δι τι νομίζω π ς χω καλ καταλάβει τι ο θεο δ ν πιτρέπουν, συνήθως, στο ς νθρώπους ν ε τυχο ν, ν ο νθρωποι δ ν γνωρίζουν σα πρέπει ν κάνουν 110 κα ν δ ν φροντίζουν π ς ν τ τελειώνουν λλ κα π σους χουν φρ νησι κα πιμέλεια, σ λλους πιτρέπουν ν ε τυχο ν κα σ λλους χι. Γι α τ λοιπ ν γ πρ τα πρ τα τιμ το ς θεο ς κα προσπαθ μ τ ς προσευχές μου ν πιτ χω π α το ς ν μο δίνουν, σο πιτρέπεται, κα γεία κα σωματικ δ ναμι κα τιμ κ μέρους τ ς π λεως κα γάπη μεταξ τ ν φίλων κα ντιμη σωτηρία στ ν π λεμο κα πλο το, πο ν μεγαλώνη μ ντιμα μέσα. 9. Kα γώ, ταν κουσα α τά, ε πα Φροντίζεις λοιπ ν, Iσχ μαχε, λήθεια, ν ε σαι πλο σιος καί, χοντας χρήματα πολλά, ν χης, φροντίζοντας γι α τά, πολλές σκοτο ρες 111 Bεβαι τατα φροντίζω, ε πε Iσχ μαχος, γι α τ πο μ ρωτ ς δι τι μο φαίνεται ε χάριστο, Σωκράτη, κα το ς θεο ς ν το ς τιμ μεγαλ πρεπα κα το ς φίλους ν βοηθ, ν χουν π κάτι νάγκη, κα τ ν π λι, κατ τ ν δ ναμί μου, ν μ τ ν φήνω κ σμητη π λλειψι χρημάτων. 10. Kα βέβαια, Iσχ μαχε, ε πα γώ, ρα α ε ναι σα λ ς κα ε ναι χαρακτηριστικ ν ς πολ πλο σιου νθρώπου κα π ς χι; Aφο πάρχουν νθρωποι πολλοί, πο δ ν μπορο ν ν ζο ν χωρ ς ν χουν τ ν νάγκη λλων, κα πολλο μένουν ε χαριστημένοι, ν μπορο ν ν πορίζωνται σα το ς ρκο ν! A το μως, πο ε ναι κανο χι μ νο τ σπίτι τους ν διοικο ν, λλ χουν κα περισσε ματα, στε κα τ ν π λι ν κοσμο ν μ ρα α ργα κα το ς φίλους ν νακουφίζουν, α το π ς δ ν πρέπει ν νομίζωνται νδρες πλο σιοι κα δυνατοί; θο σε ν ε ναι α τάρκης μ τ ν περιορισμ τ ν ναγκ ν. Aπ α τ ς τ ς Σωκρατικ ς ντιλήψεις ξεκίνησε μι π τ ς σωκρατικ ς σχολές, σχολ τ ν Kυνικ ν, πο τ ν δρυσε μαθητ ς το Σωκράτους Aντισθένης. 145

15 λλ γ ρ παινε ν μέν, φην γώ, το ς τοιο τους πολλο δυνάμεθα σ δέ μοι λέξον, Iσχ μαχε, φ νπερ ρξω, π ς γιείας πιμελ ; π ς τ ς το σώματος ώμης; π ς θέμις ε ναί σοι κα κ πολέμου καλ ς σ ώζεσθαι; τ ς δ χρηματίσεως πέρι κα μετ τα τα, φην γώ, ρκέσει κο ειν. Aλλ στι μέν, φη Iσχ μαχος, ς γε μο δοκε, Σώκρατες, κ λουθα τα τα πάντα λλήλων. πε γ ρ σθίειν τις τ καν χει, κπονο ντι μ ν ρθ ς μ λλον δοκε μοι γίεια παραμένειν, κπονο ντι δ μ λλον ώμη προσγίγνεσθαι, σκο ντι δ τ το πολέμου κάλλιον σ ώζεσθαι, ρθ ς δ πιμελομέν ω κα μ καταμαλακιζομέν ω μ λλον ε κ ς τ ν ο κον α ξεσθαι. Aλλ μέχρι μ ν το του πομαι, φην γώ, Iσχ μαχε, τι κπονο ντα φ ς κα πιμελ μενον κα σκο ντα νθρωπον μ λλον τυγχάνειν τ ν γαθ ν, ποί ω δ π ν ω χρ πρ ς τ ν ε εξίαν κα ώμην κα πως σκε ς τ το πολέμου κα πως πιμελε το περιουσίαν ποιε ν ς κα φίλους πωφελε ν κα π λιν πισχ ειν, τα τα ν δέως, φην γώ, πυθοίμην. Eγ τοίνυν, φη, Σώκρατες, Iσχ μαχος, νίστασθαι μ ν ξ ε ν ς ε θισμαι νίκ [ ν] τι νδον καταλαμβάνοιμι, ε τινα δε μενος δε ν τυγχάνοιμι. 11. Eξ λλου, ε πα γώ, τέτοιους νθρώπους πολλο μπορο με ν το ς παινο με σ μως, Iσχ μαχε, πές μου π κε πο ρχισες, π ς φροντίζεις δηλαδ γι τ ν γεία σου; Π ς φροντίζεις, γι ν διατηρ ς τ ν σωματική σου δ ναμι; Π ς κατορθώνεις κα π τ ν π λεμο ν σώζεσαι ντιμα; Ως πρ ς δ τ ν π κτησι χρημάτων, κα ργ τερα, ε πα γώ, θ μπορ ν σ κο ω. 12. Aλλ α τ λα, κατ τ ν γνώμη μου το λάχιστον, ε πε Iσχ μαχος, ε ναι, Σωκράτη, λληλένδετα. Δι τι, ταν, λ γου χάριν, κανε ς χη σα χρειάζονται γι τ ν διατροφή του, νομίζω τι, ν ργάζεται κα κοπιάζη σο πρέπει, διατηρε ται περισσ τερο γεία του καί, φο ργάζεται, α ξάνει πι πολ σωματική του δ ναμις κα ν σκ ται στ ν πολεμικ τέχνη, μπορε πι ντιμα ν σώζεται στ ν π λεμο 112 ν πίσης φροντίζη σο κα πως πρέπει γι τ ν περιουσία του κα δ ν πιδίδεται στ ν μαλθακ τητα κα τ ν τεμπελιά, ε ναι φυσικ ν α ξάνη λο κα πι πολ τ ν περιουσιακή του κατάστασι. 13. Aλλ ως δ, Iσχ μαχε, ε πα γώ, συμφων βεβαίως μαζί σου ε ς α τ πο ποστηρίζεις, τι δηλαδή, ν νθρωπος κοπιάζη κα ε ναι πιμελ ς κα σκ ται, πετυχαίνει πι πολ στ ν π κτησι γαθ ν ποιο ς μως κ πους καταβάλλεις, γι ν χης ε εξία κα σωματικ δ ναμι, κα μ ποι ν τρ πο σκε σαι στ ν πολεμικ τέχνη κα μ ποι ν τρ πο φροντίζεις ν χης περισσε ματα, στε κα στο ς φίλους ν ε σαι πωφελ ς κα τ ν π λι ν νισχ ης, α τά, ε πα γώ, θ τ κουα μ ε χαρίστησι. 14. Eγ λοιπ ν Σωκράτη, ε πε Iσχ μαχος, χω συνηθίσει ν σηκώνωμαι π τ κρεββάτι τέτοια ρα, πο ν μπορ ν προφθάσω τ ν ο ονδήποτε κ μη στ σπίτι του, ν τ χη κα χω νάγκη κάποιον ν δ Eντιμη σωτηρία π τ ν π λεμο ε ναι ν γνωρίζη κάποιος ν μάχεται κα ν προφυλάσσεται κα χι ν γκαταλείπη τ ν μάχη (φυγ ς-τρέσας). 147

16 κ ν μέν τι κατ π λιν δέ η πράττειν, τα τα πραγματευ μενος περιπάτ ω το τ ω χρ μαι ν δ μηδ ν ναγκα ον κατ π λιν, τ ν μ ν ππον πα ς προάγει ε ς γρ ν, γ δ περιπάτ ω χρ μαι τ ε ς γρ ν δ σως μεινον, Σώκρατες, ε ν τ ξυστ περιπατοίην. πειδ ν δ λθω ε ς γρ ν, ν τέ μοι φυτε οντες τυγχάνωσιν ν τε νειοποιο ντες ν τε σπείροντες ν τε καρπ ν προσκομίζοντες, τα τα πισκεψάμενος πως καστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, ν χω τι βέλτιον το παρ ντος. μετ δ τα τα ς τ πολλ ναβ ς π τ ν ππον ππασάμην ππασίαν ς ν γ δ νωμαι μοιοτάτην τα ς ν τ πολέμ ω ναγκαίαις ππασίαις, ο τε πλαγίου ο τε κατάντους ο τε τάφρου ο τε χετο πεχ μενος, ς μέντοι δυνατ ν τα τα ποιο ντα πιμέλομαι μ ποχωλε σαι τ ν ππον. πειδ ν δ τα τα γένηται, πα ς ξαλίσας τ ν ππον ο καδε πάγει, μα φέρων π το χώρου ν τι δεώμεθα ε ς στυ. γ δ τ μ ν βάδην τ δ ποδραμ ν ο καδε πεστλεγγισάμην. ε τα δ ριστ, Σώκρατες, σα μήτε κεν ς μήτε γαν πλήρης διημερε ειν. N τ ν Hραν, φην γώ, Iσχ μαχε, ρεσκ ντως γέ μοι τα τα ποιε ς. τ γ ρ ν τ α τ χρ ν ω συνεσκευασμένοις χρ σθαι το ς τε πρ ς τ ν γίειαν κα το ς πρ ς τ ν ώμην παρασκευάσμασι κα το ς ε ς τ ν π λεμον σκήμασι κα τα ς το πλο του πιμελείαις, τα τα πάντα γαστά μοι δοκε ε ναι O πηρέτης (ο κέτης) πηγαίνει καβάλλα κα κ ριος, Iσχ μαχος, γι λ γους σωματικ ς σκήσεως πεζ ς T γυμναστήρια στ ν ρχαία Eλλάδα, πο ταν παραίτητα σ κάθε π λι (γυμνάσια), στ ν μεσημβριν πλευρ ε χαν ε δος στο ς ( π στεγο), που κα περίπατος γιν ταν κα τ ν χειμ να γυμνάζονταν O Ξενοφ ν γαπο σε τ ν ππασία κα χει γράψει ε δικ πραγματεία περ ππικ ς. 148 Kα ν μ ν χω κάποια δουλει στ ν π λι, α τ ν τ ν ε καιρία τ ν χρησιμοποι γι περίπατο 15. ν πάλι δ ν ε ναι νάγκη ν μένω μέσα στ ν π λι, τ λογ μου πηρέτης 113 τ δηγε στ ν γρ, ν γ τ ν δρ μο ως τ ν γρ τ ν κάνω γι περίπατο, σως καλ τερα παρ ν περπατο σα στ π στεγα τ ν γυμναστηρίων Oταν πάλι φθάσω στ ν γρ, ν τυχ ν μο φυτε ουν ε τε προετοιμάζουν τ δαφος γι σπορ σπέρνουν συγκομίζουν καρπ, προσέχω π ς γίνεται καθεμι π α τ ς τ ς ργασίες κα διορθώνω, ν χω ν ποδείξω κάτι καλ τερο π α τ πο κάνουν. 17. Eπειτα π α τ συχν νεβαίνω στ λογο κα κάνω ππασία 115, σον γ μπορ περισσ τερο μοια μ τ ε δη τ ς ππασίας πο ε ναι ναγκα α στ ν π λεμο, δ ν ποφε γω δηλαδ ο τε πλαγι ς ο τε κατήφορους ο τε τάφρους ο τε ρεματιές κάνοντας μως λα α τ ννοε ται τι προσέχω σο μπορ ν μ σακατέψω τ λογ μου. 18. Mετ τ ς σκήσεις α τές, τ παιδί 116, φο φήσει τ λογο ν κυλισθ στ χ μα, πειτα τ δηγε στ σπίτι, φέρνοντας συγχρ νως π τ ν γρ στ ν π λι ν κάτι μ ς χρειάζεται. Kι γ γυρίζω στ σπίτι κάνοντας να μέρος το δρ μου «βάδην» κα να λλο τροχάδην καί, ταν φθάσω στ σπίτι, ξ νω κα καθαρίζω μέσως μ τ ν στλεγγίδα 117 τ ν δρ τα κα τ ν σκ νη. Kατ πιν γευματίζω, Σωκράτη, τ σο μ νο, σο γι ν περν τ ν μέρα μου ο τε μ δειο στομάχι ο τε μ πολ γεμ το. 19. Nαί, μ τ ν Hρα, ε πα γώ, Iσχ μαχε, α τ ς τρ πος τ ς ζω ς σου βεβαίως μο ρέσει. Δι τι τ ν χρησιμοποι ς συγχρ νως συνδυασμένες λες τ ς φέλιμες σκήσεις ργασίας γι τ ν γεία κα τ ν σωματικ δ ναμι, τ ς πολεμικ ς σκήσεις κα τ ς σχολίες γι τ ν πλο τ σου, λα α τ νομίζω τι ε ναι ξιοθα μαστα T παιδ ( πα ς), δηλαδ πηρέτης Στλεγγίς μετ τ λουτρ καθάριζαν ο ρχα οι τ σ μα μ ε δικ ξ στρα, τ ν στλεγγίδα, γι ν φ γη τελείως δρώτας κα σκ νη. 149

17 κα γ ρ τι ρθ ς κάστου το των πιμελ καν τεκμήρια παρέχ η γιαίνοντά τε γ ρ κα ρρωμένον ς π τ πολ σ ν το ς θεο ς σε ρ μεν κα ν το ς ππικωτάτοις τε κα πλουσιωτάτοις λεγ μεν ν σε πιστάμεθα. Tα τα τοίνυν γ ποι ν, φη, Σώκρατες, π πολλ ν πάνυ συκοφαντο μαι, σ δ σως ου με ρε ν ς π πολλ ν καλ ς κ γαθ ς κέκλημαι. Aλλ κα μελλον δ γώ, φην, Iσχ μαχε, το το ρήσεσθαι, ε τινα κα το του πιμέλειαν ποι, πως δ ν η λ γον διδ ναι κα λαμβάνειν, ν τινί ποτε δέ η. O γ ρ δοκ σοι, φη, Σώκρατες, α τ τα τα διατελε ν μελετ ν, πολογε σθαι μ ν τι ο δένα δικ, ε δ ποι πολλο ς σον ν δ νωμαι, κατηγορε ν δ ο δοκ σοι μελετ ν νθρώπων, δικο ντας μ ν κα δί α πολλο ς κα τ ν π λιν καταμανθάνων τινάς, ε δ ποιο ντας ο δένα; Aλλ ε κα ρμηνε ειν τοια τα μελετ ς, το τ μοι, φην γώ, τι, Iσχ μαχε, δήλωσον. O δ ν μ ν ο ν, Σώκρατες, πα ομαι, φη, λέγειν μελετ ν. γ ρ κατηγορο ντ ς τινος τ ν ο κετ ν πολογουμένου κο σας λέγχειν πειρ μαι, μέμφομαί τινα πρ ς το ς φίλους παιν, διαλλάττω τιν ς τ ν πιτηδείων πειρώμενος διδάσκειν ς συμφέρει α το ς φίλους ε ναι μ λλον πολεμίους, 20. Kα τι μ πιτυχία φροντίζεις γι τ καθένα π α τά, παρέχεις κανοποιητικ ς ποδείξεις πειδή, δ ξα ν χουν ο θεοί, σ βλέπουμε ρκετ γι κα ρκετ ε ρωστο κα γνωρίζομε τι συγκαταλέγεσαι μεταξ τ ν πλέον καν ν στ ν ππασία κα μεταξ τ ν πλέον πλουσίων. 21. Eν μως γώ, Σωκράτη, ε πε, α τ κάνω, π πολλο ς πολ συκοφαντο μαι, ν σ σως θ ν μιζες π ς θ ε π τι π πολλο ς χω νομασθ «καλ ς κ γαθ ς». 22. Aλλ κι γώ, Iσχ μαχε, ε πα, α τ κριβ ς πρ κειτο ν σ ρωτήσω, ν δηλαδ φροντίζης κάπως κα γι το το, π ς ν ε σαι καν ς ν δίνης λ γο 118 τ ν πράξεών σου κα ν ζητ ς π λλον, ν κάποτε χρειασθ. Δ ν βλέπεις, Σωκράτη, τι μ α τ κριβ ς διαρκ ς σχολο μαι, ν πολογο μαι δηλαδ τι δ ν δικ κανένα, λλά, σο μπορ, ε εργετ πολλο ς, κα δ ν σο φαίνομαι τι σχολο μαι μ τ ν κατηγορ, ταν μαθαίνω τι μερικο νθρωποι δικο ν κα πολλο ς δι τες κα γενικ ς τ ν πολιτεία κα δ ν ε εργετο ν κανένα; 23. Aλλά, ε πα γώ, παρακαλ πίσης ν μο ε π ς, Iσχ μαχε, ν σκ σαι κα στ ν καλ διατ πωσι τ ς πολογίας τ ς κατηγορίας. Λοιπ ν δ ν πα ω καθ λου, Σωκράτη, ε πε, ν σχολο μαι μ τ ν τέχνη το λ γου. Δι τι, ταν κο σω κάποιον π το ς πηρέτες το σπιτιο ν κατηγορ ν πολογ ται, προσπαθ ν λέγχω τ σα λέγει νώπιον τ ν φίλων κατακρίνω κάποιον παιν συμφιλιώνω μερικο ς π το ς φίλους, προσπαθ ντας ν το ς διαφωτίζω τι το ς συμφέρει ν ε ναι φίλοι μεταξ τους κα χι χθροί Eδ τίθεται τ θέμα τ ς καλλιεργείας το λ γου, τ θέμα τ ς κφράσεως, βασικ θέμα το μορφωμένου νθρώπου. O ρχα οι Eλληνες κα δ ο Aθηνα οι τ βαζαν στ ν πρώτη γραμμή πρεπε κάποιος ν χειρίζεται σο γίνεται καλ τερα τ ν λ γο, χι μ νο γι ν μπορ ν κφράζη τ ς γν μες του 150 στ ν κκλησία το δήμου, λλ κα στ δικαστήριο ν κατηγορήση ν περασπίση τ ν αυτ του στ ν διάλογο ν ναπτ ξη τ ς δέες του κ.λπ. 151

18 24 25 [ ] πιτιμ μέν τινι στρατηγ συμπαρ ντες, πολογο μεθα πέρ του, ε τις δίκως α τίαν χει, κατηγορο μεν πρ ς λλήλους, ε τις δίκως τιμ ται. πολλάκις δ κα βουλευ μενοι μ ν ν πιθυμ μεν πράττειν, τα τα παινο μεν, δ ν μ βουλώμεθα πράττειν, τα τα μεμφ μεθα. δη δ, φη, Σώκρατες, κα διειλημμένως πολλάκις κρίθην τι χρ παθε ν ποτε σαι. Yπ το, φην γώ, Iσχ μαχε; μ γ ρ δ το το λάνθανεν. Yπ τ ς γυναικ ς, φη. Kα π ς δή, φην γώ, γωνίζει; Oταν μ ν ληθ λέγειν συμφέρ η, πάνυ πιεικ ς ταν δ ψευδ, τ ν ττω λ γον, Σώκρατες, ο μ τ ν Δία ο δ ναμαι κρείττω ποιε ν. κα γ ε πον Iσως γάρ, Iσχ μαχε, τ ψε δος ο δ νασαι ληθ ς ποιε ν. 24. H κα στ ν στρατ μπρ ς στ ν στρατηγ πιπλήττομε κάποιον πολογο μεθα γι κάποιον, πο τιμ ται, χωρ ς ν τ ξίζη. Πολλ ς φορ ς μάλιστα κα στ ς συσκέψεις μας, σα θέλομε ν γίνουν, τ παινο με, κα σα δ ν θέλομε ν γίνουν, τ κατακρίνομε. 25. Aκ μη, Σωκράτη, ε πε, πολλ ς φορ ς μέχρι τώρα καταδικάστηκα, κυριολεκτικ ς, σ σωματικ ποιν σ χρηματική 119. Aπ ποι ν, Iσχ μαχε; ε πα γώ δι τι ληθινά, α τ δ ν τ ξερα. Aπ τ ν γυνα κα μου 120 ε πε κε νος. Kα π ς λοιπ ν περασπίζεις τ ν αυτ σου; ε πα γώ. Oταν μ συμφέρη ν λέγω τ ν λήθεια, α τ γίνεται πολ καλά, ταν μως μ συμφέρη ν λέγω ψέματα, τ δικο, Σωκράτη, ρκίζομαι στ ν Δία, δ ν μπορ ν τ κάνω δίκαιο. Kα γ ε πα δι τι σως, Iσχ μαχε, δ ν μπορε ς τ ψέμα ν τ κάμης λήθεια T ποινικ ττικ δίκαιο, πως κα τ σ γχρονο, προέβλεπε ποιν ς σωματικ ς (φυλάκισις, ε ρκτή, θάνατος) κα ποιν ς χρηματικ ς (πρ στιμον). Στ ν πρώτη περίπτωσι χρησιμοποιο σαν τ ρ μα κολάζω, στ ν δευτέρα τ ρ μα ζημι, συνήθως Προφαν ς σ τ νο κάπως φαιδρ Iσχ μαχος παρουσιάζει τι γι κάποιο σφάλμα, ν κανε, δικαζ ταν π τ ν σ ζυγ του, δηλαδ τ νεγνώ- 152 ριζε στ ν συζήτησι μ τ ν σ ζυγ του σφαλ ς συνέβαινε κα τ ντίθετο E ναι σαφ ς πάντησις στ ν κατηγορία κατ το Σωκράτους τι κανε,τι κα ο Σοφιστές, δηλαδ π ς μ τ ν διαλεκτικ τέχνη κα τ ν δ ναμι το λ γου παρίστανε τ δικο ς δίκαιο, τ ψε δος ς λήθεια κα ντιθέτως ( Aριστοφάνους Nεφέλαι). 153

19 KEΦAΛAION ΔΩΔEKATON KEΦAΛAION ΔΩΔEKATON XII Aλλ γάρ, φην γώ, μή σε κατακωλ ω, Iσχ μαχε, πιέναι δη βουλ μενον. M Δί, φη, Σώκρατες πε ο κ ν πέλθοιμι πρ ν [ ν] παντάπασιν γορ λυθ. N Δί, φην γώ, φυλάττ η γ ρ σχυρ ς μ ποβάλ ης τ ν πωνυμίαν, τ ν ρ καλ ς κ γαθ ς κεκλ σθαι. ν ν γ ρ πολλ ν σοι σως ντων πιμελείας δεομένων, πε συνέθου το ς ξένοις, ναμένεις α το ς, να μ ψε σ η. Aλλά τοι, Σώκρατες, φη Iσχ μαχος, ο δ κε νά μοι μελε ται σ λέγεις χω γ ρ πιτρ πους ν το ς γρο ς. Π τερα δέ, γ φην, Iσχ μαχε, ταν δεηθ ς πιτρ που, καταμαθ ν ν που πιτροπευτικ ς νήρ, το τον πειρ νε σθαι, σπερ, ταν τέκτονος δεηθ ς, καταμαθ ν ε ο δ τι ν που δ ης τεκτονικ ν, το τον πειρ κτ σθαι, α τ ς παιδε εις το ς πιτρ πους; A τ ς ν Δί, φη, Σώκρατες, πειρ μαι παιδε ειν. κα γ ρ στις μέλλει ρκέσειν, ταν γ π, ντ μο πιμελ μενος, τί α τ ν κα δε λλο πίστασθαι περ γώ; 122. Στ κεφ. βδομον παρ. 2 γινε λ γος τι Σωκράτης συνήντησε τ ν Iσχ μαχο στ ν στο το Eλευθερίου Δι ς, που νέμενε κάποιους ξένους φίλους του O πιστάτες ταν κα α τοί, πως κα ο λλοι πηρέτες κα ργάτες, δο λοι πο ε χαν καν τητες κα γι α τ κ στιζαν κριβά. O διος 154 Aλλ μως φοβο μαι, Iσχ μαχε, ε πα γώ, μήπως σ κρατ, ν θέλεις πι ν φ γης. Oχι, μ τ ν Δία, ε πε, δ ν μ κρατε ς, Σωκράτη, πειδ δ ν ε ναι δυνατ ν ν φ γω, πρ ν ποχωρήση λος κ σμος π τ ν γορά. 2. Nαί, μ τ ν Δία, ε πα γώ, τ κάνεις α τ, πειδ φυλάγεσαι, μήπως χάσης τ ν πωνυμία, πο χεις, το «καλο κ γαθο». Δι τι τώρα, ν κα χης σως πολλ ς δουλειές, γι τ ς πο ες πρέπει ν φροντίσης, πειδ συμφώνησες μ το ς ξένους φίλους σου 122, το ς περιμένεις δ, γι ν μ βγ ς ψε της. Aλλά, Σωκράτη, ε πε Iσχ μαχος, ο τε τ ς ποθέσεις, πο λές, γ παραμελ, δι τι χω στ κτήματά μου πιστάτες Kα τί π τ δυ κάνεις, Iσχ μαχε, ε πα γώ, ταν χρειασθ ς κάποιον πιστάτη στ κτήματά σου, ν μάθης τι πάρχει κάπου νθρωπος καν ς γι πιστασία, προσπαθε ς ν τ ν γοράζης, πως κριβ ς, ταν χρειασθ ς να ξυλουργ κα μάθης τι πάρχει κάπου νας καν ς σ α τ τ ν τέχνη, ε μαι γι α τ βέβαιος, προσπαθε ς ν τ ν ποκτήσης σ διος κπαιδε εις το ς πιστάτες σου; 4. Eγ διος, μ τ ν Δία, Σωκράτη, ε πε, προσπαθ ν το ς κπαιδε ω. Δι τι βεβαίως νας πο πρ κειται ν ε ναι παρκής, γι ν μ ναπληρώνη στ ν πιμέλεια τ ν ποθέσεών μου, ταν γ πουσιάζω, τί λλο πρέπει ν ξέρη παρ κε να κριβ ς πο ξέρω κα γώ; Ξενοφ ν ( Aπομν. B, V, 2) ναφέρει τι δο λος πιστάτης τ ν ργυρωρυ- 155

20 ε περ γ ρ καν ς ε μι τ ν ργων προστατε ειν, κ ν λλον δήπου δυναίμην διδάξαι περ α τ ς πίσταμαι. O κο ν ε νοιαν πρ τον, φην γώ, δεήσει α τ ν χειν σο κα το ς σο ς, ε μέλλει ρκέσειν ντ σο παρών. νευ γ ρ ε νοίας τί φελος κα ποίας τιν ς ο ν πιτρ που πιστήμης γίγνεται; O δ ν μ Δί, φη Iσχ μαχος, λλά τοι τ ε νοε ν μο κα το ς μο ς γ πρ τον πειρ μαι παιδε ειν. Kα π ς, γ φην, πρ ς τ ν θε ν ε νοιαν χειν σο κα το ς σο ς διδάσκεις ντινα ν βο λ η; E εργετ ν ν Δί, φη Iσχ μαχος, ταν τιν ς γαθο ο θεο φθονίαν διδ σιν μ ν. Tο το ο ν λέγεις, φην γώ, τι ο πολα οντες τ ν σ ν γαθ ν ε νοί σοι γίγνονται κα γαθ ν τί σε βο λονται πράττειν; Tο το γ ρ ργανον, Σώκρατες, ε νοίας ριστον ρ ν. Aν δ δ ε νους σοι γένηται, φην, Iσχ μαχε, το του νεκα καν ς σται πιτροπε ειν; ο χ ρ ς τι κα αυτο ς ε νοι πάντες ντες ς ε πε ν νθρωποι, πολλο α τ ν ε σ ν ο ο κ θέλουσιν πιμελε σθαι πως α το ς σται τα τα βο λονται ε ναί σφισι τ γαθά; Aλλ να μ Δί, φη Iσχ μαχος, τοιο τους ταν πιτρ πους βο λωμαι καθιστάναι, κα πιμελε σθαι διδάσκω. Δι τι, ν βεβαίως ε μαι καν ς ν διευθ νω τ ς ργασίες μου, μπορ ναμφιβ λως ν διδάξω κα λλον α τ κριβ ς, πο γ γνωρίζω. 5. Λοιπ ν, ε πα γώ, πρ τα πρ τα θ παραστ νάγκη πιστάτης σου ν χη φοσίωσι κα σ σένα κα στ ς ποθέσεις σου, γι ν παρκ ν σ ναπληρώνη, ταν πουσιάζης δι τι, χωρ ς φοσίωσι, τί φέλεια ε ναι δυνατ ν ν προκ ψη, ποιεσδήποτε γνώσεις κα ν χη πιστάτης; 124 Kαμμι φέλεια, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, λλ κριβ ς γι α τ πρ τα προσπαθ γ ν το ς μάθω τ ν φοσίωσι σ μένα κα στ ς ποθέσεις μου. 6. Kα π ς, ε πα γώ, γι νομα τ ν θε ν, τ ν διδάσκεις ποιον θέλεις ν χη φοσίωσι σ σένα κα στ ς ποθέσεις σου; M τ ν ε μαι γενναι δωρος ναί, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, ταν ο θεο μ φθονία μ ς δίνουν κάποιο π τ γαθά. 7. M α τ πο λές, ε πα γώ, ννοε ς τι, πειδ κα α το πολαμβάνουν να μέρος π τ γαθά σου, γίνονται φωσιωμένοι σ σένα κα πιθυμο ν ν σο κάνουν κάτι καλ ; Nαί, Σωκράτη, δι τι βλέπω π ς α τ κριβ ς ε ναι ριστο μέσον, γι ν χω τ ν γάπη τους. 8. Kα ν τέλος πάντων, ε πα γώ, γίνη σ σένα, Iσχ μαχε, φωσιωμένος, πραγματικ α τ κα μ νο ρκε, γι ν θεωρ ται καν ς ν πιστατ στ κτήματά σου; Δ ν βλέπεις τι λοι ο νθρωποι μπορε ν π κάποιος ε ναι φωσιωμένοι στ ν αυτ τους κα μως πολλο π α το ς δ ν θέλουν ν καταβάλλουν φροντίδες, γι ν ποκτήσουν τ γαθά, πο θέλουν ν χουν; 9. Aλλ ναί, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, ταν θέλω ν διορίσω τέτοιους νθρώπους πιστάτες, π πλέον το ς διδάσκω ν ε ναι πιμελε ς. χείων το στρατηγο Nικίου κ στιζε να τάλαντο (6.000 ττικ ς δρχ.) T θέμα, πο τίθεται, πλέον ε ναι τ πο ος πρέπει ν ε ναι πιστάτης κα π ς πρέπει ν διαπαιδαγωγηθ. 157

21 Π ς, φην γώ, πρ ς τ ν θε ν; το το γ ρ δ γ παντάπασιν ο διδακτ ν μην ε ναι, τ πιμελ ποι σαι. O δ γ ρ στιν, φη, Σώκρατες, φεξ ς γε ο τως ο ν τε πάντας διδάξαι πιμελε ς ε ναι. Ποίους μ ν δή, γ φην, ο ν τε; πάντως μοι σαφ ς το τους διασήμηνον. Πρ τον μέν, φη, Σώκρατες, το ς ο νου κρατε ς ο κ ν δ ναιο πιμελε ς ποι σαι τ γ ρ μεθ ειν λήθην μποιε πάντων τ ν πράττειν δεομένων. O ο ν το του κρατε ς μ νοι, γ φην, δ νατοί ε σιν πιμελε σθαι κα λλοι τινές; Nα μ Δ, φη Iσχ μαχος, κα ο γε το πνου ο τε γ ρ ν α τ ς δ ναιτο καθε δων τ δέοντα ποιε ν ο τε λλους παρέχεσθαι. Tί ο ν; γ φην, ο τοι α μ νοι δ νατοι μ ν σονται τα την τ ν πιμέλειαν διδαχθ ναι κα λλοι τιν ς πρ ς το τοις; Eμοιγέ τοι δοκο σιν, φη Iσχ μαχος, κα ο τ ν φροδισίων δυσέρωτες δ νατοι ε ναι διδαχθ ναι λλου τιν ς μ λλον πιμελε σθαι το του ο τε γ ρ λπίδα ο τ πιμέλειαν δίονα άδιον ε ρε ν τ ς τ ν παιδικ ν πιμελείας, ο δ μήν, ταν παρ τ πρακτέον, τιμωρίαν χαλεπωτέραν ε πετές στι το π τ ν ρωμένων κωλ εσθαι. φίεμαι ο ν κα ο ς ν τοιο τους γν ντας μηδ πιχειρε ν πιμελητ ς το των τιν ς καθιστάναι. Tί δέ, φην γώ, ο τινες α ρωτικ ς χουσι το κερδαίνειν, κα ο τοι δ νατοί ε σιν ε ς πιμέλειαν τ ν κατ γρ ν ργων παιδε εσθαι; O μ Δί, φη Iσχ μαχος, ο δαμ ς γε, λλ κα πάνυ ε άγωγοί ε σιν ε ς τ ν το των πιμέλειαν Π ς; Γι νομα τ ν θε ν, ε πα γώ. Δι τι γ το λάχιστον ν μιζα τι α τ, τ ν κάμη κάποιος κάποιον πιμελ, κατ κανένα τρ πο δ ν ε ναι διδακτ. Kα πράγματι, Σωκράτη, ε πε κε νος, δ ν ε ναι βεβαίως δυνατ ν ν διδάξη κανε ς λους γενικ το ς νθρώπους ν ε ναι πιμελε ς. 11. Ποιο ς λοιπ ν ε ναι δυνατ ν κάποιος ν διδάξη; ρώτησα γώ α το ς παρακαλ ν μο το ς ξεχωρίσης καθαρά. Πρ τα πρ τα, Σωκράτη, ε πε, δ ν ε ναι δυνατ ν ν διδάξη κάποιος ν ε ναι πιμελε ς ο μέθυσοι δι τι μέθη γίνεται α τία ν λησμον κάποιος λα σα πρέπει ν κάνη. 12. M νον λοιπ ν ο μέθυσοι, ε πα γώ, δ ν ε ναι κανο ν γίνουν πιμελε ς κα κάποιοι λλοι; Nαί, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, κα ο πναράδες βεβαίως δι τι νας, πο το ρέσει πνος, ο τε διος μπορε ν κάνη σα πρέπει ο τε λλους μπορε ν κάνη κανο ς ε ς α τ. 13. Tί λοιπ ν πάλι; ε πα γώ μ νοι α το θ ε ναι δ νατο ν ποκτήσουν μ τ ν διδασκαλία α τ τ ν πιμέλεια κα λλοι κάποιοι κτ ς α τ ν; Eγ το λάχιστον νομίζω, ε πε Iσχ μαχος, τι κα σοι κυνηγο ν τ ν φροδίσια δον ε ναι δ νατο τίποτ λλο ν διδαχθο ν ν πιδιώκουν παρ τ ν δονή 14. Δι τι α το δ ν μπορο ν ε κολα ν χουν ο τε προσοχ γι τ μέλλον ο τε φροντίδα πι ε χάριστη π τ ν φροντίδα τ ς δον ς τ ν παιδικ ν ρώτων κα ο τε πίσης ε ναι ε κολο ν βρ κάποιος γι α το ς τιμωρία μεγαλ τερη, στω κα κατ τ ς ργάσιμες μ νο ρες, παρ ν το ς μποδίζη π το ς ρωμένους των. Eπιφυλάσσομαι λοιπ ν καί, ν καταλάβω π ς κάποιοι ε ναι τέτοιοι τ ποι, ο τε κ ν δοκιμάζω ν το ς διορίζω κάτι τέτοιους γι πιστάτες στ κτήματά μου. 15. Tί λοιπ ν; ε πα γώ κα κε νοι πάλι πο χουν περβολικ γάπη πρ ς τ κέρδος, μήπως, λήθεια, ε ναι νίκανοι ν κπαιδε ωνται στ ν πιμέλεια τ ν γροτικ ν ργων; Oχι, γι νομα το Δι ς ε πε Iσχ μαχος, δ ν ε ναι σωστ α τ, καθ λου τ ντίθετο σα σα, α το ε ναι πολ ε άγωγοι στ ν πιμέλεια α τή δι τι δ ν χρειάζεται γι α το ς τίποτ λλο παρ ν 159 κα π ς πρέπει ν διαπαιδαγωγηθ.

22 ο δ ν γ ρ λλο δε δε ξαι μ νον α το ς τι κερδαλέον στ ν πιμέλεια. Tο ς δ λλους, φην γώ, ε γκρατε ς τέ ε σιν ν σ κελε εις κα πρ ς τ φιλοκερδε ς ε ναι μετρίως χουσι, π ς κδιδάσκεις ν σ βο λει πιμελε ς γίγνεσθαι; Aπλ ς, φη, πάνυ, Σώκρατες. ταν μ ν γ ρ πιμελομένους δω, κα παιν κα τιμ ν πειρ μαι α το ς, ταν δ μελο ντας, λέγειν τε πειρ μαι κα ποιε ν πο α δήξεται α το ς. Iθι, γ φην, Iσχ μαχε, κα τ δε μοι παρατραπ μενος το λ γου περ τ ν παιδευομένων ε ς τ ν πιμέλειαν δήλωσον περ το παιδε εσθαι, ε ο ν τέ στιν μελ α τ ν ντα λλους ποιε ν πιμελε ς. O μ Δί, φη Iσχ μαχος, ο δέν γε μ λλον μουσον ντα α τ ν λλους μουσικο ς ποιε ν. χαλεπ ν γ ρ το διδασκάλου πονηρ ς τι ποδεικν οντος καλ ς το το ποιε ν μαθε ν, κα μελε ν γε ποδεικν οντος το δεσπ του χαλεπ ν πιμελ θεράποντα γενέσθαι. ς δ συντ μως ε πε ν, πονηρο μ ν δεσπ του ο κέτας ο δοκ χρηστο ς καταμεμαθηκέναι χρηστο μέντοι πονηρο ς δη ε δον, ο μέντοι ζημίους γε. τ ν δ πιμελητικο ς βουλ μενον ποιήσασθαί τινας κα φορατικ ν δε ε ναι τ ν ργων κα ξεταστικ ν κα χάριν θέλοντα τ ν καλ ς τελουμένων ποδιδ ναι τ α τί ω, κα δίκην μ κνο ντα τ ν ξίαν πιθε ναι τ μελο ντι. το ς δείξη κάποιος τι πιμέλεια ε ναι κάτι πο φέρει κέρδος. 16. Kα το ς λλους, ε πα γώ, πο ε ναι γκρατε ς σ α τ πο σ παραγγέλλεις κα πο γαπο ν τ κέρδος σο πρέπει, π ς το ς κπαιδε εις ν γίνωνται πιμελε ς σ α τ πο σ θέλεις; T πρ γμα ε ναι πολ πλ, ε πε κε νος, Σωκράτη. Oταν δηλαδ δ τι χουν πιμέλεια, τ τε κα το ς παιν κα προσπαθ ν το ς τιμ ταν μως, ντιθέτως, το ς δ ν ε ναι μελε ς, τ τε πιχειρ ν λέγω κα ν κάνω τέτοια, πο θ το ς πειράξουν τ φιλ τιμο. 17. Eλα, ε πα γώ, Iσχ μαχε, διαφώτισέ με σ παρακαλ κα σ το το, κάνοντας μι παρέκβασι στ ν λ γο σου περ α τ ν πο κπαιδε ονται στ ν πιμέλεια, πές μου δηλαδ ς πρ ς τ ν κπαίδευσι, ν νας νθρωπος, πο τ ν διακρίνει μέλεια, ε ναι δυνατ ν ν καταστήση λλους πιμελε ς. 18. Oχι, γι νομα το Δι ς, ε πε Iσχ μαχος ο δέποτε μπορε ν γίνη α τ, πως κριβ ς δ ν ε ναι δυνατ ν νας νθρωπος, πο δ ν γνωρίζει μουσική, ν κάμη λλους κανο ς στ ν μουσική. Δι τι ε ναι πολ δ σκολο, ταν δάσκαλος δίνη κακ παράδειγμα σ κάτι, ν κάμη τ ν μαθητή του καν ν τ κτελ καλά, καί, ταν κ ριος δίνη τ παράδειγμα τ ς μέλειας, ε ναι δ σκολο ν διδάξη τ ν πηρέτη του τ ν πιμέλεια Kαί, γι ν συντομε σω τ ν λ γο, νομίζω τι ως τώρα δ ν χω μάθει νας κακ ς κ ριος ν χη καλο ς δο λους ε δα μως καλ ν κ ριο ν χη κακο ς δο λους, χι βεβαίως μως κα χωρ ς ν το ς τιμωρ. Eκε νος μως πο θέλει ν κάμη κάποιους κανο ς ν πιστατο ν στ ς ποθέσεις του, πρέπει κα διος ν ε ναι καν ς ν πιβλέπη κα ν λέγχη τ ργα τους κα ν ναγνωρίζη πρ θυμα τ ν χάρι σ α τ ν πο τ χει κτελέσει καλ κα ν μ διστάζη ν πιβάλλη τ ν πρέπουσα τιμωρία σ α τ ν πο μελε. 160 διαιτέρως νδιαφέρουσα κα στ θέμα το το ε ναι πραγματεία το Πλουτάρχου Περ παίδων γωγ ς. 161

23 20 καλ ς δέ μοι δοκε χειν, φη Iσχ μαχος, κα το βαρβάρου λεγομένη π κρισις, τε βασιλε ς ρα ππου πιτυχ ν γαθο παχ ναι α τ ν ς τάχιστα βουλ μενος ρετο τ ν δειν ν τινα μφ ππους δοκο ντων ε ναι τί τάχιστα παχ νει ππον τ ν δ ε πε ν λέγεται τι δεσπ του φθαλμ ς. ο τω δ, φη, Σώκρατες, κα τ λλα μοι δοκε δεσπ του φθαλμ ς τ καλά τε κ γαθ μάλιστα ργάζεσθαι. 20. Ωραία πίσης μο φαίνεται, ε πε Iσχ μαχος, τι ε ναι κα πάντησις πο, καθ ς λένε, δωκε κάποτε κε νος βάρβαρος ταν δηλαδ βασιλι ς τ ν Περσ ν ε ρ κε να καλ λογο κα θελε, σο μπορο σε πι γρήγορα, ν τ παχ νη, ρώτησε κάποιον π α το ς, πο θεωρο νται κανο στ ν πποτροφία, τί παχαίνει πι γρήγορα τ λογο κα α τ ς λέγεται τι το ε πε, το φεντικο τ μάτι 126. Eτσι λοιπ ν, Σωκράτη, συνεπέρανε Iσχ μαχος, μο φαίνεται τι κα στ λλα πράγματα τ μάτι το φεντικο κυρίως φέρνει τ καλ κα τ γαθά Eξαίρεται δ δ ναμις το παραδείγματος στ ν γωγή. Tο το τονίζεται γενικ π πλείστους κα ποιητ ς κα φιλοσ φους τ ς ρχαι τητος, διαιτέρως νδιαφέρουσα κα στ θέμα το το ε ναι πραγματεία το Πλου- 162 τάρχου Περ παίδων γωγ ς H ρχαία παροιμία «ο δ ν ο τω τ ν ππον πιαίνει δεσπ του 163

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) Κα το το ννοήσαντα ποπειρ σθαι το δακτυλίου ε ταύτην χοι τ ν δύναµιν, κα α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ

KEºA AIO 1. EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ KEºA AIO 1 EN EIXE ΠEPAΣEI OYTE ENA ΦEΓΓAPI απ εκείνη τη ν χτα που βρισκ μουν στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα, στην Κνωσ. Τα λυχνάρια και οι δάδες είχαν σβήσει, και λοι, βασιλιάδες, πρίγκιπες και δο λοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε-

O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- O Παρνασσ ς ήταν ασφυκτικά γεµάτος µε την αφρ κρε- µα της Aθήνας, ανθρώπους του πνε µατος, δηµοσιογράφους, επισήµους µε τα φράκα τους, κυρίες του παλατιο και ηλικιωµένους φουστανελάδες µε τα φέσια τους.

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

7 ΓIATI TO KAΛO KAI TO KAKO ΣTH ZΩH MAΣ; Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τις πηγές και τις αιτίες του καλο και του κακο. ñ Να συνειδητοποιήσετε τις συνέπειες του κακο στην προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα