ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ"

Transcript

1

2 ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

3 ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης Φίλμ-Mοντάζ: Nίκος Xατζηπέρης Eξώφυλλο: Δημήτριος Mπιλιλ ς Copyright Λ. Γεωργιάδης 2007 ISBN: E σαγωγή-mετάφρασις-σχ λια: XÚ ÛÙÔ ˆÙ. ÂÔ ˆÚ ÙÔ Eπιμέλεια: KˆÓÛÙ ÓÙÖÓÔ ÔÙ ÌÈÄÓÔ \AÓ ÚÈ Ó X ÏÄ Kεντρική διάθεσις: Mεσολογγίου 5, Aθ ναι, T.K , τηλ Bιβλιοπωλε α: Σ λωνος 114, Aθ ναι T.K τηλ Kηφισίας 236, Kηφισιά T.K , τηλ Aπαγορε εται ναδημοσίευσις λ κληρης μέρους τ ς παρο σης μελέτης, μ ποιοδήποτε μέσο, χωρ ς τ ν γραπτ δεια του κδ του τ ν νομίμων κληρον μων του. Eπιτρέπεται ναφορ στ παρ ν βιβλίο στ περιεχ μεν του μ νον σ περίπτωσι πο παρουσιάζονται ρητ ς τ στοιχε α α το καί το κδοτικο ο κου.

4 E I A ø H O O κονομικ ς ( ννοε ται λ γος) το Ξενοφ ντος νήκει στ ν τετραλογία τ ν φιλοσοφικ ν του ργων, πο στρέφονται γ ρω π τ ν μορφ το μεγάλου δασκάλου του, το Σωκράτους Aπομνημονε ματα, O κονομικ ς, Συμπ σιον, Aπολογία κα στ τέσσερα α τ ργα κυριαρχε μορφ το Σωκράτους, το ε σεβεστάτου κα σωφρονεστάτου νθρώπου, το μεγάλου δασκάλου πο λους, σοι ε ρέθησαν στ ν πνευματικ του κ κλο, «προ γεν ε ς ρετήν», το δικαίου κα τελείου πολίτη, φωσιωμένου στ ν πατρίδα, πιστο τηρητ τ ν ν μων, πο σ λη του τ ν ζω διέθεσε λη τ ν πνευματική του δραστηρι τητα, γι ν καταστήση το ς νθρώπους «βελτίονας», γι ν στηρίξη τ ν λη ζω τ ς π λεως στ ν ρετή. Στ ν O κονομικ Ξενοφ ν παρουσιάζει τ ν Σωκράτη ν συζητ σ να τομέα, πο ταν κα σ α τ ν τ ν διο πολ γαπητ ς, στ ν τομέα τ ς ο κονομίας. T ν ρον α τ ν ο κονομία, πως μφανίζεται στ ν O κονομικ, λλοι μεταφράζουν ς νοικοκυρωσ νη, λλοι κα ξένοι φιλ λογοι μ τ ν ρο ο κιακ ο κονομία. Δ ν νομίζομε τι π δοσις α τ καλ πτει τ ν ννοια το ρου, πως ναπτ σσεται στ ν λο διάλογο, τ ν O κονομικ. T περιεχ μενο το ργου το του το Ξενοφ ντος ναφέρεται γενικώτερα στ ν ο κονομικ ζω ν ς διώτη, ν ς κατοίκου τ ς Aττικ ς τ ν χρ νων κείνων, ποία ο κονομικ ζω βασίζεται, κατ ξοχήν, στ ν γεωργία. Γι α τ κα γίνεται τ σον κτεν ς λ γος περ γεωργίας στ ν O κονομικ. Δ ν ε ναι ρθ, νομίζομε, α τ πο γράφουν μερικοί, π ς δηλαδ θέμα το O κονομικο ε ναι «περ ο κιακ ς ο κονομίας κα γεωργίας». T θέμα, χομε τ ν γνώμη, ε ναι νια ο, περ τ ς διωτικ ς ο κονομίας, βασιζομένης στ ν γεωρ- 7

5 γικ παραγωγή. Σ λλο ργο του Ξενοφ ν μερικο μφισβητο ν τ ν γνησι τητά του, μ δ ν φαίνεται π ς χουν δίκιο στ Π ροι περ προσ δων σχολε ται μ α τ πο σήμερα λέγεται δημοσία ο κονομία, μ τ δημ σια ο κονομικ τ ς τ τε Aθηναϊκ ς πολιτείας, κα κυρίως μ τ ν τρ πο βελτιώσεώς τους. Δ ο ε ναι τ διαλεγ μενα πρ σωπα στ ν O κονομικ, Σωκράτης κα Kριτ βουλος, φαίνεται μως ν παρίστανται κα ν παρακολουθο ν τ ν συζήτησι κα λλα πρ σωπα φιλικά, πο μως παραμένουν μέχρι τέλους βωβά (βλ. O κονομ. III, 1). Πο γίνεται διάλογος, δ ν φαίνεται. O Ξενοφ ν δ ν νδιαφέρεται γι τ ν σκηνογραφία, πο ε ναι γενικ στο ς Πλατωνικο ς διαλ γους πράγματι ριστουργηματική. O Ξενοφ ν ρκε ται ν ε σάγη τ ν ναγνώστη στ θέμα μ τ ν φράσι, πο τ σο συχν ε ναι κα στ Aπομνημονε ματα, «κουσα δέ ποτε α το κα περ ο κονομίας τοιάδε διαλεγομένου». O Kριτ βουλος, μ τ ν πο ον συζητε Σωκράτης, ε ναι τ πρ σωπο τ κατάλληλο γι τ π νάπτυξιν θέμα κα π πλέον πρ σωπο φιλικ, γι τ πο ο Σωκράτης νδιαφέρεται. E ναι γυι ς το λαμπρο του φίλου, συνηλικιώτη, θαυμαστ κα μαθητ του, το Kρίτωνος. Kληρον μος μι ς πολ μεγάλης περιουσίας Kριτ βουλος, φαίνεται ν νομίζη π ς μπορε ν πιδίδεται στ ς διασκεδάσεις κα στ ς δονές, χωρ ς τ ν φ βο ν τελειώση ποτ λικ ε μάρεια. Eτσι το λάχιστον φήνεται ν διαφαν κα στ ν O κονομικ (II, 1-9) κα στ Aπομνημονε ματα (B VI), που Σωκράτης συζητε μαζί του περ φιλίας. O Kριτ βουλος πίσης μετέχει στ ν συζήτησι κα στ Συμπ σιον. O Σωκράτης λοιπ ν, πο νδιαφέρεται γι τ ν ζω το Kριτοβο λου, το γυιο το φιλτάτου του Kρίτωνος, μ ε χαρίστησι κα σ ν κτέλεσι καθήκοντος θέλει ν τ ν καθοδηγήση στ μέγα θέμα τ ς ο κονομίας, στ θέμα τ ς διοικήσεως κα ποδοτικ ς διαχειρίσεως τ ς περιουσιακ ς καταστάσεως, 8 μάλιστα ν ς κτηματία μεγάλου τ ς Aττικ ς, πο τ ε σοδήματά του κατ ξοχ ν βασίζονται στ ν γεωργικ παραγωγή. H διοίκησις τ ς διωτικ ς ο κονομικ ς ζω ς, γι ν ε ναι ποια πρέπει, παραγωγικ κα ποδοτική, δ ν ε ναι κάτι μικρ κα ε κολο, ε ναι τέχνη πιστήμη σπουδαία, ε ναι σ νολο γνώσεων κα δεξιοτήτων. H τέχνη α τ πιστήμη (ο δυ α τ ς ννοιες ταυτίζονται στ κείμενο το O κονομικο ) φαίνεται τελικ ν χη δεσμ γενικ πρ ς τ ν τέχνη το διοικε ν τ ν τέχνη το ρχειν νθρώπων, ποία ε ναι «τέχνη βασιλική». Σ α τ ν κριβ ς τ ν ννοια ε ναι φιερωμένο τ τελευτα ο (XXI) κεφάλαιο το O κονομικο, ς ε δος πιλ γου, στ ν ννοια το ρχηγο, το γέτη, πο διοικε. Aλλ ς πισκοπήσωμε σ ντομα τ περιεχ μενο τ ς ο κονομικ ς α τ ς πραγματείας το Ξενοφ ντος. O λος διάλογος κτείνεται σ ε κοσιένα κεφάλαια κα μπορε ν διακριθ σ δυ μέρη. Στ πρ το μέρος, μέχρι το βδ μου κεφαλαίου, διαλέγεται Σωκράτης μ τ ν Kριτ βουλο. Στ δε τερο Kριτ βουλος γίνεται κροατ ς μ νο, παρακολουθε τ ν Σωκράτη ν το ναδιηγ ται τ ν διάλογο πο ε χε κάποτε διος μ να κλεκτ Aθηνα ο μεγαλοκτηματία, τ ν Iσχ μαχο. Eτσι στ δε τερο μέρος το O κονομικο μ ν Kριτ βουλος μεταβάλλεται σ βωβ πρ σωπο, δ Σωκράτης π δάσκαλος μεταβάλλεται σ μαθητή, κο ει τ ς γν μες κα τ ν διδασκαλία το Iσχομάχου! Kα μως! T ξέρομε κα τ α σθαν μαστε, α τ ς Iσχ μαχος, «καλ ς κ γαθ ς», πρ σωπο πο δ ν ε ναι π λλο γνωστ, φαίνεται βέβαιο τι ε ναι πρ σωπο πλαστ κα σ ν ν κρ βεται κάτω π α τ τ νομα διος Ξενοφ ν, μεγαλοκτηματίας, ε τυχ ς κάτοχος το μεγάλου γροκτήματος κοντ στ ν Σκιλλο ντα, κε που ζησε τ πι ε τυχισμένα χρ νια τ ς ζω ς του, ς σ ζυγος ε τυχ ς μ τ ν Φιλησία, ς πατέρας ε τυχής, κ μη τ τε, μ τ δυ παιδιά του, τ ν Γρ λλο κα τ ν Δι δωρο, ς διοικητ ς το μεγάλου κτήματος, πο τ ε χε καταστήσει ληθιν «παράδεισο», κατ 9

6 τ πρ τυπο τ ν περσικ ν «παραδείσων», πως το ς περιγράφει κα στ ν K ρου νάβασιν, λλ κα δ στ ν O κονομικ (IV, 20 κ. ξ.), ξοχος ππέας κα ξοχος κυνηγ ς, ε σεβ ς τέλος Ξενοφ ν μ τ ς μεγάλες θυσίες στ ν Αρτέμιδα κα τ ς μεγάλες ορτές, που συνέρρεαν στ κτ μα μ τ ν περίφημο βωμ κα να τ ς Aρτέμιδος ορταστα ο γ ρω χωρικοί. Eξ λλου α τ ς Iσχ μαχος το δευτέρου μέρους το O κονομικο ξέρει πολ καλ ν συνδυάζη τ ν γεωργικ κα τ ν πολεμικ τέχνη α τ πο ε χε συνδυάσει στ ν δική του τ ν ζω Ξενοφ ν. Στ B μέρος το O κονομικο, μ τ ν ναδιήγησι, πο κάνει Σωκράτης πρ ς τ ν Kριτ βουλο τ ς συζητήσεώς του μ τ ν «καλ ν κα γαθ ν» Iσχ μαχο, συμβαίνει,τι γίνεται περίπου κα στ Πλατωνικ ν Συμπ σιον κα κε Σωκράτης κφράζει τ ς γν μές του γι τ ν ρωτα μ τ στ μα τ ς Διοτίμας, τ ς γνωστ ς μαντικ ς γυναικ ς π τ ν Mαντίνεια, πο τ ν ε χε ε σαγάγει στ μυστήρια το ρωτος. Kα δ πίσης Σωκράτης γίνεται μαθητ ς το Iσχομάχου στ θέμα τ ς ο κονομίας, πως ε χε γίνει μαθητ ς τ ς Διοτίμας στ θέμα το ρωτος. A τ ναδιήγησις το διαλ γου Σωκράτους κα Iσχομάχου, τσι πως γίνεται, φαίνεται σ ν μι γλυκει χ μι ς κάποιας μακριν ς ε τυχισμένης ποχ ς! Στ A μέρος το O κονομικο διάλογος Σωκράτους κα Kριτοβο λου διαρθρώνεται ς ξ ς: Στ πρ το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ν ρισθ ννοια τ ς ο κονομίας, το ο κου, τ ν χρησίμων κα βλαπτικ ν πραγμάτων. Δείχνεται σ α τ π σο ε κολα μπορε ν καταστραφ ο κονομία ν ς διώτη, ν α τ ς φεθ ν παρασυρθ π τ πάθη κα τ ς δον ς κα π σοι «ο κοι ε πατριδ ν» κατεστράφησαν χάρις στ ς μωρ ς φιλοδοξίες, στ ν μέθη κα στ ν λαιμαργία, τ ν κνηρία, τ ν μαλθακ τητα, τ ν μέλεια, ρατους, λλ φοβερο ς χθρο ς τ ν νθρώπων. Στ δε τερο κεφάλαιο γίνεται μι σ γκρισις τ ς πτωχ ς 10 περιουσίας το Σωκράτους μ τ ν μεγάλη περιουσία το Kριτοβο λου κα Σωκράτης βρίσκει τ ν αυτ του πλουσιώτερο! Aνάγκη λοιπ ν, ν Kριτ βουλος δ ν θέλη ν πάθη,τι ο π γονοι παλαι ν ε πατριδ ν, ν μάθη τ ν πιστήμη τ ς ο κονομίας, πο ε ναι πολ τως παραίτητη, στε ν ρυθμίση ποδοτικ τ ν λη του ο κονομικ ζωή. Στ τρίτο κεφάλαιο γίνεται λ γος γι τ ν τάξι στ σπίτι, γι τ ν καλ κα κακ διοίκησι το σπιτιο. Στ τέταρτο κεφάλαιο συζήτησις στρέφεται γ ρω π τ ς διάφορες τέχνες, γι τ ποι ς ρμ ζουν ν τ ς σκ νας, πως πρέπει, λε θερος νθρωπος. Aποκλείονται ο «βαναυσικές». Eξαίρονται δυ, γεωργία κα πολεμικ τέχνη. Kα τ ς δυ α τ ς τέχνες χι μ νο δ ν τ ς πέφευγε, λλ ταν προσφιλε ς κα στ ν βασιλι τ ν Περσ ν! T παράδειγμα το K ρου, το νδοξοτάτου κα πολεμικωτάτου ( θαυμασμ ς το Ξενοφ ντος πρ ς τ ν φίλο κα μοτράπεζο, τ ν κστρατεία το ποίου κατ το δελφο του παρηκολο θησε), ε τυχισμένου κάποτε μέσα στ ν «παράδεισο» τ ν νακτ ρων τ ν Σάρδεων, δίνει λαμπρ τητα στ ς δυ τέχνες, κατ ξοχ ν κατάλληλες γι το ς λε θερους πολ τες, τ ν γεωργικ κα τ ν πολεμικ τέχνη. Στ πέμπτο κεφάλαιο γίνεται τ ς γεωργίας τ γκώμιον. H γεωργικ τέχνη δ ν παρέχει μ νο τ λικ γαθά, πο στηρίζουν τ ν ο κονομικ ζω τ ν νθρώπων. Πέραν α τ ν παρέχει τ ν γεία κα τ ν ε εξία σώματος κα ψυχ ς, διδάσκει τ ν δικαιοσ νη, ναπτ σσει τ ν νδρεία, καλλιεργε τ ν γάπη πρ ς τ ν λευθερία, τ ν πολεμικ ρετή, τ ν φοσίωσι στ ν πατρίδα κα πιβάλλει α θ ρμητα τ ν περάσπισί της. Στ κτο κεφάλαιο, μετ π μι περιεκτικ νακεφαλαίωσι τ ς μέχρι τ ς στιγμ ς κείνης συζητήσεως κ μέρους το Σωκράτους, φέρεται τ παράδειγμα το Iσχομάχου, ς το δανικο ο κον μου, το δανικο κτηματία, πο, σκ ντας τ ν ο κονομία, τ ν τέχνη δηλαδ τ ς διοικήσεως κα ποδοτικ ς διαχειρίσεως τ ς περιουσίας μ βάσι τ ν γεωργία, ναδεικν - 11

7 εται κα ναγνωρίζεται π λους, νδρες κα γυνα κες, πολ τες κα ξένους, «καλ ς κ γαθ ς», τέλειος κα στ σ μα κα στ ν ψυχή. Aπ τ βδομο κεφάλαιο ρχίζει τ δε τερο μέρος πο μπορε ν διακριθ σ δ ο τμήματα, τ πρ το μέχρι τ κεφάλαιο δέκατο πέμπτο, τ δε τερο μέχρι κα τ ε κοστ, μ πίλογο τ ς λης πραγματείας τ τελευτα ο, ε κοστ πρ το κεφάλαιο. Στ βδομο κεφάλαιο ρχίζει διάλογος Σωκράτους κα Iσχομάχου. T ν Iσχ μαχο συνάντησε Σωκράτης στ ν γορά, στ ν στο το Eλευθερίου Δι ς, κα ρχισαν τ ν συζήτησι. T πρ το θέμα ε ναι τ θέμα το σπιτιο. H γυνα κα ε ναι βασίλισσα τ ς ο κιακ ς κυψέλης, πως συμβαίνει μ τ ν βασίλισσα τ ν μελισσ ν. Kαθορίζεται σκοπ ς το γάμου. O Iσχ μαχος κθέτει στ ν Σωκράτη π ς διαπαιδαγώγησε τ ν νεαρ σ ζυγ του, μ λις 15ετ, πο π τ πατρικ της σπίτι δ ν γνώριζε παρ μ νο π ς ν ε ναι ε πειθ ς κ ρη κα τ πολ πολ ν μοιράζη τ μαλλι στ ς πηρέτριες γι τ ν ργαλει κα τ πλέξιμο. Στ γδοο κεφάλαιο Iσχ μαχος μιλε στ ν νεαρή του σ ζυγο, πως διηγε ται στ ν Σωκράτη, γι τ ν τάξι στ σπίτι, προϋπ θεσι τ ς ο κονομίας. Yπ δειγμα τάξεως τ μεγάλο Φοινικικ «πλο ο τ ς γραμμ ς», πως θ λέγαμε σήμερα, πο προσήγγιζε συχν στ ν Πειραι, κα πο τ πεσκέφθη Iσχ μαχος. T γκώμιο τ ς τάξεως, πο γίνεται μ τ στ μα το Iσχομάχου, μάλιστα μ τ ς παρομοιώσεις πρ ς τ ς στρατιωτικ ς παρατάξεις, πρ ς τ πορευ μενα κα παρελα νοντα στρατε ματα, ε ναι τ σο θερμ! O Ξενοφ ν π τ ν περιπέτειά του στ ν Aσία μ τ ν νάβασι το K ρου κα τ ν κάθοδο τ ν Mυρίων ε χε τ ς θαυμάσιες ε κ νες τ ν τακτικ ν στρατευμάτων, τ ν πορει ν κα τ ν παρελάσεων, λλ κα τ ν συνεπει ν, τ σο καταστρεπτικ ν γι να στράτευμα, τ ς ταξίας! T νατο κεφάλαιο ε ναι φιερωμένο στ ν διαπαιδαγώγησι τ ς νεαρ ς συζ γου το Iσχομάχου γι τ ν ργάνωσι το σπι- 12 τιο, γι τ καθήκοντα κα τ ν ρμοδι τητα τ ς συζ γου ς ο κοδέσποινας. Iδιαίτερος λ γος γίνεται γι τ ν κλογ τ ς καταλλήλου ο κον μου, πο ποτελε τ ν πρώτη βοηθ τ ς ο κοδέσποινας κα γι τ ν τρ πο πο πρέπει τ συζυγικ ζε γος ν τ ς συμπεριφέρεται, γι ν ξασφαλίζη τ ν γάπη της κα τ νδιαφέρον της γι τ σπίτι. T δέκατο κεφάλαιο φιερώνεται στ ν γυνα κα κα στ ν καλλωπισμ της. H πάτη, πο γίνεται μ τ ν φθονη χρ σι ψιμυθίων, κοσμημάτων, ψηλ ν ποδημάτων, ο τε τ ν μορφι τ ν πραγματικ τ ς γυναίκας ξασφαλίζει, λλ κα ε ναι, βασικά, ν ητη. Mπορε μι φτιασιδωμένη γυνα κα ν πατ το ς ξένους μολον τι δ σκολα κι α το ς το ς δικο ς της μως κα τ ν νδρα της δ ν μπορε ν τ ν ξαπατ. A τ πο καναν ο ν ητες στές, πο κατανάλωναν τ μέγα μέρος το χρ νου τους γι τ ν πλασματικ μφάνισί τους, ε ναι παράδεκτο κα καταδικαστέο στ ν συζυγικ βίο, κα ε ναι πι πολ παράδεκτο γι τ ν σ ζυγο ν ς κτηματία. T κάλλος τ ληθιν τ ς γυναίκας, κα δ τ ς συζ γου, γκειται στ ν λλειψι πιτηδε σεως, στ ν γεία κα τ ν ε εξία το σώματος κα στ ν ζωηρ τητα κα τ ν ροδαλ τητά του, πο ποκτ νται μ τ ν ζωηρ κίνησι, τ ν πίβλεψι το σπιτιο, τ ν ο κιακ ργασία, τ καλ κα μετρημένο φαγητ. T κάλλος τ γυναικε ο γκειται στ ν πλ τητα κα στ ν κομψ τητα κα στ ν νεπιτήδευτη μφάνισι τ ς γυναίκας, πο τσι γίνεται κα τ π δειγμα γι τ ς πηρέτριές της. Στ νδέκατο κεφάλαιο Σωκράτης ζητε ν μάθη π τ ν Iσχ μαχο τ δικά του τ ργα κα τ ς δικές του πασχολήσεις π ς τ κατάφερε ν ναγνωρισθ κατ κοιν μολογία καλ ς κ γαθ ς; O Iσχ μαχος πλ κα χωρ ς δυσκολία το κθέτει τ ς σχολίες του, τ ν πρωϊνή του γερσι, τ ν μετάβασι στ κτήματά του μ τ π δια ς σκησι σωματική, τ ν πίβλεψι τ ν ργασι ν κα τ ν ργατ ν, τ ν σκησί του στ ν ππασία, σ λα κε να πο το ξασφαλίζουν τ ν σωματικ 13

8 γεία κα ε εξία. Δ ν παραλείπει κ μη ν σκ ται κα στ λέγειν, στ ν μιλ μ κρίβεια κα σαφήνεια, στε ν μπορ κα ν κατηγορ, ταν ε ναι νάγκη, κα ν περασπίζεται πίσης, λλ πάντα τ ν λ γο τ ν χρησιμοποιε ς πηρέτη τ ς λήθειας κα το δικαίου. T δωδέκατο κεφάλαιο ε ναι φιερωμένο στ ν κλογ κα τ ν κπαίδευσι τ ν πιστατ ν τ ν κτημάτων. O πιστάτες ε ναι κάτι σημαντικ κα νάλογο πρ ς τ ν ο κον μο, τ ν πρώτη βοηθ τ ς ο κοδέσποινας. Kα ε ναι κ μη σπουδαι τεροι ο πιστάτες π τ ν ο κον μο το σπιτιο. T καθήκοντά τους ξετάζονται στ δέκατο τρίτο κεφάλαιο. Πρέπει ν διοικο ν το ς ργάτες - δο λους, ν κατευθ νουν τ ς ργασίες. Στ δέκατο τέταρτο κεφάλαιο ξετάζεται τ μέγα προσ ν τ ν πιστατ ν, τιμι τητα κα τρ πος πο τ ν διδάσκει κα τ ν ξασφαλίζει Iσχ μαχος. Σοβαρ μέσον παροχ καλ ς μοιβ ς, λλ κα φαρμογ τιμωρίας. E ναι σοφές, λέγει, ο διατάξεις τ ς νομοθεσίας το Δράκοντος κα το Σ λωνος σχετικ μ τ ς τιμωρίες τ ς κλοπ ς. Aπ τ δέκατο πέμπτο κεφάλαιο ρχίζει κα τελειώνει στ ε κοστ, πως λέχθη παραπάνω, τ δε τερο τμ μα το B μέρους το O κονομικο. Eδ πι Σωκράτης ζητε ν τ ν διδάξη Iσχ μαχος τ ν γεωργικ τέχνη. Kα Iσχ μαχος το παρουσιάζει τ ν γεωργία ς τέχνη ε γενικ κα πο ε κολα μπορε κανε ς ν τ ν μάθη. Στ π μενο κεφάλαιο, τ δέκατο κτο, Iσχ μαχος ναφέρεται στ ν κτίμησι το δάφους, τ ν καταλληλ τητά του γι κάθε ε δος φυτείας κα σπορ ς, τέλος ναφέρεται στ ν περιγραφ το ργώματος τ ν γρ ν, πρώτης γεωργικ ς ργασίας. Στ δέκατο βδομο κεφάλαιο λ γος ε ναι περ σπορ ς κα σκαλίσματος. Στ δέκατο γδοο περιγράφεται θερισμ ς, τ λώνισμα, τ λίχνισμα. Στ δέκατο νατο γίνεται λ γος γι τ φ τεμα κλημάτων, συκι ν, λαιοδένδρων κ.λπ. O Σωκράτης τώρα ξαίρει τ ν προσφιλ του μέθοδο, τ ν διαλεκτική, τ ν ρευνα κάθε θέματος μ τ ν ρώ- 14 τησι κα τ ν π κρισι. A τ ς τρ πος, τ ς ρωταποκρίσεως, πο φαρμ σθηκε κα στ ν συζήτησι μ τ ν Iσχ μαχο περ γεωργίας, φερε στ φ ς τ ς δικ ς του συνειδήσεως γνώσεις γεωργικές, πο π ρχαν στ βάθος τ ς ψυχ ς του κα πο ν μιζε ως τ τε π ς δ ν τ ς ξερε! Στ ε κοστ κεφάλαιο δίδεται π τ ν Iσχ μαχο (δηλαδ π τ ν Σωκράτη μ τ στ μα το Iσχομάχου) πάντησις στ ν ρχικ ρώτησι το Kριτοβο λου, π ς ο κογένειες μεγάλες μ κτήματα κα περιουσία κατεστράφησαν, π ς πάρχουν γεωργοί, πο χουν περισσε ματα, κα γεωργοί, πο χι μ νο περισσε ματα δ ν χουν, λλ κα ε ναι πνιγμένοι στ χρέη. Eχθρ ς τ ς γεωργίας, πως κα τ ς στρατηγικ ς κα τ ς πολεμικ ς τέχνης κα τ ς πιτυχίας στ ς θλητικ ς πιδ σεις, ε ναι μέλεια κα διαφορία. H ργία, μέλεια διαφορία, λλειψις νδιαφέροντος ε ναι κατήγορος ψυχ ς κνηρ ς (O κον. XX, 15) κα καλ ργασία διαφέρει π τ ν ργασία πο γίνεται χωρ ς πιμέλεια, σο διαφέρει ργασία γενικ π τ ν ργία (O κον. XX, 20). H γεωργία, πως λες ο τέχνες, χρειάζεται τ ν γάπη μας! T ε κοστ πρ το κεφάλαιο, πο ποτελε κα τ ν πίλογο το ργου, πως δη παρετηρήσαμε, ε ναι φιερωμένο σ συνέχεια τ ς συζητήσεως το Σωκράτους κα το Iσχομάχου, στ θέμα τ ς διοικητικ ς καν τητος, στ θέμα το «ρχικο νδρ ς», στ θέμα το ξιου γέτη, τ σο προσφιλ ς θέμα κα στ ν Σωκράτη κα στ ν Ξενοφ ντα. Σ ποιαδήποτε τέχνη, κα συνεπ ς κα στ ν ο κονομία, πο χει ς βάσι τ ν γεωργία, μητέρα κα τροφ τ ν λλων τεχν ν, τ μέγιστο ζήτημα παραμένει κα πάλι να: τ ζήτημα τ ς διοικήσεως νθρώπων διοικητικ καν τητα ε ναι τ βασικ στοιχε ο λων τ ν νθρωπίνων νεργει ν ε τε γεωργικ ς ε ναι α τ ς ε τε πολιτικ ς ε τε ο κιακ ς ε τε πολεμικές. Στ ν διοίκησι νθρώπων χρειάζεται γέτης, ξιος, καν ς, α τ ς πο διοικε μ τ ν θέλησι κα τ ν νθουσιώδη συγκατάθεσι τ ν διοικουμένων, 15

9 α τ ς πο ξέρει ν μπνέη τ ν πρ θυμη ργασία κα τ ν ε γενικ μιλλα. A τ μως δ ν ε ναι μ νο γν σις κα μάθησις κα πε ρα κα σκησις, ε ναι πρ τα π λα δώρημα θε ον, πο δίδεται σ κείνους, ο πο οι χουν πραγματικ φιερώσει τ ν αυτ τους στ ν σωφροσ νη (XXI, 12) κα «μέγας τ ντι ο τος νήρ, ς ν μεγάλα δ νηται γνώμ η διαπράξασθαι μ λλον ρώμ η» (O κον. XXI, 8). Hδη ρχα οι γραμματικο (φιλ λογοι) διετ πωσαν τ ν γνώμη τι O κονομικ ς δ ν συνιστ διαίτερη, νεξάρτητη συγγραφ το Ξενοφ ντος, λλ τι ε ναι συνέχεια τ ν Aπομνημονευμάτων κα ποτελε τ πέμπτο βιβλίο το ργου α το. T ν γνώμη α τή, πο τ ν ποστήριξαν κα νεώτεροι φιλ λογοι, ξένοι κα δικοί μας 1, τ ν στηρίζουν, κυρίως, στ ν τρ πο πο ρχίζει O κονομικ ς κα πο δείχνει σ ν συνέχεια τ ν Aπομνημονευμάτων: «Hκουσα δέ ποτε α το κα περ ο κονομίας τοιάδε διαλεγομένου». H γνώμη α τ ν το τοις δ ν φαίνεται ν ε σταθ. T φος το O κονομικο διαφέρει πολ π τ φος τ ν Aπομνημονευμάτων, κφρασις ε ναι περισσ τερο καλλιεργημένη, συγγραφικ τέχνη το Ξενοφ ντος φαίνεται ν χη πιτελέσει σημαντικ πρ οδο κα μορφ το Σωκράτους ε κονίζεται ζωηρ τερα κα λευθεριώτερα. O ζωηρ ς διάλογος κρατε διάπτωτο τ νδιαφέρον το ναγνώστη, πρ γμα πο δ ν συμβαίνει πάντοτε στ Aπομνημονε ματα Eξ λλου κα τ περιεχ μενο το O κονομικο δ ν βρίσκεται σ μεση σχέσι πρ ς τ βασικ θέμα τ ν Aπομνημονευμάτων, πο ποσκοπο ν μέσως στ ν νασκευ τ ς συκοφαντικ ς κατηγορίας κατ το Σωκράτους π σεβεί α κα διαφθορ το θους τ ς νε τητας. T ς φολογικ ς κα λογοτεχνικές, γενικά, διαφορ ς πέδωσαν μερικο στ ν στήρικτη π θεσι τι τ ν O κονομικ πεξεργάσθηκε ργ τερα νεώτερος Ξενοφ ν, 1. Bλ. Γ. Mιστριώτη, Eλληνικ Γραμματολογία, ν Aθήναις 1897 (τ μ. B, σελ. 134). 16 γγον ς του, υ ς το Γρ λλου, πο π ρξε μαθητ ς το ρήτορος Iσοκράτους 2. Yποστηρίχθηκε πίσης ποψις τι O κονομικ ς δ ν σώζεται λ κληρος, τι κάποιο πρ το μέρος του, πο πιθαν ς ναφερ ταν γενικ στ θέμα «πολιτεία», χάθηκε κα τι λη πραγματεία ποτελε να ε δος παντήσεως το Ξενοφ ντος στ ν Πολιτεία το Πλάτωνος κα κυρίως στ ς δέες πο κε διατυπώνονται περ κοινοκτημοσ νης γαθ ν κα γυναικ ν 3. Kα π θεσις α τ μως δ ν φαίνεται ν χη σοβαρ στηρίγματα. Aπ καμμι πολ τως πηγ δ ν προκ πτει τι π ρχε κα κάποιο πρ το μέρος, μικρ μεγάλο διάφορο, πο χάθη. Διατυπώνονται βέβαια στ ν O κονομικ δέες γι τ ν θέσι τ ς γυναίκας, διάφορες πρ ς κε νες τ ς Πλατωνικ ς Πολιτείας ε ναι δέες συντηρητικές, παρ μοιες μ τ ν γνώμη το Περικλέους στ ν Eπιτάφιο. H γυνα κα ε ναι δέσποινα, βασίλισσα τ ς ο κιακ ς κυψέλης. O νδρας ε ναι γι τ ς ξωτερικ ς ργασίες. Eτσι πλασε θε ς, τονίζεται, τ νθρώπινο ζευγάρι. Aλλ δ ν ε ναι γυνα κα στ ν O κονομικ δο λη το νδρ ς, τ πλάσμα πο δ ν χει γνώμη ε ναι πε θυνο τομο, πο σκε μέγα ργο, πο στηρίζει «τ ν ο κον», πο συζητε τ προβλήματα το σπιτιο μ τ ν σ ζυγο ξία καθεν ς π το ς συζ γους γκειται στ ποι ς θ κάμη τ ν ργασία του κα θ πιτελέση τ καθήκοντά του καλ τερα κα ποδοτικώτερα. H πρ οδος το ο κου ξαρτ ται π τ ν ρμονία, τ ν λληλοεκτίμησι, τ ν λληλοσεβασμ το ζε γους. Bάσις τ ς ο κονομικ ς ζω ς ε ναι παρξις τ ς τομικ ς διοκτησίας, πιμελής, μεθοδικ καλλιέργεια τ ς γ ς κα σώφρων κα συνετ διαχείρισις κ μέρους τ ς συζ γου τ ν ε σαγομένων στ σπίτι γαθ ν. O Ξενοφ ν στ ν O κονομικ κφράζει συντηρητικ ς γιε ς ντιλήψεις κα γι τ ν διωτικ ο κονομία, στηριγμένη στ ν γεωρ- 2. Bλ. Γ. Mιστριώτη, νθ νωτ. 3. Bλ. Ξενοφ ντος O κονομικ ς, κδοτικ ς ο κος I. και Π. Zαχαροπο λου, 1939, ε σαγωγή. 17

10 γία, μητέρα κα τροφ λων τ ν τεχν ν, κα γι τ ν θέσι τ ς γυναίκας κα γενικ γι τ ν λη ο κογενειακ ζωή, τσι πως τ ν ζησε α τ τ ν ζω διος Ξενοφ ν, λλος Iσχ μαχος, πυργοδεσπ της στ κτ μα κοντ στ ν Σκιλλο ντα, μ τ ν σ ζυγ του Φιλησία κα τ παιδιά του. A τ ν τ ν ζω προτιμ κα α τ ν κθέτει, λοκληρώνοντας τ ν μορφ το δασκάλου του, το Σωκράτους, ς νθρώπου, σώφρονος, δικαίου, μ ψυχικ κ σμο ε γενέστατο, τελείου στ ν διωτικ κα τ ν δημοσία ζωή του. T λικ γαθ Iσχ μαχος δ ν χρησιμοποιε μ νο γι τ ν αυτ του κα τ ν ο κογένειά του, λλ κα γι τ ν ε τυχία τ ν λλων κα γι τ καλ τ ς π λεως. M τ ν O κονομικ του Ξενοφ ν κα μ τ ν λλη πραγματεία του, πο φέρει τ ν πιγραφή Π ροι περ προσ δων, νοιξε τ ν δρ μο στ ν ο κονομικ πιστήμη, τ σο σημαντικ στ ς μέρες μας. Γι α τ κα κτιμήθηκε τ ργο το το το Ξενοφ ντος κα στ ν ρχαι τητα κα π το ς Pωμαίους κα μέχρι σήμερα, γι τ πρακτικ του περιεχ μενο κα τ πολ τιμα κοινωνικ διδάγματα. O Θε φραστος τ μελετο σε κα τ κτιμο σε πολ, Pωμα ος ρήτωρ, φιλ σοφος κα πολιτικ ς Kικέρων τ μετέφρασε στ ν Λατινική, Bιργίλιος, μεγάλος Pωμα ος ποιητής, τ χει ς βάσι στ Γεωργικά του. Kα στο ς νεωτέρους χρ νους δ ν παυσε ν κιν τ νδιαφέρον κα ν μελετ ται. Γιατί, σο κα ν πολλ ς διατυπωμένες στ ν πραγματεία α τ ν ο κονομικ ς γν μες ε ναι πλέον ξεπερασμένες, σο κα ν μ ς νοχλ σήμερα ν διαβάζωμε γι τ ν θεσμ τ ς δουλείας, O κονομικ ς δ ν προκαλε μ νο πλ ρχαιογνωστικ νδιαφέρον, πειδ παρέχει φθονα στοιχε α γι τ ν μελέτη τ ς ο κονομικ ς, τ ς κοινωνικ ς, τ ς διωτικ ς ζω ς τ ς ποχ ς κείνης, μετ τ ν Πελοποννησιακ π λεμο ξία του γκειται πι πολ στ νθρωπιστικ του πνε μα. T ρωμα τ ς ρετ ς φθονο ξεχ νεται π τ ργο πολ τιμα ε ναι τ διδάγματα γι τ ν τάξι κα τ ν συνετ διαχείρισι τ ν γαθ ν, πο παράγει νθρωπίνη ργασία, γι τ ν ψηλ 18 θέσι κα τ ν ποστολ τ ς γυναίκας μέσα στ ν ο κογένεια, γι τ ν μεγάλη ξία τ ς ρμονίας στ ν συζυγικ βίο, στηριγμένης στ ν θερμ γάπη κα τ ν καταν ησι, γι τ ν ξία, τέλος, τ ς γροτικ ς ζω ς κα γι τ ν τιμ πο ρμ ζει στο ς νθρώπους πο καλλιεργο ν τ ν μητέρα-γ κα μ τ ν ερ μ χθο τους παρέχουν τ γαθ σ λες τ ς κοινωνικ ς τάξεις. 19

11 μπμ π Δø ø 20

12 KEΦAΛAION ENΔEKATON KEΦAΛAION ENΔEKATON XI 2 3 Eντε θεν δ γ ε πον Ω Iσχ μαχε, τ μ ν δ περ τ ν τ ς γυναικ ς ργων καν ς μοι δοκ κηκοέναι τ ν πρώτην, κα ξιά γε πάνυ παίνου μφοτέρων μ ν. τ δ α σ ργα, φην γώ, δη μοι λέγε, να σ τε φ ο ς ε δοκιμε ς διηγησάμενος σθ ς κ γ τ το καλο κ γαθο νδρ ς ργα τελέως διακο σας κα καταμαθών, ν δ νωμαι, πολλήν σοι χάριν ε δ. Aλλ ν Δί, φη Iσχ μαχος, κα πάνυ δέως σοι, Σώκρατες, διηγήσομαι γ ποι ν διατελ, να κα μεταρρυθμίσ ης με, ν τί σοι δοκ μ καλ ς ποιε ν. Aλλ γ μ ν δή, φην, π ς ν δικαίως μεταρρυθμίσαιμι νδρα πειργασμένον καλ ν τε κ γαθ ν, κα τα τα ν ν ρ ς δολεσχε ν τε δοκ κα ερομετρε ν καί, τ πάντων δ νοητ τατον δοκο ν ε ναι γκλημα, πένης καλο μαι; Yστερ π α τ γ το ε πα Ως πρ ς τ ργα βεβαίως τ ς γυναίκας σου, Iσχ μαχε, θαρρ τι ρκετ χω κο σει γι πρώτη φορ τώρα, κα πράγματα μάλιστα γι τ πο α σφαλ ς ξίζετε πολλο ς παίνους κα ο δυ σας. Tώρα μως πλέον παρακαλ ν μο ε π ς κα γι τ δικά σου ργα, κα γι ν ε χαριστηθ ς κα σ κθέτοντας κε να γι τ πο α χεις ποκτήσει τ καλ νομα, κα γώ, κο οντας κα μαθαίνοντας καλ ν μπορ, τ ργα ν ς νθρώπου «καλο κα γαθο», θ σο χρωστ μεγάλη ε γνωμοσ νη. 2. Aλλ ναί, γι νομα το Δι ς, πολ ε χαρίστως, ε πε Iσχ μαχος, θ σο κθέσω σα γ ξακολουθητικ κάνω, γι ν μ διορθώσης μάλιστα, ν σο φαν τι κάτι δ ν τ κάνω καλά. 3. M γ μ ποι δικαίωμα, ε πα, μπορ ν διορθώσω να νδρα, πο ε ναι πι λοκληρωμένος «καλ ς κ γαθ ς», κα μάλιστα γώ, πο ε μαι νθρωπος, πο ος παρέχω στ ν κ σμο τ ν ντ πωσι π ς κα φλυαρ κα εροβατ 106 κα πο νομάζομαι φτωχ ς, κατηγορία πο φαίνεται βέβαια πι ν ητη π λες; 106. O κατηγορίες ε ς βάρος το Σωκράτους τι σχολε ται μ μάταιες ρευνες κα νωφελ πράγματα κα συζητήσεις χωρ ς σημασία, δηλαδ τι φλυαρε κα εροβατε, ξεκίνησαν π τ ν μεγάλο κωμικ ποιητ Aριστο- 140 φάνη μ τ ν κωμωδία Nεφέλαι, που Σωκράτης παριστάνεται «α ωρο μενος» μέσα σ καλάθι ν εροβατ κα ν περιφρον τ ν λιο, ο δ μαθητές του σκυμμένοι ν ρευνο ν τ «π τ ν γ ν». 141

13 κα πάνυ μεντ ν, Iσχ μαχε, ν ν πολλ θυμί α τ πικλήματι το τ ω, ε μ πρ ώην παντήσας τ Nικίου το πηλ του ππ ω ε δον πολλο ς κολουθο ντας α τ θεατάς, πολ ν δ λ γον χ ντων τιν ν περ α το κουον κα δ τα ρ μην προσελθ ν τ ν πποκ μον ε πολλ ε η χρήματα τ ππ ω. δ προσβλέψας με ς ο δ γιαίνοντα τ ρωτήματι ε πε Π ς δ ν ππ ω χρήματα γένοιτο; ο τω δ γ νέκυψα κο σας τι στ ν ρα θεμιτ ν κα πένητι ππ ω γαθ γενέσθαι, ε τ ν ψυχ ν φ σει γαθ ν χοι. ς ο ν θεμιτ ν κα μο γαθ νδρ γενέσθαι διηγο τελέως τ σ ργα, να, τι ν δ νωμαι κο ων καταμαθε ν, πειρ μαι κα γώ σε π τ ς α ριον μέρας ρξάμενος μιμε σθαι. κα γ ρ γαθή στιν, φην γώ, μέρα ς ρετ ς ρχεσθαι. Σ μ ν παίζεις, φη Iσχ μαχος, Σώκρατες, γ δ μως σοι διηγήσομαι γ σον δ ναμαι πειρ μαι πιτηδε ων διαπερ ν τ ν βίον. 4. Kα χωρ ς λλο, Iσχ μαχε, θ μουν πάρα πολ στενοχωρημένος γι τ ν πωνυμία α τή, ν δ ν συναντο σα πρ ν π λίγο καιρ τ λογο το Nικίου 107, πο ε ναι νεοφερμένος στ ν π λι μας, κα πο ε δα ν τ κολουθο ν πολλο θεατ ς κα κουσα μερικο ς π α το ς ν κάνουν πολ λ γο γι α τ τ τε πλησίασα τ ν πποκ μο κα τ ν ρώτησα ν τ λογο χη ποκτήσει πολλ χρήματα. 5. Kα κε νος, κοιτάζοντάς με κπληκτος, σ ν ν μ μουν στ λογικά μου, μ τέτοια ρώτησι πο το κανα, μο ε πε π ς ε ναι δυνατ ν να λογο ν χη χρήματα; Eτσι λοιπ ν γ π ρα θάρρος, ταν κουσα τι πιτρέπεται σ να λογο, ν κα πτωχ, ν γίνη καλ, ν π τ ν φ σι χει γεννηθ μ καλ ψυχή. 6. M τ ν λπίδα λοιπ ν τι κα γ μπορ ν γίνω καλ ς νθρωπος, ξιστ ρησέ μου λεπτομερ ς τ ργα τ δικά σου, στε, κο οντάς τα, ν τ μάθω καλά, ν μπορ, κα τσι ν προσπαθ κα γώ, ρχίζοντας π τ ν α ριαν μέρα, ν σ μιμο μαι δι τι α ριαν ε ναι καλ μέρα 108, ε πα γώ, γι ν ρχίσω τ ν σπουδ τ ς ρετ ς Σ βέβαια στειε εσαι, ε πε Iσχ μαχος, Σωκράτη, γ μως θ σο ξιστορήσω τ ργα, στ πο α γώ, σο μο ε ναι δυνατ ν, προσπαθ ν καταγίνωμαι κα ν περν τ ν ζωή μου Nικίας δ ν πρ κειται γι τ ν γνωστ Aθηνα ο στρατηγ πο μετέσχε τ ς κστρατείας στ ν Σικελία. Πρ κειται γι πρ σωπο γνωστο λλοθεν, νεοφερμένο στ ς Aθήνας τ τε Kαλ μέρα πρ ληψις περ καλ ν κα κακ ν μερ ν (α σιαι καθαρα μέραι μέραι παίσιαι ποφράδες) ε ναι παλαιοτάτη ξακολουθε στ ν λα μέχρι σήμερα κα το το ξ φορμ ς κακ ν γεγον των πο συνέβησαν ρισμένη μέρα ( Tρίτη λωσις τ ς Kωνσταντινουπ λεως π 142 το ς Tο ρκους). Γι το ς ρχαίους Eλληνες ποφράδες ταν ο τελευτα ες μέρες το μην ς, φιερωμένες στο ς θεο ς. O Σωκράτης ε ρωνε εται τ ς λαϊκ ς α τ ς προλήψεις H λη φήγησις το Σωκράτους γι τ λογο το Nικίου, καυστικ ε ρωνική, ποβλέπει στ ν διδάξη τι ξία το νθρώπου γκειται στ ν βαθμ τ ς ρετ ς, πο νθρωπος χει κα χι στ ν πλο το κα τ ν πολυτελ ζωή. 143

14 πε γ ρ καταμεμαθηκέναι δοκ τι ο θεο το ς νθρώποις νευ μ ν το γιγνώσκειν τε δε ποιε ν κα πιμελε σθαι πως τα τα περαίνηται ο θεμιτ ν ποίησαν ε πράττειν, φρονίμοις δ ο σι κα πιμελέσι το ς μ ν διδ ασιν ε δαιμονε ν, το ς δ ο, ο τω δ γ ρχομαι μ ν το ς θεο ς θεραπε ων, πειρ μαι δ ποιε ν ς ν θέμις μοι ε χομέν ω κα γιείας τυγχάνειν κα ώμης σώματος κα τιμ ς ν π λει κα ε νοίας ν φίλοις κα ν πολέμ ω καλ ς σωτηρίας κα πλο του καλ ς α ξομένου. κα γ κο σας τα τα Mέλει γ ρ δή σοι, Iσχ μαχε, πως πλουτ ς κα πολλ χρήματα χων πολλ χ ης πράγματα το των πιμελ μενος; Kα πάνυ γ, φη Iσχ μαχος, μέλει μοι το των ν ρωτ ς δ γάρ μοι δοκε, Σώκρατες, κα θεο ς μεγαλείως τιμ ν κα φίλους, ν τινος δέωνται, πωφελε ν κα τ ν π λιν μηδ ν [τ ] κατ μ χρήμασιν κ σμητον ε ναι. Kα γ ρ καλά, φην γώ, Iσχ μαχε, στ ν σ λέγεις, κα δυνατο γε σχυρ ς νδρ ς π ς γ ρ ο ; τε πολλο μ ν ε σ ν νθρωποι ο ο δ νανται ζ ν νευ το λλων δε σθαι, πολλο δ γαπ σιν, ν δ νωνται τ αυτο ς ρκο ντα πορίζεσθαι. ο δ δ δυνάμενοι μ μ νον τ ν αυτ ν ο κον διοικε ν, λλ κα περιποιε ν στε κα τ ν π λιν κοσμε ν κα το ς φίλους πικουφίζειν, π ς το τους ο χ βαθε ς τε κα ρρωμένους νδρας χρ νομίσαι; 110. E πράττω σήμαινε στ ν ρχαία γλ σσα ε τυχ. Aλλ ε πράττω ρχικ κα κυριολεκτικ σήμαινε καλ ς νεργ, ρθ ς νεργ συνεπ ς ε τυχία το νθρώπου ξαρτ ται π τ ς ρθ ς νέργειές του, πο ε ναι π ρροια τ ς γνώσεως κα τ ς φρονήσεως. Aλλ ε τυχία γενικ ς, γι τ ν ε σεβ Ξενοφ ντα, ε ναι πάντοτε στ χέρι το θεο O Σωκράτης ο τε πεδίωκε ο τε κτιμο σε τ ν πλο το. Προσπα Δι τι νομίζω π ς χω καλ καταλάβει τι ο θεο δ ν πιτρέπουν, συνήθως, στο ς νθρώπους ν ε τυχο ν, ν ο νθρωποι δ ν γνωρίζουν σα πρέπει ν κάνουν 110 κα ν δ ν φροντίζουν π ς ν τ τελειώνουν λλ κα π σους χουν φρ νησι κα πιμέλεια, σ λλους πιτρέπουν ν ε τυχο ν κα σ λλους χι. Γι α τ λοιπ ν γ πρ τα πρ τα τιμ το ς θεο ς κα προσπαθ μ τ ς προσευχές μου ν πιτ χω π α το ς ν μο δίνουν, σο πιτρέπεται, κα γεία κα σωματικ δ ναμι κα τιμ κ μέρους τ ς π λεως κα γάπη μεταξ τ ν φίλων κα ντιμη σωτηρία στ ν π λεμο κα πλο το, πο ν μεγαλώνη μ ντιμα μέσα. 9. Kα γώ, ταν κουσα α τά, ε πα Φροντίζεις λοιπ ν, Iσχ μαχε, λήθεια, ν ε σαι πλο σιος καί, χοντας χρήματα πολλά, ν χης, φροντίζοντας γι α τά, πολλές σκοτο ρες 111 Bεβαι τατα φροντίζω, ε πε Iσχ μαχος, γι α τ πο μ ρωτ ς δι τι μο φαίνεται ε χάριστο, Σωκράτη, κα το ς θεο ς ν το ς τιμ μεγαλ πρεπα κα το ς φίλους ν βοηθ, ν χουν π κάτι νάγκη, κα τ ν π λι, κατ τ ν δ ναμί μου, ν μ τ ν φήνω κ σμητη π λλειψι χρημάτων. 10. Kα βέβαια, Iσχ μαχε, ε πα γώ, ρα α ε ναι σα λ ς κα ε ναι χαρακτηριστικ ν ς πολ πλο σιου νθρώπου κα π ς χι; Aφο πάρχουν νθρωποι πολλοί, πο δ ν μπορο ν ν ζο ν χωρ ς ν χουν τ ν νάγκη λλων, κα πολλο μένουν ε χαριστημένοι, ν μπορο ν ν πορίζωνται σα το ς ρκο ν! A το μως, πο ε ναι κανο χι μ νο τ σπίτι τους ν διοικο ν, λλ χουν κα περισσε ματα, στε κα τ ν π λι ν κοσμο ν μ ρα α ργα κα το ς φίλους ν νακουφίζουν, α το π ς δ ν πρέπει ν νομίζωνται νδρες πλο σιοι κα δυνατοί; θο σε ν ε ναι α τάρκης μ τ ν περιορισμ τ ν ναγκ ν. Aπ α τ ς τ ς Σωκρατικ ς ντιλήψεις ξεκίνησε μι π τ ς σωκρατικ ς σχολές, σχολ τ ν Kυνικ ν, πο τ ν δρυσε μαθητ ς το Σωκράτους Aντισθένης. 145

15 λλ γ ρ παινε ν μέν, φην γώ, το ς τοιο τους πολλο δυνάμεθα σ δέ μοι λέξον, Iσχ μαχε, φ νπερ ρξω, π ς γιείας πιμελ ; π ς τ ς το σώματος ώμης; π ς θέμις ε ναί σοι κα κ πολέμου καλ ς σ ώζεσθαι; τ ς δ χρηματίσεως πέρι κα μετ τα τα, φην γώ, ρκέσει κο ειν. Aλλ στι μέν, φη Iσχ μαχος, ς γε μο δοκε, Σώκρατες, κ λουθα τα τα πάντα λλήλων. πε γ ρ σθίειν τις τ καν χει, κπονο ντι μ ν ρθ ς μ λλον δοκε μοι γίεια παραμένειν, κπονο ντι δ μ λλον ώμη προσγίγνεσθαι, σκο ντι δ τ το πολέμου κάλλιον σ ώζεσθαι, ρθ ς δ πιμελομέν ω κα μ καταμαλακιζομέν ω μ λλον ε κ ς τ ν ο κον α ξεσθαι. Aλλ μέχρι μ ν το του πομαι, φην γώ, Iσχ μαχε, τι κπονο ντα φ ς κα πιμελ μενον κα σκο ντα νθρωπον μ λλον τυγχάνειν τ ν γαθ ν, ποί ω δ π ν ω χρ πρ ς τ ν ε εξίαν κα ώμην κα πως σκε ς τ το πολέμου κα πως πιμελε το περιουσίαν ποιε ν ς κα φίλους πωφελε ν κα π λιν πισχ ειν, τα τα ν δέως, φην γώ, πυθοίμην. Eγ τοίνυν, φη, Σώκρατες, Iσχ μαχος, νίστασθαι μ ν ξ ε ν ς ε θισμαι νίκ [ ν] τι νδον καταλαμβάνοιμι, ε τινα δε μενος δε ν τυγχάνοιμι. 11. Eξ λλου, ε πα γώ, τέτοιους νθρώπους πολλο μπορο με ν το ς παινο με σ μως, Iσχ μαχε, πές μου π κε πο ρχισες, π ς φροντίζεις δηλαδ γι τ ν γεία σου; Π ς φροντίζεις, γι ν διατηρ ς τ ν σωματική σου δ ναμι; Π ς κατορθώνεις κα π τ ν π λεμο ν σώζεσαι ντιμα; Ως πρ ς δ τ ν π κτησι χρημάτων, κα ργ τερα, ε πα γώ, θ μπορ ν σ κο ω. 12. Aλλ α τ λα, κατ τ ν γνώμη μου το λάχιστον, ε πε Iσχ μαχος, ε ναι, Σωκράτη, λληλένδετα. Δι τι, ταν, λ γου χάριν, κανε ς χη σα χρειάζονται γι τ ν διατροφή του, νομίζω τι, ν ργάζεται κα κοπιάζη σο πρέπει, διατηρε ται περισσ τερο γεία του καί, φο ργάζεται, α ξάνει πι πολ σωματική του δ ναμις κα ν σκ ται στ ν πολεμικ τέχνη, μπορε πι ντιμα ν σώζεται στ ν π λεμο 112 ν πίσης φροντίζη σο κα πως πρέπει γι τ ν περιουσία του κα δ ν πιδίδεται στ ν μαλθακ τητα κα τ ν τεμπελιά, ε ναι φυσικ ν α ξάνη λο κα πι πολ τ ν περιουσιακή του κατάστασι. 13. Aλλ ως δ, Iσχ μαχε, ε πα γώ, συμφων βεβαίως μαζί σου ε ς α τ πο ποστηρίζεις, τι δηλαδή, ν νθρωπος κοπιάζη κα ε ναι πιμελ ς κα σκ ται, πετυχαίνει πι πολ στ ν π κτησι γαθ ν ποιο ς μως κ πους καταβάλλεις, γι ν χης ε εξία κα σωματικ δ ναμι, κα μ ποι ν τρ πο σκε σαι στ ν πολεμικ τέχνη κα μ ποι ν τρ πο φροντίζεις ν χης περισσε ματα, στε κα στο ς φίλους ν ε σαι πωφελ ς κα τ ν π λι ν νισχ ης, α τά, ε πα γώ, θ τ κουα μ ε χαρίστησι. 14. Eγ λοιπ ν Σωκράτη, ε πε Iσχ μαχος, χω συνηθίσει ν σηκώνωμαι π τ κρεββάτι τέτοια ρα, πο ν μπορ ν προφθάσω τ ν ο ονδήποτε κ μη στ σπίτι του, ν τ χη κα χω νάγκη κάποιον ν δ Eντιμη σωτηρία π τ ν π λεμο ε ναι ν γνωρίζη κάποιος ν μάχεται κα ν προφυλάσσεται κα χι ν γκαταλείπη τ ν μάχη (φυγ ς-τρέσας). 147

16 κ ν μέν τι κατ π λιν δέ η πράττειν, τα τα πραγματευ μενος περιπάτ ω το τ ω χρ μαι ν δ μηδ ν ναγκα ον κατ π λιν, τ ν μ ν ππον πα ς προάγει ε ς γρ ν, γ δ περιπάτ ω χρ μαι τ ε ς γρ ν δ σως μεινον, Σώκρατες, ε ν τ ξυστ περιπατοίην. πειδ ν δ λθω ε ς γρ ν, ν τέ μοι φυτε οντες τυγχάνωσιν ν τε νειοποιο ντες ν τε σπείροντες ν τε καρπ ν προσκομίζοντες, τα τα πισκεψάμενος πως καστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, ν χω τι βέλτιον το παρ ντος. μετ δ τα τα ς τ πολλ ναβ ς π τ ν ππον ππασάμην ππασίαν ς ν γ δ νωμαι μοιοτάτην τα ς ν τ πολέμ ω ναγκαίαις ππασίαις, ο τε πλαγίου ο τε κατάντους ο τε τάφρου ο τε χετο πεχ μενος, ς μέντοι δυνατ ν τα τα ποιο ντα πιμέλομαι μ ποχωλε σαι τ ν ππον. πειδ ν δ τα τα γένηται, πα ς ξαλίσας τ ν ππον ο καδε πάγει, μα φέρων π το χώρου ν τι δεώμεθα ε ς στυ. γ δ τ μ ν βάδην τ δ ποδραμ ν ο καδε πεστλεγγισάμην. ε τα δ ριστ, Σώκρατες, σα μήτε κεν ς μήτε γαν πλήρης διημερε ειν. N τ ν Hραν, φην γώ, Iσχ μαχε, ρεσκ ντως γέ μοι τα τα ποιε ς. τ γ ρ ν τ α τ χρ ν ω συνεσκευασμένοις χρ σθαι το ς τε πρ ς τ ν γίειαν κα το ς πρ ς τ ν ώμην παρασκευάσμασι κα το ς ε ς τ ν π λεμον σκήμασι κα τα ς το πλο του πιμελείαις, τα τα πάντα γαστά μοι δοκε ε ναι O πηρέτης (ο κέτης) πηγαίνει καβάλλα κα κ ριος, Iσχ μαχος, γι λ γους σωματικ ς σκήσεως πεζ ς T γυμναστήρια στ ν ρχαία Eλλάδα, πο ταν παραίτητα σ κάθε π λι (γυμνάσια), στ ν μεσημβριν πλευρ ε χαν ε δος στο ς ( π στεγο), που κα περίπατος γιν ταν κα τ ν χειμ να γυμνάζονταν O Ξενοφ ν γαπο σε τ ν ππασία κα χει γράψει ε δικ πραγματεία περ ππικ ς. 148 Kα ν μ ν χω κάποια δουλει στ ν π λι, α τ ν τ ν ε καιρία τ ν χρησιμοποι γι περίπατο 15. ν πάλι δ ν ε ναι νάγκη ν μένω μέσα στ ν π λι, τ λογ μου πηρέτης 113 τ δηγε στ ν γρ, ν γ τ ν δρ μο ως τ ν γρ τ ν κάνω γι περίπατο, σως καλ τερα παρ ν περπατο σα στ π στεγα τ ν γυμναστηρίων Oταν πάλι φθάσω στ ν γρ, ν τυχ ν μο φυτε ουν ε τε προετοιμάζουν τ δαφος γι σπορ σπέρνουν συγκομίζουν καρπ, προσέχω π ς γίνεται καθεμι π α τ ς τ ς ργασίες κα διορθώνω, ν χω ν ποδείξω κάτι καλ τερο π α τ πο κάνουν. 17. Eπειτα π α τ συχν νεβαίνω στ λογο κα κάνω ππασία 115, σον γ μπορ περισσ τερο μοια μ τ ε δη τ ς ππασίας πο ε ναι ναγκα α στ ν π λεμο, δ ν ποφε γω δηλαδ ο τε πλαγι ς ο τε κατήφορους ο τε τάφρους ο τε ρεματιές κάνοντας μως λα α τ ννοε ται τι προσέχω σο μπορ ν μ σακατέψω τ λογ μου. 18. Mετ τ ς σκήσεις α τές, τ παιδί 116, φο φήσει τ λογο ν κυλισθ στ χ μα, πειτα τ δηγε στ σπίτι, φέρνοντας συγχρ νως π τ ν γρ στ ν π λι ν κάτι μ ς χρειάζεται. Kι γ γυρίζω στ σπίτι κάνοντας να μέρος το δρ μου «βάδην» κα να λλο τροχάδην καί, ταν φθάσω στ σπίτι, ξ νω κα καθαρίζω μέσως μ τ ν στλεγγίδα 117 τ ν δρ τα κα τ ν σκ νη. Kατ πιν γευματίζω, Σωκράτη, τ σο μ νο, σο γι ν περν τ ν μέρα μου ο τε μ δειο στομάχι ο τε μ πολ γεμ το. 19. Nαί, μ τ ν Hρα, ε πα γώ, Iσχ μαχε, α τ ς τρ πος τ ς ζω ς σου βεβαίως μο ρέσει. Δι τι τ ν χρησιμοποι ς συγχρ νως συνδυασμένες λες τ ς φέλιμες σκήσεις ργασίας γι τ ν γεία κα τ ν σωματικ δ ναμι, τ ς πολεμικ ς σκήσεις κα τ ς σχολίες γι τ ν πλο τ σου, λα α τ νομίζω τι ε ναι ξιοθα μαστα T παιδ ( πα ς), δηλαδ πηρέτης Στλεγγίς μετ τ λουτρ καθάριζαν ο ρχα οι τ σ μα μ ε δικ ξ στρα, τ ν στλεγγίδα, γι ν φ γη τελείως δρώτας κα σκ νη. 149

17 κα γ ρ τι ρθ ς κάστου το των πιμελ καν τεκμήρια παρέχ η γιαίνοντά τε γ ρ κα ρρωμένον ς π τ πολ σ ν το ς θεο ς σε ρ μεν κα ν το ς ππικωτάτοις τε κα πλουσιωτάτοις λεγ μεν ν σε πιστάμεθα. Tα τα τοίνυν γ ποι ν, φη, Σώκρατες, π πολλ ν πάνυ συκοφαντο μαι, σ δ σως ου με ρε ν ς π πολλ ν καλ ς κ γαθ ς κέκλημαι. Aλλ κα μελλον δ γώ, φην, Iσχ μαχε, το το ρήσεσθαι, ε τινα κα το του πιμέλειαν ποι, πως δ ν η λ γον διδ ναι κα λαμβάνειν, ν τινί ποτε δέ η. O γ ρ δοκ σοι, φη, Σώκρατες, α τ τα τα διατελε ν μελετ ν, πολογε σθαι μ ν τι ο δένα δικ, ε δ ποι πολλο ς σον ν δ νωμαι, κατηγορε ν δ ο δοκ σοι μελετ ν νθρώπων, δικο ντας μ ν κα δί α πολλο ς κα τ ν π λιν καταμανθάνων τινάς, ε δ ποιο ντας ο δένα; Aλλ ε κα ρμηνε ειν τοια τα μελετ ς, το τ μοι, φην γώ, τι, Iσχ μαχε, δήλωσον. O δ ν μ ν ο ν, Σώκρατες, πα ομαι, φη, λέγειν μελετ ν. γ ρ κατηγορο ντ ς τινος τ ν ο κετ ν πολογουμένου κο σας λέγχειν πειρ μαι, μέμφομαί τινα πρ ς το ς φίλους παιν, διαλλάττω τιν ς τ ν πιτηδείων πειρώμενος διδάσκειν ς συμφέρει α το ς φίλους ε ναι μ λλον πολεμίους, 20. Kα τι μ πιτυχία φροντίζεις γι τ καθένα π α τά, παρέχεις κανοποιητικ ς ποδείξεις πειδή, δ ξα ν χουν ο θεοί, σ βλέπουμε ρκετ γι κα ρκετ ε ρωστο κα γνωρίζομε τι συγκαταλέγεσαι μεταξ τ ν πλέον καν ν στ ν ππασία κα μεταξ τ ν πλέον πλουσίων. 21. Eν μως γώ, Σωκράτη, ε πε, α τ κάνω, π πολλο ς πολ συκοφαντο μαι, ν σ σως θ ν μιζες π ς θ ε π τι π πολλο ς χω νομασθ «καλ ς κ γαθ ς». 22. Aλλ κι γώ, Iσχ μαχε, ε πα, α τ κριβ ς πρ κειτο ν σ ρωτήσω, ν δηλαδ φροντίζης κάπως κα γι το το, π ς ν ε σαι καν ς ν δίνης λ γο 118 τ ν πράξεών σου κα ν ζητ ς π λλον, ν κάποτε χρειασθ. Δ ν βλέπεις, Σωκράτη, τι μ α τ κριβ ς διαρκ ς σχολο μαι, ν πολογο μαι δηλαδ τι δ ν δικ κανένα, λλά, σο μπορ, ε εργετ πολλο ς, κα δ ν σο φαίνομαι τι σχολο μαι μ τ ν κατηγορ, ταν μαθαίνω τι μερικο νθρωποι δικο ν κα πολλο ς δι τες κα γενικ ς τ ν πολιτεία κα δ ν ε εργετο ν κανένα; 23. Aλλά, ε πα γώ, παρακαλ πίσης ν μο ε π ς, Iσχ μαχε, ν σκ σαι κα στ ν καλ διατ πωσι τ ς πολογίας τ ς κατηγορίας. Λοιπ ν δ ν πα ω καθ λου, Σωκράτη, ε πε, ν σχολο μαι μ τ ν τέχνη το λ γου. Δι τι, ταν κο σω κάποιον π το ς πηρέτες το σπιτιο ν κατηγορ ν πολογ ται, προσπαθ ν λέγχω τ σα λέγει νώπιον τ ν φίλων κατακρίνω κάποιον παιν συμφιλιώνω μερικο ς π το ς φίλους, προσπαθ ντας ν το ς διαφωτίζω τι το ς συμφέρει ν ε ναι φίλοι μεταξ τους κα χι χθροί Eδ τίθεται τ θέμα τ ς καλλιεργείας το λ γου, τ θέμα τ ς κφράσεως, βασικ θέμα το μορφωμένου νθρώπου. O ρχα οι Eλληνες κα δ ο Aθηνα οι τ βαζαν στ ν πρώτη γραμμή πρεπε κάποιος ν χειρίζεται σο γίνεται καλ τερα τ ν λ γο, χι μ νο γι ν μπορ ν κφράζη τ ς γν μες του 150 στ ν κκλησία το δήμου, λλ κα στ δικαστήριο ν κατηγορήση ν περασπίση τ ν αυτ του στ ν διάλογο ν ναπτ ξη τ ς δέες του κ.λπ. 151

18 24 25 [ ] πιτιμ μέν τινι στρατηγ συμπαρ ντες, πολογο μεθα πέρ του, ε τις δίκως α τίαν χει, κατηγορο μεν πρ ς λλήλους, ε τις δίκως τιμ ται. πολλάκις δ κα βουλευ μενοι μ ν ν πιθυμ μεν πράττειν, τα τα παινο μεν, δ ν μ βουλώμεθα πράττειν, τα τα μεμφ μεθα. δη δ, φη, Σώκρατες, κα διειλημμένως πολλάκις κρίθην τι χρ παθε ν ποτε σαι. Yπ το, φην γώ, Iσχ μαχε; μ γ ρ δ το το λάνθανεν. Yπ τ ς γυναικ ς, φη. Kα π ς δή, φην γώ, γωνίζει; Oταν μ ν ληθ λέγειν συμφέρ η, πάνυ πιεικ ς ταν δ ψευδ, τ ν ττω λ γον, Σώκρατες, ο μ τ ν Δία ο δ ναμαι κρείττω ποιε ν. κα γ ε πον Iσως γάρ, Iσχ μαχε, τ ψε δος ο δ νασαι ληθ ς ποιε ν. 24. H κα στ ν στρατ μπρ ς στ ν στρατηγ πιπλήττομε κάποιον πολογο μεθα γι κάποιον, πο τιμ ται, χωρ ς ν τ ξίζη. Πολλ ς φορ ς μάλιστα κα στ ς συσκέψεις μας, σα θέλομε ν γίνουν, τ παινο με, κα σα δ ν θέλομε ν γίνουν, τ κατακρίνομε. 25. Aκ μη, Σωκράτη, ε πε, πολλ ς φορ ς μέχρι τώρα καταδικάστηκα, κυριολεκτικ ς, σ σωματικ ποιν σ χρηματική 119. Aπ ποι ν, Iσχ μαχε; ε πα γώ δι τι ληθινά, α τ δ ν τ ξερα. Aπ τ ν γυνα κα μου 120 ε πε κε νος. Kα π ς λοιπ ν περασπίζεις τ ν αυτ σου; ε πα γώ. Oταν μ συμφέρη ν λέγω τ ν λήθεια, α τ γίνεται πολ καλά, ταν μως μ συμφέρη ν λέγω ψέματα, τ δικο, Σωκράτη, ρκίζομαι στ ν Δία, δ ν μπορ ν τ κάνω δίκαιο. Kα γ ε πα δι τι σως, Iσχ μαχε, δ ν μπορε ς τ ψέμα ν τ κάμης λήθεια T ποινικ ττικ δίκαιο, πως κα τ σ γχρονο, προέβλεπε ποιν ς σωματικ ς (φυλάκισις, ε ρκτή, θάνατος) κα ποιν ς χρηματικ ς (πρ στιμον). Στ ν πρώτη περίπτωσι χρησιμοποιο σαν τ ρ μα κολάζω, στ ν δευτέρα τ ρ μα ζημι, συνήθως Προφαν ς σ τ νο κάπως φαιδρ Iσχ μαχος παρουσιάζει τι γι κάποιο σφάλμα, ν κανε, δικαζ ταν π τ ν σ ζυγ του, δηλαδ τ νεγνώ- 152 ριζε στ ν συζήτησι μ τ ν σ ζυγ του σφαλ ς συνέβαινε κα τ ντίθετο E ναι σαφ ς πάντησις στ ν κατηγορία κατ το Σωκράτους τι κανε,τι κα ο Σοφιστές, δηλαδ π ς μ τ ν διαλεκτικ τέχνη κα τ ν δ ναμι το λ γου παρίστανε τ δικο ς δίκαιο, τ ψε δος ς λήθεια κα ντιθέτως ( Aριστοφάνους Nεφέλαι). 153

19 KEΦAΛAION ΔΩΔEKATON KEΦAΛAION ΔΩΔEKATON XII Aλλ γάρ, φην γώ, μή σε κατακωλ ω, Iσχ μαχε, πιέναι δη βουλ μενον. M Δί, φη, Σώκρατες πε ο κ ν πέλθοιμι πρ ν [ ν] παντάπασιν γορ λυθ. N Δί, φην γώ, φυλάττ η γ ρ σχυρ ς μ ποβάλ ης τ ν πωνυμίαν, τ ν ρ καλ ς κ γαθ ς κεκλ σθαι. ν ν γ ρ πολλ ν σοι σως ντων πιμελείας δεομένων, πε συνέθου το ς ξένοις, ναμένεις α το ς, να μ ψε σ η. Aλλά τοι, Σώκρατες, φη Iσχ μαχος, ο δ κε νά μοι μελε ται σ λέγεις χω γ ρ πιτρ πους ν το ς γρο ς. Π τερα δέ, γ φην, Iσχ μαχε, ταν δεηθ ς πιτρ που, καταμαθ ν ν που πιτροπευτικ ς νήρ, το τον πειρ νε σθαι, σπερ, ταν τέκτονος δεηθ ς, καταμαθ ν ε ο δ τι ν που δ ης τεκτονικ ν, το τον πειρ κτ σθαι, α τ ς παιδε εις το ς πιτρ πους; A τ ς ν Δί, φη, Σώκρατες, πειρ μαι παιδε ειν. κα γ ρ στις μέλλει ρκέσειν, ταν γ π, ντ μο πιμελ μενος, τί α τ ν κα δε λλο πίστασθαι περ γώ; 122. Στ κεφ. βδομον παρ. 2 γινε λ γος τι Σωκράτης συνήντησε τ ν Iσχ μαχο στ ν στο το Eλευθερίου Δι ς, που νέμενε κάποιους ξένους φίλους του O πιστάτες ταν κα α τοί, πως κα ο λλοι πηρέτες κα ργάτες, δο λοι πο ε χαν καν τητες κα γι α τ κ στιζαν κριβά. O διος 154 Aλλ μως φοβο μαι, Iσχ μαχε, ε πα γώ, μήπως σ κρατ, ν θέλεις πι ν φ γης. Oχι, μ τ ν Δία, ε πε, δ ν μ κρατε ς, Σωκράτη, πειδ δ ν ε ναι δυνατ ν ν φ γω, πρ ν ποχωρήση λος κ σμος π τ ν γορά. 2. Nαί, μ τ ν Δία, ε πα γώ, τ κάνεις α τ, πειδ φυλάγεσαι, μήπως χάσης τ ν πωνυμία, πο χεις, το «καλο κ γαθο». Δι τι τώρα, ν κα χης σως πολλ ς δουλειές, γι τ ς πο ες πρέπει ν φροντίσης, πειδ συμφώνησες μ το ς ξένους φίλους σου 122, το ς περιμένεις δ, γι ν μ βγ ς ψε της. Aλλά, Σωκράτη, ε πε Iσχ μαχος, ο τε τ ς ποθέσεις, πο λές, γ παραμελ, δι τι χω στ κτήματά μου πιστάτες Kα τί π τ δυ κάνεις, Iσχ μαχε, ε πα γώ, ταν χρειασθ ς κάποιον πιστάτη στ κτήματά σου, ν μάθης τι πάρχει κάπου νθρωπος καν ς γι πιστασία, προσπαθε ς ν τ ν γοράζης, πως κριβ ς, ταν χρειασθ ς να ξυλουργ κα μάθης τι πάρχει κάπου νας καν ς σ α τ τ ν τέχνη, ε μαι γι α τ βέβαιος, προσπαθε ς ν τ ν ποκτήσης σ διος κπαιδε εις το ς πιστάτες σου; 4. Eγ διος, μ τ ν Δία, Σωκράτη, ε πε, προσπαθ ν το ς κπαιδε ω. Δι τι βεβαίως νας πο πρ κειται ν ε ναι παρκής, γι ν μ ναπληρώνη στ ν πιμέλεια τ ν ποθέσεών μου, ταν γ πουσιάζω, τί λλο πρέπει ν ξέρη παρ κε να κριβ ς πο ξέρω κα γώ; Ξενοφ ν ( Aπομν. B, V, 2) ναφέρει τι δο λος πιστάτης τ ν ργυρωρυ- 155

20 ε περ γ ρ καν ς ε μι τ ν ργων προστατε ειν, κ ν λλον δήπου δυναίμην διδάξαι περ α τ ς πίσταμαι. O κο ν ε νοιαν πρ τον, φην γώ, δεήσει α τ ν χειν σο κα το ς σο ς, ε μέλλει ρκέσειν ντ σο παρών. νευ γ ρ ε νοίας τί φελος κα ποίας τιν ς ο ν πιτρ που πιστήμης γίγνεται; O δ ν μ Δί, φη Iσχ μαχος, λλά τοι τ ε νοε ν μο κα το ς μο ς γ πρ τον πειρ μαι παιδε ειν. Kα π ς, γ φην, πρ ς τ ν θε ν ε νοιαν χειν σο κα το ς σο ς διδάσκεις ντινα ν βο λ η; E εργετ ν ν Δί, φη Iσχ μαχος, ταν τιν ς γαθο ο θεο φθονίαν διδ σιν μ ν. Tο το ο ν λέγεις, φην γώ, τι ο πολα οντες τ ν σ ν γαθ ν ε νοί σοι γίγνονται κα γαθ ν τί σε βο λονται πράττειν; Tο το γ ρ ργανον, Σώκρατες, ε νοίας ριστον ρ ν. Aν δ δ ε νους σοι γένηται, φην, Iσχ μαχε, το του νεκα καν ς σται πιτροπε ειν; ο χ ρ ς τι κα αυτο ς ε νοι πάντες ντες ς ε πε ν νθρωποι, πολλο α τ ν ε σ ν ο ο κ θέλουσιν πιμελε σθαι πως α το ς σται τα τα βο λονται ε ναί σφισι τ γαθά; Aλλ να μ Δί, φη Iσχ μαχος, τοιο τους ταν πιτρ πους βο λωμαι καθιστάναι, κα πιμελε σθαι διδάσκω. Δι τι, ν βεβαίως ε μαι καν ς ν διευθ νω τ ς ργασίες μου, μπορ ναμφιβ λως ν διδάξω κα λλον α τ κριβ ς, πο γ γνωρίζω. 5. Λοιπ ν, ε πα γώ, πρ τα πρ τα θ παραστ νάγκη πιστάτης σου ν χη φοσίωσι κα σ σένα κα στ ς ποθέσεις σου, γι ν παρκ ν σ ναπληρώνη, ταν πουσιάζης δι τι, χωρ ς φοσίωσι, τί φέλεια ε ναι δυνατ ν ν προκ ψη, ποιεσδήποτε γνώσεις κα ν χη πιστάτης; 124 Kαμμι φέλεια, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, λλ κριβ ς γι α τ πρ τα προσπαθ γ ν το ς μάθω τ ν φοσίωσι σ μένα κα στ ς ποθέσεις μου. 6. Kα π ς, ε πα γώ, γι νομα τ ν θε ν, τ ν διδάσκεις ποιον θέλεις ν χη φοσίωσι σ σένα κα στ ς ποθέσεις σου; M τ ν ε μαι γενναι δωρος ναί, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, ταν ο θεο μ φθονία μ ς δίνουν κάποιο π τ γαθά. 7. M α τ πο λές, ε πα γώ, ννοε ς τι, πειδ κα α το πολαμβάνουν να μέρος π τ γαθά σου, γίνονται φωσιωμένοι σ σένα κα πιθυμο ν ν σο κάνουν κάτι καλ ; Nαί, Σωκράτη, δι τι βλέπω π ς α τ κριβ ς ε ναι ριστο μέσον, γι ν χω τ ν γάπη τους. 8. Kα ν τέλος πάντων, ε πα γώ, γίνη σ σένα, Iσχ μαχε, φωσιωμένος, πραγματικ α τ κα μ νο ρκε, γι ν θεωρ ται καν ς ν πιστατ στ κτήματά σου; Δ ν βλέπεις τι λοι ο νθρωποι μπορε ν π κάποιος ε ναι φωσιωμένοι στ ν αυτ τους κα μως πολλο π α το ς δ ν θέλουν ν καταβάλλουν φροντίδες, γι ν ποκτήσουν τ γαθά, πο θέλουν ν χουν; 9. Aλλ ναί, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, ταν θέλω ν διορίσω τέτοιους νθρώπους πιστάτες, π πλέον το ς διδάσκω ν ε ναι πιμελε ς. χείων το στρατηγο Nικίου κ στιζε να τάλαντο (6.000 ττικ ς δρχ.) T θέμα, πο τίθεται, πλέον ε ναι τ πο ος πρέπει ν ε ναι πιστάτης κα π ς πρέπει ν διαπαιδαγωγηθ. 157

21 Π ς, φην γώ, πρ ς τ ν θε ν; το το γ ρ δ γ παντάπασιν ο διδακτ ν μην ε ναι, τ πιμελ ποι σαι. O δ γ ρ στιν, φη, Σώκρατες, φεξ ς γε ο τως ο ν τε πάντας διδάξαι πιμελε ς ε ναι. Ποίους μ ν δή, γ φην, ο ν τε; πάντως μοι σαφ ς το τους διασήμηνον. Πρ τον μέν, φη, Σώκρατες, το ς ο νου κρατε ς ο κ ν δ ναιο πιμελε ς ποι σαι τ γ ρ μεθ ειν λήθην μποιε πάντων τ ν πράττειν δεομένων. O ο ν το του κρατε ς μ νοι, γ φην, δ νατοί ε σιν πιμελε σθαι κα λλοι τινές; Nα μ Δ, φη Iσχ μαχος, κα ο γε το πνου ο τε γ ρ ν α τ ς δ ναιτο καθε δων τ δέοντα ποιε ν ο τε λλους παρέχεσθαι. Tί ο ν; γ φην, ο τοι α μ νοι δ νατοι μ ν σονται τα την τ ν πιμέλειαν διδαχθ ναι κα λλοι τιν ς πρ ς το τοις; Eμοιγέ τοι δοκο σιν, φη Iσχ μαχος, κα ο τ ν φροδισίων δυσέρωτες δ νατοι ε ναι διδαχθ ναι λλου τιν ς μ λλον πιμελε σθαι το του ο τε γ ρ λπίδα ο τ πιμέλειαν δίονα άδιον ε ρε ν τ ς τ ν παιδικ ν πιμελείας, ο δ μήν, ταν παρ τ πρακτέον, τιμωρίαν χαλεπωτέραν ε πετές στι το π τ ν ρωμένων κωλ εσθαι. φίεμαι ο ν κα ο ς ν τοιο τους γν ντας μηδ πιχειρε ν πιμελητ ς το των τιν ς καθιστάναι. Tί δέ, φην γώ, ο τινες α ρωτικ ς χουσι το κερδαίνειν, κα ο τοι δ νατοί ε σιν ε ς πιμέλειαν τ ν κατ γρ ν ργων παιδε εσθαι; O μ Δί, φη Iσχ μαχος, ο δαμ ς γε, λλ κα πάνυ ε άγωγοί ε σιν ε ς τ ν το των πιμέλειαν Π ς; Γι νομα τ ν θε ν, ε πα γώ. Δι τι γ το λάχιστον ν μιζα τι α τ, τ ν κάμη κάποιος κάποιον πιμελ, κατ κανένα τρ πο δ ν ε ναι διδακτ. Kα πράγματι, Σωκράτη, ε πε κε νος, δ ν ε ναι βεβαίως δυνατ ν ν διδάξη κανε ς λους γενικ το ς νθρώπους ν ε ναι πιμελε ς. 11. Ποιο ς λοιπ ν ε ναι δυνατ ν κάποιος ν διδάξη; ρώτησα γώ α το ς παρακαλ ν μο το ς ξεχωρίσης καθαρά. Πρ τα πρ τα, Σωκράτη, ε πε, δ ν ε ναι δυνατ ν ν διδάξη κάποιος ν ε ναι πιμελε ς ο μέθυσοι δι τι μέθη γίνεται α τία ν λησμον κάποιος λα σα πρέπει ν κάνη. 12. M νον λοιπ ν ο μέθυσοι, ε πα γώ, δ ν ε ναι κανο ν γίνουν πιμελε ς κα κάποιοι λλοι; Nαί, μ τ ν Δία, ε πε Iσχ μαχος, κα ο πναράδες βεβαίως δι τι νας, πο το ρέσει πνος, ο τε διος μπορε ν κάνη σα πρέπει ο τε λλους μπορε ν κάνη κανο ς ε ς α τ. 13. Tί λοιπ ν πάλι; ε πα γώ μ νοι α το θ ε ναι δ νατο ν ποκτήσουν μ τ ν διδασκαλία α τ τ ν πιμέλεια κα λλοι κάποιοι κτ ς α τ ν; Eγ το λάχιστον νομίζω, ε πε Iσχ μαχος, τι κα σοι κυνηγο ν τ ν φροδίσια δον ε ναι δ νατο τίποτ λλο ν διδαχθο ν ν πιδιώκουν παρ τ ν δονή 14. Δι τι α το δ ν μπορο ν ε κολα ν χουν ο τε προσοχ γι τ μέλλον ο τε φροντίδα πι ε χάριστη π τ ν φροντίδα τ ς δον ς τ ν παιδικ ν ρώτων κα ο τε πίσης ε ναι ε κολο ν βρ κάποιος γι α το ς τιμωρία μεγαλ τερη, στω κα κατ τ ς ργάσιμες μ νο ρες, παρ ν το ς μποδίζη π το ς ρωμένους των. Eπιφυλάσσομαι λοιπ ν καί, ν καταλάβω π ς κάποιοι ε ναι τέτοιοι τ ποι, ο τε κ ν δοκιμάζω ν το ς διορίζω κάτι τέτοιους γι πιστάτες στ κτήματά μου. 15. Tί λοιπ ν; ε πα γώ κα κε νοι πάλι πο χουν περβολικ γάπη πρ ς τ κέρδος, μήπως, λήθεια, ε ναι νίκανοι ν κπαιδε ωνται στ ν πιμέλεια τ ν γροτικ ν ργων; Oχι, γι νομα το Δι ς ε πε Iσχ μαχος, δ ν ε ναι σωστ α τ, καθ λου τ ντίθετο σα σα, α το ε ναι πολ ε άγωγοι στ ν πιμέλεια α τή δι τι δ ν χρειάζεται γι α το ς τίποτ λλο παρ ν 159 κα π ς πρέπει ν διαπαιδαγωγηθ.

22 ο δ ν γ ρ λλο δε δε ξαι μ νον α το ς τι κερδαλέον στ ν πιμέλεια. Tο ς δ λλους, φην γώ, ε γκρατε ς τέ ε σιν ν σ κελε εις κα πρ ς τ φιλοκερδε ς ε ναι μετρίως χουσι, π ς κδιδάσκεις ν σ βο λει πιμελε ς γίγνεσθαι; Aπλ ς, φη, πάνυ, Σώκρατες. ταν μ ν γ ρ πιμελομένους δω, κα παιν κα τιμ ν πειρ μαι α το ς, ταν δ μελο ντας, λέγειν τε πειρ μαι κα ποιε ν πο α δήξεται α το ς. Iθι, γ φην, Iσχ μαχε, κα τ δε μοι παρατραπ μενος το λ γου περ τ ν παιδευομένων ε ς τ ν πιμέλειαν δήλωσον περ το παιδε εσθαι, ε ο ν τέ στιν μελ α τ ν ντα λλους ποιε ν πιμελε ς. O μ Δί, φη Iσχ μαχος, ο δέν γε μ λλον μουσον ντα α τ ν λλους μουσικο ς ποιε ν. χαλεπ ν γ ρ το διδασκάλου πονηρ ς τι ποδεικν οντος καλ ς το το ποιε ν μαθε ν, κα μελε ν γε ποδεικν οντος το δεσπ του χαλεπ ν πιμελ θεράποντα γενέσθαι. ς δ συντ μως ε πε ν, πονηρο μ ν δεσπ του ο κέτας ο δοκ χρηστο ς καταμεμαθηκέναι χρηστο μέντοι πονηρο ς δη ε δον, ο μέντοι ζημίους γε. τ ν δ πιμελητικο ς βουλ μενον ποιήσασθαί τινας κα φορατικ ν δε ε ναι τ ν ργων κα ξεταστικ ν κα χάριν θέλοντα τ ν καλ ς τελουμένων ποδιδ ναι τ α τί ω, κα δίκην μ κνο ντα τ ν ξίαν πιθε ναι τ μελο ντι. το ς δείξη κάποιος τι πιμέλεια ε ναι κάτι πο φέρει κέρδος. 16. Kα το ς λλους, ε πα γώ, πο ε ναι γκρατε ς σ α τ πο σ παραγγέλλεις κα πο γαπο ν τ κέρδος σο πρέπει, π ς το ς κπαιδε εις ν γίνωνται πιμελε ς σ α τ πο σ θέλεις; T πρ γμα ε ναι πολ πλ, ε πε κε νος, Σωκράτη. Oταν δηλαδ δ τι χουν πιμέλεια, τ τε κα το ς παιν κα προσπαθ ν το ς τιμ ταν μως, ντιθέτως, το ς δ ν ε ναι μελε ς, τ τε πιχειρ ν λέγω κα ν κάνω τέτοια, πο θ το ς πειράξουν τ φιλ τιμο. 17. Eλα, ε πα γώ, Iσχ μαχε, διαφώτισέ με σ παρακαλ κα σ το το, κάνοντας μι παρέκβασι στ ν λ γο σου περ α τ ν πο κπαιδε ονται στ ν πιμέλεια, πές μου δηλαδ ς πρ ς τ ν κπαίδευσι, ν νας νθρωπος, πο τ ν διακρίνει μέλεια, ε ναι δυνατ ν ν καταστήση λλους πιμελε ς. 18. Oχι, γι νομα το Δι ς, ε πε Iσχ μαχος ο δέποτε μπορε ν γίνη α τ, πως κριβ ς δ ν ε ναι δυνατ ν νας νθρωπος, πο δ ν γνωρίζει μουσική, ν κάμη λλους κανο ς στ ν μουσική. Δι τι ε ναι πολ δ σκολο, ταν δάσκαλος δίνη κακ παράδειγμα σ κάτι, ν κάμη τ ν μαθητή του καν ν τ κτελ καλά, καί, ταν κ ριος δίνη τ παράδειγμα τ ς μέλειας, ε ναι δ σκολο ν διδάξη τ ν πηρέτη του τ ν πιμέλεια Kαί, γι ν συντομε σω τ ν λ γο, νομίζω τι ως τώρα δ ν χω μάθει νας κακ ς κ ριος ν χη καλο ς δο λους ε δα μως καλ ν κ ριο ν χη κακο ς δο λους, χι βεβαίως μως κα χωρ ς ν το ς τιμωρ. Eκε νος μως πο θέλει ν κάμη κάποιους κανο ς ν πιστατο ν στ ς ποθέσεις του, πρέπει κα διος ν ε ναι καν ς ν πιβλέπη κα ν λέγχη τ ργα τους κα ν ναγνωρίζη πρ θυμα τ ν χάρι σ α τ ν πο τ χει κτελέσει καλ κα ν μ διστάζη ν πιβάλλη τ ν πρέπουσα τιμωρία σ α τ ν πο μελε. 160 διαιτέρως νδιαφέρουσα κα στ θέμα το το ε ναι πραγματεία το Πλουτάρχου Περ παίδων γωγ ς. 161

23 20 καλ ς δέ μοι δοκε χειν, φη Iσχ μαχος, κα το βαρβάρου λεγομένη π κρισις, τε βασιλε ς ρα ππου πιτυχ ν γαθο παχ ναι α τ ν ς τάχιστα βουλ μενος ρετο τ ν δειν ν τινα μφ ππους δοκο ντων ε ναι τί τάχιστα παχ νει ππον τ ν δ ε πε ν λέγεται τι δεσπ του φθαλμ ς. ο τω δ, φη, Σώκρατες, κα τ λλα μοι δοκε δεσπ του φθαλμ ς τ καλά τε κ γαθ μάλιστα ργάζεσθαι. 20. Ωραία πίσης μο φαίνεται, ε πε Iσχ μαχος, τι ε ναι κα πάντησις πο, καθ ς λένε, δωκε κάποτε κε νος βάρβαρος ταν δηλαδ βασιλι ς τ ν Περσ ν ε ρ κε να καλ λογο κα θελε, σο μπορο σε πι γρήγορα, ν τ παχ νη, ρώτησε κάποιον π α το ς, πο θεωρο νται κανο στ ν πποτροφία, τί παχαίνει πι γρήγορα τ λογο κα α τ ς λέγεται τι το ε πε, το φεντικο τ μάτι 126. Eτσι λοιπ ν, Σωκράτη, συνεπέρανε Iσχ μαχος, μο φαίνεται τι κα στ λλα πράγματα τ μάτι το φεντικο κυρίως φέρνει τ καλ κα τ γαθά Eξαίρεται δ δ ναμις το παραδείγματος στ ν γωγή. Tο το τονίζεται γενικ π πλείστους κα ποιητ ς κα φιλοσ φους τ ς ρχαι τητος, διαιτέρως νδιαφέρουσα κα στ θέμα το το ε ναι πραγματεία το Πλου- 162 τάρχου Περ παίδων γωγ ς H ρχαία παροιμία «ο δ ν ο τω τ ν ππον πιαίνει δεσπ του 163

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα